close

Enter

Log in using OpenID

broj 79 - "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina

embedDownload
Ponedjeljak, 6. 10. 2014.
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200334950020
Telefon: 033565760
Faks: 033565761
Elektronska po{ta: [email protected]
Internet adresa: www.parco.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Dr`avni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Specjalisti~ki
program obuka za IT menad`ere"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Javna nabavka usluga za implementaciju projekta "Specjalisti~ki
program obuka za IT menad`ere"
II.5. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
a) Inicirati po~etak implementacije projekta i osigurati vidljivosti
projekta;
- Objaviti transparentne kriterijume za odabir kandidata;
- Izraditi kona~nu listu potencijalnih kandidata obuka;
b) Na osnovu kona~ne liste iz prethodne aktivnosti kreirati plan sa
vremenskim rasporedom obuka za svaku od lokacija, te
osigurati raspolo`ivost e-learning modula;
- Svaki modul obuke }e imati koordinatora koji }e pratiti sve
aspekte obuke i biti glavni kanal za komunikaciju izme|u
kandidata i predava~a. Implementator }e u sklopu plana
obuke predlo`iti mehanizam koordinacije i eskalacije
problema, kao i koncept izvo|enja nastave sa ta~nim
terminima odr`avanja obuke i raspolo`ivim e-learning
modulima. Planom }e se odrediti koliki procenat obuke }e
se izvoditi online (po iskazanoj potrebi putem e-learning
modula) odnosno koji je najmanji procenat face-to-face
obuke. Sve navedeno }e biti predmet odobrenja od strane
implementacionog tima;
- Usaglasiti i definisati potrebne materijale za obuku, te iste
dostaviti kandidatima;
c) U skladu sa planom, obaviti obuke od strane akreditovanog
implementatora koji }e anga`ovati verifikovane i akreditovane
predava~e za svaki modul obuka te osigurati pristup
adekvatnim e-learning modulima
Obaviti periodi~ne evaluacijske obuke;
d) Osigurati polaganje ispita (minimum 2 mogu}nosti za svakog
kandidata, za svaku od poha|anih obuka) i dobivanje
certifikata u akreditiranim testnim centrima
Odr`ati zavr{nu konferenciju uz promociju certificiranih
IT kadrova
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
178.875,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
kao u TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja
10 mjeseci od zaklju~enja ugovora
Broj 79 - Stranica 87
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kao u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kao u TD
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
kao u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
24.10.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Datum: 5.11.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.11.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: kao u koraku I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev mo`e se preuzeti li~no u
prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem
e-mail adrese: [email protected]
Zainteresirani ponu|a~i mogu tra`iti poja{njenje tenderske
dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi,e-mailom ili
faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka
roka za dostavljanje ponuda tj. 24.10.2014. godine.
(A-15705-14)
A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJEQINA
OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 450-1-1-1-12/14
Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJEQINA
Kontakt osoba: MIRA JO[ILO
Adresa: Hajduk Stanka 20
Po{tanski broj: 76300
Op{tina/Grad: Bijeqina
IDB/JIB: 4400307860000
Telefon: 055226460
Faks: 055210751
Elektronska po{ta: [email protected]
Internet adresa: www.bnvodovod.com
I.2. Adresa preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo: BIJEQINA
I.5.c. Djelatnost: Vodosnabdjevawe
I.6. Zajedni~ka nabavka
Ne
Broj 79 - Stranica 88
[email protected] GLASNIK BiH
– Oglasnik javne nabave –
Odjeqak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka robe podjeqena u 2 lota
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1. Liveno `eqezni fazonski komadi za radni pritisak NP 10
bara
Lot 2. Vodovodne armature za radni pritisak NP 10 bara
II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?
Ne
Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?
Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograni~ewe za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti
prema uslovima tenderske dokumentacije
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
prema uslovima tenderske dokumentacije
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
prema uslovima tenderske dokumentacije
Odjeqak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoqnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimawa/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
29.10.2014. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e
Datum: 4.11.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvarawa ponuda
Datum: 4.11.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada Dru{tva, Hajduk Stanka 20, Bijeqina
Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev podweti li~no ili putem faksa na br: 055-210-751. Uplatu
za preuzimawe TD mo`e se izvr{iti na `iro ra~un kod
Komercijalne Banke A.D. Bawa Luka, filijala Bijeqina na broj
571-030-00000745-50
Informacije o tenderskoj dokumentaciji se mogu dobiti u skladu
sa ta~kom 10 tenderske dokumentacije
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Liveno `eqezni fazonski komadi za radni pritisak NP 10 bara
Ponedjeljak, 6. 10. 2014.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
opis robe dat u specifikaciji tenderske dokumentacije
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
do koli~ina navedenih u specifikaciji tenderske dokumentacije
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
135.849,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
jedna godina, odnosno do zakqu~ewa ugovora za narednu godinu
III Podkriteriji
1. najni`a cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 5,00 %
3. rok isporuke robe, u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
franko magacin Dru{tva
V. Dodatne informacije
prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Vodovodne armature za radni pritisak NP 10 bara
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
opis robe dat u specifikaciji tenderske dokumentacije
II. Ukupna koli~ina ili obim ugovora
do koli~ina navedenih u specifikaciji tenderske dokumentacije
II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
141.655,00 KM
II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa
jedna godina, odnosno do zakqu~ewa ugovora za narednu godinu
III Podkriteriji
1. najni`a cijena,u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 5,00 %
3. rok isporuke robe,u~e{}e: 5,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova
franko magacin Dru{tva
V. Dodatne informacije
prema tenderskoj dokumentaciji
(A-15561-14)
F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 459-1-1-1-129/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Kontakt osoba: Sabina Muhovi}
Adresa: Mehmeda Spahe 7
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200742210034
Telefon: 033280020
Faks: 033590220
Elektronska po{ta: [email protected]
Internet adresa: www.fup.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content