close

Enter

Log in using OpenID

07-2012 - Općina Tinjan

embedDownload
ISSN 1847-4829
SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE TINJAN
Tinjan, 28. prosinca 2012.
Broj: 7/2012
Godina: 2012.
IZDAVAČ: OPĆINA TINJAN
UREDNIŠTVO: 52444 TINJAN, TINJAN 2, TEL: 052 626 090
ODGOVORNI UREDNIK: MLADEN RAJKO
IZLAZI: PO POTREBI
WEB: www.tinjan.hr
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
SADRŽAJ:
OPĆINA TINJAN
I.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Općinsko vijeće
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tinjan za 2012.godinu…………………….………..…105
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012…115
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu………...117
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za
Općinu Tinjan u 2012. godini………………………………………………………………….118
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Tinjan
u 2012. godini…………………………………………………………………………………..119
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan u 2012. godini……..120
I. Izmjene i dopune programa socijalno-zdravstvenih potreba za Općinu Tinjan u 2012…......121
I. Izmjen i dopune programa javnih potreba u sportu i rekreaciji za Općinu Tinjan u 2012. …122
Proračun Općine Tinjan za 2013.godinu…………………………..…………………………..124
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2013.godinu………………………………138
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu …………….. 139
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.godinu……………………………….140
Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Tinjan u 2013.
godini ………………………………………………………………………………………….141
Program javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Općinu Tinjan u 2013………...142
Program javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan u 2013. godini ……………………….….143
Program socijalno-zdravstvenih potreba za Općinu Tinjan u 2013. godini …………………..144
Program javnih potreba u sportu i rekreaciji za Općinu Tinjan u 2013. godini ………………146
104
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Općinsko vijeće:
27.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/2008) i članka 20. Statuta Općine
Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj
dana 28. prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE TINJAN ZA 2012. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Tinjan za 2012. godinu sastoji se od:
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I POTPORE
RASHODI I IZDACI
RAZLIKA I MANJAK
PRORAČUN ZA 2012.
8.600.000
8.600.000
B: UKUPNO PRORAČUN
UKUPNI RASHODI, POTPORE I
PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
PRORAČUN ZA 2011.
8.600.000
8.600.000
Članak 2.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima raspoređenim po pozicijama u posebnom
dijelu Proračuna.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju Plana proračuna u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.
Članak 4.
Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje na temelju pisanog dokumenta iz kojeg je vidljivo da
je namjena Proračunom odobrena te da je obveza likvidirana od strane nadležnih osoba. Nadležna osoba
iz stavka 1. ovog članka je Načelnik Općine Tinjan.
Članak 5.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su stvaranje obveze organizirati u granicama sredstava odobrenih
ovim Proračunom, rukovodeći se načelom štednje, namjenski i racionalno koristiti odobrena sredstva te
angažiranje sredstava prilagoditi dinamici ostvarenih prihoda.
Članak 6.
Proračunom Općine Tinjan za 2012. godinu i planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim kako
slijedi:
105
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
I OPĆI DIO
A: PRIHODI
Skupina
Podskupina Vrsta izdatka
1
2
61
Plan
za 2012
I. Izmjene i dopune
2012
3
4
PRIHODI OD POREZA
2.260.000
2.540.000
611
Porez na dohodak
1.800.000
2.000.000
613
Porez na imovinu
400.000
500.000
614
Porez na robu i usluge
60.000
40.000
585.000
395.000
0
0
63
POTPORE
632
Pomoći od međunarodnih organizacija
633
Potpore iz proračuna
250.000
140.000
634
Pomoći od ostalih subjekata
335.000
255.000
82.000
135.000
2.000
500
80.000
134.500
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI, PRISTOJBI PO
POSEBNIM PROPISIMA
1.500.000
1.300.000
Komunalni doprinosi i naknade
1.500.000
1.300.000
OSTALI PRIHODI
50.000
17.000
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
50.000
17.000
PRIHODI OD NEPROIZVEDENE IMOVINE
150.000
100.000
Prihodi od prodaje materijalne imovine
150.000
100.000
PRIHODI OD PROIZVEDENE IMOVINE
173.000
13.000
721
Prihodi od građevinskih objekata
160.000
0
723
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
13.000
13.000
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
3.800.000
0
Primljeni zajmovi od banaka i ostalih fin.institucija izvan jav.sektora
3.800.000
0
UKUPNO:
8.600.000
4.500.000
64
PRIHODI OD IMOVINE
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
65
653
66
663
71
711
72
84
844
B: IZDACI
Skupina
Podskupina Vrsta izdatka
1
2
31
Plan
za 2012
I. Izmjene i dopune
2012
3
4
IZDACI ZA ZAPOSLENE
420.000
415.000
311
Plaće
300.000
330.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
45.000
25.000
313
Doprinosi
75.000
60.000
1.470.000
1.677.000
32
MATERIJALNI RASHODI
321
Naknade troškova zaposlenima
90.000
87.000
322
Rashodi za materijal i energiju
240.000
350.000
323
Rashodi za usluge
840.000
825.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
300.000
415.000
FINANCIJSKI RASHODI
126.000
125.000
34
106
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
342
Kamate na primljene zajmove
100.000
80.000
343
Usluge platnog prometa
26.000
45.000
SUBVENCIJE
30.000
0
Subvencije trg. društvima i poduzetnicima
30.000
0
POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
905.000
900.000
Pomoći unutar opće države
905.000
900.000
NAKNADE GRAĐANAIMA I KUĆANSTVIMA
144.000
165.000
Naknade građanima i kućanstvima
144.000
165.000
1.445.000
948.000
440.000
270.000
5.000
5.000
1.000.000
673.000
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
50.000
0
Materijalna imovina
50.000
0
NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE
4.010.000
270.000
421
Građevinski objekti
3.950.000
225.000
422
Postrojenja i oprema
10.000
5.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
50.000
40.000
8.600.000
4.500.000
35
352
36
363
37
372
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
381
Tekuće donacije
385
Proračunska pričuva
386
Kapitalne pomoći
41
411
42
UKUPNO:
II POSEBNI DIO
RASHODI I IZDACI
Broj
programa/
oznaka
aktivnosti
Šifra
izvora
financiranja
Funkcijska
klasifikacija
1
2
3
Ekonomska
klasifinacija
4
Opis
Plan
za 2012.
I. Izmjene i
dopune
2012.
5
6
7
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI
1000
A100001
1.001.000
825.000
GLAVA 01001 OPĆINSKO VIJEĆE
200.000
200.000
Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
GLAVA 01002 NAČELNIK
801.000
625.000
Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti
541.000
611.000
Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
32
01
322
01, 04, 05
329
0111
1001
A100101
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
107
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
31
6.000
10.000
39.000
40.000
222.000
335.000
60.000
55.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
01
313
Doprinosi na plaće
01
321
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova
zaposlenima
01
322
Rashodi za materijal i energiju
12.000
25.000
01
323
60.000
55.000
01, 04, 05
329
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
90.000
200.000
475.000
595.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
MATERIJALNI RASHODI
11.000
11.000
Rashodi za usluge
11.000
11.000
UKUPNO AKTIVNOST
11.000
11.000
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine
411
0111
RASHODI ZA NABAVU
NEPROIZVEDENE IMOVINE
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izdavanje Tinjanskog lista
32
01
322
0111
Aktivnost: Proračunska pričuva
01
38
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
385
Izvanredni rashodi
5.000
5.000
5.000
5.000
230.000
14.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
230.000
14.000
Građevinski objekti
230.000
14.000
UKUPNO AKTIVNOST
230.000
14.000
30.000
0
SUBVENCIJE
30.000
0
Subvencije trg. društvima i
poduzetnicima
izvan javnog sektora
30.000
0
30.000
0
0132
K100201
210.000
01
06
1002
208.000
Plaće
41
A100103
260.000
311
0111
A100102
253.000
01
32
K100101
RASHODI ZA ZAPOSLENE
DUŽNOSNIKE
UKUPNO AKTIVNOST
Program: Društveno poticajna stanogradnja
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture
42
04
421
0451
1003
Program: Poticanje razvoja gospodarstva
A100301
Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva
35
01
352
0411
UKUPNO AKTIVNOST
108
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
RAZDJEL 020 OPĆINSKA UPRAVA
2000
A200001
7.599.000
3.675.000
GLAVA 02001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
593.000
609.000
Program: Djelatnost Općinske uprave
593.000
609.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE
167.000
162.000
132.000
120.000
Aktivnost: Troškovi djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela
31
01
311
Plaće
01
312
Ostali rashodi za zaposlene
14.000
20.000
01
313
Doprinosi na plaće
21.000
22.000
300.000
322.000
30.000
32.000
60.000
85.000
32
01
321
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova
zaposlenima
01
322
Rashodi za materijal i energiju
01
323
200.000
190.000
01
329
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
10.000
15.000
FINANCIJSKI RASHODI
126.000
125.000
100.000
80.000
26.000
45.000
593.000
609.000
5.517.000
1.721.000
737.000
730.000
MATERIJALNI RASHODI
187.000
195.000
147.000
160.000
34
01
342
Kamate na primljene zajmove
01
343
Ostali financijski rashodi
0131
UKUPNO AKTIVNOST
GLAVA 02002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO
2001
A200101
Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost: Javna rasvjeta
32
01
322
Rashodi za materijal i energiju
03
323
Rashodi za usluge
40.000
35.000
UKUPNO AKTIVNOST
187.000
195.000
550.000
535.000
10.000
15.000
0620
A200102
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje
32
01
322
Rashodi za materijal i energiju
03
323
Rashodi za usluge
540.000
520.000
UKUPNO AKTIVNOST
550.000
535.000
4.770.000
991.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
3.000.000
2.000
Građevinski objekti
3.000.000
2.000
0620
2002
K200201
MATERIJALNI RASHODI
Program: Kapitalni projekti
Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
42
04
421
109
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
0451
K200202
UKUPNO AKTIVNOST
3.000.000
2.000
OSTALI RASHODI
150.000
0
Kapitalne pomoći
150.000
0
150.000
0
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
150.000
152.000
Građevinski objekti
150.000
152.000
UKUPNO AKTIVNOST
150.000
152.000
OSTALI RASHODI
50.000
0
Kapitalne pomoći
50.000
0
50.000
0
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000
100.000
Građevinski objekti
100.000
100.000
UKUPNO AKTIVNOST
100.000
100.000
OSTALI RASHODI
30.000
60.000
Kapitalne pomoći
30.000
60.000
30.000
60.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000
20.000
Građevinski objekti
50.000
20.000
UKUPNO AKTIVNOST
50.000
20.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
30.000
0
Građevinski objekti
30.000
0
UKUPNO AKTIVNOST
30.000
0
Aktivnost: Izgradnja dječjeg vrtića
38
03, 04, 06
386
0911
K200203
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete
42
03, 04
421
0640
K200204
Aktivnost: Rekonstrukcija zvonika u Tinjanu
38
03, 04, 06
386
0840
K200205
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izgradnja igrališta i Društvenog doma u Kringi
42
03, 04, 06
421
0810
K200206
Aktivnost: Postavljanje autobusnih čekaonica
38
03, 04
386
0620
K200207
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Info punkt Tinjan
42
03, 04, 06
421
0620
K200208
Aktivnost: Uređenje društvenih domova
42
03, 04
421
0620
K200209
Aktivnost: Poslovna zona Finida
110
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
38
03, 04
50.000
0
Kapitalne pomoći
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
70.000
0
Građevinski objekti
70.000
0
UKUPNO AKTIVNOST
70.000
0
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
20.000
0
Građevinski objekti
20.000
0
UKUPNO AKTIVNOST
20.000
0
OSTALI RASHODI
20.000
0
Kapitalne pomoći
20.000
0
20.000
0
OSTALI RASHODI
20.000
0
Kapitalne pomoći
20.000
0
20.000
0
OSTALI RASHODI
30.000
0
Kapitalne pomoći
30.000
0
30.000
0
386
0620
K200210
OSTALI RASHODI
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izrada Urbanističkog plana uređenja Općine Tinjan
42
03, 04
426
0111
K200211
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Prenamjena i uređenje starih škola u Kringi i Muntrilju
42
03, 04
421
0620
K200212
Aktivnost: Rasvjeta oko mrtvačnice u Muntrilju
42
03, 04
421
0620
K200213
Aktivnost: Uređenje parka Županskog stola
38
03, 04
386
0820
K200214
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Opremanje dječjeg igrališta
38
03, 04
386
0911
K200215
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Uređenje Spomen parka Jurja Dobrile
38
03, 04
386
0840
K200216
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Nematerijalna proizvedena
imovina
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Općine Tinjan
38
07
386
0520
OSTALI RASHODI
50.000
0
Kapitalne pomoći
50.000
0
50.000
0
UKUPNO AKTIVNOST
111
Broj 7/2012
K200217
„Službene novine Općine Tinjan“
Aktivnost: Proširenje groblja u Tinjanu
38
OSTALI RASHODI
600.000
650.000
Kapitalne pomoći
600.000
650.000
600.000
650.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
300.000
7.000
Građevinski objekti
300.000
7.000
UKUPNO AKTIVNOST
300.000
7.000
10.000
0
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
10.000
0
Postrojenja i oprema
10.000
0
10.000
0
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
380.000
385.000
Program: Javni red i sigurnost
380.000
385.000
36
POMOĆI DANE U
INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆE DRŽAVE
365.000
370.000
363
Pomoći unutar opće države
365.000
370.000
365.000
370.000
OSTALI RASHODI
15.000
15.000
Tekuće donacije
15.000
15.000
15.000
15.000
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO
682.000
689.500
Program: Predškolski odgoj
552.000
552.000
36
POMOĆI DANE U
INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆE DRŽAVE
540.000
530.000
363
Pomoći unutar opće države
540.000
530.000
540.000
530.000
OSTALI RASHODI
12.000
22.000
Tekuće donacije
12.000
22.000
03, 04
386
0620
K200218
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Sufinanciranje rekonstrukcije škole u Jakovicima
42
03, 04
421
0620
2003
K200301
Program: Ulaganje u opremu
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine
42
06
422
0412
3001
A300101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Zaštita od požara i civilna zaštita
04
0320
UKUPNO AKTIVNOST
38
01
381
0320
4001
A400101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Redoviti rad Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin Područnog vrtića u Tinjanu
01
0911
UKUPNO AKTIVNOST
38
01
381
112
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
0911
4002
A400201
UKUPNO AKTIVNOST
12.000
22.000
130.000
137.500
100.000
102.500
100.000
102.500
100.000
102.500
OSTALI RASHODI
30.000
35.000
Tekuće donacije
30.000
35.000
30.000
35.000
GLAVA 02005 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
195.000
110.500
Program: Socijalne potrebe
114.000
89.500
44.000
62.500
44.000
62.500
44.000
62.500
OSTALI RASHODI
60.000
17.000
Tekuće donacije
60.000
17.000
60.000
17.000
OSTALI RASHODI
10.000
10.000
Tekuće donacije
10.000
10.000
10.000
10.000
81.000
21.000
OSTALI RASHODI
81.000
21.000
Tekuće donacije
81.000
21.000
81.000
21.000
177.000
145.000
92.000
85.000
Program: Školstvo
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima
37
01
372
0980
A400202
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Donacije OŠ "Vladimir Nazor" Pazin PŠ Tinjan
38
01
381
0912
5001
A500101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Pomoći obiteljima i kućanstvima
37
01
372
1040
A500102
Aktivnost: "Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama"
01
381
1020
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Donacije udrugama osoba s invaliditetom
38
01
381
1020
5002
A500201
NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I
DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST
38
A500103
NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I
DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST
Program: Zdravstvena zaštita
Aktivnost: Donacije zdravstvenim ustanovama
38
01
381
0740
UKUPNO AKTIVNOST
GLAVA 02006 KULTURA, SPORT I REKREACIJA
6001
A600101
Program: Kultura
Aktivnost: Donacije udrugama
113
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
38
OSTALI RASHODI
57.000
50.000
Tekuće donacije
57.000
50.000
57.000
50.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
OSTALI RASHODI
15.000
15.000
Tekuće donacije
15.000
15.000
15.000
15.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
85.000
60.000
OSTALI RASHODI
85.000
60.000
Tekuće donacije
85.000
60.000
85.000
60.000
GLAVA 02007 POLJOPRIVREDA
55.000
15.000
Program: Razvoj poljoprivrede na području Općine Tinjan
55.000
15.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
01
381
0820
A600102
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Književni susret "Badavca 2012"
38
01
381
0820
A600103
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Jure Grando vampir iz Kringe
38
01
381
0820
A600104
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izložba kosiri
38
01
381
0820
A600105
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Božićni sajam
38
01
381
0820
A600106
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Obnova i zaštita spomenika kulture
38
01
381
0820
6002
A600201
UKUPNO AKTIVNOST
Program: Sport i rekreacija
Aktivnost: Donacije udrugama
38
01
381
0810
7001
A700101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede
38
01
381
0421
UKUPNO AKTIVNOST
114
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Aktivnost: Donacije udruzi "Agrodraga" Tinjan
A700102
38
01
381
0421
OSTALI RASHODI
20.000
10.000
Tekuće donacije
20.000
10.000
20.000
10.000
OSTALI RASHODI
30.000
0
Tekuće donacije
30.000
0
30.000
0
8.600.000
4.500.000
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Sufinanciranje nabavke sadnica
A700103
38
01
381
0421
UKUPNO AKTIVNOST
SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA
Članak 7.
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Tinjan za 2012. godinu stupaju na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-1
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
28.
Na temelju čl. 30., st.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni
tekst, 82/04. i 110/04.- Uredba) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj
22/09.) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine donijelo je
I. Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu u Općini Tinjan
Članak 1.
I.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g. sadrži:
Izvori sredstava
Izvori sredstava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zajmovi banaka
Kapitalne pomoći – Županijski proračun
Kapitalne pomoći – Državni proračun
Prodaja zemljišta
Komunalni doprinos i naknada
Prihodi od zakupa
Subvencije građana za ceste i javnu rasvjetu
UKUPNO
I. Izmjene i dopune kn
0,00
100.000
150.000
10.000
1.300.000
134.500
20.000
1.714.500
115
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Namjena sredstava
Opis programa/projekta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Asfaltiranje nerazvrstanih cesti i dr. kapitalne pomoći
Vrtić dokumentacija
Javna rasvjeta
Zvonik Tinjan
Igralište Kringa i Društveni dom
Autobusne čekaonice
Dokumentacija Info punkt Tinjan
Izrada dokumentacija za društvene domove (Tinjan. Kringa,
Muntrilj)
Dokumentacija poslovna zona Finida
Dokumentacija Urbanistički plan uređenja
Dokumentacija škole (Kringa, Muntrilj)
Mrtvačnica rasvjeta Muntrilj
Uređenje parka Županskog stola
Dječje igračke
Spomen Park Juraj Dobrila
Sufinanciranje rekonstrukcije škole u Jakovicima
Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Općine
Tinjan
Proširenje groblja u Tinjanu
UKUPNO
Planirano kn
2.000
0,00
252.000
0,00
200.000
60.000
20.000
90.500
50.000
50.000
70.000
20.000
0,00
0,00
0,00
300.000
0,00
600.000
1.714.500
Članak 2.
Ove I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u
Općini Tinjan objavit će se u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-2
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
116
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
29.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni
tekst , 82/04, 178/04, 38/09) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj
22/09) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području
Općine Tinjan za 2012. godinu za slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta i putova,
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Tinjan odnosi se na komunalnu
infrastrukturu za djelatnosti iz članka 1. stavak 1. ovog Programa, sve kako slijedi:
1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
OPIS
- usluge sanacije divljih deponija, aktivnosti pri
odvozu smeća
2. Održavanje javnih površina
OPIS
- usluge održavanja zelenih površina, košnja
trave, sakupljanje otpadaka, održavanje dječjih
igrališta
3. Održavanje nerazvrstanih cesta i putova
OPIS
- usluge održavanja nerazvrstanih cesta, košnja
trave, sječa raslinja uz nerazvrstane ceste,
zimska služba
4. Održavanje groblja
OPIS
- usluge održavanja groblja u Tinjanu
- usluge održavanja groblja u Kringi
- usluge održavanja groblja u Muntrilju
PLANIRANO
50.000,00
PLANIRANO
180.000,00
PLANIRANO
IZMJENE I DOPUNE
25.000,00
IZMJENE I DOPUNE
165.000,00
IZMJENE I DOPUNE
180.000,00
165.000,00
PLANIRANO
50.000,00
40.000,00
40.000,00
IZMJENE I DOPUNE
50.000,00
40.000,00
40.000,00
117
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
5. Javna rasvjeta
OPIS
- usluge održavanja objekata javne rasvjete
-utrošak električne energije za javnu rasvjetu
PLANIRANO
40.000,00
147.000,00
IZMJENE I DOPUNE
20.000,00
215.000,00
Članak 3.
Za ostvarenje ovih Izmjena i dopuna Programa nadležan je Načelnik Općine Tinjan, a provodi ih
Jedinstveni upravni odjel Općine Tinjan.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-3
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
30.
Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj 10/97 i
107/07) te na osnovi članka 18. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' broj 22/09),
Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe
za Općinu Tinjan u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u
području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika financiranja tih
potreba u 2012. godini iz Proračuna Općine Tinjan.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 1) primarnih programa za jednu
dječju skupinu u Područnom vrtiću Tinjan, uzrasta od navršene treće godine života do polaska u osnovnu
školu, sukladno članku 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te 2) minimalnog programa za
djecu predškolskog uzrasta za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila obuhvaćena
primarnim programima u Dječjem vrtiću.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovih Izmjena i dopuna Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2012. godinu osigurat
će se sredstva za:
OPIS
1. Redoviti program Dječjeg vrtića
2. Tekuće donacije za predškolski odgoj
UKUPNO
PLANIRANO
540.000,00
12.000,00
552.000,00
IZMJENE I DOPUNE
550.000,00
21.000,00
571.000,00
Članak 3.
Potrebe iz članka 2. ovih Izmjena i dopuna Programa financirat će Općina Tinjan sukladno Sporazumu o
financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin te sukladno priljevu sredstava u Proračun.
118
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-4
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
31.
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 142. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08. i 86/09.) i članka 18. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na svojoj sjednici održanoj
28. prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području školstva i obrazovanja
za Općinu Tinjan u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece
i mladeži, pored onih što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora te obim, način i
dinamika financiranja tih potreba na području Općine Tinjan u 2012. godini.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovih Izmjena i dopuna Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2012. godinu
osiguravaju se sredstva za:
OPIS
1. Stipendije učenicima i studentima
2. Tekuće donacije za školstvo
UKUPNO
PLANIRANO
100.000,00
30.000,00
130.000,00
IZMJENE I DOPUNE
102.500,00
50.000,00
152.500,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točka 1. isplaćivat će se mjesečno, u skladu s Pravilnikom o stipendiranju, po 350,00
kuna stipendistima-učenicima i po 450,00 kuna stipendistima-studentima.
Sredstva iz članka 2. točke 2. isplaćivat će sukladno sukladno priljevu sredstava u Proračun.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-5
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
119
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
32.
Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90.,
27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02.,
147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08.) i članka 18. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 28.
prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih
djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja
javnih potreba u kulturi za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2012.
godini iz Proračuna Općine Tinjan.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 1) ostvarivanjem
pojedinačnih programa udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturnoumjetničkog stvaralaštva, 2) podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose
razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života, 3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu
i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih
dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara te 4) na druge
načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovih Izmjena i dopuna Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2012. godinu osigurat
će se dio sredstava za ostvarivanje programa pojedinih udruga i organizacija, za pojedine akcije i
manifestacije u kulturi te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i za druge kulturne potrebe, i to
za:
a) Donacije udrugama i sufinanciranje manifestacija
NAZIV KORISNIKA
1. Udruga KRUG
2. Kumpanija KOSIRIĆI
3. Književni susret BADAVCA 2012
4. Valorizacija LEGENDE JURE GRANDO
5. Izložba kosiri
6. Božićni sajam
7. Makedonsko kulturno društvo IŽ
8. Zaklada za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva
9. Gradska knjižnica Pazin
UKUPNO
25.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
IZMJENE I
DOPUNE
25.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
87.000,00
10.000,00
91.000,00
PLANIRANO
b) Obnova i zaštita spomenika kulture
OPIS
1. Investicijsko održavanje spomenika kulture
UKUPNO
PLANIRANO
5.000,00
5.000,00
IZMJENE I DOPUNE
5.000,00
5.000,00
120
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
SVEUKUPNO (a+b):
92.000,00
96.000,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. se dodjeljuju udrugama razmjerno njihovim potrebama odnosno prigodom pojedinih
akcija i manifestacija te izvođačima radova, sve ovisno o ostvarivanju programa i sukladno priljevu
sredstava u Proračun.
Članak 4.
Korisnici sredstava iz ovih Izmjena i dopuna Programa obavezni su o ostvarenju svojih programa te o
realizaciji sredstava iz Proračuna Općine Tinjan i o ostalim svojim prihodima i rashodima pisano
izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Tinjan nakon isteka zakonskog roka za predaju završnog
financijskog izvješća odnosno najkasnije do 15. svibnja 2012. godine, u protivnom tražiti će se povrat
isplaćenih sredstava.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-6
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
33.
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 18. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 28.
prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalno-zdravstvenih potreba za Općinu Tinjan u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja
socijalno-zdravstvenih potreba u Općini Tinjan u 2012. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba iz
Proračuna Općine Tinjan u 2012. godini.
Članak 2.
Iz Proračuna Općine Tinjan sufinancirat će se tijekom 2012. godine ove socijalno-zdravstvene potrebe:
IZMJENE I
NAZIV KORISNIKA
PLANIRANO
DOPUNE
a) Ustanove u području zdravstvene i socijalne skrbi
1. Hitna medicinska pomoć Pazin
35.000,00
15.500,00
10.000,00
1.000,00
2. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
3. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4. Sigurna kuća Istra
b) Socijalne pomoći stanovništvu
40.000,00
60.000,00
1. Pomoć obiteljima i kućanstvima
2. Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
40.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
3. Ostale naknade iz proračuna u novcu
121
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
c) Ostali socijalno-zdravstveni programi
1. Program „Dnevni boravak i pomoć u kući“
2. Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ
3. Udruga slijepih Istarske županije
4. Društvo tjelesnih invalida Pazin
5. Sportsko društvo paraplegičara
UKUPNO (a+b+c)
60.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
0,00
201.000,00
15.000,00
500,00
500,00
6.000,00
1.000,00
140.500,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke a) ovih Izmjena i dopuna Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine
Tinjan za sufinanciranje programa ustanova, a dostavljat će se tim ustanovama u skladu s ostvarivanjem
Proračuna Općine Tinjan.
Sredstva iz članka 2. točke b) ovih Izmjena i dopuna Programa namjenski se odobravaju za pomoć
socijalno ugroženim osobama i obiteljima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Tinjan i drugim
propisima.
O utrošku sredstava iz članka 2. točke c) ovih Izmjena i dopuna Programa odlučit će Općinski načelnik
nakon što od ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje programa propisanih
javno-zdravstvenih mjera na području Općine Tinjan, o čemu će se zaključiti ugovor.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) i c) obavezni su Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog financijskog
izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ove Izmjena i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-7
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
34.
Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o športu («Narodne novine» broj 71/06. i 150/08.-Uredba) i članka 18.
Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na
sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu i rekreaciji za Općinu Tinjan u 2012. godini
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe
Općine Tinjan za čije se sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Tinjan za 2012. godinu.
Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se poticanjem i
promicanjem sporta, djelovanjem sportskih klubova i udruga, organiziranjem sportskih natjecanja te
osiguravanjem prostornih uvjeta za ostvarivanje tih programa.
122
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Članak 2.
U smislu članka 1. ovih Izmjena i dopuna Programa, iz Proračuna Općine Tinjan u 2012. godini
sufinancirat će se sportski klubovi i udruge odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu sa sljedećim
iznosima:
NAZIV KORISNIKA
1. Karate klub Tinjan
2. Boćarski klub Muntrilj
3. Boćarski klub Štandar
4. Pljočkarski klub
5. Malonogometni klub Tinjan
6. Malonogometni klub Kringa
7. Malonogometni klub Muntrilj
8. Ritmičarke
9. Košarkaški savez IŽ
10. NK Pazinka
11. Odbojkaški klub Sveti Lovreč
UKUPNO
PLANIRANO
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
1.000,00
1.000,00
50.400,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovih Izmjena i dopuna Programa dodjeljuju se razmjerno potrebama klubova i
udruga i sukladno pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tinjan dostaviti izvješća o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/10
URBROJ: 2163/04-02-02-12-8
Tinjan, 28. Prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
123
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
35.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/2008) i članka 20. Statuta Općine
Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj
dana 28. prosinca 2012. godine donijelo je
PRORAČUN OPĆINE TINJAN ZA 2013.GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Tinjan za 2013. godinu sastoji se od:
A: RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I POTPORE
RASHODI I IZDACI
RAZLIKA I MANJAK
PRORAČUN ZA 2013.
8.200.000
8.200.000
B: UKUPNO PRORAČUN
UKUPNI RASHODI, POTPORE I
PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
PRORAČUN ZA 2013.
8.200.000
8.200.000
Članak 2.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima raspoređenim po pozicijama u posebnom
dijelu Proračuna.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju Plana proračuna u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.
Članak 4.
Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje na temelju pisanog dokumenta iz kojeg je vidljivo da
je namjena Proračunom odobrena te da je obveza likvidirana od strane nadležnih osoba. Nadležna osoba
iz stavka 1. ovog članka je Načelnik Općine Tinjan.
Članak 5.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su stvaranje obveze organizirati u granicama sredstava odobrenih
ovim Proračunom, rukovodeći se načelom štednje, namjenski i racionalno koristiti odobrena sredstva te
angažiranje sredstava prilagoditi dinamici ostvarenih prihoda.
Članak 6.
Proračunom Općine Tinjan za 2013. godinu i projekcijom za 2014. i 2015. godinu planirani su prihodi i
rashodi u iznosima iskazanim kako slijedi:
124
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
PRIHODI I PRIMICI
PLAN 2013.
Izvori prihoda i primitaka
Oznaka
računa iz
računskog
plana
Naziv računa
1
2
Opći
prihodi i
primici
Vlastiti
prihodi
Prihodi za
posebne
namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od
prodaje ili
zamjene
nefinancijs
ke imovine
i naknade s
osnove
osiguranja
3
4
5
6
7
8
Namjenski
primici
9
61
PRIHODI OD POREZA
2.580.000
0
0
0
0
0
0
611
Porez i prirez na dohodak
2.000.000
0
0
0
0
0
0
613
Porez na imovinu
530.000
0
0
0
0
0
0
614
Porezi na robu i usluge
50.000
0
0
0
0
0
0
POTPORE
Pomoći od međunarodnih
organizacija
0
0
0
783.000
0
0
0
0
0
0
183.000
0
0
0
Potpore iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske
imovine
Prihodi od nefinancijske
imovine
PRIHODI OD
UPRAVNIH I
ADMIN.PRISTOJBI I PO
POSEBNIM PROPISIMA
Komunalni doprinosi i
naknade
122.000
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300.000
0
0
0
0
0
0
1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
175.000
0
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
0
3.000.000
63
632
633
634
64
641
642
65
653
66
663
71
711
72
721
723
84
844
OSTALI PRIHODI
Donacije od pravnih i
fizičkih osoba izvan opće
države
PRIHODI OD
NEPROIZVEDENE
IMOVINE
Prihodi od prodaje
materijalne imovine
PRIHODI OD
PROIZVEDENE
IMOVINE
Prihodi od građevinskih
objekata
Prihodi od prodaje
prijevoznih sredstava
PRIMICI OD
ZADUŽIVANJA
Primljeni zajmovi od
banaka i ostalih
financijskih institucija izvan
javnog sektora
125
Broj 7/2012
UKUPNO (po izvorima)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI ZA
2013.
„Službene novine Općine Tinjan“
2.702.000
0
1.300.000
783.000
40.000
375.000
3.000.000
Namjenski
primici
9
8.200.000
PRIHODI I PRIMICI
PLAN 2014.
Izvori prihoda i primitaka
Oznaka
računa iz
računskog
plana
Naziv računa
1
2
Opći
prihodi i
primici
Vlastiti
prihodi
Prihodi za
posebne
namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od
prodaje ili
zamjene
nefinancijs
ke imovine
i naknade s
osnove
osiguranja
3
4
5
6
7
8
61
PRIHODI OD POREZA
2.657.400
0
0
0
0
0
0
611
Porez i prirez na dohodak
2.060.000
0
0
0
0
0
0
613
Porez na imovinu
545.900
0
0
0
0
0
0
614
Porezi na robu i usluge
51.500
0
0
0
0
0
0
POTPORE
Pomoći od međunarodnih
organizacija
0
0
0
806.490
0
0
0
0
0
0
188.490
0
0
0
Potpore iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države
0
0
0
257.500
0
0
0
0
0
0
360.500
0
0
0
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske
imovine
Prihodi od nefinancijske
imovine
PRIHODI OD
UPRAVNIH I
ADMIN.PRISTOJBI I PO
POSEBNIM PROPISIMA
Komunalni doprinosi i
naknade
125.660
0
0
0
0
0
0
2.060
0
0
0
0
0
0
123.600
0
0
0
0
0
0
0
0
1.343.000
0
0
0
0
0
0
1.343.000
0
0
0
0
0
0
0
0
41.200
0
0
0
0
0
0
41.200
0
0
0
0
0
0
0
106.000
0
0
0
0
0
0
106.000
0
0
0
0
0
0
180.250
0
0
0
0
0
0
175.100
0
0
0
0
0
0
5.150
0
0
0
0
0
0
0
3.090.000
63
632
633
634
64
641
642
65
653
66
663
71
711
72
721
723
84
OSTALI PRIHODI
Donacije od pravnih i
fizičkih osoba izvan opće
države
PRIHODI OD
NEPROIZVEDENE
IMOVINE
Prihodi od prodaje
materijalne imovine
PRIHODI OD
PROIZVEDENE
IMOVINE
Prihodi od građevinskih
objekata
Prihodi od prodaje
prijevoznih sredstava
PRIMICI OD
ZADUŽIVANJA
126
Broj 7/2012
844
„Službene novine Općine Tinjan“
Primljeni zajmovi od
banaka i ostalih
financijskih institucija izvan
javnog sektora
UKUPNO (po izvorima)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI ZA
2014.
0
0
0
0
0
0
3.090.000
2.783.060
0
1.343.000
806.490
41.200
286.250
3.090.000
Namjenski
primici
9
8.350.000
PRIHODI I PRIMICI
PLAN 2015.
Izvori prihoda i primitaka
Oznaka
računa iz
računskog
plana
Naziv računa
1
2
Opći
prihodi i
primici
Vlastiti
prihodi
Prihodi za
posebne
namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od
prodaje ili
zamjene
nefinancijs
ke imovine
i naknade s
osnove
osiguranja
3
4
5
6
7
8
61
PRIHODI OD POREZA
2.737.800
0
0
0
0
0
0
611
Porez i prirez na dohodak
2.121.800
0
0
0
0
0
0
613
Porez na imovinu
563.000
0
0
0
0
0
0
614
Porezi na robu i usluge
53.000
0
0
0
0
0
0
POTPORE
Pomoći od međunarodnih
organizacija
0
0
0
830.000
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
Potpore iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države
0
0
0
266.000
0
0
0
0
0
0
370.000
0
0
0
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske
imovine
Prihodi od nefinancijske
imovine
PRIHODI OD
UPRAVNIH I
ADMIN.PRISTOJBI I PO
POSEBNIM PROPISIMA
Komunalni doprinosi i
naknade
129.700
0
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
127.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.385.000
0
0
0
0
0
0
1.385.000
0
0
0
0
0
0
0
0
43.000
0
0
0
0
0
0
43.000
0
0
0
0
0
0
0
106.200
0
0
0
0
0
0
106.200
0
0
0
0
0
0
185.600
0
63
632
633
634
64
641
642
65
653
66
663
71
711
72
OSTALI PRIHODI
Donacije od pravnih i
fizičkih osoba izvan opće
države
PRIHODI OD
NEPROIZVEDENE
IMOVINE
Prihodi od prodaje
materijalne imovine
PRIHODI OD
PROIZVEDENE
127
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
IMOVINE
721
723
84
844
Prihodi od građevinskih
objekata
Prihodi od prodaje
prijevoznih sredstava
PRIMICI OD
ZADUŽIVANJA
Primljeni zajmovi od
banaka i ostalih
financijskih institucija izvan
javnog sektora
UKUPNO (po izvorima)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI ZA
2015.
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
0
0
5.300
0
0
0
0
0
0
0
3.182.700
0
0
0
0
0
0
3.182.700
2.867.500
0
1.385.000
830.000
43.000
291.800
3.182.700
8.600.000
B: RASHODI I IZDACI
Ekono
mska
klasifin
acija
Opis
1
2
31
Projekcija za
2014.
Projekcija za
2015.
3
4
RASHODI ZA ZAPOSLENE
432.600
445.578
311
Plaće
350.200
360.706
312
Ostali rashodi za zaposlene
20.600
21.218
313
Doprinosi na plaće
61.800
63.654
1.496.500
1.541.395
32
MATERIJALNI RASHODI
321
Naknade troškova zaposlenima
72.100
74.263
322
Rashodi za materijal i energiju
288.400
297.052
323
Rashodi za usluge
844.600
869.938
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
291.400
300.142
FINANCIJSKI RASHODI
97.850
100.786
342
Kamate na primljene zajmove
72.100
74.263
343
Ostali financijski rashodi
25.750
26.523
SUBVENCIJE
30.900
31.827
Subvencije trg. društvima i poduzetnicima
izvan javnog sektora
30.900
31.827
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆE DRŽAVE
927.000
954.810
Pomoći unutar opće države
927.000
954.810
34
35
352
36
363
128
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
133.900
137.917
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
133.900
137.917
1.539.850
1.586.045
504.700
519.840
5.150
5.305
1.030.000
1.060.900
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
51.500
53.045
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
51.500
53.045
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
3.639.900
3.748.597
421
Građevinski objekti
3.563.800
3.670.714
422
Postrojenja i oprema
24.600
24.838
426
Nematerijalna proizvedena imovina
51.500
53.045
8.350.000
8.600.000
38
OSTALI RASHODI
381
Tekuće donacije
385
Izvanredni rashodi (proračunska pričuva)
386
Kapitalne pomoći
41
411
42
UKUPNO:
II. POSEBNI DIO
RASHODI I IZDACI
Broj
programa/
oznaka
aktivnosti
Šifra
izvora
financiranja
Funkcijska
klasifikacija
1
2
3
1000
A100001
Ekonomska
klasifinacija
4
Projekcija
za
2014.
Projekcija
za
2015.
5
6
7
8
RAZDJEL 010 PREDSTAVNIČKO TIJELO I NOSITELJ IZVRŠNE VLASTI
919.000
946.950
878.100
GLAVA 01001 OPĆINSKO VIJEĆE
250.000
270.000
186.000
Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga Općinskog vijeća
250.000
270.000
186.000
250.000
270.000
205.000
0
5.000
5.000
250.000
265.000
200.000
250.000
270.000
186.000
GLAVA 01002 NAČELNIK
669.000
676.950
692.100
Program: Djelatnost nositelja izvršnih ovlasti
554.000
556.050
560.300
Aktivnost: Osnovne aktivnosti predstavničkog tijela
32
01
322
01, 04, 05
329
0111
1001
Opis
Plan
za 2013.
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
UKUPNO AKTIVNOST
129
Broj 7/2012
A100101
„Službene novine Općine Tinjan“
Aktivnost: Osnovne aktivnosti nositelja izvršnih ovlasti
RASHODI ZA ZAPOSLENE
31 DUŽNOSNIKE
01
311
Plaće
01
312
Ostali rashodi za zaposlene
01
313
Doprinosi na plaće
32
208.000
6.000
6.000
6.000
39.000
39.000
39.000
235.000
234.400
236.000
50.000
51.000
52.000
322
Rashodi za materijal i energiju
15.000
17.000
19.000
01
323
60.000
65.000
70.000
01, 04, 05
329
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
110.000
101.400
95.000
488.000
487.400
489.000
50.000
51.500
53.000
50.000
51.500
53.000
50.000
51.500
53.000
MATERIJALNI RASHODI
11.000
12.000
13.000
Rashodi za usluge
11.000
12.000
13.000
UKUPNO AKTIVNOST
11.000
12.000
13.000
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine
411
RASHODI ZA NABAVU
NEPROIZVEDENE IMOVINE
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izdavanje Tinjanskog lista
32
01
322
0111
Aktivnost: Proračunska pričuva
01
0132
K100201
208.000
01
0111
1002
208.000
321
06
A100103
253.000
01
41
A100102
253.000
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova
zaposlenima
0111
K100101
253.000
38
OSTALI RASHODI
5.000
5.150
5.300
385
Izvanredni rashodi
5.000
5.150
5.300
5.000
5.150
5.300
85.000
90.000
100.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
85.000
90.000
100.000
Građevinski objekti
85.000
90.000
100.000
UKUPNO AKTIVNOST
85.000
90.000
100.000
30.000
30.900
31.800
30.000
30.900
32.000
UKUPNO AKTIVNOST
Program: Društveno poticajna stanogradnja
Aktivnost: Izgradnja infrastrukture
42
04
421
0451
1003
Program: Poticanje razvoja gospodarstva
A100301
Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva
35
SUBVENCIJE
130
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
01
352
Subvencije trg. društvima i
poduzetnicima
izvan javnog sektora
30.000
30.900
32.000
30.000
30.900
31.800
7.281.000
7.403.050
7.721.900
GLAVA 02001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
562.000
598.450
629.900
Program: Djelatnost Općinske uprave
562.000
598.450
629.900
RASHODI ZA ZAPOSLENE
167.000
179.600
193.200
132.000
142.200
153.000
0411
UKUPNO AKTIVNOST
RAZDJEL 020 OPĆINSKA UPRAVA
2000
A200001
Aktivnost: Troškovi djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela
31
01
311
Plaće
01
312
Ostali rashodi za zaposlene
14.000
14.600
15.200
01
313
Doprinosi na plaće
21.000
22.800
25.000
300.000
321.000
334.700
20.000
21.000
22.000
60.000
70.000
75.000
200.000
205.000
215.000
20.000
25.000
22.700
FINANCIJSKI RASHODI
95.000
97.850
102.000
32
01
321
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova
zaposlenima
01
322
Rashodi za materijal i energiju
01
323
01
329
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
34
01
342
Kamate na primljene zajmove
70.000
72.100
75.000
01
343
Ostali financijski rashodi
25.000
25.750
27.000
562.000
598.450
629.900
5.234.000
5.108.700
5.257.000
754.000
759.000
770.500
MATERIJALNI RASHODI
219.000
218.400
223.500
179.000
168.400
168.500
0131
UKUPNO AKTIVNOST
GLAVA 02002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO
2001
A200101
Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost: Javna rasvjeta
32
01
322
Rashodi za materijal i energiju
03
323
Rashodi za usluge
40.000
50.000
55.000
UKUPNO AKTIVNOST
219.000
218.400
223.500
535.000
540.600
547.000
15.000
16.000
17.000
0620
A200102
Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje
32
01
322
Rashodi za materijal i energiju
03
323
Rashodi za usluge
520.000
524.600
530.000
UKUPNO AKTIVNOST
535.000
540.600
547.000
4.460.000
4.319.700
4.436.500
0620
2002
MATERIJALNI RASHODI
Program: Kapitalni projekti
131
Broj 7/2012
K200201
„Službene novine Općine Tinjan“
Aktivnost: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
3.000.000
500.000
600.000
Građevinski objekti
3.000.000
500.000
600.000
UKUPNO AKTIVNOST
3.000.000
500.000
600.000
OSTALI RASHODI
150.000
2.500.000
2.500.000
Kapitalne pomoći
150.000
2.500.000
2.500.000
150.000
2.500.000
2.500.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
200.000
250.000
260.000
Građevinski objekti
200.000
250.000
260.000
UKUPNO AKTIVNOST
200.000
250.000
260.000
OSTALI RASHODI
50.000
100.000
100.000
Kapitalne pomoći
50.000
100.000
100.000
50.000
100.000
100.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
100.000
50.000
50.000
Građevinski objekti
100.000
50.000
50.000
UKUPNO AKTIVNOST
100.000
50.000
50.000
OSTALI RASHODI
30.000
30.000
30.000
Kapitalne pomoći
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000
40.000
100.000
Građevinski objekti
50.000
40.000
100.000
UKUPNO AKTIVNOST
50.000
40.000
100.000
42
04
421
0451
K200202
Aktivnost: Izgradnja dječjeg vrtića
38
03, 04, 06
386
0911
K200203
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izgradnja javne rasvjete
42
03, 04
421
0640
K200204
Aktivnost: Rekonstrukcija zvonika u Tinjanu
38
03, 04, 06
386
0840
K200205
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izgradnja igrališta i Društvenog doma u Kringi
42
03, 04, 06
421
0810
K200206
Aktivnost: Postavljanje autobusnih čekaonica
38
03, 04
386
0620
K200207
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Info punkt Tinjan
42
03, 04, 06
421
0620
K200208
Aktivnost: Uređenje društvenih domova
132
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
50.000
20.000
50.000
Građevinski objekti
50.000
20.000
50.000
UKUPNO AKTIVNOST
50.000
20.000
50.000
OSTALI RASHODI
50.000
200.000
250.000
Kapitalne pomoći
50.000
200.000
250.000
50.000
200.000
250.000
50.000
140.000
100.000
50.000
140.000
100.000
50.000
140.000
100.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
70.000
71.500
156.500
Građevinski objekti
70.000
71.500
156.500
UKUPNO AKTIVNOST
70.000
71.500
156.500
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
30.000
10.000
10.000
Građevinski objekti
30.000
10.000
10.000
UKUPNO AKTIVNOST
30.000
10.000
10.000
OSTALI RASHODI
30.000
10.000
10.000
Kapitalne pomoći
30.000
10.000
10.000
30.000
10.000
10.000
OSTALI RASHODI
20.000
15.000
10.000
Kapitalne pomoći
20.000
15.000
10.000
20.000
15.000
10.000
OSTALI RASHODI
30.000
10.000
10.000
Kapitalne pomoći
30.000
10.000
10.000
42
03, 04
421
0620
K200209
Aktivnost: Poslovna zona Finida
38
03, 04
386
0620
K200210
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izrada Urbanističkog plana uređenja Općine Tinjan
42
03, 04
426
0111
K200211
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Prenamjena i uređenje starih škola u Kringi i Muntrilju
42
03, 04
421
0620
K200212
Aktivnost: Rasvjeta oko mrtvačnice u Muntrilju
42
03, 04
421
0620
K200213
Aktivnost: Uređenje parka Županskog stola
38
03, 04
386
0820
K200214
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Opremanje dječjeg igrališta
38
03, 04
386
0911
K200215
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Nematerijalna proizvedena
imovina
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Uređenje Spomen parka Jurja Dobrile
38
03, 04
386
133
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
0840
K200216
UKUPNO AKTIVNOST
50.000
250.000
200.000
Kapitalne pomoći
50.000
250.000
200.000
50.000
250.000
200.000
OSTALI RASHODI
200.000
0
0
Kapitalne pomoći
200.000
0
0
200.000
0
0
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
300.000
123.200
0
Građevinski objekti
300.000
123.200
0
UKUPNO AKTIVNOST
300.000
123.200
0
20.000
30.000
50.000
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
20.000
30.000
50.000
Postrojenja i oprema
20.000
30.000
50.000
20.000
30.000
50.000
GLAVA 02003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
375.000
430.000
450.000
Program: Javni red i sigurnost
375.000
430.000
450.000
36
POMOĆI DANE U
INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆE DRŽAVE
360.000
370.000
385.000
363
Pomoći unutar opće države
360.000
370.000
385.000
360.000
370.000
385.000
OSTALI RASHODI
15.000
60.000
65.000
Tekuće donacije
15.000
60.000
65.000
15.000
60.000
65.000
GLAVA 02004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO
682.000
722.000
747.000
Program: Predškolski odgoj
552.000
570.000
583.000
386
0520
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Proširenje groblja u Tinjanu
38
03, 04
386
0620
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Sufinanciranje rekonstrukcije škole u Jakovicima
42
03, 04
421
0620
2003
K200301
Program: Ulaganje u opremu
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine
42
06
422
0412
3001
A300101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Zaštita od požara i civilna zaštita
04
0320
UKUPNO AKTIVNOST
38
01
381
0320
4001
A400101
10.000
OSTALI RASHODI
07
K200218
10.000
Aktivnost: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Općine Tinjan
38
K200217
30.000
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Redoviti rad Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin Područnog vrtića u Tinjanu
134
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
36
POMOĆI DANE U
INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆE DRŽAVE
540.000
557.000
569.000
363
Pomoći unutar opće države
540.000
557.000
569.000
540.000
557.000
569.000
OSTALI RASHODI
12.000
13.000
14.000
Tekuće donacije
12.000
13.000
14.000
12.000
13.000
14.000
130.000
152.000
164.000
100.000
120.000
130.000
100.000
120.000
130.000
100.000
120.000
130.000
OSTALI RASHODI
30.000
32.000
34.000
Tekuće donacije
30.000
32.000
34.000
30.000
32.000
34.000
GLAVA 02005 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
181.000
213.900
253.000
Program: Socijalne potrebe
110.000
128.900
158.000
60.000
33.900
38.000
60.000
33.900
38.000
60.000
33.900
38.000
OSTALI RASHODI
40.000
80.000
100.000
Tekuće donacije
40.000
80.000
100.000
40.000
80.000
100.000
OSTALI RASHODI
10.000
15.000
20.000
Tekuće donacije
10.000
15.000
20.000
10.000
15.000
20.000
01
0911
UKUPNO AKTIVNOST
38
01
381
0911
4002
A400201
Program: Školstvo
Aktivnost: Stipendije učenicima i studentima
NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA NA
37
TEMELJU OSIGURANJA I
DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i
01
372 kućanstvima iz proračuna
0980
A400202
UKUPNO AKTIVNOST
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Donacije OŠ "Vladimir Nazor" Pazin PŠ Tinjan
38
01
381
0912
5001
A500101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Pomoći obiteljima i kućanstvima
37
01
372
1040
A500102
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: "Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama"
38
01
381
1020
A500103
NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I
DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Donacije udrugama osoba s invaliditetom
38
01
381
1020
UKUPNO AKTIVNOST
135
Broj 7/2012
5002
A500201
„Službene novine Općine Tinjan“
Program: Zdravstvena zaštita
71.000
85.000
95.000
OSTALI RASHODI
71.000
85.000
95.000
Tekuće donacije
71.000
85.000
95.000
71.000
85.000
95.000
192.000
240.000
270.000
87.000
130.000
155.000
OSTALI RASHODI
52.000
80.000
90.000
Tekuće donacije
52.000
80.000
90.000
52.000
80.000
90.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
OSTALI RASHODI
15.000
20.000
25.000
Tekuće donacije
15.000
20.000
25.000
15.000
20.000
25.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
OSTALI RASHODI
5.000
10.000
15.000
Tekuće donacije
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
OSTALI RASHODI
5.000
10.000
15.000
Tekuće donacije
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
105.000
110.000
115.000
105.000
110.000
115.000
Aktivnost: Donacije zdravstvenim ustanovama
38
01
381
0740
UKUPNO AKTIVNOST
GLAVA 02006 KULTURA, SPORT I REKREACIJA
6001
A600101
Program: Kultura
Aktivnost: Donacije udrugama
38
01
381
0820
A600102
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Književni susret "Badavca 2012"
38
01
381
0820
A600103
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Jure Grando vampir iz Kringe
38
01
381
0820
A600104
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Izložba kosiri
38
01
381
0820
A600105
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Božićni sajam
38
01
381
0820
A600106
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Obnova i zaštita spomenika kulture
38
01
381
0820
6002
A600201
UKUPNO AKTIVNOST
Program: Sport i rekreacija
Aktivnost: Donacije udrugama
38
OSTALI RASHODI
136
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
01
381
105.000
110.000
115.000
105.000
110.000
115.000
GLAVA 02007 POLJOPRIVREDA
55.000
90.000
115.000
Program: Razvoj poljoprivrede na području Općine Tinjan
55.000
90.000
115.000
OSTALI RASHODI
5.000
10.000
15.000
Tekuće donacije
5.000
10.000
15.000
5.000
10.000
15.000
OSTALI RASHODI
20.000
40.000
50.000
Tekuće donacije
20.000
40.000
50.000
20.000
40.000
50.000
OSTALI RASHODI
30.000
40.000
50.000
Tekuće donacije
30.000
40.000
50.000
30.000
40.000
50.000
8.200.000
8.350.000
8.600.000
0810
7001
A700101
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Fond za razvoj poljoprivrede
38
01
381
0421
A700102
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Donacije udruzi "Agrodraga" Tinjan
38
01
381
0421
A700103
Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST
Aktivnost: Sufinanciranje nabavke sadnica
38
01
381
0421
UKUPNO AKTIVNOST
SVEUKUPNO PRORAČUNSKA POTROŠNJA
Članak 7.
Proračun Općine Tinjan stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljen u Službenim novinama Općine Tinjan i
primjenjivati će se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-1
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
137
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
36.
Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 20. Statuta Općine
Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj
dana 28. prosinca 2012. godine, donijelo je
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE TINJAN ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Prihodi Proračuna Općine Tinjan raspoređuju se na korisnike proračunskih sredstava kako je predloženo u
posebnom dijelu Proračuna.
Članak 2.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima, koji su u posebnom dijelu Proračuna
određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene određene proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom posebnom dijelu.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju Plana proračuna u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.
Članak 4.
Sredstva se korisnicima dostavljaju na raspolaganje na osnovu pismenog dokumenta iz kojeg je vidljivo
da je namjena odobrena Proračunom te da je obveza likvidirana od nadležnih osoba.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovoga članka je Načelnik Općine.
Članak 5.
Sredstva raspoređena na poziciji 008 (Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve) u iznosu od
5.000,00 kn rasporedit će se temeljem Zaključka Načelnika Općine.
Članak 6.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su obavljanje poslova i stvaranje obveza iz svojeg djelokruga
organizirati u granicama sredstava koja su im ovim Proračunom odobrena, rukovodeći se načelom štednje,
namjenskog i racionalnog korištenja odobrenih sredstava, a angažiranje sredstava prilagoditi dinamici
ostvarenih prihoda.
Članak 7.
Sastavni dio Proračuna Općine Tinjan za 2013. godinu je Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje
2014.-2015.godine, Program javnih potreba, Program održavanja komunalne infrastrukture i Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tinjan za 2013. godinu.
Članak 8.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Tinjan za 2013. godinu stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-9
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
138
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
37.
Na temelju čl. 30., st.5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03.- pročišćeni tekst,
82/04. i 110/04.- Uredba) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj
22/09.) Općinsko vijeće Općine Tinjan, na sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu u Općini Tinjan
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g. sadrži:
Izvori sredstava
Izvori sredstava
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zajmovi banaka
Kapitalne pomoći – Županijski proračun
Kapitalne pomoći – Državni proračun
Prodaja zemljišta
Komunalni doprinos i naknada
Prihodi od zakupa
Subvencije građana za ceste i javnu rasvjetu
UKUPNO
Planirano kn
3.000.000
50.000
40.000
20.000
1.300.000
30.000
20.000
4.460.000
Namjena sredstava
Opis programa/projekta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Asfaltiranje nerazvrstanih cesti
Vrtić dokumentacija
Javna rasvjeta
Zvonik Tinjan
Igralište Kringa i Društveni dom
Autobusne čekaonice
Dokumentacija Info punkt Tinjan
Izrada dokumentacija za društvene domove (Tinjan. Kringa, Muntrilj)
Dokumentacija poslovna zona Finida
Dokumentacija Urbanistički plan uređenja i Izmjene PPUOT
Dokumentacija škole (Kringa, Muntrilj)
Mrtvačnica rasvjeta Muntrilj
Uređenje parka Županskog stola
Dječje igračke
Spomen Park Juraj Dobrila
Sufinanciranje rekonstrukcije škole u Jakovicima
Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Općine Tinjan
Proširenje groblja u Tinjanu
UKUPNO
Planirano kn
3.000.000
150.000
200.000
50.000
100.000
30.000
50.000
50.000
50.000
50.000
70.000
30.000
30.000
20.000
30.000
300.000
50.000
200.000
4.460.000
139
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Članak 2.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu u Općini Tinjan
objavit će se u Službenim novinama Općine Tinjan.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-2
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
38.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni
tekst , 82/04, 178/04, 38/09) i članka 20. Statuta Općine Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj
22/09) Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2012.godine donosi
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Tinjan za 2013.
godinu za slijedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta i putova,
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.
Ovim Programom utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Tinjan odnosi se na komunalnu
infrastrukturu za djelatnosti iz čl.1. st.1. ovog Programa, sve kako slijedi:
6. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- usluge sanacije divljih deponija, aktivnosti pri odvozu smeća
50.000,00
7. Održavanje javnih površina
- usluge održavanja zelenih površina, košnja trave, sakupljanje otpadaka,
održavanje dječjih igrališta
180.000,00
8. Održavanje nerazvrstanih cesta i putova
- usluge održavanja nerazvrstanih cesta, košnja trave, sječa raslinja uz nerazvrstane
zimska služba
180.000,00
9. Održavanje groblja
- usluge održavanja groblja u Tinjanu
50.000,00
- usluge održavanja groblja u Kringi
40.000,00
- usluge održavanja groblja u Muntrilju
40.000,00
10. Javna rasvjeta
- usluge održavanja objekata javne rasvjete
40.000,00
- utrošak električne energije za javnu rasvjetu
210.000,00
ceste,
140
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Članak 3.
Za ostvarenje ovog Programa nadležan je Načelnik Općine Tinjan, a provodi ga Jedinstveni upravni
odjel Općine Tinjan.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a
primjenjuje se od 01.01.2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-3
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
39.
Na osnovi članaka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj 10/97 i
107/07) te na osnovi članka 18. Statuta Općine Tinjan (''Službene novine Grada Pazina'' broj 22/09),
Općinsko vijeće Općine Tinjan na svojoj sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe
za Općinu Tinjan u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području
predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Tinjan te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u
2013. godini iz Proračuna Općine Tinjan.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavat će se ostvarivanjem: 1) primarnih programa za jednu
dječju skupinu u Područnom vrtiću Tinjan, uzrasta od navršene treće godine života do polaska u osnovnu
školu, sukladno članku 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te 2) minimalnog programa za
djecu predškolskog uzrasta za skupinu djece koja prije polaska u osnovnu školu nisu bila obuhvaćena
primarnim programima u Dječjem vrtiću.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2013. godinu osigurat će se sredstva za:
1. Redoviti program Dječjeg vrtića
540.000,00
2. Tekuće donacije za predškolski odgoj
12.000,00
UKUPNO:
552.000,00
Članak 3.
Potrebe iz članka 2. ovog Programa financirat će Općina Tinjan sukladno Sporazumu o financiranju
djelatnosti Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin te sukladno priljevu sredstava u Proračun.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje
se od 01.01.2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-4
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
141
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
40.
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 142. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08. i 86/09.) i članka 18. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na svojoj sjednici održanoj
28. prosinca 2012. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području školstva i obrazovanja
za Općinu Tinjan u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području školstva i obrazovanja djece i mladeži, pored onih
što se financiraju iz državnog proračuna ili iz drugih izvora te obim, način i dinamika financiranja tih
potreba na području Općine Tinjan u 2013. godini.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2013. godinu osiguravaju se sredstva
za:
1. Stipendije učenicima i studentima
2. Tekuće donacije za školstvo
UKUPNO:
100.000,00
30.000,00
130.000,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točka 1. isplaćivat će se mjesečno, u skladu s Pravilnikom o stipendiranju, po 350,00
kuna stipendistima-učenicima i po 450,00 kuna stipendistima-studentima.
Sredstva iz članka 2. točke 2. isplaćivat će sukladno priljevu sredstava u Proračun.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje
se od 01.01.2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-5
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
142
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
41.
Na osnovi članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90.,
27/93. i 38/09.), članka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02.,
147/03., 132/06., 26/07.-Odluka Ustavnog suda RH i 73/08.) i članka 18. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 28.
prosinca 2012. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi
za Općinu Tinjan u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u
području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za
Općinu Tinjan te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2013. godini iz Proračuna Općine
Tinjan.
Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 1) ostvarivanjem
pojedinačnih programa udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturnoumjetničkog stvaralaštva, 2) podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose
razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života, 3) ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu
i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih
dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu tih dobara te 4) na druge
načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Općine Tinjan za 2013. godinu osigurat će se dio
sredstava za ostvarivanje programa pojedinih udruga i organizacija, za pojedine akcije i manifestacije u
kulturi te za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i za druge kulturne potrebe, i to za:
c) Donacije udrugama i sufinanciranje manifestacija
PROGRAM
1. Udruga KRUG
2. Kumpanija KOSIRIĆI
3. Književni susret BADAVCA 2012
4. Valorizacija LEGENDE JURE GRANDO
5. Izložba kosiri
6. Božićni sajam
7. Makedonsko kulturno društvo IŽ
8. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva
UKUPNO
PLANIRANI IZNOS
20.000,00
25.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
82.000,00
d) Obnova i zaštita spomenika kulture
1. Investicijsko održavanje spomenika kulture
UKUPNO
SVEUKUPNO (a+b)
5.000,00
5.000,00
87.000,00
143
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. se dodjeljuju udrugama razmjerno njihovim potrebama odnosno prigodom pojedinih
akcija i manifestacija te izvođačima radova, sve ovisno o ostvarivanju programa i sukladno priljevu
sredstava u Proračun.
Članak 4.
Korisnici sredstava iz ovoga Programa obavezni su o ostvarenju svojih programa te o realizaciji sredstava
iz Proračuna Općine Tinjan i o ostalim svojim prihodima i rashodima pisano izvijestiti Jedinstveni
upravni odjel Općine Tinjan nakon isteka zakonskog roka za predaju završnog financijskog izvješća
odnosno najkasnije do 15. svibnja 2013. godine, u protivnom tražiti će se povrat isplaćenih sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje
se od 01.01.2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-6
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
42.
Na osnovi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 18. Statuta Općine Tinjan
(„Službene novine Grada Pazina'“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na sjednici održanoj 28.
prosinca 2012. godine donijelo je
PROGRAM
socijalno-zdravstvenih potreba
za Općinu Tinjan u 2013. godini
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se sadržaj, oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalno-zdravstvenih potreba
u Općini Tinjan u 2013. godini te obim i način sufinanciranja tih potreba iz Proračuna Općine Tinjan u
2013. godini.
Članak 2.
Iz Proračuna Općine Tinjan sufinancirat će se tijekom 2013. godine ove socijalno-zdravstvene potrebe:
PROGRAM
PLANIRANI IZNOS
a) Ustanove u području zdravstvene i socijalne skrbi
1. Hitna medicinska pomoć Pazin
2. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin
3. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun
4. Sigurna kuća Istra
31.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
b) Socijalne pomoći stanovništvu
1. Pomoć obiteljima i kućanstvima
2. Rodiljne naknade i oprema za novorođenčad
3. Ostale naknade iz proračuna u novcu
85.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
144
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
c) Ostali socijalno-zdravstveni programi
1. Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“
2. Savez udruga osoba s invaliditetom IŽ
3. Udruga slijepih Istarske županije
4. Društvo tjelesnih invalida Pazin
5. Udruga „SAB“
UKUPNO (a+b+c)
45.500,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
161.500,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. točke a) ovog Programa namijenjena su kao potpora i udio Općine Tinjan za
sufinanciranje programa ustanova, a dostavljat će se tim ustanovama u skladu s ostvarivanjem Proračuna
Općine Tinjan.
Sredstva iz članka 2. točke b) ovog Programa namjenski se odobravaju za pomoć socijalno ugroženim
osobama i obiteljima, u skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Tinjan i drugim propisima.
O utrošku sredstava iz članka 2. točke c) ovog Programa odlučit će Općinski načelnik nakon što od
ovlaštenih ustanova ili pravnih osoba prikupi ponude za ostvarenje programa propisanih javnozdravstvenih mjera na području Općine Tinjan, o čemu će se zaključiti ugovor.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) i c) obavezni su Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Tinjan, najkasnije u roku od osam (8) dana od isteka roka za predaju završnog financijskog
izvješća, dostaviti izvješće o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje
se od 01.01.2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-7
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
145
Broj 7/2012
„Službene novine Općine Tinjan“
43.
Na osnovi članaka 74. i 76. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06. i 150/08.-Uredba) i članka 18.
Statuta Općine Tinjan („Službene novine Grada Pazina“ broj 22/09.), Općinsko vijeće Općine Tinjan na
sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u sportu i rekreaciji
za Općinu Tinjan u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se sportske djelatnosti, programi, aktivnosti i potrebe Općine Tinjan za čije se
sufinanciranje osiguravaju sredstva u Proračunu Općine Tinjan za 2013. godinu.
Potrebe, djelatnosti, programi i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se poticanjem i
promicanjem sporta, djelovanjem sportskih klubova i udruga, organiziranjem sportskih natjecanja te
osiguravanjem prostornih uvjeta za ostvarivanje tih programa.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovoga programa, iz Proračuna Općine Tinjan u 2013. godini sufinancirat će se sportski
klubovi i udruge odnosno programi, potrebe i aktivnosti u sportu sa sljedećim iznosima:
OPIS
1. Karate klub Tinjan
2. Boćarski klub Muntrilj
3. Boćarski klub Štandar
4. Pljočkarski klub
5. Malonogometni klub Tinjan
6. Malonogometni klub Kringa
7. Malonogometni klub Muntrilj
8. Ritmičarke
9. Odbojkaški klub „Tinjan“
UKUPNO
PLANIRANI IZNOS
25.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
89.000,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa dodjeljuju se razmjerno potrebama klubova i udruga i sukladno
pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. točke a) obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tinjan dostaviti izvješća o ostvarenju svojih programa i o namjenskom utrošku proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Tinjan, a primjenjuje
se od 01.01.2013. godine.
KLASA: 400-01/12-01/08
URBROJ: 2163/04-02-02-12-8
Tinjan, 28. prosinca 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TINJAN
Predsjednik Općinskog vijeća
Darko Banko, v.r.
146
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
361 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content