einzA Garant TM_GR

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.316A
Garant
Με συνταγή H: Κατά της βρωµιάς και της
πρασινίλας. Συνδυασµός χρωµάτων µε
einzA mix.
Τύπος:
Σκοπός
εφαρµογής:
Χρωµατικές
Αποχρώσεις:
Πυκνότητα:
Ελαστική σιλικονουχος ρητίνη για το βάψιµο προσόψεων, µατ,
αραιώνεται µε νερό, και είναι ανθεκτική στα καιρικά
φαινόµενα σύµφωνα µε την µέθοδο αξιολόγησης VOB DIN 18
363.
1) Για εξωτερικές βαφες σε Σουβά, όταν επιθυµούµε να
καλύψουν οι ρωγµές, να έχουµε αδιαβροχια, και καλή
διαπερατότητα στους υδρατµούς.
Λευκό καθώς και µια ποικιλία χρωµατικών αποχρώσεων που
επιτυγχάνονται µε την χρήση του συστήµατος βαφης einzA
mix(Αποχρώσεις στο µηχάνηµα).
Περίπου 1.40(για το Λευκό).
Βάση του χρώµατος: Συνδυασµός µιας σιλικονουχου ρητίνης και ενός ειδικού
πολυµερούς.
Ιδιότητες:
Είναι αδιάβροχο, παρουσιάζει καλή διαπερατότητα στους
υδρατµούς, είναι ανθεκτικό στις βάσεις, απωθεί την βρωµιά,
δεν γερνάει/παλιώνει, το φιλµ που σχηµατίζει παρουσιάζει
µεγάλη ελαστικότητα ακόµα και σε θερµοκρασίες κάτω του
0 βαθµών κελσίου, είναι µατ. Περιέχει συνταγή Η κατά της
βρωµιάς και της πρασινίλας στις προσόψεις.
Κατανάλωση:
Περίπου 200 χιλιοστά του λίτρου ανά τετραγωνικό µέτρο, για
ένα χέρι χρώµα ανάλογα µε την επιφάνεια.
Επιφάνειες:
Το προϊόν einzA Garant είναι κατάλληλο για Σουβά(µε
κατάταξη ρωγµών κατηγορία ΙΙ και ΙΙΙ), για µπετόν, για
λιθοδοµή, για ινώδες µπετόν, για τούβλα από άµµο και
ασβέστη. Οι προαναφερόµενες επιφάνειες µπορούν να είναι :
1)
Άβαφες
2)
Βαµµένες µε σιλικονουχα χρώµατα, χρώµατα
υδρύαλου, χρώµατα µε βάση το γαλάκτωµα, χρώµατα
από σουβά συνθετικής ρητίνης, και να έχουν ασταρωθεί
µε τις συνήθεις µεθόδους του εµπορίου.
Λάδια και επιστρώσεις από λούστρα πρέπει να
αποµακρύνονται πλήρως, πριν την βαφη.
Προετοιµασία επιφάνειας:
α) Όσο αφορά τις επιφάνειες
1) Άβαφες : Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από την
µόλυνση και να αποµακρύνονται τα ετοιµόρροπα τµήµατα.
Πρέπει ακολούθως να ασταρώνονται µε το einzA silicon
Hydrogrund, αραιωµένο µε νερό κατά περίσταση.
Β) Όσο αφορά τις προαναφερόµενες επιφάνειες
2) Βαµµένες : Οι παλιά βαµµένες και σταθερές επιφάνειες ( µε
σουβά συνθετικής ρητίνης) πρέπει να καθαριστούν µε στεγνό η
υγρό τρόπο. Εάν το παλιό υπόστρωµα είναι σταθερό, τότε
αστάρωµα µε silicon Grundfestiger δεν είναι αναγκαίο. Εάν το
παλιό υπόστρωµα είναι σταθερό αλλά συµπεριφέρεται σαν
ασβεστόλιθος(κιµωλία),τότε συνδέουµε το παλιό υπόστρωµα
µε αστάρωµα silicon Grundfestiger αραιωµένο µε einzA
Universal nitroverduennung.Εµφάνιση γυαλάδας πρέπει να
αποφεύγεται.. Όταν το παλιό χρώµα µπορεί να αποµακρυνθεί
µε καυτό νερό µε υψηλή πιεση,τοτε δεν υπάρχει ανάγκη να
περάσουµε αστάρι. Σταθερό, παλιό υπόστρωµα µε χρώµατα
υδρύαλου µπορούν να ασταρωθούν µε το einzA silicon
impraegnierung για να βελτιώσουµε την αδιαβροχια.
Χέρια βαφης
/Αραίωση:
Εµποτισµός απορροφητικών επιφανειών και αστάρωµα µπορεί
να γίνει, εάν κριθεί αναγκαίο, µε το einzA silicon Hydrogrund.
Για την κάλυψη των ρωγµών του σουβά(κατηγορία ΙΙ) το
Polyvlies 2000 πρέπει να τοποθετηθεί στο einzA Garant.
Μετά πρέπει να περάσουµε ένα ενδιάµεσο και ένα τελικό χέρι
µε αναραιωτο einzA Garant.
Μέθοδος εφαρµογής: Με Ρολό, η µε Βούρτσα, η µε πιστόλι.
Το προϊόν einzA Garant είναι έτοιµο προς χρήση.
Φυσικά στοιχεία
(για το άσπρο):
Πρόσθετες
παρατηρήσεις:
Θερµοκρασία
εργασίας:
Χρωµατισµός:
Καθαρισµός
των εργαλείων:
(σχετική υγρασία από 100-50%)
Η αντίσταση στους υδρατµούς σύµφωνα µε την µέθοδο
ελέγχου DIN 52 615:sd=0.20m.
Ο συντελεστής αντιστάσεως στην διάχυση των ατµων:
w=0.080 kg/m2 h0,5
Το σύστηµα einzA Garant(εµποτισµός, ενδιάµεσο και τελικό
χέρι χρώµα) είναι ενδιαφέρον να χρησιµοποιηθεί σε
κακοποιηµένες/κοµµατιασµένες προσόψεις ιστορικών
µνηµείων, όπου δίνεται έµφαση/προσοχή σε µια επαρκή
προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, την επαρκή
διαπερατότητα στους υδρατµούς, και την δηµιουργία
ελαστικού στρώµατος(φιλµ) µε το βάψιµο.
Η θερµοκρασία του αέρα και του αντικειµένου(τοίχου) να µην
είναι κάτω από τους 5 βαθµούς κελσίου.
Με το σύστηµα χρωµατισµού einzA mix(αποχρώσεις στο
µηχάνηµα) στην βασική κλίµακα Α και Β.
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αµέσως µετά την
χρησιµοποίηση τους µε νερό.
Αποθήκευση:
Οι συσκευασίες πρέπει να είναι ερµητικά κλειστές, και να
αποθηκεύονται σε κρύο περιβάλλον, αλλά προφυλαµένες από
τον παγετό.
∆ιάθεση:
Τα δοχεία να χρησιµοποιούνται για ανακύκλωση, µόνο όταν
είναι τελείως άδεια.
Συσκευασία:
Λευκό: 12.5 lt
Αποχρώσεις µε einzA mix: 5.0 lt- 15.0 lt
Παρατήρηση:
Τα ανοιγµένα δοχεία, καθώς και αυτά που το περιεχόµενο τους
έχει αραιωθεί µε νερό, πρέπει να χρησιµοποιούνται άµεσα.
Να µην αποθηκεύονται ανοικτές συσκευασίες για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, διότι το χρώµα περιέχει συντηρητικά τα
οποία είναι ευπαθή στο περιβάλλον.
Περιεχόµενο σε ΠΟΕ(Πτητικές οργανικές ενώσεις)- Αφορά κατηγορία ΙΙ για την
κοινοτική οδηγία για ΠΟΕ 2004/42/EG:
Οριακή τιµή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία ΙΙΑ(υποκατηγορία c ):
75 gr/lt(2007) και 40 gr/lt(2010). Το προϊόν einzA(mix) Garant περιέχει λιγότερο από
30gr/lt ΠΟΕ.
einzA Lackfabrik GmbH – Postfach 93 06 20 – 21086 Hamburg – www.einza.com