εκλογη προεδρειου δημοτικου συμβουλιου & οικονομικης επιτροπης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ΄΄
AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ειδικής
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
ΘΕΜΑ
01/2013
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου
(άρθρο 64 του Ν.3852/2010)
Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα
6ην του μηνός Ιανουαρίου , ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10/03-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του
συμβούλου του δεύτερου επιτυχόντος συνδυασμού (λόγω απουσίας της πρώτης
κ. Πουρσανίδου Καλλιόπης) που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ
Μπαμπούλη Δημήτριου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γκοσλιόπουλου Χρήστου διαπιστώθηκε από
τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό
Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών
παραβρέθηκαν παρόντα (12) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Μπαμπούλης Δημήτριος Προεδρεύων
2.Καραβασίλης Γεώργιος
Αντιδ/ρχος
3.Κυρικαού Δημήτριος
Μέλος
4. Ζούτσος Κων/νος
>>
5. Φιλιάδου Αικατερίνη
>>
6. Παύλου Ιωάννης
>>
7. Λίτσιος Ηλίας
>>
8. Γιούπας Βασίλειος
>>
9. Αθανασίου Σωτήριος
>>
10. Ανδρεόπουλος Θωμάς
>>
11.Τοτονίδης Ιωάννης
>>
12.Καραγιαννίδης Πεφτούλιος
>>
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
2
3
4
5
Πουρσανίδου Καλλιόπη
Σμέρνος Μιχάλης
Σπυρίδης Ιωάννης
Ιωάννου Γωγώ
Καλύβα Αγλαϊα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:
ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ:
ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ:
1
2.
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού
γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο κ. Νάτση Θεόδωρο
Σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/10, την πρώτη
Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη
Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής (ή στην περίπτωση
αυτής της δημοτικής περιόδου την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου
σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/2010), το Δημοτικό Συμβούλιο
συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος
συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση
ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του
δικαστηρίου. Αν ο Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε
απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας Σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά σειρά
της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο Σύμβουλος κ. Μπαμπούλης
Δημήτριος δεύτερος στη σειρά εκλογής με περισσότερους ψήφους (λόγω
απουσίας της κ. Πουρσανίδου Καλλιόπης) , το σώμα εκλέγει σε δύο διακριτικές
φάσεις, στην ίδια συνεδρίαση.
Τον Πρόεδρο ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό,
Τον Αντιπρόεδρο ο οποίος αναδεικνύεται από τη μείζονα παράταξη της
μειοψηφίας και
Τον Γραμματέα ο οποίος αναδυκνύεται από τις λοιπές παρατάξεις της
μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν (όπως την δική μας)
προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Κατ΄αρχήν ο Προεδρεύων ανέφερε ότι η σημερινή συνεδρίαση δεν είναι
υποχρεωτικά δημόσια, χωρίς τούτο να αποκλείεται, εφόσον αποφασισθεί από το
Συμβούλιο. Ομόφωνα το Σώμα αποδέχθηκε να είναι δημόσια.
Στη συνέχεια κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό να εκλέξει, μεταξύ των μελών του και με απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, τον υποψήφιο για το αξίωμα του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή με την
απόλυτη πλειοψηφία, να επαναληφθεί η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και αν
πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή με την απόλυτη πλειοψηφία ή υπάρξει ισοψηφία
να γίνει τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων,
προκειμένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση
την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων Δημοτικός σύμβουλος. Στο σημείο αυτό
τονίζω ότι για την Α΄Φάση ανάδειξης υποψηφίων δεν είναι υποχρεωτική η
διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποφάσισε η
διαδικασία να είναι φανερή.
Κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία κάλεσε τους συμβούλους της
μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον υποψήφιο για το
αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των
συμβούλων από την παράταξη της πλειοψηφίας (λόγω μη ύπαρξης λοιπών
δημοτικών παρατάξεων μειοψηφίας) να εκλέξουν τον υποψήφιο για το αξίωμα
του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει
υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα,
αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και
σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Για την εκλογή, η λευκή ψήφος και η άρνηση ψήφου (δήλωση
<<Παρών>>), υπολογίζονται ως αρνητικές ψήφοι και επομένως δεν
προσμετρώνται στη δημιουργία της πλειοψηφίας (απόλυτη ή σχετική), κατά
την εκλογική διαδικασία.
Υποψήφιοι μπορεί να αναδειχθούν και οι Σύμβουλοι που τυχόν
απουσιάζουν, για οποιονδήποτε λόγο, από τη συνεδρίαση αυτή, εφόσον έχουν
εκδηλώσει τη βούλησή τους να είναι υποψήφιοι.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτησή τους
υπήρξε από τους απόντες
Δημοτικούς Συμβούλους: α) κ. Σπυρίδη Ιωάννη του πλειοψηφήσαντος
συνδυασμού(για την Οικονομική Επιτροπή) και β) της κ. Καλύβα Αγλαϊας της
μειοψηφίας (για οποιαδήποτε θέση προταθεί από το συνδυασμό της).
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι
υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα
παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία,
στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
για τη διετία 2013 - 2014, ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους εκλεγέντες
υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους που αναδείχθηκαν με την παραπάνω
διαδικασία.
Ειδικότερα ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό αναδείχθηκε η Δημοτική
Σύμβουλος κ. Φιλιάδου Αικατερίνη , παίρνοντας (8) ψήφους, όσοι και οι
παρόντες, και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά
της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η προταθείσα συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συμβουλίου, παίρνοντας (12) ψήφους
όσοι και οι παρόντες, οπότε και εκλέγεται στη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Αντιπροέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος από τη μειοψηφία αναδείχθηκε ο κ.
Καραγιαννίδης Πεφτούλιος, παίρνοντας (4) ψήφους, όσοι και οι παρόντες και
κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής
του για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, παίρνοντας (12) ψήφους,
όσοι και οι παρόντες, οπότε και εκλέγεται στη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι για το αξίωμα του Γραμματέα του
Δημοτικού Συμβουλίου υποψήφιος αναδείχθηκε από την πλειοψηφία, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λίτσιος Ηλίας, παίρνοντας (8) ψήφους, όσοι και οι
παρόντες και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά
της εκλογής του για το συγκεκριμένο αξίωμα.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε ο προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, παίρνοντας (12) ψήφους,
όσοι και οι παρόντες, οπότε και εκλέγεται στη θέση του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα
Συμβουλίου για τη διετία 2013 – 2014, όπως παρακάτω:
α
β
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
η Δημ. Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο Δημ. Σύμβουλος
γ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ο Δημ. Σύμβουλος
του
Δημοτικού
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕΦΤΟΥΛΙΟΣ
ΛΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της
εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια
της εκλογής στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του
Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή
δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
(5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5)
ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της
εκλογής.
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 11:58 π.μ.
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ΄΄
AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ειδικής
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης :
ΘΕΜΑ
02/2013
Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο
74 του Ν.3852/2010)
Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερα
6ην του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 10/03-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του
δεύτερου επιτυχόντος συνδυασμού (λόγω απουσίας της πρώτης κ. Πουρσανίδου
Καλλιόπης) που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ Μπαμπούλη
Δημήτριου , κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Γκοσλιόπουλου Χρήστου διαπιστώθηκε από
τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό
Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) μελών
παραβρέθηκαν παρόντα (12) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Φιλιάδου Αικατερίνη
Πρόεδρος Δ.Σ.
2.Καραβασίλης Γεώργιος
Αντιδ/ρχος
3.Κυρικαού Δημήτριος
Μέλος
4. Ζούτσος Κων/νος
>>
5. Μπαμπούλης Δημήτριος
>>
6. Παύλου Ιωάννης
>>
7. Λίτσιος Ηλίας
>>
8. Γιούπας Βασίλειος
>>
9. Αθανασίου Σωτήριος
>>
10. Ανδρεόπουλος Θωμάς
>>
11.Τοτονίδης Ιωάννης
>>
12.Καραγιαννίδης Πεφτούλιος
>>
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
2
3
4
5
Πουρσανίδου Καλλιόπη
Σμέρνος Μιχάλης
Σπυρίδης Ιωάννης
Ιωάννου Γωγώ
Καλύβα Αγλαϊα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:
ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ:
ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ:
1
2.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η νεοεκλεγείσα
Πρόεδρος κ. Φιλιάδου Αικατερίνη κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
για τη διετία 2013 - 2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, για τον Δήμο μας που η Οικονομική
Επιτροπή είναι επταμελής (7) μαζί με τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, θα εκλεγούν
συνολικά έξι (6)
τακτικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) θα προέρχονται
από το σύνολο των μελών της μειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωματικά
μέλη, εκ των οποίων και πάλι τα δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των
μελών της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που
εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί
να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων
της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των
υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το
σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή δύο [2]
υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη)
με τον τρόπο που θα επιλέξουν (ομόφωνα αποφάσισαν να είναι φανερή
ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο
Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν
συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια
περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου
να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε
οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου
ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της
μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα
των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι
κ. Τοτονίδης Ιωάννης παίρνοντας (4) ψήφους όσοι και οι παρόντες
κ. Αθανασίου Σωτήριος παίρνοντας (4) ψήφους
β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι
κ. Ανδρεόπουλος Θωμάς παίρνοντας (4) ψήφους
κ. Καλύβα Αγλαϊα παίρνοντας (4) ψήφους
Η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής
Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και
τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και
σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση
από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή
αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερις (4) Σύμβουλοι και
ονομαστικά οι εξής
κ. Μπαμπούλης Δημήτριος
κ. Κυριακού Δημήτριος
κ. Ζούτσος Κων/νος
κ. Σπυρίδης Ιωάννης
για αναπληρωματικά μέλη τρείς (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής
κ. Γιούπας Βασίλειος
κ. Παύλου Ιωάννης
κ. Λίτσιος Ηλίας
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα
με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις
(4) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους και οι έξι (6) συγκέντρωσαν την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αφού έλαβαν από δώδεκα (12) ψήφους ο
καθένας, όσοι και οι παρόντες και συγκεκριμένα οι κ.κ. Μπαμπούλης
Δημήτριος (12), Κυριακού Δημήτριος (12), Ζούτσος Κων/νος (12), Σπυρίδης
Ιωάννης (12), Τοτονίδης Ιωάννης (12), Αθανασίου Σωτήριος (12) οι οποίοι και
εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών
μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2)
μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και
τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους πέντε (5) όσους
και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής .
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το
Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, καθόσον έλαβαν δώδεκα
(12) ψήφους ο καθένας, όσοι και οι παρόντες, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ. Γιούπας Βασίλειος της πλειοψηφίας με (12 ψήφους)
κ. Παύλου Ιωάννης της πλειοψηφίας με (12 ψήφους)
κ. Λίτσιος Ηλίας
της πλειοψηφίας με (12 ψήφους)
κ. Ανδρεόπουλος Θωμάς της μειοψηφίας με (12 ψήφους)
κ. Καλύβα Αγλαϊα
της μειοψηφίας
με (12 ψήφους)
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι: Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εκλέγονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2013 - 2014 οι παρακάτω :
7/μελούς
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1
2
3
4
5
6
Mπαμπούλης Δημήτριος
Κυριακού Δημήτριος
Ζούτσος Κωνσταντίνος
Σπυρίδης Ιωάννης
Τοτονίδης Ιωάννης
Αθανασίου Σωτήριος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ (5)
Γιούπας Βασίλειος
Παύλου Ιωάννης
Λίτσιος Ηλίας
Ανδρεόπουλος Θωμάς
Καλύβα Αγλαϊα
Πρόεδρος της επταμελούς (7) Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
θα είναι ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος ο οποίος δεν εκλέγεται.
Ο Αντιπρόεδρος θα εκλεγεί από τους εκλεγέντες τακτικούς συμβούλους της
μειοψηφία στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της
εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια
της εκλογής στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του
Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη
ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 12:25 μ.μ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ