ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προς το

Προς το
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΔΟΣ:
Τ.Κ.:
Τηλ.:
Fax :
E-Mail:
ΑΡΙΘ. :
ΠΕΡΙΟΧΗ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΟΔΟΣ:
Τ.Κ.:
ΑΡΙΘ.:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.:
Αριθ. Μητρώου Ε.Λ.:
Άγιος Νικόλαος,
/
/
Ο/Η αρμόδιος υπάλληλος
του Επιμελητηρίου Λασιθίου
Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 5 & 6 του ν.
3419/2005, όπως ισχύουν τροποποιηθέντα με
το άρθρο 13 του ν. 3853/201Ο, τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται
στη 2η σελίδα της παρούσης που αφορούν σε:
1.Καταχώρηση συγκρότησης Διοικητικού
Συμβουλίου. (Συν. Δικ/κά : )
2.Καταχώριση πιστοποίησης καταβολής
μετοχικού κεφαλαίου. (Συν. Δικ/κά : )
3.Καταχώριση Ισολογισμού ή/και Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων.
(Συν. Δικ/κά:
)
4.Καταχώρηση Λογιστικής Κατάστασης για
Διανομή Προμερίσματος.(Συν. Δικ/κά : )
5.Καταχώριση Ελεγκτών (Συν. Δικ/κά:
)
6.Συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 9 του Ν.
2190/20. (Συν. Δικ/κά : )
7.Έγκριση Αποκτήσεως Περιουσιακών
Στοιχείων από Α.Ε. (Συν. Δικ/κά : )
8.Έγκριση Μεταφοράς Έδρας ή/και ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Α.Ε. (Συν. Δικ/κά : )
και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες:
•
•
(Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για κάθε καταχώριση μεταβολής
καταβάλλεται τέλος 10,24 €
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 2 της ΚΥΑ Κ1802/2011- ΦΕΚ 470/Β/24-3-2011)
Έλεγχο και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρο 7 του ν. 3419/2005, όπως
ισχύει τροποποιηθέν με το άρθρο 13
του ν. 3853/2010) και
Έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης που
θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., και Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 13 του ν.
3419/2005 όπως ισχύει τροποποιηθέν
με το άρθρο 13 του ν. 3853/2010.
Ο / Η Αιτών / ούσα
(Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
Πρακτικό Γ.Σ. περί εκλογής και πρακτικό συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.
Πρακτικά Δ.Σ. της εταιρείας περί σύγκλισης της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη.
Εφημερίδες (ΦΕΚ) στις οποίες καταχωρήθηκε η πρόσκληση των μετόχων στην Γ.Σ. (μεριμνεί η εταιρεία) και εφόσον δεν
παρίσταται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους μόνο πρακτικό Δ.Σ.
Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ. Σ. είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή του εφόσον τα μέλη του Δ. Σ. που
παραμένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκτός εάν προβλέπεται το αντίθετο από το καταστατικό.
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης του Δ.Σ. στο Φ.Ε.Κ. αξίας συνολικού ποσού 289,00 €, ήτοι 250,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531
συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
Σε ηλεκτρονική μορφή η συγκρότηση σε σώμα με τα πλήρη στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας,
Α.Δ.Τ.) τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των εκπροσώπων καθώς και την εκπροσώπηση της
εταιρείας.
Σημείωση:
Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι (π.χ. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος Εντεταλμένος Σύμβουλος κλπ.) που δεσμεύουν
με την υπογραφή τους τις ΑΕ πρέπει να υποβάλλουν: α) Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών της ΕΕ: ακριβές αντίγραφο
Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή β) Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός ΕΕ: ακριβές αντίγραφο Άδειας
Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως Νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη ΔΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
•
•
•
Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας περί πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου πιστοποίηση απαιτείται μόνο αν πρόκειται για νέες εισφορές.
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο Φ.Ε.Κ. αξίας συνολικού ποσού 289,00 €, ήτοι 250,00 €
υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
•
•
•
•
•
Πρακτικό Γ. Σ. της εταιρείας περί εκλογών ελεγκτών
Πρακτικό της εταιρείας περί σύγκλιση ς της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της ανακοίνωσης τροποποίησης στο Φ.ΕΚ αξίας συνολικού ποσού 289,00 €, ήτοι
250,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
Εφημερίδες (πολιτική - οικονομική - ΦΕΚ - τοπική) στις οποίες καταχωρήθηκε η πρόσκληση των μετόχων Γ.Σ. (μεριμνεί της
εταιρείας) και εφόσον δεν παρίσταται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Πλήρη στοιχεία των ελεγκτών σε ηλεκτρονική μορφή (ονοματεπώνυμο, πτυχίο, αριθμός άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α' τάξης).
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΔΡΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ
•
•
Πρακτικό Γ.Σ. ή Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας για την αλλαγή έδρας.
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της ανακοίνωσης τροποποίησης στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 289,00 €, ήτοι
250,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΙΣOΛOΓlΣMOY & ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
•
•
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εις τριπλούν (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως των
αποτελεσμάτων) και εις απλούν προσάρτημα, έκθεση Δ.Σ., έκθεση ελεγκτών και εφημερίδες -πολιτική, οικονομική και
τοπική-με τις δημοσιεύσεις του ισολογισμού-.
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ., αξίας συνολικού ποσού 544,00 €, ήτοι 470,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5%
υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΛOΓlΣTlKHΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
•
•
Η λογιστική κατάσταση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα της εταιρείας και υποβάλλεται στην αρμόδια Δ/νση ΑΕ για
δημοσίευση στο ΦΕΚ 20 ημέρες πριν τη διαμονή του προμερίσματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τοτων κατά τη
λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.
Παράβολο για δημοσίευση στο ΦΕΚ 544,00 € ήτοι 470,00 € υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
•
Ισολογισμός μετασχηματισμού εάν πρόκειται για μετατροπή οποιασδήποτε εταιρείας σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2190/20
•
Παράβολο συνολικού ποσού 289,00 € ήτοι 250,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531 για
δημοσίευση της έκθεσης εκτίμησης όταν πρόκειται με βάση αυτή να συσταθεί Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕ Ν. 2190/20
•
•
•
•
•
Έκθεση της ανωτέρω επιτροπής ή ορκωτών ελεγκτών
Πρακτικό Δ.Σ. της εταιρείας περί σύγκλησης της ανωτέρω Γ.Σ., εκτός και αν η Γ.Σ. είναι αυτόκλητη.
Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίευσης της ανακοίνωσης τροποποίησης στο ΦΕΚ αξίας συνολικού ποσού 289,00 €, ήτοι
250,00 € υπέρ ΚΑΕ 2531 συν 5% υπέρ ΚΑΕ 3512 συν 7% υπέρ ΚΑΕ 3531.
Εφημερίδες (πολιτική - οικονομική - ΦΕΚ - τοπική) στις οποίες καταχωρήθηκε η πρόσκληση των μετόχων στην Γ.Σ.
(μερίμνει της εταιρείας) και εφόσον δεν παρίσταται το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Πρακτικό Γ.Σ. με το οποίο εγκρίνεται η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή όχι μεγαλύτερη από αυτήν που
καθόρισε η επιτροπή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, υποβάλλονται με Αίτηση (συμπλήρωση του
παρόντος εντύπου), που υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (η οποία ελέγχει και παραλαμβάνει τα
σχετικά δικαιολογητικά) είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΕ είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με
εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των εξουσιοδοτούντων).