close

Enter

Log in using OpenID

Cestovni saobraćaj - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

embedDownload
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU
Rezultati kvalifikacionog ispita održanog 08.07.2013. godine sa početkom u 10 h.
Odsjek: SAOBRAĆAJ
Usmjerenje: Cestovni saobraćaj
KONAČNA LISTA na dan 11.07.2013
A) Sljedeći studenti su poloţili kvalifikacioni ispit i stekli pravo upisa u kategoriji:
Redovni studij – Troškove studija snosi Kanton
Prezime
b
i ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1
MUHIĆ/REFIK/AHMED
VUKOVIĆ /SENAD/LEJLA
SEMIĆ/EJUB/SELMA
BEĆIROVIĆ/ĆAZIM/LEJLA
ŠABANOVIĆ/ELMIN/AIDA
BUDIMLIĆ/SABID/SEMINA
HADŢAJLIJA/SALEM/LAMIJA
TRAKO/ELMA/BAKIR
KADRIĆ/NIHAD/ZERINA
KAVAZOVIĆ/SENADIN/EMIR
DELJKIĆ/FUAD/EDINA
ŠTALIĆ/ENVER/ALMIR
KARIŠIK/BESIM/SAUDIN
PLANIĆ/SMAIL/DALILA
KAROVIĆ/FUAD/MAHIR
HADŢIĆ/ADMIR/ASMIR
GRUJIĈIĆ/MIODRAG/NATAŠA
BADŢAK/ELVEDIN/ILHANA
IBROVIĆ/ZEKRIJA/KENAN
AVDIĆ/SUVADA/BELMA
BERBIĆ/NIJAZ/HARIS
IMAMOVIĆ/NAZIF/LEJLA
LEVIĆ/JASMINA/EDNA
PALIĆ/SAFET/ALMA
BATILOVIĆ/HARUN/MERIMA
SULJAKOVIĆ/ŠEMSUDIN/MAID
HEĆO/ŠEVALA/AMMAR
LAZAREVIĆ/NENAD/SARA
HUSEJNAGIĆ/BESIM/BAKIR
SELMANOVIĆ/ISMET/SANELA
Šifra
S165
S142
S140
S131
S185
S153
S178
S148
S161
S146
S192
S157
S168
S176
S175
S143
S133
S179
S145
S126
S139
S162
S127
S151
S169
S196
S156
S201
S189
S170
Usm. Ukupni bodovi1
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
65
60
56,85
55,25
55,18
54,98
54,52
53,83
53,35
53,1
52,35
51,94
51,94
51,71
51,17
50,45
50,02
49,86
49,32
49,03
48,83
47,89
47,52
47,1
46,73
46,44
45,32
45,31
45,28
45,26
Ukupni bodovi podrazumijevaju zbir bodova uspjeha iz srednjeg obrazovanja, bodovi sa kvalifikacionog i bodovi steĉeni na osnovu nagrada i priznanja.
B) Sljedeći studenti su poloţili kvalifikacioni ispit i stekli pravo upisa u kategoriji:
Redovni studij – Troškove studija snosi student
Prezime
b
i ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
2
KAHRIĆ/SEJAD/ANELA
HODŢIĆ /ASIM/ARMIN
KAKNJAŠEVIĆ/NIJAZ/ NERMA
ALAGIĆ/IDRIZ/MIRSAD
GLASIĆ/NEDŢAD/NIRMELA
TALETOVIĆ/IBRAHIM/SEIDIN
ISMIĆ/AMIR/AMAR
MUJANOVIĆ/ENES/AMEL
ĈIŠIJA/JAKUB/AMILA
BASARA/NAIM/EDIN
AHAMETOVIĆ/NERMIN/EDIN
KARIĆ/RAMO/MUHAMED.
MEMIĆ/DŢEMAIL/BELMIN.
ĈAUŠEVIĆ/SULEJMAN/MAHIRA
BRKOVIĆ /ERMIN/RIFET
HAMZA/HIŠAM/VAHID EL-DIN
MATIJEVIĆ/JOZO/BOŢANA
SULJIĆ/ESNAF/EMIRA
RIZVANOVIĆ/JASMIN/JASMIN
GRGIĆ/HILMO/SANEL
MEMAGIĆ/DAMIR/ARMIN
PUZIĆ (HALID) MIRZA
BOŠNJAK/MATO/ROBERT
VLAHOVIĆ/IVICA/PETAR
ŠAHMAN /BAHRUDIN/AMRA
KARUPOVIĆ/MUSTAFA/AJDIN
AJANOVIĆ/ERVIN/SANIN
HALILOVIĆ/EDIN/DINEL
SEJKANOVIĆ/MEHMED/MUAMER
LJUBANOVIĆ/SALIH/AMAR
MEŠA/FIKRET/MEDINA
TAHMIŠĈIĆ/ENES/FARUK
HUMKIĆ/NERMIN/SARA
Šifra
S177
S147
S141
S186
S204
S207
S174
S193
S181
S166
S167
S149
S152
S213
S195
S173
S191
S150
S128
S134
S123
S202
S164
S197
S122
S172
S214
S132
S194
S205
S155
S144
S138
Usm. Ukupni bodovi2
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
45,11
43,56
42,44
41,9
41,86
40,02
39,93
39,61
39,53
39,5
39,36
38,47
38,39
38,35
38,17
37,4
37,37
37,19
36,61
36,43
35,95
35,93
35,82
35,78
34,4
34,35
34,05
33,84
33,52
33,4
33,38
32,97
32,86
Ukupni bodovi podrazumijevaju zbir bodova uspjeha iz srednjeg obrazovanja, bodovi sa kvalifikacionog i bodovi steĉeni na osnovu nagrada i priznanja.
C) Sljedeći studenti nisu dobili odgovarajući broj bodova na kvalifikacionom da bili upisani u odobrene kvote
prvog upisnog roka ili nisu poloţili kvalifikacioni ispit, stim da mogu podnijeti aplikaciju na drugi upisni rok
Fakulteta:
Prezime
b
i ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
KARAOSMANOVIĆ/EMIR/ADELISA
SOFTIĆ/NUSRET/AMAR
PLEJIĆ /MARKO/SUZANA
HADŢIĆ/MUNIR/HARIS
KVESIĆ/MARKO/ANDREJA
ŢUNIĆ/MUNEVER/AMEL
VUĈIĆ/IVAN/ANĐELA
ZOVKO/ILIJA/JELENA
ALEŠEVIĆ/ZUHRAB/AMEL
KAHVIĆ/ADIS/KENAN
MEHIĆ /ESAD/MERIJEM
MUHAREMOVIĆ/REDŢO/EMINA
OMANOVIĆ/NURIJA/SEMIR
KARAĈ/EŠREF/UZEIR
ŠALJA/SABAHUDIN/ASMIR
GUŠIĆ /HASIB/ SABIN
ZUBAĈA/SEAD/EDIB
MUJEZINOVIĆ/HAMID/ELVIS
KARIVAN/ZVONKO/MARIJO
ZEKO/LUKA/JOSIP
ĈAVKUŠIĆ/HAJRUDIN/IRNELA
ŠIRIĆ/ZVONIMIR/NIKOLA
ŠAHIĆ/ŠEFIK/ELMA
REDŢOVIĆ/IDRIZ/EMINA
FEJZIĆ/MUSTAFA/NEDŢAD
IVAZOVIĆ/IFETA/RIJAD
TUBAK/IVICA/MARIJANA
BEĈIROVIĆ/VAHIDIN/DIN
ŠKRIJELJ /REDŢO/ NIHAD
UDOVIĈIĆ/LUKA/BORIS
JAŠAREVIĆ/VAHID/HASED
KARZIĆ/MIRSAD/ABDULKADIR
Šifra
S200
S188
S209
S158
S212
S135
S211
S203
S187
S160
S208
S130
S198
S171
S206
S121
S180
S199
S210
S129
S183
S163
S182
S184
S159
S125
S136
S124
S120
S137
S154
S190
Usm.
Ukupni bodovi3
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES.
CES,
CES.
32,77
32,58
32,04
31,69
31,67
31,6
30,23
30,18
29,37
29,03
28,43
27,6
27,11
26,65
26,63
26,44
26,2
25,75
25,71
24,61
24,47
24,14
23,9
23,4
21,85
20,78
20,75
20,4
19,79
19,5
15,26
11,92
Kvota: 30+30+1=61/ Upisano __________
(imamo pravo na upis 5 stranih drţavljana) / tri studenta su na cestovnom usmjerenju prijavljena na upis pa smo proširili upis za tri mjesta.)
Napomena 1: Kandidati od 31-63 koji su na listi primljenih u kategoriji Redovni studij – Troškove studija snose sami
studenti, shodno Odluci o kvotama upisa Ministarstva obrazovanja KS, potrebno je da se u toku sljedeće sedmice (od
15.07.-19.07.) izjasne o prihvatanju uslova za Redovni studij – Troškove studija snose sami studenti (Izjava na studentskoj
službi).
3
Ukupni bodovi podrazumijevaju zbir bodova uspjeha iz srednjeg obrazovanja, bodovi sa kvalifikacionog i bodovi steĉeni na osnovu nagrada i priznanja.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content