• ΒιομηχανικA ΠροϊOνΤα • ΕνEργΕια

Yπό την Αιγίδα
Διοργάνωση
Σε Συνεργασία
Ελληνική Ένωση
Διαπιστευμένων Φορέων
Επιθεώρησης - Πιστοποίησης
Yπουργείο Ανάπτυξης
& Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπουργείο Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
Πέμπτη - Παρασκευή, 18 - 19 Δεκεμβρίου,
NEW VENUE: Athenaeum InterContinental
Eπιθεωρηση & ΠιστοποIηση: ΜοχλOς ΑνAπτυξης της ΟικονομIας,
ΜονOδρομος για την ΑνταγωνιστικOτητα των ΕπιχειρHσεων
Το 1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας πρόκειται να αναδείξει τη σπουδαιότητα της Επιθεώρησης και
της Πιστοποίησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων σε ολόκληρο το φάσμα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Επιχειρήσεων και των Φορέων
Πιστοποίησης συζητούν με όραμα «η Ελλάδα του αύριο να είναι μια Ελλάδα με περισσότερη Ποιότητα».
• ΒιομηχανικA ΠροϊOντα
• ΕνEργεια-ΠεριβAλλον
• ΤεχνικA Εργα
• Τουρισμος
• ΥγεIα
• ΑγροτικA -ΤρOφιμα
• ΑδειοδOτηση ΕπιχειρHσεων
• Εποπτεία ΑγορΑς
• ΠιστοποIηση ΠροσΩπων
Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:
Επιχειρηματίες, Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, Διευθυντές Ποιότητας, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Εκπροσώπους
Επιμελητηρίων και Συνδέσμων
www.qualityconference.gr
Χορηγοί
Μεγάλος Χορηγός
Υποστηρικτές
Χορηγοί
Επικοινωνίας
PANTONE©
CMYK
C130
C158
C240
C281
C299
C361
M.30 Y.100
M.65 Y.100
C.20 M.95
C.100 M.70 K.30
C.90 M.20
C.70 Y.100
Corporate Experience
Sponsor
Χορηγός
Εκτυπώσεων
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 155), Ε: [email protected], ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 252),
Ε: [email protected], ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατερίνα Δρόσου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 261), Ε: [email protected]
Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18-19 Δεκεμβρίου 2014, Athenaeum InterContinental, Αθήνα
1ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στις 18 και 19 Δεκεμβρίου τα σημαντικότερα θέματα
για την Επιθεώρηση και την Πιστοποίηση στο επίκεντρο
H Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης
HellasCert με τη συνεργασία της Boussias Communications διοργανώνουν το
1ο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας, την πρώτη ανοιχτή διοργάνωση που σκοπεύει
να αναδείξει τη σπουδαιότητα της Επιθεώρησης και της Πιστοποίησης για την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, σε ολόκληρο το φάσμα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 18 & 19
Δεκεμβρίου 2014, στο Athenaeum InterContinental Hotel, στην Αθήνα.
Το 1o Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας πρόκειται να λειτουργήσει ως μοναδική
πλατφόρμα συμπυκνωμένης μεταφοράς της απαραίτητης γνώσης και ενημέρωσης
για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες τάσεις στα συστήματα Ποιότητας, για την
ανάδειξη προτάσεων Ανάπτυξης της Οικονομίας και τη διευκόλυνση του τρόπου
λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και για τη συμβολή της Επιθεώρησης και
Πιστοποίησης στην οικονομική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από τις ακόλουθες 9
βασικές θεματικές συζητήσεων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Απλούστευση Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων
Εποπτεία Αγοράς
Πιστοποίηση Προσώπων
Τουρισμός
Τρόφιμα – Αγροτικά Προϊόντα
Ενέργεια – Περιβάλλον
Τεχνικά Έργα
Υγεία
Βιομηχανικά Προϊόντα
Στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν συμμετέχουν εκπρόσωποι
Επιχειρήσεων, της Πολιτείας και των Φορέων Πιστοποίησης. Ανάμεσα στις
εταιρείες και φορείς που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία εκπροσώπων τους με
Σισίνη & Αλκμάνος 7, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107290344 FAX: 2107290366, e-mail: [email protected]
ομιλία ή συμμετοχή σε συζήτηση είναι οι: ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Σύνδεσμος Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ΕΜC ΕΛΛΑΣ, ΔΕΣΦΑ, Όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΤΙΤΑΝ,
Kleemann, DQS Hellas, ΝΑΥΣΟΛΠ, Όμιλος Λούλη, PEOPLECERT, ΕΚΠΟΙΖΩ,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, TUV HELLAS, ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ,
BUREAU VERITAS,
ΠΑΣΕΓΕΣ, EUROCERT ΕΕΔΣΑ, TUV AUSTRIA HELLAS, Ε.Μ.Π., Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών, Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος Προσπελασιμότητας, Σύνδεσμος
Ελληνικών Γραφείων Μελετών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών,
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Yπουργείο Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το συνέδριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες, ανώτατα & ανώτερα στελέχη
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διευθυντές ποιότητας, διευθυντές εργοστασίων,
συμβούλους επιχειρήσεων, εκπροσώπους Επιμελητηρίων και Επαγγελματικών
Συνδέσμων και εκπροσώπους Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος μπορείτε
να επισκεφθείτε το www.qualityconference.gr και για να εξασφαλίσετε τη
συμμετοχή σας, επικοινωνείτε με την κα Ειρήνη Λιβανού, τηλ. 210 6617 777
(εσωτ. 155), E: [email protected]
Λίγα λόγια για την HellasCert
Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και
Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον προαιρετικό και υποχρεωτικό
τομέα
σύμφωνα
με
τα
Ευρωπαϊκά
πρότυπα
ISO/IEC
17020,
ISO/IEC17021, και
ISO/IEC17024, ΕΝ 45011.
Σκοπός της ίδρυσης της Ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση»,
«Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών
μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης- Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και
προστιθέμενη αξία και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.
Οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην HellasCert εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους
των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και των Οργανισμών του
κράτους, όπως αυτές προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο
αυτό ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες
Κατερίνα Δρόσου
Boussias Communications
Tηλ. 210 6617 777 (εσωτ. 261)
Μοb. 6944 373897
E: [email protected]
Σισίνη & Αλκμάνος 7, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107290344 FAX: 2107290366, e-mail: [email protected]