close

Enter

Log in using OpenID

2013. - Agromeđimurje dd

embedDownload
AGROMEĐiMURJE
0.0.
MEĐUIZVJEŠTAJUPRA VE ZA RAZDOBLJE
01.01.2014. - 30.09.2014.
AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec
Čakovec, 30. rujna, 2014.
- 1­
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
AGROMEĐIMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, upisano je Rješenjem broj Fi-996193 od
20.03.1993. godine u sudski registar kod
Trgovačkog suda
u Varaždinu u registarski uložak br. I - 519.
Adresa Internet stranice:
Adresa elektroničke pošte:
www.agromedjimurje.hr
[email protected]
Matični
broj kod DZZS (MB}:',
broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj:
Oznaka strukture vlasništva:
03108503
070013017
40122099785
22
Žiro-račun:
2340009-1116008702 (PBZ d.d:)
2402006-1100423440 (Erste.&Steiermarkische Bank d.d.)
2489004-1120004062 (VABA d.d.)
Šifra lopis djelatnosti sumarno:
Broj zaposlenih:
Revizorska kuća:
Temeljni kapital:
Emisija dionica i oznaka:
Broj izdanih dionica:
Nominalna vrijednost dionice:
ISIN:
Burza:
0111 I Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
162 (na dan 30.09.2014.)
REVIZIJA REMAR d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb
78.641.000,00 kn
AGMM-R-A
41.390
1.900,00 kn
HRA GMMRA 0005
Zagrebačka burza d.d.
Matični
ORGANI DRUŠTVA
Uprava Društva:
Slaven
Sikirić
Irena Siladi
Tomislav
Tomšić
predsjednik uprave
zastupa društvo pojedinačno i samostalno
član uprave
zastupa društvo zajedno sjednim članom uprave
član uprave
zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave
Nadzorni odbor Društva:
Darko Kolarek
predsjednik nadzornog odbora
Mihael Frančić
zamjenik predsjednika nadzornog odbora
David Gorinjac
član
nadzornog odbora
Tihomir Peraić
član
nadzornog odbora
Anđelko Ribić
član
nadzornog odbora
-2­
Skupština Društva:
Skupštinu
čine dioničari
društva, kojihje na zadnji dan
trećeg tromjesečja
bilo 240.
Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2014.:
../
'<
Dioničar
Broj dionica
.i.
.
w
Udio u
vlasništvu %
»\
10.314 .
24,92
Fragaria d.o.o., Zagreb
9.630
23,27
PBZ d.d., Zagreb
4.167
10,07
Ribić Anđelko,
2.376
5,74
1.054
2,55
Si/adi Josip, Čakovec
400
0,97
Mesarek Božena, Čakovec
363
0,88
Duran Teojik
325
0,79
Stanić-Laća Ante
320
0,77
300
0,72
29.249
70,67
4.000
9,66
Kolarek Darko, Koprivnica
Dijanuš Ivan,
Donji Kraljevec
Ljubeščica
Brekalo Božo
..
Ukupno
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu
U sklopu trgovanja na
Zagrebačkoj
burzi u
trećem tromjesečju,
zabilježen je relativno mali promet
dionicama AGMM-R-A. Kroz svega dvije transakcije u srpnju i pet transakcija u rujnu izvršena je
kupoprodaja ukupno 61 dionice po cijenama od 221,00 kn do 222,00 kn..
-3­
POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRA VB DIONIČKOG DRUŠTVA
Proces restrukturiranja Agromeđimurja d.d. Čakovec nastavljen je tijekom trećeg kvartala 2014.
godine sukladno planu financijskog i operativnog restrukturiranja.
Ukupni prihodi na dan 30.09.2014. godine u iznosu od 32.135.493 kn bilježe pad za 12%, dokje
iznos poslovnih prihoda (najzastupljenijih u strukturi ukupni~ prihoda) niži za 13% u odnosu na isto
razdoblje prošle godine. Prihodi ,od prodiJje;ku1flulativnog iznosa 28.234.966 kn na kraju trećeg kvartala,
bilježe pad od 16% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. Navedeni pad prihoda očekivana je
posljedica, kako sezonskog karaktera proizvodrzje, tako i provedbe procesa restrukturiranja Društva u
koje je uključeno i smanjenje proizvodnih kapaciteta, odnosno ukidanje nerentabilnih proizvodnji.
Osim smanjenja prihoda, u promatranom razdoblju evidentno je i smanjenje gotovo svih rashoda
pa je i iznos ukupnih rashoda od 34.454.383 kn niži za gotovo 26% u odnosu na njihov iznos u istom
razdoblju prošle godine.
Unatoč navedenom smanjenju rashoda, na koje je značajno utjecalo i povećanje vrijednosti zaliha
u iznosu od 5.223.079 kn, u periodu od 01.01.2014. - 30.09.2014. godine ostvarenje negativan poslovni
rezultat u iznosu od 2.318.890 kn.
Uprava Društva Agromeđimurje d.d. Čakovec
-4­
AGROMEĐIMURJE
0.0.
AGROMEĐIMURJE0.0., Ruđera Boškovića 10,40000 čakovec, T. 040/390-822, F. 040/390-824
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08)
predsjednik Uprave društva Agromeđimurje d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, daje
IZJAVU
Uprave o odgovornosti
Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog
izvještavanja (MSFI) te u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2014. do 30.09.2014. godine pružaju istinit i
objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih
tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
Predsjednik Uprave:
Slaven ~'kiri~'dipl.ing.
_~"
;;:'!f'1 .
_.1\.'\'
F1
'_"--'\..1 •.-'_.• <!",..-,,, , _ ll'"
........ ....,
v
C.l\."
r' -
- v L.
l
'f
'
~ ~ J~ ~JE
4
L.Jlon!\:;r;:o arustvo
'EC, R Boškovića 10
AGROMEĐIMURJE dioničko društvo, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Varažadinu s matičnim brojem subjekta
upisa 07001317. Temeljni kapital društva od kn 78.641.000,00 uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj dionica iznosi 41.390,
nominalna vrijednost 1.900,00 kn. Poslovni računi: PBZ 2340009-1116008702, ERSTE 2402006-1100423440, VABA 2489004­
1120004062.0IB: 40122099785
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:
101.01.20141
do
1
30.09.2014
1
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 1
03108503
1
Matični broj subjekta (MBSj: 1
070013017
1
40122099785
Osobni identifikacijski broj 1
1
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: IAGROMEĐiMURJE d.d.
40000
Poštanski broj i mjesto: 1
Ulica i kućni broj: I RUĐERA
I
1
ČAKOVEC
BOSKOVIĆA 10
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: Iwww.agromediimurje.hr
Sifra i naziv općine/grada: 1
60
1ČAKOVEC
Sifra i naziv županije: 1
20
1MEĐiMURSKA
Konsolidirani izvještaj: 1
NE
1
I
I
Broj zaposlenih: I
I
(krajem izvještajnog razdoblja)
Sifra NKD-a: 1
I
MB:
Sjedište:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
Knjigovodstveni servis: 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
Osoba za kontakt: IKolmanić-Spahlja Tatjana
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 1040/390-822
I
Telefaks: 1040/390-824
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: ISikirić Slaven
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gUbitka, izvještaj o novćanom tijekU, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
t.~(?~~Ort~E~tfu1UR",.IE
".
o.
,­
1.lIUIII\.-l'.'.) Ul U.:HV'J
ČAKOVEC, R. BOšKovića 10
~~I
(Po~e ovlaštene za zastupanje)
162
0111
BILANCA
stanie na dan 30.09.2014.
Obveznik:
AGROMEĐiMURJE d.d.
CAKOVEC
Tekuće
Prethodno
razdoblje
AOP
Naziv pozicije
oznaka
razdoblje
4
2
A) POTRAŽiVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
oo_1
1
B---=-)_D_U_G_O_T_R_A_J_N__A_I_M_O__V_IN_A_(0_0_3_+0_1_0_+__
0_20_+0__2
__
9+_0__3_3_)
~ATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava _
.______
3 . Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine _
006__-+­
007
5. Nematerijalna imovina u pripremi
008
009
_
6. Ostala nematerijalna imovina
=- 4.
--- ------------------------------------------- --- --
f----------­
5. Biološka imovina
____ ~~stal~~!_~!i~~~~!~c:>.~!~~_ __
_.
9. Ulaganje u nekretnine
III. D~GOTRAJNAFINANCIJSKA IMOVINA (021 ~o 028) _
_ .
I
. . . ..
.+
.
______~:_~~~raž~y~~J~ __c:>.~_p~_~~zan~~_e..C>~~~~·t~k_~__
8.544.833
+-
_
7_7_8:~r_--8-3-2-.79_0
-+­
t------------­
. _,_~
_
°
1---
°
f---------------jf---------.--------j
--------f-----­
_
_
~ _-----~-t__------_ __
0_26_ _ ~-----__+_----___l
0_27_ _11------_
_
1- __
_
._.____
._f-----
f---
0_2~
_. __.__ ...
_
02_8_ _---+
~~-
_
0_3_0
. _1
___3_:__-'=~~aži~~nJ~j>~.9~_~9vi pro~aje.!"l~_~_~~i~___
_~_:Q~~~j>otr~~!_~_~_nla_______________
9.170.848
f----_ _
..
._____________________________ _
13.369.676
--~96-5-.0-2-1
----Q~-----~t_------- . - --­
_ 02_2
0_ 2_3
____
~~ ~~QTRAŽI~~_~JA(~_~O do Q~~L
58.556.996
0_1_6__1--._ _
0_17_---t01_8
_ 019
0_2_0
_
~._~~ Ula~!]~_~~~~-~~~~~~j~~~~~~~~dj-~Ia-__===_~-__
18.786.444
60.619.535
13.869.106
015
_
~eli (dionic~) kod povezanih poduzetnika
.____
~.a ni zaj~~~L~'"'_eza nim_'pod ~~~_~~~~~_________________________
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
--~I Zajmovi da~-pOdui~nicima ~~~~~ma-p~j!?Jes~~~~!~~i_J~~~~esi --___ ~_~~~ga~~_~.rl~nosneEapir~
~_______________
t---._6_._D_a_r_li_z_aj_rn_o_v_i,_d_e_p_o_z_i'_ti_i_sl_ič_n_o_______
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
104.055.759
18.787.404
--1-------------+-------------­
6. Predujmovi za m~terijalnu i_~~i!2_~
.
.
. .
..
7. Materija Ina imOv~~~_l.J..E!"P.~_~__________________________________________________
107.946.484
---------0"14---- ~721m
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ · _ · _ · _ - - - - - - - _ · - - ----------.--.--.--..----.------.-------------.----------- ...------------.--.... ----- .--.------ .. -
1
t---
--------------~-------------------------f- 010
_
~
_~_12___
013
-AIati,-pogo~~I~~-~~tarl~~~_e_0i~~9!irla-
_
0_0_2
1--_10_8_.0_30_.3_0_8.f---1_04__.1__6_8._51_7
1_ _0_0_3_--+--_ _
83_.8_2_41----_1_12_.7_5_8-1
004
005
83.824
112.758
f---
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski )}
3. Postrojenja i oprema
--+----
_-t--
_
o_o .
'
.
r - - - -_ _
0_1---
_
°
~---------- __ ~_~ __
~ __0_3_1__ 1__------.--1--_----.-------______t
0_3 2
~-+
..
. ", ,1
. __.
0
__3._.3 .__ ._ 1
.
._.
1
1
034
~._~~:~8~ ~~._~~_9.7_8~
__0_35
__
__ . _4_o__._°_86_
__ 1 ._3__..
_ 4 _426_._2__36_
1
_ .. 2_9.2_.
1
1 __ ._ .._..
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
~t~~~TK~TRA~!'J_~I~_9_~~~~.\9~~~O~~~q~p_:g?~J_
~_~~~~_§.iQ~~_?_~_~~2)
1. Sirovine i materijal
----------_._-----------,_._----_.­
036
3.126.387
3.414.440
~
__ ~!~!zvo~~_~ __~ij~~~__
_. . __.__ 1_' .
_~Gotov~oiz~c:>.~L_______________
0_3__
7
1
038
__ ~_"__Trg0V'~~~~_~~~~
~___
_~~uj~<?~~~_~ali~______________________
___~_:_p~gotr~l!2~_~~?.v~_~~!2..a~~~~j~f1~pro~~ji
7. Biološka imovina
_1
11__ ----------.-------"1
20.776.552
040
041
042
9.784.777
37__3_.1_~!. ~_--.!~:227
0_3 9__ ---+
7_1_._°_4.8 1
.
._ ..
..
4.892.938
21.107.792
043
044
7.086.651
5.311.157
___ 3_:_~otra~va~~ __ ?~_~_l..lp~_~a
_
___~~!:~t~~~:'.~~j_~_~9_~~~eluj~_~~~p_oduzetnika
_~:_~~!~~~!_:'..a_~~_ od ;z~~?_~~~nika i članov~poduzet~ika
045
046
047
4.212.425
4.904.210
~-=-~_C>t~~iy~~~__od d r~~y~i~~~~i_hin~ti~~ija
6. Ostala
potraživanja
--- ---_
_-- - --III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
048
049
2.719.468
185.272
154.758
221.675
--_._----­
050
051
052
41
19.214
~!-([email protected]~~_ do _~!9)
._ ..
_ 1. P0t..raživanja ~~.P?y~~~_~i_~_p_?_~~~e!~i~~_
------
.... ,..
-
-----------
-----
1.~~~~i __(~ic:>.'"li_c~) .ko~J~~y~_z~n_ihpoduzetnika
___ ~._ ~_~!'"l!~_~jf!l.c)yipo\J~~~.!2i0"' __poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
~(~~-j~?~i~~~~i-~ po~~~~~6~-cima lj kojima postoje sudjelujući interesi
_~~ .. ~~.9_~~!~_l:I.yrijed ~.?~nep~pi~~
____ ~:_!J~~~~ajmo~i,_9~P()~iti i sli~~()_
--------
----------
053
054
055
____!..__~~!~~.':!~~~~~~~_i~~i_~_~
056
057
~E) U_~UP~~ AKi~~i001 ~S>Q~:~~-~~O-5~r----------
058
059
060
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
061
_
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
DT-p LAĆEN-ITROŠKOVlBuDlic-EGRAZDO si-JA I OBRAČUNATI PRIHODI
-- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -
-
41
---------~
19.214
- - - -.. _... _ - - - - ­
311.203
323.180
---_.­
57.423
403.562
1
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
062
91.213.230
88.894.340
--c--~-r_ 78.641.000 ~.641.000
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
~ITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
064
6.093.972
6.093.972
065
6.137.890
6.137.890
6.137.890
6.137.890
066
~rve za vlastite dionice
~__0_6_7
~
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
068
4 . s t a t l . r t a m e - r : & e r V e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+-_o_6_9_---i5. Ostale rezerve
5_.1_93_._75_9_\--__5_.1_9_3_.7_5_91
5.193.759
5.193.759
--+-
_
070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
071
V. ZA~RŽANA
072
DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK:(073:Q74)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
~-OBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
340.368
O
--+
0_7_3_--+
-+-_ _3_4_0_.3_6_8,
074
-~----f---07-5--\----34-0.-36-8-1-----2-.3-1-8-.8--90
1. Dobit poslovne godine
076
340.368
~ Gubitak poslo,:,ne godi~
0_77_-----jc-c-_ _
2._3_18_.8_9_0
VII. MANJINSKI INTERES
078
B) REZERVIRANJA(-08bdOo82y------------------------------------------------ 079--,------47~314 -----471.314
-1".Rez~vi~a~aia-miro~i~~otP~m~ine-iSIiĆn-eOb~e~e-----------------------------
-Oso--r----- - - - ­
081
-----2~ezerVira~a~a
-porezneotWe~---------------------------------------------------------------------------1---- - -
---3~
Druga
--------------------.
rezer=~;~anj;-------------------------------------------------------082-L-~~~----471:314
~_DU~~~;~~------~~--------------------
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
~3
ll6~~ro
~~~3~
084
085
==-~ Obve~~~~ma-~~kam~~dr~QT~-f0~~~kiminstitucijama-~=~==__=_~===~_=-~=-----086----:3."64&-784- --­ -~O~8
__ 4. Obveze za p~_dujmove
0_8_7_--+
088
1--_
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
1-
1
- - -osg------------­
------------------,---090- - - - -----­
---~7.0bveze-p~ema-podUiet~,-icima~kojirrlap-oStoje-s-udjelujuĆi
interes-j
--------------------------------- ----------------------- ~---091--~2Q014:186 -1&373~451
1---8~Stale(jUgorOčne--Obveie-----------
--~O-dQOđenapcre-~naobveza------····-----------------~------------------,----~-r--
D)
KRATKOROČNE OBV~ZE (094 do 105)
-
1.
2.
3.
4.
Obveze
Obveze
Obveze
Obveze
1--­
0_9_3
-+--_2_7._05_5_.2_60_~----3=0~.0-7-~--93-6
prema povezanim poduzetnicima
094
za zajmove, depozite i slično
--'------ 09SL-­
prema bankama i drugim financijskim institucijama
------------ -09-6~-'------1--5-.8-7-8-.5-8-0-f---1-6-.2-3-3.-6-3-3---l
za predujmove---------------------------------------------,----o97"-~--~813
-~-OO
_
=~}~~~ez~-~~~~ cl.c:>~~~II~~~~=----------------------·--------
--------------------------------~_ 098
6. Obveze po vrijednosnim papirima
099
-_-_~_7. Ob~~E~~~~~~~~!~~~~~~~?1~~2~~~~
__~-~5ijeIUjU~~~~~~__==
-~
-~=_=--=~_~_~-_~==_==-=:_- __!9~_-- -==---===~-=
8. Obveze prema zaposlenicima
--- -----_._----- ------------"-------------------._9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s-;s-~ov-e----jj-----~~e~~-Itaiu----------·--------------.---
----_..
=~~.~.003.14~:--l~2.260
_-----_._--_._-----~----------~---------_._--------
-
___1_~..Q~.Yeze 2~~.!:1.~~~ugotrajn~~ovinenamijenjene
12. Ostale kratkoročne obveze
101
-
--
102
1.012.455
-
------~----
617.998
3.389.135
3.389.135
------103-0-------_
_
_----.!Q~
prodaji_
105
~) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
~_~~~~Q._-=_~~LVA i~62+Q~.:t".Q~~.Q93+1061______________
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
_
_=
1.361.910
-- ­ ---------
1.769.128
106
2.321.938
~.:.?86~_~
107
108
144.725.712
2.800.399
144.651.867
1.032.067
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
~l~~~.!~_L_~_~~~~~~~
2~~~~~~~~~~_~~
,
__
~
~
~
~
,
__ ~_~ __~-~-1-0-9---~-
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastaVljaju konsolidirane financijske izvještaje.
110
.
I­
1
~_I
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.
Obveznik: AGROMEĐiMURJEd.d. ČAKOVEC
AOP
Naziv pozicije
oznaka
2
Tekuće razdoblje
Prethodno razdoblje
Kumulativno
Tromjesečje
Kumulativno
Tromjesečje
3
4
5
6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
f__---111
36.555.058
13.699.653
31.700.124
13.782.763
1. Prihodi od prodaje
112
32.819.480
13.096.377
28.234.966
13.101.743
2. Ostali poslovni prihodi
f---- 113
3.735.578
603.276
3.465.157
681.020
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
114
44.386.991
18.801.254
32.913.610
14.202.095
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
115
-2.598.186
4.608.639
-5.223.079
3.550.491
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
116
28.608.951
8.608.117
23.516.796
7.437.978
a) Troškovi sirovina i materijala
117
21.906.280
6.118.893
17.148.827
4.302.744
b) Troškovi prodane robe
118
2.001.232
450.523
941.616
486.714
c) Ostali vanjski troškovi
__ ~--J1~--f-- 4.701.439
2.038.701
5.426.354
2.648.520
120
9.619.512
3.098.795
8.276.060
2.709.266
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
121
6.384.537
2.051.938
5.430.386
1.762.623
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
122
1.972.729
640.943
1.675.393 f - - 551.000
e) Doprinosi na plaće
123
1.262.247
405.914
1.170.280
395.643
4. Amortizacija
124
5.094.000
1.698.000
4.050.000
810.000
5. Ostali troškovi
- .-----------------.---~------------------------- - --------- --125----f---~662.714c---~787.703t-2.29i8i3-----177.405
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 6 - - - ----------0 -----of-----~---o----- -483.045
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
- ------------------------- ~------I--------- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~
~kratkotrajneimovine (osim financijske imovine)
__
=-- 128-~~- _~=-=_=_-=_=_=__=f--~_=_~===~_
-48i045
---~-----------------~~---f____--
7. Rezerviranja
_ 8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
_
130
---131--f----1~-----~t----4~r---433A45
---~m-erte, tečajne razlik~dividende i sličniprihodi~-odnosa s - - - - - - - - - - - - - - - - ~-L--~Ka-mate:_tečajn~-di~idEmde~-S1ičniprihOdiiZOdnosas-----~------------------------13-3----1-----1-.9-7-41-------1.-1~38
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i
sudjelujućih
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
interesa
---------------134 -
---------------------
435.369
'­
----135--------­
433.445
L-
_
------1--------------­
---------------------------------~--f----------------------f-----------------I--------
---------~7--f---- 2.146.966
------------------
1~amate~~idr~shOdispo~ezanimpOd~icima-------
-------- --~~:j~=~=__--
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa snepovezanim
139
425.442
~.96~ __ ~~.442 __
_
1.540.773 --~
==-~f---~~=__=
1.540:~r-
~.!.442
3. Nerealizirani gUbici (rashodi) od financijske imovine
!~
1----------­
~__ ~ _
4. Ostali financijski rashodi
141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
-----------f-- ­
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
------~--------143---f---------------------~--------------~vi-I. IZVANREDNI- OSTALI PRIHODI
------------~---------·--144--- ----------~ ----------~
ViII: IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
-----------~------------------------------------------------- -------145---f------­
----142----
IX.
UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
-_-==-~=_~==_-_==:
!~~
----~~:~~_E~i~~~r~~~~a(14~I~n
__=---------------- --------- -----
____2:_~~_~!t~~ prije 0e?~~~~~ t1~~=~_~§J_
XII. POREZ NA DOBIT
-----------_._------,-------_ ..
---
2. Gubitak razdoblja (151-148)
__~Q
151
9.976.925
152
-9.976.925
5.525.~~
~~~8.8~____
37~~
~-----------~-----
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
: __-.!.:-~_~it razdob~_l! 49-151)
36.557.032 __~ 13.~9o.791 _ 32~5.4~)~==:]_~i~~
46.533.952
19.226.696 __ ~:~54.38~ __~~3.537
148
-9.976.925
-5.525.905
-2.318.890
-37.329
---_-~~-r-----o -------~-I-~_______
O
J.!!
~:
_
153-:-=154
--.2..
9.976.925
~~ _~~_~~J3~2.r-
O
5.525.905
O
2.318.890
~.329
O
37.329
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
156
2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
-9.976.925
-5.525.905
157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
O
158
O
- -- 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit,i/gubitku pridruženih poduzetnika
164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primclf.llCi
165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU Do.BIT RAZDo.BLJA
166 ·
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
O
O
167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)­
-9.976.925
-5.525.905
168
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoJ dobiti (popunjava,poduzetnik koji sastavlja :konsolidiranHinancijski- izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
-2.318.890
-37.329
O
O f - - - -_ _ _ _
--'-----­
-­
----~--
0-
~-
O
-2.318.890
•r .~~.~ -I=-~--I--~
O
-37.329
--1
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU -Indirektna metoda
u raz d o bl"IJU 01 01 2014 d o 30 09 2014
Obveznik: AGROMEĐiMURJEd.d. ČAKOVEC
AOP
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
~. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za sljecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
":i. Ukupno novčani primici od 'financijskih aktivnosti (027 do 029)
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
LJkUpno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)
Novac
i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
-----------­
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
e---!.
oznaka
2
----
1-----­
-9.976.925
-2.318.890
5.094.000
4.050.000
4.437.683
3.019.676
4.327.057
1.775.494
1.345.185
14.752.169
6.526.280
417.869
--
-------
10.493.474
5.186.151
277.955
381.139
11.189.299
5.567.290
3.562.871
958.990
O
O
--
------
- _ . - - - .._ - - - - - - - ­
f------­ ----------
_._ .. ---­
270.599
270.599
1-------­
O
----~-----
-~
--
188.209
188.209
O
270.599
O
O
188.209
-------
---------------
----------
O ------------
----~-
-----~---
1.342.859
O
-_._----~-
739.630
----------.
1---­
~----
-------­
2.003.298
19.173
3.346.157
758.804
--f---­
1----­
O
O
3.346.157
758.804
~----------
487.313
~------
-----_._------_._~-
----­
._-----------------~----------_.-
4
9.525.169
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
---------- - _ . _ - - - - - . - - ­
037
---038
------039
040
------041
1-----------­
042
- ---043
044
------------------------~-.-----_.--~-------------------~----
__
3
--f---­
--_._----_._---~----
----_._-_.
razdoblje
--
015
016
017
018
019
020
-- - - - 021
022
023
024
025
026
~-
_S_~_~_~_j~~~~~cai nov~ani~ ekviv~~n~__________
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
Tekuće
Prethodno
razdoblje
---
-----
-----
11.977
------~-
O - - - - - - _ . _O
­
~------
143.897
487.313
311.203
---------
~------
11.977
--------_._­
-
_._----~_._--
631.210
323.180
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od
01.01.2014
do
30.09.2014
AOP
Naziv pozicije
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
f--­
Upisani kapital
Kapitalne rezerve
Rezerve iz dobiti
Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Dobit ili gubitak tekuće godine
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Revalorizacija nematerijalne imovine
Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
Ostala revalorizacija
Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
-_._---------~----
.---------------------,-_._--------
-
~--~._-----------
---­
----- _._.- -- -­
__ ..
­
----------_.------._-~----------------_.-.
- ------_ .... _----­ -------
-
. - - - - - - - - . _ - - ' - - _ . _ - - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - _.. -
-­
-.
--
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - _ ..­
Tekući
i odgođeni porezi (dio)
Zaštita novčanog tijeka
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
Ostale promjene kapitala
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
---------------._-------­
-' - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - ­
.. _- .---_._-
-_._~-_
--~------_._--------
----
... _-----_._----­
-----.----------------­
-
- - ..
_------------------
6.137.890
------------------­
340.368
--_.-­
-9.976.925
-2.318.890
--------------
--------
~ - - - - - ~ - - -
---- - - - - - - - - - - - -
--------------- -------._--­
- - - - ~ - _ . _ - -
80.895.936
88.894.340
---------------- ------------------
------_._._------- - - - - - - - - - - - ­
-------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . __ . _ - - -
- _.. ­
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
--_ .. _---_.. _---------_._---_._---_._-----
--­
----------_._------
~ ~ - - -
O
018
---_._-----------_._---~-------------
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
- ---------
-_.---------------_._- _._---------­
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
~-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------- ----------------- - - - - - - - - - - -
--------------­ ---------_. ­
-~---------_.--_._------.-
6.093.972
-
6.137.890
------------_.---------
------------~--
----------------~-_.-._-----_._-
- - -----._--------- ._---------------­
----------------------------­
-~----
6.093.972
-------------
---------------_._----­
-
78.641.000
f---~---------~----
------­
- - - - - . _ - - - - _ . _ - - _ . _ .. ­ -
4
78.641.000
------~-c_-
-
~1. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u in~_~~~_~o_e9_~I_<?~~_'2i~____
12.
13.
14.
15.
16.
17.
----_._­
godina
3
001
002
003
004
-----------_.-005
006
007
008
009
010
------011
012
013
014
015
016
017
--------------_._-_._--~--_._.
- _ . - - - - - .. _ - - ­
Tekuća
Prethodna
godina
oznaka
2
~----
019
---~----_.-
- - -..
-
--------­
_-------­
O
----------
Bilješke uz financijske izvještaje
1. Podjela dionica
U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica.
2. Zarada po dionici
Nema.
3. Promjena vlasničke strukture
Nije bilo promjene vlasničke strukture.
4. Pripajanja i spajanja
Nije bilo pripajanja i spajanja.
5. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova
Unatoč nekim pozitivnim pomacima, neizvjesnost naplate potraživanja prisutna je i u promatranom kvartalu.
6. Rezultati poslovanja
Rezultati poslovanja u izvještajnom razdoblju bolji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
7. Prihodi po djelatnostima I segmentima
U promatranom tron1jesečju bilježimo pad ukupnih prihoda za 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
.Iznos poslovnih prihoda, najzastupljenijih u strukturi ukupnih prihoda, niži je za 13% u odnosu na promatrano
prošlogodišnje razdoblje. Kumulativan iznos prihoda od prodaje niži je za 16%, dok je njihov iznos u trećem
kvartalu 2014. na razini promatranog razdoblja prošle godine.
8. Opis proizvoda i usluga
Proizvodni program nije mijenjan, ali su značajno smanjeni proizvodni kapaciteti - prvenstveno u stočarstvu.
9. Operativni i ostali troškovi
Gotovo svi operativni i ostali troškovi u trećem kvartalu 2014. bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prošle
godine pa je i iznos ukupnih rashoda niži za 26% u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje.
10. Dobit ili gubitak
Financijski rezultat promatranog razdoblja je gubitak u iznosu 2.318.890 kn.
11. Likvidnost
Likvidnost je poboljšana u odnosu na prethodna promatrana razdoblja.
12. Promjene računovodstvenih politika
Nije bilo promjena računovodstvenih politika.
13. Pravna pitanja
Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih na naplatu potraživanja od kupaca.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
1 794 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content