close

Enter

Log in using OpenID

31.07.2012. Financijska izvješća za 1H2012, Dioki dd

embedDownload
organska petrokemija
organic petrochemistry
Matični broj (MB):
03692507
Matični broj subjekta (MBS):
080007440
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
71451172026
Tvrtka izdavatelja:
DIOKI D.D.
Poštanski broj i mjesto:
10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj:
Čulinečka cesta 252
Adresa e-pošte:
[email protected]
Internet adresa:
www.dioki.hr
133
Zagreb
Grad
21
Zagreb
NE
Šifra i naziv općine/grada:
Šifra i naziv županije:
Konsolidirani izvještaj:
DIOKI d.d.,Čulinečka cesta 252, HR-10000 Zagreb,
tel: ++ 385 1  248 30 00, fax: ++ 385 1  240 41 51,
e-mail: [email protected], http://www.dioki.hr
Broj zaposlenih krajem
tromjesečja:
Šifra NKD-a:
425
2016
Izvještaj o poslovanju Dioki d.d.
za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012. godine
nekonsolidiran, nerevidiran
VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana i nerevidirana izvješća,
koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja
između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i
rezultat društva.
Zagreb, srpanj 2012.
SADRŽAJ:
1.
2.
3.
Izvještaj Uprave
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju
Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za prvo
polugodište)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
Dodatni podatci
2
1.
Izvještaj Uprave
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl.407, čl.408, čl.410 i čl.411) u nastavku prikazujemo
skraćeni set nekonsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje društva Dioki d.d. za
razdoblje 01.01.2012. - 30.06.2012. godine.
Dioki d.d. Zagreb je Društvo osnovano i registrirano u skladu sa zakonima RH, kod Trgovačkog
suda u Zagrebu. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja plastike u primarnim oblicima.
Sjedište Društva je u Zagrebu, Čulinečka cesta 252.
Ukupni rezultat društva Dioki d.d. za promatrano razdoblje je gubitak u iznosu 62,2 milijuna
kuna. Slijedom nedostatnih obrtnih sredstava za sirovinu, nezavidne financijske situacije i
pokrenutih prisilnih naplata od strane vjerovnika, kao i zaustavljanja rada svih pogona od
rujna 2011. godine, gubitak Društva u odnosu na prošlu godinu je veći za 19,1 milijuna kuna.
Od ukupnog gubitka 29,9 milijuna kuna odnosi se na financijske rashode.
Sva nastojanja da se dovrši još početkom 2011. godine započeti proces operativnog i
financijskog restrukturiranja do sada nisu dala željene rezultate. Uz podršku vjerovnika i
relevantnih institucija Republike Hrvatske Društvo i nadalje aktivno pokušava ostvariti
preduvjete za prihvaćanje i provedbu sveobuhvatnih mjera restrukturiranja, a sve u cilju
pokretanja proizvodnje, očuvanja radnih mjesta i osiguravanje preduvjeta za neograničenost
poslovanja Društva.
2.
Izjava
Izvještaji su sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu uz primjenu Međunarodnih
standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju prema najboljem saznanju objektivno i
realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva (Dioki d.d.), rezultate
poslovanja i novčane tokove na dan 30.06.2012. godine. Za pripremu financijskih izvještaja
dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.
Izvještaji su nekonsolidirani i nisu revidirani. *
Član Uprave - direktor:
Leo Dolezil
NAPOMENA:
Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, nekonsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu
razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja između
revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na stanje i rezultat
društva.
3
3.
Financijski izvještaji – nerevidirani, nekonsolidirani
3.1.
BILANCA na dan 30.06.2012.
Obveznik: DIOKI d.d.
AOP
oznaka
2
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
Tekuće
razdoblje
4
Prethodno
razdoblje
3
0
0
1.374.779.756
1.350.638.256
3.464.845
3.108.855
0
0
3.464.845
3.108.855
0
0
0
0
0
0
0
0
584.206.182
560.442.569
372.654.824
358.589.041
130.974.687
127.025.153
68.126.922
63.167.592
3.168.325
2.815.943
0
0
0
0
9.231.339
8.794.755
50.085
50.085
0
0
787.108.729
787.086.832
779.368.930
779.368.930
7.380.000
7.380.000
0
0
0
0
20.194
20.194
339.605
317.708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213.455.032
211.388.772
30.904.427
30.063.336
30.873.870
30.032.779
1.620
1.620
28.937
28.937
0
0
0
0
0
0
0
0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
5
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
122.905.606
121.578.699
103.601.604
105.882.189
15.958.700
13.450.304
0
0
50
3.242
2.515.338
1.250.600
829.914
992.364
59.644.999
59.644.999
0
0
59.509.578
59.509.578
0
0
0
0
135.421
135.421
0
0
0
0
0
101.738
17.306
159.592
1.588.252.094
1.562.186.620
228.141.310
228.141.310
661.157.294
595.903.203
970.093.920
970.093.920
0
0
35.033.725
38.683.221
48.504.696
57.608.907
23.178.685
5.685.020
36.673.970
24.635.020
0
0
24.314
24.314
176.683.236
170.014.476
-253.002.425
-520.653.588
0
0
253.002.425
520.653.588
-267.651.162
-62.234.826
0
0
267.651.162
62.234.826
0
0
17.155.873
17.155.873
0
0
0
0
17.155.873
17.155.873
72.980.183
56.774.499
0
0
0
0
28.810.650
14.272.225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.169.533
42.502.274
763.570.908
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
093
29.598.607
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
094
126.951
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
095
352.356.983
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
096
2.865.120
4. Obveze za predujmove
097
304.396.168
5. Obveze prema dobavljačima
098
0
6. Obveze po vrijednosnim papirima
099
0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
100
11.135.628
8. Obveze prema zaposlenicima
101
7.506.776
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
102
0
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
103
0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
104
55.584.675
12. Ostale kratkoročne obveze
105
73.387.836
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
106
1.588.252.094
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
107
228.141.310
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
109
0
2. Pripisano manjinskom interesu
110
0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
6
817.408.393
58.258.688
19.630.866
381.185.994
1.000.975
323.009.517
0
0
15.978.371
14.448.974
0
0
3.895.008
74.944.652
1.562.186.620
228.141.310
0
0
3.2.
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012.
Obveznik: DIOKI d.d.
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
(115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku
i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske
imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske
imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični
prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični
prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i
drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i
sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske
imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz
odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim
osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske
imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH
PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH
PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
AOP
oznaka
Prethodno razdoblje
Kumulativno
3
2
111
112
113
Tekuće razdoblje
Tromjesečje
4
Kumulativno
5
Tromjesečje
6
378.700.624
144.600.701
16.947.417
12.864.882
378.455.420
144.527.078
5.046.194
2.308.233
245.204
73.623
11.901.223
10.556.649
114
402.755.387
161.552.508
59.587.167
25.329.395
115
11.474.196
4.592.979
0
0
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
334.300.566
127.456.163
18.316.098
5.113.548
311.505.415
116.422.980
10.885.336
1.440.904
0
0
0
0
22.795.151
11.033.183
7.430.762
3.672.644
34.505.840
16.848.999
27.324.395
13.387.115
19.702.629
9.679.359
15.901.619
7.832.141
9.712.839
4.681.803
7.518.539
3.709.159
5.090.372
2.487.837
3.904.237
1.845.815
9.330.805
4.672.319
9.274.573
4.630.818
11.811.808
6.747.801
4.661.045
2.191.640
627.198
626.536
0
0
127
0
0
0
0
128
627.198
626.536
0
0
129
130
131
0
0
0
0
704.974
607.711
11.056
6.274
12.615.304
7.809.180
10.276.240
3.845.335
132
3.794.028
2.163.635
4.309.990
1.451.597
133
8.073.170
5.502.343
5.966.250
2.393.738
134
0
0
0
0
135
0
0
0
0
136
137
748.106
143.202
0
0
31.665.923
15.990.676
29.871.316
14.725.942
138
2.420.376
1.660.158
1.205.070
274.966
139
29.245.547
14.330.518
28.666.246
14.450.976
140
0
0
0
0
141
0
0
0
0
142
0
0
0
0
143
0
0
0
0
144
0
0
0
0
7
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
145
146
147
0
0
0
0
391.315.928
152.409.881
27.223.657
16.710.217
434.421.310
177.543.184
89.458.483
40.055.337
148
-43.105.382
-25.133.303
-62.234.826
-23.345.120
149
150
151
152
153
154
0
0
0
0
43.105.382
25.133.303
62.234.826
23.345.120
0
0
0
0
-43.105.382
-25.133.303
-62.234.826
-23.345.120
0
0
0
0
43.105.382
25.133.303
62.234.826
23.345.120
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
155
156
0
0
0
0
0
0
0
0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK
PRIJE POREZA (159 do 165)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog
poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne
materijalne i nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog
vrednovanja financijske imovine raspoložive za
prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite
novčanog toka
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite
neto ulaganja u inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku
pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima
definiranih primanja
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT
RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI
GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (157+167)
157
-43.105.382
-25.133.303
-62.234.826
-23.345.120
158
0
0
0
0
159
0
0
0
0
160
0
0
0
0
161
0
0
0
0
162
0
0
0
0
163
0
0
0
0
164
0
0
0
0
165
0
0
0
0
166
0
0
0
0
167
0
0
0
0
168
-43.105.382
-25.133.303
-62.234.826
-23.345.120
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
169
170
0
0
8
0
0
0
0
0
0
3.3.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2012. – 30.06.2012.
Obveznik: DIOKI d.d.
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti
(008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih
posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)
9
AOP
oznaka
2
Tekuće
razdoblje
4
Prethodno
razdoblje
3
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
-43.105.382
-62.234.826
9.330.805
9.274.573
5.822.614
53.837.485
9.002.125
1.326.906
21.180.627
0
9.036.063
0
11.266.852
2.204.138
0
0
0
0
0
0
5.081.877
17.736.679
012
5.081.877
17.736.679
013
6.184.975
0
014
0
15.532.541
015
3.404.312
18.110.342
016
017
018
019
020
16.289.090
0
758.046
2.960
1.569
1.172.678
0
0
20.453.017
19.285.980
021
2.601.173
0
022
0
0
023
024
0
0
2.601.173
0
025
17.851.844
19.285.980
026
0
0
027
14.571.090
0
028
14.560.000
0
029
030
031
032
033
034
035
036
037
0
0
29.131.090
0
48.630.953
3.644.022
0
0
0
0
0
0
12.564.634
7.679
61.195.587
3.651.701
0
0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
3.4.
038
039
040
041
042
043
044
32.064.497
3.651.701
0
101.738
8.027.678
0
8.319.770
0
0
101.738
8.027.678
0
292.092
101.738
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2012. – 30.06.2012.
Obveznik: DIOKI d.d.
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
AOP
oznaka
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
Tekuća
godina
4
Prethodna
godina
3
970.093.920
970.093.920
0
0
35.033.724
38.683.221
-253.002.425
-520.653.588
-267.651.162
-62.234.826
176.683.236
170.014.476
0
0
0
0
0
0
661.157.293
595.903.203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
018
0
0
17 b. Pripisano manjinskom interesu
019
0
0
Stavke koje umanjuju kapital upisani su s negativnim predznakom.
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisani su kao stanje na datum bilance.
10
3.5. Dodatni podatci
Bilješke su javno dostupne uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu.
3.5.1. Članovi Uprave Društva i Nadzornog odbora
Uprava
Član Uprave - direktor:
Leo Dolezil
Nadzorni odbor
Predsjednik NO:
Zamjenik Predsjednika NO:
Član:
Zdravko Rumenović
Damir Ježić
Toni Smrček
Zoran Štiglić
3.5.2. Vlasnička struktura
Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane su na malim dioničarima, kao i na vlastitim
dionicama slijedom aktiviranog postupka izvansudskog namirenja zalogom osigurane
tražbine.
Vlasnička struktura:
Dioki Holding AG
Dioki d.d.
Filipović Marijan
Mali dioničari
Ukupno:
75,91%
4,91%
5,03%
14,15%
100,00%
3.5.3. Računovodstvene politike
Nije bilo promjena.
3.5.4. Rizici
Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga raznim financijskim rizicima: tržišnom riziku (koji
uključuje valutni rizik, fer vrijednosti kamatne stope, kamatni rizik novčanog toka, rizik
promjene cijene roba i rizik promjene cijena vlasničkih instrumenata), kreditnom riziku i riziku
likvidnosti. Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Odjel financija.
3.5.5.Pravna pitanja
Društvo nema pravnih slučajeva značajnije važnosti.
3.5.6. Ostalo
Izvještaji su nerevidirani i nisu konsolidirani kako navedeno u napomeni Uprave.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
233 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content