close

Enter

Log in using OpenID

31.07.2012. Financijska izvješća za 1H2012, Dioki Grupa

embedDownload
organska petrokemija
organic petrochemistry
DIOKI d.d., Čulinečka cesta252, HR-10000 Zagreb,
tel: ++ 385 1  248 30 00, fax: ++ 385 1  240 41 51,
e-mail: [email protected], http://www.dioki.hr
Izvještaj o poslovanju DIOKI Grupe
za razdoblje 01.01.2012 - 30.06.2012. godine
konsolidiran, nerevidiran
VAŽNA NAPOMENA: Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, konsolidirana i nerevidirana
izvješća, koja nisu razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih
odstupanja između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj
na stanje i rezultat društva.
Zagreb, srpanj 2012.
SADRŽAJ:
1.
2.
3.
Izvještaj Uprave
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja o poslovanju za
razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
Financijski izvještaji (sadržava kumulativni podatak i podatak za prvo
polugodište)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Bilanca
Račun dobiti i gubitka
Izvještaj o novčanom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
2
1.
Izvještaj Uprave
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (čl. 407, čl. 408, čl. 410 i čl. 411) u nastavku
prikazujemo skraćeni set konsolidiranih nerevidiranih izvještaja za poslovanje Dioki Grupe
za razdoblje 01.01.2012. – 30.06.2012. godine.
Za promatrano kumulativno razdoblje Dioki Grupa je ostvarila Ukupan prihod u iznosu od
41,7 milijuna kuna, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 842,2 milijuna kuna, te
ukupni rashod u iznosu od 175,6 milijuna kuna, što je u odnosu na prošlu godinu manje za
819,7 milijuna kuna. Rezultat je gubitak u iznosu od 133,9 milijuna kuna, dok je u istom
razdoblju prošle godine isti ostvaren u iznosu od 111,4 milijuna kuna.
Značajno manje ostvarenje prihoda u ovoj godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine
je posljedica poremećaja u poslovanju cijele DIOKI Grupe. Zbog dugotrajne nelikvidnosti i
blokade poslovnih računa onemogućena je proizvodnja u svim proizvodnim postrojenjima
uslijed čega su izostali poslovni prihodi. Obzirom da se najveći dio rashoda odnosi na
troškove sirovine i materijala, rashodi su adekvatno smanjeni, ali je gubitak svejedno
povećan.
Sva nastojanja da se dovrši još početkom 2011. godine započeti proces operativnog i
financijskog restrukturiranja do sada nisu dala željene rezultate. Uz podršku vjerovnika i
relevantnih institucija Republike Hrvatske Društvo i nadalje aktivno pokušava ostvariti
preduvjete za prihvaćanje i provedbu sveobuhvatnih mjera restrukturiranja, a sve u cilju
pokretanja proizvodnje, očuvanja radnih mjesta i osiguravanje preduvjeta za
neograničenost poslovanja Društva.
Najznačajnija djelatnost Grupe je proizvodnja plastike u primarnim oblicima (polietilen,
polistiren, ekspandirajući polistiren).
Sve podružnice su konsolidirane.
Dioki Grupu čine Matica (Dioki d.d.) i njena ovisna društva (zajedno Grupa Dioki). Ovisna
Društva su:
Dina-Petrokemija d.d., Omišalj
Kijac Nekretnine d.d., Zagreb
Adriaoil S.p.A, Milano
Riječki list d.o.o. Rijeka
Piros d.o.o. Omišalj
Ćuf d.o.o. Omišalj
Dioplin d.d.
100,00% - proizvodnja
100,00% - poslovanje s nekretninama
100,00% - trgovina na veliko
99,36% - tiskarsko-izdavačka djelatnost
100,00% - poslovanje s nekretninama
100,00% - poslovanje s nekretninama
100,00% - dobava i trgovina plinom
3
Uprava
Član Uprave - direktor:
Leo Dolezil
Nadzorni odbor
Predsjednik NO:
Zamjenik Predsjednika NO:
Član:
Zdravko Rumenović
Damir Ježić
Toni Smrček
Zoran Štiglić
Vlasnička struktura
Dioki Holding AG
Dioki d.d.
Filipović Marijan
Mali dioničari
Ukupno:
75,91%
4,91%
5,03%
14,15%
100,00%
Promjene u vlasničkoj strukturi evidentirane su na malim dioničarima, kao i na vlastitim
dionicama slijedom aktiviranog postupka izvansudskog namirenja zalogom osigurane
tražbine.
2.
Izjava
Izvještaji su sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu uz primjenu Međunarodnih
standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i prikazuju prema najboljem saznanju
objektivno i realno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva (Dioki d.d.),
rezultate poslovanja i novčane tokove na dan 30.06.2012. godine. Za pripremu financijskih
izvještaja dosljedno su primjenjivane usvojene računovodstvene politike.
Izvještaji su preliminarni, konsolidirani i nisu revidirani. *
Član Uprave - direktor:
Leo Dolezil
NAPOMENA:
Financijska izvješća predstavljaju preliminarna, konsolidirana i nerevidirana izvješća, koja nisu
razmatrana od strane Nadzornog odbora. Postoji mogućnost nastanka eventualnih odstupanja
između revidiranih i objavljenih izvješća za početna stanja, koja neće imati značajan utjecaj na
stanje i rezultat društva.
4
Razdoblje izvještavanja:
01.01. do 30.06.2012.
3. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika - TFI-POD
Matični broj (MB):
03692507
Matični broj subjekta (MBS):
080007440
Osobni identifikacijski broj (OIB):
71451172026
Tvrtka izdavatelja:
Poštanski broj i mjesto:
Ulica i kućni broj:
Adresa e-pošte:
Internet adresa:
Šifra i naziv općine/grada:
Šifra i naziv županije:
Konsolidirani izvještaj:
DIOKI D.D.
10000
ZAGREB
Čulinečka cesta 252
[email protected]
www.dioki.hr
133
21
ZAGREB
DA
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
DINA-PETROKEMIJA D.D.
KIJAC NEKRETNINE D.D.
ADRIAOIL Sp.A.
RIJEČKI LIST d.o.o
PIROS d.o.o.
DIOPLIN d.o.o.
ĆUF d.o.o.
Broj zaposlenih krajem tromjesečja:
Šifra NKD-a:
Sjedište:
OMIŠALJ
ZAGREB
MILANO
RIJEKA
OMIŠALJ
ZAGREB
OMIŠALJ
Osoba za kontakt:
Telefon:
Adresa e-pošte:
PATARAN VESNA
2483657
Telefaks:
[email protected]
Prezime i ime osobe ovlaštene za
zastupanje:
LEO DOLEZIL
5
MB:
01695274
01697617
21250156
01465066
00210597
02578921
02107562
2404855
755
2016
3.1.
BILANCA na dan 30.06.2012.
Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
6
AOP
oznaka
Prethodno
razdoblje
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
3
Tekuće
razdoblje
4
0
1.978.465.974
1.932.423.836
20.383.511
18.856.756
995.501
925.230
19.388.010
17.787.160
0
0
0
0
0
0
0
144.366
1.934.890.923
1.894.966.622
1.065.199.348
1.051.133.566
257.865.842
248.235.539
437.862.759
422.522.074
8.111.925
7.459.589
0
0
659.827
367.797
165.111.092
165.167.927
80.130
80.130
0
0
23.115.190
18.525.830
0
0
0
0
0
0
0
0
22.775.585
18.208.122
339.605
317.708
0
0
0
0
76.350
74.628
0
0
0
0
76.350
74.628
0
0
154.588.423
135.590.247
44.829.852
44.506.189
43.993.521
43.168.961
1.620
1.620
704.442
704.442
0
0
130.269
631.166
0
0
0
0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
7
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
107.030.251
89.834.588
0
0
79.888.824
64.875.051
0
72
11.496
16.781
12.806.342
10.589.938
14.323.589
14.352.746
835.421
985.463
0
0
0
0
0
0
0
0
135.421
135.421
700.000
850.042
0
0
1.892.899
264.007
2.841.288
2.292.756
2.135.895.685
2.070.306.839
280.941.302
280.941.302
226.030.683
89.295.347
970.093.920
970.093.920
0
0
11.830.726
23.869.676
48.504.696
48.504.696
0
0
36.673.970
24.635.020
0
0
454.397.171
447.728.410
-800.142.034
-1.218.816.378
0
0
800.142.034
1.218.816.378
-410.444.956
-133.869.198
0
0
410.444.956
133.869.198
295.856
288.917
17.541.795
17.541.795
0
0
0
0
17.541.795
17.541.795
375.589.544
358.131.633
0
0
2.426.613
1.633.613
280.543.883
265.546.231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.619.048
90.951.789
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
1.423.194.108
1.510.722.556
0
0
126.951
19.789.123
592.149.042
635.628.532
27.399.844
18.725.351
743.266.392
754.216.595
0
0
0
0
21.428.145
33.295.364
27.292.031
37.165.669
0
7.104
0
0
11.531.703
11.894.818
93.539.555
94.615.508
2.135.895.685
2.070.306.839
280.941.302
280.941.302
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
225.734.827
1. Pripisano imateljima kapitala matice
109
295.856
2. Pripisano manjinskom interesu
110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
89.006.430
8
288.917
3.2.
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2012.-30.06.2012.
Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.
Naziv pozicije
1
AOP
oznaka
Prethodno razdoblje
Kumulativno
3
2
Tekuće razdoblje
Tromjesečje
4
Kumulativno
5
Tromjesečje
6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
111
856.137.690
348.271.706
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
(115+116+120+124+125+126+129+130)
112
113
852.406.642
347.097.610
5.020.903
2.286.356
3.731.048
1.174.096
12.842.432
11.027.564
114
938.424.775
398.767.955
109.901.349
50.184.071
115
46.029.507
19.214.809
0
0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske
imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske
imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
736.695.284
302.422.000
23.420.977
7.340.477
657.765.699
279.147.933
13.597.491
2.768.452
30.821.592
0
0
0
48.107.993
23.274.067
9.823.486
4.572.025
88.595.272
43.541.217
47.535.213
23.565.971
52.486.645
25.859.554
28.571.066
14.236.366
23.582.941
11.476.760
11.996.761
5.983.173
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u
tijeku i gotovih proizvoda
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični
prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični
prihodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i
sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske
imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz
odnosa s nepovezanim poduzetnicima i
drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske
imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH
PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH
PODUZETNIKA
17.863.335
13.313.920
12.525.686
6.204.903
6.967.386
3.346.432
31.518.594
15.780.152
26.747.912
13.365.034
27.851.864
15.558.564
10.818.929
5.210.760
6.067.013
841.916
463.058
463.058
127
0
0
0
0
128
6.067.013
841.916
463.058
463.058
129
130
0
0
504.576
10.627
1.667.241
1.409.297
410.684
228.144
131
27.712.500
19.428.058
23.835.161
9.019.561
132
0
0
0
0
133
26.960.961
19.281.423
23.835.161
9.019.561
134
0
0
0
0
135
0
0
0
0
136
751.539
146.635
0
0
137
56.854.828
33.999.611
65.666.345
40.072.795
138
0
0
0
0
139
56.854.828
33.999.611
65.666.345
40.072.795
140
0
0
0
0
141
0
0
0
0
142
0
0
0
0
143
0
0
0
0
9
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
(146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
144
145
146
147
0
0
0
0
0
0
0
0
883.850.190
367.699.764
41.698.496
22.333.481
995.279.603
432.767.566
175.567.694
90.256.866
148
-111.429.413
-65.067.802
-133.869.198
-67.923.385
149
150
151
152
153
154
0
0
0
0
111.429.413
65.067.802
133.869.198
67.923.385
7.507
6.102
0
0
-111.436.920
-65.073.904
-133.869.198
-67.923.385
0
0
0
0
111.436.920
65.073.904
133.869.198
67.923.385
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Pripisana manjinskom interesu
155
156
-109.606.152
-45.387.934
-133.869.363
-67.923.470
-1.830.768
-975.082
165
85
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK
PRIJE POREZA (159 do 165)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog
poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne
materijalne i nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog
vrednovanja financijske imovine raspoložive
za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite
novčanog toka
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite
neto ulaganja u inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku
pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima
definiranih primanja
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT
RAZDOBLJA
157
-111.436.920
-65.073.904
-133.869.198
-67.923.385
158
0
0
-6.668.761
-6.668.761
159
0
0
160
-6.668.761
-6.668.761
161
0
0
162
0
0
163
0
0
0
0
165
0
0
166
0
0
164
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI
GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)
167
0
0
-6.668.761
-6.668.761
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
RAZDOBLJA (157+167)
168
-111.436.920
-65.073.904
-140.537.959
-74.592.146
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
-109.606.152
-64.218.218
2. Pripisana manjinskom interesu
170
-1.830.768
-855.686
10
140.538.124
165
-74.592.231
85
3.3.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju 01.01.2012-30.06.2012.
Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.
Prethodno
razdoblje
3
Tekuće
razdoblje
4
001
002
003
004
005
006
-111.429.413
-133.869.198
AOP
oznaka
2
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
31.518.594
26.747.912
0
87.528.448
127.044.319
17.195.663
83.932.310
323.663
35.578.379
0
007
166.644.189
-2.073.512
008
009
010
011
43.029.498
0
0
0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
0
0
0
15.189.659
012
43.029.498
15.189.659
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)
013
123.614.691
0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)
014
0
17.263.171
015
3.404.312
18.110.342
016
017
018
019
16.289.090
0
758.048
2.960
1.569
1.172.678
0
0
020
20.453.019
19.285.980
021
022
023
106.587.364
0
0
0
0
0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
024
106.587.364
0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)
025
0
19.285.980
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)
026
86.134.345
0
027
0
0
028
029
0
0
0
0
030
29.131.090
0
031
032
033
034
035
62.103.529
3.644.022
0
0
0
0
0
0
13.227.273
7.679
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
11
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
036
75.330.802
3.651.701
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)
037
0
0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (036-030)
038
46.199.712
3.651.701
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
039
040
041
042
043
044
0
0
3.4.
8.719.366
1.628.892
12.432.340
1.892.899
0
0
8.719.366
1.628.892
3.712.974
264.007
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 01.01.2012. - 30.06.2012.
Obveznik: GRUPA DIOKI d.d.
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
AOP
oznak
a
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
Prethodna
godina
Tekuća godina
3
4
970.093.920
970.093.920
0
0
48.504.696
48.504.696
-836.816.004
-1.243.451.398
-410.444.956
-133.869.198
454.397.170
447.728.410
0
0
0
0
0
0
225.734.826
89.006.430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.856
288.917
295.856
288.917
225.734.826
89.006.430
295.856
288.917
Stavke koje umanjuju kapital upisani su s negativnim predznakom.
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisani su kao stanje na datum bilance.
Detaljne bilješke i sažetak računovodstvenih politika su javno dostupni uz zadnje godišnje
financijsko izvješće za 2010. godinu.
Izvještaji su konsolidirani i nisu revidirani kako je navedeno u napomeni Uprave.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content