Εγχειρίδιο

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM.
Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης των
πελατών της στα προϊόντα PROTHERM τα οποία κατασκευάζονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
και Κανονισμών Ασφαλείας.
Κυριότερη προτεραιότητά μας αποτελεί η κάλυψη των θερμαντικών απαιτήσεων του καταναλωτή με την μέγιστη ασφάλεια.
Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.
Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.
PROTHERM, δίπλα σας με συνεχή τεχνική υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος τεχνικού εγχειριδίου χωρίς την άδεια της PROTHERM.
Δίπλα σας με συνεχή τεχνική υποστήριξη και άμεση εξυπηρέτηση
11ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
Τηλ. +30 2310 780 004, Φαξ +30 2310 784 034
www.protherm.gr – [email protected]
Περιγραφή Λέβητα & Τεχνικά Χαρακτηριστικά
7
Γενικές Συστάσεις Ασφάλειας
8
Οδηγίες Τοποθέτησης Λέβητα
9
Οδηγίες Εγκατάστασης Λέβητα
10
Καπνοδόχος
14
Καύσιμο (Ξύλα)
16
Ρυθμίσεις & Λειτουργία Λέβητα
17
Συντήρηση
25
Αντιμετώπιση Σφαλμάτων
26
Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
27
5|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ
HS60
HS80
HS100
HS120
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΧΥΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΛΚΥΣΜΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΧΥΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΛΚΥΣΜΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΙΣΧΥΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
7|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κυριότερο μέλημά μας αποτελεί η
ασφάλεια του καταναλωτή. Για τον λόγο
αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε
προσεκτικά τις παρακάτω γενικές
συστάσεις σχετικά με θέματα
ασφαλείας
που
αφορούν
την
εγκατάσταση και λειτουργία του
προϊόντος PROTHERM.





Η εγκατάσταση του λέβητα οφείλει να γίνεται από
εξειδικευμένο συνεργείο ή από την υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης της PROTHERM, λαμβάνοντας υπόψη όλους
τους εφαρμοστέους Κανονισμούς Ασφαλείας και της
Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η PROTHERM δεν θα αναλάβει καμία
ευθύνη για σφάλματα που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με
τις εφαρμοστέες οδηγίες ασφαλείας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις ηλεκτρονικές /
ηλεκτρολογικές συνδέσεις του λέβητα κατά την εγκατάσταση
ή μετά από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης / επισκευής.
Τα γυμνά σημεία των αγωγών δεν πρέπει να βγαίνουν από
τους ακροδέκτες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα για σκοπούς πέρα από τους
οριζόμενος από τον κατασκευαστή. Διαβάστε το Τεχνικό
Εγχειρίδιο για τις σωστές συνθήκες λειτουργίας.
Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος που οφείλεται σε λάθος
εγκατάσταση, ελλιπή συντήρηση ή λειτουργία πέραν των
προδιαγραφών που ορίζονται από τον κατασκευαστή, ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
Ελέγξτε την πληρότητα του περιεχομένου της συσκευασίας
του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα
συνοδευόμενα εξαρτήματα. Σε περίπτωση ελλείψεων
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου
προμηθευτήκατε το προϊόν.

Χρησιμοποιείετε πάντα γνήσια ανταλλακτικά έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία του
προϊόντος.

Οφείλετε να πραγματοποιείτε την τακτική και την περιοδική
συντήρηση του λέβητα και οπωσδήποτε τουλάχιστον στο
τέλος κάθε περιόδου.

Η χρήση του λέβητα απαγορεύεται σε άτομα χωρίς εμπειρία
όπως παιδιά ή άτομα που αντιμετωπίζουν σωματικές και
διανοητικές δυσλειτουργίες χωρίς την επίβλεψη κάποιου
ατόμου που να εγγυάται την ασφάλειά τους.

Αποφύγετε την επαφή με τον λέβητα με υγρά μέρη του
σώματος ή όταν είστε ξυπόλητοι.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
8|Σελίδα

Απαγορεύεται η αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας και των
εξαρτημάτων ασφαλείας χωρίς οδηγίες από εξειδικευμένο
προσωπικό ή την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της
PROTHERM.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση στα ηλεκτρικά
καλώδια του λέβητα ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένος
στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής.

Τοποθετήστε το τροφοδοτικό καλώδια έτσι ώστε να μη
βρίσκεται σε επαφή με τα θερμά μέρη του λέβητα.

Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε σημείο ώστε το
τροφοδοτικό καλώδιο να είναι προσβάσιμο.

Ο χώρος εγκατάστασης του λέβητα πρέπει να είναι
χαρακτηρισμένος ως «Λεβητοστάσιο» και να παρέχει τις
κατάλληλες συνθήκες αερισμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
σωστή καύση. Μην επηρεάζεται το μέγεθος των ανοιγμάτων
αερισμού.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες του λέβητα είναι κλειστές κατά τη
λειτουργία του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη
στεγανότητα.

Λαμβάνεται τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα όταν
χειρίζεστε τον λέβητα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιφάνειές
του έχουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία του.

Κατά την επαναλειτουργία του λέβητα ύστερα από μεγάλο
χρονικό διάστημα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αποφράξεις.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιήστε τα απαραίτητα
μέσα για να σβήσετε την φωτιά ή καλέστε άμεσα την
πυροσβεστική.

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την ανάφλεξη.

Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο είναι καθαρά
ενδεικτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν απεικονίζουν
με ακρίβεια το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα για την καύση
απορριμμάτων
Μην χρησιμοποιείται τον λέβητα για σκοπούς
πέρα από τους οριζόμενος από τον
κατασκευαστή
Πραγματοποιείτε την τακτική και την
περιοδική συντήρηση του λέβητα και
οπωσδήποτε τουλάχιστον στο τέλος κάθε
περιόδου
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
και τουλάχιστον 200 τετραγωνικά εκατοστά.Η έξοδος των
ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να
απέχει τουλάχιστο 0,50 μ. από οποιοδήποτε άνοιγμα άλλων χώρων
παραμονής κοινού.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Η τοποθέτηση του λέβητα παίζει
καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του
και στη μετέπειτα συντήρησή του. Για τον
λόγο αυτό πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να
πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας,
ομαλής λειτουργίας και εργονομίας.
Το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
τσιμεντοκονίαμα και όχι από άλλα ψαθυρά υλικά καθώς και να
διαθέτει σιφόν δαπέδου.
Κατά την τοποθέτηση του λέβητα, το συνεργείο εγκατάστασης
οφείλει να λάβει υπόψη του τις παρακάτω υποδείξεις:
Ο χώρος εγκατάστασης του λέβητα πρέπει να είναι
χαρακτηρισμένος ως «Λεβητοστάσιο» έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
η επάρκεια χώρου καθώς και η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία
της εγκατάστασης θέρμανσης.
Ο λέβητας πρέπει να τοποθετηθεί σε στιβαρή βάση η οποία
θα προσδίδει στην εγκατάσταση την απαιτούμενη πέδηση και
στιβαρότητα.
Η τοποθέτηση του λέβητα πρέπει να γίνει από αδειούχους
εγκαταστάτες (υδραυλικό, ηλεκτρολόγο).
Ο χώρος πρέπει να είναι επαρκής έτσι ώστε να είναι δυνατή
και εύκολη η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του
λέβητα με ασφάλεια.
Για την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα προβλέπεται
ξεχωριστή γραμμή από τον γενικό πίνακα της Εσωτερικής
Ηλεκτρικής Εγκατάστασης του κτιρίου η οποία καταλήγει στον
πίνακα του λεβητοστασίου.
Ο λέβητας πρέπει να απέχει από εύφλεκτα υλικά ή από τον
χώρο αποθήκευσης καυσίμου 2 μέτρα ή σε περίπτωση που
παρεμβάλλεται ενδιάμεσος τοίχος 1 μέτρο.
Η γραμμή αυτή είναι μονοφασική (π.χ. 3 x 2,5 mm2) η τριφασική (5
x 2,5 mm2) ανάλογα με το είδος του κυκλοφορητή και με ελάχιστη
διατομή αγωγών 2,5 mm2 σύμφωνα με τους κανονισμούς
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων για τη σύνδεση γενικού
πίνακα με υποπίνακα.
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που
βρίσκεται το άνοιγμα της εστίας και του τοίχου πρέπει να είναι ίση
με το μήκος του λέβητα συν ένα μέτρο αλλά τουλάχιστον 1,5 μέτρο
συνολικά.
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του λέβητα και του
τοίχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της παραπάνω απόστασης.
Ο πίνακας λεβητοστασίου διαθέτει γενικό διακόπτη, γενική
ασφάλεια και επιμέρους ασφάλειες και τροφοδοτεί τον
κυκλοφορητή, τον καυστήρα, τον φωτισμό του λεβητοστασίου και
τους ρευματοδότες (τουλάχιστον δύο).
Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των πλευρικών μερών του λέβητα και
των τοίχων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 εκατοστά.
Σε περίπτωση αυτονομίας θέρμανσης ο υποπίνακας
λεβητοστασίου τροφοδοτεί τον πίνακα αυτονομίας και αυτός
τροφοδοτεί τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή και της ηλεκτροκίνητες
βάνες.
Το λεβητοστάσιο δεν πρέπει να διαθέτει οποιοδήποτε
άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο.
Στα κτίρια κατοικιών η γραμμή τροφοδοσίας λεβητοστασίου
αναχωρεί από τον πίνακα κοινοχρήστων και επαρκεί μία
μονοφασική γραμμή 3 x 2,5 mm2 και ασφαλίζεται με μικροαυτόματο
16 Α.
Ο χώρος πρέπει να αερίζεται ομοιόμορφα και να διαθέτει δύο
ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο το ένα για την προσαγωγή
αέρα (αερισμό) και το άλλο για την απαγωγή (εξαερισμός).
Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού στο λεβητοστάσιο.
Το άνοιγμα προσαγωγής πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο
και η ελεύθερη διατομή του πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το
50% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου.
Το άνοιγμα απαγωγής πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή ίση με το
25% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ασφαλισμένη με ρελέ
διαρροής και να υπάρχει η κατάλληλη γείωση.
Ο χώρος του λεβητοστασίου δεν πρέπει να είναι
εκτεθειμένος σε υγρασίες ή καιρικά φαινόμενα καθώς και να
διαθέτει επαρκή φωτισμό για την εκτέλεση εργασιών όπως και
στοιχειώδη χώρο αποθήκευσης ξύλων.
9|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
Το δοχείο τροφοδοτείτε με νερό από το δίκτυο της πόλης μέσω ενός
πλωτήρα (φλοτέρ). Πριν το φλοτέρ τοποθετείτε αμμοσυλλέκτης ώστε
να εξασφαλίζεται η απουσία ακαθαρσιών στο νερό της
εγκατάστασης.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εγκατάσταση του λέβητα απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις και παίζει
καθοριστικό ρόλο στην σωστή λειτουργία
του λέβητα καθώς και στην ασφάλεια των
χρηστών του λέβητα.
Μεταξύ του δοχείου και του φλοτέρ τοποθετείτε βάνα ώστε να
μπορεί να διακοπεί η παροχή νερού σε περίπτωση που χρειαστεί
να αδειάσει το δοχείο διαστολής.
Το φλοτέρ εξασφαλίζει τη συμπλήρωση του νερού που χάνεται
λόγω διαρροών ή εξάτμισης.
Για τον λόγο αυτό τονίζεται ιδιαιτέρως η
σημασία της εγκατάστασης από
αδειούχο εξειδικευμένο εγκαταστάτη ο
οποίος θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση
της εγκατάστασης με όλες τις διατάξεις
ασφαλείας.
Η συμμόρφωση της εγκατάστασης με την νομοθεσία και τους
κανόνες ασφαλείας αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη.
Κατά την εγκατάσταση το συνεργείο οφείλει να λάβει υπόψη του τις
παρακάτω υποδείξεις:
Ο εγκαταστάτης οφείλει να εξασφαλίζει τη σωστή διάταξη
όλων των παραμέτρων ασφαλείας. Πριν ξεκινήσει τις εργασίες
εγκατάστασης θα πρέπει να επιβεβαιώνει τις παραμέτρους του
χώρου εγκατάστασης καθώς και του είδους της εγκατάστασης
όπως τον τύπο του λέβητα, τη συμβατότητα του χώρου του
λεβητοστασίου με τον τύπο του λέβητα, τις οδηγίες του
κατασκευαστή σχετικά με την καπνοδόχο, την ελεύθερη διατομή της
καπνοδόχου, το υλικό της και την ελεύθερη διέλευση των
καυσαερίων χωρίς εμπόδια, το ύψος της καπνοδόχου, το υψόμετρο
του σημείου εγκατάστασης ως προς τη στάθμη της θάλασσας, την
καταλληλότητα του δαπέδου του λεβητοστασίου, την
καταλληλότητα των ανοιγμάτων αερισμού, του φωτισμού και των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την πιθανή ύπαρξη παρακείμενου
εξοπλισμού (άλλοι λέβητες κτλ).
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου το εξειδικευμένο συνεργείο
προχωρά στην εγκατάσταση.
Στον χώρο του λεβητοστασίου απαγορεύεται η ύπαρξη
Ρυθμίζεται, ώστε το ύψος του νερού (όταν αυτό είναι κρύο) μέσα
στο δοχείο, να μην ξεπερνάει τα 10 με 15 εκατοστά. Αν γεμίσουμε
το δοχείο (ενώ η εγκατάσταση είναι κρύα) μέχρι πάνω και το νερό
ζεσταθεί, τότε το δοχείο θα ξεχειλίσει και θα ξεχειλίζει κάθε φορά
που θα ζεσταίνουμε το νερό.
Το δοχείο διαστολής θα πρέπει να είναι σκεπασμένο (όχι
αεροστεγώς), ώστε να μην μπαίνουν μέσα σκουπίδια και το νερό
της βροχής.
Αν ο κυκλοφορητής είναι συνδεδεμένος στον σωλήνα επιστροφής
και η ικανότητά του ανύψωσης νερού, στην μέγιστη ταχύτητα, δεν
επαρκεί ώστε να υπερνικήσει την υδροστατική πίεση λόγω
υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του ψηλότερου θερμαντικού
σώματος και του δοχείου διαστολής, θα δημιουργηθεί αναρρόφηση
αέρα στα θερμαντικά σώματα των υψηλότερων ορόφων. Σε αυτή
την περίπτωση είναι προτιμότερο ο κυκλοφορητής να τοποθετηθεί
στον σωλήνα προσαγωγής.
Στην έξοδο του λέβητα, στον σωλήνα προσαγωγής θα πρέπει να
υπάρχει υδρόμετρο έτσι ώστε να μπορεί να μετρηθεί η πίεση και
άρα να ελεγχθούν τυχόν διαρροές.
Πριν τη σύνδεση του νερού χρήσης στο λέβητα μετρήστε την
πίεση του δικτύου ύδρευσης.
Μετά ρυθμίστε το δοχείο διαστολής ύδρευσης στα ίδια bar και
τοποθετήστε μια αντίστοιχη βαλβίδα ασφαλείας. Π.χ. έστω ότι η
ύδρευση είναι 4 bar. Tότε επιλέγουμε βαλβίδα ασφαλείας 6 bar και
ρυθμίζουμε το δοχείο διαστολής στα 4 bar.
απορροφητήρων ή αγωγών αερισμού.
Σε περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας στο κύκλωμα νερού
σύστημα με δοχείο διαστολής ανοικτού τύπου 200 λίτρων. Η
σύνδεση του δοχείου διαστολής με τους σωλήνες προσαγωγής και
επιστροφής θα πρέπει να γίνει με σωλήνες όσο το δυνατόν πιο
κοντά στον λέβητα και ακολουθώντας την συντομότερη κάθετη
πορεία.
της εγκατάστασης υπάρχει περίπτωση συμπύκνωσης υδρατμών
στα καυσαέρια. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να ανιχνευθεί και
ανοίγοντας την θυρίδα φόρτωσης ξύλου του λέβητα και ελέγχοντας
τα τοιχώματα για υγρασία. Η παρουσία της υγρασίας προδίδει την
συμπύκνωση υδρατμών στα καυσαέρια. Το φαινόμενο αυτό
αυξάνει την παραγωγή αιθάλης αλλά και υγροποίησης θειικού
οξέος το οποίο είναι διαβρωτικό για τον λέβητα.
Το ανοικτό δοχείο διαστολής, θα πρέπει να τοποθετείται στο
ψηλότερο σημείο της εγκατάστασης γιατί η πλήρωση και
συμπλήρωση με νερό όλης της εγκατάστασης γίνεται μέσω της
βαρύτητας.
Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τοποθέτηση μιας θερμοστατικής
τρίοδης βάνας ανάμιξης μεταξύ των αγωγών προσαγωγής και
επιστροφής του λέβητα έτσι ώστε σε περίπτωση που η
θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα του λέβητα είναι χαμηλή (π.χ.
Προτείνεται ο λέβητας να εγκατασταθεί σε υδραυλικό
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
10|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
κάτω από τους 45οC) να παρακάμπτεται πλήρως ο λέβητας μέχρι η
θερμοκρασία του νερού να αυξηθεί επαρκώς.
Στη εικόνα φαίνεται η εγκατάσταση της τρίοδης βάνας.
Σε περίπτωση που η βαλβίδα ασφαλείας ανοίξει έχει την ικανότητα
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να απομακρύνει σημαντική
ποσότητα υγρού- ατμού με σκοπό να μειωθεί η πίεση στον λέβητα.
Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να είναι
οπωσδήποτε μεγαλύτερη από το στατικό ύψος της εγκατάστασης.
Ο θερμοστάτης του καυστήρα ελέγχει την θερμοκρασία του
Προσοχή πρέπει να δοθεί στην θέση εκτόνωσης καθώς τυχόν
άνοιγμα της θα απελευθερώσει νερό ή ατμό υψηλής θερμοκρασίας
και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε άλλα μέρη.
νερού στο κύκλωμα του λέβητα και δίνει ανάλογα εντολές
λειτουργίας. Είναι εμβαπτυζόμενου τύπου καθώς το αισθητήριο του
τοποθετείται σε κατάλληλη θέση στο σώμα του λέβητα.
Η λειτουργία του είναι ως εξής. Επιλέγουμε την επιθυμητή
θερμοκρασία στην οποία θέλουμε να βρίσκεται το νερό που
κυκλοφορεί στον λέβητα. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία αυτή, ο
θερμοστάτης με την ανάλογη εντολή κόβει την παροχή αέρα καύσης
με σκοπό να μην ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία. Εάν η
θερμοκρασία ανέβει περισσότερο από το επιτρεπτό όριο, θα
αναπτυχθούν μεγάλες θερμοκρασίες στο λέβητα και υπάρχει
κίνδυνος ατμοποίησης του νερού.
Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στο λέβητα σε περίπτωση
Πριν τη βαλβίδα ασφαλείας δεν
τοποθετούμε καμιά βάνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαγορεύεται οι βάνες του λέβητα να
είναι κλειστές για αποφυγή υπερβολικών
πιέσεων!
Κίνδυνος Απώλειας Ζωής!
που η εγκατάσταση διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής. Στο
εσωτερικό της υπάρχει ένα ελατήριο το οποίο κρατά κλειστό ένα
διάφραγμα. Η τάση του ελατηρίου αντισταθμίζει την πίεση στο
δίκτυο ενώ σε περίπτωση ανύψωσης της πίεσης του δικτύου, το
ελατήριο υποχωρεί και η πίεση εκτονώνεται.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
11|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
Τα εξαρτήματα σύνδεσης του λέβητα δεν πρέπει να είναι
γαλβανιζέ. Βεβαιωθείτε για τη σωστή και στεγανή σύνδεση όλων
των εξαρτημάτων.
Στην παρακάτω εικόνα δίνεται η σύνδεση δοχείου buffer
στην εγκατάσταση θέρμανσης.
Στην παρακάτω φωτογραφία δίνεται παράδειγμα σωστής
εγκατάστασης και σύνδεσης.
Όπως αναφέρθηκε λεπτομερώς στο κεφάλαιο της
τοποθέτησης, ο λέβητας πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα
επισκέψιμος όπως επίσης και η τροφοδοσία του να γίνεται εύκολα
και ανεμπόδιστα.
Παράδειγμα εγκατάστασης λέβητα σε λεβητοστάσιο.
Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, όπως αναφέρθηκε και στο
κεφάλαιο τοποθέτησης του λέβητα.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
12|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
13|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
Η καπνοδόχος του λέβητα αποτελεί μία διάταξη με πολύ μεγάλη
σημασία για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του λέβητα. Ο
ρόλος της είναι η διοχέτευση των προϊόντων της καύσης έξω από
το λεβητοστάσιο.
Ελκυσμός χαρακτηρίζεται το αίτιο εκείνο που δημιουργεί το ρεύμα
καυσιγόνου αέρα.
Το κύριο μέσον που δημιουργεί τον φυσικό ελκυσμό είναι η
καπνοδόχος. Η στήλη των καυσαερίων λόγω της μεγάλης
θερμοκρασίας τους είναι ελαφρότερη από εκείνη της
ατμοσφαιρικής. Αυτή η διαφορά πυκνότητας προκαλεί την κίνηση
μέσα στην καπνοδόχο, που κυριολεκτικά αρχίζει από τον λέβητα,
έτσι τα καυσαέρια εξέρχονται στην ατμόσφαιρα και το κενό που
δημιουργούν μέσα στη καπνοδόχο καταλαμβάνει ο ατμοσφαιρικός
αέρας που αναγκάζεται να εισέλθει μέσα στον λέβητα.
Οι αλλαγές κατεύθυνσης πρέπει να πραγματοποιούνται με
ανοιχτούς αγκώνες όχι πάνω από 45° ή με γωνίες 90° (όχι πάνω
από 3 στο σύνολό τους) .
Προτείνεται η τοποθέτηση κάδου συγκέντρωσης στερεών
υπολειμμάτων ή συμπυκνωμάτων στο σημείο εξόδου των
καυσαερίων από τον λέβητα προς την καπνοδόχο ώστε να
διευκολύνεται ο καθαρισμός της.
Στα παρακάτω σχήματα δίνονται συστάσεις για τη σύνδεση της
καπνοδόχου.
Ο Τεχνικός ελκυσμός πραγματοποιείται με ειδικά τεχνικά μέσα
συνηθέστερα των οποίων είναι οι ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού.
Ο τεχνητός ελκυσμός παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα αέρα στην
εστία από τον φυσικό με αποτέλεσμα να δημιουργεί και μεγαλύτερη
ταχύτητα καυσαερίων.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Για την επίτευξη της τιμής ελκυσμού που είναι απαραίτητη για τη
σωστή καύση στον λέβητα είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι
ελάχιστες απαιτήσεις για την καπνοδόχο όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Τύπος
λέβητα
Διάμετρος
καπνοδόχου
HS60
HS80
HS100
HS120
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
Κατά της διαδικασία της καύσης των ξύλων, χρησιμοποιείται
ατμοσφαιρικός αέρας για την παροχή του οξυγόνου που είναι
απαραίτητο. Τα προϊόντα της καύσης είναι διοξείδιο και νερό σε
μορφή υδρατμών, μεταξύ πολλών άλλων αερίων. Επίσης η υγρασία
του αέρα καύσης μεταφέρεται στα καυσαέρια με τη μορφή
υδρατμών.
Όπως φαίνεται και στο σχήμα πρέπει να τοποθετούνται ταφ
καθαρισμού με πώμα τα οποία να επιτρέπουν τον καθαρισμό της
καμινάδας.
Παράδειγμα εγκατάστασης καμινάδας φαίνεται στην εικόνα:
Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων πέσει κάτω από μια τιμή
(περίπου 50οC) οι υδρατμοί που περιέχονται στα καυσαέρια
συμπυκνώνονται. Αυτή είναι η θερμοκρασία δρόσου. Τα
συμπυκνώματα αυτά είναι όξινα καθώς περιέχουν συστατικά
προϊόντα της καύσης (θειικό οξύ) και άρα ζημιογόνα. Για τον λόγο
αυτό είναι σημαντικό η θερμοκρασία των καυσαερίων να
διατηρείται σε μια τιμή μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία δρόσου.
Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη μόνωση της καπνοδόχου ώστε να
περιορίζεται η απώλεια θερμότητας από αυτή.
Κατά την εγκατάσταση της καπνοδόχου πρέπει να αποφεύγεται
όσο το δυνατό περισσότερο η τοποθέτηση οριζοντίων τμημάτων
(επιτρεπτό όριο 3 μέτρα).
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
14|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Η απόληξη της καπνοδόχου πρέπει να τοποθετείτε με τέτοιο τρόπο
ώστε να εξασφαλίζει τη διασπορά των καυσαερίων και να
αποτρέπει την είσοδο ξένων σωμάτων στην καπνοδόχο. Δεν
επιτρέπεται η χρήση μηχανικών μέσων στην απόληξη της
καπνοδόχου.
Προτείνεται η χρήση απλού καπέλου (κινέζικο).
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Προτείνεται τύπος καπνοδόχου INOX διπλών τοιχωμάτων με λεία
επιφάνεια. Η λεία επιφάνεια διευκολύνει τον καθαρισμό της.
Ο καθαρισμός της μπορεί να γίνει με τη χρήση καθαριστικής σκόνης
του εμπορίου.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η ελάχιστη τιμή του ύψους της
καμινάδας (3,5 μέτρα) ώστε να επιτυγχάνεται ο απαραίτητος για την
σωστή καύση ελκυσμός. Ωστόσο προτείνεται η καμινάδα να
υπερβαίνει το ψηλότερο σημείο κεκλιμένης οροφής.
Παράδειγμα σωστής στήριξης καπνοδόχου:
Απαγορεύεται η σύνδεση περισσότερων
του ενός λεβήτων στην ίδια καπνοδόχο.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
15|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
Επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί στον σωστό συνδυασμό του
τύπου του ξύλου που χρησιμοποιείται. Στον παρακάτω πίνακα
δίνεται το κύριο αποτέλεσμα που προκαλεί η χρήση για τον κάθε
τύπο ξύλου.
ΚΑΥΣΙΜΟ (ΞΥΛΑ)
Η χρήση ξύλων με μεγάλη περιεκτικότητα
σε υγρασία, πάνω από 20%, μπορεί να
καταστήσει άκυρη την εγγύηση και την
ευθύνη του κατασκευαστή.
Η θερμογόνος δύναμη του καύσιμου ξύλου είναι αντιστρόφως
ανάλογη με την περιεκτικότητά του σε υγρασία. Αύξηση της
υγρασίας προκαλεί μείωση της θερμογόνου δύναμης του ξύλου και
άρα μείωση της θερμικής ισχύος που λαμβάνουμε από τον λέβητα.
Προμηθευτείτε ξύλα γνωστής ποιότητας και όχι
αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Με αυτόν τον
τρόπο προστατεύετε τον λέβητά σας και την ομαλή
λειτουργία του.
Το καύσιμο ξύλο που χρησιμοποιείτε στον λέβητά σας παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του.
Η χρήση ξύλου χαμηλής ποιότητας είναι σίγουρο ότι θα
οδηγήσει σε μία σειρά προβλημάτων:
Προμηθευτείτε ξύλα που πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές
ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14961-5.
Ο λέβητας PROTHERM που προμηθευτήκατε είναι σχεδιασμένος
για λειτουργία με καύσιμο κλάσης Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
14961-5, ξύλο με ποσοστό υγρασίας μικρότερο από 25%.
Για την αποθήκευση του ξύλου λάβετε υπόψη τις παρακάτω
συστάσεις:
Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι σταθερό
και στεγνό.
Θα πρέπει να ευνοείται η κίνηση του αέρα στον χώρο
αποθήκευσης.
Δημιουργία πίσσας. Οι αυλοί απαγωγής
καυσαερίων του λέβητα πιάνουν πολύ
περισσότερο πουρί δυσχεραίνοντας σημαντικά
τον καθαρισμό και την συντήρησή του.
Αύξηση της συχνότητας βλαβών του λέβητα και της
απαίτησης για καθαρισμό και συντήρηση ακόμα
και επισκευή.
Εμφάνιση σκληρών κομματιών (πυρίτιο) στη
στάχτη του λέβητα που δημιουργούνται από την
καύση υλικών που δεν επιτρέπονται από τον
κατασκευαστή.
Ελλιπής καύση και μη αποτυχία επίτευξης της
μέγιστης απόδοσης του λέβητα και άρα μείωση
της αποδιδόμενης θερμότητας.
Μείωση της διάρκειας ζωής του λέβητα.
Χρησιμοποιήστε ξύλινα στηρίγματα (δοκούς και μακριά
ξύλινα τεμάχια) για να στηρίξετε τα ξύλα. Δώστε την απαιτούμενη
προσοχή ώστε τα ξύλα να στηρίζονται σωστά και να μην υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού κατά την μεταφορά τους.
Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για την έναυση
του λέβητα.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι ανοικτός στον
ήλιο και τον αέρα, ώστε να ευνοείται η ξήρανση των ξύλων.
Τα καυσόξυλα καθημερινής χρήσης μπορούν να
Μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα για καύση
απορριμμάτων. Αυξάνεται η ρύπανση από τα
καυσαέρια και μειώνεται η διάρκεια ζωής του
λέβητα.
αποθηκεύονται στο λεβητοστάσιο, δίνοντας ωστόσο προσοχή στις
απαιτήσεις όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τοποθέτηση
Λέβητα» όσον αφορά στις αποστάσεις των ξύλων από τον λέβητα
(2 μέτρα ή 1 μέτρο εάν παρεμβάλλεται ενδιάμεσος τοίχος).
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
16|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση του
λέβητα.
Φωτογραφία θερμοστάτη
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
Ο μηχανικός θερμοστάτης του λέβητα λαμβάνει τη θερμοκρασία του
νερού του λέβητα και δίνει την απαιτούμενη εντολή στον ανεμιστήρα
αέρα καύσης. Εάν η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλότερη από
την επιθυμητή, ο θερμοστάτης δίνει εντολή για μεγαλύτερη παροχή
αέρα καύσης και τελικά άνοδο της θερμοκρασίας νερού, ενώ
αντίθετα εάν η θερμοκρασία του νερού είναι μεγαλύτερη από την
επιθυμητή ο θερμοστάτης δίνει εντολή για μειωμένη παροχή αέρα
καύσης και άρα μείωση της θερμοκρασίας του νερού.
Για τη ρύθμιση του θερμοστάτη ο λέβητας πρέπει να είναι σβηστός.
Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 30 °C, συνδέστε και τεντώστε την
αλυσίδα έτσι ώστε η το κλαπέ της κάτω πόρτας του λέβητα που είναι
συνδεμένη η αλυσίδα να είναι κλειστό και ο μοχλός στην οριζόντια
θέση. Γυρίστε τον θερμοστάτη στους 75 °C, και το κλαπέ θα πρέπει
να ανοίξει περίπου 3 εκατοστά. Τώρα ο θερμοστάτης θα λειτουργεί
ανάλογα με τις ανάγκες αέρα που θα χρειάζεται ο λέβητας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ
Ενδεικτικό τάσης δικτύου
Οθόνη ενδείξεων LED
Ενδεικτικό λειτουργίας
κυκλοφορητή
Ενδεικτικό λειτουργίας
αερόθερμου
Πλήκτρο ρυθμίσεων
Πλήκτρο ON / OFF
Πλήκτρο μείωσης τιμής
Πλήκτρο αύξησης τιμής
Όταν η συσκευή τροφοδοτηθεί με τάση δικτύου ανάβουν όλα τα
ενδεικτικά LED και όλα τα τμήματα της οθόνης. Αμέσως μετά
εμφανίζεται ένας εργοστασιακός αριθμός, ηχεί στιγμιαία ο
βομβητής και τέλος μπαίνει σε κατάσταση αναμονής εμφανίζοντας
στην οθόνη τέσσερις παύλες.
Εδώ μπορούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις του λέβητα.
Πατώντας το πλήκτρο ΟΝ/OFF για μερικά δευτερόλεπτα,
εμφανίζεται στιν ιθόνη το μήνυμα “Pro” και η συσκευή εισέρχεται
στην διαδικασία ρύθμισης. Πιέζοντας αμέσως μετά τα πλήκτρα (+)
και (-), στην οθόνη θα εμφανιστούν διαδοχικά όλες οι παράμετροι
προγραμματισμού του λέβητα.
Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο “Menu” η τιμή αποθηκεύεται στην μνήμη
της συσκευής και στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η ονομασία της
παραμέτρου που μόλις ρυθμίστηκε.
Για τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων του λέβητα, τη διαδικασία
σύνδεσης του πίνακα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του,
παρατίθεται παρακάτω το εγχειρίδιο του πίνακα ελέγχου.
Όταν η επιθυμητή παράμετρος εμφανιστεί στην οθόνη πιέζοντας το
πλήκτρο “Menu” θα εμφανιστεί η αρχική τιμή της που μπορεί να
μεταβληθεί στο επιθυμητό μέγεθος με τα πλήκτρα (+) και (-).
Πιέστε τα πλήκτρα (+) και (-) προκαλεί ταχύτερη μεταβολή της τιμής.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
17|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
18|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
19|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
20|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
21|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
22|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΚΛΑΠΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
ΕΝΑΥΣΗ ΛΕΒΗΤΑ
Η ρύθμιση της παροχής του αέρα που είναι απαραίτητος για την
καύση γίνεται αυτόματα από τον λέβητα. Ωστόσο μπορείτε να
μεταβάλετε την ελεύθερη διατομή της εξόδου των καυσαερίων
προκειμένου να ρυθμίσετε τον ελκυσμό του λέβητα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ!
ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ!
Ο λέβητας διαθέτει κλαπέ στην καπνοδόχο, όπως φαίνεται στην
παρακάτω φωτογραφία.
ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΥΣΗ ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΙΜΕΝΟΣ ΣΕ ΨΥΧΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ!
Διαδικασία έναυσης:
Πριν την έναυση του λέβητα βεβαιωθείτε ότι ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΝΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΕΣ.
Τοποθετήστε το κλαπέ στην ανοικτή θέση κατά την έναυση του
λέβητα, έτσι ώστε να επιτύχετε την ταχύτερη διοχέτευση των
καυσαερίων στην έξοδο, την γρηγορότερη επίτευξη της απαραίτητης
θερμοκρασίας στην περιοχή της καπνοδόχου και άρα την επίτευξη
της επιθυμητής τιμής του ελκυσμού.
Το κλαπέ χρησιμεύει στη σωστή ρύθμιση του ελκυσμού.
Κατά την κανονική λειτουργία του λέβητα, όπου έχει επιτευχθεί ο
επιθυμητός ελκυσμός, τοποθετήστε το κλαπέ στην ενδιάμεση θέση
(ούτε πλήρως ανοικτό, ούτε πλήρως κλειστό).
Μην εκκινείτε τον λέβητα αν είναι απενεργοποιημένος
κατά τη διάρκεια πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Υπάρχει
κίνδυνος παγώματος σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης. Η
έναρξη του λέβητα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε
βλάβες (ρωγμές κτλ) με καταστρεπτικές συνέπειες θέτοντας σε
κίνδυνο τη ζωή του χρήστη του λέβητα. Σε αυτή την περίπτωση
επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να εκτελέσει εκκένωση
του λέβητα και της εγκατάστασης θέρμανσης.
Εφόσον ελέγξετε τα παραπάνω, τοποθετήστε τα
Μην κλείνετε πλήρως το κλαπέ.
Τοποθετήστε το στην πλήρως ανοικτή θέση μόνο κατά την έναυση
του λέβητα.
προσανάμματα στον θάλαμο καύσης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
δυνατή η διέλευση του αέρα καύσης ανάμεσά τους. Στη συνέχεια
τοποθετήστε τα ξύλα μέχρι περίπου λίγο κάτω από τη μέση του
θαλάμου καύσης.
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
Τοποθετήστε το κλαπέ της καμινάδας στην πλήρως ανοικτή
Ο θερμοστάτης κυκλοφορητή είναι τοποθετημένος στον σωλήνα
προσαγωγής, ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού και ελέγχει τη
λειτουργία του νερού.
θέση.
Ανάψτε τα προσανάμματα.
Ο θερμοστάτης κυκλοφορητή ρυθμίζεται στους 50 οC.
Όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την τιμή αυτή, ο
θερμοστάτης ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή διοχετεύοντας το θερμό
νερό στο κύκλωμα.
Ανοίξτε τον πίνακα του λέβητα πιέζοντας το πλήκτρο
ON/OFF.
Μετά από 10 – 15 λεπτά και αφού τα ξύλα έχουν ανάψει καλά,
γεμίστε πλήρως τον θάλαμο καύσης με ξύλα. Φροντίστε η φωτιά να
καίει καλά και να μην σβήνει.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
23|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ ΠΕΛΛΕΤ
Εάν ο λέβητάς σας διαθέτει λειτουργία πέλλετ, μπορείτε να
μεταβείτε σε αυτή πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο ON/OFF
έως ότου εμφανιστούν στην οθόνη τέσσερις παύλες.
Ο Λέβητας εκτελεί επανεκκίνηση σε λειτουργία πέλλετ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
24|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
Ο τακτικός έλεγχος και η συχνή και σωστή
συντήρηση και ο καθαρισμός του λέβητα με την
άμεση αποκατάσταση των όποιων βλαβών,
εξασφαλίζει τη σωστή και αποδοτική λειτουργία
του.
Είναι απαραίτητο να εκτελείτε συχνό έλεγχο της καμινάδας
για διαρροές καθώς και επιθεώρηση και καθαρισμός όπου
χρειάζεται. Αφαιρέστε το κάλυμα του ταφ καθαρισμού και τρίψτε το
εσωτερικό της καμινάδας με μία βούρτσα. Πριν το άνοιγμα του
καπακιού τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ταφ.
Όλες οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού
πρέπει να γίνονται με τον λέβητα
αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Ελέγξτε συχνά τη σωστή λειτουργία των ασφαλιστικών
διατάξεων και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης σε
περίπτωση που χρειάζεται οποιαδήποτε αντικατάσταση.
Ελέγξτε την ένδειξη του υδρομέτρου προκειμένου να
εντοπίσετε τυχόν διαρροές μέσω της αλλαγής του επιπέδου του
νερού του κυκλώματος. Σε περίπτωση που απαιτείται
αναπληρώστε νερό στο κύκλωμα εξασφαλίζοντας ότι το νερό
πληροί τις προδιαγραφές σκληρότητας.
Ελέγξτε την στεγανότητα των θυρίδων του λέβητα. Εάν
απαιτείται να αντικαταστήσετε το σχοινί των θυρίδων
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του
κατασκευαστή.
Ελέγξτε για τυχόν διαρροές καυσαερίων από την καμινάδα.
Καθαρίστε την είσοδο του αέρα καύσης ώστε να εισέρχεται
ανεμπόδιστα στον θάλαμο καύσης
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του αυτόματου πληρωτή
(φλοτέρ) του ανοικτού δοχείου διαστολής και αντικαταστείτε τον εάν
απαιτείται.
Ελέγξτε το κλειστό δοχείο διαστολής εάν υπάρχει
(συνδέσεις, διαρροές κτλ)
Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης του πίνακα του λέβητα για
τυχόν αποσυνδεδεμένους ακροδέκτες κτλ. Σε περίπτωση βλάβης
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
Είναι σημαντικό να γίνεται ετήσιο καθαρισμός του λέβητα
στο τέλος της περιόδου (την Άνοιξη) ώστε να εξασφαλίζετε η σωστή
λειτουργία του και να αποτρέπονται οι βλάβες.
Ελέγξτε το δοχείο συλλογής στάχτης και εάν είναι γεμάτο
αδειάστε το σε μεταλλικό δοχείο απορριμμάτων.
Ελέγξτε τη στεγανότητα των ρακόρ και των σωληνώσεων
σύνδεσης.
Πρέπει να γίνεται συχνός έλεγχος και καθαρισμός των
φλογαυλών, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα ώστε να εξασφαλίζεται
η μέγιστη απόδοση του λέβητα. Επίσης πρέπει να γίνεται
καθαρισμός των επιφανειών του θαλάμου καύσης. Ο καθαρισμός
αυτό μπορεί να γίνει με βούρτσα καθαρισμού επιφανειών του
εμπορίου καθώς και με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης.
Ελέγξτε τη φτερωτή του κυκλοφορητή.
Ξεβιδώστε και καθαρίστε τη θυρίδα παρατήρησης της
φλόγας.
Ανοίξτε τη θυρίδα του θαλάμου καύσης και καθαρίστε τις
εσωτερικές επιφάνειες τρίβοντας με την βούρτσα καθαρισμού.
Ανοίγοντας την άνω θυρίδα του λέβητα αποκτάτε πρόσβαση στους
φλογαυλούς του λέβητα τους οποίους μπορείτε να καθαρίσετε.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
25|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
ΣΦΑΛΜΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Διακοπή ρεύματος δικτύου
Απενεργοποιήστε τον λέβητα
Έντονος θόρυβος από τον
λέβητα
Σημάδι βρασμού. Μην
πλησιάζετε τον λέβητα σε
καμία περίπτωση.
Επικοινωνήστε με το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης.
Ύπαρξη πίσσας στα
τοιχώματα του θαλάμου
καύσης
Μπορεί να συμβεί λόγω της
χαμηλής θερμοκρασίας
νερού. Ρυθμίστε τον
θερμοστάτη κυκλοφορητή
χαμηλότερα από τους 50 οC.
Επίσης ελέγξτε αν τα ξύλα
είναι υγρά ή ακατάλληλα.
Κάντε συχνή χρήση της
καθαριστικής σκόνης του
λέβητα.
Υπερθέρμανση του λέβητα
Κυριότερο μέλημά μας αποτελεί η ασφαλής χρήση του λέβητά σας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο
και ακολουθήστε τις οδηγίες
Μπορεί να συμβεί είτε κατά τη
διακοπή ρεύματος, είτε κατά
την υπερφόρτωση του
θαλάμου καύσης.
Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για
οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνηση σχετικά με τη λειτουργία του
λέβητά σας
Επίσης μπορεί να σημαίνει
ότι οι βάνες είναι κλειστές. Οι
βάνες του λέβητα ΠΟΤΕ δεν
πρέπει να είναι κλειστές κατά
τη λειτουργία του. ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ.
Ελέγξτε τακτικά τη
θερμοκρασία νερού ώστε
αυτή να μην υπερβαίνει τη
μέγιστη επιτρεπτή και να μην
οδηγηθεί το νερό του λέβητα
σε βρασμό.
Σε περίπτωση φωτιάς
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Σβήστε τις φλόγες με άμμο ή
λίγο νερό στον θάλαμο
καύσης με ψεκασμό και όχι με
λούσιμο.
Δίπλα σας με συνεχή τεχνική υποστήριξη και άμεση
εξυπηρέτηση
26|Σελίδα
ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΑΣ PROTHERM
ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΒΗΤΑ: ……………………..
SERIAL NUMBER: ..………………………..
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
A/A
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ