close

Enter

Log in using OpenID

2013 - Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

embedDownload
«Τό δέ τέλος, πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες,
μή ἀποδιδόντες κακόν ἀντί κακοῦ ἤ λοιδορίαν ἀντί λοιδορίας, τοὐναντίον δέ εὐλογοῦντες,
εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε».
(Α΄ Πετρ. 3, 8-9)
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ 27 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
•
πρόθεση
,
Περιεχόμενα
.,.,.
Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα
Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ . . . . . . . . . . . .3
Πασχάλιον Μήνυμα
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Αγιοκατάταξη Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ακρωτήρι 1897 - Εκδήλωση Μνήμης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο «Εκκλησία και Αριστερά» . . . . . . . . . . . . . .11
«Εθνικός Προσδιορισμός και αιτούμενα στο Ελληνικό Κράτος:
Τα καθ’ εαυτόν Νικάνδρου Ζαννουβίου και η εποχή του (1828-1888).
Του τριτεύοντος των Πατριαρχικών Διακόνων, Δρος Θεολογίας
π. Θεοδώρου Μεϊμάρη. Βιβλιοπαρουσίαση του Χάρη Ανδρεόπουλου . . . . .12
Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Κατάσταση Δωρητών για την «Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος» . . . . . . . . . .15
«Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητος του Οικουμενικού
Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ». Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος. Βιβλιοπαρουσίαση του
Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου . .16
Επίκαιρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ: 27ο - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Εκδότης: Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
Λεωφόρος Ελευθ. Βενιζέλου 703 00 Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
τηλ.: 28910 22042 - 22069 fax: 28910 24612
e-mail: [email protected]
web address: http: //www.imakb.gr
Εξώφυλλο: «Τα Πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου», ξυλόγλυπτο Αβραάμ Μοναχού
Καυσοκαλυβίτου, 1902, Ηγουμενείο Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους
Οπισθόφυλλο: Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς.
Υπεύθυνος Εκδόσεως: Πρωτοπρ. Δημήτριος Καπελλάκης, Γραμματέας Ι. Μητροπόλεως
Μακέτα - Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Γ. Καζανάκης Δ/χοι ΑΒΕ
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης - τηλ. 2810-382800
e-mail: [email protected]
Η «Πρόθεση» εκδίδεται περιοδικά και διανέμεται δωρεάν.
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ
•
†ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ
ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Αδελφοί συλλειτουργοί και τέκνα ευσεβή και φιλόθεα
της Εκκλησίας,
Χριστός Ανέστη!
Η αναγγελία της Αναστάσεως υπό των Μυροφόρων
προς τους Μαθητάς του Χριστού εθεωρήθη υπό αυτών
παραλήρημα. Και όμως η είδησις, η εκληφθείσα ως παραλήρημα, εβεβαιώθη ως Α λ ή θ ε ι α. Ο αναστημένος
Ιησούς ενεφανίσθη εις τους Μαθητάς Του επανειλημμένως.
Εις την εποχήν μας το κήρυγμα της Αναστάσεως
ακούεται και πάλιν ως παραλήρημα δια τους ορθολογιστάς. Εν τούτοις, οι πιστοί όχι μόνον πιστεύομεν, αλλά
και βιούμεν την Ανάστασιν ως γ ε γ ο ν ό ς αληθέστατον. Την μαρτυρίαν μας επισφραγίζομεν, εάν χρειασθή,
δια της θυσίας της ζωής μας, διότι εν Χριστώ Αναστάντι
υπερβαίνομεν τον θάνατον και απαλλασσόμεθα από
τον φόβον αυτού. Το στόμα μας είναι πλήρες χαράς εν
τω λέγειν Α ν έ σ τ η ο Κ ύ ρ ι ο ς. Οι Άγιοί μας, κατά
κόσμον νεκροί, ζουν μεταξύ μας, απαντούν εις τα αιτήματά μας. Ο μεταθανάτιος κόσμος είναι αληθέστερος του προθανατίου. Ο Χριστός ανέστη
και ζη μεταξύ ημών. Υπεσχέθη ότι θα είναι μαζί μας έως της συντελείας του αιώνος. Και
πράγματι είναι. Φίλος και αδελφός και θεραπευτής και χορηγός παντός αγαθού.
Ευλογητός ο Θεός, ο Αναστάς εκ των νεκρών και χαριζόμενος εις πάντας ζωήν την αιώνιον. Πού σου θάνατε το νίκος; Ανέστη ο Χριστός, “και τον πάλαι άμετρα καυχώμενον,
ως γελοίον παιζόμενον έδειξε” (πρβλ. Κανών Σταυροαναστάσιμος Δ΄ ήχου, Θ΄ Ωδή, ποίημα
Ιωάννου Δαμασκηνού). Τα πάντα πεπλήρωται Φωτός και αι καρδίαι μας χαράς ανυπερβλήτου.
Και όχι μόνον χαράς, αλλά και δ υ ν ά μ ε ω ς. Ο πιστεύων εις την Ανάστασιν δεν φοβείται
τον θάνατον· και ο μη φοβούμενος τον θάνατον είναι ψυχικώς άκαμπτος και αλύγιστος,
διότι ό,τι δια τους πολλούς και απίστους είναι η φοβερωτέρα απειλή, δια τον πιστόν χριστιανόν είναι μικράς σημασίας γεγονός, διότι είναι η ε ί σ ο δ ο ς εις την ζωήν. Ο πιστός
χριστιανός ζη την ανάστασιν και προ του φυσικού θανάτου του.
Η συνέπεια του βιώματος της Αναστάσεως είναι η μ ε τ α β ο λ ή του κόσμου. Ενθουσιάζει την ψυχήν. Και η ενθουσιώδης ψυχή ελκύει εις τον δρόμον της τας άλλας ψυχάς, αι
οποίαι συγκινούνται από τα αληθινά βιώματα της χαράς της αθανασίας. Η Ανάστασις του
Χριστού και η ιδική μας ανάστασις δεν είναι μία θεωρητική αλήθεια. Είναι δ ό γ μ α της πίστεώς μας. Είναι μία χειροπιαστή πραγματικότης. Είναι η δύναμις η νικήσασα τον κόσμον,
πρόθεση 3
παρά τους εναντίον της σκληροτάτους διωγμούς. “Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών” (Α΄ Ἰωάν. ε , 4) εις την Ανάστασιν. Δια της Αναστάσεως ο άνθρωπος
γίνεται κατά χάριν Θεός. Δια της νίκης του αναστασίμου φωτός επί των ακαθάρτων
παθών, ενιδρύεται εις την ψυχήν μας έρως θείος και αγάπη τις ξένη, τον ανθρώπινον όρον
υπερβαίνουσα.
Χριστός Ανέστη, λοιπόν! Αι καρδίαι μας είναι πλημμυρισμέναι από το Αναστάσιμον φως
και την αναστάσιμον χαράν. Προσερχόμεθα με γνησιότητα και απλότητα εις τον Αναστάντα Χριστόν. Διότι, ως λέγει ο Προφητάναξ Δαυίδ, ο επόπτης των καρδιών μας άνωθεν
Θεός “καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ουκ εξουδενώσει” (Ψαλμ. Ν ,19).
Η Ανάστασις είναι η δύναμίς μας, η ελπίς μας, η χαρά μας, το αγαλλίαμά μας. Δια της
Αναστάσεως υπερβαίνομεν τον πόνον και την θλίψιν δι’ όλα τα κακά της φυσικής επιγείου
ζωής. Η Ανάστασις είναι η απάντησις του Θεού εις την απορίαν του πληγωμένου από τα
δεινά του κόσμου ανθρώπου.
Εις τας δυσκολίας και τα παθήματα, τα οποία διέρχεται σήμερον ο κόσμος, ημείς δεν
αποκάμνομεν. Η επί το αυτό σύναξις των φοβισμένων Μαθητών του Κυρίου εις το Υπερώον της Σιών μας ενδυναμώνει. Δεν φοβούμεθα, διότι αγαπώμεν τους πάντας, όπως ηγάπησεν ημάς Εκείνος και την ψυχήν Αυτού έθηκεν υπέρ ημών. Θεανδρικώς ο Αναστάς
Κύριος αοράτως μας συνοδεύει. Αρκεί να έχωμεν, -και έχομεν- α γ ά π η ν. Και με την αγάπην επιγινώσκομεν του Μυστηρίου την δύναμιν. Του Μυστηρίου!
Και αν άλλοι διστάζουν ανθρωπίνως και “δράγματα στοιβάζουν πράξεων τας θημωνίας” (πρβλ. Στιχηρά Εσπερινού Κυριακής Ασώτου), ημείς καυχώμεθα. Και εάν ημείς δεν
“απολικμίζωμεν φιλευσπλαγχνία το άχυρον των έργων της αδικίας και τα πάθη μας και
δεν καταστρώνωμεν άλωνα μετανοίας”, ο Αναστάς Χριστός είναι Αγάπη και διαλύει το
κάθε είδους σκότος και τον φ ό β ο ν γύρω μας και εισέρχεται εντός ημών και εις τον κ όσ μ ο ν, των θυρών των καρδιών μας πολλάκις κεκλεισμένων. Και “μένει μεθ’ ημῶν” μονίμως δια του σ τ α υ ρ ο ύ της α γ ά π η ς. Το κάλεσμά Του είναι η ε ι ρ ή ν η. Την Εαυτού
ειρήνην χαρίζει εις ημάς. Οι ισχυροί του κόσμου τούτου επαγγέλλονται και υπόσχονται ειρήνην, μηδέποτε εμπειρικώς πραγματοποιουμένην. Η δύναμις της Θείας Αγάπης και Ειρήνης και Σοφίας μένει έξω από κάθε ανθρώπινον πανικόν. Δεν ευρίσκεται εις το
περιθώριον της πραγματικότητος ούτε εις την περιφέρειαν κάποιων ατομικών δοξασιών.
Είναι η καρδία και το κέντρον των γεγονότων. Είναι η κ α ρ δ ί α της ανθρωπότητος. Είναι
το κ έ ν τ ρ ο ν της ζωής. Είναι η κυριεύουσα ζώντων και νεκρών. Είναι η Α λ ή θ ε ι α.
Η αδιαφιλονίκητος υπεροχή της Δ υ ν ά μ ε ω ς κρατεί αοράτως τα η ν ί α και κατευθύνει τα π ά ν τ α, καθ’ ην ώραν πολλοί επώνυμοι κατ’ άνθρωπον “σκότος εις τας φρένας
έχουν”.
Την περίοδον της σημερινής γενικής α π ο σ υ ν θ έ σ ε ω ς παγκοσμίως, η ελπίς πάντων
των περάτων της γης, η Σοφία του Θεού, είναι η π α ρ ο υ σ ί α της ουρανίας σ υ ν θ έ σ εω ς και αρμονίας. Τον καιρόν της κ α τ α ρ ρ ε ύ σ ε ω ς και του προσδοκωμένου θανάτου
υπάρχει το γεγονός της Αναστάσεως και η ενίσχυσις της πεποιθήσεως επί τον Κύριον.
Η ειρήνη του θανάτω τον θάνατον δια της κενώσεως Αυτού πατήσαντος και η χαρά της
α γ ά π η ς διαχέονται και θεραπεύουν τον στενάζοντα και οδυνώμενον πάντοτε σύγχρονον “ά ν θ ρ ω π ο ν” και την συνωδίνουσαν και συστενάζουσαν μετ’ αυτού κτίσιν, την
“απολύτρωσιν και την υιοθεσίαν απεκδεχομένους” (πρβλ. Ρωμ. η , 20-23) της “ελευθερίας
της δόξης των τέκνων του Θεού”.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, πατέρες και αδελφοί και τέκνα!
Άγιον Πάσχα 2013
†Ο Κωνσταντινουπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα
ευχέτης πάντων υμών
4 πρόθεση
•
ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
•
† Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου
ΑΝΔΡΕΑΣ
Προς το ευσεβές πλήρωμα της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Αδελφοί και πατέρες, χριστιανοί και χριστιανές,
Εορτάζομε το ιερό, το μυστικό, το πανσεβάσμιο, το άμωμο, το καινό, το λυτρωτικό, το
μέγα και αγιαστικό Πάσχα. Προσκυνούμε τον Αναστάντα Χριστό που έφερε «δια του
Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω». Ήλθε να προσφέρει, να σκορπίσει αφειδώς την χάρη
της Αναστάσεως, η οποία απορρέει από το μυστήριο του Σταυρού. Η Ανάσταση και ο
Σταυρός συμπορεύονται. Η ευλογία του Σταυρού και η Ανάσταση προσφέρονται ως δώρα
καθαγιαστικά σε όλη την Οικουμένη, σε όλους τους ανθρώπους και στον καθένα χωριστά.
Υπήρξαν και υπάρχουν συνάνθρωποί μας που, με τον προσωπικό πνευματικό τους
αγώνα και την ευλογία της χάριτος του Αναστάντος Κυρίου μας, έφτασαν και φτάνουν
σε τέτοια μέτρα αγιότητας, όπου
βίωναν διαρκώς την ανέσπερη και
ατελεύτητη κατάσταση του αναστάσιμου φωτός. Ενδεικτικά αναφέρομε
τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ. Ο
εσωτερικός του κόσμος, ο έσω άνθρωπος, η καρδιά του, διαρκώς καταυγαζόταν από το λυτρωτικό
μυστήριο του φωτός της Αναστάσεως. Γι’ αυτό και ο Άγιος Σεραφείμ
των νεωτέρων χρόνων απηύθυνε
προς τους ανθρώπους, αντί άλλου
χαιρετισμού, το «Χριστός ανέστη
χαρά μου», όλες τις ημέρες του χρόνου. Όμως, ο Άγιος Σεραφείμ ήταν
διαρκώς λουσμένος από το φως της
Αναστάσεως, διότι σήκωνε αδιαμαρτύρητα, καρτερικά και αποφασιστικά, τον Σταυρό της ασκητικής
ζωής του. Αντλούσε θάρρος και δύναμη από την προσευχή και με την
χάρη του Θεού υπέμενε τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες.
Πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί
και χριστιανές,
πρόθεση 5
Εορτάζομε την Ανάσταση του Κυρίου μας, εν μέσω δύσκολων και μεγάλων προβλημάτων. Εν μέσω πολύπλευρης κρίσης. Πολλοί συνάνθρωποί μας, πολλά παιδιά, σηκώνουν καθημερινά τον Σταυρό της φτώχειας και της ανέχειας. Στερούνται ακόμη και «τον
άρτον τον επιούσιον». Γι’ αυτό, μαζί με τις αναστάσιμες ευχές μου, εκφράζω και τις ευχαριστίες μου για την βοήθεια που προσφέρατε και προσφέρετε, από το περίσσευμα ή
το υστέρημά Σας, στην τοπική μας Εκκλησία, την Μητρόπολή μας, προκειμένου να βρίσκεται καθημερινά, πλησίον των αδελφών μας που δυστυχούν. Η έκφραση της αγάπης
Σας, η υλική συμβολή Σας, υπήρξαν, όπως κάθε χρόνο, αξιομνημόνευτα και καθοριστικά.
Χωρίς την συμπαράστασή Σας, χωρίς την δική Σας ενίσχυση δεν θα υπήρχε η Παγκοινιά
Παιδικού Γεύματος, ούτε η διανομή των σαράντα τόνων τροφίμων τις ημέρες του Πάσχα,
αλλά και καθημερινά.
Ο Χριστός, με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του, κατέστησε εμάς τους χριστιανούς
εκπροσώπους του για την ειρήνη, την αγάπη, την δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη προς
τους ανθρώπους και τον κόσμο. Με τις πρωτοβουλίες της αλληλεγγύης, που εκφράζετε
στον πτωχό και νεόπτωχο πλησίον Σας, γίνεστε, πατέρες και αδελφοί, χριστιανοί και χριστιανές, συναθλητές και συμπαραστάτες, στον πόνο και την πικρία του Χριστού μας,
κατά την πορεία Του στον Γολγοθά.
Όμως, τον Γολγοθά και τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση. Αυτή την χαρά, το φως,
την ευλογία και το έλεος του Αναστάντος Κυρίου μας, στερήθηκε ο άφρονας πλούσιος
της ευαγγελικής περικοπής, που είχε θέσει ως αυτοσκοπό της ζωής του την συγκέντρωση
αγαθών στις αποθήκες του, στις τράπεζες, δηλαδή, της εποχής του Χριστού. Η εσωτερική
κενότητα και η ζημιογόνος ροπή του πλουσίου προς τον αλόγιστο πλουτισμό είναι εκείνα
που συνοψίζονται στη φράση: «καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω»
(Λκ. 12,18). Αδιαφορούν οι άφρονες πλούσιοι όλων των εποχών για τον Σταυρό και τον
Γολγοθά της φτώχειας και της πείνας, της αδικίας και της εκμετάλλευσης των συνανθρώπων και των αδελφών του. Δεν υιοθετούν το δικό Σας παράδειγμα. Γι’ αυτό η αφιλάνθρωπη ψυχή τους, με το πληγωμένο από τις αμαρτίες σώμα τους, έμειναν και μένουν
αμέτοχα του ανεσπέρου, λυτρωτικού και αγιαστικού φωτός της Αναστάσεως, τόσο στην
παρούσα ζωή, όσο και στην άλλη, την ουράνια, την «Άνω Ιερουσαλήμ».
Εύχομαι πλούσια την χάρη, το έλεος και την ευλογία του Αναστάντος Κυρίου στις οικογένειές Σας, στα παιδιά Σας, προσωπικά στον κάθε συνάνθρωπό μας.
Χρόνια Πολλά! Χριστός Ανέστη!
«Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού μεθ’ ημών. Η αγάπη μου μετά πάντων υμών εν
Χριστώ Ιησού Αναστάντα. Αμήν.» (Κορ. Α΄, 22)
Άγιον Πάσχα 2013
Διάπυρος προς τον Αναστάντα Χριστόν ευχέτης πάντων Υμών
† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
6 πρόθεση
•
Αγιοκατάταξη Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού
πό 1ης έως 3ης Δεκεμβρίου
2012 συνήλθε σε τακτική
συνεδρία, υπό την προεδρεία
της Α.Θ. Παναγιότητος, του
Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, η Αγία και
Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία κατέταξε στο Αγιολόγιο
της Ορθοδόξου Εκκλησίας το μοναχό
Νικηφόρο Τζανακάκη, το Λεπρό, κατα γόμενο εκ του
χωριού Σηρικαρίου
της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου καί
Σελίνου.
Ο Όσιος Νικηφόρος, (κατά κόσμο
Νικόλαος Τζανακάκης) γεννήθηκε το
έτος 1890 στο χωριό
Σηρικάρι, της Επαρχίας Κισάμου Χανίων.
Σε ηλικία μόλις
13 ετών έμεινε ορφανός και ενώ εργαζόταν στα Χανιά,
εμφάνισε τα πρώτα
σημεία της νόσου
του Χάνσεν, δηλαδή τη λέπρα, η οποία ως μεταδοτική αρρώστια αντιμετωπιζόταν με φόβο και
αποτροπιασμό.
Ο Νικόλαος, σε ηλικία 16 ετών και όταν
τα σημάδια της νόσου άρχισαν να γίνονται
πιο εμφανή, για να αποφύγει τον εγκλεισμό του στην Σπιναλόγκα, έφυγε με κάποιο καράβι για την Αίγυπτο. Εκεί έμενε
εργαζόμενος στην Αλεξάνδρεια, όμως τα
σημάδια της νόσου γίνονταν όλο και πιο
εμφανή, ιδίως στα χέρια και το πρόσωπο.
•
Γι’ αυτό με την μεσολάβηση ενός κληρικού
κατέφυγε στο λεπροκομείο της Χίου, όπου
και εφημέρευε ο π. Άνθιμος Βαγιανός, ο
μετέπειτα Άγιος Άνθιμος της Χίου.
Εκεί, στο εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου,
όπου φυλασσόταν η θαυματουργός εικόνα
της Παναγίας της Υπακοής, άνοιξε το στάδιο των αρετών για το Νικόλαο. Μέσα σε
δύο χρόνια ο Άγιος Άνθιμος τον έκρινε
έτοιμο για το αγγελικό σχήμα και τον
έκειρε μοναχό με το
όνομα Νικηφόρο. Η
νόσος προχωρούσε
και εξελισσόταν και
ελλείψει καταλλήλων φαρμάκων, επέφερε πολλές και
μεγάλες αλλοιώ σεις.
Ο μοναχός Νικηφόρος ζούσε με γνήσια υπακοή και με
νηστεία αυστη ρή.
Προσευχόταν τη
νύχτα ώρες ατελείωτες, κάνοντας μετάνοιες αμέτρητες.
Αργότερα, εξ αιτίας
της ασθένειάς του,
έχασε το φως του κι
έτσι έψαλλε τα περισσότερα τροπάρια και
απήγγειλε τους Αποστόλους από στήθους.
Τα μέλη, το δέρμα και τα μάτια του παραμορφώθηκαν τελείως, αλλά εκείνος αντί
να αναζητήσει μάταια την αιτία της ασθένειάς του, έλαβε την κακοπάθεια του σώματος ως αφορμή για μεγαλύτερη άσκηση
και περισσότερη προσευχή.
Το 1957 έστειλαν τους εναπομείναντες
ασθενείς, μαζί με τον πατέρα Νικηφόρο,
στον Αντιλεπρικό Σταθμό Αγίας Βαρβάρας
πρόθεση 7
στο Αιγάλεω Αθηνών. Εκεί ζούσε και ο
γνωστός κρητικής καταγωγής μακαριστός
Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Σαριδάκης, ο
οποίος είχε προσβληθεί από την ίδια νόσο
του Χάνσεν. Όταν θεραπεύθηκε υποτάχθηκε στο χαρισματικό π. Νικηφόρο και διέθεσε το υπόλοιπο της ζωής του στη
διακονία των άλλων ασθενών. Πλήθος κόσμου συνέρρεε για να πάρει την ευχή του
λεπρού μοναχού Νικηφόρου, στην Αγία
Βαρβάρα του Αιγάλεω.
Σε ηλικία 74 ετών, στις 4 Ιανουαρίου του
1964, κοιμήθηκε ο μοναχός Νικηφόρος,
ενώ μετά την εκταφή του τα άγια λείψανά
του ευωδίαζαν. Είναι αξιοσημείωτο ότι
πλείστα είναι τα θαύματα που είναι καταγεγραμμένα, καθώς μέχρι και σήμερα ο
άγιος δίδει απλόχερα βοήθεια σε όποιον
έχει ανάγκη. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών και κατόπιν μερίμνης και προτάσεως
του Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, ο Όσιος Νικηφόρος ο
Λεπρός αγιοκατατάχθηκε από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και αποφασίστηκε η
μνήμη του να εορτάζεται επισήμως κάθε
χρόνο την 4η Ιανουαρίου, ημέρα της οσιακής κοιμήσεώς του.
Τον παρελθόντα Ιανουάριο πραγματο-
8 πρόθεση
ποιήθηκε με
ιδιαίτερη λαμπρότητα και
συγκίνηση,
στην έδρα της
Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου
και Σελί νου,
στο Καστέλι
Κισάμου, ο πρώτος επίσημος ιστορικός εορτασμός της ιερά ς μ ν ή μ η ς
του Οσίου Νικηφόρου του
Λεπρού.
Το εσπέρας
της εορτής, Τετάρτη 2 Ιαν., έγινε η μεταφορά και λιτάνευση τεμαχίου Ιερού Λειψάνου του Οσίου Νικηφόρου και της Ιεράς
Εικόνας στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ακολούθησε ο
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου
και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου. Ακολούθησε
Ιερά Παράκληση του Αγίου και Ιερά Αγρυπνία.
Την κυριώνυμο ημέρα, Πέμπτη 3 Ιαν.,
τελέστηκε Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου
Κρήτης κ. Ειρηναίου, ο οποίος εκπροσώπησε
την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ και ανέγνωσε την Πατριαρχική και Συνοδική
Πράξη Αγιοκατάταξης, ενώ την Α.Θ.Μ.
τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύριο Κύριο
Θεόδωρο Β΄ εκπροσώπησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άκκρας κ. Σάββας.
Στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο
έλαβαν επίσης μέρος οι Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας και Ρεθύμνης
και Αυλοποτάμου κ. Άνθιμος.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβ.
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος αφού αναφέρθηκε εν συντομία
στον βίο του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, εξέφρασε, μετά πολλής συγκινήσεως και χαράς, την βαθιά ευγνωμοσύνη
και τις ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας,
τόσο προς την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της
Εκκλησίας Κρήτης, για την αποδοχή της
προτάσεώς του περί Αγιοποιήσεως του
Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού, όσο και
προς την Α.Θ.Π., τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Κύριο Κύριο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ και
την περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο για
την έγκριση και Αγιοκατάταξη στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Οσίου
Νικηφόρου.
Το λόγο έλαβε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο οποίος αφού μετέφερε την ευλογία, τις ευχές και την αγάπη
της Μητρός Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριάρχη, ανέγνωσε την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη Αγιοκατάταξης,
σύμφωνα με την οποία: «Διό και θεσπίζομεν Συνοδικώς και εν Αγίω διακελευόμεθα
Πνεύματι όπως ο ειρημένος Όσιος Μοναχός Νικηφόρος ο Λεπρός συναριθμήται
τοις Αγίοις της Εκκλησίας, ως μέχρι τούδε
ούτω και εις το
εξής εις αιώνα
τον άπαντα τιμώμενος παρά
των πιστών και
ύμνοις εγκω μί ων γεραιρόμενος κατ΄ έτος τη
δ΄ Ιανουαρίου
ημέρα της προς
Κύριον εκδημίας αυτού».
Ακολούθησε
ο χαιρετισμός
τ ο υ Σ ε β . Μ ητροπολίτου Άκκρας κ. Σάββα,
εκπροσώπου του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, ο οποίος ομίλησε περί της εν Αλεξανδρεία παραμονής του τότε Νικολάου
Τζανακάκη (μετέπειτα Νικηφόρου μοναχού) και τη στήριξη που του παρείχε Μητροπολίτης του Αλεξανδρινού Θρόνου στη
δοκιμασία της ασθενείας του, ως επίσης
και την φροντίδα του για την μεταφορά
του στο λεπροκομείο της Χίου, όπου και
συνδέθηκε ο Όσιος Νικηφόρος με τον Άγιο
Άνθιμο της Χίου.
Οι πιστοί, με συγκίνηση και σεβασμό,
προσήλθαν, προσκύνησαν και έλαβαν την
ευχή και ευλογία του Οσίου.
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ
«Σηρικαρίου τον γόνον και Κισάμου το
καύχημα, Εκκλησία γεραίρει αθλητήν τον
λαμπρότατον. Υπέστη ασθενείας τα δεινά
βιώσας εν συνέσει θαυμαστή. Νυν δε εδοξάσθη παρά Θεού θαυμάτων διακρίσεσιν.
Χαίροις, ω Νικηφόρε ιερέ, χαίροις, φωτός ο
πρόβολος, χαίροις ο ευωδίας χαρμονήν
προχέων εκ λειψάνων σου».
πρόθεση 9
•
Ακρωτήρι 1897 - Εκδήλωση Μνήμης!
ία εκδήλωση, που ξύπνησε
ηρωικές μνήμες του παρελθόντος, διοργανώθηκε από
την Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων, το Δήμο Χανίων, το
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», τη Δημοτική
Κοινότητα Κουνουπιδιανών και Πολιτιστικούς Φορείς Ακρωτηρίου, την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου στο Ακρωτήρι Χανίων, για
την επανάσταση του 1897 και την επέτειο
του βομβαρδισμού του Επαναστατικού
Στρατοπέδου Ακρωτηρίου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο άγαλμα του ήρωα
Σπύρου Καγιαλέ, στο Ακρωτήρι Χανίων.
Στη συνέχεια ακολούθησαν προσκλητήριο
πεσόντων, κατάθεση στεφάνων και ενός
λεπτού σιγή.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν εκπρόσωποι από την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια
10 πρόθεση
•
Κρήτης και το Δήμο Χανίων, καθώς και
στρατιωτικές αρχές των ενόπλων δυνάμεων από όλα τα σώματα.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί, στο Λύκειο
Ακρωτηρίου, από τον Αντιπεριφερειάρχη
Χανίων, το Δήμαρχο Χανίων, το Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος ‘’Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος’’, καθώς και από τον
εκπρόσωπο των Πολιτιστικών Φορέων
Ακρωτηρίου, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με
κρητικούς χορούς από τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους της περιοχής.
Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας, ο οποίος, αναφερόμενος στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην
επανάσταση του 1897, ανέπτυξε το θέμα:
«Η επανάσταση της Κρήτης κατά το 1897».
Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο
• «Εκκλησία και Αριστερά» •
ο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Εκκλησία και Αριστερά», το οποίο έλαβε χώρα στις
22 και 23 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα Τελετών της
Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., υπό
την αιγίδα της Πρυτανείας του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να αποτελέσει χώρο διαβούλευσης και ανταλλαγής
ιδεών ανάμεσα σε ένα θεσμό που δραστηριοποιείται εδώ και αιώνες στον ελλαδικό χώρο, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και τα κινήματα της Αριστεράς,
που από την εμφάνισή τους έως και σήμερα εκφράζουν μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Στο
Συνέδριο τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα, κάποια από τα οποία άπτονται των σχέσεων της Εκκλησίας με την Αριστερά, έτσι όπως αυτές
διαμορφώθηκαν κατά τον 20ό αιώνα, και κάποια
άλλα που σχετίζονται με τη θέση της Εκκλησίας
στο πλαίσιο της Πολιτείας και τις σχέσεις της με
το Κράτος, όπως είναι η μισθοδοσία του κλήρου, η
εκκλησιαστική περιουσία, τα θρησκευτικά σύμβολα και η θρησκευτικότητα στο δημόσιο χώρο
κ.α.
Στις εργασίες του Συνεδρίου έλαβαν μέρος με
εισηγήσεις Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδας,
προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς
και εκπρόσωποι των κομμάτων της ευρύτερης κοινοβουλευτικής Αριστεράς.
Στην έκτη συνεδρία υπό τον τίτλο: «Ο
σύγχρονος λόγος της Εκκλησίας και της
Αριστεράς. Από τη συγκρουσιακή στη συνεργατική ρητορική» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας, Καθηγητής της Εκκλησιαστικής
Ιστορίας του Α.Π.Θ., παρουσίασε την ακόλουθη εισήγηση με θέμα: «Σχέσεις Εκκλησίας και Αριστεράς στην Ελλάδα μεταξύ του 20ού και 21ου
αιώνα», απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε:
[…]
Η Εκκλησία συγκροτεί το μυστήριο της διηνεκούς αποκάλυψης του Θεού στον άνθρωπο και
στην ανθρωπότητα, κορυφούμενο με τη γέννηση
το πάθος και την ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού. Η εκκλησιαστική κοινότητα συναντάται,
προσωπικά και συλλογικά, με το αποκαλυπτικό
και βιωματικό μυστηριακό γεγονός του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δέχεται τα
γενόμενα από αυτή την πνευματική σχέση, τα
οποία πολλάκις για τον πιστό, υπό τη δοκιμασία
των δαιμονικών δυνάμεων είναι οδυνηρά, αλλά
πάντοτε ψυχωφελή και προς πνευματική οικοδομή. Η εκκλησιαστική εμπειρία και το βίωμα της
συλλογικής εκκλησιαστικής συνείδησης, επίγειας
και ουράνιας, μας γνωρίζουν, ότι τον πρώτο αλλά
και τελευταίο λόγο στα δρώμενα τον έχει, η χάρις
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του
Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.
Η εκκλησιαστική κοινότητα με τα βιώματά της
και την εμπειρία της, επηρεάζει καθημερινά και
καθοριστικά τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον τόπο
και το χώρο διαβίωσης, με τον πολιτισμό που διαμορφώνει και δημιουργεί. Η Εκκλησία είναι μήτρα
πολιτισμού και παράλληλα με την αρχιτεκτονική
της, την αγιογραφία, τη διατροφή, τη μουσική, με
τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της, δημιουργεί σφυρηλατεί και επηρεάζει συνειδήσεις.
[…]
Σήμερα, μέσα στην οικονομική κρίση η Εκκλησία και πάλι έχει αναλάβει και επωμίζεται το μείζον μέρος της κοινωνικής πρόνοιας με τα
συσσίτια, τα κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά
φαρμακεία, τις διανομές των δεμάτων. Και το κάνομε με επίγνωση του χρέους μας.
[…]
Η σχέση της Εκκλησίας με την Αριστερά στον
20ό αιώνα ήταν διαφορετική από αυτή του 21ου
αιώνα. Η Εκκλησία νυν και αεί είναι η αποκάλυψη
του μυστηρίου του Θεού στον άνθρωπο. Η πορεία
και ο στόχος της αγιότητας μέσα από την αποκάλυψη του μυστηρίου του Θεού είναι ο σκοπός, ο
στόχος και ο προορισμός της Εκκλησίας και του
πιστού ανθρώπου. Παράλληλα, η Εκκλησία σ’
αυτή την αγιαστική επίγεια πορεία της θεραπεύει
σύνολες τις ανάγκες του ανθρώπου. Δεν στέκεται
ανάλγητα ή αδιάφορα προς τον πάσχοντα άνθρωπο, κατά την ευαγγελική περικοπή «εφ’ όσον
εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμοί εποιήσατε».
[…]
Στον 21ο αιώνα πορευόμεθα σε θολό τοπίο.
Είναι όμως σίγουρο ότι οι εκκλησιαστικές διώξεις
του 20ού αιώνα μεταβάλλονται σε δικαστικές
αποφάσεις που αποτρέπουν τους χριστιανούς να
φορούν το σταυρό τους. Να εκφράζουν δηλαδή
την πολιτιστική τους ταυτότητα.»
πρόθεση 11
Εθνικός Προσδιορισμός και Αιτούμενα στο Ελληνικό Κράτος:
Τα καθ΄ εαυτόν Νικάνδρου Ζαννουβίου και η εποχή του
• (1828 – 1888) •
Του Τριτεύοντος των Πατριαρχικών Διακόνων,
Δρος Θεολογίας π. Θεοδώρου Μεϊμάρη
Του Χάρη Ανδρεόπουλου *
ε τον συγγραφέα του παρουσιαζομένου βιβλίου με συνδέει πολύχρονη φιλία. Πρόκειται για έναν πολύτιμο για μένα εν Χριστώ
αδελφό, με τον οποίο συμπορευθήκαμε στα
θεολογικά γράμματα. Βίωσα δίπλα του την
αγάπη για την θεολογική επιστήμη και από τη χαρισματική προσωπικότητά του κοινώνησα ήθος. Όταν εντάχθηκε στο ιερό κλήρο χάρηκα ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι
η αγιωτάτη Εκκλησία μας κέρδισε ένα λαμπρό επιστήμονα
και έναν υπέροχο και εν ταυτώ σεμνό άνθρωπο. Ο εκλεκτός αυτός φίλος, προσφάτως, μας έδωσε μια νέα χαρά με
την έκδοση του εξαιρετικής επιστημονικής σπουδαιότητας
βιβλίου του το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντ.
Σταμούλη στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Εθνικός Προσδιορισμός και Αιτούμενα στο Ελληνικό Κράτος: Τα καθ΄ εαυτόν Νικάνδρου Ζαννουβίου και η εποχή του (1828 – 1888)».
Πρόκειται για τον Τριτεύοντα των Πατριαρχικών Διακόνων π. Θεόδωρο Μεϊμάρη, το προαναφερθέν και ενταύθα παρουσιαζόμενο πόνημα του οποίου
ασχολείται με τα σημαντικά εκκλησιαστικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα του 19ου αιώνος που
διεμόρφωσαν την ιδιοπροσωπία του Νεωτέρου Ελληνισμού και σχημάτισαν διαχρονικά το ιστορικό
και ιδεολογικο - πολιτικό πλαίσιο στις σχέσεις ελλαδικής Εκκλησίας – Πολιτείας.
Το καλαίσθητο βιβλίο, το οποίο αποτελείται από έξι κεφάλαια και 525 σελίδες συνολικά και κοσμείται από σχετικό Πατριαρχικό Γράμμα, πραγματεύεται καίρια εκκλησιαστικά, πολιτικά, ιδεολογικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της περιόδου 1828 – 1888 στον ελλαδικό χώρο, αλλά
και τη διαμόρφωση της εθνικής συνειδήσεως – ταυτότητος (ως απορροίας των επιδράσεων του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού Διαφωτισμού) μέσα από την εξέταση της προσωπικότητος και της δράσεως του κρητικής καταγωγής κληρικού Νικάνδρου Ζαννουβίου.
Στο βιβλίο επιχειρείται η εξέταση της θεολογικής σκέψης και της ιδεολογικής αυτοσυνειδησίας
του κρητικού κληρικού, δια των οποίων προσεγγίζονται κομβικής σημασίας προτεραιότητες και
αιτούμενα για την ιδιοσυστασία και την ταυτότητα του Νεωτέρου Ελληνισμού, όπως η σχέση Ελληνισμού – Χριστιανισμού, η διαπάλη αυτοχθονισμού – ετεροχθονισμού, το όραμα της Μεγάλης
Ιδέας, ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στη συγκρότηση του Ελληνικού κράτους, το Κρητικό Ζήτημα, κ.α.
Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί την επί διδακτορία διατριβή του π. Θεοδώρου Μεϊμάρη, η
οποία βαθμολογήθηκε παμψηφεί με άριστα από Επταμελή Επιστημονική Εξεταστική Επιτροπή.
•
Τομέας Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής
τους δύσκολους αυτούς καιρούς, της πανανθρώπινης
και πολύμορφης κρίσης,
όπου η αντοχή των συνανθρώπων μας δοκιμάζεται, η
ανάγκη για βοήθεια στον εμπερίστατο αδελφό μας είναι κάθε άλλο
από ποτέ επιτακτική και επιβεβλημένη.
Ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής της Μητρόπολής μας συνεχίζει
αθόρυβα την κοινωνική και φιλανθρωπική
του διακονία, καθώς με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζει τον πόνο των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και
βιώνουν την οικονομική δυσπραγία.
Ο Τομέας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής
Συνοχής προχώρησε, συνεργασία με τους
Συλλόγους Φίλων Κέντρων Υγείας Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και το
ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ,
στη συλλογή φαρμάκων, την Παρασκευή 4
•
Ιανουαρίου 2013, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αρκαλοχώρι (πρώην κατάστημα Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας), στο Καστέλλι Πεδιάδος (κεντρική πλατεία) και στο Θραψανό (πλατεία
Παναγίας Μεσοχωρίτισσας).
Η συλλογή φαρμάκων συνεχίζεται μέχρι
και σήμερα, καθώς έχουν συλλεχθεί περί
τα δυόμισι χιλιάδες (2.500) σκευάσματα, τα
οποία δόθηκαν στα Κέντρα Υγείας Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου, σε άπορες οικογένειες και σε μετανάστες. Επιπρόσθετα, η
Μητρόπολή μας συλλέγει είδη ρουχισμού,
υποδημάτων και κλινοσκεπασμάτων, όλα
σε άριστη ποιότητα, τα οποία διανέμει σε
ημεδαπούς και αλλοδαπούς.
Με συγκίνηση αναφερόμαστε στην
Παγκοινιά Παιδικού Γεύματος, που λειτουργεί στην Ι. Μητρόπολή μας, ιδιαίτερα
δε στην καθημερινή παρασκευή και διανομή φαγητού και προγεύματος, σε εβδομήντα πέντε (75) παιδιά στα σχολεία της
* Ο Χάρης Ανδρεόπουλος είναι θεολόγος καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης, αρθρογράφος της εφημερίδος «Ελευθερία»
Λαρίσης.
12 πρόθεση
πρόθεση 13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΓΚΟΙΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»
(01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)
περιοχής μας.
Η συγκεκριμένη προσπάθεια αποτελεί
καρπό αγάπης και ευαισθησίας και καταδεικνύει την αλληλεγγύη και συνοχή αρκετών συνανθρώπων μας, οι οποίοι, από το
υστέρημα ή το ελάχιστο περίσσευμά τους,
ενισχύουν τη λειτουργία των συσσιτίων.
Ιδιαίτερη μνεία αρμόζει στους αρτοποιούς της περιοχής μας και στον Κρητικό
Φούρνο, καθώς στις Ενορίες της Ι. Μητρόπολής μας και σε όλους τους δωρητές, επώνυμους και ανώνυμους, χωρίς την
πολύτιμη προσφορά των οποίων, θα ήταν
αδύνατη η συνέχιση της διανομής των παιδικών γευμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την Παρασκευή 26
14
πρόθεση
Απριλίου διανεμήθηκαν εκατό (100) δέματα
αγάπης σε παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διανομής γευμάτων της Παγκοινιάς
Παιδικού Γεύματος και τη Μεγάλη Τρίτη, 30
Απριλίου 2013, από το χώρο του Τομέα Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής, που στεγάζεται στο νέο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της
Μητρόπολής μας, ετοιμάστηκαν και διανεμήθηκαν, περί τα χίλια πεντακόσια (1.500)
και πλέον πακέτα τροφίμων, με τρεις τόνους
νωπού κοτόπουλου, σε άπορες οικογένειες
της Ιεράς Μητρόπολής μας.
Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν προέρχονταν από αγορές του Τομέα Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Συνοχής και από το Ειδικό
Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ), σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθοριστική
ήταν η συμβολή των Ιερέων,
των Εκκλησιαστικών Συμβούλων των Ενοριών, καθώς
και εθελοντών συνανθρώπων μας και συντοπιτών
μας, που με την βοήθειά τους
στήριξαν τη δραστηριότητα
αυτή.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΡΙΑ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΕΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΕΡΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ιερέας)
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΛΙΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΚΑΝΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΡΑΚΑΚΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΔΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΛΑΓΝΙΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΡΜΑΧΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΒΑΚΙΩΤΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΖΗΝΤΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΜΠΑΔΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ
ΕΝΟΡΙΑ ΣΚΙΝΙΑ
ΕΝΟΡΙΑ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ – ΚΑΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ τ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΤΣΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ τ ΙΩΑΝΝ
ΚΗΠΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΗΠΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΗΠΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ τ .ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΡ. – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓ.
ΜΠΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν.Α.Ι. ΓΡΥΛΟΣ ΑΕ
ΝΤΑΝΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ. ΕΜΜ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΡΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΝΑΜΟΥΡΑΚΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ιερέας)
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ (ιερέας)
ΠΙΝΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΜΑΛΙΑ
ΠΙΝΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΛΕΑΝΘΗ
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ιερέας)
ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΗΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΧΉΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΣΗΦΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤ.
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ - ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ιερέας)
ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΩΝ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ ΕΜΜ.
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ ΝΙΚ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΟΝΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ – ΓΕΥΜΑΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ «ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΡΑ»
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ «ΠΙΝΔΟΣ» – ΓΕΩΡΓ. ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ «ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗ»
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.-ΠΛΕΥΡΗΣ Β.»
ΣΥΛΛ.ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΚΑΛ/ΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. (κα Τσάκα Ουρανία)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥ.ΓΕ ΠΙΤΣΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΑΦΟΙ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Οδοντίατρος
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Οδοντίατρος
ΓΕΩΡΓΙΑ- ΓΙΩΤΑ ΧΡΟΝΑΚΗ Φαρμακείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ Φαρμακείο
ΝΕΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Διευθύντρια Π.Σ. Τράπεζας (κατάστημα Αρκαλοχωρίου)
«CAFE FORUM» ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ
«ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ»
«ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε.» ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ «ΣΚΑΪ FM» ΚΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δ.Ε. ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΘ/ΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤ. ΚΡΗΤΗΣ
πρόθεση 15
«Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητος
του Οικουμενικού Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
• του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος •
Βιβλιοπαρουσίαση
Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου,
Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέου
ο μνημειώδες και λαμπρό τρίτομο έργο, των δύο χιλιάδων
σελίδων, του χαλκέντερου,
πανθομολογουμένως εργατικότατου και με υψηλή εκκλησιαστική προσφορά στον
Οικουμενικό Θρόνο, Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Κυρίου Μελίτωνος, «Η Ιερά Πορεία Αγάπης, Ειρήνης και Ενότητος του
Οικουμενικού Πατριάρχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,
φιλοτεχνημένο από αγάπη και σεβασμό
προς τον πράο Πατριάρχη του Γένους και
της Ορθοδοξίας κυρό
Δημήτριο, αναμφίβολα αποτελεί προσφορά πολύτιμη στα ελληνικά γράμματα,
στην εκκλησιαστική ιστορία και γραμματολογία, ευρύτερα ανεκτίμητο δώρο στο θεολογικό και επιστημονικό κόσμο.
Η πρόσφατη κυκλοφορία του προικισμένου συγ γράμ μα τος
δίδει την δυνατότητα
να αντικρύσουμε τις
αρετές του τιμωμένου
Πατριάρχου. Τα ιστορικά, βιογραφικά και
εκκλησιαστικά αναφερόμενα στοιχεία, σε
λόγους, ομιλίες, γεγονότα, επίσημα ταξίδια, συνοδεύονται με εύστοχες και απέριττες κρίσεις, ηδύ και μετρημένο σχολιασμό,
16 πρόθεση
και συναποτελούν ανεξάντλητη αφορμή
κοινωνίας με τον αγαθό Γέροντα. Σύνολη
η αφιερωματική προσπάθεια γίνεται, απλά
περίτεχνα και θαυμαστά. Μία δέηση υπέρ
αναπαύσεως της ακάκου ψυχής του, η
οποία μέσα από τις ιστορικές σελίδες προβάλλεται προς οικοδομήν, ως υψηλό παράδειγμα μιμήσεως.
Η ιερά Πορεία ξεκίνησε το 1987, οργανώθηκε προσεκτικά με προοπτική για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη καρποφορία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Η συμβολή και ο ρόλος του
τότε υπευθύνου του
Πατριαρχικού Γραφείου Μητροπολίτη Φιλαδελφείας και Γέροντος
Χαλκηδόνος στη συνέχεια, του Οικουμενικού Πατριάρχη μας
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
υπήρξε καθοριστική
και ουσιαστική. Η επίσκεψη στο Αντιοχείας,
ματαιώθηκε εξαιτίας
πολιτικών δυσκολιών.
Ακολούθησε ταξίδι
στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο Πατριάρχης συνομίλησε με τον λαό και τις
κοσμικές αρχές, λαμβάνοντας τον ειλικρινή σεβασμό και την απέραντο αγάπη
όλων προς τον πάνσεπτο Οικουμενικό
Θρόνο. Το ίδιο έτος περιόδεψε στη Ρωσία
και την Εκκλησία Γεωργίας, όπου ενίσχυσε
την θρησκευτική ελευθερία και βοήθησε το
δοκιμαζόμενο κόσμο. Έπονται επισκέψεις
του Πατριάρχη στις Εκκλησίες Σερβίας και
Ρουμανίας. Εκείνη στην Βουλγαρία αναβλήθηκε. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
επίσης η σύσκεψη των εν Ευρώπη Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου υπό την
Προεδρία του.
Η συνέχεια περιλαμβάνει τα Πατριαρχικά ταξίδια σε Ελλάδα και Πολωνία. Στην
Εκκλησία της Ελλάδος, ο Πρωθιεράρχης
των Ορθοδόξων έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους. Στην υποδοχή, σύσσωμη η
εκκλησιαστική, πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία, χιλιάδες απλών πιστών, απέδειξαν
περίτρανα την αφοσίωσή τους στον Οικουμενικό Θρόνο. Ακολούθησαν οι επισκέψεις
στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για την
προώθηση του διαλόγου στην Αγγλικανική, που κρίθηκε καθοριστική και εκείνη,
στην ανάγκη ενότητας του χριστιανικού
κόσμου. Σταθμός σημαντικός και το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών στη Γενεύη.
Η περιοδεία στην Εκκλησία Τσεχοσλοβακίας (1988) ενίσχυσε δυναμικά τους πιστούς.
Η επίσκεψη στην Μονή Αγίου Ιωάννου της
Πάτμου, με παρουσία προκαθημένων και
εκπροσώπων των αρχών, στέφθηκε με
ιστορική επίσης επιτυχία. Κατά το πολυήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (1990), δόθηκαν διεθνῶς θετικά
μηνύματα. Ακολούθησαν το ίδιο έτος προσκύνημα στο Άγιον Όρος και το Μεγάλο
Μετέωρο, με αξέχαστες εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής, το δε επόμενο έτος, περιοδεία στην Εκκλησία Βουλγαρίας.
Ο Αρχηγέτης της Ορθοδοξίας, χαρακτηρίστηκε «υπερασπιστής και οικοδόμος της
ενότητας», «εμπνευστής και αγγελιοφόρος
του διαλόγου της αγάπης», «περιοδευτής
και ευαγγελιστής σε όλη την γη του φθόγγου του Αποστόλου Ανδρέα στα πέρατα
της οικουμένης».
Το παρόν, καταφανούς αξίας, έργο του
Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελίτωνος,
καταξιωμένης φυσιογνωμίας, αποτελεί
αστείρευτη και καλλιεπώς γλαφυρά πηγή
άντλησης πολύτιμων πληροφοριών περί
ιστορικών επισκέψεων, πλούσιο υλικό θεολογικών και εκκλησιαστικών γνώσεων, θησαυρό μηνυμάτων ενότητας, ειρήνης και
αγάπης. Η εμφανώς επιμελημένη συλλογή
και συγκρότηση σε ένα «τριλαμπές» σώμα,
λογικά διαρθρωμένο, άριστα μεθοδολογικά, τόσων μεγάλων, τόσο σπουδαίων ομιλιών, προσφωνήσεων, αντιφωνήσεων και
λόγων, οδηγεί σε συνάντηση και γνωριμία
με τον Πατριάρχη του Γένους των Ορθοδόξων, συντελεί ώστε να συνταξιδέψει σήμερον ο αναγνώστης στην ιστορική εκείνη
πορεία χάριν των διαχριστιανικών διαλόγων, με ανείπωτη συγκίνηση και δύναμη,
που λαμβάνονται ως αντίδωρο αγάπης, ειρήνης και ενότητας.
Τελικώς ο τρίτομος χαροποιός διαγγελέας αγαθών Του, αποτελεί εξαιρετική και
σπάνια συμβολή στο να γίνουμε πάντες
συγκοινωνοί και συμμέτοχοι στο ωραίο
έργο της αγάπης, στην ακατάπαυστη προσπάθεια «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος
κόσμου» και στην κοινή διακήρυξη της
ομορφιάς «της των πάντων ενώσεως».
πρόθεση 17
επίκαιρα
Παράδοση Πατριαρχικού Γράμματος για τη διατήρηση
της Α.Ε.Α.Η.Κ.
Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012
Συνοδική Αντιπροσωπεία της Ιεράς
Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης, αποτελουμένη από το Σεβ.
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, το
Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, τον
Ελλογ. Καθηγητή κ. Απόστολο Μπουρνέλη και τον Παν. Αρχιμανδρίτη κ.
Πρόδρομο Ξενάκη, Υπογραμματέα
της Συνόδου, επισκέφθηκε τον Εξοχ.
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και του επέδωσε Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα, σχετικά με την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης.
Στην επιστολή εκφραζόταν η Πατριαρχική βούληση της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού
Πατριάρχη Κυρίου Κυρίου ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ για τη διατήρηση και συνέχιση της λειτουργίας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης και το διορισμό
των εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π. Ο Υπουργός με πολλή χαρά αποδέχθηκε τα αναφερόμενα στο Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα και διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της λειτουργίας
της Ακαδημίας και δεσμεύθηκε για την τακτοποίηση του θέματος των διορισμών των
μελών Δ.Ε.Π.
Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Κωνσταντινούπολη
Σε Αρχιερατική Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γενναδίου, τελέστηκε την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 η εις πρεσβύτερο χειροτονία του διακόνου Λαζάρου Θεοδοσίου, θεολόγου, από την Αγιά της Πάργας της Ηπείρου,
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ταταούλων στην Κωνσταντινούπολη.
Συμπροσευχόμενοι στο Ιερό Βήμα παρέστησαν οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος είχε τελέσει την εις Διάκονο χειροτονία του στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο Φανάρι, Προύσσης κ. Ελπιδοφόρος,
Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, κληρικοί του Πατριαρχείου και άλλοι.
Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ιερού Ναού, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες ομιλίες του
οικείου Μητροπολίτη, του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, του νεοχειροτονηθέντος και του προέδρου της
Κοινότητας Ταταούλων.
18 πρόθεση
Ονομαστήρια Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου
Τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013, εορτή της Συνάξεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου.
Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής τελέστηκε, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία,
προεξάρχοντος του
εορτάζοντος Μητροπολίτου Λαγκαδά κ.
Ιωάννου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέου,
Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, Σύρου κ. Δωροθέου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου,
Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιεροθέου και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος και Θερμών κ. Δημητρίου.
Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Γέροντα Θεοφίλου
Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013
τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας, στην
ο μώνυμη αδελφότητα στην
Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, συλλειτουργούντων των Σεβα σμιωτάτων Μητροπολιτών Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου, Εδέσσης κ.
Ιωήλ, Σερρών κ. Θεολόγου, Δράμας κ. Παύλου, Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα,
Νευροκοπίου Βουλγαρίας κ. Ναθαναήλ, και Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του αείμνηστου Γέροντα Θεοφίλου, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσαράκοντα
ημερών από την εις Κύριον εκδημία του. Για τον Γέροντα μίλησαν πολύ εύστοχα οι
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Εδέσσης κ. Ιωήλ, Σερρών κ. Θεολόγος και Δέρκων κ.
Απόστολος.
πρόθεση 19
Εορτή Αγίου Αντωνίου Καστελλίου Πεδιάδος
Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013,
εορτή του Οσίου Πατρός Αντωνίου
του Μεγάλου, τελέσθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η πανήγυρη του
ομώνυμου ιερού καθεδρικού ναού
στο Καστέλλι Πεδιάδος.
Το πρωί τελέσθηκε Αρχιερατικό
Συλλείτουργο από τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριο και
Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου κ. Ανδρέα, με τη συμμετοχή κληρικών και πλήθους κόσμου.
Μετά τη Θεία Λειτουργία η Ιερά
Μητρόπολη βράβευσε τους αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου
και του Λυκείου Καστελλίου, απονέμοντας στον καθένα έγγραφο έπαινο, μία Καινή
Διαθήκη και συμβολικό χρηματικό ποσό.
Οι αριστεύσαντες μαθητές για το σχολικό έτος 2011-2012 είναι:
Ετήσια συνάντηση ιερέων, εκκλησιαστικών συμβούλων, ιεροψαλτών,
νεωκόρων και ευπρεπιστριών των Ενοριών της Ιεράς Μητρόπολής μας
κατά την εορτή των Τριών Ιεραρχών
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
• Αποστολάκη Μαριάνθη με βαθμό 20 στην Α΄ τάξη Γυμνασίου
• Αποστολάκη Αντωνία με βαθμό 19 5/11 στη Β΄ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
• Νάσιου Βάγια -Αργυρώ με βαθμό 19 10/12 στην Γ΄ τάξη ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
• Σαρινάκη Δανάη με βαθμό 19,2 στην Α΄ τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ
• Πετρομιχελάκη Αγλαΐα με βαθμό 19,3 στη Β΄ τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ
• Μανιού Δήμητρα με βαθμό 19 στη Γ΄ τάξη ΛΥΚΕΙΟΥ
Χειροθεσία Πνευματικού
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
2013, ημέρα της εορτής της
Υπαπαντής του Σωτήρος, ο
Σεβασμιότατος κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον
πανηγυρίζοντα ιερό καθεδρικό ναό στην Αυλή Πεδιάδος, όπου στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας χειροθέτησε σε
πνευματικό τον εφημέριο της
ενορίας π. Εμμανουήλ Φουκαράκη.
20 πρόθεση
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα
5:00 το απόγευμα τελέστηκε πανηγυρικός
Εσπερινός με την ευκαιρία της εορτής των
Τριών Ιεραρχών, στους οποίους είναι αφιερωμένο το αριστερό κλίτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Ανδρέα,
Αρχιεπισκόπου Κρήτης, στο Αρκαλοχώρι.
Στη συνέχεια ακολούθησε η ετήσια εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας των
Ενοριών και η επίδοση των διοριστηρίων
στους νέους εκκλησιαστικούς συμβούλους
των Ενοριών της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, όπου
παραβρέθηκαν άπαντες οι ιερείς, οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι, οι ιεροψάλτες, οι
νεωκόροι και οι ευπρεπίστριες εκάστης
Ενορίας.
Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην
ομιλία του στους τιμώμενους Τρεις Ιεράρχες, τονίζοντας ιδιαιτέρως ότι οι ιερείς και
οι εκκλησιαστικοί σύμβουλοι αποτελούν
σήμερα τους συνεχιστές του ποιμαντικού,
φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου των
Τριών Ιεραρχών, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους ιερείς, τους εκκλησιαστικούς συμβούλους,
τους ιεροψάλτες, τους νεωκόρους και τις
ευπρεπίστριες των ενοριών για την παρουσία τους και την ανταπόκριση που επέδειξαν στο κάλεσμα της Ιεράς Μητρόπολης
και εξήρε ιδιαιτέρως την συμπαράστασή
τους στο φιλανθρωπικό έργο και την κοινωνική αλληλεγγύη, που τόσο έχει
ανάγκη η κοινωνία μας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης
ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ο πρώην Υφυπουργός κ. Μανόλης
Στρατάκης, η πρώην Βουλευτής κα Μαρία
Σκραφνάκη, ο Δήμαρχος του Δήμου
Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο Δήμαρχος του Δήμου Βιάννου κ.
Παύλος Μπαριτάκης, ο Πρόεδρος του
πρόθεση 21
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδος κ.
Γεώργιος Γρηνάκης, ο Αντιδήμαρχος του
Δήμου Μινώα Πεδιάδος κ. Κωνσταντίνος
Βιδάκης και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Βιάννου κ. Νικήτας Γιαμαλάκης και κ. Μανόλης Αγαπουλάκης.
Στο τέλος ακολούθησε για τους ιερείς,
τους εκκλησιαστικούς συμβούλους, τους
ιεροψάλτες, τους νεωκόρους και τις ευπρεπίστριες
των ενοριών, τιμητικό δείπνο στο κέντρο «ΒΛΑΣΤΟΣ», στο Αρκαλοχώρι.
Την ημέρα της εορτής, 30
Ιανουαρίου, τελέστηκε στο
πανηγυρίζον κλίτος των
Τριών Ιεραρχών Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ.
Ανδρέα, με τη συμμετοχή
των όμορων ιερέων και την
παρουσία του εκπροσώπου
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Πλεύρη, των διδασκάλων, καθηγητών, νηπιαγωγών, μαθητών και μαθητριών των σχολείων της πόλεως, οι οποίοι τίμησαν τους προστάτες
Αγίους των γραμμάτων και της Ελληνικής
παιδείας, φέροντας τις κοσμημένες με
άνθη ιερές εικόνες τους και τις αρτοκλασίες.
Θεμελίωση τρίκλιτου ναού στον Τσούτσουρα
Σε κλίμα συγκίνησης και με
την παρουσία πλήθους κόσμου
τελέστηκε την Κυριακή των Θεοφανείων, 6 Ιανουαρίου 2013,
από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, ο αγιασμός και η θεμελίωση του υπό
ανέγερση τρίκλιτου Ιερού Ναού
στον Τσούτσουρα Μονοφατσίου, ο οποίος αφιερώθηκε
στην Παναγία τη Φοβερά Προστασία της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
(κεντρικό κλίτος), στον Άγιο
Νικόλαο το Στρειδά της Ιεράς
Μονής Σταυρονικήτα Αγίου
Όρους (δεξιό κλίτος) και στον Άγιο Μανουήλ τον Κρήτα εκ Σφακίων (αριστερό κλίτος).
Στην τελετή θεμελίωσης παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, ο πρώην Βουλευτής κ. Μανόλης Στρατάκης, εκπρόσωποι φορέων, κληρικοί και πλήθος κόσμου.
Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μανόλη Δρεττάκη
«Ώρα κρίσης για την Ελλάδα: διαπιστώσεις και προοπτικές»
Την Παρασκευή 1 Μαρτίου και ώρα οχτώ
το βράδυ, στην αίθουσα «Καστελάκη» του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μανόλη Δρεττάκη, το οποίο
φέρει τον τίτλο «Ώρα κρίσης για την Ελλάδα: διαπιστώσεις και προοπτικές» και
αποτελεί μια συλλογή 18 άρθρων του συγγραφέα, που έχουν δημοσιευτεί κυρίως
στην εφημερίδα «Χριστιανική», αλλά και σε
άλλα έντυπα.
Το περιεχόμενο του βιβλίου επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της δεινής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα
μας εξαιτίας των όσων -μετά την καταστροφική επταετία της δικτατορίας- έγιναν
ή δεν έγιναν τα περασμένα 38 χρόνια και
στην επίλυση των πολλών και δύσκολων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα
ένας πολύ μεγάλος αριθμός νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, τα οποία απαιτούν την
22 πρόθεση
εφαρμογή μιας ριζικά διαφορετικής πολιτικής από εκείνη που εφαρμόζεται μέχρι και
σήμερα.
«Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω το βιβλίο
αυτό να βοηθήσει στο να δούμε κατάματα
την ελληνική πραγματικότητα και, ακολουθώντας τους οδοδείκτες της Καινής Διαθήκης, να συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε
στους σκληρά δοκιμαζόμενους αδελφούς
μας και να βοηθήσουμε την πατρίδα μας
να υπερβεί τη σημερινή κρίση και να ορθοποδήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας του πονήματος.
Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων και μίλησαν για το
βιβλίο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας και ο κ. Νίκος Κοπιδάκης,
Διευθυντής του Εκπαιδευτηρίου «Το Παγκρήτιον».
πρόθεση 23
Τέλεση Μνημοσύνου Κτητόρων και Ευεργετών
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2013, Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, τελέσθηκε σε όλες
τις Ενορίες της Μητρόπολής μας ιερό
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των κεκοιμημένων κτητόρων, ιερέων, ιεροψαλτών, εκκλησιαστικών συμβούλων, ευπρεπιστριών, προέδρων,
δημοτικών συμβούλων και για όλους
τους επώνυμους και ανώνυμους αδελφούς μας, που ενίσχυσαν και επαύξησαν
το έργο της κάθε ενορίας.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
λειτούργησε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Αγίου Αντωνίου, στο Καστέλλι Πεδιάδος
και τέλεσε το ιερό μνημόσυνο για τους
κτήτορες και ευεργέτες του ναού και της
Ενορίας.
Εκδημία Ιωάννου Κρητσωτάκη
Εκκλησιαστικού Επιτρόπου της Ενορίας Χουμερίου
Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 εκοιμήθη ο Ιωάννης Κρητσωτάκης, τακτικό
μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
της Ενορίας Αγίου Φανουρίου Χουμερίου
Μονοφατσίου και μεγάλος ευεργέτης της
Ενορίας Χουμερίου και της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και
Βιάννου.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την
επομένη ημέρα, εορτή των Χριστουγέννων, στον Ιερό Νεκροταφειακό Ναό
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου - Ζωοδόχου Πηγής Χουμερίου, προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ανδρέα, παρουσία κληρικών και πλήθος
κόσμου, στο τέλος της
οποίας ο Σεβασμιώτατος
ομίλησε για τον εκλιπόντα
αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην απλότητα και την
πραότητα που τον διέκρινε,
αλλά και στην έμπρακτη
αγάπη του προς την Εκκλησία.
24 πρόθεση
Ψηφίσματα αναγνώσθηκαν από την
Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και από την Ενορία
Αγίου Φανουρίου Χουμερίου. Τον επικήδειο, που παραθέτομε στη συνέχεια, εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος
Καπελλάκης, εφημέριος της Ενορίας Χουμερίου:
«Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες, εν
Χριστώ αδελφοί,
Λίγες ώρες πριν άπας ο επί γης Ορθόδοξος κόσμος εορτάσει την
κοσμοσωτήριο Γέννηση του
Θεανθρώπου, ο μακαριστός
και λίαν αγαπητός εν Χριστώ
αδελφός Ιωάννης Κρητσωτάκης αναχώρησε, πλήρης ημερών, δια την άνω Ιερουσαλήμ, δια να συνεορτάσει το
μεγάλο αυτό γεγονός εκ του
σύνεγγυς, μετά των Δικαίων
και Αγίων της Εκκλησίας μας
και πασών των επουρανίων
Δυνάμεων Ασωμάτων.
Η Ενορία μας διακατέχεται
από βαθυτάτη θλίψη διότι σήμερον αποχαιρετά ένα άξιο στέλεχός της, ο οποίος
ομολογουμένως αφήνει πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό. Ο αδελφός Ιωάννης
καλλιέργησε την αγάπη του προς την
Αγία μας Εκκλησία και την ηύξησε μέσα
από τον ένθερμο ζήλο που τον διακατείχε. Ηνάλωσε εαυτόν στη διακονία της
Εκκλησίας και την υπηρέτησε υποδειγματικά από τη θέση του Εκκλησιαστικού
Επιτρόπου επί σειρά δεκαετιών, με
πνεύμα αγάπης, ευσέβειας, αφοσίωσης,
ευλάβειας, ανιδιοτέλειας και φόβου Θεού.
Ενθυμούμαστε την απλότητά του, το
χαμόγελό του, την καλοσύνη του, το ανεξίκακο του χαρακτήρα του και πολλοί εξ
ημών τη σοφή συμβουλή του, η οποία
αποτελούσε καρπό πολυετούς μελέτης
των εκατοντάδων βιβλίων, που από νεαράς ηλικίας αναγίγνωσκε έως της σήμερον, και αυτό καταμαρτυρείται από την
πλούσια συλλογή της βιβλιοθήκης του.
Ο αδελφός Ιωάννης βίωνε επί γης την
εν Χριστώ ζωή και αυτό εκδηλώνεται έμπρακτα από τις χριστιανικές αρχές και τα
ιδεώδη, μέσα στα οποία γαλουχήθηκε και
ανατράφηκε και τα οποία τον συνόδευαν
σε όλη του τη ζωή, από την τακτικότατη
συμμετοχή του στις λατρευτικές συνάξεις
της Ενορίας μας και ιδιαίτερα από την
αδιάλειπτη συμμετοχή του στο φοβερό
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά
τα εφόδια και άλλα πολλά, που μόνο ο
προκείμενος νεκρός και ο Θεός γνωρίζουν, συνοδεύουν τον εκλιπόντα στην
πέραν του τάφου αιώνια πραγματικότητα «ένθα ουκ εστι πόνος, ου λύπη ου
στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος».
Ο αδελφός Ιωάννης υπακούοντας στο
πρόσταγμα του Δίκαιου Κριτή αναχωρεί
σήμερον εκ του ματαίου κόσμου, την
Αγία και κοσμοσωτήριο ημέρα της εορτής
των Χριστουγέννων, έμπλεος αγαλλιάσεως, πνευματικής ανωτερότητας, τελειότητας και ολοκληρώσεως, έχοντας
κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων
την προηγούμενη Κυριακή, παραμονή
της προς Κύριον εκδημίας του και έχοντας διακονήσει δια τελευταία φορά εντός
του Ιερού Βήματος, στην πρωινή ακολου-
θία της παραμονής των Χριστουγέννων,
όπου ετελέσαμε τον Όρθρο, τις Μεγάλες
Ώρες και το Μεγάλο Εσπερινό της εορτής
των Χριστουγέννων, μετά της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου.
Με ευγνωμοσύνη θα σε ενθυμούμαστε
πάντοτε αδελφέ Ιωάννη στην Αγία Πρόθεση και θα σε μνημονεύουμε, καθότι το
όνομά σου ενεγράφη εις τας δέλτους των
μεγάλων ευεργετών και δωρητών της
Ενορίας μας. Άλλωστε, κατά προτροπή
και παραγγελία της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, η Δ΄ Κυριακή των Νηστειών
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
έχει ορισθεί ως ημέρα ενθύμησης πάντων
των ανά Ενορία κεκοιμημένων αδελφών
μας, ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, κτητόρων, δωρητών και λοιπών ευεργετών,
όπου με ευθύνη εκάστης Ενορίας τελείται, μετά κολλύβου, το οφειλόμενο μνημόσυνο. Ο κατάλογος των ονομάτων
είναι ήδη μεγάλος και ο αριθμός συνεχώς
αυξάνεται. Αυτό δείχνει εμφανώς την έμπρακτη αγάπη των ευλαβών χριστιανών,
όπως και του προκείμενου αδελφού, προς
την Αγία μας Εκκλησία και κατ’ επέκταση την προσωπική και βιωματική
προσέγγιση του λόγου του Ευαγγελίου.
Αείμνηστε αδελφέ Ιωάννη,
Κλήρος και λαός, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας, σε προπέμπομε στην τελευταία σου κατοικία,
ευχόμενοι ευγνωμόνως η μνήμη σου να
παραμείνει αιωνία και από σήμερα όλοι
εμείς θα ευχόμαστε δια την ανάπαυσή
σου κι εσύ από τα ουράνια σκηνώματα θα
εύχεσαι «υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων». Ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία στη
σύζυγό σου και τους λοιπούς οικείους και
όπως ο τεχθείς Κύριος και Θεός ημών
τάξει την ψυχή σου μετά των Αγίων και
των Δικαίων της Εκκλησίας μας.
Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και
αείμνηστε αδελφέ Ιωάννη.»
πρόθεση 25
Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Κρητσωτάκη
Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 εξεδήμησεν
εις Κύριον ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος
Κρητσωτάκης, συνταξιούχος κληρικός
και πρώην εφημέριος της ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου Κρήτης.
Η εξόδιος ακολουθία του
μεταστάντος κληρικού τελέστηκε το απόγευμα της ίδιας
ημέρας, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χουμερίου, όπου παρέστησαν ο Σεβ.
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος, ο οποίος και προεξήρχε της νεκρωσίμου
ακολουθίας, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας, αρκετοί
κληρικοί εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εκ της Ι. Μητρόπολής
μας, αλλά και πλήθος κόσμου, οι οποίοι
ήλθαν να απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό.
Για τον εκλιπόντα κληρικό μίλησαν ο
Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος,
εξαίροντας την πολύχρονη
ποιμαντική προσφορά του
στην Ενορία του Προφήτη
Ηλία, την οποία διακόνησε
επί σειρά τριών και πλέον δεκαετιών, καθώς και ο εφημέριος της ενορίας Προφήτη
Ηλία π. Κυριάκος Κολυβάκης,
ενώ ψηφίσματα αναγνώσθηκαν από τις ενορίες Αγίου Φανο υ ρ ί ο υ Χ ο υ μ ε ρ ί ο υ κ α ι
Προφήτη Ηλία, αντίστοιχα.
Τη σορό του εκλιπόντος συνόδευσε και εξοδίασε στον
τάφο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Ανδρέας.
Εκδήλωση Τμήματος Αθλητισμού του Δ.Ο.Π.Α.Π.
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 διοργανώθηκε η ετήσια εκδήλωση απολογισμού
και κοπής της πίτας του Τμήματος Αθλητισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος
(Δ.Ο.Π.Α.Π.) του Δήμου Μινώα Πεδιάδος,
στο κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας,
ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος κ. Ζαχαρίας
Καλογεράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωποι των
Συμβουλίων των Τοπικών Συλλόγων, φορέων και πολιτών, οι ποδοσφαιριστές της
ομάδας Ο.Φ.Η. και πλήθος κόσμου.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Ανδρέας απένειμε
τιμητική πλακέτα στον παραολυμπιονίκη
κ. Μανώλη Στεφανουδάκη, για τη σημαντική διάκρισή του στην παραολυμπιάδα
του Λονδίνου, όπου κατέκτησε το χάλκινο
μετάλλιο στον ακοντισμό, στις αρχές του
περασμένου Σεπτεμβρίου, ενώ αντίστοιχες
26 πρόθεση
πλακέτες δόθηκαν στην οικογένεια του
εκλιπόντος προπονητή Νικολάου Γαλυφιανάκη, στον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου Α΄ Εθνικής κατηγορίας του
Ο.Φ.Η. κ. Ιωάννη Πετράκη και στο Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.
Η εκδήλωση έκλεισε με χορευτικές παρουσιάσεις από τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής
Απα σχόλησης
Παιδιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος και με
αγώνες καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων
Α Ν Α Γ Ε Ν ΝΗΣΗ - Ο.Φ.Η.,
αλλά και μεταξύ παλαιμάχων
των συγκε κριμένων ομάδων.
Επίσκεψη Καθηγουμένου Ι. Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους
στην Ι. Μητρόπολή μας
Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013,
ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση της
Ιεράς Μητρόπολής μας, βρέθηκε ξανά
κοντά μας ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης
κ. Χριστόδουλος, Καθηγούμενος της
Ιεράς, Βασιλικής και Σταυροπηγιακής
Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.
Είχαμε την ευλογία και τη δυνατότητα
να ακούσουμε από κοντά το Γέροντα
και να ωφεληθούμε από τα βιώματα
και την πλούσια πνευματική του εμπειρία.
Ο Καθηγούμενος, στο διάστημα της
παραμονής του στην Ιερά Μητρόπολή
μας, τέλεσε την Παρασκευή 12/4, στον
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγιών Παρασκιών Πεδιάδος, την ακολουθία της Δ΄ Στάσης
των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου και την Κυριακή 14/4 (Δ΄ Νηστειών - Αγίου
Ιωάννου της Κλίμακος), τον Κατανυκτικό Εσπερινό, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτη.
Εκδήλωση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολής μας
με Βυζαντινούς Ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
και του Πάσχα
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της
Ιεράς Μητρόπολής μας διοργάνωσε δύο
μουσικές εκδηλώσεις, με βυζαντινούς
ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και πασχαλινούς ύμνους, οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν στις
18 Απριλίου στην
Συν δω νία και 26
Απριλίου στο
Θραψανό Πεδιάδος και στέφθηκαν με απόλυτη
επιτυχία.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε
μεταξύ άλλων
και ο Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας, ο οποίος έκφρασε
την ευαρέσκειά του για την πρόοδο που
σημειώνει η σχολή, καθώς κληρικοί και
πλήθος κόσμου.
πρόθεση 27
Μνημόσυνο Καθηγουμένου Ι. Μονής Παναγίας Παναχράντου
Γέροντα Θεοφίλου
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας συλλειτούργησε, μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ελαίας κ. Θεοδωρήτου, συμπροσευχομένου
του Σεβ. Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ιωάννου και στη συνέχεια τέλεσαν το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του μακαριστού Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Παναγίας
Παναχράντου Γέροντα Θεοφίλου Μπουγιουλέκα.
Τιμητικός έπαινος στον Ιεροψάλτη της Ενορίας Πολυθέας
Την Κυριακή της Τυρινής, 17
Μαρτίου, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον
ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πολυθέα Πεδιάδος,
όπου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε σε αναγνώστη τον, επί σειρά ετών,
άμισθο ιεροψάλτη της ενορίας
κ. Σπυρίδωνα Κομπολάκη, τον
οποίο τίμησε η Ενορία αποδίδοντάς του τιμητική πλακέτα.
Ομιλίες στους Κατανυκτικούς Εσπερινούς
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής πραγματοποιήθηκαν, ανά αρχιερατικές περιφέρειες, Κατανυκτικοί Εσπερινοί,
στους οποίους χοροστάτησε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας και ακολούθησαν
ομιλίες από εντεταλμένους κληρικούς της Ιεράς Μητρόπολής μας.
Στην Α΄ αρχιερατική περιφέρεια (Αγιές Παρασκιές) μίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως. Στη Β΄ αρχιερατική περιφέρεια (Καστέλλι) μίλησε ο
Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Δημήτριος Σταματάκης, Ηγούμενος της Ι.
Μονής Τιμίου Προδρόμου Καλλέργη. Στη Γ΄ αρχιερατική περιφέρεια
(Σκινιά) μίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νήφων Βασιλάκης, δρ.Θ.,
Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως και Κωδικογράφος της Συνόδου.
Στη Δ΄ αρχιερατική περιφέρεια (Άνω Βιάννος) μίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Μελέτιος Ανετάκης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως και πρώην Σχολάρχης της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.
Απονομή Οφφικίου
Την Κυριακή 14 Απριλίου 2013,
Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ιερό
καθεδρικό ναό Αγίου Αντωνίου,
στο Καστέλλι Πεδιάδος και απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη
στον π. Ευμένιο Καμπουράκη.
28 πρόθεση
Χειροθεσία Οικονόμου
Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε, στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Βαχού Βιάννου, τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων, στο τέλος της οποίας απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον Ιερομόναχο Ζαχαρία Δορούκα, εφημέριο της Ενορίας.
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων της 133 Σ.Μ. Καστελλίου
Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 τελέστηκε στην
133 Σ.Μ. Καστελλίου, μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας, επιμνημόσυνη δέηση από το
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Ανδρέα
υπέρ των πεσόντων που υπηρέτησαν στη Μονάδα, ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση.
Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Άνω Βιάννου
Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ανδρέας συμμετείχε σε αντιπροσωπεία φορέων, οι οποίοι
μετέβησαν στην Αθήνα την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου να συναντηθούν
με τους αρμοδίους φορείς σχετικά με την επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου Βιάννου
και την παραμονή στην περιοχή του Πυροσβεστικού Σταθμού και του Αστυνομικού Τμήματος, αποκομίζοντας θετικές, καθησυχαστικές απαντήσεις και δεσμεύσεις.
Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από το Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη, τους
Βουλευτές Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, κ. Μάξιμο Σενετάκη, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη, κα Μαρία Διακάκη, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, εκπροσώπους των Βουλευτών κ. Κεφαλογιάννη και Μιχελογιαννάκη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργο
Πιτσούλη, τον τέως αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Γιώργο Κοκολάκη, τον
πρόεδρο των Βιαννιτών Αθηνών κ. Γιώργο Παπαδάκη, τον καθηγητή Φιλοσοφικής κ.
Μανόλη Μικρογιαννάκη και το δικηγόρο κ. Πέτρο Μηλιαράκη.
πρόθεση 29
Συνεχίζονται οι μηνιαίες συναντήσεις της Σχολής Γονέων
Συνεχίζεται η λειτουργία της Σχολής
Γονέων στην Ιερά Μητρόπολή μας, με σημείο αναφοράς τις καθιερωμένες, πλέον,
μηνιαίες συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στον Ιερό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι.
Η Σχολή λειτουργεί δωρεάν και έχει
σαν στόχο την αντιμετώπιση των ενδοοικογενειακών προβλημάτων και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς την
πνευματική στήριξη των γονέων, ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία
στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους,
όπως αυτός διαμορφώνεται μέσα από
την πολύμορφη κρίση πού βιώνομε.
Στις έως τώρα συναντήσεις προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.
Γεώργιος Κρασανάκης, ο οποίος με αγάπη ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις
μας και με ιδιαίτερη ευαισθησία προσέγγισε τα προβλήματα που άπτονται της
εφηβικής ηλικίας και των σχέσεων των
εφήβων με τους γονείς τους.
Χειροθεσία Αναγνώστου
Το Σάββατο 23 Μαρτίου, κατά το Μικρό Απόδειπνο που τελέστηκε
στην Ιερά Μονή Αγίας
Μαρίνας Βόνης Πεδιάδος,
ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας κ. Ανδρέας
χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Αναστάσιο
Ηλιάδη του Άγγελου, δόκιμο μοναχό της Ιεράς Μητρόπολής μας.
30 πρόθεση
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 840 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content