close

Enter

Log in using OpenID

- bdcentral.net

embedDownload
Broj predmeta:
Broj akta:
02-000001/13
01.11-0566LO-30/13
Datum,
Mjesto,
29.5.2013. godine
Brčko
PRAVILNIK
O NAČINU I UVJETIMA ZA POTICAJ
U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
ZA 2013. GODINU
Brčko, svibanj 2013. godine
Temeljem članka 52. Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – pročišćeni tekst („Službeni glasnik
Brčko Distrikta BiH", broj 2/10), članka 10. i članka 11. stavak (3) Zakona o Vladi Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 I
28/12), a sukladno sa člankom 8. Zakona o poticaju u poljoprivrednoj proizvodnji („Službeni glasnik Brčko
Distrikta BiH“, brojevi: 11/06, 19/07 i 15/10), na prijedlog Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, broj: 02-000001/13 od 16. svibnja 2013. godine, Vlada Brčko Distrikta BiH, na 21. redovitoj
sjednici održanoj 29. svibnja 2013. godine, d o n o s i
PRAVILNIK
O NAČINU I UVJETIMA ZA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
ZA 2013. GODINU
DIO PRVI - OPĆI DIO
Članak 1.
(Predmet)
Pravilnikom o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2013. godinu
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrñuju se: namjena poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, subjekti
koji imaju pravo na poticaj, postupak za njegovo ostvarivanje, opći i posebni kriteriji za ostvarivanje
poticaja, nadzor, kontrola, način isplate i obveze koje korisnik mora ispuniti nakon dobivanja
poticaja.
Članak 2.
(Definicije)
Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
a) „primarna poljoprivredna proizvodnja“ je proizvodnja koja je neposredno vezana za uzgoj
biljnih kultura i životinja. Oprema i mehanizacija koja služi procesu biljne i životinjske
proizvodnje kao i oprema za doradu, preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda smatra se
sastavnim dijelom primarne poljoprivredne proizvodnje;
b) „prebivalište“ je Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) u kojem se
državljanin nastani s namjerom da tamo stalno živi;
c) „sjedište“ je mjesto u kojem pravne osobe i samostalni poduzetnici obavljaju djelatnost
primarne poljoprivredne proizvodnje;
d) „proizvod za tržište“ je poljoprivredni proizvod, čiji je veći dio namijenjen ili za prodaju na
tržištu ili za uskladištenje;
e) „ruralni razvoj“ podrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti koje imaju za cilj
sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se
planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja i unapreñenja kvaliteta okoliša;
f) „tov“ podrazumijeva držanje životinja radi dobivanja mesa za ljudsku uporabu;
g) „turnus“ je proizvodni ciklus od ulaska životinja do njihovog izlaska iz prostora uzgoja;
h) „elevator“ je ureñaj za kontinuirani transport sipkog materijala i komada robe u vertikalnom
smjeru;
i) „sustav za klimatizaciju plastenika, staklenika i peradarnika“ je tehnički sustav kojim se u
klimatiziranom prostoru postižu i održavaju zahtijevani termički uvjeti sredine, i može se
odnositi na bilo koji oblik hlañenja, grijanja, ventilacije ili dezinfekcije koji mijenjaju stanje
zraka.
2
DIO DRUGI - GLAVNI DIO
POGLAVLJE I. NAMJENA I STRUKTURA POTICAJA
Članak 3.
(Namjena poticaja)
Poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji namijenjen je za:
a) poticanje razvoja biljne i stočarske proizvodnje,
b) kapitalne investicije,
c) ruralni razvoj.
Članak 4.
(Struktura poticaja)
Sredstva poticaja koriste se za:
a) poticaje u poljoprivredi:
1) biljnu proizvodnju: ratarstvo, povrtlarstvo i voćarstvo,
2) stočarsku proizvodnju: govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo
i ostalu stočarsku proizvodnju;
b) kapitalne investicije:
1) izgradnju staklenika i plastenika,
2) podizanje novih nasada voća,
3) osiguranje poljoprivredne proizvodnje.
c) ruralni razvoj.
Članak 5.
(Odobrena financijska sredstva)
Za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji koriste se financijska sredstva za poticaj koja su
odobrena Proračunom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za 2013. godinu.
Članak 6.
(Opći uvjeti za poticaj)
(1) Pravo na poticaj ima pravna osoba, poduzetnik ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: korisnik) pod
uvjetom:
a) da je upisano u Registar poljoprivrednih gospodarstava ili Registar klijenata u Distriktu;
b) da obavlja djelatnost iz oblasti poljoprivrede ili provodi mjere i politike ruralnog razvoja u
Distriktu;
c) da ima sjedište, odnosno prebivalište u Distriktu;
d) da je ispunio obveze prema Distriktu po osnovi:
1) ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Distrikta,
2) ugovora o robnim kreditima za steone junice,
3) doprinosa za zdravstveno osiguranje,
4) poreznih obveza za izravne i neizravne poreze ukoliko je podnositelj zahtjeva pravna osoba
ili poduzetnik;
e) da sjetvu, sadnju, tov i držanje stoke vrši po standardnim tehnologijama sukladno suvremenoj
stručnoj praksi.
(2) Pravo na poticaj mogu ostvariti samo osiguranici, a ne članovi obitelji osiguranika.
3
POGLAVLJE II. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ
Članak 7.
(Pokretanje postupka za ostvarivanje prava na poticaj)
(1) Zahtjev za dodjeljivanje poticaja za unapreñenje poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini
(u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se sa potrebnom dokumentacijom Odjelu za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prilaganje sve potrebne
dokumentacije.
(2) Zahtjev može podnijeti korisnik ili ovlaštena osoba koja ima punomoć, ovjerenu izjavu.
(3) Prilikom podnošenja zahtjeva, korisniku se uručuje jedan primjerak zahtjeva koji služi kao potvrda
prijama zahtjeva.
(4) Prilikom podnošenja zahtjeva, korisnik može prijaviti više vrsta proizvodnje i kapitalnih
investicija.
(5) Svaki naredni zahtjev, korisnik podnosi kao dopunu prvobitno podnesenog zahtjeva.
(6) Potrebna dokumentacija, koja se prilaže, mora glasiti na ime korisnika.
(7) Zahtjev sadrži: osnovne podatke o korisniku, vrsti i obujmu poljoprivredne proizvodnje, podatke iz
katastarskog plana za poljoprivredne površine na kojima se obavlja proizvodnja, pojedinačni i
ukupno zahtijevani iznos poticaja i druge podatke.
(8) Odluku o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva donosi predstojnik Odjela.
Članak 8.
(Potrebna dokumentacija)
Korisnik je dužan dostaviti opću i posebnu dokumentaciju utvrñenu ovim Pravilnikom.
Član 9.
(Opća dokumentacija)
(1) Opća dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva je:
a) za pravne osobe i poduzetnike:
1) rješenje o upisu u sudski registar,
2) dokaz da su izmireni izravni i neizravni porezi, ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja
zahtjeva,
3) dokaz o izmirenim obavezama doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje zaposlenih, gdje
datum sa kojim su izmirene obveze, odnosno datum s kojim pravna osoba i poduzetnik nema
dospjelih, a neizmirenih obveza nije stariji od tri mjeseca u odnosu na trenutak podnošenja zahtjeva.
4) preslika katastarskog plana,
5) dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja zemljišta ili objekta za uzgoj životinja kao npr.
ugovor o zakupu, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor,
6) preslika žiro-računa otvorenog kod poslovne banke,
7) izvorni dokaz o izvršenoj uplati administrativne pristojbe,
8) dokaz o plaćenoj zakupnini za korištenje zemljišta u svojini Distrikta koje je izdao nadležno
tijelo,
4
b) za fizičke osobe:
1) preslika katastarskog plana,
2) dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja zemljišta ili objekta za uzgoj životinja kao npr.
ugovor o zakupu, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeñivanju,
3) uvjerenje Osnovnog suda Distrikta o pokrenutoj ostavinskoj raspravi i izjavu o suglasnosti
potencijalnih nasljednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta u korist korisnika (ukoliko
korisnik nije katastarski posjednik, a u toku je ostavinska rasprava),
4) preslika tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke,
5) izvorni dokaz o izvršenoj uplati administrativne pristojbe,
6) dokaz o uplati zdravstvenog osiguranja ili dokaz da se vodi u evidenciji osiguranika u tekućoj
godini.
7) dokaz o plaćenoj zakupnini za korištenje zemljišta u Distriktu koji je izdalo mjerodavno tijelo.
8) dokaz da se ne nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba kod Zavoda za zapošljavanje, ukoliko
podnosi zahtjev za poticaj veći od 6.000 KM.
(2) Uz presliku katastarskog plana u kojoj nije upisano ime posjednika, podnositelj zahtjeva prilaže
rješenje izdano od Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama i utvrñivanje prava na zemljište Brčko
Distrikta BiH sa popisnim listom ili zemljišnoknjižni izvadak.
(3) Pravna osoba i poduzetnik mora biti registrirana za obavljanje proizvodnje za koju prijavljuje
poticaj.
(4) Opća dokumentacija se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
(5) Uz račune izdane u inozemstvu, koji se prilažu Odjelu za različite vrste proizvodnje ili kapitalne
investicije, potrebno je priložiti i uvoznu carinsku deklaraciju, a uz račune izdate u entitetima BiH
potrebno je priložiti fiskalni račun.
(6) Ako je zakupodavac Distrikt za ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta, prilaže se preslika
katastarskog plana ili ortofoto sa digitalnom podlogom iz GIS-a.
(7) Korisnici koji su zdravstveno osigurani kao nezaposlene osobe, ne mogu ostvariti poticaj veći od
6.000,00 KM.
Članak 10.
(Prilaganje dokumentacije)
(1) Dokumentacija iz članka 9. ovog Pravilnika se prilaže u originalu ili preslici, osim u
slučaju da se odreñeni dokument traži isključivo u izvorniku.
(2) Korisnik je obvezan prilikom prilaganja neovjerene preslike dokumenta Odjelu dostaviti na
uvid i izvornik preslike dokumenta.
(3) Službenik koji je primio dokument iz stavka (2) ovog članka dužan je na preslici
naznačiti da je preslika vjerodostojna izvorniku i to potvrditi svojim potpisom.
(4) Posebna dokumentacija prilaže se sukladno odredbama ovog Pravilnika.
5
Članak 11.
(Rokovi za podnošenje zahtjeva)
(1) Zahtjevi se podnose Odjelu u rokovima utvrñenim ovim Pravilnikom.
(2) U slučaju da je proizvodnja započeta i proces proizvodnje završen prije stupanja na snagu ovog
Pravilnika rok za podnošenje zahtjeva je 45 dana od momenta stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka korisnik je dužan priložiti privremeni zapisnik.
(4) Ako ukupni iznos sredstava proizašao iz podnesenih zahtjeva znatno prelazi iznos sredstava
odobrenih proračunom, odluku o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva donosi Vlada na prijedlog
predstojnika Odjela.
(5) Za proizvodnje koje nisu ograničene rokom, rok za podnošenje zahtjeva je do 1. 12. 2013. godine.
Članak 12.
(Povjerenstvo za poticaj)
(1) Predstojnik Odjela imenuje Povjerenstvo za poticaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se
sastoji od dva člana i jednog zamjenika člana.
(2) U slučaju potrebe, predstojnik Odjela može imenovati više povjerenstava.
Članak 13.
(Zapisnik)
(1) Za svaki podneseni zahtjev Povjerenstvo utvrñuje činjenično stanje na terenu i o tome sačinjava
zapisnik.
(2) Ukoliko je zahtjev podnesen za više vrsta proizvodnje ili kapitalnih investicija, Povjerenstvo
sačinjava poseban zapisnik za svaku vrstu proizvodnje ili kapitalne investicije.
(3) Zapisnik se sačinjava u tri primjerka od kojih se prvi ulaže u predmet, drugi se uručuje korisniku
poticaja, a treći primjerak ostaje u bloku zapisnika.
(4) U slučaju smrti osobe koja je podnijela zahtjev za poticaj, zapisnik iz stavka (3) ovog članka i
ostalu potrebnu dokumentaciju, može potpisati jedan od potencijalnih nasljednika uz uvjet da kao
dokaz priloži presliku izvatka iz matične knjige umrlih.
(5) Ukoliko korisnik ili osoba koju on ovlasti odbije potpisati zapisnik, Povjerenstvo je dužno to
konstatirati u zapisniku uz navoñenje razloga odbijanja.
(6) U slučaju odsustva člana Povjerenstva mijenja ga zamjenik člana.
(7) Ako se u preslici katastarskog plana parcela na kojoj je prijavljen poticaj vodi kao šuma,
Povjerenstvo je dužno u zapisniku konstatirati kakva je ta parcela u naravi.
(8) Prilikom utvrñivanja činjeničnog stanja za grla u stočarstvu koja se markiraju, pored ostalih
potrebnih podataka, Povjerenstvo u zapisniku obvezno navodi broj grla, broj ušne markice i težinu
ukoliko je ona definirana posebnim kriterijima propisanim ovim Pravilnikom.
6
(9) Zapisnik Povjerenstva mora sadržavati sve kriterije utvrñene ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu
proizvodnje ili kapitalnu investiciju.
(10) U zapisniku Povjerenstvo na temelju činjeničnog stanja, daje mišljenje da li se može odobriti
isplata novčanih sredstava.
(11) Za proizvodnje koje su započete prije stupanja na snagu ovog pravilnika i kod kojih je završen
proces proizvodnje, Povjerenstvo na pisani zahtjev korisnika, utvrñuje činjenično stanje na terenu i
o tome sačinjava privremeni zapisnik.
(12) Zapisnik potpisuju članovi povjerenstva
ovjerena izjava).
i korisnik ili osoba koju on ovlasti (punomoć,
Članak 14.
(Odluka o poticaju)
(1) Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za poticaj donosi predstojnik Odjela.
(2) Na temelju odluke iz stavka (1) ovog članka mjerodavno tijelo vrši prijenos novčanih sredstava na
račun korisnika.
(3) Isplata poticaja vrši se za fizičke osobe na tekući račun, a za pravne osobe i poduzetnike na žiroračun otvoren kod poslovne banke.
(4) Ako korisnik ne ostvaruje pravo za pojedinu vrstu poticaja, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva
za tu vrstu poticaja.
Članak 15.
(Maksimalan iznos poticaja)
(1) Iznos poticaja koji se odobrava podnositelju zahtjeva ne može biti veći od iznosa navedenog u
zahtjevu.
(2) Maksimalan iznos poticaja koji jedan korisnik može ostvariti po jednoj ili više vrsta proizvodnji ili
kapitalnih investicija je:
a) za fizičke osobe 40.000,00 KM i
b) za pravne osobe i poduzetnike 80.000,00 KM.
Članak 16.
(Nadzor)
(1) Nadzor nad realizacijom poticaja kontinuirano vrši Odjel u suradnji s mjerodavnim inspekcijama.
(2) Predstojnik Odjela imenuje Povjerenstvo za internu kontrolu za poticaj u poljoprivrednoj
proizvodnji.
(3) Predstojnik Odjela donosi godišnji plan interne kontrole.
(4) Plan interne kontrole iz stavka (3) ovog članka obuhvaća kontrolu procesa poticaja, uključujući i
kontrolu markiranja životinja.
7
Članak 17.
(Izuzeće)
Pravo na poticaj u smislu ovog pravilnika ne mogu ostvariti:
a) izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija Distrikta i pravne osobe u kojima su izabrani
dužnosnici ili nositelji izvršnih funkcija vlasnici ili suvlasnici;
b) državni i javni službenici i namještenici zaposleni u tijelima uprave, institucijama Distrikta,
institucijama BiH, javnim poduzećima i javnim ustanovama;
c) korisnici koji nisu izmirili obveze po osnovi:
1) ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Distrikta,
2) ugovora o robnim kreditima za steone junice, izuzev korisnika koji su sudskim putem raskinuli
ugovore i izvršavaju sve obveze iz sudbenog poravnanja,
3) doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje zaposlenih za pravne osobe i poduzetnike;
4) poreznih obveza za izravne i neizravne poreze, ukoliko su podnositelji pravne osobe i
poduzetnici;
d) osobe koja su članovi obiteljskoga kućanstva nositelja osiguranja koji je podnio zahtjev.
Članak 18.
(Obveze korisnika nakon dobivanja poticaja)
Korisnik poticaja obvezan je nakon dobivanja poticaja da:
a) namjenski koristi sredstva poticaja,
b) omogućava nadzor i kontrolu mjerodavnim tijelima,
c) se pridržava rokova propisanih ovim pravilnikom a koji se odnose na razdoblje držanja grla u
stočarstvu i razdoblje posjedovanja poljoprivredne mehanizacije, prerañivačkih kapaciteta i ostalih
poljoprivrednih investicija.
POGLAVLJE III. BILJNA PROIZVODNJA
Odjeljak A. Ratarstvo
Članak 19.
(Poticaji za biljnu proizvodnju)
(1) Poticaji za biljnu proizvodnju odnose se na proizvodnju u ratarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu.
(2) Najmanja zakupljena poljoprivredna površina za biljnu proizvodnju ne može biti manja od 0,50 ha.
(3) Ograničenje iz stavka (2) ovog članka ne odnosi se na proizvodnju za koju je ovim Pravilnikom
utvrñena minimalna površina od 0,50 ha.
Članak 20.
(Poticaji za ratarstvo)
Poticaji za ratarstvo se odnose na žitarice, uljarice, ljekovito bilje i duhan.
8
Članak 21.
(Žitarice)
(1) Poticaji za žitarice se odnose na ozimu pšenicu, ozimi i jari ječam, jaru zob, ozimi tritikale i
kukuruz, izuzev silažnog kukuruza.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za žitarice odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
Rok
Iznos
R.
Vrsta
površina
podnošenja
poticaja
br.
(ha)
zahtjeva
(KM/ha)
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Pšenica
ozima
ozimi
Ječam
jari
Zob
jara
Tritikale
ozimi
kukuruz
3
5
6
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
do 1. 12. 2013.
do 1. 12. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 1. 12. 2013.
do 15. 8. 2013.
300,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Članak 22.
(Uljarice)
(1) Poticaji za uljarice se odnose na: suncokret, uljanu repicu i soju.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za uljarice odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
Rok
Iznos
R.br.
Vrsta
površina
podnošenja
poticaja
(ha)
zahtjeva
(KM/ha)
1
1.
2.
3.
2
Suncokret
Uljana repica
Soja
3
5
6
1,50
1,50
1,50
do 15. 8. 2013.
do 1. 11. 2013.
do 15. 8. 2013.
450,00
400,00
400,00
(3) Posebni dodatni kriterij je da se poticaji za uljanu repicu odnose na jesenju sjetvu u 2013. godini.
Članak 23.
(Ljekovito i začinsko bilje)
(1) Poticaji za ljekovito i začinsko bilje se odnose na kamilicu, odoljen, mentu i neven.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za ljekovito i začinsko bilje odreñuju se na način naveden u
tablici:
Minimalna
Iznos
R.
Vrsta
površina
poticaja
br.
(ha)
(KM/ha)
1
1.
2.
3.
4.
2
Kamilica(jesenja sjetva)
Odoljen
Menta
Neven
3
9
1,00
500,00
0,20
1,00
0,20
600,00
500,00
600,00
(3) Posebni dodatni kriteriji su da je:
9
a)
rok za podnošenje zahtjeva za ljekovito i začinsko bilje do 1.
godine,
b) vrijeme sjetve ili sadnje za sve vrste ljekovitog i začinskog bilja u 2013. godini.
12.
2013.
(4) Poticaj za ljekovito i začinsko bilje može se ostvariti samo jednom za istu parcelu tijekom
godine.
Članak 24.
(Duhan)
Posebni kriteriji i iznos poticaja za duhan odreñuju se na način naveden u tablici:
R.br.
Vrsta
Minimalna
površina
(ha)
Rok
podnošenja
zahtjeva
Iznos
poticaja
(KM/ha)
1
2
3
4
5
1.
2.
Duhan (Virginija)
Duhan (Berlej)
1,50
0,50
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
1000,00
1000,00
Odjeljak B. Povrtlarstvo
Članak 25.
(Poticaji za povrtlarstvo)
Poticaji za povrtlarstvo se odnose na proizvodnju u zaštićenim prostorima, proizvodnju povrća
na otvorenom polju i uzgoj gljiva.
Članak 26.
(Zaštićeni prostori)
Poticaji za zaštićene prostore odnose se na proizvodnju u stakleniku i proizvodnju u plasteniku.
Članak 27.
(Proizvodnja u staklenicima)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za proizvodnju u staklenicima odreñuju se na način naveden u
tabeli:
Min.
Rok
Iznos
Minimalna
R.br.
površina
Vrsta proizvodnje
površina
podnošenja
poticaja
zbrajanja
zahtjeva
(KM/m2)
(m2)
(m2)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Paprika
Rajčica
Krastavac
Crni luk
Špinat
Boranija
Patlidžan
Salata
Jagoda
3
5
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
6
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
7
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
10
(2) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) u stakleniku (kao cjelini) površine do 300 m2 mora biti zasnovana proizvodnja jedne vrste
povrća ili jagode, a u stakleniku površine preko 300 m2 može bit zasnovana proizvodnja dvije
vrste povrća,
b) se poticaj može ostvariti samo za dvije proizvodnje povrća ili jagode u stakleniku tijekom
kalendarske godine poštujući plodored tijekom proizvodne godine,
c) staklenik mora biti podignut na vlastitom zemljištu korisnika ili na zemljištu čiji je korisnik
potencijalni nasljednik, uz uvjet da korisnik podnese dokaz da je pokrenuta ostavinska rasprava
kod suda i da priloži izjave ostalih potencijalnih nasljednika da su suglasni da korisnik može
koristiti zemljište koje je predmet ostavinske rasprave,
d) kriterij minimalne površine za staklenik iz stavka (2) točke c) može se ispuniti zbrajanjem
površine dva objekata i iznosi minimalno 200 m2,
e) staklenik može biti podignut i na zemljištu uzetom u zakup na razdoblje od minimalno pet
godina,
f) kriterij minimalne površine za staklenika iz stavka (2) točke e) iznosi minimalno 300 m2 i
može se ispuniti zbrajanjem površine dva ili više objekata.
Članak 28.
(Proizvodnja u plastenicima)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za proizvodnju u plastenicima odreñuju se na način naveden u
tablici:
Min.
Minimalna
Rok
Iznos
R.br.
površina
Vrsta proizvodnje
površina
podnošenja
poticaja
zbrajanja
(m2)
zahtjeva
(KM/m2)
2
(m )
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
paprika
rajčica
krastavac
crni luk
špinat
boranija
patlidžan
salata
jagoda
3
5
6
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
do 1. 10. 2013.
7
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
(2) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) u plasteniku (kao cjelini) površine do 300 m2 mora biti zasnovana proizvodnja jedne vrste
povrća ili jagode, a u plasteniku površine preko 300 m2 može biti zasnovana proizvodnja dvije
vrste povrća,
b) se poticaj može ostvariti samo za dvije proizvodnje povrća ili jagode u plasteniku tijekom
kalendarske godine poštujući plodored tokom proizvodne godine,
c) plastenik mora biti podignut na vlastitom zemljištu korisnika ili na zemljištu čiji je korisnik
potencijalni nasljednik, uz uvjet da korisnik podnese dokaz da je pokrenuta ostavinska rasprava
kod suda i da priloži izjave ostalih potencijalnih nasljednika da su suglasni da korisnik može
koristiti zemljište koje je predmet ostavinske rasprave,
d) se kriterij minimalne površine za plastenike iz stavka (2) točke c) ovog članka može ispuniti
zbrajanjem površine dva objekata i iznosi minimalno 200 m2,
e) plastenik može biti podignut i na zemljištu uzetom u zakup na razdoblje od minimalno pet
godina,
11
f) kriterij minimalne površine za plastenike iz stavka (2) točke e) ovog članka iznosi minimalno
300 m2 i može se ispuniti zbrajanjem površine dva ili više objekata,
Članak 29.
(Proizvodnja povrća na otvorenom polju)
(1) Poticaji za proizvodnju povrća na otvorenom polju se odnose na proizvodnju: rajčice, paprike,
patlidžana, krastavca, krumpira, crvenog luka, kupusa i lubenice.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za proizvodnju iz stavka (1) ovog članka odreñuju se na način
naveden u tablici:
Minimalna
Rok
Iznos
Vrsta
Površina
podnošenja
poticaja
R.br.
(ha)
zahtjeva
(KM/ha)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2
Rajčica
Paprika
Patlidžan
Krastavac
Krumpir
Crveni luk
Kupus
Lubenica
Kornišon
Bijeli luk
Bundeva za proizvodnju
sjemena
3
4
5
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50
0,50
0,50
0,50
0,30
0,30
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
0,30
do 15. 8. 2013.
2000,00
2000,00
2000,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
2000,00
2000,00
700,00
Članak 30.
(Proizvodnja gljiva)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za proizvodnju gljiva odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
br.
Vrsta
Minimalna
površina supstrata
(m2)
Maksimalan
broj turnusa
Rok
podnošenja
zahtjeva
Iznos
poticaja
(KM/m2)
1
2
3
4
5
6
1.
Gljive
50,00
3
do 01.12. 2013.
3,00
(2) Posebni dodatni kriteriji:
a) vrste gljiva: šampinjoni i bukovače,
b) minimalna površina i poticaji se odnose na horizontalnu proizvodnu površinu supstrata.
(3) Posebna dokumentacija koja se prilaže je račun ili otpremnica o nabavi supstrata i micelijuma.
(4) Računi ili otpremnice iz stavka (3) ovog članka za jedan turnus moraju biti izdati u vremenskom
rasponu od 30 dana.
(5) Rok za podnošenje zahtjeva za svaki pojedinačni turnus je 30 dana od dana izdavanja zadnjeg
računa.
(6) Dokumentacija iz stavka (3) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
12
Odjeljak C. Voćarstvo
Članak 31.
(Poticaji za voćarstvo)
(1) Poticaji za voćarstvo odnose se na proizvodnju voća.
(2) U voćnjacima se ne može ostvariti pravo na poticaj za drugu biljnu proizvodnju.
Članak 32.
(Proizvedene količine voća)
(1) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za proizvedene količine voća odreñuju se na način naveden u
tablici:
Minimalna
Rok
Iznos
R.br.
Vrsta
površina
podnošenja
poticaja
(ha)
zahtjeva
(KM/ha)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
Jabuka
Kruška
Šljiva
Višnja
Trešnja
Breskva
Kajsija
Orah
Lijeska
Jagoda
Malina
Kupina
3
5
6
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
1,00
1,00
1,00
0,50
0,20
0,20
0,20
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013..
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
500,00
500,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
(2) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) korisnik ostvaruje po proizvodnoj površini samo jedan poticaj u 2013. godini,
b) za voćnjake koji su podignuti u 2011., 2012. i 2013. godini korisnik ne može ostvariti poticaj za
proizvedene količine voća, osim za jagodasto voće.
POGLAVLJE IV. STOČARSKA PROIZVODNJA
Odjeljak A. Stočarska proizvodnja
Članak 33.
(Poticaji za stočarsku proizvodnju)
(1) Poticaji za stočarsku proizvodnju odnose se na govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, rasplodne
ovce, tov janjadi, rasplodne koze, tov jaradi i ostalu stočarsku proizvodnju navedenu u ovom
pravilniku.
(2) U trenutku markiranja, izlaska povjerenstva ili svake druge kontrole, životinje moraju biti u objektu
ili na katastarskoj čestici na kojoj je prijavljena proizvodnja.
13
(3) Ukoliko korisnik nakon podnošenja zahtjeva želi iz bilo kojeg razloga izmjestiti životinje iz objekta
ili zemljišta na kojoj je prijavljena proizvodnja mora dobiti odobrenje od Odjela.
(4) Tijekom jedne godine poticaj za isto grlo se može ostvariti samo po jednoj osnovi što se ne odnosi
na proizvodnju navedenu u članku 42. ovog Pravilnika.
(5) Korisniku se može odobriti isplata poticaja za životinju koja nakon podnošenja zahtjeva:
a) ugine ili bude eutanazirana sukladno Zakonu o veterinarstvu u BiH, što dokazuje zapisnikom
veterinarske inspekcije ili
b) bude ukradena, što dokazuje zapisnikom policije.
(6) Poticaj za slučaj iz stavka (5) ovog članka odobrava se pod uvjetom da Povjerenstvo neophodne
činjenice konstatira u zapisniku.
Članak 34.
(Tov u stočarstvu)
(1) Tov u stočarstvu u 2013. godini koji je započet prije donošenja Pravilnika ulazi u program poticaja
za 2013. godinu.
(3) Za tov u stočarstvu, na jednoj katastarskoj čestici, zahtjev može podnijeti samo jedan korisnik.
Članak 35.
(Objekt za stočarstvo)
(1) Objekt za stočarstvo, izuzev objekata za ovčarstvo i kozarstvo, mora biti izgrañen sukladno
suvremenoj tehnologiji uzgoja ili držanja stoke i mora činiti jednu zasebnu fizičku i tehnološku cjelinu,
sa infrastrukturom, tj. da je priključen na vodu i struju.
(2) Odredbe iz stavka (1) ovog člana ne odnose se na objekte za stočarstvu za uzgoj do:
a) 10 tovnih junadi, iz članka 40. ovog Pravilnika,
b) četiri krave za proizvodnju mlijeka, iz članka 41. ovog Pravilnika,
c) dva grla u sustavu krava-tele, iz članka 42. ovog Pravilnika,
d) četiri junice, iz članka 43. ovog Pravilnika,
e) 40 tovnih svinja, iz članka 45. ovog Pravilnika,
f) osam krmača, iz članka 46. ovog Pravilnika,
g) osam nazimica, iz članka 47. ovog Pravilnika.
(3) Poticaj za proizvodnju u objektu za stočarstvo u toku jedne kalendarske godine može ostvariti
samo jedan podnositelj zahtjeva.
Članak 36.
(Obilježavanje životinja)
(1) Poticaj se može ostvariti za grla u stočarstvu tj. za goveda, svinje, rasplodne ovce, janjad,
rasplodne koze i jarad koja imaju ušnu markicu.
(2) Ušnu markicu na uho životinje postavljaju zaposlenici Javne veterinarske službe Brčko Distrikta
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:JVS), i evidentiraju na posebnom obrascu.
14
(3) Zaposlenici JVS vrše evidentiranje ušnih markica na posebnom obrascu za grla kupljena u Bosni i
Hercegovini ili inozemstvu i obrasce dostavljaju vlasniku.
(4) U slučajevima u kojima je težina pri markiranju definirana posebnim kriterijima za pojedinu vrstu
stočarske proizvodnje, zaposlenici JVS evidentiraju prosječnu ulaznu težinu za svako grlo sa ušnom
markicom i obrasce dostavljaju vlasniku.
(5) Težina iz stavka (4) ovog članka utvrñuje se vaganjem ili pantljikom na minimalno 10% grla u
populaciji.
(6) U slučaju gubitka markice korisnik je dužan to prijaviti JVS.
Članak 37.
(Potvrda o odjavi životinja)
(1) Prije prodaje tovnih kategorija životinja vlasnik je dužan izvaditi zdravstveno uvjerenje u JVS,
odjaviti životinje i dobiti potvrdu o odjavljivanju životinja, koja je uvjet za ostvarivanje poticaja u
sljedećem turnusu.
(2) Ukoliko je korisnik u prethodnoj godini imao prijavljenu proizvodnju tovnih kategorija životinja,
prilikom podnošenja prvog zahtjeva u ovoj godini dužan je dostaviti potvrdu o odjavi prethodnog
turnusa.
Članak 38.
(Utvrñivanje činjeničnog stanja)
(1) Od 1. listopada tekuće godine povjerenstvo vrši utvrñivanje činjeničnog stanja na terenu za
proizvodnje navedene u člancima 41., 43., 46., 47., 53. i 55. ovog Pravilnika.
(1) U slučaju kada je minimalna izlazna težina definirana posebnim kriterijima za pojedine vrste
stočarske proizvodnje, povjerenstvo utvrñuje izlaznu težinu vaganjem ili pantljikom.
Odjeljak A. Govedarstvo
Članak 39.
(Poticaji za govedarstvo)
(1) Poticaji za govedarstvo se odnose na: tov junadi, proizvodnju mlijeka, krave u sustavu krava žensko tele i rasplodne junice.
(2) Obrazac D je putovnica životinje u kome su navedeni svi podaci o životinji.
(3) A1 obrazac je obrazac o identifikaciji životinje.
(4) C obrazac je obrazac o prijavi kretanja (kupoprodaji) životinje.
15
Članak 40.
(Tov junadi)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za tov junadi odreñuju se na način naveden u tablici:
R.br.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Minimalan broj muških grla
Period trajanja tova od trenutka uvoñenja u tov
Minimalna izlazna težina
Rok podnošenja zahtjeva
Maksimalan broj turnusa
Iznos poticaja
3
4
kom.
dan
kg
turnus
KM/kom.
5
250-350
450
do 15. 8. 2013.
1
300,00
(2) Trenutak uvoñenja u tov računa se:
a) za grla koja su roñena na vlastitom imanju podnositelja zahtjeva tri mjeseca od roñenja,
b) za grla koja su nabavljena sa drugog imanja:
1) ako u trenutku nabavke nisu imala tri mjeseca period tova računa se od trenutka kad napune tri
mjeseca,
2) ako su u trenutku nabave starija od tri mjeseca razdoblje tova računa se od trenutka nabave, s tim
da grla ne smiju biti starija od šest mjeseci.
(3) Posebna dokumentacija za tov junadi je:
a) Obrazac D,
b) A1 obrazac ili C obrazac, dok se ne priloži Obrazac D.
(4) Muška telad koja su roñena - oteljena na imanju podnositelja zahtjeva u 2012. i 2013. godini, a
umatičena poslije 1. 8. 2012. godine ulaze u program poticaja za 2013. godinu.
(5) Muška telad koja su kupljena poslije 1. 8. 2012. godine, a umatičena prije 1. 8. 2012. godine, ulaze
u program poticaja za 2013. godinu.
Članak 41.
(Proizvodnja mlijeka)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za proizvodnju mlijeka odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Minimalan broj krava
Minimalna količina mlijeka po grlu
za odreñeni period
Minimalna starost grla
Krajnji datum nabave grla
Sadržaj mliječne masti
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
Kom.
2
L
2.000
% MM
KM/kom.
24 mjeseca
1. 5. 2013.
3,20
do 1. 11. 2013.
400,00
(2) Posebna dokumentacija za proizvodnju mlijeka je:
a) Obrazac D,
b) A1 obrazac ili C obrazac, za grla nabavljena sa drugog imanja, dok se naknadno ne priloži
Obrazac D,
16
c) potvrda o minimalnom otkupu mlijeka po grlu u količini od 2.000 litara sa min 3,20% MM
(mliječne masti) za period 1. 1. - 31. 10. 2012. godine koju izdaje otkupljivač,
d) rješenje o upisu otkupljivača mlijeka u sudski registar,
e) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama (mliječni karton).
(3) Dokumentacija iz stavka (2) točke b) ovog članka prilaže se Odjelu u trenutku podnošenja
zahtjeva, a dokumentacija pod točkama a), c), d) i e) prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva ili
naknadno.
Članak 42.
(Sustav krava-žensko tele)
(1) Pod sustavom krava-žensko tele podrazumijeva se krava koja je u vlasništvu korisnika i koja oteli
žensko tele na imanju korisnika.
(2) Pod ženskim teletom smatra se žensko tele starosti do šest mjeseci u trenutku prijema zahtjeva.
(3) Posebni kriteriji i iznos poticaja za sustav krava-žensko tele odreñuju se na način naveden u
tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
1.
2.
3.
2
Minimalan broj sustava krava-žensko tele
Period držanja grla-ženskog teleta od dana markiranja
Iznos poticaja
3
4
kom.
god.
KM/kom.
1
1
200,00
(4) Posebna dokumentacija:
a) Obrazac D,
b) A1 obrazac za tele,
c) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama tj. mliječni karton za kravu.
(5) Dokumentacija iz stavka (4) točka b) ovog članka prilaže se Odjelu u trenutku podnošenja
zahtjeva, a pod točkom a) i c), prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva ili naknadno.
Članak 43.
(Rasplodne junice)
(1) Pod rasplodnom junicom smatra se junica koja je prilikom podnošenja zahtjeva starosti od 6 do 24
mjeseca.
(2) Posebni kriteriji i iznos poticaja za rasplodne junice odreñuju se na način naveden u tablici:
Parametar
Jed. mjere
Iznos
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Minimalan broj grla
Krajnji datum nabave grla
Period držanja grla od dana markiranja
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
god.
KM/kom.
2
1. 6. 2013.
2
do 1. 11. 2013.
300,00
(3) Posebna dokumentacija za rasplodne junice je:
a) Obrazac D,
b) A1 obrazac ili C obrazac, dok se ne priloži Obrazac D,
c) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama, tj mliječni karton.
17
(4) Dokumentacija iz stavka (3) točke b) ovog članka prilaže se Odjelu u trenutku podnošenja
zahtjeva, a pod točkom a) i c), prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva ili naknadno.
Odjeljak B. Svinjogojstvo
Članak 44.
(Poticaji za svinjogojstvo)
(1) Poticaji za svinjogojstvo odnose se na tov svinja, rasplodnih krmača i rasplodnih nazimica.
(2) Ako su životinje iz stavka (1) ovog članka kupljene u drugoj općini, korisnik je dužan priložiti
potvrdu o markiranju izdanu od JVS.
Članak 45.
(Tov svinja)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za tov svinja odreñuju se na način naveden u tablici:
Parametar
Jed. mjere
Iznos
R.br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Minimalan broj grla
Minimalna težina grla pri markiranju
Maksimalna težina grla pri markiranju
Korektivni čimbenik
Period prirasta od trenutka markiranja
Minimalna izlazna težina
Maksimalan broj turnusa
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
kg
kg
kg/dan
dan
kg
Turnus
KM/kom.
20
25
40
0,60
90-130
90
2
do 1. 10. 2013.
50,00
(2) Posebni dodatni kriteriji je primjena korektivnog čimbenika od dana markiranja grla.
(3) Posebna dokumentacija koja se prilaže je potvrda o preventivnom cijepljenju protiv klasične
svinjske kuge i izvršenom markiranju životinja.
(4) Posebna dokumentacija iz stavka (3) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 46.
(Rasplodne krmače)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za rasplodne krmače odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Minimalan broj grla
Krajnji datum nabave grla
Rok držanja grla
Broj zahtjeva u godini
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
KM/kom.
5
1. 6. 2013.
31. 12. 2013.
1
do 1. 10. 2013.
100,00
18
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je potvrda o preventivnom cijepljenju protiv klasične
svinjske kuge i izvršenom markiranju životinja.
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 47.
(Rasplodne nazimice)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za rasplodne nazimice odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Minimalan broj grla
Maksimalan broj grla
Krajnji datum nabave grla
Minimalna težina pri markiranju
Rok držanja grla
Broj zahtjeva u godini
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
kom.
kg
KM/kom.
5
10
1. 6. 2013.
100
31. 12. 2013.
1
do 1. 10. 2013.
100,00
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je potvrda o preventivnom cijepljenju protiv klasične
svinjske kuge i izvršenom markiranju životinja.
(3) Dokumentacija iz stavka (2) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Odjeljak C. - Peradarstvo
Članak 48.
(Poticaji za peradarstvo)
Poticaji za peradarstvo odnose se na tov pilića, uzgoj 18-tjednih pilenki, uzgoj koka nosilica i
tov ćurića.
Članak 49.
(Tov pilića)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za tov pilića odreñuju se na način naveden u tablici:
R.br.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Minimalan broj pilića u turnusu
Maksimalan broj turnusa po objektu
Trajanje tova
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom./turnus
turnus
dan
KM/kom.
5.000
6
38
do 1. 11. 2013.
0,20
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun ili otpremnica o nabavci jednodnevnih pilića,
b) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama.
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
19
(4) Rok za podnošenje zahtjeva za svaki pojedinačni turnus je 30 dana od dana nabave pilića.
Članak 50.
(Uzgoj 18-tjednih pilenki)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za uzgoj 18-tjednih pilenki odreñuju se na način naveden u tablici:
Parametar
Jed. mjere
Iznos
R.br.
1
1.
2.
3.
4
2
Min. broj pilića za uzgoj 18-tjednih pilenki
Rok podnošenja zahtjeva
Maksimalan broj turnusa po objektu
Iznos poticaja
3
4
kom./turnus
turnus
KM/kom.
5.000
do 1. 10. 2013.
2
0,30
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun/otpremnica o nabavi pilića za uzgoj 18-tjednih pilenki,
b) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama.
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 51.
(Koke nosilje)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za koke nosilje odreñuju se na način naveden u tablici:
R.br.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
1
1.
2.
3.
4.
2
Minimalan broj koka nosilja
Rok podnošenja zahtjeva
Broj zahtjeva tijekom godine
Iznos poticaja
3
4
kom.
KM/kom.
1.500
do 1. 10. 2013.
1
1,50
(2) Posebni dodatni kriterij je kavezni sustav držanja.
(3) Posebna dokumentacija:
a) račun ili otpremnica o nabavi koka nosilja starijih od 18 sedmica,
b) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama.
(4) Posebna dokumentacija iz stavka (3) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 52.
(Tov purica)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za tov purica odreñuju se na način naveden u tablici:
R.br.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Minimalan broj purica u turnusu
Maksimalan broj purica po m2
Minimalno razdoblje tova od dana nabave
Maksimalan broj turnusa po objektu
Iznos poticaja
3
4
kom./turnus
kom./m2
dan
turnus
KM/kom.
300
3
120
2
3,00
(2) Rok za podnošenje zahtjeva za svaki pojedinačni turnus je 60 dana od dana nabave.
20
(3) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun ili otpremnica o nabavi purica,
b) potvrda o provedenim veterinarsko-zdravstvenim mjerama.
(4) Posebna dokumentacija iz stavka (3) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Odjeljak D. Rasplodne ovce, tov janjadi, rasplodne koze, tov jaradi i pčelarstvo
Članak 53.
(Rasplodne ovce)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za rasplodne ovce odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Minimalan broj ovaca
Krajnji rok nabavke grla
Period držanja
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
KM/kom.
20
01. 06. 2013.
do 31. 12. 2013.
do 1. 10. 2013.
50,00
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) potvrda o cijepljenju protiv bruceloze i izvršenom markiranju životinja,
b) potvrda o veterinarsko sanitarnom pregledu životinja prilikom istovara (u daljnjem tekstu: potvrda
VSP) izdana od JVS, ukoliko su ovce nabavljene sa drugog imanja.
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 54.
(Tov janjadi)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za tov janjadi odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Minimalan broj janjadi
Minimalna težina grla pri markiranju
Maksimalna težina grla pri markiranju
Razdoblje tova od trenutka markiranja
Maksimalan broj turnusa
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
kg
kg
dan
turnus
KM/kom.
20
5
20
60-90
1
do 1. 7. 2013.
30,00
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) potvrda o markiranju janjadi,
b) ako je janje markirano na drugoj općini korisnik poticaja je dužan priložiti potvrdu o
markiranju izdanu od nadležne veterinarske stanice iz te općine i potvrdu o istovaru izdanu od JVS,
c) potvrda VSP za ovce ako su sa područja druge općine, izdana od JVS ,
d) ako je matično stado sa područja Distrikta potrebna je potvrda o cijepljenju stada,
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) točka a), b) i c) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja
zahtjeva, a dokumentacija iz stavka (2) točka e) ovog članka prilaže se naknadno.
21
(4) Ukoliko neko od korisnika posjeduje pasmine: Romanovska, Ill de France ili Virtemberg može
ostvariti poticaj za dva turnusa tijekom godine za tov janjadi, što dokazuje potvrdom izdanom od
strane JVS.
(5)
Krajnji rok podnošenja zahtjeva za drugi turnus u slučaju iz stavka (4) ovog članka je 1. 10.
2013. godine.
Članak 55.
(Rasplodne koze)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za rasplodne koze odreñuju se na način naveden u tablici:
R.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
br.
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
Minimalan broj koza
Krajnji rok nabave grla
Period držanja
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
KM/kom.
10
01.06.2013.
do 31.12.2013.
do 1. 10. 2013.
50,00
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) potvrda o cijepljenju protiv bruceloze i izvršenom markiranju životinja,
b) potvrda VSP za koze, ukoliko su nabavljene sa drugog imanja, izdana od JVS.
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 56.
(Tov jaradi)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za tov jaradi odreñuju se na način naveden u tablici:
R.br.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
Minimalan broj jaradi
Period tova od trenutka markiranja
Maksimalan broj turnusa
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja
3
4
kom.
dan
turnus
KM/kom.
10
75-90
1
do 01. 7. 2013.
30,00
(2) Posebna dokumentacija koja se prilaže je potvrda o markiranju životinja.
(3) Posebna dokumentacija iz stavka (2) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 57.
(Pčelarstvo)
(1) Posebni kriteriji i iznos poticaja za pčelarstvo odreñuju se na način naveden u tablici:
R/b
Parametar
Jed. mjere
1
2
3
4
kom.
30
1.
minimalan broj košnica
Iznos
22
2.
3.
krajnji datum podnošenja zahtjeva
iznos poticaja
KM/kom.
15.08.2013.
20,00
(2) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se priznaje samo košnica u kojoj se nalazi aktivno pčelinje društvo,
b) u trenutku rada komisije, pčelinjak mora biti na parceli na kojoj je prijavljena proizvodnja.
(3) Posebna dokumentacija koja se prilaže je potvrda izdana od udruge pčelara, koje je registrirano u
Osnovnom sudu Distrikta do 1. 2. 2013. g, da je korisnik pčelar član udruge koji svoju djelatnost
obavlja na području Distrikta sa naznačenim brojem košnica koje posjeduje.
(4) Posebna dokumentacija prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
POGLAVLJE V. KAPITALNE INVESTICIJE I RURALNI RAZVOJ
Odjeljak A. Izgradnja staklenika i plastenika
Članak 58.
(Kapitalne investicije)
(1) Poticaji za kapitalne investicije odnose se na izgradnju staklenika i plastenika, podizanje novih
nasada voća i ruralni razvoj.
(2) Za lizing, transport, montažu, grañevinske radove, grañevinski materijal kao i druge dodatne
troškove ne daje se poticaj.
(3) Staklenici i plastenici moraju biti isključivo od novog materijala i novih sastavnih dijelova i moraju
biti u funkciji.
Članak 59.
(Izgradnja staklenika)
(1) Staklenik, u smislu ovog Pravilnika je objekt višegodišnje namjene od stakla ili čvrste plastike
minimalne debljine 4 mm, dimenzija ne manjih od podataka navedenih u tablici iz stavka (3) ovog
članka, izgrañen od plastične ili metalne konstrukcije sa otvorima za prozračivanje, namijenjen za
povrtlarsku proizvodnju.
(2) Poticanje se odobrava za izgradnju cjelokupnog staklenika, a ne za izgradnju iz odvojenih dijelova
i sklapanje.
(3) Posebni kriteriji i iznos poticaja za izgradnju staklenika odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
Minimalne
Iznos
Naziv
Rok podnošenja
površina
dimenzije
poticaja
objekta ZP
zahtjeva
(m2)
(ŠxDxV)
(KM/m2)
1
2
3
4
5
Staklenik
200,00
5x20x3
do 1. 10. 2013.
30,00
(4) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se poticaji za izgradnju staklenika odnose isključivo na nove objekte izgrañene u 2013. godini,
isključivo od novog materijala,
23
b) staklenik za čiju izgradnju je u proteklih pet godina korisnik ostvario poticaj, bude u njegovom
vlasništvu i da je u njemu zasnovana proizvodnja,
c) pravo na poticaj može se ostvariti i ako je staklenik za čiju izgradnju je u proteklih pet godina
korisnik ostvario poticaj, bio oštećen ili uništen uslijed vremenske ili druge nepogode, što se
dokazuje zapisnikom mjerodavne inspekcije,
c) je u novom stakleniku zasnovana proizvodnja nakon izgradnje staklenika,
e) staklenik mora biti podignut na vlastitom zemljištu korisnika, ili na zemljištu čiji je korisnik
potencijalni nasljednik, uz uvjet da korisnik podnese dokaz da je pokrenuta ostavinska
rasprava kod suda i da priloži izjave ostalih potencijalnih nasljednika da su suglasni da korisnik
može koristiti zemljište koje je predmet ostavinske rasprave,
f) se kriterij minimalne površine za staklenike podignute na vlastitom zemljištu ili zemljištu čiji je
korisnik potencijalni nasljednik može ispuniti zbrajanjem površine dva staklenika i iznosi
minimalno 200 m2,
g) staklenik može biti podignut i na zemljištu uzetom u zakup na period od minimalno od pet
godina,
h) kriterij minimalne površine za staklenike podignute na zemljištu uzetom u zakup iznosi
minimalno 300 m2 i može se ispuniti zbrajanjem površine dva ili više objekata,
i) proizvodnju vrši po standardnim tehnologijama sukladno suvremenoj stručnoj praksi.
(5) Posebna dokumentacija koja se prilaže je račun o nabavi staklenika kao cjeline.
(6)
Dokumentacija iz stavka (5) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 60.
(Izgradnja plastenika)
(1) Plastenik, u smislu ovog pravilnika je objekt višegodišnje namjene od plastične folije
(ne podrazumijeva visoke tople gredice), dimenzija ne manjih od podataka u tablici, izgrañen od
plastične ili metalne konstrukcije sa otvorima za prozračivanje, namijenjen za povrtlarsku proizvodnju.
(2) Poticanje se vrši za izgradnju cjelokupnog plastenika.
(3) Posebni kriteriji i iznos poticaja za izgradnju plastenika odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
površina
Minimalna
Minimalne
Iznos
Naziv
zbrajanja
Rok podnošenja
površina
dimenzije
poticaja
objekta ZP
(m²)
zahtjeva
(m2)
(ŠxDxV)
(KM/m2)
1
2
3
4
5
6
Plastenik
200,00
5x20x2
100,00
do 1. 10. 2013.
5,00
(4) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se poticaji za izgradnju plastenika se odnose isključivo na nove objekte izgrañene u
2013. godini, isključivo od novog materijala,
b) plastenik za čiju izgradnju je u protekle tri godine korisnik ostvario poticaj, bude u njegovom
vlasništvu i da je u njemu zasnovana proizvodnja,
c) pravo na poticaj može se ostvariti i ako je plastenik za čiju izgradnju je u protekle tri godine
korisnik ostvario poticaj, bio oštećen ili uništen uslijed vremenske ili druge nepogode, što se
dokazuje zapisnikom mjerodavne inspekcije,
d) je u novom plasteniku zasnovana proizvodnja nakon podizanja plastenika,
e) plastenik mora biti podignut na vlastitom zemljištu korisnika, ili na zemljištu čiji je korisnik
potencijalni nasljednik, uz uvjet da korisnik podnese dokaz da je pokrenuta ostavinska rasprava
24
kod suda i da priloži izjave ostalih potencijalnih nasljednika da su suglasni da korisnik može
koristiti zemljište koje je predmet ostavinske rasprave,
f) se kriterij minimalne površine za plastenike podignute na vlastitom zemljištu ili zemljištu čiji je
korisnik potencijalni nasljednik može ispuniti zbrajanjem površine dva plastenika i iznosi
minimalno 200 m2,
g) plastenik može biti podignut i na zemljištu uzetom u zakup na razdoblje od minimalno od pet
godina,
h) kriterij minimalne površine za plastenike podignute na zemljištu uzetom u zakup iznosi
minimalno 300 m2 i može se ispuniti zbrajanjem površine dva ili više objekata,
i) da proizvodnju vrši po standardnim tehnologijama sukladno suvremenoj stručnoj praksi.
(5) Posebna dokumentacija koja se prilaže je račun o nabavi plastenika ili originalne konstrukcije,
folije i drugih dijelova koji su u funkciji plastenika.
(6) Dokumentacija iz stavka (5) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Odjeljak B. Podizanje novih zasada voća
Članak 61.
(Poticaji za podizanje novih zasada voća)
(1) Poticaji za podizanje novih zasada voća se odnose na jabučasto voće, koštunjavo voće, jezgrasto
voće i jagodasto voće.
(2) U zasadima voća se ne može ostvariti pravo na poticaje za drugu biljnu proizvodnju.
(3) Podizanje novih zasada voća može se vršiti na vlastitom zemljištu ili na zakupljenom zemljištu na
razdoblje od minimalno 20 godina.
(4) Podizanje novih zasada jagodastog voća može se vršiti na vlastitom ili zemljištu zakupljenom na
razdoblje od minimalno tri godine.
(5) Posebni dodatni kriterij je da se potiče novi zasad voća što se dokazuje računima za kupljene
sadnice u 2013. godini.
Članak 62.
(Jabučasto voće)
(1) Poticaji za jabučasto voće se odnose na sadnju novih zasada jabuke i kruške.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za jabučasto voće odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
Minimalan
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos
R.
Vrsta
površina
broj
sadnica
poticaja
br.
Proljeće
Jesen
(ha)
(kom./ha)
(KM/ha)
1
1.
2.
2
Jabuka
Kruška
3
4
5
6
7
0,50
0,50
1.200
1.200
Do 15. 8. 2013.
Do 15. 8. 2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
2.500,00
2.500,00
(3) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se u novom voćnjaku isključuje bilo kakvo kombiniranje voćnih vrsta, ali ne i sorti, nepravilno
pogušćavanje, kao i sadnje iz prethodnih godina,
25
b) na odreñenoj površini nije već ostvareno pravo na poticaj za navedenu proizvodnju.
(4) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun od registriranoga proizvoñača sadnog materijala ili poduzeća registriranoga za promet
sadnim materijalom,
b) uvjerenje o sortnoj čistoći sadnog materijala izdano od mjerodavne institucije,
c) deklaracija o kvaliteti sadnog materijala izdana od proizvoñača sadnog materijala.
(5) Ako se sadni materijal uvozi iz inozemstva, prilaže se i:
a) carinska isprava o uvezenom sadnom materijalu,
b) rješenje ili certifikat granične inspekcije za zaštitu bilja,
c) deklaracija o kvalitetu sadnog materijala u mjestu proizvodnje.
(6) Dokumentacija iz stavka (4) i (5) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 63.
(Koštunjavo voće)
(1) Poticaji za koštunjavo voće odnose se na sadnju novih zasada šljive, višnje, trešnje, breskve i
kajsije.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za koštunjavo voće odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
Minimalan
Iznos
Rok podnošenja zahtjeva
R.
Vrsta
površina
broj sadnica
poticaja
br.
Proljeće
Jesen
(ha)
(kom./ha)
(KM/ha)
1
2
3
4
1.
Šljiva
0,50
500
2.
3.
4.
5.
Višnja
Trešnja
Breskva
Kajsija
0,50
0,30
0,50
0,50
600
500
600
600
5
Do 15. 8.
2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
6
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
7
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
1200,00
(3) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se u novom voćnjaku isključuje bilo kakvo kombiniranje voćnih vrsta, ali ne i sorti, nepravilno
pogušćavanje, kao i sadnje iz prethodnih godina,
b) na odreñenoj površini nije već ostvareno pravo na poticaj za navedenu proizvodnju.
(4) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun od registriranoga proizvoñača sadnog materijala ili poduzeća registriranoga za promet
sadnim materijalom,
b) uvjerenje o sortnoj čistoći sadnog materijala izdano od mjerodavnoga institucije,
c) deklaracija o kvaliteti sadnog materijala izdanu od proizvoñača sadnog materijala.
(5) Ako se sadni materijal uvozi iz inozemstva, prilaže se i:
a) carinska isprava o uvezenom sadnom materijalu,
b) rješenje ili certifikat granične inspekcije za zaštitu bilja,
c) deklaracija o kvaliteti sadnog materijala u mjestu proizvodnje.
(6) Dokumentacija iz stavka (4) i (5) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
26
Članak 64.
(Jezgrasto voće)
(1) Poticaji za jezgrasto voće se odnose na sadnju novih zasada oraha i lijeske.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za jezgrasto voće odreñuju se na način naveden u tablici:
Minimalna
Minimalan
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos
R.br.
Vrsta
površina
broj sadnica
poticaja
Proljeće
Jesen
(ha)
(kom./ha)
(KM/ha)
1
1.
2.
2
Orah
Lijeska
3
4
5
6
7
0,50
0,50
150
500
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
1500,00
1500,00
(3) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se u novom voćnjaku isključuje bilo kakvo kombiniranje voćnih vrsta, ali ne i sorti, nepravilno
pogušćavanje, kao i sadnje iz prethodnih godina,
b) na odreñenoj površini nije već ostvareno pravo na poticaj za navedenu proizvodnju.
(4) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun od registriranoga proizvoñača sadnog materijala ili poduzeća registriranoga za promet
sadnim materijalom,
b) uvjerenje o sortnoj čistoći sadnog materijala izdano od mjerodavne institucije,
c) deklaraciju o kvaliteti sadnog materijala izdanu od proizvoñača sadnog materijala.
(5) Ako se sadni materijal uvozi iz inozemstvu, prilaže se i:
a) carinska isprava o uvezenom sadnom materijalu,
b) rješenje ili certifikat granične inspekcije za zaštitu bilja,
c) deklaracija o kvaliteti sadnog materijala u mjestu proizvodnje.
(6) Dokumentacija iz stavka (4) i (5) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 65.
(Jagodasto voće)
(1) Poticaji za jagodasto voće se odnose na sadnju novih zasada jagode, maline i kupine.
(2) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za jagodasto voće odreñuju se na način naveden u tablici:
R/b
1
1.
2.
3.
Vrsta
2
Jagoda
Malina
Kupina
Minimalna
površina
(ha)
Minimalan
broj sadnica
(kom./ha)
Rok podnošenja zahtjeva
Proljeće
Jesen
Iznos
poticaja
(KM/ha)
3
4
5
6
7
0,20
0,20
0,20
35.000
13.500
2.000
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 15. 8. 2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
do 1.12.2013.
5000,00
5000,00
5000,00
(3) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) se u novom voćnjaku isključuje bilo kakvo kombiniranje voćnih vrsta, ali ne i sorti, nepravilno
pogušćavanje, kao i sadnje iz prethodnih godina,
b) na odreñenoj površini nije već ostvareno pravo na poticaj za navedenu proizvodnju.
c) postoji noseća konstrukcija u trenutku izlaska povjerenstva na teren, za malinu i kupinu.
27
(4) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) račun od registriranoga proizvoñača sadnog materijala ili poduzeća registriranoga za promet
sadnim materijalom,
b) uvjerenje o sortnoj čistoći sadnog materijala izdano od mjerodavne institucije,
c) deklaraciju o kvaliteti sadnog materijala izdanu od proizvoñača sadnog materijala.
(5) Ako se sadni materijal uvozi iz inozemstva, prilaže se i:
a) carinska isprava o uvezenom sadnom materijalu,
b) rješenje ili certifikat granične inspekcije za zaštitu bilja,
c) deklaracija o kvalitetu sadnog materijala u mjestu proizvodnje.
(6) Dokumentacija iz stavka (4) i (5) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja zahtjeva.
Odjeljak C. Ruralni razvoj
Članak 66.
(Ruralni razvoj)
Ruralni razvoj obuhvata investiranje u poljoprivrednu mehanizaciju (samohodnu i priključnu),
prerañivačke kapacitete i ostale poljoprivredne investicije, organsku proizvodnju i certificiranje po
standardima GLOBALGAP-a.
Članak 67.
(Samohodna poljoprivredna mehanizacija)
(1) Poticaji za samohodnu poljoprivrednu mehanizaciju odnose se na sljedeće tipove mehanizacije:
a) traktor
b) univerzalni žitni kombajn,
c) samohodni berač ljekovitog bilja,
d) samohodni berač voća,
e) motokultivator.
(2) Posebni kriteriji i iznos poticaja za samohodnu poljoprivrednu mehanizaciju odreñuju se na način
naveden u tablici:
R.br.
Parametar
Jed. mjere
Iznos
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
Maksimalan broj samohodne polj. mehanizacije po tipu
Minimalna površina poljoprivrednog zemljišta
Razdoblje posjedovanja nakon dobivanja poticaja
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja od nabavne vrijednosti
kom.
ha
godina
%
3
1,00
5
do 1. 12. 2013.
30,00
(3) Posebni dodatni kriterij je da se potiče kupovina nove samohodne poljoprivredne mehanizacije
kupljene u 2013. godini, kupovina na lizing se isključuje.
(4) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) dokaz o posjedovanju vlastitog poljoprivrednog zemljišta (PL, KKP) ili ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta na period od pet godina ili duže,
b) ovjerena preslika računa o kupovini samohodne poljoprivredne mehanizacije,
c) preslika prometne dozvole izdane u Policiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Policija) za vozila koja podliježu registraciji u 2013. godini,
d) ovjerena izjava korisnika da kupljena samohodna poljoprivredna mehanizacija neće biti otuñena
u razdoblju od pet godina od trenutka dobivanja poticaja.
28
(5) Posebna dokumentacija iz stavka (4) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
(6) Poticaj za motokultivator podrazumijeva i pripadajuće priključke pod uvjetom da su kupljeni
zajedno.
(7) Ako se površina poljoprivrednog zemljišta iz tablici u stavku (2) pod rednim brojem 2. ovog članka
prostire dijelom na teritoriju Distrikta, a dijelom na teritoriji susjedne općine, korisnik ima pravo na
poticaj pod uvjetom da mu je prebivalište u Distriktu.
Članak 68.
(Priključna poljoprivredna mehanizacija)
(1) Poticaji za priključnu poljoprivrednu mehanizaciju odnose se na sljedeće tipove mehanizacije:
a) plug,
b) tanjiraču,
c) kultivator,
d) drljaču,
e) valjak,
f) sjetvospremač,
g) frezu-traktorsku,
h) utovarivač stajnjaka,
i) rasturač stajnjaka,
j) cisternu za osoku,
k) rasipač mineralnog gnojiva,
l) sijačicu za strna žita,
m) sijačicu za okopavine,
n) sadilicu,
o) kultivator za meñurednu obradu,
p) prskalicu-traktorsku,
q) atomizer,
r) berač kukuruza,
s) kosačicu-traktorsku,
t) samohodnu kosačicu,
u) prevrtač i sakupljač sijena,
v) presu za sijeno,
w) mašinu za omotavanje bala,
x) rolobaler,
y) silažni kombajn,
z) traktorsku prikolicu,
aa) malčer,
bb) stroj za izradu gredica,
cc) stroj za postavljanje niskih tunela,
dd) sijačicu za sitna sjemena povrća,
ee) stroj za sjetvu u kontejnere,
ff) sadilicu rasada,
gg) stroj za vañenje povrća.
(2) Posebni kriteriji i iznos poticaja za priključnu poljoprivrednu mehanizaciju odreñuju se na način
naveden u tablici:
Parametar
Jed. mjere
Iznos
R.br.
1
1.
2
Maksimalan broj priključne polj. mehanizacije po tipu
3
4
kom.
3
29
2.
3.
4.
5.
Minimalna površina poljoprivrednog zemljišta
Period posjedovanja nakon dobivanja poticaja
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja od nabavne vrijednosti
ha
godina
%
1,00
3
do 1. 12. 2013.
30,00
(3) Posebni dodatni kriterij je da se potiče kupovina nov priključne poljoprivredne mehanizacije
kupljene u 2013. godini, kupovina na lizing se isključuje.
(4) Poticaj za priključnu poljoprivrednu mehanizaciju uključuje i priključno vratilo, pod uvjetom da je
kupljeno zajedno sa priključnom mehanizacijom.
(5) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) dokaz o posjedovanju vlastitog poljoprivrednog zemljišta (PL, KKP, ZK izvadak) ili ugovor o
zakupu poljoprivrednog zemljišta na period od pet godina ili duže,
b) ovjerena preslika računa o kupovini priključne poljoprivredne mehanizacije,
c) ovjerena izjava korisnika da kupljena priključna mehanizacija neće biti otuñena u periodu od tri
godine od trenutka dobivanja poticaja,
d) preslika prometne dozvole izdate u Policiji, za traktorsku prikolicu.
(6) Posebna dokumentacija iz stavka (5) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 69.
(Prerañivački kapaciteti i ostale poljoprivredne investicije)
(1) Poticaji za prerañivačke kapacitete i ostale poljoprivredne investicije odnose se na sljedeće vrste
investicija:
a) sušnicu za voće, povrće, ljekovito bilje, duhan, žitarice i uljarice,
b) hladnjaču za voće i povrće,
c) stroj za pakovanje voća i povrća – pakerica za voće i povrće,
d) mješaonicu stočne hrane,
e) krunjač/mlin kukuruza na mehanički ili električni pogon,
f) stroj za rezanje voća,
g) ureñaj za mužu,
h) laktofrizer,
i) elevator,
j) stočnu vagu, za mjerenje težine od hiljadu do dvije hiljade kilograma,
k) automatsku vrcaljku za med,
l) automatsku pakericu za med,
m) sterilizator zemljišta,
n) sustav za klimatizaciju plastenika, staklenika i peradarnika,
o) sustav za navodnjavanje zemljišta,
p) sustav protugradnih mreža u voćarstvu,
q) stacionarni lančani transporter sa usipnim koševima za žitarice i uljarice,
r) sustav za hranjenje u peradarstvu,
s) sustav za pojenje u peradarstvu,
t) pakericu za brašno i šećer,
u) košnicu kao cjelinu, ne u dijelovima,
v) inox posudu za skladištenje, čuvanje i transport meda od 50 do 500 kg.
(2) Posebni kriteriji i iznos poticaja za prerañivačke kapacitete i ostale poljoprivredne investicije
odreñuju se na način naveden u tablici:
30
R.br.
Parametar
Jed. mjere
1
2
3
4
kom.
godina
%
3
3
do 1. 12. 2013.
30,00
1.
2.
3.
4.
Broj sistema/mašine/ureñaja po tipu
Razdoblje posjedovanja nakon dobivanja poticaja
Rok podnošenja zahtjeva
Iznos poticaja od nabavne vrijednosti
Iznos
(3) Posebni dodatni kriteriji su da:
a) su uložene investicije izvršene u 2013. godini,
b) se samo jednom potiče sustav za klimatizaciju plastenika, staklenika i peradarnika u jednom
plasteniku, stakleniku i peradarniku za propisani razdoblje posjedovanja,
c) sustav za navodnjavanje zemljišta mora biti instaliran na zemljištu za navodnjavanje i u funkciji,
d) sustav protugradnih mreža u voćarstvu mora biti instaliran u voćnjaku i u funkciji.
(4) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) ovjerena preslika računa o kupovini novih prerañivačkih kapaciteta i novih tipova ostalih
poljoprivrednih investicija uz priloženu specifikaciju,
b) ovjerena izjava korisnika da kupljeni novi prerañivački kapaciteti i novi tipovi ostalih
poljoprivrednih investicija neće biti otuñeni u razdoblju od tri godine od trenutka dobivanja
poticaja.
(5) Posebna dokumentacija iz stavka (4) ovog članka se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.
Članak 70.
(Organska proizvodnja)
(1) Posebni kriteriji i iznosi poticaja za organsku proizvodnju odreñuju se na način naveden u tablici:
Iznos poticaja
Proizvodnja
Min. jedinica mjere
(KM/jedinici mjere)
1
2
Biljna proizvodnja
Ratarske kulture
ha
Sadni materijal (osim jagodastog voća)
kom.
Sadni materijal jagodastog voća
kom.
Višegodišnji nasadi
ha
Stočarstvo
Mlijeko (kravlje)
litra
Telad za tov
kom.
Tov junadi
kom.
Tov svinja
kom.
Tov janjadi
kom.
Tov pilića
kom.
Mliječne krave
kom.
Krave u sistemu krava/tele
kom.
Ovce, ovnovi, koze i jarčevi
kom.
Ženke uzgojno valjanih kunića
kom.
Tov ćurića
kom.
Svinje
kom.
Pčelinje zajednice
košnica
(2)
3
700,00
1,20
0,20
700,00
0,25
250,00
390,00
65,00
39,00
0,20
520,00
260,00
68,00
4,00
6,50
125,00
30,00
Isplata poticaja vrši se u skladu sa standardima i kriterijima za organsku proizvodnju.
31
(3) Organska proizvodnja podrazumijeva posjedovanje certifikata od ovlaštene institucije po
principima i standardima Europske unije o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, što podrazumijeva
posjedovanje „eko“ znaka.
Članak 71.
(Osiguranje)
(1) Korisnik ima pravo na poticaj za osiguranje biljne i životinjske proizvodnje kao i objekata u
kojima je zasnovana proizvodnja u 2013. godini pod uvjetom da:
a) je podnio zahtjev za poticaj za tu vrstu proizvodnje u 2013. godini,
b) je osiguranu proizvodnju zasnovao u 2013. godini,
c) je osigurao proizvodnju u 2013. godini,
d) da je izvršio plaćanje cjelokupne premije osiguranja.
(2) Poticaj za osiguranje biljne i životinjske proizvodnje, te objekata iz stavka (1) ovog članka iznosi
50 % od premije osiguranja.
(3) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) polica osiguranja,
b) dokaz o izvršenoj uplati cjelokupne premije osiguranja.
(4) Posebna dokumentacija iz stavka (3) točka a) ovog članka prilaže se prilikom podnošenja
zahtjeva, a dokumentacija iz stavka (3) točke b) ovog članka može se priložiti naknadno.
Članak 72.
(Certificiranje po standardima GLOBALGAP-a, Opcija 2)
(1) Za certificiranje po utvrñenim standardima potiču se pravne osobe koje posjeduju certifikat
GLOBALGAP-a, Opcija 2.
(2) Posebni kriteriji su da:
a) pravna osoba mora biti upisano u sudski registar Distrikta,
b) proizvoñači moraju posjedovati voćnjak na području Distrikta,
c) je rok podnošenja zahtjeva je do 1. 11. 2013. godine,
d) postoji najmanje 30 proizvoñača, koji su u sustavu certifikacije GLOBALGAP-a i sa kojima je
sklopljen ugovor o otkupu voća.
e) minimalna količina izvezenog voća otkupljena od proizvoñača iz točke d) ovog članka iznosi
500 tona.
(3) Posebna dokumentacija koja se prilaže je:
a) certifikat GLOBALGAP-a uz koji mora biti dostavljen i prijevod,
b) popis proizvoñača iz stavka (2) točka d) ovog članka koji sadrži:
1) ime i prezime,
2) broj i datum ugovora o otkupu voća,
3) KO na kojoj se nalazi voćnjak,
4) adresa i broj telefona,
c) dokument o otkupljenim količinama voća od proizvoñača sa popis iz stavka (3) točka b) ovog
članka,
d) dokaz o izvezenim količinama voća.
32
(4) Poticaj iznosi 125,00 KM po jednom proizvoñaču sa popisa iz stavka (3) točka b) ovog članka, s
tim da maksimum iznosa poticaja iznosi 10.000,00 KM.
(5) Pravo na dobivanje poticaja nije moguće ostvariti ako je već jednom po istom certifikatu ostvaren
poticaj.
DIO TREĆI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 73.
(Način isplate odobrenih, a neisplaćenih zahtjeva)
(1) Iz sredstava za poticaje u 2013. godini vrši se isplata odobrenih, a neisplaćenih zahtjeva iz 2012.
godine, po kriterijima koji su važili u Pravilniku o načinu i uvjetima za poticaj u poljoprivrednoj
proizvodnji za 2012. godinu.
(2) Neisplaćeni zahtjevi iz 2013. godine bit će isplaćeni iz sredstava odobrenih u narednoj fiskalnoj
godini.
(3) Proizvodnja u 2013. godini koja je započeta prije početka prijama zahtjeva, a koja se može
utvrditi i ima prateću dokumentaciju, obuhvaćena je programom poticaja za 2013. godinu.
Članak 74.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom
glasniku Brčko Distrikta BiH».
DOSTAVLjENO:
1. Članovima Vlade Brčko Distrikta BiH,
2. Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,
3. Dogradonačelniku,
4. Tajniku Vlade Brčko Distrikta BiH,
5. Pravobraniteljstvu Brčko Distrikta BiH,
6. Direkciji za financije Brčko Distrikta BiH
7. Uredu za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH,
8. Uredu koordinatora Brčko Distrikta BiH u Vijeću ministara BiH,
9. Sektoru za koordinaciju politika i opće poslove,
10. Sektoru za koordinaciju politika i opće poslove
- Odsjeku za opće poslove,
11. „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“,
12. Pismohrana.
GRADONAČELNIK
dr. Anto Domić
33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content