Διαγώνισμα στα Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗΣ,
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΛΥΣΙΑΣ: ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ 20·21
«Ήδη δε τινών ησθόμην…..αλλά υμείς»
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα
2..Για ποια κατηγορία απολογείται ο Μαντίθεος στο συγκεκριμένο χωρίο και
ποιο είναι το έρεισμά της με βάση τα εθιμοτυπικά δεδομένα της εποχής;
3. Ποια ήταν τα κίνητρα που ώθησαν τον Μαντίθεο να ασχοληθεί με το κοινά
από νεαρή ηλικία;
4. Επιτυγχάνονται οι σκοποί ενός τυπικού επιλόγου στο απόσπασμα;
5. Τι σημαίνει ο όρος «έντεχνες πίστεις»; Να τις αναφέρετε ονομαστικά και να
αναλύσετε μία από αυτές.
6. ησθόμην, αχθομένων, διατεθήναι, πεπαυνται, επαρθείη: να γράψετε 2
παράγωγα ουσιαστικά ή επίθετα της ν.ε. (απλά ή σύνθετα) για κάθε λέξη.
Καλή Επιτυχία