β΄λ_αδιδακτο

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ἐγώ δέ περί μέν τῶν ἄλλων ὁμολογῶ τούτοις, ὅπως δέ χρὴ τοῦ δικαίου
ποιεῖσθαί τί προυργιαίτερον, οὐδείς ἄν μέ λέγων πείσειεν. Ὁρῶ γάρ καί
τούς νόμους ἕνεκα τούτου κειμένους καί τούς ἄνδρας τούς καλούς
καγαθούς ἐπί τούτῳ φιλοτιμουμένους καί τάς εὖ πολιτευομένας πόλεις
περί τούτου μάλιστα σπουδαζούσας. Ἔτι δέ τούς πολέμους τούς
προγεγενημένους οὐ κατά τάς δυνάμεις ἀλλά κατά τό δίκαιον τό τέλος
ἅπαντας εἰληφότας, ὅλως δέ τόν βίον τόν τῶν ἀνθρώπων διά μέν κακίαν
ἀπολλύμενον, δί’ ἀρετήν δέ σωζόμενον, ὤστ’ οὐκ ἀθυμεῖν δεῖ τούς ὑπέρ
τῶν δικαίων κινδυνεύειν μέλλοντας ἀλλά πολύ μᾶλλον τούς ὑβρίζοντας
καί τούς τάς εὐτυχίας μή μετρίως φέρειν ἐπισταμένους.
Ισοκράτη, Αρχίδαμος, 35-36
Λεξιλόγιο
Προυργιαίτερος-α-ον:ωφελιμότερος
φιλοτιμοῡμαι:συναγωνίζομαι
σπουδάζω: φροντίζω, επιδιώκω λαμβάνω τό τέλος: τελειώνω
ἀθυμέω-ῶ: απογοητεύομαι ὑβρίζω: έχω αλαζονική συμπεριφορά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.
Μονάδες 20
Β.1.Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
τούτοις: τα τρία γένη της αντωνυμίας στην ονομαστική ενικού και
πληθυντικού.
ἄνδρας: κλητική ενικού
καλούς, δικαίων: τους άλλους βαθμούς των επιθέτων στο ίδιο γένος,
αριθμό και πτώση
δυνάμεις: δοτική ενικού και πληθυντικού.
Μονάδες 5
Β.2. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται:
λέγων: β’ ενικό προστακτικής Αορίστου β’
πείσειεν: απαρέμφατο του ίδιου χρόνου
προγεγενημένους: γ’ πληθυντικό οριστικής Μέλλοντα
ποιεῖσθαι: β’ πληθυντικό ευκτικής του ίδιου χρόνου
ὁρῶ: β’ ενικό προστακτικής Ενεστώτα και οριστικής Παρατατικού.
Μονάδες 5
Γ.1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους τύπους:
ποιεῖσθαι, σπουδαζούσας, τό τέλος, διά κακίαν, κινδυνεύειν
Μονάδες 5
Γ.2. «ὅπως δέ χρή τοῦ δικαίου ποιεῖσθαι τί προυργιαίτερον»: να
χαρακτηρίσετε συντακτικά τη δευτερεύουσα πρόταση (είδος, εισαγωγή,
εκφορά, συντακτική θέση).
Μονάδες 5
Επιμέλεια: Πένη Γράψα