η ετησια αναφορα 2011 του youthnet hellas τομεας της νεολαιας

ISSN 1792-5894
Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 2011
ΤΟΥ YOUTHNET HELLAS
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οκτώβριος 2012
2
Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 2011
ΤΟΥ YOUTHNET HELLAS
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3
© ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ / YOUTHNET HELLAS
Η Ετήσια Αναφορά 2011 του Youthnet Hellas
Τομέας της Νεολαίας στην Ελλάδα
σελίδες 89 (21 x 29,7)
Οκτώβριος 2012
Έκδοση του Δικτύου Νέων Ελλάδας / Youthnet Hellas
Ομάδα Εργασίας Youthnet Hellas
Μαρία Αμαλία Βέργουλα
Βάσω Γιατσίδου
Αρετή Γουσγουριώτη
Μαρία Διούδη
Κωνσταντίνα Δρακάτου
Χριστίνα Κανάτα
Κώστας Κασλής
Μαρίνα Καψαλού
Χαρά Κοκολάκη
Χρήστος Κωνσταντινίδης
Δημήτρης Μακρυστάθης
Χρυσή Μανουσάκη
Ευγενία Μανωλοπούλου
Φωτεινή Παλάσκα
Ζωή Σταμπολλίου
Μαρία Σταυριανάκη
Παρασκευή Σταυριανάκου
Μαριάννα Σταυρουλάκη
Δημήτρης Στεφανάκης
Παναγιώτης Στέφος
Βασίλης Στούκας
Μαρία Συμεωνίδου-Σιδέρη
Ελένη Τζούλια
Γιώργος Χρόνης
Ηλεκτρονική Ψηφιοποίηση
Δήμητρα Ανδριτσάκου
Κριτική Ανάγνωση
Κώστας Σιμιτόπουλος
Επιμέλεια
Μάνος Παυλάκης
4
Περιεχόμενα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................................................7
1.1 Τι είναι το Youthnet Hellas .........................................................................................................7
1.2 Η σημασία της Ετήσιας Αναφοράς στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης ....................................8
1.3 Δημογραφικά Στοιχεία ...............................................................................................................9
1.4 Μεθοδολογία της παρούσας Έκθεσης .....................................................................................10
2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ....................................................................................................................................12
2.1 Νομοθετήματα σχετικά με την παιδεία ...................................................................................12
2.2. Νομοθετήματα σχετικά με τη Νεολαία εν γένει .....................................................................14
2.3. Νομοθετήματα σχετικά με ΜΚΟ .............................................................................................15
3. ΘΕΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΕΩΝ.....................................................................................16
3.1 Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας ....................................................................................................16
3.2 Φοιτητικοί / Σπουδαστικοί Σύλλογοι .......................................................................................16
3.3 Πολιτικές Νεολαίες ..................................................................................................................18
3.4 Μαθητικά Συμβούλια...............................................................................................................19
3.5 Βουλή των Εφήβων ..................................................................................................................20
3.6 Τοπικά Συμβούλια Νέων ..........................................................................................................21
3.7 Μ.Κ.Ο. Νεολαίας ......................................................................................................................22
3.8 Νεολαία Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού .........................................................................34
3.9 Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων ....................................................................................................35
3.10 Διαδικτυακές Οργανώσεις .....................................................................................................40
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΓΝΓ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ...................................................................42
4.1 Εθνικά Προγράμματα ...............................................................................................................42
4.2 Πολιτισμός ................................................................................................................................44
4.3 Εθελοντισμός ............................................................................................................................44
4.4 Απασχόληση και Νεανική Επιχειρηματικότητα .......................................................................45
4.5 Νέα Γενιά σε Δράση .................................................................................................................46
4.6 Εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .................................................................................46
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ .........................................................................................................48
5.1 Τυπική Εκπαίδευση ..................................................................................................................48
5.2 Μη Τυπική Εκπαίδευση............................................................................................................51
5.3 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ....................................................................................................53
5.4 Προώθηση στην Απασχόληση ..................................................................................................54
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ...................................................................................................................57
6.1 Διαδίκτυο..................................................................................................................................57
6.2 Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ/ΤΕΙ ..............................................................58
6.3 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ...............................................................................................60
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ..........................................................................................................................63
7.1 Εθνικοί φορείς ..........................................................................................................................63
7.2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΜΚΟ ........................................................................................63
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................................................68
8.1 Συμπεράσματα από τη Διαδικτυακή Έρευνα ...........................................................................68
8.2 Διαπιστώσεις και Προτάσεις ....................................................................................................69
8.3 Περιορισμοί και προοπτικές της παρούσης έρευνας ..............................................................71
ΠΗΓΕΣ ..................................................................................................................................................73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ...................................................................................................................................76
Ι) Η Διαδικτυακή Έρευνα ................................................................................................................76
ΙΙ) Ιστοσελίδες Φορέων – Εταιρειών Προώθησης στην Απασχόληση ...........................................83
ΙΙΙ) Σύντομα Βιογραφικά Συντελεστών ..................................................................85
5
6
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Τι είναι το Youthnet Hellas
Το Δίκτυο Νέων Ελλάδας - Youthnet Hellas είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός
Οργανισμός (ΜΚΟ) ελεύθερης έκφρασης και δραστηριοποίησης νέων ανθρώπων, με σκοπό
μια πιο δημιουργική και παρεμβατική κοινωνία. Το Youthnet Hellas ιδρύθηκε το 2009 και
αποτελεί μετεξέλιξη μιας από τις πιο οργανωμένες δομές εκπροσώπησης των νέων της
προηγούμενης δεκαετίας - της Κεντρικής Ένωσης Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων
Νεολαίας Ελλάδας - η οποία κληροδότησε μια έμπειρη ομάδα νέων ανθρώπων από
διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι με τις διαφορετικές τους καταβολές, γνώσεις και
βιώματα συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός σύγχρονου και ευέλικτου ΜΚΟ.
Το Youthnet Hellas είναι μια οργάνωση η οποία λειτουργεί και επικοινωνεί αξιοποιώντας
κατά κύριο λόγο τα νέα τεχνολογικά μέσα και το διαδίκτυο. Δεν θα μπορούσε να γίνει
διαφορετικά από τη στιγμή που τα μέλη της βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμένουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ηράκλειο, Κόρινθο, Αλεξανδρούπολη και Έδεσσα, ενώ εθελοντές και μέλη της
Οργάνωσης βρίσκονται σε πολλές άλλες πόλεις, σχηματίζοντας μικρούς τοπικούς πυρήνες.
Παρά την γεωγραφική απόσταση, με την έξυπνη και συνεχή χρήση των νέων τεχνολογιών
βρίσκεται τρόπος για ουσιαστική επαφή, επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και εν τέλει
αποτελεσματική συνεργασία και δικτύωση.
Βασικός σκοπός του Youthnet Hellas είναι η παροχή πληροφοριών στους Νέους της χώρας για
ευκαιρίες εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και απασχόλησης σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς, συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και μια διαρκής ενημέρωση
για τις εξελίξεις στον τομέα της νεολαίας. Αυτή η συνεχής δραστηριότητα επικοινωνείται
μέσω ενός εύχρηστου διαδικτυακού τόπου (www.youthnet.gr) σε συνδυασμό με την
αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και άλλων σύγχρονων εργαλείων των νέων τεχνολογιών.
Τομείς ενδιαφέροντος του Youthnet Hellas είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα
περιβαλλοντικά, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και ελεύθερου λογισμικού, η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ενίσχυση του
ρόλου των νέων αναφορικά με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, η προώθηση του ρόλου των
ΜΚΟ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου,
η ενδυνάμωση των δημοκρατικών αξιών, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εξελισσόμενων χωρών, καθώς και η ενθάρρυνση της
κινητικότητας των Νέων από διαφορετικές εθνικότητες.
Μεταξύ των πιο σημαντικών δράσεων του Youthnet Hellas την τελευταία τριετία
συμπεριλαμβάνονται δράσεις, όπως:
 Η συμμετοχή σε πάνω από 100 Ευρωπαϊκά Προγράμματα ‘Youth in Action’ απευθείας
επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πάνω από 250 ωφελούμενους, Νέους,
μέλη και εθελοντές του Youthnet.
 Η συγγραφή και παρουσίαση της πρώτης Ετήσιας Αναφοράς για τον Τομέα της
Νεολαίας στη χώρα μας από ανεξάρτητο φορέα (2010).
 Η συμμετοχή στην Περιοδεία για το Ευρωπαϊκό Ετος Εθελοντισμού που
διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και στη συζήτηση Στρογγυλής
Τραπέζης με τη συμμετοχή και άλλων εθελοντικών οργανώσεων Νεολαίας (2011).
7







Η συμμετοχή με εκπρόσωπο στην Εθνική Ομάδα για το Διάλογο για την Απασχόληση
των Νέων και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας (2010 2011).
Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Feeling Younger by Getting Older’,
απευθείας επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δια Βίου Μάθηση,
Grundtvig), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη διαλόγου και προσέγγισης ανάμεσα στις
διαφορετικές γενιές και στην στην επανένταξη των ηλικιωμένων στην κοινωνία. Στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από 14 διαφορετικές χώρες (20122014).
Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘The Threads That Connect Us’, απευθείας
επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δια Βίου Μάθηση, Grundtvig), το οποίο
έχει στόχο τη δημιουργία ενός ντοκυμαντέρ από μέλη ΜΚΟ από Ελλάδα, Κύπρο,
Γερμανία, Εσθονία, Φιλανδία, Βουλγαρία και Ρουμανία με θέμα την παραδοσιακή
λαϊκή τέχνη (2010-2012).
Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Steps 4 NGOs’, απευθείας επιδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Youth in the World), με στόχο τη στήριξη των ΜΚΟ που
απευθύνονται σε Νέους και την προώθηση του έργου τους σε παγκόσμιο επίπεδο, με
τη συμμετοχή Νέων από Αυστρία, Βιετνάμ, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Μεξικό, Νεπάλ
και Περού (2010-2012).
Η συμμετοχή στην καμπάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανώσεων Νεολαίας
‘youthNET’ με θέμα τη “συμμετοχή” και η διοργάνωση του ελληνικού μέρους της
καμπάνιας στην Θεσσαλονίκη, που περιελάμβανε διαγωνισμό φωτογραφίας, βίντεο
και σλόγκαν κατά τη διάρκεια του Μαϊου και έκθεση τον Ιούλιο του 2010. Οι νικητές
του ελληνικού διαγωνισμού συναγωνίστηκαν στη συνέχεια με τους ευρωπαίους
ομολόγους τους και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σλόγκαν κέρδισε Έλληνας
συμμετέχοντας, εθελοντής του Youthnet Hellas (fb: Glocal Europe Greece).
Η συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους φορείς.
Η συμμετοχή στη μεγάλη καμπάνια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του ΜΚΟ
PRAKSIS την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS με διανομή ενημερωτικού υλικού και
προφυλακτικών σε διάφορες πόλεις πανελλαδικά (2009).
Το Youthnet Hellas είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νεολαίας ‘youthNET’
(www.youthnetonline.eu) και συμμετέχει ενεργά στις προκηρύξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που αφορούν στους Νέους και ειδικότερα στα προγράμματα ‘Νέα Γενιά σε Δράση’. Είναι
επίσης πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση φορέας Αποστολής, Υποδοχής και
Συντονισμού EVS (Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας).
1.2 Η σημασία της Ετήσιας Αναφοράς στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης
Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη προσπάθεια για την αποτύπωση της
πραγματικότητας στον τομέα της Νεολαίας στην Ελλάδα, μια προσπάθεια που υλοποιείται
εξολοκλήρου από την εθελοντική συμμετοχή μελών και φίλων ενός ανεξάρτητου ΜΚΟ. Αυτό,
επομένως, είναι το πρώτο στοιχείο που αξίζει να σταθεί κανείς: δύο χρόνια μετά την ‘ηρωική’
απόπειρα της συγγραφής της πρώτης Ετήσιας Αναφοράς του 20091, φαίνεται ότι
καλλιεργείται σιγά σιγα μια συνείδηση για την ανάγκη αξιολόγησης των πεπραγμένων στον
χώρο. Αυτό γίνεται εμφανές από τα ευχαριστήρια μηνύματα από τις Διευθύνσεις
Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, που δέχονται τις εκδόσεις των Ετήσιων Αναφορών
1
Βλ. περισσότερα στο http://www.youthnet.gr/index.php/el/activities/reports.
8
του Youthnet Hellas στους καταλόγους τους, αλλά και από τα μηνύματα ΜΚΟ, άτυπων
ομάδων και φορέων Νέων από όλη τη χώρα, που βλέπουν τη δουλειά τους να καταγράφεται,
να αναγνωρίζεται και να διαδίδεται και μάλιστα από φορέα εθελοντικό και ανεξάρτητο.
Υπό αυτή την έννοια, το διακύβευμα για το Youthnet Hellas που έχει αναλάβει ειδικά αυτή
την περίοδο την ευθύνη της αμερόληπτης παρουσίασης δράσεων και ενεργειών, καθώς και
της κριτικής προσέγγισης των φορέων που εκπροσωπούν ή απευθύνονται σε Νέους, είναι
μεγάλο, καθώς ανάμεσα στις συνέπειες της κρίσης της ελληνικής κοινωνίας κυριαρχεί μια
γενικότερη τάση αμφισβήτησης και απογοήτευσης από την πλευρά των Νέων. Τα παραπάνω
συμπτώματα γίνονται καθημερινά εμφανή με ακραίες εκδηλώσεις και καταδικαστέες
συμπεριφορές, κυρίως από μέλη φασιστικών οργανώσεων και ομάδων που εκμεταλλεύονται
τα συνεχώς αυξανόμενα κύματα αρνητικότητας, ειδικά των Νέων, διοχετεύοντας τη δυναμική
τους σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες.
Αυτό ακριβώς είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, το οποίο μια Έκθεση, όπως η Ετήσια
Αναφορά για τον Τομέα της Νεολαίας, μπορεί να αναστρέψει, απλά αναδεικνύοντας αξιόλογα
παραδείγματα συλλογικής δράσης ή καλές πρακτικές οργανώσεων και φορέων Νεολαίας που
δρουν σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, όμως, μια αντικειμενική Έκθεση θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη και να επισημαίνει και τις όποιες δυσλειτουργίες παρατηρούνται σε
θεσμούς και φορείς Νεολαίας με στόχο τον στιγματισμό δράσεων που σχετίζονται με μια
Ελλάδα που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Η σημασία, επομένως, της Ετήσιας Αναφοράς
για τον Τομέα της Νεολαίας την εποχή της κρίσης είναι μεγάλη και σε συνάρτηση με το
ανάλογο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί και φορείς διεθνώς, απαιτεί
την ανάγκη για μια συστηματική και προσεκτική μελέτη και καταγραφή.2
1.3 Δημογραφικά Στοιχεία
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες στον τομέα της Νεολαίας, τα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ζουν περίπου 96 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15
έως 29 ετών3. Από αυτούς 34 εκατομμύρια είναι μεταξύ 25 και 29 ετών, 32 εκατομμύρια
μεταξύ 20 και 24 ετών και 30 εκατομμύρια από 15 έως 19 ετών. Στο σύνολο του πληθυσμού
αποτελούν περίπου το 1/5, με ποσοστό που φτάνει το 19,4%. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο
ποσοστό κυμαίνεται στα ίδια περίπου ποσοστά με σχεδόν 2,5 εκατομμύρια νέους ηλικίας
μεταξύ 15 και 29 ετών να διαμένουν στη χώρα μας4.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 στο σύνολο του πληθυσμού
ήταν μεγαλύτερο από 20% στα 12 νέα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (διευρύνσεις του 2004 και του
2009). Μεταξύ των 15 παλιότερων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μόνο η Ιρλανδία σημείωσε ένα
σημαντικά αυξημένο ποσοστό νέων στο μέσο όρο (σύνολο) του πληθυσμού της. Αντίστροφα,
η Δανία, η Γερμανία και η Ιταλία εμφάνισαν τις μικρότερες τιμές νέων με ποσοστά κάτω του
18% στο σύνολο του πληθυσμού τους.
2
Περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες για αντίστοιχες Εκθέσεις από φορείς στην Ευρώπη και
διεθνώς μπορείτε να βρείτε στην Ετήσια Αναφορά 2010 του Youthnet Hellas στο http://www.
youthnet.gr/index.php/el/activities/reports.
3
YOUTH IN EUROPE – A statistical portrait, Eurostat-Statistical Books, 2009 Edition, Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2009, διαθέσιμο online στο http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF
4
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (2005), Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα Σήμερα, διαθέσιμο online στο
www.neagenia.gr/appdata/documents/ερευνα/research_total. doc, στις 10/09/2010.
9
Πίσω στην Ευρώπη των 29, όπως ήδη αναφέρθηκε, κάτω του 20% του συνολικού πληθυσμού
στην Ευρώπη των 29 είναι ηλικίας 15-29 ετών. Ωστόσο, οι χαμηλοί δείκτες γονιμότητας και το
αυξημένο προσδόκιμο ζωής μαρτυρούν μια αναμενόμενη πτώση στις επόμενες δεκαετίες. Η
μετανάστευση θα πρέπει να ληφθεί ως εξίσου σημαντικός παράγοντας στην καταγραφή και
περιγραφή των ηλικιακών δεικτών που συνθέτουν τα πληθυσμιακά σύνολα. Η Ευρώπη
αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για άτομα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης,
και ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών είναι άτομα νεαρής ηλικίας. Η κινητικότητα εντός της
ΕΕ συμβάλλει, επίσης, στη μεταβολή της δομής της κοινωνίας και στην εκ νέου σύνθεσή της.
Οι χώρες που είναι πιο ψηλά στην προτίμησή τους είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η
Ιταλία, η Κύπρος, Αυστρία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις προτιμήσεις των Νέων
από χώρες εκτός Ε.Ε. συγκαταλέγονται η Εσθονία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Φινλανδία.
1.4 Μεθοδολογία της παρούσας Έκθεσης
Η Ετήσια Αναφορά του 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας οργανώθηκε με βάση την εμπειρία
από τις δύο προηγούμενες Εκθέσεις, στη βάση, ωστόσο, δύο πολύ σημαντικών καινοτομιών.
Η πρώτη από αυτές ήταν η διαδικασία πρόσκλησης και επιλογής των συντελεστών, καθώς και
της οργάνωσης της εργασίας μεταξύ τους. Μέσα από μια ανοικτή πρόσκληση, που
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικών δικτύων του Youthnet Hellas,
αναζητήθηκαν εθελοντές συγγραφείς και ερευνητές. Η ανταπόκριση υπήρξε πραγματικά
μεγάλη και τελικά 27 Νέοι από όλη τη χώρα, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν
μέχρι τότε καμία σχέση με το Youthnet Hellas, επιλέχθησαν για να συμμετέχουν στην Ομάδα
Εργασίας της Ετήσιας Αναφοράς 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας. Στόχος της συγκεκριμένης
επιλογής ήταν το Youthnet Hellas να λειτουργήσει στην πράξη, ως ένας ανεξάρτητος και
ανοικτός σε νέες ιδέες οργανισμός και να αξιοποιήσει έτσι και άλλες προτάσεις από Νέους με
άλλες γνώσεις, εμπειρίες και παραστάσεις.
Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας πραγματοποίησαν μια αρχική συνάντηση γνωριμίας στην
Αθήνα. Στη συνάντηση αυτή, στην οποία συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και μέλη της
Ομάδας Εργασίας που διέμεναν εκτός Αθήνας, ορίστηκαν οι προτεραιότητες, συνδιαμορφώθηκαν οι άξονες και οργανώθηκαν οι σχετικές υπο-ομάδες για τις αντίστοιχες
θεματικές. Οι υπο-ομάδες εργάστηκαν, αξιοποιώντας κυρίως τις δυνατότητες της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παρέδωσαν τα τελικά τους κείμενα, τα οποία συντέθηκαν και
ομογενοποιήθηκαν για να αποτελέσουν την παρούσα Έκθεση. Το συνολικό διάστημα
εργασίας, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την τελική παρουσίαση της Ετήσιας Αναφοράς,
ξεπέρασε τους τέσσερεις μήνες.
Το δεύτερο καινούριο στοιχείο στην Ετήσια Αναφορά του 2011 σε σχέση με τις προηγούμενες
δύο είναι η διενέργεια μιας διαδικτυακής έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε σε διάστημα ενός
μήνα με τη συμμετοχή εκατοντάδων Νέων από όλη τη χώρα. Το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε
κυρίως από την ιστοσελίδα του Youthnet Hellas και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
απαιτούσε την απάντηση σε ένα σετ 27 ερωτήσεων σε διάφορες θεματικές. Για τη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιοποιήθηκε το διαδικτυακό εργαλείο ελεύθερου
λογισμικού Google forms,5 που διασφάλιζε την ανωνυμία των χρηστών. Βασικός σκοπός της
έρευνας ήταν η συλλογή πρωτογενών δεδομένων για θέματα, που σχετίζονται με τους Νέους
ή τους αφορούν, όπως πληροφόρηση, δυνατότητες συμμετοχής σε φορείς, ευρωπαϊκά
προγράμματα και άλλα. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται συνοπτικά στο
τελευταίο κεφάλαιο αυτής της Έκθεσης και αναλυτικά με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος.
5
Βλ. περισσότερα στο https://docs.google.com
10
Κατά τα άλλα, και στην Αναφορά του 2011 υπήρξε επικοινωνία με όλους τους ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της Νεολαίας, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων ήταν
γνωστά ή εύκολα προσβάσιμα, ζητώντας τους να αποστείλουν τις κυριότερες δράσεις τους
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Για όποιους ΜΚΟ ή φορείς Νεολαίας δεν υπήρχε
ανταπόκριση, αξιοποιήθηκαν στοιχεία διαθέσιμα στις επίσημες ιστοσελίδες τους, ενώ στις
περιπτώσεις που ούτε αυτό ήταν εφικτό, η συντακτική ομάδα αποφάσισε την παρουσίαση
έστω του ονόματος των φορέων και του πεδίου δράσης τους.
11
2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το έτος 2011 εκδόθηκαν σημαντικά νομοθετήματα σχετιζόμενα με τη νεολαία, τη παιδεία και
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καταρχάς σημειώθηκε μια νομοθετική προσπάθεια
αναδιάρθρωσης και εκμοντερνισμού της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και ενίσχυσης της
διασυνοριακής συνεργασίας στο χώρο της παιδείας. Επιπλέον, λήφθηκε νομοθετική
πρωτοβουλία για την υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την
ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Τέλος, στα πλαίσια των
πολυάριθμων πονημάτων που επηρέασαν τις εργασιακές σχέσεις, εντοπίζεται διάταξη που
αφορά ειδικά τις συμβάσεις μαθητείας νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών. Παρακάτω επιχειρείται
η κατηγοριοποίηση των εν λόγω νομοθετημάτων ανάλογα με το αντικείμενό τους και η
συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σημείων αυτών.
2.1 Νομοθετήματα σχετικά με την παιδεία
Νόμος 4009/2011
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
Σύμφωνα με το νόμο 4009/2011, η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς που
λειτουργούν ανεξάρτητα: τον πανεπιστημιακό, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα
Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, και τον τεχνολογικό, που περιλαμβάνει τα
Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κάθε ΑΕΙ έχει ως όργανα τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο και το
Συμβούλιο.
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου συνοψίζονται στη χάραξη της στρατηγικής του
εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην εποπτεία της λειτουργίας του
και την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού του, του οργανισμού και
κανονισμού του, καθώς και στην εκλογή των κοσμητόρων των σχολών του. Το Συμβούλιο
αποτελείται από δεκαπέντε ή έντεκα μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των Καθηγητών πρώτης
βαθμίδας στο ίδρυμα, η πλειοψηφία των οποίων είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και ένα
μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα μέλη είναι εξωτερικά. Τις
θέσεις των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου μπορούν να καταλάβουν πρόσωπα ευρείας
αναγνώρισης στην επιστήμη, στα γράμματα ή τις τέχνες, που διακρίνονται στην κοινωνική,
οικονομική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή της χώρας ή διεθνώς και έχουν γνώση και εμπειρία
από θέσεις ευθύνης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής και επιτρέπεται η
επανεκλογή τους μια φορά στο Συμβούλιο του ίδιου ιδρύματος. Ειδικά η θητεία του
εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.
Άλλη καινοτομία του Νόμου αποτελεί ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή, που σκοπό έχει
τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος,
τη τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση
φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας ενός Α.Ε.Ι. Ο
Συνήγορος του Φοιτητή, που δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας
των φοιτητών, επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά. Μπορεί να είναι
καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του
Ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός
ακαδημαϊκού έτους με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.
12
Σε σχέση με τη φοιτητική μέριμνα ο Νόμος περιέχει διάφορες ιδιαίτερες προβλέψεις.
Καταρχάς, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν
έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης και στέγασης των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την
ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση, την εντοπιότητά τους, την έδρα του
ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Προβλέπεται επίσης η
δυνατότητα παροχών και διευκολύνσεων σε σχέση με τις μετακινήσεις των φοιτητών σε όλη
τη διάρκεια του έτους και την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία.
Σημαντικές ρυθμίσεις εισάγονται και σε σχέση με τη χρηματοδότηση των σπουδών.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον Οργανισμό τους, χορηγούν σε
φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοση τους στις σπουδές και την
ατομική ή οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου
κύκλου σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά) μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα
οποία φοιτούν ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση εκ μέρους των φοιτητών να
προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως, σε υπηρεσίες
του ιδρύματος. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο
εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας με εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές
συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις δημόσιες
προμήθειες. Η αποπληρωμή του δανείου από τους φοιτητές πραγματοποιείται τμηματικά και
σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησης τους ή την απόκτηση
ατομικού εισοδήματος.
Νόμος 4027/2011
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις
Με το οικείο νομοθέτημα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις μονάδες ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους, τον θεσμό των συντονιστών
εκπαίδευσης, τις επιλογές, τις τοποθετήσεις και την αξιολόγησή τους, καθώς και τα σχετικά
ζητήματα με τις αποσπάσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ημεδαπής σε μονάδες
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία και
οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με
την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων ή άλλων μορφών σπουδών ελληνικής γλώσσας σε
αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, αναπτύσσονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
Παράλληλα θίγονται επιμέρους θέματα σε σχέση με τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης,
το ΕΚΕΠΙΣ κλπ.
Υ.Α. 0544/Μ.6410/ΑΣ5 (ΦΕΚ Α΄ 59/29.03.2011)
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2011-2016
Με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση εγκρίνεται μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της
παιδείας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και εξαγγέλλεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα
ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων τους και των Ερευνητικών τους
Κέντρων, μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής
επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια, συμπόσια και συναντήσεις, της ανταλλαγής καθηγητών,
επιστημόνων ερευνητών και φοιτητών και της ανταλλαγής πληροφοριών, επιστημονικών
συγγραμμάτων, καθώς και εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού. Προβλέπεται η χορήγηση
13
υποτροφιών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από την Ελλάδα για μεταπτυχιακές σπουδές στη Κύπρο και αντίστροφα, η ανταλλαγή
μαθητών και η προώθηση της αδελφοποίησης σχολείων. Επίσης, διακηρύσσεται ότι οι δύο
χώρες θα επιμείνουν στο ήδη ισχύον σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών και
θα εξακολουθήσουν τη συνεργασία τους στα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες εισαγωγής
στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ελλάδας
και της Κύπρου.
Νόμος 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118/24-5-2011)
Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις
Με το νόμο αυτό ιδρύεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με σκοπό να συνεπικουρεί
το έργο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα σχετικά με τη 1οβάθμια και 2οβάθμια
εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη 2οβάθμια στη 3οβάθμια εκπαίδευση. Με τον ίδιο
νόμο καταργούνται οι φορείς: α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), β) Κέντρο Εκπαιδευτικής
Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), γ) Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), δ) Ινστιτούτο Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.). Επίσης, καταργείται ο Οργανισμός
Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), οι υποδομές, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα
περιουσιακά στοιχεία και τα αρχεία του οποίου περιέρχονται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.). Το Ι.Τ.Υ.Ε. εδρεύει στη Πάτρα, διατηρεί
όμως παράρτημα στην Αθήνα και σκοπός του είναι η έρευνα και η αποτελεσματική
αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στον τομέα της
εκπαίδευσης. Στο νόμο αναπτύσσεται αναλυτικά η δομή και λειτουργία του. Τέλος, στο νόμο
αναπτύσσεται το θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με αναφορά σε
θέματα στελέχωσης, διοίκησης, εποπτείας και διάρθρωσης του ωρολογίου προγράμματος.
Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος επιλογής μιας σχολικής μονάδας και μετατροπής της σε
Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.
2.2. Νομοθετήματα σχετικά με τη Νεολαία εν γένει
Νόμος 3986/1.7.2011
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας
Ο Νόμος προβλέπει στο άρθρο 43 αυτού ότι νέοι ηλικίας από 18 έως 25 ετών είναι δυνατόν
να συνάπτουν με εργοδότες συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
διάρκειας μέχρι 24 μηνών και με αποδοχές μικρότερες έως 20% από τις προβλεπόμενες για
νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην
οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική
γενική). Οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας σε είδος και
επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη. Οι νέοι που συνάπτουν τις συμβάσεις εργασίας αυτές
προσλαμβάνονται πλέον του υφιστάμενου προσωπικού που οι εργοδότες απασχολούν.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν τη
σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε μείωση του προσωπικού που
απασχολούν, αλλά ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη
διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας αυτών. Είναι δυνατόν να συνάπτονται
14
περισσότερες από μία συμβάσεις εργασίας στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, μέσα σε διάστημα 24
μηνών από τη σύναψη της πρώτης σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Οι
συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας γνωστοποιούνται αμελλητί
και το αργότερο εντός της επόμενης της σύμβασης ημέρας στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας
του εργοδότη.
2.3. Νομοθετήματα σχετικά με ΜΚΟ
Κ.Υ.Α. 1. 2203/ΟΙΚ.3.451 (ΦΕΚ Β 313 25.2.2011)
Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου της Κατηγορίας Πράξης
"Υποστήριξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (γυναικείων οργανώσεων)" του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" (σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006)
Με την οικεία Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας προβλέπεται η
επιχορήγηση γυναικείων οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της
προώθησης της ισότητας των φύλων ή/και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των γυναικών, μετά από υποβολή αίτησης από την ενδιαφερόμενη οργάνωση, για την
υλοποίηση σχεδίων δράσεως σε τουλάχιστον ένα από τους παρακάτω τομείς:
 Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και
στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.
 Υποστήριξη γυναικών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως:
μετανάστριες, πρόσφυγες, φυλακισμένες, αποφυλακισμένες, γυναίκες Ρομά,
γυναίκες με αναπηρία κ.ά.
 Καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών
ρόλων, όπως προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 Ένταξη της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα σε τομείς όπως το
περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη
κ.ά.
Κάθε Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ενέργειες συμβουλευτικής,
πληροφόρησης, στήριξης γυναικών και τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες
ενεργειών:
 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά,
φυλλάδια, οργάνωση/ψηφιοποίηση αρχείων κ.ά.)
 Συνέδρια - σεμινάρια - ημερίδες - θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών εργαστήρια (workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση
τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών
πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ Μ.Κ.Ο., γυναικείων
οργανώσεων και άλλων φορέων.
Η Υπουργική απόφαση καθορίζει λεπτομερώς τόσο τις ειδικότερες προϋποθέσεις υποβολής
αιτήσεως χρηματοδότησης από τις ενδιαφερόμενες Μ.Κ.Ο., όσο και τα σχετικά με την
εκταμίευση της επιχορήγησης και την αξιολόγηση της υλοποίησης της επιχορηγούμενης
δράσης.
15
3. ΘΕΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
Η συγκεκριμένη ενότητα ασχολείται με τους κυριότερους φορείς εκπροσώπησης Νέων στην
Ελλάδα. Οι περισσότεροι φορείς, που παρατίθενται παρακάτω, έχουν ήδη αναφερθεί στις
δύο προηγούμενες Εκθέσεις. Ωστόσο, κρίθηκε από τη συντακτική ομάδα του Youthnet Hellas
ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάθε χρόνο μια επικαιροποιημένη λίστα με όλους τους φορείς
Νεολαίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ακόμα κι αυτό συνεπάγεται μια απλή
αναφορά ή περιγραφή στους σκοπούς και τις δράσεις τους. Επισημαίνεται και πάλι ότι
παρουσιάζονται δράσεις κατά τη διάρκεια του 2011 για όσους φορείς εκπροσώπησης Νέων
ανταποκρίθηκαν στην επικοινωνία της συντακτικής ομάδας του Youthnet Hellas ή για όσους
φορείς υπήρχαν σχετικές πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες τους.
3.1 Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε το 1998 και αντιπροσωπεύει μία
ανεξάρτητη, μη κυβερνητική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Αποτελεί επίσημο εκπρόσωπο
της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό
επίπεδο και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Youth Forum, το Ευρωπαϊκό όργανο Νεολαίας.
Συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων, πολλές όμως από τις οποίες
υπολειτουργούν ή δεν έχουν δράση. Και για το 2011, όπως και το 2010, οι δραστηριότητες
του ΕΣΥΝ περιορίστηκαν σε αποστολές δελτίων τύπου με αφορμή διάφορες επετείους και σε
αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της οργάνωσης για θέματα που ενδιαφέρουν τους Νέους.
3.2 Φοιτητικοί / Σπουδαστικοί Σύλλογοι
Στις Ετήσιες Αναφορές των δύο προηγούμενων ετών το βάρος είχε δοθεί κυρίως στις
φοιτητικές και σπουδαστικές παρατάξεις. Η αδυναμία αυτών των παρατάξεων να
αποτελέσουν πυρήνες γόνιμου προβληματισμού, διαλόγου και δημιουργικών δράσεων είναι
εμφανής κάθε χρόνο και αποδεικνύεται από τη συνεχώς μειούμενη συμμετοχή των φοιτητών
σε αυτές. Οι γνωστότερες φοιτητικές παρατάξεις είναι οι παρακάτω:
 Αριστερή Ενότητα (ΑΡΕΝ)
 Δημοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία - Νέα Δημοκρατική Φοιτητική Κίνηση (Δ.Α.Π.Ν.Δ.Φ.Κ.)
 Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (Ε.Α.Α.Κ.)
 Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (Π.Α.Σ.Π.)
 Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (Π.Κ.Σ.)
 Φοιτητική Οργάνωση Συναγερμού (Φ.Ο.Σ.)
Παράλληλα, συλλογικά όργανα λήψης των αποφάσεων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι
Σύλλογοι Φοιτητών (για ΑΕΙ) ή Σπουδαστών (για ΤΕΙ). Κατά παράδοση, υπάρχει ένας Σύλλογος
ανά γνωστικό αντικείμενο, τμήμα, σχολή, ή ακόμη και ακαδημαϊκό ίδρυμα. Τις έδρες του Δ.Σ
ενός Φοιτητικού Συλλόγους καταλαμβάνουν εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων
ανάλογα με το ποσοστό που έλαβαν στις φοιτητικές εκλογές. Στην Ελλάδα, όλοι οι
εγγεγραμμένοι σπουδαστές και φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου, ανήκουν αυτόματα στον
σύλλογο της σχολής ή του τμήματος τους, ενώ υπάρχουν κατά περίπτωση σύλλογοι
μεταπτυχιακών φοιτητών ή Σύλλογοι στη βάση ενδιαφερόντων (Φωτογραφίας, Θεάτρου,
Χορού κ.α.) και δράσεων (κατά των Ναρκωτικών, Αιμοδοσίας κ.α.). Μερικά παραδείγματα
αποτελούν οι παρακάτω Σύλλογοι.
16
Πλάτων
Ο Σύλλογος φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιά ‘ο Πλάτων’ ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί το
μόνο συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Ανήκει στην ΕΦΕΕ και τυπικά
διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού που είναι εγκεκριμένο από το
Πρωτοδικείο Πειραιά.
Σύλλογος Φοιτητών Έρασμος
Η αποστολή του Συλλόγου αυτού είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας Ελλήνων και ξένων
φοιτητών σε άλλα Πανεπιστήμια, έτσι ώστε περισσότεροι νέοι να γνωρίσουν χώρες που δεν
έχουν επισκεφθεί, τον πολιτισμό τους και γενικότερα πράγματα που φέρνουν τους
ανθρώπους κοντά, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους, τη θρησκεία, το οικονομικό
υπόβαθρο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.
Σωτήρης Πέτρουλας
Ο Σύλλογος Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας φέρει από το 1975 το όνομα
"Σωτήρης Πέτρουλας" στη μνήμη του ήρωα φοιτητή της ΑΣΟΕΕ Σωτήρη Πέτρουλα, που έπεσε
νεκρός τη νύχτα της 21ης Ιουλίου 1965 (Ιουλιανά) στη συμβολή των οδών Σταδίου και
Χρήστου Λαδά. Το ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία εκλέγονται
στις φοιτητικές εκλογές που διενεργούνται κάθε άνοιξη.
Φοιτητική Ένωση Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Οι φοιτητικοί σύλλογοι όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. υπάγονται στη Φοιτητική Ένωση
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΑΠΘ). Η ΦΕΑΠΘ ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό
το συντονισμό του φοιτητικού κινήματος. Η ΦΕΑΠΘ διοργανώνει συνέδριο κάθε δύο χρόνια,
στο οποίο μετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλους τους συλλόγους των φοιτητών του
Α.Π.Θ. Στο συνέδριο αυτό εκτιμάται η πορεία των πανεπιστημιακών πραγμάτων, η πολιτική
κατάσταση της χώρας μας και σχεδιάζεται το πρόγραμμα δράσης των φοιτητικών συλλόγων.
Κάθε συνέδριο, στο τέλος των εργασιών του, εκλέγει ένα 15μελές κεντρικό συμβούλιο, το
οποίο υλοποιεί τις αποφάσεις του συνεδρίου.
Φοιτητικός Σύλλογος Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
Ο Σύλλογος των φοιτητών άρχισε τις λειτουργίες του το Ακαδημαϊκό έτος 1992-93 με στόχο να
συμβάλει στην ομαλή ανάπτυξη του Τμήματος και τη διασφάλιση της ικανοποιητικού
επιπέδου εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Σύλλογος των φοιτητών δημιούργησε βιβλιοθήκη με
βιβλία που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
αλλά και το λογισμικό των εργαστηρίων με σκοπό τη βιβλιογραφική υποστήριξη των μελών
του. Ο Σύλλογος ασχολείται, επίσης, με την ομαλή ένταξη του νεοεισαχθέντος φοιτητή στην
Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
Πανεπιστήμιο Ιατρικής - Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ελλάδος
Η Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1993 και
αποτελεί Αστική Εταιρεία, μη Κερδοσκοπική με πολιτική δραστηριοποίηση στα πλαίσια του
εθελοντισμού. Στην ΕΕΦΙΕ μπορούν να συμμετάσχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές το
επιθυμούν. Διαθέτει παράρτημα σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδος και αριθμεί πάνω
από 2000 μέλη.
Σύλλογοι Φοιτητών AEGEE και AIESEC
Για τους δύο μεγάλους αυτούς Συλλόγους Φοιτητών γίνεται αναφορά, όπως κάθε χρόνο, στην
ενότητα που αφορά στις ΜΚΟ (βλ. παρακάτω στην ενότητα 3.7).
17
3.3 Πολιτικές Νεολαίες
Η Ετήσια Αναφορά 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας δεν έχει να προσφέρει τίποτα παραπάνω
στο θέμα των Πολιτικών Νεολαιών απ’ ό,τι οι Αναφορές των προηγούμενων ετών. Οι
Πολιτικές Νεολαίες, όπως αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο και από τα συμπεράσματα
της διαδικτυακής έρευνας που υλοποίησε το Youthnet Hellas,6 αδυνατούν πλέον να
δικαιολογήσουν έστω και στο παραμικρό την ύπαρξη και λειτουργία τους, καθώς έχουν
απαξιωθεί πλήρως στη συνείδηση της κοινωνίας. Είναι ενδεικτικό ότι οι επίσημες ιστοσελίδες
τους παρουσιάζουν πολύ περισσότερες ανακοινώσεις από τα γραφεία Τύπου, παρά
πραγματικές δράσεις. Κάποιες από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω.
Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) www.kne.gr
Οι εκδηλώσεις των Οργανώσεων της ΚΝΕ ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2011 σε όλη την Ελλάδα
για το 37ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Κατά την διάρκεια του φεστιβάλ λειτουργούσε
παιδότοπος με μουσικοκινητικά παιχνίδια, προβολές ταινιών, παραστάσεις, κουκλοθέατρο.
Επίσης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη, Αγώνας
Δρόμου 5 χλμ., αφιερωμένος στην πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά. Ο Αγώνας Δρόμου
ξεκινήσε από την πλατεία Ελευθερίας στο Ίλιον και κατέληξε στο Πάρκο Τρίτση. Εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν και σε διάφορες πόλεις, όπως Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα,
Κόρινθος, Πάτρα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη κ.α.
Νεολαία Ορθόδοξου Συναγερμού (ΝΕ.Ο.Σ.) www.neolaialaos.gr
Οι δράσεις της ΝΕ.Ο.Σ. για το 2011:
- Η νεολαία του Λαος Δυτικών Προαστίων από το Νοέμβριο του 2011 ξεκίνησε μαθήματα
Ελληνικών παραδοσιακών χωρών, διοργάνωσε ανοιχτή συνάντηση τον Ιούνιο για τα
μέλη της, ενώ τον Μάρτιο πραγματοποίησε επίσκεψη και προσφορά αγαθών στο
Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο. Τον Φεβρουάριο οργάνωσε χοροεσπερίδα γυναικών σε
νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, και τον Μάρτιο αποκριάτικο πάρτυ στις Δυτικές
συνοικίες.
- Η Νεολαία Ηλείας οργάνωσε εκδήλωση για συλλογή τροφίμων, ρούχων και άλλων ειδών
για το χαμόγελο του παιδιού στο Πύργο Ηλείας τον Δεκέμβριο
- Εκδηλώσεις για τα Ίμια και το Αιγαίο πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο 2011 σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη στην εταιρεία Μακεδονικών σπουδών
- 5η κατασκήνωση της Ν.Ε.Ο.Σ, 25-31 Ιουλίου, στην Αργολίδα
Νεολαία ΠΑΣΟΚ www.neolaia-pasok.gr
- Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στις ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των
νέων σχετικά με το AIDS με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS τον Δεκέμβριο
2011.
Νεολαία Συνασπισμού www.neolaiasyn.gr
Η Νεολαία Συνασπισμού συμμετείχε στις παρακάτω δράσεις για το 2011:
- 8 Νοεμβρίου: Ανάρτηση πανό στην Ακρόπολη
- Δεκέμβριος 2011: Συγκέντρωση προϊόντων για την ενίσχυση των απεργών της Ελληνικής
Χαλυβουργιας
- 8-11 Δεκεμβρίου: Πολυμελής αποστολή της Νεολαίας Συνασπισμού βρέθηκε στις
Βρυξέλλες με στόχο την ενημέρωση της οργάνωσης για τις δραστηριότητες του
Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της ευρωομάδας της Αριστεράς
- Νοέμβριος 2011: Αποστολή μελών της Νεολαίας Συνασπισμού στην Αίγυπτο
6
Βλ. ενότητα 8, καθώς και το σχετικό παράρτημα στο τέλος της Αναφοράς.
18
-
-
16 Νοεμβρίου: H Νεολαία Συνασπισμού, στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για τα
38 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, διοργανώσε εκδήλωση με θέμα: «Η
δημοκρατία ως αλλαγή. Το κράτος εκτάκτου ανάγκης τότε και σήμερα».
24 Ιουλίου – 1 Αυγούστου: Εναλλακτικό camping νεολαίας Συνασπισμού στο
Γιαννιτσοχώρι Ευβοίας. Κατά τη διάρκεια του 10ήμερου διεξήχθησαν συζητήσεις για την
οικονομική κρίση, τις κοινωνικές αντιστάσεις, το «κίνημα των πλατειών», την οικολογία
και πολλά άλλα ζητήματα. Παράλληλα διοργανώθηκαν συναυλίες, εκδρομές, προβολές
ταινιών, αθλοπαιδίες.
Οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ) www.onned.gr
Οι σημαντικότερες δράσεις της ΟΝΝΕΔ για το 2011 ήταν οι παρακάτω:
- Στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης της ΟΝΝΕΔ «Πληρώνω Δίκαια» με θέμα την
αναγκαιότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών, η οποία ξεκίνησε από την Αθήνα
τη Πέμπτη 14/7,οργανώθηκε παρουσίαση της πρότασης σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας.
- 29 Νοεμβρίου: Πραγματοποιηθηκε η 2η Εθελοντική Αιμοδοσία ΟΝΝΕΔ
- 1-2 Δεκεμβρίου: Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του AIDS
- 16 Νοεμβρίου: Πραγματοποιηθηκε το 1o θεματικό debate της Οργάνωσης Νέων της
Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη των γραφείων, με θέμα
«Γενιά του Πολυτεχνείου: Βοήθησε την Ελλάδα;»
- 26 Ιουλίου 2011: Εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα το πολιτικό χρήμα και τις απαιτούμενες
θεσμικές αλλαγές προκειμένου να δοθεί μία νέα πνοή στον κοινοβουλευτικό θεσμό, το
εκλογικό σύστημα και τη λειτουργία των κομμάτων.
- 15-17 Ιουλίου 2011: Η Πολιτική Ακαδημία της ΟΝΝΕΔ, οργάνωσε στην Αίγινα το 2o
επιμορφωτικό «summer school» της για θέματα πολιτικής επικονωνίας με την
συμμετοχή μελών της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
- Ιούνιος 2011: Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η ΟΝΝΕΔ συμμετείχε
στον υποβρύχιο καθαρισμό του βυθού στο Παλαιό Φάληρο
- 31 Μαΐου: Δράση στην πλατεία Ομονοίας για την ενίσχυση και την προσπάθεια για
άμεση λήψη μέτρων για μια αξιοπρεπή διαβίωση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και τις
γύρω περιοχές.
- Νοέμβριος 2011: Παρουσίαση της δράσης «επιχειρώ» και του διαδικτυακού τόπου
epixeiro.info.
3.4 Μαθητικά Συμβούλια
Το πλαίσιο λειτουργίας των Μαθητικών Συμβουλίων δίνει τη δυνατότητα στις μαθητικές
κοινότητες να αναπτύξουν σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, βέβαια, τα Μαθητικά Συμβούλια επικεντρώνονται σε δράσεις που αφορούν σε
πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα είναι δύσκολο -λόγω της πληθώρας και
διασποράς τους, αλλά και της ελάχιστης προβολής του θεσμού- να εντοπιστούν τα Μαθητικά
Συμβούλια, τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες έξω από το τυπικό πλαίσιο της σχολικής
λειτουργίας. Αντί καλών παραδειγμάτων από δράσεις Μαθητικών Συμβουλίων, επομένως,θα
αναφερθεί μια σημαντική δραστηριότητα από τον μαθητικό χώρο που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κινητικότητα των
Νέων στην Έρευνα και την Τεχνολογία
19
Η πρώτη, λοιπόν, Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας7 υλοποιήθηκε στη Λάρισα από 17 έως
19 Δεκεμβρίου 2011, με σκοπό να αναδείξει τις απόψεις των νέων της Ελλάδας και της
Κύπρου σχετικά με τη θέση της νεολαίας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κοινωνικοπολιτικό
γίγνεσθαι. Στη συνδιάσκεψη επιλέχθηκαν και προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν 40 σχολεία
από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το κάθε σχολείο είχε δικαίωμα να εκπροσωπηθεί από 15
μαθητές που θα προέρχονταν από την Γ΄ Γυμνασίου, την Α', Β' ή και Γ' Λυκείου. Σε κάθε
σχολείο ανατέθηκε η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πάνω σε έναν από τους οκτώ
άξονες της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία. Οι άξονες ήταν οι εξής:
1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2. Απασχόληση και Νεανική Επιχειρηματικότητα
3. Υγεία και Ευεξία
4. Ενεργή Συμμετοχή στα κοινά
5. Κοινωνική ένταξη
6. Δημιουργικότητα και Κουλτούρα
7. Νεολαία και Κόσμος
8. Εθελοντισμός
3.5 Βουλή των Εφήβων
H Bουλή των Εφήβων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το σχολικό έτος 19951996 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε έτος με σκοπό την εξοικείωση των νέων μαθητών με τη
λειτουργία των δομών του κοινοβουλίου, τις δημοκρατικές διαδικασίες και την
ευαισθητοποίηση για τα κοινά. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της B΄ τάξης όλων
των ενιαίων λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ)
της χώρας, στους μαθητές των ελληνικών λυκείων της Αλλοδαπής, καθώς και στους μαθητές
της B΄ τάξης των λυκείων και τεχνικών σχολών της Kύπρου.
Η διαδικασία συμμετοχής στη Βουλή των Εφήβων από τη ΙΕ΄ Σύνοδο και μετά απαιτεί από
τους συμμετέχοντες την ηλεκτρονική συμπλήρωση δύο ερωτήσεων οι απαντήσεις των οποίων
(50 - 150 λέξεων) αποστέλλονται διαδικτυακά σε επιτροπή αξιολόγησης. Η τελική σύνθεση
της Βουλής των Εφήβων προκύπτει από κλήρωση, καθώς κληρώνονται 300 έφηβοι βουλευτές
από την Eλλάδα, την Kύπρο και τον Aπόδημο Eλληνισμό (260 από την Ελλάδα, 20 από την
Κύπρο, 20 από τον Απόδημο Ελληνισμό).
Η ΙΣΤ΄ Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 2-5 Σεπτεμβρίου
2011. Συγκροτήθηκε το σώμα της «Βουλής των Εφήβων» το οποίο χωρίστηκε σε πέντε
Επιτροπές, που αντιστοιχούν στις Διαρκείς Eπιτροπές του ελληνικού Κοινοβουλίου και είναι
οι:
1. Μορφωτικών Υποθέσεων
2. Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
3. Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής & Εμπορίου
4. Κοινωνικών Υποθέσεων
5. Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνη
Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι έφηβοι βουλευτές και πάνω στα οποία σχεδίασαν και
ψήφισαν νόμους ήταν:
 Η καταπολέµηση της βίας µε αφορµή αθλητικές εκδηλώσεις
 Η Ελληνική Ιθαγένεια οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών
7
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας, Λάρισα, 17-19 Δεκεμβρίου 2011, διαθέσιμο στο
http://www.rpclass.gr/file.php/1/Pan-Hellenic_Youth_Summit_Official3.pdf
20



Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
Μέτρα σχετικά µε ναρκωτικές ουσίες
Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης.8
3.6 Τοπικά Συμβούλια Νέων
Τα πρώτα Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟΣΥΝ) -Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια Νέων στην
αρχή- συστάθηκαν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και την ευθύνη των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1997, ενώ η θεσμοθέτησή τους ολοκληρώθηκε με
νομοθετική ρύθμιση τον Φεβρουάριο του 2006. Ο θεσμός, ωστόσο, ουσιαστικά από το 2006
και μετά δεν λειτούργησε ποτέ σύμφωνα με τις προσδοκίες. Φωτεινές εξαιρέσεις αποτελούν
μεμονωμένες δράσεις Τοπικών Συμβουλίων, οι οποίες σχετίζονται κατά βάση με πολιτιστικά
θέματα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τέτοιων δράσεων μέσα στο 2011:

ΤΟΣΥΝ Αμαρουσίου:
- Λαχανόκηποι σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης
- Ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων
- Συμμετοχή στο διαγωνισμό του δικτύου Eurocities «Η πόλη σου-η ματιά σου»

ΤΟΣΥΝ Αμφίκλειας:
- Τουρνουά 5Χ5
- Πάρτυ Νεολαίας
- Τουρνουά Τάβλι

ΤΟΣΥΝ Διονύσου
- Αναδασώσεις, δεντροφυτεύσεις, καθαρισμοί δασών
- Διάθεση ρούχων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ΤΟΣΥΝ Έδεσσας:
- Δράση για την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS
- Διαγωνισμός φωτογραφίας « η Έδεσσα μέσα από τα μάτια των νέων»

ΤΟΣΥΝ Θέρμης:
- Συμμετοχή στη Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση της Action Aid, με διοργάνωση
έκθεσης φωτογραφίας και προβολή ντοκιμαντέρ.
- Βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, σχολικού έτους 2009-10 και καραόκε πάρτυ.
- Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα: «Αυτοπροσδιορισμός – Ανεξάρτητη Διαβίωση και
Ποιότητα Ζωής των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία».
- 9η Γιορτή Νεολαίας με φιλανθρωπικό παζάρι διάφορων ΜΚΟ και συναυλία του
συγκροτήματος «Reflections» και επιδείξεις graffiti, ΒΜΧ & break-dance (“Street
Mode Festival ΙΙ”), συναυλία γνωστών συγκροτημάτων.
- «1ο Ανταποδοτικό – Χαριστικό Παζάρι», στην πλατεία Παραμάνας, στην Θέρμη. Σε
συνεργασία με τους Εθελοντές του Δήμου Θέρμης.
- Ενημέρωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS και υπαίθριο happening.
- «Reunion Party», με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 ετών λειτουργίας της Νεολαίας
του Δήμου Θέρμης.
8
Περισσότερα για τη Βουλή των Εφήβων στο http://www.efivoi.gr/?CMD=imgmenu_txts
21

ΤΟΣΥΝ Τυλίσου:
- Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την Αγροτική Οικονομία και προώθηση της ιδέας
δημιουργίας αγροτικού bazaar με προϊόντα της ευρύτερης περιοχής σε χαμηλότερες
τιμές.
- Διοργάνωση περιβαλλοντικών περιπάτων με σκοπό οι νέοι του χωριού να γνωρίσουν
καλύτερα την περιοχή τους.
- Διοργάνωση μαθημάτων κρητικών χορών για παιδιά και μεγάλους.
- Αναβίωση παλιών παιχνιδιών (πεντόβολα, κουτσό κλπ) με τη συμμετοχή των παιδιών
των σχολείων της περιοχής.
- Διοργάνωση παιχνιδιού «Κυνήγι θησαυρού» αναζητώντας μέρη της περιοχής και
ιστορικά σημεία. (Καθιερωμένη ετήσια Εκδήλωση).
- Έκδοση ετήσιων ημερολογίων με διαφορετικά θέματα: (τοποθεσίες της περιοχής μας,
Θεματολόγια όπως γεγονότα «σαν σήμερα», παγκόσμιες ημέρες, ιστορία της Ελλάδος
αλλά και παγκόσμια).
- Αυγουστιάτικη Γιορτή Νεολαίας την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας (Καθιερωμένη
ετήσια Εκδήλωση).
- Διαγωνισμός «Φωτογραφίζω και Κερδίζω».
- Συμμετοχή σε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες της
περιοχής (Α.Μ.Ε.Α.).

ΤΟΣΥΝ Φιλοθέης:
- Εκδήλωση για την ασθένεια του AIDS.
- Έκδοση διμηνιαίου περιοδικού
με την ονομασία Philothei Plus, το οποίο
περιελάμβανε εθνικά και δημοτικά θέματα, αλλά και συνεντεύξεις από επώνυμα
πρόσωπα.
- Έκδοση καρτών για τους νέους του Συμβουλίου με εκπτωτικά προνόμια σε όλα τα
καταστήματα της περιοχής.
3.7 Μ.Κ.Ο. Νεολαίας
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικοί από τους πιο σημαντικούς ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ζητήματα που αφορούν
τους Νέους. Πρόκειται για οργανώσεις Νεολαίας, οργανώσεις που προωθούν τον
εθελοντισμό και την κινητικότητα των Νέων, οργανώσεις που έχουν στόχο σημαντικές
κοινωνικές παρεμβάσεις, την ενημέρωση, την πληροφόρηση ή / και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε διάφορα ζητήματα.
Τα στοιχεία για τους σκοπούς και τις δράσεις τους προέρχονται από τις επίσημες ιστοσελίδες
(βλ. Πηγές) ή / και την επικοινωνία μαζί τους. Για τους ΜΚΟ, στους οποίους είχε γίνει
εκτενέστερη αναφορά στην Ετήσια Αναφορά του 2009, στο παρόν κείμενο γίνεται μονάχα μια
απλή αναφορά στην ταυτότητά τους και στις δράσεις τους (αν αναφέρονται στις ιστοσελίδες
τους) εντός του 2010.
AEGEE – ΑΘΗΝΑ www.aegee-athina.gr
Σκοπός της AEGEE είναι η προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής συνείδησης και της
συνεργασίας στην ευρωπαϊκή νεολαία, χωρίς αυτή να περιορίζεται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρική σημασία στο ετήσιο πρόγραμμα της AEGEE Αθήνα έχουν οι
Πολιτιστικές Ανταλλαγές με άλλες αντένες και το Θερινό Πανεπιστήμιο
22
‘Αθηνά’- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ www.athina.org.gr
Η "Αθηνά" είναι Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στον
χώρο της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Αποασυλοποίησης, κυρίως
παιδιών και εφήβων, εχοντας για σύνθημα το τρίπτυχο Πληροφόρηση – Πρόληψη –
Παρέμβαση.
Δράσεις στο 2011:
 Με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων η ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης &
Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» πραγματοποίησε εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια
λειτουργίας των Οικοτροφείων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που διατηρεί.
 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού η ΑμΚΕ "Αθηνά" σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αυλωναρίου και το Γυμνάσιο
Αυλωναρίου διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Κίνδυνοι του internet".
 Η ΑμΚΕ "Αθηνά" συμμετείχε στην συνάντηση με θέμα "εθελοντισμός και δικαιώματα
του παιδιού. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
προκειμένου να ετοιμασθούν ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά
με το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(ν.2101/92) και τη δεοντολογία που απορρέει από αυτήν όσον αφορά την προσέγγιση
και εργασία των εθελοντών με τα παιδιά.
 Η ομάδα νέων "action group Athina" της ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης &
Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» με αφορμή την ολοκλήρωση της Εθνικής Πρωτοβουλίας
Νέων "Play & Learn on Mental Health" που αφορούσε τη δημιουργία του πρώτου
επιτραπέζιου παιχνιδιού για την ψυχική υγεία εγκαινιάζει μια νέα σειρά δράσεων με
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εφήβων, των γονέων, των
εκπαιδευτικών και των λοιπών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται με νέους
σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας.
AIESEC ΕΛΛΑΣ www.aiesec.org/greece
Η προσέγγιση της AIESEC να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και τις ικανότητές τους πραγματοποιείται μέσω του δικτύου
πολλαπλών ευκαιριών της AIESEC, μέσω του οποίου κάθε άτομο δημιουργεί την δική του
εμπειρία μέσα στην AIESEC. Διοργανώνονται περίπου 350 συνέδρια κάθε χρόνο σε διεθνές
επίπεδο και 6 σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
Ενημερωτικές εκδηλώσεις 2011:
 07/12/2011: "Πρακτική Ασκηση και Εργασία στο Εξωτερικό"
 09/11/2011: "Μιλάμε για τη Πρακτική Ασκηση στο ΟΠΑ - Εμπειρίες φοιτητών και
φορέων απασχόλησης"
 06/03/2011: "Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – Επικοινωνιακές τεχνικές, συμβουλές
για μια επιτυχημένη συνέντευξη.
ANCE (Athens Network of Collaborating Experts) www.ance-hellas.org
Η ANCE (Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική
οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το
χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας και σήμερα έχει
δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ANCE συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα για
νέους και συνεργάζεται με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές αναπτυξιακές
εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Δράσεις στο 2011:
23





Συζήτηση με θέμα: Μεταναστευτικές πολιτικές και ανθρώπινα δικαιώματα και
αξιολόγηση προγραμμάτων της ANCE για την ενσωμάτωση γυναικών προσφύγων
01/04/2011: Ημέρα Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαώματα
Διήμερο εκδηλώσεων για την «Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων»
12/02/2011, Πρόγραμμα "Μαθήματα Ελληνικών...στην κουζίνα"
Προώθηση προγραμμάτων EVS
ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ www.apollon.edu.gr
Το ΑΠΟΛΛΩΝ - Διεθνές Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική
εταιρεία που έχει ως στόχο τη δημιουργία δικτύων και την οργάνωση δραστηριοτήτων με
εστίαση στα χαρισματικά ταλαντούχα παιδιά και νέους.
ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr
Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στην κοινωνική υποστήριξη των νέων και
στην προάσπιση των νεανικών δικαιωμάτων.
Μερικές από τις δράσεις της ΑΡΣΙΣ στο 2011:
 20-21/09/2011: Διημερίδα «Διακρατική Συνάντηση για την προστασία των παιδιών
θυμάτων διακίνησης και εκμετάλλευσης»
 06/09/2011: Ανάρτηση της μελέτης του προγράμματος "Παιδιά και Έφηβοι από τη
Βουλγαρία σε κίνδυνο εκμετάλλευσης και εμπορίας στην Ελλάδα (MARIO Project)”
 26/05/2011: Θεσσαλονίκη- Σεμινάριο με θέμα: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών
Κοινωνικών Υπηρεσιών και Οργανισμών στις Μεθόδους Εργασίας με Ανήλικους
Παραβάτες»
BE POSITIVE www.bepositive.gr
Η ‘Be Positive’ είναι μια νέα, μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε ως
πρωτοβουλία μελών του Ανθρωπιστικού Κινήματος, νέων ανθρώπων με ιδιαίτερη ευαισθησία
σε θέματα και προβλήματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που υφίστανται
καθημερινά βία και διακρίσεις εις βάρος τους. Τα μέλη της ασχολούνται σε εθελοντική βάση
με θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και χώρες Αφρικής και
Ασίας. Κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι η ενασχόληση με θέματα διάκρισης και
προώθηση της ιδέας της ενεργής μη βίας ενώ στη Αφρική και Ασία η πρόληψη της υγείας.
Εκεί δημιουργούν δίκτυα εθελοντών που βασίζονται στην αυτο-οργάνωση και αυτοχρηματοδότηση της δράσης τους, προσπαθώντας να αποτινάξουν την ιδεολογία του φτωχού
έναντι του πλούσιου λευκού.
ΓΕΝΑΘΛΟΝ www.genathlon.gr
Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ ιδρύθηκε το 1995, με τη μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Είναι επιστημονικό κέντρο έρευνας και εφαρμογής προγραμμάτων άτυπης
εκπαίδευσης, στους τομείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και της Αγωγής Υγείας.
Εστιάζοντας στην ανθρώπινη επικοινωνία, το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ εφαρμόζει καινοτόμες
μεθόδους με τη συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων.
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 Πολιτιστικές Δράσεις και Δράσεις για Σχολεία
 Εναλλακτικό Εργαστήρι Φωτογραφίας
 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με βάση τη Μέθοδο Θεατρικής Γραφής και Παράστασης του
Θεάτρου ο Κόσμος και τη Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση, 8μηνης διάρκειας
 Σεμινάριο με αντικείμενο Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές,
Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)
CISV (Children’s International Summer Villages) www.gr.cisv.org
24
Το CISV (Children’s International Summer Villages) είναι ένας διεθνής, μη κυβερνητικός, μη
κερδοσκοπικός οργανισμός, εθελοντικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1951 κι από τότε
προωθεί την εκπαίδευση, την ειρήνη και τις διαπολιτισμικές φιλίες μέσα από καινοτόμα
προγράμματα για παιδιά και νέους από ολόκληρο τον κόσμο.
Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ www.kethea-plefsi.gr
Η ΠΛΕΥΣΗ έχει έδρα την Αθήνα και απευθύνεται σε εφήβους (13-20 ετών) που κάνουν χρήση
ουσιών σε περιστασιακή - πειραματική ή/και συστηματικότερη βάση παρέχοντας παράλληλα
υπηρεσίες τόσο στους γονείς όσο και στα αδέρφια των εφήβων αυτών.
Δρόμοι Ζωής www.dromoi-zois.gr
Οι "Δρόμοι Ζωής" είναι μια συνειδητά εθελοντική οργάνωση, όπου οι εθελοντές
προσφέρονται ανιδιοτελώς για τη διανοητική, ηθική και υλική συμπαράσταση παιδιών,
εφήβων, γυναικών, μητέρων, προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής τους
ζωής και των πράξεών τους.
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 06/2011: Διήμερο εκδηλώσεων με Θεατρική-κουκλοθεατρική παράσταση, τραγούδια
χορευτικά δρώμενα
 03/2011: Ανοιχτό βιωματικό σεμινάριο ψυχοδράματος
ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας www.elix.org.gr
Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η εξέλιξή
του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.
Μερικές από τις Δράσεις για το 2011:
 Αποστολή Ελλήνων σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό μέσω της
συνεργασίας με διεθνή δίκτυα οργανώσεων (1-3 εβδομάδες) ή μέσω της συμμετοχής
σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (2-12 μήνες), Ευρωπαϊκά Προγράμματα: «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ
ΔΡΑΣΗ» (Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Υποστηρικτικά Μέτρα),
EQUAL, LEONARDO με σκοπό τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, την προώθηση και την πιστοποίηση της εθελοντικής εργασίας.
 Διοργάνωση και συντονισμός διεθνών προγραμμάτων εργασίας στη Ελλάδα,
διάρκειας 2 εβδομάδων.
 Διοργάνωση και συντονισμός μονοήμερων ή διήμερων δράσεων εθελοντισμού σε
εθνικό επίπεδο.
 Προσέλκυση εθελοντών από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
 Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τον συντονισμό
διεθνών ομάδων εθελοντών, την διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.α.
 Σεμινάρια εκπαίδευσης συντονιστών / εμψυχωτών για ομάδες εθελοντών διοργανώνονται κάθε χρόνο την άνοιξη για Έλληνες συντονιστές.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - HELLENIC ASSOCIATION OF INFORMATICS – HAI
www.informatics.org.gr
Η λειτουργία της Ένωσης έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αρχής πως η χρήση της
πληροφορικής τεχνολογίας μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της
συμμετοχής στα κοινά, στην ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των νέων σε πλήθος
ζητημάτων, στη διάδοση και διάχυση των πληροφοριών και στη δυνατότητα χρήσης της για
την υποστήριξη κοινωνικών και οικολογικών δράσεων.
Δράσεις στο 2011:
 Η Ένωση συμμετέχει δραστήρια στη δράση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας
(EVS) προωθώντας προγράμματα αποστολής Ελλήνων εθελοντών με στόχο την
ενίσχυση της ιδέας του εθελοντισμού, την ενίσχυση με τη συμμετοχή τους των
προγραμμάτων κοινωνικής δράσης άλλων φορέων και επίσης την πρακτική εξάσκηση
25
των εθελοντών στη χρήση της τεχνολογίας ως μέσου για την επίτευξη κοινωνικών
σκοπών.
Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων/United Societies of Balkans (USB) www.usbngo.gr
Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων» είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που
δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2008 από μια ομάδα δραστήριων νέων με πλούσια
εμπειρία γύρω από εθελοντικά προγράμματα, με κοινωνικές ευαισθησίες και με όραμα την
κινητοποίηση των νέων, την ενασχόληση τους με τον εθελοντισμό, την ευαισθητοποίηση τους
γύρω από κοινωνικά ζητήματα και την πρόσβαση τους στη γνώση.
Κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι:
 Να διασπαστούν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα μεταξύ των βαλκανικών
χωρών.
 Να βρεθούν και να πολλαπλασιαστούν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία των
κοινωνιών μας.
 Να χτιστούν γέφυρες υγιούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής και της
ανατολικής Ευρώπης με την υπόλοιπη Ευρώπη.
 Να ενασχοληθεί με τις μειονότητες και τους μετανάστες.
 Να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στο
διαφορετικό.
 Να προωθηθούν οι αξίες της μη τυπικής μάθησης,του εθελοντισμού, του ενεργού
πολίτη και της δημοκρατίας για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την
Ευρωπαϊκή νεολαία.
Ευρωπαϊκή Έκφραση www.ekfrasi.gr
Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη ΜΚΟ χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό
χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλές
περιοχές της Ελλάδος, στην Ευρώπη και κατά περίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο. Οι
λειτουργίες και δράσεις της είναι οι εξής:
 Προωθεί την ευρωπαϊκή ιδέα και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και
συμβάλλει στη δημιουργία συνείδησης Ευρωπαίου πολίτη, αποβλέποντας τελικά σε
μια μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Στοχεύει στην ανάδειξη, ενίσχυση και δικτύωση της κοινωνίας πολιτών σε ένα
περιβάλλον καθημερινής συμμετοχικής δημοκρατίας, στην εμβάθυνση και εμπέδωση
των δημοκρατικών θεσμών και στον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
 Αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης κάθε είδους οργανώσεων
προσβλέποντας σε μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία
 Επιδιώκει τον δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην
οικοδόμηση της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους,
υπογραμμίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού για τη νεολαία
 Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης,
απασχόλησης, πολιτισμού, ισότητας-διακρίσεων, ευπαθών κοινωνικά ομάδων,
συμμετέχοντας στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπογενούς και φυσικού
περιβάλλοντος, σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη
 Αποτελεί δεξαμενή σκέψης και ιδεών, πόλο έρευνας και καινοτομίας για θέματα
πολιτικού ενδιαφέροντος, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και οικουμενικά, από τη θεωρία
στην πράξη.
European Village www.european-village.org
Ο σκοπός της European Village είναι κατά βάση η πληροφόρηση προς νέους σχετικά με τις
ευκαιρίες συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και κοινωνικής
26
προσφοράς καθώς και η παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής βοήθειας από πρώην
εθελοντές που έχουν πραγματοποιήσει ανάλογα προγράμματα.
Μερικές από τις δράσεις της στο 2011:
 Προγράμματα κινητικότητας
 Μαθήματα Tai chi και Qigong
 Εργαστήρι ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού
G700 (Η γενιά των 700 ευρώ) http://g700.blogspot.com
Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η αποκατάσταση της διαγενεακής δικαιοσύνης και
η προστασία των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών. Επιδίωξή της είναι να δει τη νέα
γενιά να θέτει τις δικές της άμεσες προτεραιότητες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που
προσφέρει η διαδραστική συμμετοχή τόσο στο Διαδίκτυο όσο και στην ίδια την Κοινωνία των
Πολιτών.
Η Κιβωτός του Κόσμου www.kivotostoukosmou.org
Η 'Κιβωτός του Κόσμου' είναι μία οργάνωση που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα
παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης και υποσιτισμού, χωρίς ιατρική φροντίδα,
χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και πολλά χωρίς γονείς.
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ www.iliachtida.gr
Ιδρύθηκε το 2000 και σκοπός της είναι η στήριξη και ενίσχυση των παιδιών προβληματικών
οικογενειών, των άπορων παιδιών, των παιδιών με ειδικές ανάγκες καθώς και των παιδιών
εθνικών μειονοτήτων με την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης, ηθικής,
οικονομικής και ψυχολογικής.
Μερικές από τις δράσεις της το 2011:
 12/2011: Παζάρι Αγάπης
 07/2011: Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα
 03/2011: Εκστρατεία Ενημέρωσης σχετικά με τη Μεταμόσχευση Δωρεά Οργάνων
HELMSIC http://www.helmsic.gr
Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (Hellenic Medical
Students' International Committee – HelMSIC) είναι ένα ανεξάρτητο σωματείο μη
κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού, μη πολιτικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1958 από φοιτητές
Ιατρικής και σήμερα αποτελείται από 7 Τοπικές Επιτροπές, μία σε κάθε πόλη όπου εδράζεται
Ιατρική Σχολή. Η Γενική Γραμματεία της HelMSIC βρίσκεται στην Αθήνα. Κύριος σκοπός της
είναι η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση τόσο των φοιτητών Ιατρικής όσο και του
κοινωνικού συνόλου πάνω σε θέματα που αφορούν:
- Τη Δημόσια Υγεία
- Την Ιατρική Εκπαίδευση
- Την προώθηση της Παγκόσμιας Ειρήνης & των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Την πρόληψη των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και του AIDS
- Τις εκπαιδευτικές σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο ανταλλαγές φοιτητών
ιατρικής
Οι στόχοι πραγματοποιούνται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, συχνά σε συνεργασία και
με άλλους φορείς, που περιλαμβάνουν ημερίδες και ομιλίες ιατρικού ενδιαφέροντος,
έρευνες, προγράμματα αγωγής υγείας, προγράμματα ενημέρωσης των φοιτητών ιατρικής σε
θέματα που αφορούν τις ιατρικές ειδικότητες και την ιατρική εκπαίδευση, ανταλλαγές
φοιτητών
ιατρικής,
δραστηριότητες
κοινωνικής
προσφοράς
και
εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας.
Home Start Νέας Ιωνίας Βόλου
27
Το Home-Start Ν. Ιωνίας – Βόλου βρίσκεται κοντά στους νέους γονείς, τους βοηθά να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία και να βελτιώσουν το μέλλον της οικογένειας
τους. Οι υπηρεσίες του Home Start είναι δωρεάν και εμπιστευτικές.
Μερικές από τις δράσεις της το 2011:
 12/2011: Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση
 09/2011: Συμμετοχή σε ημερίδα για τον εθελοντισμό
 05/2011: Παγκόσμια ημέρα οικογένειας- σεμινάριο πρόγραμμα στήριξης οικογένειας
Κ.Α.ΝΕ. - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ www.ngokane.org
Η Κ.Α.ΝΕ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός νεολαίας ο οποίος
διοργανώνει προγράμματα νεολαίας κι ανάπτυξης. Ο οργανισμός βασίζεται στην Καλαμάτα,
στον νομό Μεσσηνίας.
Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) www.kean.gr
Tο ΚΕΑN είναι ένας ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων για το περιβάλλον και τις νέες
τεχνολογίες.
Οι Δράσεις της Οργάνωσης σχετίζονται κυρίως με:
 Οικολογικές προτάσεις και τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας για την βιώσιμη
ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών της Δ. Αττικής.
 Τη διοργάνωση ημερίδων-συνεδρίων με θέματα που άπτονται προβλημάτων της
καθημερινότητας των νέων.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ www.roots-research-center.gr
Σκοπός του Κέντρου είναι η πρόνοια ενηλίκων υιοθετημένων ατόμων που αναζητούν τις ρίζες
τους και η προαγωγή της έννοιας της αναδοχής και της υιοθεσίας ως ιδιαίτερη κοινωνική
πρακτική στο χώρο της Παιδικής Προστασίας.
Δράσεις μέσα στο 2011:
 02/12/2011: Ημερίδα που διοργάνωσε η περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την
ΜΚΟ Κέντρο Ερευνών Ρίζες με θέμα «Αναδοχή: ένας εναλλακτικός τρόπος φροντίδας
παιδιού».
 20/10/2011: Ευκαιρίες για συμμετοχή στην Κοινωνική ζωή, Παιδιών και Νέων με
Νοητική στέρηση.
 24/09/2011: Ενημέρωση κοινού για την Αναδοχή, στο ξενοδοχείο Hilton με την
ευγενική χορηγία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
 05/07/2011: Ενημέρωση εφήβων της Στέγης Περισσού που ανήκει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης για τα ναρκωτικά με θέμα: Εξαρτησιογόνες ουσίες - Μύθοι και
πραγματικότητα.
 11/06/2011: Έκδοση βιβλίου "Παιδιά και Νέοι σε εναλλακτική φροντίδα" που αφορά
τα δικαιώματα των ευάλωτων παιδιών σε εναλλακτική φροντίδα. Η μετάφραση έγινε
από το Κέντρο Ερευνών Ρίζες και το πρωτότυπο είναι έκδοση του Συμβουλίου της
Ευρώπης και των Διεθνών Χωριών ΣΟΣ.
Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας www.supportcenter.gr
Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας, όπως ονομάζεται ο φορέας, είναι ένα
Κέντρο Ημέρας για κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά και νέους (κυρίως Τσιγγανόφωνους και
Τουρκόφωνους από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης), που κατοικούν στις περιοχές
του κέντρου της Αθήνας.
Κ.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" www.noesi.gr/orizontes
Το ΚΕΠΕΑ "Ορίζοντες" (Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων ΑμεΑ)
απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15-35 ετών με νοητική υστέρηση και ήπιες διαταραχές
28
συμπεριφοράς και σε άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας, λειτουργώντας
Εργαστήρια Χειροτεχνίας, Τραπεζαρίας, Κοσμημάτων, Ραπτικής, Υφαντικής, Κεραμεικής κ.α.
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία www.kinisipoliton.gr
Η Κίνηση Πολιτών είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό
την προαγωγή των αξιών της κοινωνίας πολιτών, την ανάδειξη του ρόλου του πολίτη ως
υποκειμένου της πολιτικής ζωής και ως ενεργού συμμέτοχου στη λειτουργία ενός σύγχρονου
πολιτικού συστήματος και στη δημιουργία ενός βήματος ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ του
ενεργού πολίτη και της πολιτικής ηγεσίας.
ΜΕΡΙΜΝΑ www.merimna.org.gr
Η Μέριμνα είναι μη κερδοσκοπική εταιρία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και
οικογενειών που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή αρρώστια, μια απώλεια ή το θάνατο.
Δράσεις 2011:
 17-19 Νοεμβρίου 2011: Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου των Φίλων της
Μέριμνας στο Ζάππειο Μέγαρο.
 19-20-21 Μαρτίου 2011: Garaze Sales στη Πειραιώς 201.
ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ www.minimaneon.org
To Μήνυμα Νέων - Φίλων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει στο επίκεντρο της
δράσης της την προστασία του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια του συλλόγου δεν εξαρτάται
από κόμματα, πολιτικές παρατάξεις και κυβερνήσεις και έχει μη κερδοσκοπικό σκοπό που
στηρίζεται στις αρχές της υιοθέτησης οικολογικής συμπεριφοράς, της διαφύλαξης της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της συμβολής στην κοινωνική μέριμνα.
Ν.Ε.Ο.Ι. www.mkoneoi.gr
Οι Ν.Ε.Ο.Ι. έχουν ως βασικό στόχο την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των
νέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως ενεργών Ευρωπαίων πολιτών, την
ενίσχυση της συμμετοχής τους στο δημόσιο βίο και στα κοινωνικά δρώμενα και τέλος την
προαγωγή της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και του διαλόγου.
Nηφάλιοι: Kίνηση Πολιτών για τον Aλκοολικό και το Περιβάλλον του www.nifalioi.gr
 Oι «Nηφάλιοι – στην υγειά μας» είναι ΜΚΟ με σκοπό τη δράση απέναντι στο
έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει στη χώρα μας για τον αλκοολισμό.
Nosmoke.gr www.nosmoke.gr
Σκοπός της Οργάνωσης είναι η προσέγγιση, ενημέρωση και θετική επιρροή στους νέους, ώστε
να μη ξεκινήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος, αλλά και στους καπνιστές, ώστε να
διακόψουν το κάπνισμα.
Μερικές από τις Δράσεις στο 2011:
 Ο2/06/11: Εκδήλωση του παραρτήματος NoSmoke.gr στην Καρδίτσα για την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος
 31/05/11: Υπαίθρια δράση NoSmoke.gr στον πεζόδρομο της Ερμού και στην Κέρκυρα
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος. Συνδιοργάνωση: Ελληνική
Ομοσπονδία Ποδηλασίας, Δημιουργία μακέτας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του
καπνίσματος 31 Μαΐου
 29/05/11: Ίδρυση Παραρτήματος NoSmoke.gr στη Ρόδο
 22/04/11: Ίδρυση παραρτήματος NoSmoke.gr στα Ιωάννινα
 13/02/11: Ίδρυση παραρτήματος NoSmoke.gr στην Καρδίτσα
 07/02/11: Μαζικά τηλεφωνήματα, fax & email από τα μέλη του Nosmoke.gr προς τον
Υπουργό Υγείας & τον Πρωθυπουργό ζητώντας να προσθέσουν στα ελεγκτικά όργανα
και την Αστυνομία
29


01/2011: Διεξαγωγή έρευνας για το κάπνισμα ανάμεσα σε 220 φοιτητές από 4
πανεπιστήμια της χώρας
10/01/11: Ίδρυση παραρτήματος NoSmoke.gr στην Κοζάνη
ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (KIDS IN ACTION) www.kidsinaction.gr
Η ομάδα αποτελείται από νέους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, φωτογράφους, κλόουν, μουσικούς,
ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργούς, μίμους, παραμυθάδες, εμψυχωτές,
ψυχαγωγούς, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων, ακροβάτες, χορευτές. Σκοπός της μη
κυβερνητικής οργάνωσης είναι η ισότιμη συμμετοχή και η ελεύθερη έκφραση των νέων της
πόλης.
Δράσεις 2011:
 22/09/2011: Τα Παιδιά Εν Δράσει στα πλαίσια των δράσεων του Δ. Θεσσαλονίκης για
την "Ευρωπαική Εβδομάδα Κινητικότητας" μετέτρεψε τμήμα της οδού Τσιμισκή σε
Παιδική Χαρά, σε ένα χώρο διασκέδασης, παιχνιδιού και χορού για μικρούς και
μεγάλους, παίζοντας τζαμί, κουτσό, μήλα, ψείρες, σκοινάκι, καμάρα και άλλα
παιχνίδια της αλάνας.
 04/06/11: Τα Παιδιά Εν Δράσει συμμετείχαν με τη δράση "Τα Παιδία Ψαρεύει", ένα
εργαστήρι στο οποίο τα παιδιά έμαθαν να φτιάχνουν καλάμια, αγκίστρια, δολώματα.
Οι καλύτεροι ψαράδες κέρδισαν παιδικά παραμύθια.
 25/05-16/06/2011: Παράσταση κουκλοθεάτρου και μαριονέτας με την ομάδα
Αλανταλούμπα στο Μικρό Θέατροτης Μονή Λαζαριστών.
 01/05/2011: «Πάρκαρε μαζί μας», δράσεις με στόχο να ζωντανέψουν τα πάρκα Κήποι
του Πασά , Πάρκο Ξαρχάκου, Πάρκο Ν.Ελβετίας, Άλσος Σειχ Σου, Γ’Σώμα Στρατού
 17/04/2011: Καθαρισμός στην περιοχή της Χαλάστρας
 10/04/2011: Φροντίδα του πάρκου μεταξύ Ροτόντας και Μελενίκου, φυτεύοντας
λουλούδια και βότανα, κατασκευάζοντας νέα παιχνίδια για τα παιδιά. Μετά το τέλος
της ανάπλασης στήθηκε μεγάλο πικ-νικ στο χώρο του πάρκου.
 15-17/03/2011: Το “Circus of Madame & Monsieur” και τα «Παιδιά Εν Δράσει»
παρουσίασαν τρεις παραστάσεις διάρκειας 2 ωρών η καθεμία τη Τρίτη 15, Τετάρτη 16
και Πέμπτη 17 Μαρτίου στον πολυχώρο πολιτισμού Block33, σχεδιασμένες σύμφωνα
με την παράδοση του τσίρκο. Εναέρια ακροβατικά με πανιά και trapeze, clown,
juggling show, live μουσική.
 24/02/11: Τα Παιδιά Εν Δράσει μαζί με ομάδες της πόλης της Θεσσαλονίκης
(Ποδηλάτες Θεσσαλονίκης, Ένωση Πεζών, Πολύχρωμοι Ποδηλάτες, Διεθνής Γυμνή
Ποδηλατοδρομία, Street Panthers) συνδιοργάνωσαν για 2η συνεχόμενη χρονιά το
«Ποδηλατικό Καρναβάλι», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τσικνοπέμπτη.
 10/01/2011: "Η Τέχνη Στο Δρόμο" είναι ένα project το οποίο οραματίστηκε η εσθονή
εθελόντρια των Παιδιών Εν Δράσει Nele Soovali με σκοπό να προωθήσει την μέθοδο
των Free Postcards στην Θεσσαλονίκη. Η ίδια δημιούργησε 9 κάρτες (με θέμα την
ΜΚΟ Παιδιά ΕΝ Δρασει).
ΠΕΑΝΔ http://www.peand.gr
Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη ιδρύθηκε το 1983 και αριθμεί
περίπου 4.000 μέλη - γονείς και παιδιά με νεανικό διαβήτη. Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο
που συντηρείται μόνον από τις εισφορές των μελών της και δωρεές. Η ΠΕΑΝΔ συνεργάζεται
με αρκετά σωματεία που ασχολούνται με το διαβήτη αλλά και γενικότερα με το παιδί και τα
προβλήματα του.
Δράσεις μέσα στο 2011:
 19/11/2011: Ομιλία με θέμα: «Σχολείο και Διαβήτης. Προβλήματα και Αντιμετώπιση
σε Παιδιά και Εφήβους».
30



14/11/2011: Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Νεανικού Διαβήτη στις 14
Νοεμβρίου, ο σύλλογός πραγματοποίησε εκδήλωση στο καφέ "ABARAT" με τη
συμμετοχή του παιδιάτρου κου. Κεφαλά Νίκου.
Καλοκαίρι 2011: 21η κατασκηνωτική χρονιά για παιδιά με Διαβήτη, που διοργανώνει
ο σύλλογος σε συνεργασία με το Διαβητολογικό Κέντρο Αγλαϊας Κυριακού, με
συμμετέχοντες παιδιά με διαβήτη από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Στις
εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκήνωσης "Summer Fun", στην περιοχή Λουτρά
Ωραίας Ελένης Κορινθίας.
02/2011: Ετήσια Πρωτοχρονιάτική Γιορτή στο ξενοδοχείο Park με τη συμμετοχή
περίπου 300 μέλών της Ένωσής από όλη την Ελλάδα, γονείς, έφηβους και μεγαλύτερα
παιδιά με διαβήτη και πολλούς φίλους
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ www.citizensinaction.gr
Οι δραστηριότητες της οργάνωσης σχετίζονται με τον εθελοντισμό, την υποστήριξη και
εκπαίδευση τοπικών ομάδων νέων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την
πληροφόρηση σε θέματα νεανικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Μερικές από τις δράσεις:
 Διεθνή Εθελοντικά Προγράμματα 2002 – 2011: Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 50
προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας σε 10 δήμους.
 Φιλοξενήθηκαν 1000 νέοι εθελοντές από Ευρώπη, Ασία, Αμερική και 170 νέοι από την
Ελλάδα συμμετείχαν σε αντίστοιχες δράσεις στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.
 2011: Eυρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία/Special Olymics World Summer Games: Στο
πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία φιλοξενήθηκαν 100 νέοι
εθελοντές από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι προσέφεραν εθελοντική
εργασία στους Παγκόσμιους Αγώνες των Special Olympics
 Σχέδια μακράς διάρκειας
o 2009-2011: «Ανταλλαγή και ανάπτυξη παραδειγμάτων καλής πρακτικής
ενεργής συμμετοχής των πολιτών»
o 2011-2012: «Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στελεχών οργανώσεων και
κοινωνικών ομάδων στη Συμμετοχική Δημοκρατία»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ (CTP) www.ctp.gr
Το 2010 το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών έκλεισε τα 10 χρόνια λειτουργίας του. Είναι σημείο
αναφοράς για νέους κυρίως από Ευρωπαϊκές χώρες μέσα από ανταλλαγές νέων, φιλοξενία
ευρωπαίων εθελοντών για ετήσια προγράμματα, την αποστολή ελλήνων εθελοντών και τη
διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων για τη μη τυπική μάθηση παιδιών και νέων,
ενημέρωση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας με
φορείς στις γειτονικές χώρες, την Αλβανία και την πΓΔΜ.
ΠΡΑΞΙΣ www.praxisgreece.org
Οι δράσεις της ΠΡΑΞΙΣ επικεντρώνονται σε ηλεκτρονικές και ραδιοφωνικές καμπάνιες με
εκδηλώσεις ,συναυλίες, εκθέσεις, με την δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας & blogs, και
μηνύματα ευαισθητοποίησης κοινής γνώμης, και πολλά άλλα.
PRAKSIS www.praksis.gr
Μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία με επίκεντρο τα Πολυιατρεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
υποδέχεται και αντιμετωπίζει πολύπλευρα τις ανάγκες μεταναστών, αιτούντων
άσυλο/προσφύγων και γενικότερα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων του γηγενούς
πληθυσμού σε ιατροφαρμακευτικό, ψυχοκοινωνικό και νομικό επίπεδο. Οι δράσεις της είναι
πολυάριθμες και ποικίλες και δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να φιλοξενηθούν στην αναφορά
αυτή. Ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί για αυτές στην παραπάνω ιστοσελίδα.
31
Σχεδία στην Πόλη www.sxediastinpoli.gr
Η «Σχεδία στην πόλη», φτιαγμένη από νέους ανήσυχους ανθρώπους, ξεκίνησε το δικό της
ταξίδι το 1999 στη Θεσσαλονίκη όταν μια μικρή ομάδα νέων παιδαγωγών, εμψυχωτών και
καλλιτεχνών βρεθήκαν και μοιράστηκαν την ανάγκη για δημιουργικές δράσεις και
παρεμβάσεις στην πόλη. Κάθε χρόνο μελετούν, σχεδιάζουν και προτείνουν δημιουργικές
εθελοντικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και καλλιτεχνικά δρώμενα για παιδιά και
νέους. Τα θέματα ενδιαφέροντος σχετίζονται με τον εθελοντισμό, την επικοινωνία, την
συνεργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση. το ρατσισμό, τη διαφορετικότητα, τις ίσες ευκαιρίες, τα περιβαλλοντικά
προβλήματα.
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (ΣΕΟ) www.seo.gr
Εκπροσωπεί τον Οδηγισμό, μία παγκόσμια, αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό
χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
βασίζεται πάνω σε 3 άξονες: την Προσωπική Ανάπτυξη, την Προσφορά στην Κοινωνία και τη
Ζωή στη Φύση, την Οικολογική συνείδηση.
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 06/11/2011: Ημέρα Οδηγισμού 2011
 16-17/04/2011: Πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Συνάντηση του Κλάδου Μεγάλων
Οδηγών του ΣΕΟ. 400 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14 έως 18 χρονών συναντήθηκαν το
πρωί του Σαββάτου στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων και ένωσαν τις φωνές
και τις δυνάμεις τους, πριν σκορπίσουν σε όλη την Αττική λίγες ώρες μετά, για να
προσφέρουν εργασία με αποδέκτες αυτούς που την έχουν ανάγκη.
 19-26/03/2011: Πραγματοποιήθηκε το Young Women’s World Forum ταυτόχρονα στα
τέσσερα Παγκόσμια Οδηγικά Κέντρα.
 27/02/2011: «Οδηγοί στην κοινωνία – Γνωρίζουμε το παρελθόν, δημιουργούμε το
μέλλον», σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων,
Ομάδες σε όλη την Ελλάδα, θα επισκεφτούν τους θησαυρούς της ιστορικής μας
κληρονομιάς.
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (ΣΕΠ) www.sep.org.gr
Το ΣΕΠ είναι μια παγκόσμια εθελοντική οργάνωση που απευθύνεται σε παιδιά και νέους με
πρόγραμμα που στρέφεται γύρω από τρεις άξονες: Προσωπική ανάπτυξη, Κοινωνική
συμμετοχή, Ζωή στη Φύση-Οικολογική συνείδηση. Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει το σχολείο
και την οικογένεια, καλύπτοντας ανάγκες που δεν αντιμετωπίζονται από αυτά.
Μερικές Δράσεις για το 2011:
 27/07-07/08/2011: 22o Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορι στη Σουηδία
 Ιούνιος 2011: Δράση «100 πάρκα και χώροι πολιτισμού» - Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος 2011
 Μάρτιος-Απρίλιος 2011: Σκέφτομαι Παγκόσμια, Δρω Ενωτικά
 Μάρτιος 2011: «Ασφάλεια στους δρόμους, Ασφάλεια στη Ζωή μας», Ο Κλάδος
Προσκόπων της Γενικής Εφορείας στοχεύει στην Οδική Ασφάλεια και αξιοποιώντας το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς.
 26/03/2011: "Ώρα της Γης", το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμμετέχει ενεργά και
φέτος στην ενέργεια αυτή, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως το "μεγαλύτερο
συμμετοχικό γεγονός στον πλανήτη" και είναι ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Το Χαμόγελο του Παιδιού www.hamogelo.gr
Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών και να εξασφαλίσει τα
απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Βασίζεται στις
υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), όπου υπάρχουν
32
άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα των παιδιών.
ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ www.ydronaftes.gr
Οι Υδροναύτες είναι ένας καταδυτικός φορέας με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας. Οι «Υδροναύτες» στηρίζονται στα μέλη που πιστεύουν ότι η αυτόνομη κατάδυση
είναι μια δραστηριότητα που χρειάζεται να προβληθεί περισσότερο, καθώς έχει πολλά
περιθώρια ανάπτυξης στην χώρα μας και επίσης μπορεί δια μέσω οργανωμένων δράσεων να
ωφελήσει το δημόσιο συμφέρον γενικότερα. Οι δράσεις τους έχουν κυρίως περιβαλλοντικό
χαρακτήρα (π.χ καθαρισμό ακτών και βυθών).
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 04/12/2011: Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού διοργανώθηκε
καθαρισμός βυθού στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου.τα
 06/11/2011: Εθελοντική οικολογική δράση και ενημερωτική εκδήλωση στο Παλούκι
Ηλείας.
 19/06/2011: Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»,
Υποβρύχιος καθαρισμός λίμνης.
 15/05/2011: Φωνή Βυθού-Εθελοντική δράση στο Πευκί Ευβοίας
Youthfully Yours GR http://youthfullyyoursgr.wordpress.com
Το Youthfully Yours GR είναι ένας Μη Κυβερνητικός / Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός από την
Ελλάδα, με δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδιαφέρεται για τις Τέχνες και τον
Πολιτισμό, το Περιβάλλον, τη Δημοκρατία, τον Εθελοντισμό, όπως και τις αστικές
δραστηριότητες. Ακόμα προωθεί την φιλία, την ειρήνη και το σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η εθελοντική αμοιβαία βοήθεια και η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών στα
παραπάνω ζητήματα, είναι το θέμα των συναντήσεων και κατ’ επέκταση των
δραστηριοτήτων.
Δράσεις στο 2011:
 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Youth In Action σε διάφορα
σημεία της Ευρώπης.
UNESCO Youth Club of Thessaloniki www.unescoyouth.gr
Διοργανώνει και υποστηρίζει δράσεις που σχετίζονται με τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και
τις Επιστήμες και δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες για νέους ηλικίας από 15 – 35 ετών και
αναπτύσσει δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 25/09/2011: “Pop Up Libraries”
 Αύγουστος 2011: Ο Όμιλός υποστήριξε με δράσεις το Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες
και την Ειρήνη στα Βαλκάνια που διοργάνωσε για 7η χρονιά Διεθνή Κατασκήνωση
Παιδιών ηλικίας 12-15 ετών στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Με αφορμή την ανακήρυξη
του 2011 ως Διεθνούς Έτους Χημείας από τον Ο.Η.Ε. το θέμα της κατασκήνωσης ήταν
Multicultural
 03-05/06/2011: «Παραθινούπολη», με ένα παιδικό παιχνίδι για το περιβάλλον
συμμετείχε ο Όμιλός στη φετινή Παραθινούπολη του Δήμου Καλαμαριάς. Η δράση
είχε σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των μικρών ηλικιών πάνω στα προβλήματα του
περιβάλλοντος και την παρουσίαση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των κυριότερων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το περιβάλλον.
 25-29/05/2011: Διεθνές σεμινάριο στην Θεσσαλονίκη με θέμα «Contacts for common
futures».
 23-27/02/2011: Πραγματοποιήθηκε στο Κρούσεβο των Σκοπίων το πρώτο μέρος του
διμερούς σεμιναρίου «Επικοινωνία για ένα κοινό μέλλον» που η οργάνωσή
33
υλοποίησε σε συνεργασία με την οργάνωση Youth Alliance της ΠΓΔΜ και τη
χρηματοδότηση του ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ www.filox.org
Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία" είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) και η
νομική της μορφή είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1995 και από τον
Ιούλιο του 1997 λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στην Ελλάδα, στην ορεινή
αγροτική Κοινότητα του Κρυονερίου Κορινθίας, παρέχοντας ενημέρωση στους νέους.
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 05-13/08/2011: Είκοσι συνολικά νέοι από Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία και
Πολωνία συναντήθηκαν στο Amarante, μια όμορφη πόλη στην Βόρεια Πορτογαλία, η
οποία γεφυρώνει την ιστορία με τη φύση, για εκπαίδευση στα ανθρώπινα
δικαιώματα.
 05/02/2011: H Φιλοξενία πραγματοποίησε παρατήρηση πουλιών στη λίμνη
Στυμφαλίας.
ΧΑΝΘ www.ymca.gr
Αποστολή της οργάνωσης είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ψυχής, του Πνεύματος και του
Σώματος και η ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων ανθρώπων.
Μερικές Δράσεις στο 2011:
 Συνέδριο ΧΑΝΘ με θέμα «Χ.Α.Ν.ατροπές – Σχεδιάζουμε το μέλλον»
 Κατασκευή νέου Ιατρείου, 3ης σκηνής Σχολής Στελεχών και επέκταση Διευθυντηρίου
στην Κατασκήνωση Πηλίου.
 Κατασκευή 4ης σκηνής Σχολής Στελεχών στην Κατασκήνωση Χαλκιδικής.
 4ήμερος εορτασμός των 40 χρόνων της Κατασκήνωσης Χαλκιδικής.
 Κατασκευή και ολοκλήρωση υπόγειου Λεβητοστασίου Κεντρικού Κτιρίου και Θεάτρου
ΑΥΛΑΙΑ.
 Κατασκευή της Πυράς στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Νυμφαίου.
 Αποκατάσταση πίσω όψης Κεντρικού Κτιρίου ΧΑΝΘ.
 Ονοματοδοσία του Νέου αθλητικού κέντρου ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΘ «Μίμης
Τσικίνας».
ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.xen.gr
Η ΧΕΝ Ελλάδος είναι μια Γυναικεία, Μη Κυβερνητική, Εθελοντική Οργάνωση που: σέβεται τη
διαφορετικότητα και προωθεί την ανοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό, εργάζεται για τα
ανθρώπινα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών σε όλους τους τομείς της ζωής, προωθεί τη
νέα γυναίκα σε θέσεις ηγεσίας, μεριμνά για την Υγεία της Γυναίκας και το βιώσιμο
Περιβάλλον, σχεδιάζει και υλοποιεί σχετικά προγράμματα.
3.8 Νεολαία Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού ιδρύθηκε το 2005 και μέσα από τα Δίκτυα Νεολαίας σε
ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιεί δράσεις με σκοπό την ενδυνάμωση του Ελληνισμού.
Δυστυχώς, η επίσημη ιστοσελίδα της Νεολαίας έχει σταματήσει να ανακοινώνει δράσεις από
το 2010 και μετά, οπότε ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από τις σημαντικότερες
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν το 2011 κατά τόπους:

Ημερίδα για τον ελληνικό πολιτισμό με τον τίτλο ‘Ματιά στον Ελληνισμό’
Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Νεολαία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού του
Καναδά σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φοιτητών Τορόντο στις 5 Μαρτίου
34
2011, με σκοπό την επιμόρφωση νεαρών Καναδών Ελληνικής ή άλλης καταγωγής σε
Ελληνικά εθνικά θέματα και πρόσφατες κοινωνικό-πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις
που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο του σήμερα.

6η Ετήσια Ελληνική Βραδιά Καθοδήγησης
Εκδλήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2011 από την Ένωση Ελλήνων
Φοιτητών των Πανεπιστημίων Toronto, York και Ryerson του Καναδά και τον ΕλληνοΚαναδικό Συνδεσμο Εμπορίου σε συνεργασία με το Τμήμα Νέας Γενιάς της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο και τη Νεολαία ΣΑΕ Καναδά.

Η δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής στα FM της Γερμανίας
Από την Ένωση Νεολαίας Ελλήνων στη Γερμανία, η οποία ιδρύθηκε το 1998 με έδρα
το Wiesbaden. Επίσης η ίδια οργάνωση εκδίδει το διμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό
“2 Όψεις”, μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2000 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Δημιουργία ιστότοπου http://retegiovanigreci.blogspot.gr
Το Δίκτυο Νεολαίας Ελλήνων Ιταλίας δημιούργησε έναν ιστότοπο ώστε να
διευκολύνει και να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ των απανταχού Ελλήνων.
3.9 Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων
Στην υποενότητα αυτή παρουσίαζονται κάποιες από τις άτυπες πρωτοβουλίες Νέων, που
συγκροτήθηκαν στη βάση μιας αυθόρμητης ιδέας για ανάληψη δράσεων και δημιουργικής
έκφρασης. Στις άτυπες ομάδες νέων δεν υπάρχει συγκεκριμένη οργάνωση, ούτε νομικό
καθεστώς, αλλά κυριαρχεί ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής και της αλληλεγγύης.
Άτυπη Λέσχη Νέων Λογοτεχνών
Μια άτυπη πρωτοβουλία Νέων που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, σε μια
προσπάθεια να ανταλλάξουν κείμενα και να συζητήσουν για το κοινό τους ενδιαφέρον, τη
λογοτεχνία.
Bookcrossing www.bookcrossing.com/forum/28
Bookcrossing είναι η πρακτική του να αφήνεις ένα βιβλίο σε δημόσιο χώρο για να το βρουν
και να το διαβάσουν άλλοι, οι οποίοι στη συνέχεια θα κάνουν το ίδιο. Στην Ελλάδα υπάρχουν
ήδη πάνω από 6.000 BookCrossers που λειτουργούν σαν μια οργανωμένη κοινότητα.
Carpooling.gr
Διαδικτυακή πύλη που προσφέρει ευκαιρίες συνοδήγησης, συνδέοντας ταξιδιώτες που
μετακινούνται προς τον ίδιο προορισμό και θέλουν να μοιραστούν τα έξοδα.
Clean Junkies www.cleanjunkies-cleanjunkies.blogspot.com
Ομάδα νέων ανθρώπων που έχουν ως σκοπό να καθαρίζονται οι δημόσιοι χώροι από τις
διαφημιστικές πινακίδες που τοποθετούν πολλοί σε διάφορα σημεία (π.χ συρματοπλέγματα,
κάγκελα σπιτιών, οικοπέδων, ακόμα και καρφωμένες πάνω σε δέντρα) και να αναδειχτεί η
κρυμμένη ομορφιά που κρύβεται από πίσω.
Διάδωσέ το www.nfgthasos.com
Η άτυπη ομάδα Θάσου συγκροτήθηκε τον χειμώνα του 2009 από μια μικρή ομάδα νέων με
σκοπό την ενημέρωση των Νέων σε διάφορα θέματα και δράσεις
Διδάσκοντες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Μαθητές
35
Πρόκειται για άτυπη ομάδα η οποία δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών, που
σκοπό είχαν να διδάξουν το μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Γυμνάσια
και Λύκεια όλης της χώρας.
Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα www.diktio.org
Ανήκει στο χώρο της αντικαπιταλιστικής, διεθνιστικής και δημοκρατικής αριστεράς και
ενδιαφέρεται κυρίως για κοινωνικά θέματα και δικαιώματα.
Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης www.thessdiktio.word press.com
Το Thess-ΔΙΚΤΥΟ αποτελεί μια οργανωμένη δομή μεγάλου αριθμού οργανώσεων της
Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία μιας ανοικτής πλατφόρμας συζήτησης, γνωριμίας και
δράσης για θέματα νεολαίας.
EuroYouth Group
Η EuroYouth Group είναι η άτυπη ομάδα νέων που ιδρύθηκε το 2009 στην Θεσσαλονίκη με
στόχους μεταξύ άλλων την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας.
Freecycle Greece www.freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
Στόχος αυτού του δικτύου είναι να μειωθεί ο όγκος των χρήσιμων αντικειμένων που
καταλήγουν στις χωματερές όταν δεν τα χρειάζονται οι κάτοικοι μέσω της ανακύκλωσης
χρησιμοποιημένων αντικειμένων.
Free hugs
Παγκόσμιο κίνημα που τελευταία κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας. Ομάδα νέων
συγκεντρώνεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και μοιράζει δωρεάν αγκαλιές. Μια ευχάριστη
απάντηση στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.
Κομπάρσοι της πόλης
Μια άτυπη ομάδα νέων, που οργανώνει διάφορες εκδήλωσεις που περιλαμβάνουν παιχνίδια,
graffiti, δραστηριότητες με skate και rollers, αλλά και ελεύθερη έκφραση κατά την οποία οι
περαστικοί θα μπορούν να γράφουν ότι θέλουν σχετικά με την πόλη σε ένα μεγάλο άσπρο
χαρτί.
Λόκαλ www.localathens.com
Ομάδα που υποστηρίζει ποδηλάτες, ακτιβιστές, μουσικούς, DJs, κολεκτίβες και μονάδες που
ονειρεύονται να επανακτήσουν τον δημόσιο χώρο της πόλης.
Lunch Street Party www.lunchstreetparty.blogspot.com
Αυτοσχέδια πικνίκ σε δημόσιους χώρους που περιλαμβάνουν υπαίθριο τραπέζωμα με
φαγητά και ποτά που φέρνουν όσοι συμμετέχουν σε αυτά.
Met-Action (Metaxourgeio in Action) www.tiny.cc/met-action
Ομάδα αποτελούμενη από λάτρες της περιοχής του Μεταξουργείου που στοχεύουν στην
αισθητική και καλλιτεχνική αναβάθμιση της περιοχής.
Οικονομία στο Νερό! Κάντε ντους με μια φίλη/ο
Μια ενδιαφέρουσα ομάδα Νέων που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης
και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Oikologio.gr
Το Οικολόγιο είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών, η οποία γεννήθηκε στο διαδίκτυο,
με αφορμή τις καταστροφικές και πολύνεκρες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.
36
Ομάδα Blanco www.omadablanco.com
Η Ομάδα Blanco είναι μια μη κερδοσκοπική Δεξαμενή Σκέψης με σκοπό την παραγωγή και την
υιοθέτηση ιδεών για την βελτίωση του αθηναϊκού περιβάλλοντος.
Oμάδα ΔΕΔΕ
Άτυπη μη κερδοσκοπική ομάδα που δημιουργήθηκε για να διοργανώσει τη δραστηριότητα
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ στο Αίγιο. Πρόκειται για γεγονός, που επιχορηγήθηκε από τη δράση 1.2 του
προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση και συνδύασε την καλλιτεχνική δραστηριότητα με την
κοινωνική προσφορά.
OΧΙ στα Πολυσινεμά ΝΑΙ στους Παραδοσιακούς Κινηματογράφους
Νέοι που προβληματίζονται από το κλείσιμο πολλών παραδοσιακών κινηματογράφων
οργανώνουν βραδιές στις οποίες βλέπουν ταινίες (συνήθως μη εμπορικές) σε παραδοσιακά
σινεμά (θερινά ή χειμερινά).
Παιδί & Οικογένεια - Kid & Family www.kidsfestival.gr
Είναι μια ομάδα που αποτελείται από εθελοντές κάθε ηλικίας με στόχο τη φροντίδα των
λιγοστών πνευμόνων πρασίνου αλλά και της συνολικής αναβάθμισης μιας γειτονιάς.
Πρωτοβουλίες Ποδηλατών
Σε διάφορες πόλεις, νέοι, και συγχρόνως φίλοι του ποδηλάτου συναντιούνται, οργανώνουν
ποδηλατοβόλτες στο κέντρο ή στα περίχωρα, ενημερώνουν τους πολίτες για τα θετικά της
δράσης του ποδηλάτου για το άτομο, το σύνολο και το περιβάλλον, διεκδικούν
ποδηλατοδρόμους καθώς και το σεβασμό των οδηγών των αυτοκινήτων. Ενδεικτικά
αναφέρουμε μερικές από αυτές:
 ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ (Αθήνα)
 Ποδηλάτες Ναυπλίου
 Ποδηλάτες Πάτρας
 Ποδηλάτες Τρικάλων
 Ποδηλάτες Κομοτηνής
 Ποδηλάτες Ιωαννίνων
 Ποδηλάτες Βόλου
 Ποδηλάτες Θεσσαλονίκης
 Πολύχρωμοι ποδηλάτες/ισσες (Θεσσαλονίκη)
 Ελεύθεροι ποδηλάτες Πιερίας
 ΠοδηλαΖΩΝΤΑΣ (Ηράκλειο)
 Στην Κόρινθo με ποδηλατο!
 Bikerespect
Πρωτοβουλίες Πολιτών
Πρόκειται για άτυπες πρωτοβουλίες πολιτών, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει όποιος
επιθυμεί. Δεν πρόσκεινται σε πολιτικές παρατάξεις ή δημοτικές αρχές και δεν είναι ΜΚΟ. Οι
πολίτες αναλαμβάνουν εθελοντικά δράση, αφιερώνουν προσωπικό χρόνο, αναζητούν
χορηγίες και αφυπνίζουν τους συμπολίτες τους για να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής και την
καθημερινότητα της πόλης τους. Μερικές από αυτές είναι:

Αtenistas
Ανοιχτή κοινότητα πολιτών της Αθήνας που αντιμετωπίζει την πόλη ως ένα πεδίο
ευρηματικών και αποτελεσματικών δράσεων. Υπερασπίζονται την προσβασιμότητα
37
στο δημόσιο χώρο, καθαρίζουν, φυτεύουν, προωθούν οικολογικούς τρόπους
μετακίνησης και ανακουφίζουν κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Τhessalonistas
Πρωτοβουλία κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Ετερόκλητοι άνθρωποι διαφορετικών
ηλικιών, δίχως να πρόσκεινται σε κάποιο κομματικό μηχανισμό αντιδρούν
δημιουργικά στην καθημερινότητα και στοχεύουν σε μια βιώσιμη ανθρώπινη πόλη.
Καθαριότητα, γκράφιτι, δενδροφυτεύσεις, προώθηση ποδηλάτου είναι μερικές από
τις δράσεις τους.

Aeolistas
Mια παρέα - ανοιχτή κοινότητα πολιτών που οργανώνει δράσεις και προσπαθεί με
στόχο τη δημιουργία μιας Μυτιλήνης όμορφης, καθαρής και φιλικής προς τους
κατοίκους της.

Μinoistas
Ομάδα δράσης ευαισθητοποιημένων ανθρώπων με στόχο τον αισθητικό και
περιβαλλοντικό ευπρεπισμό του Ηρακλείου.

Pagouristas
Ανοιχτή ομάδα πολιτών των Ιωαννίνων που βρίσκει κανάλια συμμετοχής και
παρεμβαίνει με πράξεις στις υποθέσεις της πόλης. Καθαρίζει, προτείνει τη χρήση
ποδηλάτου και βοηθά ιδρύματα της πόλης.

Patrinistas
Oμάδα εθελοντισμού και ενεργοποίησης πολιτών της Πάτρας για μια πόλη αξιοβίωτη,
καθαρή και φιλική.

Pire-A-ctive
Ομάδα δράσης στον Πειραιά που αγωνίζεται για καθαρά πάρκα καθαρές παραλίες
και φιλικές γειτονιές .
Σπόρος www.sporos.org
Αποτελεί ένα Δίκτυο εναλλακτικού μοντέλου εμπορίου που στη θέση του κέρδους έχει
στόχους, όπως η αυτονομία του παραγωγού, η βιωσιμότητα της δομής διακίνησης, η
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η ποιότητα και η προσιτή τιμή για το χρήστη.
Συμμαχούμε με τη φύση
Πρόκειται για μια άτυπη ομάδα τεσσάρων νέων ανθρώπων που δραστηριοποιείται σε τοπικό
επίπεδο στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ως κύριο σκοπό έχουν τη γνωστοποίηση, την
ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του χωριού Οινιάδες της Αιτωλοακαρνανίας.
Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης www.antirrisies.gr
Ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης δημιουργήθηκε το 1988, ως μετεξέλιξη των επιτροπών
συμπαράστασης στον Θανάση Μακρή και Μιχάλη Μαραγκάκη, των πρώτων Ελλήνων που
διακήρυξαν δημόσια την άρνησή τους να στρατευτούν για μη θρησκευτικούς συνειδησιακούς
λόγους. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και προωθεί το δικαίωμα στην άρνηση στράτευσης.
SFINA www.improveverywhere.ning.com/group/sfina
38
Η SFINA είναι μία παρεμβατική κολεκτίβα ανθρώπων (αιφνίδιος 'όχλος'), στόχος της οποίας
είναι η δημιουργία καταστάσεων. Άλλοτε υπερρεαλιστικές και άλλοτε παιχνιδιάρικες,
αποσκοπούν στην διακοπή της ρουτίνας του αστικού τοπίου.
Streetpanthers www.streetpanthers.gr
Οι Streetpanthers είναι μια ομάδα ανθρώπων που δείχνουν την έμπρακτη αντίθεσή τους στην
παράνομη και αγενή στάθμευση που μαστίζει τη χώρα και τον πολιτισμό μας.
Swap, Not Shop www.swishing.gr
«Ανταλλάσσουμε, δεν αγοράζουμε» είναι το μότο ομάδας κοριτσιών που υιοθέτησαν και
προτείνουν την ιδέα του swishing, δηλαδή του να ανταλλάζεις και να μην αγοράζεις.
Τα ‘Στιλέτα’ στα Τρίκαλα
Άτυπη ομάδα νέων από την πόλη και τα γύρω χωριά της περιοχής των Τρικάλων που
αποτελείται από νέους παλαιότερων νεανικών ομάδων και συλλόγων, οι οποίοι σσχολούνται
με θέματα, όπως η ενδοοικογενειακή βία.
Troo Food Liberation
Κολεκτίβα που έχει ως στόχο να αποκαλύψει τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από το φαγητό
μας. Οργανώνουν μαθήματα μαγειρικής με χορτοφαγικές, ωμές και σούπερ τροφές,
εξορμήσεις για άγρια μανιτάρια και βότανα, εκπαιδευτικές ομιλίες σε νηπιαγωγεία και
γυμνάσια σε όλη την Αθήνα.
YouthPower
Η άτυπη ομάδα YouthPower δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2009 με σκοπό την προώθηση
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Νέας γενιάς σε δράση και άλλων δράσεων.
Φίλοι Παγκακίων Αντιφρονούντων
Oμάδα νέων που εναντιώνεται στην εκμετάλλευση που πιστεύει ότι υφίστανται οι νέοι από
τους ιδιοκτήτες νυχτερινών μαγαζιών, καθώς οι τιμές είναι υψηλές. Προτείνει να περάσουμε
το ίδιο καλά και κυρίως οικονομικά σε ένα παγκάκι.
Φωτογραφικές Ομάδες (Άτυπες)
Κοινά χαρακτηριστικά των περισσότερων Φωτογραφικών Ομάδων είναι η αλληλεγγύη, ο
αλληλοσεβασμός και η αμοιβαία εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των μελών. Συχνά οι ομάδες
αυτές συγκροτούνται από υπεύθυνους δασκάλους φωτογραφίας των δήμων, ορισμένων
κέντρων πολιτισμού, κέντρων επιμόρφωσης ενηλίκων, σχολών καθώς επίσης και
φωτογραφικών περιοδικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από αυτές:
Ανεξάρτητη Φωτογραφική Ομάδα Κορινθίας (ΑΦΟΚ)
Πορφυροί Λαμπτήρες
Φωτογραφική ομάδα "Φωτοερευνητές" (Γαλάτσι)
Φωτογραφική Ομάδα PROVA D' ARTE
Φωτογραφική Ομάδα "ΚΡΑΜΑ" (Χαλάνδρι)
Φωτογραφική Ομάδα Ζωγράφου (Φ.Ο.Ζ.)
Φωτογραφική Ομάδα AshInArt
Φωτογραφική Ομάδα ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΑ
Φωτογραφική Ομάδα ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ (Καβάλα)
Φωτογραφική Ομάδα Δράμας
Φωτογραφική Ομάδα ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ (Σέρρες)
Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων
Φωτογραφική Ομάδα Terroristas Del Arte (Βόλος)
Φωτογραφική Ομάδα "Redpill" (Τρίκαλα)
39
Φωτογραφική Ομάδα Ιωαννίνων
Φωτογραφική Πρωτοβουλία Νέων (Άγιος Ανδρέας Μεσσηνίας)
Χάρισέ το www.xariseto.gr
Πρόκειται για μια ομάδα με στόχο την εναλλακτική μορφή ανακύκλωσης που μειώνει την
υπερκατανάλωση, ενισχύει την οικολογική συνείδηση και βοηθάει την οικονομία. Η βασική
της αρχή είναι πως οτιδήποτε προσφέρεται, πρέπει να διατίθεται δωρεάν.
3.10 Διαδικτυακές Οργανώσεις
Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, κατάρτιση, δικτύωση και δραστηριοποίηση των Νέων
διαδραματίζουν και οι οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν σε διαδικτυακό περιβάλλον και, αν
και δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους, αφορούν θέματα και δράσεις που αγγίζουν τα
ενδιαφέροντά τους. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι οι παρακάτω:
Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών www.awmn.net
Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (ΑΜΔΑ) είναι μια μη κερδοσκοπική ασύρματη
κοινότητα που έχει σκοπό την ανάπτυξη, χρήση και προώθηση ασύρματου ευρυζωνικού
δικτύου στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Για την υλοποίηση των υπηρεσιών το ΑΜΔΑ
χρησιμοποιεί ένα πλήθος από λειτουργικά συστήματα, με προτίμηση στο ελεύθερο λογισμικό
το οποίο βοηθά να επιτευχθεί η επιθυμητή σταθερότητα και ευελιξία.
Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση www.e-diktyo.eu
Το e-diktyo.eu είναι ο δικτυακός χώρος της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, η οποία είναι ένας
σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, επιστήμονες – ερευνητές, παραγωγούς εκπαιδευτικού
υλικού και ειδικούς με κοινό ενδιαφέρον την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας (Hellenic Linux User Group – HEL.L.U.G.)
www.hellug.gr
Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σύλλογο με στόχο
τη διάδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, την υποστήριξη των χρηστών του στην
Ελλάδα, καθώς και τη δημιουργία κοινής βάσης τεχνογνωσίας σχετικά με το Ελεύθερο
Λογισμικό γενικότερα στη χώρα μας.
Εταιρεία
Ελεύθερου
Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοικτού
Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ)
http://www.ellak.gr
H μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ)
ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η
ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει
στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα
και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα
διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Ανάμεσα στους φορείς που
συμμετέχουν είναι τα πιο πολλά ελληνικά ΑΕΙ, AΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή της
ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών(developers) ΕΛ/ΛΑΚ.
40
Hacker Space www.hackerspace.gr
Το Hacker Space δεν είναι μόνο μία διαδικτυακή οργάνωση, αλλά επιπλέον μια ενεργή
κοινότητα ανθρώπων με ιδέες που πηγάζουν απ' τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού
και παράλληλα ένας χώρος, στον οποίο γίνονται και κατασκευές, workshops και άλλες
δραστηριότητες.
OSARENA www.osarena.net
To OSARENA είναι το πρώτο ελληνικό portal τεχνολογίας που δημιουργήθηκε με την ένωση
ελληνικών blogs που είχαν σαν αντικείμενο το Linux, το Android και το Ελεύθερο Λογισμικό
Ανοιχτού Κώδικα. Στόχος της συνένωσης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μια δυναμική
ιστοσελίδα που να προσφέρει πληροφορίες για το Linux και το Ανοιχτό Λογισμικό. Μέλη του
OSARENA είναι απλοί ερασιτέχνες με όρεξη και ομαδικό πνεύμα.
Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο www.digitalrights.gr
Το digitalrights.gr αποτελεί έναν κόμβο πληροφόρησης για τα δικαιώματα του πολίτη στον
ψηφιακό κόσμο. Μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα δράσης περιλαμβάνουν ιδιωτικό απόρρητο
(privacy), ανοικτά πρότυπα (open standards), πατέντες λογισμικού, πνευματικά δικαιώματα
ψηφιακού περιεχομένου, και ελεύθερο λογισμικό.
Ubuntu www.ubuntu.gr
Το Ubuntu είναι ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα βασισμένο όμως στο Linux, του οποίου και
αποτελεί βασική διανομή, εναλλακτική δηλαδή έκδοση. Διατίθεται ελεύθερα, υποστηρίζεται
τόσο από μια πολύ μεγάλη κοινότητα χρηστών όσο και από επαγγελματίες και είναι
εξαιρετικά προηγμένο από τεχνολογική και σχεδιαστική άποψη.
Η κοινότητα του Ubuntu, που απαρτίζεται τόσο από απλούς και εξειδικευμένους χρήστες όσο
και από προγραμματιστές, στηρίζεται στις ιδέες που πηγάζουν από τη φιλοσοφία:
- ότι το λογισμικό πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και διαθέσιμο δωρεάν
- ότι τα εργαλεία λογισμικού πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους
ανθρώπους στην μητρική τους γλώσσα
- να είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και από άτομα με αναπηρίες και
- ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσαρμόζουν και να αλλάζουν το
λογισμικό τους με όποιο τρόπο και σε όποια μορφή ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
41
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΓΝΓ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στην ενότητα αυτή, όπως και στις δύο προηγούμενες ετήσιες αναφορές, αποπειράται η
καταγραφή των σημαντικότερων δράσεων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ), καθώς
και η παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που απευθύνονται σε Νέους.
Οι γενικές πληροφορίες για τη σύσταση και τους σκοπούς της ΓΓΝΓ υπάρχουν στην Αναφορά
του 2009. Ως διοικητική δομή η ΓΓΝΓ επιστρέφει κατά τη διάρκεια του 2011 στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης στις αρμοδιότητες του οποίου είχε περιέλθει κατά το 2010. Παρακάτω
παρατίθενται επιλεγμένες δράσεις της ΓΓΝΓ που αφορούν σε προγράμματα που είτε
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011, είτε ολοκληρώθηκε η προετοιμασία τους εντός του
2011, καθώς επίσης και πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετείχε η ΓΓΝΓ ως συντονιστικός
φορέας.
4.1 Εθνικά Προγράμματα
Τα κυριότερα Εθνικά Προγράμματα, που σχεδιάστηκαν, υλοποιήθηκαν ή/και συνεχίστηκαν με
την ευθύνη της ΓΓΝΓ, αναφέρονται παρακάτω:

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
Η ευρωπαϊκή κάρτα νέων είναι μια κάρτα προνομίων για νέους 13-30 ετών, που
εξασφαλίζει ειδικές εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς του
πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού, της διασκέδασης κ.ά. Το ελληνικό
σκέλος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων χειρίζονται η ΓΓΝΓ και το Ινστιτούτο Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης.9

Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας
Η ΓΓΝΓ αποτελεί μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα του Προγράμματος, στο οποίο
συμμετέχουν 16 χώρες της Μεσογείου. Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας είναι ένας
Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων της
περιοχής της Μεσογείου στην εκπαίδευση και την εργασία, εκπονώντας κοινά
μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στους τομείς των θετικών και
των κοινωνικών επιστημών, καθώς και των επιστημών υγείας, όπως επίσης και την
απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 2011
και η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2014. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2010-2011
εγκρίθηκαν έξι προγράμματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Universitat Politecnica de
Catalunya Barcelona Tech: “Τεχνική Περιβάλλοντος”
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Universite Blaise-Pascal: “Χωρικές Δυναμικές και
Χωροταξία της Υπαίθρου”
- ΤΕΙ Καβάλας - University of Palermo - University of Damanhour Egypt:
“Διαχείριση και Πολιτική των Υδάτων της Μεσογείου κάτω από Συνθήκες
Έλλειψης Νερού”
9
Βλ. περισσότερα στο http://www.europeanyouthcard.gr/index.php?option=com_content&
view=article&id=98&Itemid=2&lang=el
42
-
Πανεπιστήμιο Πατρών - Universite de Pau et Pays de l’Adour: “Ψυχρό πλάσμα
σε ατμοσφαιρική πίεση για βιοϊατρικές εφαρμογές”
ΤΕΙ Πάτρας - Politecnino de Bari - Afyon Kocatepe University: «M.SC. Master
σε συστήματα ανανεώσιμης πηγής ενέργειας» και Πανεπιστήμιο ΑιγαίουUniversite de Montpellier“Διατήρηση Βιοπικοιλότητας”.

Πρόγραμμα “Νομική Βοήθεια για Νέους„
Μέσω αυτού του προγράμματος η ΓΓΝΓ επιχειρεί να στηρίξει νέους έως 30 ετών, οι
οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, παρέχοντάς τους δωρεάν νομική
υποστήριξη και εκπροσώπηση. Η χρηματοδότηση, η οποία προέρχεται αποκλειστικά
από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της ΓΓΝΓ, διοχετεύεται απευθείας στους συμβεβλημένους δικηγορικούς συλλόγους
της χώρας, οι οποίοι αναθέτουν τις υποθέσεις κατά κανόνα σε δικηγόρους έως 35
ετών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαγγελματική στήριξη στους νέους δικηγόρους. Η
σύντομη αυτή παρουσίαση του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα
Αναφορά καθώς η προκήρυξη δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια του 2011.

Πρόγραμμα Οικολογικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης της ΓΓΝΓ για την
ανάδειξη και προστασία της Βιοποικιλότητας.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και κυρίως τους νέους
σχετικά με τους παγκοσμίως αυξανόμενους ρυθμούς μείωσης της βιοποικιλότητας και
τους κινδύνους που επισύρει, την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της και τη
σύνδεση αυτών με την ποιότητα ζωής μας και το μέλλον των επόμενων γενεών. Το
πρόγραμμα, το οποίο θα απευθύνεται σε νέους 18-35 ετών, διαρθρώνεται σε
τέσσερις κύριους άξονες: καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω
διαδικτύου και τηλεόρασης, ενημέρωση για τη βιοποικιλότητα μέσω της ιστοσελίδας
του προγράμματος, δράσεις ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με περιβαλλοντικές
οργανώσεις και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Η χρηματοδότησή του προέρχεται
επίσης από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΓΝΓ. Το πρόγραμμα
ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του 2011, κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και
διαμόρφωσής του και αναμένεται η υλοποίησή του εντός του 2012.

Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
Το πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2010, απευθυνόμενο αποκλειστικά σε Ενώσεις Νέων
Αγροτών, επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 συμπεριλαμβάνοντας συνεργασίες
με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με σκοπό την παροχή επιστημονικής στήριξης και
τεχνογνωσίας στους νέους αγρότες της χώρας. Από τη σύμπραξη των αρχικά
επιλεχθέντων Ενώσεων Νέων Αγροτών των Νομών Αργολίδας, Αχαϊας, Βοιωτίας,
Καρδίτσας, Λακωνίας, Θεσσαλονίκης και Σερρών με τα ΤΕΙ Πειραιά, Μεσολογγίου και
Λάρισας προέκυψαν εννέα διαφορετικά έργα-μελέτες αναφορικά με την φυτική και
ζωική παραγωγή, στους τομείς της παραγωγής και καλλιέργειας, της συσκευασίας,
της πιστοποίησης, της προώθησης προϊόντων, κ.ά.

Δίκτυο κατά της Βίας στο Σχολείο
Η ΓΓΝΓ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Δικτύου, από κοινού με την Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, το Υπουργείο Παιδείας και Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Συνήγορο του
Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία
Ελλάδος-Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, την Πανεπιστημιακή
Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το Ίδρυμα
43
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Ελληνικό Τμήμα του ΙΒΒΥ Kύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Παρότι η ίδρυση του Δικτύου έλαβε χώρα στα
τέλη του 2010, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συναντήσεις του Δικτύου λάμβαναν χώρα
συστηματικά και κατά τη διάρκεια του 2011, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό
δείγμα σύμπραξης κρατικών και κοινωνικών φορέων προς την αντιμετώπιση του
φλέγοντος αυτού ζητήματος.

Γέφυρες
Μια πρωτοβουλία της ΓΓΝΓ για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του
κέντρου της Αθήνας ξεκίνησε το 2011 σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την
ομάδα τοιχογράφων “Carpe Diem” με πρώτη εκδήλωση στις 2 Οκτωβρίου κοντά στον
σταθμό του ΗΣΑΠ “Άγιος Ελευθέριος”. Η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων κάθε
περιοχής στις δράσεις που οργανώνουν οι νέοι καλλιτέχνες συντελεί στην ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην άμεση εμπλοκή τους στη
διαδικασία αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις υποβαθμισμένες περιοχές του
κέντρου.

Σεξ και Νέοι
Τον Νοέμβριο του 2011 η ΓΓΝΓ προχώρησε στην έκδοση και διανομή οδηγού
ενημέρωσης για το AIDS που διανεμήθηκε στις 17 Νοεμβρίου μέσω freepress σε
70.000 αντίτυπα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα περιφερειακά πανεπιστημιακά
ιδρύματα της χώρας.
4.2 Πολιτισμός
Στον τομέα του Πολιτισμού δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια
του 2011 είναι οι παρακάτω:

Συνδιοργάνωση Biennale Νέων Καλλιτεχνών Μεσογείου και Ευρώπης
Τον Οκτώβριο του 2011 περισσότεροι από 500 νέοι δημιουργοί από 26 χώρες
συγκεντρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Biennale Νέων Καλλιτεχνών και
παρουσίασαν τη δουλειά τους στους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων
τεχνών (οπτικές τέχνες, εφαρμοσμένες τέχνες, urban art/παρεμβάσεις στην πόλη και
γαστρονομία. Θέμα της 15ης Biennale Νέων Καλλιτεχνών: “Συμβίωση;”.

Κυριακάτικα απογεύματα στο Cine-Φιλίπ
Με σκοπό την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής των παιδιών και των νέων η Γ.Γ.Ν.Γ.
προχώρησε στην υλοποίηση προγράμματος για παιδιά και νέους 6-18 ετών, το οποίο
περιελάμβανε την προβολή 25 αριστουργημάτων της έβδομης τέχννης.
4.3 Εθελοντισμός
Αρκετές ήταν και οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το θέμα του Εθελοντισμού. Οι πιο
σημαντικές από αυτές, αναφέρονται παρακάτω:

EYV-Relay
Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011 και στο πλαίσιο του
προγράμματος εθελοντών-ανταποκριτών 27 νέοι ταξίδεψαν στις 27 χώρες της Ε.Ε. για
να καταγράψουν το έργο των εθελοντικών οργανώσεων. Συγκεκριμένα για την
44
Ελλάδα κατέγραψε το έργο του Αρκτούρου και του Πολιτιστικού Τριγώνου Πρεσπών η
Ισπανίδα εθελόντρια-ανταποκρίτρια Clara Sanz ενώ την καταγραφή για τις υπόλοιπες
10 οργανώσεις (από τις 12 που επιλέχθηκαν κατόπιν αίτησης) έκανε ο εθελοντήςανταποκριτής Δημήτρης Αργυρίου.

Διακοπές και εθελοντισμός
Το πρόγραμμα «Διακοπές και εθελοντισμός» που υλοποιείται από τη ΓΓΝΓ και τα
ΕΛΤΑ έδωσε τη δυνατότητα και το 2011 σε νέους 18-25 ετών να εργαστούν για ένα
μήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε κάποιο κατάστημα των ΕΛΤΑ σε
τουριστική περιοχή, καλύπτοντάς τους μέρος των εξόδων μεταφοράς και διαβίωσης
(αιτήσεις γίνονται κάθε Μάιο στην ιστοσελίδα της ΓΓΝΓ).

Ιατρική Απόβαση σε Ακριτικά Νησιά
Με το πρόγραμμα «Ιατρική Απόβαση σε Ακριτικά Νησιά» 200 φοιτητές της Ιατρικής
είχαν τη δυνατότητα και το 2011 να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους ως
βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Περιφερειακά Ιατρεία 22 νησιών του
Αιγαίου και του Ιονίου. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από την Επιστημονική
Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.

Γέφυρα Συνεργασίας για τον Εθελοντισμό
Με την ευκαιρία της ανακήρυξης του 2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού η
ΓΓΝΓ επαναλειτούργησε την Γέφυρα Συνεργασίας για τον Εθελοντισμό, την ιστοσελίδα
μέσω της οποίας μπορούν να έρθουν σε επαφή οι νέοι που θέλουν να προσφέρουν
εθελοντική εργασία με τις οργανώσεις που ζητούν εθελοντές.10

Μάθε, Δες, Δράσε
Αυτός είναι ο τίτλος του Εγχειριδίου του Εθελοντισμού, που διανεμήθηκε δωρεάν από
τη ΓΓΝΓ.

1ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου
Την αιγίδα της παραχώρησε η ΓΓΝΓ στον Δήμο Σαρωνικού για τον 1ο Αγώνα Ορεινού
Δρόμου που διοργανώθηκε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 στο δάσος του Κουβαρά
και στον οποίο συμμετείχαν 160 άτομα -άνδρες και γυναίκες- όλων των ηλικιών. Μετά
την ολοκλήρωση του αγώνα πραγματοποιήθηκε και δράση καθαρισμού του δάσους.
4.4 Απασχόληση και Νεανική Επιχειρηματικότητα
Δύο ενδιαφέρουσες δράσεις από τη ΓΓΝΓ αναφορικά με την ενίσχυση της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας συνεχίστηκαν και το 2011:

10
Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας οι «Θυρίδες Νεανικής
Επιχειρηματικότητας» της ΓΓΝΓ, που έχουν περιγραφεί και στις προηγούμενες
Αναφορές του 2009 και του 2010 και έχουν ως στόχο την ενίσχυση των νέων που
σκέφτονται να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά και εκείνους που το έχουν ήδη
επιχειρήσει, αναβαθμίστηκαν και επεκτάθηκε η λειτουργία τους με έναρξη του
προγράμματος το φθινόπωρο του 2011 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Βλ. και στο http://volunteers.neagenia.gr
45

Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Στόχος του «Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σε
συνεργασία με τις «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας») είναι η καλλιέργεια της
επιχειρηματικής συνείδησης, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και η
τόνωση της απασχόλησης των νέων. Στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου
www.paratiritirio.gr παρέχονται πληροφορίες μεταξύ άλλων και για τα αποτελέσματα
των 15 σημείων άντλησης και συνεχούς ροής πληροφοριών Α.Ε.Ι. Και Τ.Ε.Ι. της χώρας,
καθώς επίσης και για τη συνεργασία του Παρατηρητηρίου με φορείς όπως ο Ο.Α.Ε.Δ.,
ο ΕΟ.Μ.Μ.Ε.Χ., τα Επιμελητήρια κ.ά.
4.5 Νέα Γενιά σε Δράση
Το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Νεολαίας, που έχει την
ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος στην Ελλάδα και τη λειτουργία της Ελληνικής Εθνικής
Υπηρεσίας, για το διάστημα 2007-2013, αποτελώντας τη συνέχεια του Προγράμματος
«Νεολαία» (2000-2006). Το εν λόγω Πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜΚΟ ή συλλόγους νέων, σε
τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της νεολαίας και σε άτυπες ομάδες νέων.
Οι στόχοι και οι δράσεις του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση έχουν ήδη αναφερθεί στην
Αναφορά του 2009 και δεν έχουν επέλθει αλλαγές έκτοτε. Κατά τον χρόνο παρουσίασης της
παρούσας Αναφοράς (Οκτώβριος 2012) δεν είχαν δημοσιευτεί ακόμη στις ιστοσελίδες τόσο
της ΓΓΝΓ όσο και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης τα επίσημα ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τις εγκρίσεις των κατατεθειμένων αιτήσεων από ΜΚΟ και
άτυπες ομάδες Νέων, καθώς και τις υλοποιήσεις των προγραμμάτων για το 2011.
4.6 Εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η συντακτική ομάδα της Ετήσιας Αναφοράς 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας του Youthnet
Hellas επικοινώνησε μεσω email με τις ΜΚΟ Νεολαίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
και έθεσε το ερώτημα πιθανών χρηματοδοτήσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις της
ΕυρωπαΊκής Επιτροπής. Από τις απαντήσεις των ΜΚΟ Νεολαίας, αλλά και από σχετική έρευνα
στις επίσημες ιστοσελίδες τους προέκυψε ότι τρεις οργανώσεις έλαβαν χρηματοδοτήσεις
μέσα στο 2011 απ’ευθείας από τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες
αναφέρονται παρακάτω:

Το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Έλαβε χρηματοδότηση για το πρόγραμμα European Child Alert Automated System
(ECAAS) από το πρόγραμμα Fundamental Rights and Sitizenship Programme.

Η UNESCO Youth Club of Thessaloniki
Χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-ΠΓΔΜ για δρἀση με
θέμα το περιβάλλον και συμμετείχε σε δύο δράσεις του Europe for Citizens.

Το Youthnet Hellas
Συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος «The Threads That Connect Us” της
κλάσης Grundtvig. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία ενός ντοκυμαντέρ με
θέμα την παραδοσιακή λαϊκή τέχνη.
46
Από τα αποτελέσματα των αιτήσεων για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησις Leonardo Da Vinci,
όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, δεν προέκυψε
κάποια χρηματοδότηση για ΜΚΟ Νεολαίας. Αντίθετα, η αντίστοιχη αναζήτηση για το
πρόγραμμα Grundtvig αποκάλυψε ότι τρεις ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα νεολαίας
χρηματοδοτήθηκαν για διεθνείς Συμπράξεις:

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΚΕΑΝ – Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΩΜΑ – Κοινωνική Οργάνωση Νέων
47
5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι σημαντικότερες αλλαγές, πρωτοβουλίες και εξελίξεις
που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2011 αναφορικά με την εκπαίδευση και την προώθηση
στην απασχόληση με άξονα αναφοράς τους Νέους.
5.1 Τυπική Εκπαίδευση
Το 2011 ήταν ένα δύσκολο έτος για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, συνεπακόλουθο και της
γενικότερης κρίσης στη χώρα. Πρώτα απ’ όλα, το σχέδιο δράσης που είχε υποβλήθεί από το
Υπουργείο Παιδείας για τον τομέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο
«Νέο Σχολείο»11, ξεκίνησε να υλοποιείται σε πιλοτικό στάδιο σε 99 σχολεία της χώρας κατά το
σχολικό έτος 2011-12. Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε προτάσεις μεταρρύθμισης του
εκπαιδευτικού συστήματος και αλλαγές που επρόκειτο να εφαρμοστούν από το νηπιαγωγείο
μέχρι το Λύκειο, αναδεικνύοντας στραγηγικούς στόχους, οι οποίοι θα σχετίζονται με τα
παρακάτω:
1. Διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και αύξηση της συμμετοχής
από την ηλικία των 4 ετών
2. Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με
χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
4. Μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από τη υποχρεωτική εκπαίδευση.
5. Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ
6. Δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την
τεχνολογία για τη διδασκαλία.
Στο ίδιο πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο Ψηφιακό Σχολείο με στόχους μεταξύ άλλων
την πρόσβαση στο διαδίκτυο ως βασικό δικαίωμα και απαραίτητο εφόδιο για κάθε μαθητή
και εκπαιδευτικό και την ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα ειδικά σχολεία μέχρι
το 2013 Παράλληλα, στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αν και ξεκίνησε η λειτουργία νέων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, δεν παρατηρήθηκε καμία ίδρυση νέων Τμημάτων στα
Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας. Επίσης, αποφασίστηκε από το αρμόδιο
Υπουργείο να μην εισαχθούν φοιτητές σε διάφορα ΤΕΙ της χώρας λόγω του ότι είχε
παρατηρηθεί μικρός αριθμός ενεργών φοιτητών, τάση εγκατάλειψης των σπουδών τους,
καθώς και μικρό ποσοστό φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν για την παραλαβή συγγραμμάτων
τους.
ΙΔΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ
ΕΔΡΑ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τεχνολ. Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
Εμπορίας και Διαφήμισης
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού
ΓΡΕΒΕΝΑ
11
Βλ. http://www.minedu.gov.gr/apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-prota-ton-mathiti.html
48
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ζωικής Παραγωγής
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φυτικής Παραγωγής
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ανακαίνιση και Αποκατάσταση Κτιρίων
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μηχανική Βιοσυστημάτων
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Δασοπονία και Διαχείριση Φυσικού
Περιβάλλοντος
Βιολογικών και Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
Επιχειρημ. Σχεδιασμού και Πληροφ.
Συστημάτων
Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ζωικής παραγωγής
ΑΡΤΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιχθυοκομίας Αλιείας
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών
ΔΡΑΜΑ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Τεχνολογίας Βιολογικής γεωργίας και
Τροφίμων
Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
και Ανθοκομίας
Φυτικής Παραγωγής
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
και Ανθοκομίας
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Υδατοκαλλιεργειών και Υδατικής
Διαχείρισης
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΤΕΙ που δεν δέχτηκαν φοιτητές το 2011
Έναρξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Νέα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εντός του 2011 στα
Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας μας είναι τα παρακάτω:
49

Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του
Πουατιέ (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο του Αβέϊρο (Πορτογαλία), το Πανεπιστήμιο της
Οττάβας (Καναδάς) και το Πανεπιστήμιο Federal University of Rio Grandedo Sul του
Πόρτο Αλέγκρε (Βραζιλία), με τίτλο «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων»
(“International Master in Advanced Clay Science”−IMACS) (ΦΕΚΒ 1648 - 25.07.2011)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Jyvaskyla (Φιλανδία), Lund του Lund (Σουηδία) και Leipzig της Λειψίας (Γερμανία) με
τίτλο «Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης» (ΦΕΚ Β 1648 - 25.07.2011)

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Tilburg της Ολλανδίας και το Πανεπιστήμιο Stuttgard της Γερμανίας με τίτλο:
«Μηχανική Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β 1648 - 25.07.2011)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας της Στοκχόλμης (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο) και το
Πανεπιστήμιο Duke του Durham (H.Π.Α.), με τίτλο «Αερομηχανική Στροβιλομηχανών»
(ΦΕΚ Β 1648 - 25.07.2011).
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Τουλούζης Ι (Dept.Sciences Sociales − Universite
ToulouseI) με τίτλο «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» (ΦΕΚ Β 1750 03.08.2011)

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris
8, UFR Arts, philosophie, esthetique Τμήμα Artset Technologies del’ Image με τίτλο:
«Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής
έκφρασης» (ΦΕΚ Β 1750 - 03.08.2011)

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Angers της Γαλλίας με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση
στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» (ΦΕΚ Β
1750 - 03.08.2011)

Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλίας – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Universite Joseph
Fourier Grenoble I με τίτλο : «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων» (ΦΕΚ Β
1750 - 03.08.2011)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
- «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων» (MSc in Strategic Product Design)
- «Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSc in Sustainable Development)
50
-

«Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι επίλυσης
των Διαφορών» (LLM in Transnational and European Commercial Law and
Alternative Dispute Resolution) (ΦΕΚ Β 2215 - 04.10.2011)
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
«Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία» (Master of Arts in Art, Law and Economy) (ΦΕΚ Β 2215 04.10.2011)
 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
(ΔΕΤ) και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με τη Σχολή Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Kent με τίτλο «Διαχείριση Πολιτιστικής
Κληρονομιάς». (ΦΕΚ Β 2215 - 04.10.2011)

ΤΕΙ Καβάλας – Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
«Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα» (ΦΕΚ Β 2067 - 6.09.2011).
5.2 Μη Τυπική Εκπαίδευση
Στην Ελλάδα οι έννοιες της μη τυπικής και άτυπης μάθησης συχνά συνδέονται και αρκετές
φορές αλληλεπικαλύπτονται. Σε γενικές γραμμές, η μη τυπική μάθηση αναφέρεται σε μια
οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα με συγκεκριμένους στόχους εκτός του τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η άτυπη μάθηση προκύπτει συνήθως από δραστηριότητες
της καθηµερινής ζωής, της εργασίας, της οικογένειας ή του ελεύθερου χρόνου, χωρίς να
οδηγεί ή να στοχεύει στην απόκτηση πιστοποίησης. Παραδείγµατα µορφών άτυπης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι τα ελεύθερα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η
εκπαίδευση που παρέχεται από μουσεία (π.χ. Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
κ.α.), καθώς και οι δράσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Νεολαία σε Δράση12 που στην
Ελλάδα εποπτεύονται από τη ΓΓΝΓ και των επίσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δια Βίου
Μάθησης’, τα οποία εποπτεύονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.13 Γενικά, δύο από
τους σημαντικότερους φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης είναι το
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος της ευθύνης σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων μη τυπικής
εκπαίδευσης είχε το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Κάποιες από τις
δράσεις του ΙΔΕΚΕ, που είχαν ξεκινήσει από το 2010, συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του
2011 έως τη λήξη των προγραμμάτων.14 Τον Νοέμβριο του 2011 το ΙΔΕΚΕ και το Ινστιτούτο
Νεολαίας συγχωνεύτηκαν δια απορροφήσεως από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ) σε ενιαίο
φορέα που μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της
ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Σημαντικό ρόλο στη μη τυπική μάθηση έχει και η Γενική Γραμματεία Νέα Γενιάς, με τη
συνεργασία της οποίας πλήθος φορέων και οργανισμών πραγματοποίησε ή/και υποστήριξε
12
Βλ. ενότητα 4.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.iky.gr
14
Βλ. και την Ετήσια Αναφορά του 2010 (http://www.youthnet.gr/index.php/el/activities/reports)
13
51
διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις μέσα στο 2011, μερικές από τις οποίες αναφέρονται
παρακάτω:

«Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο»
Το «ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» αναγνωρίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις
που έχει η βία μεταξύ των μαθητών για παιδιά και νέους στη χώρα μας, έθεσε μεταξύ
άλλων ως κύριους σκοπούς του: την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της
εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους που συνδέονται με
τη σχολική ζωή και καθημερινότητα, την ανάπτυξη μεθοδολογίας και καινοτόμων
πρακτικών παρέμβασης σχετικά με το φαινόμενο, την επιμόρφωση και υποστήριξη
των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών «πρώτης γραμμής» που ασχολούνται
με παιδιά και εφήβους, την ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της
κοινωνίας, σχετικά με το φαινόμενο.

«Ρατσισμός και ξενοφοβία. Επικίνδυνα φαινόμενα για μια χώρα»
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας από την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης
των Νέων, με την υποστήριξη της ΓΓΝΓ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθητικός
Διαγωνισμός για τους πρόσφυγες – Περάσματα».

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο eRA-6 “The SynEnergy Forum”
Τη Δευτέρα 19.09.2011 έγινε η έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου eRA-6
“The SynEnergy Forum”, το οποίο φιλοξένησε το ΤΕΙ Πειραιά υπό την αιγίδα της ΓΓΝΓ
και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη.
Το Συνέδριο αποτέλεσε τη συνέχεια 5 προηγούμενων και πολύ επιτυχημένων
διοργανώσεων και στόχευσε στην καλλιέργεια του γόνιμου διαλόγου και στην
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, τα οποία
αναδεικνύονται κατά την οργάνωση της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ.


Mindset
H ΓΓΝΓ στηρίξε τον Διεθνή Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Δραστηριότητος Global
management challenge, που διεξάγεται εδώ και 6 χρόνια. Ο επιχειρηματικός
διαγωνισμός βασίζεται σε ένα σύγχρονο, πολυδιάστατο πρόγραμμα προσομοίωσης
στο οποίο ομάδες φοιτητών και στελεχών, δωρεάν, διοικούν εικονικές επιχειρήσεις
σε μία δραστική αγορά στο διαδίκτυο. Στόχος του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις
και άλλοι φορείς, να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των φοιτητικών ομάδων.

Παιδιαδρομή 2011
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τις 2 έως 5 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της ΓΓΝΓ το “Φεστιβάλ ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗ 2011”. Αντικείμενο της έκθεσης
είναι το παιδί από την νηπιακή ηλικία μέχρι το τέλος της εφηβείας και η αγωγή του σε
σωματικό, διανοητικό, και ψυχικό επίπεδο. Η έκθεση απευθύνοταν σε γονείς,
μαθητές και εκπαιδευτικούς φιλοδοξώντας να φέρει σε επαφή όλους όσοι
ενδιαφέρονται και ασχολούνται με θέματα που αφορούν το παιδί.

«4 frontal / τμήμα εφηβικού θεάτρο»
H ΓΓΝΓ παραχώρησε την αιγίδα της στις 30/6/2011 στην αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία “4 frontal”. H καλλιτεχνική αυτή ομάδα, σε συμπαραγωγή με το Θέατρο του
Νέου Κόσμου και το Δίκτυο για το Θέατρο στην εκπαίδευση ετοίμασαν την
52
παράσταση του έργου του Αριστοφάνη «Όρνιθες» που απευθύνεται σε μαθητές και
εφήβους. Το έργο παρουσιάστηκε σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.

«Τεχνηέντως»
Θεατρική και καλλιτεχνική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επανέλαβε
για δεύτερη χρονιά την παρουσίαση της πρωτοποριακής διαδραστικής παράστασης
Μαύρου θεάτρου «Ο κόσμος του Ολίβιου», που απευθύνεται σε εφήβους και νέους,

«Μη αναστρέψιμοι»
Η ΓΓΝΓ παραχώρησε την αιγίδα της 5/9/11 για το πρόγραμμα που η εταιρεία «Μη
αναστρέψιμοι» παρουσίασε σε σχολεία της Αττικής, κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς 2011-2012. Οι παραστάσεις «Σςςς η φύση ξυπνά», «Ξωτικών ιστορίες», «Το
παραμύθι του βυθού» απευθυνόνταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού.
Το πρόγραμμα έχει οικολογικό χαρακτήρα και σχέση με την ύλη του σχολείου και ο
εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να εντάξει την παράσταση στο μαθημά του.

IST COLLEGE
Διαγωνισμόςεπιχειρηματικότητας και καινοτομίας "Crazy bussines ideas" από το
Ανεξάρτητο Κολλέγιο Επιστημών και Τεχνολογίας και Κέντρο Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης.

Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενίσχυση του Ρόλου των Νέων στην Οικοδόμηση μιας
Πράσινης Κοινωνίας. Πρόκειται για πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
υλοποιήθηκε μεσω διαδικτύου το 2011 από τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής.
5.3 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Στην Ετήσια Αναφορά του 2009 έγινε μια συνολική καταγραφή των δημόσιων φορέων, που
υποστηρίζουν και αξιοποιούν εφαρμογές εξ αποστάσεως και E-Learning. Ανάμεσα στους
σημαντικότερους από αυτούς τους φορείς ήταν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και πλήθος άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην παρούσα
Αναφορά θα προσθέσουμε μερικές ακόμα περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον με τη
σημείωση ότι κατά τη διάρκεια του 2011 αναπτύχθηκαν από ιδιωτικούς φορείς δεκάδες
προγράμματα e-learning σε διαφόρους εκπαιδευτικούς τομείς, καθιστώντας το έτος ιδιαίτερα
παραγωγικό αναφορικά με τη διάδοση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δραστηριοποιείται πλέον δυναμικά και στην εξ αποστάσεως
παροχή επιστημονικής και εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης
στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο του τουρισμού. Σ' αυτή την κατεύθυνση,
περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σειράς αυτόνομων σεμιναρίων από
απόσταση εκπαίδευσης στη Διοίκηση Τουρισμού.

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Το Εργαστήρι Βιβλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου έχοντας διαγράψει μια
επιτυχημένη πορεία οκτώ ετών (3.400 απόφοιτοι, 157 εκδόσεις, 47 βραβεία και
διακρίσεις) με εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου εργαστηριακά σεμινάρια
Δημιουργικής Γραφής (μυθιστόρημα-διήγημα, πεζός λόγος, ποίηση, παιδικό βιβλίο)
και Διόρθωσης-Επιμέλειας Κειμένων θα προσφέρει από φέτος και μαθήματα
53
Λογοτεχνικής Μετάφρασης, στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Τα τμήματα
λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη (με τη συνεργασία της Ένωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης) και εξ αποστάσεως με σύστημα elearning.

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα παρακολούθησης
μαθημάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ποικίλλει και εξαρτάται από τον τύπο της
προετοιμασίας (ολοκληρωμένη προετοιμασία για δίπλωμα ή επανάληψη) καθώς και
από την προσωπική δουλειά που εκπονείται από το μαθητή .

Goethe-Institut Athen
Το Γερμανικό Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει κατάλληλα προγράμματα για εκπαίδευση
εξ αποστάσεως για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη γερμανική γλώσσα. Τα
μαθήτα γίνονται είτε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε μέσω δια
αλληλογραφίας.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο, κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό
πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου και το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
χώρας αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει βασικά
και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (σε επίπεδο Μάστερ και διδακτορικό),
καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας
για τις σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Είναι ισότιμο με όλα τα
αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιούν - συμβατική ή μη.

Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα
εξ' αποστάσεως εκμάθησης Νοηματικής, μεριμνώντας για τους μαθητές, οι οποίοι
βρίσκονται σε πόλεις που δεν διαθέτουν σχολή νοηματικής,

Ελληνικο Δικτύο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι Επιστημονική
Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες,
οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή και έρευνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
προωθούν το σκοπό της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σε κάθε μορφή δια
βίου εκπαίδευσης.
5.4 Προώθηση στην Απασχόληση
Καθώς η κρίση επιτείνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι Έλληνες
αναζητούν μια ευκαιρία στο εξωτερικό με όσους υπέβαλαν αιτήσεις για εργασία και
βιογραφικά σημειώματα στην ευρωπαϊκή πύλη Europass να προσεγγίζουν τις 50.000 μόνο
κατά τη διάρκεια του 2011. Μάλιστα, ‘πρωταθλητές’ στη μετανάστευση φαίνεται να είναι οι
Νέοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και καλή επαγγελματική κατάρτιση, καθώς τρεις στους
τέσσερεις Έλληνες που αναζητούν εργασία σε χώρα του εξωτερικού βρίσκονται μεταξύ 21 και
54
35 ετών.15 Είναι κατανοητό, επομένως, ότι οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που ευνοούν τις
συνθήκες προς την απασχόληση είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτή την περίοδο.16 Παρακάτω
αναφέρονται μερικές τέτοιες πρωτοβουλίες.

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας Νέων
Το 2011 προκυρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Επιχειρηματιών, το οποίο
αποσκοπούσε στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση και τη λειτουργία
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετείχαν
με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40)
έτος της ηλικίας τους και ασκούσαν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας. Το
πρόγραμμα προκηρύχθηκε στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος ενισχύσεων της
«Επιχειρηματικότητας των Νέων» του νόμου 3908/2011.

Πρόγραμμα για την ενίσχυση απασχόλησης νέων επιστημόνων
Νέα προκήρυξη, με αντικείμενο την «υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης», προδημοσίευσε η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας τον Απρίλιο του 2011, αποβλέποντας στην αξιοποίηση των νέων
ερευνητών, με στόχο την ανάπτυξη της Ελλάδας και στη βελτίωση της πρόσβασής τους
στην απασχόληση, καθώς και στην απόκτηση επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις. Η
προκήρυξη αφορούσε στους εξής επιστημονικούς τομείς: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες
Μηχανικού και Επιστήμες Διαστήματος, Επιστήμες της Ζωής, Επιστήμες και Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, ΕνέργειαΠεριβάλλον-Μεταφορές.

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΕ) - «ΕΣΠΑ 2007-2013» ανακοινώθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2011. Η δράση αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων
(ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών
ιδεών.

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας YES - Youth Entrepreneurship Seminar
Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας διοργανώθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 από το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιώς με
σκοπό την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την επιχειρηματική διαδικασία
σε μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου. Το πρόγραμμα απευθύνθηκε στους μαθητές
του Λυκείου και στους καθηγητές, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και
δεξιότητες σχετικά με την επιχειρηματική διαδικασία, από την αναγνώριση και
αξιολόγηση της ιδέας και της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι την κινητοποίηση πόρων
για τη δημιουργία επιχείρησης και τη διαχείριση της ανάπτυξής της.

2ο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Το 2ο θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας διοργανώθηκε από το Τμήμα ΔΕΤ του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 27/6 – 14/7/2011. Το πρόγραμμα απευθυνόταν
σε μαθητές Λυκείου (κυρίως Β’ και Γ’ τάξης), με επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, που
ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχείρηση και την
επιχειρηματική διαδικασία.
15
Βλ. http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23320&subid=2&pubid=63692474
Στο παράρτημα ΙΙ καταγράφονται φορείς και εταιρείες προώθησης στην απασχόληση και εύρεσης
εργασίας.
16
55

Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών
Αντίθετα, στα αρνητικά καταγράφεται το γεγονός ότι το αναμενόμενο μέτρο 1.12 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» δεν
προκηρύχθηκε μέσα στο 2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το
συγκεκριμένο μέτρο δίνει την ευκαιρία σε νέους από 18 εως 39 ετών να
δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα και να δημιουργήσουν γεωργική
εκμετάλλευση.
56
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
Το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια αποτελούν το
κυριότερο μέσο για την πληροφόρηση των Νέων, κυρίως λόγω της ευκολίας στην πρόσβαση
και της αμεσότητας των πληροφοριών που παρέχονται. Σημαντικοί κόμβοι ενημέρωσης των
Νέων παραμένουν τα Γραφεία Διασύνδεσης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τα
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.
6.1 Διαδίκτυο
Σύμφωνα με έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν ενταχθεί δυναμικά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Ο
μισός πληθυσμός της χώρας (51%) χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ ένα
παραπλήσιο ποσοστό (44%) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η
πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες είναι πολύ πιο έντονη
στις ηλικιακές κατηγορίες 16-35. Επιπλέον, προκύπτει ότι το 41% των Ελλήνων συνδέονται σε
-τουλάχιστον- εβδομαδιαία βάση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 24% σε
σχέση με το 2008.17
Τα τελευταία χρόνια, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στην ηλεκτρονική
ενημέρωση σχετικά με θέματα υγείας (από 27% στο 50%), καθώς και την ανάγνωση
ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερίδων (από 49% στο 57%). Στο σύνολο των
δραστηριοτήτων, πρώτες έρχονται όσες σχετίζονται με την επικοινωνία (email) και την
αναζήτηση πληροφοριών – γενικής φύσεως, σχετικών με εργασία, ενημέρωση, υγεία, κλπ. Το
ηλεκτρονικό εμπόριο έχει διεισδύσει μόλις 20% στους χρήστες του διαδικτύου και αναμένεται
να αυξηθεί εφόσον υπάρξει και η σχετική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα από τις εγχώριες
επιχειρήσεις.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τους λόγους μη σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι
οποίοι εστιάζονται κυρίως στο χαμηλό ενδιαφέρον για τις πληροφορίες που υπάρχουν στο
διαδίκτυο και στην έλλειψη ικανοτήτων, με καθοριστικό παράγοντα για τα παραπάνω την
ηλικία. Οι νέοι φυσικά χρησιμοποιούν ολοκληρωτικά τις νέες τεχνολογίες, και παρατηρούμε
τους δείκτες να πέφτουν ανάλογα με την αύξηση της ηλικίας των ατόμων. Ως προς τον τόπο
πρόσβασης στο διαδίκτυο, η πλειοψηφία προτιμά το χώρο της οικίας (86,2%) και ακολουθεί ο
χώρος εργασίας με 36,9%.
Αρκετά μικρότερα είναι τα ποσοστά για τους λοιπούς χώρους πρόσβασης, με τα internet café
να προσελκύουν λιγότερους από ένα στους δέκα χρήστες και τα σημεία ασύρματης ευζωνικής
πρόσβασης (αεροδρόμια, ξενοδοχεία, κλπ) να κατατάσσονται τελευταία με 2,5%. Η
διαθεσιμότητα σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στην Ελλάδα αυξάνεται με
σταθερούς ρυθμού, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει εταιρείες του ιδωτικού και του
δημοσίου τομέα να δημιουργήσουν πολλά νέα σημεία ασύρματης πρόσβσσης τα προσεχή
χρόνια.
17
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, (2010). Ταυτότητα χρηστών Internet στην
Ελλάδα. Διαθέσιμο online στο http://www.observatory.gr/files/meletes/Y14EEU_A100312_TX_%CE%
A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CF%8E%C
E%BD%20Internet.pdf
57
Κοινωνική Δικτύωση
Σύμφωνα με δημοσίευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ένας στους τρεις Έλληνες (36%) χρησιμοποιεί σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα με
σκοπό να έρθει σε επικοινωνία με τους φίλους του, να εκφραστεί, να ψυχαγωγηθεί, να
αποδράσει, να φλερτάρει και να εκτονωθεί.18
Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν εμφανιστεί ιδιαίτερα δυναμικά και στο ελληνικό
νεανικό κοινό. Η ενασχόληση εμφανίζει πολύ σημαντικά ποσοστά: το 79% μεταξύ των ηλικιών
από 13 έως 17 ετών και το 72% μεταξύ των ηλικιών από 18 έως 24 ετών ασχολούνται με τα
κοινωνικά δίκτυα. Η άνοδος χρήσης των κοινωνικών δικτύων έφτασε στο 36% από το
Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο του 2010.
Αύξηση παρουσιάζουν χρήσεις του διαδικτύου που αφορούν στην αποστολή μηνυμάτων σε
chat sites, blogs και ομάδες συζήτησης (My Space, Facebook κλπ), η συμμετοχή σε forum και η
ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (αύξηση 11% περίπου). Μεταξύ των
δημοφιλέστερων προορισμών κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνονται τα: Facebook, YouΤube,
Twitter, myspace, hi5 και flickr.
Ειδικότερα το Facebook αποτελεί τον δημοφιλέστερο κόμβο, αφού συγκεντρώνει
επισκεψιμότητα της τάξεως του 21% των Ελλήνων σε επίπεδο ημέρας, του 31% σε επίπεδο
εβδομάδας και του 33% σε επίπεδο μήνα, ενώ ραγδαία αποτυπώνεται η εξέλιξη του, καθώς
έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των ημερήσιων επισκεπτών του μέσα στα τελευταία 2
χρόνια.
6.2 Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ/ΤΕΙ
Σημαντικό, επίσης, ρόλο αναφορικά με την ενημέρωση των φοιτητών και των σπουδαστών
έχει η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ). Η ΔΑΣΤΑ είναι μια καινοτόμα δομή, η
οποία δημιουργήθηκε εντός των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
H ΔΑΣΤΑ έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη
σύνδεση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, αλλά και στη δημιουργία
ενός ενιαίου πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού των δομών των Ιδρυμάτων - όπως το
Γραφείο Διασύνδεσης / Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων και το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης - που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών του. Η ΔΑΣΤΑ εδράζει σε
κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λειτουργεί, συνήθως, ως
οργανωτικός πόλος για όλο το φάσμα δράσεων που αφορούν την υποστήριξη του φοιτητή για
τη σταδιοδρομία του, παρέχοντας οργανωτική και διοικητική υποστήριξη σε όλες τις άλλες
ειδικότερες μόνιμες δομές δηλαδή:

το Γραφείο Διασύνδεσης,
που έχει ως αντικείμενο την πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη του
φοιτητή, αλλά και τη στήριξή του νέου απόφοιτου στην προώθηση για την
απασχόληση ή/και την εύρεση θέσης εργασίας,
18
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, (2010). Ένας στους τρεις Έλληνες
χρησιμοποιεί τα social media, σύμφωνα με τη Focus Bari. Διαθέσιμο online στο http://www.sepe.gr/
default.aspx?pid=34&artID=3501&la=1
58

το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης,
με κύριο στόχο του την αναβάθμιση της θεσμοθετημένης Πρακτικής Άσκησης των
φοιτητών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του
Ιδρύματος και
-
τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
που ιδρύθηκε με σκοπό την ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών
εφαρμογών καθώς και μαθημάτων επιλογής για τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, στα
πλαίσια προγράμματος χρηματοδοτουμένου από το ΕΣΠΑ.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
http://www.dasta.asfa.gr/frontend/index.php
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://dasta.duth.gr/
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
http://career-office.uoa.gr/
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
http://www.dasta.auth.gr/
http://dasta.aua.gr/
http://www.tuc.gr/1856.html
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.ece.ntua.gr/attachments/444_DASTA%20%20Newsletter%20June%202012.pdf
http://dasta.eap.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
http://dasta.uowm.gr/
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://dasta.ionio.gr/liaison/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
http://www.career.aueb.gr/index.php?c_id=42
http://career.aegean.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://dasta.uoi.gr/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=141&Itemid=148
http://dasta.uth.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
http://www.dasta.uoc.gr/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF
%84%CE%B1/
http://career.unipi.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
http://www.admin.upatras.gr/node/335
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
http://dasta.uom.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
http://dasta.uop.gr/aggregator/categories/1
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://www.dasta.panteion.gr/
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
http://dasta.hua.gr/
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
http://dasta.teiath.gr/
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
http://dasta.teikoz.gr/
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.dasta.teithe.gr/index.php
59
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
http://dasta.teiep.gr/
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
http://dasta.teiion.gr/
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
http://dasta.teikav.edu.gr/portal/
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
http://www.dasta.teikal.gr/
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
http://dasta.cs.teicrete.gr/
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
http://dasta.teipat.gr/
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
http://dasta.teilam.gr/
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
http://dasta.teilar.gr/default.htm
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
http://www.dasta.teimes.gr/
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
http://dasta.teiser.gr/
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
http://www.teipir.gr/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=90&Itemid=84
Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ & ΤΕΙ
6.3 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Για τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έγινε ήδη λεπτομερής αναφορά στην
προηγούμενη ενότητα. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι βασικότεροι άξονες
πληροφόρησης για τους Νέους:

Εθνικά Προγράμματα
Παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με διάφορα εθνικά προγράμματα που
απευθύνονται σε νέους και τα οποία σχετίζονται με:
- την Απασχόληση/Επιχειρηματικότητα (Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών,
Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας),
- τις Διεθνείς Σχέσεις (όπου δραστηριοποιείται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
διεθνές επίπεδο για την προώθηση θεμάτων για τη Νεολαία μέσα από τη
συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στα πλαίσια της πολιτικής για τους νέους της
Ε.Ε.),
- τον Εθελοντισμό (ενημέρωση για δυνατότητες συνδυασμού διακοπών και
εθελοντικής δράσης, προώθηση της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας για
νέους 18-25 ετών, σύνταξη του εγχειριδίου για τον εθελοντισμό),
- τον Πολιτισμό (πρόγραμμα «Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια», Mobile Film Festival
“Shoot it”),
- την
Παιδεία
(πρόγραμμα
Υποστήριξης
Πρωτοβουλιών
Μαθητών,
κινηματογραφικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές ημερίδες για νέους και νέες που
τους ενδιαφέρει η 7η Τέχνη, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας),
- το Περιβάλλον (πρόγραμμα οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
για την ανάδειξη και προστασία της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, έκδοση του «Κόκκινου
Βιβλίου» των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, ενημέρωση για τη διαδικασία και
τα οφέλη της ανακύκλωσης).
60

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Στα πλαίσιο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για Νέους παρέχεται
ενημέρωση για:
- την έκδοση και χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ενός εργαλείου
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πληροφόρησης των νέων Ευρωπαίων πολιτών.
- τις δράσεις του Προγράμματος της Ε.Ε. "Νέα Γενιά σε Δράση".
- τις υπηρεσίες του προγράμματος EURODESK, ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το
1995 και σταδιακά εξελίχθηκε από μεμονωμένο σχέδιο πληροφόρησης στη
Σκωτία σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο και υποστηρικτική δομή του Προγράμματος της Ε.Ε.
«Νέα Γενιά σε Δράση» και βασικό χορηγό/πάροχο ευρωπαϊκής πληροφόρησης
για τις πολιτικές και τις ευκαιρίες στους νέους και όσους εργάζονται με αυτούς.

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων19
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελούν δομές που λειτουργούν με ευθύνη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν τους νέους σε επαφή
με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, και την παροχή έγκυρης και
έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος των νέων (εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά
προγράμματα, επαγγελματική κατάρτιση, ελεύθερος χρόνος κ.λπ.). Παράλληλα, τα
ΚΠΝ είναι χώροι στέγασης νεανικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, συνάντησης των
νέων όπου μπορούν να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους, χώροι δηλαδή
έκφρασης της νεανικής δημιουργικότητας. Κάθε ΚΠΝ παρέχει συγκεκριμένες
υπηρεσίες πληροφόρησης, όπως:
o Σύνδεση με τις κύριες ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες δεδομένων.
o Δωρεάν χρήση Η/Υ για απευθείας σύνδεση με το Internet.
o Ενημέρωση και καθοδήγηση από εκπαιδευμένο προσωπικό.
o Διάθεση ενημερωτικού υλικού.
o Κατά περίπτωση, παροχή συμβουλευτικής για την επαγγελματική
σταδιοδρομία των νέων στη σύγχρονη αγορά.
o Ενημέρωση και υποστήριξη για τις δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για
νέους, και κυρίως, το πρόγραμμα Νεολαία.

Οδηγοί για νέους
Σε μία προσπάθεια, τέλος, για πληρέστερη πληροφόρηση, ενημέρωση, προστασία και
καθοδήγηση των νέων, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει προχωρήσει στην
έκδοση των παρακάτω οδηγών:
- Νέος Καταναλωτής, ο οποίος αποτελείται από τον Οδηγό Καταναλωτή, τον Χάρτη
υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων προς τον καταναλωτή, τον οδηγό
«Επιλέξτε καλά – Επιλέξτε σωστά» και το εγχειρίδιο Ασφαλούς πλοήγησης στο
Διαδίκτυο.
- Νέος και Υγεία, όπου, ενδεικτικά, επιχειρείται μια ενημέρωση των νέων, με σκοπό
την πρόληψη και την προστασία, αναφορικά με τον ιό HIV και τη μάστιγα του
AIDS, τα ποσοστά παχυσαρκίας των νέων Ελλήνων και τους τρόπους
αντιμετώπισης και τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος.
- Νέος και Πολιτισμός, ένας οδηγός για τα πολιτιστικά δρώμενα, τα καλλιτεχνικά
φεστιβάλ, την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και τις
δυνατότητες του Διαδικτύου για την προώθηση του πολιτισμού.
19
Αναλυτική λίστα με τα ΚΠΝ που λειτουργούν στην Ελλάδα υπάρχει στη διεύθυνση
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=143&cnode=28
61
62
7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Στις Ετήσιες Αναφορές για τον Τομέα της Νεολαίας του 2009 και του 2010 παρουσιάστηκαν οι
βασικές πηγές χρηματοδότησης φορέων για την υλοποίηση δράσεών τους τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Έκθεση του 2011 παραμένει μια σύντομη αναφορά στους
δύο σημαντικούς κρατικούς φορείς χρηματοδότησης και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι ΜΚΟ.
7.1 Εθνικοί φορείς
1. Πρόγραμμα υποστήριξης πρωτοβουλιών Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
(www.neagenia.gr)
Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται οικονομικά από τη ΓΓΝΓ έχει γίνει λόγος ήδη
στην ενότητα 5.
2. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) εγκαινίασε από το 2007 νέο Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα δια Βίου Μάθησης που καλύπτει τους τοµείς της εκπαίδευσης και
επαγγελµατικής κατάρτισης.
7.2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΜΚΟ
Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α
A.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LIFE+
A.2
INTELLIGENT
ENERGY EUROPE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα LIFE+ είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη περιβαλλοντικών
προγραμμάτων. Το LIFE+, χωρίζεται σε δύο υποπρογράμματα:
 LIFE+ Nature & Biodiversity, που αποτελεί το βασικό άξονα
χρηματοδότησης της Ε.Ε. για προγράμματα που στηρίζουν
την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα Πτηνά,
τα Ενδιαιτήματα και το δίκτυο NATURA2000, που έχουν σαν
σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
 LIFE+ Environment Policy and Governance, που αποτελεί
έναν από τους βασικούς άξονες χρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιβαλλοντικές πολιτικές.
Χρηματοδοτεί τεχνικά προγράμματα που αποφέρουν
σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Το συγκεκριμένο τμήμα
του LIFE+, χρηματοδοτεί προγράμματα που βελτιώνουν την
ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Το πρόγραμμα INTELLIGENT ENERGY EUROPE είναι ένα
χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση της εξοικονόμησης
ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η
χρηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει τους τομείς:
Ενεργειακή Απόδοση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενέργεια
στις Μεταφορές και Ολοκληρωμένες Πρωτοβουλίες.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/about/index_en.htm
63
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α/Α
Β.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
CULTURE 20072013
Β.2
MEDIA 20072013
Β.3
EUROPE FOR
CITIZENS 20072013
Β.4
PRINCE 20072013
Β.5
YOUTH IN
ACTION 20072013
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα CULTURE 2007-2013 έχει τρεις σκοπούς:
 Την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας όσων
εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού
 Την προώθηση της διασυνοριακής κινητικότητας
καλλιτεχνικών και πολιτισμικών αποτελεσμάτων &
 Την προστασία του διαπολιτισμικού διαλόγου
Το πρόγραμμα CULTURE 2007-2013, χρηματοδοτεί πολυετή
προγράμματα συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού έως 5
χρόνια, μέτρα συνεργασίας εως δύο χρόνια και ειδικά μέτρα
όπως η στήριξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας και Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών διαστάσεων.
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Το πρόγραμμα MEDIA 2007-2013 έχει σαν στόχους την
ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, τη
διεύρυνση της κυκλοφορίας Ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών
έργων και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του
Ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα.
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/inde
x_en.htm
Το πρόγραμμα ανταλλαγής EUROPE FOR CITIZENS 2007-2013
έχει σαν στόχο την προσέγγιση των Ευρωπαίων πολιτών και την
δυνατότητα τους να πάρουν μέρος ενεργά στην ανοικοδόμηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του προγράμματος αυτού,
δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να πάρουν μέρος σε
διακρατικές ανταλλαγές ώστε να ενδυναμωθεί το αίσθημα του
Ευρωπαίου πολίτη.
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Στόχος του προγράμματος PRINCE 2007-2013 είναι η ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού
και τη διοργάνωση συνεδρίων.
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grantstenders/grants/index_en.htm
Το πρόγραμμα YOUTH IN ACTION 2007-2013 είναι το κατεξοχήν
πρόγραμμα ανταλλαγής πολιτών στην Ε.Ε. και δίνει τη
δυνατότητα σε νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες υπό
ένταξη να μετακινηθούν στην Ευρώπη και να αναπτύξουν το
διακρατικό διάλογο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για
ανταλλαγή νέων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του υπόπρογράμματος Youth in the World.
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α
Γ.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS
MUNDUS 2007-
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS, έχει σαν στόχο την
ενδυνάμωση και τη βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
64
2013, LIFE LONG
LEARNING
Γ.2
EUROMED
AUDIOVISUAL III
2011-2013
Γ.3
COMENIUS 20072013, LIFE LONG
LEARNING
Γ.4
ERASMUS, LIFE
LONG LEARNING
Γ.5
LEONARDO DA
VINCI, LIFE LONG
LEARNING
Γ.6
GRUNDTVIG, LIFE
LONG LEARNING
Γ.7
JEAN MONNET
LIFE LONG
LEARNING
Γ.8
TRANSVERSAL
PROGRAMMES,
LIFE LONG
LEARNING
τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης.
http://ec.europa.eu/education/external-relationprogrammes/doc72_en.htm
Το πρόγραμμα EUROMED AUDIOVISUAL III έχει σαν στόχο την
ενδυνάμωση του οπτικοακουστικού κλάδου και του
κινηματογράφου στις χώρες της Νοτίου Μεσογείου, μέσω
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
http://www.euromedaudiovisuel.net/general.aspx?treeID=111
48&lang=en
Το πρόγραμμα COMENIUS 2007-2013 έχει σαν στόχο την
ανάπτυξη της κατανόησης για τη διαφορετικότητα των
Ευρωπαϊκών πολιτισμών, γλωσσών και αξιών, μέσω ανταλλαγών
καθηγητών, δασκάλων, συλλόγων γονέων και τοπικών αρχών.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php
Το πρόγραμμα Erasmus στηρίζει τις συνεργασίες ανάμεσα σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την
κινητικότητα φοιτητών ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php
Το Leonardo da Vinci εστιάζει στην άτυπη επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση με ταυτόχρονη αύξηση της
κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.
php
Τα προγράμματα GRUNDTVIG έχουν στόχο την ενδυνάμωση σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο της άτυπης δια βίου μάθησης και την
πρόσβαση σε αυτή από άτομα που πριν δεν είχαν αυτή τη
δυνατότητα.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php
Το πρόγραμμα JEAN MONNET έχει σαν σκοπό τη στήριξη της Δια
Βίου Μάθησης της άτυπης διδασκαλίας και προβληματισμού σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και την προώθηση της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.
php
Τα TRANSVERSAL PROGRAMMES προωθούν την Ευρωπαϊκή
συνεργασία στους τομείς των υπό-προγραμμάτων LIFE LONG
LEARNING, με στόχο την συνεργασία για τη δια βίου μάθηση σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο (Συνεργασία πολιτικών καινοτομίας, Ξένες
Γλώσσες, Κοινωνία της Πληροφορίας και Νέες Τεχνολογίες,
Διάχυση και Ανάλυση Αποτελεσμάτων).
http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ e-GOVERNMENT, e-LEARNING & ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Α/Α
Δ.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SAFER INTERNET
PROGGRAMME
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα Safer Internet χρηματοδοτεί δράσεις που
ενισχύουν την ασφαλή πλοήγηση για τα παιδιά στο διαδίκτυο.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_e
n.htm
65
Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FUNDAMENTAL RIGHTS
AND JUSTICE 2007-2013
Ε.1
DAPHNE ΙΙΙ
Ε.2
DRUGS
PREVENTION
AND
INFORMATION
Ε.3
FUNDAMENTAL
RIGHTS AND
CITIZENSHIP
Ε.4
CRIMINAL
JUSTICE
Ε.5
CIVIL JUSTICE
Ε.6
SOLIDARITY AND
MANAGEMENT
OF MIGRATION
FLOWS
Ε.7
SECURITY AND
SAFEGUARDING
LIBERTIES
PROGRAMME
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα πλαίσιο FUNDAMENTAL RIGHTS AND JUSTICE
2007-2013 έχει σαν σκοπό τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής
Κοινωνίας με επίκεντρο τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών
και την υποστήριξη των ασθενέστερων ομάδων.
Το πρόγραμμα πλαίσιο χωρίζεται σε πέντε υπο-προγράμματα, τα
οποία λόγω της μεγάλης σημασίας τους αναλύονται παρακάτω
ξεχωριστά.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights
Το πρόγραμμα Daphne έχει ως σκοπό την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών, παιδιών και των αδυνάμων
πληθυσμιακών ομάδων.
http://ec.europa.eu/justice/fundamentalrights/programme/daphne-programme/index_en.htm
Το πρόγραμμα Drugs Prevention and Information έχει σαν στόχο
την από κοινού μείωση της ζήτησης, χρήσης και διακίνησης
ναρκωτικών στην Ευρώπη.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights
Το πρόγραμμα Fundamental Rights and Citizenship έχει σαν
σκοπό τη δημιουργία ανοικτού διαλόγου σε σχέση με τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπροσθέτως, στοχεύει στην
καταπολέμηση του ρατσισμού, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες
να μπορούν να ζούνε ελεύθερα χωρίς φόβους και διώξεις.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights
Το πρόγραμμα Criminal Justice έχει σαν σκοπό την προώθηση
της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα παραβατικότητας και
απόδοσης δικαιοσύνης.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights
Το πρόγραμμα Civil Justice έχει σαν σκοπό την διασυνοριακή
συνεργασία σε θέματα αστικού δικαίου, την ανταλλαγή
πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ δικαστικών, νομικών
και δημοσίων αρχών.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights
Το πρόγραμμα Solidarity and Migration Flows έχει σχεδιασθεί
για τη βελτίωση της διαχείρισης του μεταναστευτικού ρεύματος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίζεται σε 4 υπο-προγράμματα:
 European Refugee Fund
 External Borders Fund
 The Integration of Third-Country Nationals (ITCN)
 The Return Fund
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solid
arity_en.htm
Το πρόγραμμα πλαίσιο Security and Safeguarding Liberties έχει
σαν σκοπό τη διασυνοριακή συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
http://ec.europa.eu/homeaffairs/funding/intro/funding_intro_en.htm
66
Ζ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Α/Α
Ζ.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7TH FRAMEWOK
PACKAGE
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα πλαίσιο 7th Framework Package είναι το
κατεξοχήν χρηματοδοτικό εργαλείο επιστημονικής έρευνας της
Ευρωπαϊκης Ένωσης και στο οποίο μπορούν να πάρουν μέρος
ΜΚΟ, Δημοτικές Αρχές, Επιχειρήσεις σε συνεργασία με
Πανεπιστημιακούς και Ερευνητικούς φορείς. Χωρίζεται σε 5
ενότητες:
 Cooperation
 Ideas
 People
 Capacities
 Nuclear Research
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/str
ucture_en.html
Η. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α
Η.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑ-ΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας προωθούν τη
συνεργασία φορέων (δημοσίων κυρίως) σε πλειάδα θεματικών
ενοτήτων (όπως π.χ. περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικά
θέματα, ανθρώπινο δυναμικό κ.α.) και έχουν στην εταιρική
σύνθεση γεωγραφικό χαρακτήρα (π.χ. Μεσογειακά,
Ευρωμεσογειακά, Διακρατικά κ.α.). Στα περισσότερα από αυτά
μπορούν να πάρουν μέρος στο εταιρικό σχήμα και ΜΚΟ. Τα
κυριώτερα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας είναι:
 Ελλάδα-Κύπρος, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία,
Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα -ΠΓΔΜ (www.interreg.gr)
 SOUTH EAST EUROPE (http://www.southeasteurope.net/hu)
 ENPI CBCMED (http://www.enpicbcmed.eu)
67
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
8.1 Συμπεράσματα από τη Διαδικτυακή Έρευνα
Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της Ετήσιας Αναφοράς 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας στην
Ελλάδα, το Youthnet Hellas πραγματοποίησε έρευνα με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής συλλογής
πληροφοριών για την καταγραφή των απόψεων και των αναγκών των Νέων στη χώρα μας.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τη συμμετοχή των εθελοντών κατέστη
δυνατή η πρωτογενής συλλογή απόψεων των Νέων, ενεργών ή μη, σε ζητήματα νεολαίας,
καθώς και η επεξεργασία τους με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.
Από τους 690 Νέους, που συμμετείχαν στην έρευνα, οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πολλοί σε μεταπτυχιακό επίπεδο), γεγονός που καταδεικνύει το
υψηλό επίπεδο μόρφωσης των Νέων σήμερα. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος
(78%) έχει συμμετάσχει εθελοντικά κατά το παρελθόν σε κάποιο φορέα Νεολαίας ή
Εθελοντισμού, ενώ αυτή την περίοδο το ποσοστό αυτό δείχνει τάσεις υποχώρησης (62%). Οι
λόγοι σχετίζονται άμεσα με την οικονομική κρίση και τα συνεπακόλουθα αυτής και
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την έλλειψη χρόνου, πληροφόρησης ή/και ενδιαφέροντος.
Η εκτίμηση που έχει η τεράστια πλειοψηφία των Νέων που συμμετείχαν στην έρευνα για τις
ΜΚΟ και τις Άτυπες Πρωτοβουλίες Πολιτών είναι άκρως θετική, ενώ αντίθετα εκτιμούν πολύ
αρνητικά τον ρόλο των Φοιτητικών Παρατάξεων και των Πολιτικών Νεολαιών. Παράλληλα,
δείχνουν σχετική άγνοια για τον θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων Νεολαίας.
Η πληροφόρηση των Νέων για τις δράσεις των ΜΚΟ και των φορέων Νεολαίας γίνεται κυρίως
μέσω του διαδικτύου, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτελούν την κυριότερη πηγή
ενημέρωσης. Το επίπεδο της πληροφόρησης κρίνεται μέτριο, κυρίως λόγω της ανυπαρξίας
οργανωμένων ιστοσελίδων αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι δημόσιοι φορείς και τα
Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους επαρκώς, αναγκάζοντας
τους νέους να αναζητούν πληροφορίες μόνοι τους και χωρίς καθοδήγηση.
Οι περισσότεροι νέοι δεν φαίνεται, επίσης, να γνωρίζουν για τις δυνατότητες
χρηματοδότησής τους από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα προγράμματα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς που είναι περισσότερο γνωστά ανάμεσα στους νέους είναι η
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, οι Διακοπές και Εθελοντισμός και η Νέα Γενιά σε Δράση. Παρά τη
αναγνώριση αυτών των εθνικών προγραμμάτων, μόλις το 42% έχει συμμετάσχει σε αυτά.
Αντίστοιχα, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Νέους είναι γνωστά στο σύνολο σχεδόν των
ερωτηθέντων, αλλά το 46% δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε αυτά. Πιο γνωστό πρόγραμμα είναι
το Erasmus, ενώ τις περισσότερες συμμετοχές έχει το Youth in Action. Οι κυριότεροι λόγοι για
τη μη συμμετοχή των Νέων συνδέονται με την έλλειψη χρόνου και ενημέρωσης, αλλά και τις
οικονομικές δυσκολίες.
Τέλος, σήμερα τουλάχιστον ένας στους τρεις Νέους δεν είναι ικανοποιημένος από την
αξιοποίηση του ελεύθερού του χρόνου. Οι περισσότεροι από όσους δηλώνουν αρκετά ή πολύ
ικανοποιημένοι, διασκεδάζουν εκτός σπιτιού για φαγητό ή ποτό, καθώς και σε ψυχαγωγικές
εκδηλώσεις, όπως κινηματογράφο, θέατρο και συναυλίες. Ενθαρρυντικό, τέλος, είναι το
γεγονός πως οι περισσότεροι νέοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά σε κάποια Μη
Κυβερνητική Οργάνωση. Οι τομείς που τους ενδιαφέρουν περισσότερο είναι τα ευρωπαϊκά
θέματα, τα κοινωνικά ζητήματα και οι πολιτιστικές δράσεις.
68
8.2 Διαπιστώσεις και Προτάσεις
Το 2011 ήταν ένα δύσκολο έτος για την Ελλάδα από όλες τις απόψεις. Ο χώρος των ΜΚΟ, του
Εθελοντισμού και της Νεολαίας δεν έμεινε αλώβητος από την κρίση που μαστίζει την
ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από μια
πρώτη ανάγνωση της Ετήσιας Αναφοράς 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας είναι ότι η Ελλάδα
στην εποχή της κρίσης κινείται με δύο ταχύτητες: από τη μια βρίσκονται όλοι εκείνοι οι
φορείς, συνδεδεμένοι πολύ ή περισσότερο με το Δημόσιο και το Κράτος, και από την άλλη
βρίσκονται οι φορείς που αναπτύσσονται αυτοβούλως, παρουσιάζουν καινοτόμες ιδέες,
αναπτύσσονται με τα δικά τους μέσα, επιδιώκουν συνέργειες και τελικά πραγματοποιούν
αξιόλογες δράσεις, χωρίς απαραίτητα να εξαρτώνται από κρατική χρηματοδότηση. Παρακάτω
ακολουθούν μερικές διαπιστώσεις ανά κατηγορία φορέων και μερικές προτάσεις για τη
βελτίωση της κατάστασης. Σημειώνεται ότι πολλές από τις προτάσεις αποτελούν επίμονη
επανάληψη των προτάσεων της Ετήσιας Αναφοράς του 2010.
Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
Και το 2011 δεν ήταν μια χρονιά για την οποία το ΕΣΥΝ έχει να επιδείξει κάποια σημαντική
δραστηριοποίηση σε σχέση με προηγούμενα έτη. Ο φορέας που αντιπροσωπεύει την
ελληνική Νεολαία στα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί και δεν πρέπει
πλέον να αρκείται σε επετειακού τύπου ανακοινώσεις, χωρίς να έχει να επιδείξει την
παραμικρή ουσιαστική δράση που θα δικαιολογεί τον λόγο υπάρξης του.
Προτάσεις:
 Κατάργηση του ΕΣΥΝ ή/και ανασυγκρότησή του με παράλληλη εκκαθάριση του Μητρώου
Μελών και διαγραφή των Οργανώσεων – Μελών που είτε δεν λειτουργούν, είτε
αδυνατούν να πραγματοποιούν δράσεις που απευθύνονται ή αφορούν τους Νέους.
 Ταυτόχρονα, προτείνεται να απευθυνθεί ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ΜΚΟ
Νεολαίας για να ενταχθούν στο νέο Μητρώο Μελών του ΕΣΥΝ, από το οποίο θα
προκύψει νέα διοίκηση.
 Τέλος, προτείνεται η υποχρεωτική δημοσίευση στο διαδίκτυο των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών δαπανών του ΕΣΥΝ και των ΜελώνΟργανώσεών του για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Φοιτητικοί Σύλλογοι και Πολιτικές Νεολαίες
Φορείς Νεολαίας που, πέρα από την κρίση ταυτότητας, δυσκολεύονται πλέον να βρουν και
ακροατήρια, καθώς έχουν απαξιωθεί πλήρως στη συνείδηση των Νέων, γεγονός που
αποτυπώνεται πλήρως στη διαδικτυακή έρευνα του Youthnet Hellas.
Προτάσεις:
 Άμεση κατάργηση των φοιτητικών συλλόγων με τη μορφή που είναι τώρα και
αντικατάστασή τους με ένα συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών.
 Επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Πολιτικών Νεολαιών και δημοσιοποίηση στο
διαδίκτυο των αποφάσεων των οργάνων τους και των οικονομικών τους δαπανών.
Τοπικά Συμβούλια Νέων
Έξι χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή τους τα ΤΟΣΥΝ σε ολόκληρη τη χώρα είναι πλέον ελάχιστα με
δράσεις πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα, χωρίς φαντασία και δυναμική. Η δικτύωσή μεταξύ
τους παραμένει ανύπαρκτη με αποτέλεσμα οι όποιες φωτεινές εξαιρέσεις να μην ξεφεύγουν
από το τοπικό επίπεδο.
Προτάσεις:
 Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου των ΤΟ.ΣΥΝ., ειδικά μετά την εφαρμογή του
Καλλικράτη, με την ομαλή ένταξή τους στους νέους Δήμους και έναρξη διαδικασιών
για την εκλογική αντιπροσώπευση των νέων Συμβουλίων.
69


Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου ΤΟΣΥΝ, το οποίο μπορεί να εποπτεύεται
από τη ΓΓΝΓ με σκοπό τη δικτύωση μεταξύ τους και την ανταλλαγή ιδεών και καλών
πρακτικών.
Υποχρεωτική δημοσιοποίηση των αποφάσεων και των οικονομικών των ΤΟΣΥΝ στο
διαδίκτυο.
Μαθητικά Συμβούλια και Βουλή των Εφήβων
Ίδια η διαπίστωση, όπως και στην προηγούμενη Ετήσια Αναφορά, και για τον ρόλο και τη
λειτουργία των Μαθητικών Συμβουλίων και της Βουλής των Εφήβων. Θεσμοί, σωστοί κατά
βάση, όχι ωστόσο ιδιαίτερα λειτουργικοί, καθώς υστερούν σημαντικά σε θέματα
επικοινωνίας και προβολής, αλλά και δικτύωσης.
Προτάσεις:
 Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδεών υπό την εποπτεία της ΓΓΝΓ για την
κατάθεση υλοποιημένων δράσεων και καλών πρακτικών των Μαθητικών Συμβουλίων
και της Βουλής των Εφήβων.
 Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου Μαθητικών Συμβουλίων για τη δικτύωση
μεταξύ τους και την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών.
 Εμπλουτισμός των επικοινωνιακών εργαλείων με σύγχρονα μέσα και αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών και του ελεύθερου λογισμικού για την καλύτερη προβολή των
δράσεων.
 Παροχή κινήτρων από την Πολιτεία για την ανάδειξη καινοτομικών ιδεών με πρακτική
εφαρμογή στις Σχολικές Κοινότητες.
ΜΚΟ και Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων
Δεν είναι τυχαίο ότι οι ΜΚΟ και οι Άτυπες Πρωτοβουλίες Νέων αποτελούν τις πιο
αναγνωρίσιμες μορφές δραστηριοποίησης των Νέων στην Ελλάδα, κάτι που αποτυπώνεται
και από τη διαδικτυακή έρευνα της φετινής Ετήσιας Αναφοράς του Youthnet Hellas. Σε σχέση,
ωστόσο, με το 2010 παρατηρείται μια μείωση της δραστηριοποίησης αυτών, ενώ το κύμα της
δημιουργίας άτυπων ομάδων κατά το πρότυπο των Atenistas παντού στην Ελλάδα φαίνεται
ότι έχει ατονήσει. Στο γεγονός αυτό έχει συμβάλει, αναμφισβήτητα, η σταδιακή μείωση των
κρατικών επιδοτήσεων, αλλά κυρίως η κρίση στην ελληνική κοινωνία και οι προεκτάσεις
αυτής στην ψυχολογία των Νέων. Ωστόσο, την περίοδο αυτή είναι περισσότερο αναγκαία από
ποτέ η ενεργή δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών των υγιών φορέων Νεολαίας, σε μια
προσπάθεια να ανακοπεί η δραστηριοποίηση αναδυόμενων φασιστικών ομάδων, που
εκμεταλλεύονται τα συμπτώματα της ελληνικής παθογένειας.
Προτάσεις (παραμένουν οι ίδιες με την Ετήσια Αναφορά του 2010):
 Επαναπροσανατολισμός των ΜΚΟ, ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και εύρεσης
οικονομικών πόρων με παράλληλο μετατοπισμό του ενδιαφέροντός τους στην
αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 Δημιουργία ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου ΜΚΟ και άτυπων ομάδων Νέων υπό την
εποπτεία της ΓΓΝΓ με σκοπό τη δικτύωση μεταξύ τους και τη συνεργασία.
 Αξιοποίηση των σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων για την καλύτερη προβολή και
επικοινωνία των δράσεών τους.
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Η ΓΓΝΓ, ως ο κατεξοχήν φορέας υποστήριξης των δομών και των φορέων εκπροσώπησης των
Νέων στην Ελλάδα, και το 2011 επέδειξε σημαντικό έργο ειδικά με την παρουσίαση
καινοτόμων προγραμμάτων, όπως της Νομικής Βοήθειας για Νέους ή της Υποστηριξης Νέων
Αγροτών. Παράλληλα, η ΓΓΝΓ ανέλαβε πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στη δικτύωση και
συνεργασία φορέων Νεολαίας, όπως κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος
70
Εθελοντισμού, οι οποίες ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκούν, καθώς χρειάζεται μεγαλύτερη
προσπάθεια, ώστε οι φορείς Νεολαίας να αποκτήσουν κουλτούρα συνεργασίας.
Προτάσεις:
 Δημιουργία Μητρώου ΜΚΟ (και Άτυπων Ομάδων Νέων, εφόσον το επιθυμούν) για
δικτύωση και συνεργασία.
 Ενίσχυση της δικτύωσης των φορέων Νεολαίας μέσα από την υποχρεωτική
υλοποίηση κοινών δράσεων υπό την αιγίδα της ΓΓΝΓ
 Οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων προς τους φορείς Νεολαίας σε όλη τη χώρα για
θέματα, όπως Project Management, αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
συγγραφή προτάσεων κ.α.
 Παροχή αριστείων-ηθικών βραβείων για τις φορείς Νεολαίας που αποδεικνύουν
ενεργή παρουσία και διακρίσεις.
 Υποχρεωτική δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των οικονομικών στοιχείων για όσους
ΜΚΟ επιδοτούνται από το Κράτος.
Συνοψίζοντας, η μελέτη των απαντήσεων της διαδικτυακής έρευνας του Youthnet Hellas,
αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την όσο το δυνατόν ακριβέστερη
καταγραφή και αποτύπωση της πραμματικότητας στον χώρο της Νεολαίας στην Ελλάδα,
καταλήγουν σε μια κοινή διαπίστωση, η οποία είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Έχουν περάσει
κατά πολύ οι εποχές, κατά τις οποίες φορείς και οργανώσεις νέμονταν ένα χώρο, χωρίς να
λογοδοτούν ή έστω να αξιολογούνται. Η κοινωνία, πλέον, και οι Νέοι πρώτα απ’ όλα, έχουν
ανάγκη για σοβαρές δράσεις με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την
ανταποδοτικότητα.
8.3 Περιορισμοί και προοπτικές της παρούσης έρευνας
Είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον για τα μέλη της συντακτικής ομάδας που έχουν συμμετάσχει στη
συγγραφή και των προηγούμενων Ετήσιων Αναφορών, ότι κάθε χρόνο παρατηρείται μια
βελτίωση, κυρίως στο οργανωτικό επίπεδο της εργασίας. Αυτή τη χρονιά, μάλιστα, τα
πράγματα είχαν αυξημένο συντελεστή δυσκολίας, καθώς όπως αναφέρθηκε και στην
εισαγωγή, μέλη της Ομάδας Εργασίας της Ετήσιας Αναφοράς 2011 για τον Τομέα της
Νεολαίας υπήρξαν εθελοντές από όλη την Ελλάδα, που συμμετείχαν μέσα από μια
πρωτόγνωρη διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης. Ξάνθη, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Αθήνα,
Κόρινθος, Πειραιάς, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο, Πάτρα, Λαμία και Λουξεμβούργο
είναι οι πόλεις που διαμένουν τα 27 μέλη μιας Ομάδας πραγματικών Εθελοντών, οι οποίοι
κατάφεραν πρώτα απ’ όλα να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν και τελικά να συνεργαστούν
για ένα κοινό αποτέλεσμα.
Είναι, επίσης, ξεκάθαρο ότι ο στόχος αυτής της προσπάθειας δεν σχετίζεται με τις απαιτήσεις
μιας επιστημονικής εργασίας, αν και η ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε,
συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση για ανάλογες απόπειρες. Στην ίδια κατεύθυνση
αναμένεται να συνδράμει και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής έρευνας
του Youthnet Hellas, που για πρώτη φορά υλοποιήθηκε στην παρούσα Ετήσια Αναφορά και
μπορεί να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον.
Άλλα προβλήματα εσωτερικής φύσης και οργάνωσης, πέρα από το μεγάλο εμπόδιο της
γεωγραφικής απόστασης των μελών της Ομάδας Εργασίας, σχετίζονται καθαρά με συχνές
δυσκολίες, χρονικές και οικονομικές, που χρειάζεται να ξεπεραστούν για την υλοποίηση ενός
τέτοιου εγχειρήματος, όπως η συνολική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης στον τομέα
της Νεολαίας στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης. Στην πράξη, βέβαια, αποδεικνύεται και με
71
την παρούσα Αναφορά ότι αυτού του είδους τα προβλήματα είναι τελικά αυτά που
αντιμετωπίζονται περισσότερο εύκολα από οποιαδήποτε άλλα, κυρίως μέσα από τη
διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, την ανάπτυξη του σεβασμού στον χρόνο και τον κόπο
του άλλου και πάνω απ’ όλα μέσα από την καλή διάθεση για επικοινωνία, αλληλεπίδραση και
συνεργασία.
Ειδικά το τελευταίο στοιχείο, η ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας και συνεργειών,
όπως αναδείχτηκε και από τις διαπιστώσεις της Αναφοράς παραπάνω, αποτελεί τον αδύναμο
κρίκο και σε αυτήν την προσπάθεια. Και στην Ετήσια Αναφορά του 2011, όπως και σε αυτήν
του 2010, έγινε μια προσπάθεια συλλογής πρωτογενών δεδομένων μέσα από την επικοινωνία
με ΜΚΟ που εκπροσωπούν Νέους ή ασχολούνται με θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Δυστυχώς και αυτή τη φορά λίγες Οργανώσεις ανταποκρίθηκαν, καθιστώντας το έργο της
συλλογής και εξακρίβωσης των στοιχείων επίπονο, αλλά κυρίως επιβεβαιώνοντας τη
δυσκολία καλλιέργειας ενός συνεργατικού πνεύματος μεταξύ φορέων Εθελοντισμού.
Το μήνυμα, επομένως, με την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, είναι αυτό που προκύπτει
και από την ίδια τη μεθοδολογία της έρευνας, αλλά και από τα συμπεράσματα της Ετήσιας
Αναφοράς 2011 για τον Τομέα της Νεολαίας: πέρα από τα λάθη και τις αδυναμίες, πέρα από
τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες υπάρχουν πάντα δύο επιλογές εξίσου σεβαστές, αυτή της
ατομικής πορείας και μιας άλλης που προϋποθέτει την ανάπτυξη συνεργειών. Η Ελλάδα την
εποχή της κρίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να πορευτεί με γνώμονα τη δεύτερη επιλογή.
72
ΠΗΓΕΣ
Διαδίκτυο
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, (2012). Κέντρα Πληροφόρησης Νέων. Διαθέσιμο online στο
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=143&cnode=28
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, (2011). Γέφυρα Συνεργασίας για τον Εθελοντισμό. Διαθέσιμο
online στο http://volunteers.neagenia.gr
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, (2005). Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα Σήμερα. Διαθέσιμο online
στο www.neagenia.gr/appdata/documents/ερευνα/research_total. doc.
Eurostat-Statistical Books, (2009). Youth in Europe – A statistical portrait, Luxembourg:
Publications Office of the European Union. Διαθέσιμο online στο http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, http://www.europeanyouthcard.gr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=98&Itemid=2&lang=el
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νεολαίας, Λάρισα, 17-19 Δεκεμβρίου 2011, διαθέσιμο στο
http://www.rpclass.gr/file.php/1/Pan-Hellenic_Youth_Summit_Official3.pdf
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, (2010). Ταυτότητα χρηστών Internet στην
Ελλάδα.
Διαθέσιμο
online
στο
http://www.observatory.gr/files/meletes/Y14EEU_
A100312_TX_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB%20%CF%87%CF%81%CE%B7
%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%20Internet.pdf
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, (2010). Ένας στους τρεις
Έλληνες χρησιμοποιεί τα social media, σύμφωνα με τη Focus Bari. Διαθέσιμο online στο
http://www.sepe.gr/ default.aspx?pid=34&artID=3501&la=1
Το Έθνος, Βραδυφλεγής βόμβα, άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 05/12/2012. Διαθέσιμο στις
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23320&subid=2&pubid=63692474
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (2011). Το Νέο Σχολείο.
Διαθέσιμο online http://www.minedu.gov.gr/apo-to-simera-sto-neo-sxoleio-me-prota-tonmathiti.html
Youthnet Hellas, (2009 & 2010). Ετήσιες Αναφορές 2009 & 2010 για τον Τομέα της Νεολαίας.
Διαθέσιμο online στο http://www.youthnet.gr/index.php/el/activities/reports
Ιστοσελίδες επιλεγμένων Φορέων Νεολαίας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς:
Youthnet Hellas / Δίκτυο Νέων Ελλάδας:
Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τομέας Νεολαίας:
www.neagenia.gr
www.youthnet.gr
www.esyn.gr
http://ec.europa.eu/youth
73
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας:
Ινστιτούτο Νεολαίας:
SALTO:
Τοπικά Συμβούλια Νέων:
Βουλή των Εφήβων:
www.youthforum.org
www.ify.gr
www.salto-youth.net
www.tosyn.gr
www.efivoi.gr & www.vouliefivon.gr
Ιστοσελίδες επιλεγμένων ΜΚΟ και Άτυπων Ομάδων Νέων
MKO & Διαδικτυακές Οργανώσεις
AEGEE-ΑΘΗΝΑ
Αθηνά
AIESEC ΕΛΛΑΣ
ANCE
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΡΣΙΣ
Be Positive
ΓΕΝΑΘΛΟΝ
CISV
Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ
Δρόμοι Ζωής
ΕΛΙΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - HAI
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων
European Village
G700 (Η γενιά των 700 ευρώ)
Η Κιβωτός του Κόσμου
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
HELMSIC
Κ.Α.ΝΕ
Κ.Ε.Α.Ν
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ
Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας
Κ.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία
ΜΕΡΙΜΝΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ
Ν.Ε.Ο.Ι.
Nηφάλιοι
Nosmoke.gr
ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (KIDS IN ACTION)
ΠΕΑΝΔ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΑΞΙΣ
PRAKSIS
Σχεδία στην Πόλη
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Το Χαμόγελο του Παιδιού
ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ
74
http://www.aegee-athina.gr
http://www.athina.org.gr
http://www.aiesec.org/greece
http://www.ance-hellas.org
http://www.apollon.edu.gr
http://www.arsis.gr
http://www.bepositive.gr
http://www.genathlon.gr
http://www.gr.cisv.org
http://www.kethea-plefsi.gr
http://www.dromoi-zois.gr
http://www.elix.org.gr
http://www.informatics.org.gr
www.ekfrasi.gr
www.usbngo.gr
http://www.european-village.org
http://g700.blogspot.com
http://www.kivotostoukosmou.org
http://www.iliachtida.gr
http://www.helmsic.gr
http://www.ngokane.org
http://www.kean.gr
http://www.roots-research-center.gr
http://www.supportcenter.gr
http://www.noesi.gr/orizontes
http://www.kinisipoliton.gr
www.merimna.org.gr
http://www.minimaneon.org
http://www.mkoneoi.gr
http://www.nifalioi.gr
http://www.nosmoke.gr
http://www.kidsinaction.gr
http://www.peand.gr
www.citizensinaction.gr
http://www.ctp.gr
http://www.praxisgreece.org
http://www.praksis.gr
http://www.sxediastinpoli.gr
http://www.seo.gr
http://www.sep.org.gr
http://www.hamogelo.gr
http://www.ydronaftes.gr
UNESCO Youth Club of Thessaloniki
Youthfully Yours GR
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
XEN
ΧΑΝΘ
Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών
e-diktyo.eu
Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας
ΕΕΛ/ΛΑΚ
Hacker Space
OSARENA
Digital Rights
Ubuntu
http://www.unescoyouth.gr
http://youthfullyyoursgr.wordpress.com
http://filox.org
http://www.xen.gr
http://www.ymca.gr
www.awmn.net
www.e-diktyo.eu
www.hellug.gr
http://www.ellak.gr
www.hackerspace.gr
www.osarena.net
www.digitalrights.gr
www.ubuntu.gr
Άτυπες Ομάδες Νέων
Bookcrossing
Clean Junkies
Διάδωσέ το
Δίκτυο Εθ. Οργανώσεων Θεσ/νίκης
Δίκτυο για τα Πολιτικά & Κοινωνικά Δικαιώματα
Freecycle Greece
Κόσμος Χωρίς Πολέμους & Βία
Λόκαλ
Lunch Street Party
Met-Action
Oikologio.gr
Ομάδα Blanco
Παιδί & Οικογένεια - Kid & Family
Σπόρος
Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης
Sfina
Streetpanthers
Swap, Not Shop
Troo Food Liberation
Φωτ. Ομάδα Φωτοερευνητές
Φωτ. Ομάδα PROVA D'ARTE
Φωτ. Ομάδα ΚΡΑΜΑ
Φωτ. Ομάδα AshInArt
Redpill
Φωτ. Ομάδα Κορινθίας
Χάρισέ το
http://www.bookcrossing.com/forum/28
http://cleanjunkies-cleanjunkies.blogspot.com
http://www.nfgthasos.com
http://thessdiktio.wordpress.com
http://diktio.org
http://freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
http://www.kosmosxorispolemous.gr
http://localathens.com
http://lunchstreetparty.blogspot.com
http://tiny.cc/met-action
http://[email protected]
http://www.omadablanco.com
http://www.kidsfestival.gr
http://sporos.org
http://www.antirrisies.gr
http://improveverywhere.ning.com/group/sfina
http://www.streetpanthers.gr
http://www.swishing.gr
http://mamasuperfood.wordpress.com
http://www.photoerevnites.gr
http://prova-d-arte.blogspot.com
http://www.krama.gr
http://www.photo-ashinart.blogspot.com
http://www.redpill.gr
http://phototeamkorinthia.blogspot.com
http://www.xariseto.gr
75
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι) Η Διαδικτυακή Έρευνα
1. Ανάλυση δείγματος
Το Youthnet Hellas, στο πλαίσιο της Ετήσιας Αναφοράς 2011 για τη Νεολαία στην Ελλάδα,
πραγματοποίησε έρευνα με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών για την
καταγραφή των απόψεων και των αναγκών των νέων στη χώρα μας. Η έρευνα διεξήχθη το
διάστημα 14 Ιουλίου 2012 έως 13 Αυγούστου 2012 και σε αυτή συμμετείχαν 690 άτομα.
Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι νέοι, μέσα από απλές ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, να εκφράσουν τις απόψεις τους για τις υπάρχουσες δομές νεολαίας, τις πηγές
πληροφόρησης για τα ζητήματα νεολαίας και την αξιοποίηση του ελεύθερού τους χρόνου.
Ηλικιακή ταυτότητα του δείγματος
Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα ηλικίας 18-25 ετών σε ποσοστό 57%, 26-35 ετών σε ποσοστό
39%, άνω των 35 ετών σε ποσοστό 3%, ενώ κάτω των 18 ετών σε ποσοστό 1%. Η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων κατοικεί στην Αθήνα σε ποσοστό 43%. Σε αστική περιοχή (πόλη άνω των
50.000 κατοίκων) κατοικεί το 33%, σε ημιαστική περιοχή (πόλη κάτω των 50.000 κατοίκων) το
22%, ενώ μόλις 1% κατοικεί σε αγροτική περιοχή. Το 62% του δείγματος είναι γυναίκες και το
38% άνδρες. Σχετικά με την τρέχουσα απασχόλησή του, το 51% απάντησε πως είναι
φοιτητής/σπουδαστής, το 35% εργαζόμενος και το 14% άνεργος. Το επίπεδο σπουδών του
70% των ερωτηθέντων είναι ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 23% έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές,
ενώ το 7% είναι απόφοιτοι λυκείου.
2. Αξιολόγηση δομών νεολαίας
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος έχει συμμετάσχει εθελοντικά κατά το παρελθόν σε
κάποιο φορέα νεολαίας ή εθελοντισμού. Το 55% έχει συμμετάσχει σε Μη Κυβερνητική
Οργάνωση (ΜΚΟ), το 39% σε Μαθητικό Συμβούλιο, το 25% σε Άτυπες Πρωτοβουλίες, το 22%
σε Φοιτητική/Σπουδαστική Παράταξη, το 12% σε Πολιτική Νεολαία, το 10% σε Τοπικό
Συμβούλιο Νέων, το 7% στη Βουλή των Εφήβων και το 4% σε άλλους φορείς. Είναι
χαρακτηριστικό πως το 22% των ερωτηθέντων δεν έχει συμμετάσχει σε κανέναν φορέα κατά
το παρελθόν!
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Άτυπες Πρωτοβουλίες
Καμία συμμετοχή
Τοπικό Συμβούλιο Νέων
Άλλοι φορείς
0
10
20
30
40
50
60
Εθελοντική συμμετοχή σε φορείς νεολαίας ή εθελοντισμού κατά το παρελθόν
76
Αυτή την περίοδο, το 46% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμμετέχει σε κάποια ΜΚΟ, το 16%
σε Άτυπες Πρωτοβουλίες, από 6% σε Φοιτητική/Σπουδαστική Παράταξη και σε Πολιτική
Νεολαία, από 3% σε Τοπικό Συμβούλιο Νέων και σε άλλους φορείς και 1% σε Μαθητικό
Συμβούλιο. Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός πως το 38% του δείγματος δεν συμμετέχει σε
κάποιον φορέα! Οι περισσότεροι εξ αυτών επικαλούνται έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω
σπουδών ή εργασίας, άλλοι αναφέρουν έλλειψη ενδιαφέροντος και σχετικής πληροφόρησης,
ενώ αρκετοί δεν συμμετέχουν σε πολιτικές παρατάξεις λόγω της πόλωσης που επικρατεί σε
αυτές.
Τρέχουσα εθελοντική συμμετοχή σε φορείς νεολαίας ή εθελοντισμού
Οι ερωτηθέντες αξιολογούν την εικόνα και τις δράσεις των Μαθητικών Συμβουλίων θετικά σε
ποσοστό 43%, ουδέτερα σε ποσοστό 33% και αρνητικά σε ποσοστό 13%. Η Βουλή των
Εφήβων αποσπά τη θετική εκτίμηση του 46%, την ουδέτερη του 39% και την αρνητική του 6%.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων αξιολογούνται θετικά από το 39%, ουδέτερα από το 35% και
αρνητικά από το 10%. Σχετικά με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το 75% τις κρίνει θετικά,
το 13% ουδέτερα και το 6% αρνητικά. Οι Άτυπες Πρωτοβουλίες Πολιτών συγκεντρώνουν
θετικές κριτικές σε ποσοστό 70%, ουδέτερες σε ποσοστό 16% και αρνητικές σε ποσοστό 3%.
Το 74% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τις Φοιτητικές/Σπουδαστικές Παρατάξεις, το
16% τις αξιολογεί ουδέτερα, ενώ μόλις το 9% θετικά. Αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση του
δείγματος σχετικά με τις Πολιτικές Νεολαίες, αφού το 57% τις κρίνει αρνητικά, το 28%
ουδέτερα και το 9% θετικά. Οι κύριοι λόγοι αυτής της αρνητικής απήχησης είναι οι
αντιπαραθέσεις μεταξύ των παρατάξεων, τα ωφελιμιστικά τους κίνητρα και η συνέχιση του
ήδη διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος.
Γενική εκτίμηση για την εικόνα και τις δράσεις των φορέων νεολαίας
3. Πληροφόρηση για ζητήματα νεολαίας
Στην ερώτηση αν γνωρίζουν φορείς νεολαίας ή εθελοντισμού που να δραστηριοποιούνται
στην περιοχή τους, το 55% απάντησε θετικά, ενώ το 45% αρνητικά. Οι κυριότεροι φορείς που
77
αναφέρθηκαν ήταν η Greenpeace, το WWF, το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, η Έλιξ, το Youthnet
Hellas, η AEGEE, η AIESEC, ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, το Fair Trade Hellas, ο
Αρκτούρος, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Πυξίδα, το United Societies of
Balkans, ο Όμιλος Φίλων Δάσους, η Κίνηση Νέων Έδεσσας, το ΚΕΑΝ, η UNICEF, οι Άτυπες
Πρωτοβουλίες Πολιτών (Atenistas, Minoistas, Sarpidonistas), τοπικές πολιτιστικές ομάδες, τα
Τοπικά Συμβούλια Νέων και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Η σωστή πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις δράσεις των ΜΚΟ και φορέων νεολαίας
αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες για την ενεργή ενασχόληση των νέων σε
αυτούς και την επιτυχία των δράσεών τους. Το 80% των ερωτηθέντων δηλώνει πως
ενημερώνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις δράσεις των ΜΚΟ και των φορέων
εθελοντισμού που γίνονται στην περιοχή τους. Το 77% ενημερώνεται από το διαδίκτυο
γενικότερα, το 65% απευθείας από τις ιστοσελίδες των ΜΚΟ και των φορέων, το 62% από
φίλους, το 32% από τα ΜΜΕ, το 29% από των τύπο, το 12% από την οικογένεια, το 10% από
το σχολείο, ενώ το 3% ενημερώνεται από άλλες πηγές.
Πηγές ενημέρωσης για τις δράσεις των φορέων εθελοντισμού που γίνονται στην περιοχή τους
Το επίπεδο της ενημέρωσης αυτής κρίνεται καλό από το 38% του δείγματος, μέτριο από το
46%, ενώ ανεπαρκές το βρίσκει το 16%. Οι κυριότεροι λόγοι της δυσαρέσκειας είναι η
ανυπαρξία οργάνωσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών σε αποκλειστικές ιστοσελίδες για
το σκοπό αυτό, η ανεπαρκής ενημέρωση από τα ΜΜΕ για τις δράσεις των ΜΚΟ, καθώς και η
περιορισμένη χρήση των ηλεκτρονικών newsletters.
Επίπεδο ενημέρωσης για τις δράσεις των ΜΚΟ και των φορέων εθελοντισμού
Εκτός από τις τοπικές δράσεις υπάρχουν πολλά άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα νεολαίας που
αξίζουν προσοχής και προβολής. Η κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών για τα ζητήματα αυτά
είναι το διαδίκτυο για το 94% του δείγματος. Το 16% ενημερώνεται από τα Γραφεία
Διασύνδεσης των ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 7% από δημόσιους φορείς, ένα άλλο 7% από τα Κέντρα
Πληροφόρησης Νέων, ενώ το 4% από άλλες πηγές. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν
πως οι δημόσιοι φορείς και τα Γραφεία Διασύνδεσης δεν διαχέουν όλες τις πληροφορίες κι
έτσι είναι αναγκασμένοι να αναζητούν μόνοι τους για πληροφορίες στο διαδίκτυο. Επίσης, σε
αρκετούς υπάρχει η εντύπωση πως υπάρχει απροθυμία ενημέρωσης από τις ίδιες τις ΜΚΟ και
τους φορείς για τα προγράμματα νεολαίας που υλοποιούν.
78
Πηγές ενημέρωσης για τα ζητήματα νεολαίας
Οι περισσότεροι νέοι (σε ποσοστό 58%) δεν γνωρίζουν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης
των νέων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα. Το υπόλοιπο 42% που γνωρίζει τις
δυνατότητες αυτές αναφέρει ως χαρακτηριστικά τα ευρωπαϊκά προγράμματα Youth in Action,
Erasmus, Leonardo da Vinci και EVS.
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς προσφέρει μια σειρά από προγράμματα για νέους. Το
δημοφιλέστερο είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων που την γνωρίζει το 68%. Το 46% γνωρίζει το
Διακοπές και Εθελοντισμός, το 43% τη Νέα Γενιά σε Δράση, το 25% το Eurodesk, το 23% το
Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, το 19% το Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας για
Νέους, το 13% την Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών, το 9% το Πρόγραμμα
Οικολογικής και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης των Νέων και το 7% το Πρόγραμμα
Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών. Το 16% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν γνωρίζει
κανένα από τα προγράμματα της Νέας Γενιάς.
Γνώση των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Το 33% των ερωτηθέντων έχει συμμετάσχει στη Νέα Γενιά σε Δράση, το 20% στην Ευρωπαϊκή
Κάρτα Νέων, το 4% στο Διακοπές και Εθελοντισμός, το 3% στο Eurodesk, ενώ 1% σε άλλα
προγράμματα. Το 58% του δείγματος δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς! Οι λόγοι που αναφέρονται είναι η έλλειψη ενημέρωσης σε
ποσοστό 78%, η έλλειψη χρόνου σε ποσοστό 41%, η οικονομική δυσκολία σε ποσοστό 24%,
ενώ 1% δεν συμμετείχε για άλλους λόγους.
Συμμετοχή σε προγράμματα της Γενική Γραμματείας Νέας Γενιάς
79
Λόγοι μη συμμετοχής σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή ανάμεσα στους νέους. Σχεδόν όλοι (σε
ποσοστό 99%) γνωρίζουν το Erasmus, το 71% το Youth in Action, το 65% το Leonardo da Vinci,
το 42% το EVS, το 29% το Grundtvig και το 1% άλλα προγράμματα. Μόλις το 1% δεν γνωρίζει
κανένα από τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Γνώση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Η συμμετοχή, ωστόσο, των Νέων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα δεν είναι αντίστοιχη της
δημοφιλίας τους. Το 36% έχει συμμετάσχει στο Youth in Action, το 20% στο Erasmus, το 7%
στο Grundtvig, το 3% στο EVS και από 1% στο Leonardo da Vinci και σε άλλο πρόγραμμα. Το
46% των ερωτηθέντων δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Οι λόγοι που
επικαλούνται ως αιτίες για τη μη συμμετοχή τους είναι η έλλειψη ενημέρωσης και έλλειψη
χρόνου σε ποσοστό 50% έκαστη, η οικονομική δυσκολία σε ποσοστό 43%, ενώ άλλους λόγους
επικαλείται το 13%.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
80
Λόγοι μη συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
4. Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου
Οι νέοι σήμερα έχουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο και επιζητούν να τον αξιοποιούν
δημιουργικά. Το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει πως στον ελεύθερό του χρόνο πηγαίνει για
φαγητό ή ποτό εκτός σπιτιού. Το 70% πηγαίνει σε θέατρο, κινηματογράφο ή συναυλίες, το
65% περνάει τον ελεύθερό του χρόνο διαβάζοντας και άλλο ένα 65% με παρέα στο σπίτι. Το
64% σερφάρει στο internet ή παίζει online games, το 52% παρακολουθεί τηλεόραση ή ταινίες
στο σπίτι, το 51% ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες, το 38% συμμετέχει σε εθελοντικές
δραστηριότητες, ενώ το 6% αξιοποιεί με άλλους τρόπους τον ελεύθερό του χρόνο.
Τρόποι αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου
Μόλις το 13% των νέων είναι πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο που αξιοποιούν τον
ελεύθερό τους χρόνο. Το 59% είναι αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 28% δεν είναι καθόλου
ικανοποιημένο.
Ικανοποίηση από τον τρόπο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
Πολλοί από τους νέους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το
70% ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα ευρωπαϊκά θέματα, το 59% με τα κοινωνικά ζητήματα,
81
το 52% με τα πολιτιστικά θέματα, το 45% με το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, το 20%
με ιατρικά ζητήματα και παροχή βοήθειας, ενώ το 3% ενδιαφέρεται να προσφέρει σε άλλους
τομείς.
Τομείς ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή σε ΜΚΟ
82
ΙΙ) Ιστοσελίδες Φορέων – Εταιρειών Προώθησης στην Απασχόληση
ΦΟΡΕΙΣ
ΑΣΕΠ
http://www.asep.gr
Γ.Σ.Ε.Ε. – Γραφείο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων
http://www.gsee.gr/kepea/kepea_hp.htm
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίηση Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)
http://www.eoppep.gr
Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
http://www.inegsee.gr
ΟΑΕΔ – Προσφορά και ζήτηση εργασίας στην Ελλάδα
http://www.oaed.gr
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
http://www.elinyae.gr
Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Α.
http://www.acci.gr/~bie
Employ@bility - Άτομα με ειδικές ανάγκες και Ανοιχτή Απασχόληση
http://www.rhodes.aegean.gr/employability
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - SITES
Αγγελιοχώρος (Θεσσαλονίκη)
http://www.aggelioxoros.gr
Διορισμός
http://www.diorismos.gr
Έθνος - Εργασία
http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=22813
Καθημερινή – Μικρές Αγγελίες
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/classif_14147_fl2%26xmlClassifieds
ΚΑΡΙΕΡΑ
www.kariera.gr
ΤΑ ΝΕΑ – Προσλήψεις
http://www.tanea.gr/Default.aspx?pid=69&la=1
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
www.proslipsis.gr
ΧΡΥΣΗ Ευκαιρία
http://www.xe.gr/jobs
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ON LINE
Ανάδειξη
http://www.anadeixi.gr
83
Απασχόληση Α.Ε.
http://www.apasxolisi.gr
Adecco Greece
http://www.adecco.gr
Career Jet
http://www.careerjet.gr
Creme de la Creme – Human Resources Ltd.
http://www.cremedelacreme.gr
Deloitte & Touche Greece
http://www.deloitte.gr
Εύρεση Εργασίας
http://www.euresi-ergasias.gr
HR Quest
http://www.hrquest.gr
Gosh
http://www.gosh.gr
ICAP
http://www.icap.gr
Job Centres Hellas
http://www.jobcentres.gr
Job Seeker
http://www.jobseeker.gr
Jobs.gr
http://www.jobs.gr
KPMG Greece
http://www.justjobs.gr
manpower
http://www.manpowerteam.gr
OTEnet – Μικρές Αγγελίες
http://www.mikres-aggelies.gr
Response
http://www.response.gr
Συμβολή
http://www.symvoli-intersearch.gr
Skywalker
http://www.skywalker.gr
Telejob (Ελλάδα και Ευρώπη)
http://www.telejob.ch
Teleworking
http://www.teleworking.gr
84
ΙΙΙ) Σύντομα Βιογραφικά Συντελεστών
Η Δήμητρα Ανδριτσάκου γεννήθηκε στη Σπάρτη και είναι απόφοιτος Διδακτικής της
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έκανε μεταπτυχιακές
σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως
εκπαιδεύτρια σε προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Συνεργάζεται με το ΕΑΠ ως
σύμβουλος για την παραγωγή εναλλακτικού διδακτικού υλικού. Είναι υπεύθυνη δικτυακού
τόπου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και μέλος της συντακτικής επιτροπής
του περιοδικού "Εκπαίδευση Ενηλίκων". Συνεργάζεται επίσης με την Ένωση σε ευρωπαϊκά
προγράμματα με αρμοδιότητα την παραγωγή και ψηφιοποίηση εκπαιδευτικών υλικών. Κύριο
ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η αξιοποίηση των τεχνών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
διεργασίας. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την παραγωγή μουσικών βίντεο.
Moto: ‘Αν δε φαντάζεσαι φωτιές, με κάρβουνα μην παίζεις’
Η Μαρία-Αμαλία Βέργουλα διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είναι οικονομολόγος και εργάζεται τη
συγκεκριμένη περίοδο ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο. Έχει πτυχίο του τμήματος
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
και μεταπτυχιακό MSc in Economic Management and Policy από το Πανεπιστήμιο του
Strathclyde με ειδίκευση στην Περιφερειακή Πολιτική. Έχει εργαστεί στο European Policies
Research Centre στη Γλασκώβη και σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων. Συνεργάστηκε με το
Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών
εκπαίδευσης "Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ". Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά, της αρέσει το
σινεμά, τα ταξίδια και ασχολείται με τη φωτογραφία.
Moto: Όλα είναι σχετικώς σχετικά’
Η Βάσω Γιατσίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και διαμένει. Είναι
γεωπόνος με σπουδές στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και το τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας. Γνωρίζει Αγγλικά, μαθαίνει Γαλλικά και
Ισπανικά και έχει εργαστεί ως εθελόντρια σε διάφορα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προγράμματα. Της αρέσουν η ζωγραφική στο μετάξι, η δημιουργική ανακύκλωση, η
φωτογραφία και τα ταξίδια.
Moto: ‘Την άνοιξη αν δεν τη βρεις τη φτιάχνεις’ (του Οδυσσέα Ελύτη)
Η Αρετή Γουσγουριώτη μένει στην Ξάνθη και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ
Σερρών, αλλά επειδή αγαπά τα παιδιά σπούδασε και Παιδαγωγικά στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης. Γνωρίζει αγγλικά, ισπανικά, γραφή Braille και ξεκίνησε να μαθαίνει και
τουρκικά. Εργάζεται κάνοντας ενισχυτική διδασκαλία σε μουσουλμανόπαιδα μέσω ενός
προγράμματος, ενώ παράλληλα εργάζεται και στον ιδιωτικό τομέα για συμπλήρωμα εσόδων.
Της αρέσει να ταξιδεύει και να γνωρίζει καινούρια μέρη και ανθρώπους.
Moto: ‘Μη τα παρατάς ποτέ’
Η Μαρία Διούδη γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Είναι 22 ετών και
πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου. Διάλεξε αυτό
το αντικείμενο λόγω της αγάπης της για τις ξένες γλώσσες, καθώς μιλάει ακόμη Ιταλικά,
Γαλλικά και Ρωσικά, ένω θέλει να μάθει άλλες τρεις γλώσσες. Μιας και λατρεύει τα ταξίδια,
ενδαφέρεται να ασχοληθεί με τον τουριστικό κλάδο, όπου θα έχει την ευκαιρία να έρχεται σε
επαφή με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες και να μελετά άλλους πολιτισμούς. Έχει
μάθει να νικάει και δεν συνηθίζει να παραδίδει τα όπλα.
Moto: ‘Το να αποτυγχάνει κανείς είναι άσχημο, είναι όμως χειρότερο να μην έχει δοκιμάσει
ποτέ να επιτύχει’
85
Η Κωνσταντίνα Δρακάτου έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχει ελληνοπορτογαλική καταγωγή.
Σπούδασε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές με κατεύθυνση Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Απασχολήθηκε ως δόκιμη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών
Σχέσεων για 3 χρόνια μελετώντας τη γεωγραφική περιοχή της Ρωσίας, Ευρασίας και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια και ανταλλαγές νέων στο
εξωτερικό. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Πορτογαλικά. Της αρέσουν τα ταξίδια και η
ποδηλασία.
Moto: ‘Εάν υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος’
Η Χριστίνα Κανάτα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και διαμένει στην Αθήνα, όπου και
εργάζεται. Σπούδασε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική
Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.
Δραστηριοποιείται στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών περισσότερο από 15 χρόνια,
συμμετέχοντας αρχικά στα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας και στη συνέχεια σε διάφορες Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως το Youthnet Hellas και ο Όμιλος Νέων Unesco Θεσαλονίκης,
με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής των Νέων και του εθελοντισμού.
Moto: Authority is first and foremost based on reason (Antoine de Saint-Exupery- The Little
Prince)
Ο Κωνσταντίνος Κασλής γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και μένει στον Άγιο Νικόλαο
Κρήτης. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, συμμετέχοντας ως βοηθός σε
προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος Μαθηματικών. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει
Μαθηματικά σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο – ΕΠΑΛ) και
σε φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά συνέδρια
και σεμινάρια πάνω στη Μαθηματική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και είναι
πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας – Παράρτημα Λασιθίου.
Moto: ‘Ποτέ μην λες ποτέ’
Η Μαρίνα Καψαλού ζει στην Αθήνα, αλλά ελπίζει σύντομα να μετακομίσει, στο Ηράκλειο.
Έχει τελειώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Environmental Managment and
Policy" στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το
περασμένο έτος έκανε το πρώτο της ταξίδι, μέσω του Youthnet Hellas και διαπίστωσε πόσο
ενδιαφέρον είναι να γνωρίζει και να συνεργαζεται με άτομα διαφορετικών εθνοτήτων.
Αγαπάει το διάβασμα και τα ταξίδια και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Τομ Ρόμπινς.
Moto: ‘Το παρελθόν είναι ιστορία, το παρόν δυνατότητα και το μέλλον δύναμη και φως’
Η Χαρά Κοκολάκη ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπουδάζοντας Δημόσια Διοίκηση
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και κάνοντας το Μεταπτυχιακό της στη Λογιστική και
Χρηματοοικονομική του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολήθηκε με την Ελεγκτική
Επιστήμη και τα Οικονομικά. Τώρα είναι τραπεζικός υπάλληλος και εργαστηριακός
συνεργάτης στο ΤΕΙ Κρήτης. Παράλληλα με τις σπουδές της, ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά
ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και από το 2008 Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Νεολαίας Τυλίσου. Επίσης, είναι ενεργό μέλος του Youthnet Hellas, καθώς και του
Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
Moto: ‘Carpe diem...’
Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης κατάγεται από την Κατερίνη. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες
και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή
Πολιτική (South Bank University, UK). Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και αυτή την
περίοδο διαμένει στο Λουξεμβούργο, όπου και εργάζεται εθελοντικά για τη μη κερδοσκοπική
86
οργάνωση ΙΝΕΕS. Ασχολείται κυρίως με την έρευνα και τη δικτύωση. Στο παρελθόν έχει
επίσης εργαστεί σε Κέντρο Νέων (Akzente Salzburg) της Αυστρίας, όπως και στο Συμβούλιο
της Ευρώπης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής) ως ειδικεύομενος. Του αρέσουν πολύ τα ταξίδια,
το διάβασμα και ο κινηματογράφος.
Moto: ‘Αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς’
Ο Δημήτρης Μακρυστάθης ζει στην Πάτρα όπου σπουδάζει στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &
Πληροφορικής. Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Ασχολείται ενεργά στον χώρο της νεολαίας
και του εθελοντισμού από μαθητής και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε ελληνικές και
ξένες ΜΚΟ, καθώς και σε επίσημες επιτροπές και κυβερνητικούς οργανισμούς. Είναι
υποστηρικτής της διά βίου μάθησης και ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες. Τον ενδιαφέρουν
η πολιτική, ο ακτιβισμός, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για νέους και το blogging.
Moto: ‘Αν οι νέοι το θελήσουν πραγματικά και το επιδιώξουν συστηματικά, μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο’
Η Χρυσή Μανουσάκη κατάγεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δούλευε αρκτετά χρόνια ως
γραμματέας σε συμβολαιογραφείο, όταν αποφάσισε να δώσει ξανά πανελλήνιες εξετάσεις.
Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
και ήδη εργάζεται ως αναπληρώτρια δασκάλα. Έχει σπουδάσει πιάνο και έχει ασχοληθεί
επαγγελματικά με το τραγούδι. Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Λατρεύει τη φύση, τα ζώα και
τα παιδιά. Πιστεύει οτι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά γιατί από αυτά εξαρτάται το μέλλον
του κόσμου μας. Κυκλοφορεί με ποδήλατο. Μαθαίνει σύγχρονο χορό και ιππασία. Θεωρεί
σημαντική την επικοινωνία στους ανθρώπους.
Moto: ‘Να κοιτάς εκεί που θες να πας, αλλιώς θα πας εκεί που κοιτάς’
Η Ευγενία Μανωλοπούλου κατάγεται από Κόρινθο. Διέμεινε για περίπου δέκα χρόνια στην
Ιταλία, όπου και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, ενώ εργάστηκε
παράλληλα στον εμπορικό τομέα. Εδώ και δύο χρόνια επέστρεψε Ελλάδα και εργάστηκε σε
Αρχιτεκτονικό γραφείο, ενώ συνεχίζει τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική σε μεταπτυχιακο
επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Γνωρίζει ιταλικά, αγγλικά και γαλλικά. Είναι
εθελόντρια του τμήματος Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ενεργό μέλος του
Youthnet Hellas. Της αρέσουν πολύ τα ταξίδια.
Moto: ‘Οι μεγάλες αποφάσεις θέλουν ένστικτο, οι μικρές λογική’
Η Φωτεινή Παλάσκα μένει στη Θεσσαλονίκη και είναι υπάλληλος στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, στην Έδρα UNESCO για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την
Ειρήνη. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και έχει Master στις Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και λίγα τούρκικα. Έχει εργαστεί σε διάφορες εταιρίες στη
Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
διαπολιτισμικού διαλόγου και πολυπολιτισμικότητας. Της αρέσουν τα ταξίδια και δρα
εθελοντικά σε ΜΚΟ.
Moto: ‘Είμαστε όλοι ένα’
Ο Μάνος Παυλάκης κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στην Αθήνα. Οι σπουδές
του σχετίζονται με θέματα Εκπαίδευσης, Management, Ευρωπαϊκών και Πολιτικών
Επιστημών. Επαγγελματικά έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Ανάπτυξης
Ανθρώπινων Πόρων, ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολείται ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων και
συνεργάζεται με επιστημονικά ιδρύματα συμμετέχοντας στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και
την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. Θιασώτης της δια βίου
μάθησης και των εθελοντικών δράσεων για πάνω από 10 χρόνια σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών ως
87
προς τη δικτύωση, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Είναι ιδρυτικό μέλος και
Πρόεδρος του Youthnet Hellas .
Moto: ‘Οφείλω να ενεργώ πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να θέλω να γίνει ο
υποκειμενικός μου γνώμονας ένας καθολικός νόμος’ (του Emmanuel Kant)
Ο Κώστας Σιμιτόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην ίδια
πόλη χρηματοοικονομικά και λογιστικά, αλλά κάπου στην πορεία ανακάλυψε ότι η
ενασχόληση με αριθμούς, δείκτες και περιουσίες άλλων δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα και έτσι
επικεντρώθηκε στη διαχείριση και ενασχόληση με τους ανθρώπους, πραγματοποιώντας
μεταπτυχιακό στον τομέα αυτό στη μαγευτική πόλη του Κάρντιφ της Ουαλίας. Περιπλανήθηκε
αρκετά σε διάφορα σημεία της Ευρώπης κάνοντας χρήση ποικίλων Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και αργότερα αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με τον εθελοντισμό και
ειδικότερα με τη δημιουργία ευκαιριών στους νέους για κινητικότητα και επιμόρφωση. Αυτή
τη στιγμή διαμένει στην Έδεσσα, όπου εργάζεται σε ασφαλιστικό οργανισμό και έχει
δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια.
Moto: ‘Μόνο τα νεκρά ψάρια πάνε με το ρεύμα’
Η Ζωή Σταμπολλίου είναι φοιτήτρια στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ζει μόνιμα στην Αθήνα. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά, έχει εργαστεί
ως εθελόντρια σε διάφορες ΜΚΟ σε θέματα πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά και έχει
λάβει μέρος σε αρκετές σχετικές δραστηριότητες. Της αρεσει να ταξιδεύει και να περνάει
χρόνο με τους φίλους της.
Moto: ‘Τίποτα δεν είναι αδύνατο!’
Η Μαρία Σταυριανάκη μένει στο Ρέθυμνο και είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος πάνω στα Παιδαγωγικά και στη Διδακτική στην
Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή και γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά. Έχει εργαστεί εθελοντικά σε
διάφορες οργανώσεις και είναι ενεργό μέλος σε ΜΚΟ που αφορούν τους νέους. Της αρέσει
να μαθαίνει διαρκώς νέα πράγματα και απολαμβάνει ιδιαίτερα το χορό και τα ταξίδια.
Moto: ‘Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα και την πραγματικότητά σου ένα όνειρο!’
H Παρασκευή Σταυριανάκου μένει στον Πειραιά και είναι φοιτήτρια στον Πανεπιστήμιο
Πειραιά. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά και συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις του Youthnet
Hellas και άλλων ΜΚΟ κυρίως σε ευρωπαικά θέματα και θέματα σχετικά με την νεολαία!Της
αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και ο χορός.
Moto: ‘Ένα χαμόγελο και όλα θα φαίνονται πιο εύκολα!’
Η Μαριάννα Σταυρουλάκη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι σπουδές της αφορούν τη
διατροφή-διαιτολογία και δημόσια υγεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τομέας πάνω στον οποίο
και δραστηριοποιείται με ποικίλους τρόπους. Τελευταία εργάζεται σαν εκπαιδευτικός στην
ειδική αγωγή. Για πολλά χρόνια ήταν ενεργή εθελόντρια πρώτων βοηθειών με αποστολές σε
πολλά μέρη της Κρήτης, συμμετοχή σε διάφορες ΜΚΟ καθώς επίσης και εκπαιδεύτρια σε
ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τους παραδοσιακούς
χορούς και άλλα πολιτισμικά, τοπικά θέματα.
Moto: ‘Ένα ταξίδι χιλιομέτρων αρχίζει μ’ ένα απλό βήμα’ (του κινέζου φιλόσοφου Λάο Τσε).
Ο Δημήτρης Στεφανάκης γεννήθηκε, μεγάλωσε και κατοικεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι
οικονομολόγος με προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και μεταπτυχιακές
σπουδές στα πανεπιστήμια του Bradford και του Reading της Μ. Βρετανίας. Έχει εργαστεί
88
στους κλάδους των τουριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Του αρέσουν ο
κινηματογράφος, τα ταξίδια, το διάβασμα, το γράψιμο και η παγωμένη μπύρα.
Moto: ‘Μην απορρίπτεις πριν να δοκιμάσεις’
Ο Παναγιώτης Στέφος γεννήθηκε στην Λαμία. Σπούδασε κλασική Φιλολογία στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Έχει παρακολουθήσει σημαντικό αριθμό
σεμιναρίων και συνεδρίων πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του. Είναι καλός χρήστης της
Αγγλικής γλώσσας και άριστος χρήστης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ασχολείται ιδιαίτερα με
την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Moto: ‘Η γνώση είναι δύναμη’
Ο Βασίλειος Στούκας κατοικεί στην Αθήνα και είναι τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά, είναι μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας
από το 2006, καθώς και τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Του αρέσει ιδιαίτερα η μουσική, με
την οποία ασχολείται συστηματικά ως drummer.
Moto: ‘Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του’
Η Μαρία Συμεωνίδου – Σιδερή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος Γεωπονίας από
το ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧICAMAS) και διδακτορικές σπουδές από το Imperial College at Wye-University of London. Έχει
εργασθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως σύμβουλος στην Hewitt Bacon & Woodrow και στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ohio State University ως ερευνήτρια. Εργάζεται στην
Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Χερσονήσου ως υπεύθυνη κατάθεσης
προτάσεων σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. Είναι μέλος της
Συντακτικής Ομάδας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χερσονήσου 2011-2014»,
του «Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Χερσονήσου» και της «Αναφοράς
Νεολαίας του Youthnet Hellas» για τα έτη 2009 & 2010. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.
Moto: ‘The sky is the limit’
Η Ελένη Τζούλια ζει στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος. Σπούδασε στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ruprecht-Karls Universität της
Χαιδελβέργης στη Γερμανία. Έχει παρακολουθήσει δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης σε
ευρωπαϊκά όργανα και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες & στον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στο Στρασβούργο. Μιλάει Αγγλικά & Γερμανικά. Έχει διατελέσει
μέλος των MKO Aegee Europe και Jef Europe.
Moto: ‘Φτάσε όπου δεν μπορείς’ (του Νίκου Καζαντζάκη)
Ο Γιώργος Χρόνης μένει στην Αθήνα και είναι φοιτητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Πειραιά. Λατρεύει τα ταξίδια και ιδιαίτερα ότι έχει σχέση με την Ισπανία
και ειδικότερα με την αγαπημένη του πόλη, την Γρανάδα. Θεωρεί σημαντικότερη περίοδο στη
ζωή του, το εξάμηνο που έζησε στη Γρανάδα σαν φοιτητής εράσμους.
Moto: ‘Erasmus once, erasmus forever’
89