Εισήγηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση: Νικομηδείας 2
Τ.Κ.
: 38446
Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2421028517
Fax
: 2421028519

Ν. Ιωνίας 7/3/2012
Αρ. Πρωτ.21134/ΓΠ4921
ΠΡΟΣ
Τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Δήμου Βόλου
ΘΕΜΑ : «Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων» της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας –
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.
Εισηγούμαι την παραχώρηση σχολικών χώρων με βάση τα αιτήματα τoυ Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 12ο Δημοτικού Σχολείου Βόλου και του
Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής καθώς επίσης και ΚΕΚ Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Θεσσαλίας.
 Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία: το άρθρο 41 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ 165/30-9-85
τ.Α' ).
 το άρθρο 5 του Ν. 1894/90
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/1171/19.12.84
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/804/16.12.1997
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/170/05.05.1998
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. 36/09.10.2007
 την υπ' αριθ.17 αρμοδιότητα της περ. στ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006,όπως
προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.3852.
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ1/153/567/1-5-88
 την υπ’ αριθμ. 7/2012 «Απόφαση Παραχωρήσεις σχολικών χώρων» της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Δήμου Βόλου.
 Την υπ΄αριθμ. 4/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόλου. «Παραχώρηση αιθουσών του 8ου Γυμνασίου Βόλου»
 Την υπ΄αριθμ. 1/2011 «Απόφαση για παραχωρήσεις προς χρήσης σχολικού χώρου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου»
Ειδικότερα έχουν κάνει αίτηση οι παρακάτω φορείς:
Το από 12/1/2012 αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ζητά την παραχώρηση
αιθουσών διδασκαλίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 10ου Δημοτικού
Σχολείου Ν. Ιωνίας και 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, προκειμένου οι αίθουσες διδασκαλίας να
χρησιμοποιηθούν ως τάξεις Ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν το τρέχον σχολικό έτος
στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
Το υπ΄αιθμ 4-16/1/2012 θετικό Πρακτικό του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας
(Παραχώρηση σχολικών χώρων) για την παραχώρηση 3 αιθουσών Ενισχυτικής διδασκαλίας
Την υπ΄αριθμ. Φ.6/11-16/1/2012 θετική εισήγηση του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου καθώς
επίσης και το Πρακτικό τους με αρ. 3-16/1/2012 (Παραχώρηση σχολικών χώρων) για την
παραχώρηση 3 αιθουσών Ενισχυτική διδασκαλίας
Το Αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για
παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου του Σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει μαθήματα
παραδοσιακών & σύγχρονων χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.
Την υπ. αριθμ.Φ23/8-23/1/2012 θετική Εισήγηση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στον
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου τους για την παραχώρηση της αίθουσας
Γυμναστηρίου του Σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει μαθήματα παραδοσιακών & σύγχρονων
χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.
Το από 4/1/2012 Αίτημα του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής για
παραχώρηση, εκτός διδακτικού ωραρίου, μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του σχολείου, η οποία
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου.
Την υπ. Αριθμ.Φ.6/12-18/1/2012 θετική εισήγηση του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου καθώς
επίσης και το υπ. Αριθμ. 4-18/1/2012 Πρακτικό (Παραχώρηση σχολικών χώρων) για τον Εξωραϊστικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής
Το από 04/01/2012 αίτημα του ΚΕΚ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας που ζητά την
παραχώρηση δύο αιθουσών (η μια αίθουσα να είναι θεωρητικής κατάρτισης μόνο με θρανία και η
άλλη εργαστήριο πληροφορικής ) του 8ου Γυμνασίου Βόλου που αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
και επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ 125(ΟΑΕΔ). Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων θα γίνεται δύο απογεύματα την
εβδομάδα. Το κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 10 ημέρες εκπαίδευσης.
Την υπ. αριθμ 323/09-01-2012 θετική εισήγηση του Δ/ντή του 8ου Γυμνασίου Βόλου για την
παραχώρηση δύο αιθουσών ώστε να προκύψουν οικονομικά οφέλη για το σχολείο.
Για τα παραπάνω αιτήματα, εκτός εκείνο του ΚΕΚ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας ,
η Επιτροπή Παιδείας θεωρεί απαραίτητη τη παραχώρηση χώρων στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, τους συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου και του
Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής για τη διεκπεραίωση πολιτιστικών,
εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων. Για το αίτημα του ΚΕΚ Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Θεσσαλίας η Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε αρνητικά.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη
της σχετικής απόφασης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
Συνημμένα :
Εισηγήσεις συλλόγων – Σχολείων
Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου
Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Απόσπασμα 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Παιδείας (20/02/2012)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
TAX. Δ/ΝΣΗ Νικομηδείας 2 Τ. Κ 38446
ΤΗΛ.: 24210-28517 FAX: 24210-28519
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η ΤΗΣ 20/2/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΆΡΙΘ. 1/2011
1 ° Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2011 Συνεδριάσεως της Δημ. Επιτροπής Παιδείας Δήμου Βόλου
ΘΕΜΑ : Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση προς χρήση σχολικού
χώρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου
Στο Δημαρχείο του Βόλου και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σήμερα την
20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βόλου, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.
14266/ΓΠ3472- 16/2/2012 πρόσκληση της Προέδρου κας Μπαρτζιώκα Κερασίας, που επιδόθηκε στα
μέλη αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 του Ν.3852/2010).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
Παρόντες
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1 Μπαρτζιώκα Κερασία
2
3
4
5
6
7
Σαβελίδης Σωκράτης
Ρουσσιάς Θοδωρής
Διούδη Μαρία
Αγγελόπουλος Νικόλαος
Τσιρέπας Παντελής
Καλτσάς Κων/νος
8 Φιλίππου Γεώργιος
Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Απόντες
Α/Α Ονοματεπώνυμο
1
Διαμαντένιας Θεολόγος
Ιδιότητα
Μέλος
2
Μέλος
Καπούλα Ευδοκία
Μέλος
διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.
θέμα 1° και 2ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την
παραχώρηση προς χρήσης σχολικού χώρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας -Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 1/2011
Με την υπ' αριθμ.. 7/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόλου. “Παραχωρήσεις σχολικών χώρων”
Με την υπ' αριθμ.. 4/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βόλου. «Παραχώρηση αιθουσών του 8ου Γυμνασίου Βόλου»
-
Την από 12/1/2012 αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που ζητά την παραχώρηση
αιθουσών διδασκαλίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του 10ου Δημοτικού
-
-
-
-
-
Σχολείου Ν. Ιωνίας και 17Ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου προκειμένου οι αίθουσες διδασκαλίας
να χρησιμοποιηθούν ως τάξεις Ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν το τρέχον
σχολικό έτος στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
Το υπ΄αιθμ 4-16/1/2012 θετικό Πρακτικό του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας
(Παραχώρηση σχολικών χώρων) για την παραχώρηση 3 αιθουσών Ενισχυτικής διδασκαλίας.
Την υπ΄αριθμ. Φ.6/11-16/1/2012 θετική εισήγηση του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου καθώς
επίσης και το Πρακτικό τους με αρ. 3-16/1/2012 (Παραχώρηση σχολικών χώρων) για την
παραχώρηση 3 αιθουσών Ενισχυτική διδασκαλίας
Το Αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για
παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου του Σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει
μαθήματα παραδοσιακών & σύγχρονων χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.
Την υπ. αριθμ.Φ23/8-23/1/2012 θετική Εισήγηση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στο
Συλλόγο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου τους για την παραχώρηση της αίθουσας
Γυμναστηρίου του Σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει μαθήματα παραδοσιακών & σύγχρονων
χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.
Το από 4/1/2012 Αίτημα του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής για
παραχώρηση, εκτός διδακτικού ωραρίου, μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του σχολείου, η οποία
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου.
Την υπ. αριθμ.Φ.6/12-18/1/2012 θετική εισήγηση του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου καθώς
επίσης και το υπ. Αριθμ. 4-18/1/2012 Πρακτικό (Παραχώρηση σχολικών χώρων) για τον
Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής
Το από 04/01/2012 αίτημα του ΚΕΚ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας που ζητά την παραχώρηση
δύο αιθουσών (η μια αίθουσα να είναι θεωρητικής κατάρτισης μόνο με θρανία και η άλλη
εργαστήριο πληροφορικής ) του 8ου Γυμνασίου Βόλου που αφορά την συνεχιζόμενη εκπαίδευση
και επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ 125(ΟΑΕΔ). Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων θα γίνεται δύο απογεύματα την
εβδομάδα. Το κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 10 ημέρες εκπαίδευσης.
Την υπ. αριθμ 323/09-01-2012 θετική εισήγηση του Δ/ντή του 8ου Γυμνασίου Βόλου για την
παραχώρηση δύο αιθουσών ώστε να προκύψουν οικονομικά οφέλη για το σχολείο.
Στην υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «... όσον αφορά την
παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθ. 5 του Ν. 1894/90 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του αρθ. 41 του Ν. 1566/85».
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 διευκρινίζονται τα εξής:
α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.
β) Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης. Στην πρώτη
περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών χώρων, υποβάλλει σχετική
αίτηση στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος
του προγράμματος).
Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και
εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της
Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π. υποβάλλονται από τον Διευθυντή του Σχολείου για έγκριση του
Νομάρχη μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου .
Όμως έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περ. Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του
Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση
διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού
ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την
παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται πλέον από το Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι από το Νομάρχη.
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 επισημαίνεται ότι η προώθηση των
σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που
εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της δημοτικής
επιτροπής παιδείας. Η μη λειτουργία όμως της Δημοτικής Επιτροπής για διάφορους λόγους δεν
συνεπάγεται και την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο για την έγκριση
όργανο με έγγραφο όπου θα αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της πρότασης της δημοτικής
επιτροπής (π.χ. δεν συγκροτήθηκε, δεν συνέρχεται κ.λ.π.).
Στην υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση ενδεικτικά είναι:
α. Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.
β. Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων,
γ. Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που θα
εξυπηρετηθεί.
δ. Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.»
Επομένως οι προβλεπόμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της παραχώρησης είναι:
1. Εισήγηση Σχολικής Επιτροπής για παραχώρηση σχολικών χώρων
2. Υποβολή φακέλου της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής στη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για σύμφωνη γνώμη.
3. Σύμφωνη Γνώμη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση σχολικών χώρων
4. Υποβολή του φακέλου της αίτησης με όλες τις εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για
έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου
5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης παραχώρησης του σχολικού χώρου.
Στη συνέχεια, η κ. Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η επιτροπή αφού
άκουσε την εισήγηση της Προέδρου κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη της
 την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου,
 την αίτηση των ενδιαφερομένων,
 τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολείων,
 το άρθρο 41 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ 165/30-9-85 τ.Α' ).
 το άρθρο 5 του Ν. 1894/90
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/1171/19.12.84
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/804/16.12.1997
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ1/210/20.02.1998
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/170/05.05.1998
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4 /36/14-02-1992
 την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ Δ4/710-22.11.1996
 την υπ' αριθ.17 αρμοδιότητα της περ. στ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006,
όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.

την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ1/153/567/1-5-88

την υπ’ αριθμ. 7/2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βόλου

την υπ' αριθμ.. 4/2012 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βόλου.
Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Την παραχώρηση προς χρήση των αιθουσών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας καθώς επίσης
και του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκειμένου οι αίθουσες
διδασκαλίας να χρησιμοποιηθούν ως τάξεις Ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν το τρέχον
σχολικό έτος στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
Β) Την παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου στο
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει μαθήματα παραδοσιακών
& σύγχρονων χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε
Σάββατο.
Γ )Την παραχώρηση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, στον
Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, εκτός
διδακτικού ωραρίου, για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου.
Δ) Την αρνητική εισήγηση παραχώρησης δύο αιθουσών στο ΚΕΚ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Ε) Την υποχρέωση των παραπάνω χρηστών κατά τη διάρκεια της χρήσης να μεριμνήσει για την
αποκατάσταση τυχόν φθορών ή ζημιών, που πιθανόν να προξενηθούν και να παραδώσει τις αίθουσες
διδασκαλίας - γυμναστηρίου των σχολείων έτοιμες προς χρήση.
Ε) Την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για τη
σχετική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Βόλος, 04.11.2011
Ακριβές αντίγραφο
Δ
ΔΗ
ΗΜ
ΜΟ
ΟΣ
ΣΒ
ΒΟ
ΟΛ
ΛΟ
ΟΥ
Υ
Σ
ΣΧ
ΧΟ
ΟΛ
ΛΙΙΚ
ΚΗ
ΗΕ
ΕΠ
ΠΙΙΤ
ΤΡΡΟ
ΟΠ
ΠΗ
Η ΔΔΕ
ΕΥ
ΥΤ
ΤΕ
ΕΡΡΟ
ΟΒ
ΒΑ
ΑΘ
ΘΜ
ΜΙΙΑ
ΑΣ
Σ
Ε
ΕΚ
ΚΠ
ΠΑ
ΑΙΙΔΔΕ
ΕΥ
ΥΣ
ΣΗ
ΗΣ
Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 16/01/2012.
Στο Βόλο σήμερα την 16/01/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε το Διοικητικό
Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Μεταξουργείου Νέας Ιωνίας ύστερα από την αριθμ. 334/ 11-012012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα
μέλη.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαιτούμενη απαρτία
με:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μπαιράμη Αθηνά, Γκαβανούδη Ιωάννη, Παπαζήση Μαρία, Παπαγγελή Φωτεινή, Σκρίμπας
Κων/νος, Μαστρογιάννη Παντελή.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Νίκου Κων/νος, Κλημόπουλος Θωμάς, Διαμαντένιας Θεολόγος, Μανίκας Ιωάννης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Απόφαση επί του αιτήματος του δ/ντη του 8ου Γυμνασίου Βόλου».
Ο Πρόεδρος κ. Κουρτίνας Ιωάννης εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έχοντας υπόψη :
1. Το αριθμ. πρωτ. 323/09-01-2012 έγγραφο του Δ/ντή του 8ου Γυμνασίου Βόλου
Πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης επι του αιτήματος παραχώρησης
αιθουσών του 8ου Γυμνασίου Βόλου στο ΚΕΚ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης κατά την οποία
τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη.
ΑΠΟΦΑΣIΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να παραπέμψει τη λήψη απόφασης στην Επιτροπή παιδείας και στην Αντιδημαρχεία
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βόλου τα όργανα του οποίου
είναι αρμόδια να αποφασίσουν σχετικά με τη παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων όπως έγινε
και στη περίπτωση παραχώρησης σχολικών γυμναστηρίων σε αθλητικούς συλλόγους.
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΟΛΟΣ 16/01/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)
ΤΗΛ. 2421028517
Αριθ. Απόφασης : 7/2012
Πρόεδρος : Μπαρτζιώκα Κυρατσώ
Γραμματέας : Ζούμπου Αικατερίνη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού της 1 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, της 24/01/2012.
ης
Στο Βόλο σήμερα την 24η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κτιρίου
Μεταξουργείου Ν. Ιωνίας ύστερα από την αριθμ. 17/18-01-2012 Έγγραφη Πρόσκληση
της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χαλκιάς Σωτήριος, Χάρλας Γεώργιος, Ριζόπουλος Απόστολος, Τασιός Αθανάσιος, Αντωνίου
Ιωάννης, Καλύβας Περικλής, Γκάγκας Λεωνίδας
ΑΠΟΝΤΕΣ
Διαμαντένιας Θεολόγος, Κλημόπουλος Θωμάς, Κατσούρας Σταύρος
ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ: «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.»
Η Πρόεδρος στα πλαίσια του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Διοικητικού Συμβουλίου τις παρακάτω εισηγήσεις των συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων:
- 17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου: Αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για παραχώρηση, εκτός
διδακτικού ωραρίου, τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου, οι οποίες πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν από τις τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον
σχολικό έτος στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
- 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου: Αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για παραχώρηση, εκτός
διδακτικού ωραρίου, τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου, οι οποίες πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν από τις τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον
σχολικό έτος στα πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
- 12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου: Αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου για
παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου του Σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει
μαθήματα παραδοσιακών & σύγχρονων χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.
- 17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου: Αίτημα του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας
Παρασκευής για παραχώρηση, εκτός διδακτικού ωραρίου, μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του
σχολείου, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Για την παραχώρηση των σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1566/85.
Οι προϋποθέσεις παραχώρησης είναι:
Α) Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.
Β) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση του σχολικού χώρου.
Γ) Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα
που εξυπηρετηθεί.
Δ) Σεβασμός του χώρου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
Ε) Στις περιπτώσεις που ο σύλλογος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις και
δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας ή καθαριότητας, τους αφαιρείται το δικαίωμα χρήσης των
σχολικών χώρων. (Γ1/153/567/1-5-88 ΥΠΕΠΘ)
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση των εισηγήσεων των
σχολείων και πρότεινε την λήψη σχετικής απόφασης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν.1894/90, τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1566/85, τις προϋποθέσεις παραχώρησης, τις
εισηγήσεις των Διευθυντών των σχολείων, και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
- την παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας του 17ου
Δημοτικού Σχολείου Βόλου, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, εκτός διδακτικού ωραρίου,
από τις τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στα
πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
- την παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας του 10ου
Δημοτικού Σχολείου Βόλου, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, εκτός διδακτικού ωραρίου,
από τις τάξεις ενισχυτικής διδασκαλίας που θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στα
πλαίσια της υλοποίησης προγράμματος «Εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά.»
- την παραχώρηση της αίθουσας του Γυμναστηρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, στον
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου, προκειμένου να διοργανώνει μαθήματα
παραδοσιακών & σύγχρονων χορών για τους μαθητές του σχολείου. Τα μαθήματα θα
πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο.
- την παραχώρηση μίας (1) αίθουσας διδασκαλίας του 17ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, στον
Εξωραϊστικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,
εκτός διδακτικού ωραρίου, για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου.
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στην κ. Πρόεδρο.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 7/2012.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΟΛΟΣ 25/01/2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ