close

Enter

Log in using OpenID

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Ervenik za 2011. godinu

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XIX.
Šibenik, 28. veljače 2012.
Broj 2
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
1. ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
za cijelo područje Šibensko-kninske županije zbog izvanredno velike visine snijega, snježnih nanosa i jakog
mraza .......................................................................... 3
2. ODLUKA o sanaciji pomorskog dobra uslijed
izvanrednih događaja za 2012. godinu....................... 3
3. PLAN upravljanja pomorskim dobrom Šibenskokninske županije za 2012. godinu .............................. 4
4. PLAN prijma u službu u upravna tijela Šibenskokninske županije za 2012. godinu .............................. 7
5. RJEŠENJE o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju
upravnih tijela i drugih javnih službi Šibensko-kninske
županije ...................................................................... 8
II.
GRAD KNIN
GRADONAČELNIK
1. RJEŠENJE o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju tijela
Grada Knina ............................................................. 10
III.
GRAD VODICE
GRADONAČELNIK
1. PLAN nabave roba, radova i usluga u 2011. godini ........................................................................... 11
IV.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
1. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Biskupija za 2011. godinu –Posebni dio .................. 13
2. PRORAČUN Općine Biskupija za 2012. godinu
– Posebni dio ............................................................ 17
V.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Ervenik za 2011. godinu .......................................... 20
2. ODLUKA o privremenom financiranju Općine
Ervenik u prvom tromjesečju 2012. godine ............ 27
3. ODLUKA o izvršenju Odluke o privremenom
financiranju Općine Ervenik za 2012. godinu.......... 35
4. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
godinu ...................................................................... 35
5. IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini .............................................. 36
6. ZAKLJUČAK o Izvješću Državne revizije za
2010. godinu ............................................................ 36
7. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu općinskog
načelnika Općine Ervenik za razdoblje siječanj-lipanj
2011. godine ............................................................. 36
Strana 2 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VI.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o osposobljavanju službenika i
namještenika za rad na siguran način....................... 37
2. ODLUKA o Planu nabave Općine Kistanje za
2012. godinu ............................................................ 37
3. PLAN prijama u službu Jedinstvenog upravnog
odjela i Vlastitog programa Općine Kistanje za 2012.
godinu ...................................................................... 38
VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Murter-Kornati za 2011. godinu ...............................39
2. PRORAČUN Općine Murter-Kornati za 2012.
godinu .......................................................................46
3. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine
Murter-Kornati za 2012. godinu ...............................52
4. ODLUKA o izboru osobe za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika .................................54
5. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu ..................................55
6. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Murter-Kornati u 2012. godini .....
...................................................................................58
7. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine
Murter-Kornati za 2012. godinu ...............................59
8. PROGRAM javnih potreba u športu Općine
Murter-Kornati za 2012. godinu ...............................60
9. PROGRAM javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj
skrbi Općine Murter-Kornati u 2012. godini ...........61
VIII.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Rogoznica za 2011. godinu (II.)................................62
2. PRORAČUN Općine Rogoznica za 2012.
godinu .......................................................................69
3. ODLUKA o izmjenama Odluke o izvršenju
Proračuna Općine Rogoznica za 2011. godinu .........78
4. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica za 2012. godinu ....................................................79
5. ODLUKA o izmjenama Odluke o komunalnom
gospodarstvu ............................................................81
6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine ...........81
7. ODLUKA o grobljima ....................................82
8. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Rogoznica (II.) .....................87
Utorak, 28. veljače 2012.
9. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu ................................. 91
10. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Rogoznica u 2011. godini .........92
11. PROGRAM socijalnih potreba na području
Općine Rogoznica u 2011. godini ............................ 94
12. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu ....................... 94
13. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rogoznica u 2012. godini ....
.................................................................................. 96
14. PROGRAM javnih potreba u športu Općine
Rogoznica u 2012. godini ........................................ 98
15. PROGRAM socijalnih potreba na području
Općine Rogoznica u 2012. godini ............................ 98
16. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine
Rogoznica u 2012. godini ........................................ 99
17. RJEŠENJE o nazivima ulica u Rogoznici ........
.................................................................................. 99
18. RJEŠENJE o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti deratizacije i dezinsekcije na području
Općine Rogoznica temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova ................................................. 99
19. RJEŠENJE o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti postupanja s psima i mačkama lutalicama,
te uklanjanju životinjskih leševa na području Općine
Rogoznica temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ............................................................. 100
20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća TZ
Općine Rogoznica o financijskom poslovanju za 2010.
godinu .................................................................... 100
21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća KP
„Škovacin“ d.o.o Rogoznica o financijskom poslovanju
za 2010. godinu ...................................................... 100
22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća DVD
„Rogoznica“ o financijskom poslovanju za 2010.
godinu .................................................................... 101
23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja
zaštite i spašavanja na području Općine Rogoznica u
2011. godini i donošenju Smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Rogoznica za 2012. godinu .................................... 101
24. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Plana zaštite i
spašavanja Općine Rogoznica i Plana civilne zaštite
Općine Rogoznica .................................................. 101
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o novčanoj naknadi za novorođenu
djecu ...................................................................... 102
2. ODLUKA o sufinanciranju u cijeni troškova
prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine
Rogoznica za 2012. godinu ................................... 102
3. ODLUKA o dodjeli novčane naknade redovnim
studentima za akademsku 2011/2012. godinu ...... 102
4. IZMJENE PLANA nabave roba, radova i usluga
u 2011. godini ....................................................... 102
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IX.
OPĆINA TRIBUNJ
Strana 3 - Broj 2
godinu ............................................................... .....103
2. PLAN prijema u službu Općine Tribunj za 2012.
godinu .................................................................... 103
OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Tribunj za školsku/akademsku 2011/2012.
____________________
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
1
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97 ) i
članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09), župan
Šibensko-kninske županije, dana 04. veljače 2012.
godine, donosi
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode za
cijelo područje Šibensko-kninske županije
zbog izvanredno velike visine snijega,
snježnih nanosa i jakog mraza
1. Proglašava se elementarna nepogoda za cijelo
područje Šibensko-kninske županije zbog štete nastale kao posljedica poremećaja za javni i gospodarski
život, prekida proizvodnje, prekida rada i poremećaja
u neproizvodnim djelatnostima uslijed vremenske
nepogode, prouzročene izvanredno velikom visinom
snijega, snježnih nanosa i jakim mrazom, koji je
od 02.veljače 2012. godine zahvatio cijelo područje
Šibensko- kninske županije.
2. Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu
štete od elementarne nepogode da sukladno članku 38.
Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda poduzmu
mjere za uklanjanje mogućih posljedica nepogode i
njezino ublažavanje.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa:920-11/12-01/1
Urbroj: 2182/1-06-12-1
Šibenik, 04. veljače 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.
____________________
2
Na temelju članka 11. stavka 4. i 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”,
broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i članka 50. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 08/09), župan Šibensko-kninske
županije, donosi
ODLUKU
o sanaciji pomorskog dobra uslijed
izvanrednih događaja za 2012. godinu
I.
Uslijed izvanrednih događaja izvršit će se sanacija
pomorskog dobra u slijedećim gradovima/općinama,
na lokacijama:
Rb. Grad/Općina
Iznos/kn
1.
Vodice
400.000,00
2.
Skradin
120.000,00
3.
Pirovac
250.000,00
4.
Tribunj
250.000,00
Ukupno
1.020.000,00
Namjena
Sanacija gata
u tzv. luci Male
Vruje u
Vodicama
Sanacija kamenobetonskog “mula”
u naselju Prukljan
II faza
Sanacija obalnog
zida u luci Porat
u Pirovcu
Sanacija sjeveroza
padnog dijela
uvale Sovlja
II.
Sredstva za sanaciju pomorskog dobra iz točke I.
osigurana su u Proračunu Šibensko-kninske županije za
2012. godinu (Projekt: Upravljanje i zaštita pomorskog
dobra – Izdaci za sanaciju pomorskog dobra) i transferirat će se na proračune gradova/općina.
III.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
s gradovima i općinama na čijem području su nastupili
izvanredni događaji, zaključi sporazume o zajedničkom
financiranju sanacija pomorskog dobra na lokacijama i
u iznosima iz točke I. ove odluke.
Strana 4 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Klasa: 402-07/12-01/2
Urbroj: 2182/1-06-12-1
Šibenik, 8. veljače 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.
____________________
3
Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”,
broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
(“Narodne novine”, broj 8/04 i 82/05) i članka 50. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 08/09), župan Šibensko-kninske
županije, donosi
PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu
I.
UVODNE ODREDBE
Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama
(NN, br. 158/03, 100/04 141/06 i 38/09) propisano je da
pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice
područne (regionalne) samouprave - županija odnosno
jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.
Županije, sukladno zakonskim odredbama, vode
brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom,
te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje
građevine od važnosti za županiju.
Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća
sanaciju pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granica pomorskog dobra i njezinu
provedbu.
Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog dobra jedan dio pripada proračunskim sredstvima
županija i ista se namjenski koriste za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom.
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na
području Šibensko-kninske županije čine:
- jedna trećina sredstava od naknada za koncesije od
pomorskog dobra koje se nalazi na području Šibenskokninske županije,
- sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog
dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik
brodica, odnosno očevidnik jahti koje se vode u lučkim
kapetanijama na području Šibensko-kninske županije,
Utorak, 28. veljače 2012.
- naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje
granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze
u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom,
- sredstva koja se osiguravaju u proračunu županija
za pomorsko dobro na njihovom području ili namjenska
sredstva koja se transferima iz drugih proračuna mogu
prenijeti u županijski proračun u svrhu izvanrednog
upravljanja pomorskim dobrom.
II. PLAN PRIHODA I RASPORED IZDATAKA
NA POMORSKOM DOBRU
A) PLAN PRIHODA
Usvajanjem Proračuna Šibensko-kninske županije
za 2012. godinu, pored očekivanog prijenosa sredstava
iz 2011. godine u iznosu od 800.000,00 kuna planirano
je da će se od naknada za uporabu pomorskog dobra
uprihodovati 3.600.000,00 kuna (od toga 2.700.000,00
kuna od naknada za koncesije od pomorskog dobra,
900.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti), 20.000,00
kuna od podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice
pomorskog dobra za područja koja nisu u godišnjem
planu, dok bi 200.000,00 kuna moglo biti ostvareno iz
ministarstva.
Dakle, planirana sredstva za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske
županije u Proračunu Šibensko-kninske županije iznose
ukupno 4.620.000,00 kuna.
B) RASPORED IZDATAKA
Izdaci su raspoređeni kako slijedi:
Namjena
Iznos
1. Izdaci za izradu granice pomorskog dobra,
granice lučkog područja i za njihovu provedbu
600.000,00 kn
2. Izdaci za izradu stručnih podloga za
koncesioniranje
200.000,00 kn
3. Izdaci za rad stručnih tijela na
pomorskom dobru
200.000 ,00kn
4. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
2.220.000,00 kn
5. Izdaci za izradu i održavanje lučke
i vanlučke podgradnje
100.000,00 kn
6. Izdaci za rad stožera operativnog centra,
zaštite mora, morske o obale i okoliša,
evidencija korisnika, za uspostavu cjelovitog
koncesijskog sustava
235.000,00 kn
Ukupno:
3.555.000,00 kn
1. Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i granica
lučkog područja za njezinu provedbu
Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu
provedbu odnose se na izdatke koji su potrebni za izradu
samog prijedloga granice pomorskog dobra, dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice pomorskog
dobra (geodetske podloge, izvodi iz posjedovnih listova,
kopije katastarskih planova, izvodi iz zemljišnih knjiga,
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
izvodi iz važećih dokumenata prostornog uređenja) i izdatke za provedbu granice pomorskog dobra (geodetski
elaborati za razgraničenje pomorskog dobra).
2. Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje
Izdaci za izradu stručnih podloga za koncesioniranje
odnose se na izradu stručnih podloga za koncesioniranje
koje je potrebno izraditi sukladno prostorno planskoj
dokumentaciji, a u cilju koncesioniranja pomorskog
dobra.
3. Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru
Izdaci za rad stručnih tijela na pomorskom dobru
odnose se na financiranje rada stručnih tijela na pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice pomorskog dobra
i Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije).
4. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
Izdaci za sanaciju pomorskog dobra namijenjeni
su sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.
5. Izdaci za izgradnju i održavanje lučke i vanlučke
podgradnje
Izdaci za izgradnju i održavanje lučke i vanlučke
podgradnje namjenjeni su za sufinanciranje i održavanje
pomorsko-grđevinskih objekata lučkog i vanlučkog
područja, a na temelju prioriteta Lučke uprave Šibenskokninske županije i Šibensko-kninske Županije.
6. Izdaci za rad Stožera operativnog centra, zaštita
mora, morske obale i okolišta, evidnecije korisnika , za
uspostvu cjelovitog koncesijskog sustava
Izdaci su namjenjeni za za zaštitu mora, morske
obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje
pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijskog
sustava, za rad stožera za zaštitu mora.
III. PLAN IZVANREDNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
Plan izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom
obuhvaća sanaciju pomorskog dobra i izradu prijedloga
granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.
A) SANACIJA POMORSKOG DOBRA
Županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra
izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih događaja. Odluku o sanaciji i iznosu koji će
biti izdvojen za saniranje štete po izvanrednom događaju
donosi Župan na temelju zahtjeva i iskazanih potreba
gradova i općina.
B) IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA, GRANICE LUČKOG PODRUČJA
I NJIHOVA PROVEDBA
Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog
područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u ovom
planu, za područja na kojima se provodi katastarska
izmjera (obveza iz članka 4. stavak 3. Uredbe o postupku
utvrđivanja granice pomorskog dobra) i za lokacije za
koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata a koje se ne nalaze u ovom planu.
Strana 5 - Broj 2
U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju zahtjeva
(kopiju katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista,
izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz zemljišnih knjiga, geodetski snimak ili digitalni
ortofoto plan).
Kad se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz
godišnjeg plana, dokumentacija zahtjeva se financira iz
pozicije županijskog proračuna - izdaci za izradu granice
pomorskog dobra i za njezinu provedbu.
Izrađeni prijedlog granice županijsko povjerenstvo
dostavlja Povjerenstvu za granice pomorskog dobra
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH na
daljnje postupanje.
Utvrđivanje prijedloga granica lučkog područja na
područjima lučkih područja luka otvorenih za javni
promet županijskog i lokalnog značaja za sve luke u
sastavu Lučke uprave Šibensko-kninske županije radi
usklađenja lučkih područja sa odredbama Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama („Narodne novine“, broj 141/06) i
Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i
lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja,
te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele
prihoda („Narodne novine“, broj 94/07) kao i utvrđivanje
prijedloga granica lučkog područja na područjima novih
lučkih područja luka otvorenih za javni promet.
U 2012. godini planira se:
1. Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog
dobra
Nº
1.1
1.2
K.O.
Lokacija
Pirovac
Predio Tuščica (Prosika)
Murter-Betina Predio Butina,
sukladno DPU-a
1.3 Murter-Betina Predio Podvrške
1.4 Tisno
Zapadna Gomilica
1.5 Žirje
Otok Kakan (Predio
Nadprisliga - Potkućine)
1.6 Tribunj
Uvala Sovlje
1.7 Srima
Lovetovo-Centar Vrulje
1.8 Srima
Suha punta-Vodena jama
1.10 Šibenik
Područje unutar obuhvata DPU
Vrnaža i DPU Pekovac
1.11 Zaton-Raslina Uv.Sv.Mihovil-Naselje Raslina
1.12 Donje Polje
Rt Ferovo-Jezerina
1.13 Jadrtovac
Predio ex Krapljanska
mula-Ribnik
1.14 Grebaštica
Predio Šparadići
1.15 Grebaštica
Poluotok Oštrica
1.16 Primošten
Mala Raduća
(Naselje Primošten)
1.17 Primošten
Tepli Bok-V.Raduča
1.18 Krapanj
Zapadna strana otoka
te po zahtjevima stranaka u skladu s člankom 4.
Uredbe o utvrđivanju granica pomorskog dobra (NN,
8/04 i 82/05).
Troškovi utvrđivanja granica pomorskog dobra – rada Povjerenstva podmiruju se iz naknade za
utvrđivanje granice pomorskog dobra. Sredstva naknade
Strana 6 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
za utvrđivanje granice pomorskog dobra prihod su
Županijskog proračuna.
za:
2. Utvrđivanje prijedloga granice lučkog područja
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.
luke otvorene za javni promet – proširenje
lučkog područja
Muna, Žirje, centar
Murter, centar
Tribunj, poluotok
Prvić Šepurine,
Primošten, sidrište luke
luke otvorene za javni promet
Prema zahtjevu Lučke uprave Šibensko-kninske
županije, a sukladno članku 11. Pravilnika o kriterijima
za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene
za javni promet županijskog i lokalnog značaja („Narodne novine“, broj 94/07).
2.3. luke posebne namjene
Kao i ostalih luka posebne namjene sukladno donesenim planovima temeljem kojih je moguće ishodovati
lokacijsku dozvolu
3. Parcelacijski elaborat – provedba Uredbi Vlade RH
i Rješenja Ministarstva mora,prometa i infrastrukture
N°
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
K.O.
Pirovac
Murter-Betina
Murter-Betina
Murter-Betina
Murter-Betina
Tisno
Tisno
Jezera
Tribunj
Vodice
Srima
Zaton-Srima
4.13
4.14
4.15
4.16
Skradin
Bilice
Donje Polje
Donje Polje
4.17
4.18
4.19
4.20
Grebaštica
Primošten
Primošten
Skradin
Lokacija
Hotel Miran
Uv.Čigrađa
Uv.Kosirina
Plitka Vala
Stari Porat Betina
Istočna Gomilica
Obala Sv.Martina
Uvala Sv.Nikole
Poluotok za cijelo
Hotel Imperijal
Predio Imperijal-lovetovo
Predio Donje moreVodena jama
Predio Prokljan
Uvala Stubalj-Jažina
Južna uvala – Brodarica
Stari porat ZablaćeKoludričevo
Uvala Galešnica
Predio Bilo
Predio Strane
Predio Rivina jaruga
te izrada parcelacijskog elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra u skladu s objavljenim
Uredbama Vlade Republike Hrvatske u Narodnim
novinama i pravomoćnim Rješenjima Povjerenstva za
granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture, a prioritetno za plaže iz ovog Godišnjeg
plana upravljanja pomorskim dobrom.
Utorak, 28. veljače 2012.
IV. PLAN KONCESIONIRANJA POMORSKOG
DOBRA NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE ZA 2011.GODINU
bru
A) Postupak dodjele koncesije na pomorskom do-
Provodi se sukladno Uredbi o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine”,
broj 23/04, 101/04, 39/06 i 63/08), te Zakonu o koncesijama (“Narode novine” broj 125/08 ), a nakon što je
na predmetnim područjima utvrđena granica pomorskog
dobra i provedena u zemljišnim knjigama (za koncesije
koje sadrže i kopneni dio pomorskog dobra) te ishođenja
odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.
Koncesioniranje pomorskog dobra u 2011. godini
odvijat će se na područjima za koja postoji interes potencijalnih ovlaštenika koncesija, a u skladu s prostornoplanskom dokumentacijom i dokumentima za provedbu
prostornih planova, sve s ciljem valorizacije prostora
čija je namjena utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom, omogućavanja poduzetničke inicijative i
ostvarivanja pretpostavki za zapošljavanje i gospodarski rast na području Šibensko-kninske županije i to na
način koji će osiguravati primjereno održavanje i zaštitu
pomorskog dobra.
B) Upravni odjel provest će pokrenute postupke
kao i prethodna pitanja (utvrđivanje granica pomorskog
dobra) za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u
svrhu:
1. gospodarskog korištenja pomorskog dobra - plaže
na lokacijama
1.1 Uvala Kosirina na otoku Murteru,
1.2 Plitka Vala na otoku Murteru,
1.3 Uvala Lovišća na otoku Murteru,
1.4 Uvala Gračina, Tisno,
1.5 Plaža ispred hotela “Miran” u Pirovcu,
1.6 Predio Bristak u Tribunju,
1.7 Plaža ispred hotela “Olympia” u Vodicama,
1.8 Uvala Bambulovac u Vodicama,
1.9 Plaža ispred hotela “Imperial” u Vodicama,
1.10 Plaža na predjelu Dvorine u Srimi,
1.11 Plaža ispred hotelskog kompleksa “Solaris”
1.12 Plaža ispred autokampa “Adriatik” u
Primoštenu
1.13. Plaža ispred kompleksa Marina Lučica,
Primošten
1.14. Plaža Čigrađa, Murter.
2. gospodarskog korištenja pomorskog dobra – luke
posebne namjene – luke nautičkog turizma i dr.
2.1. Luka nautičkog turizma Pirovac
2.2. Ugostiteljsko- trgovački objekt u Pirovcu
2.3. Privez izletničkih brodova u Skradinu
2.3. Sidrišta: Medoš Kaprije, Mala Stupica Žirje,
Krbela Mala - Vela, Mirin Grebaštica, Nozdra Mala
Kaprije (5) i započeti postupci za sidrišta – Jamina u
Murteru, pinizel na Žutu, Strunac na otoku Žutu (3).
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 7 - Broj 2
U svemu sukladno Studiji i programskoj osnovi
nautičkog turizma i Prostormom planu ŠKŽ kao i prostornim planovima jedinica lokalne samouprave.
komunalne poslove, Upravni odjel za prostorno uređenje
i gradnju, Stručnu službu Skupštine i župana - Tajništvo,
Ured župana i Jedinicu za unutarnju reviziju.
3. korištenja luke posebne namjene - sportske luke
na lokacijama:
II.
Plan prijma se donosi na temelju prikupljenih
prijedloga pročelnika upravnih tijela vodeći računa o
potrebama upravnih tijela i raspoloživim financijskim
sredstvima, te je usklađen s Proračunom Šibenskokninske županije za 2012. godinu.
Plan prijma je kratkoročan, te se njime utvrđuje
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta te potreban
broj službenika i namještenika u 2012. godini za sva
upravna tijela za koja se Plan prijma donosi.
3.1 Primošten i
3.2 područja Grada Šibenika, sukladno prostornim
planovima jedinica lokalne samouprave te po naknadno
dostavljenim zahtjevima stranaka.
V. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE
1. Murter, sanacija iskrcajnog mjesta za ribare u
iznosu od 100.000,00 kn
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije” .
Ovaj Plan dostavit će se Ministarstvu mora, prometa
i infrastrukture.
Klasa:934-01/11-01/51
Urbroj:2182/1-06-11-1
Šibenik, 29. prosinca 2011.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.
____________________
4
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u
daljnjem tekstu: Zakon o službenicima i namještenicima),
župan Šibensko-kninske županije, dana 31. siječnja
2012. godine, utvrđuje
PLAN
prijma u službu u upravna tijela Šibenskokninske županije za 2012. godinu
I.
Plan prijma u službu u upravna tijela Šibenskokninske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan
prijma) donosi se sukladno Pravilniku o unutarnjem redu
upravnih tijela Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/10, 3/11,
4/11 i 12/11) i to za Upravni odjel za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za
pomorstvo, promet i otočni razvoj, Upravni odjel za
proračun i financije, Upravni odjel za zaštitu okoliša i
III.
Podaci o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta
u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije i potrebnom broju službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme, utvrđuju se u tabeli 1. koja je sastavni dio ovog
plana prijma.
IV.
Potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke u 2012. godini za sva upravna tijela iz
točke I. ovog plana utvrdit će župan Šibensko-kninske
županije Dopunom Plana prijma.
V.
Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela
Šibensko-kninske županije dužna su voditi računa o
zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti pri
zapošljavanju sukladno posebnom zakonu, ukoliko su se
u prijavi na natječaj pozvali na to pravo i imaju prednost
u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih
manjina („Narodne novine“, broj 144/02, 47/10 i 80/10)
pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima uprave jedinica samouprave.
Prema evidenciji o popunjenosti radnih mjesta
službenicima i namještenicima u upravnim tijelima
Šibensko-kninske županije, utvrđeno je da do konca
2011. godine nije bilo zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina, odnosno nitko se od zaposlenih
službenika i namještenika nije izjasnio kao pripadnik
nacionalne manjine.
Stoga, Šibensko-kninska županija planira u svojim
upravnim tijelima postupno, u dugoročnom razdoblju
od 4 godine, zaposliti 6 pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti, ovisno o potrebi
popunjavanja određenih radnih mjesta i proračunskim
ograničenjima plaća prema Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 28/10).
U tekstovima javnog natječaja potrebno je posebno
navesti da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo
pozvati se na prednost pri zapošljavanju temeljem članka
22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez
obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Strana 8 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VI.
Na temelju Plana prijma u službu nepopunjena radna
mjesta će se popunjavati putem javnog natječaja koji se
obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, te sukladno
odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08).
VII.
Župan Šibensko-kninske županije revidirat će,
u suradnji s pročelnicima upravnih tijela, planirane
potrebe popune radnih mjesta i potreban broj službenika
i namještenika na neodređeno vrijeme utvrđenih ovim
planom prijma u svrhu utvrđivanja potreba izmjena i
dopuna usvojenog Plana prijma u službu u upravna tijela
Šibensko-kninske županije za 2012. godinu.
Revizija potreba popunjavanja radnih mjesta i potrebnog broja službenika i namještenika na neodređeno vrijeme obavljat će se na temelju obrazloženih zahtjeva tije-
Utorak, 28. veljače 2012.
la iz točke I. ovog plana, te na način da bude usklađena s
Proračunom Šibensko-kninske županije za 2012. godinu,
odnosno njegovim izmjenama i dopunama.
VIII.
Plan prijma u službu u upravna tijela Šibenskokninske županije za 2012.godinu stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 112-01/12-01/1
URBROJ: 2182/1-06-12-1
U Šibeniku, 31. siječnja 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.
Tabela 1.
PLAN PRIJMA U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
U UPRAVNA TIJELA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2012.
Naziv
upravnog
tijela
Stanje
popunjenosti
radnih mjesta
Upravni odjel za prosvjetu,
znanost, kulturu i šport
4
Upravni odjel za zdravstvo
i socijalnu skrb
4
Upravni odjel za gospodarstvo
5
Upravni odjel za pomorstvo,
promet i otočni razvoj
5
Upravni odjel za proračun i finan. 6
Upravni odjel za zaštitu okoliša i
komunalne poslove
5
Upravni odjel za prostorno
uređenje i gradnju
22
Služba Tajništva
3
Ured župana
15
Jedinica za unutarnju reviziju
1
UKUPNO
70
Planirani prijam razrađen
po stručnim spremama
VSS odnosno
VŠS odnosno
SSS UKUPNO
stupanj magistra
stupanj sveučilišnog
ili stručnog specijalista prvostupnika ili
stručnog prvostupnika
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
1
0
1
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
1
0
1
8
____________________
5
Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaratelja i
primatelja akata („Narodne novine“, broj 38/88, 42/88, 75/93 i 74/94), župan Šibensko-kninske županije, dana
14. veljače 2012. godine, donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju
upravnih tijela i drugih javnih službi Šibensko-kninske županije
I.
Utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju upravnih tijela i drugih javnih
službi Šibensko-kninske županije:
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
BROJČANA OZNAKA
1.
2182/1-01
TIJELA I SLUŽBE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Županijska skupština
2.
2182/1-02
Županijsko poglavarstvo (ukinuto Zakonom)
3.
2182/1-03
Služba tajništva
4.
2182/1-04
2182/1-04/1
2182/1-04/2
2182/1-04/3
2182/1-04/4
Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj
Lučka uprava Šibensko-kninske županije
Lučka uprava Šibenik
Županijska uprava za ceste, Šibenik
„Ceste Šibenik“ d.o.o., Šibenik
5.
2182/1-05
Županijski zavod za prostorno uređenje (ukinut Pravilnikom)
6.
2182/1-06
Župan
7.
2182/1-07
Upravni odjel za društvene djelatnosti (ukinut Pravilnikom)
8.
2182/1-08
Upravni odjel za proračun i financije
9.
2182/1-09
2182/1-09/1
Upravni odjel za gospodarstvo
Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije
10.
2182/1-10
Upravni odjel za razvitak i obnovu (ukinut Pravilnikom)
11.
2182/1-11
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Zdravstvo:
Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Šibenik
Opća bolnica „Hrvatski ponos“, Knin
Dom zdravlja Šibenik, Šibenik
Dom zdravlja Knin, Knin
Dom zdravlja Drniš, Drniš
Ljekarna Šibenik, Šibenik
Ljekarna Drniš, Drniš
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Šibenik
Socijalna skrb:
Dom za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“, Šibenik
Dom za starije nemoćne osobe Knin, Knin
Dom za starije i nemoćne osobe Oklaj
Zavod za socijalnu skrb u Šibensko-kninskoj županiji, Šibenik
- Područni centar za socijalnu skrb Knin
- Područni centar za socijalnu skrb Drniš
Obiteljski centar Šibensko-kninske županije, Šibenik
Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“, Šibenik
2182/1-11/1-1
2182/1-11/1-2
2182/1-11/1-3
2182/1-11/1-4
2182/1-11/1-5
2182/1-11/1-6
2182/1-11/1-7
2182/1-11/1-8
2182/1-11/1-9
2182/1-11/2-1
2182/1-11/2-2
2182/1-11/2-3
2182/1-11/2-4
2182/1-11/2-5
2182/1-11/2-6
2182/1-11/2-7
2182/1-11/2-8
12.
2182/1-12
2182/1-12/1-1
2182/1-12/1-2
2182/1-12/1-3
2182/1-12/1-4
2182/1-12/1-5
2182/1-12/1-6
2182/1-12/1-7
2182/1-12/1-8
2182/1-12/1-9
2182/1-12/1-10
2182/1-12/1-11
2182/1-12/1-12
2182/1-12/1-13
2182/1-12/1-14
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturi i šport
Osnovno školstvo:
Osnovna škola Domovinske zahvalnosti, Knin
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin
Osnovna škola Kistanje, Kistanje
Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš
Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić
Osnovna škola Čista Velika, Čista Velika
Osnovna škola Skradin, Skradin
Osnovna škola Murterski škoji, Murter
Osnovna škola Pirovac, Pirovac
Osnovna škola Vjekoslava Kaleba, Tisno
Osnovna škola Vodice, Vodice
Osnovna škola Primošten, Primošten
Osnovna škola Rogoznica, Rogoznica
Osnovna glazbena škola Krste Odaka, Drniš
Strana 9 - Broj 2
Strana 10 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
2182/1-12/3-1
2182/1-12/3-2
Srednje školstvo:
Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik,
Ekonomska škola Šibenik, Šibenik,
Prometno- tehnička škola Šibenik, Šibenik,
Tehnička škola, Šibenik
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik, Šibenik
Srednja strukovna škola Šibenik, Šibenik,
Turističko-ugostiteljska škola, Šibenik
Medicinska i kemijska škola, Šibenik
Srednja škola Ivana Meštrovića, Drniš
Srednja škola Lovre Montija, Knin
Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira, Knin
Glazbena škole Ivana Lukačića, Šibenik
Visoko obrazovanje:
Veleučilište u Šibeniku, Šibenik
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Knin
13.
2182/1-13
Ured župana
14.
2182/1-14
Jedinica za unutarnju reviziju
15.
2182/1-15
2182/1-15/1
2182/1-15/2
2182/1-15/3
2182/1-15/4
2182/1-15/5
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Šibensko-kninske županije
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije
Vatrogasna zajednice Šibensko-kninske županije
Nacionalni park „Krka“
Nacionalni park „Kornati“
2182/1-16
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
2182/1-16/1
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
- Ispostava Knin
2182/1-16/2
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
- Ispostava Drniš
2182/1-16/3
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
- Ispostava Rogoznica
2182/1-17
Službenički sud u Šibensko-kninskoj županiji
2182/1-12/2-1
2182/1-12/2-2
2182/1-12/2-3
2182/1-12/2-4
2182/1-12/2-5
2182/1-12/2-6
2182/1-12/2-7
2182/1-12/2-8
2182/1-12/2-9
2182/1-12/2-10
2182/1-12/2-11
2182/1-12/2-12
16.
17.
II.
Utvrđene brojčane oznake stvaratelja i primatelja
akata obvezno se primjenjuju u skladu s Uredbom o
uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09).
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
III.
Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se van
snage Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju tijela
Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 1/08).
____________________
IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 035-01/12-01/4
URBROJ: 2182/1-06-12-1
Šibenik, 14. veljače 2012.
ŽUPAN
Goran Pauk, dipl. oec., v. r.
II.
GRAD KNIN
GRADONAČELNIK
1
Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (“Narodne novine”, broj 33/88)
i članka 45. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), gradonačelnica
Grada Knina, donosi
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja
i primatelja akata u uredskom poslovanju
tijela Grada Knina
I. Utvrđuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata u uredskom poslovanju tijela Grada Knina,
kako slijedi:
1. GRADSKO VIJEĆE
2182/10-01
2. GRADONAČELNIK
2182/10-02
3. URED GRADONAČELNIKA
2182/10-03
4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU I KOMUNALNE
POSLOVE
2182/10-04
Strana 11 - Broj 2
DJELATNOSTI I SOCIJALNU
SKRB
2182/10-07
8. UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I IMOVINU 2182/10-08
II. Utvrđene oznake obvezatno se primjenjuju u
skladu s Uputstvom o izvršenju Uredbe o uredskom
poslovanju (“Narodne novine”, broj 49/87 i 38/88).
III. Ovo rješenje stupa na snagu 1. siječnja 2012.
godine, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 035-02/22-01/1
URBROJ: 2182/10-02-11-1
Knin, 30. prosinca 2011.
5. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ
2182/10-05
6. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN
I FINANCIJE
2182/10-06
7. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
GRAD KNIN
GRADONAČELNICA
Josipa Rimac, v. r.
____________________
III.
GRAD VODICE
GRADONAČELNIK
1
Na temelju članka 42. točke 30. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09)
i članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 110/07 i 125/08), gradonačelnica Grada Vodica, dana 18. studenoga
2011.godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga u 2011.godini
RED. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NAZIV PREDMETA NABAVE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
NABAVE
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
898.373,98
USLUGE POŠTE – UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE
99.872,42
USLUGE ODVJETNIKA (odvj. B. Nakić) – ZASTUPANJE U PREDMETIMA
LEGALIZACIJE PUTOVA, PREDMETA U KOJIMA JE GRAD
NA STRANI TUŽENIKA I (DIJELA) PREDMETA NAKNADE ŠTETE,
UKNJIŽBE STEČENE IMOVINE I U POSTUPKU STJECANJA BAMBULOVAC,
EX BALOTANA, SAMOPOSLUGE, KOLODVOR I SL.
121.951,22
USLUGE ODVJETNIKA (odvj. M. Petrović) - ZASTUPANJE U VOĐENJU
POJEDINAČNIH ISPRAVNIH POSTUPAKA U SVEZI PUTOVA
(DIJELA), UKNJIŽBE GROLJ A I SL.
8.130,08
USLUGE ODVJETNIKA (odvj. O. Radoš-Šaponja) – ZASTUPANJE U
PREDMETNIMA UKNJIŽBE EX ŠKOLE I EX ZADRUŽNOG
DOMA U PRVIĆ ŠEPURINI
8.130,08
USLUGE ODVJETNIKA (odvj. Matulić-Bilić i partneri) – ZASTUPANJE
U PREDMETIMA EX „GORTAN“ – „BAKIN“ I DR.
56.910,57
USLUGE ODVJETNIKA (odvj. Višić i partneri) – ZAOSTALI PREDMETI
8.130,08
GEODETSKE I KATASTARSKE USLUGE
69.918.70
IZRADA PARCELACIJSKIH I GEODETSKIH ELABORATA ZA
KANALIZACIJSKI SUSTAV GRADA VODICA
36.585,37
IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU PROSTORA 2010./2011.
48.780,49
IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVIN.DOZVOLE CENTRA FAUST VRANČIĆ 69.105,69
PLANIRANA
VRIJEDNOST
NABAVE
1.105.000,00
122.843,10
PRORAČUNSKA
POZICIJA
150.000,00
R0099-1
10.000,00
R0099-2
10.000,00
R0099-3
70.000,00
10.000,00
86.000,00
R0099-4
R0099-5
R0114
45.000,00
60.000,00
85.000,00
R0186
R0201
R0123
R0090 i R0150
R0093
Strana 12 - Broj 2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA ZA SPOMENIK ŽRTVAMA KOMUNIZMA24.390,24
IZRADA UPU-a DONJA SRIMA
300.813,01
IZRADA DPU-a GROBLJA SRIMA
32.520,33
IZRADA PROJEKTA SEMAFORIZACIJE RASKRIŽJA BRUNAC-PP ČETE 48.780,49
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROMETNICE
69.999,99
IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA PROMETNICA UL. PAVLA ŠUBIĆA,
GAĆELEZI I GROBLJE SRIMA
69.999,99
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE VANJSKOG UREĐENJA
GROBNICA STRADALIH VATROGASACA
10.000,00
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENT. INDUSTRIJSKE ZONE ČISTA
288.617,89
ODRŽAVANJE PILOMATA
40.650,41
ODRŽAVANJA PLAŽA
406.504,07
UREĐENJE POLJSKIH I PROTUPOŽARNIH PUTEVA
69.105,69
BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJE UREĐENJE GRADA
69.105,69
USLUGE STRUČNOG I GRAĐEVINSKOG NADZORA
121.951,22
USLUGE OBAVLJANJA POSLOVA KOORDINATORA II ZNR
81.300,81
SANACIJA JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA U SRIMI
65.040,65
ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA DO CRKVE U SRIMI
56.910,57
USKLAĐENJE VISINA OPLOČENJA ACI – JAVNA POVRŠINA
66.500,00
SANACIJA ULICE NA OTOKU PRVIĆU
69.999,00
IZRADA ARMIRANO-BETONSKOG ZIDA UZ ŽC VODICE-GAĆELEZE
69.105,69
IZGRADNJA IGRALIŠTA I BOĆALIŠTA U GRABOVCIMA
69.918,70
IZGRADNJA VODOVO. I KANALIZACIJ. MREŽE UL. P. ŠUBIĆA
365.853,66
IZGRADNJA VODOVO. I KANALIZACIJ. MREŽE UL. ŽELINO
569.105,69
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PRODUŽETKA OGRANKA
ZATONSKE ULICE
28.455,28
IZGRADNJA ULIČNE JAVNE RASVJETE – I FAZA
211.382,11
IZGRADNJA ULIČNE JAVNE RASVJETE – II FAZA
195.121,95
UREĐENJE NOVIH ASFALTNIH POVRŠINA – I FAZA
292.682,93
NABAVA KOMUNALNE I URBANE OPREME
162.601,63
NABAVA I MONTAŽA KLIMA OPREME U ZGRADI GRADSKE UPRAVE 28.455,28
UREĐENJE PROSTORIJA U ex. „STAROJ OPĆINI“ ZA POTREBE ARHIVE 36.585,37
VANJSKO UREĐENJE GROBNICA STRADALIH VATROGASACA
175.000,00
SANACIJA POMORSKOG DOBRA U PRVIĆ ŠEPURINI
69.105,69
SANACIJA DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA LEĆ – I FAZA
69.900,00
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA EX „STARA ŠKOLA“ – IV FAZA
1.463.414,63
SANACIJA JAVNO-PROMETNIH I UREĐENJE NOVIH ASFALTNIH
POVRŠINA NAPODRUČJU GRADA VODICA
1.032.520,32
Utorak, 28. veljače 2012.
30.000,00
370.000,00
40.000,00
60.000,00
86.099,99
R0200
R0199
R0118-1
R0118-2
R0118-3
86.099,99
R0118-4
12.300,00
355.000,00
50.000,00
500.000,00
85.000,00
85.000,00
150.000,00
100.000,00
80.000,00
70.000,00
81.795,00
86.098,77
85.000,00
86.000,00
450.000,00
700.000,00
R0118-5
R0119
R0147
R0152
R0154
R0155
R0156
R0187
R0160-1
R0160-2
R0196
R0195
R0197
R0193
R0185
R0163
35.000,00
260.000,00
240.000,00
360.000,00
200.000,00
35.000,00
45.000,00
215.250,00
85.000,00
85.977,00
1.800.000,00
R0198
R0167-1
R0167-2
R0169-1
R0171
R0177-1
R0177-2
R0175
R0173
R0182
R0174
1.270.000,00
R0158
R0161
R0169-2
R0194
II.
Ova izmjena Plana nabave stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjuju se od 01. siječnja 2011.godine.
Klasa: 404-01/11-01/1
Ur.br.: 2182/04-04/01-11-3
Vodice, 18. studenoga 2011.
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec. , v.r.
____________________
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 13 - Broj 2
IV.
OPĆINA BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
1
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Biskupija za 2011. godinu - Posebni dio
Šifra
ŠIFRA
Programska
izvor
Program/projekt
Aktivnosti
1 2 3
4
P0010101
01
03 04
A001010101
A001010101
A001010101
A001010101
A001010102
A001010102
A001010102
A001010102
A001010102
P0010102
01
03 04
01
01
03 04
03
01
01
01
03
03
A001010201
A001010201
A001010201
A001010201
P0010103
01
A001010301
A001010301
A001010301
A001010301
P0010104
A001010401
A001010401
A001010401
A001010401
01
01
01
01
01
01
01
P0020101
01 02 03 04
A002010101
01
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
01
01
01
03
5
ŠIFRA
Plan
BROJ
2011
FunkVRSTA RASHODA
cijska Račun
I IZDATAKA
6 7
UKUPNO RASHODI I IZDACI
8.244.147
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
485.000
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
485.000
0100 Funkcijska klasifikacija:01Opće javne usluge
485.000
Program O1: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samou. 410.000
0111
Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo
400.000
0111
3 Rashodi poslovanja
400.000
0111 32 Materijalni rashodi
400.000
0111 329 Ostali nespomenuti rashodi
400.000
0111
Aktivnost: Djelokrug mjesne samou.
10.000
0111 3 Rashodi poslovanja
10.000
0111 32 Materijalni rashodi
10.000
0111 322
Rashodi za materijal i energiju
5.000
0111 323 Rashodi za usluge
10.000
Program 02: Zaštita od požara i civilna zaštita
Program političkih stranaka
25.000
0111 Aktivnost:Osnovne funkcije stranaka
25.000
0111 3 Rashodi poslovanja
25.000
0111 38 Ostali rashodi
25.000
0111 381 Tekuće donacije
25.000
Program 03: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program rada VSNM
50.000
0011 Aktivnost:Osnovne funkcije VSNM
50.000
0111 3 Rashodi poslovanja
50.000
0111 38 Ostali rashodi
50.000
0111 381 Tekuće donacije
50.000
Program 04: Program rada udruga
0011 Aktivnost:Osnovne funkcije udruga
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 38 Ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I
IZVRŠNO TIJELO
7.759.147
GLAVA 00201 Upravni odjel i izvršno tijelo
1.068.340
0100 Funkcijska klasifikacija:01 -Opće javne usluge
1.068.340
Program 01: Priprema i donošenje akata iz
djelokruga upravnog tijela
1.068.340
0112 Aktivnost: Administrativno, tehničko
i stručno osoblje
1.058.340
0112 3 Rashodi poslovanja
1.058.340
0112 31 Rashodi za zaposlene
691.030
0112 311 Plaće 575.000
23.078
0112 312 Ostali rashodi za zaposlene
16.200
0112 313 Doprinosi na plaće
99.830
0112 32 Materijalni rashodi
357.310
Povećanje
smanjenje
Novi
plan
2.485.800 10.729.947
13.100 498.100
13.100 498.100
13.100
498.100
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
5.000
-10.000
405.000
400.000
400.000
400.000
400.000
5.000
5.000
5.000
-6.250
-6.250
-6.250
-6.250
-6.250
18.750
18.750
18.750
18.750
18.750
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
19.350
19.350
19.350
19.350
19.350
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
19.350
19.350
19.350
19.350
19.350
-
2.472.700 10.231.847
200.482 1.268.822
200.482 1.268.822
200.482
1.268.822
147.332
147.332
40.142
598.078
15.429
1.635
105.490
1.205.672
1.205.672
731.172
31.629
101.465
462.800
Strana 14 - Broj 2
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
K0020101
01
01
01
01
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
321 Naknde troškova zaposlenima
45.000
-4.000
322 Rashodi za materijal i energiju
60.000
30.800
323 Rashodi za usluge
197.310
48.690
329 Ostali nespomenuti rashodi
55.000
30.000
34 Financijski rashodi
10.000
01
343 Ostali financijski rashodi
10.000
38 Ostali rashodi
1.700
01
381 Tekuće donacije
1.500
01
383 Kazne, penali i naknade štete
200
01
03
Kapitalni projekt: Nabava neproizvedene
dugotrajne imovine
11.550
K002010101
0112 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
11.550
K002010101
0112 41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
11.550
K002010101 01
03
0112 412 Nematerijalna imovina
11.550
A002010102 01
03 04
0112 Aktivnost: Održavanje zgrada za
redovito korištenje
40.000
A002010102
0112 3 Rashodi poslovanja
40.000
A002010102
0112 32 Materijalni rashodi
40.000
A002010102 01
03 04
0112 323 Rashodi za usluge
40.000
A002010103 01
0112 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
10.000
-10.000
A002010103
0112 3 Rashodi poslovanja
10.000
-10.000
A002010103
0112 38 Ostali rashodi
10.000
-10.000
A002010103 01
0112 385 Izvanredni rashodi
10.000
-10.000
A002010104 01
03
0112 Aktivnost: Poticanje poljoprivrede
11.600
A002010104
0112 3 Rashodi poslovanja
11.600
A002010104
0112 38 Ostali rashodi
11.600
A002010104 01
03
0112 386 Kapitalne pomoći
11.600
GLAVA: 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
150.000
-17.250
0300 Funkcijska klasifikacija:
03: Javni red i sigurnost:
150.000
-17.250
P0020202
01
04
Program 02: Zaštita od požara i civilna zaštita
150.000
-17.250
A002020201 01
04
0321 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a i
Gorske službe spašavanja
150.000
-17.250
A002020201
0321 3 Rashodi poslovanja
150.000
-17.250
A002020201
0321 38 Ostali rashodi
150.000
-17.250
A002020201 01
04
0321 381 Tekuće donacije
150.000
-17.250
GLAVA 00203: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
6.131.307 2.010.008
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
6.131.307 2.010.008
P0020303
01
03 04
Program 03: Održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
835.000
970.000
A002030301 01
03 04
0451 Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina 600.000
945.000
A002030301
0451 3 Rashodi poslovanja
600.000
945.000
A002030301
0451 32 Materijalni rashodi
600.000
945.000
A002030301 01
03 04
0451 323 Rashodi za usluge
600.000
945.000
A002030302 01
03 04
0640 Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
235.000
25.000
A002030302
0640 3 Rashodi poslovanja
235.000
25.000
A002030302
0640 32 Materijalni rashodi
235.000
25.000
A002030302 01
03 04
0640 322 Rashodi za materijal i energiju
165.000
A002030302 01
03 04
0640 323 Rashodi za usluge
70.000
25.000
P0020304
03 04
Program 04: Izgradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
5.226.147
474.048
K002030401
03 04
0451 Kapitalni projekt 01: Izgradnja i asfaltiranje
cesta,nogostupa,trgova
1.359.147
143.098
K002030401
0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.359.147
143.098
K002030401
0451 42 Rashod.za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.359.147
143.098
K002030401
03 04
0451 421 Građevinski objekti
1.259.147
190.098
K002030401
03 04
0451 421 Građevinski objekti-projektna dokumentacija
100.000
-47.000
K002030402
03 04
0630 Kapitalni projekt 02: Izgradnja objekta i
uređaja vodoopskrbe
2.937.000 1.214.470
K002030402
0630 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2.937.000 -2.710.530
03
03 04
03 04
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
Utorak, 28. veljače 2012.
41.000
90.800
246.000
85.000
10.000
10.000
1.700
1.500
200
11.550
11.550
11.550
11.550
40.000
40.000
40.000
40.000
11.600
11.600
11.600
11.600
132.750
132.750
132.750
132.750
132.750
132.750
132.750
8.141.315
8.141.315
1.805.000
1.545.000
1.545.000
1.545.000
1.545.000
260.000
260.000
260.000
165.000
95.000
6.266.155
1.502.245
1.502.245
1.502.245
1.449.245
53.000
4.151.470
226.470
Utorak, 28. veljače 2012.
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030403
K002030403
K002030403
K002030403
K002030404
03 04
03 04
03 04
01
T002030404
T002030404
T002030404
K002030404
K002030404
K002030404
K002030405
03 04
03 04
03 04
01
03 04
03 04
K002030405
K002030405
K002030405
P0020305
A002030501
A002030501
A002030501
A002030501
01
01
03 04
03 04
03 04
01
03 04
P0020406
A002040601
01
01
04
04
01
01
04
04
01
01
01
04
04
04
A002040702
01
04
P0020408
A002040801
A002040801
A002040801
A002040801
A002040802
01
01
03 04
03 04
01
01
03 04
03 04
01
03 04
A002040601
A002040601
A002040601
A002040602
A002040602
A002040602
A002040602
P0020407
A002040702
A002040702
A002040702
A002040802
A002040802
A002040802
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0630
0630
0630
0630
0630
0630
42
421
421
5
51
515
Strana 15 - Broj 2
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 2.937.000 -2.710.530
226.470
Građevinski objekti
2.737.000 2.717.000
33.360
Građevinski objekti-projektna dokumentacija
200.000
200.000
193.110
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
3.925.000 3.925.000
Izdaci za dane zajmove
3.925.000 3.925.000
Izdaci za dane zajmove bankama
i ost.finan.inst.izvan j.sektora
3.925.000 3.925.000
0640 Kapitalni projekt 03: Izgradnja javne rasvjete
880.000
-880.000
0640 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
880.000
-880.000
0640 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 880.000 -880.000
0640 421 Građevinski objekti
880.000
-880.000
0650 Kapitalni projekt 04: Nabava opreme
komunalne infrastrukture
50.000
-3.520
46.480
0650 3 Rashodi poslovanja
50.000
-23.000
27.000
0650 38 Donacije i ostali rashodi
50.000
-23.000
27.000
0650 386 Kapitalne pomoći
50.000
-23.000
27.000
0112 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
19.480
19.480
0112 41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
19.480
19.480
0112 412 Nematerijalna imovina
19.480
19.480
Kapitalni projekt 05: Sanacija zgrade Doma omladine,
kulturnih objekata i škole
565.960
565.960
0112 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
565.960
565.960
0012 42 Rashod.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
565.960
565.960
0012 421 Građevinski objekti
565.960
565.960
Program 05: Program zaštite okoliša
70.160
70.160
0510 Aktivnost: Odvoz otpada i sanacija neleg. odlagališta 70.160
70.160
0510 3 Rashodi poslovanja
70.160
70.160
0510 32 Materijalni rashodi
70.160
70.160
0510 323 Rashodi za usluge
70.160
70.160
GLAVA 00204 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
65.000
7.400
321.060
0913 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje
65.000
9.700
74.700
Program 06: Srednjoškolsko obrazovanje
55.000
7.700
62.700
0913 Aktivnost : Sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola
55.000
-2.300
52.700
0913 3 Rashodi poslovanja
55.000
-2.300
52.700
0913 37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i dr.
55.000
-2.300
52.700
0913 372 Ostale naknade građanima i kućan. iz proračuna 55.000
-2.300
52.700
0913 Aktivnost: Donacije za sufinanciranje stipendija
10.000
10.000
0913 3 Rashodi poslovanja
10.000
10.000
0913 38 Ostali rashodi
10.000
10.000
0913 381 Tekuće donacije
10.000
10.000
Program 07: Poticajne mjere demografske obnove
10.000
2.000
12.000
1040 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
10.000
2.000
12.000
1040 3 Rashodi poslovanja
10.000
2.000
12.000
1040 37 Naknade građanima i kućanstv.na temelju
osiguranja i dr.
10.000
2.000
12.000
1040 372 Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
10.000
2.000
12.000
0740 Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo
246.360
246.360
Program 08: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva
246.360
246.360
0740 Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije
39.360
39.360
0740 3 Rashodi poslovanja
39.360
39.360
0740 32 Materijalni rashodi
39.360
39.360
0740 323 Rashodi za usluge
39.360
39.360
0740 Aktivnost: Sufinanciranje dovoza pitke vode
domaćinstvima bez vod.mreže
207.000
207.000
0740 3 Rashodi poslovanja
207.000
207.000
0740 32 Materijalni rashodi
207.000
207.000
0740 323 Rashodi za usluge
207.000
207.000
GLAVA 00205: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE
85.000
-18.000
67.000
Strana 16 - Broj 2
P0020509
A002050901
A002050901
A002050901
A002050901
K002050901
K002050901
K002050901
K002050901
A002050902
A002050902
A002050903
A002050904
P0020610
A002061001
A002061001
A002061001
A002061001
A002061001
A002061001
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
01
01
04
04
01
04
03 04
01
03 04
04
01
04
01
01
03 04
03 04
01
03 04
01
04
P0020711
A002071101
A002071101
A002071101
01
01
04
04
A002071101
A002071102
A002071102
A002071102
01
04
04
A002071102
P0020712
A002071201
A002071201
A002071201
A002071201
01
01
01
04
04
04
04
Šifra izvora:
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinanc.imovine
7 Namjenski prihodi od zaduži.
Utorak, 28. veljače 2012.
0820 Funkcijska klasifikacija: 06-Rekreacije,kultura i religija 85.000
Program 09: Program javnih potreba u kulturi
85.000
0820 Aktivnost: Djelatnost očuvanja kulturne baštine
80.000
0820 3 Rashodi poslovanja
80.000
0820 38 Ostali rashodi
80.000
0820 381 Tekuće donacije
80.000
0820 Kapitalni projekt 01: Izrada idejnog projektnog rješenja
spomenika kulture
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0820 421 Građevinski objekti
0840 Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama
5.000
0840 3 Rashodi poslovanja
5.000
0840 38 Ostali rashodi
5.000
0840 381 Tekuće donacije
5.000
GLAVA 00206:PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
20.000
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija,kultura i šport 20.000
Program 10: Organizacija, rekreacija i športskih aktivnosti
20.000
0810 Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga
20.000
0810 3 Rashodi poslovanja
20.000
0810 32 Materijalni rashodi
0810 323 Rashodi za usluge
0810 38 Ostali rashodi
20.000
0810 381 Tekuće donacije
20.000
GLAVA 00207: PROGRAMSKA DJELATNOST
SOCIJALNE SKRBI
239.500
1000 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
239.500
Program 11: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
229.500
1070 Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima 30.000
1070 3 Rashodi poslovanja
30.000
1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i dr.
30.000
1070 372 Ostale naknade građanima i kuća. iz proračuna
30.000
1012 Aktivnost: Pomoć u novcu (ogrijev)
199.500
1012 3 Rashodi poslovanja
199.500
1012 37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i dr.
199.500
1012 372 Ostale naknade građanima i kućan. iz proračuna 199.500
Program 12: Humanitarna skrb kroz udruge građana
10.000
1090 Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa
i ostalih humanitarnih organiz.
10.000
1090 3 Rashodi poslovanja
10.000
1090 38 Ostali rashodi
10.000
1090 381 Tekuće donacije
10.000
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
-18.000
-18.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
67.000
67.000
-
50.000
50.000
50.000
50.000
12.000
12.000
12.000
12.000
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
16.300
16.300
-6.000
-6.000
50.000
50.000
50.000
50.000
17.000
17.000
17.000
17.000
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
16.300
16.300
14.000
14.000
22.100
31.100
15.800
23.400
23.400
270.600
270.600
245.300
53.400
53.400
23.400
23.400
-7.600
-7.600
53.400
53.400
191.900
191.900
-7.600
-7.600
15.300
191.900
191.900
25.300
15.300
15.300
15.300
15.300
25.300
25.300
25.300
25.300
01-Opće javne usluge
02-Obrana
03-Javni red i sigurnost
04-Ekonomski poslovi
05-Zaštita okoliša
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
07-Zdravstvo
08-Rekreacija,kultura i religija
09-Obrazovanje
10-Socijalna skrb
____________________
Utorak, 28. veljače 2012.
2
Strana 17 - Broj 2
PRORAČUN
Općine Biskupija za 2012. godinu - Posebni dio
Šifra
ŠIFRA
ŠIFRA
Programska
izvor
BROJ
Program/projekt
FunkAktivnosti
cijska
1 2 3 4 5
P0010101
01
03 04
A001010101
A001010101
A001010101
A001010101
A001010102
A001010102
A001010102
A001010102
A001010102
P0010102
01
03 04
01
1
03 04
03
01
01
01
03
03
A001010201
A001010201
A001010201
A001010201
P0010103
01
A001010301
A001010301
A001010301
A001010301
P0010104
A001010401
A001010401
A001010401
A001010401
01
P0020101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
A002010101
K0020101
K002010101
K002010101
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
01
01
01
01
01
01
01 02 03 04
01
03
01
01
01
01
01
01
01
03
03 04
03 04
01
01
01
03
Plan
2012
VRSTA RASHODA I IZDATAKA
Račun
6
7
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE
0100 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge
Program O1: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave
0111 Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 329 Ostali nespomenuti rashodi
0111 Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 322 Rashodi za materijal i energiju
0111 323 Rashodi za usluge
Program 02: Zaštita od požara i civilna zaštita
Program političkih stranaka
0111 Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 38 Ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
Program 03: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Program rada VSNM
0011 Aktivnost: Osnovne funkcije VSNM
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 38 Ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
Program 04: Program rada udruga
0011 Aktivnost: Osnovne funkcije udruga
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 38 Ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I IZVRŠNO TIJELO
GLAVA 00201 Upravni odjel i izvršno tijelo
0100 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge
Program 01: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela
0112 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
0112 3 Rashodi poslovanja
0112 31 Rashodi za zaposlene
0112 311 Plaće
0112 312 Ostali rashodi za zaposlene
0112 313 Doprinosi na plaće
0112 32 Materijalni rashodi
0112 321 Naknde troškova zaposlenima
0112 322 Rashodi za materijal i energiju
0112 323 Rashodi za usluge
0112 329 Ostali nespomenuti rashodi
0112 34 Financijski rashodi
0112 343 Ostali financijski rashodi
0112 38 Ostali rashodi
0112 381 Tekuće donacije
0112 Kapitalni projekt: Nabava neproizvedene dugotrajne imovine
0112 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0112 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
8.843.500
305.000
305.000
305.000
225.000
215.000
215.000
215.000
215.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
8.538.500
1.099.000
1.099.000
1.099.000
1.049.000
1.049.000
676.500
560.000
20.000
96.500
360.000
41.000
80.000
174.000
65.000
11.000
11.000
1.500
1.500
10.000
10.000
10.000
Strana 18 - Broj 2
K002010101
A002010102
A002010102
A002010102
A002010102
A002010103
A002010103
A002010103
A002010103
A002010104
A002010104
A002010104
A002010104
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
01
01
03
03 04
01
01
03 04
01
01
03
01
03
P0020202
A002020201
A002020201
A002020201
A002020201
01
01
04
04
01
04
P0020303
A002030301
A002030301
A002030301
A002030301
A002030302
A002030302
A002030302
A002030302
A002030302
P0020304
K002030401
K002030401
K002030401
K002030401
K002030401
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030402
K002030403
K002030403
K002030403
K002030403
K002030404
T002030404
T002030404
T002030404
K002030404
K002030404
K002030404
K002030405
K002030405
K002030405
K002030405
P0020305
A002030501
01
01
03 04
03 04
01
01
03 04
03 04
01
01
03
03
03
03
04
04
04
04
03 04
03 04
03 04
03 04
03 04
01
03 04
03 04
03 04
01
01
01
03 04
03 04
03 04
03 04
03 04
Utorak, 28. veljače 2012.
0112 412 Nematerijalna imovina
0112 Aktivnost: Održavanje zgrada za redovito korištenje
0112 3 Rashodi poslovanja
0112 32 Materijalni rashodi
0112 323 Rashodi za usluge
0112 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
0112 3 Rashodi poslovanja
0112 38 Ostali rashodi
0112 385 Izvanredni rashodi
0112 Aktivnost: Poticanje poljoprivrede
0112 3 Rashodi poslovanja
0112 38 Ostali rashodi
0112 386 Kapitalne pomoći
GLAVA: 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
0300 Funkcijska klasifikacija: 03: Javni red i sigurnost:
Program 02: Zaštita od požara i civilna zaštita
0321 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a i Gorske službe spašavanja
0321 3 Rashodi poslovanja
0321 38 Ostali rashodi
0321 381 Tekuće donacije
GLAVA 00203: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Program 03: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
0451 Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina
0451 3 Rashodi poslovanja
0451 32 Materijalni rashodi
0451 323 Rashodi za usluge
0640 Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
0640 3 Rashodi poslovanja
0640 32 Materijalni rashodi
0640 322 Rashodi za materijal i energiju
0640 323 Rashodi za usluge
Program 04: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
0451 Kapitalni projekt 01: Izgradnja i asfaltiranje cesta,nogostupa,trgova
0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0451 42 Rashod.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0451 421 Građevinski objekti
0451 421 Građevinski objekti-projektna dokumentacija
0630 Kapitalni projekt 02: Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe
0630 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0630 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0630 421 Građevinski objekti-projektna dokumentacija
0630 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0630 51 Izdaci za dane zajmove
0630 515 Izdaci za dane zajmove bankama i ost.finan.inst.izvan j.sektora
0640 Kapitalni projekt 03: Izgradnja javne rasvjete
0640 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0640 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0640 421 Građevinski objekti
0650 Kapitalni projekt 04: Nabava opreme komunalne infrastrukture
0650 3 Rashodi poslovanja
0650 38 Donacije i ostali rashodi
0650 386 Kapitalne pomoći
0112 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0112 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0112 421 Građevinski objekti
Kapitalni projekt 05: Sanacija zgrade Doma omladine, kulturnih objekata i škole
0112 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0012 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0012 421 Građevinski objekti
Program 05: Program zaštite okoliša
0510 Aktivnost: Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
140.000
6.629.500
6.629.500
885.000
650.000
650.000
650.000
650.000
235.000
235.000
235.000
165.000
70.000
5.734.500
1.000.000
1.000.000
1.000.000
950.000
50.000
4.125.000
200.000
200.000
200.000
3.925.000
3.925.000
3.925.000
9.500
9.500
9.500
9.500
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
500.000
500.000
500.000
500.000
10.000
10.000
Utorak, 28. veljače 2012.
A002030501
A002030501
A002030501
01
03 04
01
01
04
04
01
01
04
04
01
01
01
04
04
04
01
04
P0020408
A002040801
A002040801
A002040801
A002040801
A002040802
A002040802
A002040802
A002040802
01
01
03 04
03 04
01
01
03 04
03 04
01
03 04
P0020509
A002050901
A002050901
A002050901
A002050901
K002050901
K002050901
K002050901
K002050901
A002050902
A002050902
A002050903
A002050904
01
01
04
04
01
04
03 04
P0020406
A002040601
A002040601
A002040601
A002040601
A002040602
A002040602
A002040602
A002040602
P0020407
A002040702
A002040702
A002040702
A002040702
01
03 04
04
01
04
P0020610
A002061001
A002061001
A002061001
A002061001
A002061001
A002061001
01
01
03 04
03 04
01
03 04
01
04
P0020711
A002071101
A002071101
A002071101
A002071101
A002071102
A002071102
01
01
04
04
01
04
04
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 19 - Broj 2
0510 3 Rashodi poslovanja
0510 32 Materijalni rashodi
0510 323 Rashodi za usluge
GLAVA 00204 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
0913 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje
Program 06: Srednjoškolsko obrazovanje
0913 Aktivnost : Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
0913 3 Rashodi poslovanja
0913 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
0913 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0913 Aktivnost: Donacije za sufinanciranje stipendija
0913 3 Rashodi poslovanja
0913 38 Ostali rashodi
0913 381 Tekuće donacije
Program 07: Poticajne mjere demografske obnove
1040 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
1040 3 Rashodi poslovanja
1040 37 Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i dr.
1040 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
0740 Funkcijska klasifikacija: 07-Zdravstvo
Program 08: Javne potrebe u zdravstvu i preventiva
0740 Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinsekcije
0740 3 Rashodi poslovanja
0740 32 Materijalni rashodi
0740 323 Rashodi za usluge
0740 Aktivnost: Sufinanciranje dovoza pitke vode domaćinstvima bez vod.mreže
0740 3 Rashodi poslovanja
0740 32 Materijalni rashodi
0740 323 Rashodi za usluge
GLAVA 00205: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE
0820 Funkcijska klasifikacija: 06-Rekreacije,kultura i religija
Program 09: Program javnih potreba u kulturi
0820 Aktivnost: Djelatnost očuvanja kulturne baštine
0820 3 Rashodi poslovanja
0820 38 Ostali rashodi
0820 381 Tekuće donacije
0820 Kapitalni projekt 01: Izrada idejnog projektnog rješenja spomenika kulture
0820 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0820 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0820 421Građevinski objekti
0840 Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova
0840 3 Rashodi poslovanja
0840 38 Ostali rashodi
0840 381 Tekuće donacije
GLAVA 00206:PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija,kultura i šport
Program 10: Organizacija, rekreacija i športskih aktivnosti
0810 Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga
0810 3 Rashodi poslovanja
0810 32 Materijalni rashodi
0810 323 Rashodi za usluge
0810 38 Ostali rashodi
0810 381 Tekuće donacije
GLAVA 00207: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
1000 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
Program 11: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
1070 Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
1070 3 Rashodi poslovanja
1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
1070 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1012 Aktivnost: Pomoć u novcu (ogrijev)
1012 3 Rashodi poslovanja
10.000
10.000
10.000
285.000
75.000
63.000
53.000
53.000
53.000
53.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
210.000
210.000
40.000
40.000
40.000
40.000
170.000
170.000
170.000
170.000
100.000
100.000
100.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
50.000
50.000
50.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
5.000
5.000
10.000
10.000
270.000
270.000
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
Strana 20 - Broj 2
A002071102
A002071102
P0020712
A002071201
A002071201
A002071201
A002071201
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
01
01
04
04
04
01
04
Šifra izvora:
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinanc.imovine
7 Namjenski prihodi od zaduži.
Utorak, 28. veljače 2012.
1012 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
1012 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Program 12: Humanitarna skrb kroz udruge građana
1090 Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa i ostalih humanitarnih org.
1090 3 Rashodi poslovanja
1090 38 Ostali rashodi
1090 381 Tekuće donacije
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
200.000
200.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
01-Opće javne usluge
02-Obrana
03-Javni red i sigurnost
04-Ekonomski poslovi
05-Zaštita okoliša
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
07-Zdravstvo
08-Rekreacija,kultura i religija
09-Obrazovanje
10-Socijalna skrb
____________________
V.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 55 i 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00,59/01,107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 -Odluka USRH i 73/08) i članka 29. Statuta Općine
Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine
Ervenik, na 19. sjednici, od 11. studenoga 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE (I.) PRORAČUNA
Općine Ervenik za 2011.godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Ervenik za 2011. godinu ( u daljnjem tekstu “Proračun”) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK PRIH. IZ PRETHODNIH GODINA
Proračun 2011
2.590.000,00
2.590.000,00
2.066.000,00
804.000,00
2.870.000,00
280.000,00
Rebalans(I)
3.740.000,00
3.740.000,00
2.756.500,00
1.098.000,00
3.854.500,00
114.500,00
280.000,00
280.000,00
114.500,00
114.500,00
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PREDH.GOD+NETO ZADUŽENJE/FINANC.
Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 1.000,00 kuna.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 21 - Broj 2
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema rezredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za 2011.
godinu.
A - PRIHODI - PRIMICI
Razred Sku- Podsku- Odje- Osnov. Funkpina pina
ljak
račun cija
1
2
3
4
5
6
6
61
611
6111
61111 01100
613
6134
61341 .01100
614
6142
61424 01100
6145
61453 01100
63
633
6331
63311 01100
6332
63321 .01100
634
6342
63423
64
641
6413
64132 01100
642
6421
64219
.01101
6423
64233 .01103
65
651
6514
65149
652
65231
65269 01139
Opis
Proračun 2011.
Rebalans(I)
7
8
PRIHODI
2.590.000,00
PRIHODI OD POREZA
232.000,00
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
220.000,00
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 220.000,00
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog
rada i drugih samost.djelatn.
220.000,00
POREZ NA IMOVINU
10.000,00
Povremeni porez na imovinu
10.000,00
Porez na promet nekretnina
10.000,00
POREZ NA ROBU I USLUGE
2.000,00
Porez na promet
1.000,00
Porez na potrošnju alokoholnih i bezalkoholnih pića 1.000,00
Porezi na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti
1.000,00
Porez na tvrtku, odnosno naziv
1.000,00
POMOĆI
2.120.000,00
POTPORE IZ PRORAČUNA
1.550.000,00
Tekuće potpore iz proračuna
1.350.000,00
Tekuće potpore iz državnog proračuna
1.350.000,00
Kapitalne pomoći iz proračuna
200.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
200.000,00
POMOĆI OD OST.SUBJEKATA UNUTAR
OPĆE DR.
570.000,00
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države
570.000,00
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih
korisnika
570.000,00
PRIHODI OD IMOVINE
128.000,00
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
2.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
2.000,00
Kamate na depozite po viđenju
2.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
126.000,00
Naknade za koncesije
6.000,00
Naknada za koncesije
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
120.000,00
Naknada za korištenje prostora elektrana
120.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
110.000,00
Administrativne (upravne) pristojbe
10.000,00
Ostale pristojbe
10.000,00
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
10.000,00
Prihodi po posebnim propisima
100.000,00
Komunalni doprinos
50.000,00
Ostali nespomenuti prihodi
(financiranje parlamentar. izbora)
50.000,00
9
3.740.000,00
232.000,00
220.000,00
220.000,00
UKUPNI RASHODI
RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
Plaće za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za zapošljavanje
3.854.500,00
2.756.500,00
793.000,00
660.000,00
660.000,00
18.000,00
18.000,00
115.000,00
103.000,00
12.000,00
220.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.270.000,00
2.700.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
850.000,00
850.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
128.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
126.000,00
6.000,0
120.000,00
120.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
B - IZDACI
3
31
311
3111
31111
3121
31212
3132
3133
31321
31331
312
313
2.870.000,00
2.066.000,00
793.000,00
660.000,00
660.000,00
18.000,0
18.000,00
115.000,00
103.000,00
12.000,00
Strana 22 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
321
3211
3212
3213
32111
32123
32131
3221
3223
3224
32211
3231
3232
3232
3233
3234
3234
3234
3236
3235
3237
32311
32329
32328
32339
32349
32345
32346
32363
32352
32379
3291
3291
3292
3293
3299
3299
32911
32911
32921
32931
32998
32999
322
32244
323
329
34
343
3431
3433
34311
34333
37
372
3721
37211
3721
37212
3721
37213
3722
37221
3811
38119
38
381
382
3821
38219
3851
3859
38511
38591
385
4
41
412
4126
41261
42
421
4213
4214
4214
42131
42141
42141
Utorak, 28. veljače 2012.
MATERIJALNI RASHODI
878.000,00
Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenih
10.000,00
Službena putovanja
2.000,00
Naknade za prijevoz, rad na terenu i sl.
7.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenih
1.000,00
Rashodi za materijal i energiju
220.000,00
Uredski materijal i ostali mater.izdaci
15.000,00
Energija (el.energija, voda, benzin)
190.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investic.o održavanje 15.000,00
Rashodi za usluge
321.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
35.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
Održavanje javne rasvjete
50.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
15.000,00
Komunalne usluge
40.000,00
Uređenje divljih odlagališta smeća
5.000,00
Deratizacija i dezinsekcija
25.000,00
Ispitivanje kvalitete vode
1.000,00
Najamnina za građevinske objekte
Intelektualne i osobne usluge
100.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
327.000,00
Naknade za rad predstravničkih i izvršnih tijela
191.000,00
Naknada za rad izbornog povjerenstva
50.000,00
Premije osiguranja
6.000,00
Reprezentacija
50.000,00
Izdaci za Mokropoljske susrete
10.000,00
Ostli nespomenuti rashodi poslovanja
(prevoz pitke vode i dr./
20.000,00
FINANCIJSKI RASHODI
10.000,00
Ostali financijski izdaci
10.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
0,00
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
IZ PRORAČUNA
188.000,00
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
188.000,00
Naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna/ogrijev i dr./
170.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima
u novcu-darovi djeci
8.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
(nagrade za novor.djete)
10.000,00
Financiranje cijene prijevoza
DONACIJE I OSTALI RASHODI
197.000,00
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
170.000,00
Ostale tekuće donacije /DVD,CZ,CK,
VSNM,POL.STR.,SPC/
170.000,00
Kapitalne donacije
25.000,00
Kapitalne donacije
25.000,00
Izvanredni rashodi
2.000,00
Nepredviđeni rashodi do visine pror.pričuve
1.000,00
Ostali izvanredni rashodi
1.000,00
RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)
804.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE
IMOVINE
100.000,00
Izdaci za nematerijalnu imovinu u obliku prava
100.000,00
Ostala nematerijalna imovina
100.000,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
703.000,00
Građevinski objekti
695.000,00
Ceste,željeznice i slični građevinski objekti
20.000,00
Vodovod - sanacija
575.000,00
Vodovod - izgradnja lok.mreže Radučić
100.000,00
1.528.000,00
12.500,00
4.500,00
7.000,00
1.000,00
365.000,00
25.000,00
190.000,00
150.000,00
612.500,00
35.000,00
130.000,00
50.000,00
20.000,00
45.000,00
190.000,00
13.500,00
1.000,00
2.000,00
126.000,00
538.000,00
191.000,00
50.000,00
6.000,00
50.000,00
11.000,00
230.000,00
10.500,00
10.500,00
10.000,00
500,00
238.000,00
238.000,00
170.000,00
8.000,00
10.000,00
50.000,00
187.000,00
165.000,00
165.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.098.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.047.000,00
1.040.000,00
20.000,00
405.000,00
435.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4214
42149
4221
4227
4227
42211
42271
42273
422
45
451
4511
45111
Postrojenja i oprema (Telemetrija)
Postrojenja i oprema
Računala, računalna oprema
Uređaji
Oprema
RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA
NEF. IMOVINI
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Strana 23 - Broj 2
8.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
180.000,0
7.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
II.POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci proračuna za 2011. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potonjim namjenama u Posebnom
dijelu Proračuna kako slijedi:
1. Organizacijska struktura upravnih tijela koja djeluju u Općini Ervenik:
RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Usluge promidžbe i informiranja /tiskanje “Službenog vijesnika”, dr./
OPĆI CILJ PROGRAMA: Objavljivanje akata jedinica lokalne samouprave, javno oglašavanje i dr.
POSEBAN CILJ: Objavljivanje akata sukladno Zakonu u jednom javnom glasilu Šibensko-kninske županije
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3233
.01000
Rashodi za tiskanje “Službenog vjesnika”, publikacije
15.000,00 20.000,00
UKUPNO AKTIVNOST:
15.000,00
20.000,0
ZAKONSKA OSNOVA: Poslovnik Općine Ervenik
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Općinsko vijeće i radna tijela vijeća
OPĆI CILJ PROGRAMA: Financiranje izdataka za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
POSEBAN CILJ: Postizanje što kvalitetnijih i sukladnijih prilika na području cijele Općine Ervenik.
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3291
.01110
Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
191.000,00 191.000,00
3291
.01110
Naknade za rad izbornog povjerenstva
50.000,00
50.000,00
UKUPNO AKTIVNOST:
241.000,00 241.000,00
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROGRAM: Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Vijeća, Zakon
o izborima
NAZIV PROGRAMA:001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI:03 Tekuće donacije političkim strankama
OPĆI CILJ PROGRAMA: Pomoći za tekuće aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Općinskog
vijeća
POSEBAN CILJ: Provođenje planova i programa
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120
Tekuće pomoći političkim strankama
5.000,00
5.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
5.000,00
5.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o političkim strankama NN 1/07
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 04 Tekuće donacije-vjerske organizacije
OPĆI CILJ PROGRAMA:Pomoć za razne aktivnosti vjerskih zajednica
POSEBAN CILJ: Pomoći za rješavanje projekata vjerskih zajednica
Strana 24 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
5.000,00
5.000,00
3811
.04121
Tekuće donacije udrugama iz D.rata
2.000,00
2.000,00
UKUPNA AKTIVNOST
7.000,00
5.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02)
UKUPNO GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
268.000,00 271.000,00
GLAVA 2 - URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna i upravna administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 05 Izvršna uprava-potrebna sredstva
OPĆI CILJ PROGRAMA: Pomaganje aktivnosti društvenog života Općine Ervenik
POSEBAN CILJ: Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na području Općine Ervenik i Države
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
32
MATERIJALNI RASHODI
3293
.01300
Rashodi za reprezentaciju
50.000,00 50.000,00
3299
.01300
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(prijevoz pitke vode i dr.)
20.000,00 80.000,00
3299
.01300
Izdaci za Mokropoljske susrete
10.000,00 11.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
80.000,00 141.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01,4/03
i 10/09)
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 06 Izdvajanje u tekuću pričuvu
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
RASHODA CIJA
3851
.04120
Rashodi za tekuću pričuvu
3859
.04121
Ostali izvanredni rashodi
UKUPNA AKTIVNOST
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08)
UKUPNO GLAVA 2 - URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
IZNOS
IZNOS
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
82.000,00 143.000,00
GLAVA 3 - ZAJEDNIČKI IZDACI
Obavljanje djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 07 Izvršna uprava i administracija Jedinstvenog upravnog odjela
OPĆI CILJ: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka tijela Općine Ervenik
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
3111
.01310
Plaće za redovan rad
660.000,00 660.000,00
3121
.01310
Ostali rashodi za zaposlene
18.000,00 18.000,00
3132
.01310
Doprinos za zdravstveno osiguranje
103.000,00 103.000,00
3133
.01310
Doprinos za zapošljavanje
12.000,00 12.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
321
Naknade troškova zaposlenih
3211
.01310
Službena putovanja
2.000,00
4.500,00
3212
.01310
Naknade za prijevoz
7.000,00
7.000,00
3213
.01310
Stručno usavršavanje zaposlenika
1.000,00
1.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
.04120
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
15.000,00 25.000,00
3223
.04300
Energija
190.000,00 190.000,00
3224
.04120
Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održav.
15.000,00 150.000,00
323
Rashodi za usluge
3231
.04600
Usluge telefona, pošte i prijevoza
35.000,00 35.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
3232
3232
3234
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 25 - Broj 2
.01300
.01300
.01300
.01300
.01301
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00 200.000,00
Održavanje javne rasvjete
50.000,00
50.000,00
Komunalne usluge
40.000,00 45.000,00
Deratizacija i dezinsekcija
25.000,00 13.500,00
Uređenje divljih odlagališta
5.000,00 190.000,00
3235
Najamnina za građevinske objekte
2.000,00
3236
.01301
Ispitivanje kvalitete vode
1.000,00
1.000,00
3237
.01300
Intelektualne i osobne usluge
100.000,00 126.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292
.01300
Premija osiguranja
6.000,00
6.000,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
3431
.04120
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00 10.000,00
3433
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
500,00
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
3821
.04119
Ostale donacije
25.000,00 20.000,00
3859
.04120
Ostali izvaredni rashodi
2.000,00 1.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
1.372.000,00 1.951.500,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 28/10),Uredba o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine„ broj 74/10), te Odluka o plaći načlnika i zamjenika načelnika i Odluka o plaći
službenika i namještenika u JUOO (2 služenika i 1 namještenik)
Koeficijenti složenosti poslova; načelnik 3,408, zamjenik načelnika 2,89 (85% vrijednosti koef.načelnika),
pročelnik2,2, računovodstveni ref.1, ref.za praćenje stanja u prost. - kom. Redar 1, i pomoćni radnik 0,65Naknade
za zaposlene sadrže: naknade za prijevoz na posao, naknade za godišnji odmor, naknade za smrtne slučajeve, naknade za jubilarne nagrade.
Sukladno broju zaposlenih planiraju se i ostali potrebni izdaci za normalno obavljanje djelatnosti jedinstvenog
upravnog odjela i predstavničkog tijela (materijalne troškove i nabava dugotrajne imovine).
UKUPNO GLAVA 3 - ZAJEDNIČKI IZDACI
1.372.000,00 1.951.500,00
GLAVA 4 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI
NAZIV PROGRAMA:002 Civilizacijska kultura
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Sufinanciranje programa djelatnosti udruga i drugih org.civiliz.struktura
OPĆI CILJ PROGRAMA:Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje potreba zaštite stanovništva.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje civilizacijske kulture.
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120
Ostale tekuće donacije udrugama građana - Crveni križ
5.000,00
5.000,00
Ostale tekuće donacije udrugama građana - civilna zaštita
3.000,00
3.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
8.000,00
8.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (“N.N.”, broj 92/9, 28/03),Zakonozaštitiispašavanju
NN, 174/04, 79/07, 38/08
NAZIV PROGRAMA: 002 Kulturna baština
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Sufinanciranje djelatnosti VSNMOE
OPĆI CILJ PROGRAMA:Financijska potpora za unapređenje kul. baštine.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava kulturne baštine
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120
Ostale tekuće donacije-VSNM
40.000,00 40.000,00
Ostale tek.donacije nef.org.-sport.manif.
5.000,00
5.000,00
UKUPNA AKTIVNOST
45.000,00
45.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni zakon o pravima nac, manj. (“N.N., broj 155/02). STATUT OPĆINE “Službeni
vjesnik” 13/01, 4/03 i 10/09
UKUPNO GLAVA 4 - PROGRAMSKA DJELATNOST
JAVNIH POTREBA U KULTURI
53.000,00
53.000,00
GLAVA 5 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU
NAZIV PROGRAMA: 004 Zaštita od požara
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Rad DVD-Ervenik, JVP
Strana 26 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
OPĆI CILJ:Sufinanciranje rada DVD-Ervenik
POSEBNI CILJ: Preventivno djelovanje kao izvanredne intervencije koje treba planirati za djelovanje u
nepredviđenim situacijama opasnosti od požara
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.03201
Tekuće donacije-protupožarna zaštita - DVD
90.000,00 100.000,00
Tekuće donacije-protupožarna zaštita-JVP
10.000,00
UKUPNO AKTIVNOST:
100.000,00 100.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,4/03 i
10/09).
UKUPNO GLAVA 5 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH
POTREBA U VATROGASTVU
100.000,00 100.000,00
GLAVA 6 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Pomoć za ogrjev
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za određene kategorije korisnika socijalne skrbi.
POSEBNI CILJ: Podmirenje troškova za ogrjev (drva) korisnicima socijalne skrbi
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3721
.01800
Naknade građanima i kućanstvima u novcu-ogrijev
170.000,00 170.000,00
37212
.01801
Naknade građanima i kućanstvima u novcu-darovi djeci
8.000,00
8.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
178.000,00 178.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o socijalnoj skrbi(“N.N., 79/07)
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Pomoć osobama s posebnim potrebama
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje unaprijeđenja života osoba s posebnim potrebama.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama.
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3721
.01800
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
10.000,00 10.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
10.000,00
10.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,4/03 i
10/09).
UKUPNO GLAVA 6 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
188.000,00 188.000,00
GLAVA 7 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 03 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika
OPĆI CILJ:Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje potreba u školstvu
POSEBAN CILJ: Naknada za poboljšanje standarda školovanja
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKNAZIV
IZNOS
IZNOS
RASHODA CIJA
3722
.01800
Naknada građanima i kućanstvu u naravi
financiranje troškova prijevoza
- 50.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
- 50.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,4/03 i
10/09).
UKUPNO GLAVA 7 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
GLAVA 8 - PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NAZIV PROGRAMA: 009 Program izgradnje komunalnih objekata
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: 001 Financiranje izgradnje komunalne infrastrukture
OPĆI CILJ: Unaprijeđenje kvalitete prostora
POSEBAN CILJ: Izrada prostornog plana, izgradnja vodovoda,lokalne ceste, mjesni uredi
-
50.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POTREBNA SREDSTVA
RACUN
FUNKRASHODA CIJA
41
4126
.06400
42
4213
.06400
4214
.06401
4214
.06402
4214
.06403
422
4221
4227
4227
4227
45
4511
.06400
4511
.06400
NAZIV
Strana 27 - Broj 2
IZNOS
IZNOS
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
Ostala nematerijalna imovina-planovi, projekti,planovi
100.000,00 50.000,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IM.
Građevinski objekti (ceste,željeznice i sl. Građ.objekti)
20.000,00 20.000,00
Vodovod - sanacija
575.000,00 405.000,00
Vodovod- izgradnja lok.mreže,Radučić
100.000,00 435.000,00
Postrojrnja i oprema (Telemetrija)
- 180.000,00
Postrojrnja i oprema
Postrojrnja i oprema
5.000,00
5.000,00
Uređaji
2.000,00
1.000,00
Oprema, računala
2.000,00
1.000,00
Ostala oprema
1.000,00
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IM.
Dodatna ulaganja na građ.objektima
1.000,00
1.000,00
Dodatna ulaganja na građ.objekt
1.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
807.000,00 1.098.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o prostornom uređenju i gradnji (“NN”76/07)
UKUPNO GLAVA 8 - PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
UKUPNO RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
poseban dio
SVEUKUPNO IZDACI PRORAČUNA
807.000,00 1.098.000,00
2.870.000,00 3.854.500,00
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj:2182/14-01-11-1
Ervenik, 11.studenoga 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ERVENIK
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Milorad Ilić, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (NN, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni
vijesnik Šibensko-kninske županije”, br. 13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 20. sjednici,
od 23. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o privremenom financiranju
Općine Ervenik u prvom tromjesečju 2012. godine
Članak 1.
Određuje se privremeno financiranje javnih potreba Općine Ervenik za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2012. godine, a na osnovi Proračuna Općine Ervenik za 2011. godinu.
Članak 2.
Odluka o privremenom financiranju Općine Ervenik za razdoblje siječanj-ožujak 2012. godine sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA /Tabelarni prikaz u prilogu/
B. POSEBNI DIO / Tabelarni prikaz u prilogu/.
Strana 28 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
Članak 3.
Prihodi koji se ostvare od 1. siječnja 2012. godine čine sastavni dio Proračuna Općine Ervenik za 2012.
godinu.
Rashodi i izdaci koji se izvrše od 1. siječnja 2012. godine čine sastavni dio Proračuna Općine Ervenik za 2012.
godinu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjuju se od 1. siječnja 2012. godine.
KLASA: 400-01/11-01/1
URBROJ: 2182/14-01-11-1
Ervenik, 23. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.v.r.
Na temelju članka 42.Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 55 i 68. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00,59/01,107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 -Odluka USRH i 73/08) i članka 29. Statuta Općine
Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine
Ervenik, na 20. sjednici, od 23. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o privremenom financiranju
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Privremeno financiranje Općine Ervenik za 2011. godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
-
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK PRIH. IZ PRETHODNIH GODINA
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PREDH.GOD+NETO ZADUŽENJE/FINANC.
Priv. financiranje 2012.
439.000,00
439.000,00
378.000,00
95.000,00
473.000,00
34.000,00
-
Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 1.000,00 kuna.
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema rezredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za
1-3/2012. godinu.
A - PRIHODI - PRIMICI
Raz Sku- Podsku- Odje- Osno. Funkred pina pina
ljak
račun cija
1
2
3
4
5
6
6
61
611
OPIS
7
PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
Priv. financiranje 2012.
10
439.000,00
27.000,00
20.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
6111
613
6134
614
6142
6145
63
633
6331
6332
634
6342
64
641
6413
642
6421
6423
65
651
6514
652
65231
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
61111 01100 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samost.djelatn.
POREZ NA IMOVINU
Povremeni porez na imovinu
61341 .01100 Porez na promet nekretnina
POREZ NA ROBU I USLUGE
Porez na promet
61424 01100 Porez na potrošnju alokoholnih i bezalkoholnih pića
Porezi na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti
61453 01100 Porez na tvrtku, odnosno naziv
POMOĆI
POTPORE IZ PRORAČUNA
Tekuće potpore iz proračuna
63311 01100 Tekuće potpore iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
63321 .01100 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
POMOĆI OD OST.SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DR.
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
63423
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
64132 01100 Kamate na depozite po viđenju
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
Naknade za koncesije
64219 .01101 Naknada za koncesije
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
64233 .01103 Naknada za korištenje prostora elektrana
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
Administrativne (upravne) pristojbe
Ostale pristojbe
65149
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinos
65269 01139 Ostali nespomenuti prihodi
Strana 29 - Broj 2
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
375.000,00
285.000,00
265.000,00
265.000,00
20.000,00
20.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
31.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
B - IZDACI
3
31
311
312
313
32
321
322
323
UKUPNI RASHODI
RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće
3111 31111 Plaće za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
3121 31212 Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
3132 31321
Doprinos za zdravstveno osiguranje
3133 31331
Doprinos za zapošljavanje
MATERIJALNI RASHODI
Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenih
3211 32111
Službena putovanja
3212 32123
Naknade za prijevoz, rad na terenu i sl.
3213 32131
Stručno usavršavanje zaposlenih
Rashodi za materijal i energiju
3221 32211
Uredski materijal i ostali mater.izdaci
3223
Energija (el.energija, voda, benzin)
3224 32244
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
3231 32311
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 32329
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3232 32328
Održavanje javne rasvjete
3233 32339
Usluge promidžbe i informiranja
473.000,00
378.000,00
195.000,00
162.000,00
162.000,00
5.000,00
5.000,00
28.000,00
25.000,00
3.000,00
147.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00
53.000,00
3.000,00
45.000,00
5.000,00
28.000,00
8.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
Strana 30 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3234
3234
3234
3236
3235
3237
32349
32345
32346
32363
32352
32379
3291
3291
3292
3293
3299
3299
32911
32911
32921
32931
32998
32999
3431
3433
34311
34333
329
34
343
37
372
3721 37211
3721 37212
3721 37213
3722
37221
3811
38119
3821
38219
3851
3859
38511
38591
4126
41261
38
381
382
385
4
41
412
42
421
4213 42131
4214 42141
4214 42141
4214 42149
422
4221 42211
4227 42271
4227 42273
45
451
4511
45111
Utorak, 28. veljače 2012.
Komunalne usluge
Uređenje divljih odlagališta smeća
Deratizacija i dezinsekcija
Ispitivanje kvalitete vode
Najamnina za građevinske objekte
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstravničkih i izvršnih tijela
Naknada za rad izbornog povjerenstva
Premije osiguranja
Reprezentacija
Izdaci za Mokropoljske susrete
Ostli nespomenuti rashodi poslovanja (prevoz pitke vode i dr./
FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski izdaci
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna/ogrijev i dr./
Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu-darovi djeci
Ostale naknade građanima i kućanstvima u
novcu (nagrade za novor.djete)
Financiranje cijene prijevoza
DONACIJE I OSTALI RASHODI
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
Ostale tekuće donacije /DVD,CZ,CK,VSNM,POL.STR.,SPC/
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine pror.pričuve
Ostali izvanredni rashodi
RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE
Izdaci za nematerijalnu imovinu u obliku prava
Ostala nematerijalna imovina
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE
Građevinski objekti
Ceste,željeznice i slični građevinski objekti
Vodovod - sanacija
Vodovod - izgradnja lok.mreže Radučić,telemetrija
Postrojenja i oprema
Postrojenja i oprema
Računala, računalna oprema
Uređaji
Oprema
RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEF. IMOVINI
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Dodatna ulaganja na građ.objektima
10.000,00
2.000,00
62.000,00
45.000,00
3.000,00
4.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
22.000,00
22.000,00
20.000,00
2.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
95.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
89.000,00
88.000,00
88.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
II. POSEBAN DIO
Članak 4.
Privremeno financiranje Općine Ervenik za 2012. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potonjim
namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
1. Organizacijska struktura upravnih tijela koja djeluju u Općini Ervenik:
RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Usluge promidžbe i informiranja /tiskanje “Službenog vijesnika”, dr./
OPĆI CILJ PROGRAMA: Objavljivanje akata jedinica lokalne samouprave, javno oglašavanje i dr.
POSEBAN CILJ: Objavljivanje akata sukladno Zakonu u jednom javnom glasilu Šibensko-kninske županije.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
RASHODA CIJA
3233
.01000 Rashodi za tiskanje “Službenog vjesnika”, publikacije
UKUPNO AKTIVNOST:
ZAKONSKA OSNOVA: Poslovnik Općine Ervenik
Strana 31 - Broj 2
Privremeno financiranje
IZNOS
2.000,00
2.000,00
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Općinsko vijeće i radna tijela vijeća
OPĆI CILJ PROGRAMA: Financiranje izdataka za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
POSEBAN CILJ: Postizanje što kvalitetnijih i sukladnijih prilika na području cijele Općine Ervenik.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3291
.01110 Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela
45.000,00
3291
.01110 Naknade za rad izbornog povjerenstva
UKUPNO AKTIVNOST:
45.000,00
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROGRAM: Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Vijeća
NAZIV PROGRAMA:001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI:03 Tekuće donacije političkim strankama
OPĆI CILJ PROGRAMA: Pomoći za tekuće aktivnosti političkim strankama koje sudjeluju u radu Općinskog
vijeća
POSEBAN CILJ: Provođenje planova i programa
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120 Tekuće pomoći političkim strankama
1.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
1.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o političkim strankama NN 1/07
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 04 Tekuće donacije-vjerske organizacije
OPĆI CILJ PROGRAMA:Pomoć za razne aktivnosti vjerskih zajednica
POSEBAN CILJ: Pomoći za rješavanje projekata vjerskih zajednica
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
1.000,00
3811
.04121 Tekuće donacije udrugama iz D.rata
1.000,00
UKUPNA AKTIVNOST
2.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02)
UKUPNO GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
50.000,00
GLAVA 2 - URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna i upravna administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 05 Izvršna uprava-potrebna sredstva
OPĆI CILJ PROGRAMA: Pomaganje aktivnosti društvenog života Općine Ervenik
POSEBAN CILJ: Obilježavanje značajnih datuma i manifestacija na području Općine Ervenik i Države
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
32
MATERIJALNI RASHODI
3293
.01300 Rashodi za reprezentaciju
4.000,00
3299
.01300 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prijevoz pitke vode i dr.)
5.000,00
3299
.01300 Izdaci za Mokropoljske susrete
UKUPNA AKTIVNOST:
9.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 13/01,4/06
i 10/09)
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 06 Izdvajanje u tekuću pričuvu
Strana 32 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
RASHODA CIJA
3851
.04120 Rashodi za tekuću pričuvu
3859
.04121 Ostali izvanredni rashodi
UKUPNA AKTIVNOST
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08)
UKUPNO GLAVA 2 - URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
Utorak, 28. veljače 2012.
IZNOS
1.000,00
1.000,00
10.000,00
GLAVA 3 - ZAJEDNIČKI IZDACI
Obavljanje djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
NAZIV PROGRAMA: 001 Javna uprava i administracija
NAZIV AKTIVNOSTI: 07 Izvršna uprava i administracija Jedinstvenog upravnog odjela
OPĆI CILJ: Potrebna sredstva za financiranje svih zajedničkih izdataka tijela Općine Ervenik
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
195.000,00
3111
.01310 Plaće za redovan rad
162.000,00
3121
.01310 Ostali rashodi za zaposlene
5.000,00
3132
.01310 Doprinos za zdravstveno osiguranje
25.000,00
3133
.01310 Doprinos za zapošljavanje
3.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
89.000,00
321
Naknade troškova zaposlenih
4.000,00
3211
.01310 Službena putovanja
1.000,00
3212
.01310 Naknade za prijevoz
3.000,00
3213
.01310 Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
53.000,00
3221
.04120 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3.000,00
3223
.04300 Energija
45.000,00
3224
.04120 Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održav.
5.000,00
323
Rashodi za usluge
26.000,00
3231
.04600 Usluge telefona, pošte i prijevoza
8.000,00
3232
.01300 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.000,00
3232
.01300 Održavanje javne rasvjete
5.000,00
3234
.01300 Komunalne usluge
10.000,00
.01300 Deratizacija i dezinsekcija
.01301 Uređenje divljih odlagališta
3235
Najamnina za građevinske objekte
3236
.01301 AY
3237
.01300 Intelektualne i osobne usluge
2.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.000,00
3292
.01300 Premija osiguranja
3.000,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
2.000,00
3431
.04120 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.000,00
3433
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
38
DONACIJE I OSTALI RASHODI
1.000,00
3821
.04119 Ostale donacije
1.000,00
3859
.04120 Ostali izvaredni rashodi
UKUPNA AKTIVNOST:
284.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 28/10), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine„ broj 74/10), te Odluka o plaći načlnika i zamjenika načelnika i Odluka o plaći
službenika i namještenika u JUOO (2 služenika i 1 namještenik)
Koeficijenti složenosti poslova; načelnik 3,408, zamjenik načelnika 2,89 (85% vrijednosti koef.načelnika),
pročelnik2,2, računovodstveni ref.1, ref.za praćenje stanja u prost. - kom. Redar 1, i pomoćni radnik 0,65
Naknade za zaposlene sadrže: naknade za prijevoz na posao, naknade za godišnji odmor, naknade za smrtne
slučajeve, naknade za jubilarne nagrade.
Sukladno broju zaposlenih planiraju se i ostali potrebni izdaci za normalno obavljanje djelatnosti, jedinstvenog
upravnog odjela i predstavničkog tijela (materijalne troškove i nabava dugotrajne imovine).
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
UKUPNO GLAVA 3 - ZAJEDNIČKI IZDACI
Strana 33 - Broj 2
284.000,00
GLAVA 4 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI
NAZIV PROGRAMA:002 Civilizacijska kultura
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Sufinanciranje programa djelatnosti udruga i drugih org.civiliz.struktura
OPĆI CILJ PROGRAMA:Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje potreba zaštite stanovništva.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje civilizacijske kulture.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.04120 Ostale tekuće donacije udrugama građana - Crveni križ
Ostale tekuće donacije udrugama građana - civilna zaštita
1.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
1.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, broj 71/10), Zakon o zaštiti i spašavanju NN
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10
NAZIV PROGRAMA: 002 Kulturna baština
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Sufinanciranje djelatnosti VSNMOE
OPĆI CILJ PROGRAMA:Financijska potpora za unapređenje kul. baštine.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje sustava kulturne baštine
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
RASHODA CIJA
3811
.04120 Ostale tekuće donacije-VSNM
Ostale tek.donacije nef.org.-sport.manif.
UKUPNA AKTIVNOST
ZAKONSKA OSNOVA: Ustavni zakon o pravima nac, manj. (NN, broj 155/02). STATUT OPĆINE
vjesnik” 13/01, 4/06 i 10/09
UKUPNO GLAVA 4 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U KULTURI
IZNOS
3.000,00
1.000,00
4.000,00
“Službeni
5.000,00
GLAVA 5 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU
NAZIV PROGRAMA: 004 Zaštita od požara
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Rad DVD-Ervenik, JVP
OPĆI CILJ:Sufinanciranje rada DVD-Ervenik
POSEBNI CILJ: Preventivno djelovanje kao izvanredne intervencije koje treba planirati za djelovanje u
nepredviđenim situacijama opasnosti od požara
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3811
.03201 Tekuće donacije-protupožarna zaštita - DVD
5.000,00
Tekuće donacije-protupožarna zaštita-JVP
UKUPNO AKTIVNOST:
5.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,4/03 i
10/09).
UKUPNO GLAVA 5 - PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU
5.000,00
GLAVA 6 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 01 Pomoć za ogrjev
OPĆI CILJ: Izvršenje zakonske obveze osiguranja sredstava za određene kategorije korisnika socijalne skrbi.
POSEBNI CILJ: Podmirenje troškova za ogrjev (drva) korisnicima socijalne skrbi
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3721
.01800 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-ogrijev
20.000,00
37212
.01801 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-darovi djeci
2.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
22.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o socijalnoj skrbi NN, 57-11
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 02 Pomoć osobama s posebnim potrebama
Strana 34 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
OPĆI CILJ: Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje unaprijeđenja života osoba s posebnim potrebama.
POSEBAN CILJ: Unaprijeđenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama.
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3721
.01800 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
2.000,00
UKUPNA AKTIVNOST:
2.000,00
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,4/06 i
10/09).
UKUPNO GLAVA 6 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
24.000,00
GLAVA 7 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
NAZIV PROGRAMA: 005 Socijalna skrb
NAZIV AKTIVNOSTI: 03 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika
OPĆI CILJ:Osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarivanje potreba u školstvu
POSEBAN CILJ: Naknada za poboljšanje standarda školovanja
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
IZNOS
RASHODA CIJA
3722
.01800 Naknade građanima i kućanstvima u naravifinanciranje troškova prijevoza
UKUPNA AKTIVNOST:
ZAKONSKA OSNOVA: Statut Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 13/01,4/06 i
10/09).
UKUPNO GLAVA 7 - PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
GLAVA 8 - PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NAZIV PROGRAMA: 009 Program izgradnje komunalnih objekata
NAZIV KAPITALNOG PROJEKTA: 001 Financiranje izgradnje komunalne infrastrukture
OPĆI CILJ: Unaprijeđenje kvalitete prostora
POSEBAN CILJ: Izrada prostornog plana, izgradnja vodovoda,lokalne ceste, mjesni uredi
POTREBNA SREDSTVA
RAČUN
FUNK- NAZIV
RASHODA CIJA
41
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
4126
.06400 Ostala nematerijalna imovina-planovi, projekti,planovi
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG.IM.
4213
.06400 Građevinski objekti (ceste,željeznice i sl. Građ.objekti)
4214
.06401 Vodovod - sanacija
4214
.06402 Vodovod- izgradnja lok.mreže,Radučić
422
Postrojrnja i oprema
4221
Postrojrnja i oprema
4227
Uređaji
4227
Oprema, računala
4227
Ostala oprema
45
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IM.
4511
.06400 Dodatna ulaganja na građ.objektima
4511
.06400 Dodatna ulaganja na građ.objekt
UKUPNA AKTIVNOST:
ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o prostornom uređenju i gradnji (“NN”76/07,38/09,55/11, 90/11)
UKUPNO GLAVA 8 - PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
UKUPNO RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
SVEUKUPNO IZDACI PRORAČUNA
-
IZNOS
5.000,00
5.000,00
89.000,00
88.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
95.000,00
95.000,00
473.000,00
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-01/11-01/1
Urbroj:2182/14-01-11/1
Ervenik, 23. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne
novine», broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Ervenik
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik,
na 20. sjednici, od 23.prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Odluke o privremenom
financiranju Općine Ervenik za
2012. godinu
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se način izvršenja Odluke o privremenom financiranju Općine Ervenik u 1.
tromjesečju 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka),
upravljanje prihodima, primicima, rashodima i izdacima,
imovinom Općine Ervenik, te prava i obveze korisnika
proračunskih sredstava.
Članak 2.
Odluka se sastoji od Računa prihoda i rashoda, a
Posebni dio sadrži raspored izdataka po nositeljima
izvršenja Odluke – razdjelima, te vrstama izdataka.
II. IZVRŠENJE ODLUKE
Članak 3.
Naredbodavac za izvršenje ove odluke je općinski
načelnik i ujedno je odgovoran za njeno izvršenje u
cjelini.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja
odluku Općinskog vijeća Općine Ervenik ako ocijeni da
je ista u suprotnosti sa Zakonom o proračunu i ovom
odlukom, te zatražiti od istog tijela da se uklone uočeni
nedostaci.
Članak 4.
Sredstva raspoređena u Rashodima i izdacima
odluke osiguravaju se korisnicima odluke sukladno
programima.
Članak 5.
Sredstva planirana na osnovnim računima 372 i 381
raspoređuje općinski načelnik sukladno dinamici pritjecanja sredstava do visine utvrđene ovom odlukom.
Strana 35 - Broj 2
Članak 6.
Preraspodjela rashoda i izdataka unutar razdjela
može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na
stavci koja se umanjuje.
Članak 7.
Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe Proračuna.
O korištenju sredstava zalihe u cijelosti odlučuje
općinski načelnik i o tome izvještava Općinsko vijeće.
Članak 8.
Odluka se izvršava do 31. ožujka 2012. godine.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci ostvareni u 1.
tromjesečju 2012. godine sastavni su dio Proračuna
Općine Evenik za 2012. godinu.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.
KLASA: 400-08/11-01/2
URBROJ: 2182/14-01-11-1
Ervenik, 23. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof.v.r.
____________________
4
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu «Narodne novine», br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09) pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Ervenik
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
13/01, 4/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na
19. sjednici, od 11. studenoga 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu mijenja se u dijelu koji
se odnosi na planiranje sredstava za izgradnju lokalne
vodovodne mreže u Radučiću koja se ovim izmjenama
povećavaju sa planiranih 100.000,00 na 435,000,00
kuna, te instaliranje telemetrijskog sustava daljinskog
upravljanja i nadzora na vodosustavu u iznosu od
180.000,00 kuna.
2. Sredstva za izdatke iz točke 1. ovog programa
Strana 36 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnog gospodarstva u 50% - tnom iznosu, Vlada
Japana i Općina Ervenik.
2. Ovaj Program sastavni je dio Proračuna i primjenjuje se sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Općine
Ervenik za 2011.godinu.
KLASA: 363-01/11-01/1
RBROJ: 2182/14-01-11-2
Ervenik, 23. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Milorad Ilić, v. r.
____________________
5
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu «Narodne novine», br. 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Ervenik
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik,
na 16. sjednici, od 11. studenoga 2011.godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE (I.) PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavka 1.
Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2011.godini
1. Program održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2011.godini mijenja se u dijelu koji
se odnosi na planirana sredtstva za održavanje nerazvrstanih cesta tako da se planirana sredstva od 50.000,00
kuna povećavaju na iznos od 160.000,00 kuna.
2.Ovaj Program je sastavni dio Proračuna za 2011.
godinu i izvršava se sukladno Odluci o izvršenju
Proračuna Općine Ervenik za 2011. godinu.
KLASA:363-01/11-01/2
URBROJ:2182/14-01-11-2
Ervenik, 11.studenoga 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Milorad Ilić, v. r.
____________________
6
Na temelju članka 29. Statuta Općine Ervenik
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
13/01, 4/06 i 10/09) i članka 14. Zakona o Državnom
Utorak, 28. veljače 2012.
uredu za reviziju (»Narodne novine«, broj 80/11),
Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 19. sjednici, od 11.
studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću Državne revizije za 2010. godinu
I.
Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za
reviziju, Područnog ureda Šibenik o obavljenom uvidu
u Proračuni i financijske izvještaje Općine Ervenik za
2010. godinu Klasa: 041-01/11-02/278, Urbroj: 61317-11-26, od 22. rujna 2011. godine.
II.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 041-01/11-01/2
Ur. broj: 2182/14-01-11-1
Ervenik, 11.studenoga 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Milorad Ilić, v. r.
____________________
7
Na temleju članka 29. Statuta Općine Ervenik
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
13/01, 4/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik,
na 19.sjednici, od 11. studenoga 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu općinskog načelnika
Općine Ervenik za razdoblje
siječanj-lipanj 2011. godine
1. Prima se na znanje Izvješće o radu općinskog
načelnika Općine Ervenik za razdoblje siječanj –
lipanj 2011. godine kao u tekstu koji se prilaže ovom
zaključku.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 021-05/11-01/1
URBROJ: 2182/14-01-11-1
Ervenik, 11. studenoga 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Milorad Ilić, v. r.
____________________
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
VI.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
1
Obnašatelj dužnosti općinskog načelnika Općine
Kistanje sukladno članku 27., 28. i 29. Zakona o zaštiti
na radu (NN, 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09) i
članka 46. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 15/10), dana 12.
siječnja 2012.godine, donosi
ODLUKU
o osposobljavanju službenika i
namještenika za rad na siguran način
Članak 1.
Svi djelatnici Općine Kistanje moraju biti osposobljeni za rad na siguran način sukladno programu,
sadržaju i načinu provjere znanja propisanima od strane
ministra nadležnog za rad te na temelju postojećeg sustava, plana i programa osposobljavanja radnika za rad
na siguran način za Općinu Kistanje.
Svi djelatnici Općine Kistanje bit će osposobljeni
unutar 1 (jednog) mjeseca od dana prijma u službu
(dana zasnivanja radnog odnosa ) odnosno unutar roka
od 1 (jednog) mjeseca od nastupa okolnosti koje prema
Zakonu o zaštiti na radu zahtijevaju ponovno osposobljavanje.
Djelatnicima koji još nisu osposobljeni za rad na
siguran način Općina Kistanje će osigurati rad pod nadzorom djelatnika raspoređenog na istovjetne poslove,
a prethodno osposobljenog za rad na siguran način. Rad
pod nadzorom ne smije trajati duže od 30 dana od dana
započinjanja radnika s radom.
Članak 2.
Svi djelatnici obvezni su pristupiti osposobljavanju
za rad na siguran način u terminu i vremenu kada ih
načelnik Općine Kistanje o tome obavijesti, koji termin
i vrijeme su u pravilu u radnom vremenu djelatnika.
Djelatnik koji ne zadovolji na provjeri osposobljenosti, može ponoviti osposobljavanje ili ga pročelnik
upravnog odjela može rasporediti na drugo radno mjesto
(uz prethodnu provjeru osposobljenosti za to radno
mjesto) ili s njim raskinuti ugovor o radu.
Strana 37 - Broj 2
Članak 3.
Osposobljavanje za rad na siguran način provoditi
će stručnjak zaštite na radu iz ugovorne tvrtke za zaštitu
na radu.
Provjera znanja provodi se testovima znanja i usmenom provjerom, a ocjena praktične osposobljenosti
promatranjem i ocjenom radnih postupaka na radnom
mjestu na kojem djelatnik radi.
Ocjenu praktične osposobljenosti djelatnika daje, i
obrazac o provjeri praktične osposobljenosti potpisuje,
načelnik ili pročelnik upravnog odjela te stručnjak
zaštite na radu koji je osposobljavanje proveo kao i
sam djelatnik.
Nakon završenog osposobljavanja i provjere osposobljenosti djelatniku se izdaje Zapisnik o provjeri
praktične osposobljenosti.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA:115-01/12-01/2
URBROJ:2182/16-02/1-12-1
Kistanje , 12.siječnja 2012.
OPĆINA KISTANJE
OBNAŠATELJ DUŽNOSTI
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Rastivoj Bezbradica, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 46. Statuta
Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, br. 8/09 i 15/10), obnašatelj dužnosti
općinskog načelnika Općine Kistanje, dana 16. siječnja
2012.godine, donosi
ODLUKU
o Planu nabave Općine Kistanje za
2012. godinu
Članak 1.
Ovim Planom nabave Općine Kistanje za 2012.godinu, planiraju se slijedeće nabave:
Redni
broj
Predmet
nabave
Evidencijski
broj nabave
1
1.
2
Uređenje prostora za općinsku
upravu k.č.4057/3
Računala i računalna oprema
Uredska oprema i namještaj
Izrada izmjena i dopuna
prostornog plana
Energija-električna energija
za javnu rasvjetu
3
2.
3.
4.
5.
Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)
Vrsta
postupka
nabave
Planirani
početak
postupka
nabave
7
Planirano
trajanje
ugovora
5
Sklapa li s
ugovor ili
okvirni
sporazum
6
4
1-12-MV
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
65.040
5.000
8.130
Otvoreni post.
Čl.18. ZJN
Čl.18. ZJN
Ugovor
Ugovor
Ugovor
1.kvartal 2012.
2.kvartal 2012.
2.kvartal 2012.
2 godine
1 godina
1 godina
2-12-MV
81.300
Natječaj
Ugovor
3.kvartal 2012.
2 godine
3-12-MV
309.000
Otvoreni post.
Ugovor
1.kvartal 2012.
1 godina
8
Strana 38 - Broj 2
6.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
16.
17.
Taložnik-tekuće i investicijsko
održavanje
Precrpnica kanalizacije-redovno
održavanje
Održavanje vodovodnog
sustava i uređaja
Dječji vrtić - opremanje
L.C.Vukići - Ćuk - Trtice,
Biovičino selo
Nadzor - modern.neraz.cesta
Modernizacija Ul.Hrvatskih
branitelja-nogostup
Podoružetak vodovoda u
zaseok G.Ležaić
Izrada glavnog projekta
za Ul.Hrv. branitelja
Održavanje odlagališta “Macure”planranje terena
Sanacija divljih odlagališta
Deratizacija i dezinsekcija
18.
Uredski materijal
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Utorak, 28. veljače 2012.
Bagatelna nabava
12.195
Čl.18. ZJN
Ugovor
2.kvartal 2012.
1 godina
Bagatelna nabava
8.130
Čl.18. ZJN
Ugovor
2.kvartal 2012.
1 godina
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
16.260
24.390
Čl.18. ZJN
Otvoreni post.
Ugovor
Ugovor
2.kvartal 2012.
3.kvartal 2012.
1 godina
1 godina
4-12-MV
Bagatelna nabava
203.252
12.195
Otvoreni post.
Čl.18. ZJN
Ugovor
Ugovor
3.kvartal 2012.
3.kvartal 2012.
2 godine
1 godina
5-12-MV
325.203
Otvoreni post.
Ugovor
3.kvartal 2012.
2 godine
Bagatelna nabava
32.520
Otvoreni post.
Ugovor
2.kvartal 2012.
2 godine
Bagatelna nabava
24.390
Čl.18. ZJN
Ugovor
1.kvartal /2012.
1 godina
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
Bagatelna nabava
24.390
10.000
20.325
Čl.18. ZJN
Čl.18. ZJN
Čl.18. ZJN
Ugovor
Narudžb.
Ugovor
1.kvartal 2012.
2.kvartal 2012.
1.kvartal 2012.
1 godina
1 godina
1 godina
Bagatelna nabava
Sveukupno:
36.000
1.217.720
Čl.18. ZJN
Narudžbe.
1.kvartal
1 godina
Članak 2.
Ovaj Plan nabave Općine Kistanje za 2012. godinu
s primjenom od 01. iječnja 2012.godine, objavljuje se
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.
hr, a dostavit će se Središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za javnu nabavu.
KLASA:406-05/12-1/1
URBROJ:2182/16-02/1-12-1
Kistanje,16.siječnja 2012.
OPĆINA KISTANJE
OBNAŠATELJ DUŽNOSTI
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Rastivoj Bezbradica, v. r.
____________________
3
Članak 1.
Planom prijama u službu Jedinstvenog upravnog
odjela i Vlastitog pogona Općine Kistanje utvrđuje se
prijam službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i u
Vlastitom pogonu za komunalne djelatnosti Općine
Kistanje u 2012. godini.
Članak 2.
Plan prijama u službu sadrži:
1. Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu i u Vlastitom pogonu
Općine Kistanje.
2. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i u Vlastitom pogonu Općine
Kistanje za rad na neodređeno vrijeme u 2012.godini.
3. Potreban broj vježbenika za rad u Jedinstvenom
upravnom odjelu i u Vlastitom pogonu Općine Kistanje
u 2012.godini.
4. Potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine
Kistanje za rad na određeno vrijeme u 2012.godini zbog
povećanog opsega sezonskih poslova i radi provedbe
programa javnih radova i /ili drugih programa / projekata
koji se financiraju i /ili sufinanciraju iz drugih izvora .
5. Plan prijama u službu pripadnika nacionalnih
manjina .
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine», broj 86/08 i 61/11) i
članka 46. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kistanje, a u skladu s Proračunom Općine
Kistanje za 2012. godinu („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 14/11), obnašatelj dužnosti
općinskog načelnika, zamjenik načelnika Općine
Kistanje, dana 27. siječnja 2012. godine, donosi
Članak 3.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
zaposleno je troje službenika i dvoje namještenika.
U Vlastitom pogonu Općine Kistanje zaposlena su
tri namještenika.
PLAN
prijama u službu Jedinstvenog upravnog
odjela i Vlastitog pogona
Općine Kistanje za 2012.godinu
Članak 4.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
u 2012.godini u službu će se primiti jedan/a službenik/
ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
za rad na neodređeno vrijeme.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
U Vlastitom pogonu Općine Kistanje u 2012.godini
neće se primati u službu službenici i namještenici za rad
na neodređeno vrijeme .
U 2012.godini u Jedinstvenom upravnom odjelu i
u Vlastitom pogonu Općine Kistanje neće se primati
vježbenici.
Članak 5.
U Vlastitom pogonu za komunalne djelatnosti
Općine Kistanje u 2012.godini za rad na određeno
vrijeme , zbog povećanog opsega sezonskih poslova i
provedbe posebnog
programa javnih radova , primit će se:
-1 namještenik , SSS –vozač
-6 namještenika, NK/PK.
Članak 6.
Planom se utvrđuje popunjenost radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i u
Vlastitom pogonu Općine Kistanje pripadnicima nacionalne manjine.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje
zaposleno je dvoje službenika pripadnika srpske nacionalne manjine na neodređeno vrijeme .
U Vlastitom pogonu Općine Kistanje zaposlena su
dva namještenika pripadnika srpske nacionalne manjine
na neodređeno vrijeme.
Utvrđuje se da pod jednakim uvjetima prednost
za prijam u radni odnos u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje za rad na neodređeno vrijeme
ima 1 službenik/ca pripradnik/ca srpske nacionalne
manjine.
Utvrđuje se da pod jednakim uvjetima za prijam u
radni odnos u Vlastitom pogonu Općine Kistanje za rad
na određeno vrijeme imaju 4 namještenika pripadnika
srpske nacionalne manjine.
Članak 7.
Na temelju ovog Plana , slobodna radna mjesta
popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa
ili premještajem , putem oglasa koji se objavljuje kod
nadležne službe za zapošljavanje, te sukladno čl.18.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine»,broj 86/08 i 61/11).
Strana 39 - Broj 2
Članak 8.
Plan prijama u službu stupa na snagu danom
donošenja,a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ovog Plana prijama u
službu prestaje važiti Plan prijama u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine
Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 3/11 i 7/11 ).
KLASA:100-01/12-01-1
URBROJ: 2182/16-02/1-12-1
Kistanje, 27. siječnja 2012.
OPĆINA KISTANJE
OBNAŠATELJ DUŽNOSTI
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Rastivoj Bezbradica, v. r.
____________________
VII.
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članaka 6. i 39. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09 i 46/09), članka
55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br.
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka
28. Statuta Općine Murter-Kornati (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 11/09), Općinsko vijeće
Općine Murter-Kornati, na 16. sjednici, od 28. prosinca
2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Murter-Kornati za 2011. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Murter-Kornati za 2011. godinu s rebalansom za 2011. godinu sadrži:
OPĆI DIO
Šifra izvora
1 2 3 4 5 6 7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1 2 3 4
6
6 Prihodi poslovanja
3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1 2 3 4
6
3 Rashodi poslovanja
1
3 4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
6 7 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
1
6 7 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
Plan
2011
2
15.406.000
14.606.000
800.000
8.444.000
6.962.000
0
Rebalans
2011.
3
10.301.000
8.633.000
1.000.000
7.514.000
2.787.000
0
229.000
Strana 40 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori
0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Šifra izvora
1 2 3 4
1
1
1
1
1
4
4
2
2
5
6
6
6
2
2
2
2
2
2
3
3
3
5
5
6
6
6
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
6
4
1
4
6
6
6
1
3
3
3
4
4
4
7
BROJ
Plan
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
2011
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
15.406.000
6
Prihodi poslovanja
14.606.000
61
Prihodi od poreza
4.920.000
611
Porez i prirez na dohodak
2.100.000
613
Porez na imovinu
2.400.000
614
Porez na robu i usluge
420.000
63
Pomoći
4.100.000
633
Pomoći iz proračuna
4.100.000
64
Prihodi od imovine
1.203.000
641
Prihodi od financijske imovine
3.000
642
Prihodi od nefinancijske imovine
1.200.000
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po pos.pro
3.258.000
651
Administrativne (upravne) pristojbe
115.000
652
Prihodi po posebnim propisima
200.000
653
Komunalni doprinos i naknade
2.943.000
66
Prihodi poslovanja
1.125.000
661
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prihodi)
675.000
663
Dotacije od pravnih i fiz. Osoba
450.000
68
Kazne
0
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
800.000
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
800.000
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva
800.000
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine
0
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
0
Rashodi poslovanja
8.442.000
31
Rashodi za zaposlene
1.651.000
311
Plaće
1.400.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
32.000
313
Doprinosi na plaće
219.000
32
Materijalni rashodi
4.550.000
321
Naknade troškova zaposlenima
55.000
322
Rashodi za materijal i energiju
701.000
323
Rashodi za usluge
3.074.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
720.000
34
Financijski rashodi
159.000
342
Kamate za primljene zajmove
59.000
343
Ostali financijski rashodi
100.000
35
Subvencije
0
351
Subvencije trgovačkim društvima
0
36
Pomoći dane u inozem. i unutar opće države
485.000
363
Pomoći unutar opće države
485.000
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 342.000
372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
342.000
38
Donacije i ostali rashodi
1.255.000
381
Tekuće donacije
1.095.000
382
Kapitalne donacije
0
385
Izvanredni rashodi
60.000
386
Kapitalne pomoći
100.000
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6.966.000
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.500.000
411
Materijalna imovina-prir.bog. (zemlj.)
1.500.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.066.000
421
Građevinski objekti
3.920.000
422
Postrojenja i oprema
100.000
423
Prijevozna sredstva
0
439.000
Rebalans
2011.
9.633.000
8.633.000
4.350.000
1.900.000
2.050.000
400.000
640.000
640.000
1.002.000
2.000
1.000.000
2.180.000
80.000
200.000
1.900.000
461.000
71.000
300.000
90.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
7.514.000
1.628.000
1.350.000
50.000
228.000
4.080.000
70.000
700.000
2.660.000
650.000
156.000
56.000
100.000
0
380.000
380.000
190.000
190.000
1.080.000
750.000
50.000
280.000
2.787.000
500.000
500.000
497.000
200.000
50.000
23.000
Utorak, 28. veljače 2012.
1
4
3
1
2
3
424
426
45
451
5
4
4
4
6
6
5
6
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
7
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulag. na građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Povrat jamčevine
84
Primici od zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544
Otplata glavnice primljenih zajmoca od banaka i ostalih financ.
institucija izvan javnog sektora
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9
Vlastiti izvori
92
Rezultat poslovanja
922
Višak/manjak prihoda
1
1
1
1
1
Strana 41 - Broj 2
20.000
1.026.000
400.000
400.000
24.000
200.000
1.790.000
1.790.000
0
0
229.000
23.000
206.000
0
0
0
0
439.000
0
439.000
Članak 2.
POSEBNI DIO
Program
Projekt
Aktivnost
Šifra izvora
1 2 3 4
001
001 01
01
P 1001
A 1001 01
1
1
3
3
3
3
A 1001 02
1
1
1
1
1
A 1001 03
1
1
P 1002
A 1002 01
1
1
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
A 1002 02
1
1
3
3
3
4
5
Funkc
ijska
6 7
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL
001: OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE
0100 Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 01: Donošenje akata i mjera -djelokruga OV
0111 Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela
0111 3
Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 321 Naknade troškova zaposlenima
0111 323 Rashodi za usluge
0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.
0111 423 Prevozna sredstva
0111
Aktivnost: Financiranje rada političkih stranaka
0111 3
Rashodi poslovanja
0111 38 Donacije i ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
GLAVA 001 02: MJESNA SAMOUPRAVA
0111 Aktivnost:Rad mjesne samouprave
0111 3
Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 323 Rashodi za usluge
RAZDJEL
002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
0100 Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 02: Priprema i donošenje akata
0112 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
0112 3
Rashodi poslovanja
0112 31 Rashodi za zaposlene
0112 311 Plaće
0112 312 Ostali rashodi za zaposlene
0112 313 Doprinosi na plaće
0112 32 Materijalni rashodi
0112 321 Naknade troškova zaposlenima
0112 322 Rashodi za materijal i energiju
0112 323 Rashodi za usluge
0112 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0112 Aktivnost: Otplata dugoro. zajmova i kredita
0112 34 Financijski rashodi
0112 342 Kamate za primljene zajmove
0112 343 Ostali financijski rashodi
15.406.000
450.000
10.301.000
446.000
450.000
390.000
390.000
390.000
35.000
65.000
290.000
0
40.000
40.000
40.000
40.000
446.000
386.000
363.000
363.000
48.000
65.000
250.000
23.000
40.000
40.000
40.000
40.000
20.000
20.000
20.000
20.000
14.956.000
20.000
20.000
20.000
20.000
9.855.000
2.980.000
2.315.000
2.315.000
1.410.000
1.200.000
30.000
180.000
905.000
20.000
255.000
500.000
130.000
155.000
155.000
55.000
100.000
2.440.000
2.034.000
2.034.000
1.323.000
1.090.000
48.000
185.000
711.000
20.000
154.000
407.000
130.000
156.000
156.000
56.000
100.000
Strana 42 - Broj 2
A 1002 03
1
1
A 1002 04
1
1
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
3
3
3
1
K1001 01
4
3
P 1003
A 1003 01
1
1
A 1003 02
1
1
2
4
4
2
1
1
P 1004
A 1004 01
1
1
2
3
4
1
A 1004 02
1
1
K1001 01
1
5
P 1001
A 1002 01
1
1
3
3
2
4
A 1002 02
1
A 1002 03
3
5
Izdaci za financ. imov. i otplate zajmov
54 Izdaci za otp. glavn. primljenih kredita
542 Otp. glavn. primljenih zajm. od fin. Instit.
Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanj
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
3
Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
385 Izvanredni rashodi
0112 Kapitalni projekt: Izdaci za postr. i opremu
0112 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
0112 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0112 422 Postrojenja i oprema
0112 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0300 Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost
Program 03: Zaštita od požara i civilna zaštita
0321 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a
0321 3
Rashodi poslovanja
0321 38 Donacije i ostali rashodi
0321 381 Tekuće donacije
0321 Aktivnost: Civilna zaštita
0321 3
Rashodi poslovanja
0321 32 Materijalni rashodi
0321 323 Rashodi za usluge
0321 38 Donacije i ostali rashodi
0321 381 Tekuće donacije
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 04: Poticanje razvoja gospodarstva
0412 Aktivnost: Subvencije za razvoj obr. i poduzetništva
0412 3
Rashodi poslovanja
0412 32 Materijalni rashodi
0412 323 Rashodi za usluge
0412 35 Subvencije
0412 352 Subvencije trgovačkim društvima i obrtn.
0412 Aktivnost: Priprema dokumentacije za EU Fondove
0412 3
Rashodi poslovanja
0412 32 Materijalni rashodi
0412 323 Rashodi za usluge
0112 Kapitalni projekt: Prostorno planiranje
0112 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
0112 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0112 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 5: Održavanje objekata i uređaja kom. Infr.
0451 Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina
0451 3
Rashodi poslovanja
0451 32 Materijalni rashodi
0451 322 Rashodi za materijal i energiju
0451 323 Rashodi za usluge
0451 36 Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž
0451 363 Pomoći unutar opće države
0560 Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina
0560 3
Rashodi poslovanja
0560 32 Materijalni rashodi
0560 323 Rashodi za usluge
0640 Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
0640 3
Rashodi poslovanja
0640 32 Materijalni rashodi
Utorak, 28. veljače 2012.
0
0
0
250.000
250.000
250.000
150.000
100.000
60.000
60.000
60.000
60.000
0
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
239.000
200.000
200.000
200.000
200.000
39.000
39.000
29.000
29.000
10.000
10.000
229.000
200.000
200.000
200.000
200.000
29.000
29.000
19.000
19.000
10.000
10.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600.000
600.000
600.000
600.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
2.383.000
1.573.000
1.573.000
1.573.000
213.000
1.360.000
0
0
300.000
300.000
300.000
300.000
460.000
460.000
460.000
1.733.000
1.023.000
1.023.000
1.023.000
213.000
810.000
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
430.000
430.000
430.000
Utorak, 28. veljače 2012.
1
1
3
3
1
3
A 1002 01
P 1001
K1001 01
3
3
4
3
3
4
3
3
4
K1001 02
K1001 03
4
4
K1001 04
4
3
3
3
K1001 05
3
3
4
4
3
4
3
3
4
4
K1001 06
P 1001
A 1002 01
1
1
1
A 1002 02
3
4
4
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0640 322 Rashodi za materijal i energiju/potroš.
0640 323 Rashodi za usluge
6610 Aktivnost: Održavanje groblja i objekata na groblju
0610 3
Rashodi poslovanja
0610 32 Materijalni rashodi
0610 323 Rashodi za usluge
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 6: Izgradnja objekata i uređaja kom. Infrastr.
0451 Kapitalni projekt 01 Izgradnja i asfalt. cesta i nogost.
0451 4
Rashodi za nabavu nefinancij.imovine
0451 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0451 421 Građevinski objekti
0451 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0451 45 Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
0451 451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
0630 Kapitalni projekt 02 Izgradnja obj. i uređ. vodoopskrbe
0630 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
0630 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0630 421 Građevinski objekti
0630 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0520 Kapitalni projekt 03 Izgradnja obj. i uređ. odvodnje
0520 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
0520 41 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0520 411 Materijalna imovina-zemljište
0520 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0520 38 Donacije i ostali rashodi
0520 386 Kapitalne pomoći trg. Društvima u j. sek.
0520 323 Ras.za usluge-geo.-kata.vještačenja,odvjet.
0452 Kapitalni projekt 04
Izgradnja i uređenje obale
0452 4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
0452 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0452 421 Građevinski objekti
0452 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0452 45 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
0452 451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima-obala
0610 32 Rashodi za usluge
0610 323 Rashodi za usluge
0640 Kapitalni projekt 05
Izgradnja javne rasvjete
0640 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
0640 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0640 421 Građevinski objekti
0640 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0640 45 Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
0640 451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
6610 Kapitalni projekt 06
Izgradnja groblja
6610 4
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
6610 45 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
6610 451 Građevinski objekti
6610 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0500 Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša
Program 7:
Program zaštite okoliša
0510 Aktivnost: Sanaciija odlagališta
0510 3
Rashodi poslovanja
0510 32 Materijalni rashodi
0510 323 Rashodi za usluge
0510 3
Rashodi poslovanja
0510 38 Donacije i ostali rashodi
0510 381 Tekuće donacije
0510 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0740 Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija
0740 3
Rashodi poslovanja
0740 32 Materijalni rashodi
Strana 43 - Broj 2
210.000
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
210.000
220.000
30.000
30.000
30.000
30.000
6.166.000
450.000
350.000
350.000
300.000
50.000
100.000
100.000
245.000
245.000
245.000
200.000
45.000
1.660.000
1.560.000
1.560.000
1.500.000
60.000
100.000
100.000
0
3.445.000
3.445.000
3.445.000
3.400.000
45.000
0
0
0
0
240.000
240.000
40.000
20.000
20.000
200.000
200.000
126.000
126.000
126.000
100.000
26.000
2.984.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
0
923.000
500.000
500.000
500.000
610.000
550.000
70.000
70.000
70.000
400.000
400.000
400.000
80.000
60.000
60.000
60.000
350.000
280.000
200.000
200.000
200.000
80.000
80.000
80.000
0
70.000
70.000
70.000
423.000
280.000
143.000
1.811.000
1.740.000
0
0
0
1.740.000
1.740.000
71.000
71.000
50.000
50.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
Strana 44 - Broj 2
1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
0740
0900
P 1001
A 1002 01
1
3
P 1001
A 1002 01
1
4
1
4
1
4
A 1002 02
A 1002 03
P 1001
A 1002 01
2
4
2
4
A 1002 02
1
4
A 1002 03
1
3
P 1001
A 1002 01
1
4
1
4
1
4
1
4
A 1002 02
A 1002 03
A 1002 04
A 1002 05
1
A 1002 06
323 Rashodi za usluge
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Program 08: Javnih potreba u predškolskom odgoju
0911 Korisnik 01: Dječji vrtić
0911 Aktivnost: Odgojno i administr. tehn. osoblje
0911 3
Rashodi poslovanja
0911 36 Rashodi za zaposlene
0911 363 Izdaci za rad Vrtića
Program 09: Javnih potreba školstvu
0921 Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza učenika
0921 3
Rashodi poslovanja
0921 37 Naknade građanima i kućanstvima
0921 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
1020 Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece s poteškočama
1020 3
Rashodi poslovanja
1020 37 Naknade građanima i kućanstvima
1020 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0912 Aktivnost: Sufinanciranje troškova dodatnih programa
0912 3
Rashodi poslovanja
0912 37 Naknade građanima i kućanstvima
0912 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0700 Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
Program 10: Javnih potreba u zdravstvu i preventiva
0741 Aktivnost: Hitna medic. Pomoć/turist.amb.
0741 3
Rashodi poslovanja
0741 32 Materijalni rashodi
0741 323 Rashodi za usluge zdravstvene
0721 Aktivnost: Preventivni pregledi i savjetovanja
0721 3
Rashodi poslovanja
0721 36 Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž.
0721 363 Pomoći unutar opće države
0721 37 Naknade građ. i kuć. na temelju osigur.
0721 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0741 Aktivnost:Rashodi za uređaje ambulante
0741 3
Rashodi poslovanja
0741 32 Materijalni rashodi
0741 323 Rashodi za usluge
1000 Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita
Program 11: Javnih potreba u socijalnoj skrbi
1070 Aktivnost:Stipendije i školarine prema soc. Programu
1070 3
Rashodi poslovanja
1070 37 Naknade građanima i kućanstvima
1070 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
1070 Aktivnost:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
1070 3
Rashodi poslovanja
1070 37 Naknade građanima i kućanstvima
1070 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
1012 Aktivnost: Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana)
1012 3
Rashodi poslovanja
1012 37 Naknade građanima i kućanstvima
1012 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
1012 Aktivnost: Hvidra Dragovoljci i Veterani
1012 3
Rashodi poslovanja
1012 38 Donacije i ostali rashodi
1012 381 Tekuće donacije
1090 Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa
1090 3
Rashodi poslovanja
1090 38 Donacije i ostali rashodi
1090 381 Tekuće donacije
1040 Aktivnost: Potpore mladim obiteljima
1040 3
Rashodi poslovanja
1040 37 Naknade građanima i kućanstvima
Utorak, 28. veljače 2012.
60.000
70.000
380.000
380.000
380.000
380.000
380.000
380.000
60.000
30.000
30.000
30.000
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
380.000
380.000
380.000
380.000
50.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
125.000
80.000
80.000
80.000
80.000
35.000
35.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
307.000
140.000
140.000
140.000
140.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
22.000
22.000
22.000
180.000
40.000
40.000
40.000
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Utorak, 28. veljače 2012.
1
4
1
4
A 1002 07
P 1001
A 1002 01
1
1
3
3
A 1002 02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
A 1002 03
1
A 1002 01
1
P 1001
A 1002 01
1
1
1
1
3
3
A 1002 02
1
1
1
1
3
3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1040 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
1040 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
1040 3
Rashodi poslovanja
1040 37 Naknade građanima i kućanstvima
1040 372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 12: Program javnih potreba u kulturi
0820 Aktivnost: Manifestacije u kulturi
0820 3
Rashodi poslovanja
0820 32 Materijalni rashodi
0820 322 Rashodi za materijal i energiju
0820 329 Ostali nespome. rashodi poslovanja
820
Aktivnost:Djelatnost knjižnice
0820 3
Rashodi poslovanja
0820 31 Rashodi za zaposlene
0820 311 Plaće
0820 312 Ostali rashodi za zaposlene
0820 313 Doprinosi na plaće
0820 32 Materijalni rashodi
0820 321 Naknade troškova zaposlenima
0820 322 Rashodi za materijal i energiju
0820 323 Rashodi za usluge
0820 329 Ostali nespome. rashodi poslovanja
42
Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
424
Knjige,umjetnička djela
0820 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetni. Društava
0820 3
Rashodi poslovanja
0820 38 Donacije i ostali rashodi
0820 381 Tekuće donacije
0840 Aktivnost: Pomoć Župi sv. Mihovil
0840 3
Rashodi poslovanja
0840 38 Donacije i ostali rashodi
0840 381 Tekuće donacije
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 13: Program javnih potreba ušportu
0810 Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga
0810 3
Rashodi poslovanja
0810 32 Materijalni rashodi
0810 322 Rashodi za materijal i energiju
0810 323 Rashodi za usluge
0810 38 Donacije i ostali rashodi
0810 381 Tekuće donacije
0810 Aktivnost:Pomoć za funkcioniranje Športske dvorane
0810 3
Rashodi poslovanja
0810 32 Materijalni rashodi
0810 322 Rashodi za materijal i energiju
810
323 Rashodi za usluge
Strana 45 - Broj 2
22.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15.000
50.000
50.000
50.000
50.000
756.000
220.000
220.000
220.000
20.000
200.000
326.000
306.000
241.000
200.000
2.000
39.000
65.000
2.000
3.000
60.000
20.000
20.000
180.000
180.000
180.000
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
864.000
270.000
270.000
270.000
20.000
250.000
414.000
390.000
305.000
260.000
2.000
43.000
85.000
2.000
3.000
60.000
20.000
24.000
24.000
150.000
150.000
150.000
150.000
30.000
30.000
30.000
30.000
350.000
200.000
200.000
0
0
0
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
0
150.000
400.000
200.000
200.000
0
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100000
Članak 3.
Ovaj Proračun za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko -kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
KLASA:400-06/11-01-2
URBROJ: 2182/18-01/11-16
Murter, 28. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Strana 46 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
2
Na temelju članaka 6. i 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08, 36/09 i 46/09), članka 55. Zakona
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 117/93, 69/97, 33/00,
73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 28. Statuta Općine MurterKornati (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na
16. sjednici, od 28. prosinca 2011. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Murter-Kornati za 2012. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Murter-Kornati za 2012. godinu sadrži:
OPĆI DIO
Šifra izvora
1 2 3 4
5
6
7
Plan 2012.
4
12.506.000
11.506.000
1.000.000
7.414.000
5.092.000
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
1 2 3 4
Rashodi poslovanja
1
4
6
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
6 7
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
1
6 7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 Vlastiti izvori
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
1
2 3
4
Šifra izvora
1 2 3 4
1
1
1
1
1
4
4
1
1
5
5
6
7
3
4
6
6
6
1
1
1
1
2 3
2
2 3
2 3
2
2
5
1
6
6
1
1
1
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
61 Prihodi od poreza
611 Porez i prirez na dohodak
613 Porez na imovinu
614 Porez na robu i usluge
63 Pomoći
633 Pomoći iz proračuna
64 Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
642 Prihodi od nefinancijske imovine
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po pos.pro
651 Administrativne (upravne) pristojbe
652 Prihodi po posebnim propisima
653 Komunalni doprinos i naknade
66 Prihodi poslovanja
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prihodi)
663 Dotacije od pravnih i fiz. Osoba
68 Kazne
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotr.imovine
721 Prihodi od prodaje građevinskih objeka
3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
Plan
2012.
12.506.000
11.506.000
4.900.000
2.200.000
2.300.000
400.000
1.500.000
1.500.000
1.202.000
2.000
1.200.000
2.804.000
80.000
250.000
2.474.000
1.000.000
200.000
800.000
100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
7.414.000
1.628.000
1.350.000
50.000
Utorak, 28. veljače 2012.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
1
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
2 3
4
4
4
5
6
1
1
7
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 47 - Broj 2
313 Doprinosi na plaće
228.000
32 Materijalni rashodi
4.060.000
321 Naknade troškova zaposlenima
70.000
322 Rashodi za materijal i energiju
600.000
323 Rashodi za usluge
2.740.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
650.000
34 Financijski rashodi
156.000
342 Kamate za primljene zajmove
56.000
343 Ostali financijski rashodi
100.000
35 Subvencije
40.000
352 Subvencije trgovačkim društvima
40.000
36 Pomoći dane u inozem. i unutar opće države
390.000
363 Pomoći unutar opće države
390.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
290.000
372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
290.000
38 Donacije i ostali rashodi
850.000
381 Tekuće donacije
750.000
382 Kapitalne donacije
0
385 Izvanredni rashodi
50.000
386 Kapitalne pomoći
50.000
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.092.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.250.000
411 Materijalna imovina-prir.bog. (zemlj.)
1.250.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.507.000
421 Građevinski objekti
435.000
422 Postrojenja i oprema
100.000
423 Prijevozna sredstva
23.000
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
24.000
426 Nematerijalna proizvedena imovina
925.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
2.335.000
451 Dodatna ulag. na građevinskim objektima
2.335.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81 Povrat jamčevine
84 Primici od zaduživanja
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmoca od banaka i ostalih financ. institucija izvan javnog sektora
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9
Vlastiti izvori
92 Rezultat poslovanja
922 Višak/manjak prihoda
POSEBNI DIO
Program
Projekt
Aktivnost
FunkŠifra izvora
1 2 3 4 5 6 7
001
001 01
01
P 1001
A 1001 01
1
1
A 1001 02
1
1
1
3
3
cijska
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL
001: OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 001 01: OPĆINSKO VIJEĆE
0100 Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 01: Donošenje akata i mjera -djelokruga OV
0111 Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 321 Naknade troškova zaposlenima
0111 323 Rashodi za usluge
0111 329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.
0111 Aktivnost: Financiranje rada političkih stranaka
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 38 Donacije i ostali rashodi
PLAN
2012.
12.506.000
696.000
696.000
363.000
363.000
363.000
48.000
65.000
250.000
63.000
40.000
40.000
Strana 48 - Broj 2
A 1001 03
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1
0111
0111
1
0111
0111
0111
0111
0520
0520
3
1
0100
P 1002
A 1002 01
1 2 3 4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
A 1002 02
1
1
A 1002 03
1
1
A 1002 04
1
1
1
3
1
K1001 01
1
1
P 1003
A 1003 01
1 2
1
A 1003 02
1
1 2
4
4
1
1
P 1004
A 1004 01
1 2 3 4
1
1
A 1004 02
1
1
1
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0112
0300
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0321
0400
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
381 Tekuće donacije
423 prevozna sredstva
GLAVA 001 02: MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost: Rad mjesne samouprave
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
41 Naknada za zemljište
411 Naknade za deposedirano zem. /škola
RAZDJEL
002: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge
Program 02: Priprema i donošenje akata
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: Otplata dugoro. zajmova i kredita
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene zajmove
343 Ostali financijski rashodi
5 Izdaci za financ. imov. i otplate zajmov
54 Izdaci za otp. glavn. primljenih kredita
542 Otp. glavn. primljenih zajm. od fin. Instit.
Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanj
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
3 Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
385 Izvanredni rashodi
Kapitalni projekt: Izdaci za postr. i opremu
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
422 Postrojenja i oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost
Program 03: Zaštita od požara i civilna zaštita
Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a
3 Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost:Civilna zaštita
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 04: Poticanje razvoja gospodarstva
Aktivnost: Subvencije za razvoj obr. i poduzetništva
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
35 Subvencije
352 Subvencije
Aktivnost: Priprema dokumentacije za EU Fondove
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Utorak, 28. veljače 2012.
40.000
23.000
270.000
20.000
20.000
20.000
250.000
250.000
11.810.000
2.483.000
2.027.000
2.027.000
1.323.000
1.090.000
48.000
185.000
704.000
20.000
154.000
400.000
130.000
156.000
156.000
56.000
100.000
0
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
50.000
50.000
30.000
30.000
20.000
20.000
850.000
50.000
50.000
10.000
10.000
40.000
40.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Utorak, 28. veljače 2012.
K1001 01
1
0112
0112
0112
0112
0400
5
P 1001
A 1002 01
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0560
0560
0560
0560
0640
0640
0640
0640
0640
6610
0610
0610
0610
0400
1
1
2
4
A 1002 02
1
A 1002 03
1
1
A 1002 01
1
P 1001
K1001 01
1
1
4
1
4
K1001 02
K1001 03
1
1
4
3
4
K1001 04
4
3
K1001 05
4
4
4
K1001 06
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0451
0630
0630
0630
0630
0630
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0520
0452
0452
0452
0452
0452
0452
0452
0610
0610
0640
0640
0640
0640
0640
0640
0640
6610
6610
6610
Kapitalni projekt: Prostorno planiranje
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 5: Održavanje objekata i uređaja kom. Infr.
Aktivnost:Održavanje cesta i drugih javnih površina
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
36 Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž
363 Pomoći unutar opće države
Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Aktivnost:Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju/potroš.
323 Rashodi za usluge
Aktivnost:Održavanje groblja i objekata na groblju
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi
Program 6: Izgradnja objekata i uređaja kom. Infrastr.
Kapitalni projekt 01 Izgradnja i asfalt. cesta i nogost.
4 Rashodi za nabavu nefinancij.imovine
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
Kapitalni projekt 02 Izgradnja obj. i uređ. vodoopskrbe
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt 03 Izgradnja obj. i uređ. odvodnje
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
41 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
411 Materijalna imovina-zemljište/otkup i naknada
426 Nematerijalna proizvedena imovina
3 Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći trg. Društvima u j. sek.
323 Rashodi za usluge /geod.katastarske,vještač/
Kapitalni projekt 04
Izgradnja i uređenje obale
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima-obala
32 Rashodi za usluge
323 Rashodi za usluge
Kapitalni projekt 05
Izgradnja javne rasvjete
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
421 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dod.ulaganja na nefi. Imov.
451 Dodatna ulaganja na građ. Objektima
Kapitalni projekt 06
Izgradnja groblja
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
45 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
Strana 49 - Broj 2
700.000
700.000
700.000
700.000
1.643.000
933.000
933.000
933.000
213.000
720.000
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
430.000
430.000
430.000
210.000
220.000
80.000
80.000
80.000
80.000
4.370.000
370.000
370.000
70.000
35.000
35.000
300.000
300.000
240.000
240.000
240.000
220.000
20.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
1.235.000
1.200.000
0
0
0
1.200.000
1.200.000
35.000
35.000
230.000
230.000
230.000
180.000
50.000
0
0
260.000
260.000
250.000
Strana 50 - Broj 2
3 4
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6610
0640
0640
0640
0640
0640
6610
0500
P 1001
A 1002 01
1
3
1
4
1
4
A 1002 02
1
0510
0510
0510
0510
0510
0510
0640
0640
0740
0740
0740
0740
0900
P 1001
0911
0911
0911
0911
0911
0740
0740
A 1002 01
1
P 1001
A 1002 01
1
4
1
4
1
4
A 1002 02
A 1002 03
P 1001
A 1002 01
1
4
A 1002 02
4
1
4
A 1002 03
P 1001
A 1002 01
1
4
0921
0921
0921
0921
1020
1020
1020
1020
0912
0912
0912
0912
0700
0741
0741
0741
0741
0721
0721
0721
0721
0721
0721
0741
0741
0741
0741
0741
1000
1070
1070
1070
1070
451 Građevinski objekti
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt 07
Izgradnja ostalih objekata
4 Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
45 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
451 Građevinski objekti
32 Rashodi za usluge
323 građevna dozvola za Ambulantu, Raduč,Vrtić
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša
Program 7:
Program zaštite okoliša
Aktivnost: Sanaciija odlagališta
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
42 Nematerijalna proizvedena imovina
426 Nematerijalna proizvedena imovina
Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Program 08: Javnih potreba u predškolskom odgoju
Korisnik 01: Dječji vrtić
Aktivnost: Odgojno i administr. tehn. osoblje
3 Rashodi poslovanja
36 Rashodi za zaposlene
363 Izdaci za rad Vrtića
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge/uređenje vrtića
Program 09: Javnih potreba školstvu
Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza učenika
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece s poteškočama
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost:Sufinanciranje troškova dodatnih programa
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo
Program 10: Javnih potreba u zdravstvu i preventiva
Aktivnost: Hitna medic. Pomoć/turist.amb.
3 Rashodi poslovanja
32 Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž.
323 Pomoći unutar opće države
Aktivnost: Preventivni pregledi i savjetovanja
3 Rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inoz. i unutar opće drž.
363 Pomoći unutar opće države
37 Naknade građ. i kuć. na temelju osigur.
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost:Rashodi za uređaje ambulante
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
45 projek dokum. dograda zgrade ambulante
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita
Program 11: Javnih potreba u socijalnoj skrbi
Aktivnost: Stipendije i školarine prema soc. Programu
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Utorak, 28. veljače 2012.
250.000
10.000
835.000
550.000
550.000
550.000
285.000
285.000
150.000
80.000
70.000
50.000
50.000
20.000
20.000
10.000
10.000
70.000
70.000
70.000
70.000
420.000
420.000
420.000
380.000
380.000
40.000
40.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
100.000
45.000
45.000
45.000
45.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
45.000
10.000
10.000
10.000
35.000
280.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
A 1002 02
1070
1070
1070
1070
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1012
1090
1090
1090
1090
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
0800
1
4
1
4
1
4
A 1002 03
A 1002 04
A 1002 05
1
A 1002 06
1
4
1
4
A 1002 07
P 1001
A 1002 01
1
1
A 1002 02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
A 1002 03
1
A 1002 01
1
P 1001
A 1002 01
1
1
1
1
3
3
A 1002 02
1
1
1
1
3
3
Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana)
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Hvidra Dragovoljci i Veterani
3 Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost: Djelatnost Crvenog križa
3 Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost: Potpore mladim obiteljima
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima
372 Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 12: Program javnih potreba u kulturi
0820 Aktivnost: Manifestacije u kulturi
0820 3 Rashodi poslovanja
0820 32 Materijalni rashodi
0820 322 Rashodi za materijal i energiju
0820 329 Ostali nespome. rashodi poslovanja
0820 Aktivnost: Djelatnost knjižnice
0820 3 Rashodi poslovanja
0820 31 Rashodi za zaposlene
0820 311 Plaće
0820 312 Ostali rashodi za zaposlene
0820 313 Doprinosi na plaće
0820 32 Materijalni rashodi
0820 321 Naknade troškova zaposlenima
0820 322 Rashodi za materijal i energiju
0820 323 Rashodi za usluge
0820 329 Ostali nespome. rashodi poslovanja
0640 42 Rashodi za nabavu proiz. dugotr. imov.
0640 424 Knjige,umjetnička djela
0820 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetni. Društava
0820 3 Rashodi poslovanja
0820 38 Donacije i ostali rashodi
0820 381 Tekuće donacije
0840 Aktivnost: Pomoć Župi sv. Mihovil
0840 3 Rashodi poslovanja
0840 38 Donacije i ostali rashodi
0840 381 Tekuće donacije
0800 Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program 13: Program javnih potreba ušportu
0810 Aktivnost: Osnovna djelatnost športskih udruga
0810 3 Rashodi poslovanja
0810 32 Materijalni rashodi
0810 322 Rashodi za materijal i energiju
0810 323 Rashodi za usluge
0810 38 Donacije i ostali rashodi
0810 381 Tekuće donacije
0810 Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje Športske dvorane
0810 3 Rashodi poslovanja
0810 32 Materijalni rashodi
0810 323 Rashodi za usluge
0810 322 Rashodi za usluge
Strana 51 - Broj 2
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
20.000
20.000
60.000
60.000
60.000
60.000
914.000
270.000
270.000
270.000
20.000
250.000
414.000
390.000
305.000
260.000
2.000
43.000
85.000
2.000
3.000
60.000
20.000
24.000
24.000
200.000
200.000
200.000
200.000
30.000
30.000
30.000
30.000
300.000
200.000
200.000
0
0
0
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
Strana 52 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Ovaj Proračun za 2012.godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
KLASA:400-06/11-01-2
URBROJ: 2182/18-01/11-16
Murter, 28.prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, br. 87/08) i članka 28. Statuta Općine MurterKornati („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na
16. sjednici, od 28. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Općine Murter-Kornati za 2012. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje struktura prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine MurterKornati za 2012. godinu (u nastavku teksta: Proračun)
i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i
nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika
Proračunskih sredstava, pojedine ovlasti općinskog
načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u
izvršavanju Proračuna.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te
Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda Proračuna sastoji se od
prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.
Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći,
prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, ostali
prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni
rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi
za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku
imovinu i za otplatu kredita.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka Proračunskih korisnika iskazanih po vrstama,
Utorak, 28. veljače 2012.
raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti
i projekata.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani
rashodi Proračuna odnosno kapitalni programi, po godinama i po izvorima financiranja.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani
su prema proračunskim klasifikacijama:
a) organizacijska,
b) ekonomska,
c) funkcijska,
d) lokacijska,
e) programska klasifikacija i izvorima financiranja.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun
u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, neovisno o visini prihoda planiranih u
Proračunu.
Članak 4.
Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine,
naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od
zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju
se u Proračun.
Narodna knjižnica i čitaonica Murter, čiji je osnivač i
vlasnik Općina, izuzima se od obveze uplate u Proračun
ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih
prihoda.Prihodi iz stavka 1. ovog članka obvezno se
planiraju u financijskom planu i koriste isključivo za
namjene utvrđene planom.
Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati
nadležno upravno tijelo Općine.
Članak 5.
Neutrošena namjenska sredstva iz prethodnih
godina, koja pripadaju mjesnom odboru, planiraju se
staviti na raspolaganje istom u skladu s financijskim
mogućnostima Proračuna u roku od godine dana.
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem
opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može
preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih,
odnosno raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno
utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.
Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama
utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih
prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod
uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini
pozajmice i izvršenim povratima u roku od godine
dana.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 6.
Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u
tržišnim uvjetima (vlastiti prihodi), planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na
njihov račun.
Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog članka koji ne budu
iskorišteni u ovoj proračunskoj godini ne prenose se u
narednu proračunsku godinu.
O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski
korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne
budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po
godišnjem obračunu upravno vijeće ustanove, odnosno
ravnatelj ako tijelo upravljanja nije osnovano.
Članak 7.
Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna
osiguravaju se proračunskim korisnicima po pojedinim
programima, projektima i aktivnostima.
Članak 8.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene
koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u
Posebnom dijelu Proračuna.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na
teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene
Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim
propisima utvrđeni uvjeti.
Članak 9.
Načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina
i nekretnina Općine sukladno odredbama Statuta uz
uvjet da je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu
i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Načelnik je odgovoran za zakonito i pravilno
planiranje i izvršavanje Proračuna.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama
odobrava načelnik.
Nadležno upravno tijelo Općine izvršava Proračun
i o tome izvještavaju načelnika.
U okviru svog djelokruga i ovlasti načelnik te
pročelnik, odgovorni su za provedbu ove odluke, kako
za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka
sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom
dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela/glave.
Nadležno upravno tijelo Općine za proračun i financije će do 15. siječnja svake proračunske godine utvrditi
i objaviti podatak u smislu članka 48. stavka 1. točke 5.
i stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i isti dostaviti načelniku, predsjedniku
Općinskog vijeća i čelniku upravnog tijela Općine.
Članak 10.
Nadležno upravno tijelo Općine podnosit će
načelniku tromjesečno izvješće o osnovnim pokazateljima poslovanja Proračuna, a Općinskom vijeću
polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i
godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.
Strana 53 - Broj 2
Članak 11.
Za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva,
koristit će se sredstva izdvojena za proračunsku zalihu
u iznosu od 50.000 kn.
U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos
sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske
pričuve planiran je korištenjem brojčane oznaku 329 i
naziva: »Proračunska zaliha«.
Tijekom godine izvršeni rashodi će se pratiti prema
prirodnoj vrsti rashoda. Odstupanja izvršenja od plana
na tim računima obrazlažu se utroškom sredstava
planiranim pod stavkom »Proračunska zaliha« te zbroj
odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na
»Proračunskoj zalihi«.
O korištenju sredstava »Proračunske zalihe« odlučuje
načelnik.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće
o korištenju sredstava »Proračunske zalihe« te
uz Polugodišnji i Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna.
Članak 12.
Osnovica za obračun plaća službenicima i
namještenicima te korisnicima Proračuna kojima se iz
Proračuna financiraju plaće određuje se sukladno zakonu
i propisima donesenim na temelju zakona.
Ako pojedinim korisnicima Proračuna, zakonom,
propisom donesenim na temelju zakona ili kolektivnim
ugovorom nije utvrđena osnovica za obračun plaće, istu
utvrđuje načelnik vodeći računa o osiguranim sredstvima
u Proračunu.
Materijalna prava i naknade troškova zaposlenih, za
korištenje godišnjeg odmora, otpremnine za odlazak u
mirovinu, slučaj smrti u obitelji, naknade za duža bolovanja, putnih troškova i ostalih prava, isplaćivat će se u
skladu s Pravilnikom i planiranim sredstvima.
Članak 13.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda
Proračuna.
Rješenje o povratu sredstava donosi nadležno upravno tijelo na temelju dokumentiranog zahtjeva.
Članak 14.
Isplata Proračunskih sredstava obavlja se temeljem
vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga
za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku pozicije Proračuna.
Nalogodavac za izvršenje stavki iz Posebnog dijela
Proračuna je načelnik.
Članak 15.
Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna
izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u
skladu s raspoloživim sredstvima.
IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Strana 54 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 16.
O zaduživanju Općine odlučuje Općinsko vijeće.
V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 17.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu
Proračuna upravlja načelnik.
VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG
RAČUNOVODSTVA
Članak 18.
Proračun i Proračunski korisnici primjenjuju
proračunsko računovodstvo.
Nadležno upravno tijelo Općine obavezno je prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihove polugodišnje
i godišnje financijske izvještaje prema propisima o
financijskom izvješćivanju.
Članak 19.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju
Proračuna, praćenje primjene proračunskog
računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja
obavljat će se u nadležnom upravnom tijelu.
Svi korisnici Proračunskih sredstava obvezni su dati
sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja od njih
zatraži upravno tijelo Općine.
Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrde nepravilnosti u korištenju sredstava Proračuna, korisniku će
se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja
sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski
utrošena.
Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava
donosi načelnik.
Članak 20.
Općina kao i proračunski korisnici obvezni su provoditi postupak javne nabave roba, usluga i ustupanja
radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Plan nabave Općine za 2012. godinu donosi
načelnik.
VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA
Članak 21.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka,
Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama
Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.
Članak 22.
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca
2012. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini
priznaju se kao prihodi Proračuna za 2012. godinu.
Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2012.
godini rashodi su Proračuna za 2012. godinu, neovisno
o plaćanju.
O rasporedu viška prihoda odnosno o pokriću
Utorak, 28. veljače 2012.
manjka Proračuna odlučuje Općinsko vijeće prilikom
donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
za 2012. godinu.
VIII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 23.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije«, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2012.godine.
Klasa: 400-06/11-01-2
Ur.broj: 2182/18-01/11-16
Murter, 28. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
4
Na temelju članak 22. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 125/08), članka 12.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine”, br.26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), članka
5. Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/10) i članka
28. Statuta Općine Murter-Kornati («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 11/09), Općinsko
vijeće Općine Murter-Kornati, na 16. sjednici, od 28.
prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izboru osobe za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika
Članak 1.
Temeljem provedenog postupka o namjeri davanja
koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika („Narodne
novine“ br. 119 od 21. listopada 2011.) u Općini MurterKornati odabire se tvrtka „BILA GOLUBICA“ d.o.o.,
Jezera, Put Vrška 2.
Članak 2.
Načelnik Općine Murter-Kornati sklopit će, temeljem ove odluke, s tvrtkom „BILA GOLUBICA“
d.o.o., Jezera, Put Vrška, Ugovor o obavljanju komunalnih poslova prijevoza pokojnika na rok od 5 (pet)
godine, od dana donošenja ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 363-02/11-01-1
URBROJ: 2182/18-01-16
Murter, 28. prosinca 2011.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 36/95, 109/95,
70/96, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09 i 79/09) i članka
28. Statuta Općine Murter-Kornati („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ , br. 11/09), Općinsko vijeće
Općine Murter-Kornati, na 16. sjednici, od 28. prosinca
2011. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu
1. UVODNE ODREDBE
1. Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Murter-Kornati za 2012. godinu, u skladu s
predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
- javnih površina,
- prometnica i prometnih površina,
- javne rasvjete,
- opskrbe pitkom vodom,
- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
- odlaganja komunalnog otpada.
1.2. Ovim se Programom određuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA
2.1. Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. osigurat će se iz komunalnog doprinosa,
cijene komunalne usluge, naknade za priključenje,
R. br. Naziv objekta ili uređaja
1.
UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA-LUKE
1.
Dječja i sportska igrališta
2.
1.
2.
UREĐENJE TRGOVA
Trg Rudina – solarna instalacija
Trg društva seoske izobraženosti
3.
1.
UREĐENJE GROBLJA
Gradnja novih grobnica
Strana 55 - Broj 2
sufinanciranjem, iz ostalih prihoda proračuna Općine
Murter-Kornati, te drugih izvora utvrđenih posebnim
propisom.
2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. u iznosu od 3.600.000 kuna rasporedit će se
za financiranje gradnje objekata i uređaja po djelatnostima:
- javne površine
- prometnice i prometne površine
- javna rasvjeta
- opskrba pitkom vodom
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- odlaganja komunalnog otpada
2.3. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i
rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu
Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
2.4. Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena
gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog
programa, te će se točan opseg i vrijednost radova
utvrditi nakon ishođenja dokumentacije i provedenog
postupka nabave.
3. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3.1. JAVNE POVRŠINE
3.1.1. Pod gradnjom javnih površina podrazumijeva
se gradnja javnih prometnih površina (trgovi, pločnici,
javni prolazi, pješačke staze, šetališta, staze, mostovi ako
nisu sastavni dio nerazvrstane ceste i sl.), javnih zelenih
površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni
športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata
i uređaja (javna parkirališta, oglasni stupovi, javni satovi, spomenici, skulpture, groblje, tržnica i drugi slični
objekti i uređaji ali za Murter i obale.
3.1.2. Troškovi predložene gradnje javnih površina u
2012. godini procjenjuju se u iznosu od 1.540.000 kuna,
a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova
gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa
iskazanim izvorom financiranja za djelatnost
Vrsta radova
Procjena troškova
Projekti i oprema
U K U P N O:
20.000
20.000
dokumentacija
radovi
U K U P N O:
15.000
20.000
35.000
Projekt i gradnja
U K U P N O:
260.000
250.000
Strana 56 - Broj 2
4.
1.
2.
3.
4.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
UREĐENJE I GRADNJA OBALE
Ribarska luka /Lučka uprava
Iskrcajno mjesto / Lučka uprava
Sanacija obale -Luke
Renoviranje rive –Luke /inval.lift
radovi
radovi
radovi
radovi
U K U P N O:
SVEUKUPNO:
Izvori financiranja:
Sredstva na posebnom računu – HBOR-a
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
Utorak, 28. veljače 2012.
500.000
500.000
200.000
35.000
1.235.000
1.550.000
1.000.000
550.000
3.2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
3.2.1. Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji
nerazvrstanih cesta, te javno-prometnih površina u sastavu javnih i nerazvrstanih cesta.
R. br. Naziv objekta ili uređaja
1.
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
PROMETNICA I PROMETNIH POVRŠINA
1.
Uređenje dijela obala –(Autobusno stajalište)
2.
Vidikovac Raduč
3.
Vlake – I. faza
2.
1.
2.
3.
UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA
Nerazvrstane ceste do novoizgrađenih objekta
Jezerska
Vlake
Vrsta radova
Procjena troškova
projekt
projekt
radovi
U K U P N O:
20.000
150.000
110.000
280.000
gradnja
uređenje
uređenje
U K U P N O:
SVEUKUPNO:
50.000
20.000
20.000
90.000
370.000
Izvori financiranja:
Donacije-sufinanciranje
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
200.000
70.000
3.3. JAVNA RASVJETA
3.3.1. Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih
i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje.
3.3.2. Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2012. godini procjenjuju se u iznosu od
230.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja
javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:
R. br.
1.
1.
2.
Naziv objekta ili uređaja
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Nova solarna rasvjeta
Nova solarna rasvjeta – riva-Hramina
Vrsta radova
Projekt I gradnja
gradnja
U K U P N O:
SVEUKUPNO:
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
Procjena troškova
150.000
80.000
230.000
230.000
230.000
3.4. OPSKRBA PITKOM VODOM
3.4.1. Pod gradnjom objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom podrazumijeva se gradnja uređaja za upravljanje
glavnim precrpnim postajama, crpnih postaja, vodovodne mreže s rezervoarima, razvodnim vodovima, hidrantima
i javnim izljevima, te priključaka od glavnog voda do zapornog uređaja iza glavnog vodomjera.
3.4.2. Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2012. godini procjenjuju se
u iznosu od 220.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata
i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R. br.
1.
1.
2.
3.
Naziv objekta ili uređaja
Vrsta radova
IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE- Produžetak vodovodne mreže
ul. Petra Zoranića
projekt i gradnja
ul. Jezerska
projekt i gradnja
ul.Žrtava ratova
projekt i gradnja
U K U P N O:
SVEUKUPNO:
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /naknada za priključenje i ostali prihodi proračun
Donacije-sufinancirenja
Strana 57 - Broj 2
Procjena troškova
80.000
80.000
80.000
240.000
240.000
120.000
120.000
3.5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
3.5.1. Pod gradnjom objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva se gradnja
uličnih odvodnih kanala s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, sabirnih kanala, kolektora, crpnih stanica,
retencija i preljeva.
3.5.2. Troškovi planirani za 2012. godinu odnose se isključivo na naknade za deposedirano/ izvlašteno zemljište.
Iznos naknada određen je procjenama ovlaštenih vještaka za 2012. godini planirani iznos je 1.200.000 kuna.
R. br.
1.
1.
2.
Naziv objekta ili uređaja
IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
Naknada /osiguranje sreds. - kolektor
Naknada /osiguranje sreds. - ispust
Vrsta radova
project/procjena
projekt i gradnja
U K U P N O:
SVEUKUPNO:
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
Procjena troškova
800.000
400.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
3.6. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
3.6.1. Pod gradnjom objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada podrazumijeva se gradnja objekata za
odlaganje komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada.
3.6.2. Troškovi planirane sanacije u 2012. godini procjenjuje se u iznosu od 260.000 kuna, a u nastavku daje
se opis poslova s procjenom troškova:
R. br. Naziv objekta ili uređaja
1. SANACIJA ODLAGALIŠTA «HRIPE»
1.
Sanacija
2.
Procjena/projekt
Vrsta radova
radovi
projekt
U K U P N O:
SVEUKUPNO:
Izvori financiranja:
Sredstva Proračuna /komunalni doprinos i ostali prihodi proračun
Procjena troškova
10.000
10.000
10.000
3.7. ZAVRŠNE ODREDBE
3.7.1. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između
pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenja načelnika.
3.7.2. Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 402-08/11-01-7
Ur.broj: 2182/18-01/11-16
Murter, 28. prosinac 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Strana 58 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine», broj 26/03- pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 28. Statuta
Općine Murter-Kornati (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine
Murter-Kornati, na 16. sjednici, od 28. prosinca 2011.
godine, donosi
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Murter-Kornati
u 2012. godini
I. UVOD
Programom održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Murter-Kornati u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na održavanje komunalne
infrastrukture sljedećih komunalnih djelatnosti:
• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
• održavanje javnih površina
• poslovi održavanja deponija i sanaciju divljih
deponija
• održavanje groblja
• održavanje nerazvrstanih cesta
• održavanje javne rasvjete
• dezinsekciju i deratizaciju
• ostale komunalne djelatnosti od lokalnog
značaja
Ovim se programom za navedene komunalne djelatnosti utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova,
te iskaz potrebnih financijskih sredstava za njegovo
ostvarivanje.
II. OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
a) Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje čistoće javnih površina obavljat će komunalno poduzeće «Murtela» d.o.o. Murter-Kornati.
Obuhvat čišćenja javnih površina kao i raspored
čišćenja sastavni je dio godišnjeg plana komunalnog
poduzeća.
b) održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina razumijeva se
održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona,
parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina.
Poslove održavanja javnih površina obavljat će
poduzeće «Murtela» d.o.o. Murter-Kornati.
• Održavanje javnih zelenih površina
Poslove održavanja javnih zelenih površina čine
poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih ploha, grmlja,
Utorak, 28. veljače 2012.
drveća, živica staza i vrtnih klupa.
Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat
će komunalno poduzeće «Murtela» d.o.o.
Zbog nedovoljne opremljenosti i nedovoljnog broja
djelatnika, poslove hortikulturnog uređenja, komunalno
poduzeće «Murtela» može ugovorno povjeriti drugoj
pravnoj osobi.
c) poslovi održavanja deponija i sanacija divljih
deponija
Sanacija deponija „Hripe“ samo je dijelom dio
ovog programa i to u dijelu koji se odnosi na njegovo
održavanje do konačnog zatvaranja dok je sama sanacija
i prenamjena dio Programa kapitalni ulaganja.
Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada
s divljih deponija i sanaciju nekontroliranih deponija.
Iako na području Općine Murter-Kornati nema „stalnih“ divljih deponija povremena onečišćenja krupnim
otpadom (bijela tehnika i sl.) se događaju uz prometnice
i zapuštene poljoprivredne površine.
Poslovi saniranja divljih deponija povjerit će se
komunalnom poduzeću „MURTELA“ d.o.o..
d) održavanje groblja
Na području općine Murter-Kornati nalazi se jedno
groblje. Radovi održavanja podrazumijevaju održavanje
zelenila, uređenja staza unutar groblja, održavanje objekta mrtvačnice, sakupljanje uvelog cvijeća i otpada.
Ovi poslovi povjeravaju se komunalnom poduzeću
«Murtela» dok će se poslovi prijevoza pokojnika urediti temeljem ugovora o koncesiji sa za to ovlaštenim i
izabranim koncesionarom.
Groblja će se redovno urediti najmanje 2 puta
godišnje (proljeće i jesen) a posebno za vjerske blagdane.
e) održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa.
Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit
će se neposrednim uvidom tijekom godine a odnosit će
se na:
• popravak kolnika nasipavanjem mehaničkim
drobljencem
• popravci na cestama betoniranjem
• održavanje i popravci kanala oborinskih voda
(kolovađe)
• popravci na cestama s asfaltnim kolnikom
• postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta povjeravaju
se komunalnom poduzeću «Murtela» d.o.o u dijelu koji
je uređen Sporazumom o komunalnim djelatnostima
koje za potrebe Općine Murter-Kornati obavlja kom.
poduzeće «MURTELA» d.o.o.
Asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta uredit će
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
se posebnim ugovorom sa za to natječajem odabranim
izvođačem sukladno odredbama Odluke.
f) održavanje javne rasvjete
Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselje i nerazvrstanih cesta, sukladno troškovniku
iz ugovora o održavanju javne rasvjete.
g) Dezinsekcija i deratizacija
Dezinsekcija i deratizacija podrazumijeva provođenje
mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Dezinsekcija se vrši prema potrebi, preventivno na
otvorenim javnim površinama zaprašivanjem te larvicidnim tretiranjem.
Poslove dezinsekcije i deratizacije obavljat će
trgovačko društvo koje je ovlašteno za tu vrstu poslova
i sa kojim Općina, nakon provedenog natječaja, potpiše
ugovor.
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
460.000
Rashodi za materijal i energiju/potroš.
210.000
Rashodi za usluge
250.000
Održavanje groblja i objekata na groblju 80.000
Rashodi za usluge
80.000
UKUPNO
2.200.000
IV.
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Na temelju podataka o površinama poslovnog i
stambenog prostora obveznika plaćanja komunalne
naknade i naknade za uređenje i održavanje groblja
u 2012. godini se planiraju sljedeći prihodi i primici
te izdaci i ostalo plaćanje za održavanje komunalne
infrastrukture.
PRIHODI
Prihodi po posebnim propisima
Komunalna naknada
672.000
Naknada za održavanje groblja
150.000
Boravišna pristojba
120.000
Koncesija-naknada
3.000
Sredstva iz proračuna Općine
565.000
Tekuće pomoći državnog proračuna
200.000
Tekuće pomoći županijskog proračuna 170.000
Tekuće pomoći -Fond
320.000
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
2.200.000
IZDACI
Održavanje cesta i drugih javnih
površina (plaža,šetnica,obale)
Rashodi za usluge
Održavanje i uređenje javnih zelenih
površina
Rashodi za usluge
1.360.000
1.360.000
300.000
300.000
ZAVRŠNA ODREDBA
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja ,
objaviti će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.
godine.
Klasa: 363-05/11-01-4
Ur.broj: 2182/18-01/11 -16
Murter, 28. prosinac 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
h) ostale komunalne djelatnosti od lokalnog
značaja
Pod nazivom ostale komunalne djelatnosti od lokalnog značaja podrazumijeva se materijal i dijelovi za
održavanje zgrade, groblja i javnih površina, upojnih
bunara, obale i plaža kao i sredstva za ostale usluge
tekućeg i investicijskog održavanja.
Strana 59 - Broj 2
____________________
7
Na temelju članka 3. i 9. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90
i 27/93) i članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 16.
sjednici, od 28. prosinca 2011. godine, donosi
PROGRAM
javnih potrebau kulturi Općine
Murter-Kornati za 2012. godinu
I. TEMELJNE ODREDBE
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti, opseg,
kvalitete i način zadovoljavanja javnih potreba u kulturi
za Općinu Murter-Kornati te obim i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2012. godini.
U 2012. godini poticat će se, promicati i financirati
slijedeće djelatnosti i programi u kulturi:
- djelatnosti i pojedinačni programi Narodne
knjižnice i čitaonice Murter kao jedine ustanova u kulturi
na području općine,
- djelatnosti udruga u kulturi kao amaterskog
kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- pojedinačne akcija i manifestacija u kulturi koje
pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog
života,
- ulaganje određenih sredstava u obnovu, restauraciju i privođenje namjeni ili investicijsko održavanje,
adaptaciju i opremanje objekata za rad udruga i
ustanove,
Ukupan iznos sredstava za sve gore navedene djelat-
Strana 60 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
nosti i programe za 2012. godine planirani su u iznosu
od ukupno 914.000 kuna.
II. DJELATNOST I POSLOVI USTANOVA
KULTURE
Općina Murter, kao osnivač i vlasnik javne ustanove
«Narodna knjižnica i čitaonica Murter» utvrđuje kao
javne potrebe djelatnost i poslove ove ustanova sukladno
posebnim zakonima za djelatnost ove ustanove.
Narodna knjižnica obavlja djelatnost i poslove zadovoljavanja potreba pučanstva za knjigom i informiranjem, širenjem naobrazbe i kulture, omogućavanje
stručnog usavršavanja, organiziranje kulturnih manifestacija i programa.
Općina osigurava proračunska sredstva za rad zaposlenika, utrošeni materijal, energiju, komunalne i ostale
usluge, za izdatke tekućeg održavanja, te sufinanciranje
povećanja knjižnog fonda.
Dio troškova Narodne knjižnice pokriva se iz sredstava dobivenih od Ministarstva kulture, Šibensko-kninske
županije, te vlastitih prihoda (članarina).
Narodna knjižnica i čitaonica nosilac je i suorganizator Murterskog kulturnog ljeta. Sredstva za kulturno
ljeto dostavit će se Narodnoj knjižnici prema Programu
za ljeto 2012. godine.
Sredstva planirana za redovan rad i nabavu knjižnične
građe Narodne knjižnice planirana su u iznos od
414.000 kuna dok je za kulturne manifestacije planirano
ukupno 270.000 kuna.
Ova sredstva raspoređuje se kako slijedi;
Program javnih potreba u kulturi
684.000
Manifestacije u kulturi
270.000
Rashodi poslovanja
250.000
Rashodi za materijal i energiju
20.000
Djelatnost knjižnice
414.000
Rashodi za zaposlene
305.000
Materijalni rashodi
85.000
Rashodi za nabavu nefinanc. Imovine/knjige
24.000
III. DJELATNOST UDRUGA KULTURE
Vrijedan dio kulture Općine Murter –Kornati je
djelovanje udruga na različitim područjima kulturnoumjetničkog stvaralaštva.
Planirani iznos za udruge u 2012. godinu iznosi
230.000,00 kuna i to;
Djelatnost kulturno umjetni. Društava
200.000
Tekuće donacije
200.000
Pomoć Župi sv. Mihovil
30.000
Tekuće donacije
30.000
ZAVRŠNE ODREDBE
Sredstava namijenjena za redovnu djelatnost
ustanove u kulturi dostavljat će se u mjesečnim akontacijama, a sredstva namijenjena udrugama kulture te za
organizaciju kulturnih manifestacija prema zahtjevima
sa definiranim i specificiranim troškovima.
Utorak, 28. veljače 2012.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranom iznosu, izdaci za kulturu izvršavati će se
u visini ostvarenih prihoda Općine Murter-Kornati za
razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršavat će se ukoliko se ostvari planirani
proračunski prihod.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi Općine
Murter-Kornati stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.
KLASA: 610-01/11-01-3
URBROJ: 2182/18-01/11-16
Murter, 28. prosinac 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
8
Na temelju članka 39. Zakona o športu (“Narodne
novine”, broj 111/97) i članka 28. Statuta Općine
Murter - Kornati (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije “, broj 11/09), Općinsko vijeće Općine MurterKornati, na 16. sjednici, od 28. prosinca 2011. godine,
donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu Općine
Murter-Kornati za 2012. godinu
I. TEMELJNE ODREDBE
Program javnih potreba u športu Općine MurterKornati za 2012. godinu temelji se na:
- postignutom stupnju razvitka murterskog
športa,
- zakonskim obvezama koje su utvrđene člankom
39. Zakona o športu Republike Hrvatske,
- očekivanom prilivu sredstava u Proračun Općine
Murter - Kornati tijekom 2012. godine,
- planovima daljnjeg razvitka murterskog športa
i očekivanim natjecateljskim rezultatima u pojedinoj
športskoj grani.
II. CILJ DONOŠENJA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U ŠPORTU
Osnovni ciljevi donošenja Programa su;
- očuvanje i poboljšanje postignute razine kvalitete
murterskog športa, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Murter-Kornati,
- uključivanje što većeg broja djece i mladeži u
šport putem športskih udruga koje djeluju na području
Općine,
- osiguranje poticajnih sredstva za osposobljavanje
i usavršavanje stručnih kadrova u športu,
- osiguranje kontinuiteta ulaganja u investicijsko
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
održavanje postojećih športskih objekata i organizirano
kontinuirano korištenje postojećih objekata , te izgradnju
novih objekata od interesa za Općinu Murter-Kornati.
III. PROGRAMSKA PODRUČJA
Programska područja utvrđena su na osnovi postavljenih ciljeva i zadaća Programa javnih potreba u športu
u Općini Murter – Kornati za 2012. godinu i to:
- natjecateljski šport športskih udruga u redovitom
sustavu natjecanja,
- redovan rad udruga.
Sva sredstva, osim sredstava za i investicijsko
održavanje športskih objekata, korisnici će ostvarivati
putem svojih udruga dostavom sredstava temeljem
prihvaćenih financijskih planova udruga.
Pravo na korištenje sredstava iz Proračuna općine
Murter-Kornati stječu športske udruge koje su podmirile
sve svoje obveze prema Općini Murter-Kornati i koje
su pravovremeno dostavile izviješće o utrošenim sredstvima za proteklu godinu.
Raspored sredstava planiranih po ovom Programu
izvršit će se posebnom odlukom Vijeća.
Program javnih potreba u športu
300.000
Osnovna djelatnost športskih udruga
200.000
Donacije i ostali rashodi
200.000
Tekuće donacije
200.000
Pomoć za funkcioniranje športske dvorane 100.000
Rashodi za usluge
100.000
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Športske udruge na području Općine Murter-Kornati
odgovorne su za racionalno i namjensko upravljanje
doznačenim sredstvima i obvezne su u skladu sa stavkom
4. članka 39. Zakona o športu Općini Murter-Kornati
podnijeti izviješće o utrošenim sredstvima za 2011.
godinu i upravljanju tim sredstvima.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za športsku djelatnost izvršavati će
se u visini ostvarenih prihoda Općine Murter-Kornati
za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost
isplate razlike izvršavat će se ukoliko se ostvari planirani
proračunski prihod.
Ovaj Program javnih potreba u športu stupa na
snagu danom objave u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2012.
godine.
Strana 61 - Broj 2
9
Na temelju članka 28. Statuta Općine Murter-Kornati
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
11/09), Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati, na 16.
sjednici, od 28. prosinca 2011. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Općine Murter- Kornati u 2012. godini
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju oblici, opseg i način
zadovoljavanja socijalnih i zdravstvenih potreba u
Općini Murter-Kornati, te obim i način sufinanciranja
tih potreba kroz Proračun Općine u 2012. godini.
I. Javne potrebe u zdravstvu
Članak 2.
Program javnih potreba u zdravstvu ostvaruje se kroz
slijedeće oblike sufinanciranja i pomoći;
- sufinanciranje troškova nabave potrošnog
materijala ambulante primarne zdravstvene zaštite u
Murteru,
- poboljšanje standarda ambulante Murter,
- preventivnu zdravstvenu zaštitu stanovnika
- osiguranje sredstva za rad „turističke ambulante“.
II. Socijalni program
Članak 3.
Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike
pomoći:
- jednokratne novčane pomoći utvrđene člankom 7.
stavkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”,
broj 73/97, 27/01 i 59/01),
- jednokratne novčane pomoći građanima lošijeg
materijalnog i socijalnog statusa,
- sredstva za ogrjeve i druge materijalne pomoći,
- sufinanciranje programa odgoja djece s teškoćama
u razvoju,
- pomoć mladim obiteljima,
- stipendije,
- objekti i ustanove (osnivanje, gradnja održavanje,
sufinanciranje),
- druge pomoći.
Članak 4.
Pomoći u novcu nemaju trajni karakter.
KLASA: 620-01/11-01-6
URBROJ:2182/18-01/11-16
Murter, 28. prosinac 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
Članak 5.
Korisnici Socijalnog programa su socijalno ugroženo
stanovništvo.
Članak 6.
Svi korisnici socijalnih pomoći koji proizlaze iz
ovog programa morat će zadovoljiti osnovne kriterije
za ostvarivanje prava na jedno od davanja ili posebne
kriterije određene zakonom.
Strana 62 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 7.
Korisnici Socijalnog programa dužni su dati točne
osobne podatke i podatke o imovinskom stanju kao i
promjene u prihodovnom stanju te druge odgovarajuće
dokaze.
Ukoliko je korisnik dao neistinite podatke, zadržava
se pravo na povrat davanja.
Članak 8.
Rješenja i druga pismena o provođenju ovog Programa donosit će Jedinstveni upravni odjel.
III. Ostale pomoći
Članak 9.
Općina Murter-Kornati će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostale udruge
i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje
djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora
ili vlastitih prihoda.
Odluke o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko
vijeće.
Potpore za novorođeno dijete
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
Program Javnih potreba u socijalnoj skrbi 307.000
Stipendije i školarine prema soc. Programu
120.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
120.000
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima 10.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
10.000
Pomoć u naravi (ogrjev, režije, prehrana) 30.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
30.000
Hvidra Dragovoljci i Veterani
25.000
Tekuće donacije
25.000
Djelatnost Crvenog križa
15.000
Tekuće donacije
15.000
Potpore mladim obiteljima
20.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
20.000
60.000
60.000
V. Završne odredbe
Članak 11.
Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u
planiranom iznosu, izdaci za potrebu realizacije ovoga
Programa izvršavat će se u visini ostvarenih prihoda
Općine Murter -Kornati za razdoblje prije isplate u
tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršit će se
po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine
Murter-Kornati.
Članak 12.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2012. godine.
KLASA: 550-01/11-01-5
UR. BROJ: 2182/18-01/11-16
Murter, 28. prosinac 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MURTER-KORNATI
IV. Sredstva
Članak 10.
Ukupna sredstva za ostvarenje ovog programa
planirana su u iznosu od 380.000,00 kuna.
Sredstva se raspoređuju kako slijedi;
Program Javnih potreba u zdravstvu i preventiva
125.000
Hitna medic. Pomoć/turist.amb.
45.000
Rashodi poslovanja
45.000
Preventivni pregledi i savjetovanja
10.000
Osatale naknade građ. i kuć. iz prorač.
10.000
Rashodi za uređaje ambulante
45.000
Rashodi poslovanja
45.000
Utorak, 28. veljače 2012.
PREDSJEDNIK
Ivo Pleslić, v.r.
____________________
VIII.
OPĆINA ROGOZNICA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, br. 87/08) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Rogoznica za 2011. godinu (II.)
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Rogoznica za
2011. godinu (II.) (u daljnjem tekstu: Rebalans), sastoji
se od:
I . OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
PLAN ZA 2011.
- PRIHODI POSLOVANJA
17.513.000
- UKUPNI PRIHODI
17.513.000
- RASHODI POSLOVANJA
10.528.000
- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
6.985.000
- UKUPNI RASHODI
17.513.000
SMANJENJE
- 1.132.200
- 1.132.200
- 712.200
- 420.000
- 1.132.200
REBALANS
16.380.800
16.380.800
9.815.800
6.565.000
16.380.800
Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda
i izdataka kako slijedi:
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 63 - Broj 2
PLANIRANO
16.380.800,00
16.380.800,00
6.637.000,00
1.957.000,00
1.500.000,00
150.000,00
300.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
4.500.000,00
2.200.000,00
2.300.000,00
180.000,00
120.000,00
60.000,00
0,00
0,00
270.000,00
270.000,00
200.000,00
70.000,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
0,00
960.000,00
460.000,00
500.000,00
651
6512
6514
652
6523
6526
653
6531
6532
66
661
6613
663
6632
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
Porezi na imovinu
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Ostali prihodi od poreza
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
“Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade”
Ostale pristojbe i naknade
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali nespomenuti prihodi
Komunalni doprinosi i naknade
Komunalni doprinosi
Komunalne naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kapitalne donacije
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
PLANIRANO
16.380.800,00
9.815.800,00
1.417.500,00
1.164.500,00
1.164.500,00
53.000,00
53.000,00
200.000,00
181.000,00
19.000,00
OPĆI DIO
BROJ
KONTA
6
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
6116
613
6131
6134
614
6142
6145
616
6163
63
633
6331
6332
634
6341
64
641
6413
642
6421
6423
65
8.393.800,00
1.300.000,00
1.000.000,00
300.000,00
293.800,00
0,00
293.800,00
6.800.000,00
5.500.000,00
1.300.000,00
120.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
Strana 64 - Broj 2
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
34
343
3431
35
352
3522
36
363
3631
37
372
3721
3722
38
381
3811
385
3851
386
3861
4
41
411
4111
412
4126
42
421
4212
4213
4214
422
4221
4227
423
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
Materijalni rashodi
6.667.300,00
Naknade troškova zaposlenima
52.000,00
Službena putovanja
16.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
30.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
6.000,00
Rashodi za materijal i energiju
792.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
70.000,00
Materijal i sirovine
5.000,00
Energija
600.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
82.000,00
Sitni inventar i auto gume
35.000,00
Rashodi za usluge
5.228.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
150.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4.257.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
150.000,00
Komunalne usluge
16.000,00
Zdravstvene i veterinarske usluge
55.000,00
Intelektualne i osobne usluge
320.000,00
Računalne usluge
120.000,00
Ostale usluge
160.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
595.300,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
300.000,00
Premije osiguranja
15.000,00
Reprezentacija
80.000,00
Članarine
300,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00
Financijski rashodi
10.000,00
Ostali financijski rashodi
10.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00
Subvencije
90.000,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 90.000,00
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
90.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
0,00
Pomoći unutar općeg proračuna
0,00
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
413.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
413.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
213.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
200.000,00
Ostali rashodi
1.218.000,00
Tekuće donacije
1.168.000,00
Tekuće donacije u novcu
1.168.000,00
Izvanredni rashodi
0,00
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
0,00
Kapitalne pomoći
50.000,00
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama
te trgovačkim društvima u javnom sek
50.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
6.565.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
875.000,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
465.000,00
Zemljište
465.000,00
Nematerijalna imovina
410.000,00
Ostala nematerijalna imovina
410.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.690.000,00
Građevinski objekti
5.480.000,00
Poslovni objekti
1.080.000,00
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
2.220.000,00
Ostali građevinski objekti
2.180.000,00
Postrojenja i oprema
60.000,00
Uredska oprema i namještaj
50.000,00
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
10.000,00
Prijevozna sredstva
0,00
Utorak, 28. veljače 2012.
4231
426
4262
4264
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Strana 65 - Broj 2
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
II. POSEBNI DIO
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i
unaprjeđenje prirodnog okoliša i protupožarnu zaštitu, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Izdaci Proračuna za 2011. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna.
RAZDJEL 01 – Predstavničko i izvršno tijelo Općine
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga
Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće broji 11 članova, odnosno vijećnika.
U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Rogoznica čija ukupna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, ako je stjecanje
i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a isto je povedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- odluka o promjeni granice Općine Rogoznica,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interes za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i
preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i razrješava njihove članove,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to propisano zakonom, odnosno drugim aktom,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine,
- utvrđuje programe razvitka pojedinih djelatnosti i programe javnih potreba od značenja za Općinu,
- donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja Općine,
- uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o zaduženju Općine, u skladu sa zakonom,
- daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika zajedno s donošenjem Proračuna
Općine, u skladu sa zakonom,
- razmatra redovna izvješća načelnika o njegovom radu, kao i druga tražena izvješća o pojedinim pitanjima
iz njegovog djelokruga,
- raspisuje referendum o razrješenju načelnika i njegova zamjenika,
- odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom ili neizravnom vlasništvu Općine i ustanovi koje je
osnivač Općina, za ispunjenje njihovih obveza,
- donosi odluke i druge opće i pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim
aktima,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.
Strana 66 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
Razdjel 02 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
U Jedinstvenom upravnom odjelusistematizirana sljedeća radna mjesta:
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
1
- Stručni savjetnik za pravne poslove
1
- Stručni savjetnik za financije
1
- Referent - administrativni tajnik
1
- Referent - administrator
1
- Referent - komunalni redar
1
- Referent za komunalne poslove
2
- Referent za komunalnu infrastrukturu
1
- Referent - blagajnik
1
POSEBNI DIO
POZICIJA
BROJ
KONTA
Razdjel
001
Razdjel
001
Glavni program A01
Glavni program A01
Program
A01 1000
Program
A01 1000
Aktivnost
A01 1000 A100001
3
32
322
R0001
3224
323
R0002
3232
R0003
3232
Aktivnost
A01 1000 A100002
3
32
323
R0004
3232
Aktivnost
A01 1000 A100003
R0005
Aktivnost
R0006
Aktivnost
R0007
R0008
Aktivnost
R0009
R0010
3
32
323
3232
A01 1000 A100004
3
32
323
3232
A01 1000 A100005
3
32
322
3224
323
3232
A01 1000 A100006
3
32
322
3224
323
3232
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKO VIJEĆE
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
OD LOKALNOG ZNAČAJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
UREĐENJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
PLANIRANO
16.380.800,00
5.212.000,00
7.841.000,00
3.026.000,00
7.841.000,00
831.000,00
3.471.000,00
2.405.000,00
2.405.000,00
2.405.000,00
70.000,00
70.000,00
2.335.000,00
85.000,00
2.250.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
16.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program
A01 1001
KAPITALNA ULAGANJA
Program
A01 1001
KAPITALNA ULAGANJA
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 KAPITALNA ULAGANJA
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 KAPITALNA ULAGANJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
R0011
4111
Zemljište
412
Nematerijalna imovina
R0012
4126
Ostala nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
421
Građevinski objekti
R0013
4212
Poslovni objekti
R0014
4212
Poslovni objekti
R0069
4212
Poslovni objekti
R0015
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
R0016
4214
Ostali građevinski objekti
R0017
4214
Ostali građevinski objekti
R0018
4214
Ostali građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
R0019
4221
Uredska oprema i namještaj
R0020
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
423
Prijevozna sredstva
R0068
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R0022
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Glavni program A02
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Program
A02 1000
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Aktivnost
A02 1000 A100002 MATERIJALNI RASHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0032
3237
Intelektualne i osobne usluge
Aktivnost
A02 1000 A100003 OSTALI RASHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0031
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0038
3293
Reprezentacija
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
R0041
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
35
Subvencije
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
R0042
3522
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363
Pomoći unutar općeg proračuna
R0067
3631
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0043
3811
Tekuće donacije u novcu
R0044
3811
Tekuće donacije u novcu
R0046
3811
Tekuće donacije u novcu
R0047
3811
Tekuće donacije u novcu
R0048
3811
Tekuće donacije u novcu
R0049
3811
Tekuće donacije u novcu
R0050
3811
Tekuće donacije u novcu
Strana 67 - Broj 2
2.195.000,00
4.370.000,00
4.370.000,00
2.195.000,00
2.195.000,00
4.370.000,00
875.000,00
465.000,00
465.000,00
410.000,00
410.000,00
1.320.000,00
4.370.000,00
1.110.000,00
4.370.000,00
1.000.000,00
0,00
80.000,00
2.220.000,00
1.150.000,00
550.000,00
480.000,00
60.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
2.186.000,00
2.186.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
1.453.000,00
1.453.000,00
135.000,00
55.000,00
55.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
1.218.000,00
1.168.000,00
0,00
6.000,00
320.000,00
550.000,00
90.000,00
10.000,00
90.000,00
Strana 68 - Broj 2
R0051
R0052
R0054
R0066
3811
3811
3811
3811
385
3851
386
3861
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Tekuće donacije u novcu
0,00
Tekuće donacije u novcu
82.000,00
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
Izvanredni rashodi
0,00
R0045
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
0,00
Kapitalne pomoći
50.000,00
R0053
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama
te trgovačkim društvima u javnom sek
50.000,00
Aktivnost
A02 1000 A100004 SOCIJALNI PROGRAM
413.000,00
3
Rashodi poslovanja
413.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
413.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
413.000,00
R0055
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
213.000,00
R0056
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
200.000,00
R0057
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
0,00
Razdjel
002
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
3.327.800,00
Glavni program A01
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
0,00
Program
A01 1001
KAPITALNA ULAGANJA
0,00
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 KAPITALNA ULAGANJA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
R0021
4262
Ulaganja u računalne programe
0,00
Glavni program A02
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
3.327.800,00
Program
A02 1000
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
3.327.800,00
Aktivnost
A02 1000 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.469.500,00
3
Rashodi poslovanja
1.469.500,00
31
Rashodi za zaposlene
1.417.500,00
311
Plaće (Bruto)
1.164.500,00
R0058
3111
Plaće za redovan rad
1.164.500,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
53.000,00
R0059
3121
Ostali rashodi za zaposlene
53.000,00
313
Doprinosi na plaće
200.000,00
R0060
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
181.000,00
R0061
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
19.000,00
32
Materijalni rashodi
52.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
52.000,00
R0062
3211
Službena putovanja
16.000,00
R0063
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
30.000,00
R0064
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
6.000,00
Aktivnost
A02 1000 A100002 MATERIJALNI RASHODI
1.858.300,00
3
Rashodi poslovanja
1.858.300,00
32
Materijalni rashodi
1.858.300,00
322
Rashodi za materijal i energiju
722.000,00
R0065
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
70.000,00
R0023
3222
Materijal i sirovine
5.000,00
R0024
3223
Energija
600.000,00
R0025
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
12.000,00
R0026
3225
Sitni inventar i auto gume
35.000,00
323
Rashodi za usluge
621.000,00
R0027
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
150.000,00
R0028
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
25.000,00
R0029
3233
Usluge promidžbe i informiranja
150.000,00
R0030
3234
Komunalne usluge
15.000,00
R0036
3234
Komunalne usluge
1.000,00
R0033
3238
Računalne usluge
120.000,00
R0034
3239
Ostale usluge
160.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
515.300,00
R0035
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
300.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
R0037
R0039
R0040
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3292
3294
3299
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Strana 69 - Broj 2
15.000,00
300,00
200.000,00
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Proračuna (II.) stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije“, a primjenjuju se od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.
Klasa: 400-08/11-80/10
Urbroj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
2
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici,
od 22. prosinca 2011. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Rogoznica za 2012. godinu
Članak 1.
Proračun Općine Rogoznica za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
-PRIHODI POSLOVANJA
- UKUPNI PRIHODI
-RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
- UKUPNI RASHODI
U Tekuću pričuvu se izdvaja 10.000. kuna.
PLAN ZA 2012.
18.477.000
18.477.000
9.610.000
8.867.000
18.477.000
Članak 2.
Članak 3.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda
i izdataka kako slijedi:
OPĆI DIO
BROJ
KONTA
6
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
6116
613
6131
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
Porez i prirez na dohodak od kapitala
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine
Porezi na imovinu
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
PLANIRANO
18.477.000,00
18.477.000,00
7.146.000,00
2.726.000,00
2.200.000,00
200.000,00
300.000,00
1.000,00
20.000,00
5.000,00
4.200.000,00
1.700.000,00
Strana 70 - Broj 2
6134
614
6142
6145
616
6163
63
633
6331
6332
634
6341
64
641
6413
642
6421
6423
65
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
651
6512
6514
652
6523
6526
653
6531
6532
66
661
6613
663
6632
Povremeni porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Ostali prihodi od poreza
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Naknada za korištenje nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
“Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade”
Ostale pristojbe i naknade
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali nespomenuti prihodi
Komunalni doprinosi i naknade
Komunalni doprinosi
Komunalne naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kapitalne donacije
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
2.500.000,00
210.000,00
150.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
860.000,00
270.000,00
200.000,00
70.000,00
590.000,00
590.000,00
1.001.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
9.350.000,00
1.550.000,00
1.200.000,00
350.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
7.500.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
120.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
70.000,00
PLANIRANO
18.477.000,00
9.610.000,00
1.583.800,00
1.323.800,00
1.323.800,00
60.000,00
60.000,00
200.000,00
181.000,00
19.000,00
6.030.200,00
48.000,00
12.000,00
30.000,00
6.000,00
775.000,00
70.000,00
5.000,00
600.000,00
80.000,00
20.000,00
4.742.000,00
150.000,00
3.651.000,00
90.000,00
16.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
34
343
3431
35
352
3522
36
363
3631
37
372
3721
3722
38
381
3811
385
3851
386
3861
4
41
411
4111
412
4126
42
421
4212
4213
4214
422
4221
4227
423
4231
426
4262
4264
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim
društvima u javnom sek
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište
Nematerijalna imovina
Ostala nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Poslovni objekti
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Strana 71 - Broj 2
55.000,00
500.000,00
120.000,00
160.000,00
465.200,00
200.000,00
15.000,00
50.000,00
200,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
458.000,00
458.000,00
238.000,00
220.000,00
1.318.000,00
1.258.000,00
1.258.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
8.867.000,00
242.000,00
0,00
0,00
242.000,00
242.000,00
8.625.000,00
7.790.000,00
1.080.000,00
1.900.000,00
4.810.000,00
55.000,00
50.000,00
5.000,00
180.000,00
180.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
II. POSEBNI DIO
Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i
unaprjeđenje prirodnog okoliša i protupožarnu zaštitu, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Izdaci Proračuna za 2011. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u Posebnom
dijelu Proračuna.
Strana 72 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
RAZDJEL 01 – Predstavničko i izvršno tijelo
Općine
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru
djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu
sa zakonom i Statutom.
Općinsko vijeće broji 11 članova, odnosno
vijećnika.
U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko
vijeće:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja
iz samoupravnog djelokruga općine,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju
proračuna,
- odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina Općine Rogoznica čija ukupna vrijednost
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano
u Proračunu, a isto je povedeno u skladu sa zakonskim
propisima,
- odluka o promjeni granice Općine Rogoznica,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka
društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interes za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim
promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova,
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije
propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu
sa općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
- osniva radna tijela Općinskog vijeća, te bira i
razrješava njihove članove,
Utorak, 28. veljače 2012.
- imenuje i razrješava i druge osobe određene
zakonom, drugim propisima i ovim Statutom, te daje
suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to
propisano zakonom, odnosno drugim aktom,
- odlučuje o pokroviteljstvu,
- donosi odluke o kriterijima, načinu i postupku za
dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine,
- utvrđuje programe razvitka pojedinih djelatnosti
i programe javnih potreba od značenja za Općinu,
- donosi prostorne planove i druge dokumente
prostornog uređenja Općine,
- uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom
i ovim Statutom,
- odlučuje o zaduženju Općine, u skladu sa zakonom,
- daje suglasnost na prijedlog financijskog plana
izvanproračunskog korisnika zajedno s donošenjem
Proračuna Općine, u skladu sa zakonom,
- razmatra redovna izvješća načelnika o njegovom
radu, kao i druga tražena izvješća o pojedinim pitanjima
iz njegovog djelokruga,
- raspisuje referendum o razrješenju načelnika i
njegova zamjenika,
- odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u
većinskom ili neizravnom vlasništvu Općine i ustanovi
koje je osnivač Općina, za ispunjenje njihovih obveza,
- donosi odluke i druge opće i pojedinačne akte koji
su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim
aktima,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim
Statutom i drugim aktima.
Razdjel 02 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
U Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizirana
sljedeća radna mjesta:
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
1
- Stručni savjetnik za pravne poslove
1
- Stručni savjetnik za financije
1
- Referent - administrativni tajnik
1
- Referent - administrator
1
- Referent - komunalni redar
1
- Referent za komunalne poslove
2
- Referent za komunalnu infrastrukturu
1
- Referent - blagajnik
1
II. POSEBNI DIO
BROJ
POZICIJA KONTA
Razdjel
001
Glavni program A01
Glavni program A02
Program
A02 1000
Program
A01 1000
Program
A01 1001
Aktivnost A02 1000 A100004
Kapitalni projekt
Aktivnost A01 1000 A100006
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
OPĆINSKO VIJEĆE
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KAPITALNA ULAGANJA
SOCIJALNI PROGRAM
A01 1001 K100001 KAPITALNA ULAGANJA
UREĐENJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE
PLANIRANO
18.477.000,00
15.164.000,00
5.033.000,00
2.601.000,00
2.601.000,00
966.000,00
4.067.000,00
458.000,00
4.067.000,00
150.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
Aktivnost
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
A01 1000 A100003
Strana 73 - Broj 2
OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI OD
LOKALNOG ZNAČAJA
716.000,00
Aktivnost A01 1000 A100004
UREĐENJE NEKONCESIONIRANIH PLAŽA
100.000,00
Aktivnost A02 1000 A100002
MATERIJALNI RASHODI
500.000,00
Aktivnost A02 1000 A100003
OSTALI RASHODI
1.643.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
458.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
100.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
716.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
150.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4.067.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1.643.000,00
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
427.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 01
OPĆE JAVNE USLUGE
1.077.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 011
“IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI
I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI”
235.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA011
“IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,
FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI”
135.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
135.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
235.000,00
3
Rashodi poslovanja
135.000,00
32
Materijalni rashodi
105.000,00
323
Rashodi za usluge
55.000,00
R0031
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
55.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
50.000,00
R0038
3293
Reprezentacija
50.000,00
34
Financijski rashodi
10.000,00
343
Ostali financijski rashodi
10.000,00
R0041
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
10.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
381
Tekuće donacije
20.000,00
R0049
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
R0051
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
235.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
235.000,00
422
Postrojenja i oprema
55.000,00
R0019
4221
Uredska oprema i namještaj
50.000,00
R0020
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
5.000,00
423
Prijevozna sredstva
180.000,00
R0068
4231
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 013
OPĆE USLUGE
842.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0132 SVEUKUPNO PLANIRANJE I STATISTIČKE USLUGE
842.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
842.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
242.000,00
412
Nematerijalna imovina
242.000,00
R0012
4126
Ostala nematerijalna imovina
242.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
600.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
600.000,00
R0022
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 016
OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE 210.000,00
3
Rashodi poslovanja
210.000,00
35
Subvencije
210.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
210.000,00
R0042
3522
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 018
PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU
RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA
82.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0180 PRIJENOSI OPĆEG KARAKTERA IZMEĐU
RAZLIČITIH DRŽAVNIH RAZINA
82.000,00
3
Rashodi poslovanja
82.000,00
38
Ostali rashodi
82.000,00
381
Tekuće donacije
82.000,00
Strana 74 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0054
3811
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 03
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 032
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0320
3
38
381
R0047
3811
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 041
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 041
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0411
4
41
411
R0011
4111
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0412
3
38
385
R0045
3851
386
R0053
3861
FUNKCIJSKA KLASIFIKA044
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 044
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 044
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 044
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0443
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0443
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0443
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0443
3
3
3
32
32
322
R0009
3224
323
323
R0010
3232
R0032
3237
38
381
R0052
3811
4
42
421
R0014
4212
R0069
4212
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 047
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0473
3
32
323
R0006
3232
Utorak, 28. veljače 2012.
Tekuće donacije u novcu
82.000,00
JAVNI RED I SIGURNOST
550.000,00
USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
550.000,00
USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
550.000,00
Rashodi poslovanja
550.000,00
Ostali rashodi
550.000,00
Tekuće donacije
550.000,00
Tekuće donacije u novcu
550.000,00
EKONOMSKI POSLOVI
60.000,00
EKONOMSKI POSLOVI
500.000,00
EKONOMSKI POSLOVI
80.000,00
EKONOMSKI POSLOVI
150.000,00
EKONOMSKI POSLOVI
100.000,00
“OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI
VEZANI UZ RAD”
60.000,00
“OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI
VEZANI UZ RAD”
0,00
OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI
0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
0,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
0,00
Zemljište
0,00
OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD
60.000,00
Rashodi poslovanja
60.000,00
Ostali rashodi
60.000,00
Izvanredni rashodi
10.000,00
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
10.000,00
Kapitalne pomoći
50.000,00
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama
te trgovačkim društvima u javnom sek
50.000,00
“RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO”
0,00
“RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO” 150.000,00
“RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO”
80.000,00
“RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO” 500.000,00
GRAĐEVINARSTVO
0,00
GRAĐEVINARSTVO
500.000,00
GRAĐEVINARSTVO
80.000,00
GRAĐEVINARSTVO
150.000,00
Rashodi poslovanja
150.000,00
Rashodi poslovanja
500.000,00
Rashodi poslovanja
0,00
Materijalni rashodi
150.000,00
Materijalni rashodi
500.000,00
Rashodi za materijal i energiju
50.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
50.000,00
Rashodi za usluge
100.000,00
Rashodi za usluge
500.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
100.000,00
Intelektualne i osobne usluge
500.000,00
Ostali rashodi
0,00
Tekuće donacije
0,00
Tekuće donacije u novcu
0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
80.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
80.000,00
Građevinski objekti
80.000,00
Poslovni objekti
0,00
Poslovni objekti
80.000,00
OSTALE INDUSTRIJE
100.000,00
TURIZAM
100.000,00
Rashodi poslovanja
100.000,00
Materijalni rashodi
100.000,00
Rashodi za usluge
100.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
100.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 05
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 05
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 052
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0520
3
36
363
R0067
3631
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 056
Strana 75 - Broj 2
ZAŠTITA OKOLIŠA
ZAŠTITA OKOLIŠA
GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA
GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA
Rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R0017
4214
Ostali građevinski objekti
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 062
RAZVOJ ZAJEDNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0005
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 064 ULIČNA RASVJETA
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0640 ULIČNA RASVJETA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R0018
4214
Ostali građevinski objekti
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 07
ZDRAVSTVO
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 076
POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0043
3811
Tekuće donacije u novcu
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 08
“REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA”
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 081
SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0050
3811
Tekuće donacije u novcu
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 082
SLUŽBE KULTURE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0820 SLUŽBE KULTURE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0048
3811
Tekuće donacije u novcu
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 084
RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R0066
3811
Tekuće donacije u novcu
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 09
OBRAZOVANJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 091
PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
0,00
1.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.010.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
716.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
1.010.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
190.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
326.000,00
326.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
Strana 76 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0046
3811
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0912
3
38
381
R0044
3811
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 10
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 104
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 1040
3
37
Utorak, 28. veljače 2012.
Tekuće donacije u novcu
OSNOVNO OBRAZOVANJE
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
SOCIJALNA ZAŠTITA
OBITELJ I DJECA
OBITELJ I DJECA
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R0055
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
R0056
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
R0057
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Glavni program A01
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program
A01 1000
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program
A01 1001
KAPITALNA ULAGANJA
Aktivnost A01 1000 A100005
ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA
Aktivnost A01 1000 A100001
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnost A01 1000 A100002
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 KAPITALNA ULAGANJA
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Izvor
IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
EKONOMSKI POSLOVI
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
EKONOMSKI POSLOVI
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
EKONOMSKI POSLOVI
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 044
“RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO”
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 044
“RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO”
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0443 GRAĐEVINARSTVO
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0443 GRAĐEVINARSTVO
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R0007
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323
Rashodi za usluge
R0008
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R0013
4212
Poslovni objekti
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 045
PROMET
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 045
PROMET
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0451 CESTOVNI PROMET
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0451 CESTOVNI PROMET
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R0001
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323
Rashodi za usluge
R0002
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
R0003
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R0015
4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0455 PROMET CJEVOVODIMA I OSTALI PROMET
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
320.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
458.000,00
458.000,00
458.000,00
458.000,00
458.000,00
458.000,00
238.000,00
200.000,00
20.000,00
7.530.000,00
2.730.000,00
4.800.000,00
100.000,00
1.040.000,00
1.590.000,00
4.800.000,00
1.040.000,00
1.590.000,00
100.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
100.000,00
1.040.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.040.000,00
3.800.000,00
1.900.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00
20.000,00
20.000,00
1.020.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 77 - Broj 2
R0016
4214
Ostali građevinski objekti
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 06
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 064
ULIČNA RASVJETA
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0640 ULIČNA RASVJETA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R0004
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Razdjel
002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glavni program A02
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Glavni program A01
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program
A01 1001
KAPITALNA ULAGANJA
Program
A02 1000
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Aktivnost A02 1000 A100001
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Aktivnost A02 1000 A100002
MATERIJALNI RASHODI
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 KAPITALNA ULAGANJA
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Izvor
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 01
OPĆE JAVNE USLUGE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 01
OPĆE JAVNE USLUGE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 01
OPĆE JAVNE USLUGE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 011
“IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI
I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI”
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 011
“IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI
I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI”
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
R0026
3225
Sitni inventar i auto gume
323
Rashodi za usluge
R0027
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
R0028
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
R0029
3233
Usluge promidžbe i informiranja
R0030
3234
Komunalne usluge
R0036
3234
Komunalne usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0035
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R0021
4262
Ulaganja u računalne programe
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 013
OPĆE USLUGE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 013
OPĆE USLUGE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE
3
Rashodi poslovanja
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
R0058
3111
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0059
3121
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
R0060
3132
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
R0061
3133
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32
Materijalni rashodi
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
R0062
3211
Službena putovanja
1.900.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
3.313.000,00
3.313.000,00
0,00
0,00
3.313.000,00
1.631.800,00
1.681.200,00
0,00
0,00
1.681.200,00
1.631.800,00
0,00
861.000,00
1.631.800,00
0,00
501.000,00
0,00
501.000,00
501.000,00
501.000,00
20.000,00
20.000,00
281.000,00
150.000,00
25.000,00
90.000,00
15.000,00
1.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.631.800,00
360.000,00
1.631.800,00
200.000,00
1.631.800,00
200.000,00
1.583.800,00
1.323.800,00
1.323.800,00
60.000,00
60.000,00
200.000,00
181.000,00
19.000,00
48.000,00
200.000,00
48.000,00
12.000,00
Strana 78 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0063
R0064
3212
3213
322
R0065
3221
R0025
3224
323
R0033
3238
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0133
3
32
323
R0034
3239
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 04
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 043
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0435
3
32
322
R0024
3223
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 049
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0490
3
32
329
R0037
3292
R0039
3294
R0040
3299
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 09
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 091
FUNKCIJSKA KLASIFIKA 0911
3
32
322
R0023
3222
Utorak, 28. veljače 2012.
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Rashodi za usluge
Računalne usluge
OSTALE OPĆE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale usluge
EKONOMSKI POSLOVI
GORIVO I ENERGIJA
ELEKTRIČNA ENERGIJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Energija
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Premije osiguranja
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
OBRAZOVANJE
PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Materijal i sirovine
Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije», a primjenjivat će se od 01. siječnja 2012.
godine.
Klasa: 400-08/10-80/12
Urbroj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14.
sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Rogoznica za 2011. godinu
30.000,00
6.000,00
80.000,00
70.000,00
10.000,00
120.000,00
120.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
815.200,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
215.200,00
215.200,00
215.200,00
215.200,00
215.200,00
15.000,00
200,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršenja Proračuna
Općine Rogoznica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom Općine, te prava i obveze nositelja izvršavanja
proračunskih sredstava.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i
rashoda u kojemu se iskazuju svi prihodi prema izvorima
iz kojih potječu, rashodi po vrstama rashoda.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su: prihodi od
poreza, pomoći, prihodi od imovine, kao i ostali prihodi
po posebnim propisima.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda
i izdataka za financiranje tekućih i kapitalnih javnih
potreba na općinskoj razini.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih planova
u skladu s raspoloživim sredstvima.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imati će
sredstva za redovitu djelatnost Jedinstvenog upravnog
odjela.
Članak 5.
Tekuće pomoći iz državnog proračuna Općina
Rogoznica može koristiti samo za financiranje obveznih rashoda propisanih Zakonom te je predsjednik
Općinskog vijeća dužan tromjesečno izvještavati Ministarstvo o korištenju pomoći.
Članak 6.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna
namijenjena za projekte, programe i tekuće donacije
moraju se rasporediti po krajnjim korisnicima i ne mogu
se koristiti prije donošenja programa korištenja sredstava
po korisnicima.
Program korištenja sredstava donosi Općinsko
vijeće.
Članak 7.
Neraspoređeni dio Proračuna čine sredstva
proračunske zalihe, koja se koriste za hitne i nepredvidive rashode.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše
0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka i ne mogu
se koristiti za kreditiranja.
Članak 8.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga, te
ustupanje radova provoditi će se u skladu sa propisima
o javnoj nabavi.
Članak 9.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika
regulirana su odlukom Općinskog vijeća, zakonskim
propisima i općim aktima.
Članak 10.
Zbog nedostatka sredstava u Proračunu Općine
se može zadužiti za investiciju koja se financira iz
proračuna, koju potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu
suglasnost Vlade.
Članak 11.
Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) može
iznositi najviše 20 % ostvarenih prihoda prethodne
godine umanjenih za primitke od potpora (pomoći)
dotacije i transfere iz državnog proračuna i primitke iz
jedinice područne (regionalne) samouprave.
Članak 12.
Aktom o osnivanju proračunskog Fonda Općina
Rogoznica utvrditi će: namjenu Proračunskog fonda,
razdoblje za koje se proračunski Fond osniva, upravno tijelo nadležno za upravljanje i raspolaganjem
sredstvima proračunskog Fonda i izvore financiranja
proračunskog Fonda.
Članak 13.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je
Strana 79 - Broj 2
čelnik jedinice lokalne samouprave (načelnik Općine).
Članak 14.
Rashodi i izdaci proračuna moraju biti uravnoteženi
s prihodima i primicima.
Ako tijekom proračunske godine dođe do povećanja
i smanjenja rashoda i izdataka odnosno prihoda i primitaka, uravnoteženje Proračuna se provodi izmjenama i
dopunama proračuna, a podnosi se Općinskom vijeću
na usvajanje.
Članak 15.
U okviru proračunske stavke Jedinstvenog upravnog
odjela preraspodjela utvrđenih rashoda dopuštena
je između pojedinih stavaka najviše do 5 % rashoda
utvrđenih na stavci koje se umanjuje uz odobrenje
načelnika.
Članak 16.
Ako se tijekom 2011. godine usvoje zakoni, odluke ili programi na temelju kojih nastaju nove obveze
Proračuna, obveze osiguranja sredstava izvršiti će se u
Proračunu Općine Rogoznica za 2012. godinu u skladu s
trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.
Članak 17.
Proračun se izvršava do 31.prosinca 2011.godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2011.godine, podmirit će se iz Proračuna naredne fiskalne godine.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011.
godine.
Klasa: 400-08/11-80/11
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
4
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine
Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Rogoznica
za 2012. godinu
Strana 80 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršenja Proračuna
Općine Rogoznica za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom Općine, te prava i obveze nositelja izvršavanja
proračunskih sredstava.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i
rashoda u kojemu se iskazuju svi prihodi prema izvorima
iz kojih potječu, rashodi po vrstama rashoda.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su: prihodi od
poreza, pomoći, prihodi od imovine, kao i ostali prihodi
po posebnim propisima.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda
i izdataka za financiranje tekućih i kapitalnih javnih
potreba na općinskoj razini.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih planova
u skladu s raspoloživim sredstvima.
Članak 4.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imati će
sredstva za redovitu djelatnost Jedinstvenog upravnog
odjela.
Članak 5.
Tekuće pomoći iz državnog proračuna Općina
Rogoznica može koristiti samo za financiranje obveznih rashoda propisanih Zakonom te je predsjednik
Općinskog vijeća dužan tromjesečno izvještavati Ministarstvo o korištenju pomoći.
Članak 6.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna
namijenjena za projekte, programe i tekuće donacije
moraju se rasporediti po krajnjim korisnicima i ne mogu
se koristiti prije donošenja programa korištenja sredstava
po korisnicima.
Program korištenja sredstava donosi Općinsko
vijeće.
Članak 7.
Neraspoređeni dio Proračuna čine sredstva
proračunske zalihe, koja se koriste za hitne i nepredvidive rashode.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše
0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka i ne mogu
se koristiti za kreditiranja.
Visina proračunske zalihe u Proračunu za 2012.
godinu planira se u iznosu od 10.000,00 Kn.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje
načelnica Općine Rogoznica i o tome obavještava
polugodišnje Općinsko vijeće.
Utorak, 28. veljače 2012.
Članak 8.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga, te
ustupanje radova provoditi će se u skladu sa propisima
o javnoj nabavi.
Članak 9.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika
regulirana su odlukom Općinskog vijeća, zakonskim
propisima i općim aktima.
Članak 10.
Zbog nedostatka sredstava u Proračunu Općine
se može zadužiti za investiciju koja se financira iz
proračuna, koju potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu
suglasnost Vlade.
Članak 11.
Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) može
iznositi najviše 20 % ostvarenih prihoda prethodne
godine umanjenih za primitke od potpora (pomoći)
dotacije i transfere iz državnog proračuna i primitke iz
jedinice područne (regionalne) samouprave.
Članak 12.
Aktom o osnivanju proračunskog Fonda Općina
Rogoznica utvrditi će: namjenu Proračunskog fonda,
razdoblje za koje se proračunski Fond osniva, upravno tijelo nadležno za upravljanje i raspolaganjem
sredstvima proračunskog Fonda i izvore financiranja
proračunskog Fonda.
Članak 13.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran
je čelnik jedinice lokalne samouprave (načelnica
Općine).
Članak 14.
Rashodi i izdaci proračuna moraju biti uravnoteženi
s prihodima i primicima.
Ako tijekom proračunske godine dođe do povećanja
i smanjenja rashoda i izdataka odnosno prihoda i primitaka, uravnoteženje Proračuna se provodi izmjenama i
dopunama proračuna, a podnosi se Općinskom vijeću
na usvajanje.
Članak 15.
U okviru proračunske stavke Jedinstvenog upravnog
odjela preraspodjela utvrđenih rashoda dopuštena
je između pojedinih stavaka najviše do 5 % rashoda
utvrđenih na stavci koje se umanjuje uz odobrenje
načelnice.
Članak 16.
Ako se tijekom 2012. godine usvoje zakoni, odluke
ili programi na temelju kojih nastaju nove obveze
Proračuna, obveze osiguranja sredstava izvršiti će se u
Proračunu Općine Rogoznica za 2013. godinu u skladu s
trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.
Članak 17.
Proračun se izvršava do 31.prosinca 2012.godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2012.godine, podmiriti će se iz Proračuna
naredne fiskalne godine.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2012.
godine.
Klasa: 400-08/11-80/13
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
5
____________________
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta
Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom
doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu («Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 1/10, 5/10,
9/10, 2/11 i 4/11), u članku 15. riječi: „Do 31. prosinca.
2011. godine“, zamjenjuju se riječima „do 31. prosinca
2012. godine“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije».
Klasa: 363-05/11-50/15
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
6
Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 63/11), članka 7. Uredbe
o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina
i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
Strana 81 - Broj 2
(„Narodne novine“, broj 109/11) i članka 29. Statuta
Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o priključenju na komunalne vodne
građevine
Članak 1.
U članku 20. Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine, od 24. svibnja 2011. godine („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 06/11, u
daljnjem tekstu: Odluka), iza stavka 1., dodaju se stavci
2., 3. i 4. koji glase:
„Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na svaki posebni
dio nekretnine zasebno.
Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta
kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini
posebnih dijelova nekretnina iz prethodnog stavka ovog
članka.
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta
kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, na te se posebne dijelove
nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno
od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog
članka“.
Članak 2.
Članak 21. stavak 2. Odluke, mijenja se tako da
sada glasi:
„Visina naknade za priključenje, određuje se na
sljedeći način:
1. za stambenu zgradu površine do 200 m2
građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine:
- 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
2. za stan kao posebni dio nekretnine, površine do
200 m2 građevinske (bruto) površine:
- 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
3. za stambenu zgradu površine od 200 m2 do
400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao
posebnih dijelova nekretnine:
- 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
4. za stan kao posebni dio nekretnine, površine veće
od 200 m2 građevinske (bruto) površine:
- 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
5. za stambenu zgradu površine preko 400 m2
građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine:
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
Strana 82 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebnih dijelova
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do
500 m2 građevinske (bruto) površine:
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
7. za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebnih dijelova
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko
500 m2 građevinske (bruto) površine:
- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
8. za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova
nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnina, bez obzira na površinu:
- 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
9. za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski
odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja,
objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane
(javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene:
- 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
10. za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu
djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini:
- 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
11. za priključenje zgrada/građevina športsko – rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i
sl.):
- jedna prosječna mjesečna bruto plaća u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu
12. za jednostavne građevine koje su u smislu posebnoga propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu
graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladni
su za priključenje:
- 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu.
Članak 3.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove
odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 6/11).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
KLASA: 363-02/11-20/6
UR.BROJ: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
Utorak, 28. veljače 2012.
7
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (NN, br.
19/98) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09), Općinsko
vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca
2011. godine, donosi
ODLUKU
o grobljima
1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se upravljanje grobljima na
području Općine Rogoznica i to:
- uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe
koja upravlja grobljem,
- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih
mjesta na korištenje,
- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna
mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja, uklanjanje otpada i način
izgradnje grobnih uređaja,
- uvjeti i mjerila za plaćanje i utvrđivanje visine
naknade kod dodjele grobnog mjesta za korištenje,
- uvjeti i mjerila za plaćanje i utvrđivanje visine
godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
- grobna mjesta pod posebnom zaštitom,
- nadzor,
- kaznene odredbe,
- nadležnost tijela Općine Rogoznica u određenim
postupcima.
Članak 2.
U smislu ove odluke:
-Uprava groblja je Škovacin d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti, Rogoznica, Obala Kneza
Domagoja,
- grobno mjesto je prostor na kome se formira grob za
zemni ukop, grobnicu, grobnicu za urne, za koje Uprava
groblja izdaje rješenje o pravu korištenja,
- grobno mjesto za koje se ne može izdati rješenje
o pravu korištenja služi za ukop nepoznatih osoba i
osoba za koje troškove ukopa snosi Općina Rogoznica
po posebnim propisima ili nadležna socijalna ustanova
te se takav grob protekom 15 godina prekapa i služi za
novi ukop,
- popunjena grobna mjesta su ona u koja se zbog
tehničko-sanitarnih uvjeta ne može trenutno izvršiti
ukop,
- kosturnice su grobna mjesta za polaganje kostiju iz
grobnih mjesta koja su napuštena, iz mjesta na kojima
se vrši redovito prekapanje, kao i mjesta na kojima je
rok korištenja bio 15 godina,
- grobno mjesto za privremeni ukop je prostor
zemljišta kojim isključivo raspolaže Uprava groblja,
- grobni uređaj je nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.,
- korisnik grobnog mjesta je osoba kojoj je grobno
mjesto dodijeljeno na korištenje, odnosno osoba koja
stekne pravo korištenja grobnog mjesta na temelju druge
pravne osnove,
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- prebivalište i boravište građana je određeno
Zakonom o prebivalištu i boravištu građana (NN, br.
53/91),
- grobna mjesta od posebnog interesa za Općinu
Rogoznica su grobna mjesta definirana aktima Općine
Rogoznica.
Članak 3.
Groblja na području Općine Rogoznica kojima upravlja Uprava groblja su:
RB NAZIV GROBLJA
1 Rogoznica
2 Podorljak
3 Dvornica
4 Sapina Doca
Na grobljima iz stavka 1. ovog članka ukapaju se, u
pravilu, umrli koji su imali prebivalište ili boravište na
području Općine Rogoznica.
Umrlu osobu može se ukopati na groblju koje je ona
odredila za života ili koje odredi njena obitelj odnosno
osobe koje su dužne skrbiti o ukopu umrle osobe.
Članak 4.
Ukop umrlih osoba vrši se u skladu sa zakonskim
odredbama i ovom odlukom, te aktima, planovima, i
odobrenjima Uprave groblja.
Vjerskim zajednicama dopušteno je obavljanje
vjerskih obreda prilikom ukopa umrlih osoba u skladu
s propisima vjerskih zajednica.
Na grobljima na području Općine Rogoznica mogu
se održavati samo oni skupovi koji su u svezi s pogrebom
ili uobičajenim obredima odnosno komemoracijama.
Članak 5.
Općina Rogoznica i Uprava groblja ne odgovaraju za
štetu nastalu na grobljima, grobnim mjestima, grobnim
uređajima i drugim objektima na prostoru groblja koje
počine ili prouzroče treće ili nepoznate osobe, ali je Uprava groblja dužna voditi brigu o grobljima i o nastalim
štetama obavijestiti nadležna tijela i službe.
2. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 6.
Općina Rogoznica je vlasnik svih groblja na području
Općine Rogoznica.
Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja Škovacin
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Rogoznica,
Obala Kneza Domagoja (dalje u tekstu: Uprava groblja).
Uprava groblja dužna je imati:
- plan groblja kojim upravlja,
- plan uređenja groblja i raspored grobova za svako
groblje posebno s točno naznačenim grobnim poljem,
glavnim putovima i stazama,
- plan za svako grobno polje s točno označenim
redovima i grobovima.
Članak 7.
Uprava groblja upravlja grobljem pažnjom dobrog
gospodara.
Uprava groblja mora osigurati održavanje i uređenje
Strana 83 - Broj 2
groblja kao komunalnog objekta u stanju funkcionalne
sposobnosti i na način kojim se iskazuje poštovanje
prema svim umrlim osobama koje na groblju počivaju
te prema Programu održavanja groblja kojeg donosi
Uprava groblja i Programu održavanja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine
Rogoznica.
O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta
dužni su se brinuti korisnici.
Članak 8.
Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik
i registar umrlih osoba sa svim potrebnim podacima,
sukladno Pravilniku o vođenju grobnog očevidnika i
registra umrlih osoba (NN, br. 143/98).
Uprava groblja dužna je propisati Pravila ponašanja
na groblju i ista javno istaknuti na ulazu groblja najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove
odluke.
Članak 9.
Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati
odgovarajuće mjere kako bi osigurala grobna mjesta.
Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja
predlaže Općini Rogoznica, rekonstrukciju, proširenje
postojećeg ili izgradnju novog groblja odnosno stavljanje izvan snage dijela groblja ili njegovo zatvaranje.
Članak 10.
Troškove ukopa snosi obitelj umrloga ili osoba,
odnosno ustanova, koja je za života skrbila o umrlome.
Općina Rogoznica snosi troškove ukopa osoba koje
ispunjavaju uvjete akata Općine Rogoznica.
3. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE
Članak 11.
Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje
na neodređeno vrijeme uz naknadu i o tome donosi
rješenje.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se korisnik grobnog mjesta, visina naknade kod dodjele grobnog
mjesta na korištenje te obveze plaćanja godišnje naknade
za korištenje grobnog mjesta kao i obveza uređivanja i
održavanja grobnog mjesta.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana
osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Rogoznica nadležnom za komunalne
poslove.
Članak 12.
Grobna mjesta dodjeljuju se kod nastale potrebe za
ukop.
Uređena grobna mjesta će se dodijeliti temeljem
Pravilnika i drugih akata Uprave groblja, uz prethodnu
suglasnost načelnice Općine Rogoznica.
Uvjete natječaja i kriterije odabira određuje Uprava
groblja.
Članak 13.
Pravo ukopa u dodijeljeno grobno mjesto uz ko-
Strana 84 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
risnika grobnog mjesta imaju članovi njegove obitelji:
roditelji, bračni drug, izvanbračni drug, djeca uključujući
i posvojenu djecu.
Korisnik grobnog mjesta može dopustiti privremeni
ukop i drugim osobama uz pisanu suglasnost koju mora
dostaviti Upravi groblja radi upisa u grobni očevidnik.
Troškove prijenosa privremeno ukopane osobe, iz
privremenog u stalno grobno mjesto, snosi obitelj umrle
osobe.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta pravo
korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog
mjesta u grobno mjesto se mogu ukopati osobe koje su u
času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji,
koji se takvima smatraju prema stavku 1. ovog članka.
Korisnik može korištenje grobnog mjesta ugovorom
ustupiti trećim osobama. Ugovor o ustupanju mora se
dostaviti Upravi groblja koja novom korisniku izdaje
rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta i isto unosi
u grobni očevidnik.
Oprema i uređaji groba izgrađeni na grobnom
mjestu smatraju se nekretninom, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi
vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba, novi vlasnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi
groblja priložiti dokaz o plaćenom porezu na promet te
nekretnine.
Uprav groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto
u slučaju spora o pravu korištenja grobnog mjesta do
pravomoćnog okončanja spora.
4. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 14.
Ukop u popunjena grobna mjesta može se vršiti nakon proteka najmanje jedne godine od zadnjeg ukopa.
Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više
polica to grobno mjesto smatra se popunjenim tek kada
se popune sve police.
5. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 15.
Nepoznate osobe ukapaju se grobna mjesta za
pojedinačne ukope koji se takvima smatraju prema
članku 2. stavak 3. ove odluke, a prema položajnom
planu groblja.
Korištenje grobnih mjesta za ukop nepoznatih osoba
određuje se na 15 godina.
Nakon isteka roka iz stavke 2. ovog članka grobna
mjesta se prekapaju, a posmrtni ostaci umrlih ukapaju
se u kosturnice.
6. ODRŽAVANJE GROBLJA, UKLANJANJE OTPADA I NAČIN IZGRADNJE GROBNIH UREĐAJA
Članak 16.
Pod održavanjem groblja razumijeva se kontinuirano
uređivanje i održavanje određenog prostora zemljišta
groblja na kojem se nalaze grobna mjesta, putovi, javna
rasvjeta, staze, zelene površine, drveće, grmlje, prostor i
zgrade za smještaj umrlih do ukopa, mrtvačnica, dvorana
Utorak, 28. veljače 2012.
za izlaganje na odru i ostali objekti koji služe za potrebe
groblja, te grobova pod naročitom zaštitom.
Održavanje i uređenje groblja na području Općine
Rogoznica obavlja Uprava groblja u skladu s tehničkim
i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša i
estetskim zahtjevima.
Groblje mora biti ograđeno te održavano tako da
uvijek bude čisto i uredno.
Mrtvačnica i drugi objekti na groblju moraju se
održavati u urednom i ispravnom stanju.
Članak 17.
Groblje se održava iz sredstava godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta prema programu održavanja
groblja kojeg donosi Uprava groblja te iz sredstava osiguranih u Programu održavanja komunalne infrastrukture
kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica, i
drugih izvora.
Članak 18.
Za izgradnju grobnih uređaja, grobnica ili izvođenje
bilo kojih drugih građevinskih radova na grobnom
mjestu na groblju, korisnik grobnog mjesta dužan je od
Uprave groblja ishoditi odobrenje za izvođenje radova,
platiti dospjelu godišnju naknadu za korištenje grobnog
mjesta te platiti Upravi groblja propisanu naknadu za
korištenje infrastrukture groblja.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne zatraži odobrenje i ne podmiri obveze iz stavka 1. ovog članka
Uprava groblja će izvoditelju zabraniti rad na započetom
poslu.
Naknadu za korištenje infrastrukture groblja određuje
Uprava groblja.
Članak 19.
Radovi iz prethodnog članka mogu se izvoditi samo
uz poštivanje obveza, navedenih u odobrenju, izvoditelja
radova.
Članak 20.
Pri izvođenju radova na izgradnji grobnih uređaja
na groblju, izvoditelji su dužni pridržavati se odredaba
Pravila ponašanja na groblju kao i slijedećeg:
- prije izvođenja radova izvoditelj i predstavnik Uprave groblja konstatiraju zapisnički stanje na terenu,
- obvezno prekinuti radove u slučaju da se vrši ukop
u blizini mjesta izvođenja radova do izvršenja ukopa,
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće
mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane odnosno kada to odredi
Uprava groblja,
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak,
cement i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da
se time ne ometa promet na groblju, a sav otpad, zemlju
i građevni materijal u što kraćem roku ukloniti s groblja i
ispred groblja, te isti odvesti na zato određeno mjesto,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova
završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište
dovesti u prijašnje stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze
te sredstva prijevoza koje odredi Uprava groblja,
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- izvoditelji su dužni namjenski koristiti vodu iz
vodovoda na groblju, te je ne mogu upotrebljavati za
pranje priručnog alata,
- strogo se pridržavati dimenzija grobnog mjesta koje
su navedene u odobrenju i priloženoj skici,
- sva okolna mjesta koja su od izvođenja radova
uprljana ili oštećena, dovesti u prijašnje stanje,
- radove izvršiti u roku određenom odobrenjem,
- završetak radova prijaviti Upravi groblja o čemu
se sastavlja zapisnik.
Članak 21.
Uprava groblja dužna je pisanim putem upozoriti korisnike grobnih mjesta na obvezu zamjene ili popravka
oštećenih pokrovnih ploča spomenika i ostalih uređaja
na grobnim mjestima, zbog dotrajalosti ili oštećenja, a
za koje nije nadležna Uprava groblja.
Ukoliko korisnici iz prethodnog stavka ovog članka
ne otklone navedene nedostatke, to će učiniti Uprava
groblja na trošak korisnika.
Članak 22.
Svako grobno mjesto mora biti označeno prikladnim
nadgrobnim znakom s ispisom imena ukopanih osoba
na vidljivom mjestu.
Korisnici grobnih mjesta odlučuju o izgledu nadgrobnih ploča, spomenika i natpisa, ali uz pisano odobrenje Uprave groblja.
Natpisi, znakovi i spomenici na grobnim mjestima ne
smiju vrijeđati ničije nacionalne ne vjerske osjećaje, niti
na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.
Uprava groblja će korisnike grobnih mjesta na kojima se postave spomenici, znakovi i natpisi neprikladnog
sadržaja, pozvati na obvezno uklanjanje ili popravak istih, a ako to ne izvrše, uklanjanje ili popravak će izvršiti
Uprava groblja na trošak korisnika.
Članak 23.
Uz grobna mjesta zabranjeno je bez dozvole Uprave
groblja postavljati klupe i druge predmete.
Na grobna mjesta dozvoljeno je postavljati posude
za cvijeće i odgovarajuće uređaje za sigurno paljenje
svijeća.
Članak 24.
Korisnici grobnog mjesta su dužni grobna mjesta
koja koriste uređivati na primjeren način te održavati red
i čistoću na način da ne oštete ostala grobna mjesta.
Uprava groblja dužna je pisanim putem upozoriti
korisnika ukoliko se ne brine o uređivanju i održavanju
groba, a ako se isti ne odazove Uprava groblja će izvesti
radove uređivanja i održavanja iz prethodnog stavka na
trošak korisnika.
Članak 25.
Uređivanje i održavanje grobnih mjesta i spomenika
koji su proglašeni spomenicima kulture vrši Uprava groblja sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.
Uprava groblja također vrši uređivanje i održavanje
grobnih mjesta od posebnog interesa za Općinu
Rogoznica.
Sredstva za izvršenje poslova iz ovog članka
osiguravaju se u Proračunu Općine Rogoznica i drugih
izvora.
Strana 85 - Broj 2
Članak 26.
Uprava groblja dužna je na prikladnim mjestima
osigurati prostor za odvojeno sakupljanje biološkog i
ostalog otpada s grobnih mjesta te voditi brigu o njegovom redovitom uklanjanju i odvozu.
7. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE I
UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE KOD DODJELE
GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE
Članak 27.
Na korištenje se dodjeljuje isključivo uređeno grobno
mjesto.
Naknada kod dodjele grobnog mjesta na korištenje
određuje se u zavisnosti od:
- prosječne vrijednosti uređenog zemljišta za grobna
mjesta na odnosnom groblju ili dijelu groblja i troškova
tehničko-sanitarne uređenosti grobnog mjesta, po vrsti
raspoloživih grobnih mjesta iz Projekta uređenja groblja,
što se regulira posebnim ugovorom
- atraktivnost lokacije odnosnog groblja.
Ukoliko se dodjeljuje na korištenje uređeno grobno
mjesto naknada kod dodjele grobnog mjesta na korištenje
iz stavka 1. ovog članka uvećava se za troškove tehničkosanitarne uređenosti grobnog mjesta, što se regulira
posebnim ugovorom.
Projekt uređenja groblja donosi se za izgradnju novog
groblja (kupnja zemljišta i opremanje) ili za opremanje
raspoloživih površina na postojećem groblju.
Projekt uređenja groblja te prosječne vrijednosti
zemljišta za svako groblje posebno donosi Uprava groblja za petogodišnje razdoblje.
Prosječna vrijednost uređenog zemljišta po vrsti
grobnog mjesta sadrži i razmjerni dio vrijednosti drugih
zemljišnih površina na groblju (putovi, zelene površine i
dr.) te troškove opremanja odgovarajućom komunalnom
infrastrukturom.
Atraktivnost lokacije određuje se koeficijentom u
odnosu na prosječnu vrijednost uređenog zemljišta za
grobna mjesta utvrđenu Projektom uređenja groblja.
Članak 28.
Visinu naknade kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost načelnika/ce Općine Rogoznica na osnovu
kriterija iz prethodnog članka prema vrsti i lokaciji
grobnog mjesta posebno za svako groblje iz članka 3.
ove odluke.
Uprava groblja dužna je pri svakoj promjeni cijene
iz stavka 1. ovog članka pribaviti prethodnu suglasnost
načelnika/ce Općine Rogoznica.
Članak 29.
Naknadu iz članka 28. ove odluke plaćaju korisnici
grobnih mjesta, u roku određenom rješenjem o dodjeli
na korištenje grobnog mjesta.
U slučaju kašnjenja u plaćanju utvrđenog u rješenju
iz stavka 1. ovog članka, plaća se zakonska zatezna
kamata.
Naknada se koristi za financiranje pripremnih radova
izgradnje (programi, planovi, projekti), izgradnju i
uređenje grobnih mjesta i infrastrukture na predmetnom
groblju, a u skladu s Projektom uređenja groblja.
Strana 86 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Naknada iz članka 28. ove odluke je prihod Uprave
groblja.
8. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE I
UTVRĐIVANJE VISINE GODIŠNJE NAKNADE
ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 30.
Korisnici grobnih mjesta plaćaju godišnju naknadu
za korištenje grobnog mjesta.
Visinu godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta za svako groblje pojedinačno određuje Uprava
groblja uz prethodnu suglasnost Načelnika/ce Općine
Rogoznica na osnovi slijedećih kriterija:
- Programa održavanja, odnosno godišnjih troškova
održavanja i upravljanja grobljem,
-visine sredstava iz Proračuna kojima se financira
Program,
- vrsti grobnih mjesta.
Članak 31.
Naknadu iz članka 30. ove odluke plaćaju korisnici
grobnih mjesta godišnje s time da ista dospijeva na
naplatu sukladno ispostavljenim računima, a prihod je
Uprave groblja.
Korisnik grobnog mjesta dužan je redovito plaćati
godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta.
Za grobove iz članka 25. stavak 2. ove odluke
ne plaća se godišnja naknada za korištenje grobnog
mjesta.
Članak 32.
Korisnik grobnog mjesta može vršiti ukop na grobno
mjesto samo nakon podmirenja naknade kod dodjele
grobnog mjesta na korištenje i dospjele godišnje naknade
za korištenje grobnog mjesta te nakon izvršene prijave
Upravi groblja propisanih podataka za upis u grobni
očevidnik.
Članak 33.
Ne postoji obveza plaćanja godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta u kojem je ukopan poginuli
hrvatski branitelj smrtno stradao u Domovinskom ratu
koji se takvim smatra sukladno važećim zakonskim
propisima.
Članak 34.
U slučaju da godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta nije plaćena 10 godina, grobno mjesto
se smatra napuštenim i može se ponovno dodijeliti na
korištenje drugom korisniku.
Napušteno grobno mjesto Uprava groblja može ponovno dodijeliti na korištenje nakon proteka 15 godina
od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30
godina od ukopa u grobnicu.
Uprava groblja dužna je prije prekapanja napuštenog
grobnog mjesta namjeru prekapanja objaviti na oglasnoj
ploči Uprave groblja i to 6 mjeseci prije prekapanja.
Odredbe ovog članka odluke ne primjenjuju se na
grobna mjesta pod posebnom zaštitom.
Posmrtni ostaci iz grobnih mjesta koja se prekapaju
moraju se ukopati u za to određene kosturnice.
Utorak, 28. veljače 2012.
Obitelj umrle osobe i druge zainteresirane osobe
mogu tražiti da se ostaci umrle osobe ne ukapaju u
zajedničko grobno mjesto već u posebno grobno mjesto
ako istim raspolažu.
9. G R O B N A M J E S TA P O D P O S E B N O M
ZAŠTITOM
Članak 35.
Pod posebnom zaštitom nalaze se grobna mjesta
hrvatskih branitelja smrtno stradalih u Domovinskom
ratu te grobna mjesta iz članka 25. ove odluke.
O grobnim mjestima iz prethodnog stavka Uprava
groblja vodi posebnu evidenciju.
10. NADZOR
Članak 36.
Nadzor nad provedbom ove odluke obavlja sanitarna
inspekcija Šibensko-kninske županije i komunalno redarstvo Općine Rogoznica.
Uprava groblja dužna je Općinskom vijeću do kraja
ožujka svake godine podnijeti izvješće o svom radu
za prethodnu kalendarsku godinu za poslove iz ove
odluke.
11. KAZNENE ODREDBE
Članak 37.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se
Uprava groblja ako:
- ne postupa na način određen člankom 7., 8. i 9.
ove odluke,
- ne postupa na način određen člankom 16. stavak
2. ove odluke,
- ne postupa na način određen člankom 21. stavak
1. ove odluke,
- ne postupa na način određen člankom 24. stavak
2. ove odluke,
- ne postupa na način određen člankom 26. ove
odluke.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
Članak 38.
Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se
pravna osoba ako:
- izvodi radove na groblju bez odobrenja iz članka
19. stavak 2. ove odluke,
- koja postupi protivno odredbama članka 20. ove
odluke.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka
1. ovog članka.
Članak 39.
Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se
fizička osoba:
-koja postupi protivno odredbama članka 18. stavak
1. ove odluke,
- koja postupi protivno odredbama članka 22. stavak
2. i 3. ove odluke,
- koja postupi protivno odredbama članka 23. stavak
1. ove odluke,
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- koja postupi protivno odredbama članka 24. stavak
1. ove odluke.
Članak 40.
Komunalni redar je ovlaštena osoba koja može
prema počinitelju prekršaja primijeniti kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja, u visini propisanoj člancima 37.,
38. i 39. ove odluke.
Kada komunalni redar ne primijeni kaznu, tada je
ovlašten pisano inicirati podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinitelja.
12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.
Na korisnike grobnih mjesta prema dosadašnjim
propisima i pojedinačnim aktima u trenutku stupanja
na snagu ove odluke ne primjenjuje se članak 11. ove
odluke.
Osobe koje smatraju da imaju pravo korištenja na
grobljima iz članka 3. ove odluke mogu zatražiti upis
svoga prava u očevidniku kod Uprave groblja.
Članak 42.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
Klasa: 363-02/11-20/7
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
8
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09,
55/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
16/05 i 12/07), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na
14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Rogoznica (II.)
Članak 1.
(1) Ovom odlukom određuje se izrada Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
05/09 i 6/11) u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna.
Pravni osnov za izradu Izmjena i dopuna
Članak 2.
(1) Pravni osnov za izradu i donošenje Izmjena i
dopuna je:
Strana 87 - Broj 2
- članci 26., 73., 74. i 100. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09,
55/11 i 90/11, u daljnjem tekstu “Zakon”);
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna
Članak 3.
(1) Prostorni plan Općine Rogoznica donesen je
08.travnja 2009. godine, koji obuhvaća područje Općine
Rogoznica sa pripadajućim otočićima i akvatorijem.
(2) Prva izmjena donesena je u travnju 2011. godine,
radi izmjene Odredbi za provođenje važećeg plana
unutar površina za razvoj naselja u cilju zadržavanja u
prostoru izgrađenih građevina.
(3) Razlozi za II. Izmjenu i dopunu su slijedeći:
1. Usklađivanje s Prostornim planom Šibensko
kninske županije ;
2. Korigiranje granica građevinskog područja i
njegovo povećanje sukladno članku 50. stavku 1. Zakona;
3. Ukidanje izdvojenog građevinskog područja
ugostiteljsko turističke namjene -TZ “Zečevo”;
4. Planiranje novo izdvojenog građevinskog
područja ugostiteljsko turističke namjene Kalebova luka
u naselju Zatoglav TZ “Kalebova Luka”;
5. Smanjivanje izdvojenog građevinskog područja
ugostiteljsko turističke namjene -TZ “Kanica” za 4 ha;
6. Proširenje građevinskog područja ugostiteljsko
turističke namjene TZ “Karaula” unutar naselja
Rogoznica po dubini;
7. Smanjenje građevinskog područja ugostiteljsko
turističke namjene TZ “Medine” unutar naselja
Rogoznica sa južne i sjeverne strane;
8. Planiranje proširenja uređene plaže na Kopari
prema sjeveru;
9. Privezište “Vojni mul” planirati kao luku otvorenu
za javni promet;
10. Planirati uređenje obale zapadno od „Vojnog
mula“ s mogućnošću priveza, a u funkciji Poslovne zone
(u naselju) - Kruščica - „Vojni mul“;
11. Izdvojeno građevinsko područje gospodarske
namjene (I1 i I2) planirati do državne ceste D-8;
12. Ukinuti obvezu izrade “UPU-a 6a”;
13. Planiranje izdvojene zone javne i društvene
namjene (D)-zdravstvo i socijalna skrb, u naselju
Zatoglav, 2 ha;
14. Usklađivanje sa Zakonom, te usklađivanje
sa posebnim zakonom o postupanju sa nezakonito
izgrađenim zgradama.
Obuhvat Izmjena i dopuna
Članak 4.
(1)Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na administrativno teritorijalne granice jedinice lokalne samouprave – Općine Rogoznica.
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna
Članak 5.
(1) Na području obuhvata Izmjena i dopuna donesen je Prostorni plan uređenja u travnju 2009. go-
Strana 88 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dine. Plan je strukturirao građevinsko područje naselja
u nekoliko kategorija i to: kulturno povijesna cjelina
naselja Rogoznica, izgrađene ruralne cjeline naselja
u zaleđu, izgrađeno građevinsko područje naselja na
obali, neizgrađeno a uređeno građevinsko područje i
neizgrađeno građevinsko područje.
Za svaku kategoriju određeni su uvjeti uređenja i
gradnje. Izmjenama i dopunama iz 2011. godine u smislu
daljnje „liberalizacije“ odredbi za provođenje, kako bi
se moglo što više građevina zadržati u prostoru.
(2) U međuvremenu su u postupku izmjene Prostornog plana Šibensko kninske županije kojim se kao bitno
mijenjaju izdvojene turističke zone na području Općine
Rogoznica, što za sobom povlači usklađivanje PPUO
sa PPŽ. Područje izdvojene turističke zone “Zečevo”
površine 15 ha nije izgrađeno, smješteno je između
izgrađenih struktura naselja, ima ograničeni i smanjeni
kontakt sa obalom te se kao takvo ukida prostornim planom županije. Kao zamjena prostornim planom županije
se planira izdvojena turistička zona na području naselja
Zatoglav površine 19 ha. Isto tako u PPŽ smanjeno je
izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke
namjene - TZ “Kanica” za 4 ha.
Ovim Izmjenama i dopunama planiranje izdvojenih
građevinskih područja u PPUO potrebno je uskladiti
sa PPŽ.
(3) Prilikom donošenja PPUO u travnju 2009.
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
05/09) područja koja su zahvaćena neplanskom izgradnjom, a ista se nisu nalazila u obuhvatu građevinskih
područja iz Odluke o građevinskom području Primošten
- Rogoznica („Službeni vjesnik općina Drniš, Knin
i Šibenik“, broj 18/83 i 2/89) definirana su kao
“neizgrađeno a uređeno” građevinsko područje naselja,
za koje nije bila obveza donošenja prostornih planova
detaljnijeg stupnja razrade. Nakon toga su zatečene
građevine mogle ishoditi odgovarajuće akte kojim se
zadržavaju u prostoru ili se mogli graditi nove (ovo
je još i više olakšano prvim Izmjenama i dopunama iz
travnja 2011.). Stoga, polazeći od pretpostavke da su
te građevine legalizirane ili su mogle biti legalizirane,
odnosno da su u neizgrađenim enklavama interpolirane
nove građevine ili su mogle biti interpolirane opravdano
je područje označeno kao “neizgrađeno a uređeno” a
na kojima se faktički nalaze građevine, tretirati kao
izgrađeno područje.
Preliminarnom analizom, za pojedina naselja u ZOP-u
ustanovljeno je da je udio izgrađenog građevinskog
područja veći od 80% ukupnog građevinskog područja
stoga je moguće izvršiti povećanje za 20% njihova
izgrađena dijela kako je propisano člankom 50. Zakona.
(4) Planirano područje ugostiteljsko turističke
namjene TZ “Karaula” unutar naselja Rogoznica
površine 1,6 ha (u kojoj se nalazi stara tvornica ribe te
zgrada u kojoj je sada smještena općinska uprava) po
dubini nema dovoljnu širinu za suvremenu prilagodbu
današnjim turističkim standardima i adaptaciju te gradnju pratećih sadržaja. Stoga bi ovim izmjenama bilo
opravdano istu povećati po dubini.
Utorak, 28. veljače 2012.
(5) Građevinsko područje ugostiteljsko turističke
namjene TZ “Medine” unutar naselja Rogoznica
površine 11,8 ha sa južne strane nalazi se u prostornom konfliktu sa pristupnim putom prema uređaju za
pročišćavanje, a sa sjeverne strane u kontaktnom djelu
sa neizgrađenim a uređenim područjem naselja prisutni
su problemi u rješavanju imovinsko pravnih odnosa za
realizaciju turističke zone. Stoga je ovim izmjenama
opravdano smanjenje navedene turističke zone sa južne
i sjeverne strane.
(6) Na području Kopare obzirom na koncentraciju
korisnika prostora nedostaje uređenih plaža te bi bilo
nužno proširenje uređene plaže na Kopari prema
sjeveru;
(7) Privezište “Vojni mul” više se ne koristi za vojne
potrebe, a bivša vojna zona “Kruščica” je prenamijenjena
stoga je svrhovito “Vojni mul” planirati kao luku otvorenu
za javni promet. Isto tako na kontaktnom području na
kopnu izdana je građevna dozvola za benzinsku crpku
i lokacijska dozvola za poslovni centar, stoga je opravdano ukinuti obvezu izrade za to područje (“UPU-a 6a”).
Također, obzirom da je temeljem Zakona o postupanju
i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN, 69/09,
128/10.) izdano rješenje za građenje poslovne građevine
(trgovina, ugostiteljstvo, ugostiteljstvo-turistički apartmani 3*) planira se uređenje obale zapadno od „Vojnog
mula“ s mogućnošću priveza, a u funkciji Poslovne zone
(u naselju) - Kruščica - „Vojni mul“.
(8) Izdvojeno građevinsko područje gospodarske
namjene (I1 i I2) površine 7,38 ha planirano izvan zahvata državne ceste D-8 što može otežavati realizaciju
danas neizgrađene zone. Ovim izmjenama planiranu
zonu opravdano je približiti državnoj cesti.
(9) U naselju Zatoglav postoji inicijativa potencijalnih investitora za gradnjom sadržaja javne i društvene
namjene (D) – zdravstvo i socijalna skrb. Ovim izmjenama planira se izdvojena zona za realizaciju navedenih
sadržaja, površine 2 ha.
(10)U međuvremenu je došlo do izmjene Zakona, te
donošenja posebnog Zakona o postupanju sa nezakonito
izgrađenim zgradama. Ovim izmjenama je potrebno
izvršiti usklađenje sa izmjenama Zakona. Također je
potrebno izvršiti izmjene Odredbi za provođenje koji
su bili usmjerene na zadržavanje izgrađenih građevina,
obzirom da se postupanje sa tima građevinama rješava
posebnim Zakonom.
Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna
Članak 6.
(1) Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna
obuhvaćaju:
• Ukidanjem dosadašnje izdvojene turističke zone
u Zečevu, planiranjem nove na području Zatoglav, te
smanjivanjem postojeće u Kanici vrši se usklađivanje
sa prostornim planom županije. Također se osigurava
izglednija realizacija turističkih zona obzirom na prostorne i infrastrukturne uvjete, te u odnosu na mogućnosti
rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Maksimalni
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
smještajni kapaciteti, tip i vrsta smještaja određeni su
PPŽ. Ovim Izmjenama i dopunama će se pobliže definirati parametri izgradnje na temelju prostornih analiza.
• Korigiranjem građevinskih područja naselja,
odnosno povećanje građevinskih područja naselja gdje
za to postoje uvjeti ima za cilj zadovoljavanje potreba
za novom stambenom izgradnjom koja je jednim dijelu u funkciji turizma. Čime se povećavaju smještajni
komplementarni kapaciteti, koji pored svih prijepora
doprinose povećavanju BDP-a.
• Korekcija područja ugostiteljsko turističke
namjene TZ “Karaula” TZ “Medine” unutar naselja
Rogoznica ima za cilj omogućavanje lakše realizacije
navedenih turističkih sadržaja.
• Proširenje uređene plaže na Kopari prema sjeveru
ima za cilj povećanje prihvatnog kapaciteta morskih
plaža i podizanje turističke ponude općine.
• Prenamjena “Vojnog mula” u luku otvorenu za
javni promet povećava lučke resurse u općini.
• Uređenjem obale zapadno od „Vojnog mula“
s mogućnošću priveza, a u funkciji Poslovne zone (u
naselju) - Kruščica - „Vojni mul“ podiže se turistička
ponuda općine.
• Ukinuti obvezu izrade “UPU-a 6a” ima za cilj
otklanjanje složenih proceduralnih radnji za privođenje
namjeni preostalog djela područja.
• Planiranjem izdvojenog građevinskog područja
gospodarske namjene (I1 i I2) površine 7,38 ha uz
državnu cestu olakšava se realizacija gospodarske zone
kao i njena uporaba.
• Planiranjem izdvojene zone javne i društvene
namjene (D) - zdravstvo i socijalna skrb, povećavaju
se resursi društvene namjene u općini.
• Izmjena Odredbi za provođenje koji su bili
usmjerene na zadržavanje izgrađenih građevina,
obzirom da se postupanje sa tim građevinama rješava
posebnim Zkonom ima za cilj da se u budućnosti ne
dozvoli interpolacija novih građevina u izgrađenim
područjima prema graničnim odredbama prilagođenim
postojećoj neplanskoj izgradnji.
Popis potrebnih stručnih podloga
Članak 7.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna ne predviđa se izrada
posebnih stručnih podloga.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog
uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i
osoba određenih posebnim propisima.
Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i
odgovarajućih posebnih geodetskih podloga
Članak 9.
(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna nije potrebno
osigurati geodetske podloge obzirom da se radi o tekstualnim izmjenama PPUO.
Strana 89 - Broj 2
Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu
Izmjena i dopuna te drugih sudionika u izradi Izmjena
i dopuna
Članak 10.
(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje
daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane
dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna
sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna na način da će
biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi
Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna koja se odnose
na predmet izmjena i dopuna iz članka 3. stavka 2.
ove odluke. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i
javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna
plana.
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka
obuhvaćaju:
1. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
Šibensko kninske županije, Kralja Zvonimira 16, 22000,
Šibenik
2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
Šibensko-kninske županije, V. Nazora 1, 22000
Šibenik
3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
J. Runjanina 2, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja, Ul. Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnog gospodarstva, Babonićeva 121, 10 000 Zagreb
6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku, J. Čulinovića
1/3, 22000 Šibenik
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno
područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000
Split
8. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne
resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, PP 252, Sarajevska cesta broj 7, 10 000 Zagreb
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Velimira Škorpika
5, 22000 Šibenik
10. MUP – Policijska uprava Šibensko- kninska,
Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
11. Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
gospodarstvo, Trg P. Šubića I br. 2, 22000 Šibenik
12. Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
prosvjetu, znanost, kulturu i šport, Trg P. Šubića I.br.
2, 22000 Šibenik
13. Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj, Trg P.
Šubića I.br. 2, 22000 Šibenik
14. Županija Šibensko-kninska, Upravni odjel za
zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg P. Šubića I.br.
2, 22000 Šibenik
15. Županijska uprava za ceste – Šibenik, Velimira
Škorpika 7, 22000 Šibenik
16. Hrvatske ceste d.o.o, Ispostava Šibenik, Velimira
Škorpika 7, 22000 Šibenik
17. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
18. Hrvatske šume, UŠP Split, Šumarija Šibenik, J.
Bana Jelačića 1, 22000 Šibenik
Strana 90 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
19. HEP – DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP Elektra
Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
20. JKP Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Ul.
Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
21. HP – Hrvatska pošta d.d. Šibenik, Borajska bb,
22 000 Šibenik
22. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva13, 10000 Zagreb
23. HT – Odjel za tehničko planiranje Regija 2 – jug,
Vinkovačka 19, 21000 Split
24. T-COM d.d., Ante Starčevića 9, 22000 Šibenik
25. T – mobile d.o.o. Sektor za planiranje i razvoja
sustava, Ul.Grada Vukovara 23, 10000 Zagreb.
26. VIP NET d.o.o., Iblerov trg 10, 10000 Zagreb
27. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Šibenik, fra J.Milete 31, 22000mŠibenik
28. Obrtnička komora Šibensko kninske županije,
Ulica Stjepana Radića 77 a, 22000 Šibenik
29. Turistička zajednica Općine Rogoznica, Obala
kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica.
(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su
svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane
dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku
od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove
odluke.
Utorak, 28. veljače 2012.
Rok za izradu Izmjena i dopuna
Članak 11.
(1) Rok izrade Izmjena i dopuna iznosi 6 mjeseci.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna
Članak 12.
(1) Do donošenja Izmjena i dopuna ne propisuje se
zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati
u prostoru, odnosno građenje.
Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna
Članak 13.
(1) Izmjene i dopune financiraju se iz sredstava
proračuna Općine Rogoznica.
Postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna
Članak 14.
(1) Ovom odlukom u donjoj tabeli određeni su rokovi
pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Izmjena i
dopuna sa naznakom nadležnih subjekta za njihovo
izvršenje.
Br. Akt. Faza izrade i donošena (aktivnosti)
Nadležnost
1.
2.
Načelnik
Općinsko vijeće
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Utvrđivanje Prijedloga odluke o izradi Izmjena i dopuna
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna
(članak 78. Zakona)
Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna u službenom glasilu
i dostava Urbanističkoj inspekciji
(članak 78. stav. 3. i član 79. stav 4. Zakona)
Odabir stručnog izrađivača Nacrta prijedloga ID PPUO
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (članak 82. Zakona)
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka 10. Odluke s
zahtjevom da dostave svoje zahtjeve
(članak 79. stav 1. Zakona)
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba
članka 10. Odluke (članak 78. stav 2., 3. i 4. Zakona)
Izrada radnog Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna za
prethodnu raspravu
Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena
i dopuna (članak 83. Zakona)
Izrada Izvješća sa prethodne rasprave
Dovršenje Nacrta prijedloga nakon Prethodne rasprave
Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna i upućivanje u
postupak javne rasprave (članak 84. Zakona)
Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna u tisku
i službenom glasilu, te posebne pisane obavijesti
(članak 86. i 87. Zakona)
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona)
Izrada izvješća o javnoj raspravi (članak 91. Zakona)
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna (članak 94. stav 1. Zakona)
Ishođenje mišljenja i suglasnost
Potrebno dana
nakon prethodne
aktivnosti
5
8
Nositelj izrade
8
Nositelj izrade
Nositelj izrade
45
8 dana nakon
aktivnosti 4.
Isto kao i akt. 5
Nositelj izrade
Nositelj izrade/
30
Pravne osobe i tijela
iz članka 10. Odluke
Stručni izrađivač
60 dana nakon
Nacrta prijedloga
akt. 7
Nositelj izrade
7
Nositelj izrade
7
Stručni izrađivač Nacrta prijedlog 15
Načelnik
7
Nositelj izrade
8
Nositelj izrade
15
Nositelj izrade i stručni izrađivač 15
Nositelj izrade
Nositelj izrade/ Pravne
10
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 91 - Broj 2
(članak 94. stav 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.
osobe iz članka 79. Zakona
30
Utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna
Načelnik
5
(članak 95. Zakona)
20.
Ishođenje mišljenja JU Zavod ( čl. 97. Zakona) .
Nositelj izrade/ Župan.
30
21.
Ishođenje suglasnosti MZOPU prije donošenja
(članak 97. Zakona).
Nositelj izrade/ MZOPU.
45
Donošenje Izmjena i dopuna (članak 100. Zakona)
Općinsko vijeće
8
2) Rokovi koji se odnose na druga tijela i pravne os- uređaja komunalne infrastrukture na području općine
obe koji izdaju mišljenja odnosno suglasnosti u gornjem Rogoznica za 2011. godinu za:
1. Javna rasvjeta,
stavku dati su maksimalni prema Zakona, a mogu biti i
2. Izgradnja vodovodne mreže,
kraći ukoliko nadležna tijela i osobe postupe ranije.
3. Javne površine,
4. Nerazvrstane ceste.
Ostale odredbe
Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa
vršit
će se iz:
Članak 15.
- komunalnog doprinosa koji je prihod Općine
(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena
i dopuna tijelima i osobama određenim posebnim propi- Rogoznica i namijenjen je financiranju gradnje objekata
sima, s pozivom, da mu u roku od najviše petnaest dana i uređaja komunalne infrastrukture,
- ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću
dostave eventualne zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna.
Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat godinu (porezi, prirezi i sl.)
- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih
će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi
i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za djelatnosti,
- naknada za priključenje na komunalnu infrastruksadržaj Izmjena i dopuna određuju odgovarajući važeći
turu određena posebnom odlukom
propisi i dokumenti.
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima
(2) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena
(županijski proračun, državni proračun, prodaja nekreti dopuna urbanističkoj inspekciji.
nina).
Članak 16.
Članak 2.
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
Tabličnim se prikazom, koja je sastavni dio ovog Prodana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
grama, određuje opis poslova kroz projekte s procjenom
županije“.
troškova za gradnju objekata i uređaja iz prethodnog
članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njeKlasa: 350-02/11-20/8
govo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja po
Urbroj: 2182/12-01/11-1
djelatnostima.
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
19.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
9
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04,
110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i
Članak 3.
Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa
utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i
prosječnih cijena nabavke opreme, građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Rogoznica u 2011. godini.
Članak 4.
Naredbodavac za realizaciju Programa je načelnica
Općine Rogoznica.
Članak 5.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će
načelnica Općine Rogoznica.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će
se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Članak 6.
Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi
potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene
ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku
donijet će načelnica Općine Rogoznica.
O promjenama iz stavka 1. ovog članka načelnica
je dužna posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti
Općinsko vijeće.
Strana 92 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije objekata
javne rasvjete je da se osvijetle lokaliteti na području
općine Rogoznica koji nemaju javnu rasvjetu ili je
potrebno raditi rekonstrukciju i izmjenu postojeće
mreže s ciljem normalnog funkcioniranja općine glede
sigurnosti zaštite građana i imovine.
1. Javna rasvjeta naselja Kanica…....180.000,00 kn
2. Javna rasvjeta naselja Crljina…... 200.000,00 kn
3. Javna rasvjeta naselja Lozica…..100.000,00 kn
Ukupno: pozicija u Proračunu R 00181 ................
............................................................... 480.000,00 kn
II. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE I KANALIZACIJE
Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja
mjesne vodovodne i kanalizacijske mreže u mjestima na
području općine Rogoznica, koje obuhvaćaju sljedeće
projekte:
1.Vodovodna mreža Malo Zečevo .. 280.000,00 kn
2.Vodovodna mreža Ložnice-Kotelja .....................
............................................................... 570.000,00 kn
3.Vodovodna mreža šetnice Kopara 110.000,00 kn
4 . Vo d o v o d n a m r e ž a R a ž a n j – L j o l j i n i ca…………… ...................................... .190.000,00 kn
Ukupno: pozicija u Proračunu R 0016……….… ..
............................................................ 1.150.000,00 kn
III. JAVNE POVRŠINE
Cilj i namjena ovog projekta je gradnja i uređenje
šetnice, tržnice i mrtvačnice, kako bi se poboljšali uvjeti
življenja u općini Rogoznica a u svrhu podizanja komunalnog standarda općine Rogoznica.
1. Gradnja i uređenje tržnice na Kopači, Pozicija
R 0017 ................................................... 300.000,00 kn
2. Gradnja rive na otoku Rogoznica, Pozicija
R0017 .................................................... 250.000,00 kn
Ukupno pozicija R0017 ..................... 50.000,00 kn
3.Gradnja zgrade mrtvačnice, Pozicija R 0013 ..... .
............................................................ 1.000.000,00 kn
Sveukupno: javne površine i mrtvačnica ...............
............................................................ 1.550.000,00 kn
IV. NERAZVRSTANE CESTE
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju cesta na području
općine Rogoznica, kako bi se poboljšala prometna
povezanost naselja a sve u cilju podizanja komunalnog
standarda općine Rogoznica.
1.Izgradnja ceste Malo Zečevo ....... .310.000,00 kn
2.Izgradnja ceste Rogoznica otok ...........................
............................................................ 1.200.000,00 kn
3. Izgradnja ceste Crljina ................. 500.000,00 kn
4.Izgradnja ceste Zatoglav ............... 210.000,00 kn
Ukupno: Pozicija u Proračunu R0015 ....................
............................................................ 2.220.000,00 kn
Utorak, 28. veljače 2012.
Članak 7.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za
izvršenje ovog Programa u visini od 5.400.000,00 kn.
Članak 8.
Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa
utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i
prosječnih cijena nabavke materijala, građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Rogoznica u 2011. godini.
Konačna vrijednost svakog pojedinog projekta
utvrditi će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova
koje sadrže projekti ovisno o uvjetima, rješavanja
imovinsko – pravnih odnosa, projektiranje nadzora i
izvođenja radova.
Članak 9.
Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su od:
- komunalnog doprinosa ............... 4.700.000,00 kn
- naknade za priključenje građevina na komunalnu
infrastrukturu ................................ 700.000,00 kn
Ukupno prihodi: ........................... 5.400.000,00 kn
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje
važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu („Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije“, broj 8/11).
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 363-05/11-50/11
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
10
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04,
110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Rogoznica
u 2011. godini
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg radova na
održavanju komunalne infrastrukture na području
Općine Rogoznica u 2011. godini i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa prema
sljedećim aktivnostima:
I. Održavanje nerazvrstanih cesta
II. Održavanje javne rasvjete
III. Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja
IV. Uređenje nekoncesioniranih plaža
V. Održavanje groblja i javnih površina
Članak 2.
Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršiti će se iz:
- komunalne naknade, koja je prihod Proračuna
Općine Rogoznica namijenjene za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti iz članka 1. ovog Programa.
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade za koncesije, ostale naknade, prodaja nekretnina
i drugo).
- Proračuna Općine Rogoznica.
Članak 3.
Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja
objekata iz članka 1. na području općine Rogoznica i
raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene
predviđene u Proračunu Općine Rogoznica za 2011.
godinu.
Članak 4.
I. Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa.
Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit
će se neposrednim uvidom tijekom godine a odnosit će
se na:
- popravak kolnika nasipavanjem mehaničkim
drobljencem
- popravci na cestama betoniranjem strmih uspona
- popravci na cestama s asfaltnim kolnikom
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- betoniranje nerazvrstanih cesta.
Na području Općine Rogoznica nalazi se 80 km
nerazvrstanih cesta od čega zemljanih cesta 55 km, te
25 km nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom.
Za provođenje ove aktivnosti predviđa se u 2011.
godini u Proračunu Općine Rogoznica:
- za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko
održavanje :
Pozicija u Proračunu R 0001.............70.000,00 kn
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
nerazvrstanih cesta prema troškovniku iz ugovora o
održavanju nerazvrstanih cesta:
Pozicija u Proračunu R 0003..........2.250.000.00 kn
- probijanje novih putova:
Pozicija u Proračunu R 0002...............85.000,00 kn
Ukupno: .........................................2.405.000.00 kn
Strana 93 - Broj 2
Članak 5.
II. Održavanje javne rasvjete
Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih
površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, sukladno troškovniku iz ugovora o
održavanju javne rasvjete.
Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine
Rogoznica za 2011. godinu predviđa se:
- za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete
prema troškovniku iz Ugovora o održavanju javne
rasvjete:
Pozicija u Proračunu R 0004 .......1.050.000,00 kn
- potrošnja električne energije za javnu rasvjetu:
Pozicija u Proračunu R 0024.................600.000,00 kn
Ukupno:….....................................1.650.000,00 kn
Članak 6.
III. Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog
značaja
U okviru ove aktivnosti predviđaju se sljedeći radovi:
A) Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje čistoće javnih površina obavljat će komunalno poduzeće «Škovacin» d.o.o. Rogoznica.
Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina čine
sva naselja na području općine Rogoznica . Čišćenje
javnih površina obavljati će se u pravilu od 07,.00 do
15,00 sati svakog radnog dana, a u turističkoj sezoni
svaki dan u vremenu od 07,00 do 15,00 i od 18,00 do
21,00 sat.
B) Održavanje javnih površina
Poslove održavanja javnih površina obavljat
će poduzeće «Škovacin» d.o.o. Rogoznica. Pod
održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje
javnih zelenih površina, pješačkih zona, parkova, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina.
- Održavanje javnih zelenih površina
Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat će komunalno poduzeće «Škovacin» a njihovo
održavanje činit će poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih
ploha, grmlja,drveća, živica, staza i vrtnih klupa.
C) Održavanje groblja
Na području općine Rogoznica nalazi se 4 groblja.
Radovi održavanja podrazumijevaju košnju raslinja i
uređenja staza unutar groblja a povjerit će se komunalnom poduzeću «Škovacin» d.o.o. Rogoznica.
Groblja će se temeljito urediti 2 puta godišnje
(proljeće i jesen) te posebno za vjerske blagdane.
Za provođenje ovih aktivnosti u Proračunu Općine
Rogoznica predviđa se ukupno ( Pozicija u Proračunu
0005).......................................................716.000,00 kn
Strana 94 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 7.
IV. Uređenje nekoncesioniranih plaža
Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine
Rogoznica predviđeno je ukupno (Pozicija u Proračunu:
R0006)…...........................................….100.000,00 kn
Članak 8.
V. Održavanje groblja i javnih površina
U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva za
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih
zelenih površina i igrališta: Pozicija u Proračunu R
0008…......................................................16.000,00 kn
Ukupno:...............................................16.000,00 kn
Članak 9.
Za provođenje svih aktivnosti u okviru Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Proračun Općine
Rogoznica predviđeno je ukupno…....4.887.000,00 kn
Članak 10.
Planirani izvori sredstava za ostvarenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture su:
- Komunalna naknada.................1.000.000,00 kn
- Opći prihodi i primici...............3.787.000,00 kn
Ukupno..........................................4.887.000,00 kn
Članak 11.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti
Program održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Rogoznica u 2011. godini („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 8/11).
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 363-05/11-50/12
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih
životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i
drugih osoba koje ne mogu zadovoljiti one same, zbog
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njihovo
ostvarenje u 2011. godini.
Članak 2.
Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana odredbama članka 1. ovog Programa, osigurati
će se isključivo osobama koji su državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Rogoznica.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje Programa socijalnih potreba
za korisnike na području općine Rogoznica, u iznosu od
413.000,00 Kn, rasporediti će se na sljedeći način:
1. Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola u naravi….............................200.000,00 Kn
2. Naknada za opremu za novorođenčad u novcu......
.................................................................48.000,00 Kn
3. Sufinanciranje cijena prijevoza studentima u
novcu….................................................100.000,00 Kn
4. Pomoć socijalno ugroženim u novcu....................
...............................................................15.000,00 Kn
5. Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev…
................................................................50.000,00 Kn
Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti
Program socijalnih potreba na području Općine
Rogoznica u 2011. godini („Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije“, broj 2/11).
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa:551-01/11-01/3
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
11
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 57/11) i članka 29. Statuta
Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011.
godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba na području Općine
Rogoznica u 2011. godini
Utorak, 28. veljače 2012.
____________________
12
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04,
110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Rogoznica za 2012. godinu za:
1. Javna rasvjeta,
2. Izgradnja vodovodne mreže,
3. Javne površine,
4. Nerazvrstane ceste.
Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa
vršit će se iz:
- komunalnog doprinosa koji je prihod Općine
Rogoznica i namijenjen je financiranju gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture,
- ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću
godinu (porezi, prirezi i sl.)
- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
- naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu određena posebnom odlukom
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima
(županijski proračun, državni proračun, prodaja nekretnina).
Članak 2.
Tabličnim se prikazom, koja je sastavni dio ovog Programa, određuje opis poslova kroz projekte s procjenom
troškova za gradnju objekata i uređaja iz prethodnog
članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima.
Članak 3.
Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa
utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i
prosječnih cijena nabavke opreme, građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Rogoznica u 2012. godini.
Članak 4.
Naredbodavac za realizaciju Programa je načelnica
Općine Rogoznica.
Članak 5.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će
načelnica Općine Rogoznica.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će
se sukcesivno u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Članak 6.
Ukoliko se tijekom kalendarske godine pojavi
potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene
ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku
donijet će načelnica Općine Rogoznica.
Strana 95 - Broj 2
O promjenama iz stavka 1. ovog članka načelnica
je dužna posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti
Općinsko vijeće.
I. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije objekata
javne rasvjete je da se osvijetle lokaliteti na području
Općine Rogoznica koji nemaju javnu rasvjetu ili je
potrebno raditi rekonstrukciju i izmjenu postojeće
mreže s ciljem normalnog funkcioniranja općine glede
sigurnosti zaštite građana i imovine.
1. Javna rasvjeta šetnica Kopara…..200.000,00 kn
2. Javna rasvjeta naselja Lozica II...300.000,00 kn
3. Javna rasvjeta naselja Oštrička luka....................
................................................................100.000,00 kn
4. Javna rasvjeta obilazne ceste Kopara…………
................................................................110.000,00 kn
5. Javna rasvjeta naselja Zatoglav...300.000,00 kn
Ukupno: pozicija u Proračunu R 00181……………
.……....................................................1.010.000,00 kn
II IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE I KANALIZACIJE
Cilj i namjena predviđenih aktivnosti je izgradnja
mjesne vodovodne i kanalizacijske mreže u mjestima na
području Općine Rogoznica, koje obuhvaćaju sljedeće
projekte:
1.Vodovodna mreža Malo Zečevo …600.000,00 kn
2.Vodovodna mreža Zatoglav- Kalebova luka ........
................................................................600.000,00 kn
3. Priključci na kolektor…………. ..400.000,00 kn
4.Ugradnja pumpe Kobiljak……... ..200.000,00 kn
5.Vodovodna mreža Taraševi… ........100.000,00 kn
Ukupno: pozicija u Proračunu R 0016……….… ...
.............................................................1.900.000,00 kn
III. JAVNE POVRŠINE
Cilj i namjena ovog projekta je gradnja i uređenje
šetnice, tržnice, mrtvačnice, groblja, igrališta i rive,
kako bi se poboljšali uvjeti življenja u općini Rogoznica
a u svrhu podizanja komunalnog standarda Općine
Rogoznica.
1.Gradnja šetnice Kopara, Pozicija R 0017 ...........
............................................................... 300.000,00 kn
2. ... Gradnja i uređenje tržnice na Kopači, Pozicija
R0017 .................................................... 300.000,00 kn
3.Sanacija rive na Čelini .................. 200.000,00 kn
4. Uređenje pješačke površine od caffe Starac do
M.Frape ................................................. 500.000,00 kn
5. Proširenje groblja Dvornica ......... 300.000,00 kn
6. Izgradnja igrališta Dvornica ........ 200.000,00 kn
7. Uređenje šetnice Mezaroca.......... 100.000,00 kn
Ukupno pozicija R0017 ................ 1.900.000,00 kn
8.Gradnja zgrade mrtvačnice, Pozicija R 0013……
.............................................................1.000.000,00 kn
Strana 96 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Sveukupno: javne površine i mrtvačnica ................
............................................................ 2.900.000,00 kn
IV. NERAZVRSTANE CESTE
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju cesta na području
općine Rogoznica, kako bi se
poboljšala prometna povezanost naselja a sve u cilju
podizanja komunalnog standarda općine Rogoznica.
1.Izgradnja obilazne ceste Rogoznica otok ..........
............................................................ 1.100.000,00 kn
2. Izgradnja ceste Crljina do trafostanice……… ...
.............................................................. .600.000,00 kn
3. Izgradnja ceste do uređaja za pročišćavanje……
............................................................... 200.000,00 kn
Ukupno: Pozicija u Proračunu R0015…………….
............................................................ 1.900.000,00 kn
Članak 7.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za
izvršenje ovog Programa u visini od 7.710.000,00 kn.
Članak 8.
Vrijednost pojedinih projekata ovog Programa
utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i
prosječnih cijena nabavke materijala, građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Rogoznica u 2012. godini.
Konačna vrijednost svakog pojedinog projekta
utvrditi će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova
koje sadrže projekti ovisno o uvjetima, rješavanja
imovinsko – pravnih odnosa, projektiranje nadzora i
izvođenja radova.
Članak 9.
Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su od:
- komunalnog doprinosa ............... 5.500.000,00 kn
- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna….…
............................................................... 200.000,00 kn
- naknade za priključenje građevina na komunalnu
infrastrukturu ............................. 1.000.000,00 kn
- naknade za koncesije ..................... 500.000,00 kn
- općih prihoda i primitaka ............. 510.000,00 kn
Ukupno prihodi:............................ 7.710.000,00 kn
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko –kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Klasa: 363-05/11-50/13
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
Utorak, 28. veljače 2012.
13
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04,
110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Rogoznica u 2012.
godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opseg radova na
održavanju komunalne infrastrukture na području
Općine Rogoznica u 2012. godini i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa prema
sljedećim aktivnostima:
I. Održavanje nerazvrstanih cesta
II. Održavanje javne rasvjete
III. Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja
IV. Uređenje nekoncesioniranih plaža
V. Održavanje groblja i javnih površina
Članak 2.
Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršiti će se iz:
- komunalne naknade, koja je prihod Proračuna
Općine Rogoznica namijenjene za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti iz članka 1. ovog Programa.
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade za koncesije, ostale naknade, prodaja nekretnina
i drugo).
- Proračuna Općine Rogoznica.
Članak 3.
Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja
objekata iz članka 1. na području općine Rogoznica i
raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene
predviđene u Proračunu Općine Rogoznica za 2012.
godinu.
Članak 4.
I. Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa.
Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit
će se neposrednim uvidom tijekom godine a odnosit će
se na:
- popravak kolnika nasipavanjem mehaničkim
drobljencem
- popravci na cestama betoniranjem strmih uspona
Utorak, 28. veljače 2012.
-
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
popravci na cestama s asfaltnim kolnikom
asfaltiranje nerazvrstanih cesta
betoniranje nerazvrstanih cesta.
Na području općine Rogoznica nalazi se 80 km
nerazvrstanih cesta od čega zemljanih cesta 55 km, te
25 km nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom.
Za provođenje ove aktivnosti predviđa se u 2011.
godini u Proračunu Općine Rogoznica:
- za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko
održavanje : Pozicija u Proračunu R 0001……………
..................................................................20.000,00 kn
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
nerazvrstanih cesta prema troškovniku iz ugovora o
održavanju nerazvrstanih cesta: Pozicija u Proračunu R
0003……..........................................1.000.000.00 kn
- probijanje novih putova: Pozicija u Proračunu
R 0002.……........................................1.040.000,00 kn
Ukupno: ……………....................2.405.000.00 kn
Članak 5.
II. Održavanje javne rasvjete
Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih
površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, sukladno troškovniku iz ugovora o
održavanju javne rasvjete.
Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine
Rogoznica za 2011. godinu predviđa se:
- za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete
prema troškovniku iz Ugovora o održavanju javne
rasvjete: Pozicija u Proračunu R 0004 ........................
............................................................1.000.000,00 kn
- potrošnja električne energije za javnu rasvjetu:
Pozicija u Proračunu R 0024…............600.000,00 kn
- održavanje i zamjena rasvjetnih tijela koje financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost…
................................................................590.000,00 kn
Ukupno:.........................................2.190.000,00 kn
Članak 6.
III. Ostale komunalne djelatnosti od lokalnog
značaja
U okviru ove aktivnosti predviđaju se sljedeći radovi:
A) Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
Održavanje čistoće javnih površina obavljat će komunalno poduzeće «Škovacin» d.o.o. Rogoznica.
Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina čine
sva naselja na području općine Rogoznica.
Čišćenje javnih površina obavljat će se u pravilu od
07,00 do 15,00 sati svakog radnog dana, a u turističkoj
sezoni svaki dan u vremenu od 07,00 do 15,00 i od
18,00 do 21,00 sat.
B) Održavanje javnih površina
Strana 97 - Broj 2
Poslove održavanja javnih površina obavljat
će poduzeće «Škovacin» d.o.o. Rogoznica. Pod
održavanjem javnih površina razumijeva se održavanje
javnih zelenih površina, pješačkih zona, parkova, dječjih
igrališta i javnih prometnih površina.
- Održavanje javnih zelenih površina
Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat će komunalno poduzeće «Škovacin» a njihovo
održavanje činit će poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih
ploha, grmlja,drveća, živica, staza i vrtnih klupa.
C) Održavanje groblja
Na području općine Rogoznica nalazi se 4 groblja.
Radovi održavanja podrazumijevaju košnju raslinja i
uređenja staza unutar groblja a povjerit će se komunalnom poduzeću «Škovacin» d.o.o. Rogoznica.
Groblja će se temeljito urediti 2 puta godišnje
(proljeće i jesen) te posebno za vjerske blagdane.
Za provođenje ovih aktivnosti u Proračunu Općine
Rogoznica predviđa se ukupno (Pozicija u Proračunu
0005)…..………..………….………….716.000,00 kn
Članak 7.
IV. Uređenje nekoncesioniranih plaža
Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine
Rogoznica predviđeno je ukupno (Pozicija u Proračunu:
R0006)….….…....................................100.000,00 kn
Članak 8.
V. Održavanje groblja i javnih površina
U okviru ove aktivnosti predviđena su sredstva za
- nabavu materijala za održavanje i za radove na
javnim i zelenim
Površinama: Pozicija u proračunu R 0007…………
……….....................................................50.000,00 kn
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih
zelenih površina i igrališta: Pozicija u Proračunu
R 0008....................................................100.000,00 kn
Ukupno:.............................…............150.000,00 kn
Članak 9.
Za provođenje svih aktivnosti u okviru Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Proračun Općine
Rogoznica predviđeno je ukupno……4.196.000,00 kn
Članak 10.
Planirani izvori sredstava za ostvarenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture su:
- Komunalna naknada.................1.000.000,00 kn
- Opći prihodi i primici...............3.787.000,00 kn
Ukupno...........................................4.196.000,00 kn
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije” , a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Klasa: 363-05/11-50/14
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
Strana 98 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 28. veljače 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
14
Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu
(«Narodne novine», broj 71/06, 150/08 – Uredba,
124/10 i 124/11) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Rogoznica
u 2012. godini
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
15
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 57/11) i članka 29. Statuta
Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011.
godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba na području Općine
Rogoznica u 2012. godini
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe
u športu u općini Rogoznica za 2012. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u
Proračunu Općine Rogoznica za 2012. godinu, u iznosu
od 90.000.00 Kn.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih
životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i
drugih osoba koje ne mogu zadovoljiti one same, zbog
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njihovo
ostvarenje u 2012. godini.
2. Javne potrebe u području športa za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Rogoznica su:
- djelovanje športskih udruga
- treniranje, organizacija i provođenje natjecanja
- športsko-rekreativne aktivnosti građana
- ostale športske akcije i manifestacije.
Članak 2.
Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana odredbama članka 1. ovog Programa, osigurati
će se isključivo osobama koji su državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na
području Općine Rogoznica.
3. Sukladno točki 2. ovog programa, sredstvima iz
Proračuna Općine Rogoznica za 2012. godinu, financirati
će se sljedeće športske udruge i manifestacije:
- Karate klub «Zmajevo oko»..........12.000,00 Kn
- ŠRD «Gof»…………………........10.000,00 Kn
- ŠRD «Stupin»…………………...10.000,00 Kn
- LD «Jarebica»…………………...10.000,00 Kn
- ŠRD «Ražanj» ……………….….10.000,00 Kn
- Športska natjecanja na županijskom,
državnom i međunarodnom nivou…..13.000,00 Kn
- Nogometni klub Rogoznica……..10.000,00 Kn
- Športska natjecanja u sklopu prezentacije
turističke sezone………………….…10.000,00 Kn
- Eko akcije građana i udruga….…...5.000,00 Kn
4. Sredstva za realizaciju programa udruga u športu
i manifestacija iz točke 3. ovog programa, prenosit će
se na žiro-račun korisnika ovisno o prilivu sredstava u
općinskom Proračunu.
5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.
godine.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje Programa socijalnih potreba
za korisnike na području Općine Rogoznica, u iznosu od
458.000,00 Kn, rasporediti će se na sljedeći način:
Klasa:620-01/11-10/2
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
1.Pomoć invalidnim, hendikepiranim i socijalno
ugroženim osobama za stanovanje u naravi ...........
.................................................................20.000,00 Kn
2. Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola u naravi ...............................200.000,00 Kn
3. Naknada za opremu za novorođenčad u
novcu..... ..................................................48.000,00 Kn
4. Sufinanciranje cijena prijevoza studentima u
novcu .............................................120.000,00 Kn
5.Pomoć socijalno ugroženim u novcu.. .................
.................................................................20.000,00 Kn
6.Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev ...............
.................................................................50.000,00 Kn
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Klasa:551-01/11-01/4
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
____________________
16
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90, 27/93 i
38/09) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica («Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije», broj 9/09),
Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od
22. prosinca 2011. godine, donosi
P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Općine Rogoznica
u 2012. godini
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u
kulturi Općine Rogoznica u 2012. godini i sredstva za
financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Rogoznica za 2012. godinu u ukupnoj visini od
90.000,00 Kn.
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se
svi oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti
koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života
općine.
2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Rogoznica u 2012. godini,
su:
- kulturni programi udruga u kulturi i drugih organizacija od interesa za općinu Rogoznica
- ostale kulturne akcije i manifestacije.
3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz
Proračuna Općine Rogoznica financirat će se:
- KUD «Tomislav» Mandolinski sastav………
.................................................................20.000,00 Kn
- Klapa «Kopara»………….......….10.000,00 Kn
- Mažoretkinje)………………..……8.000,00 Kn
- ostale kulturne akcije i manifestacije
(gostovanja raznih KUD-a, promidžba, izložbe i sl)
u sklopu promicanja turističke sezone ... 12.000,00 Kn
- manifestacija obilježavanja obljetnice «OBA
DVA»…...................................................20.000,00 Kn
- razne kulturne manifestacije ........20.000,00 Kn
4. Sredstva za kulturne Programe udruga u kulturi
i ostale akcije i manifestacije iz točke 3. prenosit će se
na žiro – račune korisnika ovisno o prilivu sredstava u
Proračun Općine Rogoznica.
5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.
godine.
Klasa: 612-01/11-10/1
Ur.broj. 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
Strana 99 - Broj 2
17
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 22. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o nazivima ulica u Rogoznici
1. Ulica naziva „Obala dr. Franje Tuđmana“ u
Rogoznici se mijenja u ulicu „Miline“.
2. Šetnici oko poluotoka Kopara dodjeljuje se naziv
„Šetnica dr. Franje Tuđmana“.
3. Umjetnom otoku naziva „Frapa“ u Rogoznici
dodjeljuje se ulica naziva „Uvala Soline“.
4. Ovo rješenje objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije».
Klasa: 119-01/11-01/6
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
18
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije»,
broj 9/09) i članka 16. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova («Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije», broj 12/09), u postupku provedbe
javnog natječaja za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije
na području Općine Rogoznica na temelju ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova, Općinsko vijeće
Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca
2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti deratizacije i dezinsekcije na
području Općine Rogoznica temeljem
ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova
1. «As- Eko”d.o.o. Šibenik, Dolačka 2, povjerava
se obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezin-
Strana 100 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
sekcije na području Općine Rogoznica.
2. Komunalni poslovi iz točke 1. izreke ovog
Rješenja se povjeravaju na rok od dvije godine.
3. Cijena za obavljanje komunalnih poslova iz točke
1. izrke ovog Rješenja, utvrđena je jediničnim cijenama
iz troškovnika deratizacije i dezinsekcije, koje je «As
– Eko” d.o.o. Šibenik, dostavio u prijavi na natječaj
objavljen 24. studenog 2011. godine.
4. Sukladno ovom Rješenju, načelnica Općine
Rogoznica sklopit će s «As- Eko”d.o.o. Šibenik, ugovor
o povjeravanju komunalnih poslova.
5. Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom
postupku, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije”.
Klasa: UP/I-501-01/11-10/2
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
Utorak, 28. veljače 2012.
4. Sukladno ovom rješenju načelnica Općine
Rogoznica sklopit će s «As- Eko” d.o.o. Šibenik, ugovor
o povjeravanju komunalnih poslova.
5. Ovo rješenje je konačno i izvršno u upravnom
postupku, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije”.
Klasa: UP/I-501-01/11-10/3
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
20
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
19
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09) i članka 16. Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova («Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije», broj 12/09), u postupku provedbe javnog
natječaja za prikupljanje ponuda za povjeravanje komunalnih poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama,
te uklanjanja životinjskih lešina na području Općine
Rogoznica na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14.
sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti postupanja s psima i mačkama
lutalicama, te uklanjanja životinjskih lešina
na području Općine Rogoznica temeljem
ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova
1. “As - Eko”d.o.o. Šibenik, Dolačka 2, povjerava
se obavljanje komunalnih poslova postupanja s psima
i mačkama lutalicama, te uklanjanje životinjskih lešina
na području Općine Rogoznica.
2. Komunalni poslovi iz točke 1. izreke ovog
Rješenja se povjeravaju na rok od dvije godine.
3. Cijena za obavljanje komunalnih poslova iz točke
1. izreke ovog rješenja, utvrđena je jediničnim cijenama
iz troškovnika postupanja s psima i mačkama lutalicama,
te uklanjanja životinjskih lešina, koje je «As – Eko”
d.o.o. Šibenik, dostavio u prijavi na natječaj objavljen
24. studenoga 2011. godine.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća TZ Općine
Rogoznica o financijskom poslovanju za
2010. godinu
1. Prihvaća se Izvješće TZ Općine Rogoznica o
financijskom poslovanju za 2010. godinu, u tekstu koji
se prilaže ovom zaključku.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-05/11-50/5
Ur.broj:2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
21
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
KP «Škovacin» d.o.o. Rogoznica o
financijskom poslovanju za 2010. godinu
1. Prihvaća se Izvješće KP«Škovacin» d.o.o.
Rogoznica o financijskom poslovanju za 2010. godinu,
u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-05/11-50/6
Ur.broj:2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
22
godini.
2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rogoznica
za 2012. godinu.
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Rogoznica u 2011. godini i Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Rogoznica za 2012. godinu, sastavni
su dio ovog zaključka.
4. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije».
Klasa: 810-03/11-10/3
Ur. broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011.godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća DVD «Rogoznica» o
financijskom poslovanju za 2010. godinu
1. Prihvaća se Izvješće DVD «Rogoznica» o financijskom poslovanju za 2010. godinu, u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Strana 101 - Broj 2
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
24
Na temelju članka 29. Statuta Općine Rogoznica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja
Općine Rogoznica
i Plana civilne zaštite Općine Rogoznica
Klasa: 400-05/11-50/7
Ur.broj:2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
23
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(NN, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/101) i članka 29.
Statuta Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine
Rogoznica, na 14. sjednici, od 22. prosinca 2011.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja zaštite i
spašavanja na području Općine Rogoznica u
2011. godini i donošenju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Rogoznica
za 2012. godinu
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Rogoznica u 2011.
1. Prihvaća se Plan zaštite i spašavanja Općine
Rogoznica i Plan civilne zaštite Općine Rogoznica,
od studenoga 2011. godine, izrađen od DLS d.o.o.
Rijeka.
2. Plan zaštite i spašavanja Općine Rogoznica i Plan
civilne zaštite Općine Rogoznica su sastavni dio ovog
zaključka.
3. Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije».
Klasa: 810-03/11-10/4
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA
PREDSJEDNIK
Šime Lovrić,v.r.
____________________
Strana 102 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić,v.r.
1
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi
ODLUKU
o novčanoj naknadi za novorođenu djecu
1. Ovom odlukom, utvrđuje se isplata novčane
naknade roditeljima za novorođenu djecu na području
Općine Rogoznica.
2. Visina novčane naknade iz točke 1. ove odluke
iznosi 3.000,00 kn.
3. Pravo na isplatu novčane naknade iz točke 1. ove
odluke korisnik će ostvariti temeljem pisanog zahtjeva
kojem je potrebno priložiti:
- preslik rodnog lista za novorođenče,
- potvrda o prebivalištu za oba roditelja uz uvjet da
su prijavljeni na području Općine Rogoznica najmanje
godinu dana prije dana podnošenja ovog zahtjeva,
- preslik osobne iskaznice roditelja i
- preslik bankovnog računa podnositelja zahtjeva.
4. Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 402-08/12-80/1
Ur.broj: 2182/12-02/12-1
Rogoznica, 25. siječnja 2012.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić,v.r.
____________________
3
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi
ODLUKU
o dodjeli novčane naknade redovnim
studentima za akademsku 2011./2012.
godinu
I. Ovom odlukom dodjeljuje se novčana naknada
redovnim studentima s prebivalištem na području
Općine Rogoznica u iznosu od 400,00 kuna za akademsku 2011./2012. godinu.
II. Pravo na novčanu naknadu iz točke I. ove odluke imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće
uvjete:
- potvrdu o prebivalištu i
- potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu.
III. Novčana naknada iz točke I. ove odluke uplaćivat
će se na žiro račun korisnika.
IV. Ova odluka objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije».
Klasa: 402-07/11-70/7
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 03. listopada 2011.
OPĆINA ROGOZNICA
____________________
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić,v.r.
2
Na temelju članka 36. Statuta Općine Rogoznica
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
9/09), načelnica Općine Rogoznica, donosi
Utorak, 28. veljače 2012.
____________________
4
ODLUKU
o sufinanciranju u cijeni troškova prijevoza
učenika srednjih škola s područja Općine
Rogoznica za 2012. godinu
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07 i 125/08) i članka 36. Statuta
Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 09/09), načelnica Općine Rogoznica,
donosi
1. Ovom odlukom Općina Rogoznica će sudjelovati
u sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih
škola s područja Općine Rogoznica i to u visini od 50%
od punog iznosa mjesečne karte, na relaciji za koju je
izdana karta i to za 2012. godinu.
IZMJENE PLANA
nabave roba, radova i usluga u 2011. godini
2. Ova odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije».
Klasa: 402-07/11-70/6
Ur.broj: 2182/12-01/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
Članak 1.
U Planu nabave roba, radova i usluga u 2011. godini
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije», broj
4/11) u tabelarnom prikazu, pod rednim brojem:
12. „Rekonstrukcija ceste Crljina
246.903,00
300.000,00“,
se mijenja i glasi:
«Sanacija ceste Crljina (od tržnice do trafostanice)
406.504,00
500.000,00“.
Utorak, 28. veljače 2012.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Ove Izmjene Plana objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije».
Klasa: 361-01/11-10/4
Ur.broj: 2182/12-02/11-1
Rogoznica, 22. prosinca 2011.
OPĆINA ROGOZNICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Sandra Jakelić,v.r.
Strana 103 - Broj 2
i student ne može primati niti jednu drugu stipendiju.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“ i na oglasnoj ploči i službenoj web stranici
Općine Tribunj.
KLASA:604-02/12-01/2
URBROJ:2182/20-03-12-1
Tribunj, 03. siječnja 2012.
OPĆINA TRIBUNJ
____________________
NAČELNIK
Damir Pilipac, dipl. iur., v. r.
IX.
OPĆINA TRIBUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 42. Statuta Općine Tribunj
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
09/09), Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih škola
i studenata Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/09) i Odluke o prenamjeni
neraspodijeljenih sredstva za stipendije u školskoj/akademskoj 2011/2012.godini (KLASA:604-02/12-01/1,
URBROJ:2182/20-03-12-1), općinski načelnik Općine
Tribunj, donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima
Općine Tribunj za školsku/akademsku
2011./2012. godinu
I.
Odluka o dodjeli stipendija učenicima i redovitim
studentima s područja Općine Tribunj za školsku/
akademsku 2011./2012. godinu donosi se za sve kandidate kojima je ista dodijeljena sukladno provedenom
Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima
za školsku/akademsku 2011./2012. godinu objavljenom
15. studenoga 2011. (KLASA: 604-02/11-01/4, URBROJ: 2182/20-03-11-1).
Rang lista učenika i redovitih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Tribunj za školsku/
akademsku 2011./2012.godinu u prilogu je ove odluke
i predstavlja njezin sastavni dio.
II.
Sa svakim učenikom i redovitim studentom kojem
je dodijeljena stipendija Općine Tribunj, Općina Tribunj
zaključuje ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju
međusobna prava i obveze Općine Tribunj i učenika
odnosno redovitog studenta.
Ugovor o dodjeli stipendije Općine Tribunj
zaključuje se za jednu školsku/akademsku godinu i to
10. mjeseci.
III.
U vrijeme zaključivanja ugovora o dodjeli stipendije
Općine Tribunj, kao i za vrijeme trajanja ugovora, učenik
RANG LISTA UČENIKA KOJI SU OSTVARILI
PRAVO NA STIPENDIJU OPĆINE TRIBUNJ
ZA ŠKOLSKU 2011./2012. GODINU
I) Kriterij uspjeha u prethodnom školovanju (2
stipendije)
Redni broj Ime Prezime
broj bodova
1.
MARIJA DURMANIĆ
120
2.
MARIN PERKOV-STIPIČIN 100
RANG LISTA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI
PRAVO NA STIPENDIJU OPĆINE TRIBUNJ
ZA AKADEMSKU 2011./2012. GODINU
I) Kriterij uspjeha u prethodnom školovanju/
studiranju (1 stipendija)
Redni broj Ime Prezime
Broj bodova
1.
ANTE GRUBELIĆ
90
II) Kriterij socijalnog statusa (1 stipendija)
Redni broj Ime Prezime
Broj bodova
1.
ANTE RAŠIĆ
____________________
2
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08)
i članka 42. Statuta Općine Tribunj (”Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/09), općinski
načelnik Općine Tribunj, donosi
PLAN
prijema u službu Općine Tribunj
za 2012.godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijema u službu u Općinu Tribunj
( u daljnjem tekstu: Plan prijema) utvrđuje se prijem
službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Tribunj tijekom 2012. godine.
Strana 104 - Broj 2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Plan prijema sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme za 2012.godinu,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme za 2012.godinu.
Utorak, 28. veljače 2012.
privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijema.
Članak 4.
Ovaj Plan prijema stupa na snagu 8 dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 100-01/12-01/1
URBROJ: 2182/20-03-12-1
Tribunj, 03. siječnja 2012.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj službenika i
namještenika na određeno vrijeme za 2012.godinu i
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme
za 2012.godinu utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi u
OPĆINA TRIBUNJ
NAČELNIK
Damir Pilipac, dipl. iur., v. r.
PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE TRIBUNJ ZA 2012. GODINU
Red. Sistematizirana
br. radna mjesta
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
Stručna sprema Broj
Stvarno
sistematiziranih stanje na
adnih mjesta
dan 02.01.2012.
Pročelnik
Viši stručni suradnik
za pravne poslove
Viši stručni suradnik za
financije – rukovoditelj
Viši stručni suradnik
za financije
Viši stručni suradnik za prostorno
planiranje, graditeljstvo,
stambeno-komunalne
poslove i zaštitu okoliša
- rukovoditelj
.Referent - Komunalni redar
Referent – administrativni tajnik
Viši stručni suradnik za odnose
sa javnošću
Potreban
Potreban
broj
broj
službenika
vježbenika
i namještenika
u 2012. god.
VSS
1
1
-
-
VSS
1
1
-
-
VSS
1
1
-
-
VSS
2
1
1
-
VSS
SSS
SSS
1
1
1
1
1
-
-
VSS
1
-
-
1
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
651 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content