close

Enter

Log in using OpenID

Bimal - obrazac 1

embedDownload
Obrazac 1- FP
IZVOD IZ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANjU
Izvještaj za period 01.01.2012-31.12.2012godine
A. Opšti podaci o emitentu
1. a) Naziv emitenta
b) Oznaka i registarski broj
emitenta kod Komisije za POV
„Bimal“d.d.Brčko
02-1-1/04
2. Sjedište emitenta
Adresa (uključujući i web stranicu)
E – mail adresa
Telefon/faks
Bijeljinska br.9,Brčko,www.bimaldd.com
049/233-311,220-
[email protected]
585
3. a) Naziv registarskog suda
Osnovni sud Brčko Distrikta
c) Broj registarskog uloška
u kome je emitent upisan
b) Broj i datum upisa
D-806/02,30.07.2002
1-323
4. Šifra i naziv osnovne djelatnosti emitenta
10.41 Proizvodnja ulja i masti
5. Vrsta, broj i nominalna vrijednost dionica:
Vrsta (obične ili prioritetne)
Broj
Nominalna vrijednost u KM
1
2
3
Obične
2.072.013
10,00
Vrijednost u KM
4
(2 x 3)
20.720.130,00
6. Oznaka emitenta u Centralnom registru papira od vrijednosti
BBR9R
7. Uprava i nadzorni odbor emitenta
Ime i prezime direktora
Ilija Studen
Ime i prezime predsjednika upravnog odbora
X
Ime i prezime predsjednika nadzornog odbora
Alfred Lehner
8. a) Spisak deset najvećih dioničara sa procentima učešća u osnovnom kapitalu emitenta
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Procenat učešća
Ime i prezime
Seed Oil Holdings GmbH, Wien
Studen&CO Holding ,Wien
Jakovljević Mirko,Pale
Tanjić Fahrudin,Tuzla
Radić Mijodrag,Brčko
Filipović Dalibor,Brčko
Gajić Jovanka,Brčko
Stojanović Zlatan, Brčko
Zupur Milan,Brčko
Blagić Andjelko, Brčko
90,7787
6,0008
0,0890
0,0696
0,0223
0,0218
0,0199
0,0173
0,0163
0,0163
b) Članovi uprave i nadzornog odbora koji posjeduju dionice emitenta i procenat učešća u osnovnom kapitalu
Ime i prezime
x
x
x
x
x
Funkcija
x
x
x
x
x
Procenat učešća
x
x
x
x
x
9. Pravna lica uključena u konsolidaciju (popunjavaju preduzeća koja pripremaju konsolidovane finansijske
izvještaje)
Naziv pravnog lica
x
x
x
x
x
Sjedište
x
x
x
x
x
2
10. Naziv i sjedište pravnog lica koje je izvršilo reviziju finansijskih izvještaja za izvještajni period (ukoliko
emitent prema važećim propisima podliježe obavezi revizije svojih finansijskih izvještaja).
DELOITTE doo Sarajevo
B. Značajni podaci iz finansijskog izvještaja
1. Vrijednosti osnovnih agregatnih pozicija iz bilansa stanja
POZICIJA
A. Stalna imovina
1. Nematerijalna ulaganja
2. Osnovna sredstva
(Prosječan procenat otpisanosti osnovnih sredstava)
3. Dugoročni finansijski plasmani
B. Obrtna imovina
1. Zalihe
2. Kratkoročna potraživanja i plasmani
3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
C. Aktivna vremenska razgraničenja
D. Odložena porezna sredstva
E. Gubitak iznad kapitala
F. Poslovna aktiva
G. Vanbilansna aktiva
A. Kapital
1. Osnovni kapital
2. Emisiona premija
3. Revalorizacione rezerve
4. Rezerve iz dobitka
5. Neraspoređeni dobitak
6. Neraspoređeni gubitak
B. Dugoročna rezervisanja
C. Obaveze
1. Dugoročne obaveze
2. Kratkoročne obaveze
D. Pasivna vremenska razgraničenja
E. Odložene porezne obaveze
F. Poslovna pasiva
G. Vanbilansna pasiva
Vrijednost u KM
Na dan bilansa
Na dan bilansa
prethodnog
tekućeg
izvještajnog
izvještajnog
perioda 2011
perioda 2012
69.843.483
72.639.130
28.888.471
31.759.631
33.730.608
33.948.470
50,60%
50,49%
7.224.404
6.931.029
65.594.416
73.029.795
36.695.930
46.495.263
28.799.135
26.412.509
99.351
122.023
132.622
59.909
226.387
135.796.908
145.728.834
48.788.529
20.720.130
x
x
4.356.230
23.712.169
x
x
84.135.805
17.944.767
66.191.038
63.266
2.809.308
135.796.908
56.859.699
20.720.130
x
x
4.356.230
31.783.339
x
x
88.580.288
16.188.114
72.392.174
288.847
145.728.834
3
2. Vrijednosti osnovnih agregatnih pozicija iz bilansa uspjeha
POZICIJA
1. Poslovni prihodi
2. Poslovni rashodi
3. Ostali prihodi
4. Ostali rashodi
5. Poslovni dobitak/gubitak (1-2+3-4)
6. Finansijski prihodi
7. Finansijski rashodi
8. Finansijski dobitak/gubitak (6-7)
9. Prihodi iz vanrednih događaja
10. Rashodi iz vanrednih događaja
11. Dobitak/gubitak po osnovu vanrednih događaja (9-10)
11. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
12. Rashodi po osnovu revalorizacije i priznavanja imparitetnih
gubitaka na materijalnim i nematerijalnim sredstvima
13. Revalorizacioni dobitak/gubitak (11-12)
14. Ukupan rezultat (dobitak ili gubitak) (5+8+11+13)
15. Porezi i doprinosi iz dobitka
16. Neto rezultat (14-15)
Vrijednost u KM
Na dan bilansa
Na dan bilansa
prethodnog
tekućeg
izvještajnog
izvještajnog
perioda 2011
perioda 2012
121.234.843
138.107.067
116.442.189
134.046.028
618.473
499.004
130.317
49.022
5.280.810
4.511.021
189.337
821.555
2.943.054
3.106.968
-2.753.717
-2.285.413
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2.527.093
132.952
2.394.141
x
2.225.608
2.225.608
3. Vrijednosti osnovnih agregatnih pozicija iz bilansa tokova gotovine
POZICIJA
1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
2. Neto tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti
3. Neto tokovi gotovine iz investicionih aktivnosti
Vrijednost u KM
Na dan bilansa
Na dan bilansa
prethodnog
tekućeg
izvještajnog
izvještajnog
perioda 2011
perioda 2012
-7.685.666
7.129.287
8.548.846
-1.193.058
-1.552.715
-5.913.557
4
4. Pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća
a) Neto dobitak po dionici1
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
1,1555
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
1,0741
d) Racio plaćanja dividende4
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
-
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
-
b) Odnos tržišne cijene dionice
i neto dobitka po dionici3
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
8,2215
c) Pokrivenost dividende2
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
8,8446
e) Dividendna stopa5
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
-
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
-
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
-
f) Knjigovodstvena vrijednost
po dionici6
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
-
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
9,50
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
9,50
5. Posljednja tržišna cijena dionica
Vrsta (redovne ili prioritetne)
Redovne
-
Nominalna vrijednost
10,00
-
Posljednja tržišna cijena
9,5
-
6. Mišljenje ovlaštenog revizora (navod iz revizorskog izvještaja)
Finansijski izvještaji prikazuju istinit i fer prikaz finansijskog položaja društva Bimal dd Brčko Distrikt na dan
31.decembra 2012 godine ,kao rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada
završila i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Sevlija Miščić
U
Brčkom
Datum 01.03.2013.
godine
M.P.
(potpis odgovornog lica emitenta)
1
Odnos dobitka nakon poreza (neto dobitka) umanjenog za dividende po prioritetnim dionicama i broja emitovanih redovnih
(običnih) dionica.
2
Odnos dobitka nakon poreza (neto dobitak) umanjenog za dividende po prioritetnim dionicama i ukupne dividende.
3
Odnos posljednje tržišne cijene dionice i neto dobitka po dionici.
4
Odnos isplaćenih dividendi po običnim dionicama i neto dobitka po dionici.
5
Odnos dividende po dionici i posljednje tržišne cijene po dionici.
6
Odnos kapitala (zbir osnovnog kapitala, emisione premije, revalorizacionih rezervi, rezervi iz dobitka i neraspoređenog
dobitka umanjen za gubitak do visine kapitala) i broja običnih dionica.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content