close

Enter

Log in using OpenID

"DR SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO PERIOD NA KOJI SE IZVJEŠTAJ

embedDownload
IPL obrazac
NAZIV PRAVNOG LICA
INSTITUT "DR SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO
PERIOD NA KOJI SE IZVJEŠTAJ ODNOSI
01.01.2014. - 31.03.2014. GODINE
DATUM IZVJEŠTAJA
30.04.2014. GODINE
IZVJEŠTAJI
- Osnovni podaci
- Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/
- Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/
- Iskaz o tokovima gotovine (primjenom direktne metode)
- Iskaz o tokovima gotovine (primjenom indirektne metode)
- Iskaz o promjenama na kapitalu
- Pojašnjenja i komentari odbora direktora
- Izvještaj o bitnim događajima u društvu
- Napomene uz finansijske izvještaje društva
Opšti podaci o pravnom licu
Naziv
INSTITUT "DR SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO
Sjedišt i adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
IGALO, SAVA ILIĆA 5
Matični broj upisa u registar privrednog suda 4-0000823/01
Period na koji se izvještaj odnosi 01.01.-31.03.2014.
Matični broj 02008386
Telefon (pozivni broj i broj)
031658410, 659018
Fax (pozivni broj i broj)
031/332682
Adresa internet stranice
www.igalospa.com
Datum osnivanja
1949
Adresa elektronske pošte [email protected]
Broj poslovnica
0
Opis strukture vlasništva
akcionarsko društvo sa udjelom državnog kapitala sa više od 50%
Broj zaposlenih na zadnji dan izvještajnog perioda
750
Šifra djelatnosti 8610
Opis djelatnosti medicinska rehabilitacija i hotelijerstvo
Naziv banaka kod kojih
Žiro-račun 510-7808-90, 555-9000573008-17
CKB Podgorica, HYPO ALPE ADRIA BANK
je žiro-račun otvoren
Podaci o predsjedniku i članovima odbora direktora
Podaci o prebivalištu
Datum
Ime i prezime
rođenja
Adresa (ulica i broj)
Mjesto
Predsjednik
član
član
član
član
član
član
član
član
član
član
Marić Đuro
Janković Branislav
Šahmanović Omer
Dapčević Željko
Šujdović Dušan
Sekretar Ivanović Mirjana
Izvršni dir. Bošnjak Zoran
05.11.1965.
18.7.1966.
23.9.1963
18.9.1955
28.08.1983.
Herceg Novi
Podgorica
Plav
Herceg Novi
Beograd
02.08.1966. Igalo
13.08.1952. Herceg Novi
Podaci o akcijama
Broj akcija
Procentualno
učešće
Topla II
Crnogorskog bataljona
Đenović bb
Vračar
Novo Mesto 15
Orjenskog bataljona
Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvještaja
Datum
Podaci o prebivalištu
Ime i prezime
Adresa (ulica i broj)
Mjesto
rođenja
Gomila bb
Stanković Mladenka 15.02.1969. Igalo
Podaci o akcionarima i akcijama (ako je društvo akcionarsko) ili članovima i udjelima (ako je društvo sa ograničenom
odgovornošću)
Deset najvećih akcionara/članova
Ime i prezime / naziv kompanije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Adresa prebivališta / poslovna
adresa (mjesto ulica i broj)
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD
INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CGPODGORICA
VLADA CRNE GORE
PODGORICA
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA
CG
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CG
PODGORICA
VALEANT FARMACEUTICALS INTERNATIONAL
CALIFORNIA
USA
USA
OSTALA PRAVNA I FIZIČKA LICA
Ukupan iznos kapitala
59.240.279
Sopstvene akcije/udjeli
Podaci o akcijama/udjelima
Broj
akcija/udjela
99.187
90.411
73.387
39.117
13.039
4.944
62.266
Procentualno
učešće
382.351
100,00
25,94
23,65
19,19
10,23
3,41
1,29
16,29
Emisije akcija i oznake emisija
Redni
Redovne akcije
broj
emisije
Oznaka emisije
Nominalna vrijednost
akcija
Prioritetne akcije
Broj akcija
Oznaka emisije
Nominalna vrijednost
akcija
Broj akcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Međunarodni identifikacioni broj redovnih akcija (ISIN)
Međunarodni identifikacioni broj prioritetnih akcija (ISIN)
MEINSMRA1HN4
Emisije obveznica
Redni
broj
emisije
Oznaka
Nominalna vrijednost
Broj obveznica
Kamata/diskont
Tržišna cijena
1.
2.
3.
4.
5.
Revizorska kuća koja je izvršila reviziju poslednjeg izvještaja:
naziv
EUROREV DOO
sjedište i poslovna adresa Podgorica, Vasa Raičkovića 5
Berza i kotacije u koju su uvrštene akcije (ako je riječ o akcionarskom društvu)
naziv berze
naziv kotacije
B lista
1. MONTENEGROBERZA
2.
3.
4.
5.
Cijena akcija ako se njima trgovalo na berzi
Redovne akcije
Najniža
Najviša
u tekućem periodu
22,0000
30,3611
u prethodnom periodu
20,3391
31,4640
Cijena akcija na početku i na kraju izvještajnog perioda
Redovne akcije
Najniža
Najviša
u tekućem periodu
22,0000
30,0038
u prethodnom periodu
23,4000
34,1900
Tržišna kapitalizacija (u hiljadama eura)
Prioritetne akcije
Najniža
Najviša
Prioritetne akcije
Najniža
Najviša
Neto profit po akciji
u tekućem periodu
u prethodnom periodu
Dividendna stopa
u tekućem periodu
u prethodnom periodu
Odnos tržišne cijene akcije i neto profita po akciji
-4,02
-3,51
u tekućem periodu
u prethodnom periodu
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
u tekućem periodu
154,94
u prethodnom periodu
154,94
Isplaćena dividenda po akciji u poslednje tri godine
Za tekuću godinu
Za prethodnu godinu
po redovnoj akciji
po prioritetnoj akciji
U Igalu,
dana 30.04.2014. godine
Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa
Stanković Mladenka
MP
Prije 2 godine
Rukovodilac pravnog lica
Bošnjak Zoran
Popunjava pravno lice
Matični broj 02008386
Popunjava
Šifra djelatnosti
8610
Naziv:INSTITUT "DR SIMO MILOŠEVIĆ" AD IGALO
Sjedište:IGALO, Sava Ilića 5
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.03.2014. godine
POZICIJA
1
I POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
A) POSLOVNI REZULTAT (201-207)
I FINANSIJSKI PRIHODI
II FINANSIJSKI RASHODI
B) FINANSIJSKI REZULTAT (214-215)
I OSTALI PRIHODI
II OSTALI RASHODI
C) REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)
D) REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (213+216+219)
E) NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO
F) REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)
G) DRUGE STAVKE REZULTATA/POVEZANE SA KAPITALOM/
(224 do 228)
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju
2. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina,
postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja
3. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu učešća u kapitalu
pridruženih društava
4. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu aktuarskih dobitaka
(ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada
5. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova
gotovine
H) PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)
1. Tekući porez na dobit
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda
I) NETO REZULTAT (222+223-229)
J) ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
-u EURIznos
Redni Napomena
Prethodna
broj
broj
Tekuća godina
godina
2
3
4
5
201
791.210
738.259
202
716.120
710.435
203
204
205
206
75.090
27.824
207
2.178.545
1.979.632
208
7.878
6.393
209
373.162
344.348
210
1.292.608
1.244.803
211
194.373
196.863
212
310.524
187.225
213
(1.387.335)
(1.241.373)
214
22
52
215
96.909
102.186
216
(96.887)
(102.134)
217
5.887
8.397
218
19.276
6.308
219
(13.389)
2.089
220
(1.497.611)
(1.341.418)
221
222
(1.497.611)
(1.341.418)
(1.497.611)
(1.341.418)
(4)
(4)
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
Obrazac usklađen sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list CG“ broj 80/08) i IV Direktivom EU.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content