close

Enter

Log in using OpenID

01/11 - Šibensko-kninska županija

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XVIII
Broj 1
Šibenik, 25. siječnja 2011.
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
GRAD KNIN
IV.
OPĆINA BILICE
1. GRADSKO VIJEĆE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1. ODLUKA o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u korist Grada Knina ...............................................3
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Bilice
za 2010. godinu (I.) ...................................................... 13
2. PRORAČUN Općine Bilice za 2011. godinu ..... 29
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Bilice za
2011. godinu.................................................................. 38
4. ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice ................ 39
5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice za 2010. godinu ...................................... 39
6. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice za 2010. godinu .................. 40
7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih
potreba i stimulacija na području Općine Bilice u 2010.
godini ........................................................................... 41
8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u kulturi i športu na području Općine Bilice za 2010.
godinu ........................................................................... 41
9. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Bilice
za 2010. godinu ............................................................. 42
10. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2011 godinu
....................................................................................... 42
11. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Bilice u 2011. godini .................... 43
12. PROGRAM javnih potreba u kulturi i športu na
području Općine Bilice za 2011. godinu ..................... 44
13. PROGRAM socijalnih potreba i stimulacija na
području Općine Bilice za 2011. godini........................ 45
14. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2010.
godinu ........................................................................... 46
15. PLAN nabave roba, radova i usluga za 2011.
godinu ........................................................................... 47
16. GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom
II.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u kulturi Grada Skradina za 2010. godinu ...................... 4
2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u športu na području Grada Skradina za 2010. godinu ....
......................................................................................... 4
3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA pomoći socijalno ugroženim osobama na područjuGrada Skradina za
2010. godinu ................................................................... 5
4. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina u 2011. godini ..
......................................................................................... 5
5. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina u 2011. godini ................... 6
6. PROGRAM javnih potreba u kulturi na području
Grada Skradina za 2011. godinu ..................................... 8
7. PROGRAM javnih potreba u športu na području
Grada Skradina za 2011. godinu ..................................... 8
8. PROGRAM pomoći socijalno ugroženim osobama
na području Grada Skradina za 2011. godinu ................. 9
9. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju
zaštite i spašavanja na području Grada Skradina za 2010.
godinu ........................................................................... 10
III.
GRAD VODICE
GRADSKO VIJEĆE
1. ODLUKA o gradskim porezima i prirezu poreza na
dohodak ......................................................................... 10
Strana 2 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
na području Općine Bilice za 2011. godinu ................ 48
17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe za razdoblje od VII. do XII.
mjeseca 2010. godine .................................................... 51
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja za 2010. godinu .... 51
2. PROČELNIK
1. ISPRAVAK Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Uvale Stubalj................ 51
V.
OPĆINA BISKUPIJA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Biskupija za 2010. godinu (II.)............................................. 51
2. PRORAČUN Općine Biskupija za 2011. godinu ....
....................................................................................... 56
3. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Biskupija
za 2011. godinu ............................................................. 61
4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (II.) izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini ................................................................................ 62
5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (II.) održavanja
komunalne infrastrukture u 2010. godini ...................... 62
6. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (I.) javnih
potreba u kulturi Općine Biskupija u 2010. godini ....... 63
7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (II.) pomoći
socijalno ugroženim osobama na području Općine Biskupija u 2010. godini ...................................................... 64
8. PROGRAM izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini ......................................... 64
9. PROGRAM održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture u 2011. godini ............................... 65
10. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Biskupija u 2011. godini ...................................................... 66
11. PROGRAM pomoći socijalno ugroženim osobama
na području Općine Biskupija u 2011. godini............. 66
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA (I.) nabave roba,
radova i usluga u 2010. godinu ..................................... 67
VI.
OPĆINA ERVENIK
Utorak, 25. siječnja 2011.
8. ODLUKA o naknadi za opremu novorođenog
djeteta ...........................................................................81
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o imenovanju voditelja za financijsko
upravljanje i kontrole ...................................................82
2. PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik .....................................82
3. PRAVILNIK o dodatku za uspješnost na radu ...84
3. PROČELNIK
1. ISPRAVAK Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja poduzetničke zone „Pađane“..........................85
VII.
OPĆINA KIJEVO
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Kijevo za 2010. godinu ....................................................86
2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Kijevo za 2010. godinu ....................................88
3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Kijevo u
2010. godini .................................................................89
4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih
potreba Općine Kijevo za 2010. godinu .......................90
5. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u kulturi Općine Kijevo za 2010. godinu ....................91
6. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u športu Općine Kijevo za 2010. godinu .....................91
7. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenom
uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kijevo
za 2009. godinu .............................................................92
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o pribavljanju ploča s imenom naselja,
ulica i trgova, pločica s brojevima kuća i načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte
......................................................................................92
VIII.
OPĆINA KISTANJE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
1. ODLUKA o privremenom financiranju Općine Ervenik u provom tromjesečju 2011. godine .................... 68
2. ODLUKA o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Općine Ervnik za 2011. godinu ........................ 71
3. ODLUKA o komunalnom doprinosu Općine Ervenik .................................................................................72
4. ODLUKA o općinskim porezima i prirezu poreza na
dohodak Općine Ervenik...............................................74
5. ODLUKA ugostiteljskoj djelatnosti ....................76
6. ODLUKA o komunalnim djelatnostima Općine
Ervenik ..........................................................................77
7. ODLUKA o financiranju političkih stranaka i članova
nezavisnih općinskih lista ............................................81
1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Plana nabave
Općine Kistanje u 2010. godini ....................................93
2. ODLUKA o donošenju Plana nabave za 2011.
godinu ...........................................................................95
IX.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE
1. STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Primošten..............................................97
2. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Primošten za 2010. godinu............................................97
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3. PRORAČUN Općine Primošten za 2011. godinu ...
.....................................................................................109
4. ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Primošten
za 2011. godinu ...........................................................116
5. ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Primošten ........................................................117
6. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Primošten za 2010. godinu .............................118
7. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA pomoći socijalno ugroženim osobama na području Općine Primošten
u 2010. godini .............................................................118
8. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u športu Općine Primošten u 2010. godini.................119
9. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba
u kulturi Općine Primošten u 2010. godini .................120
10. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Primošten za 2011.
godinu .........................................................................120
11. PROGRAM održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Primošten za
2011. godinu................................................................121
12. PROGRAM pomoći socijalno ugroženim osobama
na području Općine Primošten za 2011. godinu .......122
13. PROGRAM javnih potreba u športu Općine
Primošten u 2011. godini ............................................123
14. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine
Primošten u 2011. godini ............................................123
15. PROGRAM financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2011. godinu ......................124
16. IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave rova,
radova i usluga u 2010. godini ....................................124
17. PLAN nabave rova, radova i usluga Općine
Primošten za 2011. godinu ..........................................125
18. PLAN davanja koncesija Općine Primošten u 2011.
godini ..........................................................................126
19. MJERE zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremen-
Strana 3 - Broj 1
ski uvjetima za 2010/2011. godinu ............................126
20. SUGLASNOST na Izmjene n i dopune Statuta
Dječjih vrtića Općine Primošten „Bosiljak“ ..............128
21. RJEŠENJE o osnivanju stručnog Povjerenstva za
postupak javne nabave za 2011. godinu.....................128
22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
načelnika Općine Primošten za razdoblje srpanj – prosinac
2010. godine................................................................129
23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju
zaštite i spašavanja na području Općine Primošten ....129
X.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
1. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine
Ružić za 2010. godinu.................................................129
2. PRORAČUN Općine Ružić za 2011. godinu ....137
3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Ružić za 2011.
godinu .........................................................................141
4. III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Ružić za 2010. godinu ...................................143
5. II IZMJENE PROGRAMA socijalnih potreba Općine
Ružić za 2010. godinu.................................................143
6. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2011.
godinu .........................................................................144
7. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Ružić za 2011. godinu ..............144
8. PROGRAM javnih potreba u športu Općine Ružić
za 2011. godinu ...........................................................145
9. PROGRAM socijalnih potreba Općine Ružić za
2011. godinu................................................................145
10. III. IZMJENE PLANA nabave roba, radova i usluga
za 2010. godinu ...........................................................147
____________________
I.
GRAD KNIN
površine 394m2 i zgrada površine 961m2, upisana u zk. ul.
343, KO Knin, a koja odgovara kat. čest. 4794/4, dvorište
površine 1079m2, zgrade površine 394m2 i zgrada površine
961m2, K.O. Knin, a u svrhu gospodarskog razvitka Grada
Knina.
Na temelju članka 33. stavka 1. točke 7. Statuta Grada
Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/09), Gradsko vijeće Grada Knina, na 14. sjednici, od 15.
prosinca 2010. godine, donosi
II.
Vrijednost darovanih nekretnina opisanih u točki I. ove
odluke iznosi 6.867.223,92 kn (slovima: šestmilijunaosam
stošezdesetsedamtisućadvjestodvadesettri kune i devedesetdvije lipe), sukladno Elaboratu o procjeni tržišne vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog sudskog vještaka za
graditeljstvo Siniše Krolo, dipl. ing. građ. izrađenog dana
16. rujna 2010. godine.
III.
Odluka iz točke I. ove odluke prilaže se ovoj odluci i
čini njen sastavni dio.
1. GRADSKO VIJEĆE
1
ODLUKU
o prihvaćanju prijenosa vlasništva
nekretnina u korist Grada Knina
I.
Prihvaća se sa zahvalnošću Odluka Upravnog vijeća
Doma zdravlja Knin donesena na sjednici od dana 27. listopada 2010. godine, Ur. br. 01-773-10, kojom Dom zdravlja
Knin, kao vlasnik, prenosi u vlasništvo Gradu Kninu, bez
naknade, nekretninu označenu kao:
- čest. zem. 128/5, dvorište površine 1079m2, zgrada
IV.
Dopušta se sklapanje Ugovora o darovanju između
Doma zdravlja Knin i Grada Knina sukladno odluci iz
točke I. ove odluke.
Strana 4 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za potpisivanje ugovora o darovanju u ime Grada Knina
ovlašćuje se gradonačelnica Josipa Rimac.
V.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Utorak, 25. siječnja 2011.
„Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010.godine.
KLASA:612-01/09-01/¬4
URBROJ: 2182/03-02-10-2
Skradin, 22. prosinca 2010.
KLASA: 940-01/10-01/51
URBROJ: 2182/10-01-10-2
Knin, 15. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK
Nikola Blažević, v.r.
____________________
II.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 1., 9a. i 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Grada
Skradina za 2010. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Grada
Skradina za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program)
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
17/09), mijenja se i glasi:
„Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom
je 570.000,00 kn“.
1. Točka 2. Programa mijenja se i glasi:
„Akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku
i promicanju kulturnog života Grada:
- Susret dalmatinskih klapa „Skradin 2010“
70.000,00 kn
- Rupska fešta
10.000,00 kn
- Obilježavanje dana sjećanja
5.000,00 kn
- Obilježavanje obljetnice „OLUJE“ 10.000,00 kn
- Organizacija fišijade
10.000,00 kn
- Skradinsko kulturno ljeto
150.000,00 kn
- Ostalo
15.000,00 kn
UKUPNO:
270.000,00 kn“.
2. Točka 3. Programa mijenja se i glasi:
„Adaptacije i potrebni zahvati na objektima kulture:
- Obnova utvrde Turina
40.000,00 kn
- Gradski bedemi
150.000,00 kn
UKUPNO:
190.000,00 kn“.
3. Ove izmjene i dopune Programa objavit će se u
____________________
2
Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne
novine“, broj 71/06 i 150/08) i članka 32. Statuta Grada
Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12 sjednici,
od 22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu na području Grada
Skradina za 2010. godinu
U Programu javnih potreba u športu na području Grada
Skradina za 2010. godinu („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 17/09) točka 3. mijenja i glasi:
1. „Sukladno točki 2. ovog Programa, sredstvima iz
Proračuna Grada Skradina za 2010. godinu u ukupnom
iznosu od 9.011.300,00 kn, financirat će se sljedeće:
a) ŠPORTSKE UDRUGE
- NK „Sošk“
- MNK „Dubravice“
- MNK „Rupe“
- Boćarski klub Sonković
- Boćarski klub Piramatovci
- Šahovski klub Skradin
- Ostalo
UKUPNO:
180.000,00 kn
28.000,00 kn
12.000,00 kn
15.000,00 kn
19.000,00 kn
10.000,00 kn
36.000,00 kn
300.000,00 kn
b) PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I
KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA,
- Materijal za tekuće i investicijsko
održavanje sportskih terena
5.500,00 kn
- Usluge tekuć. i invest. održavanja
sportskih terena
5.800,00 kn
- Sportske dvorane i rekreacijski
objekti
8.530.000,00 kn
- Sportski i rekreacijski tereni
170.000,00 kn
UKUPNO:
8.711.300,00 kn“.
2. Ove Izmjene i dopune Programa objavit će su
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010.godine.
KLASA: 620-01/09-01/1
URBROJ: 2182/03-02-10-2
Skradin, 22. prosinca 2010.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06
i 79/07) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/9), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od 22. prosinca
2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Grada Skradina za 2010. godinu
I. UVODNI DIO
U Programu pomoći socijalno ugroženim osobama
na području Grada Skradina za 2010. godinu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 17/09) u Uvodnom dijelu stavak 1. mijenja se i glasi:
„Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz
razne oblike, Grad Skradin je u svom Proračunu osigurao financijska sredstva u ukupnom iznosu od 515.200,00 kn.“
II. OBLICI POMOĆI
1. U točci pod nazivom „Sufinanciranje cjene prijevoza“
stavak 2. mijenja se i glasi:
„Iznos 120.000,00 kn“
III. ZAVRŠNI DIO
Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u
„Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA: 550-01/09-01/1
URBROJ: 2182/03-02-10-2
Skradin, 22. prosinca 2010.
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
4
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina
u 2011. godini
I. UVOD
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrustrukture na području Grada Skradina u 2011. godini
(u daljnjem tekstu Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti koje su Zakonom o komunalnom gospodarstvu
navedene, i to:
1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.1. javne površine,
1.2. nerazvrstane ceste,
1.3. groblja,
1.4. javnu rasvjetu.
2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i nabava opreme za:
2.1. opskrbu pitkom vodom,
2.2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
3. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
i nabava opreme za:
3.1. prijevoz putnika,
3.2. održavanje čistoće,
3.3. odlaganje komunalnog otpada.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom
troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja djelatnosti.
II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA
ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Objekti i naznaka poslova s procjenjenim troškovima
iskazanim u kunama za gradnju objekata i uređaja , te za
nabavu opreme komunalne infrastrukture u 2011 godini
navode se u sljedećem pregledu:
Opis i naznaka poslova
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04 , 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta
Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
12. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
Strana 5 - Broj 1
Procjena troškova u kn
1.1. JAVNE POVRŠINE
-Uređenjeplaža-na području
Grada Skradina
UKUPNO :
150.000,00
150.000,00
1.2. NERAZVRSTANE CESTE
- Rokovača-Skorići II faza
- Gorice
- Rupe
- Bićine
- Dubravice
- Stolarska ul. Skradin
UKUPNO:
500.000,00
80.000,00
50.000,00
30.000,00
40.000,00
100.000,00
800.000,00
Strana 6 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1.3. GROBLJA
-Izgradnja grobnica-groblje
Sv.Kata Dubravice
150.000,00
- Izgradnja grobnica-groblje Svi Sveti Krković
150.000,00
- Izgradnja groblja Sv. Jure Rupe
100.000,00
- Izgradnja mrtvačnice-Krković
250.000,00
UKUPNO :
650.000,00
1.4. JAVNA RASVJETA
-Dopuna izgrađene JR na cijelom
području Grada Skradina
UKUPNO :
100.000,00
100.000,00
2.1. OPSKRBA PITKOM VODOM
- Vodovodna mreža
- Vodoopskrbni objekti
UKUPNO :
100.000,00
350.000,00
450.000,00
2.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
-Priključci na kanalizacijsku mrežu
100.000,00
UKUPNO :
100.000,00
3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA
-Izgradnja autobusne čekaonice
UKUPNO :
30.000,00
30.000,00
3.3. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
-Sanacija-zatvaranje deponija
Bratiškovačk gaj
150.000,00
UKUPNO :
150.000,00
S V E U K U P N O:
2.430.000,00
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA
GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata
i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture,
navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja
je slijedeći:
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
IZNOS U KN
1. Komunalni doprinos
2. Naknada za priključenje vode
3. Naknada za koncesije
4. Prihod od prodaje grobnica
5. Prihod od županijskog programa
vodoopskrbe
6. Fond za zaštitu okoliša
7. Fond za regionalni razvoj-ceste
8. Proračun Grada Skradina
SVEUKUPNO:
640.000,00
200.000,00
10.000,00
400.000,00
350.000,00
150.000,00
600.000,00
80.000,00
2.430.000,00
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture utvrđene ovim Programom.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe
projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati
tokom razdoblja za koji je donijet.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije» , a
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
KLASA:363-02/10-01/11
URBROJ:2182/03-02-010-01
Skradin, 22. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, 82/04,
178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina u 2011. godini
I UVOD
1. Program održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Skradina u
2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) odnosi se na
održavanje komunalne infrastrukture sljedećih komunalnih
djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javna rasvjeta.
2. Ovim se Programom za navedene komunalne djelatnosti utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, te iskaz
potrebnih financijskih sredstava za njegovo ostvarivanje.
3. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
ovog Programa temelji se na ravnoteži prihoda i rashodne
strane, što znači da su prihodi i primici, te izdaci i ostala
plaćanja planirani na razini ukupnih fakturiranih sredstava
komunalne naknade.
II. OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 7 - Broj 1
- održavanje, popravak te redovno čišćenje oborinskih
šahtova
pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane
u smislu posebnih propisa.
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Opseg tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta utvrdit
će se neposrednim uvidom tijekom godine, a odnosit će
se na:
- popravak kolnika od kamenog materijala,
- popravak na cestama s asfaltnim kolnikom,
- postavljanje prometnih znakova.
Održavanje čistoće javnih površina obavljat će komunalno poduzeće “Rivina-Jaruga“ d.o.o. Skradin. Teritorijalni obuhvat čišćenja javnih površina čine sva naselja na
području Grada Skradina. Čišćenje javnih površina obavljat
će se u pravilu od 7 do 15 sati svakog radnog dana.
2.1. Čišćenje javnih površina,
2.2. Pranje javnih površina,
2.3. Čišćenje javnih zelenih površina,
2.4. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada s javnih
površina obavljat će se jedanput tjedno.
2.5. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa zelenih
površina obavljat će se jedanput tjedno.
2.6. Sakupljanje, odvoz i odlaganje glomaznog otpada.
Pod glomaznim otpadom razumijevaju se kruti otpaci
koji nastaju u domaćinstvima i poslovnim prostorima koji
po svojoj veličini, količini, sastavu i postanku nisu kućni
otpad (prema potrebi).
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Poslove održavanja javnih površina obavljat će
poduzeće “Rivina Jaruga” d.o.o. Skradin. Pod održavanjem
javnih površina razumijeva se održavanje javnih zelenih
površina, pješačkih zona, parkova, dječjih igrališta i javnih
prometnih površina, osim javnih cesta.
3.1. Održavanje javnih zelenih površina
Poslove održavanja javnih zelenih površina obavljat
će komunalno poduzeće “Rivina-Jaruga”d.o.o., a njihovo
održavanje činit će poslovi uređenja travnjaka, cvjetnih
ploha, grmlja, drveća, živica, staza i vrtnih klupa.
Zelene površine održavat će 4 radnika koji će utrošiti
7.464 radnih sati godišnje.
3.2.Održavanje i uređenje dječjih igrališta
Održavanje ljuljački i tobogana, zaštita od atmosferskih
utjecaja.
3.3. Održavanje i uređenje parkova
Košenje trave, uređenje živice i drveća, sadnja i zalijevanje cvijeća itd.
3.4. Održavanje i uređenje ostalih javnih površina
itd.
Na području Grada Skradina nalazi se 150 km, nerazvrstanih cesta od čeg zemljanih cesta 13,5 km, te 136,5 km
nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom.
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
Na području grada Skradina nalazi se 13 groblja. Radovi
održavanja podrazumijevanu košnju raslinja i uređenja
staza unutar groblja povjerit će se komunalnom poduzeću
“Rivina Jaruga”.
Groblja će se temeljito urediti 2 puta godišnje (proljeće
i jesen) za što će četiri djelatnika komunalnog poduzeća
utrošiti 920 radnih sati godišnje.
6. JAVNA RASVJETA
Pod pojmom “javna rasvjeta” razumijeva se upravljanje
i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prilaze kroz naselje
i nerazvrstanih cesta.
Na području Grada Skradina instalirano je 970 rasvjetnih mjesta.
Na temelju broja rasvjetnih mjesta i podataka o
troškovima javne rasvjete u prethodnoj godini bit će
procjenjen iznos potrebnih financijskih sredstava za financiranje javne rasvjete u ovom Programu.
III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Na temelju podataka o površinama poslovnog i
stambenog prostora obveznika plaćanja komunalne naknade te utvrđenog opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta u 2011. godini se planiraju sljedeći
prihodi i primici te izdaci i ostalo plaćanje za održavanje
komunalne infrastrukture.
A) PRIHODI PO POSEBIN PROPISIMA
iznos u kunama
1. KOMUNALNA NAKNADA
2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
550.000,00
1.035.000,00
1.585.000,00
Siječa šiblja i drveća, košenja trave, nasipanje šljunka
B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA
1. Odvodnja atmosferskih voda
UKUPNO
20.000,00
20.000,00
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2. Održavanje čistoće javnih površina
UKUPNO
600.000,00
600.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina
koji se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su
3. Održavanje javnih površina
UKUPNO
85.000,00
85.000,00
Strana 8 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- tekuće održavanje kolnika od kamenog materijala,
asfaltnog kolnika
140.000,00
- postavljanje prometnih znakova
10.000,00
UKUPNO
150.000,00
5. Održavanje javne rasvjete
- potrošnja elekt. energije
- troškovi održavanja i upravljanje
UKUPNO
430.000,00
300.000,00
730.000,00
SVEUKUPNO IZDACI I OSTALA
PLAĆANJA
1.585.000,00
KLASA: 363-02/10-01/12
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 22. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
6
Na temelju članka 1., 9a. i 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
d) KUD „Skradinke“
e) Gradska limena glazba
f) Matica Hrvatska ogranak Skradin
g) KU „Buk“
h) KU „Aestas“
i) Ostalo
UKUPNO:
Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom
je 667.226,00 kn.
1. Djelatnost i poslovi ustanova u kulturi, udruga i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje, poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva:
a) Muzej Grada Skradina
45.000,00 kn
b) Knjižnica „Ivan Pridojević“
112.226,00 kn
5.000,00 kn
60.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
5.000,00 kn
10.000,00 kn
257.226,00 kn
2. Akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku
i promicanju kulturnog života Grada:
j) Susret dalmatinskih klapa
„Skradin 2010“
60.000,00 kn
k) Rupska fešta
10.000,00 kn
l) Obilježavanje dana sjećanja
5.000,00 kn
m) Obilježavanje obljetnice „OLUJE“ 10.000,00 kn
n) Organizacija fišijade
10.000,00 kn
o) Skradinsko kulturno ljeto
150.000,00 kn
p) Ostalo
15.000,00 kn
UKUPNO:
260.000,00 kn
3. Adaptacije i potrebni zahvati na objektima kulture:
q) Gradski bedemi
150.000,00 kn
UKUPNO:
150.000,00 kn
4. Ovaj Program objavit će se u „Službenom vijesniku
Šibensko- kninske županije“, a primjenjivat će se od 01.
siječnja 2011. godine.
KLASA:612-01/10-01/5
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 22. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području Grada
Skradina za 2011. godinu
Javne potrebe u kulturi (sukladno članku 9a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi), za koje se sredstva
osiguravaju iz Proračuna Grada, jesu kulturne djelatnosti i
poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad,
koji se ovim programom utvrde kao javne potrebe Grada,
kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:
a) djelatnost i poslovi ustanova u kulturi, udruga i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje, poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
b) akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života Grada,
c) investicijsko održavanje, adaptacije i potrebni zahvati na objektima kulture itd.
Utorak, 25. siječnja 2011.
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
7
Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne
novine“, broj 71/06 i 150/08) i članka 32. Statuta Grada
Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici,
od 22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu na području Grada
Skradina za 2011. godinu
1. Programom javnih potreba u športu na području
Grada Skradina u 2011. godini utvrđuju su djelatnosti u
športu od lokalnog značaja i korisnici koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Skradina.
2. Javne potrebe u športu na području Grada Skradina
ostvarit će se:
- poticanjem i promicanjem športa,
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- djelovanjem športskih udruga, športskih zajednica i
saveza,
- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana,
- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem
športskih objekata,
- ostalim športskim akcijama i manifestacijama.
3. Sukladno točki 2. ovog Programa, sredstvima iz
Proračuna Grada Skradina za 2011. godinu u ukupnom
iznosu od 9.035.000,00 kn, financirat će se slijedeće:
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz
razne oblike, Grad Skradin je u svom Proračunu osigurao financijska sredstva u ukupnom iznosa od 470.000,00 kn.
Ovim Programom u okviru osiguranih sredstava
utvrđuju se prava korisnika stalne pomoći i drugih osoba,
utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi i druga prava i pomoći,
način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu s ovim Programom.
II. OBLICI POMOĆI
1. Jednokratne financijske pomoći
- ŠPORTSKE UDRUGE
- NK „Sošk“
- MNK „Dubravice“
- MNK „Rupe“
- Boćarski klub Sonković
- Boćarski klub Piramatovci
- Šahovski klub Skradin
- Ostalo
UKUPNO:
180.000,00 kn
25.000,00 kn
15.000,00 kn
20.000,00 kn
20.000,00 kn
10.000,00 kn
30.000,00 kn
300.000,00 kn
- PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I
KORIŠTENJE ŠPORTSKIH OBJEKATA
- Projektna dokumentacija za sportsku
dvoranu
70.000,00 kn
-Sportske dvorane i rekreacijski
objekti
8.500.000,00 kn
- Sportski i rekreacijski tereni
150.000,00 kn
- Održavanje sportskih terena
15.000,00 kn
UKUPNO:
8.735.000,00 kn
4. Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se od 01.
siječnja 2011. godine.
KLASA: 620-01/10-01/1
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 22. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
8
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06
i 79/07) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 12. sjednici, od 22. prosinca
2010. godine, donosi
PROGRAM
pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Grada Skradina za 2011. godinu
I. UVODNI DIO
Strana 9 - Broj 1
U svrhu pružanja jednokratnih pomoći najugroženijim
pojedincima i obiteljima, sukladno kriterijima koje utvrdi
Gradonačelnik, i u slučajevima elementarne nepogode,
bolesti i drugih neplaniranih okolnosti, Grad Skradin je
osigurao sredstva koja će dodijelivati na temelju pristiglih
pismenih zamolbi gradonačelniku, cijeneći opravdanost
svakog slučaja pojedinačno.
Iznos: 60.000,00 kn.
2. Jednokratna pomoć za rođenje djeteta
Radi potpore obiteljima prilikom rođenja djeteta Grad
Skradin je u 2010. godini, za svako novorođeno dijete, čija
oba roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište
na području Grada Skradina, osigurao jednokratnu pomoć
u visini 1.500,00 kn.
Iznos: 50.000,00 kn
3. Financiranje đačkih obroka
Svim učenicima osnovne škole s područja Grada
Skradina čiji roditelji su korisnici stalne pomoći Centra
za socijalnu skrb u Šibeniku, Grad Skradin osigurava
besplatan đački obrok.
Iznos: 30.000,00 kn
4. Ostale naknade u naravi
Temeljem pismene zamolbe u slučajevima koje
gradonačelnik ocjeni opravdanim mogu se odobriti pomoći
u naravi (građevinskom materijalu, prijevozu, itd.) onim
građanima i obiteljima koje su uslijed nepredviđenih okolnosti dovedeni u teško socijalno stanje.
Iznos: 10.000,00 kn
5. Sufinanciranje cijene prijevoza
Svim učenicima srednjih škola s područja Grada Skradina sufinancirati će se autobusna karta u iznosu od 30%
od njezine pune cijene.
Iznos: 150.000,00 kn
6 . Pomoć za stanovanje
Svim korisnicima prava na stalnu pomoć s područja
Grada Skradina (samac ili obitelj), na zahtjev će se odobriti
novčana pomoć za podmirenje troškova ogrijeva u iznosu
od 950,00 kn.
Sredstva iz prethodnog stavka osigurava Županija
Strana 10 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
III.
GRAD VODICE
Šibensko- kninska sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i
transferira ih Gradu.
Sredstva se planiraju za cca 200 korisnika.
Iznos: 170.000,00 kn
GRADSKO VIJEĆE
1
III. ZAVRŠNI DIO
Ovaj Program će se objaviti u „Službenom vijesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjivat će se od 01.
siječnja 2011. godine.
KLASA: 550-01/10-01/1
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 22. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
9
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanja
(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 12, sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i
spašavanja na području Grada Skradina za
2010. godinu
Na temelju članka 3. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne
novine», broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06 i 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 30. stavka 1. točke 30.
Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 15.
sjednici, od 23. prosinca 2010.godine, donosi
ODLUKU
o gradskim porezima i o prirezu poreza
na dohodak
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju stope, visina te način
obračuna i plaćanja gradskih poreza i prireza na dohodak
što su vlastiti izvori prihoda Grada Vodica.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Gradu Vodice pripadaju slijedeći gradski porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv i
5. porez na korištenje javnih površina.
1. Prirez porezu na dohodak
1. Prihvaća se izvješće o stanju zaštite i spašavanja na
području Grada Skradina za 2010. godinu.
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članka 4.
Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja
ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, prema Zakonu
o porezu na dohodak.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.
KLASA: 810-03/10-01/3
URBROJ: 2182/03-02-10-1
Skradin, 22. prosinca 2010.
2. Porez na potrošnju
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Članak 5.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i
piva plaća se po stopi 3%.
Članak 6.
Bezalkoholnim pićima u smislu članka 5. ove odluke, smatraju se prirodni voćni sokovi (juice) kao i sva
osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i
gazirane vode, osim kave i čaja.
Članak 7.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. ove odluke
jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugos-
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
titeljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.
Članak 8.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i
piva obveznik poreza obračunava i plaća do 15. u mjesecu
za prethodni mjesec, na način propisan Zakonom o porezu
na dodanu vrijednost.
Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza na dodatnu vrijednost.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se 15,00kn po četvornom
metru korisne površine kuće za odmor.
Članak 10.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu
odredaba članka 37. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave, osim
osobne iskaznice uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troškova
električne energije, vode, telefona, prijam poštanske
pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, potvrdu o
pohađanju škole i vrtića djeteta na području Grada Vodica,
izjave svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi
drugi raspoloživi dokazi.
4. Porez na tvrtku odnosno naziv
Članak 11.
Porez na tvrtku, odnosno naziv, plaćaju godišnje, pravne
i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza
na dohodak kako slijedi:
1. Pravne osobe s područja industrije, poljoprivrede,
šumarstva i prometa
500,00kn
2. Pravne osobe predstavništva inozemnih i domaćih
tvrtki, poslovne banke, osiguravajući zavodi, zajednice
osiguranja, lutrije, kladionice, poslovanje s nekretninama
te vanjsko-trgovinske pravne osobe
2.000,00kn
3. Pravne osobe s područja poljoprivrede, ribarstva
400,00kn
4.
Pravne osobe s područja građevinarstva
1.500,00kn
5. Pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva i
turizma
1.500,00kn
6.
Druge pravne osobe
600,00kn
7. Fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti:
- samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje
800,00kn
- proizvodne, uslužne i druge djelatnosti 400,00kn
Ako je na istom objektu istaknuto više naziva iste
pravne i fizičke osobe, plaća se samo jednom spomenuti
iznos poreza.
Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća,
plaća se samo jedan porez.
Poslovne jedinice u sastavu pravne ili fizičke osobe
(prodavaonice, pogoni i radionice) plaćaju 50% propisanog
poreza na tvrtku, odnosno naziv.
Strana 11 - Broj 1
Članak 12.
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, za tu
godinu se ne plaća porez na tvrtku ili naziv.
Članak 13.
Obveznik poreza na tvrtku, odnosno naziv, dužan je
tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena tvrtke, odnosno
naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza
prijaviti nadležnom poreznom tijelu u roku 15 dana od
upisa u registar, odnosno od nastale promjene.
5. Porez na korištenje javnih površina
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i
fizičke osobe sukladno Planu korištenja javnih površina.
Članak 15.
Visina poreza na korištenje javnih površina određuje se
ovisno o zonama na kojima se javna površina nalazi.
- I ZONA – uži prostor Grada Vodica omeđen slijedećim
ulicama: Obala Vladimira Nazora, Obala Matice Hrvatske,
Trg dr. Franje Tuđmana, Trg hrvatskih mučenika, Obala
Juričev Ive Cota, Mirka Zore (od konobe „Gušte“ do Trga
dr. Franje Tuđmana) i ul. Artina.
- II ZONA – ostatak područja Grada Vodica i prigradsko
naselje Srima.
- III ZONA – ostala prigradska naselja i otok Prvić.
Članak 16.
Porez na korištenje javnih površina obračunava se
kako slijedi:
1. radi korištenje terase za pružanje ugostiteljskih
usluga:
I ZONA – 300,00kn/m2/godišnje
II ZONA – 110,00kn/m2/godišnje
III ZONA – 55,00kn/m2/godišnje
2.
za postavljanje kioska do 12m2:
I ZONA – 2.000,00kn/mj (važi za postojeće kioske novi
se neće postavljati)
II ZONA – 1.000,00kn/mj
III ZONA – 500,00kn/mj
3. za postavljanje aparata za prodaju sokova, sladoleda, palačinki, pizzeta, šećerne vate, kokica, kukuruza i
sl.:
I ZONA – 6.000,00kn/godišnje
II ZONA – 3.000,00kn/godišnje
III ZONA – 1.500,00kn/godišnje
4.
za postavljanje šanka do 10m2:
za razdoblje 15.VI. – 30. IX. - iznos od 200,00kn/
šank/dnevno,
u ostalom periodu – iznos od 100,00kn/šank/
dnevno
5. za postavu štandova, stolova, sklopivih stolića/
stalaka i sl. naprava namijenjenih za:
a) prodaju ručno izrađenog nakita, izrada i prodaja
razglednica, svijeća, knjiga, prodaja mediteranskih
proizvoda (od spužvi, školjaka i sl.), prodaja proizvoda
od eteričnih ulja i ljekovitog bilja, prodaja proizvoda od
Strana 12 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
drva, šiblja, trske i sl., na manjim prodajnim napravama
do 1- 1,5m2:
I ZONA – 4.000,00kn/godišnje
II ZONA – 2.000,00kn/godišnje
III ZONA – 1.000,00kn/godišnje
b) prodaja hrvatskih proizvoda i suvenira od stakla,
keramike, kamena, drveta, eteričnih ulja, čajeva od ljekovitog bilja i sl. preparati na štandovima do 2m2:
I ZONA – 17.100,00kn/godišnje
II ZONA – 8.700,00kn/godišnje
III ZONA – 4.350,00kn/godišnje
c) prodaja vlastitih slika i izrada tetovaža na stalcima/
štafelajima do 2m2:
I ZONA – 4.500,00kn/godišnje
II ZONA – 2.280,00kn/godišnje
III ZONA – 1.140,00kn/godišnje
d) izrada portreta i sl. na štafelajima/stalcima do
2m2:
I ZONA – 600,00kn/stalak/mj
II ZONA – 300,00kn/stalak/mj
III ZONA – 150,00kn/stalak/mj
e) prodaja gumenih bombona i sl. proizvoda na štandu
do 2m2:
I ZONA – 21.000,00kn/godišnje
II ZONA – 10.500,00kn/godišnje
III ZONA – 5.250,00kn/godišnje
6.
za iznajmljivanje motora, bicikli i sl.
I ZONA – 18.000,00kn/godišnje/do 10m2
II ZONA – 9.000,00kn/godišnje/do 10m2
III ZONA – 4.500,00kn/godišnje/do 10m2
- za zauzetost iznad 10m2 cijena iznosi 20,00kn/m2/
dnevno“
7. za zauzetost javne površine za reklamiranje,
obavijesne stalke i sl. naprave:
- 20,00kn/kom/dnevno
8. ukrasno-izložbeno-prodajni pultovi/stalci/vitrine i
sl. (ispred poslovnih prostora):
- 25,00kn/m2/dnevno,
9. za gospodarsku signalizaciju na gradskim oglasnim
panoima:
- 1,00kn/oznaka/dnevno
10. za prometovanje turističkim vlakićem početni
porez od:
- 15.000,00kn/godišnje
11. za odlaganje građevinskog materijala i postavljanje
skela:
I ZONA – 1,00kn/m2/dnevno
II ZONA – 0,50kn/m2/dnevno
III ZONA – 0, 25kn/m2/dnevno
12. a) za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini
raznih pokretnih i nepokretnih naprava (prikolice, traktori,
kamioni, „bačve“, neispravna vozila i sl.)
- do trenutka otklanjanja 20,00kn/kom/dnevno
b) za bespravno zauzimanje i onečišćenje javne
Utorak, 25. siječnja 2011.
površine
- do trenutka otklanjanja 20,00kn/m2/dnevno.
Visinu poreza na korištenje javnih površina u
slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom odredit
će gradonačelnik Grada Vodica.
Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina,
a koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se
početnim porezom.
Gradonačelnik Grada Vodica može osloboditi od
plaćanja poreza korištenje javnih površina za postavu
ukrasno-izložbenih naprava tipa: bačvica, odor, klupa i sl.,
a za izlaganje autohtonih hrvatskih-mediteranskih suvenira,
unikatnih i ručno izrađenih proizvoda, te za postavu ukrasne
vaze sa cvijećem (mediteranskim biljem), a koji zahtjevi
stranaka će se pojedinačno razmatrati i odobravati, kao i
njihovi uvjeti korištenja.
Članak 17.
Porez za korištenje javnih površina plaća se po dobivanju rješenja, a prije izdavanja odobrenja za korištenje
javne površine bez kojeg odobrenja se ne može legalno
koristiti ista.
Odobrenje za korištenje iz st. 1. ovog članka izdat će se
nakon podmirenja predmetnog godišnjeg rješenja o razrezu
poreza i svih odnosnih dugovanja iz prethodnih godina.
Na zahtjev korisnika nadležno tijelo Grada može
odrediti i drugačiju dinamiku plaćanja.
Članak 18.
Rješenje o davanju na korištenje i razrez poreza na
korištenje javne površine donosi Upravni odjel za financije
i javne prihode, a odobrenje za korištenje javne površine
donosi Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu
okoliša i graditeljstva.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Kada obveznik poreza i prireza porezu na dohodak
dospjeli porez i prirez porezu na dohodak ne plati u propisanom roku, porez i prirez porezu prisilno se naplaćuje
po odredbama Općeg poreznog zakona i drugih pozitivno
ovršnih propisa.
Članak 20.
Utvrđivanje i naplatu gradskih poreza, osim poreza za
korištenje javnih površina, obavlja Ministarstvo za financije, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava
Šibenik.
Članak 21.
Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka
o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak od
28. studenoga 2001.godine („Službeni vjesnik Šibenskokninska županija“, broj19/01), Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza
na dohodak, od 09. ožujka 2007.godine („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 5/07) i Odluka o izmjeni
i dopuni Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza
na dohodak, od 16. travnja 2010.godinu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 6/10).
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV.
OPĆINA BILICE
Članak 22.
Ova odluka će se objavit u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ i »Narodnim novinama«, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim
novinama«, te se primjenjuje od 1. siječnja 2011. godine.
Klasa: 410-01/10-01/19
Urbroj: 2182/04-01/06-10-1
Vodice, 23. prosinca 2010.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Ante Ćorić, v.r.
Strana 13 - Broj 1
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 38. i 39. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 87/08), članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 150/02, 147/03,
132/06, 26/07 i 73/08) i članka 28. Statuta Općine
Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13.
sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
____________________
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Bilice (I.)
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Bilice za 2010.godinu (u daljnjem tekstu “Proračun”) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
(%)
9.432.102,95 -477.376,28
4.280.945,00 -812.080,00
5.151.157,95 2.601.224,00
0,00 2.935.927,72
NOVI IZNOS
-5,06
-18,97
-50,50
8.954.726,67
3.468.865,00
2.549.933,95
2.935.927,72
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00
0,00
0,00
0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
0,00
0,00
0,00
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 2.935.927,72
BROJ
PROMJENA
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
9.432.102,95 -477.376,28
61
Prihodi od poreza
2.721.102,95
-1.601,28
611
Porez i prirez na dohodak
1.721.102,95
-11.601,28
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.721.102,95
-11.601,28
61111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i 1.721.102,95
-11.601,28
613
Porezi na imovinu
900.000,00
30.000,00
6131
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
100.000,00
30.000,00
61314
Porez na kuće za odmor
100.000,00
30.000,00
6134
Povremeni porezi na imovinu
800.000,00
0,00
61341
Porez na promet nekretnina
800.000,00
0,00
614
Porezi na robu i usluge
80.000,00
0,00
6142
Porez na promet
20.000,00
0,00
61424
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 20.000,00
0,00
6145
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 60.000,00
0,00
2.935.927,72
(%)
NOVI IZNOS
-5,06
-0,06
-0,67
-0,67
-0,67
3,33
8.954.726,67
2.719.501,67
1.709.501,67
1.709.501,67
1.709.501,67
930.000,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
800.000,00
800.000,00
80.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
Strana 14 - Broj 1
61453
616
6163
61639
63
633
6331
63311
63312
6332
63321
63322
64
641
6413
64132
642
6421
64214
6422
64229
6423
64236
65
651
6512
65123
65129
6514
65141
65149
652
6523
65231
65231
65232
6526
65269
66
662
6627
66274
66279
663
6631
66311
66313
6632
66321
66323
66324
664
6643
66431
3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Ostali prihodi od poreza
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar opće države
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Kamate na depozite po viđenju
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od spomeničke rente
Prihodi od administrativnih pristojbi i po
posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
Gradske i općinske upravne pristojbe
Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom
odlukom
Ostale pristojbe
Boravišne pristojbe
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene
posebnim zakonom
Komunalni doprinosi
naknada za priključenje na sustav opskrbe vodom
Komunalne naknade
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali nespomenuti prihodi-GRAD ŠIBENIK
Ostali prihodi
Kazne
Ostale kazne
Naplaćeni troškovi prisilne naplate
Ostale nespomenute kazne
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
opće države
Tekuće donacije
Tekuće donacije od fizičkih osoba
Tekuće donacije od trgovačkih društava
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije od fizičkih osoba
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
Vodovod i odvodnja-srednjoročni program
2009-2012
Prihodi od proračuna za financiranje redovne
djelatnosti korisnika proračuna
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
Rashodi poslovanja
Utorak, 25. siječnja 2011.
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
-20.000,00 -100,00
-20.000,00 -100,00
-20.000,00 -100,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
2.300.000,00
2.300.000,00
1.300.000,00
300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
56.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
55.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
-900.000,00 -39,13
-900.000,00 -39,13
-200.000,00 -15,38
0,00
0,00
-200.000,00 -20,00
-700.000,00 -70,00
-500.000,00 -100,00
-200.000,00 -40,00
1.225,00
2,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.225,00
2,23
5.225,00
26,13
5.225,00
26,13
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00 -80,00
-4.000,00 -80,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.100.000,00
300.000,00
800.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
57.225,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
56.225,00
25.225,00
25.225,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
4.040.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
461.000,00
11,41
-39.000,00 -97,50
-20.000,00 -100,00
-10.000,00 -100,00
4.501.000,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
4.000.000,00
-10.000,00 -100,00
-19.000,00 -95,00
-10.000,00 -100,00
-9.000,00 -90,00
500.000,00
12,50
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
2.800.000,00
200.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
315.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
-38.000,00 -12,06
-13.000,00 -86,67
-13.000,00 -86,67
-8.000,00 -80,00
-5.000,00 -100,00
4.000.000,00
2.800.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
277.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
290.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
260.000,00
30.000,00
35.000,00
-45.000,00 -15,52
20.000,00
66,67
-10.000,00 -100,00
30.000,00 150,00
-65.000,00 -25,00
-30.000,00 -100,00
-35.000,00 -100,00
245.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
195.000,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
195.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.280.945,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-812.080,00
200,00
200,00
200,00
-18,97
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3.468.865,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
31
311
3111
31111
312
3121
31219
313
3132
31321
3133
31331
32
321
3211
3212
32121
3213
32131
322
3221
3223
32231
32231
32234
3225
32251
323
3231
3232
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
32321
3233
32339
3234
3235
3235
32352
32353
32359
3237
3237
32379
32379
3238
3239
3239
32391
329
3291
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za zaposlene
534.945,00
Plaće
430.000,00
Plaće za redovan rad
430.000,00
Plaće za redovan rad
430.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
Doprinosi na plaće
74.945,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
67.000,00
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
67.000,00
Doprinosi za zapošljavanje
7.945,00
Doprinosi za zapošljavanje
7.945,00
Materijalni rashodi
2.647.000,00
Naknade troškova zaposlenima
60.000,00
Službena putovanja
40.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž
15.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
Rashodi za materijal i energiju
300.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.000,00
Energija
260.000,00
Energija struja-kancelarije
10.000,00
Javna rasvjeta
200.000,00
Motorni benzin i dizel gorivo
50.000,00
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
Rashodi za usluge
1.990.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
50.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.395.000,00
tek.održ.javnih zelenih površina
15.000,00
Inv.održ. javnih površina
0,00
Sanacija nerazvrstanih prometnica
200.000,00
Održavanje vatr. i poljskih putova
100.000,00
Tek.održavanje groblja
10.000,00
Inv. održavanje groblja
0,00
Tek.održavanje javne rasvjete
200.000,00
Inv.održavanje javne rasvjete
200.000,00
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
20.000,00
Usluge tekućeg održavanja voda
200.000,00
Usluge tek. održavanja OŠ
20.000,00
Uređenje plaža
400.000,00
Izdaci za interventne situacije
30.000,00
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja
0,00
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
Komunalne usluge
50.000,00
Zakupnine i najamnine
95.000,00
Zakupnine i najamnine
80.000,00
Najamnine -ambulanta
0,00
Najam iluminacijske rasvjete
65.000,00
osobni automobil
30.000,00
Intelektualne i osobne usluge
40.000,00
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
20.000,00
Nadzor-nogostup
20.000,00
Računalne usluge
30.000,00
Ostale usluge
30.000,00
Ostale usluge
50.000,00
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
30.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
297.000,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
-25.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-837.060,00
-28.080,00
-20.000,00
-3.480,00
-3.480,00
-4.600,00
-4.600,00
15.000,00
0,00
25.000,00
0,00
40.000,00
-15.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-768.580,00
8.000,00
-789.580,00
-6.150,00
0,00
-161.650,00
-30.550,00
-10.000,00
0,00
222.250,00
-200.000,00
-5.050,00
-200.000,00
14.700,00
-393.130,00
-30.000,00
10.000,00
13.000,00
13.000,00
-15.000,00
45.000,00
0,00
27.000,00
21.000,00
-3.000,00
-40.000,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-55.400,00
Strana 15 - Broj 1
-4,67
-2,33
-2,33
-2,33
-50,00
-50,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31,62
-46,80
-50,00
-23,20
-23,20
-92,00
-92,00
5,00
0,00
9,62
0,00
20,00
-30,00
-100,00
-100,00
-38,62
16,00
-56,60
-41,00
0,00
-80,83
-30,55
-100,00
0,00
111,13
-100,00
-25,25
-100,00
73,50
-98,28
-100,00
0,00
65,00
65,00
-30,00
47,37
0,00
0,00
32,31
-10,00
-100,00
0,00
-100,00
-100,00
33,33
0,00
0,00
0,00
-18,65
509.945,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
74.945,00
67.000,00
67.000,00
7.945,00
7.945,00
1.809.940,00
31.920,00
20.000,00
11.520,00
11.520,00
400,00
400,00
315.000,00
30.000,00
285.000,00
10.000,00
240.000,00
35.000,00
0,00
0,00
1.221.420,00
58.000,00
605.420,00
8.850,00
0,00
38.350,00
69.450,00
0,00
0,00
422.250,00
0,00
14.950,00
0,00
34.700,00
6.870,00
0,00
10.000,00
33.000,00
33.000,00
35.000,00
140.000,00
80.000,00
27.000,00
86.000,00
27.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
50.000,00
30.000,00
241.600,00
Strana 16 - Broj 1
32911
32911
3292
3293
32931
3294
3299
32999
34
343
3431
3433
3434
37
372
3721
37212
37212
37219
3722
37221
37229
38
381
3811
3811
38112
38114
38114
38115
38115
38115
38119
38119
38119
38119
38119
383
3831
385
3851
38511
4
41
411
4111
41112
412
4126
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
41261
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
povjerenstava i slično
160.000,00
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p
150.000,00
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
10.000,00
Premije osiguranja
36.000,00
Reprezentacija
80.000,00
Reprezentacija
80.000,00
Članarine
1.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
20.000,00
Financijski rashodi
31.000,00
Ostali financijski rashodi
31.000,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
15.000,00
Zatezne kamate
1.000,00
Ostali nespomenuti financijski rashodi
15.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
760.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna760.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
140.000,00
Pomoć za ogrjev
50.000,00
Jednokratne novčane pomoći -stim.
80.000,00
Troškovi stanovanja
10.000,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
620.000,00
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
120.000,00
Sufinanciranje dječjeg vrtića
500.000,00
Ostali rashodi
308.000,00
Tekuće donacije
278.000,00
Tekuće donacije u novcu
268.000,00
Pomaganje rada humanitarnih udruga
10.000,00
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
40.000,00
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
3.000,00
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
10.000,00
Organizacija športskih turnira
15.000,00
Pomoći športskim klubovima
30.000,00
Tekuće donacije - lovačko društvo
20.000,00
Dan Općine Bilice
50.000,00
Kulturna događanja u Bilicama
20.000,00
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
10.000,00
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
60.000,00
Gorska služba spašavanja
10.000,00
Kazne, penali i naknade štete
10.000,00
Elementarna nepogoda
10.000,00
Izvanredni rashodi
20.000,00
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 20.000,00
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 20.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.151.157,95
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
1.687.878,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
650.000,00
Zemljište
650.000,00
Zemljište za školu
650.000,00
Nematerijalna imovina
1.037.878,00
Ostala nematerijalna imovina
1.037.878,00
Projektna dok. za groblje
0,00
Planovi, projekti-nogostup
0,00
Izrada glavnog projekta za OŠ
805.000,00
Izrada geodetskih podloga
30.000,00
Urbanistički planovi uređenja (Stubalj 1, Izmj.
i dopune PPUO,
52.878,00
Urbanistički planovi uređenja područja Stubalj
(prema PPUO Bili
0,00
Izrada gedetskih podloga
50.000,00
Izrada projektne dokumentacije
100.000,00
Izrada idejnog projekta odvodnje otpadnih
Utorak, 25. siječnja 2011.
-8.500,00
-5,31
0,00
0,00
-8.500,00 -85,00
-6.000,00 -16,67
-20.000,00 -25,00
-20.000,00 -25,00
-900,00 -90,00
-20.000,00 -100,00
-20.000,00 -100,00
-7.000,00 -22,58
-7.000,00 -22,58
-2.000,00 -13,33
0,00
0,00
-5.000,00 -33,33
151.500,00
150.000,00
1.500,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
100,00
0,00
0,00
24.000,00
24.000,00
13.000,00
1.000,00
10.000,00
73.000,00
73.000,00
23.000,00
13.000,00
20.000,00
-10.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
-16.020,00
-20.020,00
-20.020,00
0,00
34.000,00
0,00
-10.000,00
-11.400,00
-9.000,00
-20.000,00
7.380,00
7.000,00
-10.000,00
0,00
-8.000,00
-10.000,00
-10.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
##########
-154.574,00
-205.000,00
-205.000,00
-205.000,00
50.426,00
50.426,00
0,00
0,00
0,00
-30.000,00
9,61
9,61
16,43
26,00
25,00
-100,00
8,06
0,00
10,00
-5,20
-7,20
-7,47
0,00
85,00
0,00
-100,00
-76,00
-30,00
-100,00
14,76
35,00
-100,00
0,00
-80,00
-100,00
-100,00
70,00
70,00
70,00
-50,50
-9,16
-31,54
-31,54
-31,54
4,86
4,86
0,00
0,00
0,00
-100,00
833.000,00
833.000,00
163.000,00
63.000,00
100.000,00
0,00
670.000,00
120.000,00
550.000,00
291.980,00
257.980,00
247.980,00
10.000,00
74.000,00
3.000,00
0,00
3.600,00
21.000,00
0,00
57.380,00
27.000,00
0,00
60.000,00
2.000,00
0,00
0,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
2.549.933,95
1.533.304,00
445.000,00
445.000,00
445.000,00
1.088.304,00
1.088.304,00
0,00
0,00
805.000,00
0,00
33.714,00
63,76
86.592,00
0,00
-42.000,00
-14.638,00
0,00
-84,00
-14,64
0,00
8.000,00
85.362,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
41261
41261
41261
42
421
4212
42123
42123
42123
4213
42131
42139
4214
42141
42141
42141
42149
422
4221
4221
42211
4222
4223
4224
42241
426
4262
42621
45
451
4511
45111
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
voda Općine Bilice
0,00
0,00
Izrada glavnog projekta odvodnje otpadnih voda Općine Bilice0,00
0,00
Izrada procjene ugroženosti stanovništva
0,00
18.450,00
Izrada biološke studije -uvala Stubalj
0,00
84.900,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.073.279,95 ##########
Građevinski objekti
3.028.279,95 ##########
Poslovni objekti
1.773.279,95 ##########
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša, opremanje
građevine
500.000,00 -500.000,00
Komunalni opremanje zgade OŠ ((priključak vode,
el.energije, telefon)
1.000.000,00 ##########
Vodni doprinos za OŠ
273.279,95
0,00
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
500.000,00 -500.000,00
Vodovod i odvodnja-srednjeročni program
0,00
0,00
Izgradnja nogostupa Škola-Bosuć
500.000,00 -500.000,00
Ostali građevinski objekti
755.000,00 -290.000,00
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-Ćaleta-CariSlavice 3.faza
500.000,00 -500.000,00
Vodovod i odvodnja-srednjeročni program
195.000,00
0,00
Dogradnja vodovodne mreže u ulici Stubalj
0,00
270.000,00
Javna rasvjeta zaseokLugovići uz prometnicu-D33
60.000,00
-60.000,00
Postrojenja i oprema
35.000,00
3.000,00
Uredska oprema i namještaj
10.000,00
-10.000,00
uredska oprema i namještaj
10.000,00
-10.000,00
Računala i računalna oprema
10.000,00
-10.000,00
Komunikacijska oprema
5.000,00
-3.000,00
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
-10.000,00
Medicinska i laboratorijska oprema
0,00
36.000,00
Zdravstvena zaštita-ambulanta
0,00
36.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
10.000,00
-10.000,00
Ulaganja u računalne programe
10.000,00
-10.000,00
Ulaganja u računalne programe
10.000,00
-10.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
390.000,00 -149.650,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
390.000,00 -149.650,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
390.000,00 -149.650,00
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
390.000,00 -149.650,00
Strana 17 - Broj 1
0,00
0,00
0,00
0,00
-74,74
-75,62
-84,59
0,00
0,00
18.450,00
84.900,00
776.279,95
738.279,95
273.279,95
-100,00
0,00
-100,00
0,00
-100,00
0,00
-100,00
-38,41
0,00
273.279,95
0,00
0,00
0,00
465.000,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
8,57
-100,00
-100,00
-100,00
-60,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
195.000,00
270.000,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
-38,37
-38,37
-38,37
-38,37
240.350,00
240.350,00
240.350,00
240.350,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
92
922
9221
92211
Vlastiti izvori
Rezultat poslovanja
Višak/manjak prihoda
Višak prihoda
Manjak prihoda
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.935.927,72
Članak 2.
U tekuću pričuvu proračuna izdvaja se 34.000,00 kn
Članak 3.
Prihodi, rashodi I izdaci prema razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za 2010.
godinu.
II. POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci proračuna za 2010. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u posebnom dijelu
Proračuna kako slijedi:
1. Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela koja djeluju u Općini Bilice s brojem popunjenih radnih mjesta
1. Jedinstveni upravni odjel
Strana 18 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
RAZDJEL 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Jedinstveni upravni odjel
- obavlja stručne poslove u svezi rada i priprema sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća,
- brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Vijeća, te daje stručna mišljenja o pitanjima iz
njihovog djelokruga,
- osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima,
- priprema za objavu akte tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Šibensko-kninske županije,
- organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu materijala za sjednicu,
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
- obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednica vijeća i njihovih radnih
tijela,
- obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske
dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
- obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva, izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje
i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, priprema zemljišta za izgradnju,
- obavlja poslove iz oblasti prostornog uređenja okoliša, izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za
unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- obavlja poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
- obavlja poslove vođenja financijskih i materijalnih poslovanja općine, izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg
obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda
- koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti
putem posebnih programa od interesa za općinu,
- obavlja poslove opće uprave, opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih
odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad JUO-a (čuvarska služba, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme
i investicijsko održavanje, poslove ekonomata), poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, nabava roba
i usluga.
1. IZMJ.I DOP. PROR.OPĆINE BILICE 2010.
POSEBNI DIO
BROJ
POZICIJA KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI
9.432.102,95 -3.413.304,00
RAZDJEL 001 JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
9.432.102,95 -3.413.304,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 180.000,00
0,00
Program A01 0101 TISKANJE SLIŽBENOG VJESNIKA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
0,00
Aktivnost A01 0101 A100001 TISKANJE SLUŽBENOG
VJESNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
0,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
0,00
3239
Ostale usluge
30.000,00
0,00
R001
32391
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje30.000,00
0,00
Program A01 0102 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA
TIJELA VIJEĆA
150.000,00
0,00
Aktivnost A01 0102 A100001 OPĆINSKO VIJEĆE I
RADNA TIJELA VIJEĆA
150.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
150.000,00
0,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00
0,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i slično
150.000,00
0,00
R002
32911
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p150.000,00
0,00
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE
73.000,00
4.000,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
73.000,00
4.000,00
(%)
NOVI
IZNOS
-36,19 6.018.798,95
-36,19 6.018.798,95
0,00 180.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
5,48
5,48
150.000,00
150.000,00
77.000,00
77.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program A01 0103 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM
STRANKAMA I UDRUGAMA
13.000,00
Aktivnost A01 0103 A100001 TEKUĆE POMOĆI POLITIČKIM
STRANKAMA U VIJEĆU
3.000,00
3
Rashodi poslovanja
3.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
3.000,00
R003
38114
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
3.000,00
Aktivnost A01 0103 A100002 OSTALE DONACIJE POLITIČKIM
STRANKAMA
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
38
Ostali rashodi
10.000,00
381
Tekuće donacije
10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
R004
38114
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama10.000,00
Program A01 0104 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE
ORGANIZACIJE
40.000,00
Aktivnost A01 0104 A100001 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE
ORGANIZACIJE
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
38
Ostali rashodi
40.000,00
381
Tekuće donacije
40.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
40.000,00
R005
38112
Tekuće donacije vjerskim organizacijama 40.000,00
Program A01 0107 IZVRŠNA UPRVA I
ADMINISTRACIJA JUO I OV
20.000,00
Aktivnost A01 0107 A100001 IZVRŠNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA JUO I OV
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
R028
32999
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva 20.000,00
GLAVA 02 URED NAČELNIKA
40.000,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
40.000,00
Program A01 0105 IZVRŠNA UPRAVA- NAČELNIK
20.000,00
Aktivnost A01 0105 A10001 IZVRŠNA UPRAVA- NAČELNIK 20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
R006
32339
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
Program A01 0106 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
20.000,00
Aktivnost A01 0106 A100001 IZDVAJANJE U
TEKUĆU PRIČUVU
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
385
Izvanredni rashodi
20.000,00
3851
Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve
20.000,00
R008
38511
Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve
20.000,00
GLAVA 03 ZAJEDNIČKI IZDACI
1.327.945,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.327.945,00
Program A01 0105 IZVRŠNA UPRAVA- NAČELNIK
80.000,00
Aktivnost A01 0105 A10001 IZVRŠNA UPRAVA- NAČELNIK 80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
32
Materijalni rashodi
80.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
80.000,00
3293
Reprezentacija
80.000,00
R007
32931
Reprezentacija
80.000,00
Strana 19 - Broj 1
-10.000,00
-76,92
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
85,00
74.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
74.000,00
-20.000,00 -100,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
27.000,00
27.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
14.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
67,50
67,50
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.000,00
67.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
34.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
70,00
70,00
70,00
70,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
14.000,00
70,00
34.000,00
14.000,00
-154.980,00
-154.980,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
70,00
34.000,00
-11,67 1.172.965,00
-11,67 1.172.965,00
-25,00
60.000,00
-25,00
60.000,00
-25,00
60.000,00
-25,00
60.000,00
-25,00
60.000,00
-25,00
60.000,00
-25,00
60.000,00
Strana 20 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Program A01 0107 IZVRŠNA UPRVA I
ADMINISTRACIJA JUO I OV
1.187.945,00
-101.980,00
-8,58 1.085.965,00
Aktivnost A01 0107 A100001 IZVRŠNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA JUO I OV
1.187.945,00
-101.980,00
-8,58 1.085.965,00
3
Rashodi poslovanja
1.172.945,00
-88.980,00
-7,59 1.083.965,00
31
Rashodi za zaposlene
534.945,00
-25.000,00
-4,67 509.945,00
311
Plaće
430.000,00
-10.000,00
-2,33 420.000,00
3111
Plaće za redovan rad
430.000,00
-10.000,00
-2,33 420.000,00
R009
31111
Plaće za redovan rad
430.000,00
-10.000,00
-2,33 420.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
-15.000,00 -50,00
15.000,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
-15.000,00 -50,00
15.000,00
R010
31219
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
-15.000,00 -50,00
15.000,00
313
Doprinosi na plaće
74.945,00
0,00
0,00
74.945,00
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
67.000,00
0,00
0,00
67.000,00
R011
31321
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
67.000,00
0,00
0,00
67.000,00
3133
Doprinosi za zapošljavanje
7.945,00
0,00
0,00
7.945,00
R012
31331
Doprinosi za zapošljavanje
7.945,00
0,00
0,00
7.945,00
32
Materijalni rashodi
607.000,00
-56.980,00
-9,39 550.020,00
321
Naknade troškova zaposlenima
60.000,00
-28.080,00 -46,80
31.920,00
R013
3211
Službena putovanja
40.000,00
-20.000,00 -50,00
20.000,00
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i
odvojeni život
15.000,00
-3.480,00 -23,20
11.520,00
R014
32121
Naknade za prijevoz, za rad na
terenu i odvojeni ž
15.000,00
-3.480,00 -23,20
11.520,00
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
-4.600,00 -92,00
400,00
R015
32131
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000,00
-4.600,00 -92,00
400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
100.000,00
-25.000,00 -25,00
75.000,00
R016
3221
Uredski materijal i ostali mate. rashodi
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
3223
Energija
60.000,00
-15.000,00 -25,00
45.000,00
R017
32231
Energija struja-kancelarije
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
R018
32234
Motorni benzin i dizel gorivo
50.000,00
-15.000,00 -30,00
35.000,00
3225
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
R019
32251
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
323
Rashodi za usluge
410.000,00
3.000,00
0,73 413.000,00
R020
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
50.000,00
8.000,00
16,00
58.000,00
R021
3234
Komunalne usluge
50.000,00
-15.000,00 -30,00
35.000,00
R022
3235
Zakupnine i najamnine
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
R023
3237
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
0,00
0,00 150.000,00
R024
3238
Računalne usluge
30.000,00
10.000,00
33,33
40.000,00
R025
3239
Ostale usluge
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37.000,00
-6.900,00 -18,65
30.100,00
R026
3292
Premije osiguranja
36.000,00
-6.000,00 -16,67
30.000,00
R027
3294
Članarine
1.000,00
-900,00 -90,00
100,00
34
Financijski rashodi
31.000,00
-7.000,00 -22,58
24.000,00
343
Ostali financijski rashodi
31.000,00
-7.000,00 -22,58
24.000,00
R029
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.000,00
-2.000,00 -13,33
13.000,00
R030
3433
Zatezne kamate
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
R031
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
15.000,00
-5.000,00 -33,33
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00
-13.000,00 -86,67
2.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine15.000,00 -13.000,00 -86,67
2.000,00
422
Postrojenja i oprema
15.000,00
-13.000,00 -86,67
2.000,00
R032
4221
uredska oprema i namještaj
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
R033
4222
Komunikacijska oprema
5.000,00
-3.000,00 -60,00
2.000,00
Program A01 0108 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
Aktivnost A01 0108 A100001 UREDSKO OPREMANJE
ADMINISTRACIJE
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
422
Postrojenja i oprema
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
R034
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program A01 0109 UNAPRIJEĐENJE KOM.SUSTAVAINFORMATIZACIJA UPRAVE
Tekući projekt A01 0109 T100001 UNAPRIJEĐENJE KOM.
SUSTAVA-INFORMATIZACIJA UPRAVE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
R035
42211
Računala i računalna oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4262
Ulaganja u računalne programe
R036
42621
Ulaganja u računalne programe
Program A01 0110 REDOVNO POSLOVANJE
OPĆINSKE UPRAVE-operativni leasing sl. automobila
Tekući projekt A01 0110 T100001 OPERATIVNI LEASING
SLUŽBENOG AUTOMOBILA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3235
Zakupnine i najamnine
R037
32359
osobni automobil
GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST
JAVNIH POTREBA U KULTURI
Glavni program A02 KULTURNA BAŠTINA
Program A02 0101 SUFINANCIRANJE KULTURNIH
AKCIJA I MANIFESTACIJA
Aktivnost A02 0101 A10001 DONACIJA ZA ORGANIZACIJU
PROSLAVE DANA OPĆINE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
R038
38119
Dan Općine Bilice
Aktivnost A02 0101 A10002 KULTURNA ZBIVANJA
U BILICAMA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
R039
38119
Kulturna događanja u Bilicama
Program A02 0102 OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
Aktivnost A02 0102 A10001 POMOĆI KULTURNIM
UDRUGAMA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
R040
38119
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
GLAVA 05 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH
POTREBA U ŠPORTU
Glavni program A03 ŠPORT
Program A03 0101 FINANCIJSKA POTPORA ZA
NATJECANJE ŠPORTAŠA
Aktivnost A03 0101 A10001 ŠPORTSKA NATJECANJA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
R041
38115
Organizacija športskih turnira
Aktivnost A03 0101 A10002 OSTALE ŠPORTSKE DJEL.
-POMOĆI ŠPORTSKIM DRUŠTVIMA I UDRUGAMA
Strana 21 - Broj 1
20.000,00
-20.000,00 -100,00
0,00
20.000,00
20.000,00
-20.000,00 -100,00
-20.000,00 -100,00
0,00
0,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
-3.000,00
-10,00
27.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-10,00
-10,00
-10,00
-10,00
-10,00
-10,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
80.000,00
80.000,00
4.380,00
4.380,00
5,48
5,48
84.380,00
84.380,00
70.000,00
14.380,00
20,54
84.380,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
7.380,00
7.380,00
7.380,00
7.380,00
7.380,00
7.380,00
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
14,76
57.380,00
57.380,00
57.380,00
57.380,00
57.380,00
57.380,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
7.000,00
35,00
7.000,00
35,00
7.000,00
35,00
7.000,00
35,00
7.000,00
35,00
7.000,00
35,00
-10.000,00 -100,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
65.000,00
-40.400,00
-40.400,00
-62,15
-62,15
24.600,00
24.600,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
-20.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-11.400,00
-45,33
-76,00
-76,00
-76,00
-76,00
-76,00
-76,00
24.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
30.000,00
-9.000,00
-30,00
21.000,00
Strana 22 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
38
Ostali rashodi
30.000,00
381
Tekuće donacije
30.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
30.000,00
R042
38115
Pomoći športskim klubovima
30.000,00
Program A03 0102 FINANCIJSKA POTPORA
LOVAČKOM DRUŠTVU
20.000,00
Aktivnost A03 0102 A100001 FINANCIJSKA POTPORA
LOVAČKOM DRUŠTVU
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
381
Tekuće donacije
20.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
20.000,00
R043
38115
Tekuće donacije - lovačko društvo
20.000,00
GLAVA 06 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH
POTREBA U VATROGASTVU
60.000,00
Glavni program A04 ZAŠTITA OD POŽARA
60.000,00
Program A04 0101 RAD JVP-GRAD ŠIBENIK
60.000,00
Aktivnost A04 0101 A100001 SUFINANCIRANJE
RADA JVP-GRAD ŠIBENIK
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
38
Ostali rashodi
60.000,00
381
Tekuće donacije
60.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
60.000,00
R044
38119
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
60.000,00
GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST
SOCIJALNE SKRBI
270.000,00
Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB
270.000,00
Program A05 0101 POMOĆ ZA OGRJEV
50.000,00
Aktivnost A05 0101 A100001 POMOĆI ZA OGRJEV
50.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
50.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
50.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.000,00
R045
37212
Pomoć za ogrjev
50.000,00
Program A05 0102 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
80.000,00
Aktivnost A05 0102 A100001 JEDNOKRATNE
NOVČANE POMOĆI
80.000,00
3
Rashodi poslovanja
80.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
80.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
80.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu 80.000,00
R046
37212
Jednokratne novčane pomoći -stim.
80.000,00
Program A05 0103 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 10.000,00
Aktivnost A05 0103 A100001 PODMIRENJE
TROŠKOVA STANOVANJA
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
10.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
10.000,00
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.000,00
R047
37219
Troškovi stanovanja
10.000,00
Program A05 0104 POMAGANJE RADA
HUMANITARNIH UDRUGA
10.000,00
Aktivnost A05 0104 A10001 POMAGANJE RADA
HUMANITARNIH UDRUGA
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-30,00
-30,00
-30,00
-30,00
-30,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
-20.000,00 -100,00
0,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
86.000,00
86.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
31,85
31,85
26,00
26,00
26,00
356.000,00
356.000,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
13.000,00
26,00
63.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
20.000,00
26,00
26,00
26,00
25,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
25,00
25,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
25,00
100.000,00
20.000,00
25,00
20.000,00
25,00
20.000,00
25,00
-10.000,00 -100,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
-10.000,00 -100,00
-10.000,00 -100,00
0,00
0,00
-10.000,00 -100,00
0,00
-10.000,00 -100,00
-10.000,00 -100,00
-10.000,00 -100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
Ostali rashodi
10.000,00
381
Tekuće donacije
10.000,00
R048
3811
Pomaganje rada humanitarnih udruga
10.000,00
Program A05 0105 SUF. PROGRAMA SREDNJEŠKOLSKOG
ODGOJA
120.000,00
Aktivnost A05 0105 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA
SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA
120.000,00
3
Rashodi poslovanja
120.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
120.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
120.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi120.000,00
R049
37221
Fin. troškova prijevoza za srednju školu 120.000,00
Program A05 0106 Zdravstvena zaštita
0,00
Aktivnost A05 0106 A100001 Opremanje ambulante
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
0,00
422
Postrojenja i oprema
0,00
4224
Medicinska i laboratorijska oprema
0,00
R091
42241
Zdravstvena zaštita-ambulanta
0,00
Aktivnost A05 0106 A100002 Ambulanta-najam prostora
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
3235
Zakupnine i najamnine
0,00
R095
32352
Najamnine -ambulanta
0,00
GLAVA 08 PROGRAMSKA DJELATNOST
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
500.000,00
Glavni program A06 PREDŠKOLSKI ODGOJ
500.000,00
Program A06 0101 SUF. PROGRAMA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
500.000,00
Aktivnost A06 0101 A100001 SUFINANCIRANJE
PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
500.000,00
3
Rashodi poslovanja
500.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
500.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
500.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi500.000,00
R050
37229
Sufinanciranje dječjeg vrtića
500.000,00
GLAVA 09 PROGRAMSKA DJELATNOST SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
20.000,00
Glavni program A07 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
20.000,00
Program A07 0101 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
20.000,00
Aktivnost A07 0101 A100002 IZRADA PROCJENE
UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
412
Nematerijalna imovina
0,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
0,00
R092
41261
Izrada procjene ugroženosti stanovništva
0,00
Aktivnost A07 0101 A10001 DRŽAVNA UPRAVA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
381
Tekuće donacije
10.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
R051
38119
Gorska služba spašavanja
10.000,00
Strana 23 - Broj 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
36.000,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
63.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
50.000,00
50.000,00
10,00
10,00
550.000,00
550.000,00
50.000,00
10,00
550.000,00
50.000,00
50.000,00
10,00
10,00
550.000,00
550.000,00
50.000,00
10,00
550.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10,00
10,00
10,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
450,00
2,25
20.450,00
450,00
2,25
20.450,00
450,00
2,25
20.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
18.450,00
-18.000,00
-18.000,00
-18.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-90,00
-90,00
-90,00
-80,00
-80,00
-80,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Strana 24 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
383
Kazne, penali i naknade štete
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
R052
3831
Elementarna nepogoda
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
GLAVA 10 PROGRAMSKA DJELATNOST KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2.915.000,00 -1.295.100,00 -44,43 1.619.900,00
Glavni program A08 ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1.620.000,00
-465.100,00 -28,71 1.154.900,00
Program A08 0101 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
Aktivnost A08 0101 A10001 TEKUĆE ODRŽAVANJE
JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
3
Rashodi poslovanja
15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
32
Materijalni rashodi
15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
323
Rashodi za usluge
15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
R053
32321
tek.održ.javnih zelenih površina
15.000,00
-6.150,00 -41,00
8.850,00
Tekući projekt A08 0101 T10002 INV. ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
0,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
0,00
0,00
0,00
R054
32321
Inv.održ. javnih površina
0,00
0,00
0,00
0,00
Program A08 0102 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA300.000,00
-192.200,00 -64,07 107.800,00
Tekući projekt A08 0102 T10001 SANACIJA I ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH PROMETNICA
200.000,00
-161.650,00 -80,83
38.350,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
-161.650,00 -80,83
38.350,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
-161.650,00 -80,83
38.350,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
-161.650,00 -80,83
38.350,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja200.000,00
-161.650,00 -80,83
38.350,00
R055
32321
Sanacija nerazvrstanih prometnica
200.000,00
-161.650,00 -80,83
38.350,00
Tekući projekt A08 0102 T10002 ODRŽAVANJE
VATROGASNIH I POLJSKIH PUTOVA
100.000,00
-30.550,00 -30,55
69.450,00
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
-30.550,00 -30,55
69.450,00
32
Materijalni rashodi
100.000,00
-30.550,00 -30,55
69.450,00
323
Rashodi za usluge
100.000,00
-30.550,00 -30,55
69.450,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja100.000,00
-30.550,00 -30,55
69.450,00
R056
32321
Održavanje vatr. i poljskih putova
100.000,00
-30.550,00 -30,55
69.450,00
Program A08 0103 ODRŽAVANJE GROBLJA
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
Tekući projekt A08 0103 T10001 TEKUĆE
ODRŽAVANJE GROBLJA
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
R057
32321
Tek.održavanje groblja
10.000,00
-10.000,00 -100,00
0,00
Tekući projekt A08 0103 T10002 INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE GROBLJA
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
0,00
0,00
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
0,00
0,00
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
0,00
0,00
0,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
0,00
0,00
0,00
R058
32321
Inv. održavanje groblja
0,00
0,00
0,00
0,00
Tekući projekt A08 0103 T10003 IZRADA PR0JEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA GROBLJE
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
0,00
0,00
0,00
412
Nematerijalna imovina
0,00
0,00
0,00
0,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
0,00
0,00
0,00
0,00
R059
41261
Projektna dok. za groblje
0,00
0,00
0,00
0,00
Program A08 0104 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
1.055.000,00
-66.400,00
-6,29 988.600,00
Kapitalni projekt A08 0104 K10005 DODATNA ULAGANJA
NA JAVNOJ RASVJETI
390.000,00
-149.650,00 -38,37 240.350,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 390.000,00
-149.650,00 -38,37 240.350,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
45
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
390.000,00
451
Dodatna ulaganja na građev. objektima 390.000,00
4511
Dodatna ulaganja na građevi. objektima 390.000,00
R060
45111
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
390.000,00
Tekući projekt A08 0104 T10001 UTROŠAK EL. ENERGIJE
ZA JAVNU RASVJETU
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
200.000,00
3223
Energija
200.000,00
R061
32231
Javna rasvjeta
200.000,00
Tekući projekt A08 0104 T10002 TEKUĆE ODRŽAVANJE
JAVNE RASVJETE
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja200.000,00
R062
32321
Tek.održavanje javne rasvjete
200.000,00
Tekući projekt A08 0104 T10003 INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja200.000,00
R063
32321
Inv.održavanje javne rasvjete
200.000,00
Tekući projekt A08 0104 T10004 TEK. I INV. ODRŽAVANJE
ILUMINACIJSKE RASVJETE
65.000,00
3
Rashodi poslovanja
65.000,00
32
Materijalni rashodi
65.000,00
323
Rashodi za usluge
65.000,00
3235
Zakupnine i najamnine
65.000,00
R064
32353
Najam iluminacijske rasvjete
65.000,00
Program A08 0105 ODRŽAVANJE ŠPORTSKOG IGRALIŠTA 20.000,00
Tekući projekt A08 0105 T10001 TEKUĆE ODRŽAVANJE
ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00
R065
32321
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
20.000,00
Program A08 0106 ODRŽAVANJE VODOPSKRBNOG
SUSTAVA
200.000,00
Tekući projekt A08 0106 T100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja200.000,00
R066
32321
Usluge tekućeg održavanja voda
200.000,00
Program A08 0107 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
20.000,00
Tekući projekt A08 0107 T100001 ODRŽAVANJE
ŠKOLSKE ZGRADE
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00
R067
32321
Usluge tek. održavanja OŠ
20.000,00
Glavni program A09 IZGRADNJA KOMUNAL. OBJEKATA 1.295.000,00
Program A09 0101 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
80.000,00
Kapitalni projekt A09 0101 K10001 GRADNJA
JAVNE RASVJETE20.000,00
Strana 25 - Broj 1
-149.650,00
-149.650,00
-149.650,00
-149.650,00
-38,37
-38,37
-38,37
-38,37
240.350,00
240.350,00
240.350,00
240.350,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
222.250,00
222.250,00
222.250,00
222.250,00
222.250,00
222.250,00
111,13
111,13
111,13
111,13
111,13
111,13
422.250,00
422.250,00
422.250,00
422.250,00
422.250,00
422.250,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
-5.050,00
32,31
32,31
32,31
32,31
32,31
32,31
-25,25
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
86.000,00
14.950,00
-5.050,00
-5.050,00
-5.050,00
-5.050,00
-5.050,00
-5.050,00
-25,25
-25,25
-25,25
-25,25
-25,25
-25,25
14.950,00
14.950,00
14.950,00
14.950,00
14.950,00
14.950,00
-200.000,00 -100,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
14.700,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
73,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.700,00
14.700,00
73,50
14.700,00
73,50
14.700,00
73,50
14.700,00
73,50
14.700,00
73,50
14.700,00
73,50
-830.000,00 -64,09
-80.000,00 -100,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
465.000,00
0,00
-20.000,00 -100,00
0,00
Strana 26 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
-20.000,00 -100,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
-20.000,00 -100,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
-20.000,00 -100,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
20.000,00
-20.000,00 -100,00
R068
32379
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
20.000,00
-20.000,00 -100,00
Kapitalni projekt A09 0101 K10003 GRADNJA JAVNE RASVJETE
ZASEOK LUGOVIĆI UZ D-33
60.000,00
-60.000,00 -100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 60.000,00
-60.000,00 -100,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine60.000,00-60.000,00-100,00
421
Građevinski objekti
60.000,00
-60.000,00 -100,00
4214
Ostali građevinski objekti
60.000,00
-60.000,00 -100,00
R069
42149
Javna rasvjeta zaseokLugovići uz
prometnicu-D33
60.000,00
-60.000,00 -100,00
Program A09 0102 RAZVRSTANA CESTA-IZGRADNJA
NOGOSTUPA ŠKOLA-BOSUĆ
520.000,00
-520.000,00 -100,00
Kapitalni projekt A09 0102 K10001 IZGRADNJA NOGOSTUPA500.000,00 -500.000,00 -100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
-500.000,00 -100,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
500.000,00
-500.000,00 -100,00
421
Građevinski objekti
500.000,00
-500.000,00 -100,00
4213
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti500.000,00 -500.000,00 -100,00
R070
42139
Izgradnja nogostupa Škola-Bosuć
500.000,00
-500.000,00 -100,00
Kapitalni projekt A09 0102 K10002 IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
0,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
0,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
0,00
0,00
412
Nematerijalna imovina
0,00
0,00
0,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
0,00
0,00
0,00
R071
41261
Planovi, projekti-nogostup
0,00
0,00
0,00
Kapitalni projekt A09 0102 K10003 NADZOR
20.000,00
-20.000,00 -100,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
-20.000,00 -100,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
-20.000,00 -100,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
-20.000,00 -100,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
20.000,00
-20.000,00 -100,00
R072
32379
Nadzor-nogostup
20.000,00
-20.000,00 -100,00
Program A09 0103 GRADNJA VODOOPS. MREŽE
695.000,00
-230.000,00 -33,09
Kapitalni projekt A09 0103 K10003 GRADNJA VODOVODNE
MREŽE GRUBIŠIĆI-BOSUĆ-ĆALETA-CARI-SLAVICE
500.000,00
-500.000,00 -100,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
-500.000,00 -100,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
500.000,00
-500.000,00 -100,00
421
Građevinski objekti
500.000,00
-500.000,00 -100,00
4214
Ostali građevinski objekti
500.000,00
-500.000,00 -100,00
R074
42141
Gradnja vodovodne mreže
Grubišići-Ćaleta-Cari-Slavice 3.faza
500.000,00
-500.000,00 -100,00
Kapitalni projekt A09 0103 K10004 Vodovdo i
odvodnja-srednjoročni program 2009-2012
195.000,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000,00
0,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
195.000,00
0,00
0,00
421
Građevinski objekti
195.000,00
0,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
195.000,00
0,00
0,00
R090
42141
Vodovod i odvodnja-srednjeročni program195.000,00
0,00
0,00
Kapitalni projekt A09 0103 K10005 Dogradnja vovodvodne
mreže u uvali Stubalj
0,00
270.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
270.000,00
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugot. imovine 0,00
270.000,00
0,00
421
Građevinski objekti
0,00
270.000,00
0,00
4214
Ostali građevinski objekti
0,00
270.000,00
0,00
R096
42141
Dogradnja vodovodne mreže u ulici Stubalj
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
195.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
GLAVA 11 PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNOG
ŠKOLSTVA
3.228.279,95 -1.705.000,00
Glavni program A10 ODGOJNO OBRAZ.SUSTAV
OSNOVNO ŠKOLSTVO
3.228.279,95 -1.705.000,00
Program A10 0101 OSNOVNA ŠKOLA
3.228.279,95 -1.705.000,00
Kapitalni projekt A10 0101 K10001 OTKUP ZEMLJIŠTA
650.000,00
-205.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650.000,00
-205.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine650.000,00
-205.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 650.000,00
-205.000,00
4111
Zemljište
650.000,00
-205.000,00
R075
41112
Zemljište za školu
650.000,00
-205.000,00
Kapitalni projekt A10 0101 K10002 IZGRADNJA ŠKOLSKE
ZGRADE, UREĐENJE OKOLIŠA, OPREMANJE GRAĐEVINE500.000,00 -500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
-500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
500.000,00
-500.000,00
421
Građevinski objekti
500.000,00
-500.000,00
4212
Poslovni objekti
500.000,00
-500.000,00
R076
42123
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša,
opremanje građevine
500.000,00
-500.000,00
Kapitalni projekt A10 0101 K10003 KOMUNALNO
OPREMANJE ZGRADE
1.000.000,00 -1.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.000.000,00 -1.000.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.000.000,00 -1.000.000,00
421
Građevinski objekti
1.000.000,00 -1.000.000,00
4212
Poslovni objekti
1.000.000,00 -1.000.000,00
R077
42123
Komunalni opremanje zgade OŠ
(priključak vode, el.energije, telefon) 1.000.000,00 -1.000.000,00
Kapitalni projekt A10 0101 K10004 IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENTA CIJE ZA GRAĐ.OŠ I
ŠP.DVORANE U BILICAMA
805.000,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 805.000,00
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine805.000,00
0,00
412
Nematerijalna imovina
805.000,00
0,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
805.000,00
0,00
R078
41261
Izrada glavnog projekta za OŠ
805.000,00
0,00
Kapitalni projekt A10 0101 K10005 VODNI DOPRINOS ZA OŠ273.279,95
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 273.279,95
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
273.279,95
0,00
421
Građevinski objekti
273.279,95
0,00
4212
Poslovni objekti
273.279,95
0,00
R079
42123
Vodni doprinos za OŠ
273.279,95
0,00
GLAVA 12 PROGRAMSKA DJELATNOST ODRŽAVANJA
POMORSKOG DOBRA
470.000,00
-366.730,00
Glavni program A11 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM470.000,00
-366.730,00
Program A11 0101 FINANCIRANJE ODRŽAVANJA
POMORSKOG DOBRA
470.000,00
-366.730,00
Aktivnost A11 0101 A10005 IZRADA BIOLOŠKE
STUDIJE-UVALA STUBALJ
0,00
84.900,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
84.900,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
84.900,00
412
Nematerijalna imovina
0,00
84.900,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
0,00
84.900,00
R094
41261
Izrada biološke studije -uvala Stubalj
0,00
84.900,00
Aktivnost A11 0101 A10006 Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja 0,00
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
10.000,00
32
Materijalni rashodi
0,00
10.000,00
323
Rashodi za usluge
0,00
10.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
0,00
10.000,00
R093
32321
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja
0,00
10.000,00
Strana 27 - Broj 1
-52,81 1.523.279,95
-52,81 1.523.279,95
-52,81 1.523.279,95
-31,54 445.000,00
-31,54 445.000,00
-31,54 445.000,00
-31,54 445.000,00
-31,54 445.000,00
-31,54 445.000,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
805.000,00
805.000,00
805.000,00
805.000,00
805.000,00
805.000,00
273.279,95
273.279,95
0,00
0,00
0,00
0,00
273.279,95
273.279,95
273.279,95
273.279,95
-78,03
-78,03
103.270,00
103.270,00
-78,03
103.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.900,00
84.900,00
84.900,00
84.900,00
84.900,00
84.900,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 28 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekući projekt A11 0101 K10003 IZRADA
GEODETSKIH PODLOGA
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 30.000,00
412
Nematerijalna imovina
30.000,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
30.000,00
R080
41261
Izrada geodetskih podloga
30.000,00
Tekući projekt A11 0101 T10001 TEKUĆE I INV.
ODRŽAVANJE POM. DOBRA (PLAŽE)
400.000,00
3
Rashodi poslovanja
400.000,00
32
Materijalni rashodi
400.000,00
323
Rashodi za usluge
400.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja400.000,00
R081
32321
Uređenje plaža
400.000,00
Tekući projekt A11 0101 T10002 NAKNADE ZA RAD
ČLANOVA VIJEĆA
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i slično
10.000,00
R082
32911
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro10.000,00
Tekući projekt A11 0101 T10004 IZDACI ZA
INTERVENTNE SITUACIJE
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00
R083
32321
Izdaci za interventne situacije
30.000,00
GLAVA 13 PROGRAMSKA DJELATNOST PROSTORNOG
UREĐENJA
202.878,00
Glavni program A12 PROSTORNO PLANIRANJE
I UREĐIVANJE
202.878,00
Program A12 0101 IZRADA URBANISTIČKIH
PLANOVA UREĐENJA
52.878,00
Kapitalni projekt A12 0101 K10001 IZRADA URBANISTIČKIH
PLANOVA UREĐENJE
52.878,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.878,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 52.878,00
412
Nematerijalna imovina
52.878,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
52.878,00
R084
41261
Urbanistički planovi uređenja
(Stubalj 1, Izmj. i dopune PPUO,
52.878,00
Program A12 0102 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA
50.000,00
Kapitalni projekt A12 0102 K100001 IZRADA
GEODETSKIH PODLOGA
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 50.000,00
412
Nematerijalna imovina
50.000,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
50.000,00
R086
41261
Izrada gedetskih podloga
50.000,00
Program A12 0103 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE100.000,00
Kapitalni projekt A12 0103 K100001 IZRADA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine100.000,00
412
Nematerijalna imovina
100.000,00
4126
Ostala nematerijalna imovina
100.000,00
R087
41261
Izrada projektne dokumentacije
100.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-393.130,00
-393.130,00
-393.130,00
-393.130,00
-393.130,00
-393.130,00
-98,28
-98,28
-98,28
-98,28
-98,28
-98,28
6.870,00
6.870,00
6.870,00
6.870,00
6.870,00
6.870,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-85,00
-85,00
-85,00
-85,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-85,00
-85,00
1.500,00
1.500,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.924,00
-11,30
179.954,00
-22.924,00
-11,30
179.954,00
33.714,00
63,76
86.592,00
33.714,00
33.714,00
33.714,00
33.714,00
33.714,00
63,76
63,76
63,76
63,76
63,76
86.592,00
86.592,00
86.592,00
86.592,00
86.592,00
33.714,00
-42.000,00
63,76
-84,00
86.592,00
8.000,00
-42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
-14.638,00
-84,00
-84,00
-84,00
-84,00
-84,00
-84,00
-14,64
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
85.362,00
-14.638,00
-14.638,00
-14.638,00
-14.638,00
-14.638,00
-14.638,00
-14,64
-14,64
-14,64
-14,64
-14,64
-14,64
85.362,00
85.362,00
85.362,00
85.362,00
85.362,00
85.362,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 5.
Ove izmjene I dopune Proračuna Općine Bilice za 2010.
godinu (I) stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-06/09-01/1
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Strana 29 - Broj 1
2
Na temelju članka 38. i 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01 i 150/02, 147/03, 132/06, 26/07
i 73/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
PRORAČUN
Općine Bilice za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Bilice za 2011.godinu (u daljnjem tekstu “Proračun”) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
7.759.500,00
3.811.500,00
3.343.000,00
605.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
6111
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i
613
Porezi na imovinu
6131
Porez na kuće za odmor
6134
Porez na promet nekretnina
614
Porezi na robu i usluge
6142
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
6145
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
616
Ostali prihodi od poreza
6163
Ostali neraspoređeni prihodi od poreza
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
633
Pomoći iz proračuna
6331
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
6331
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
6332
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
6332
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
6413
Kamate na depozite po viđenju
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6421
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
605.000,00
PLANIRANO
7.759.500,00
2.943.500,00
1.893.500,00
1.893.500,00
950.000,00
150.000,00
800.000,00
80.000,00
20.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
300.000,00
300.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
61.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
25.000,00
Strana 30 - Broj 1
6422
6423
65
651
6512
6512
6514
6514
653
6531
6533
6532
66
662
6627
6627
663
6631
6631
6632
6632
6632
664
6643
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3223
3223
3225
323
3231
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3232
3233
3234
3235
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine
Prihodi od spomeničke rente
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Gradske i općinske upravne pristojbe
Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom
Boravišne pristojbe
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
Komunalni doprinosi I naknade
Komunalni doprinosi
naknada za priključenje na sustav opskrbe vodom
Komunalne naknade
Ostali prihodi
Kazne
Naplaćeni troškovi prisilne naplate
Ostale nespomenute kazne
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Tekuće donacije od fizičkih osoba
Tekuće donacije od trgovačkih društava
Kapitalne donacije od fizičkih osoba
Kapitalne donacije od trgovačkih društava
Vodovod i odvodnja-srednjoročni program 2009-2012
Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
Prihodi na temelju ugovorenih obveza
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija struja-kancelarije
Motorni benzin i dizel gorivo
Javna rasvjeta
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
tek.održ.javnih zelenih površina
Inv.održ. javnih površina
Sanacija nerazvrstanih prometnica
Održavanje vatr. i poljskih putova
Tek.održavanje groblja
Inv. održavanje groblja
Tekuće i investicijsko.održavanje javne rasvjete
Inv.održavanje javne rasvjete
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
Usluge tekućeg održavanja voda
Usluge tek. održavanja OŠ
Uređenje plaža
izdaci za interventne situacije
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
30.000,00
5.000,00
4.140.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.100.000,00
2.900.000,00
200.000,00
1.000.000,00
315.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
290.000,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
35.000,00
195.000,00
10.000,00
10.000,00
3.811.500,00
528.000,00
420.000,00
420.000,00
30.000,00
30.000,00
78.000,00
70.000,00
8.000,00
2.198.500,00
35.000,00
20.000,00
12.000,00
3.000,00
330.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
240.000,00
10.000,00
1.521.500,00
50.000,00
5.000,00
0,00
75.000,00
50.000,00
5.000,00
0,00
500.000,00
0,00
10.000,00
70.000,00
20.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
80.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
3235
3235
3235
3237
3237
3237
3238
3239
3239
329
3291
3291
3292
3293
3294
3299
3299
34
343
3431
3433
3434
37
372
3721
3721
3721
3722
3722
38
381
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
383
3831
385
3851
4
41
411
4111
412
4126
4126
4126
4126
4126
42
421
4212
4212
4212
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
osobni automobil
Najam. iluminacijske rasvjete
Ambulanta-najamnina
Intelektualne i osobne usluge
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
Nadzor-nogostup
Računalne usluge
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
Turistička zajednica
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Pomoć za ogrjev
Jednokratne novčane pomoći -stim.
Troškovi stanovanja
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
Sufinanciranje dječjeg vrtića
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
Dan Općine Bilice
Kulturna događanja u Bilicama
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
Organizacija športskih turnira
Pomoći športskim klubovima
Tekuće donacije - lovačko društvo
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
Pomaganje rada humanitarnih udruga
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Kazne, penali i naknade štete
Elementarna nepogoda
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Zemljište za školu
Nematerijalna imovina
Projektna dok. za groblje
Planovi, projekti-nogostup
Izrada glavnog projekta za OŠ
Geodetske podloge i ucrtavanje granica pom.dobra
Izrada projektne dokumentacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša, opremanje građevine
Komunalni opremanje zgade OŠ ((priključak vode, el.energije, telefon)
Vodni doprinos za OŠ
Strana 31 - Broj 1
30.000,00
85.000,00
60.000,00
150.000,00
20.000,00
20.000,00
31.500,00
30.000,00
50.000,00
312.000,00
200.000,00
1.000,00
30.000,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00
10.000,00
31.000,00
31.000,00
15.000,00
1.000,00
15.000,00
815.000,00
815.000,00
60.000,00
80.000,00
5.000,00
120.000,00
550.000,00
239.000,00
209.000,00
10.000,00
1.000,00
30.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
3.343.000,00
335.000,00
205.000,00
205.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
2.908.000,00
2.878.000,00
500.000,00
1.000.000,00
70.000,00
Strana 32 - Broj 1
4213
4213
4214
4214
4214
4214
422
4221
4221
4222
4223
426
4262
45
451
4511
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Izgradnja nogostupa Škola-Bosuć
Asfaltiranje ulice Stubalj 1
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-Bosuć-Ćaleta-Cari-Slavice 3.faza
Vodovod i odvodnja srednjoročni program
Izgradnja javne rasvjete zaseok Lugovići uz D 33
Vodovodna mreža ulica Stubalj 1
Postrojenja i oprema
uredska oprema i namještaj
Računala i računalna oprema
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
300.000,00
120.000,00
300.000,00
195.000,00
60.000,00
333.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
0,00
92
Rezultat poslovanja
0,00
922
Višak/manjak prihoda
0,00
92221
Manjak prihoda
605.000,00
Članak 2.
U tekuću pričuvu proračuna izdvaja se 20.000,00 kn
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za 2011.
godinu.
II . POSEBAN DIO
Članak 4.
Izdaci proračuna za 2011. godinu raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama u posebnom dijelu
Proračuna kako slijedi:
1. Prikaz organizacijske strukture upravnih tijela koja djeluju u Općini Bilice s brojem popunjenih radnih mjesta
1. Jedinstveni upravni odjel
RAZDJEL 1 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Jedinstveni upravni odjel
- obavlja stručne poslove u svezi rada i priprema sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća,
- brine o pravovremenoj izradi stručnih materijala za potrebe Vijeća, te daje stručna mišljenja o pitanjima iz
njihovog djelokruga,
- osigurava stručnu i tehničku pomoć vijećnicima,
- priprema za objavu akte tijela lokalne samouprave u službenom glasilu Šibensko-kninske županije,
- organizira prepisivanje, umnožavanje i otpremu materijala za sjednicu,
- vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica,
- obavlja poslove tehničke obrade i otpreme materijala za sjednice i akata nakon sjednica vijeća i njihovih radnih
tijela,
- obavlja poslove iz oblasti društvenih djelatnosti, kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske
dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
- obavlja poslove iz komunalnog gospodarstva, izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje
i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, priprema zemljišta za izgradnju,
- obavlja poslove iz oblasti prostornog uređenja okoliša, izrada izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za
unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
- obavlja poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, prodaja nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova i zakup poslovnih prostora,
- obavlja poslove vođenja financijskih i materijalnih poslovanja općine, izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg
obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 33 - Broj 1
- koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranjaimovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti
putem posebnih programa od interesa za općinu,
- obavlja poslove opće uprave, opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih
odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad JUO-a (čuvarska služba, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme
i investicijsko održavanje, poslove ekonomata), poslovi prijamne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, nabava roba
i usluga.
BROJ
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
7.154.500,00
Razdjel
001
JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
1.286.500,00
Glavni programA01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.156.500,00
Program A01 1007IZVRŠNA UPRVA I ADMINISTRACIJA JUO
1.136.500,00
Aktivnost A01 1007 A100001IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA JUO
1.136.500,00
3
Rashodi poslovanja
1.126.500,00
31
Rashodi za zaposlene
528.000,00
311
Plaće
420.000,00
R009
3111
Plaće za redovan rad
420.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
R010
3121
Ostali rashodi za zaposlene
30.000,00
313
Doprinosi na plaće
78.000,00
R011
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
70.000,00
R012
3133
Doprinosi za zapošljavanje
8.000,00
32
Materijalni rashodi
567.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
35.000,00
R013
3211
Službena putovanja
20.000,00
R014
3212
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž
12.000,00
R015
3213
Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
90.000,00
R016
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
30.000,00
R017
3223
Energija struja-kancelarije
10.000,00
R018
3223
Motorni benzin i dizel gorivo
40.000,00
R019
3225
Sitni inventar i auto gume
10.000,00
323
Rashodi za usluge
391.500,00
R020
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
50.000,00
R021
3234
Komunalne usluge
30.000,00
R022
3235
Zakupnine i najamnine
80.000,00
R023
3237
Intelektualne i osobne usluge
150.000,00
R024
3238
Računalne usluge
31.500,00
R025
3239
Ostale usluge
50.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
51.000,00
R026
3292
Premije osiguranja
30.000,00
R027
3294
Članarine
1.000,00
R028
3299
Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva
20.000,00
34
Financijski rashodi
31.000,00
343
Ostali financijski rashodi
31.000,00
R029
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
15.000,00
R030
3433
Zatezne kamate
1.000,00
R031
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
15.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
422
Postrojenja i oprema
10.000,00
R032
4221
uredska oprema i namještaj
5.000,00
R033
4222
Komunikacijska oprema
5.000,00
Program A01 1008 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
10.000,00
Aktivnost A01 1008 A100001 UREDSKO OPREMANJE ADMINISTRACIJE
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
422
Postrojenja i oprema
10.000,00
R034
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
Program A01 1009 UNAPRIJEĐENJE KOM.SUSTAVA-INFORMATIZACIJA UPRAVE
10.000,00
Tekući projektA01 1009 T100001UNAPRIJEĐENJE KOM. SUSTAVA-INFORMATIZACIJA UPRAVE 10.000,00
Strana 34 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
422
Postrojenja i oprema
5.000,00
R035
4221
Računala i računalna oprema
5.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
R036
4262
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
Glavni program
A05SOCIJALNA SKRB
120.000,00
Program A05 1001POMOĆ ZA OGRJEV
60.000,00
Aktivnost A05 1001 A100001POMOĆI ZA OGRJEV
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
60.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
60.000,00
R045
3721
Pomoć za ogrjev
60.000,00
Program A05 1006 AMBULANTA-NAJAMNINA
60.000,00
Aktivnost A05 1006 A100001 AMBULANTA-NAJAMNINA
60.000,00
3
Rashodi poslovanja
60.000,00
32
Materijalni rashodi
60.000,00
323
Rashodi za usluge
60.000,00
R089
3235
Ambulanta-najamnina
60.000,00
Glavni program
A14TURISTIČKA ZAJEDNICA
10.000,00
Program A14 1001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
10.000,00
Aktivnost A14 1001 A10001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
R093
3299
Turistička zajednica
10.000,00
Razdjel
002
URED NAČELNIKA
120.000,00
Glavni program
A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
120.000,00
Program A01 1005 IZVRŠNA UPRAVA-URED NAČELNIKA
70.000,00
Aktivnost A01 1005 A100001 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
70.000,00
3
Rashodi poslovanja
70.000,00
32
Materijalni rashodi
70.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
R006
3233
Usluge promidžbe i informiranja
20.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
50.000,00
R007
3293
Reprezentacija
50.000,00
Program A01 1006 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
20.000,00
Aktivnost A01 1006 A100001 IZDVAJANJE U TEKUĆU PRIČUVU
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
385
Izvanredni rashodi
20.000,00
R008
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
20.000,00
Program A01 1010 REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE-operativni leasing sl. automobila30.000,00
Tekući projekt A01 1010 T100001 OPERATIVNI LEASING SLUŽBENOG AUTOMOBILA
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
R037
3235
osobni automobil
30.000,00
Razdjel
003 OPĆINSKO VIJEĆE
5.748.000,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
271.000,00
Program A01 1001 TISKANJE SLIŽBENOG VJESNIKA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
Aktivnost A01 1001 A100001 TISKANJE SLUŽBENOG VJESNIKA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
30.000,00
32
Materijalni rashodi
30.000,00
323
Rashodi za usluge
30.000,00
R001
3239
Rashodi za tiskanje Sl. vjesnika i uvezivanje
30.000,00
Program A01 1002 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA
200.000,00
Aktivnost A01 1002 A100001 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA VIJEĆA
200.000,00
3
Rashodi poslovanja
200.000,00
32
Materijalni rashodi
200.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00
R002
3291
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, p
200.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program A01 1003 TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA I UDRUGAMA
Aktivnost A01 1003 A100001 TEKUĆE POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA U VIJEĆU
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R003
3811
Tekuće donacije pol.strankama u vijeću
R004
3811
Tekuće donacije -ostale don. pol. strankama
Program A01 1004 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE ORGANIZACIJE
Aktivnost A01 1004 A100001 TEKUĆE DONACIJE-VJERSKE ORGANIZACIJE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R005
3811
Tekuće donacije vjerskim organizacijama
Glavni program A02 KULTURNA BAŠTINA
Program A02 1001 SUFINANCIRANJE KULTURNIH AKCIJA I MANIFESTACIJA
Aktivnost A02 1001 A10001 DONACIJA ZA ORGANIZACIJU PROSLAVE DANA OPĆINE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R038
3811
Dan Općine Bilice
R039
3811
Kulturna događanja u Bilicama
Program A02 1002 OSTALE KULTURNE DJELATNOSTI
Aktivnost A02 1002 A10001 POMOĆI KULTURNIM UDRUGAMA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R040
3811
Ostale te.donacije kulturnim udrugama
Glavni program A03 ŠPORT
Program A03 1001 FINANCIJSKA POTPORA ZA NATJECANJE ŠPORTAŠA
Aktivnost A03 1001 A10001 ŠPORTSKA NATJECANJA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R041
3811
Organizacija športskih turnira
R042
3811
Pomoći športskim klubovima
Program A03 1002 FINANCIJSKA POTPORA LOVAČKOM DRUŠTVU
Aktivnost A03 1002 A100001 FINANCIJSKA POTPORA LOVAČKOM DRUŠTVU
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R043
3811
Tekuće donacije - lovačko društvo
Glavni program A04 ZAŠTITA OD POŽARA
Program A04 1001 RAD JVP-GRAD ŠIBENIK
Aktivnost A04 1001 A100001 SUFINANCIRANJE RADA JVP-GRAD ŠIBENIK
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
R044
3811
Tekuće donacije -protupožarna zaštita
Glavni program A05 SOCIJALNA SKRB
Program A05 1002 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Aktivnost A05 1002 A100001 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R046
3721
Jednokratne novčane pomoći -stim.
Program A05 1003 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Aktivnost A05 1003 A100001 PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
R047
3721
Troškovi stanovanja
Program A05 1004 POMAGANJE RADA HUMANITARNIH UDRUGA
Aktivnost A05 1004 A10001 POMAGANJE RADA HUMANITARNIH UDRUGA
Strana 35 - Broj 1
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
10.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
70.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
208.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Strana 36 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
3
Rashodi poslovanja
3.000,00
38
Ostali rashodi
3.000,00
381
Tekuće donacije
3.000,00
R048
3811
Pomaganje rada humanitarnih udruga
3.000,00
Program A05 1005 SUF. PROGRAMA SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA
120.000,00
Aktivnost A05 1005 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA SREDNJEŠKOLSKOG ODGOJA 120.000,00
3
Rashodi poslovanja
120.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
120.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
120.000,00
R049
3722
Fin. troškova prijevoza za srednju školu
120.000,00
Glavni program
A06 PREDŠKOLSKI ODGOJ
550.000,00
Program A06 1001 SUF. PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
550.000,00
Aktivnost A06 1001 A100001 SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
550.000,00
3
Rashodi poslovanja
550.000,00
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
550.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
550.000,00
R050
3722
Sufinanciranje dječjeg vrtića
550.000,00
Glavni program A07 UNAPRIJEĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
20.000,00
Program A07 1001 ELEMENTARNA NEPOGODA
20.000,00
Aktivnost A07 1001 A10001 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
381
Tekuće donacije
10.000,00
R051
3811
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
10.000,00
383
Kazne, penali i naknade štete
10.000,00
R052
3831
Elementarna nepogoda
10.000,00
Glavni program A08 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.160.000,00
Program A08 1001 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
5.000,00
Aktivnost A08 1001 A10001 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
R053
3232
tek.održ.javnih zelenih površina
5.000,00
R054
3232
Inv.održ. javnih površina
0,00
Program A08 1002 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
125.000,00
Tekući projekt A08 1002 T10001 SANACIJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA
125.000,00
3
Rashodi poslovanja
125.000,00
32
Materijalni rashodi
125.000,00
323
Rashodi za usluge
125.000,00
R055
3232
Sanacija nerazvrstanih prometnica
75.000,00
R056
3232
Održavanje vatr. i poljskih putova
50.000,00
Program A08 1003 ODRŽAVANJE GROBLJA
5.000,00
Tekući projekt A08 1003 T10001 TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA
5.000,00
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
32
Materijalni rashodi
5.000,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
R057
3232
Tek.održavanje groblja
5.000,00
R058
3232
Inv. održavanje groblja
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
412
Nematerijalna imovina
0,00
R059
4126
Projektna dok. za groblje
0,00
Program A08 1004 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
925.000,00
Kapitalni projekt A08 1004 K10005 DODATNA ULAGANJA NA JAVNOJ RASVJETI
925.000,00
3
Rashodi poslovanja
825.000,00
32
Materijalni rashodi
825.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
240.000,00
R061
3223
Javna rasvjeta
240.000,00
323
Rashodi za usluge
585.000,00
R062
3232
Tekuće i investicijsko.održavanje javne rasvjete
500.000,00
R063
3232
Inv.održavanje javne rasvjete
0,00
R064
3235
Najam. iluminacijske rasvjete
85.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 37 - Broj 1
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
R060
4511
Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
100.000,00
Program A08 1005 ODRŽAVANJE ŠPORTSKOG IGRALIŠTA
10.000,00
Tekući projekt A08 1005 T10001 TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
R065
3232
Usluge tekućeg odr.šp.igralište
10.000,00
Program A08 1006 ODRŽAVANJE VODOPSKRBNOG SUSTAVA
70.000,00
Kapitalni projekt A08 1006 K100001 INV. ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
70.000,00
3
Rashodi poslovanja
70.000,00
32
Materijalni rashodi
70.000,00
323
Rashodi za usluge
70.000,00
R066
3232
Usluge tekućeg održavanja voda
70.000,00
Program A08 1007 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
20.000,00
Tekući projekt A08 1007 T100001 ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
R067
3232
Usluge tek. održavanja OŠ
20.000,00
Glavni program A09 IZGRADNJA KOMUNALNIH OBJEKATA
1.348.000,00
Program A09 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
80.000,00
Kapitalni projekt A09 1001 K10001 GRADNJA JAVNE RASVJETE20.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
R068
3237
Nadzor-izgradnja javne rasvjete
20.000,00
Kapitalni projekt A09 1001 K10003 GRADNJA JAVNE RASVJETE ZASEOK LUGOVIĆI UZ D-33
60.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
60.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
60.000,00
421
Građevinski objekti
60.000,00
R090
4214
Izgradnja javne rasvjete zaseok Lugovići uz D 33
60.000,00
Program A09 1002 RAZVRSTANA CESTA-IZGRADNJA NOGOSTUPA ŠKOLA-BOSUĆ
320.000,00
Kapitalni projekt A09 1002 K10001 IZGRADNJA NOGOSTUPA
320.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
R072
3237
Nadzor-nogostup
20.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
300.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00
412
Nematerijalna imovina
0,00
R071
4126
Planovi, projekti-nogostup
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000,00
421
Građevinski objekti
300.000,00
R070
4213
Izgradnja nogostupa Škola-Bosuć
300.000,00
Program A09 1003 GRADNJA VODOOPS. MREŽE
828.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K GRADNJA VODOVODNE MREŽE ULICA STUBALJ 1
333.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
333.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
333.000,00
421
Građevinski objekti
333.000,00
R091
4214
Vodovodna mreža ulica Stubalj 1
333.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K10001 GRADNJA VOD. MREŽE ULICA
GATARE-ŠKOLA-BOSUĆ, 3. FAZA
300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
300.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000,00
421
Građevinski objekti
300.000,00
R074
4214
Gradnja vodovodne mreže Grubišići-Bosuć-Ćaleta-Cari-Slavice 3.faza
300.000,00
Kapitalni projekt A09 1003 K10004 VODOVDO I ODVODNJA-SREDNJEROČNI PROGRAM
195.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
195.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
195.000,00
421
Građevinski objekti
195.000,00
R088
4214
Vodovod i odvodnja srednjoročni program
195.000,00
Strana 38 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Program A09 1004 IZGRADNJA CESTE VRULJE-STUBALJ
Kapitalni projekt A09 1004 K100001 ASFALTIRANJE ULICE STUBALJ 1
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R092
4213
Asfaltiranje ulice Stubalj 1
Glavni program A10 ODGOJNO OBRAZ.SUSTAV OSNOVNO ŠKOLSTVO
Program A10 1001 OSNOVNA ŠKOLA
Kapitalni projekt A10 1001 K10001 OTKUP ZEMLJIŠTA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
R075
4111
Zemljište za školu
412
Nematerijalna imovina
R078
4126
Izrada glavnog projekta za OŠ
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R076
4212
Izgradnja šk.zgrade, uređenje okoliša, opremanje građevine
R077
4212
Komunalni opremanje zgade OŠ ((priključak vode, el.energije, telefon)
R079
4212
Vodni doprinos za OŠ
Glavni program A11 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM
Program A11 1001FINANCIRANJE ODRŽAVANJA POMORSKOG DOBRA
Kapitalni projekt
A11 1001 K10003 IZRADA GEODETSKIH PODLOGA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R081
3232
Uređenje plaža
R083
3232
izdaci za interventne situacije
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R082
3291
Naknade za rad pred. tijela - pomorsko dobro
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
R080
4126
Geodetske podloge i ucrtavanje granica pom.dobra
Glavni program A12 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐIVANJE
Program A12 1003 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Kapitalni projekt A12 1003 K100001 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
R087
4126
Izrada projektne dokumentacije
Članak 5.
Proračun Općine Bilice za 2011. godinu stupa na snagu
danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011.
godine i objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA: 400-06/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
1.775.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
0,00
0,00
1.570.000,00
1.570.000,00
500.000,00
1.000.000,00
70.000,00
161.000,00
161.000,00
161.000,00
131.000,00
131.000,00
130.000,00
100.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne
novine», broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Bilice
za 2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se način izvršavanja Proračuna
Općine Bilice za 2011. godinu (u daljnjem tekstu Proračun),
upravljanje prihodima i izdacima, njihovo izvršavanje,
upravljanje imovinom Općine, te prava i obveze nositelja
izvršenja Proračuna.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i
izdataka, a Posebni dio sadrži detaljan raspored rashoda i
izdataka po posebnim namjenama.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci utvrđeni
za financiranje javnih troškova na razini Općine temeljem
zakonskih i drugih propisa.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 400-06/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
Članak 3.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene
za koje su planirane i određene i to do visine utvrđene u
Posebnom dijelu Proračuna.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom
dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imat će sredstva
za redovnu djelatnost Općine.
Članak 4.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo
uravnoteženje, predložit će se Općinskom vijeću donošenje
izmjene i dopune Proračuna.
Preraspodjela izdataka unutar razdjela, na razini pozicije ne može biti veća od 5% na teret sredstava utvrđenih na
poziciji koja se umanjuje.
Članak 5.
Hitni i nepredviđeni izdaci, te izdaci za neplanirane
ili nedovoljno planirane izdatke koji se pojave tijekom
proračunske godine podmiruju se iz proračunske zalihe
utvrđene godišnjim Proračunom.
O korištenju proračunske zalihe Proračuna odlučuje
načelnik.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga, te ustupanja radova provodit će se u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi («Narodne novine», broj 110/07 i 125/08).
Članak 7.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je nositelj izvršne
vlasti – općinski načelnik. Isti je odgovoran za izvršenje
Proračuna u cjelini.
Članak 8.
Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o
izvršenju Proračuna Općine Bilice za 2011. godinu za prvo
polugodište do 5. kolovoza 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
4
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na prijedlog općinskog načelnika, na
13. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 14/10)
u članku 2. stavci 2. i 3. «brišu se».
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 110-02/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
Članak 9.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 10.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2011. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2011. godine, podmirit će se iz Proračuna naredne
fiskalne godine.
Strana 39 - Broj 1
____________________
5
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i članka 28.
Strana 40 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije«, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
13. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2010. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2010. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 1/10)
u članku 3. točka 1.u podtočki a) IZVORI SREDSTAVA
2010. g. mijenja se i glasi:
IZVORI SREDSTAVA
2010.g.
komunalni doprinos
270.000,00
kapitalne donacije Vodovod i odvodnja d.o.o.
195.000,00
UKUPNO
465.000,00
U istom članku podtočka b) mijenja se i glasi:
«b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se
izvršiti gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
2010.g.
VODOVODNA MREŽA
- gradnja vodovodne mreže:
465.000,00
Ulica Stubalj I
270.000,00
Kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenskokninskoj županiji 09/12
195.000,00
UKUPNO
465.000 ,00
Članak 2.
Ove Izmijene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Bilice za 2010. godinu stupaju na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 363-03/09-01/2
URBROJ: 2182/19-019-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
6
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
Utorak, 25. siječnja 2011.
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2010. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2010. godini na području Općine Bilice za
komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina,
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje javne rasvjete,
4. održavanje športskih igrališta i
5. održavanje školske zgrade
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz
članka 1. ovog Programa u Općini Bilice obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. tekuće održavanje javnih zelenih površina na
području Općine Bilice
8.850,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 8.850,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. sanacija prometnica-održavanje nerazvrstanih prometnica koje su pod ingerencijom Općine Bilice- popravak,
asfaltiranje, horizontalna i vertikalna signalizacija
38.350,00 kn
2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih putova
69.450,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 107.800,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava
donacije građana.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
240.000,00 kn
3.2 tekuće i investicijsko održavanje 422.250,00 kn
3.3. najam iluminacijska
rasvjete
86.000,00 kn
3.5. dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti na cijelom
području Općine Bilice
240.350,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 988.600,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i proračuna
Općine Bilice.
4. ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4.1. tekuće i investicijsko održavanje športskih
igrališta
14.950,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 14.950,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i proračuna
Općine Bilice.
5. ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
5.1. tekuće i investicijsko održavanje školske
zgrade
34.700,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 34.700,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa,
utvrđuju se u ukupnom iznosu od
1.154.900,00 kn.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice u 2010. godini
iskazani su s PDV-om.
Članak1.
U Programu socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2010. godini, («Službeni vjesnik šibenskokninske županije», broj 1/10) u članku 2., stavku 1., točka
1. mijenja se i glasi «Pomoć za rad ambulante».
U članku 2., nova točka 1. glasi:
1. Pomoć za rad ambulante:
Osiguranje sredstava za opremanje ambulante, te podmirenje troškova najamnine.
Iznos: 63.000,00 kn.
U članku 2., točke 2., iznos od «80.000,00 kn» mijenja
se i glasi «100.000,00 kn».
U članku 2., točke 3., iznos od «50.000,00 kn» mijenja
se i glasi «63.000,00 kn».
Članak 2.
Ove izmjene i dopune Programa socijalnih potreba
i stimulacija na području Općine Bilice u 2010. godini
stupaju na snagu danom donošenja , a objavit će se u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 550-02/09-01/1
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti
Program održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Bilice u 2010. godini (Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 1/10).
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA : 363-03/09-01/3
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(«Narodne novine», broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,
103/03, 44/06, 79/07 i 123/10) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici,
od 22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2010. godini
Strana 41 - Broj 1
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
8
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi i športu na
području Općine Bilice za 2010. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi i športu na
području Općine Bilice za 2010. godinu («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 1/10) u članku 2. točka
1. u pod točki 1.1. iznos od «50.000,00 kn.» mijenja se i
glasi «57.380,00 kn».
U članku 2. točke 1. u pod točki 1.2. iznos od
«20.000,00 kn.» mijenja se i glasi «27.000,00 kn».
U članku 2. točka 2. «briše se».
U članku 3. u točki 1. iznos od «15.000,00 kn.» mijenja
se i glasi «3.600,00 kn».
U članku 3. u točki 2. iznos od «30.000,00 kn» mijenja
se i glasi «21.000,00 kn».
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
Strana 42 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
i športu na području Općine Bilice za 2010. godinu stupaju
na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
KLASA : 612-01/09-01/1
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
____________________
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
9
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne
novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG
PLANA
upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Bilice za 2010. godinu.
Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Bilice za 2010. godinu («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 1/10), u Glavi II. točke 3.
pod točka a) mijenja se i glasi «Šibensko-kninska županija,
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja 10.000,00».
Pod točka b) mijenja se i glasi «Istraživanje kemijskih
i bioloških parametara za potrebe izrade studije utjecaja
na okoliš planiranih objekata u Uvali Stubalj, Prokljansko
jezero 84.900,00».
U Glavi II pod točke c) iznos od «400.000,00 kn.»
mijenja se i glasi «6.870,00 kn.».
U Glavi II točke 4. iznos od «10.000,00 kn» mijenja se
i glasi «1.500,00 kn».
Ukupan iznos od «470.000,00 kn.» mijenja se i glasi
«103.270,00 kn.».
Članak 2.
U Glavi III. točka 5. iznos od «470.000,00 kn.» mijenja
se i glasi «103.270,00 kn.».
U Glavi III u podtočki b) iznos od «40.000,00 kn»
mijenja se i glasi «25.225,00 kn.»
U Glavi III u podtočki c) iznos od «430.000,00 kn»
mijenja se i glasi «78.045,00 kn.»
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja
pomorskim dobrom na području Općine Bilice za 2010.
godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 934-01/09-01/6
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
Utorak, 25. siječnja 2011.
10
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije«, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
13. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice
za 2011. godinu
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice za 2011. godinu,
u daljnjem tekstu: Program, utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te za nabavku opreme i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa.
Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na područje
Općine Bilice za 2011. godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje na
sredstvima koja se
planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa,
cijene komunalne usluge,
naknade za priključenje, Proračuna Općine Bilice i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM SREDSTAVA
Članak 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i investicijsko održavanje slijedećih projekata
s procjenom troškova kako slijedi:
1. Objekti i uređaji komunalne infrastrukture
a) Predviđeni iznosi sredstava za ostvarivanje dijela
Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture su:
IZVORI SREDSTAVA
2011.g.
komunalni doprinos
2.000.000,00
naknada za priključenje
200.000,00
općinski proračun
413.000,00
kapitalne donacije Vodovod i odvodnja d.o.o.
195.000,00
UKUPNO
2.808.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se izvršiti
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
2011.g.
JAVNA RASVJETA
- gradnja javne rasvjete:
60.000,00
Zaseok Lugovići uz prometnicu D-33
60.000,00
VODOVODNA MREŽA
- gradnja vodovodne mreže:
828.000,00
Grubišići-Bosuć-Ćaleta-Cari-Slavice (III faza)
300.000,00
Ulica Stubalj I
333.000,00
Kapitalnih vodoopskrbnih objekata
u Šibensko-kninskoj županiji
195.000,00
RAZVRSTANA CESTA
- ceste
420.000,00
izgradnja nogostupa (od Škole do Bosuća)
300.000,00
asfaltiranje Ulice Stubalj I
120.000,00
ŠKOLA
Izgradnja školske zgrade,uređenje okoliša,
opremanje građevine
500.000,00
Komunalno opremanje zgrade O.Š.
1.000.000,00
UKUPNO
2.808.000,00
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture utvrđena ovim Programom.
Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe
projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati
tokom razdoblja za koji je donijet.
Članak 6.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b) Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice iskazani su s PDV-om.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 363-03/10-01/2
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Strana 43 - Broj 1
11
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Bilice u 2011. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2011. godini na području Općine Bilice za
komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina,
2. održavanje nerazvrstanih cesta,
3. održavanje groblja,
4. održavanje javne rasvjete,
5. održavanje vodovodne mreže,
6. održavanje športskih igrališta i
7. održavanje školske zgrade.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz
članka 1. ovog Programa u Općini Bilice obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. tekuće održavanje javnih zelenih površina na
području Općine Bilice
5.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. sanacija prometnica-održavanje nerazvrstanih prometnica koje su pod ingerencijom Općine Bilice- popravak,
asfaltiranje, horizontalna i vertikalna signalizacija
75.000,00 kn
2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih putova
50.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 125.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava
donacije građana.
3. ODRŽAVANJE GROBLJA
3.1. tekuće i investicijsko održavanje
groblja
5.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, a finan-
Strana 44 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA : 363-03/10-01/3
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
cirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
4.1. utrošak električne energije za javnu
rasvjetu
240.000,00 kn
4.2 tekuće i investicijsko
održavanje
500.000,00 kn
3.3. najam iluminacijska
rasvjete
85.000,00 kn
3.5. dodatna ulaganja na javnoj
rasvjeti na cijelom području
Općine Bilice
100.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 925.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
12
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
5. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
5.1. tekuće i investicijsko održavanje
vodovodne mreže
70.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
6. ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH IGRALIŠTA
6.1. tekuće i investicijsko održavanje
športskih igrališta
10.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
7. ODRŽAVANJE ŠKOLSKE ZGRADE
7.1. tekuće i investicijsko održavanje
školske zgrade
20.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna
Općine Bilice.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa,
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.160.000,00 kn.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Bilice u 2011. godini
iskazani su s PDV-om.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
Utorak, 25. siječnja 2011.
PROGRAM
javnih potreba u kulturi i športu na
području Općine Bilice za 2011. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se svi oblici, način poticanja
i promicanja kulture i športa i unapređenje kulturnog i
športskog života na području Općine Bilice, te obim i
dinamika sufinanciranja tih sadržaja u 2011. godini.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na
području Općine Bilice rasporedit će se za:
1. Kulturne akcije i manifestacije i
2. Ostale kulturne djelatnosti.
1. Kulturne akcije i manifestacije
Kroz 2011. godinu na području Općine Bilice, planira
se obilježavanje:
1.1. Donacija za organizaciju proslave dana Općine
Bilice, za što su predviđena sredstva u Proračunu u iznosu
od 50.000,00 kn.
1.2. Bilička kulturna zbivanja, za što su predviđena
sredstva u Proračunu u iznosu od 15.000,00 kn.
kn.
2. Ostale kulturne djelatnosti.
2.1. Pomoći kulturnim udrugama u iznosu od 5.000,00
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na
području Općine Bilice rasporedit će se za:
1. Športska natjecanja i
2. Ostale športske djelatnosti.
1. Športska natjecanja
Kroz 2011. godinu na području Općine Bilice, planira
se održavanje športskih turnira, za što su predviđene
financijske potpore iz sredstva Proračuna u iznosu od
5.000,00 kn.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. Ostale športske djelatnosti
Pomoći športskim društvima i udrugama, za što su
predviđena sredstva u Proračunu u iznosu od 10.000,00
kn
Članak 4.
Sredstva namijenjena za osiguranje javnih potreba
u kulturi i športu temeljem ovog Programa planirana
su Proračunom Općine Bilice za 2011. godinu, a obim
i dinamika njihove isplate zavisit će od proračunskih
mogućnosti.
Kulturne udruge, športska društva i športske udruge
za dobivanje novčane pomoći trebaju uz zamolbu dostaviti
financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za prethodnu
godinu i plan aktivnosti za tekuću proračunsku godinu, te
izvore financiranja.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 612-01/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
13
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06, 79/07 i 123/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba i stimulacija na području
Općine Bilice u 2011. godini
I. UVODNA ODREDBA
Članak1.
Ovim Programom socijalnih potreba na području
Općine Bilice u 2010. godini, u daljnjem tekstu: Program,
utvrđuju se oblici kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za
podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih,
nemoćnih i drugih osoba koje one same ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i
drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njegovo
ostvarenje u 2010. godini.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe
koja ostvaruje pravo na pomoć.
Strana 45 - Broj 1
II. OBLICI POMOĆI
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje Programa rasporedit će se za:
1. Podmirenje troškova stanovanja,
2. Jednokratne novčane pomoći,
3. Podmirenje troškova ogrjeva,
4. Pomoći humanitarnim udrugama,
5. Pomoć za rad ambulante.
1. Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja su troškovi utvrđeni ugovorom o
najmu stana u kojem živi samac ili obitelj, a odnose se na
najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem
i održavanjem stana (osim zaštićene najamnine).
Iznos: 5.000,00 kn.
2. Jednokratne novčane pomoći
Jednokratna novčana pomoć osigurat će se u slijedećim
slučajevima:
- jednokratne novčane pomoći stanovnicima lošijeg
materijalnog i socijalnog statusa,
- pomoć stanovnicima koji se nađu u trenutnim
teškoćama zbog bolesti, potrebnog odlaska na liječenje
i sl.,
- jednokratna novčana pomoć studentima višeg i visokog školskog obrazovanja čija su neto primanja roditelja
manja od 2.500,00 kn.,
- jednokratna novčana pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama,
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete u iznosu od 1.500,00 kn,
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za novosklopljene brakove u iznosu od 1.500,00 kn.
- jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera
roditeljima za treće i svako slijedeće dijete u iznosu od
3.000,00 kn,
Osobama korisnicima jednokratnih pomoći stimulacijskog karaktera, uskratit će se pravo na pomoć ukoliko
domaćinstvo u kojem prebivaju duguje prema općinskom
proračunu po bilo kojoj osnovi.
Za osiguranje navedenih oblika pomoći proračunom su
osigurana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.
3. Podmirenje troškova ogrjeva
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima
socijalne skrbi, samcu ili obitelji, koji se griju na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju
iz proračuna Šibensko-kninske županije.
Iznos: 60.000,00 kn.
4. Pomoći udrugama
Iznos: 3.000,00 kn.
5. Pomoć za rad ambulante
Podmirenje troškova najamnine.
Iznos: 60.000,00 kn.
Članak 3.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se
isključivo osobama koje su državljani Republike Hrvatske
s prebivalištem i obveznim boravkom na području Općine
Strana 46 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Bilice. Pojedinačna prava podliježu redovitom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koja
su ostvarena.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Provedbu ovog Programa osigurat će Općinsko vijeće,
ocjenjujući opravdanost svakog slučaja pojedinačno, u
suradnji sa Centrom za socijalnu skrb – Šibenik i Upravnim
odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske
županije.
Članak 5.
Sredstva namijenjena za osiguranje socijalnih potreba
temeljem ovog Programa planirana su u Proračunu za
2011. godinu, a obim i dinamika njihove isplate ovisit će o
proračunskim mogućnostima.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 550-02/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Utorak, 25. siječnja 2011.
____________________
14
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj10/09), Općinsko
vijeće Općine Bilice na 13. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga
za 2010. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bilice donosi Plan nabave
roba, radova i usluga za 2010. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u
Proračunu Općine Bilice za 2010. godinu.
«U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave
kako slijedi:
Predmet nabave
Otkup zemljišta (škola)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Gradnja vodovodne mreže Ulica Stubalj I
2.1. Gradnja vodovodne mreže
Program održavanja komunalne infrastrukture
3.1. Održavanje javnih površina
3.2. Održavanje nerazvrstanih cesta
3.2.1. sanacija prometnica- popravak, asfaltiranje, horizontalna
i vertikalna signalizacija
3.2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih putova
3.3. Održavanje javne rasvjete
3.4. Održavanje športskih igrališta
3.5. Održavanje školske zgrade
Pomorsko dobro
4.1. Uređenje plaža
Planovi i projekti
5.1. Izrada glavnog projekta O.Š. Bilice
5.2. Izrada izmjena i dopuna UPU Uvale Stubalj
5.3. Izrada UPU Stubalj I
5.4. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Bilice
5.5. Izrada Izmjena i dopuna DPU Zona centralnih sadržaja Bilica
5.6. Izrada projektne dokumentacije Morska luka za javni promet,
luka posebne namjene i kupališne površine Uvale Stubalj
5.7. Izrada projektne dokumentacije za Istraživanje kemijskih
i bioloških parametara za potrebe izrade studije utjecaja
na okoliš planiranih objekata u Uvali Stubalj, Prokljansko jezero
Geodetske podloge
Oprema
7.1. Komunikacijska oprema
Usluga najma privremenih prostorija zgrade općinske uprave
Osobni automobil
Plan
445.000,00
270.000,00
270.000,00
1.154.900,00
8.850,00
107.800,00
38.350,00
69.450,00
988.600,00
14.950,00
34.700,00
6.870,00
6.870,00
1.061.870,00
805.000,00
30.750,00
8.370,00
16.730,00
30.750,00
85.370,00
84.900,00
7.380,00
2.000,00
2.000,00
80.000,00
27.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Iznosi navedeni u Planu nabave roba, radova i usluga
za 2010. godinu iskazani su s PDV-om.
Strana 47 - Broj 1
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Plana nabave prestaje
važiti Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
1/10).
Članak 4.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 404-01/09-01/1
URBROJ : 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
15
Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga
za 2011. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bilice donosi Plan nabave
roba, radova i usluga za 2011. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u
Proračunu Općine Bilice za 2011. godinu.
«U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave
kako slijedi:
Predmet nabave
Plan
Otkup zemljišta (škola)
205.000,00
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
2.613.000,00
2.1. Gradnja javne rasvjete
60.000,00
2.1.1. Gradnja javne rasvjete u zaseoku Lugovići uz prometnicu D 33
60.000,00
2.2. Gradnja vodovodne mreže
633.000,00
2.2.1. Gradnja vodovodne mreže Grubišići-Bosuć- Ćaleta-Cari-Slavice III faza
300.000,00
2.2.2. Gradnja vodovodne mreže Ulica Stubalj I
333.000,00
2.3. Izgradnja nogostupa
420.000,00
2.3.1. Izgradnja nogostupa od Škole do Bosuća
300.000,00
2.3.2. asfaltiranje Ulice Stubalj I
120.000,00
2.4. Izgradnja škole
1.500.000,00
2.4.1. Izgradnja školske zgrade, uređenje okoliša, opremanje građevine
500.000,00
2.4.2. Komunalno opremanje zgrade O.Š.
1.000.000,00
Program održavanja komunalne infrastrukture
1.160.000,00
3.1. Održavanje javnih površina
5.000,00
3.2. Održavanje nerazvrstanih cesta
125.000,00
3.2.1. sanacija prometnica- popravak, asfaltiranje, horizontalna i vertikalna signalizacija 75.000,00
3.2.2. održavanje vatrogasnih i poljskih putova
50.000,00
3.3. Održavanje groblja
5.000,00
3.4. Održavanje javne rasvjete
925.000,00
3.5. Održavanje vodovodne mreže
70.000,00
3.6. Održavanje športskih igrališta
10.000,00
3.7. Održavanje školske zgrade
20.000,00
Pomorsko dobro
130.000,00
4.1. Uređenje plaža
100.000,00
4.2. Geodetske podloge i ucrtavanje granica pomorskog dobra
30.000,00
Planovi i projekti
100.000,00
5.1. Izrada projektne dokumentacije
100.000,00
Izrada geodetskih podloga
20.000,00
Računalna oprema
5.000,00
Računalni programi
5.000,00
Oprema i namještaj
20.000,00
9.1. Uredski namještaj
5.000,00
9.2. Oprema za održavanje i zaštitu
10.000,00
9.3. Komunikacijska oprema
5.000,00
Usluga najma privremenih prostorija zgrade općinske uprave
80.000,00
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova
40.000,00
Osobni automobil
30.000,00
Strana 48 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Iznosi navedeni u Planu nabave roba, radova i usluga
za 2011. godinu iskazani su s PDV-om.
Članak 3.
Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.
godinu stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se
od 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA : 404-01/10-01/1
URBROJ : 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
Utorak, 25. siječnja 2011.
b) Izdaci za interventne situacije
c) Uređenje plaža
30.000,00 kn
100.000,00 kn
4. Izdaci za rad članova Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja
1.000,00 kn
Procijenjena vrijednost
UKUPNO:
161.000,00 kn
III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE
POMORSKIM DOBROM
5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim
dobrom u smislu točke 2. ovog Godišnjeg plana koristit će
se sredstva u procijenjenom iznosu od 161.000,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz izvora
kako slijedi:
a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području Općine koja pripadaju Općini
0,00 kn,
____________________
b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja
na području Općine
25.000,00 kn,
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku izdavanja
koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne
novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28. Statuta Općine
Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 13. sjednici, od
22. prosinca 2010. godine, donosi
c) sredstva iz Proračuna Općine Bilice za 2011.
godinu namijenjena za redovito upravljanje
pomorskim dobrom na području Općine
136.000,00 kn,
16
G O D I Š NJ I P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Bilice za 2011. godinu.
I. UVODNE ODREDBE
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Bilice za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti
na pomorskom dobru koje se
mogu obavljati na području Općine Bilice (u daljnjem
tekstu: Općina),
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c) ove
točke.
II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
2. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti i
održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.
3. U 2011. godini Općina će poduzeti mjere na zaštiti
i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako slijedi:
a) Izrada geodetskih podloga i ucrtavanje granica pomorskog dobra
30.000,00 kn
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE
SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU OPĆINE
6. Na području Općine mogu se obavljati slijedeće
djelatnosti koje su navedene u Tablici 1., Tablici 2. i Tablici
3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru:
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 49 - Broj 1
Tablica 1.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE
DJELATNOST
SREDSTVO
prijevoz putnika
brodica/brod
iznajmljivanje
plovila (charter)
prijevoz tereta
brodica/brod
čišćenje mora
brodica/brod
Unutrašnje
morske vode i
teritorijalno
more Republike
Hrvatske
tehnički radovi
(tegljač,
dizalica, bager i
sl.)
prijevoz putnika
prijevoz putnika,
stvari i tereta
OBRAČUNSKA
JEDINICA
po registriranom
putniku
po registriranoj
osobi
po metru
dužnom*
po metru
dužnom*
NAKNADA
(kn)
100,00
brod
po kW
10,00
podmornica
po registriranom
putniku
po sredstvu
400,00
brodica/brod
hidro avion
400,00
50,00
50,00
10.000,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
Tablica 2.
PODRUČJE
DJELATNOST
SREDSTVO
OBRAČUNSKA
NAKNADA
JEDINICA
Iznajmljivanje
sredstava
Morska obala
unutrašnje morske
vode i teritorijalno
more Republike
Hrvatske
Ugostiteljstvo i
trgovina
Brodica na motorni
pogon
Jedrilica, brodica na
vesla
Skuter**
Dječji skuter do 2 kW**
Sredstvo za vuču s
opremom** (banana,
tuba, guma, skije,
padobran i sl.)
Daska za jedrenje,
sandolina, pedalina i sl.
po metru
dužnom*
po metru
dužnom*
po plovilu
po plovilu
po komadu
350,00
Pribor i oprema za
ronjenje, kupanje i sl.
Kiosk, prikolice,
montažni objekti do
12 m2 i sl.
Pripadajuća terasa
objekta
po komadu
10,00
Štand (rukotvorine,
igračke, suveniri i sl.)
Ambulantna prodaja
(škrinja, aparat za
sladoled i sl.)
200,00
100,00
3.500,00
1.500,00
35,00
po kW
paušal
7.500,00
po m2
200,00
paušal
2.500,00
paušal
2.500,00
Strana 50 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
)
Komercijalno rekreacijski
sadržaji
Aqua park i drugi morski
sadržaji**
Zabavni sadržaji
Suncobrani, ležaljke
Kulturne, komercijalne,
Zabavne, športske
priredbe
Snimanje komercijalnog
programa i reklamiranje
Slikanje, fotografiranje
paušal
5.500,00
po komadu
po komadu
800,00
15,00
2,50
po m2/dan
paušal/dan
500,00
paušal
250,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
** Vijeće je dužno po službenoj dužnosti zatražit suglasnost nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe
za obavljanje djelatnosti sa sredstvima koja su u ovoj Tablici označena s dvije zvjezdice.
Tablica 3.
KONCESIJSKO ODOBRENJE
PODRUČJE
DJELATNOST
Morska obala,
unutrašnje
morske vode i
teritorijalno
more Republike
Hrvatske
obuka jedrenja,
veslanja i sl.
obuka plivanja
organizacija
ronilačkih
izleta/obuka
ronilaca
SREDSTVO
registrirani
brodica/brod
brodica/brod
OBRAČUNSKA
JEDINICA
po metru
dužnom*
paušal
NAKNADA
(kn)
100,00
paušal
po registriranoj
osobi
paušal
2.000,00
100,00
2.000,00
2.400,00
*Prilikom utvrđivanja duljine plovila u obračun se uzima duljina preko svega.
7. Za djelatnosti navedene u Tablici 1. Jedinstvenog
popisa djelatnosti na pomorskom dobru, podnosi se jedan
zahtjev za svako sredstvo za koje se traži davanje Odobrenja.
Za djelatnosti navedene u Tablici 2. i Tablici 3. Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, podnosi
se jedan zahtjev za sva sredstva utvrđena za obavljanje
određene djelatnosti za koju se traži davanje Odobrenja.
V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
8. Djelatnosti iznajmljivanja sredstava iz Tablice 2.
ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na mikrolokacijama u uvali Stubalj i uvali Vrulje.
9. Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz Tablice 2. ovog
Godišnjeg plana mogu se obavljati na mikrolokacijama u
uvali Stubalj i uvali Vrulje.
10. Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja
iz Tablice 2. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama u uvali Stubalj i uvali Vrulje.
11. Podnositelj zahtjeva za obavljanje djelatnosti u
Tablici 3. pored unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog
mora Republike Hrvatske može tražiti mikrolokaciju na
morskoj obali u uvali Stubalj i uvali Vrulje.
VI. ZAKLJUČNA ODREDBA
12. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom dobivanja
potvrde od strane Upravnog odjela za pomorstvo, promet,
otočni i područni razvoj Šibensko-kninske županije, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 934-01/10-01/4
URBROJ: 2182/19-10-1
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
17
Na temelju 57. Zakona o proračunu («Narodne novine»,
broj 87/08), članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09) i članka
5. stavka 3. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Bilice
za 2010. godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 1/10), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
13. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava proračunske zalihe
za razdoblje od VII. do XII. mjeseca
2010. godine
I. Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Bilice o
korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine
Bilice za razdoblje od VII. do XII. mjeseca 2010. godine,
koji čini sastavni dio ovog zaključka.
II. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 402-01/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
PREDSJEDNIK
Sanja Ćaleta-Car, v. r.
____________________
2. PROČELNIK
1
Na temelju Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09), uspoređujući objavljeni i izvorni tekst Odluke o
donošenju Izmjene i dopune Urbaniostičkog plana uređenja
Uvale Stubalj (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 14/10), uočene su greške, te pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilice, daje
ISPRAVAK
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Uvale Stubalj
U Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urnabističkog
plana uređenja Uvale Stubalj (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 14/10), u članku 1. stavka 1.
iza riječi Stubalj dodaju se riječi: “(“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 10/09)”.
Ovaj ispravak objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA : 400-05/10-01/1
URBROJ: 2182/19-10-4
Bilice, 15. prosinca 2010.
____________________
OPĆINA BILICE
18
PROČELNIK
Krešimir Ćaleta-Car, dipl. oec., v. r.
Na temelju članka 5. stavka 4. Uredbe o postupku
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
(«Narodne novine», broj 36/04 i 63/08) i članka 28.
Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na
13. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
za 2010. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja za 2010. godinu, koje se prilaže ovom
zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA : 934-01/10-01/3
URBROJ: 2182/19-10-2
Bilice, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE
Strana 51 - Broj 1
____________________
V.
OPĆINA BISKUPIJA
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 87/08, 36/09 i 46/09) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija,
na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Biskupija za 2010. godinu (II.)
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Biskupija za 2010.
godinu sastoje se od:
Strana 52 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
U kunama
Br.konta
Šifra izvora
1 2
3
4
5
6
Plan
2010
Povećanje
smanjenje
Novi
plan
7
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
01
02
01
01
02
04
03
03 04
03 04
06
06
6
7
3
4
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
2.675.827
3.516.309
4.348.004
-5.188.486
-1.369.237
-305.987
2.636.750
-3.700.000
4.045.064
3.822.296
1.711.254
-1.488.486
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
07 8
01
Primici od financijske imovine i zaduživanja
07 5
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
5.188.486
3.700.000
3.700.000
-
5.188.486
Povećanje
smanjenje
Novi
plan
-1.369.237
-35.526
-34.000
474
-2.000
-310.394
-270.394
-40.000
-1.022.273
10.000
-1.032.273
-1.044
30.956
-32.000
-
4.045.064
364.026
334.000
22.026
8.000
1.804.401
1.112.876
691.525
1.472.273
120.000
1.352.273
403.044
61.044
342.000
1.320
1.320
-305.987
-1.200
-1.200
-225.370
-4.000
-40.000
-167.370
-14.000
-3.000
-3.000
3.822.296
681.884
573.650
8.700
99.534
2.278.370
44.000
275.000
1.617.370
342.000
12.000
12.000
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
Br.konta
VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
Plan
2010
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
2.675.827
61 Prihodi od poreza
328.500
01
611 Porez i prirez na dohodak
300.000
01
613 Porez na imovinu
22.500
01
614 Porez na robu i usluge
6.000
63 Potpore
1.494.007
04
633 Potpore iz proračuna
842.482
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 651.525
64 Prihodi od imovine
450.000
02
641 Prihodi od financijske imovine
130.000
06
642 Prihodi od nefinancijske imovine
320.000
65 Prih.od adm.prist.po poseb.propis.
402.000
02
651 Administrativne(upravne)pristojbe
92.000
02 03
652 Prih.po poseb.propisima
310.000
66 Ostali prihodi
1.320
02
662 Kazne
1.320
7 Prihodi od prodaje nefinanc.imovi.
71 Prih.od prodaje neproizved.imovine
03
711 Prihod.od prodaje mater.imovine
72 Prih.od prodaje proizv.dugot.imov.
03
721 Prihodi od prodaje građev.objekta
3 Rashodi poslovanja
3.516.309
31 Rashodi za zaposlene
680.684
01
311 Plaće
573.650
01
312 Ostali rashodi za zaposlene
7.500
01
313 Doprinosi na plaće
99.534
32 Materijalni rashodi
2.053.000
01
321 Naknade troškova zaposlenima
40.000
01
03
322 Rashodi za materijal i energiju
235.000
01
03
323 Rashodi za usluge
1.450.000
01
03
329 Ostali nespome.rashodi poslova.
328.000
34 Financijski rashodi
9.000
01
343 Ostali financijski rashodi
9.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
01
04
01
01
04
06
03 04
03 04
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
37
372
38
381
385
386
4
41
Naknade kućanstvima i građanima
322.450
Ostale naknade građanstvu i kućanstvima
322.450
Donacije i ostali rashodi
451.175
Tekuće donacije
256.175
Izvanredni rashodi
10.000
Kapitalne pomoći
185.000
Rashodi za nabavu nefinan-imovine
4.348.004
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
35.000
412 Nematerijalna imovina
35.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
4.313.004
421 Građevinski objekti
4.313.004
Strana 53 - Broj 1
-9.550
-9.550
-66.867
25.175
-92.042
2.636.750
332.000
332.000
518.042
231.000
10.000
277.042
1.711.254
35.000
35.000
-
2.601.750
2.601.750
1.711.254
1.711.254
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 Primici od zaduživanja
843 Primljeni zajmovi od trgovačkog društva u javnom sektoru
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
51 Izdaci za dane zajmove
01
513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim
institucijama u javnom sektoru
3.700.000
3.700.000
3.700.000
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori
5.188.486
92 Rezultat poslovanja
5.188.486
922 Višak/manjak prihoda
5.188.486
1.488.486
1.488.486
1.488.486
Šifra izvora
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
7 Namjenski primici od zaduživanja
POSEBNI DIO
Šifra
ŠIFRA
Programska izvor
Funkcijska
0100
P0010001
T001000101
T001000101
T001000101
T001000101
T001000102
T001000102
T001000102
T001000102
P0010002
T001000201
T001000201
T00100201
T00100201
P0010003
ŠIFRA BROJ
1
3
1
3
1
3
1
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
Plan
2010
VRSTA RASHODA
I IZDATAKA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
7.864.313
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 352.425
Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 352.425
Program O1: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne
samouprave
278.000
Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo
268.000
3
Rashodi poslovanja
268.000
32
Materijalni rashodi
268.000
329 Ostali nespomenuti rashodi
268.000
Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave
10.000
3
Rashodi poslovanja
10.000
32
Materijalni rashodi
10.000
323 Rashodi za usluge
10.000
Program 02 Program političkih stranaka
14.425
Aktivnost:Osnovne funkcije stranaka
14.425
3
Rashodi poslovanja
14.425
38
Donacije i ostali rashodi
14.425
381 Tekuće donacije
14.425
Program 03Program rada VSNM
60.000
Račun
Povećanje
smanjenje
-1.369.237
-13.038
-13.038
-5.013
-5.013
-5.013
-5.013
-5.013
-13.200
-13.200
-13.200
-13.200
-13.200
5.175
Novi
plan
9.233.550
365.463
365.463
283.013
273.013
273.013
273.013
273.013
10.000
10.000
10.000
10.000
27.625
27.625
27.625
27.625
27.625
54.825
Strana 54 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
T001000301
T001000301
T001000301
T001000301 1
P0020101
1
3
T0020101
1
3
T002010101
T002010101
T002010101 1
T002010101 1
T002010101 1
T002010101
T002010101 1
T002010101 1
T002010101 1
T002010101 1
T002010101
T002010101 1
T002010104 1
T002010104
T002010104
T002010104 1
K002010102
K002010102
K002010102
3
3
3
3
3
K002010102
P0020102 1 2
T002010201 1
T002010201
T002010201
T002010201 1
P0020402
4
4
1 23
T002040201 1 2 3
T002040201
T002040201
T002040201 1
T002040203 1
T002040203
T002040203
T002040203 1
T002040203 1
K002040301 1
3
3
3 4
K002040301
3
K002040301
K002040301
3
3
Utorak, 25. siječnja 2011.
00111 Aktivnost:Osnovne funkcije VSNM
60.000
5.175
0111 3
Rashodi poslovanja
60.000
5.175
0111 38
Donacije i ostali rashodi
60.000
5.175
0111 381 Tekuće donacije
60.000
5.175
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 7.119.438 -1.379.849
GLAVA 00201 Upravni odjel
1.194.684
-39.187
0100 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge 1.194.684
-39.187
Program 04 Priprema i donošenje akata iz djelokruga
tijela
1.194.684
-39.187
0112 Aktivnost:Administrativno,tehničko i
stručno osoblje
1.149.684
-74.187
0112 3
Rashodi poslovanja
1.149.684
-74.187
0112 31
Rashodi za zaposlene
680.684
-1.200
0112 311 Plaće
573.650
0112 312 Ostali rashodi za zaposlene
7.500
-1.200
0112 313 Doprinosi na plaće
99.534
0112 32
Materijalni rashodi
460.000
-69.987
0112 321 Naknde troškova zaposlenima
40.000
-4.000
0112 322 Rashodi za materijal i energiju
80.000
-12.000
0112 323 Rashodi za usluge
280.000
-45.000
0112 329 Ostali nespomenuti rashodi
60.000
-8.987
0112 34
Financijski rashodi
9.000
-3.000
0112 343 Ostali financijski rashodi
9.000
-3.000
0112 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
10.000
0112 3
Rashodi poslovanja
10.000
0112 38
Donacije i ostali rashodi
10.000
0112 385 Izvanredni rashodi
10.000
0112 Kapitalni projekti:
35.000
35.000
0012 4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000
35.000
0012 41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
35.000
35.000
0012 412 Nematerijalna imovina-projektna
dokumentacija
35.000
35.000
GLAVA: 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 111.750
0300 Funkcijska klasifikacija: 03: Javni red i sigurnost: 111.750
Program 05:Zaštita od požara i civilna zaštita
111.750
0321 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a,JVP-a KNIN 111.750
0321 3
Rashodi poslovanja
111.750
0321 38
Donacije i ostali rashodi
111.750
0321 381 Tekuće donacije
111.750
GLAVA 00203: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 5.813.004 -1.400.662
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski
poslovi
5.813.004 -1.400.662
Program 06:Održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
1.255.000
-210.370
0451 Aktivnost : Održavanje cesta, vodospreme i
drugih objekata komunalne infrastrukture
1.000.000
-182.995
0451 3
Rashodi poslovanja
1.000.000
-182.995
0451 32
Materijalni rashodi
1.000.000
-182.995
0451 323 Rashodi za usluge
1.000.000
-182.995
0640 Aktivnosti:Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu 255.000
-27.375
0640 3
Rashodi poslovanja
255.000
-27.375
0640 32
Materijalni rashodi
255.000
-27.375
0640 322 Rashodi za materijal i energiju
155.000
-28.000
0640 323 Rashodi za usluge
100.000
625
6
Program 07: Izgradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
4.498.004 -1.190.292
0451 Kapitalni projekt 01:Izgradnja i asfaltiranje
cesta,nogostupa ,trgova,
1.200.000
-474.354
0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.200.000
-474.354
0451 42 Rashod.za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
1.200.000
-474.354
54.825
54.825
54.825
54.825
8.499.287
1.233.871
1.233.871
1.233.871
1.223.871
1.223.871
681.884
573.650
8.700
99.534
529.987
44.000
92.000
325.000
68.987
12.000
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
111.750
111.750
111.750
111.750
111.750
111.750
111.750
7.153.666
7.153.666
1.465.370
1.182.995
1.182.995
1.182.995
1.182.995
282.375
282.375
282.375
183.000
99.375
5.688.296
1.674.354
1.674.354
1.674.354
Utorak, 25. siječnja 2011.
K002040301
K002040302
3 4
3
K002040302
K002040302
K002040302
K002040302
3 4
K002040302
K002040302
T002040302
46
T002040302
T002040302
T002040302
46
P0020404 1 2 3
T002040401 1 3
T002040401
T002040401
T002040401 1
3
P0020501 1
T002050102 1
3 4
3
T002050102
T002050102
T002050102
P0020504 1
T002050401 1
T002050401
T002050401
4
T002050401
4
P0020706
T002070603
T002070603
T002070603
T002070603
P0020707
T002070701
T002070701
T002070701
1
1
1
1
3
1
P0020808 1
T002080801 1
T002080801
T002080801
T002080801 1
P0020909
4
1
3 46
3
4
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0451
0630
Strana 55 - Broj 1
421 Građevinski objekti
1.200.000
-474.354 1.674.354
Kapitalni projekt 02:Izgradnja objekta i
uređaja vodoopskrbe
3.113.004
-623.896 3.736.900
0630 4
Rashodi za nabavu nefina. imovine
3.113.004 3.076.104
36.900
0630 42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
3.113.004 3.076.104
36.900
0630 421 Građevinski objekti
3.113.004 3.076.104
36.900
0630 5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
3.700.000
0630 51
Izdaci za dane zajmova
3.700.000
0630 515 Izdaci za dane zajmove bankama i
ostalim fin.institucijama izvan jav.sektora
3.700.000
0640 Tekući projekt Izrada projekta za infrastrukturu 185.000
-92.042
277.042
0640 3
Rashodi poslovanja
185.000
-92.042
277.042
0640 38
Donacije i ostali rashodi
185.000
-92.042
277.042
0640 386 Kapitalne pomoći
185.000
-92.042
277.042
Program 08: Program zaštite okoliša
60.000
60.000
0510 Aktivnost: Odvoz otpada i sanacija nelegalnih
odlagališta
60.000
60.000
0510 3
Rashodi poslovanja
60.000
60.000
0510 32
Materijalni rashodi
60.000
60.000
0510 323 Rashodi za usluge
60.000
60.000
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
392.450
23.650
368.800
GLAVA 00205
72.000
-14.000
86.000
0900 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje
72.000
-14.000
86.000
Program: 09 Srednjoškolsko obrazovanje
50.000
-8.000
58.000
0913 Aktivnost : Sufinanciranje prijevoza
učenika srednjih škola
50.000
-8.000
58.000
0913 3
Rashodi poslovanja
50.000
-8.000
58.000
0913 37
Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i dr.
50.000
-8.000
58.000
0913 372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz pror. 50.000
-8.000
58.000
Program: 10 Poticajne mjere demografske obnove
22.000
-6.000
28.000
1040 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
22.000
-6.000
28.000
1040 3
Rashodi poslovanja
22.000
-6.000
28.000
1040 37
Naknade građanima i kućanstv.na
temelju osiguranja i dr.
22.000
-6.000
28.000
1040 372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna22.000
-6.000
28.000
GLAVA 00207: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE 40.000
23.800
16.200
0800 Funkcijska klasifikacija: 06-Rekreacije,
kultura i religija
40.000
23.800
16.200
Program 11:Program javnih potreba u kulturi
40.000
23.800
16.200
0820 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetn.društava 10.000
9.800
200
0820 3
Rashodi poslovanja
10.000
9.800
200
0820 38
Donacije i ostali rashodi
10.000
9.800
200
0820 381 Tekuće donacije
10.000
9.800
200
0840 Aktivnost: Pomoć za funkc. vjerskih ustanova 30.000
14.000
16.000
0840 3
Rashodi poslovanja
30.000
14.000
16.000
0840 38
Donacije i ostali rashodi
30.000
14.000
16.000
0840 381 Tekuće donacije
30.000
14.000
16.000
GLAVA 00208:PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA 10.000
10.000
0800 Funkcijska klasifikacija:08 Rekreacija,
kultura i šport
10.000
10.000
Program 12:Organizacija, rekreacija i športskih aktivnosti 10.000
10.000
0810 Aktivnost Osnovna djelatnost športskih udruga 10.000
10.000
0810 3
Rashodi poslovanja
10.000
10.000
0810 38
Donacije i ostali rashodi
10.000
10.000
0810 381 Tekuće donacije
10.000
10.000
GLAVA 00209: PROGRAMSKA DJELATNOST
SOCIJALNE SKRBI
270.450
13.850
256.600
1000 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
270.450
13.850
256.600
Program 13:Program socija.skrbi i novča. pom.
250.450
4.450
246.000
Strana 56 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
T002090901 1
1070
T002090901
T002090901
T002090901 1
4
T002090902
T002090902
T002090902
4
T002090902 1
4
P0020910 1
T002091001 1
T002091001
T002091001
T002091001 1
Utorak, 25. siječnja 2011.
Aktivnost Pomoć u novcu pojedincima i
obiteljima
50.000
1070 3
Rashodi poslovanja
50.000
1070 37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja idr.
50.000
1070 372 Ostale naknade građan.i kućanstvima
iz proračuna
50.000
1012 Aktivnost Pomoć u novcu (ogrijev)
200.450
1012 3
Rashodi poslovanja
200.450
1012 37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja idr.
200.450
1012 372 Ostale naknade građan.i kućanstvima
iz proračuna
200.450
Program 14: Human. skrb kroz udruge građana 20.000
1090 Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog
križa, sv.Bartolomej
20.000
1090 3
Rashodi poslovanja
20.000
1090 38
Donacije i ostali rashodi
20.000
1090 381 Tekuće donacije
20.000
Šifra izvora:
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinanc.imovine
7 Namjenski primici od zaduživanja
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
3.500
3.500
46.500
46.500
3.500
46.500
3.500
950
950
46.500
199.500
199.500
950
199.500
950
9.400
199.500
10.600
9.400
9.400
9.400
9.400
10.600
10.600
10.600
10.600
01-Opće javne usluge
02-Obrana
03-Javni red i sigurnost
04-Ekonomski poslovi
05-Zaštita okoliša
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
07-Zdravstvo
08-Rekreacija,kultura i religija
09-Obrazovanje
10-Socijalna skrb
Ove Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Šibensko kninske županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA: 400-08/10-01-3
URBROJ: 2182/17-01-10-01
U Biskupiji, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08,36/09 i 46/09) i članka 32. Statuta Općine
Biskupija (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Biskupija, na 11. sjednici,
od 22. prosinca 2010. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Biskupija za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Biskupija za 2011. godinu sastoji se od:
Utorak, 25. siječnja 2011.
01 02
04
03
01 02 03 04
01
03 04
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
06
6
7
3
4
06
Strana 57 - Broj 1
Br.konta
U kunama
Plan 2011
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA-MANJAK/VIŠAK
4.100.000
2.975.000
1.125.000
-
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
07
07
01
8
5
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
3.700.000
3.700.000
-
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Br.konta
Šifra izvora
1 2 3 4
5 6
01
01
01
04
02
06
02
02 03
03
03
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
7
VRSTA PRIHODA/IZDATAKA
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
61
611
613
614
63
633
634
64
641
642
65
651
652
7
71
711
72
721
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
37
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez na imovinu
Porez na robu i usluge
Potpore
Potpore iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi od prodaje nefinanc.imovi.
Prih.od prodaje neproizved.imovine
Prihod.od prodaje mater.imovine
Prih.od prodaje proizv.dugot.imov.
Prihodi od prodaje građev.objekta
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespome.rashodi poslova.
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade kućanst.i građanima
Novi
plan
4.100.000
428.000
400.000
20.000
8.000
2.810.000
2.200.000
610.000
400.000
100.000
300.000
462.000
152.000
310.000
2.975.000
691.030
575.000
16.200
99.830
1.672.470
45.000
225.000
947.470
455.000
10.000
10.000
304.500
Strana 58 - Broj 1
01
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
04
01
01
04
06
03 04
372
38
381
385
386
4
42
421
Utorak, 25. siječnja 2011.
Ostale naknad.građ.i kućanst.
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Rash.za nabavu nefinan-imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
304.500
297.000
237.000
10.000
50.000
1.125.000
1.125.000
1.125.000
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
81
815
5
51
515
9
92
922
1
2
3
4
5
6
7
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan jav.sektora
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog sektora
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
Rezultat poslovanja
Višak/manjak prihoda
-
Šifra izvora
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduiživanja
POSEBNI DIO
Šifra
ŠIFRA
ŠIFRA BROJ
Programska izvor
Program/projekt
FunkVRSTA RASHODA
Aktivnost
cijska
Račun
I IZDATAKA
1 2 3
4 5 6 7
P0010001
T001000101 1
T001000101
T001000101
T001000101 1
T001000101
T001000101
T001000101
T001000101 1
P0010002
T001000201
T001000201
T001000201
T001000201 1
P0010003
T001000301
T001000301
3
3
3
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE
0100 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge
Program O1: Donošenje akata i mjera iz djelokruga
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave
0111 Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 329 Ostali nespomenuti rashodi
0111 Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 32 Materijalni rashodi
0111 323 Rashodi za usluge
Program 02 Program političkih stranaka
0111 Aktivnost:Osnovne funkcije stranaka
0111 3 Rashodi poslovanja
0111 38 Donacije i ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
Program 03 Program rada VSNM
00111 Aktivnost:Osnovne funkcije VSNM
0111 3 Rashodi poslovanja
Plan
2011
7.800.000
485.000
485.000
410.000
400.000
400.000
400.000
400.000
10.000
10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
T001000301
T001000301 1
P0020101 1
T0020101 1
T002010101
T002010101
T002010101 1
T002010101 1
T002010101 1
T002010101
T002010101 1
T002010101 1
T002010101 1
T002010101 1
T002010101
T002010101 1
T002010104 1
T002010104
T002010104
T002010104 1
P0020102 1 2
T002010201 1
T002010201
T002010201
T002010201 1
3
3
3
3
3
3
4
4
P0020402 1 2 3
T002040201 1 2 3
T002040201
T002040201
T002040201 1 3
T002040203 1 3
T002040203
T002040203
T002040203 1 3
T002040203 1 3
K002040301 1 3 4 6
K002040301 3
K002040301
K002040301
K002040301 3 4
K002040302 3
K002040302
K002040302
K002040302 3 4
K002040302
K002040302
K002040302
K002040304 3
K002040304
K002040304
K002040304 3 4
T002040302
4 6
T002040302
T002040302
T002040302
4 6
P0020404 1 2 3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 59 - Broj 1
0111 38 Donacije i ostali rashodi
0111 381 Tekuće donacije
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201 Upravni odjel
0100 Funkcijska klasifikacija:01-Opće javne usluge
Program 04 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela
0112 Aktivnost:Administrativno,tehničko i stručno osoblje
0112 3 Rashodi poslovanja
0112 31 Rashodi za zaposlene
0112 311 Plaće
0112 312 Ostali rashodi za zaposlene
0112 313 Doprinosi na plaće
0112 32 Materijalni rashodi
0112 321 Naknde troškova zaposlenima
0112 322 Rashodi za materijal i energiju
0112 323 Rashodi za usluge
0112 329 Ostali nespomenuti rashodi
0112 34 Financijski rashodi
0112 343 Ostali financijski rashodi
0112 Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna
0112 3 Rashodi poslovanja
0112 38 Donacije i ostali rashodi
0112 385 Izvanredni rashodi
GLAVA: 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
0300 Funkcijska klasifikacija: 03: Javni red i sigurnost:
Program 05:Zaštita od požara i civilna zaštita
0321 Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a,JVP-a KNIN
0321 3 Rashodi poslovanja
0321 38 Donacije i ostali rashodi
0321 381 Tekuće donacije
GLAVA 00203: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
0400 Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Program 06:Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
0451 Aktivnost : Održavanje cesta i drugih javnih površina
0451 3 Rashodi poslovanja
0451 32 Materijalni rashodi
0451 323 Rashodi za usluge
0640 Aktivnosti:Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu
0640 3 Rashodi poslovanja
0640 32 Materijalni rashodi
0640 322 Rashodi za materijal i energiju
0640 323 Rashodi za usluge
Program 07: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
0451 Kapitalni projekt 01:Izgradnja i asfaltiranje cesta,nogostupa ,trgova,
0451 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0451 42 Rashod.za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0451 421 Građevinski objekti
0630 Kapitalni projekt 02:Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe
0630 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0630 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0630 421 Građevinski objekti
0630 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0630 51 Izdaci za dane zajmove
0630 515 Izdaci za dane zajmove bankama i ost.finan.inst.izvan j.sektora
0640 Kapitalni projekt 04 Izgradnja javne rasvjete
0640 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0640 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0640 421 Građevinski objekti
0650 Tekući projekt Izrada projekta za infrastrukturu
0650 3 Rashodi poslovanja
0650 38 Donacije i ostali rashodi
0650 386 Kapitalne pomoći
Program 08: Program zaštite okoliša
50.000
50.000
6.998.500
1.068.340
1.068.340
1.068.340
1.058.340
1.058.340
691.030
575.000
16.200
99.830
357.310
45.000
60.000
197.310
55.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
5.780.160
5.780.160
835.000
600.000
600.000
600.000
600.000
235.000
235.000
235.000
165.000
70.000
4.875.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
3.720.000
20.000
20.000
20.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
5.000
5.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
50.000
70.160
Strana 60 - Broj 1
T002040401 1 3
T002040401
T002040401
T002040401 1 3
P0020501 1
3 4
T002050102 1 3
T002050102
T002050102
T002050102
4
P0020504 1
T002050401 1
4
T002050401
T002050401
T002050401
4
P0020706 1
T002070603 1
T002070603
T002070603
T002070603 1 3
P0020707 1
T002070701
T002070701
T002070701 1
P0020808 1
3 4 6
T002080801 1 3
T002080801
T002080801
T002080801 1
P0020909 1
4
T002090901 1
T002090901
T002090901
T002090901 1
4
T002090902
4
T002090902
T002090902
T002090902 1
4
P0020910 1
T002091001 1
T002091001
T002091001
T002091001 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0510
0510
0510
0510
Utorak, 25. siječnja 2011.
Aktivnost: Odvoz otpada i sanacija nelegalnih odlagališta
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 00205
0913 Funkcijska klasifikacija: 09-Obrazovanje
Program: 09 Srednjoškolsko obrazovanje
0913 Aktivnost : Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
0913 3 Rashodi poslovanja
0913 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
0913 372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
Program: 10 Poticajne mjere demografske obnove
1040 Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete
1040 3 Rashodi poslovanja
1040 37 Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i dr.
1040 372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
GLAVA 00207: PROGRAM DJELATNOSTI KULTURE
0820 Funkcijska klasifikacija: 06-Rekreacije,kultura i religija
Program 11:Program javnih potreba u kulturi
0820 Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetničkih društava
0820 3 Rashodi poslovanja
0820 38 Donacije i ostali rashodi
0820 381 Tekuće donacije
0840 Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje vjerskih ustanova
0840 3 Rashodi poslovanja
0840 38 Donacije i ostali rashodi
0840 381 Tekuće donacije
GLAVA 00208:PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
0800 Funkcijska klasifikacija:08 Rekreacija,kultura i šport
Program 12:Organizacija, rekreacija i športskih aktivnosti
0810 Aktivnost Osnovna djelatnost športskih udruga
0810 3 Rashodi poslovanja
0810 38 Donacije i ostali rashodi
0810 381 Tekuće donacije
GLAVA 00209: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI
1000 Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita
Program 13:Program socijalne skrbi i novčanih pomoći
1070 Aktivnost Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
1070 3 Rashodi poslovanja
1070 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja idr.
1070 372 Ostale naknade građan.i kućanstvima iz proračuna
1012 Aktivnost Pomoć u novcu (ogrijev)
1012 3 Rashodi poslovanja
1012 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja idr.
1012 372 Ostale naknade građan.i kućanstvima iz proračuna
Program 14: Humanitarna skrb kroz udruge građana
1090 Aktivnost Humanitarna djelatnost Crvenog križa
1090 3 Rashodi poslovanja
1090 38 Donacije i ostali rashodi
1090 381 Tekuće donacije
Šifra izvora:
1 Opći prihodi i primici
2 Vlastiti prihodi
3 Prihodi za posebne namjene
4 Pomoći
5 Donacije
6 Prihodi od nefinanc.imovine
7 Namjenski prihodi od zaduži.
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
Funkcijska kvalifikacija:
70.160
70.160
70.160
70.160
316.500
65.000
65.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
239.500
239.500
229.500
30.000
30.000
30.000
30.000
199.500
199.500
199.500
199.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
01-Opće javne usluge
02-Obrana
03-Javni red i sigurnost
04-Ekonomski poslovi
05-Zaštita okoliša
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
07-Zdravstvo
08-Rekreacija,kultura i religija
09-Obrazovanje
10-Socijalna skrb
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ovaj Proračun za 2011. godinu stupa na snagu osmog
dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko
kninske županije”, a primjenjivat će se od 01. siječnja
2011. godine.
KLASA: 400-08/10-01-4
URBROJ: 2182/17-01-10-01
U Biskupiji, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 87/08, 36/09 i 46/09) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija,
na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju proračuna Općine Biskupija
za 2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se način izvršavanja
Proračuna općine Biskupija za 2011. godinu (u daljnjem
tekstu „Proračun“), upravljanje prihodima, izdacima njihovu izvršenju, upravljanje imovinom Općine, te prave i
obaveze nositelja izvršenja proračuna.
Članak 2.
Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i
rashoda, a Posebni dio sadrži detaljan raspored rashoda i
izdataka po posebnim namjenama.
Posebnim programima koji se donose na temelju
posebnih zakona, Općinsko vijeće Općine Biskupija
detaljnije utvrđuje namjenu sredstava iz pojedinih stavki
Proračuna.
U računu prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci utvrđeni
za financiranje tekućih i kapitalnih potreba na razini
Općine.
II. IZVRŠENJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene
za koje su planirane i određene i to do visine utvrđene u
Posebnom dijelu Proračuna.
Ukoliko se prihodi ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršenju obveza imat će sredstva za
redovitu djelatnost Općine.
Članak 4.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
Strana 61 - Broj 1
planiranih prihoda i izdataka Proračuna, uravnoteženje
proračuna provodi se izmjena i dopuna Proračuna, a podnosi se Općinskom vijeću na donošenje.
Preraspodjela izdataka unutar razdjela, na razini pozicije ne može biti veća od 5% na teret sredstava utvrđenih na
poziciji koja se umanjuje.
Članak 5.
Hitni i nepredviđeni izdaci, te izdaci za neplanirane
ili nedovoljno planirane izdatke koji se pojave tijekom
proračunske godine, podmiruju se iz rezerve utvrđene
Proračunom.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše
0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka i ne mogu se koristiti za kreditiranje. Visina proračunske zalihe u Proračunu
za 2010. godinu planira se u iznosu od 10.000,00 kuna.
O korištenju rezerve Proračuna odlučuje općinski
načelnik koji o tome izvješćuje Općinsko vijeće na prvoj
slijedećoj sjednici.
Članak 6.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna
namijenjena za programe, projekte i tekuće donacije, programskim krajnjim korisnicima raspoređuju se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Članak 7.
Sredstva temeljena za tekuće donacije koja nisu
iskorištena u okviru programa, kultura, sport, socijala,
nacionalne manjine, religija, politika i sl. rasporedit će se
krajnjim korisnicima temeljem posebne odluke općinskog
načelnika.
Članak 8.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze do visine
sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 9.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga (roba,
radova, i usluga), te ustupanja poslova provodit će se u
skladu s propisima o javnoj nabavi.
Članak 10.
Prava vezana za rad i radne odnose djelatnika reguliraju
se u skladu s odlukama Općinskog vijeća Općine Biskupija,
općinskog načelnika, zakonskim propisima i općim aktima
i isplaćivati će se u skladu s propisima i planiranim sredstvima proračuna.
Članak 11.
Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni
u prethodnoj godini, osim koje korisnik ostvari vlastitom
djelatnošću, prenose se u proračun za tekuću godinu. Za
opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se plan
proračunskog korisnika.
Članak 12.
Proračunski korisnik – primatelj donacije koji nije
iskoristio donaciju na način i pod uvjetima što ih je utvrdio
Strana 62 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za
donaciju čiji povrat zahtjeva donator. Za navedena sredstva
proračunskom korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.
Članak 13.
Svaki prihod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na
vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje
obveza plaćanja. Općinski načelnik kao odgovorna osoba
mora prije provjere isplate provjeriti i potpisati pravi temelj
i visinu obveze.
Članak 14.
Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
Općine Biskupija bila nezakonita proračunski korisnik mora
zaključiti povrat proračunskih sredstava u Proračunu.
Članak 15.
Pravne osobe u većinskom vlasništvu Općine Biskupija
čiji je osnivač Općina Biskupija smije se zadužiti samo uz
suglasnost Općine Biskupija.
Članak 16.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 17.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna je nositelj
vlasti-općinski načelnik, koji je i odgovoran za izvršenje
Proračuna u cjelini.
Članak 18.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2011. godine.
Financijske obveze koje se ne budu podmirile do 31.
prosinca 2011. godine, podmirit će se iz proračuna naredne
fiskalne godine.
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 19.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od
01. siječnja 2011. godine.
KLASA: 400-06/10-01/6
URBROJ. 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (II.)
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Biskupija u 2010. godini i to izgradnja:
- nerazvrstanih cesta
- javne rasvjete
- mreže vodovoda
- javne površine.
1. NERAZVRSTANE CESTE
-izgradnja nerazvrstanih cesta
-UKUPNO
1.674.354,00
1.674.354,00
2. JAVNA RASVJETA
-izgradnja javne rasvjete naselja
Uzdolje, Zvjerinac, Riđane
-UKUPNO
5.000,00
5.000,00
3. MREŽA VODOVODA
-izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe 36.900,00
-UKUPNO
36.900,00
SVEUKUPNO
1.716.254,00 kn
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena
su iz:
- sredstava Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gos.
600.000,00
- proračuna Općine Biskupija
1.116.254,00
SVEUKUPNO
1.716.254,00 kn
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA: 363-01/10-01/48
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
4
Utorak, 25. siječnja 2011.
____________________
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, pročišćeni
tekst, 82/4, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija,
____________________
5
Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine”, broj 26/03, pročišćeni
tekst, 82/4, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija,
na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010 godine, donosi
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (II.)
održavanja komunalne infrastrukture u
2010. godini
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Biskupija u 2010. godini s procjenom pojedinih troškova
po djelatnostima, iskazu financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa zasnivaju se na
nivou planiranih sredstava komunalne naknade te ostalih
proračunskih sredstava u 2010. godinu i to:
1. Prihodi od komunalne naknade
342.000,00
2. Ostala proračunska sredstva u iznosu od
935.370,00 kuna
UKUPNO:
1.277.370,00 kuna
5. Održavanje vodosprema.
Pod održavanjem vodosprema podrazumijeva se:
- održavanje objekata vodosprema Lopuško vrelo i
Kosovčica vrelo
32.649,12
Članak 4.
Sredstva iz ovog programa uplaćivati će se izvršiocima
radova sukcesivno, na osnovu kontrole izvedenih radova, prema ovom programu i sklopljenim ugovorima o
izvođenju radova.
Članak 5.
Nadzor nad provedbom ovog Programa obavljati će se
putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Biskupija.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA: 363-01/10-01/46
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
III. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM SREDSTAVA
Članak 3.
Iz predviđenih sredstava za ostvarivanje programa
izvršiti će se održavanje slijedećih objekata komunalne
infrastrukture:
1. održavanje groblja
212.787,84 kn
2. održavanje nerazvrstanih cesta
876.746.84 kn
3. održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete
94.375,00 kn
4. održavanje javnih površina
60.811,20 kn
5. održavanje vodosprema
32.649,12 kn
1. Održavanje groblja.
Obuhvaća održavanje prostora i površina na grobljima:
- održavanje i uređenje površina na grobljima
212.787,84 kn
2. Održavanje nerazvrstanih cesta.
Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća
- održavanje nerazvrstanih cesta
876.749,84 kn
3. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.
Pod javnom rasvjetom podrazumijeva se:
- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
94.375,00 kn
4. Održavanje javnih površina.
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se
održavanje javnih zelenih površina, staza, trgova, javnih
prometnih površina i kulturnih spomenika.
- održavanje navedenih javnih površina
60.811,20 kn
Strana 63 - Broj 1
____________________
6
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i
38/09) i članak 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09), Općinsko
vijeće Općine Biskupija, na 11. sjednici, od 22. prosinca
2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A (I.)
javnih potreba u kulturi Općine Biskupija
u 2010. godini
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi
Općine Biskupija u 2010. godini i sredstva za financiranje
tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Biskupija za 2010. godinu u ukupnoj visini od 20.200,00 kn.
Program javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi
oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine.
2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Biskupija u 2010. godini, su:
- kulturni programi udruga u kulturi i drugih organizacija od interesa za općinu Biskupija,
- ostale kulturne akcije i manifestacije .
3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz
Proračuna Općine Biskupija financirat će se:
- Udruge………………… …………....4.200,00 kn
- Ostale kulturne akcije i manifestacije……………
……….........................................................16.000,00 kn.
Strana 64 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4. Sredstva za kulturne Programe udruga u kulturi i
ostale akcije i manifestacije iz točke 3. prenosit će se na
žiro – račun korisnika ovisno o prilivu sredstava u Proračun
Općine Biskupija.
5. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA: 612-01/10-01/4
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
7
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i
članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/09) , Općinsko vijeće
općine Biskupija, na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (II.)
pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Općine Biskupija u 2010. godini
I. UVODNI DIO
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih životnih
potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje
one same ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih i drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2010. godini.
II. OBLICI POMOĆI
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa rasporediti će
se za:
1. Sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenicima
srednjih škola i poticajne mjere demografske obnove,
2. Jednokratna pomoć građanima,
3. Podmirenje troškova ogrijeva.
1. Sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenicima
srednjih škola i poticajne mjere demografske obnove.
Općina će sa Šibensko-kninskom županijom financirati
troškove prijevoza učenicima srednjih škola na relaciji
naselja u općini Biskupija-Knin-Šibenik, koji imaju mjesto
prebivališta na području Općine Biskupija.
Planirano ukupno 86.000,00 kuna
-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
58.000,00 kuna.
-potpore za novorođeno dijete 28.000,00 kuna
Utorak, 25. siječnja 2011.
2. Jednokratna pomoć građanima.
Obuhvaća jednokratnu pomoć građanima u posebnim
slučajevima prevladavanja egzistencijalnih problema u
stavci Proračuna „Ostale naknade građanima i kućanstvima
u novcu“.
Pod ovom stavkom planiraju se izdaci za uručenje
novogodišnjeg poklona predškolskoj i školskoj djeci.
Ukupno planirano 46.500,00 kuna
3. Podmirenje troškova ogrijeva:
Podmirenje troškova ogrijeva odobrava se korisnicima
socijalne skrbi, samcu ili obitelji, koji se griju na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva osiguravaju
se iz proračuna Šibensko-kninske županije.
Ukupno planirano 199.500,00 kuna
III. ZAVRŠNI DIO
Članak 3.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se
isključivo osobama koje su državljani Republike Hrvatske
s prebivalištem na području Općine Biskupija.
Pojedinačna prava podliježu redovitom preispitivanju
glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koja su
ostvarena.
Članak 4.
Provedbu ovog Programa osigurati će načelnik Općine
Biskupija u suradnji s Općinskim vijećem, Centrom za
socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za zdravstvo i
socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.
Članak 5.
Sredstva namijenjena za osiguranje socijalnih potreba iz
ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Biskupija
za 2010. godinu, a obim i dinamika njihove isplate ovisit
će o proračunskim mogućnostima.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA:550-01/10-01/3
URBROJ: 2182/717-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
8
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03, pročišćeni
tekst, 82/4, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija,
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Biskupija u 2011. godini i to izgradnja:
- nerazvrstanih cesta
- javne rasvjete
- mreže vodovoda
- javne površine.
1. NERAZVRSTANE CESTE
-izgradnja nerazvrstanih cesta
-UKUPNO
1.100.000,00
1.100.000,00
2. JAVNA RASVJETA
-izgradnja javne rasvjete naselja Uzdolje,
Zvjerinac, Riđane
-UKUPNO
9
Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine”, broj 26/03, pročišćeni
tekst, 82/4, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta
Općine Biskupija («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Biskupija,
na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Biskupija u 2011. godini s procjenom pojedinih troškova
po djelatnostima, iskazu financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
20.000,00
20.000,00
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa zasnivaju se na
nivou planiranih sredstava komunalne naknade te ostalih
proračunskih sredstava u 2011. godinu i to:
70.159,20
70.159,20
1.195.159,20 kn
1. Prihodi od komunalne naknade
310.000,00
2. Ostala proračunska sredstva u iznosu od
355.000,00 kuna
UKUPNO:
665.000,00 kuna
3. MREŽA VODOVODA
- izgradnja crpne stanice
-UKUPNO
4. JAVNE POVRŠINE
- sanacija divljih deponija
-UKUPNO
SVEUKUPNO
5.000,00
5.000,00
Strana 65 - Broj 1
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena
su iz:
- sredstava Fonda za zaštitu okoliša
70.159,20
- sredstava Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gos.
550.000,00
- proračuna Općine Biskupija
575.000,00
SVEUKUPNO
1.195.159,20 kn
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
KLASA: 363-01/10-01/49
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
III. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM SREDSTAVA
Članak 3.
Iz predviđenih sredstava za ostvarivanje programa
izvršiti će se održavanje slijedećih objekata komunalne
infrastrukture:
1. održavanje groblja
250.000,00 kn
2. održavanje nerazvrstanih cesta
300.000,00 kn
3. održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete
65.000,00 kn
4. održavanje javnih površina
50.000,00 kn
1. Održavanje groblja.
Obuhvaća održavanje prostora i površina na grobljima:
- održavanje i uređenje površina na grobljima
250.000,00 kn
2. Održavanje nerazvrstanih cesta.
Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:
- održavanje nerazvrstanih cesta
300.000,00 kn
3. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.
Pod javnom rasvjetom podrazumijeva se:
- održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete
65.000,00 kn
Strana 66 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4. Održavanje javnih površina.
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se
održavanje javnih zelenih površina, staza, trgova, javnih
prometnih površina i kulturnih spomenika.
- održavanje navedenih javnih površina
50.000,00 kn
Članak 4.
Sredstva iz ovog programa uplaćivati će se izvršiocima
radova sukcesivno, na osnovu kontrole izvedenih radova,
prema ovom programu i sklopljenim ugovorima o izvođenju
radova.
Utorak, 25. siječnja 2011.
4. Sredstva za kulturne Programe udruga u kulturi i
ostale akcije i manifestacije iz točke 3. prenosit će se na
žiro – račun korisnika ovisno o prilivu sredstava u Proračun
Općine Biskupija.
5. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
KLASA: 612-01/10-01/5
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
Članak 5.
Nadzor nad provedbom ovog Programa obavljat će se
putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Biskupija.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
11
KLASA: 363-01/10-01/47
URBROJ: 2182/17-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
____________________
10
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i
38/09) i članak 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09), Općinsko
vijeće Općine Biskupija, na 11 sjednici, od 22. prosinca
2010. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Biskupija
u 2011. godini
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi
Općine Biskupija u 2010. godini i sredstva za financiranje
tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Biskupija za 2010. godinu u ukupnoj visini od 12.000,00 kn.
Program javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi
oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine.
2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju
iz Proračuna Općine Biskupija u 2011. godini, su:
- kulturni programi udruga u kulturi i drugih organizacija od interesa za općinu Biskupija,
- ostale kulturne akcije i manifestacije .
3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz
Proračuna Općine Biskupija financirat će se:
- Kulturna društva
5.000,00 kn
- Udruge
5.000,00 kn
- Ostale kulturne akcije i manifestacije 2 .000,00 kn
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i
članka 32. Statuta Općine Biskupija („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/09) , Općinsko vijeće
Općine Biskupija, na 11. sjednici, od 22. prosinca 2010.
godine, donosi
PROGRAM
pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Općine Biskupija u 2011. godini
I. UVODNI DIO
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih životnih
potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje
one same ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih i drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2011. godini.
II. OBLICI POMOĆI
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa rasporediti će
se za:
1. Sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenicima
srednjih škola i poticajne mjere demografske obnove,
2. Jednokratna pomoć građanima,
3. Podmirenje troškova ogrijeva.
1. Sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenicima
srednjih škola i poticajne mjere demografske obnove.
Općina će sa Županijom Šibensko-kninskom financirati
troškove prijevoza učenicima srednjih škola na relaciji
naselja u općini Biskupija-Knin-Šibenik, koji imaju mjesto
prebivališta na području Općine Biskupija.
Planirano ukupno 65.000,00 kuna
-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
55.000,00 kuna.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
-potpore za novorođeno dijete 10.000,00 kuna
2. Jednokratna pomoć građanima.
Obuhvaća jednokratnu pomoć građanima u posebnim
slučajevima prevladavanja egzistencijalnih problema u
stavci Proračuna „Ostale naknade građanima i kućanstvima
u novcu“.
Pod ovom stavkom planiraju se izdaci za uručenje
novogodišnjeg poklona predškolskoj i školskoj djeci.
Ukupno planirano 30.000,00 kuna
3. Podmirenje troškova ogrijeva:
Podmirenje troškova ogrijeva odobrava se korisnicima
socijalne skrbi koji se griju na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva osiguravaju
se iz proračuna Šibensko-kninske županije.
Ukupno planirano 199.500,00 kuna
Članak 5.
Sredstva namijenjena za osiguranje socijalnih potreba iz
ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Biskupija
za 2011 godinu,a obim i dinamika njihove isplate ovisit će
o proračunskim mogućnostima.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
KLASA:550-01/10-01/4
URBROJ: 2182/717-01-10-01
Biskupija, 22. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BISKUPIJA
III. ZAVRŠNI DIO
PREDSJEDNIK
Milan Bukorović, v.r.
Članak 3.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se
isključivo osobama koje su državljani Republike Hrvatske
s prebivalištem na području Općine Biskupija.
Pojedinačna prava podliježu redovitom preispitivanju
glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koja su
ostvarena.
Članak 4.
Provedbu ovog Programa osigurati će načelnik Općine
Biskupija u suradnji s Općinskim vijećem, Centrom za
socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za zdravstvo i
socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.
Strana 67 - Broj 1
____________________
3. OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta
Općine Biskupija (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 9/09), načelnik Općine Biskupija, 22.
prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE P L A N A (I.)
nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
1. Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave), temelji se na Proračunu
Općine Biskupija za 2010. godinu.
2. Ovim Planom nabave Općine Biskupija, planiraju se sljedeće nabave i to:
Redni
Broj
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Naziv predmeta nabave
Procijenjena
vrijednost nabave
2
3
Uredski materijal i pribor
16.260,00
Usluge promidžbe i informiranja
24.390,00
Sitni inventar i autogume
6.504,00
Održavanje postrojenja i opreme
28.455,00
Održavanje prevoznih sredstava
4.878,00
Usluge odvjetnika
40.650,00
Geodetsko katastarske usluge
8.130,00
Tekuće i investiciono održavanje
60.976,00
Računalne usluge
813,00
Računalni programi
975,60
Plan zaštite i spašavanja
8.130,00
El. energija za javnu rasvjetu
138.211,00
Održavanje javne rasvjete
81.000,00
Komunalne usluge
1.626,00
Projektna dokumentacija za vodovod
30.081,00
Projektna dokumentacija za ceste
8.130,00
Planirana sredstva
(PDV uključen)
4
20.000,00
30.000,00
8.000,00
35.000,00
6.000,00
50.000,00
10.000,00
75.000,00
1.000,00
1.200,00
10.000,00
170.000,00
100.000,00
2.000,00
37.000,00
10.000,00
Pozicija
proračuna
5
3221
3233
3225
3232
3232
3237
3237
3232
3238
4262
3237
3223
3232
3234
4214
4213
Strana 68 - Broj 1
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Deratizacija
Veterinarske usluge
Nabava komunalnog vozila
Održavanje cesta i groblja
Intelektualne usluge
Sanacija divljih deponija
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Izgradnja javne rasvjete
29.999,70
813,00
109.755,00
776.423,00
42.276,00
0
1.626.000,00
4.065,00
3. Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa: 406-01/10-01/5
Urbroj: 2182-17/01-10-01
Biskupija, 23. prosinca 2010.
36.900,00
1.000,00
135.000,00
955.000,00
52.000,00
0
2.000.000,00
5.000,00
KLASA: 400-01/10-01/1
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik, 13. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
OPĆINSKI NAČELNIK
Damjan Berić, dipl.oec., v. r.
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
____________________
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Ervenik
(“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije“, broj
13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na
14. sjednici, od 13. prosinca 2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o privremenom financiranju
Općine Ervenik u prvom tromjesečju 2011.
godine
Članak 1.
Određuje se privremeno financiranje javnih potreba
Općine Ervenik za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2011. godine, a na osnovi Proračuna Općine Ervenik za
2010. godinu.
Članak 2.
Odluka o privremenom financiranju Općine Ervenik za
razdoblje siječanj-ožujak 2010. godine sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA /Tabelarni prikaz u prilogu/
B. POSEBNI DIO / Tabelarni prikaz u prilogu.
Članak 3.
Prihodi koji se ostvare od 1. siječnja 2011. godine čine
sastavni dio Proračuna Općine Ervenik za 2011. godinu.
Rashodi i izdaci koji se izvrše od 1. siječnja 2011.
godine čine sastavni dio Proračuna Općine Ervenik za
2011. godinu.
3234
3236
4236
3232
3237
3232
4213
4214
Članak 4.
Ova odluka objavit će se u “Službenom vijesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjuju se od 1. siječnja
2011. godine.
OPĆINA BISKUPIJA
VI.
OPĆINA ERVENIK
Utorak, 25. siječnja 2011.
Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08), članka 55 i 68. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93,92/94, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00,59/01,107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07- Odluka USRH i 73/08) i članka 29. Statuta Općine
Ervenik (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 13/01, 04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 14.sjednici, od 13. prosinca 2010. godine, donosi
PRORAČUN OPĆINE ERVENIK
(privremeno financiranje za 01.-03. 2011.)
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Ervenik za razdoblje od I. do III.
mjeseca 2011. godinu ( u daljnjem tekstu “Proračun”)
sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
UKUPNI PRIHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
Privremeno f.
01.do 03.2011.
1.887.500,00
1.887.500,00
680.000,00
1.282.500,00
1.962.500,00
-75.000,00
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
IZ PRETHODNIH GODINA
75.000,00
VIŠAK PRIH.IZ PRETHODNIH GODINA
GODINA
75.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 69 - Broj 1
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PREDH.GOD+NETO ZADUŽENJE/FINANC.
Članak 2.
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 1.000,00 kuna.
Članak 3.
Prihodi, rashodi i izdaci prema rezredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda, rashoda i izdataka za (1-3)
2011. godinu.
A - PRIHODI - PRIMICI
Raz- Sku Podsku- Odje- osnovni
red pina pina
ljak
račun
1
2
3
4
5
funkcija o p i s
6
7
6
PRIHODI
1.887.500,00
PRIHODI OD POREZA
50.000,00
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
48.750,00
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
48.750,00
01100 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
i drugih samost.djelatn.
48.750,00
POREZ NA IMOVINU
750,00
Povremeni porez na imovinu
750,00
.01100 Porez na promet nekretnina
750,00
POREZ NA ROBU I USLUGE
500,00
Porez na promet
250,00
01100 Porez na potrošnju alokoholnih i bezalkoholnih pića
250,00
Porezi na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti
250,00
01100 Porez na tvrtku, odnosno naziv
250,00
POMOĆI
1.737.500,00
POTPORE IZ PRORAČUNA
1.600.000,00
Tekuće potpore iz proračuna
600.000,00
01100 Tekuće potpore iz državnog proračuna
600.000,00
Kapitalne pomoći iz proračuna
1.000.000,00
.01100 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.000.000,00
POMOĆI OD OST.SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DR. 137.500,00
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata
unutar opće države
137.500,00
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
137.500,00
PRIHODI OD IMOVINE
32.500,00
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
1.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
1.000,00
01100 Kamate na depozite po viđenju
1.000,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
31.500,00
Naknade za koncesije
1.500,00
.01101 Naknada za koncesije (služnost)
1.500,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
30.000,00
.01103 Naknada za korištenje prostora elektrana
30.000,00
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
67.500,00
Administrativne (upravne) pristojbe
2.500,00
Ostale pristojbe
2.500,00
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
2.500,00
Prihodi po posebnim propisima
65.000,00
Komunalni doprinos
50.000,00
01139 Ostali nespomenuti prihodi
15.000,00
61
611
613
614
6111
6134
6142
6145
63
633
6331
6332
634
64
61341
61424
61453
63311
63321
6342
63423
641
642
6413
6421
6423
65
61111
651
6514
652
64132
64219
64233
65149
65231
65269
Privrem.f.2011
Strana 70 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
B - IZDACI
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
37
372
38
381
382
385
3111
31111
3121
31212
3132
3133
31321
31331
3211
3212
3213
32111
32123
32131
3221
3223
3224
32211
3231
3232
3232
3233
3234
3234
3234
3236
3235
3237
32311
32329
32328
32339
32349
32345
32346
32363
32352
32379
3291
3291
3292
3293
3299
3299
32911
32911
32921
32931
32998
32999
3431
3433
34311
34333
3721
37211
3721
37212
3721
3722
37213
37221
3811
38119
382
38219
3851
3859
38511
38591
32244
UKUPNI RASHODI
1.962.500,00
RASHODI
680.000,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE
189.000,00
Plaće
158.000,00
Plaće za zaposlene
158.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
3.750,00
Ostali rashodi za zaposlene
3.750,00
Doprinosi na plaće
27.250,00
Doprinos za zdravstveno osiguranje
24.500,00
Doprinos za zapošljavanje
2.750,00
MATERIJALNI RASHODI
365.750,00
Rashodi iz poslovnih aktivnosti zaposlenih
15.500,00
Službena putovanja
5.000,00
Naknade za prijevoz, rad na terenu i sl.
10.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenih
500,00
Rashodi za materijal i energiju
60.000,00
Uredski materijal i ostali mater.izdaci
10.000,00
Energija (el.energija, voda, benzin)
37.500,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.500,00
Rashodi za usluge
194.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza
6.250,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11.250,00
Održavanje javne rasvjete
35.000,00
Usluge promidžbe i informiranja
5.000,00
Komunalne usluge
5.000,00
Uređenje divljih odlagališta smeća
82.500,00
Deratizacija i dezinsekcija
6.250,00
Ispitivanje kvalitete vode
250,00
Najamnina za građevinske objekte
0,00
Intelektualne i osobne usluge
42.500,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
96.250,00
Naknade za rad predstravničkih i izvršnih tijela
46.250,00
Naknada za rad izbornog povjerenstva
12.500,00
Premije osiguranja
2.500,00
Reprezentacija
12.500,00
Izdaci za Mokropoljske susrete
5.000,00
Ostli nespomenuti rashodi poslovanja
17.500,00
FINANCIJSKI RASHODI
2.500,00
Ostali financijski izdaci
2.500,00
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
2.500,00
Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
0,00
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
IZ PRORAČUNA
70.000,00
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
70.000,00
Naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna/ogrijev i dr./
50.000,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima u
novcu-darovi djeci
7.500,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
7.500,00
Financiranje cijene prijevoza
5.000,00
DONACIJE I OSTALI RASHODI
52.750,00
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
50.000,00
Ostale tekuće donacije /DVD,CZ,CK,VSNM,
POL.STR.,SPC/
50.000,00
Kapitalne donacije
2.500,00
Kapitalne donacije
2.500,00
Izvanredni rashodi
250,00
Nepredviđeni rashodi do visine pror.pričuve
250,00
Ostali izvanredni rashodi
0,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
4
41
412
42
421
422
45
451
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4126
41261
4213
4214
4214
4214
42131
42141
42141
42149
4221
4227
4227
42211
42271
42273
4511
45111
RASHODI (za nabavu nefinancijske imovine)
1.282.500,00
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 25.000,00
Izdaci za nematerijalnu imovinu u obliku prava
25.000,00
Ostala nematerijalna imovina
25.000,00
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
1.255.000,00
Građevinski objekti
1.225.000,00
Ceste,željeznice i slični građevinski objekti
125.000,00
Vodovod - izgradnja lok.vodovodne mreže Mokro Polje 975.000,00
Vodovod - izgradnja lok.mreže Radučić
125.000,00
Postrojenja i oprema
0,00
Postrojenja i oprema
30.000,00
Računala, računalna oprema
2.500,00
Uređaji
2.500,00
Oprema
0,00
RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEF. IMOVINI
2.500,00
Dodatna ulaganja na građ.objektima
2.500,00
Dodatna ulaganja na građ.objektima
2.500,00
KLASA: 400-01/10-01/1
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
____________________
2
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne
novine», broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Ervenik
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/01,
04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 14.
sjednici, od 13.prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Odluke o privremenom
financiranju Općine Ervenik za
2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se način izvršenja Odluke o
privremenom financiranju Općine Ervenik u 1. tromjesečju
2011. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka), upravljanje
prihodima, primicima, rashodima i izdacima, imovinom
Općine Ervenik, te prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava.
Članak 2.
Odluka se sastoji od Računa prihoda i rashoda, a Posebni dio sadrži raspored izdataka po nositeljima izvršenja
Odluke – razdjelima, te vrstama izdataka.
II. IZVRŠENJE ODLUKE
Strana 71 - Broj 1
Članak 3.
Naredbodavac za izvršenje ove odluke je općinski
načelnik i ujedno je odgovoran za njeno izvršenje u cjelini.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja
odluku Općinskog vijeća Općine Ervenik ako ocijeni da je
ista u suprotnosti sa Zakonom o proračunu i ovom odlukom,
te zatražiti od istog tijela da se uklone uočeni nedostaci.
Članak 4.
Sredstva raspoređena u Rashodima i izdacima Odluke
osiguravaju se korisnicima sukladno programima.
Članak 5.
Sredstva planirana na osnovnim računima 372 i 381
raspoređuje općinski načelnik sukladno dinamici pritjecanja sredstava do visine utvrđene ovom odlukom.
Članak 6.
Preraspodjela rashoda i izdataka unutar razdjela može
se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja
se umanjuje.
Članak 7.
Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit
će se sredstva proračunske zalihe Proračuna.
O korištenju sredstava zalihe u cijelosti odlučuje
općinski načelnik i o tome izvještava Općinsko vijeće.
Članak 8.
Odluka se izvršava do 31. ožujka 2011. godine.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci ostvareni u 1.
tromjesečju 2011. godine sastavni su dio Proračuna Općine
Evenik za 2011. godinu.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od
1. siječnja 2011. godine.
Strana 72 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-05/10-01/1
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
____________________
3
Na temelju članka 7. stavak 7. i članka 14. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03- proč-tekst, 82/04,
178/04, 38/09 i 79/09 i članka 29. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
13/01,04/06 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na
14. sjednici, od 13.prosinca 2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Ervenik
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnom doprinosu Općine Ervenik (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se:
a) područja zone u Općini Ervenik, ovisno o pogodnosti
položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim
zonama, određena u kunama po m3 građevine,
c) način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
d) opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i
e) izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice
na kojoj se gradi građevina odnosno investitor, a prihod je
proračuna Općine Ervenik.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne
čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za svaku kalendarsku godinu (u daljnjem
tekstu: Program), a koji sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Program donosi Općinsko vijeće Općine Ervenik
na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu sa postavkama
dokumenata prostornog uređenja, kao i u skladu s Planom
razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih
propisa.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Članak 3.
Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se
plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ervenik, i to:
- javnih površina,
- nerazvrstanih cesta,
- javne rasvjete,
- groblja i krematorija.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i
pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji
infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja,
premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija,
te radovi na sanaciji tog zemljišta.
Članak 4.
Pod izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture u smislu ove Odluke, podrazumijeva se izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 3. ove odluke.
Članak 5.
Općina Ervenik ne plaća komunalni doprinos kada
je investitor gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
II. TEMELJNE ODREDBE
a) Područje zone u Općini Ervenik
to :
Članak 6.
U Općini Ervenik određuju se ukupno 3 ( tri ) zone i
1. (prva) zona – obuhvaća naselja Ervenik (centar),
Pađene (uz D1), Radučić (uz D59)
2. ( druga ) zona – obuhvaća naselja : Ervenik – ostalo,
Mokro Polje, Pađene - ostalo i Radučić - ostalo
3. ( treća) zona – obuhvaća naselja: Oton.
b) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine
Članak 7.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje
se po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na
određenoj građevnoj čestici i to :
• za prvu zonu
20,00 kuna
• za drugu zonu
15,00 kuna
• za treću zonu
10,00 kuna
Članak 8.
Iznimno od članka 7. ove Odluke, za otvorene bazene,
otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni
doprinos se određuje po m2 (metru četvornom) tlocrtne
površine odnosno građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m2 jednaka jediničnoj
vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma, tj,
jediničnoj vrijednosti koja se plaća po m3 građevine u toj
zoni, u skladu s člankom 7. ove odluke.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 9.
Obujam građevine za obračun komunalnog doprinosa
utvrđuje se sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja
obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
(„Narodne novine“, broj 136/06).
c) Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
Strana 73 - Broj 1
srednjem tečaju HNB na dan konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
Na dospjele i nenaplaćene iznose komunalnog doprinosa obračunava se zatezna kamata koja se plaća za
javne prihode.
Članak 10.
Komunalni doprinos plaća se u korist Proračuna Općine
Ervenik.
Akt na temelju kojeg se može graditi ne može se izdati
prije nego je za istu građevinu izvršena uplata komunalnog
doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate
prve rate.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Ervenik, na temelju ove odluke, u
postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj
dužnosti.
Članak 11.
Sredstva prikupljena komunalnim doprinosom obvezno
će se potrošiti u skladu sa Programom gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Ervenik.
Rješenje iz stavka 2. ovog članka obvezatno sadrži:
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koje je obveznik dužan platiti,
- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za
građevinu koja se gradi,
- popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje
će Općina Ervenik izgraditi u skladu s Programom gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- obvezu Općine Ervenik o razmjernom povratu
sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni
priliv sredstava.
Članak 12.
Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik vodit će
evidenciju prikupljenih i utrošenih novčanih sredstava
komunalnog doprinosa.
Ništavno je rješenje koje ne sadrži obvezne elemente
u skladu sa prethodnim stavkom.
Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od
dana konačnosti rješenja.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne
poslove Šibensko-kninske županije, putem Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Ervenik, u roku od 15 dana od
dana primitka rješenja.
Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava
Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik u postupku i
na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na
dohodak odnosno dobit.
Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje
Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik, na temelju koje
se izdaje akt da se može graditi.
Izuzetno, na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa,
rješenjem će se odobriti plaćanje komunalnog doprinosa
u obrocima, kvartalno, najduže u četiri obroka. Uplatom
prvog obroka obvezniku se izdaje potvrda temeljem koje
se izdaje akt da se može graditi.
Utvrđena obveza komunalnog doprinosa i pojedinačnih
i neisplaćenih obroka uskladit će se u slučaju izmjene
vrijednosti KUNE na EURO za više ili manje 10% prema
d) Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 13.
Na traženje vlasnika građevne čestice na kojoj se
gradi, odnosno investitora, može se odobriti potpuno ili
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
u slijedećim slučajevima:
- ako se na prijedlog načelnika Općine Ervenik ocijeni da postoji opravdanost za djelomično ili potpuno
oslobođenje ,
- ako je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi,
odnosno investitor pravna osoba u potpunom vlasništvu
Općine Ervenik ili se u cijelosti financira iz Proračuna
Općine Ervenik,
- ako se radi o slučajevima kada je Općina Ervenik po posebnim propisima dužna osigurati i opremiti
odgovarajuće građevno zemljište.
- ako je vlasnika građevne čestice na kojoj se gradi,
odnosno investitor hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata kojem se osigurava stambeno zbrinjavanje
prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja
iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a u smislu
navedenog Zakona nije zbrinut, kada gradi građevinu
potrebne stambene površine za dom svoje uže obitelji, a
po dobivenom statusu stambenog zbrinjavanja utvrđenog
rješenjem nadležnog ministarstva,
- ako je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi,
odnosno investitor osoba koja gradi obiteljsku kuću po
osnovu prava na stambeno zbrinjavanje temeljem članka 7
i 8. Zakona o područjima od posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćen tekst ) i po odobrenom
projektu nadležnog ministarstva.
Ukoliko investitor otuđi građevinu za koju je oslobođen
plaćanja komunalnog doprinosa bez suglasnosti nadležnog
ministarstva, prije isteka roka od 10 godina od dana sklapanja ugovora s nadležnim ministarstvom o darovanju
Strana 74 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
zemljišta i/ ili građevnog materijala za izgradnju obiteljske
kuće, dužan je platiti komunalni doprinos kojeg je bio
oslobođen, uvećan za kamatu u visini eskontne stope
Hrvatske narodne banke, računajući od dana konačnosti
rješenja o komunalnom doprinosu.
Odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju, u
skladu sa stavkom 1. ovog članka, u svakom pojedinačnom
slučaju donosi općinsko načelnik Općine Ervenik.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Šibensko-kninske županije“, broj 13/01, 4/06 i 10/09),
Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 14. sjednici, od
13.prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o općinskim porezima i prirezu poreza
na dohodak Općine Ervenik
I. OPĆE ODREDBE
Plaćanja komunalnog doprinosa potpuno se oslobađa
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske kada je investitor izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su u vezi sa
stambenim zbrinjavanjem temeljem Zakona o područjima
posebne državne skrbi.
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se stope, visina te način
obračuna i plaćanja općinskih poreza i prireza na dohodak
koji su vlastiti izvori prihoda Općine Ervenik.
Članak 14.
Obveznik komunalnog doprinosa, može, uz suglasnost
općinskog načelnika i sam snositi troškove gradnje objekata
i uređaje komunalne infrastrukture iz članka 4. ove odluke, te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog
doprinosa, pod uvjetima utvrđenim na temelju ugovora
između obveznika i Općine Ervenik.
Izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 2.
Općini Ervenik pripadaju slijedeći općinski porezi:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor,
4. Porez na tvrtku ili naziv i
5. Porez na korištenje javnih površina .
Članak 15.
Iz sredstava Proračuna Općine Ervenik namirit će se
iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalnog doprinosa prema uvjetima iz članka
13. ove odluke.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o
komunalnom doprinosu Općine Ervenik („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 4/03).
KLASA : 363-03/10-01/1
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak
od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne
djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih
prava i porez na dohodak od kapitala i dohodak od osiguranja.
Članak 4.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%
(posto).
Članak 5.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba
čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području
Općine Ervenik koja ostvaruje dohodak u Republici
Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu
o porezu na dohodak.
Osnovica prireza porezu na dohodak jest porez na
dohodak.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
____________________
4
II. VRSTE POREZA
Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne
novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26//07 i 73/08)
i članka 29. Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik
Članak 6.
Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati,
obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti poslodavac
istodobno s isplatom dohotka, što znači da se isplata dohotka i uplata poreza i prireza obavlja istog dana.
2. Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih
pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka
pića) i bezalkoholna pića i piva u ugostiteljskim objektima
po stopi od 2% ( posto).
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 75 - Broj 1
Članak 8.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 6. ove odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskim objektima, smanjena za zakonom utvrđene
poreze.
Članak 15.
Obveznik poreza na tvrtku ,odnosno naziv, dužan je
tvrtku, odnosno naziv, promjenu imena tvrtke, odnosno
naziva i svaku drugu promjenu što utječe na visinu poreza
prijaviti nadležnom poreznom tijelu u roku od 15 dana od
upisa u registar, odnosno od nastale promjene.
Članak 9.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i
piva, obveznik poreza na potrošnju obračunava i uplaćuje
u roku od 15 dana na način propisan Zakonom o porezu
na dodanu vrijednosti.
Članak 16.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od
dana dostave rješenja o razrezu poreza.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 10.
Porez na kuće za odmor se ne razrezuje.
4. Porez na tvrtku ili naziv
Članak 11.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju godišnje pravne i
fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza
na dohodak iz djelatnosti kako slijedi:
1. Industrija, poljoprivreda, šumarstvo , lovstvo, promet
i veze.
800,00 kuna
2. Predstavništva inozemnih i domaćih tvrtki, poslovne
banke, osiguravajući zavodi, zajednice osiguranja, lutrije,
kladionice, poslovanje s nekretninama te vanjsko-trgovinske pravne osobe koje sjedište imaju na području Općine
Ervenik
800,00 kuna
3. Građevinarstvo
500,00 kuna
4. Trgovina na veliko i malo, skladišta,
stovarišta, ugostiteljstvo i turizam
750,00 kuna
5. Proizvodnja, prerada i opskrba
električne energije, plina i vode
1.000,00 kuna
6. Popravak motornih vozila i motocikla
te predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo
250,00 kuna
7. Uljare
350,00 kuna
8. Druge nespomenute djelatnosti
250,00 kuna
Poslovne jedinice i pogoni inozemnih pravnih i fizičkih
osoba i poslovne jedinice i pogoni domaćih pravnih i
fizičkih osoba koje sjedište imaju izvan općine Ervenik za
svaku poslovnu jedinicu plaćaju 1.000,00 kuna.
Članak 12.
Ako je na istom objektu istaknuto više naziva iste
pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti
iznos poreza.
Ako postoji više vlasnika poduzeća ili obrtničke radnje,
plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.
Članak 13.
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, plaća se
srazmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv.
Članak 14.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju obveznici poreza na
tvrtku koji ne obavljaju djelatnost te javna poduzeća koja
su u vlasništvu Općine Ervenik.
5. Porez na korištenje javnih površina
Članak 17.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i
fizičke osobe koje se koriste javnim površinama za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera definiranih
Odlukom o davanju na korištenje javnih površina, a na
temelju odobrenja Općine Ervenik.
Članak 18.
Javnim površinama u smislu članka 20. ove odluke
smatraju se zemljišta unutar građevnog područja koja su,
u skladu sa Prostornim planovima, Detaljnim planovima
ili drugim prostorno planskim dokumentima, namijenjena
općoj uporabi (ulice, trgovi, perivoji, igrališta, zelene
površine i sl.).
Članak 19.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u dnevnom
iznosu po jednom četvornom metru korisne površine i
to:
1. Za zabavne putujuće radnje, vrtuljke, cirkuse, ostale
sezonske i prigodne radnje i lutrije..........3,00 kune /m2
2. Za korištenje javnih površina radi pružanja ugostiteljskih usluga..........................................5,00 kuna/m2
3. Za korištenje javnih površina radi prodaje prehrambenih i drugih proizvoda....…....................2,00 kune/m2
4. Za organizirano parkiralište...............2,00 kune/m2
Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za javne
površine za čije je korištenje sklopljen ugovor o zakupu
javne površine radi postavljanja kioska , štekata, stolova i
drugih pokretnih i montažnih naprava.
Članak 20.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od
15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.
III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA POREZA
Članak 21.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate svih poreza iz ove odluke obavljat će
Ministarstvo financija Republike Hrvatske-Porezna uprava,
Područni ured Šibenik, Ispostava u Kninu.
Strana 76 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Poslove iz stavka 1.ovog članka Porezna uprava obavljat
će na temelju podataka kojima raspolaže, podataka koje
su joj dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim odredbama i podataka koje je Poreznoj upravi dužna
dostaviti Općina Ervenik.
Članak 22.
Porezna uprava će do 15.u mjesecu, za prethodni mjesec,
Općini Ervenik dostaviti zbirna izvješća o utvrđenim i
naplaćenim porezima iz članka 2.ove odluke.
Članak 23.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa
zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj
upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg
dana u mjesecu za protekli mjesec.
Člana 24.
Porez koji se prema odredbama ove odluke plaća u
godišnjem iznosu razrezuje se za cijelu godinu u iznosu
propisanom ovom odlukom.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Ova odluka dostavit će se Ministarstvu financija,
središnjem uredu Porezne uprave u roku od 8 dana od dana
njezina donošenja.
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o općinskim porezima Općine Ervenik (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 22/01 i “Narodne
novine”, broj 133/04).
Članak 27.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Narodnim novinama”, a objavit će se i u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 410-01/10-01/1
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
5
____________________
Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06, 152/08 i 43/09 i
88/10) i članka 29. Statuta Općine Ervenik („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/01,4/06 i
10/09), Općinsko vijeće Općine Ervenik, na 14. sjednici,
od 13.prosinca 2010.godine, donosi
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti
Utorak, 25. siječnja 2011.
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata te prostori na kojima mogu biti smješteni
ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kioscima i
sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih
usluga, kao i njihov vanjski izgled na području Općine
Ervenik (u daljnjem tekstu: Općina).
II. RADNO VRIJEME
Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“ i kampovi iz
skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata
za smještaj“ obavezno rade u vremenu od 00,00 do 24,00
sata svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi
u sljedećem radnom vremenu:
1. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran,
gostionica, zdravljak, pečenjarnica, pizzeria, bistro,
slastičarnica, restoran bez prehrane, objekt brze prehrane
i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ (kavana
caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) u vremenu od
06,00 do 24,00 sata.
2. ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima
(noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar) u vremenu
od 21,00 do 06,00 sati.
3. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih
usluga“ u vremenu od 07,00 do 22,00 sata.
4. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“
koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0,00
do 24,00 sata.
Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovog članka,
radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti
jednostavnih usluga“ za vrijeme održavanja manifestacija
pod pokroviteljstvom Općine, Turističke zajednice, sajmova, lokalnih udruga na zahtjev organizatora utvrđuje
općinski načelnik.
Članak 3.
Općinski načelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže dva
sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena
propisanog odredbama članka 2. stavaka 2. točke 1. ove
Odluke ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen
jedan od sljedećih uvjeta:
- da je doneseno izvršno pisano rješenje o zabrani rada
ugostitelju od nadležnog gospodarskog inspektora, kojim
je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena propisanog
ovom Odlukom,
- da je doneseno pravomoćno rješenje Prekršajnog
suda o remećenju javnog reda i mira u objektu odnosno u
njegovoj neposrednoj okolini,
- da je od sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim
je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje
razine buke utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine
buke za noć.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi općinski
načelnik na temelju saznanja o postojanju jednog od navedenih uvjeta.
Članak 4.
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1.
ove odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od
radnog vremena propisanog odredbama ove odluke, radi
organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine,
manifestacija pod pokroviteljstvom Općine, Turističke
zajednice, lokalne udruge, organizacije svadbi i maturalnih
zabava i slično) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje
u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka
radnog vremena iz članka 4. stavka 1. ove odluke, odnosno
da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 15
dana prije održavanja prigodne proslave.
Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi općinski
načelnik.
U tijeku postupka općinski načelnik može pribaviti
mišljenje mjesnog odbora na čijem području ugostitelj
posluje.
III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH
UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Članak 5.
Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom
vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i
sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih
usluga, mogu biti smješteni isključivo na mjestima, pod
uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim
općim aktom kojim se propisuje davanje u zakup javnih
površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine za postavljanje predmeta i privremenih objekata.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju
biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od
postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom
djelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja
druga djelatnost.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ugostiteljski
objekti iz stavka 1. ovog članka koji se postavljaju za svrhu
pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez
ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom djelu građevine ili poslovnom
prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 15/09).
KLASA: 335-02/10-01/1
URBROJ:2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
Strana 77 - Broj 1
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
____________________
6
Na temelju članka 3. stavka 15. i članka 6. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95,
109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 11/04-Uredba, 38/09 i 79/09) i članka 29.
Statuta Općine Ervenik (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 13/01, 4/06 i 10/09), Općinsko
vijeće Općine Ervenik, na 11. sjednici, od 04. listopada
2010. godine, d o n o s i
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima
u Općini Ervenik
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti od
lokalnog značenja koje pod uvjetima iz članka 1. stavak
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja Vlastiti
pogon za komunalne djelatnosti Općine Ervenik, Komunalno poduzeće, djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju koncesije i djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova ( u nastavku teksta: Ugovor), te uvjeti
i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda i postupaka
javnog natječaja odnosno za povjeravanje komunalnih
djelatnosti u Općini.
II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti u smislu ove odluke jesu:
1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3. crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama,
4. sakupljanje i odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
5. održavanje i upravljanje tržnica na malo,
6. stočni sajam (upravljanje, održavanje i pružanje
usluga),
7. pogrebne usluge (prijevoz pokojnika do mjesta
sahrane),
8. održavanje groblja,
9. održavanje spomen ploča i spomenika,
10. obavljanje dimnjačarskih poslova,
11. održavanje javnih i zelenih površina,
12. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
13. održavanje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,
14. dezinsekcija i deratizacija javnih površina,
15. održavanje javne rasvjete,
Strana 78 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
16. prigodna ukrašavanja naselja, javnih objekata i
drugo,
17. postava ploča s imenima ulica, prometnih znakova,
oznaka naselja, i slično,
18. prijevoz putnika u javnom prometu,
19. veterinarsko-higijeničarske usluge,
20. obavljanje autotaksi službe i
21. prijevoz pitke vode autocisternama u naseljima gdje
nije osigurana vodoopskrba iz javnog vodovoda.
Članak 3.
Sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 2.ove odluke
osiguravaju se iz:
- Proračuna Općine Ervenik,
- prihoda iz obavljanja djelatnosti, drugih izvora
utvrđenim propisima, donacija.
III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
a)Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Članak 4.
Komunalne djelatnosti povjerene na obavljanje Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine
Ervenik temeljem članka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu jesu:
1. sakupljanje i odvoz i odlaganje komunalnog otpada,
2. tržnica na malo (upravljanje, održavanje i pružanje
usluga),
3. stočni sajam (upravljanje, održavanje i pružanje
usluga),
4. održavanje spomen ploča i spomenika,
5. održavanje javnih i zelenih površina,
6. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
7. prigodna ukrašavanja naselja, javnih objekata i
8. postava ploča s imenima ulica, prometnih znakova,
oznaka naselja i slično.
Do osnivanja vlastitog komunalnog pogona obavljanje
djelatnosti iz ovog članka obavljat će se na temelju posebnih
odluka i ugovora.
b) Trgovačko društvo
Članak 5.
Komunalne djelatnosti povjerene na obavljanje
trgovačkom društvu “Vodovod i odvodnja” d.o.o. Šibenik,
Kralja Zvonimira 50., temeljem Zakona o komunalnom
gospodarstvu, jesu :
1. opskrba pitkom vodom,
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 6.
Osim prava obavljanja komunalnim djelatnostima iz
članka 5. ove odluke, Trgovačko društvo iz članka 5. ove
odluke ugovorom o zajedničkom financiranju s Općinom
Ervenik može steći i pravo izgradnje, sanacije, rekonstrukcije, održavanja i korištenja objekata i uređaja za vodoopskrbu i pročišćavanje otpadnih voda u cilju obavljanja
tih komunalnih djelatnosti.
Utorak, 25. siječnja 2011.
c) Koncesije
Članak 7.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Ervenik jesu:
1. crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama,
2. pogrebne usluge (prijevoz pokojnika do mjesta
sahrane),
3. održavanje groblja,
4. obavljanje dimnjačarskih poslova,
5. obavljanje autotaksi službe,
6. prijevoz putnika u javnom prometu i
7. prijevoz pitke vode autocisternom u naselja gdje nije
osigurana vodoopskrba iz javnog vodovoda.
Članak 8.
Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka
6.ove odluke, koncesijom se može steći pravoizgradnje i
korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
cilju obavljanja tih komunalnih djelatnosti.
Članak 9.
Djelatnosti iz članka 7. ove odluke mogu se povjeriti
na obavljanje i trgovačkom društvu, javnoj ustanovi ili
službi-vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Ervenik.
d) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
Članak 10.
Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova u
Općini Ervenik jesu:
1. održavanje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta,
2. dezinsekcija i deratizacija javnih površina,
3. održavanje javne rasvjete,
4. veterinarsko-higijeničarske usluge.
IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 13.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih
djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji iz članka 6.ove
odluke i postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz članka 9. ove odluke provodi se:
a) prikupljanjem ponuda ili
b) javnim natječajem.
Članak 14.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje
načelnik općine u “Narodnim novinama”, i to:
a) Prikupljanju ponuda pristupit će se kada je vrijednost
poslova komunalne djelatnosti (očekivana godišnja vrijednost nabave određene djelatnosti) do 200.000,00 kuna,
bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), u proračunskoj
ili poslovnoj godini,
b) Javnom natječaju pristupit će se kada je vrijednost
poslova komunalne djelatnosti (očekivani godišnja vrijednost nabave određene djelatnosti) veća od 200.000,00
kuna.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 14.
Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivanjem
najmanje pet natjecatelja po vlastitom izboru da dostave
ponude sukladno dokumentaciji za nabavu.
Javni natječaj objavljuje se u “Narodnim novinama” i
na oglasnoj ploči Općine Ervenik.
Poziv za dostavu ponude ili javni natječaj moraju
sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima kako bi
kvalitetno pripremili i dostavili ponude, sukladno članku
15. ove odluke.
Članak 15.
Postupak prikupljanja ponuda i javni natječaj provodi
Povjerenstvo za provedbu postupka nabave (natječaja),
koje imenuje načelnik Općine Ervenik, posebno za svaki
postupak nabave.
Povjerenstvo za provedbu postupka nabave (natječaja)
sastoji se najmanje od predsjednika i dva člana.
Prilikom pregleda, ocjene i usporedbe primljenih
ponuda Povjerenstvu za provedbu postupka nabave
(natječaja) mogu pomagati posebne stručne službe i / ili
stručne osobe.
Članak 16.
Poziv za dostavu ponude i javni natječaj moraju
sadržavati:
- naziv djelatnosti za koju se daje koncesija ili naziv
djelatnosti koja se povjerava na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti,
- vrijeme na koje se daje koncesija odnosno vrijeme
za koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
temeljem ugovora,
- vrsta i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te
način i rok plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije,
odnosno ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva za
provedbu natječaja,
- kriterij (uvjete ) za odabir najpovoljnije ponude.
Članak 17.
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ervenik neposredno ili putem pošte s naznakom “ NE OTVARAJ-ZA
NATJEČAJ” u roku od najmanje 15 dana od dana objave
natječaja, odnosno od dana dostave poziva za dostavu
ponude.
Jedinstveni upravni odjel Općine Ervenik pristigle
ponude urudžbira prema redoslijedu njihovog zaprimanja i
nakon isteka roka za dostavu ponuda zapisnički ih dostavlja
predsjedniku Povjerenstva za provedbu natječaj .
Članak 18.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće:
- Izvod iz sudskog registra kao dokaz o registraciji
za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti (rješenja
Strana 79 - Broj 1
nadležnih županijskih ili državnih tijela da je registriran i
ovlašten obavljati poslove za koje je podnio ponudu),
- Podatke o bonitetu-potvrdu BON l i BON 2, (pravna
osoba), odnosno BON-2 (fizička osoba), ne starije od 30
dana,
- potvrda o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji
mjesec prije dostave poziva za dostavu ponude “odnosno
prije objave natječaja, ne starije od mjesec dana,
- dokaz da ovlaštena osoba za zastupanje nije
pravomoćno osuđena, te da se protiv nje ne vodi kazneni
postupak zbog gospodarskog kriminala, ne starije od 6
mjeseci,
- reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti
za koju je ponuda podnesena (opis raspoložive opreme
i vozila, poslovni objekti, broj u struktura zaposlenih,
iskustvo, poslovni ugled),
- kvalitetnu garanciju (jamstvo) za uredno obavljanje
djelatnosti (za izvršenje ugovornih obveza) za sve vrijeme
na koje se ugovor planira sklopiti,
- popis istih ili sličnih poslova obavljenih u zadnje
dvije tri godine, te pisanu potvrdu svih naručitelja o uredno
ispunjenim ugovornim obvezama,
- cijene pojedinačnih stavki troškovnika.
Članak 19.
Povjerenstvo otvara pristigle ponude na sjednici koja se
mora održati u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje
ponuda, odnosno završetka natječaja.
Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
Članak 20.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih (primljenih )
ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi
Povjerenstva, a može i ovlašteni predstavnik ponuditelja
ukoliko je prisutan sjednici.
Ponude koje ne sadržavaju isprave tražene u pozivu
za dostavu ponude, odnosno ne sadrže isprave tražene u
javnom natječaju smatrat će se nepravovremenim i neprihvatljivim i neće se razmatrati, te će se kao takve izdvojiti
od ponuda koje sadrže sve tražene dokaze i koje se kao
takve uzimaju u razmatranje i ocjenjivanje.
Članak 21.
Nakon pregleda i ocjene prispjelih ponuda koje su
ocjenjene ispravnim, odnosno koje sadrže sve tražene
dokaze i koje su ocijenjene prihvatljivim, Povjerenstvo
podnosi izvješće o svom radu i prijedlog za odabir samo
jedne najpovoljnije ponude između prihvatljivih ponuda Općinskom načelniku Općine Ervenik koji svojim
zaključkom utvrđuje prijedlog za odabir najpovoljnije
ponude i dostavlja ga Općinskom vijeću Općine Ervenik,
zajedno sa svim pristiglim ponudama, radi donošenja
odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o koncesije ili
temeljem pisanog ugovora.
Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka žalba nije
dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.
V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Strana 80 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 22.
Kod prikupljanja ponuda kriterij odabira ponude u
slučaju ekonomski najpovoljnije ponude je:
- kvaliteta usluge (ugled, jamstvo), kao i
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost
razvoja za vrijeme trajanja koncesije ili najviša ponuđena
naknada za koncesiju.
Kod javnog natječaja Odluku o izboru osobe kojoj će
se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora
donosi Općinsko vijeće Općine Ervenik, naročito na temelju
povoljnosti ponude (financijske i tehničke), sposobnosti
za ostvarivanje koncesije odnosno ugovora o obavljanju
komunalnih djelatnosti, poslovnog ugleda podnositelja
ponude i povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja
i zaštite okoliša.
U smislu prethodnog stavka, najpovoljnijom ponudom
smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova prema
sljedećim kriterijima:
a) poslovni ugled podnositelja ponude:
-opće reference do 15 bodova
-ocjena financijske stabilnosti do 5 bodova
b) sposobnost za obavljanje djelatnosti:
-raspoloživa oprema do 10 bodova
-stručni kadar za obavljanje djelatnosti do 10 bodova
c) povoljnost ponude
-cijena do 50 bodova
-jamstvo za obavljene radovedo 5 bodova
-mjere za očuvanje i zaštitu okoliša do 5 bodova.
Kriteriji iz ovog članka moraju biti sadržani u dokumentaciji za nadmetanje, u pozivu za prikupljanje ponuda
i u javnom natječaju.
Članak 23.
Općinsko vijeće Općine Ervenik može donijeti odluku
kojom se ne izabere niti jedna od ponuda pristiglih na
natječaj.
VI. UGOVOR O KONCESIJI
Članak 24.
Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude
sklapa općinski načelnik Općine Ervenik na temelju Odluke
o izboru Općinskog vijeća Općine Ervenik.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
- Djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
- Vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,
- Visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- Cijenu i način naplate za pruženu usluge,
- Prava i obveze davatelja koncesije,
- Prava i obveze korisnika koncesije,
- Jamstva korisnika koncesije,
- Uvjete otkaza ugovora,
- Ugovorne kazne.
Ugovor o koncesiji može se sklopiti najdulje na vrijeme
od 4 (četiri) godine, a vrijeme određuje načelnik Općine
Ervenik kod donošenja odluke o prikupljanju ponuda ili
objavi javnog natječaja.
Utorak, 25. siječnja 2011.
VII. UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA
POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 25.
Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne
djelatnosti s odabranim podnositeljem ponude sklapa
općinski načelnik Općine Ervenik na temelju Odluke o
izboru Općinskog vijeća Općine Ervenik.
Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne
djelatnosti obvezno sadrži:
- Djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- Vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- Vrstu i opseg poslova,
- Način određivanja cijene za obavljanje poslova te
način i rok plaćanja,
- Jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne
djelatnosti može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri)
godine, a vrijeme određuje načelnik kod donošenja Odluke
o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja.
VIII. PROMJENA CIJENA USLUGE
Članak 26.
Ugovorene jedinične cijene podliježu reviziji.
Članak 27.
Pravne i fizičke osobe-isporučitelji komunalnih usluga
koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 2. ove odluke, dužni su pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife
svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti
suglasnost općinskog načelnika najkasnije 30 dana prije
njezine primjene.
U prvoj godini ugovorena cijena ne smije se mijenjati.
Općinsko načelnik Općine Ervenik dužno je u roku
od 15 dana od podnošenja prijave donijeti odluku o tome
prihvaća li ili odbacuje predloženi cjenik, u suprotnom
smatrat će se da je suglasnost na cjenik dana.
Ukoliko općinski načelnik Općine Ervenik donese
negativno mišljenje na predloženi cjenik komunalnih usluga, isti se ne može primijeniti.
Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno
sadrži:
- Visinu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja
usluge,
- Strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
- Predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,
- razlog za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem
i kalkulacijom i
- dan promjene nove cijene.
Članak 28.
Cijenu za pruženu komunalnu uslugu plaća vlasnik
nekretnine ili korisnik.
Ukoliko korisnik usluge nije platio uslugu duže od 60
dana davatelj usluge obustavit će pružanje komunalne us-
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
luge i istodobno pokrenuti postupak naplate nenaplaćenih,
a dospjelih potraživanja.
Članak 29.
Ukoliko pravne i fizičke osobe kojima je povjereno
obavljanje komunalnih djelatnosti u smislu ove odluke,
ne obavljaju povjerene djelatnosti na način utvrđen ovom
odlukom ili ugovorom kojim se štiti interes Općine Ervenik
i njenih građana, općinski načelnik Općine Ervenik dužan
je pokrenuti postupak za oduzimanje prava obavljanja
određenim komunalnim djelatnostima i raskid ugovora
o koncesiji odnosno raskid ugovora o davanju određenih
usluga.
IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Ugovori sklopljeni prije ove odluke ostaju na snazi do
isteka Ugovora.
Članak 31.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-02/10-01/4
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik, 04. listopada 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
Članak 3.
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola,
političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od
10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a određenog
u članku 3. stavku 1.ove odluke.
Članak 4.
Sredstva za redovito financiranje nezavisnog vijećnika
općinskog vijeća koji je izabran s nezavisne općinske liste
raspoređuju se tako da vijećniku pripada iznos sredstava
koji je utvrđen za svakog pojedinog vijećnika Općinskog
vijeća.
Članak 6.
Odluku o raspoređivanju sredstava prema ovoj odluci,
sukladno zakonu i sredstvima osiguranim u proračunu
Općine Ervenik donosi upravno tijelo.
Raspoređena sredstava doznačuju se putem Jedinstvenog upravnog odjela na žiro račun ogranka političke
stranke te na poseban račun nezavisnog člana Općinskog
vijeća za redovito financiranje njihove djelatnosti
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 400-01/10-01/2
Urbroj:2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
____________________
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
7
Na temelju članka 12. i 26. stavka. 4. Zakona o financiranju političkih stranaka nezavisnih lista i kandidata
(„Narodne novine“, broj 1/07) i članka 29. Statuta Općine
Ervenik («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 13/01, 4/06 i 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Ervenik,
na 14. sjednici, od 13. prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka
i članova nezavisnih općinskih lista
Članak 1.
U proračunu Općine Erveniko siguravaju se sredstva
za financiranje rada političkim strankama tako da se u
proračunu za tekuću godinu osiguravaju sredstva u iznosu
od 2 % ostvarenih poreznih prihoda proračuna iz prethodne
godine.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se
političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika
u Općinskom vijeću Općine Ervenik, tako da pojedinoj
političkoj stranki pripadaju sredstva razmjerno broju
njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Strana 81 - Broj 1
____________________
8
Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
29. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 13/01, 4/06 i 10/09), Općinsko
vijeće Općine Ervenik, na 14. sjednici, od 13.prosinca
2010. godine, donosi
ODLUKU
o naknadi za opremu novorođenog djeteta
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja
prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta koju
osigurava Općina Ervenik te visina naknade i postupak
njezina ostvarivanja.
Članak 2.
Naknada za opremu novorođenog djeteta je novčani
iznos na koji imaju pravo roditelji.
Strana 82 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta može
ostvariti i koristiti jedan od roditelja :
- za dijete rođeno nakon 01.01.2011. godine - koji
je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na
području Općine Ervenik .
- Naknada za opremu novorođenog djeteta roditelju
podnositelju zahtjeva pripada u jednokratnom iznosu.
Članak 4.
Sredstva naknade za opremu novorođenog djeteta
osiguravaju se u proračunu Općine Ervenik .
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog
djeteta , po djetetu , iznosi 2.000,00 kuna (tisuću kuna).
Sredstva naknade za opremu novorođenog djeteta isplatiti
će se u roku od 30 dana od odlučivanja o zahtjevu.
Članak 5.
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za opremu
novorođenog djeteta podnosi se Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Ervenik.
Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o državljanstvu
i prebivalištu oba roditelja, te izvod iz matice rođenih
za dijete za koje se podnosi zahtjev.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel odlučuje o pravu na
naknadu za opremu novorođenog djeteta na temelju
priloženih dokaza u roku od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva.
Naknada se isplaćuje na žiro račun jednog od
roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev.
ODLUKU
o imenovanju voditelja
za financijsko upravljanje i kontrole
I.
Ovom odlukom imenuje se Momir Novaković,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ervenik
osobom zaduženom za voditelja za financijsko upravljanje
i kontrolu u Općini Ervenik.
II.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran
je za uspostavu, razvoj i provođenje sustava financijskog
upravljanja i kontrola u Općini Ervenik.
III.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole priprema
godišnje izvješće o aktivnostima vezanima uz uspostavu
i razvoj financijskog upravljanja i kontrola te ga, nakon
odobrenja općinskog načelnika Općine Ervenik, dostavilja
Ministarstvu financija, Upravi za harmonizaciju unutarnje
revizije i financijske kontrole (Središnjoj harmonizacijskoj jedinici) do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu
godinu.
IV.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 023-05/10-01/2
URBROJ: 2182/14-01-10-01
Ervenik 13. prosinca 2010.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKI NAČELNIK
Miloš Samardžija, dipl. iur., v. r.
KLASA: 550-01/10-01/1
URBROJ: 2182/14-01-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
____________________
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ERVENIK
PREDSJEDNIK
Mirko Vujanić, prof., v.r.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1
Utorak, 25. siječnja 2011.
Na temelju članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru (NN, broj 141/06) i članka 46. Statuta Općine Ervenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
13/01, 04/06 i 10/09), općinski načelnik Općine Ervenik,
dana 13. prosinca 2010. godine, donosi
2
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08), na prijedlog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Općine
Ervenik, dana 13. prosinca 2010.godine, donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Ervenik
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo,
naziv i opis poslova i radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti
za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja
od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Ervenik.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 83 - Broj 1
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove određene
zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Ervenik, Statutom i drugim
propisima.
Općinski načelnik usklađuje i nadzire obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u
muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na
muške i ženske osobe.
U razdoblju odsutnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela njegove poslove može obavljati službenik
upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik, ako
nije imenovan privremeni pročelnik.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i
odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu
pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta
navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno
namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.
U slučaju upražnjenog radnog mjesta voditelja Vlastitog
pogona ili odsustva voditelja, Vlastitim pogonom izravno
upravlja općinski načelnik ili osoba koju on za to pisano
ovlasti.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni
upravni odjel samostalan je u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima općine.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog
vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela.
U Jedinstvenom upravnom odjelu kao poseban pogon
može se organizirati Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti Općine Ervenik.
Općinsko vijeće donosi posebnu odluku o osnivanju
Vlastitog pogona.
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni
upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja
• društvenih djelatnosti,
• gospodarstva,
• financija,
• komunalnih djelatnosti ,
• zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
• prometa i veza,
• imovinsko pravnih odnosa,
• upravljanja nekretninama na području općine,
• kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao
jedinice lokalne samouprave.
Kad se osnuje vlastiti pogon za komunalne djelatnosti iz
stavka 2. ovog članka obavlja naročito poslove održavanja
javnih i zelenih površina, groblja, sakupljanja komunalnog
otpada i njegov odvoz na službeno odlagalište.
II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 5.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Vlastitim pogonom neposredno upravlja voditelj
pogona.
Pročelnik organizira i usklađuje rad Jedinstvenog
upravnog odjela .
Voditelj pogona organizira i usklađuje rad Vlastitog
pogona.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara općinskom načelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada Vlastitog pogona
voditelj pogona odgovara općinskom načelniku .
Članak 6.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona osiguravaju se u proračunu Općine Ervenik.
Članak 7.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općin aktiva
Općine Ervenik, pravilima struke te uputama pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja Vlastitog pogona,
i drugih nadređenih službenika.
IV. RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 8.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na radno
mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno
mjesto propisano zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“,broj 74/10) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta
službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez
položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena
pod pretpostavkama propisanima zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.
Članak 9.
Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u
skladu sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvu za
provedbu natječaja za prijam u službu pruža Jedinstveni
upravni odjel Općine Ervenik.
Općinski načelnik daje prethodno odobrenje za popunu
radnog mjesta prijmom službenika u službu, odnosno
namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom
prijma u službu
V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Strana 84 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Članak 10.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu i u Vlastitom
pogonu, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih
mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnome mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.
će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom,
u rokovima i na način propisan zakonom.
Članak 11.
Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta
sistematizirano više izvršitelja, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela i voditelj Vlastitog pogona raspoređuje
obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima i
namještenicima raspoređenima na odnosno radno mjesto,
uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.
Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
VI. VO Đ ENJE UPRAVNOG POSTUPKA I
RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA
OPĆINA ERVENIK
Članak 12.
U upravnom postupku postupa službenik u opisu
poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o
upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima
ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju
upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje
upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima
odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje
postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik upravnog odjela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije
određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom,
za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik upravnog
odjela.
VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA
Članak 13.
Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama
te druga srodna pitanja određuje općinski načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom Jedinstvenog upravnog
odjela.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu
u sjedište općinske uprave te na web stranci Općine.
Članak 14.
Na zgradi u kojoj djeluje općinska uprava ističe se
naziv Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu s propisima
o uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena
dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova
koje obavljaju.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u
radnom odnosu, u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit
Službenicima i namještenicima će rješenjem o
rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u rješenjima
o rasporedu važećima na dan stupanja na snagu ovog
Pravilnika.
KLASA: 023-05/10-01-2/1
URBROJ:2182/14-03-10-1
Ervenik 13. prosinca 2010.
OPĆINSKI NAČELNIK
Miloš Samardžija, dipl. iur., v. r.
____________________
3
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 28/10), načelnik Općine Ervenik, dana
13.prosinca 2010. godine, donosi
PRAVILNIK
o dodatku za uspješnost na radu
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji utvrđivanja
natprosječnih rezultata rada službenika i namještenika
Općine Ervenik te način isplate dodatka za uspješnost na
radu.
Članak 2.
Kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada
službenika i namještenika jesu:
1. godišnja ocjena,
2. inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela racionalizaciji poslovanja,
3. uspješno i pravodobno rješavanje složenih predmeta
ili drugih radnih zadataka od velikog značaja za djelovanje
Općine Ervenik,
4. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno
povećanog opsega posla,
5. obavljanje poslova odsutnog službenika , odnosno
namještenika, uz redovito obavljanje vlastitog posla, u
neprekinutom razdoblju od najmanje 60 dana,
6. uspješno pružanje pomoći drugim službenicima i
namještenicima, lokalnim udrugama građana, pravnim i
fizičkim osobama na lokalnoj razini, izvan poslova radnog
mjesta službenika, odnosno namještenika,
7. djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je doprinijelo ugledu ili afirmaciji Općine Ervenik,
8. drugo iznimno postignuće koje opravdava isplatu
dodatka za uspješnost na radu.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Bruto iznos dodatka za uspješnost na radu (u nastavku teksta: dodatak) isplaćuje se u postotku bruto plaće
službenika, u rasponu od 10 do 100 posto.
Bruto plaćom iz stavka 1. ovoga članka razumijeva
se umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće s
uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na
plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka,
bez jednokratnih dodataka na plaću.
Dodatak može biti određen i u apsolutnom iznosu, u
okviru raspona iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 4.
Službenik ili namještenik koji je ocijenjen ocjenom
»odličan« ima pravo na dodatak u iznosu propisanom
općim aktom kojim su uređeni kriteriji i način provođenja
ocjenjivanja službenika i namještenika.
Članak 5.
Ispunjavanje kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika
utvrđuje te rješenje o isplati dodatka donosi osoba nadležna
za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i
namještenika, u okviru mase sredstava za dodatke određene
za Jedinstveni upravni odjel osigurane u proračunu Općine
Ervenik
Članak 6.
Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće za mjesec
u kojem je nastupila izvršnost rješenja o isplati dodatka.
Članak 7.
U razdoblju do određivanja mase sredstava za dodatke
za Jedinstveni upravni odjel, dodatak se isplaćuje iz mase
sredstava za plaće, uz prethodnu suglasnost općinskog
načelnika.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 121-01/10-01/1
URBROJ: 2182/14-03-10-1
Ervenik, 13. prosinca 2010.
OPĆINA ERVENIK
OPĆINSKI NAČELNIK
Miloš Samardžija, dipl. iur., v. r.
____________________
3. PROČELNIK
1
Uspoređenjem izvornog i objavljenog teksta Odluke
o izradi Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone
Pađene, Klasa: 350-03/10-01/1, Urbroj: 2182/01-04/1-10-1
od 03. kolovoza 2010. godine (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 11/10), utvrđeno je da je prilikom
objave nastala greška, te se daje
Strana 85 - Broj 1
I S PRAVAK
Odluke
o izradi Urbanističkog plana uređenja
poduzetničke zone „Pađene“
Tekst članka 10. Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja poduzetničke zone Pađene („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 11/10), treba da glasi:
Članak 10.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana
daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade
Plana:
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Županijski zavod za prostorno uređenje
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski
odjel Šibenik
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu prirode
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava Šibensko-kninska
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik
Odjel za zaštitu i spašavanje
MINISTARSTVO OBRANE
Uprava za materijalne resurse
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Tehnički sektor
HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o.
„ELEKTRA“ Šibenik
KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O. KNIN
HT HRVATSKI TELEKOM d.d.
Telekomunikacijski centar Šibenik
HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Šibensko-kninske županije
HRVATSKE VODE d.o.o.
Vodnogospodarski odjel
HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Šibenik
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA
I RURALNOG RAZVOJA
Uprava za poljoprivredno zemljište
Strana 86 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Utorak, 25. siječnja 2011.
KLASA: 350-01/10-01/2
URBROJ: 2182/14-10-01
Ervenik, 06. prosinca 2010.
MJESNI ODBOR PAĐENE
Ovaj ispravak objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
OPĆINA ERVENIK
PROČELNIK
Momir Novaković, prof. v. r.
____________________
VII.
OPĆINA KIJEVO
1. OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 96/03 i 87/08), članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 69/97, 127/00, 59/01,
117/01, 150/02 i 147/03, 132/06 i 73/08) i članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 08/09), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 23.prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Kijevo za 2010. godinu
OPĆI DIO
BROJ
KONTA
6
61
611
613
614
63
633
634
64
641
642
65
651
652
7
71
711
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
35
352
37
VRSTA
PLANIRANO
PRIHODA/RASHODA
ZA 2010.
PRIHODI POSLOVANJA
8.709.000,00
Prihodi od poreza
715.000,00
Porez i prirez na dohodak
700.000,00
Porez na imovinu
5.000,00
Porez na robu i usluge
10.000,00
Pomoć iz inozemstva i od subj. unutar opće države 7.853.000,00
Pomoći iz proračuna
800.000,00
Pomoć od ostalih subjekata unutar opće države
7.053.000,00
Prihodi od imovine
31.000,00
Prihodi od fincijske imovine
1.000,00
Prihodi od nefininancijske imovine
30.000,00
Prihodi od adm. pristojbi
110.000,00
Administrativne pristobe
10.000,00
Prihodi po posebnim propisima
100.000,00
PRIH. OD PRODAJE N. IM.
300.000,00
Prihodi od prodaje nepr. imovine
300.000,00
Prihodi od prodaje mat. imovine
300.000,00
RASHODI POSLOVANJA
2.579.000,00
Rashodi za zaposlene
408.000,00
Plaće
340.000,00
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
Doprinosi na plaće
58.000,00
Materijalni rashodi
1.600.000,00
Naknade troškova zaposlenima
50.000,00
Rashodi za materijal i energiju
250.000,00
Rashodi za usluge
1.000.000,00
Ostali nespomenuti rash. poslov.
300.000,00
Financijski rashodi
31.000,00
Kamate za primljene zajmove
6.000,00
Ostali financijski rashodi
25.000,00
Subvencije
200.000,00
Subvencije trg. društvima
200.000,00
Naknade građ.i kućanstvima
150.000,00
PROMJENA
+ / -5.726.900,00
-205.700,00
-200.500,00
-5.000,00
-200,00
-5.585.600,00
-125.000,00
-5.460.600,00
-9.700,00
-700,00
-9.000,00
74.100,00
-8.900,00
83.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-1.163.000,00
86.700,00
76.000,00
-2.900,00
13.600,00
-907.500,00
-18.500,00
-40.000,00
-679.000,00
-170.000,00
-9.700,00
-1.800,00
-7.900,00
-77.500,00
-77.500,00
-108.000,00
OSTVARENO
2010.
2.982.100,00
509.300,00
499.500,00
0,00
9.800,00
2.267.400,00
675.000,00
1.592.400,00
21.300,00
300,00
21.000,00
184.100,00
1.100,00
183.000,00
0,00
0,00
0,00
1.416.000,00
494.700,00
416.000,00
7.100,00
71.600,00
692.500,00
31.500,00
210.000,00
321.000,00
130.000,00
21.300,00
4.200,00
17.100,00
122.500,00
122.500,00
42.000,00
Utorak, 25. siječnja 2011.
372
38
381
4
42
422
424
45
451
452
5
54
542
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ostale nakn. građ. i kućanstvima
Ostali rashodi
Tekuće donacije
RASHODI ZA NAB. NEF. IM.
Rash. za nabavu pr. dug. im.
Postrojenje i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostalo
Rashodi za dodatna ul. na nef. i.
Dodatna ul. na građ. objektima
Dodatna ul. na postroj. i opremi
IZDACI ZA FI. IMOVINU
Izdaci za otpl. glavnice
Otplata glavnice primlj. zajmova
Strana 87 - Broj 1
150.000,00
190.000,00
190.000,00
6.400.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
6.380.000,00
6.380.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-108.000,00
-147.000,00
-147.000,00
-4.868.200,00
-5.200,00
-20.000,00
14.800,00
-4.863.000,00
-6.320.000,00
1.457.000,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
42.000,00
43.000,00
43.000,00
1.531.800,00
14.800,00
0,00
14.800,00
1.517.000,00
60.000,00
1.457.000,00
34.300,00
34.300,00
34.300,00
1.694.000,00
1.444.000,00
340.000,00
10.000,00
58.000,00
50.000,00
120.000,00
775.000,00
60.000,00
6.000,00
25.000,00
-788.000,00
-604.000,00
76.000,00
-2.900,00
13.600,00
-18.500,00
-40.000,00
-606.500,00
-16.000,00
-1.800,00
-7.900,00
906.000,00
840.000,00
416.000,00
7.100,00
71.600,00
31.500,00
80.000,00
168.500,00
44.000,00
4.200,00
17.100,00
30.000,00
30.000,00
4.300,00
4.300,00
34.300,00
34.300,00
Aktivnost 3
Općinsko vijeće
329 Ostali nespomenuti rash. poslovanja
220.000,00
220.000,00
-154.000,00
-154.000,00
66.000,00
66.000,00
GLAVA 2. KOMUNALNI POSLOVI
Aktivnost 1.
Javna rasvjeta
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
195.000,00
130.000,00
65.000,00
-65.000,00
0,00
-65.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
Aktivnost 2.
Održavanje cesta i drugih javnih površina
323 Rashodi za usluge
50.000,00
50.000,00
-24.500,00
-24.500,00
25.500,00
25.500,00
Aktivnost 3.
Deratizacija i dezinsekcija
323 Rashodi za usluge
10.000,00
10.000,00
4.800,00
4.800,00
14.800,00
14.800,00
100.000,00
100.000,00
12.200,00
12.200,00
112.200,00
112.200,00
GLAVA 3. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
381 Tekuće donacije vatrogascima
40.000,00
-40.000,00
0,00
GLAVA 4. KULTURNE MANIFESTACIJE
Aktivnost 1.
Kijevski književni susreti
329 Ostali nespomenuti ras. poslovanja
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
-58.000,00
-58.000,00
42.000,00
42.000,00
POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava 1.
Općinsko poglavarstvo, vijeće i administracija
Aktivnost 1.
Administrativno i stručno osoblje
311
Plaće
312
Ostali rash. za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
321
Naknada troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti ras. poslovanja
342
Kamate na primljene zajmove
343
Ostali financijski rashodi
5
542
Izdaci za fin. imovinu
Otplata glavnice pr. zajmova
Aktivnost 4.
Sanacija divljih deponija
323 Rashodi za usluge
Aktivnost 2.
KUD Dinara Kijevo
381 Tekuće donacije
GLAVA 5. SOCIJALNA SKRB
Aktivnost 1.
Pomoć građanima
372 Ostale naknade građanima
Strana 88 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost 2.
Pomoć učenicima i studentima
372 Ostale naknade građanima
Utorak, 25. siječnja 2011.
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
-30.000,00
-30.000,00
80.000,00
80.000,00
Aktivnost 2.
Održavanje groblja i zelenih površina
352 Subvencije trgovačkim društvima
50.000,00
50.000,00
-14.500,00
-14.500,00
35.500,00
35.500,00
Aktivnost 3.
Održavanje građevinskih objekata
352 Subvencije trgovačkim društvima
10.000,00
10.000,00
-3.000,00
-3.000,00
7.000,00
7.000,00
GLAVA 7. SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
352 Subvencije za razvoj poduzetništva
30.000,00
-30.000,00
0,00
GLAVA 8. TEKUĆE DONACIJE
Aktivnost 1.
Tekuće donacije sportskim društvima
381 Tekuće donacije
90.000,00
90.000,00
-61.900,00
-61.900,00
28.100,00
28.100,00
Aktivnost 2.
Tekuće donacije neprofitnim organizacijama
381 Tekuće donacije
55.000,00
55.000,00
-40.100,00
-40.100,00
14.900,00
14.900,00
GLAVA 8. KAPITALNA ULAGANJA
Aktivnost 1.
Postrojenja i oprema
422 Postrojenja i oprema
424 Knjige, umjetnička djela i ostalo
20.000,00
20.000,00
0,00
-5.200,00
-20.000,00
14.800,00
14.800,00
0,00
14.800,00
6.380.000,00
6.380.000,00
0,00
-4.863.000,00
-6.320.000,00
1.457.000,00
1.517.000,00
60.000,00
1.457.000,00
GLAVA 6. SUBVENCIJE KOMUNALNOM DRUŠTVU
Aktivnost 1.
Održavanje lokalnih prometnica
352 Subvencije trgovačkim društvima
Aktivnost 2.
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
451 Dodatna ulaganja na građ. objektima
452 Dodatna ulag.na postroj. i opremi
Ovaj proračun stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa:400-06/10-01/11
Ur. broj:2182/15-01/10-08
Kijevo, 23. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04 i 178/04) i članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine
Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 08/09), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 23. prosinca 2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kijevo
za 2010. godinu
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, te za nabavku opreme i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarenje programa.
Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na područje
Općine Kijevo za 2010. godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje na
sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade
za priključenje, Proračuna Općine Kijevo i drugih izvora
utvrđenih posebnim zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM SREDSTAVA
Članak 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršiti će se gradnja, rekonstrukcija i investicijsko održavanja slijedećih projekata
s procjenom troškova kako slijedi:
1. JAVNA RASVJETA, NERAZVRSTANE CESTE,
NOGOSTUP, JAVNE POVRŠINE I GROBLJE
a) Predviđeni iznos sredstava za ostvarivanje dijela
programa koji se odnosi na izgradnju i održavanje nerazvrstanih cesta, nogostupa,javne rasvjete i izgradnje
središnjeg trga su:
Utorak, 25. siječnja 2011.
IZVORI SREDSTAVA
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2010. godina
- Općinski proračun
0,00
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost
1.457.000,00
UKUPNO:
1.457.000,00
b) U skladu s predviđenim sredstvima planira se izvršiti
gradnja komunalne infrastrukture
2010. godina
Izgradnja i održavanje nerazvrstanih
cesta
0,00
- izgradnja nofostupa
0,00
- izgradnja groblja
0,00
- modernizacija javne rasvjete 0,00
UKUPNO:
0,00
-
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršiti će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom.
Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe
projekata ovaj Program se može mijenjati i nadopunjavati
tokom razdoblja za koji je donijet.
Članak 6.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b. Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Kijevo iskazani su s PDV-om.
Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa: 363-01/10-01/11
Ur.broj: 2182/15-01/10-03
Kijevo, 23. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
____________________
3
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03-pročišćeni tekstu,
82/04 i 178/04) i članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
08/09), Općinsko vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od
23.prosinca 2010. godine, donosi
Strana 89 - Broj 1
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanje komunalne infrastrukture na
području Općine Kijevo u 2010. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2010. godini na području Općine Kijevo
za komunalne djelatnosti:
1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina
2. održavanje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. održavanje groblja
5. održavanje javne rasvjete.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnim za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2010. godini održavanje komunalne infrastrukture iz
članka 1. ovog Programa u Općini Kijevo obuhvaća:
1. ODRŽAVANJE CISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. Čišćenje komunalnog otpada s divljih odlagališta
na Području Općine Kijevo
112.200,00
UKUPNO:
112.200,00
Sredstva za financiranje navedenih radova financirati
će se iz odobrenih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost.
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta, nasipanje oštećenja
na neasfaltiranim cestama, betoniranje rubnjaka uz asfaltirane ceste
25.500,00 kn
Sredstva za izvršavanja ovih radova financirati će se iz
komunalne naknade i proračuna Općine Kijevo.
3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
3.1. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
130.000,00 kn
3.2. tekuće održavanje i zamjena dotrajalih svjetiljki,
osigurača i ostalog potrošnog materijala 0,00 kn
UKUPNO:
130.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
financirati će se iz komunalne naknade i proračuna Općine
Kijevo.
Strana 90 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Članak 3.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa
utvrđuju se u ukupnom iznosu od 267.700,00 kuna.
1. jednokratne novčane pomoći,
2. troškovi ogrijeva i
3. ostale oblike pomoći.
Članak 4.
Iznosi navedeni u Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Kijevo u 2010. godini
iskazani su s PDV-om.
1. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja. 2010. godine.
Klasa: 363-05/10-01/11
Ur.broj: 2182/15-01/10-04
Kijevo, 23. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Jednokratna novčana pomoć će se osigurati u godišnjem
iznosu u slijedećih slučajevima:
- Jednokratna pomoć učenicima osnovnoškolskog
obrazovanja za kupnju knjiga i ostalog školskog pribora u
ukupnom iznosu od 4.970,00 kn
- jednokratne pomoći stimulacijskog karaktera
roditeljima za novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00
kuna
- jednokratne pomoći stimulacijskog karaktera za
novosklopljeni brak uz uvjet da nevjesta i ženik prvi put
stupaju u brak u iznosu od 1.000,00 kuna po sklopljenom
braku
- naknada za prijevoz učenika u iznosu od 21.560,00
kuna.
____________________
Korisnicima jednokratnih pomoći stimulacijskog karaktera uskratiti će se pravo na pomoć ukoliko domaćinstvo u
kojem prebivaju odnosno borave duguje prema općinskom
proračunu po bilo kojoj osnovi.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97, 27/01,59/01,82/01 i 103/03) i
članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09),Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 23. prosinca 2010.
godine, donosi
2. PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima
socijalne skrbi (samcu ili obitelji) koji se griju na drva.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju
u Proračunu Županije Šibensko-kninske u ukupnom iznosu
od 13.300,00.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalnih potreba Općine Kijevo
za 2010. godinu
3. OSTALI OBLICI POMOĆI
Osim navedenih oblika pomoći Općina Kijevo sudjeluje
u osiguranju i drugih oblika pomoći, kako slijedi:
- Stipendije učenicima višeg i visokoškolskog obrazovanja – 0,00.
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
4
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim programom se utvrđuju oblici kojima će se
osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje osnovnih životnih
potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje
one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti
zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih
okolnosti, te iskaz financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2010. godini.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe
koja ostvaruje pravo na pomoć.
Članak 2.
Korisnici pomoći moraju biti državljani Republike
Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na području
Općine Kijevo.
SOCIJALNE POTREBE
Članak 3.
Sredstva za ostvarenje programa socijalnih potreba,
rasporediti će se za:
Članak 4.
Jednokratne novčane pomoći i sredstva za podmirenje
troškova ogrijeva će se uplaćivati na osobne račune korisnika odnosno isplaćivati će se korisnicima iz blagajne.
4. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Provedba ovog Programa u dijelu koji se odnosi na
pomoći za ogrijev realizirati će se u suradnji s Centrom
za socijalnu skrb Knin i Upravnim odjelom za zdravstvo i
socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa: 550-01/10-01/11
Ur.broj: 2182/15-01/10-05
Kijevo, 23. prosinca 2010.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
____________________
5
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi («Narodne novine“, broj 47/90 i 27/93)
i članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09), Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 23. prosinca 2010.
godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Kijevo za
2010. godinu
UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim programom se utvrđuju svi oblici poticanja i
promicana kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose
razvitku i unapređenju kulturnog života na području Općine
Kijevo, njihov sadržaj i opseg, kao i iskaz financijskih
sredstava za njegovo ostvarenje u 2010. godini.
JAVNE POTREBE U KULTURI
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kijevo rasporediti će se za:
1. djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija u
kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog
stvaralaštva,
2. kulturne akcije i manifestacije,
3. adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na objektima
kulture
1. Djelatnost i poslovi udruženja i drugih organizacija
u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
Kulturno –umjetničke udruge s različitima područjima
umjetničkog stvaralaštva predstavljaju značajan oblik
djelovanja u sferi kulture na području Općine Kijevo.
Za unapređenje djelovanja kulturno-umjetničkih udruga
i umjetničkog stvaralaštva, proračunom su predviđena
sredstva kako slijedi:
1. Pomoć Muzeju grada Knina
0,00
2. Pomoć KUD Kijevo
0,00
3. Tiskanje lista naše Kijevo
0,00
Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljenim financijskim planovima pojedine udruge, s definiranim
programom i za to specificiranim izdacima.
2. Kulturne akcije i manifestacije
Tijekom 2010. godine na području Općine Kijevo
Strana 91 - Broj 1
planira se organizacija slijedećih kulturnih, zabavnih i
drugih akcija odnosno manifestacija:
- Kulturna manifestacija Kijevski književni susreti
20.000,00 kuna
Navedena manifestacija se realizira u suradnji sa Pučkim
učilištem Invictus Zagreb, a za tu svrhu su predviđena
proračunska sredstva u iznosu 20.000,00 kuna.
3. Adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na objektima
kulture
Za uređenje i potrebne zahvate na objektima kulture
predviđa se izdvajanje proračunskih sredstava kao slijedi:
1. Uređenje ville rustike
0,00
2. Sanacija Utvrde Glavaš
60.000,00
3. Planinarski dom
0,00
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Sredstva namijenjena za ostvarivanje ovog programa
planirana su proračunom za 2010. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije ovisiti će o prilivu proračunskih
sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave kulturne udruge
ne dostave financijska izvješća o korištenju proračunskih
sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva ovim programom neće biti dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine
Klasa: 612-01/10-01/11
Ur.broj: 2182/15-01/10-06
Kijevo, 23. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
____________________
6
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu («Narodne novine“, broj 111/97,13/98,24/01 i 177/04) i članaka
83., 84. i 85. Statuta Općine Kijevo («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 08/09),Općinsko vijeće
Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 23. prosinca 2010.
godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Kijevo za
2010. godinu
Strana 92 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i
djelatnosti u športu od lokalnog značaja koji pridonose
unapređenju športske djelatnosti na području Općine
Kijevo, kao i iskaz financijskih sredstava za njegovo ostvarenje u 2010. godini.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa:620-01/10-01/ 11
Ur.broj: 2182/15-01/10-07
Kijevo, 23.prosinca 2010.
JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u
športu od lokalnog značaja na području Općine Kijevo
rasporediti će se za:
1. djelatnosti športskih udruga
2. održavanje i izgradnja športskih objekata i
3. ostale športske djelatnosti
1. Djelatnosti športskih udruga
Športske udruge predstavljaju najvažniji oblik poticanja i promicanja športa na području Općine Kijevo. Za
unapređenje djelovanja športskih udruga s ciljem poticanja
aktivnosti djece i mladeži, proračunom su predviđena
sredstva kako slijedi:
- NK «Zrinski» Kijevo
0,00
- HPD Sinjal 1831 Kijevo
1.500,00
- Lovačko društvo Kijevo
5.000,00
- Boćarski klub Kijevo
7.000,00
Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljanim financijskim planovima pojedine udruge, s definiranim
programom i za to specificiranim izdacima.
2. Održavanje i izgradnja športskih objekata
U cilju unapređenja športa tijekom 2010. godine planira
se izvođenje radova na uređenju i opremanju športskih
terena kako slijedi:
- izgradnja nogometnog igrališta
0,00
3. Ostale športske djelatnosti
- sufinanciranje sudjelovanja uspješnih natjecatelja
s područja Općine Kijevo na sportskim natjecanjima –
1.000,00 kuna
- financijska pomoć za rad športskih udruga koje
nemaju sjedište na području Općine Kijevo – 3.600,00
kuna
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 32. Statuta Općine Kijevo (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09), Općinsko
vijeće Općine Kijevo, na 11. sjednici, od 23. prosinca
2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izviješća o obavljenom uvidu
u Proračun i financijske izvještaje Općine
Kijevo za 2009. godinu
1. Općinsko vijeće Općine Kijevo prima na znanje
Izviješće Državnog ureda za reviziju RH- Područnog
ureda Šibenik o obavljenom uvidu u Proračun i financijske
izvještaje Općine Kijevo za 2009. godinu (Klasa: 04101/10-02/11-4, Urbroj: 613-17-10-3, od 16. rujna 2010.
godine) koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 041-01/10-01/11
URBROJ: 2182/15-01/10-09
Kijevo, 23. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stanko Gojević, v. r.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Sredstva namijenjena za ostvarivanje ovog programa
planirana su proračunom za 2010. godinu, a oblik i dinamika njegove realizacija ovisiti će o prilivu proračunskih
sredstava.
Članak. 4.
Ukoliko športske udruge ne dostave financijska izvješća
o korištenju proračunskih sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva ovim programom neće biti dodijeljena.
Utorak, 25. siječnja 2011.
____________________
2. OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 12. Zakona o naseljima („Narodne
novine“, broj 54/88.) Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/00,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36/09) i članka 47. Statuta Općine Kijevo („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/09), općinski
načelnik Općine Kijevo, donosi
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica
i trgova, pločica s brojevima kuća i načinu
podmirivanja troškova
pribavljanja i postavljanja na objekte
Članak 1.
Ploče s imenima naselja, ulica i trgova i pločica s brojevima kuća pribavlja Općina Kijevo, a postavlja vlasnik,
posjednik kuće (objekta).
Poslovi iz stavka 1. smatraju se komunalnom djelatnosti
od lokalnog značenja.
Članak 2.
Troškovi pribavljanja i postavljanja pločica s brojevima kuća padaju na teret vlasnika, odnosno korisnika
kuće(objekta).
Visina naknade za pribavljanje pločica utvrđuje se u
visini od 50,00 kuna (slovima pedeset kuna), a postavljanje
pločica s kućnim brojevima obvezan je izvršiti vlasnikposjednik kuće (objekta).
Naknada iz stavka 2. ovog članka uplaćuje se na žiroračun Općine Kijevo.
Članak 3.
Općina Kijevo će ploče i pločice iz stavka 1. članka 1.
pribavljati kod najpovoljnijeg ponuditelja.
Ploče i pločice moraju biti izrađene od kvalitetnog
materijala.
Članak 4.
Troškove pribavljanja i postavljanja ploča s imenima naselja, ulica i trgova podmiruje Općina Kijevo iz
proračunskih sredstava.
Članak 5.
Obavljanje poslova osnivanja i vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih
brojeva povjerit će se suklasno članku 126. Zakona o
državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, 16/07) Državnoj
geodetskoj upravi, a o čemu će se sklopiti sporazum o
međusobnim pravima i obvezama.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 370-05/10-01/01
Urbroj: 2182/15-01/10-289
Kijevo, 27. prosinca 2010.
OPĆINA KIJEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Stjepan Bajan, v. r.
____________________
Strana 93 - Broj 1
VIII.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
1
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), a u vezi s člankom 13.stavkom 1. Zakona o javnoj
nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08), načelnik
Općine Kistanje, 06.prosinca 2010.godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana nabave
Općine Kistanje u 2010.godini
Članak 1.
Ovom se odlukom vrše izmjene i dopune Plana
nabave Općine Kistanje u proračunskoj 2010.godini,
KLASA: 406-05/10-03-1, URBROJ:2182/16-03-10-1,
od 11.siječnja 2010.godine (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 3/10).
Ovaj Plan nabave temelji se na potrebama Općine
Kistanje , a u skladu s:
a) Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine
Kistanje za 2010.godinu
b) Prvim izmjenama programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22.
st.1.ZKG u 2010.godini
c) Prvim izmjenama programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl.22.st.1.ZKG u 2010.
godini
d) Prve izmjene programa javnih potreba u športu u
2010.godinu
e) Prve izmjene programa javnih potreba iz oblasti
socijalnog programa za 2010.godinu.
Članak 2.
Ovom odlukom o izmjenama i dopunama Plana nabave
Općine Kistanje za 2010.godinu, planiraju se slijedeće
nabave:
Strana 94 - Broj 1
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Naziv predmeta nabave-opis
PLAN
2010.sa
PDV-om
Usluge promidžbe i informiranja-Općinsko vijeće
20.000
Uredski materijal i drugo-Vijeće srpske nacionalne manjine13.000
Uredski materijal i drugo-Jedinstveni upravni odjel
30.000
Sitni inventar i autogume za službeno putničko vozilo
10.000
Usluge održavanja postrojenja i opreme
3.000
Usluge održavanja prijevoznih sredstava -službenog auta
i kombi vozila
10.000
Usluge promidžbe i informiranja
33.000
Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika
60.000
Održavanje službene web stranice
15.000
Geodetsko katastarske usluge
35.000
Održavanje zgrada za redovno korištenje usluge-el.inst.i grom.inst.
28.000
Spomenik-izgradnja
0
Računala i računalna oprema
7.000
Uredska oprema i namještaj
8.000
Računalni programi
10.000
Prostorni plan-Izmjene i dopune
75.000
Plan zaštite i spašavanja-izrada
20.000
Plan protupožarne zaštite-izrada
16.500
Održavanje cesta u ingerenciji JLS
100.000
Javne površine-zelene površine-održavanje
150.000
Električna energija za javnu rasvjetu
420.000
Održavanje javne rasvjete
200.000
Komunalne usluge-održavanje taložnika
15.000
Održavanje precrpnice-pumpe itd.novo naselje Kistanje 1/215.000
Održavanje vodovodnog sustava i uređaja
100.000
Nabava kombinirke-građevinskog stroja
750.000
Nabava uređaja ,opreme i sl.za zaštitu okoliša
50.000
Uređaji,strojevi,oprema za ostale namj.
-ostalo/oprema za dječje igrališ.
0
Izvedba nogostupa na državnoj cesti D 59 Đevrske
750.000
Izgradnja,sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta-ostale
0
Uređenje Šubićeve ulice u mjestu Kistanje
50.000
Dječje igralište/ili oprema za dječje igralište-izgradnja
10.000
Izgradnja vodovodne mreže
92.000
Ulaganje u održavanje vodovodnog sustava
0
Gradnja-rekonstrukcija pročistača fekalnih
voda K 1(dio ,dio EIB 2)
30.000
Sanacija i rekonstrukcija javne rasvjete u ul.A.Glasnovića 75.000
Projektna dokumentacija za dječji vrtić
30.000
Projektna dokumentacija za vodovod Ležaić/Reljići
30.000
Planiranje terena odlagališta otpada Macure
25.000
Plan gospodarenja otpadom -izrada
24.500
Glavni projekt sanacije odlagališta Macure
86.000
Sanacija odlagališta otpada Macure
400.000
Školski pribor za predškolski odgoj MALA ŠKOLA
3.000
Održavanje šporskig objekata-igrališta
8.000
Ivoševci-malonogometno igralište -opremanje (HYPO BANKA)0
Provedba projekta “Pomoć starim i nemoćnim osobama” 150.000
Deratizacija
30.000
Veterinarske usluge
8.000
Pogonsko gorivo-dizel za komunlano vozilo
30.000
Sitni inventar i autogoume-za komunalno vozilo
27.000
Službena odječa i obuča
2.000
Održavanje komunalnog vozila
5.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
Procjena
Prve
vrijednosti izmjene
bez PDV-a proračuna
2010. bez
PDV-a
Pozicija
proračuna
na kojoj su
sredstva
planirana
16.260
10.569
24.390
8.130
2.439
16.260
0
24.390
17.887
4.207
T100001-3233
T300001-3221
T400001-3221
T400001-3221
T400001-3221
8.130
26.829
48.780
12.195
28.455
3.150
26.830
32.521
6.516
35.166
T400001-3221
T400001-3221
T400001-3221
T400001-3221
K700005-3237
22.764
0
5.691
6.504
8.130
60.975
16.260
13.414
81.300
121.951
341.493
162.601
12.195
12.195
81.300
609.756
40.650
29.196
45.077
0
0
500
20.000
20.000
16.500
81.748
170.792
300.814
142.277
12.196
0
65.041
0
0
T400002-3223
T400005-4214
T400005-4221
T400005-4221
T400005-4262
K400007-4264
A500002-3237
A500002-3237
T600001-3232
T600002-3232
T600003-3223
T600003-3232
A600004-3234
A600004-3234
A600005-3232
K600006-4227
K600006-4227
0
609.756
0
40560
8.130
74.796
0
28.456
528.456
509.556
0
12.196
0
80.000
K600006-4227
K700001-4213
K700001-4213
K70001-4213
K700001-4213
K700002-4214
T600005-3232
24.390
60.975
24.390
24.390
20.325
19.918
69.918
325.203
2.439
6.504
0
121.951
24.390
6.504
24.390
21.951
1.625
4.065
65.041
66.831
0
0
32.521
20.000
31.648
0
2.144
12.196
8.055
158.800
24.391
12.196
20.325
2.845
5.000
27.642
K700003-4214
K00004-4214
K700005-4264
K700005-4264
T800001-3232
K800001-3237
K800001-4264
K800001-4214
T110001-3221
T160001-3232
T160001-32251
T210001-38
P220001-3234
P220001-3236
T230001-3223
T230001-3225
T230001-3221
T230001-3232
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Ova odluka o prvim izmjenama Plana nabave Općine
Kistanje za 2010. godinu stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se od 01.siječnja do 31.prosinca
2010.godine.
KLASA:406-05/10-03-1
URBROJ:2182/16-03-10-2
Kistanje, 06.prosinca 2010.
Strana 95 - Broj 1
2
Na temelju članka 13.Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine”, broj 110/07 i 125/08) i članka 46. Statuta Općine
Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/09), načelnik Općine Kistanje, 13.prosinca 2010.
godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Plana nabave za 2011.godinu
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Slobodan Rončević, v. r.
Članak 1.
Ovim Planom nabave Općine Kistanje za 2011.godinu,
planiraju se slijedeće nabave:
____________________
R.br. Aktivnost
Broj
konta
Predmet nabave
Procijenjena
Planirana Postupak i
vrijednost
sredstva
način
(bez PDV-a) (s PDV-om)
nabave
Roba
radovi
usluga
Nabava za funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela
1
2
T100001
T100001
3233
3293
Usluge promidžbe i informiranja
16.260
Reprezentacija-općinske manifestacije 16.260
20.000
20.000
izravno
izravno
usluge
izravno
roba
izravno
izravno
izravno
izravno
izravno
izravno
usluge
roba
roba
roba
roba
usluge
izravno
usluge
izravo
izravno
izravno
izravno
izravno
izravno
izravno
izravno
izravno
usluge
usluge
usluge
usluge
usluge
usluge
roba
roba
roba
izravno
izravno
Četvero
godišnji
ugovor
usluge
usluge
radovi
100.000 Vlast.pog.
400.000
radovi
usluge
Nabava za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Kistanje
1
T300001
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.886
22.000
Nabava za funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela
1
2
3
4
5
6
7
T400001
T400001
T400001
T400001
T400001
T400001
T400001
3213
3221
3223
3223
3225
3231
3232
8
T400001
3232
9
10
11
12
13
14
15
16
17
T400001
T400001
T400001
T400001
T400001
T400005
T400005
T400005
K400007
3233
3237
3237
3238
3293
4221
4221
4262
4264
18
19
A500002
T600001
3237
3232
20
T600002
3232
21
T600003
3223
Stručno usavršavanje djelatnika
12.195
15.000
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi24.390 30.000
Energija
50.000
61.500
Energija
23.170
28.499
Sitni inventar i autogume
8.130
10.000
Usluge telefona, pošte i prijevoza
40.650
50.000
Usluge tek.invest.održavanja
postrojenja i opreme
4.065
5.000
Usluge tekuć.invrest.održ.prijevoznih
sredstava
8.130
10.000
Usluge promidžbe i informiranja
24.390
30.000
Geodetsko katastarske usluge-ostalo
4.065
5.000
Održavanje web stranice
8.130
10.000
Računalne usluge
8.130
10.000
Reprezentacija-općinske manifestacije 24.390
30.000
Računala i računalna oprema
4.065
5.000
Uredska oprema i namještaj
32.520
40.000
Ulaganja u računalne programe
4.065
5.000
Prostorno planiranje-ostala nemater.
proizv.imovina
55.975
75.000
Plan zaštite i spašavanja
16.260
20.000
Usluge teku.i invest.održavanja
nerazvrstanih cesta
81.300
100.000
Usluge tek.invest.održavanja javnih
zelen.površina
Energija-električna -javna rasvjete
81.300
325.203
Strana 96 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
22
T600003
3232
Usluge tekućeg i invest održavanja
javne rasvjete
23
A600004
3234
24
A600004
3234
25
A600005
3232
Komunalne usluge-održavanje
taložnika-čišćenje itd.
Komunalne usluge-održavanje
/čišćenje precrpnice
Održavanje vodoopskrbnog
sustava i uređaja
26
K700001
4213
Izgradnja,sanacija modernizacija
nerazvrstane ceste
Ulica Ante Starčevića u Kistanjama
Utorak, 25. siječnja 2011.
162.601
200.000
Četvero
godišnji
ugovor
radovi i
usluge
12.195
15.000
Izravno
usluge
12.195
15.000
izavno
usluge
65.040
80.000 Izravno/ili
Vodovod i
odvodnja
d.o.o.
Šibenik
radovi
i usluge
406.504
500.000
Otvoreni/
ili kroz
Ugovor
o sufinanc.
100.000 Otvoreni/
ili kroz
Ugovor
o sufinanc.
200.000
izravno
radovi
radovi
27
K700001
4213
28
K700001
4213
29
30
31
32
33
34
35
36
K700001
K700002
K700003
K700004
K700005
T800001
T800001
K800001
4214
4214
4214
4214
3237
3232
3232
4264
37
K800001
4214
38
39
T110001
T160001
3221
3232
Izgradnja,sanacija modernizacija
81.300
nerazvrstane ceste
Ulica Šubićeva i Nikole
Tesle u Kistanjama
Dječje igralište-izgradnja i
16.260
opremanje-Đevrske
Izgradnja vodovoda u Gornjim Ležaićima24.390
30.000
Izgradnja vodovoda-ostali radovi
76.422
94.000
Izgradnja fekalne kanalizacije-Kistanje 165.040
80.000
Izgradnja javne rasvjete-modernizacija497.925
612.448
Geodetsko katastarske usluge-ostalo 12.195
15.000
Planiranje terena odlagališta otpada
32.520
40.000
Sanacija divljih odlagališta
32.520
40.000
Izrada glavnog i izvedbenog
projekta sanacije
odlagališta “Macure-Jelenik”
31.707
39.000
Sanacija odlagališta otpada
“Macure-Jelenik”
1.951.219
2.400.000
Uredski materijal-školski pribor
2.439
3.000
Usluge tek.invest.održ.športskih objekata6.504
8.000
40
P220001
3234
Komunalne usluge- deratizacija
41
42
43
44
45
46
P220001
P220001
T230001
T230001
T230001
T230001
3236
3237
3221
3223
3223
3225
47
T230001
48
T230001
Sveukupno:
3232
3239
Veterinarske usluge
6.504
Usluge nadzora za provedbu deratizacije 1.626
Službena odjeća i obuća
2.439
Gorivo za komunalno vozilo
32.520
Gorivo za kosilice za travu
1.219
Sitni inventar i autogume za
komunalno vozilo
8.130
10.000
Uslug.teku.i invest.održ.komunalnog vozila8.130
10.000
Registracija komunalnog vozila
14.634
18.000
4.479.497
5.695.947
Članak 2.
Ova Odluka o donošenju plana nabave Općine Kistanje
za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”, a primjenjuje se od
01. siječnja do 31.prosinca 2011.godine.
KLASA:406-05/10-03-2
URBROJ:2182/16-03-10-1
Kistanje,14.prosinca 2010.
24.390
izavno
Otvoreni
Otvoreni
otvoreni
izravno
izravno
izravno
usluge
roba
radovi
radovi
radovi
radovi
usluge
radovi
radovi
izravno
usluge
otvoreni
izravno
izravno
radovi
roba
radovi/
usluge
30.000 četverogodišnji
ugovor
8.000
izravno
2.000
Izravno
3.000
izravno
40.000
izravno
1.500
izravno
izravno
izravno
izravno
usluge
usluge
usluge
roba
roba
roba
roba
radovi
usluge
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Slobodan Rončević, v. r.
____________________
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IX.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/09-01/2
Ur.broj:2182/02-01-10-1/1
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
1
Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj
( regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08 ) i članka 86. Statuta
Općine Primošten ( „Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
STAUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Primošten
Članaka 1.
U Statutu Općine Primošten („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 7/09) u poglavlju II.
STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE mijenja
se dosadašnji članak 3. stavak 4. na način da isti
sada glasi:
“Sjedište Općine je u Primoštenu,Sv. Josipa, broj 7”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije «.
Strana 97 - Broj 1
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne
novine”, broj 87/08), članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07 - Odluka USRH i 73/08) i članka 29. Statuta Općine
Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Primošten za 2010. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2010. godinu sastoje se od:
A.
6
7
3
4
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)
PLAN 2010.
I. IZMJENE
14.643.658
0
14.643.658
8.341.450
1.942.430
10.283.880
4.359.778
14.538.760
151.500
14.690.260
9.057.220
3.078.000
12.135.220
2.555.040
B.
8
5
RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
0
0
0
158.000
0
158.000
C.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
4.359.778
-639.619
2.073.421
Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po razredima i skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i
izdataka kako slijedi:
OPĆI DIO
Rač. iz rač. plana
OPIS
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA
6
PRIHODI POSLOVANJA
61
Prihodi od poreza
PLAN 2010.
I. IZMJENE
14.643.658
5.750.000
14.538.760
5.340.000
Strana 98 - Broj 1
611
6111
613
6131
6134
614
6142
6145
63
632
6321
633
6331
6332
634
6341
6342
64
641
6411
6413
6414
642
6421
6422
6423
65
651
6513
6514
652
6522
6523
6526
66
663
6631
664
6641
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
323
3231
3232
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
Porezi na imovinu
Stalni porezi na nepokretnu imovinu
Povremeni porez na imovinu
Porezi na robu i usluge
Porez na promet
Porez na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Pomoći od međunarodnih organizacija
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od kamata za dane zajmove
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Prihodi od zateznih kamata
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Ostale upravne pristojbe
Ostale pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Prihodi vodouprave
Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom
Ostali nespomenuti prihodi
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Tekuće donacije
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
Prihodi za financiranje rashoda poslovanja
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Utorak, 25. siječnja 2011.
3.500.000
3.500.000
1.750.000
550.000
1.200.000
500.000
300.000
200.000
513.800
213.800
213.800
300.000
300.000
0
0
0
0
3.600.000
300.000
0
300.000
0
3.300.000
1.500.000
1.700.000
100.000
4.629.858
610.000
10.000
600.000
4.019.858
0
4.009.858
10.000
150.000
150.000
150.000
0
0
8.341.450
1.772.730
1.479.100
1.479.100
45.850
45.850
247.780
224.985
22.795
4.618.570
107.000
27.000
65.000
15.000
974.000
117.000
53.000
763.000
10.000
31.000
2.869.000
91.500
710.500
3.300.000
3.300.000
1.660.000
210.000
1.450.000
380.000
230.000
150.000
487.000
38.000
38.000
300.000
300.000
149.000
149.000
3.034.700
164.700
8.000
66.200
90.500
2.870.000
765.000
1.950.000
155.000
5.125.060
630.500
7.500
623.000
4.494.560
18.500
3.700.000
776.060
552.000
7.000
7.000
545.000
545.000
9.057.220
1.604.700
1.336.000
1.336.000
41.000
41.000
227.700
205.300
22.400
5.358.225
64.600
10.000
47.800
6.800
1.119.800
129.000
50.000
869.600
38.200
33.000
3.876.625
120.150
1.362.225
Utorak, 25. siječnja 2011.
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
329
3291
3292
3293
3294
3299
34
342
3423
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
343
Ostali financijski rashodi
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363
Pomoći unutar opće države
3631
Tekuće pomoći unutar opće države
3632
Kapitalne pomoći unutar opće države
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
Tekuće donacije u novcu
3812
Tekuće donacije u naravi
385
Izvanredni rashodi
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
3859
Ostali izvanredni rashodi
386
Kapitalne pomoći
3861
Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i
trgovačkim društvima u javnom sektoru
TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
7111
Zemljišta
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
4126
Ostala nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
4212
Poslovni objekti
4213
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
4214
Ostali građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
4221
Uredska oprema i namještaj
4222
Komunikacijska oprema
4223
Oprema za održavanje i zaštitu
4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4241
Knjige u knjižnicama
426
Nematerijalna proizvedena imovina
4261
Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava
4262
Ulaganja u računalne programe
Strana 99 - Broj 1
470.000
1.209.300
24.700
21.000
138.000
42.500
161.500
668.570
400.000
24.250
205.320
9.000
30.000
214.500
180.000
817.700
1.225.290
24.100
45.000
165.800
28.000
88.360
297.200
35.000
28.000
138.600
8.000
87.600
230.200
192.000
180.000
34.500
14.500
20.000
0
0
0
0
258.800
258.800
258.800
0
1.476.850
1.366.850
1.366.850
0
60.000
60.000
0
50.000
192.000
38.200
16.200
22.000
200.000
200.000
0
200.000
149.400
149.400
149.400
0
1.514.695
1.230.695
1.217.780
12.915
60.000
60.000
0
224.000
50.000
224.000
0
0
0
151.500
151.500
151.500
151.500
3.078.000
674.800
674.800
674.800
2.268.200
1.795.000
110.000
1.450.000
235.000
323.200
162.200
1.942.430
1.649.430
1.649.430
1.649.430
293.000
0
193.000
140.000
15.000
0
38.000
100.000
100.000
0
0
16.000
145.000
100.000
100.000
50.000
0
50.000
Strana 100 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
4511
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima
8121
Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima u tuzemstvu
816
Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
8161
Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ 2009.
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
Utorak, 25. siječnja 2011.
0
0
0
135.000
135.000
135.000
0
0
158.000
158.000
0
8.000
0
8.000
0
150.000
0
14.643.658
10.283.880
150.000
14.848.260
12.135.220
-639.619
2.073.421
4.359.778
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Izdaci I. Izmjena i dopuna proračuna za 2010. godinu,raspoređuju se po razdjelima, korisnicima, potanjim namjenama
u Posebnom dijelu I. Izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi:
razdjel glava
program aktivnost funkcija ekon. opis
PLAN 2010. I. IZMJENE
i projekti
klasa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01 RAZDJEL 1 - IZVRŠNA TIJELA I ADMINISTRACIJA
10.283.880 12.135.220
01.1
GLAVA 1 - OPĆINSKO VIJEĆE
1.162.020 1.122.705
01.1.1
PROGRAM 1 - REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
1.162.020 1.122.705
A - 0111.01 OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
507.700
257.980
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
507.700
257.980
3
Rashodi poslovanja
507.700
257.980
32
Materijalni rashodi
257.700
151.100
321
Naknade troškova zaposlenima
20.000
0
3211 Službena putovanja
15.000
0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na
terenu i odvojeni život
5.000
0
322
Rashodi za materijal i energiju
18.000
32.000
3223 Motorni benzin
18.000
32.000
323
Rashodi za usluge
59.700
46.100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
20.000
17.500
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
6.000
15.000
3235 Zakupnine i najamnine
6.700
6.100
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 0
1.500
3238 Računalne usluge
10.000
3.000
3239 Usluge pri registraciji prijevoznih
sredstava
2.000
2.000
3239 Ostale nespomenute usluge
15.000
1.000
329
Ostali nespomenuti rashodi posl.
160.000
73.000
3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i sl.
100.000
0
3292 Premije osiguranja
16.000
8.000
3293 Reprezentacija
20.000
48.000
3294 Članarine
9.000
8.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslo.
15.000
9.000
38
Ostali rashodi
250.000
106.880
381
Tekuće donacije
250.000
106.880
3811 Tekuće donacije u novcu
političkim strankama
250.000
106.880
Utorak, 25. siječnja 2011.
01.2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 101 - Broj 1
A - 0111.02 ODNOSI S INOZEMSTVOM
(Bratimljenje s općinom Piglio)
120.000
31.400
IZVOR FINANCIRANJA: POMOĆI (050)
125.000
31.400
3
Rashodi poslovanja
120.000
31.400
32
Materijalni rashodi
120.000
31.400
323
Rashodi za usluge
20.000
22.700
3233 Usluge promidžbe i informiranja
20.000
21.400
3237 Intelektualne i osobne usluge
0
1.300
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.000
8.700
3293 Reprezentacija
100.000
5.100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
3.600
A - 0111.04 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
(dan Općine, domjenak za Badnjak)
84.320
93.825
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
84.320
93.825
3
Rashodi poslovanja
84.320
93.825
32
Materijalni rashodi
84.320
80.910
323
Rashodi za usluge
5.000
5.300
3233 Usluge promidžbe i informiranja
5.000
5.300
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.320
75.610
3239 Ostale usluge
0
610
3293 Reprezentacija
74.320
75.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000
0
38
Ostali rashodi
0
12.915
381
Tekuće donacije
0
12.915
3812 Tekuće donacije u naravi
0
12.915
A - 0111.05 PROMIDŽBA (plakati za promidžbu Primoštena)
300.000
739.500
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
300.000
352.000
3
Rashodi poslovanja
300.000
739.500
32
Materijalni rashodi
300.000
739.500
323
Rashodi za usluge
300.000
739.500
3233 Usluge promidžbe i informiranja
300.000
739.500
A - 0111.06 PREDSJEDNIČKI IZBORI
150.000
0
IZVOR FINANCIRANJA: POMOĆI (050)
150.000
0
3
Rashodi poslovanja
150.000
0
32
Materijalni rashodi
150.000
0
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja150.000
0
3291 Naknade članovima povjerenstava
150.000
0
GLAVA 2 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.221.700 2.212.350
01.2.1
PROGRAM 1 - REDOVAN RAD JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
2.221.700 2.212.350
A - 0121.01 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JUO
1.886.700 1.990.350
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
1.886.700 1.990.350
3
Rashodi poslovanja
1.886.700 1.990.350
31
Rashodi za zaposlene
1.149.200 1.019.100
311
Plaće
960.000
850.000
3111 Plaće za redovan rad
960.000
850.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
189.200
169.100
3121 Ostali rashodi
26.000
25.000
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 148.800
130.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje
14.400
14.100
32
Materijalni rashodi
527.500
744.750
321
Naknade troškova zaposlenima
75.000
54.200
3211 Službena putovanja
5.000
5.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na
terenu i odvojeni život
60.000
47.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
10.000
2.200
322
Materija i energija
230.000
204.300
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi70.000 84.000
3221 Stručna i dr. literatura
15.000
11.000
3221 Materijal i sredstva za čišćenje
10.000
7.000
3222 Materijal i sirovine
20.000
6.500
3223 Električna energija - uredske prostorije 84.000
95.000
Strana 102 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3223
3224
01.3
Utorak, 25. siječnja 2011.
Motorni benzin
1.000
600
Materija i djelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
10.000
200
3225 Sitni inventar
20.000
0
323
Rashodi za usluge
197.500
389.750
3231 Usluge telefona i interneta
25.000
28.000
3231 Usluge pošte
35.000
62.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.000
10.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja
35.000
35.000
3234 Komunalne usluge
10.000
22.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
1.000
40.000
3237 Intelektualne i osobne usluge
20.000
115.000
3238 Računalne usluge
30.000
25.000
3239 Grafičke, tiskarske, usluge kopiranja
SLUŽBENI VJESNIK
30.000
50.000
3239 Usluge pri registraciji prijev. sredstava
500
750
3239 Ostale nespomenute usluge
10.000
2.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000
96.500
3292 Premije osiguranja
5.000
17.000
3293 Reprezentacija
10.000
9.500
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000
70.000
34
Financija rashodi
210.000
226.500
343
Ostali financijski rashodi
210.000
226.500
3423 Kamate za primljene zajmove od
banaka
180.000
192.000
3431 Bankarske usluge i usluge plat. prometa10.000
12.500
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
(državni proračun)
20.000
22.000
A - 0121.02 SUFINANCIRANJE PLAĆE RAČUNOVOĐE
125.000
127.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
125.000
127.000
3
Rashodi poslovanja
125.000
127.000
38
Ostali rashodi
125.000
127.000
381
Tekuće donacije
125.000
127.000
3811 Ostale tekuće donacije
125.000
127.000
A - 0121.03 RAD KONCESIJSKOG VIJEĆA
150.000
35.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
150.000
35.000
3
Rashodi poslovanja
150.000
35.000
32
Materijalni rashodi
150.000
35.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja150.000
35.000
3291 Naknade članovima povjerenstava
150.000
35.000
A - 0121.04 TEKUĆE ZALIHE po čl. 45. st. 2 Zakona o
60.000
60.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
60.000
60.000
3
Rashodi poslovanja
60.000
60.000
32
Ostali rashodi
60.000
60.000
385
Izvanredni rashodi
60.000
60.000
3851 Zaliha
60.000
60.000
GLAVA 3 - KOMUNALNA DJELATNOST
4.493.730 6.528.015
01.3.1
PROGRAM 1 - KOMUNALNA POTROŠNJA
705.000
797.000
A - 0131.01 POTROŠNJA JAVNE RASVJETE
660.000
700.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
660.000
700.000
3
Rashodi poslovanja
660.000
700.000
32
Materijalni rashodi
660.000
700.000
322
Rashodi za materijal i energiju
660.000
700.000
3223 Elek. energija JAVNA RASVJETA 660.000
700.000
A - 0131.02 POTROŠNJA VODE
45.000
55.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
45.000
55.000
3
Rashodi poslovanja
45.000
55.000
32
Materijalni rashodi
45.000
55.000
323
Rashodi za usluge
45.000
55.000
3234 Komunalne usluge
45.000
55.000
A - 0131.02 POTROŠNJA GORIVA
0
42.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
42.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
01.3.2
01.3.3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 103 - Broj 1
3
Rashodi poslovanja
0
32
Materijalni rashodi
0
322
Rashodi za materijal i energiju
0
3223 Ostali materijali za proizvod energije
0
PROGRAM 2 - KOMUNALNE USLUGE
1.169.300
A - 0132.01 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA (BUCAVAC)
995.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
995.000
3
Rashodi poslovanja
995.000
32
Materijalni rashodi
995.000
323
Rashodi za usluge
995.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održ. post. i opreme
0
3234 Komunalne usluge
995.000
A - 0132.02 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA 86.100
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
86.100
3
Rashodi poslovanja
86.100
32
Materijalni rashodi
86.100
323
Rashodi za usluge
86.100
3234 Komunalne usluge
86.100
A - 0132.03 USLUGE PAUK VOZILA
73.200
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
73.200
3
Rashodi poslovanja
73.200
32
Materijalni rashodi
73.200
323
Rashodi za usluge
73.200
3234 Komunalne usluge
73.200
A - 0132.04 VETERINARSKE USLUGE
15.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
15.000
3
Rashodi poslovanja
15.000
32
Materijalni rashodi
15.000
323
Rashodi za usluge
15.000
3236 Veterinarske usluge
15.000
PROGRAM 3 - GRAĐENJE
0
A - 0133.01 PROMETNICE
0
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0
421
Građevinski objekti
0
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 0
4214 Ostali građevinski objekti (plinovod,
vodovod, kanalizacija i sl.)
0
A - 0133.02 JAVNA RASVJETA
0
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0
421
Građevinski objekti
0
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti
0
A - 0133.03 GRAĐEVINSKI OBJEKTI
0
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
0
421
Građevinski objekti
0
4212 Poslovni objekti
0
4214 Ostali nespomenuti građevinski objekti
0
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini0
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima0
A - 0133.04 KAPITALNI PRIJENOSI ZA GRADNJU (BUCAVAC)
0
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
42.000
42.000
42.000
42.000
1.164.290
1.013.000
1.013.000
1.013.000
1.013.000
1.013.000
16.000
997.000
77.490
77.490
77.490
77.490
77.490
77.490
73.800
73.800
73.800
73.800
73.800
73.800
0
0
0
0
0
0
2.005.000
1.605.000
1.305.000
1.605.000
1.605.000
1.605.000
1.450.000
155.000
0
0
0
0
0
0
325.000
325.000
325.000
190.000
190.000
110.000
80.000
135.000
135.000
135.000
75.000
75.000
Strana 104 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
38
386
3861
01.3.4
01.3.5
Utorak, 25. siječnja 2011.
Rashodi poslovanja
0
75.000
Ostali rashodi
0
75.000
Rashodi za usluge
0
75.000
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru
0
75.000
PROGRAM 4 - TEKUĆE ODRŽAVANJE I KAPITALNE POMOĆI 750.000 1.470.925
A - 0134.01 TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA
100.000
90.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
100.000
90.000
3
Rashodi poslovanja
100.000
90.000
32
Materijalni rashodi
100.000
90.000
323
Rashodi za usluge
100.000
90.000
3232 Usluge tekućeg i investi. održavanja 100.000
90.000
A - 0134.02 TEKUĆE ODRŽAVANJE PROMETNICA
400.000
281.925
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
400.000
281.925
3
Rashodi poslovanja
400.000
281.925
32
Materijalni rashodi
400.000
281.925
322
Rashodi za materijal i energiju
0
23.500
3222 Ostali materijali i sirovine
0
3.500
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
0
20.000
323
Rashodi za usluge
400.000
258.425
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja SIGNALIZACIJA
130.000
175.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja ULIČNE PLOČE I
KUĆNI BROJEVI
70.000
0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja POLJSKI PUTEVI
100.000
0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja NOGOSTUP
50.000
0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja PARKIRALIŠTE
50.000
73.200
3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
0
10.225
A - 0134.03 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
200.000
950.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
200.000
950.000
3
Rashodi poslovanja
200.000
950.000
32
Materijalni rashodi
200.000
950.000
323
Rashodi za usluge
200.000
950.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
JAVNA RASVJETA
200.000
950.000
A - 0134.04 KAPITALNE POMOĆI
50.000
149.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
50.000
149.000
3
Rashodi poslovanja
50.000
149.000
38
Ostali rashodi
50.000
149.000
386
Rashodi za usluge
50.000
149.000
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru
50.000
149.000
PROGRAM 5 - OPREMANJE POSLOVNIH OBJEKATA
155.000
371.000
A - 0135.01 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
140.000
210.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
140.000
210.000
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine140.000 210.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
140.000
160.000
422
Postrojenja i oprema
140.000
160.000
4221 Uredska oprema i namještaj
140.000
160.000
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0
50.000
4262 Ulaganja u računalne programe
0
50.000
A - 0135.02 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU
15.000
161.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
15.000
161.000
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine15.000 161.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
15.000
161.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
422
4223
4227
01.4
Strana 105 - Broj 1
Postrojenja i oprema
15.000
Oprema za održavanje i zaštitu
15.000
Oprema za ostale namjene
OBAVJEŠTAJNE TABLE
0
01.3.6
PROGRAM 6 - PROSTORNO PLANIRANJE, PROJEKTI I STUDIJE1.714.430
A - 0136.01 GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI
65.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
65.000
3
Rashodi poslovanja
65.000
32
Materijalni rashodi
65.000
323
Rashodi za usluge
65.000
3237 Geodetsko katastarske usluge
40.000
3237 Usluge vještačenja
25.000
A - 0136.02 PLANOVI, PROJEKTI I STUDIJE
1.649.430
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
1.649.430
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
1.649.430
41
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
1.649.430
412
Nematerijalna imovina
1.649.430
4126 Ostala nematerijalna imovina
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 33.210
4126 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina DVA KRAKA
1.616.220
4126 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina PROJEKTI
0
4126 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina GEODETSKE PODLOGE
0
GLAVA 4 - ODGOJ I OBRAZOVANJE
1.002.750
01.4.1
PROGRAM 1 - PREDŠKOLSKI ODGOJ
938.950
A - 0141.01 DJEČJI VRTIĆ “BOSILJAK”
628.100
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
628.100
3
Rashodi poslovanja
590.100
31
Rashodi za zaposlene
475.100
311
Plaće
392.500
3111 Plaće za redovan rad
392.500
312
Ostali rashodi za zaposlene
82.600
3121 Ostali rashodi
14.900
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 61.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje
6.700
32
Materijalni rashodi
112.500
321
Naknade troškova zaposlenima
11.000
3211 Službena putovanja
6.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život
0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000
322
Materija i energija
60.000
3221 Uredski materijal
17.000
3222 Materijal i sirovine
33.000
3225 Sitni inventar
10.000
323
Rashodi za usluge
38.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
6.000
3232 Usluge tekućeg i investicij. održavanja 2.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja
0
3235 Zakupnine i najamnine
18.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
5.000
3237 Intelektualne i osobne usluge
3.000
3238 Računalne usluge
1.000
3239 Ostale nespomenute usluge
3.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500
3292 Premije osiguranja
2.500
3293 Reprezentacija
1.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
161.000
16.000
145.000
719.800
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
5.000
40.000
674.800
674.800
674.800
674.800
674.800
13.300
224.500
262.000
175.000
955.800
913.400
598.400
598.400
598.400
450.600
375.000
375.000
75.600
11.100
58.100
6.400
145.800
8.800
5.000
800
3.000
90.000
20.000
40.000
30.000
38.000
6.000
2.000
3.000
18.000
5.000
3.000
0
1.000
9.000
3.000
1.000
5.000
Strana 106 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
34
343
3431
4
42
01.5
Utorak, 25. siječnja 2011.
Financija rashodi
2.500
Ostali financijski rashodi
2.500
Bankarske usluge i usluge platnog prometa2.500
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine38.000
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
38.000
422
Postrojenja i oprema
38.000
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
38.000
A - 0141.02 DJEČJI VRTIĆ “BRAT SUNCE”
310.850
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
310.850
3
Rashodi poslovanja
310.850
38
Ostali rashodi
310.850
381
Tekuće donacije
310.850
3811 Ostale tekuće donacije Dječji vrtić
“Brat sunce”
310.850
01.4.2
PROGRAM 2 - ŠKOLSTVO
63.800
A - 0142.01 STIPENDIRANJE STUDENATA
28.800
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
28.800
3
Rashodi poslovanja
28.800
37
Naknade građanima i kućanstvima
28.800
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
28.800
3721 Stipendije i školarine
28.800
A - 0142.02 POSEBNI PROGRAMI (OBRAZOVANJE)
35.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
35.000
3
Rashodi poslovanja
35.000
38
Ostali rashodi
35.000
381
Tekuće donacije
35.000
3811 Ostale tekuće donacije
35.000
GLAVA 5 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI
758.000
01.5.1
PROGRAM 1 - KULTURA
422.000
A - 0151.01 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
DR. ANTE STARČEVIĆ
222.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
222.000
3
Rashodi poslovanja
122.000
31
Rashodi za zaposlene
102.750
311
Plaće
83.400
3111 Plaće za redovan rad
83.400
312
Ostali rashodi za zaposlene
19.350
3121 Ostali rashodi
4.950
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 12.950
3133 Doprinosi za zapošljavanje
1.450
32
Materijalni rashodi
17.250
321
Naknade troškova zaposlenima
1.000
3211 Službena putovanja
1.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
0
322
Materija i energija
6.000
3221 Uredski materijal
4.000
3221 Materijal i sredstva za čišćenje
1.000
3225 Sitni inventar
1.000
323
Rashodi za usluge
9.500
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
5.500
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.500
3233 Usluge promidžbe i informiranja
0
3238 Računalne usluge
1.500
3239 Ostale nespomenute usluge
1.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
750
3292 Premije osiguranja
750
34
Financija rashodi
2.000
343
Ostali financijski rashodi
2.000
3431 Bankarske usluge i usluge platn. prometa2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
315.000
315.000
315.000
315.000
315.000
315.000
42.400
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
838.350
683.350
460.450
460.450
358.250
135.000
111.000
111.000
24.000
4.900
17.200
1.900
21.550
1.600
0
1.600
10.000
4.000
3.000
3.000
9.950
6.650
1.300
1.000
0
1.000
0
0
1.700
1.700
1.700
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
36
363
3632
4
42
01.5.2
Strana 107 - Broj 1
Ostali rashodi
0
Pomoći unutar opće države
0
Kapitalne pomoći općinskom proračunu
0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
100.000
422
Postrojenja i oprema
0
4221 Uredska oprema i namještaj
0
424
Knjige, umjetnička djela i ostale
zložbene vrijednosti
100.000
4241 Knjige u knjižnicama
100.000
A - 0151.02 PRIMOŠTENSKE UŽANCE
110.000
IZVOR FINANCIRANJA: DONACIJE (060)
110.000
3
Rashodi poslovanja
110.000
32
Materijalni rashodi
110.000
323
Rashodi za usluge
110.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0
3233 Ostale usluge promidžbe i informiranja
PRIMOŠTENSKE UŽANCE
110.000
322
Rashodi za materijal i energiju
0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
0
A - 0151.03 PUHAČKI ORKESTAR
90.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
90.000
3
Rashodi poslovanja
90.000
38
Ostali rashodi
90.000
381
Tekuće donacije
90.000
3811 Ostale tekuće donacije
PUHAČKI ORKESTAR
90.000
A - 0151.04 DONACIJE GRAĐANIMA I UDRUGAMA ZA KULTURU 0
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
0
38
Ostali rashodi
0
381
Tekuće donacije
0
3811 Tekuće donacije
0
PROGRAM 2 - SPORT
186.000
A - 0152.01 JEDRILIČARSKI KLUB PRIMOŠTEN
61.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
61.000
3
Rashodi poslovanja
61.000
38
Ostali rashodi
61.000
381
Tekuće donacije
61.000
3811 Tekuće donacije sportskim društvima
JK Primošten
61.000
A - 0152.02 MNK PRIMOŠTEN
15.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
15.000
3
Rashodi poslovanja
15.000
38
Ostali rashodi
15.000
381
Tekuće donacije
15.000
3811 Tekuće donacije sportskim društvima
MNK Primošten
15.000
A - 0152.03 VK PRIMOŠTEN
15.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
15.000
3
Rashodi poslovanja
15.000
38
Ostali rashodi
15.000
381
Tekuće donacije
15.000
3811 Tekuće donacije sportskim
društvima VK Primošten
15.000
A - 0152.04 SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “LIGNJA”
15.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
15.000
3
Rashodi poslovanja
15.000
38
Ostali rashodi
15.000
381
Tekuće donacije
15.000
200.000
200.000
200.000
102.200
102.200
2.200
2.200
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
32.000
19.500
12.500
18.000
18.000
97.900
97.900
97.900
97.900
97.900
97.900
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
125.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Strana 108 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3811
01.6
01.7
Utorak, 25. siječnja 2011.
Tekuće donacije sportskim
društvima SRD “Lignja”
A - 0152.05 DONACIJE OSTALIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije
01.5.3
PROGRAM 3 - INFORMIRANJE
A - 0153.01 GLAS PRIMOŠTENA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
3237 Intelektualne usluge
3239 Grafičke, tiskarske, usluge kopiranja
i uvezivanja i sl.
GLAVA 6 - SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO
01.6.1
PROGRAM 1 - SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI
A - 0161.01 NAKNADE SOCIJALNO UGROŽENIM
KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 Ostale naknade iz proračuna
u novcu (ogrijev)
3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije
A - 0161.02 POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade za novorođenčad
A - 0161.03 DONACIJE GRAĐANIMA I UDRUGAMA OD P
OSEBNOG ZNAČAJA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije
A - 0161.04 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima
GLAVA 7 - JAVNI RED I SIGURNOST 315.680
01.7.1
PROGRAM 1 - ZAŠTITA OD POŽARA
A - 0171.01 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811 Ostale tekuće donacije DVD
01.7.2
PROGRAM 2 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
15.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
50.000
13.000
62.000
62.000
62.000
62.000
62.000
62.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
100.000
330.000
330.000
30.000
228.000
228.000
100.000
100.000
100.000
100.000
65.000
65.000
65.000
35.000
100.000
35.000
50.000
50.000
0
0
0
120.000
120.000
120.000
120.000
0
35.000
30.000
30.000
30.000
85.000
85.000
85.000
85.000
120.000
120.000
85.000
85.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
10.000
10.000
10.000
10.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
10.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
65.680
3.000
3.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
10.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
T - 0172.01 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811 Ostale tekuće donacije
A - 0172.02 SIGURNOST U PROMETU - PROMETNI REDAR
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
3111 Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
3133 Doprinosi za zapošljavanje
Strana 109 - Broj 1
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
45.680
45.680
45.680
45.680
43.200
43.200
2.480
2.235
245
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Članak 4.
Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Šibensko kninske županije”, a primjenjuju se od 01. siječnja 2010. godine.
KLASA: 400-06/09-01/6
UR. BROJ: 2182/02-01-10-1/1
Primošten, 17.prosinac 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
3
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 55. Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00,
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka USRH i 73/08) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17.
prosinca 2010. godine, donosi
PRORAČUNA
Općine Primošten za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Primošten za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI PRIHODI
3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
PRIHODI UKUPNO
RASHODI UKUPNO
PLAN 2011.
14.133.000
1.700.000
15.833.000
8.102.580
7.731.720
15.834.300
-1.300
1.300
0
1.300
15.834.300
15.834.300
Strana 110 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja u Prijedlogu općinskog proračuna za 2011. godinu, kako slijedi:
Rač. iz rač. plana OPIS
1
2
PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA
6
PRIHODI POSLOVANJA
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
632
Pomoći od međunarodnih organizacija
633
Pomoći iz proračuna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
651
Administrativne (upravne) pristojbe
652
Prihodi po posebnim propisima
3
RASHODI POSLOVANJA
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342
Kamate za primljene zajmove
343
Ostali financijski rashodi
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
385
Izvanredni rashodi
3859
Ostali izvanredni rashodi
TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
PLAN 2011.
3
14.133.000
5.880.000
3.600.000
1.900.000
380.000
70.000
20.000
50.000
3.020.000
60.000
2.960.000
5.163.000
643.000
4.520.000
8.102.580
1.742.600
1.443.300
52.100
247.200
4.769.590
67.000
999.800
3.510.790
192.000
244.200
198.000
46.200
205.750
205.750
1.140.440
1.080.440
60.000
0
1.700.000
1.700.000
1.700.000
7.731.720
1.811.720
1.811.720
5.920.000
5.750.000
70.000
100.000
1.300
1.300
1.300
15.834.300
15.834.300
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 15.834.300 kn
raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu proračuna, kako slijedi:
Utorak, 25. siječnja 2011.
razdjel glava
1
2
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
program aktivnost
i projekti
3
4
funkcija
klasa
5
ekon.
opis
6
7
Strana 111 - Broj 1
01 RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
01.01 GLAVA 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
01.1.01 PROGRAM 1 - REDOVAN RAD OPĆINSKOG VIJEĆA
A - 01101.01 OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
A - 01101.02 ODNOSI S INOZEMSTVOM
IZVOR FINANCIRANJA: POMOĆI (050)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A - 01101.03
OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA
(dan Općine, domjenak za Badnjak)
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A - 01101.04
PROMIDŽBA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
01.1.02 PROGRAM 2 - REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
A - 01102.01
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI JUO
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Materija i energija
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financija rashodi
343
Ostali financijski rashodi
A - 01102.02
SUFINANCIRANJE PLAĆE RAČUNOVOĐE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
A - 01102.03
RAD KONCESIJSKOG VIJEĆA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A - 01102.04
TEKUĆE ZALIHE po čl. 45. st. 2 Zakona o
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Ostali rashodi
PLAN 2011.
8
15.834.300
14.847.000
605.600
220.600
220.600
110.600
20.000
34.600
56.000
110.000
110.000
30.000
30.000
30.000
10.000
20.000
55.000
55.000
55.000
5.000
50.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.959.340
1.754.500
1.754.500
1.020.000
850.000
170.000
494.000
58.000
134.000
265.000
37.000
240.500
240.500
124.840
124.840
124.840
124.840
20.000
20.000
20.000
20.000
60.000
60.000
60.000
Strana 112 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
385
Izvanredni rashodi
PROGRAM 3 - KOMUNALNA POTROŠNJA
A - 01103.01
POTROŠNJA JAVNE RASVJETE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
A - 01103.02
POTROŠNJA VODE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
A - 01103.03
POTROŠNJA GORIVA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
01.1.04 PROGRAM 4 - KOMUNALNE USLUGE
A - 01104.01
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA (BUCAVAC)
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
A - 01104.02
DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
A - 01104.03
USLUGE PAUK VOZILA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
01.1.05 PROGRAM 5 - GRAĐENJE
K - 01105.01
PROMETNICE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
K - 01105.02
JAVNA RASVJETA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
K - 01105.03
DOM ZDRAVLJA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
01.1.06 PROGRAM 6 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE
A - 01106.01
ODRŽAVANJE OBJEKATA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
A - 01106.02
ODRŽAVANJE PROMETNICA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
01.1.03
60.000
745.000
660.000
660.000
660.000
660.000
60.000
60.000
60.000
60.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1.137.000
997.000
997.000
997.000
997.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
5.750.000
700.000
700.000
700.000
700.000
50.000
50.000
50.000
50.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.626.990
50.000
50.000
50.000
50.000
300.000
230.000
230.000
20.000
210.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
01.1.07
01.1.08
01.1.09
01.1.10
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 113 - Broj 1
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
70.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
70.000
422
Postrojenja i oprema
70.000
A - 01106.03
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
776.990
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
776.990
32
Materijalni rashodi
776.990
323
Rashodi za usluge
776.990
A - 01106.04
UREĐENJE PLAŽA
500.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
500.000
32
Materijalni rashodi
500.000
323
Rashodi za usluge
500.000
PROGRAM 7 - PROSTORNO PLANIRANJE, PROJEKTI I STUDIJE
1.861.720
A - 01107.01
GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI
50.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
50.000
32
Materijalni rashodi
50.000
323
Rashodi za usluge
50.000
K - 01107.01
PLANOVI, PROJEKTI I STUDIJE
1.811.720
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.811.720
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
1.811.720
412
Nematerijalna imovina
1.811.720
PROGRAM 8 - ODGOJ I OBRAZOVANJE
267.200
A - 01108.01
DJEČJI VRTIĆ “BRAT SUNCE”
228.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
228.000
38
Ostali rashodi
228.000
381
Tekuće donacije
228.000
A - 01108.02
STIPENDIRANJE STUDENATA
19.200
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
19.200
37
Naknade građanima i kućanstvima
19.200
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
19.200
A - 01108.03
POSEBNI PROGRAMI (OBRAZOVANJE)
20.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
20.000
38
Ostali rashodi
20.000
381
Tekuće donacije
20.000
PROGRAM 9 - KULTURA
211.600
A - 01109.01
PRIMOŠTENSKE UŽANCE
80.000
IZVOR FINANCIRANJA: DONACIJE (060)
3
Rashodi poslovanja
80.000
32
Materijalni rashodi
80.000
323
Rashodi za usluge
60.000
322
Rashodi za materijal i energiju
20.000
A - 01109.02
PUHAČKI ORKESTAR
81.600
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
81.600
38
Ostali rashodi
81.600
381
Tekuće donacije
81.600
A - 01109.03
DONACIJE GRAĐANIMA I UDRUGAMA ZA KULTURU 50.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
50.000
38
Ostali rashodi
50.000
381
Tekuće donacije
50.000
PROGRAM 10 - SPORT
96.000
A - 01110.01
JEDRILIČARSKI KLUB PRIMOŠTEN
36.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
36.000
38
Ostali rashodi
36.000
Strana 114 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
381
A - 01110.02
01.2
Utorak, 25. siječnja 2011.
Tekuće donacije
36.000
DONACIJE OSTALIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA
I SPORTAŠIMA IZ PRIMOŠTENA
30.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
30.000
38
Ostali rashodi
30.000
381
Tekuće donacije
30.000
A - 01110.03
DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA I SPORTAŠIMA 30.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
30.000
38
Ostali rashodi
30.000
381
Tekuće donacije
30.000
01.1.11 PROGRAM 11 - INFORMIRANJE
30.000
A - 01111.01
GLAS PRIMOŠTENA
30.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
30.000
32
Materijalni rashodi
30.000
323
Rashodi za usluge
30.000
01.1.12 PROGRAM 12 - SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI
296.550
A - 01112.01
NAKNADE SOCIJALNO UGROŽENIM
KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA
106.550
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
106.550
37
Naknade građanima i kućanstvima
76.550
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
76.550
38
Ostali rashodi
30.000
381
Tekuće donacije
30.000
A - 01112.02
POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE
100.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
100.000
37
Naknade građanima i kućanstvima
100.000
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
100.000
A - 01112.03
DONACIJE GRAĐANIMA I UDRUGAMA
OD POSEBNOG ZNAČAJA
80.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
80.000
38
Ostali rashodi
80.000
381
Tekuće donacije
80.000
A - 01112.04
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA
10.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
10.000
37
Naknade građanima i kućanstvima
10.000
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
10.000
01.1.13 PROGRAM 13 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
260.000
A - 01113.01
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
240.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
240.000
38
Ostali rashodi
240.000
381
Tekuće donacije
240.000
T - 01113.02
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
20.000
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
20.000
38
Ostali rashodi
20.000
381
Tekuće donacije
20.000
GLAVA 2 - DJEČJI VRTIĆ “BOSILJAK”
693.200
01.2.01 PROGRAM 1 - DJEČJI VRTIĆ “BOSILJAK”
693.200
A - 01201.01
DJEČJI VRTIĆ “BOSILJAK”
693.200
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
693.200
31
Rashodi za zaposlene
554.200
311
Plaće
456.000
312
Ostali rashodi za zaposlene
98.200
Utorak, 25. siječnja 2011.
01.3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 115 - Broj 1
32
Materijalni rashodi
137.000
321
Naknade troškova zaposlenima
8.000
322
Materijal i energija
105.000
323
Rashodi za usluge
15.000
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
9.000
34
Financija rashodi
2.000
343
Ostali financijski rashodi
2.000
GLAVA 3 - NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DR. ANTE STARČEVIĆ
294.100
01.3.01 PROGRAM 1 - NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA DR. ANTE STARČEVIĆ 294.100
A - 01301.01
NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA
DR. ANTE STARČEVIĆ
294.100
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
3
Rashodi poslovanja
194.100
31
Rashodi za zaposlene
168.400
311
Plaće
137.300
312
Ostali rashodi za zaposlene
31.100
32
Materijalni rashodi
24.000
321
Naknade troškova zaposlenima
1.000
322
Materijal i energija
15.800
323
Rashodi za usluge
7.200
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0
34
Financija rashodi
1.700
343
Ostali financijski rashodi
1.700
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
100.000
Članak 4.
U Planu razvojnih programa za 2011. godinu, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kako slijedi:
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2011. GODINU
01
INVESTICIJA
RAZDJEL 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
01.01 GLAVA 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
01.1.05 PROGRAM 5 - GRAĐENJE
K - 01105.01
PROMETNICE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
K - 01105.02
JAVNA RASVJETA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
K - 01105.03
DOM ZDRAVLJA
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
01.1.07 PROGRAM 7 - PROSTORNO PLANIRANJE, PROJEKTI I STUDIJE
K - 01107.01
PLANOVI, PROJEKTI I STUDIJE
IZVOR FINANCIRANJA: OPĆI PRIHODI I PRIMICI (010)
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412
Nematerijalna imovina
IZNOS
7.561.720
7.561.720
5.750.000
700.000
700.000
700.000
700.000
50.000
50.000
50.000
50.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.811.720
1.811.720
1.811.720
1.811.720
1.811.720
Članak 5.
Ovaj Proračun Općine Primošten stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko kninske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
Strana 116 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-06/10-01/14
UR. BROJ: 2182/02-01-10-1
Primošten, 17.prosinac 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
4
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17.
prosinca 2010.godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Primošten za
2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna
općine Primošten za 2011. godinu (u daljnjem tekstu
„Proračun“), upravljanje prihodima i rashodima, te prava
i obveze nositelja izvršenja proračunskih sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Bilance prihoda i
rashoda, a posebni dio sadrži raspored izdataka po nositeljima izvršenja Proračuna – razdjelima, te vrstama
izdataka – proračunskim planom. U Bilanci prihoda i
izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i prihodi
od potpora, te rashodi utvrđeni za financiranje tekućih i
kapitalnih potreba Općine Primošten.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: „korisnici“) koji su u Posebnom
dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.
Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenje i
obveze utvrđene ovom odlukom.
Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini je
načelnik.
Članak 4.
Korisnik smije proračunska sredstva koristiti samo
za namjene koje su određene proračunom i to do visine
utvrđene u posebnom dijelu Proračuna.
Jedinstveni upravni odjel, u okviru djelokruga službe
za proračun i financije, utvrđuje mjesečnu dodjelu sredstava u skladu s likvidnošću Proračuna i prenesenim obvezama korisnika, do visine planirane u godišnjem planu
proračunskih korisnika.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku koja
je u suprotnosti sa Zakonom o proračunu.
Članak 5.
Ukoliko se prihodi proračuna ne ostvaruju planiranom
dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imat će sredstva
za redovnu djelatnost odjela i službi.
Članak 6.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna,
namijenjena za programe i projekte, za tekuće donacije
te potpore, raspoređuju se programski krajnjim korisnicima.
Financijski planovi svih korisnika proračuna sastavni
su dio Proračuna Općine Primošten.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze
najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu
Proračuna.
Prihodi proračunskih korisnika uplaćuju se na žiro
račune istih.
Članak 7.
Neraspoređeni dio Proračuna čine sredstva proračunske
zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri
otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških
nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš,
za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i
rente, te druge nepredviđene rashode u tijeku godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše
0,50% proračunskih prihoda bez primitaka i ne mogu se
koristiti za kreditiranje.
Visina proračunske zalihe u Proračunu za 2011. godinu
planira se u iznosu od 60.000,00 kuna.
O korištenju sredstava zalihe odlučuje Općinsko
vijeće.
O korištenju sredstava zalihe načelnik izvještava
Općinsko vijeće tromjesečno.
Članak 8.
Preuzimanje investicijskih obveza te postupak kod
nabave roba i usluga, te ustupanja radova provodit će
se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Programima
Općine.
Članak 9.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika
utvrđivat će se u skladu s odlukama Općinskog vijeća,
načelnika, zakonskim propisima i općim aktima.
Materijalna prava i naknade troškova zaposlenih, za
korištenje godišnjeg odmora, otpremnine za odlazak u
mirovinu, slučaj smrti u obitelji, naknade za duža bolovanja, putnih troškova i ostalih prava, isplaćivat će se u
skladu s propisima i planiranim sredstvima.
Članak 10.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji
djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, zbog čega
se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proračunski korisnik,
neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se
u zalihu proračuna ili proračunskog korisnika koji preuzme
njegove poslove.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 117 - Broj 1
Članak 11.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog vijeća.
Članak 21.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Članak 12.
Namjenski prihodi i primici koji nisu bili korišteni u
prethodnoj godini, osim onih koje korisnik ostvari vlastitom djelatnošću, prenose se u Proračun za tekuću godinu.
Za opseg prenesenih prihoda i primitaka povećava se plan
proračunskih korisnika.
Članak 22.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2011. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2011. godine, podmirit će se iz proračuna naredne
fiskalne godine.
Članak 13.
Proračunski korisnik – primatelj donacije koji nije
iskoristio donaciju na način i po uvjetima što ih je utvrdio
donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za
donaciju čiji povrat zahtjeva donator. Za navedena sredstva
proračunskom korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu dotaciju.
Članak 14.
Svaki prihod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Odgovorna osoba mora prije isplate
provjeriti i potpisati pravni temelj o visini obveze.
Članak 15.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
bila nezakonita proračunski korisnik mora izvršiti povrat
proračunskih sredstava u Proračun.
Članak 16.
Općina se može zadužiti dugoročno samo za investiciju
koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Općinsko
vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.
Članak 17.
Ukupna godišnja obveza zaduživanja Proračuna općine
može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda prethodne
godine.
U ovaj iznos uključuje se iznos anuiteta po obvezi
na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava
iz prethodne godine, te neplaćene obveze iz prethodnih
godina.
Članak 18.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu općine i ustanova
čiji je osnivač Općina Primošten smiju se zadužiti samo uz
suglasnost Općinskog vijeća.
Članak 19.
Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za
planiranje i izvršenje sredstava proračunskog tijela koje
vodi.
Članak 20.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz
Posebnog dijela Proračuna reguliraju se Izmjenama i
dopunama proračuna, odnosno njegovim uravnoteženjem,
a podnose se Općinskom vijeću Općine Primošten na
donošenje.
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 23.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.
KLASA: 400-06/10-01/14
UR. BROJ: 2182/02-01-10-1/1
Primošten, 17. prosinac 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
5
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o otpadu
(„Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09 ) i
članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010.
godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Primošten
Članak 1.
Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine
Primošten za razdoblje od 2010. do 2017. godine.
Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten nalazi
se u privitku ove odluke i kao takav predstavlja njen
sastavni dio.
Članak 2.
Načelnik Općine Primošten jednom godišnje , najkasnije do 30. travnja 2010. godine, Općinskom vijeću
podnosi izvješće za prethodnu godinu o Izvršenju
Plana iz točke 1. ove odluke a poglavito o provedbi
utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Ova odluka i Plan gospodarenja otpadom Općine
Primošten objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa: 351-01/10-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-10-50
Primošten, 17. prosinca 2010.
Strana 118 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
6
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( « Narodne novine«, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04,
110/04 – Uredba Vlade, 178/04 i 38/09) i članka 29. Statuta
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010.godine, donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine
Primošten za 2010. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Primošten za 2010.
godinu (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”,
broj 17/09 i 6/10 ) mijenja se članak 3. stavak1. točka
a/ na način da glasi:
su:
„ Predviđeni izvori sredstava za ostvarivanje Programa
-
Utorak, 25. siječnja 2011.
8. Izrada idejnih i izvedbenih projekata
Procjena troškova 674.800,00 kn”.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije«, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa: 363-03/09-01/6
Ur.broj: 2182/02-01-10-4/2
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01,59/01, 82/01, 103/03, 44/06
i 79/07) i članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca
2010. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Općine Primošten za 2010.godinu
komunalni doprinosi
1.350.000,00 kn.
pomoći iz proračuna
kapitalnih pomoći ostalih
-.
zakup javnih površina
spomenička renta
koncesije
824.800,00 kn.
boravišna pristojba
sufinanciranje
prihod od prodaje nefinanc. imovine
naknada za priključenje
160.000,00 kn
šumski doprinos
porezni prihodi / porez na promet nekretn. / UKUPNO
2.334.800,00 kn“.
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz
razne oblike, Općina Primošten je Proračunom za 2010.
godinu osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu
od 179.400,00 kn.
Ovim Programom u okviru osiguranih sredstava u
Proračunu Općine Primošten za 2011. godinu utvrđuju se
oblici pomoći, način financiranja te uvjeti i način njihova
ostvarivanja.
Članak 2.
Mijenja se članak 3. stavak1. točka b/ na način da
procjene troškova pod rednim brojevima od broja 5/ do
8/ glase kako slijedi:
- Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja odnose se na troškove koji se
plaćaju u vezi sa stanovanjem. Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi oslobođeni su obveze plaćanja komunalne
naknade korisnici socijalne skrbi prema potvrdi tj. iskaznici
primatelja naknade za socijalnu skrb.
“5.Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta ,
poljskih i protupožarnih prometnica
Procjena troškova: 1.450.000,00 kn
6. Uređenje nogostupa
Procjena troškova: 70.000,00 kn
7. Opremanje višenamjenske zgrade
Nabavka zavjesa
Procjena troškova: 140.000 kn
1. Oblici pomoći
Pomoć za podmirenje troškova el. energije i vode odobrit će se prema pojedinačnim zahtjevima.
Pravo za pomoć iz stavke 2. nema samac ili obitelj
ako samac ili obitelj ima u vlasništvu ili suvlasništvu ili
na korištenju kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.
Iznos: 35.000,00
Trajanje: tijekom 2010. godine
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- Jednokratne pomoći obiteljima
U svrhu pružanja jednokratnih pomoći ugroženijim
pojedincima ili obiteljima u slučaju bolesti i drugih
neplaniranih okolnosti iz Proračuna Općine Primošten
dodijelit će se sredstva za podmirenje troškova lijekova
i liječenja. Sredstava će dodijeliti načelnik Općine
Primošten temeljem pristiglih pismenih zamolbi cijeneći
opravdanost svakog slučaja pojedinačno.
Klasa: 550-01/9-01/6
Ur.broj. 2182/02-01-10- 8/1
Primošten, 17 prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
Iznos: 20.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2010. godine
- Naknada neophodnih pogrebnih troškova
Za ukop osoba koje nemaju zakonskog ili ugovornog uzdržavanja, koje nisu korisnici prava na pomoć za
uzdržavanje ili nekog drugog prava iz socijalne skrbi, a
za koje se ne mogu osigurati sredstva na drugi način u
Općinskom proračunu će se osigurati sredstva. Ovu naknadu odobravat će načelnik Općine Primošten prema
pojedinačnim zahtjevima.
Iznos: 10.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2010. godine
- Pomoć u nabavci drva za ogrjev
Za osobe i kućanstva koja nemaju primanja, a koji nisu
korisnici za pomoć za uzdržavanje ili nekog drugog prava iz
socijalne skrbi, bolesne i nemoćne, u Općinskom proračunu
se osiguravaju sredstva za nabavku drva za ogrjev a prema
pojedinačnim zahtjevima.
Iznos: 0 kn.
- Jednokratna naknada za novorođenu djecu
Za
novorođenu djecu koja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Primošten u
Općinskom proračunu se osiguravaju sredstva za jednokratnu naknadu..
Iznos: 85.000,00 kn.
- stipendije za učenike srednjih škola i redovne
studente slabijeg imovnog stanja
Za učenike srednjih škola i redovne studente
sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Općine
Primošten u Općinskom proračunu osigurana su
sredstva za dodjelu stipendija i financiranje troška
prijevoza za učenike srednjih škola slabijeg imovnog
stanja, prijavljenog prebivališta na području Općine
Primošten.
Iznos: 29.400,00 kn
2. Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će
se isključivo osobama koje imaju prebivalište na području
Općine Primošten. Pojedinačna prava podliježu redovitim
preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom
na koje su ostvarena.
3. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine, a objavit će
se „Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije“.
Strana 119 - Broj 1
____________________
8
Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o športu
(“Narodne novine», broj 71/06 i150/08 ) i članka 29. Statuta
Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije«, broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17.prosinca 2010.godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u športu Općine Primošten
u 2010. godine
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu
u Općini Primošten za 2010.godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Primošten za 2010. godinu u ukupnoj visini 63.000,00
kuna.
2. Javne potrebe u području športa za koje se sredstva
osiguravaju iz Proračuna Općine Primošten za 2010.
godinu su:
- poticanje i promicanje športa
- djelovanje športskih udruga
- treniranje, organizacija i provođenje natjecanja
- športsko- rekreativna aktivnost građana
3. Sukladno točki 2. sredstvima iz Proračuna Općine
Primošten u 2010. godini financirat će se sljedeći programi:
- djelovanje općinskih športskih udruga-klubova
Nogometni klub Primošten
0 kn.
Vaterpolo klub Primošten
0 kn.
Jedriličarski klub Primošten
50.000,00 kn.
Sportsko ribolovno dr. „Lignja“
13.000,00 kn
4. Sredstva za izdatke iz točke 3. prenosit će se na
žiro račun korisnika ovisno o potrebama i zahtjevima
korisnika.
5. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije“, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine.
Klasa: 620-01/09-01/6
Ur. broj: 2182/02-01-10 – 6/1
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
Strana 120 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
9
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javni
potreba u kulturi (« Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i
38/09 ) i članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 7/09), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca
2010. godine, donosi
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine
Primošten za 2011. godinu
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Primošten u
2010. godini
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u
kulturi Općine Primošten u 2010. godini i sredstva za
financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Primošten za 2010. godinu u ukupnoj visini od
508.350,00 kn.
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi
oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života općine.
2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Primošten u 2010. godini su:
3. Slijedom utvrđenih javnih potreba u kulturi iz
Proračuna Općine Primošten u 2010. godini, financirat
će se :
- Narodna knjižnica i čitaonica « Dr. Ante Starčević
1912. « Primošten, za nabavke knjiga 50.000,00 kn
i ostale rashode poslovanja
360.450,00 kn
410.4500,00 kn
- Puhački orkestar Primošten za
redovan rad i druge rashode ( kapelnik,
gostovanja i sl.
97.900,00 kn.
.
4. Sredstva za izdatke iz točke 3. prenosit će se na žiro
račun korisnika ovisno o prilivu sredstava na žiro račun
Općine Primošten.
5.Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije”, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine.
Klasa:310-01/09-01/6
Ur.broj:2182/02-01-09-14/1
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, te za nabavku opreme i iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarenje programa.
Program iz stavka 1. ovog članka se odnosi na područje
Općine Primošten za 2011. godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa se temelje na
sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade za
priključenje, Proračuna Općine Primošten i drugih izvora
utvrđenih posebnim zakonom.
PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE S RASPODJELOM
SREDSTAVA
Članka 3.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja , rekonstrukcija i investicijsko održavanje sljedećih projekata
s procjenom troškova kako slijedi:
1) Objekti i uređaji komunalne infrastrukture
a) Predviđeni iznosi sredstava za ostvarivanje dijela
Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture su:
su:
Predviđeni izvori sredstava za ostvarivanje Programa
-
komunalni doprinosi
zakup javnih površina
spomenička renta
koncesije
boravišna pristojba
naknada za priključenje
UKUPNO
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
10
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( «Narodne novine«, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04,
110/04 – Uredba Vlade, 178/04 i 38/09) i članka 29.Statuta
Utorak, 25. siječnja 2011.
1.000.000,00 kn
1.100,000,00 kn.
400.000,00 kn
61.720,00 kn
2.561.720,00kn.
b) U skladu s predvidivim sredstvima planira se izvršiti
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
U skladu predviđenih prihoda izvršit će se gradnja, rekonstrukcija i investicijsko održavanje sljedećih projekata
s procjenom troškova:
1.Rekonstrukcija i izgradnja mjesne javne rasvjete
Procjena troškova: 50.000,00 kn
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2.Ulaganje i uređenje javno prometnih površina. Nosilac projekta i suinvestitor « Bucavac « Primošten
3. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije
Procjena troškova: 200.000,00 kn
4. Uređenja cesta , prometnica
Procjena troškova: 250.000,00 kn
5.Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih i
protupožarnih prometnica
Procjena troškova: 250.000,00 kn
6. Izrada idejnih i izvedbenih projekata
Procjena troškova 1.811.720,00 kn
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sukladno dinamici pritjecanja financijskih sredstava
vršit će se i realizacija gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture utvrđena ovim Programom.
Članak 5.
Iznosi navedeni u članku 3. točka 1. pod b) Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Primošten iskazani su s PDV-om.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 363-03/10-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-10-3
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
11
Strana 121 - Broj 1
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2011.godini na području Općine Primošten.
za komunalne djelatnosti:
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta.
Članak 2.
Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanje
s procjenom pojedinih troškova te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa.
Članak 3.
1.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina obavljat će komunalno poduzeće “Bucavac“ iz Primoštena i obuhvaća :
- čišćenje i pranje javnih površina
- čišćenje javnih zelenih površina
- odvoz i odlaganje komunalnog otpada
2.Održavanje javnih površina obavljat će komunalno
poduzeće « Bucavac « iz Primoštena i obuhvaća :
- održavanje javnih zelenih površina, uređenje
travnjaka, cvjetnih ploha, drveća, košenje, trave, sadnja
i zalijevanje,
-održavanje pješačke zone, parkova i javnih prometnih
površina osim javnih cesta
3.Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina
koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su
pristupačne većem broju korisnika a koje nisu razvrstane u
smislu posebnih propisa za područje Općine Primošten.
Obuhvaća popravak asfaltnih kolnika i zemljanih putova kao i postavljanje prometnih znakova.
Ove poslove obavljat će komunalno poduzeće « Bucavac« iz Primoštena uz druge izvođače, dobavljače tucanika,
jalovine, asfalta i prometnih znakova.
4.Održavanje groblja obavljat će komunalno poduzeće
« Bucavac « iz Primoštena.Pod održavanjem groblja
podrazumijeva se uklanjanje izraslog korova i podrezivanje
grmlja, uklanjanje raznih otpadaka , osušenog cvijeća i
vijenaca te njihovo spaljivanje.
Na temelju članka 21. točke 2. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04,
110/04 – Uredba Vlade, 178/04 i 38/09) i članka 29. Statuta
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
5. Javna rasvjeta podrazumijeva upravljanje i održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete za osvjetljivanje javnih
površina, javnih cesta koje prolaze kroz naseljena područja,
te trošak električne energije.
Poslove iz gornjeg stavka obavljat će poduzeće «
Marzes « iz Rogoznice s kojim je u 2008. godini sklopljen
ugovor – koncesija za održavanje javne rasvjete na 4
godine.
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za
područje Općine Primošten
za 2011. godinu
Članak 4.
Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje poslova
iz čl. 3. ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine
Primošten za 2010. godinu, a izvor je komunalna naknada
i to kako slijedi:
Strana 122 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
-
održavanje čistoće javnih površina,
održavanje javnih površina i
održavanje groblja
997.000,00
- održavanje nerazvrstanih cesta 210.000,00
- javna rasvjeta
776.990,00
UKUPNO:
1.983.990,00
kn
kn.
kn.
kn.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije«, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine .
Klasa: 363-05/10-01/14
Ur. broj: 2182/ 02-01-10-4
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
12
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01,59/01, 82/01, 103/03, 44/06
i 79/07) i članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09 ), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca
2010. godine, donosi
PROGRAM
pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Općine Primošten za 2011.godinu
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz
razne oblike , Općina Primošten je proračunom za 2011.
godinu osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu
od 235.750,00 kn.
Ovim Programom u okviru osiguranih sredstava u
Proračunu Općine Primošten za 2011. godinu utvrđuju se
oblici pomoći, način financiranja te uvjeti i način njihova
ostvarivanja.
1. Oblici pomoći
- Podmirenje troškova stanovanja
Troškovi stanovanja odnose se na troškove koji se
plaćaju u vezi sa stanovanjem. Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi oslobođeni su obveze plaćanja komunalne
naknade korisnici socijalne skrbi prema potvrdi tj. iskaznici
primatelja naknade za socijalnu skrb.
Pomoć za podmirenje troškova el. energije i vode odobrit će se prema pojedinačnim zahtjevima.
Pravo za pomoć iz stavke 2. nema samac ili obitelj
ako samac ili obitelj ima u vlasništvu ili suvlasništvu ili
na korištenju kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Iznos: 20.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2011. godine
-
Jednokratne pomoći obiteljima
U svrhu pružanja jednokratnih pomoći ugroženijim
pojedincima ili obiteljima u slučaju bolesti i drugih
neplaniranih okolnosti iz Proračuna Općine Primošten
dodijelit će se sredstva za podmirenje troškova lijekova
i liječenja. Sredstava će dodijeliti Načelnik Općine
Primošten temeljem pristiglih pismenih zamolbi cijeneći
opravdanost svakog slučaja pojedinačno.
Iznos: 30.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2011. godine
-
Naknada neophodnih pogrebnih troškova
Za ukop osoba koje nemaju zakonskog ili ugovornog uzdržavanja, koje nisu korisnici prava na pomoć za
uzdržavanje ili nekog drugog prava iz socijalne skrbi, a
za koje se ne mogu osigurati sredstva na drugi način u
Općinskom proračunu će se osigurati sredstva. Ovu naknadu odobravat će načelnik Općine Primošten prema
pojedinačnim zahtjevima.
Iznos: 10.000,00 kn.
Trajanje: tijekom 2011. godine
-
Pomoć u nabavci drva za ogrjev
Za osobe i kućanstva koja nemaju primanja, a koji nisu
korisnici za pomoć za uzdržavanje ili nekog drugog prava iz
socijalne skrbi, bolesne i nemoćne, u Općinskom proračunu
se osiguravaju sredstva za nabavku drva za ogrjev a prema
pojedinačnim zahtjevima.
Iznos: 46.550,00 kn.
-
Jednokratna naknada za novorođenu
djecu
Za
novorođenu djecu koja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Primošten u
Općinskom proračunu se osiguravaju sredstva za
jednokratnu naknadu..
Iznos: 100.000,00 kn.
- stipendije za učenike srednjih škola i redovne
studente slabijeg imovnog stanja
Za učenike srednjih škola i redovne studente
sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija Općine
Primošten u Općinskom proračunu osigurana su
sredstva za dodjelu stipendija i financiranje troška
prijevoza za učenike srednjih škola slabijeg imovnog
stanja, prijavljenog prebivališta na području Općine
Primošten.
Iznos: 29.2 00,00 kn
2. Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će
se isključivo osobama koje imaju prebivalište na području
Općine Primošten. Pojedinačna prava podliježu redovitim
preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom
na koje su ostvarena.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
3. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
Klasa: 550-01/10-01/14
Ur.broj. 2182/02-01-10- 5
Primošten, 17 prosinca 2010.
____________________
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
13
Na temelju članka 74. stavka2. Zakona o športu («Narodne novine», broj 71/06 i 150/08 ) i članka 29. Statuta
Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije«, broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Primošten
u 2011. godine
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu
u Općini Primošten za 2011.godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u proračunu Općine
Primošten za 2011. godinu u ukupnoj visini 102.000,00
kuna.
2. Javne potrebe u području športa za koje se sredstva
osiguravaju iz Proračuna Općine Primošten za 2011. godinu
su:
- poticanje i promicanje športa
- djelovanje športskih udruga
- treniranje, organizacija i provođenje natjecanja
- športsko- rekreativna aktivnost građana
3. Sukladno točki 2. sredstvima iz Proračuna Općine
Primošten u 2011. godini financirat će se sljedeći programi:
- Jedriličarski klub Primošten
36.000,00 kn.
- Ostala športska društva i
športaši iz Primoštena
36.000,00 kn
- donacije ostalim športskim
društvima i športašima
30.000,00 kn
4. Sredstva za izdatke iz točke 3. prenosit će se na
žiro račun korisnika ovisno o potrebama i zahtjevima
korisnika.
5. Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko - kninske županije“, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine.
Klasa: 620-01/10-01/14
Ur. broj: 2182/02-01-10 - 6
Primošten, 17. prosinca 2010.
Strana 123 - Broj 1
14
Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javni
potreba u kulturi («Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i
38/09 ) i članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 7/09), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca
2010. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Primošten
u 2011. godini
1. Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u
kulturi Općine Primošten u 2011. godini i sredstva za
financiranje tih potreba koja se osiguravaju u proračunu
Općine Primošten za 2011. godinu u ukupnoj visini od
407.400,00 kn.
Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi
oblici poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života općine.
2. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Primošten u 2011. godini su:
- Narodna knjižnica i čitaonica « Dr. Ante Starčević
1912. « Primošten, za nabavke knjiga
50.000,00 kn
i ostale rashode poslovanja
195.800,00 kn
245.800,00 kn
- Puhački orkestar Primošten za redovan
rad i druge rashode ( kapelnik,
gostovanja i sl.
81.600,00 kn.
- “Primoštenske užance” za organizaciju
i rashode za usluge
80.0000,00 kn.
3. Sredstva za izdatke iz točke 3. prenosit će se na žiro
račun korisnika ovisno o prilivu sredstava na žiro račun
Općine Primošten.
4.Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije“, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine.
Klasa:310-01/10-01/14
Ur.broj:2182/02-01-10-7
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
Strana 124 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
15
Na temelju članka 12. i 26. stavka 4. Zakona o
financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata („Narodne novine“, broj 1/07) i članka 29. Statuta
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
Članak 4.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije”.
Klasa: 402-01/10-01/14
Ur.broj:2182/02-01-10-8
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PROGRAM
financiranja političkih stranaka i kandidata
nezavisnih lista za 2011. godinu
Članak 1.
U Proračunu Općine Primošten osiguravaju se sredstva
za financiranje političkih stranaka i kandidata nezavisnih
lista tako da se u proračunu za tekuću godinu osiguravaju
sredstva u iznosu od 2 % sredstava tekućih izdataka
proračuna iz prethodne godine.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se
političkim strankama i nezavisnim listama koje imaju
najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da
pojedinoj stranci i nezavisnoj listi pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih vijećnika.
Članak 3.
Sredstva u smislu članka 2. ove odluke raspoređuje
Načelnik Općine Primošten , a doznačuju se na račun
političkih stranaka i nezavisnih lista tromjesečno u jednakom iznosu.
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
16
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08 ) i članka 29.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine,
donosi
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga u 2010.godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Plan nabave
roba, radova i usluga za 2010.godinu (u daljnjem tekstu:
Plan nabave ) za čiju realizaciju su sredstva planirana u
Proračunu Općine Primošten za 2010. godine.
Članak 2.
U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi :
Red.
naziv
br
nabave
1.
nabava uredskog materijala
2.
deratizacije i dezinsekcija
3.
geodetsko katastarske usluge
4.
uređenje parkirališta,cesta i nerazvrstanih cesta
- prometni znakovi
- horizontalna signalizacija
- cement
- beton
- jalovina , tucanik
- kamene ploče
5.
uređenje poljskih i protupožarnih putova
- tamponi, cement, jalovina
6.
uredska oprema
7.
zavjese za zgr. „ TRN „
8.
rekonstrukcija kolničkog zastora Ulica Varoš
9.
rekonstrukcija kolničkog zastora Ulica Crnica
10.
uređenje nogostupa kod Malog parka u Primoštenu
11.
građenje kolne prometnice u
predjelu Bilo
12.
odvodnja kolne prometnice u
predjelu Bilo
13.
izgradnja - postavljanje
instalacija / NN kabel, rasvjete
i DTK mreže /
Utorak, 25. siječnja 2011.
planirano
( u kn)
70.000,00
77.490,00
45.000,00
pozicija
u proračunu
3221
3234
3237
258.427,00
3232
100.000,00
34.000,00
140.000,00
307.118,00
150.000,00
70.000,00
400.000,00
200.000,00
400.000,00
4213
4221
4221
4213
4213
4213
/ sr. Investitora/
„ Spectator konstrukt „
/ sr. Investitora/
„ Spectator konstrukt „
/ sr. Investitora
„ Spectator konstrukt „
red.br. 11-1pozic.4213
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
14.
15.
16.
17.
18.
19.
nabavka i postavljanje video nadzora za zgr. „ TRN „
70.000,00
nabavka kuhinjskog namještaja za potrebe općine u zgr. „ TRN „ 10.000,00
radovi asfaltiranja u Primoštenu
70.000,00
izrada idejnih projekata i prostornih planova
70.000,00
pravne usluge
70.000,00
uređenje plaža na poluotoku Velika Raduča
500.000,00
20.
21.
22.
23
24.
25.
radovi asfaltiranja po potrebi
radovi iskopa kod kapelice Sv. Josipa
opskrba električnom energijom
nastavak izrade UPU šireg podr.naselja Primošten
produkcija serijala emisija i priloga za TV emitiranje
uređenje plaže na potezu od 200m
Prema Starom Auto campu
500.000,00
150.000,00
600.000,00
200.000,00
210.000,00
26.
27.
28.
29.
30.
31.
nabavka „ city light vitrina „
pripremni radovi za ENDURO
dodatni radovi u Ulici Varoš
izrada i postava reklamnog panela
produkcija obrazovnih filmova i video filmova
oblikovanje, tisak i oglašavanje jumbo plakata
27.000,00
33.000,00
50.000,00
70.000,00
200.000,00
77.500,00
70.000,00
Strana 125 - Broj 1
4223
4221
4213
4126
3237
3213 / sr.
Investitora
„ Primošten „ d.d.
4223
3232
4126
3233
Investitor
„Primošten „ d.d.
2422
3232
4212
4227
3233
3233
Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine. Plan će biti objavljen
u « Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije «.
Klasa: 400-02/09-01/12
Ur.broj:2182/02-01-10-19
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
17
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“, broj 110/07 125/08 ) i članka 29. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 14,
sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
PLAN
nabave roba, radova i usluga Općine Primošten za 2011. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.godinu ( u daljnjem tekstu :
Plan nabave ) za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Općine Primošten za 2011. godine.
Članak 2.
U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi :
Redni broj
1.
2.
3.
4.
Predmet nabave
Planirano ( u kunama )
Uredski materijal
70.000,00
Deratizacije i dezinsekcija
70.000,00
Geodetsko katastarske usluge
70.000,00
Uređenje parkirališta, cesta i nerazvrstanih cesta
- horizontalna signalizacija
- prometni znakovi
- cement
- beton
- jalovina
pozicija u proračunu
322
323
323
Strana 126 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- tucanik
- kamene ploče
Uređenje poljskih i protupožarnih putova
- tampon, cement, jalovina
pravne usluge
radovi uređenja plaža
izrada projektne dokumentacije
izrada prostornih planova
nabavka kućnih brojeva
5.
6.
7.
8.
9
10.
Članak 3
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u « Službenom
vjesniku Šibensko – kninske županije«, a primjenjivat će
se od 1. siječnja 2011. godine.
Klasa: 400-02/10-01/14
Ur.broj:2182/02-01-10-9
Primošten,17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
18
Na temelju članka 41. Zakona o koncesijama (“Narodne novine“, broj 125/08 ) i članka 29. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
PLAN
davanja koncesije
Općine Primošten u 2011. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Plana
davanja koncesija za 2011. godinu ( u daljnjem
tekstu: Plana koncesija ) za čiju realizaciju su osigurana sredstva planirana u Proračunu Općine Primošten
za 2011. godinu
Članak 2.
U Planu koncesija navode se planirane vrijednosti,
vrsta svake koncesije, rokovi za koje se koncesije
planiraju dati, pravnu osnovu za davanje koncesije kao
i procjenjuju godišnju naknadu za pojedinu koncesiju
kako slijedi:
1. AUTO TAKSI PRIJEVOZ
- planirani broj: 4
Planirana vrijednost: 3.000,00 kn
Koncesija za period : 2009 - 2011
Procijenjena godišnja naknada: naknada je plaćena
u ukupnom iznosu za sve četiri dodijeljene koncesije
na rok od tri godine po 3.000,00 kn u 2009. godini
Utorak, 25. siječnja 2011.
210.000,00
300.000,00
323
100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
323
323
323
412
412
323
2. PAUK VOZILO
- planirani broj: 1
Planirana vrijednost: 1,25 kn
Koncesija za period : 2008 –2012
Procijenjena godišnja naknada: 1,25 kn
3. PRUŽANJE POGREBNIH USLUGA poslova
prijevoza pokojnika
- planirani broj: 2
Planirana vrijednost: 1.000,00 kn
Koncesija za period : 2010 -2011
Procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 kn
4.OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI – crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine
Primošten
- planirani broj: 2
Planirana vrijednost: 1.000,00 kn
Koncesija za period : 2011 -2015
Procijenjena godišnja naknada: 2.000,00 kn
5.OBAVLJANJE POSLOVA KOMUNALNE
DJELATNOSTI –
linijskog prijevoza putnika na
području Općine Primošten
- planirani broj: 1
Planirana vrijednost: 1.000,00 kn
Koncesija za period : 2010 - 2015
Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kn
Članak 3.
Ovaj Plan koncesija stupa na snagu danom objave
u „ Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa: 400-02/10-01/14
Ur.broj:2182/02-01-10-11
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
19
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(«Narodne novine», broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 29.
Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 07/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010. godine,
donosi
MJERE
zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima za
2010 / 2011. godinu
1. UVODNE NAPOMENE
Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim
uvjetima na području Općine Primošten se odnose na
održavanje prometnica u zimskom razdoblju, zaštitu od
intenzivnih i dugotrajnih oborina te sigurnost pomorskog
prometa. Zimsko razdoblje traje od 15. studenog tekuće
godine do 15. ožujka slijedeće godine. Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta vozila na području Općine Primošten
moraju imati zimsku opremu.
Meteorološka stanica Šibenik i još nekoliko
motriteljskih stanica daju statističke podatke koji koriste
svim sudionicima zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima, također i upozoravaju na moguća veća
vremenska pogoršanja kako bi se operativne snage zaštite i
spašavanja te zimske službe mogle pravovremeno dodatno
pripremiti.
2. CESTE
Zakon o javnim cestama («Narodne novine», broj
180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09,
153/09, 73/10, 92/10) dijeli sve javne ceste na: autoceste,
državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. Javne ceste
razvrstavaju se na temelju mjerila koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Sve ostale ceste spadaju u nerazvrstane
ceste i one su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.
Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se
koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna
većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu
cestu.
Na području Općine Primošten se nalaze:
- državna cesta D8 (magistrala)
- županijska cesta Grebaštica (D8) – Sapina Doca
- tri lokalne ceste: - D(8) – Primošten Burni (Draga)
(4,9 km)
- Primošten (D8) – Vadalj – Vezac – Kruševo
(11 km)
- Draga (Ž 6127) – Supljak – Oglavci – D8 (8 km)
2.1 .Zimska služba
Redovito i izvanredno održavanje javnih cesta na
području Općine Primošten prema Zakonu o javnim cestama izvode Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za
ceste.
Zimsku službu na nerazvrstanim cestama, trgovima,
ulicama, parkiralištima i nogostupima u naselju Primošten
obavlja komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. prema ugovoru sklopljenim sa Općinom Primošten. Prema potrebi
zimskoj službi se može priključiti i poljoprivredno- uslužni
obrt «ATILA» koji sa Općinom Primošten ima sklopljen
ugovor o izgradnji i održavanju poljskih putova na period
od četiri godine.
Strana 127 - Broj 1
Od pripremnih radova za zimske uvjete Bucavac d.o.o.
je osigurao i popravio sva vozila i radne strojeve koji
mogu poslužiti za održavanje cesta u zimskim uvjetima.
Na području kamenoloma Konjuška se nalaze velike
količine šljunka koja je u svakom trenutku dostupna za
uporabu. Sol za posipanje cesta se nije osigurala zbog
vrlo kratkog, a ponekad i u potpunosti izostalog perioda
poledice ili snijega na području Općine Primošten, a za
čiju zamjenu šljunak u potpunosti zadovoljava potrebe.
Sva oprema komunalnog poduzeća Bucavac je stacionirana
u naselju Primošten. Navedena zimska služba je dostatna
za održavanje nerazvrstanih cesta u uvjetima prosječnih
odnosno normalnih oborina i poledice za ovo podneblje.
Na putovima i ulicama manjih gabarita održavanje će se
izvoditi ručno, prema mogućnosti angažiranja djelatnika i
prema prioritetima.
Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu te
neizgrađene građevinske parcele dužan je obaviti vlasnik,
odnosno korisnik kuće ili stana i poslovnih prostorija
u zgradi te vlasnik neizgrađene građevinske parcele. O
uklanjanju snijega i leda ispred ugostiteljskih objekata
brinu vlasnici, odnosno korisnici objekta.
2.2. Redosljed i prvenstvo radova na održavanju cesta
u zimskim uvjetima
Državne, županijske i lokalne ceste su u nadležnosti
Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste pa redosljed
i prvenstvo radova na održavanju tih cesta u zimskim
uvjetima određuju oni sami. U slučaju većih vremenskih
neprilika zimska služba Općine Primošten se također može
uključiti, prema svojim mogućnostima, u čišćenje državnih,
županijskih i lokalnih cesta posebno u djelovima javnih
cesta koje prolaze kroz naselja jer prema Zakonu o javnim
cestama dio javne ceste koja prolazi kroz naselje, Hrvatske
ceste i Županijska uprava za ceste, nisu dužne očistiti od
nanosa snijega.
S obzirom na veličinu cestovne mreže, važnost pojedinih cesta i ulica na prometnicama se intervenira prema
određenom redoslijedu. Zato se uvode tri razine prioriteta
odnosno prednosti.
a) prometnice I. razine prioriteta
- državna cesta (Splitska, Dalmatinska)
- županijska cesta
- lokalne ceste
- Zagrebačka
- Trg i ulica Stjepana Radića
- Grgura Ninskog
- Obala bana Josipa Jelačića
- Dubrovačka
- Trg Josipa Arnerića
- Riva žrtava Dvanjke
- Glavičice
- Plat
- Rupe
b) prometnice II. razine prioriteta
- Raduča
- Franje Tuđmana
- Varoš
- Svetog Josipa
- Porat
- Podadrage
Strana 128 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
c) prometnice III. razine prioriteta
- sve ostale prometnice na području Općine
Primošten
3. VELIKE KOLIČINE OBORINA
Velike količine oborina u kratkom vremenskom razdoblju predstavljaju opasnost za imovinu građana, poslovnih
subjekata i društvenu imovinu. Na području Općine
Primošten postoji nekoliko kritičnih mjesta gdje dolazi
do poplavljivanja podrumskih prostorija i prostorija ispod
razine terena uglavnom uslijed velikog slijevanja oborina
niz strme ulice i stubišta. Takva mjesta su prepoznata i
radi se na njihovom zbrinjavanju. U slučaju poplavljivanja
intervenira Dobrovoljno vatrogasno društvo Primošten koje
posjeduje svu potrebnu opremu za ispumpavanje poplavljenih prostora i na nekoliko mjesta istovremeno.
Na cijelom području Općine Primošten velike količine
kiša na nijednom mjestu ne prekidaju nesmetan promet
cestovnih vozila.
4. POMORSKI PROMET
Pomorski promet nadzire Lučka kapetanija Šibenik s
Ispostavom u Primoštenu koja surađuje sa Županijskim
centrom 112, DUZS- om, Pomorskom policijom te s ostalim
službama zaštite i spašavanja.
KLASA: 810-03/10-01/14
UR.BROJ: 2182/02-01-10-21
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
20
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj ) samoupravi (« Narodne novine«, broj 33/01,
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08
i 36 /09), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ),
članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(„ Narodne novine“, broj 10/97 i 107/07) i članka 29.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 14. sjednici, od 17. listopada 2010.godine,
daje prethodnu
SUGLASNOST
na Izmjene i dopune Statuta Dječjih vrtića
Općine Primošten „BOSILJAK“
1. Općinsko vijeće Općine Primošten daje prethodnu
suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjih vrtića
Općine Primošten DV „ BOSILJAK „ u tekstu koji čini
sastavni dio ove suglasnosti.
Utorak, 25. siječnja 2011.
2. Ova prethodna suglasnost stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 012-03/10-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-10-44
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
21
Na temelju članka 13. točke 5. Zakona o javnoj nabavi
( «Narodne novine“, broj 110/07 i 125/08) i članka 29.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 14.sjednici, od 17. prosinca 2010. godine,
donosi
RJEŠENJE
o osnivanju stručnog Povjerenstva za
postupak javne nabave za 2011. godinu
Članak 1.
U stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu svih
postupka javne nabave za potrebe Općine Primošten imenuju se:
1. Stipe Petrina – za predsjednika,
2. Dijana Rinčić- za člana i
3. Ana Bijelić – za člana.
Članak 2.
Stručno povjerenstvo za nabavu priprema i provodi
postupak nabave koji prethodi sklapanju ugovora o nabavi
roba i usluga , odnosno ustupanju radova.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u «Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije».
Klasa: 406-01/ 10-01/14
Ur broj: 2182/02-01-10-10
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 129 - Broj 1
23
22
Na temelju članka 35.b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (« Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje ,
129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09) i članka 29. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 14.
sjednici, od 17. prosinca 2010. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika
Općine Primošten za razdoblje
srpanj - prosinac 2010. godine
1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu načelnika
Općine Primošten za razdoblje od srpnja do prosinca
2010. godine.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(«Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09 ) i članka
29. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 14. sjednici, od 17. prosinca 2010.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i
spašavanja n području Općine Primošten
1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o stanju zaštite
i spašavanja na području Općine Primošten za 2010.
godinu.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog
zaključka i kao takvo nalazi se u privitku istog.
Članak 2.
2. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području
Općine Primošten iz članka 1. sastavni je dio ovog
zaključka i kao takav nalazi se u privitku istog.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 3.
3. Ovaj zaključak će se objavit u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 363-02/10-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-10-20
Primošten, 17. prosinca 2010.
Klasa: 363-02/10-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-10-41
Primošten, 17. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
____________________
X.
OPĆINA RUŽIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Ružić
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 13. sjednici, od 21.
prosinca 2010. godine , donosi
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Ružić za 2010. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Ružić za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) iznosi 3.826.919 kuna, a sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI PRIHODI
Plan 2010
3.123.600
10.000
3.133.600
I Izmjene
2.416.480
10.000
2.426.480
II Izmjene
2.416.480
10.000
2.426.480
III Izmjene
2.416.480
10.000
2.426.480
Strana 130 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI
Razlika - manjak
Višak prihoda iz prethodne godine
Utorak, 25. siječnja 2011.
2.261.753
1.501.847
2.417.410
1.409.509
2.367.410
1.459.509
2.367.410
1.459.509
3.763.600
630.000
630.000
3.826.919
1.400.439
1.400.439
3.826.919
1.400.439
1.400.439
3.826.919
1.400.439
1.400.439
Članak 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se u tabelarnom dijelu kako slijedi:
I. PRIHODI
poz izvor funk.
Opis
6
01
01
61
611
6111
02
01
6112
03
01
6113
04.
01
6115
05
01
06.
01
07
01
08
09
10
04
04
04
11
01
12
13
03
01
14
01
15
16
17
18
19
03
03
03
03
03
20
03
613
6134
614
6142
6145
63
633
6331
6331
6332
64
641
6413
642
6421
6422
65
651
6512
652
6522
6523
6523
6524
6526
6526
7
71
21
03
711
7111
Plan 2010.
I Izmjene
2010.
I. P R I H O D I POSLOVANJA (1+2
3.123.600
2.416.480
1. PRIHODI OD POREZA
1.712.200
1.503.000
Porez i prirez na dohodak
1.640.000
1.418.000
Porez i prirez na dohodak od
nesamostalne djelatnosti
1.480.000
1.300.000
Porez i prirez na dohodak od
samostalne djelatnosti
70.000
60.000
Porez na dohodak od imovine i
imovinskih prava
5..000
3.000
Porez i prirez na dohodak po
godišnjoj prijavi
85.000
55.000
Porez na imovinu
8.000
18.000
Porez na promet nekretnina
8.000
18.000
Porezi na robu i uslugu
64.200
67.000
Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića
19.200
22.000
Porez na tvrtku
45.000
45.000
2. POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA
UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA1.170.000
716.380
Pomoći iz proračuna
1.170.000
716.380
Tekuće potpore iz državnog prora. 800.000
410.000
Tekuće potpore iz županijskog pror. 70.000
106.380
Kapitalne potpore iz proračuna
300.000
200.000
3. PRIHODI OD IMOVINE
127.350
60.250
Prihodi od financijske imovine
10.000
8.000
Prihodi od kamata
10.000
8.000
Prihodi od nefinancijske imovine
117.350
52.250
Naknada za koncesije
80.000
15.000
Prihodi od zakupa poslovnih prostora 37.350
37.250
4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I
PO POSEBNIM PROPISIMA
114.050
136.850
Upravne i administrativne pristojbe 4.000
2.000
Općinske pristojbe i naknade
4.000
2.000
Prihodi po posebnim propisima
110.050
134.850
Vodni doprinos
0
1.500
Komunalni doprinosi
5.000
2.000
Komunalna naknada
100.000
90.000
Doprinos za šume
50
50
Ostale naknade – priključak na kom.
infrastrukturu
5.000
4.600
Ostali prihodi - HZZ
0
36.700
II PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANC. IMOVINE
10.000
10.000
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ.
IMOVINE
10.000
10.000
Prihodi od prodaje mate. imovine
10.000
10.000
Prihodi od prodaje opći. zemljišta
10.000
10.000
SVEUKUPNI PRIHODI ( I + II ) 3.133.600
2.426.480
II izmjene. III Izmjene
2010.
2010.
2.416.480
1.503.000
1.418.000
2.416.480
1.398.000
1.333.000
1.300.000
1.225.000
60.000
60.000
3.000
3.000
55.000
18.000
18.000
67.000
45.000
18.000
18.000
47.000
22.000
45.000
12.000
35.000
716.380
716.380
410.000
106.380
200.000
60.250
8.000
8.000
52.250
15.000
37.250
821.380
821.380
410.000
106.380
305.000
60.250
8.000
8.0000
52.250
15.000
37.250
136850
2.000
2.000
134.850
1.500
2.000
90.000
50
136.850
2.000
2.000
134.850
1.500
2.000
90.000
50.
4.600
36.700
4.600
36.700
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.426.480
10.000
10.000
10.000
2.426.480
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 131 - Broj 1
RASHODI
3
31
32
34
36
37
38
4
311
312
313
321
322
323
329
343
363
372
381
382
385
42
421
422
425
426
UKUPNI RASHODI (I +II)
3.763.600
I RASHODI
2.261.753
Rashodi za zaposlene
353.053
Plaće
295.003
Ostali rashodi za zaposlene
12.470
Doprinosi na plaće
45.580
Materijalni rashodi
1.037.500
Naknade troškova zaposlenima
23.000
Rashodi za materijal i energiju
285.000
Rashodi za usluge
370.000
Ostali nespomenuti rashodi
359.500
Financijski rashodi
10.200
Ostali financijski rashodi
10.200
Pomoći unutar opće države
155.000
Pomoći unutar opće države
155.000
Naknade građanima i kućanstvima 441.000
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
441.000
Ostali rashodi
265.000
Tekuće donacije
215.000
Kapitalne donacije
40.000
Izvanredni rashodi
10.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
1.501.847
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
1.501.847
Građevinski objekti
1.297.407
Postrojenja i oprema
5.000
Višegodišnji nasadi
30.000
Nematerijalna proizvedena imovina 169.440
3.826.919
2.417.410
375.383
313.353
8.120
53.910
1.096.927
25.050
297.000
434.000
340.877
10.100
10.100
155.000
155.000
470.000
3.826.919
2.367.410
375.383
313.353
8.120
53.910
1.066.927
25.050
297.000
434.000
310.877
10.100
10.100
155.000
155.000
470.000
3.826.919
2.367.410
375.383
313.353
8.120
53.910
1.066.927
25.050
297.000
434.000
310.877
10.100
10.100
155.000
155.000
470.000
470.000
310.000
245.000
50.000
15.000
470.000
290.000
235.000
40.000
15.000
470.000
290.000
235.000
40.000
15.000
1.409.509
1.459.509
1.459.509
1.409.509
1.166.569
33.500
30.000
179.440
1.459.509
1.196.569
53.500
30.000
179.440
1.459.509
1.201.569
53.500
30.000
174.440
II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna Općine Ružić u iznosu 3.826.919 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima,
programima i aktivnostima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Poz. Izvor računski
plan
funkcija OSNOVNA NAMJENA
01
01
02
01
3
32
321
3211
329
3291
03
04
05
01
01
01
3293
3299
3299
0111
0111
0111
01
3
38
385
3859
0111
06
0111
0111
Plan 2010.
I Izmjene
II Izmjene III Izmjene
2010.
2010.
RAZDJEL 00 OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 001 ZAJEDNIČKI IZDACI PREDSTAVNIČKOG TIJELA I
JEDNISTVENOG UPRAVNOG ODJELA
PROGRAM 0010 Javna uprava i administracija
AKTIVNOST 0010 01 Predstavnička i izvršna tijela
RASHODI POSLOVANJA
293.000
318.877
288.877
288.877
MATERIJALNI RASHODI
3.000
3.000
288.877
288.877
Naknade troškova
3.000
3.000
3.000
3.000
Službena putovanja
3.000
3.000
3.000
3.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja290.000
315.877
285.877
285.877
Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela
220.000
210.000
190.000
190.000
Reprezentacija
10.000
13.000
13.000
13.000
Izdaci za proslave, dekoracije
40.000
40.000
30.000
30.000
Izdaci za izbore
20.000
52.877
52.877
52.877
AKTIVNOST 0010 02 Izvanredni rashodi
RASHODI POSLOVANJA
10.000
15.000
15.000
15.000
DONACIJE I OSTALI RASHODI 10.000
15.000
15.000
15.000
Ostali rashodi
10.000
15.000
15.000
15.000
Tekuća pričuva
10.000
15.000
15.000
15.000
Strana 132 - Broj 1
07
01
08
01
09
10
01
01
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
11.
12
01
01
3
32
321
3211
3212
13
01
14
15
16
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
01
01
01
3213
322
3221
3223
3224
0111
18
19
01
01
3225
323
3231
3232
20
21
22
23
24
01
01
01
01
01
0111
0111
0111
0111
0111
25
26
27
01
01
01
3234
3236
3237
3238
3239
329
3292
3294
3299
01
01
3
34
343
3431
3434
17
28
29
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
4
42
30
01
422
4221
0111
4
42
31
01
426
4264
4
0111
AKTIVNOST 0010 03 Rashodi za zaposlene
RASHODI ZA ZAPOSLENE
323.053
RASHODI ZA ZAPOSLENE
323.053
Plaće
265.003
Plaće za zaposlene
265.003
Ostali rashodi za zaposlene
12.470
Ostali rashodi za zaposlene
12.470
Doprinosi na plaće
45.580
Doprinos za zdravstveno osiguranje 41.075
Doprinos za zapošljavanje
4.505
AKTIVNOST 0010 04 Materijalni rashodi
RASHODI POSLOVANJA
197.000
MATERIJALNI RASHODI
197.000
Naknade troškova zaposlenima
20.000
Službena putovanja
4.000
Naknade za prijevoz na posao i s
posla za zaposlene
11.000
Stručno usavršavanje zaposlenika
5.000
Rashodi za materijal i energiju
55.000
Uredski materijal i ostali mate. rashodi10.000
Energija
30.000
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.
održavanje
10.000
Sitan inventar
5.000
Rashodi za usluge
99.000
Usluge telefona, pošte
23.000
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja
15.000
Komunalne usluge
4.000
Veterinarske usluge
3.000
Intelektualne i ostale usluge
29.000
Računalne usluge
5.000
Ostale nespomenute usluge
20.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja23.000
Premije osiguranja imovine
6.000
Članarine
2.000
Ostali nespomenuti rashodi posl.
15.000
AKTIVNOST 0010 05 Financijski rashodi
RASHODI POSLOVANJA
10.200
FINANCIJSKI RASHODI
10.200
Ostali financijski rashodi
10.200
Bankarske usluge i usluge plat. prom. 7.200
Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000
AKTIVNOST 0010 06 Nabavka opreme
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
5.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
5.000
Postrojenja i oprema
5.000
Uredska oprema i namještaj (računalna
oprema i uredski namještaj)
5.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
318.703
318.703
265.003
265.003
8.120
8.120
45.580
41.075
4.505
317.833
317.833
264.253
264.253
8.120
8.120
45.460
40.955
4.505
317.833
317.833
264.253
264.253
8.120
8.120
45.460
40.955
4.505
190.500
190.500
18.000
2.000
190.500
190.500
18.000
2.000
190.500
190.500
18.000
2.000
11.000
5.000
57.000
10.000
30.000
11.000
5.000
57.000
10.000
30.000
11.780
4.220
57.000
10.000
30.000
12.000
5.000
97.000
28.000
12.000
5.000
97.000
28.000
12.000
5.000
97.000
28.000
15.000
4.000
3.000
20.000
5.000
22.000
18.500
6.000
2.500
10.000
15.000
4.000
3.000
20.000
5.000
22.000
18.500
6.000
2.500
10.000
15.000
4.000
3.000
20.000
5.000
22.000
18.500
6.000
2.500
10.000
10.100
10.100
10.100
8.100
2.000
10.100
10.100
10.100
8.100
2.000
10.100
10.100
10.100
8.100
2.000
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
29.440
29.440
29.440
29.440
29.440
29.440
29.440
29.440
0
0
PROJEKT 0010 07 Izrada dokumenata prostornog uređenja
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
29.440
29.440
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
29.440
29.440
Nematerijalna proizvedena imovina 29.440
29.440
Izrada izmjena i dopuna prost. plana 29.440
29.440
PROJEKT 0010 08 Izgradnja spomen obilježja
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
30.000
20.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
42
32
33
34
35
01
421
4214
01
3
32
323
3237
03
04
03
04
0111
0111
3
32
322
0451
38
01
3237
0451
3
32
329
03
3299
0451
39a 03
3
323
3232
0660
39b 01
322
3224
0660
42
41
42
03
04
03
01
421
4213
3
32
323
3234
3234
0451
0510
0630
63.000
63.000
220.000
220.000
0
60.000
0
60.000
0
60.000
60.000
60.000
60.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
50.000
76.000
50.000
76.000
50.000
76.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
40.000
60.000
40.000
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
20.000
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
622.481
962.481
1.067.480
622.481
622.481
962.481
962.481
1.067.480
1.067.480
622.481
962.481
1.067.480
28.000
28.000
28.000
18.000
10.000
28.000
28.000
28.000
18.000
10.000
28.000
28.000
28.000
18.000
10.000
10.000
70.000
Tekuće održavanje javne rasvjete
70.000
AKTIVNOST 0020 02 Cestovna infrastruktura
RASHODI POSLOVANJA
100.000
MATERIJALNI RASHODI
100.000
Rashodi za usluge
100.000
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja cesta
50.000
Intelektualne usluge – nadzor
50.000
AKTIVNOST 0020 03 Mjesni odbori
RASHODI POSLOVANJA
40.000
Materijalni rashodi
40.000
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
40.000
Izdaci za Mjesne odbore
40.000
AKTIVNOST: Ostala komunalna održavanja
RASHODI POSLOVANJA
0
Rashodi za usluge
0
Održavanje poljskih, šumskih putova i
ostalih javnih površina po naseljima
0
Rashodi za materijal i energiju
Materijal za tekuće i inv. održavanje
građ. objekata
PROJEKT 0020 04 Izgradnja cesta
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
540.549
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
540.549
Građevinski objekti
540.549
4
63.000
63.000
63.000
220.000
Materijal i dijelovi za održavanje
javne rasvjete
Rashodi za usluge
03
63.000
63.000
63.000
280.000
280.000
220.000
0640
37
0
0
0
280.000
280.000
220.000
3224
3
32
323
3232
0
0
0
280.000
280.000
220.000
Utrošena energija za javnu rasvjetu 220.000
323
Strana 133 - Broj 1
GLAVA 002 KOMUNALNE DJELATNOSTI
PROGRAM 0020 Komunalna infrastruktura
AKTIVNOST 0020 01 Javna rasvjeta
RASHODI POSLOVANJA
300.000
MATERIJALNI RASHODI
300.000
Rashodi za materijal i energiju
230.000
0640
03
3232 0640
40
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
30.000
20.000
Građevinski objekti
30.000
20.000
Spomen-obilježje
30.000
20.000
PROJEKT 0010 09 Vektorski plan i katastarske podloge
RASHODI POSLOVANJA
53.000
63.000
MATERIJALNI RASHODI
53.000
63.000
Rashodi za usluge
53.000
63.000
Intelektualne usluge - usluge katastra
i geodeta
53..000
63.000
3223
36
04
39
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ceste i slični građevinski objekti
540.549
AKTIVNOST 0020 05 Ostale komunalne usluge
RASHODI POSLOVANJA
28.000
MATERIJALNI RASHODI
28.000
Rashodi za usluge
28.000
Komunalne usluge – odvoz smeća
18.000
Opskrba stanovništva pitkom vodom 10.000
Strana 134 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
AKTIVNOST 0020 06 Javni radovi
3
RASHODI POSLOVANJA
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
311
Plaće
43 03
3111 0510
Javni radovi – plaće za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
43a 03
3132 0510
Javni radovi - doprinos na plaće
43b 03
3133 0510
Javni radovi – doprinos na plaće
321
Ostali rashodi za zaposlene
43b 03
3212 0510
Javni radovi – troškovi prijevoza
42
03
04
421
4214
0
0
0
60.730
60.730
60.730
48.350
8.330
7.500
830
4.050
4.050
61.600
57.550
49.100
49.100
8.450
7.620
830
4.050
4.050
61.600
57.550
49.100
49.100
8.450
7.620
830
4.050
4.050
47.230
47.230
47.230
47.230
47.230
47.230
47.230
47.230
47.230
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
126.500
6.500
6.500
126.500
6.500
6.500
126.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
0
20.000
20.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
PROJEKT 0020 07 Izgradnja objekata – autobusne čekaonice
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
40.000
47.230
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
40.000
47.230
Građevinski objekti
40.000
47.230
4
44
30.000
30.000
30.000
30.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
0451
Autobusne čekaonice
40.000
PROGRAM 0021 Zaštita okoliša
AKTIVNOST 0021 01 Sanacija nelegalnih odlagališta
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000
323
Rashodi za usluge
20.000
45 03
04
3232 0510
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
nelegalnih odlagališta
20.000
GLAVA 003 DRUŠTVENE I OSTALE DJELATNOSTI
PROGRAM 0030 Predškolski odgoj
AKTIVNOST 0030 01 Financiranje programa predškolskog odgoja od zajedničkog interesa
46
3
32
329
01
3299
RASHODI POSLOVANJA
126.500
MATERIJALNI RASHODI
6.500
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500
0911
4
42
46a 01
47
01
422
4227
36
363
3631
0911
0911
4
42
48
01
04
421
4212
4
42
0911
Ostale nespomenuti rashodi - darovi djeci
za Božić i didaktičke igračke
6.500
RASHODI ZA NABAVU NEFIN:
IMOVINE
0
RAHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
Postrojenja i oprema
0
Oprema za vrtić
0
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I
UNUTAR OPĆE DRŽAVE
120.000
Pomoći unutar opće države
120.000
Grad Drniš – za Dječji vrtić Gradac 120.000
PROJEKT 0030 02 Izgradnja vrtića
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.
IMOVINE
370.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
370.000
Građevinski objekti
370.000
280.000
80.000
0
280.000
280.000
80.000
80.000
0
0
Poslovni objekti – dječji vrtić
370.000
280.000
80.000
0
PROGRAM 0031 Obnova objekata
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
180.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
180.000
60.000
20.000
0
60.000
20.000
0
Utorak, 25. siječnja 2011.
421
49
01
50
03
01
4212
0912
4212
4
0820
426
01
4264
0620
3
37
52
01
372
3722
3
37
0922
372
53
01
3721
1070
54
55
56
01
01
01
3721
3721
3721
1040
1060
0960
57
01
3721
1040
01
3
38
381
3811
58
59
01
60
01
3
38
381
3811
382
3821
01
3
38
381
3811
01
3
38
381
3811
61
62
Građevinski objekti
Projekt 0031 01 Obnova škole
Obnova Škole u Otavicama
Projekt 0031 02 Obnova Doma
42
51
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3
38
1090
0840
0840
0830
0840
Strana 135 - Broj 1
180.000
60.000
20.000
0
150.000
50.000
10.000
0
30.000
10.000
10.000
Obnova zgrade - Dom u Kljacima
30.000
10.000
10.000
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
60.000
70.000
70.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
60.000
70.000
70.000
Nematerijalna proizvedena imovina 60.000
70.000
70.000
Projekt 0031 03 Izrada idejnih i glavnih
projekata
Ostala nematerijalna imovina - idejni
i glavni projekti
60.000
70.000
70.000
PROGRAM 0032 Socijalna zaštita
AKTIVNOST 0032 01 Socijalna pomoć i druge potpore stanovništvu
RASHODI POSLOVANJA
85.000
85.000
85.000
NAKNADE GRAĐ. I KUĆAN. NA
TEMELJU OSIGURANJA
85.000
85.000
85.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima 85.000
85.000
85.000
Sufinanciranje cijene prijevoza
85.000
85.000
85.000
RASHODI POSLOVANJA
356.000
385.000
385.000
NAKNADE GRAĐ.I KUĆAN. NA
TEMELJU OSIGURANJA I
DRUGE NAKNADE
356.000
385.000
385.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
356.000
385.000
385.000
Naknade građanima i kućanstvima po
zahtjevima
30.000
25.000
25.000
Naknade obitelji za novorođeno dijete 50.000
80.000
80.000
Troškovi ogrjeva kućanstvima
80.000
80.000
80.000
Naknade obiteljima za školsku
Djecu i studente
180.000
190.000
190.000
Pomoći obitelji za novosklopljeni brak16.000
10.000
10.000
AKTIVNOST 0032 02 Humanitarno djelovanje
RASHODI POSLOVANJA
5.000
5.000
5.000
OSTALI RASHODI
5.000
5.000
5.000
Tekuće donacije
5.000
5.000
5.000
Tekuće pomoć CK Drniš
5.000
5.000
5.000
PROGRAM 0033 Šport, kultura, religija, politika
AKTIVNOST 0033 01Religija
RASHODI POSLOVANJA
80.000
100.000
80.000
OSTALI RASHODI
80.000
100.000
80.000
Tekuće donacije
40.000
50.000
40.000
Tekuće donacije vjerskim zajednicama40.000
50.000
40.000
Kapitalne donacije
40.000
50.000
40.000
Kapitalne donacija vjerskim zajed. 40.000
50.000
40.000
AKTIVNOST 0033 02 Službe emitiranja
RASHODI POSLOVANJA
10.000
10.000
10.000
OSTALI RASHODI
10.000
10.000
10.000
Tekuće donacije
10.000
10.000
10.000
Tekuće donacije Radio postaji Drniš 10.000
10.000
10.000
AKTIVNOST 0033 03 Šport
RASHODI POSLOVANJA
30.000
30.000
30.000
OSTALI RASHODI
30.000
30.000
30.000
Tekuće donacije
30.000
30.000
30.000
Tekuće donacije športskom društvima 30.000
30.000
30.000
AKTIVNOST: Kultura
RASHODI POSLOVANJA
0
10.000
10.000
Tekuće donacije
0
10.000
10.000
0
65.000
65.000
65.000
65.000
85.000
85.000
85.000
85.000
385.000
385.000
385.000
25.000
100.000
60.000
190.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
80.000
80.000
40.000
40.000
40.000
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
Strana 136 - Broj 1
62a 01
3811
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0820
4
62b 01
422
4227
4
42
63
01
421
4214
64
01
4214
0810
65
01
4214
0810
66
01
4214
0810
01
3
38
381
3811
01
3
38
381
3811
67
68
0810
0840
0840
3
36
69
70
01
363
3631
0320
01
38
381
3811
0320
3
36
71
01
363
3631
0360
4
42
72
01
426
4264
4
42
0320
Tekuća donacija Muzeji Ivana Meštrović 0
10.000
PROJEKT: Nabavka promidžbenih panoa
RASHODI ZA NABAVU PROIZ.
DUGOTRAJNE IMOVINE
0
30.000
Postrojenja i oprema
0
30.000
Nabavka promidžbenih panoa
0
30.000
Projekt 0033 04 Izgradnja i uređenje igrališta
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
136.858
136.858
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
136.858
136.858
Građevinski objekti
136.858
136.858
Izgradnja športskih objekata –uređenje
igrališta u Mirlović polju
25.000
25.000
Izgradnja športskih objakata - igralište
u Kljacima
25.000
25.000
Izgradnja športskih objekata - igralište
kod Mauzoleja
80.000
80.000
Uređenje školskog igrališta u
Čavoglavama
6.858
6.858
AKTIVNOS T 0033 05 Politika
RASHODI POSLOVANJA
30.000
30.000
OSTALI RASHODI
30.000
30.000
Tekuće donacije
30.000
30.000
Tekuće donacije političkim strankama30.000
30.000
AKTIVNOST 0033 06 Ostale udruge
RASHODI POSLOVANJA
40.000
50.000
OSTALI RASHODI
40.000
50.000
Tekuće donacije
40.000
50.000
Tekuće donacije udrugama
40.000
50.000
GLAVA 004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
PROGRAM 00410 Zaštita od požara
AKTIVNOST 0040 01 Usluge protupožarne zaštite
RASHODI POSLOVANJA
90.000
90.000
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I
UNUTAR OPĆE DRŽAVE
30.000
30.000
Pomoći unutar opće države
30.000
30.000
Grad Drniš– za Javnu vatrogasnu
postrojbu
30.000
30.000
OSTALI RASHODI
60.000
60.000
Tekuće donacije
60.000
60.000
Tekuće donacije DVD
60.000
60.000
AKTIVNOST 0040 02 Razvoj civilne zaštite
RASHODI POSLOVANJA
5.000
5.000
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I
UNUTAR OPĆE DRŽAVE
5.000
5.000
Pomoći unutar opće države
5.000
5.000
Razvoj civilne zaštite
5.000
5.000
AKTIVNOST 0040 03 Izrada planova
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
40.000
40.000
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE
IMOVINE
40.000
40.000
Materijalna neproizvodna imovina 40.000
40.000
Ostala nematerijalna imovine
– planovi
40.000
40.000
GLAVA 005 POLJOPRIVREDA, GOSPODARSTVO
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
70.000
30.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
70.000
30.000
PROGRAM 0050 01 Poticanje podizanja novih nasada
Utorak, 25. siječnja 2011.
10.000
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
86.858
86.858
86.858
86.580
86.858
86.858
25.000
25.000
25.000
25.000
30.000
30.000
6.858
6.858
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
90.000
90.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
60.000
60.000
60.000
30.000
60.000
60.000
60.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
73
01
425
4251
0420
426
74
01
4264
0620
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Višegodišnji nasadi
30.000
30.000
Pomoć u troškovima podizanja
novih nasada
30.000
30.000
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA
IMOVINA
40.000
40.000
PROJEKT 0050 02 Izrada dokumentacije za gosp. zonu
Ostala nematerijalna proizvodna imovina –
projektna dokumentacija za
gospodarsku zonu
40.000
40.000
Strana 137 - Broj 1
30.000
30.000
30.000
30.000
40.000
40.000
40.000
40.000
III. PRIJELAZNA I ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa: 400-06/10-01/ 8
Ur.broj: 2182/08-10-04
Gradac, 21. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
2
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Ružić
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 13. sjednici, od 21.
prosinca 2010. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Ružić za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Ružić za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) iznosi 4.184.000 kuna, a sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
UKUPNI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI
Razlika - manjak
Višak prihoda iz prethodne godine
Plan 2011
3.774.000
10.000
3.784.000
2.656.367
1.527.633
4.184.000
400.000
400.000
Članak 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se u tabelarnom dijelu kako slijedi:
I. PRIHODI
prih izvor
1
2
3
01
01
01
4
04
6
Opis
I. P R I H O D I POSLOVANJA (1+2+3+4)
Plan 2011.
3.774.000
61
611
613
614
63
633
1. PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak
Porez na imovinu
Porezi na robu i usluge
2. POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći iz proračuna
1.458.000
1.400.000
20.000
38.000
2.050.000
2.050.000
Strana 138 - Broj 1
5
6
01
01
7
8
01
03
9
06
64
641
642
65
651
652
7
71
711
RASHODI
3
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
36
363
37
372
38
381
382
4
42
411
421
422
426
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Utorak, 25. siječnja 2011.
3. PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I
PO POSEBNIM PROPISIMA
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
II PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE
Prihodi od prodaje materijalne imovine
SVEUKUPNI PRIHODI ( I + II )
134.000
7.000
127.000
132.000
2.000
130.000
10.000
10.000
10.000
3.784.000
UKUPNI RASHODI (I +II)
I RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnos
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
2011
4.184.000
2.656.367
353.567
300.115
4.950
48.502
1.408.800
22.800
297.000
817.000
3.000
269.000
11.000
11.000
150.000
150.000
428.500
428.500
304.500
274.500
30.000
1.527.633
1.527.633
100.000
976.000
10.000
441.633
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna Općine Ružić u iznosu 4.184.000 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima,
programima i aktivnostima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Poz.
Izvor
Rač.
plan funkcija
1
01
32
329
2
3
01
01
32
324
329
0111
0111
0111
OSNOVNA NAMJENA
RAZDJEL 00 OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK,
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 001 ZAJEDNIČKI IZDACI PREDSTAVNIČKOG
TIJELA I JEDNISTVENOG UPRAVNOG ODJELA
PROGRAM 0010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST 0010 01 Naknade članovima Općinskog
vijeća i Načelniku
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
AKTIVNOST 0010 02 Trošak reprezentacije i službenih putovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plan 2011.
880.000
170.000
170.000
170.000
18.000
18.000
3.000
15.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
4
01
32
329
5
04
32
329
6
01
38
385
7
8
9
01
01
01
31
311
312
313
0111
0111
0111
10
11
12
13
01
01
01
01
32
321
322
323
329
0111
0111
0111
0111
14
01
34
343
0111
15
01
42
422
0111
16
01
42
426
0111
17
01
42
421
0111
18
01
32
323
0111
0111
0111
19
20
134
134
32
322
323
0640
0640
21
134
32
323
0620
22
01 03
32
323
0620
23
24
134
134
32
323
322
0620
0620
25
134
42
421
0620
26
01 03
32
323
0620
27
28
03
03
31
311
313
0660
0660
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Strana 139 - Broj 1
AKTIVNOST 0010 03 Proslave, sponzorstva
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
AKTIVNOST 0010 04 Izbori
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
AKTIVNOST 0010 05 Proračunska pričuva
Ostali rashodi
Ostali rashodi
AKTIVNOST 0010 06 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
AKTIVNOST 0010 07 Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
AKTIVNOST 0010 08 Usluge financijskih institucija
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
AKTIVNOST 0010 9 Nabavka uredske opreme
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
PROJEKT 0010 10 Izrada dokumenata prostornog uređenja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
PROJEKT 0010 11 Izgradnja spomen obilježja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
PROJEKT 0010 12 Vektorski plan i katastarske podloge
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
GLAVA 002 KOMUNALNE DJELATNOSTI
PROGRAM 0020 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
AKTIVNOST 0020 01 Javna rasvjeta
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
AKTIVNOST 0020 02 Održavanje cesta
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
AKTIVNOST 0020 03 Usluge nadzora
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
AKTIVNOST 0020 04 Održavanje poljskih, šumskih putova i
javnih površina
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
PROJEKT 0020 05 Izgradnja cesta
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
AKTIVNOST 0020 06 Ostale komunalne usluge
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
AKTIVNOST 0020 06 Javni radovi
Rashodi za zaposlene
Plaće
Doprinosi na plaće
20.000
20.000
20.000
30.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
335.367
335.367
281.915
4.950
48..502
194.000
194.000
21.000
57.000
97.000
19.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
11.633
11.633
11.633
20.000
20.000
20.000
50.000
50.000
50.000
876.000
280.000
280.000
220.000
60.000
50.000
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
100.000
100.000
80.000
20.000
326.000
326.000
326.000
20.000
20.000
20.000
18.200
18.200
15.500
2.700
Strana 140 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
29
03
321
0660
30
134
42
421
0620
31
134
32
323
0660
32
04
32
323
0660
33
01
34
01
32
329
42
422
36
363
35
146
41
411
0911
36
01 04
42
421
0911
37
01 04
42
426
0911
38
01 04
42
421
0660
39
01 04
42
421
0660
40
01 04
42
426
062
41
01
37
372
0922
42
01
37
372
0960
43
01
37
372
1070
44
01
37
372
1040
45
01
37
372
1060
46
01
37
372
1040
47
01
38
381
1090
0911
0911
0911
Utorak, 25. siječnja 2011.
Ostali rashodi za zaposlene
1.800
PROJEKT 0020 07 Uređenje prilaza do crkve u Čavoglavama
40.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
40.000
Ostali građevinski objekti
40.000
PROGRAM 0021 ZAŠTITA OKOLIŠA
420.000
AKTIVNOST 0021 01 Tekuća sanacija nelegalnih odlagališta
20.000
Materijalni rashodi
20.000
Rashodi za usluge
20.000
PROJEKT 0021 02 Investicijska sanacija nelegalnih odlagališta
400.000
Materijalni rashodi
400.000
Rashodi za usluge
400.000
GLAVA 003 DRUŠTVENE I OSTALE DJELATNOSTI
PROGRAM 0030 PREDŠKOLSKI ODGOJ
605.000
AKTIVNOST 0030 01 Financiranje programa predškolskog odgoja
od zajedničkog interesa
125.000
Materijalni rashodi
5.000
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0
Postrojenja i oprema
0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
120.000
Pomoći unutar opće države
120.000
PROJEKT 0030 02Kupnja zemljišta za zgradu vrtića
100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000
Zemljište
100.000
PROJEKT 0030 03 Izgradnja vrtića
300.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000
Građevinski objekti
300.000
PROJEKT 0030 04 Projekt vrtića
80.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
80.000
Nematerijalna proizvedena imovina
80.000
PROGRAM 0031 OBNOVA OBJEKATA
250.000
PROJEKT 0031 01 Obnova škole
100.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000
Građevinski objekti
100.000
PROJEKT 0031 02 Izvor Banovača
30.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000
Građevinski objekti
30.000
PROJEKT 0031 03 Izrada idejnih i glavnih projekata
120.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
120.000
Nematerijalna proizvedena imovina
120.000
PROGRAM 0032 SOCIJALNA ZAŠTITA
433.500
AKTIVNOST 0032 01 Sufinanciranje cijene prijevoza učeničkih karata 86.000
Naknade građanima i kuć na temelju osiguranja
86.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima
86.000
AKTIVNOST 0032 02 Potpore školskoj djeci i studentima
160.000
Naknade građanima i kuć na temelju osiguranja
160.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
160.000
AKTIVNOST 0032 03 Potpore obiteljima po zahtjevima
25.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 25.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
25.000
AKTIVNOST 0032 04 Potpore za novorođenu djecu
92.500
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 92.500
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
92.500
AKTIVNOST 0032 05 Financiranje troškova ogrijeva
55.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 55.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
55.000
AKTIVNOST 0032 06 Potpore za novosklopljeni brak
10.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
10.000
AKTIVNOST 0032 07 Humanitarno djelovanje
5.000
Ostali rashodi
5.000
Tekuće donacije
5.000
Utorak, 25. siječnja 2011.
48
49
01
01
38
381
382
0840
0840
50
01
38
381
0830
51
01
38
381
0840
52
01
38
381
42
0820
53
01 04
421
0810
54
01 04
421
0810
55
01 04
421
0810
56
01
38
381
0840
57
01
38
381
0840
58
01
38
381
0840
59
01
36
363
0320
60
01
38
381
0320
61
01
42
426
0111
62
04
42
426
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0420
PROGRAM 0033 ŠPORT RELIGIJA KULTURA POLITIKA
AKTIVNOST 0033 01 Religija
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
AKTIVNOST 0033 02 Službe emitiranja
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
AKTIVNOST 0033 03 Šport
Ostali rashodi
Tekuće donacije
AKTIVNOST 0033 04 Kultura
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Građevinski objekti
PROJEKT 0033 05 Izgradnja i uređenje igrališta Mirlović polje
Građevinski objekti
PROJEKT 0033 06 Izgradnja i uređenje igrališta Kljaci
Građevinski objekti
PROJEKT 0033 07 Izgradnja igrališta kod Mauzoleja
Građevinski objekti
AKTIVNOS T 0033 08 Politika
Ostali rashodi
Tekuće donacije
AKTIVNOST 0033 09 Ostale udruge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
AKTIVNOST 003310 Gorska služba spašavanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
GLAVA 004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
PROGRAM 0040 Zaštita od požara
AKTIVNOST 0040 01 Javna vatrogasna postrojba
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar opće države
AKTIVNOSTt 0040 02 Dobrovoljno vatrogasno društvo Ružić
Ostali rashodi
Tekuće donacije
AKTIVNOST 0040 03 Izrada planova i programa
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
GLAVA 005 GOSPODARSTVO
PROGRAM 0050 Gospodarstvo poduzetništvo
PROJEKT 0050 01 Izrada dokumentacije za gosp.
Zonu i kom. infrastruktura
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
185.000
30.000
30.000
30.000
105.000
105.000
105.000
50.000
50.000
50.000
180.000
180.000
180.000
180.000
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
Ur.broj: 2182/08-10-01
Gradac, 21. prosinca 2010.
354.500
60.000
60.000
30.000
30.000
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000
30.000
12.500
12.500
12.500
160.000
40.000
40.000
40.000
40.000
80.000
80.000
30.000
30.000
30.000
50.000
50.000
50.000
2.000
2.000
2.000
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
III. PRIJELAZNA I ZAKLJUČNA ODREDBA
Klasa: 400-06/10-01/ 15
Strana 141 - Broj 1
____________________
3
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 87/08) i članka 34. Statuta Općine Ružić
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
08/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 13. sjednici,
od 21. prosinca 2010. godine, donosi
Strana 142 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
O D L U K U
o izvršenju Proračuna Općine Ružić
za 2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i izvršavanje Proračuna Općine
Ružić za 2011. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun),
upravljanje prihodima i rashodima proračuna, općinskom
imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava.
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela
Proračuna. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda
u kojem se iskazuju porezni i neporezni prihodi i primici te
rashodi utvrđeni za financiranje troškova na razini općine
na temelju zakonskih i drugih propisa.
Članak 3.
Posebni dio proračuna je plan rashoda i izdataka korisnika proračuna raspoređenih po nositeljima, korisnicma,
programima, aktivnostima i projektima.
U Računu prihoda i izdataka iskazani su prihodi od
poreza, pomoći iz inozemstva i od pravnih osoba u državi,
donacije, prihodi od imovine, administrativne i sudske
pristojbe, prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi
te prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashoda po
proračunskim kalsifikacijama.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Općinska tijela odgovorna su za prikupljanje
proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim
zakonima i propisima.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u
skladu sa zakonom i drugim propisima, neovisno o visini
prihoda planiranih u proračunu.
Članak 5.
Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i
izvršavanje proračuna te za zakonitost, svrhovitost,
učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim
sredstvima.
Načelnik utvrđuje proračunsku dodjelu sredstava u
skladu sa likvidnošću proračuna i preuzetim obvezama
proračunskog korisnika do visine planirane u godišnjem
financijskom planu te u slučaju neravnoteže, može privremeno obustaviti izvršenje pojedinih naloga do razdoblja
kada to dopuštaju planovi priliva prihoda proračuna.
Članak 6.
Svaki prihod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Odgovorna osoba mora prije isplate
provjeriti I potpisati pravni temelj i visinu obveze.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Članak 7.
Sredstva raspoređena posebnim dijelom proračuna,
namjenjena za programe i projekte, za tekuće donacije i
potpore, moraju se rasporediti krajnjim korisnicima i ne
mogu se koristiti prije donošenja programa rasporeda po
korisnicima sa jasno utvrđenim kriterijima i redoslijedom
prioriteta. U skladu sa propisima, programe korištenja
donosi Općinsko vijeće.
Članak 8.
Neraspoređeni dio proračuna čine sredstva za
proračunsku zalihu.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene
namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu
osigurana dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna
nije bilo moguće predvidjeti.
Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske
zalihe u pojedinačnim iznosima do 10.000 kuna.
O korištenju sredstava tekuće pričuve načelnik
izvješćuje Općinsko vijeće.
Članak 9.
Preuzimanje investicijskih obveza te postupak kod
nabave roba i usluga, te ustupanje radova provodit će se
u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine”,
br. 110/07, 125/08).
Članak 10.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada djelatnika
utvrđivat će se u skladu sa odlukama općinskih tijela te
propisima za državne službenike i namještenike u RH.
Materijalna prava i naknade troškova zaposlenih
isplaćivat če se u skladu s propisima i planiranim sredstvima u proračunu.
Članak 11.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju prihoda i rashoda
reguliraju se izmjenama i dopunama proračuna, odnosno
uravnoteženjem proračuna.
Članak 12.
Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama
može se izvršiti najviše 5% rashoda i izdataka na stavci
koja se umanjuje uz odobrenje načelnika.
Članak 13.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2011. godine.
Financijske obveze koje nisu podmirene do 31.prosinca
2011. godine, podmirit će se iz proračuna iduće fiskalne
godine.
III. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 400-06/10-01/15
Ur.br.: 2182/08-10-02
Gradac, 21. prosinca 2010.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
4
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34.
Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na 13.
sjednici, od 21. prosinca 2010. godine, donosi
Članak 6.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se
sukladno Zakonu o nabavi roba i usluga i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Članak 7.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa: 363-01/10-01/5
Ur.br.: 2182/08-10-03
Gradac, 21. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području
Općine Ružić za 2010. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabavku opreme i plan financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog programa temelje se na
sredstvima koja se planiraju dobiti od komunalnog doprinosa i naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
naknade za koncesije i općinskog proračuna.
Članak 3
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirat će se kako slijedi:
- modernizacija (asfaltiranje) lokalnih
cesta u iznosu
1.067.481 kuna,
- autobusne čekaonice
47.230 kuna
Ukupno
1.114.711 kuna.
Prioritete asfaltiranja cesta kao i lokacije autobusnih
čekaonica utvrdit će Općinsko vijeće.
Članak 4.
Predviđeni iznosi sredstava za ostvarenje programa iz
članka 3 su slijedeći:
- komunalni doprinos
2.000 kuna
- naknada za priključenje na kom.
infrastrukturu
4.600 kuna
- naknada za koncesije
15.000 kuna
- kapitalne potpore od ostalih proračunskih
korisnika
305.000 kuna
- općinskog proračuna
788.111 kuna
Ukupno
1.114.711 kuna
Članak 5.
Sredstva namijenjena za ostvarenje ovog programa
planirana su proračunom za 2010. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije ovisit će o prilivu proračunskih
sredstava.
Strana 143 - Broj 1
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
5
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06
i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Ružić («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09), Općinsko
vijeće Općine Ružić, na 13.sjednici, od 21. prosinca 2010.
godine, donosi
II . IZMJENE P R O G R A M A
socijalnih potreba Općine Ružić za
2010. godinu
Članak 1.
U Programu socijalnih potreba Općine Ružić za 2010.
godinu («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 10/09), članak 7. stavak 4. se mijenja i glasi:
Za ovaj oblik pomoći sredstva se osiguravaju u iznosu
60.000,00 kuna.
Članak 2.
Članak 10. pod b) s mijenja i glasi:
Za ovaj oblik pomoći su osigurana sredstva u iznosu
100.000,00 kuna.
Članak 3.
Ove Izmjene programa socijalnih potreba Općine Ružić
stupaju na snagu danom objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije» a primjenjivat će se od 1.
siječnja 2010. godine.
Klasa: 551-06/10-01/3
Ur.br.: 2182/08-10-02
Gradac, 21. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
Strana 144 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 34.
Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na
13. sjednici, od 21. prosinca 2010. godine, donosi
jave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 363-01/10-01/9
Ur.br.: 2182/08-10-01
Gradac, 21. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Ružić
za 2011. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom
troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabavku opreme i plan financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog programa temelje se na
sredstvima koja se planiraju dobiti od komunalnog doprinosa i naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
naknade za koncesije i općinskog proračuna.
Članak 3.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirat će se kako slijedi:
-modernizacija (asfaltiranje) lokalnih
cesta u iznosu
326.000,00 kuna,
- izgradnja prilazne ceste
40.000,00 kuna
Ukupno
366.000,00 kuna.
Prioritete asfaltiranja cesta utvrdit će
vijeće.
Općinsko
Članak 4.
Predviđeni iznosi sredstava za ostvarenje programa iz
članka 3 su slijedeći:
- komunalni doprinos
2.000,00 kuna
- naknada za priključenje na kom.
infrastrukturu
2.000,00 kuna
- naknada za koncesije
60.000,00 kuna
- kapitalne potpore
280.000,00 kuna
- općinskog proračuna
22.000,00 kuna
Ukupno
366.000,00 kuna
Članak 5.
Sredstva namijenjena za ostvarenje ovog programa
planirana su proračunom za 2011. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije ovisit će o prilivu proračunskih
sredstava.
Članak 6.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se
sukladno Zakonu o nabavi roba i usluga i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Članak 7.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana ob-
Utorak, 25. siječnja 2011.
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» , broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/09 i 79/09) i članka 34.
Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 8/09 ), Općinsko vijeće Općine Ružić, na
13. sjednici, od 21. prosinca 2010. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Ružić za 2011. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se način održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2011
godinu, procjena troškova po djelatnostima kao i prikaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa,
a to je:
- održavanje čistoće,
- održavanje lokalnih cesta,
- održavanje javne rasvjete i trošak električne energije.
Članak 2.
Sredstva predviđena za ostvarivanje ovog programa temelje se na sredstvima koja se planiraju ostvariti na temelju
komunalne naknade i proračunskih sredstava i to:
- od komunalne naknade u iznosu
100.000 kuna
- vlastita proračunska sredstva u
iznosu
165.000 kuna
- pomoći
600.000 kuna
UKUPNO
865.000 kuna
Članak 3.
Raspored sredstava iz članka 2. ovog programa je
slijedeći:
- održavanje čistoće
15.000 kuna
- potrošak el. energije za javnu rasvjete
i trošak održavanja javne rasvjete
280.000 kuna
- tekuće održavanje nerazvrstanih
cesta
50.000 kuna
- sanacija nelegalnih odlagališta
420.000 kuna
- održavanja poljskih, šumskih putova i
ostalih javnih površina
80.000 kuna
- materijal za održavanje putova
20.000 kuna
UKUPNO
865.000 kuna
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
1.Usluge odvoza velikih kontejnera vršit će KJP «Rad»
Drniš, a plaćanje po ispostavljenim računima za izvršene
usluge, planirano je 15.000 kuna.
2. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je
420.000 kuna.
3. Za tekuće održavanje cesta temeljem ugovora o
održavanju planirano je 50.000 kuna.
4. Izdaci za održavanje poljskih, šumskih putova i
ostalih javnih površina temeljem ugovora o održavanju,
planirano ukupno 80.000 kuna.
5. Materijal za nasipanje i održavanje putova, planirano
je 20.000 kuna.
6. Usluge odvoza smeća po naseljima vršit će KJP
«Rad» Drniš, a plaćanje će vršiti građani po ispostavljenim
računima.
Članak 5.
Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete je
slijedeće:
- održavanje javne rasvjete u iznosu temeljem ugovora
o održavanju, planirano je
60.000 kuna,
- potrošak električne energije za javnu rasvjetu u
iznosu
220.000 kuna.
Članak 6.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa: 363-01/10-01/8
Ur.br.: 2182/08-10-01
Gradac, 21. prosinca 2010.
Strana 145 - Broj 1
značaja na području Općine Ružić rasporedit će se za:
1. djelatnosti športskih udruga
2. održavanje i izgradnju športskih objekata.
1. Djelatnosti športskih udruga
Športske udruge predstavljaju najvažniji oblik poticanja i promicanja športa na području Općine Ružić. Za
unapređenje djelovanja športskih udruga, proračunom za
2011. godinu su predviđena sredstva u iznosu 30.000,00
kuna.
Sredstva će raspoređivati Općinsko vijeće po zahtjevima udruga i dostavljenim financijskim planovima i
programima pojedine udruge, a realizacija će ovisiti o
prilivu sredstava.
Općina će sufinancirati i rad športskih udruga koje
okupljaju učenike s područja naše Općine, a prema dostavljenim zahtjevima odnosno planovima i programima o
čemu odlučuje Općinsko vijeće.
2.Održavanje i izgradnja športskih objekata
U cilju unapređenja športa tijekom 2011. godine, planira
se izvođenje radova na uređenju i opremanju športskih
terena kako slijedi:
- izgradnja nogometnog igrališta u Mirlović
Polju
40.000,00 kuna,
- izgradnja nogometnog igrališta
u Kljacima
40.000,00 kuna,
- izgradnja nogometnog igrališta kod
Mauzoleja
80.000,00 kuna.
Članak 3.
Ukoliko športske udruge ne dostave financijska izvješća
o korištenju proračunskih sredstava u protekloj godini,
planirana sredstva ovim Programom neće biti odobrena.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
8
Na temelju članka 74. Zakona o športu («Narodne
novine», broj 71/06) i članka 34. Statuta Općine Ružić
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09),
Općinsko vijeće Općine Ružić, na 13. sjednici, od 21.
prosinca 2010. godine, donosi
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 20110. godine
Klasa: 620-01/10-01/2
Ur.br.: 2182/08-10-01
Gradac, 21. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
P R O G R A M
javnih potreba u športu Općine Ružić
za 2011. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu
u Općini Ružić za 2011. godinu i sredstva za financiranje
tih potreba koje se osiguravaju u Proračunu Općine Ružić
za 2011. godinu.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu od
____________________
9
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06
i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Ružić («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09), Općinsko
vijeće Općine Ružić, na 13. sjednici, od 21. prosinca 2010.
godine, donosi
Strana 146 - Broj 1
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
P R O G R A M
socijalnih potreba Općine Ružić
za 2011. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Programom utvrđuju prava iz socijalne skrbi
osigurana u općinskom proračunu, uvjeti, način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja
tih prava.
Programom se utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog
karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe koja ostvaruje pravo na pomoć.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe, samci
ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih
izvora.
Članak 3.
Zahtjev za pojedine oblike pomoći podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.
II. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
OBLIKE POMOĆI
Članak 4.
Temeljni uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici pojedinog oblika pomoći utvrđenih programom, izuzev pomoći
stimulacijskog karaktera, su:
1.
2.
3.
4.
-
Državljanstvo Republike Hrvatske
Prebivalište na području Općine Ružić
Socijalni kriteriji
korisnici pomoći pri Centru za socijalnu skrb
Ukupna primanja domaćinstva
samac do 1.200,00 kuna
dvočlano domaćinstvo do 1.500, 00 kuna
za svakog daljnjeg člana plus 300,00 kuna.
U ukupna primanja ulaze svi prihodi ostvareni u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, a na temelju
potvrde Porezne uprave i drugih dokaza o prihodima. Uz
zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći,
podnositelj je dužan prijaviti sve prihode domaćinstva i
priložiti dokaze o prihodima svih članova domaćinstva.
III. OBLICI POMOĆI PROGRAMA SOCIJALNIH
POTREBA OPĆINE RUŽIĆ
Članak 5.
Oblici pomoći su:
1. Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku
2. Pomirenje troškova ogrijeva
3. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja
4. Naknada pogrebnih troškova
5. Jednokratne pomoći stimulacijskog karaktera.
Utorak, 25. siječnja 2011.
Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku
Članak 6.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu
ili obitelji koji zbog trenutnih okolnosti nisu u mogućnosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Jednokratna pomoć može se odobriti do iznosa koji
zadovoljava određenu potrebu, ali najviše do 2.000,00 kuna
godišnje po korisniku.
Pravo na ovu pomoć mogu ostvariti osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovog Programa, a odluku o
ostvarivanju prava svakom pojedinom korisniku donosi
Općinsko vijeće.
Za ovaj oblik pomoći osiguravaju se sredstva u iznosu
17.000,00 kuna
Podmirenje troškova ogrjeva
Članak 7.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu drva
za ogrjev mogu ostvariti osobe samci ili obitelji koje
ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavak 3.ovog Programa uz
uvjet da ne posjeduju vlastitu šumu.
Visinu pomoći određuje svojom odlukom Šibenskokninska županija.
Zahtjev s popisom korisnika Jedinstveni upravni odjel
podnosi Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb
Šibensko-kninske županije.
Za ovaj oblik pomoći sredstva se osiguravaju u iznosu
55.000,00 kuna.
Pomoć za pomirenje troškova stanovanja
Članak 8.
Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se
električna energija, voda i drugi troškovi stanovanja u
skladu s posebnim propisima.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se
odobriti samcu ili obitelji ako ispunjava uvjete iz članka
4. ovog Programa.
Pravo na pomoć za pomirenje troškova stanovanja
ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz predočenje potrebnih dokaza, a odluku o pravu na pomoć donosi Općinsko
vijeće.
Sredstva za ovaj oblik pomoći su osigurana u iznosu
4.000,00 kuna.
Podmirenje pogrebnih troškova
Članak 9.
Pravo na naknadu pogrebnih troškova umrlih osoba
može se ostvariti za:
- osobe koje to pravo ne ostvaruju temeljem Zakona
o socijalnoj skrbi,
- osobe koje nemaju članove uže obitelji, a živjele
su same i ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda iz članka
4. ovog Programa,
- osobe koje su živjele u domaćinstvu, a svi članovi
ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda iz članka 4. ovog
Programa.
U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna
oprema i usluge.
Utorak, 25. siječnja 2011.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pravo na pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz
predočenje potrebnih dokaza.
Sredstva za ovu namjenu su osigurana u iznosu 4.000,00
kuna.
Jednokratne pomoći stimulacijskog karaktera
Strana 147 - Broj 1
Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve
osobe koje zajedno žive na istoj adresi.
Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je prijaviti
svaku promjenu koja uvjetuje gubitak priznatog prava u
roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera će se
osigurati u slijedećim slučajevima:
- jednokratne pomoći učenicima i studentima
- jednokratne pomoći za novorođeno dijete
- jednokratne pomoći za novosklopljeni brak.
a) Jednokratna pomoć učenicima i studentima će
se osigurati u iznosima i na način koje odredi Općinsko
vijeće.
Za ovaj oblik pomoći osigurana su sredstva u proračunu
u iznosu 160.000,00 kuna.
b) Jednokratna pomoć za novorođeno dijete isplatit će
se za novorođeno dijete čija oba roditelja imaju prebivalište
i boravište na području Općine Ružić i to u iznosima kako
slijedi:
- za prvorođeno dijete 3.000,00 kuna,
- za drugorođeno dijete 4.000,00 kuna
- za treće i svako slijedeće 5.000,00 kuna.
Za ovaj oblik pomoći sredstva su osigurana u iznosu
92.500,00 kuna.
c) Jednokratna novčana pomoć za novosklopljeni brak
isplatit će se u iznosu 2.000,00 kuna.
Za ovaj oblik pomoći osigurana su sredstva u iznosu
10.000,00 kuna.
Korisnicima jednokratnih pomoći stimulacijskog karaktera uskratit će se pravo na pomoć ukoliko domaćinstvo
u kojem prebivaju i borave duguje prema općinskom
proračunu po bilo kojoj osnovi.
IV. OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 11.
Jednokratne novčane pomoći i sredstva za podmirenje
troškova ogrjeva će se uplaćivati na osobne račune korisnika odnosno isplaćivati u gotovu novcu, dok će se podmirenje troškova stanovanja i pogreba osigurati direktnim
plaćanjem računa dobavljačima usluga.
Članak 12.
Sredstva namijenjena za ostvarivanje ovog programa
planirana su proračunom za 2011. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije ovisit će o prilivu proračunskih
sredstava.
Članak 13.
Ovaj Program socijalnih potreba Općine Ružić stupa
na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjivat će se od 01. siječnja
2011. godine.
Klasa: 551-06/10-01/5
Ur.br:. 2182/08-10-01
Gradac, 21.prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
____________________
10
Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(«Narodne novine», broj 110/07 i 125/08) i članka 34.
Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 8/09), Općinsko vijeće Općine Ružić, na
13. sjednici, od 21. prosinca 2010. godine, donosi
III. IZMJENE PLANA
nabave roba, radova i usluga za 2010.
godinu
I. U planu nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu
planirane su vrijednosti nabave, kako slijedi:
Red. br. Pozicija Konto
Predmet nabave
Procjenjena vrijednost
1.
2.
3
14/3221
15/3223
16/3324
4
39b/3224
5
19/3232
6
7
8
9
36/3232
17/3225
37/3232
39a/3232
10
45/3232
Uredski materijal
Energija -gorivo
Materijal i dijelovi za tek.
održ. opreme
Materijal i dijelovi za tek. i inv.
održ. građ. obj. nabavka jalovine
Usluge tekućeg i investic.
održavanja – opreme
Tekuće održavanje javne rasvjete
Sitan inventar
Tekuće održavanje cesta
Održavanje poljskih, šumskih putova,
javnih površina
Usluge tekućeg i invest. održavanja
–sanacija odlagališta
Planirana vrijednost
Način nabave
8.130,08
24.390,24
10.000,00
30.000,00
dn
usluge dn
9.756,10
12.000,00
dn
16.260,16
20.000,00
dn
12.195,12
48.780,05
4.065,04
40.650,40
15.000,00
60.000,00
5.000,00
50.000,00
dn
zkg
dn
zkg
32.520,32
40.000,00
zkg
16.260,16
20.000,00
zkg
Strana 148 - Broj 1
11
12
13
22/3237
38/3237
33/3237
14
15
16
17
18
19
20
23/3238
24/3239
21/3236
41/3234
42/3234
30/4221
31/4264
21
22
23
51/4264
72/4264
63/4214
24
25
26
27
28
29
30
31
32
64/4214
66/4214
65/4214
44/4214
50/4212
73/4251
46/3299
46b/4227
74/4264
33
34
35
36
62b/4227
49/4242
40/4213
48/4212
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Intelektualne i ostale usluge
16.260,16
Intelektualne usluge- nadzor
61.788,62
Intelektualne usluge – usluge
geodeta i katastra
51.219,51
Računalne usluge
4.065,04
Ostale usluge (tiskanje, uvezivanje) 17.886,17
Veterinarske usluge
2.439.,02
Komunalne usluge odvoz smeća
14.634,14
Dovoz pitke vode
8.130,08
Uredska oprema i namještaj
2.845,53
Izmjene i dopune pp
23.934,95
Projekti
52.845,52
Ostala nem. Imov. planovi
32.520,32
Izgradnja športskih objekata – igralište
Mirlović polje
20.325,20
Igralište u Kljacima
20.325,20
Igralište Čavoglave
5.575,61
Igralište kod Mauzoleja
24.340,94
Autobusne čekaonice
38.398,38
Dom kulture Kljaci
0
Nabavka sadnica
24.390,24
Dječji darovi i igračke
5.284,55
Oprema za dječji vrtić
16.260,16
Projektna dokumentacija za
gospodarsku zonu
32.520,32
Nabavka promidžbenih panoa
24.390,24
Obnova škola Otavice
0
Asfaltiranje cesta
867.870,73
Izgradnja vrtića
0
Utorak, 25. siječnja 2011.
20.000,00
76.000,00
dn
dn
63.000,00
5.000,00
22.000,00
3.000,00
18.000,00
10.000,00
3.500,00
29.440,00
65.000,00
40.000,00
dn
dn
dn
dn
zkg
dn
dn
Ugovor iz
2007.god
dn
dn
25.000,00
25.000,00
6.858,00
30.000,00
47.230,00
0
30.000,00
6.500,00
20.000,00
dn.
dn
dn
dn
dn
dn
dn
dn
dn
40.000,00
30.000,00
0
962.481,00
0
dn
dn
dn
jn
jn
II. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 1.siječnja 2010. godine.
Klasa: 400-06/10-01/9
Ur.br.: 2182/08-10-03
Gradac, 21. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RUŽIĆ
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
PREDSJEDNIK
Milan Buzov, v. r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
920 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content