Τεύχος 74 - Σύλλογος "Τα Σάλωνα"

ταΣάλωνα
Τριµηνιαία ενηµερωτική και πολιτιστική έκδοση του συλλόγου των απανταχού Αµφισσέων
Με την µατιά
ενός απόδηµου
Σαλωνίτη…
¦Àîôïôå ïé éäéáÝôåòå÷
ðáôòÝäå÷ ðòïëáìïàî ôïî
áòøÛçïîï îÞóôï. ¦ïìà
ðåòéóóÞôåòï Þôáî ðòÞëåéôáé
çéá ôèî ðÞìè ôè÷ Ííæéóóá÷.
¸ îïóôáìçÝá, ïé ðáéäéëÛ÷
íîÜíå÷, ïé íùòöäéÛ÷, ïé Üøïé
ôè÷ çåéôïîéÀ÷, ôï ôòÛêéíï
óôá ëáìîôåòÝíéá, ôï ðáéøîÝäé
óôé÷ áìÀîå÷. ¶Ýîáé åéëÞîå÷
øáòáçíÛîå÷ óôèî ãùøÜ íå
øòñíáôá ëáé óùîáéóõÜíáôá
áîåêÝôèìá ëáé éóÞâéá.
¸ ðÞìè ôöî ªáìñîöî,
áùôÜ è éäéáÝôåòè íÀîá, Ûøåé
ôèî éäéÞôèôá îá óå Ûìëåé
Þðïù ëé áî âòåõåÝ÷, Þðïù
ëáé îá æôÀóåé÷.
ºé åçñ ðïù ôáêÝäåãá óôá
ðÛòáôá ôè÷ çè÷, ôï Ûúèóá
áùôÞ ôï óùîáÝóõèíá áëÞíè
ðéï äùîáôÀ.
ºáé îá‹íáé ðÀìé íáúÝ óá÷.
×òõá îá ðòïóæÛòö Þ,ôé
íðïòñ íå ôé÷ äéëÛ÷ íïù
äùîÀíåé÷.
Ùìïù÷ ôïù÷ ªáìöîÝôå÷,
Þðïù ëé áî âòÝóëïîôáé, ëáé
Þóïù÷ ðáòáíÛîïùî óôèî
ðÞìè ëáé Þóïù÷ úïùî áììïà,
ôïù÷ îïéñõö ðÀîôá ëïîôÀ
íïù. ¦Àîôá îá íéìÀíå ëáé
îá ìÛíå çéá ôá ðáìéÀ ëáé ôá
îÛá, íÛóá áðÞ ôïî ªàììïçï
ôöî áðáîôáøïà ªáìöîéôñî
ëáé íÛóá áðÞ ôèî åæèíåòÝäá
ôïù ªùììÞçïù íá÷.
Îøïùíå ëïéîÞ çîñòéóíá
ëáé øáòáëôèòéóôéëÞ ôèî
áçÀðè çéá ôè çöîéÀ áùôÜ
ôè÷ çè÷ ðïù íá÷ çÛîîèóå
ëáé íá÷ ðÞôéóå íå ôèî
íïîáäéëÞôèôÀ ôè÷.
¶ëæòÀúïîôá÷ ôèî
åðéõùíÝá ëáé ôèî áçÀðè
Þìïù ôïù ¢.ª. õÛìö áùôÜ
ôè óùîïíéìÝá îá ôèî
ëÀîïùíå óùøîÞôåòè ëáé
áíåóÞôåòè. ºáõèíåòéîÜ.
ºáé ðåòéíÛîïùíå áùôÜ
ôèî åðéõùíÝá, áùôÜ ôèî
ðòïóðÀõåéá îá ôèî
áçëáìéÀóïùî Þìïé ïé
ªáìöîÝôå÷.
°éóõáîÞíáóôå Þôé ðòÛðåé
îá çÝîïùíå Ûîá÷ ðùòÜîá÷
ëïéîïà ðòïïòéóíïà óôïù÷
äàóëïìïù÷ ëáéòïà÷ ðïù
úïàíå. ÆïùìÀøéóôïî åíåÝ÷
ðïù Ûìëïùíå ëïéîÜ
ôèî ëáôáçöçÜ áðÞ ôá
áçáðèíÛîá "ªÀìöîá".
»å õåòíïà÷ øáéòåôéóíïà÷
ºñóôá÷ ºáòáäÜíá÷
email: [email protected]
Τεύχος 74ο Ετος 14ο ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
Η Ευρώπη ψηφίζει
Χάρµαινα
Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µέσω
της κοινοτικής
πρωτοβουλίας «ΕDEN
2011, Ευρωπαϊκοί
Προορισµοί
Αριστείας» βράβευσε
τον Δήµο Δελφών,
µοναδικό από όλη
την Ελλάδα για την
παραδειγµατική
ανάπλαση και
προώθηση των
φυσικών χώρων
που βρίσκονταν σε
παρακµή, δηλαδή
για τον παραδοσιακό
οικισµό της Χάρµαινας. Η απονοµή των βραβείων έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης στις
Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκαν «Εξέχοντες ευρωπαϊκοί προορισµοί» µε θέµα:
«Τουρισµός και ανάπλαση φυσικών χώρων» στις 27 και 28 Σεπτεµβρίου, στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Τουρισµού. Ικανοποιηµένος ο δήµαρχος Νίκος Φουσέκης,
υπογραµµίζει πως «η νίκη αυτή αυξάνει περισσότερο τις ευθύνες που έχουµε για την
προώθηση του οικισµού της Χάρµαινας ως σηµαντικού θεµατικού πάρκου στην ελληνική
και ευρωπαϊκή τουριστική αγορά».
Σελίδα 4 -5
Ο Φωκικός µας στην Β΄ Εθνική!
Μπράβο στον Πρόεδρο, τους παίχτες και την τεχνική ηγεσία:
Η αρχή των µεταγραφών µετά την επίσηµη ανακοίνωση
ότι θα αγωνίζεται στην Football League έγινε µε τον ποδοσφαιριστή
Άλκη Δηµήτρη, της Α’ Εθνικής κατηγορίας.
Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Μέγας χορηγός
των πρώτων
αθλητικών
αγώνων στην
Αµφισσα
του 1914
Σελίδα 6
Vagonetto
Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagoetto είναι ένα θεµατικό πάρκο,
µοναδικό στον ελλαδικό χώρο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά
Θεµατικά Πάρκα της Ευρώπης. Είναι ένας χώρος γνωριµίας µε την
ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, διακόσια µέτρα κάτω από τη γη, όπου
εκτίθενται παλιά και σύγχρονα µηχανήµατα που χρησιµoπoιούνταν
κυρίως σε υπόγειες εξορύξεις. Ενα συναρπαστικό ταξίδι που µεταφέρει
τον επισκέπτη τριάντα χρόνια πριν, τότε που η στοά αντηχούσε τα
παραγγέλµατα των µεταλλωρύχων και τον θόρυβο
των µηχανηµάτων εξόρυξης.
Σελίδα 4
Ηµερίδες ενηµέρωσης
των κτηνοτρόφων
του Νοµού Φωκίδας
Σελίδα 2
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 1
K 1660
Ο οµφαλός της Ρούµελης και το ξεκίνηµα της επανάστασης του 1821
Οδός Αγίου Νικολάου εκεί
που το παρελθόν ενώνεται
µε το σήµερα…
Σελίδα 4
Χρηµατικά
έπαθλα στους
πρωτεύσαντες
Το Σάββατο 22/10/2011
στις 18.30 µ.µ.
στο πνευµατικό κέντρο
της Άµφισσας θα γίνει
απονοµή βραβείων στους
αριστεύσαντες µαθητές
Σελίδα 2
Μια φορά κι ένα
καιρό, ντελάλιζε
ο τελάλης…
Σελίδα 7
10/7/11 10:48:42 AM
2 / Σεπτέµβριος 2011
Χρηµατικά
έπαθλα στους
πρωτεύσαντες
Αγαπητέ κύριε Καλιµτζή,
Με ιδιαίτερη χαρά
πληροφορηθήκαµε
την πρόθεσή σας να
προσφέρετε χρηµατικό
έπαθλο στους
πρωτεύσαντες µαθητές
της 3ης Λυκείου Αµφίσσης
στη µνήµη της γιαγιάς σας
Αργυρώς Κάζου.
Ο σύλλογός µας θα
οργανώσει
Το Σάββατο
την τελετή
22/10/2011
απονοµής
στις 18.30 µ.µ.
που θα
στο πνευµατικό
λάβει
κέντρο της
χώρα στην
Άµφισσας θα
Άµφισσα
γίνει απονοµή
στις 22
βραβείων στους
Οκτωβρίου
αριστεύσαντες
2011.
µαθητές.
Θα είναι
τιµή για
µας να παραβρεθείτε
και να παραδώσετε τα
χρηµατικά έπαθλα στους
πρωτεύσαντες µαθητές.
Με εκτίµηση το Διοικητικό
Συµβούλιο του Συλλόγου,
Καραδήµας Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Κάζος Δηµήτριος
Αντιπρόεδρος
Στράγκας Γεώργιος
Γραµµατέας
Μπάκας Κωνσταντίνος
Ταµίας
Τρίγκας Γεώργιος
Μέλος
Σουφατζόγλου
-Κοντόπούλου Νίτσα
Μέλος
Καλατζάκος
ΑνδρέαςΜέλος
Ξυγκάκης Κωνσταντίνος
Μέλος
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
τον κ. Γεώργιο Κουτσοκλένη
για το πλούσιο υλικό που
διέθεσε στην εφηµερίδα µας
«Τα Σάλλωνα»
Τριμηνιαία έκδοση του συλλόγου
απανταχού Αμφισσέων
Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΜΦΙΣΣΕΩΝ
Αριστογείτονος 11-13
Τηλ: 2103216540 Τ.Κ.: 105 52
Κωδικός 1660
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Κων/νος Καραδήμας
Τηλ: 2106659769
Υπεύθυνος τυπογραφείου:
Μαίρη Κωνσταντινίδου
Μενελάου 2 – Ηλιούπολη
Τηλ: 2109711877
Σχεδιασμός: Στέλιος Τσιμογιάννης
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 2
τα Σάλωνα ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ηµερίδες ενηµέρωσης
των κτηνοτρόφων του Νοµού Φωκίδας
Την συστηµατική διοργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ηµερίδων ενηµέρωσης των
κτηνοτρόφων του Νοµού Φωκίδας, ζήτησε µε σχετική επιστολή της προς την Ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η Βουλευτής του Νοµού Αφροδίτη Παπαθανάση.
¶
ðéóèíáÝîïîôá÷ ðö÷ ïé
èíåòÝäå÷ áùôÛ÷ åÝîáé
éäéáÝôåòá óèíáîôéëÛ÷
ðòïëåéíÛîïù ïé ëôèîïôòÞæïé
ôïù Áïíïà îá åîèíåòñîïîôáé
åçëáÝòö÷ ëáé äéáòëñ÷ çéá
ôá ðòïâìÜíáôá ðïù ôïù÷
áðáóøïìïàî, ôé÷ îÛå÷ åêåìÝêåé÷ ëáé ôá äåäïíÛîá ðïù
ìáíâÀîïùî øñòá óôïî ëìÀäï,
íå óôÞøï ôè äéáóæÀìéóè ôïù
åéóïäÜíáôï÷ ôïù÷, è µïùìåùôÜ÷ úÜôèóå ôè âïÜõåéá ëáé
ôè óùîäòïíÜ ôïù ËðïùòçåÝïù
ñóôå ïé ëôèîïôòÞæïé îá
åîèíåòöõïàî áðÞ áòíÞäéá
óôåìÛøè ôïù ËðïùòçåÝïù,
ôïù ¶¤¡°, ôïù ªùîäÛóíïù
¶ììèîéëÜ÷
ºôèîïôòïæÝá÷,
ôïù ¶¤Ã¡°º ëáé ôïù ¶£¹°¡¶
ëáé ôè÷ áòíÞäéá÷ ¢/îóè÷
°çòïôéëÜ÷ °îÀðôùêè÷ ôè÷
¦åòéæåòåéáëÜ÷ ¶îÞôèôá÷ ¼öëÝäá÷ çéá ôá úèôÜíáôá ðïù
õÛôïùî. Æá ëùòéÞôåòá úèôÜíáôá ðïù õÛôïùî ïé ëôèîïôòÞæïé
ôïù îïíïà ëáé úèôÜõèëå è
óùîäòïíÜ ôïù ËðïùòçåÝïù
áæïòïàî:
ΛΥΚΟΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Ãé åðéõÛóåé÷ ìàëöî ëáé Àçòéöî
óëàìöî åÝîáé æáéîÞíåîï ðïùïé
ëôèîïôòÞæïé áîôéíåôöðÝúïùî
óå ëáõèíåòéîÜ âÀóè ëáé
ôïù÷ äèíéïùòçåÝ óèíáîôéëÛ÷
–ºáôáðïìÛíèóè ôè÷ øòÞîéá÷
çòáæåéïëòáôÝá÷ ëáé ôöî ðáõïçåîåéñî ôïù ëìÀäïù
¦ïóïôéëÜ ëáé ðïéïôéëÜ åîÝóøùóè ëáé áîáâÀõíéóè÷ ôè÷
ðáòáçöçÜ÷
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ &
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
áðñìåéå÷. ªùúÜôèóè çéá
ôè äéáäéëáóÝá ëáé ôï àãï÷
ôöî áðïúèíéñóåöî áðÞ ôïî
¶¤¡°.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΕ ΕΛΓΑ
¶ðáîåêÛôáóè ôïù íÛôòïù
ôè÷ äöòåÀî øïòÜçèóè÷ ðòïìèðôéëñî æáòíÀëöî
¼ùìÛ÷ úñöî - âåìôÝöóè
úñöî çéá çÀìá ëáé ëòÛá÷åîèíÛòöóè ëôèîïôòÞæöî áðÞ
ëÛîôòá çåîåôéëÜ÷ Ü ëáõèçèôÛ÷
çåîåôéëÜ÷ çéá ôé÷ íåõÞäïù÷
ðïù øòèóéíïðïéïàîôáé
–ÆéíÜ áóæÀìåéá÷ çÀìáëôï÷
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συµπατριώτες,
Παρακαλούµε όπως µη ξεχνάµε την
συνδροµή προς τον σύλλογό µας.
Είναι ο µόνος οικονοµικός πόρος για τον
σύλλογο και την εφηµερίδα. Οι συνδροµές
να ασποστέλλονται µέσω :
Ταχυδροµείου στην διεύθυνση
«Αριστογείτονος 11-13, Τ.Κ. 10552 –
Αθήνα» προς χρέωση Σύλλογος των
Απανταχού Αµφισσέων «ΤΑ ΣΑΛΩΝΑ».
Στόν λογαριασµό 25620127
της Τραπέζης Κύπρου
Επιπλέον στην ΄Αµφισσα :
κον Καραµπέτσο Ηλία – ΕΛΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Τηλέφωνο γραφείου : 22650 /28259
Οικίας : 22650 – 29519,
Κινητό : 6978332771
κον Καραδήµα Ευθύµιο :
Τηλέφωνο : 22650/28612
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
1. Φαλίδας Γεώργιος
2. Κόλια-Πισπιρίγκου
3. Αντώνιος Ανδρίτσος
4. Ιωάννης Γκαβογιάννης
5. Καπράλου Βασιλική
6. Αναγνωστόπουλος Αργ.
7. Γεράντες Γ.
8. Σ + Β
ëáé ëòÛáôï÷
–Îìåçøï÷ óôï àãï÷ ôöî úööôòïæñî
–¤Üãè íÛôòöî çéá ôé÷
ðáòÀîïíå÷ åéóáçöçÛ÷ úñöî
ëáé ôïî ÇøáòáëôèòéóíÞÈ ôïù÷
ö÷ åììèîéëÀ
–¦òïçòÀííáôá çéá åðåîäàóåé÷ óå óôÀâìïù÷ ëáé íèøáîÜíáôá
–µéïìïçéëÜ ëôèîïôòïæÝá åîèíÛòöóè ëôèîïôòÞæöî çéá
ôá óøåôéëÀ ðòïçòÀííáôá ëáé
ôï óøåäéáóíÞ ôïù ËðïùòçåÝïù
–¦áòïøÜ âïÜõåéá÷ óôïù÷
ëôèîïôòÞæïù÷ Þóïî áæïòÀ
ôé÷ ïæåéìÛ÷ ôïù÷ ðòï÷ ôèî
°çòïôéëÜ ÆòÀðåúá
°ðìïðïÝèóè äéáäéëáóéñî çéá
ôèî Ûëäïóè Àäåéá÷ ìåéôïùòçÝá÷
ðïéíîéïóôáóÝöî ¦òïçòÀííáôá
âåìôÝöóè÷ âïóëïôÞðöî ëáé
äéáîïÝêåé÷ áçòïôéëñî äòÞíöî.
ÆÛìï÷ óå óùîÛøåéá ôè÷ áðÞ
6 ¹ïùìÝïù 2011 èíåòÝäá÷
ðïù
ðòáçíáôïðïéÜõèëå
óôèî Ííæéóóá ëáé ëáôÀ ôèî
ïðïÝá áòíÞäéá óôåìÛøè ôïù
ËðïùòçåÝïù ëáé ôïù ¶¤¡°
åîèíÛòöóáî ôïù÷ ëôèîïôòÞæïù÷ ôïù Áïíïà çéá
ôá óèíáîôéëÀ õÛíáôá ðïù
áæïòïàî ôïî ëìÀäï ôïù÷,
úèôÜõèëå óå óùîåòçáóÝá íå
ôïî óàììïçï ºôèîïôòÞæöî
¢åóæÝîá÷, è äéïòçÀîöóè íéá÷
îÛá÷ èíåòÝäá÷ óôè ¢åóæÝîá
ôï ôåìåùôáÝï äåëáÜíåòï ôïù
ªåðôåíâòÝïù.
¡éá ôè çîöóôïðïÝèóè ôè÷
áëòéâïà÷ èíåòïíèîÝá÷ ëáé
ôïù ôÞðïù äéïòçÀîöóè÷ ôè÷
èíåòÝäá÷ áùôÜ÷ õá åîèíåòñóïùíå åë îÛïù íå óøåôéëÞ
äåìôÝï ôàðïù.
30 ΕΥΡΩ
15 ΕΥΡΩ
20 ΕΥΡΩ
20 ΕΥΡΩ
50 ΕΥΡΩ
75 ΕΥΡΩ
30 ΕΥΡΩ
1000 ΕΥΡΩ
Ξεκίνησε η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην
Άµφισσα στα πλαίσια της νέας σχολικής χρονιάς. Και φέτος οι
εγγραφές αποδεικνύουν την επιτυχία του θεσµού και το ενδιαφέρον
των συµπολιτών µας για µάθηση και πρόοδο. Πρόκειται για τις 3 τάξεις
του Γυµνασίου και τις
υπό εξέλιξη τάξεις του
Λυκείου. Το πρόγραµµα
διαρκεί 18 µήνες και
η παρακολούθησή του
είναι υποχρεωτική.
Τα µαθήµατα
πραγµατοποιούνται
απογευµατινές ώρες.
Τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
αποτελούν θεσµό και βασικό πυλώνα της διά βίου µάθησης στην
Ελλάδα.
Παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι
δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να
αποκτήσουν τίτλο ισότιµο µε απολυτήριο Γυµνασίου.
Τα Σ.Δ.Ε. συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτοµικό εκπαιδευτικό
πρόγραµµα που διαµορφώνεται µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
εκπαιδευοµένων και δίνει έµφαση στην ενεργή συµµετοχή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία .
Παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στη µάθηση και τη ζωή.
Οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν γνώσεις, εµπειρίες, αναπτύσσουν
δεξιότητες, διαµορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές.
Με το θεσµό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους
να ενταχθούν οµαλά στις κοινωνικές, οικονοµικές
και επαγγελµατικές δοµές.
10/7/11 10:48:50 AM
τα Σάλωνα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σεπτέµβριος 2011 / 3
Άµφισσα, η πόλη των Σαλώνων
H Άµφισσα έδρα του
νεοσυσταθέντος Δήµου
Δελφών, στα όρια της παλαιάς
επαρχίας Παρνασσίδας
βρίσκεται στο βόρειο άκρο
του αρχαίου Κρισαίου Πεδίου.
Η
ιστορία της είναι µεγάλη
και χάνεται στα βάθη των
αιώνων. Παλιότερα η πόλη
ήταν πρώτη στην παραγωγή
κτηνοτροφικών προϊόντων, όµως τώρα
το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων
της ασχολείται µε την υποχρεωτική
µονοκαλλιέργεια καλλιέργεια του
"Ελαιώνα της Άµφισσας" στα πλαίσια του Δελφικού Τοπίου, όπου
παράγονται οι περίφηµες "ελιές Αµφίσσης".
Παλιότερα, οι κάτοικοι ασχολούνταν
µε επαγγέλµατα όπως η βυρσοδεψεία
η κωδωνοποιία και η σχοινοποιία, για
τα οποία η Άµφισσα ήταν γνωστή, ενώ
σήµερα ελάχιστοι έχουν αποµείνει
που ασχολούνται µε αυτά.
πόλη οφείλει το όνοµά της κατά
µία εκδοχή στην Άµφισσα, που
σύµφωνα µε την µυθολογία ήταν
κόρη του Μάκαρος (γιου του Αιόλου)
και ερωµένη του θεού Απόλλωνα
και κατά µία άλλη, όπως αναφέρει
ο Αριστοτέλης στο ρήµα αµφιέννυµι,
που σηµαίνει περιβάλλω, επειδή η
πόλη περιβάλλεται από τα βουνά
Γκιώνα και Παρνασσός.
Η
Δρόµοι και
παραδόσεις
της Άµφισσας…
Κ
ατά το 13ο αιώνα, η πόλη
γίνεται γνωστή µε την ονοµασία
Σάλωνα ή Σάλονα, για την οποία
υπάρχουν πολλές εκδοχές: κατά µία
πρόκειται για παραφθορά της λέξης
Σαλονίκη (από το Θεσσαλονίκη)
και δόθηκε στην Άµφισσα από τον
Φράγκο βασιλιά της Θεσσαλονίκης,
Βονιφάτιο Μοµφερρατικό, ο οποίος
την κατέλαβε, κατ΄ άλλη, προέρχεται
από τη λέξη σάλος που σηµαίνει
τράνταγµα, εξαιτίας των πολλών
σεισµών που συνέβαιναν στην περιοχή. Μια άλλη εκδοχή είναι εκείνη
κατά την οποία υποστηρίζεται η
παραφθορά του γεωργικού όρου
εσάλωνα, δηλαδή µέσα αλώνια, όπως
το ίδιο παρατηρείται στα Σεπόλια
(έσω πόλις), Καταπολιανή (κάτω
πόλις) κ.λπ. Μόλις το 1833 η πόλη
ξαναπήρε το όνοµα Άµφισσα.[3]
πίσης το όνοµα Σάλλωνα πιθα-νά
να προέρχεται απο τις συγκερασµένες λέξεις ως άλωνα = σαν
αλώνι = Σάλωνα ή Σάλλωνα (µε δύο
λάµδα- πιο βαρής ήχος) σε ελεύθερη
µετάφραση του αρχαίου Αµφί - έσω.
{κατ' επέκταση η λέξη Salon είναι
πιθανόν να προέρχεται απο τον ίδιο
σχηµατισµό λέξεων δείχνοντας
µε µεγάλη δόση υπερβολής ότι το
σπίτι είχε ένα τέραστιο δωµάτιο ώς
άλωνα- το καθιστικό- έρχόµενη πίσω
σαν αντιδάνειο Σαλόνι.Η πόλη έχει πολλά κληροδοτήµατα
από ευεργέτες που άφησαν την
Ε
περιουσία τους για διάφορους κοινωφελείς
σκοπούς
(Μαρκίδης,
Γιαγτζής, Σταλλός, Μαχαιράς κλπ).
Στην πόλη λειτουργούσαν µέχρι
πρόσφατα Αρχαιολογικό Μουσείο,
Λαογραφικό Μουσείο, Δηµοτική
Βιβλιοθήκη, Δηµοτικό Ωδείο, Εικαστικό εργαστήρι, Παιδική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικοί Σύλλογοι καθώς και Δηµοτική Φιλαρµονική
και Χορωδία µε µεγάλη παράδοση.
Επίσης, υπάρχει Ενιαίο Λύκειο,
δύο Γυµνάσια, Σχολείο Δεύτερης
ευκαιρίας, Εσπερινό Γυµνάσιο και
Λύκειο, Δηµοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, Βρεφονηπιακοί σταθµοί,
Νοσηλευτική Σχολή, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ
και τµήµα - παράρτηµα του ΤΕΙ Λαµίας µε αντικείµενο «εµπόριο και
διαφήµιση».
Άµφισσα είναι έδρα όλων των
Δηµόσιων Υπηρεσιών, διαθέτει
σύγχρονο Κρατικό Νοσοκοµείο,
Πνευµατικό Κέντρο, Πρωτοδικείο,
Πρεβαντόριο Κρατουµένων ενώ στεγάζει και το ΚΤΕΛ Φωκίδας.
Η πάνω πλατεία της πόλης ήταν το
πνευµατικό και καλλιτεχνικό κέντρο
της Φωκίδας, ενώ η κάτω πλατεία
ή πλατεία Ησαΐα, από τον οµώνυµο
επίσκοπο και εθνικό ήρωα, είναι το
ουσιαστικό κέντρο της πόλης, όπου
βρίσκεται το Πνευµατικό Κέντρο,
ενώ συγκεντρώνει επίσης πλήθος
καταστηµάτων. Ακόµα η Άµφισσα
διαθέτει ένα ξενοδοχείο και πολλές
παραδοσιακές ταβέρνες.
Η
Οδός Αγίου Νικολάου
εκεί που το παρελθόν ενώνεται
µε το σήµερα…
Η οδός Αγίου Νικολάου στην πόλη της Άµφισσας ξεκινά
από την πλατεία Κεχαγιά και καταλήγει στην είσοδο
του οµώνυµου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αµφίσσης.
Ουσιαστικά δεν πρόκειται για δρόµο αλλά για τα γνωστά
σκαλιά του Αη-Νικόλα. Είναι 100 συνολικά και οδηγούν
στον Ναό που βρίσκεται σε αµφιθεατρικά υψοµετρικό
σηµείο της πόλης, στους πρόποδες του όρους Έλατος,
στην άκρη του απέραντου ελαιώνα
Τ
α σκαλιά αυτά είναι
φορτωµένα µε ιστορία
και παραδόσεις και
ενώνουν µερικά από
τα παλαιότερα και ωραιότερα
σπίτια της πόλης.
Εκεί αναπτύχθηκε και αξιοποιήθηκε ο θρύλος του
Στοιχειού της Χάρµαινας,
ένα ανθρωπόµορφο τέρας,
πανύψηλο, µε µακρουλά χέρια. Είχε άγριο και φριχτό
παρουσιαστικό και όταν το
έζωνε η µοναξιά έβγαινε
από το ησυχαστήριο του και
περιφερόταν από σοκάκι σε
σοκάκι, βγάζοντας άγριες
στριγκλιές και βογκητά. Μαζί
µε τα ουρλιαχτά ακούγονταν και
περίεργοι θόρυβοι και σύρσιµο
από αλυσίδες, πράγµα που
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 3
δικαιολογεί την εξέλιξη του
θρύλου αφού αξιοποιήθηκε
επί τουρκοκρατίας για να
φοβούνται και να µη κυκλοφορούν οι κατακτητές και να
οργανώνονται οι οπλαρχηγοί.
Άλλωστε σε απόσταση αναπνοής από τα σκαλιά του
Αη- Νικόλα βρίσκεται και το
αρχοντικό του Δυοβουνιώτη
που είναι σήµερα ιδιόκτητο
µα και αντικείµενο επισκεψιµότητας.
Ο περικαλλής Ναός συγκαταλέγεται στα αξιοθέατα της
πόλης και θεµελιώθηκε στις
3 Δεκεµβρίου του 1990 επί
Δηµαρχίας Ιωάννη Γάτου µετά
την συµφωνία των δηµοτικών
και διοικητικών αρχών να
συνενώσουν τις ενορίες Κοι-
µήσεως της Θεοτόκου
και Αγίου Νικολάου σε
µία ενορία και µάλιστα
µε µια ονοµασία που
συµπεριέλαβε και τα δύο
ονόµατα: « Η ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ».
Με την συνεργασία Δήµου
και ενοριτών καλύφθηκε
το υψηλό κόστος της
ανέγερσης του Ναού αφού
προηγήθηκε ο απαραίτητος
εκβραχισµός. Τα εγκαίνια
πραγµατοποιήθηκαν
στις
7 Μαίου του 1906 από τον
τότε Επίσκοπο Φωκίδας,
παρουσία των αρχών και
πλήθους πιστών. Οι πρώτοι
Ιερείς που υπηρέτησαν στον
Ναό ήταν οι αείµνηστοι
Πατέρες Γεώργιος Βακάλης
και Ευθύµιος Ματθίας.
Από το 1906 έως το 1930
έγινε η αγιογράφηση του
Ιερού Ναού, δαπάνη των
πιστών και ενοριτών, από
τον Ανδρέα Στεφόπουλο
ή Στέφο (1872-1931) εκ
Δεσφίνης. Ο Στέφος ήταν
αυτοδίδακτος και µελέτησε
την βυζαντινή αγιογραφία
στην Μονή του Οσίου Λουκά
και στον Άθωνα.
Ο τρούλος κατασκευάστηκε
το 1929 µε 1930, το κωδωνοστάσιο το 1949 µε 1950, το
γραφείο το 1969 µε 1972,
ο πρόναος το 1964 και
ακολούθησε η προµήθεια
των επίπλων και των ιερών
σκευών.
(Βιβλιογραφία:
« ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ»
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΖΟΥΜΑ
ΑΜΦΙΣΣΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ Ε.Τ
ΑΜΦΙΣΣΑ 2000)
10/7/11 10:49:07 AM
τα Σάλωνα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4 / Σεπτέµβριος 2011
Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας
Vagonetto
Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας – Vagoetto είναι
ένα θεµατικό πάρκο, µοναδικό στον ελλαδικό
χώρο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεµατικά
Πάρκα της Ευρώπης, βρίσκεται στο διάσελο
Γκιώνας και Παρνασσού, στο 51ο χλµ. της
εθνικής οδού Λαµίας-Άµφισσας, µέσα στο χώρο
των εγκαταστάσεων της S&B Βιοµηχανικά
Ορυκτά Α.Ε. Είναι ένας χώρος γνωριµίας µε
την ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, διακόσια
µέτρα κάτω από τη γη, όπου εκτίθενται παλιά και
σύγχρονα µηχανήµατα που χρησιµoπoιούνταν
κυρίως σε υπόγειες εξορύξεις.... ένα ταξίδι στο
κέντρο της γης…ένα συναρπαστικό ταξίδι που
µεταφέρει τον επισκέπτη τριάντα χρόνια πριν,
τότε που η στοά αντηχούσε τα παραγγέλµατα
των µεταλλωρύχων και τον θόρυβο των
µηχανηµάτων εξόρυξης.
Σ
τόχος
του
Μεταλλευτικού
Πάρκου Φωκίδας είναι, όχι µόνο
να παρουσιάσει τους χώρους
λειτουργίας ενός µεταλλείου, αλλά
να ενηµερώσει, να ψυχαγωγήσει και να
εκπαιδεύσει τις καινούργιες γενιές πάνω
στην ιστορία εκµετάλλευσης του βωξίτη
και των ανθρώπων που εργάστηκαν σε
αυτό, τιµώντας και προβάλλοντας τη
µεταλλευτική ιστορία της Φωκίδας. H
ιδέα για τη δηµιουργία του γεννήθηκε
από τους ίδιους τους ανθρώπους που
δούλεψαν στα µεταλλεία και θέλησαν να
διαφυλάξουν και να εκθέσουν τις µνήµες
του τόπου - άρρηκτα πλέον συνδεδεµένες
µε τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη.
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1998 από
την S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.(πρώην
Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλευµάτων και Βαρυτίνης) στο χώρο των εγκαταστάσεων
της εταιρείας, στο 51ο χλµ. της εθνικής
οδού Λαµίας-‘Αµφισσας στη Φωκίδα και
λειτουργεί από το Σεπτέµβριο του 2003.
περιήγηση στο Vagonetto δίνει στον
επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει
βήµα-βήµα τη διαδικασία εξόρυξης του
βωξίτη. Η γνωριµία µε την ιστορία του
βωξίτη ξεκινά από το παλιό µεταλλείο, τη
Στοά 850, συνεχίζεται µε την περιήγηση
στον Εκθεσιακό Χώρο Μεταλλευτικής
Ιστορίας και τη διαδραστική επίσκεψη
στην Πτέρυγα Ψηφιακής Τεχνολογίας και
ολοκληρώνεται µε µια βόλτα στην
Υπαίθρια Έκθεση Μηχανηµάτων. Στο
Vagonettο, θα ακολουθήσετε τα χνάρια
των µεταλλωρύχων µέσα στις υπόγειες
στοές µε τα κοιτάσµατα του βωξίτη.
Με οπτικοακουστικά συστήµατα ψηφιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσετε την
ιστορία των µεταλλωρύχων και της
µεθόδους εξόρυξης µέσα σε ένα παλιό
µεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας. Η
ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη, που
αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή
αλουµινίου, διαδραµατίζεται σε έξι
διαφορετικές γλώσσες µε τη βοήθεια
συσκευών ατοµικής ξενάγησης υψηλής
τεχνολογίας.
o Vagonetto αποτελεί σήµερα ένα
ιδιαίτερο, εναλλακτικό αξιοθέατο το
οποίο έχει δεχθεί πάνω από 60.000
επισκέψεις από το Σεπτέµβριο του 2003.
Επιπλέον, κάθε χρόνο το επισκέπτονται
πολλά σχολεία, καθώς αποτελεί εγκεκριµένη εκπαιδευτική εκδροµή του
Υπουργείου Παιδείας.
Το "φουτουριστικό" περιβάλλον στον
οµφαλό της γης εντυπωσιάζει µικρούς
και µεγάλους: Η διαδραστική έκθεση
αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως "καλή πρακτική" στο πλαίσιο των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στην
καινούργια διαδραστική Πτέρυγα Νέας
Η
Τ
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 4
στάσεων επεξεργασίας λυµάτων, χώρων
αποθήκευσης γενικότερα κλπ.).
ο Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ έχει πρόσφατα ανακοινώσει αρκετές προτάσεις για "υπόγειες" λύσεις σε µια σειρά ειδικά προβλήµατα, που η εφαρµογή τους θα µας
επιτρέψει να περιορίσουµε την περιβαλλοντική τους διάσταση αλλά και να
απελευθερώσουµε περισσότερο αδόµητο
χώρο στην επιφάνεια, πράγµα εξαιρετικά
επιθυµητό κυρίως στις µεγαλουπόλεις.
Υπάρχουν αρκετές ανάλογες εφαρµογές
στο εξωτερικό, για παράδειγµα, η
Subtropolis (φωτο) στο Κάνσας των ΗΠΑ
(κάτω από αυτό για να ακριβολογούµε)
όπου στεγάζεται επιχειρηµατικό κέντρο
και έχει δοµηθεί µέσα σε «εξοφληµένο»
υπόγειο λατοµείο ασβεστολίθου.
ε την υπόγεια δραστηριότητα συνδέεται και µια από τις δυνατότητες
(έστω προσωρινής) επίλυσης του προβλήµατος της υπερθέρµανσης του πλανήτη και "τιθάσευσης" του κακού δαίµονα
που ακούει στο όνοµα διοξείδιο του
άνθρακα. Με τις τεχνολογίες δέσµευσης
και γεωλογικής αποθήκευσης διοξειδίου
του άνθρακα (τεχνολογίες CCS-Carbon
Capture and Storage) που διαρκώς
κερδίζουν έδαφος µπορεί να επιτευχθεί
δραστική µείωση των εκποµπών του
συγκεκριµένου αερίου θερµοκηπίου . Η
διαδικασία περιλαµβάνει τον αρχικό
διαχωρισµό του CO2 από τα καυσαέρια,
και στη συνέχεια µεταφορά, συµπίεση και
ασφαλή αποθήκευση του αερίου
(εξαιρετικά µεγάλες ποσότητες της τάξης
εκατοµµυρίων τόνων ετησίως) σε κατάλληλους υπόγειους γεωλογικούς ταµιευτήρες. Τέτοιοι µπορεί να είναι οι
εξοφληθέντες ταµιευτήρες πετρελαίου
και φυσικού αερίου, οι βαθείς αλµυροί
υδροφορείς, τα εξοφληθέντα παλαιά
ορυχεία άνθρακα, ορυκτού αλατιού και τα
εξοφληθέντα µεταλλεία. Για παράδειγµα,
έχει εκτιµηθεί, ότι οι ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που εκπέµπει ο
σταθµός ηλεκτροπαραγωγής (φυσικού
αερίου) στην Κοµοτηνή θα µπορούσαν να
αποθηκευτούν για 25-30 χρόνια στο
εξοφληθέν πετρελαιοφόρο κοίτασµα του
Πρίνου. Αρκεί πέρα από τα τεχνικά και
οικονοµικά προβλήµατα των τεχνολογιών
CCS, των οποίων η λύση είναι θέµα
χρόνου, να αφήσουµε κατά µέρος και την
πανταχού παρούσα οικολογική µας
καχυποψία.
µεταλλευτική δραστηριότητα και
γενικότερα η υπόγεια δραστηριότητα
δεν είναι a priori επικίνδυνη ούτε a priori
περιβαλλοντικά ασύµφορη. Αρκεί στην
ανάλυση «κόστους-ωφέλους» να µπουν
όλα τα δεδοµένα σε όλες τους τις
διαστάσεις: τεχνικά, οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Αρκεί οι "δείκτες
αειφορικότητας" να επιτρέπουν την ως
άνω δραστηριότητα σε βάθος ικανού
χρόνου. Διότι, άλλο είναι να κοµπάζουµε
για το περιβάλλον, διαρκώς οικολογούντες
και διόλου πράττοντες, και άλλο να το
κάνουµε πράξη µέσα από µια παραγωγική
διαδικασία µε όρους κοινωνικής ευθύνης.
Τα προβλήµατα του περιβάλλοντος δεν
µπορούν να περιµένουν. Το ίδιο όµως και
η ανάπτυξη. Την λύση θα δώσει η βιώσιµη
ανάπτυξη, η ποιοτική κυρίως ανάπτυξη, η
ανάπτυξη µε στόχο τη µετάβαση προς τη
βιώσιµη κοινωνία…
Τ
Μ
Τεχνολογίας θα: ανακατέψετε µε το χέρι
την κοσµική ύλη. Θα τρέξετε µαζί µε
τους κόκκους της αλουµίνας µέσα σε ένα
βιοµηχανικό σωλήνα. Θα κάνετε εικονική
τσουλήθρα στα µόρια του µεταλλεύµατος.
Ταξιδέψετε στη µύτη ενός γιγαντιαίου
γεωτρύπανου που αναζητά βωξίτη.
ι θα δείτε στο Vagonetto; Την υπόγεια
Στοά «850», όπου αναβιώνει η καθηµερινότητα των µεταλλωρύχων και η εξέλιξη των εξορυκτικών διαδικασιών. Το
τρενάκι (Vagonetto) που χρησιµοποιούσαν
οι εργάτες µέσα στα ορυχεία, σας µεταφέρει στo παλιό ορυχείο, για να κάνετε
ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, στο
κέντρο της γης.
Την Υπαίθρια Έκθεση Μηχανηµάτων τα
οποία έχουν χρησιµοποιηθεί διαχρονικά
στα µεταλλεία βωξίτη.
Την Έκθεση Μεταλλευτικής Ιστορίας
µε τη Γεωλογική Αίθουσα, το Χηµείο,
τον Τοπογράφο και την Αίθουσα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος.
Την καινούργια διαδραστική Πτέρυγα
Νέας Τεχνολογίας. Η περιήγηση είναι
µια πολυδιάστατη βιωµατική εµπειρία
στα πλαίσια του «παίζω και µαθαίνω» και
απευθύνεται σε όλο τον κόσµο. Είναι η
πρώτη φορά που σε ένα θεµατικό Πάρκο
αξιοποιείται και η εκπαιδευτική διάσταση
της ψηφιακής τεχνολογίας. Ετσι, στην
κόκκινη αίθουσα, παρακολουθείτε ως
ταινία το ταξίδι του βωξίτη µέχρι το
έσχατο σηµείο της µεταµόρφωσής του
σε αλουµίνιο, και, µε τη βοήθεια µίας
µεγάλης οθόνης αφής, ανακαλύπτετε τον
µαγικό κόσµο της ηλεκτρόλυσης. Στην
πράσινη αίθουσα, ψάχνετε για βωξίτη
και ακολουθείτε τα βήµατα του γεωλόγου
µέχρι να βρείτε τις πραγµατικές ιδανικές
συνθήκες για µία επιτυχηµένη γεώτρηση.
Και στην µπλε αίθουσα παρακολουθείτε
τη µικρή Μαρία, κόρη και εγγονή
µεταλλωρύχου να αφηγείται σαν παραµύθι
την ιστορία των ορυχείων της Γκιώνας.
υµπερασµατικά το Vagonetto δεν είναι
µόνο ένα θεµατικό πάρκο που παρουσιάζει στους επισκέπτες πώς γινόταν
πριν από δεκαετίες η υπόγεια εξόρυξη
του βωξίτη οδηγώντας τους µε βαγονάκι
στην εξοφληθείσα εδώ και χρόνια Υπόγεια
Στοά «850». Ούτε περιορίζεται µόνο σε
µια ψυχαγωγική παράσταση τύπου «Ηχος
και Φως» στα έγκατα της Γης (διακόσια
µέτρα κάτω από τη γη) ή έστω επίδειξη
Τ
Σ
µιας παρακαταθήκης από εκθέµατα, που
αφορούν στο βωξίτη και στην παραγωγική
δραστηριότητα της εταιρείας που το
δηµιούργησε.
ο Vagonetto έχει µια ιδιαίτερη σηµειολογία, η οποία µάλιστα ενισχύεται
από τα προβλήµατα του µεταλλευτικού
κλάδου τα τελευταία χρόνια τα οποία ειναι
κυρίως επικοινωνιακού και οχι τεχνικοοικονοµικού χαρακτήρα. Το µοναδικό
στην Ελλάδα µεταλλευτικό πάρκο καταφέρνει να "αναδείξει" έναν κλάδο που τις
τελευταίες δεκαετίες η εικόνα του έχει
τραυµατιστεί σηµαντικά από το γεγονός
ό,τι έχει συνδυαστεί µε την επικινδυνότητα
της εργασίας και κυρίως την διάσταση
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο επισκέπτης του θεµατικού πάρκου
προβληµατίζεται και συµπεραίνει αβίαστα ότι µια «τρύπα» (είσοδος µεταλλείου, είσοδος στοάς προσπέλασης)
στον Παρνασσό δεν συνιστά µόνο µια
παροδική οπτική αλλοίωση του τοπίου
και της µορφολογίας του εδάφους. Αλλά
ότι αξίζει τον κόπο να ανοίξει κανείς µια
τέτοια "τρύπα" µέσα στο δάσος, µε την
προϋπόθεση ότι αυτή αποβαίνει τελικά
ωφέλιµη για το κοινωνικό σύνολο και
επιπλέον αφήνει το πλέον "ανώδυνο"
περιβαλλοντικό αποτύπωµα (Κώδικας
Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης). Και αυτή
είναι η κυριότερη σηµειολογική του
συνεισφορά.
πιπλέον, προσφέρει στον επισκέπτη
(και ειδικά στον νεαρό επισκέπτη/
µαθητή) βιωµατική εκπαίδευση, δίνοντάς
του την ευκαιρία να σκεφτεί/διδαχθεί ότι
υπάρχει η δυνατότητα της υπόγειας
εξορυκτικής δραστηριότητας, της ασφαλούς χρήσης των εκρηκτικών υλών υπογείως, της υπόγειας δυνατότητας
γενικότερα. Τον προβληµατίζει να συσχετίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
την υπόγεια δραστηριότητα µε τις αντίστοιχες της επιφανειακής δραστηριότητας
είτε εξορυκτικής είτε γενικότερης.
Άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερη προβληµατική σχετικά
µε την δυνατότητα ασφαλούς υπογειοποίησης πολλών λειτουργικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων (δεξαµενών
καυσίµων και φυσικού αερίου, υπόγειων
ταµιευτήρων νερού, συγκοινωνιακών δικτύων, χώρων στάθµευσης, εγκατα-
Τ
Ε
Η
10/7/11 10:49:18 AM
τα Σάλωνα ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σεπτέµβριος 2011 / 5
Η Χάρµαινα του χθες και του σήµερα…
Η Χάρµαινα, η φηµισµένη, παραδοσιακή συνοικία των
Ταµπάκιδων ιστορείται από πολλούς αιώνες. Η παρουσία
και η λειτουργία της χάνεται στο βάθος της ιστορίας όπως
καταγράφεται στα παλιά σοκάκια της Άµφισσας όπου ήταν
συγκεντρωµένα όλα τα εργαστήρια που ασχολούνταν µε την
κατεργασία του δέρµατος (Ταµπάκικα ή Ταµπακαριά). Τα παλιά
Ταµπάκικα βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 µέτρων νότια
από το ιστορικό Κάστρο της Άµφισσας, ενώ στα δυτικά και στην
ίδια απόσταση βρίσκεται ο σηµαντικός Βυζαντινός Ναός του
Σωτήρος (του 11ου αι. µ.Χ.).
Τ
ο βραβείο παρεδόθη στο Δήµαρχο Δελφών, κ. Νικόλαο Φουσέκη από τη
Γενική Γραµµατέα Τουρισµού, κ. Κωνσταντίνα Μπέη, παρουσία πλήθους
συµπολιτών µας και λοιπών προσκεκληµένων. Στη συνέχεια, η κ. Μπέη µαζί
µε όλο το επιτελείο της, καθώς και οι αποστολές από τις τέσσερις περιοχές
της χώρας που βραβεύτηκαν ως επιλαχόντες στον ίδιο διαγωνισµό, επισκέφθηκαν
την παραδοσιακή συνοικία της Χάρµαινας στην Άµφισσα, προκειµένου να ξεναγηθούν
στο χώρο, για την ανάπλαση του οποίου και απονεµήθηκε στο Δήµο µας η ανωτέρω
τιµητική διάκριση. Είµαστε υποχρεωµένοι να επισηµάνουµε ότι κατά τους τελευταίους
τρεις µήνες, διάστηµα µέσα στο οποίο υποβλήθηκε η πρότασή µας, εν συνεχεία
αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως η καλύτερη και τέλος βραβεύτηκε επισήµως, έλαβαν
χώρα µια σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων που σε πολύ µεγάλο βαθµό βασίστηκαν
στην εθελοντική συµµετοχή και συνεισφορά συνδηµοτών
µας. Επιθυµούµε λοιπόν να ευχαριστήσουµε ειλικρινώς και να συγχαρούµε για την προσφορά τους:
Η µεγάλη ακµή των ταµπάκικων της Χάρµαινας διατηρήθηκε µέχρι και το µεσοπόλεµο αλλά µετά το Β΄
παγκόσµιο πόλεµο σταδιακά η συνοικία των βυρσοδεψών
παρήκµασε εξαιτίας της δυναµικής εισόδου των πλαστικών υλικών που αντικατέστησαν το δέρµα στις περισσότερες από τις εφαρµογές του.
ήµερα έχουν αποµείνει µόνο 3-4 εργαστήρια ταµπάκηδων που αγωνίζονται να συντηρήσουν την προαιώνια
τέχνη τους µέσα στις καταιγιστικές εξελίξεις της σύγχρονης ζωής.
Στην Χάρµαινα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 64/Δ/1989 έχουν
χαρακτηριστεί 42 κτίρια διατηρητέα, 4 εκ των οποίων
είναι δηµοτικά ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν σε ιδιώτες
και κυρίως σε παλιούς βυρσοδέψες και κουδουνάδες,
κάποια µάλιστα από αυτά έχουν ήδη αναπαλαιωθεί και
αναδειχθεί.
Ο χώρος είναι υποβλητικός και κάθε γωνιά του αποπνέει
µυστικά, φορτωµένα µε θρύλους. Ο οικισµός εξακολουθεί
να ασκεί µια µοναδική γοητεία τόσο στους ντόπιους, όσο
και στους επισκέπτες της. Τα µοναχικά και ατµοσφαιρικά
σοκάκια της, τα ερειπωµένα παλιά εργαστήρια, η πηγή
και τα παλιά πλατάνια, το γραφικό Τουλασίδι, το κεντρικό
κτήριο, παλιός κοινόχρηστος χώρος των ταµπάκηδων,
συνθέτουν µια µοναδική στον ελληνικό χώρο γειτονιά,
µεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά και
τουριστικής.
Μάλιστα οι θρύλοι για τα “στοιχειά” έχουν µεγάλη
διάδοση στην περιοχή. Λέγεται πως τα “στοιχειά” αποτελούν ψυχές σκοτωµένων ανθρώπων ή ζώων που
τριγυρίζουν στα σοκάκια. Το σπουδαιότερο συνδεδεµένο
µε την παράδοση είναι το στοιχειό της “Χάρµαινας” βιβλιοδεσία, τσάντες, πορτοφόλια, χαρτοφύλακες και
που αγαπούσε και προστάτευε τους Ταµπάκηδες, τους περγαµηνές.
ρέπει να πούµε ότι αυτό το είδος της φυτικής
βυρσοδέψες, στην βρύση της Χάρµαινας νύχτα – µέρα…
κατεργασίας, δίνει µια µοναδική ιδιαιτερότητα στα
Αυτό συνδέεται µε την κατεργασία των δερµάτων που
γινόταν µε το άφθονο νερό της πηγής της συνοικίας δέρµατα:έχει µεγάλη αντοχή στη χρυσή γραφή. Αφού λοιΧάρµαινας. Υπήρχε διαδεδοµένη η πεποίθηση ότι το πόν διαπιστώθηκε ότι αυτής της φυτικής επεξεργασίας τα
νερό αυτό είχε την εξαιρετική ιδιότητα να προσδίδει στα δέρµατα ήταν µοναδικά και είχαν την δυνατότητα να
δέρµατα της Χάρµαινας τον χαρακτηριστικό ανεξίτηλο και διατηρούν ανεξίτηλα στο χρόνο τα χρυσά γράµµατα, άρχισαν
να τα χρησιµοποιούν στη βιβλιοδεσία και στις περγαµηνές.
στιλπνό κίτρινο χρωµατισµό τους.
Κυρίως σήµερα τα δέρµατα αυτά διατίθενται για την
βρύση αυτή είναι το κεντρικό στοιχείο της τραχιάς
τέχνης των ταµπάκηδων. Η κατεργασίας του δέρ- κατασκευή των παπύρων του Βατικανού…
µατος υπήρχε σαν τέχνη πολύ πριν το 1600 όπως ανα- Πολλές φορές η περιοχή έχει ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά
φέρει ο Άγγλος περιηγητής Dodwell ο οποίος κατέγραψε προγράµµατα και έχουν γίνει αναπλαστικές παρεµβάσεις,
καταρχήν το µέγεθος των ελαιόδεντρων και του καρπού έχουν δηµιουργηθεί κέντρα εικαστικών εκδηλώσεων,
της ελιάς καθώς και τα κατασκευαζόµενα χρωµατιστά στεγάζονται µουσεία και πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις
δέρµατα που ήταν περιζήτητα σε όλη την Ελλάδα και υψηλών προδιαγραφών.
εξάγονταν και προς όλες τις γνωστές τότε χώρες του Ωστόσο, είναι φανερά τα σηµάδια του χρόνου και η έλλειψη
προγραµµατισµού σε δράσεις και κυρίως σε παρεµβάσεις
εξωτερικού.
Για την κατεργασία µε το νερό χρησιµοποιούταν γίδινο που κρίνονται πλέον απαραίτητες. Είναι πολλοί οι ιδιώτες
ή κατσικίσιο δέρµα και η διαδικασία ήταν απολύτως που δεν διαθέτουν την οικονοµική δυνατότητα συντήρησης
και διατήρησης αυτού του ιστορικού τοπίου. Η Χάρµαινα
χειρονακτική και εξαιρετικά χρονοβόρα.
Το είδος της κατεργασίας αυτής λέγεται «φυτική» και είναι φανερό ότι αργοπεθαίνει µαζί µε την ιστορία της,
η δέψη του δέρµατος γίνονταν µε το βελανίδι και το παρόλο που υπήρξαν πρόσφατα νέοι καλλιτέχνες που
ρούδι. Τα δέρµατα αυτά προορίζονταν για παντόφλες, επένδυσαν στην περιοχή και προσπάθησαν να την
για την εσωτερική επένδυση των παπουτσιών, φυσερά, αναβιώσουν ως πολιτιστικό κέντρο. Η µοναδικότητά της
Σ
Π
Η
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 5
είναι διαπιστωµένη και επίσηµα µετά την
βράβευσή της:
Φέτος ο νεοσύστατος Δήµος Δελφών βραβεύτηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού ως ο καλύτερος αειφόρος
τουριστικός ελληνικός προορισµός για το
2011 (στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος E.D.E.N.), σε µια πανηγυρική
τελετή που διεξήχθη στον χώρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
ο βραβείο παρεδόθη στο Δήµαρχο
Δελφών Νικόλαο Φουσέκη από τη
Γενική Γραµµατέα Τουρισµού Κωνσταντίνα
Μπέη, παρουσία πλήθους κόσµου. Η Γενική
Γραµµατέας µαζί µε όλο το επιτελείο της,
καθώς και οι αποστολές από τις τέσσερις
περιοχές της χώρας που βραβεύτηκαν ως
επιλαχόντες στον ίδιο διαγωνισµό, επισκέφθηκαν την παραδοσιακή συνοικία της
Χάρµαινας στην Άµφισσα, προκειµένου να
ξεναγηθούν στο χώρο, για την ανάπλαση του
οποίου και απονεµήθηκε στο Δήµο η
τιµητική διάκριση.
Ακολούθησε η βράβευση του Δήµου από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες
στις 27η Σεπτεµβρίου 2011 µε στόχο η
προσπάθεια να έχει συνέχεια και σταθερό
στόχο την ανάδειξη τόσο της Χάρµαινας, όσο
και ευρύτερα του Δήµου ως ενός σηµαντικού
ελληνικού τουριστικού προορισµού, µε κύρια εφόδια τον ιστορικό πλούτο, το πολιτιστικό επίπεδο και τη φυσική οµορφιά της
περιοχής.
µείς κατ’ αρχήν στεκόµαστε στο πλευρό του Δήµου
Δελφών και συγχαίρουµε τόσο για την προσπάθεια
όσο και για τους στόχους.
Ωστόσο δεν µπορούµε να παραβλέψουµε την κατάσταση που επικρατεί στον ιστορικό αυτό χώρο. Την ορα-τή
εγκατάλειψη, τους ερειπωµένους τοίχους, τις ανεκµετάλλευτες δυνατότητες που σέρνονται σαν τα φαντάσµατα
στους ιστούς της αράχνης. Καλές οι βραβεύσεις αλλά επί
της ουσίας ποιος είναι ο προγραµµατισµός εκείνος που
θα καθιερώσει την µοναδική µας Χάρµαινα ως κέντρο
επισκεψιµότητας και θα δώσει χείρα βοηθείας στους
ιδιώτες να διατηρήσουν τους πολιτιστικούς θησαυρούς
που κουβαλούν την ιστορία της πόλης; Προγράµµατα
υπήρξαν, σχεδιασµοί ανακοινώθηκαν, αναπλάσεις έγιναν
αλλά στην Χάρµαινα οι τοίχοι ακολουθούν την φορά των
φθινοπωρινών φύλλων.
εν θα µπορούσε να γίνει µία συνάντηση µε φορείς του
Υπουργείου Πολιτισµού για την ανεύρεση τρόπου υποστήριξης τόσο του Δήµου, όσο και των ιδιωτών ιδιοκτητών
αλλά και του ευρύτερου τοπίου του παραδοσιακού οικισµού; Ηµερίδες µε την συµµετοχή κεντρικών φορέων δεν
είναι δύσκολο να διοργανώσει κανείς και υποσχόµαστε κι
εµείς από την πλευρά µας ως Σαλωνίτες θα βοηθήσουµε
κατά τις δυνάµεις µας…
Τ
Ε
Δ
10/7/11 10:49:28 AM
τα Σάλωνα ΠΡΟΣΩΠΑ
6 / Σεπτέµβριος 2011
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
Μας είπαν…
Μέγας χορηγός των πρώτων αθλητικών
αγώνων στην Αµφισσα του 1914
Υπάρχουν µερικά τέκνα της Αµφίσσης, τα οποία άπαξ εκπατριζόµενα,
γίνονται αρνησιπάτριδες και λησµονούν ότι ήσαν Αµφισσείς, εις
διδοµένην δε περίστασιν δεν παύουν να εκδηλούν παντοιοτρόπως µίσος
και περιφρόνησιν προς την ιδιαιτέραν των πατρίδα. Υπάρχουν όµως
και άλλα πολλά, τα οποία, παρ’ όλον τον µακρόν εκπατρισµόν των, δεν
παύουν να ενθυµούνται την ιδιαιτέραν των πατρίδα και να συνδράµουν
αυτήν ηθικώς, υλικώς και ευεργετικώς και να το θεωρούν προσέτι ως
τιµήν των διότι είναι Αµφισσείς… ».
Ο συµπατριώτης µας Νίκος
Δρόλαπας ο οποίος είναι και
Πρόεδρος των Επαγγελµατιών
της πόλης αλλά και Πρόεδρος
του Συνδέσµου Εργοληπτών
Δηµοσιών Έργων ζει και
δραστηριοποιείται στην Άµφισσα
ως τουριστικός επιχειρηµατίας.
Ο κ. Δρόλαπας για πολλά
χρόνια ζει στον παλµό της
πόλης και ενδιαφέρεται για την
ανάπτυξη και την προκοπή της.
Με την ιδιότητά του ως
Πρόεδρος των Επαγγελµατιών
της Άµφισσας επισηµαίνει την
ανάγκη ύπαρξης αναπτυξιακού
σχεδιασµού που θα βγάλει την
περιοχή από την υποβάθµιση
και την κρίση.
«Οι εργαζόµενοι επαγγελµατίες,
τονίζει, δίνουν καθηµερινά
αγώνα επιβίωσης. Αν και η
Άµφισσα έχει όλα τα εχέγγυα
για να αποκτήσει ένα βηµατισµό
ανάπτυξης και προόδου, τόσο
οι οικονοµικές συγκυρίες όσο
και οι δυσµενείς συνθήκες στην
διαχείριση των προβληµάτων
καθώς και οι χρόνιες επιλογές
οδήγησαν την περιοχή σε πλήρη
στασιµότητα.
Απαιτείται η επιλογή δύο
–τριών ισχυρών στόχων τους
οποίους να ακολουθήσουµε
πιστά και όχι να µιλούµε περί
πολλών και αορίστων και τελικά
να µη γίνεται τίποτα».
Ο Πρόεδρος των
Επαγγελµατιών Άµφισσας
δηλώνει πρόθυµος και πάντοτε
έτοιµος να συστρατευτεί µε
όσους νοιάζονται πραγµατικά
τον τόπο, µήπως και αλλάξει
κάτι και προτείνει συγκεκριµένα
έργα:
α. Ο δρόµος προς
χιονοδροµικό Κέντρο
Παρνασσού µέσω Αργοστίλιας
β. Ο Περιφερειακός δρόµος
Ε
τσι ξεχώριζε ιστορικά τους συµπολίτες
µας ο Θεοχάρης Μελισσάρης, σε
εκείνους που θυµούνται, αγαπούν
και επιστρέφουν, προσφέροντας συνήθως
σηµαντικά πράγµατα στο κοινό όφελος, από
αυτούς που λησµονούν και χάνονται. Λάτρεις
Του Δηµήτρη Παλούκη
και νοσταλγοί, µε πάθος προβολής κι
ανάδειξης της κοινής µας, της φηµισµένης
αµφισσαϊκής κληρονοµιάς, είναι και οι
άνθρωποι που ανέλαβαν προσφάτως τις
τύχες του Συλλόγου απανταχού Αµφισσέων,
το άτυπο Υπουργείο Εξωτερικών της πόλης
µας, µε επικεφαλής τον έµπειρο και
καταξιωµένο καπετάν Κώστα Καραδήµα
και θέλουν, µακριά από ταπεινά κίνητρα
κι υστεροβουλίες, να κάµουν κάτι από
τα τόσα που έχει ανάγκη ο τόπος µας για
την καλλιτέρευση της ζωής, το συλλογικό
ανέβασµα και προκοπή.
µως οι γραµµές ετούτες θα αφιερωθούν
σε έναν από τους σηµαντικώτερους
Αµφισσείς της νεώτερης Ιστορίας, τον
Μεγάλο Ευεργέτη Πέτρο Λ. Μαρκίδη. Το
πορτραίτο µιάς ευγενικής κι αρχοντικής
µορφής στο Δηµαρχείο, το Μαρκίδειο 1ο
Δηµοτικό Σχολείο, µε το επιβλητικό πέτρινο
διδακτήριο των πρώτων µαθητικών µας
αναµνήσεων, ένας κεντρικός δρόµος που
φέρει το όνοµά του, οι υποτροφίες που, και
την ευγενή άµιλλα προήγαγαν και κρίσιµη
βοήθεια παρείχαν (σε παλαιότερους
τουλάχιστον καιρούς) στις αναπόφευκτες
οικογενειακές δαπάνες, τον καιρό των
σπουδών στη φοιτητική µας πρωτεύουσα,
αποτελούσαν τα ούτως ή άλλως ελλιπή,
γνωστά στοιχεία γι’ αυτόν, επιπλέον της
από 4 Οκτ. 1908 Διαθήκης του και της
αναφοράς του κ. Ι. Ζουµά στον τάφο αυτού
και της οικογενείας του στο Κοιµητήρι των
Αγ. Πάντων.
πρώτος ‘‘ιστορικός’’ της πόλης µας
όµως, που κι αυτού δεν έχει αποτιµηθεί
ακόµη η προσφορά του στον πνευµατικό
βίο της Άµφισσας, τυπογράφος, εκδότηςδηµοσιογράφος της εφηµ. ‘‘Άµφισσα’’,
ο αείµνηστος Θεοχ. Μελισσάρης, χαρακτήριζε ζώντα τον Μαρκίδη «γόνο της
µεγάλης και πολυµελούς και αρχαίας
ευπατρίδου οικογενείας των Μαρκιδαίων,
της πρωτοστατησάσης εις την πόλιν
µας και κατά τον ιερόν αγώνα και κατά
τον µετέπειτα…» και διασώζει άλλη µια
γενναιόδωρη, τιµητική και πολυσήµαντη
προσφορά, χορηγία του µεγαλέµπορου του
Πειραιά ευεργέτη µας στη γενέτειρά του
(βλ. σχετ. ‘‘Άµφισσα’’ εβδοµαδιαία πολιτική
Ο
Ο
εφηµερίς, φ. 442/9-5-1914, φ. 446/4-61914 και φ. 447/11-6-1914).
ε χρόνους που η Ελλάδα ζούσε τη θετική
επίλυση του εθνικού προβλήµατος µε την
ένδοξη πραγµατοποίηση των εθνικών µας
πόθων, την απελευθέρωση κι ενσωµάτωση
στο ελληνικό κράτος των ζωτικών ελληνικών
περιοχών της Ηπείρου και της Μακεδονίας
ύστερα από τους Βαλκανικούς Πολέµους
του 1912-13, που η εθνική έξαρση ήταν
ανεβασµένη στα ύψη από τους ηρωισµούς
των παππούδων µας, ιδιαίτερης εκτίµησης
έχαιρε τότε και το αθλητικό ιδεώδες, των
σχετικά πρόσφατα καθιερωµένων Ολυµπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής.
Η 5η Ολυµπιάδα είχε µόλις πριν δυο
χρόνια διεξαχθεί στη Στοκχόλµη (1912).
Ενισχύοντας την πρωτοβουλία φιλοπρόοδων
συµπολιτών µας εκείνης της εποχής να
διοργανωθούν αθλητικοί αγώνες στην
Άµφισσα, ο Π. Μαρκίδης «απέστειλεν εις
τον σχολάρχην κ. Παπαζήσιµον δρχ. 300 δια
την αγοράν επάθλων δια να τελεσθούν και
ενταύθα αγώνες ».
Μαρκίδης υπήρξε αυτοδηµιούργητος.
Ζούσε στον Πειραιά (οδός Λεωχάρους, αρ.
16),στιςεπαγγελµατικές-εµπορικέςδραστηριότητές του συνεταιριζόταν µε τα αδέλφια
του Ευστάθιο και Ιωάννη. Είχε βοηθήσει
στην προικοδότηση των δύο νεώτερων
αδελφών του. Γύρω στα 1900 (και το
αργότερο το 1905) έλυσε τη συνεργασία
µε τα πιο πάνω αδέλφια του και πιθανόν
αποσύρθηκε από την επαγγελµατική δράση.
Όταν συνέτασσε τη Διαθήκη του, είχε χάσει
τον αδελφό του Χαράλαµπο. Τον Ιούνιο
του 1909 φεύγει από τη ζωή στον Πειραιά
και ο Ιωάννης. Ο αδελφός του Ευστάθιος
φαίνεται ήδη το 1909 να ζη στην Άµφισσα
και προσπαθεί να πωλήσει ένα οικόπεδό
του στην Ιτέα. Εδώ ζούσε και η αδελφή τους
Αγγελική παντρεµένη µε τον πολύπλευρων
δραστηριοτήτων γιατρό Αλ. Στουρνάρα (για
τον οποίο διαλαµβάνει σχετ. στο επικείµενης
έκδοσης βιβλίο του, ο φίλος κ. Ι. Κολιαβάς).
Ο Μαρκίδης έδωσε τη γενναία χορηγία του
για τους Αθλητικούς Αγώνες, ο ίδιος όµως
δεν ήλθε στην αγαπηµένη του πατρίδα.
ια τους Αγώνες συστάθηκε 5µελής
‘‘Ελλανόδικος Επιτροπή’’ από τους
βουλευτές της περιφερείας Κ. Λιδωρίκη
και Ι. Ξηρό, τον φρεσκοεκλεγµένο πρόεδρο
της Κοινότητας Νικ. Δεστερλή, τον δ/ντή της
τράπεζας Κ. Μπουκλάκο και τον σχολάρχη
Γ. Παπαζήσιµο, καταρτίστηκε Πρόγραµµα
των Αγώνων, από 8 Μαΐου δηµοσιευµένο
µε επτά (7) αθλήµατα: δρόµο 6 Km, άλµα
τριπλούν, σφαιροβολία, πενταπλή κυκλική
Σ
Ο
Γ
κίνηση πέριξ της πλατείας Ησαΐου, άρση
βαρών, σκοποβολή και διελκυστίνδα.
Αξιοσηµείωτα και τα ορισθέντα έπαθλα της
χορηγίας του Π. Μαρκίδη : όπλα ( δίκαννον,
Γκράς, περίστροφον), ρολόγια (αργυρούν
και νικέλλινον), ένα χρυσό δακτυλίδι κι ένας
αµνός οβελίας. Τα έπαθλα προωρίζονταν για
τον πρώτο κάθε αγωνίσµατος, ενώ για τον
δεύτερο προβλεπόταν χρυσούν µετάλλιον.
όπος τέλεσης των Αγώνων ορίστηκε η
πλατεία Ησαΐου, όπου τα ‘‘φυτρωµένα
πυκνά χορτάρια’’ της, φυσικός χλοοτάπητας, που ‘‘επατήθησαν κατά την τέλεσιν
των αγώνων’’ θεωρούνταν ‘‘πολύ σπάνιον φαινόµενον διά τα χρονικά του
κόσµου’’. Το γήπεδο της πόλης, το ‘‘Εθνικόν Γυµναστήριον’’ θα αργήσει να κατασκευασθεί ( µε δωρεά των Ι. Γιδόγιαννου
και Ν. Κορδώνη το 19 ), είχε δε σε αυτό
τη συµβολή του κι ο ποιητής Άγγελος
Σικελιανός, µε µια γενναία ενίσχυση 25.000
δρχ. στον Γυµναστικό Σύλλογο ‘‘Πύθια’’ της
πόλης ( βλ. Χρ. Α. Σεργουνιώτης, Χρονικόν
Αµφίσσης 1828-1940…, Άµφισσα 2007,
σσ. 129, 148). Οι Αγώνες ορίστηκαν για
την Κυριακή 1η Ιουνίου 1914, οπότε και τη
συγκεκριµένη ώρα έναρξης (4.00΄ µµ) ένα
απρόσµενο πλήθος είχε συρρεύσει από την
πόλη, τα γύρω χωριά, αλλά και τη Δωρίδα,
παρά τη ζέστη του ηλιόλουστου καλοκαιρινού
απογεύµατος, να παρακολουθήσει το πρωτόγνωρο θέαµα. Η πρόνοια τοποθέτησης καθισµάτων για τους θεατές αποδείχτηκε πολύ
ανακουφιστική.
ο πάθος των αθλητών, ο εξαιρετικός
συναγωνισµός, η αγωνία του κοινού, δύσκολα αποτυπούµενα µπορούν να εικασθούν
από τα αποτελέσµατα και τους νικητές:
α) άλµα τριπλούν : 1ος ο Γ. Μαντζίνος µε
9,86 µ. βραβεύτηκε µε χρυσό δακτυλίδι, 2ος
ο Ευθ. Αθανασίου µε επίδοση 9, 60 µ. πήρε
χρυσό µετάλλιο.
β) σφαιροβολία : 1ος ο Γ. Ι. Φαρόπουλος
µε βολή 11,31 µ. κέρδισε το περίστροφο,
2ος ο Ηλ. Βαρκούτας µε βολή 10,87 µ. πήρε
χρυσό µετάλλιο.
Τ
Τ
προς το θρυλικό Κάστρο
γ. Επέκταση του σχεδίου
πόλεως µε περιορισµό του
Δελφικού τοπίου
δ.
Ειδικό πρόγραµµα
επιχορήγησης για υποχρεωτική
τοποθέτηση κεραµοσκεπών σε
όλα τα κτήρια της πόλης.
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 6
10/7/11 10:49:42 AM
τα Σάλωνα ΠΡΟΣΩΠΑ
γ) αναρρίχησις επί κάλω : 1ος ο Θ. Πα-
παδόπουλος, κέρδισε ρολόγι, 2ος ο Ν.
Ξεπλάτης, χρυσό µετάλ. Είναι αγώνισµα
αναρρίχησης σε σχοινί ύψους 14 µ. και
νικητής ανακηρυσσόταν όποιος αθλητής
έφθανε µέχρι την κορυφή. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας η νίκη κρινόταν από την χρόνο
ανάβασης, ο πιο γρήγορος κέρδιζε. Στην
ιστορία των Ολυµπιακών Αγώνων διεξήχθη
τέσσερις φορές. Καταργήθηκε οριστικά µετά
τους αγώνες του 1932 (Λος Άντζελες).
δ) άρση βαρών : 1ος ο Ευθ. Κεφαλάς, κέρδισε
ρολόγι, 2ος ο Δ. Α. Ξεπλάτης, χρυσό µετάλλιο
και 3ος ο Ανάργ. Κολοβατιανός που τιµήθηκε
µε έπαινο.
ε) Διελκυστίνδα : « Από το πολύ τράβηγµα
εκόπη το σχοινίον, η δε επιτροπή έδωκε
και εις τας δύο οµάδας το αρνίον». Η
Διελκυστίνδα είναι ένα ελληνικότατο άθληµα
δύναµης που χρονολογείται από το 500 π.Χ.
από τα «ξεχασµένα» σήµερα αθλήµατα Η
κάθε οµάδα αποτελείται από οκτώ άτοµα,
το συνολικό σωµατικό βάρος των οποίων
πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτό της αντιπάλου
οµάδας. Το σχοινί που χρησιµοποιείται είναι
από κάνναβη και το µήκος του κυµαίνεται
από 33,5 έως 36 µ., Οι αθλητές-κλειδιά της
κάθε οµάδας είναι ο αρχηγός, ο πρώτος
στη σειρά και ο τελευταίος που τυλίγει (µια
φορά) την άκρη του σχοινιού γύρω από τη
µέση του, γι’ αυτό και αποκαλείται anchor
(άγκυρα). Νικήτρια αναδεικνύεται η οµάδα
εκείνη που θα τραβήξει κατά τέσσερα µέτρα
προς το µέρος της το κέντρο του σχοινιού, το
οποίο πριν την έναρξη του αγώνα βρίσκεται
ακριβώς πάνω από το σηµείο εκκίνησης. Στην
Ολυµπιακή θητεία του (1900-08, 1920 και στη
«µεσοολυµπιάδα» του 1906 στην Αθήνα)
υπολογιζόταν ως ένα από τα αγωνίσµατα του
Στίβου, αλλά αργότερα «αυτονοµήθηκε» και
πλέον είναι ένα ανεξάρτητο άθληµα.
στ) Περιφερική οδός πλατείας : 1ος ο Ν.
Ξεπλάτης, κέρδισε ρολόγι, 2ος ο Σαλταφέρας,
χρυσό µετάλλιο και
ζ) δρόµος 4 km : 1ος ο εκ Σεγδίτσης
Παπαευθυµίου, δίκαννον οπισθογεµές, 2ος
ο Ηλ. Ξηρός, που κέρδισε περίστροφο. Μόλις
πήρε το δίκαννό του ο νικητής, ‘‘προσεκάλεσε
την επιτροπήν να την κεράση λίγο κρασάκι ’’,
πρόσκληση που κρίνεται ως ‘‘το νόστιµον εις
τους αγώνας’’.
πίσηµος καλεσµένος µε εκτός συναγωνισµού επίδειξη ικανοτήτων στην άρση
βαρών ο «συµπολίτης µας κ. Αθ. Κακκανάς»
νικητής «επανειληµµένως εις διαφόρους
παγκοσµίους και πανελληνίους αγώνας»
ποτέ ως τότε όµως µπρος στο κοινό της
γενέτειράς του, εµφανίστηκε µε τα εννέα
(9) κερδισµένα αθλητικά του παράσηµα στο
στήθος, ‘‘έδειξε την ανδρείαν του και τας
αθλητικάς του δυνάµεις σηκώσας διάφορα
βάρη και παίξας εις τας στιβαράς του χείρας ως µήλα έτερα σεβαστά βάρη’’. Το
ένδοξο εκείνο τέκνο της Άµφισσας, για το
οποίο δεν απέδωσε η έρευνα, άλλα στοιχεία
επιβεβαίωσης και συγκεκριµενοποίησης
των διακρίσεών του, που είχε πολεµήσει και
τραυµατισθεί στους προ διετίας βαλκανικούς
πολέµους, αγωνιζόταν στο στίβο της ζωής
για την επιβίωση, την επαύριο κιόλας των
Αγώνων, µε τη µακριά και λερωµένη µπλούζα
του, οδηγώντας ‘‘το κάρρον του εις Ιτέαν διά
να κερδίση 4 δραχµάς αγώγιον’’…
ια την επιτυχία των αθλητικών εκείνων
αγώνων ο τότε υπουργός Παιδείας Ι. Τσιριµώκος έσπευσε να συγχαρεί την Επιτροπή,
εκείνη δε µε τηλεγράφηµά της στο Π.
Μαρκίδη του διεβίβασε τα συγχαρητήρια
και τις ευχαριστίες της γενέτειρας, «ήτις
υπερήφανος διά το φιλόπατρι τέκνον της
ευελπίζεται ότι θα κατατάξη αυτό εις την
σειράν των ευεργετών της Αµφίσσης». Με
απάντησή του ο ευεργέτης ευχαρίστησε
εγκάρδια κι αυτός την Επιτροπή. Οι
Ε
Γ
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 7
Αγώνες οδήγησαν στην επανασύσταση του
Γυµναστικού Συλλόγου της Άµφισσας.
παράκληση-ευχή του Θ. Μελισσάρη
προς τον Π. Μαρκίδη, ‘‘να µην παύση να
ενθυµήται την ιδιαιτέραν του πατρίδα’’ δεν
χρειαζόταν, αφού από εξαετίας ο ευεργέτης
(4 Οκτ. 1908) είχε συντάξει την ιδιόγραφη
διαθήκη του, όπου συνιστούσε Ίδρυµα
αφήνοντας τη µεγάλη και σεβαστή περιουσία
του στο ‘‘Ελληνικόν κράτος και τον Δήµον
της ιδιαιτέρας µου προσφιλούς πατρίδος
Αµφίσσης’’ ώστε τα έσοδά της να διατίθενται
«κατ’ έτος προς εκπαίδευσιν νέων Αµφισσέων
φρονίµων, χρηστοήθων και επιδεκτικών
σπουδής (…) εκ του Δηµοτικού Σχολείου
Αµφίσσης εξερχοµένων ως και εκ νέων
τοιούτων εκ των πέριξ της Αµφίσσης χωρίων
των υπαγοµένων εις τον Δήµον Αµφίσσης…»
µε «διαγωνισµούς προς απόκτησιν της
υποτροφίας» οι οποίοι «θέλουσι φέρει
άπαντες το ονοµατεπώνυµον ‘‘Μαρκίδειοι
Διαγωνισµοί’’». Ο Π. Μαρκίδης έφυγε από τη
ζωή στον Πειραιά τη 12 Μαΐου 1918 και, κατά
την επιθυµία του, ενταφιάστηκε στη γενέτειρά
του, την Άµφισσα, όπου από τη δεκαετία του
’20 υπάρχουν υπότροφοι του Μαρκιδείου,
ανερχόµενοι σε χιλιάδες ως σήµερα.
το κρίσιµο ζήτηµα της σχολικής στέγης
και για τις ανάγκες των µαθητών του Α΄
Δηµοτικού Σχολείου, µε το υπ’ αρ. 5532/219-1929 συµβόλαιο του συµ/φου Άµφισσας
Ιωάν. Η. Τσαµτσή (µεταγεγρ. σε τ. ΠΣΤ΄ και
αρ. 49) ο τότε Πρόεδρος του Κοινοτικού
Συµβουλίου Άµφισσας Ιωάν. Γ. Γιδόγιαννος,
κατ’ εντολή του Υπουργ. Παιδείας, δώρισε ένα
κοινοτικό γήπεδο επιφανείας 3 στρεµµάτων
πλάι στα αµπέλια των αδελφών Ι. Πρασά
και Ν. Ζωγράφου, στην Διαχειρ. Επιτροπή
του Μαρκιδείου, µε σκοπό το Ίδρυµα να
«αναλάβη την υποχρέωσιν της εκ των εσόδων
του (…) οικοδοµής επ’ αυτού διδακτηρίου
εξαταξίου δηµοτικού Σχολείου Αρρένων και
της εσαεί παροχής προς λειτουργίαν εν αυτώ,
δωρεάν, τοιούτου σχολείου, εξανθρωπιστικού
διά την µαθητιώσαν νεολαίαν της κοινότητος
Αµφίσσης…».
πό διηγήσεις επιφανών τοπικών
στελεχών του κυβερνώντος τότε
κόµµατος των Φιλελευθέρων, που άκουσε
και διασώζει ο κ. Η. Ρεκαΐτης, φωτίζεται
καλλίτερα η εκτός σκοπού του δωρητού
ανέγερση του διδακτηρίου, όπως και τα των
ντόπιων µηχανικών, των σχεδιασάντων κι
επιβλεψάντων την οικοδοµή. Το επιβλητικό
πέτρινο διδακτήριο ολοκληρώθηκε και
δόθηκε στην εκπαίδευση την 26 Φεβρουαρίου
1933. Πριν από εξ χρόνια, από τον διευθυντή
και τους εκπ/κούς του Σχολείου ξεκίνησε
µια προσπάθεια διοργάνωσης µιάς ηµερίδας
τιµής στη µνήµη του µεγάλου ευεργέτη.
Βοήθεια στη συγκέντρωση στοιχείων
συγκινητικά µας παρέσχε κι ο αείµνηστος
συµπατριώτης (από το Τριβίδι Δωρίδας) Ευάγ.
Τσακανίκας. Η κίνηση δεν προχώρησε…
τις προθέσεις του νέου Δ.Σ. του
Συλλόγου των Απανταχού Αµφισσέων
περιλαµβάνεται και η προβολή και τιµή των
ευεργετών και δωρητών της πόλης µας, εκτός
των άλλων, προφανών λόγων, και σαν ένα
αξιόπιστο αντίβαρο στους άγονους καιρούς
του ατοµικισµού και της αποξένωσης που
ζούµε. Ο Πέτρος Μαρκίδης των υποτροφιών
( που πάνω από όλα χρειάζεται η διασφάλιση
του κύρους τους, µε την αξιοπιστία και το
αδιάβλητο των διαγωνισµών), του Α΄ Δηµ.
Σχολείου και της ενίσχυσης του αθλητικού
πνεύµατος, δεν µπορεί παρά να λάβει την
εξέχουσα κι αρµόζουσα, στην µεγάλη κι
αιώνια προσφορά του στην πόλη µας, θέση
του, ‘‘διά θύµησιν’’ που γράφει στη Διαθήκη
του. Αλλιώς, κατά την εύστοχην οµηρική
κρίση, θα φαίνεται η ψυχή και τ’ άπρεπά µας
έργα / αφού Μήτε στον ευεργέτη µας στερνά
χρωστάµε χάρη ( Οδύσσ. δ 704-705).
Η
Σ
Α
Σ
Σεπτέµβριος 2011 / 7
Μια ορά κι ένα καιρό,
ντελάλιζε ο τελάλης…
Τον παλιό καιρό που δεν υπήρχαν
τα σηµερινά µέσα επικοινωνίας
µιας κοινωνίας, τη λύση την
έδινε ο τελάλης ή ντελάλης,
όπως έλεγαν τούρκικα το
δηµόσιο κήρυκα. Ο τελάλης
έπρεπε να έχει καθαρή,
δυνατή, κρυστάλλινη φωνή
για ν΄ ακούγεται µακριά και
καθαρά, όταν «ντελάλιζε».
Αν είχε την τύχη να έχει σπίτι
στην κορυφή του χωριού
τότε γλύτωνε το γύρισµα από
γειτονιά σε γειτονιά. Ο τελάλης
τελάλιζε ο,τιδήποτε ήθελε ο
πρόεδρος της Κοινότητας ή
κάποιος άλλος ενδιαφερόµενος
ξένος ή ντόπιος. Αν το χωριό ήταν
µεγάλο τότε πήγαινε σε επιλεγµένα
µέρη, πρόσφορα, όπως υψώµατα, λόφο,
σταυροδρόµια, πλατείες κ.λπ. και...
Προσοχή! Προσοχή! Ακούστε ούλ’ πέρα για πέρα!
Η γριά (τάδε) έχασε την τριχιά της κι όποιος τη βρει να της τη
δώσει, ή στο µαγαζί (τάδε) φέρανε φρέσκια ψάρια,
ή το πολυτελέστατον και ταχύπλοον ατµόπλοιο (τάδε) αναχωρεί
καθ’ εκάστην, την 9η εσπερινήν εξ’ Ιτέας, δια Λουτράκιον,
Πειραιά κ.λπ., κ.λπ., ή αύριο έχει προσωπική εργασία.
Θα πάµε να καθαρίσουµε το δρόµο προς (τάδε) γιατί αρχίζει ο
θέρος... να µην τα µαταλέµε και πολλές φορές...
Παλιότερα ο τελάλης πληρωνόταν απ΄ το χωριό όπως ο δραγάτης ή ο
παπάς, δηλαδή µε γέννηµα. Σε µερικά χωριά η πληρωµή του ήταν η
απαλλαγή του απ’ την προσωπική εργασία που επέβαλε ο πρόεδρος
της Κοινότητας. Για τις ιδιωτικές ανακοινώσεις πλήρωνε ο κάθε
ενδιαφερόµενος.
Τώρα τα µεγάφωνα των Κοινοτήτων, των αυτοκινήτων, οι τοπικοί
ραδιοφωνικοί σταθµοί, τα φέϊγ – βολάν και τα άλλα πρόσφορα µέσα
ενηµερώσεως έκοψαν το ψωµάκι του συµπαθέστατοι εκείνου τύπου,
του τόσο γραφικού, του τελάλη.
Ο τελάλης συνήθως έκανε και τον «θεληµατά», τον άνθρωπο δηλαδή
που έκανε διάφορα θελήµατα, αγγαρείες – εκδουλεύσεις – µε
πληρωµή.
Αυτός ο τελάλης, ο δηµόσιος κήρυκας όπως είπαµε, παρευρίσκετο
στις διάφορες δηµοπρασίες του Δηµοσίου ή της Κοινότητας και ο
κόσµος έκανε χάζι µε το: Έχετε κύριοι µία! Έχετε κύριοι δύο! Έχετε
κύριοι τρεις!... κατακυρώνεται υπέρ του... και η αµοιβή του ήταν
ανάλογη µε το ύψος της δηµοπρασίας και λεγότανε τα «κηκυρίκια».
Τελάληδες θυµούνται οι παλιότεροι:
Στην Άµφισσα, τους:
Αναστάσιο Μπιλάλη, Δρόσο Σκουτεράκο (πολύ καλοί και οι δύο),
Σνδρ. Κουτσοχίωνη, Δηµ. Μπισκένη ή Κισκίση, Ιωάν. Μασαλάκια και
Αλ. Καραησαϊα, τελευταία µόνο στις δηµοπρασίες.
Στην Ιτέα τον:
Γεώργιο Βαλσαµάκη
Στην Δεσφίνα τον:
Μπάρµπα – Χρήστο Μαλάκη.
Στον Ελαιώνα:
Εδώ τον δηµόσιο κήρυκα στις διάφορες δηµοπρασίες έκανε ο
εκάστοτε κλητήρας της Κοινότητας.
Στη Σεγδίτσα, τους:
Παµαγιώτη Μανώλη, Ευθύµιο Μαντζίνο, Ιωάν. Μποµούκη και τον
Ηλία Λένη µε το: «Ακούτε ούλοι, πέρα για πέρα».
Στο Χρισσό τον:
Παναγ. Λαϊνη
Στην Κολοβάτα:
Παναγιώτη Ηλ. Πετράκη
Στην Αγία Ευθυµία, τον:
Ευθύµιο Τσαβλή ή Σαλούρο
Στους Δελφούς τον:
Παναγιώτη Ματθαίο
10/7/11 10:49:46 AM
τα Σάλωνα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
8 / Σεπτέµβριος 2011
Το 39 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Πρόκριση της
Ενωσης ΣΚακιστών
Αµφισσας στον Α΄
γύρο κυπέλου
ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΥ
Μετά την πρόκριση της ένωσης σκακιστών
Άµφισσας (Ε.ΣΚ.Α.) στον α’ γύρο του
κυπέλου Ελλάδος µεταξύ των οµάδων
Ανατ. Στερεάς-Εύβοιας, η µικρή µας πόλη
συνεχίζοντας τις λαµπρές εµφανίσεις
λαµβάνει µέρος στο διασυλλογικό
πρωτάθληµα Ελλάδος που θα διεξαχθεί τη
φετεινή χρονιά στην Ερέτρια Ευβοίας από
3-8 Ιουλίου σε 7 γύρους µε το Ελεβετικό
σύστηµα. Στη φετινή περίοδο 2011-2012
η Άµφισσα συµµετέχει για τρίτη συνεχή
χρονιά, ενώ παραµένει στην α’ εθνική
κατηγορία συνεχώς επί τετραετία. Η
δεύτερη οµάδα του σκακιστικού οµίλου
Άµφισσας (Σ.Ο.Α.) είναι νεοφώτιστη στη
µεγάλη κατηγορία. Να σηµειώσουµε – για
όσους δεν γνωρίζουν – ότι οι µικρότεροι σε
πληθυσµό Άµφισσα µετέχει µε δύο οµάδες
(όπως και ελάχιστες µεγαλουπόλεις ή
αρκετές µε παράδοση στο σκάκι) ενώ
άλλες ή δεν διατηρούν σκάκι ή δεν
κατάφεραν να προκριθούν.
Οι 20 οµάδες από το περσινό πρωτάθληµα
είναι οι εξής: Π.Σ. Περιστερίου, Α.Ο.
Κυδών Χανίων, ΕΟΑ ο «φυσιολάτρης»
Νίκαιας, Σ.Ο. Ηρακλείου, Πανιώνιος Γ.Σ.,
ΑΕΚ, Ο.Σ. Τριανδρίας, Λ.Π. Φλώρινας,
ΣΑΣ κορωπίου, ΕΕΣ Κορυδαλού, Ένωση
σκακιστών Άµφισσας, ΦΟΝ Ηρακλείου
Αττικής επικοινωνία, Σ.Ο. Πατρών, Σ.Ο.
Καλλιθέας, Σ.Α. Γαζίου, Σ.Ο. Ιακαρίας
«Ιωάννης Τσελέπης», Ν.Ο. Καλαµάτας « ο
Ποσειδών».
Τα 14 σωµατεία που προκρίθηκαν από
τους οµίλους είναι: Σ.Ο. Αιγάλεω, Α.Σ.
Παπάγου, Α.Ο. «Ζηνων» Γλυφάδας,
Σ.Α. Θεσσαλονίκης «ο Γαλαξίας», Σ.Ο.
Πολίχνης, Σ.Ο. Καβάλας, ΟΑΑ Ηρακλείου,
Σ.Ο. Πτολεµαϊδας «ο Πτολεµαίος»,
Σ.Ο. Καλαµάτας, ένωση σκακιστών
Αιγιαλείας, σκακιστικός όµιλος Άµφισσας,
ΑΣΟ Σαντορίνης, σύλλογος Ιωαννιτών
σκακιστών, Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.
Αυτή η χρονιά – και παρά την κρίση της
χώρας – ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος.
Προσωπικώς θα επιθυµούσα να παραµείνει
στην α΄εθνική κατηγορία η Ε.ΣΚ.Α. και
να επιτύχει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσµα
ο νεοφώτιστος Σ.Ο.Α. Την ίδια επιθυµία
και ευχή εκφράζουν τα Δ.Σ. των συλλόγων
και οι φίλοι του σκακιού της Άµφισσας.
Ως έφορος του τµήµατος συγχαίρω τον
προπονητή των οµάδων και άριστον
δάσκαλο σκακιού, τον προταθλητή Ελλάδος
Γιάννη Παπαϊωάννου και τους βοηθούς του
Βαγγέλη Κακκανά και Ήλια Ευθυµιάδη.
Τέλος σηµειώνω την ανεκτίµητη προσφορά
του προέδρου Κώστα Παπακωνσταντίνου
και της συζήγου του Ιωάννας Λαζογεώργου
και του γραµµατέα Ευθυµίου Μαγκλαρά.
(Τα ονόµατα των 34 συλλόγων της
α΄εθνικής έλαβα από τη σκακιστική στήλη
της σαββατιάτικης εφηµ. Ελευθεροτυπία
που γράφει κι επιµελείται ο Τ. Πανταβός.
Εκφράζω τις ευχαριστίες µου).
ΣΑΛΩΝΑ CS3-1.indd 8
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ:
Νίκη µε 3-1 του Φωκικού σε φιλικό
Στα πλαίσια της προετοιµασίας
για την νέα ποδοσφαιρική
περίοδο 2011-21012 ο Φωκικός
αγωνίστηκε στον Αλίαρτο µε
την τοπική ποµάδα της οποίας
και επεβλήθη µε σκορ 3-1, η
οµάδα της Άµφισσας ήταν καλή
προσπαθώντας να παίξει ένα
απλό ποδόσφαιρο προηγήθηκε
µε ένα γκολ του Σερπάνου στο
ηµίχρονο.
Σ
το Δεύτερο µε πολλές αλλαγές ο Φωκικός έφτασε στο
2-0 µε σκόρερ τον Χαλούµη. Ο
Αλίαρτος µείωσε σε 1-2 και ο
Φωκικός µε κεφαλιά του Μπου
λούλη έκλεισε το σκορ σε 1-3.
Συνεχίζοντας ο Φωκικός την προετοιµασία για την ως άνω περίοδο είχε
φιλικό αγώνα µε τα Άσπρα Σπίτια στο
Εθνικό Στάδιο της Άµφισσας, στο
οποίο επιβλήθηκε µε 2-1.
Δόθηκε ευκαιρία στο προπονητή
του Μιχάλη Κασάπη µε τον οποίο
θα συνεργαστεί και φέτος να
δοκιµάσει κάποιους µικρούς
παίκτες αλλά ακόµη να δει και
σε τι κατάσταση βρίσκονται όλοι
οι παίκτες που έχει στην διάθεσή
του. Το παιχνίδι τελείωσε µε 2-1
υπέρ του Φωκικού.
Ήταν ένα παιχνίδι προετοιµασίας
και δεν µπορεί κανείς να βγάλει
συµπεράσµατα. Η Διοίκηση του
Φωκικού έστειλε το δικό της
µήνυµα σύµφωνα µε το οποίο οι
οµάδα θα ενισχυθεί, όχι µόνο για
την κατηγορία που αγωνίζεται
αλλά και για την παραπάνω
κατηγορία ( Β΄ Εθνική) κάτι που
φαντάζει σχεδόν βέβαιο .
Το ΔΣ και κυρίως ο Πρόεδρος Μ.
Παπαδηµητρίου, είναι συνέχεια
κοντά στην οµάδα έχουν αφιερώσει
τον περισσότερο χρόνο από ότι
χρειάζεται η οµάδα από πλευράς
διοίκησης και όλοι οι φίλαθλοι του
Φωκικού ελπίζουν και πιστεύουν
ότι η αγαπηµένη τους οµάδα για
τη φετινή χρονιά θα κάνει την
υπέρβαση.
Εκτός του Φωκικού, στο τοπικό
Πρωτάθληµα της ΕΠΣ Φωκίδας
αγωνίζονται ο Αµφισσαϊκός στην Α΄
κατηγορία τοπικού πρωταθλήµατος
και η Ακαδηµία, οι Ελπίδες και τα
Σάλωνα στην Β΄ κατηγορία τοπικού
πρωταθλήµατος. Τα παραπάνω σωµατεία έχουν και αυτά ξεκινήσει την
προετοιµασία για την συµµετοχή
τους στο τοπικό πρωτάθληµα που
θα αρχίσει τον Οκτώβριο.
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο '''Μάκαρος Άµφισσας΄΄
οργανώνει και βελτιώνει το
τµήµα µπάσκετ µε σοβαρότητα
και υπευθυνότητα ενισχύοντας
τα τµήµατά του υποδοµής για τις
παιδικές ηλικίες.
Έχοντας στο δυναµικό του
αξιόλογους γυµναστές και
προπονητές έχει ρίξει το βάρος
της δουλειάς του στις µικρές
ηλικίες εκεί που υπάρχει το
µέλλον του αθλητισµού και
συγκεκριµένα του µπάσκετ. Με
δύο αξιόλογους ανθρώπους για
την κοινωνία της Άµφισσας τον
Παναγιώτη Ταγκαλή και τον Σάκη
Καρβέλη, αρκετές ηµέρες και
ώρες της εβδοµάδας βρίσκεται
στο πλευρό τον µικρών αθλητών
και αθλητριών στο Αθλητικό
Κέντρο ``Χ. Καµπεράκης΄΄
καταβάλλοντας µεγάλη
προσπάθεια µε γυµναστές και
προπονητές για το καλύτερο
δυνατό.
Το ταξίδι της φλόγας της αγάπης από την Άµφισσα
Ο Σύλλογος εθελοντών
αιµοδοτών Άµφισσας
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ολοκλήρωσε µε
εντυπωσιακό τρόπο
τις εκδηλώσεις
κατά το τριήµερο
υποδοχής της ΦΛΟΓΑΣ
της ΑΓΑΠΗΣ των
εθελοντών αιµοδοτών
της ΠΟΣΕΑ στα
πλαίσια της 9ης
Λαµπαδηδροµίας στον
Δήµο Δελφών που
πραγµατοποιήθηκε
στην Άµφισσα, στο
Γαλαξίδι και στην
Επτάλοφο.Στιγµές
ανεπανάληπτες
πραγµατοποιήθηκαν
κατά την διάρκεια
του τριηµέρου
Λαµπαδηδροµίας.
Ευχαριστούµε όλους
όσους µας τίµησαν
µε την παρουσία
τους ,εκπροσώπους
εκκλησίας ,τοπικής
αυτοδιοίκησης
,φορέων, Συλλόγων
,µαθητές και
εκπαιδευτικούς αλλά
:
και συµµετείχαν µαζί
µας στην Άµφισσα
,στο Γαλαξίδι και στον
Επτάλοφο.
Στην Άµφισσα την
φλόγα άναψε µαζί µας
στην Πλ. Ησαΐα και η
Αντιπεριφερειάρχης
Φωκίδας κα Γαζή Π.
και η εκπρόσωπος της
Υπηρ. Αιµοδοσίας ΓΝΑ
Μ. Μαστρογιάννη.
Παράλληλα έγιναν
αρκετές εγγραφές
δοτών µυελού των
οστών από την όµορφη
οµάδα του ΚΕΔΜΟΠ
(Πανεπιστήµιο
Πάτρας).
Ιδιαίτερα ευχαριστούµε
- το ΔΣ, τους γονείς
και όλα τα παιδιά
από τα τµήµατα
του Πολιτισ. Συλ.
Προσήλιου, για το
όµορφο χορευτικό
διήµερο που µας
παρουσίασαν.
- την Βούλα
Μαλαγράκη από το
Κέντρο Πρόληψης
ουσιών Ν. Φωκίδας.
- όλους στην Δ.Ε
Άµφισσας του Δήµου
Δελφών
- τον Αντιδήµαρχο
Γαλαξιδιού κον Βασ.
Καραγιάννη και όλους
όσους βοήθησαν στο
Γαλαξίδι.
- τον πρόεδρο Δ/Κ
Επταλόφου κον Λιάπη
Αλεξ. τον Σύλλογο
Γυναικών Επταλόφου
µε την δραστήρια
πρόεδρο του κα
Θεοδώρα καθώς και
τον Γιάννη Ν. Πάλλα
για την φιλοξενία .
- όλα τα ΜΜΕ της
περιοχής µας για την
προβολή του έργου
µας αλλά και όσους
πάντα είναι αρωγοί
στις εκδηλώσεις του
Σ.Ε.Α. Άµφισσας ΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.Ενώ
την Τετάρτη 21-09-11
ώρα 13.00 θα γίνει
µαζί µε την Υπηρεσία
Αιµοδοσίας εκδήλωση
Υποδοχή της Φλόγας
στο Γεν. Νοσοκοµείο
Άµφισσας. Η φλόγα
θα µεταφερθεί την
Παρασκευή 23/09/11
και σε Αγία Ευθυµία
–Βουνιχώρα όπου θα
γίνει υποδοχή απ τους
εθελοντές αιµοδότες
Το ΔΣ
10/7/11 10:49:56 AM