Απόφαση (ΑΔΑ: 7Ζ88ΟΠ-ΓΡ6)

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.20 12:03:23
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 7Ζ88ΟΠ-ΓΡ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Ταχ. Κώδικας : 185 10
Πληροφορίες :Πχης Λ.Σ Αστερής Κ.
Τηλ. :210-4191686
Fax :210-4224000
Ε-mail :[email protected]
Πειραιάς, 20 / 11 /2014
Αρ. Πρωτ.3621.28/ 18 /2014
ΠΡΟΣ:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: «Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν. εκπαιδευτικού έτους 2014 - 15»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπ΄όψη:
1. Το άρθρο 26 του ΚΣ/Α.Ε.Ν. (ΦΕΚ 1393 Β΄/14-11-2000).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων………….» όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149Α).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153Α΄).
4. Τις σχετικές αιτήσεις που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τις μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Α’
(νεοεισαγομένων), Α’ & Β’(Διετών) όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
2. Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές να τους
ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.
3. Ολοκλήρωση μετεγγραφών πραγματοποιηθεί εντός δεκαημέρου από την κοινοποίηση της
παρούσας.
4. Μετεγγραφή που κατόπιν συναίνεσης ενδιαφερόμενου σπουδαστή δεν εκτελεστεί εντός της
τασσόμενης στην παρούσα προθεσμίας, ακυρούται.
5. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Συνημμένα:
Συνολικοί Πίνακες (φ.01)
Πίνακας Αποδεκτών:
ΑΔΑ: 7Ζ88ΟΠ-ΓΡ6
Αποδέκτες για ενέργεια
1.ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
2.ΑΕΝ/Μ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ
Αποδέκτες για κοινοποίηση
1.ΥΝΑ/ΔΠΠ
Εσωτερική διανομή
1.Γρ. κ. ΥΝΑ
2.Γρ. κ.ΓΓ/ΥΝΑ
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
4. Γρ. κ. Α΄Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
5. Γρ. κ.Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
6.Γρ. κ. ΔΚΒ
ΑΔΑ: 7Ζ88ΟΠ-ΓΡ6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Α (ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΩΝΗΣ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΚΟΥΡΗ
ΚΑΡΒΕΛΑΣ
ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΤΣΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΥΜΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΥΔΡΑΣ
ΣΥΡΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΥΔΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΟΝΟΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΜΠΕΡΤ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ:Α (ΔΙΕΤΗΣ)
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΜΟΥΝΔΡΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ:Β
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΜΙΧΑΗΛ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Β (ΔΙΕΤΕΙΣ)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΟΙΤΣΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΙΣΣΙΝΚ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΞΑΜΗΝΟ: Α (ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ)
Α/Α
1
2
3
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ:Β
1
ΝΟΜΙΚΟΣ