Προβολή αρχείου - Πρόγραμμα Μαθητείας

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
----ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ Β3
----Ταχ. Δ/νση
: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη
: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα
: www.eye.minedu.gov.gr
Πληροφορίες
: Αχιλλέας Σαρμανιώτης
[email protected]
Ιωάννης Μπαθιανάκης
[email protected]
Τηλέφωνο
: 210 344 2138
Fax
: 210 344 2153
ΘΕΜΑ:
Μαρούσι, 21.05.2013
Αρ. πρωτ., 6089
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος
Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων
Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
Τις διατάξεις:
1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και
άλλες διατάξεις» (Α 86).
1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες
Διατάξεις» (A 247).
1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (Α 267).
1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98).
1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ141 Α/21-06-2012) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
1.7 Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α/21-06-2012) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας
Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003).
Την υπ’ αρ. πρωτ. 20087/31.12.2008 (ΦΕΚ 2665/Β/31.12.2008) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ. 10756/09.10.2002
(ΦΕΚ 1343/Β/16.10.2002) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ
1/7
ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β)
όμοια απόφαση.
4. Την υπ’ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387).
5. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/27.12.2012 και 22273/27.12.2012 Αποφάσεις 1ης Τροποποίησης των υπ’ αρ.
πρωτ. 3290/02.03.2012 και 3291/02.03.2012 Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας
Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και
5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων.
6. Τις υπ΄ αρ. πρωτ. 2312/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις
Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των
Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας»
στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6564/12.06.2012 (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την υλοποίηση
Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας».
8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11559/18.12.2012 (ΑΔΑ: Β4Μ99-1Δ1) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας και την υπ’ αρ. πρωτ. 673/18.01.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΠ9-47Ρ)
Απόφαση παράτασής της.
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2314/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-ΒΜ9) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής
Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας και την υπ’ αρ. πρωτ. 2950/08.03.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΘ9-ΘΧΧ)
Απόφαση παράτασης της.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4641/15.04.2013 Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο
των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής
Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»».
Αποφασίζουμε
Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε
Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος
Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, των Αξόνων
Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΔΤ
1
ΑΒΡΑΜΠΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ778990
2
ΑΛΟΓΑΚΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ086948
3
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ720150
4
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
5
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6
ΑΡΖΙΔΟΥ
ΕΒΕΛΙΝΑ
7
ΑΡΩΝΗ
8
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Φ.Υ.Μ.)
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
067337752
ΑΖ144930
ΦΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ962220
Μ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ Ε ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗ
999273592
ΝΟΝΤΑΡΙΚ
ΑΖ419157
997712352
ΜΕΛΙΣΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ675301
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΕ692482
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΑΗ720726
10
ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ236380
11
ΑΧΟΥΡΙΩΤΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ417872
12
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ
ΑΖ793515
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ
ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ
ΣΑΜΑΡΑ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998301211
046259492
130960904
119158236
095397623
999183170
099897528
998549394
999136120
2/7
ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΔΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Φ.Υ.Μ.)
ΚΟΥΤΣΟΥΜΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
13
ΒΑΡΔΙΜΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΜΨΩΝ
ΑΙ360607
14
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ 952037
15
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΣΥΜΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΖ886488
16
ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Α Η 469575
17
ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΕ932333
18
ΒΙΛΑΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΦΩΤΙΟΣ
Χ183236
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ε ΑΣΒΕΣΤΑΣ Γ
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΕ
ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
19
ΒΟΣΚΑΝΙΑΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΚΟΠ
ΑΖ913809
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
112472949
20
ΓΑΛΑΝΙΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΒ489006
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
059715362
21
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Π868252
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
022350674
22
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Χ759510
095309431
23
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ210330
24
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ810640
25
ΓΙΛΔΙΖΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ871956
26
ΓΚΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ838125
27
ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ786852
28
ΓΛΥΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ060285
29
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
AE856254
30
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΙ605807
31
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΑ951385
32
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΗ210628
33
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ816350
34
ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΕ874466
35
ΖΑΠΑΡΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ420473
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΠΕ
Μ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Δ
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ALLSOFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Γ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
ΟΕΒΕ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ
ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ
36
ΖΒΙΑΝΤΑΟΥΡΙ
ΜΑΚΑ
ΚΟΤΣΑ
10CC47176
ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
042479909
37
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ025572
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΒΕ
094253598
38
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒ933486
39
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ897692
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
40
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ417792
ΓΡΑΦ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
096202324
41
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ967706
ΣΑΜΨΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
074268271
42
ΘΕΜΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΑΗ409962
041829399
43
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΚ347531
44
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΕ873929
45
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΒ874043
46
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ432713
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ
ΚΛΑΜΠ ΜΑΡΙΝ ΠΑΛΑΣ CLUB
MARINE PALACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
042043500
047000250
144209171
997429835
998520432
125451598
082469345
030160749
028541649
126732879
094340448
047541298
999535431
998298724
998448024
998833960
069547843
028527840
998549394
093333110
099740967
046259492
028527840
800085202
094247254
3/7
ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΔΤ
47
ΚΑΖΑΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ791305
48
ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΕ973197
49
ΚΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
50
ΚΑΛΛΟΝΑΚΗ
51
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
52
ΚΑΜΠΑΝΕΛΗ
53
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Φ.Υ.Μ.)
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
KRYOLAN HELLAS ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
026181889
101589593
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ462930
082979880
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ236513
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΕ966769
ΔΑΝΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ619596
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΗ431843
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
998519494
54
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ810409
ΤΣΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998010500
55
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΒ360590
800385500
56
ΚΑΡΒΕΛΗ
ΑΡΕΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ700773
57
ΚΑΡΟΥΜΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΗ769083
58
ΚΑΣΚΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ248318
59
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ275488
60
ΚΑΦΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒ935414
61
ΚΙΣΚΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ361174
62
ΚΙΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΕ398376
CORPO E MENTE AE
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕ.
ΝΤΕΜΙΡΗ ΚΑΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΗΧΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
63
ΚΛΑΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΕ970902
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
027306222
64
ΚΟΝΕΣΑ
ΣΟΥΜΠΙ
ΤΟΦΙΚ
BD9917202
109594801
65
ΚΟΤΡΟΚΩΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ215337
66
ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χ226462
67
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ774687
68
ΚΥΠΙΡΤΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ-ΝΟΣ
Χ892396
69
ΚΩΣΤΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ129978
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΡΟΚΟΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΡΑΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΖΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
70
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΗ832520
Α ΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
082124785
71
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ885448
Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
099740967
72
ΛΟΥΚΑΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΖ223695
999128284
73
ΛΥΚΑΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
AB087834
74
ΜΑΚΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ233698
75
ΜΑΛΚΟΥΤΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ826183
76
ΜΑΝΩΛΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΕ125097
77
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΙ458707
78
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ099092
79
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ815986
80
ΜΙΧΑΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ909632
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗ
ΟΕ
ΓΙΟΥΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
81
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ717519
997849079
82
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ637935
83
ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ081401
84
ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ405721
ΕΥΘ ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΑΘ ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΟΕ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Π
ΚΑΡΑΓΟΥΛΙΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΙΓΑΛΑ ΦΛΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
099897528
055244661
095403740
047627567
099135233
134015147
028027140
999690013
102125970
028427029
048200902
113889415
044126190
024633332
998010500
099897528
050578010
044576754
029010664
082823559
093333110
099767421
129294475
093333110
044074127
059515303
4/7
ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΔΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Φ.Υ.Μ.)
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
85
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π981310
ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
043786169
86
ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΒ974403
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ
094019626
87
ΜΠΙΜΠΙΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΑΖ294362
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΕ
094111627
88
ΜΥΖΙΘΡΑΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΕ468827
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
EL GRECO ΑΕ
094054155
89
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ465118
ΖΑΛΑΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΙΑΣ
129703588
90
ΝΕΚΕΒΑΡΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ878206
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
101540122
91
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
X962437
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
053500259
92
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ752313
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΑΕ
094378948
93
ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΗ674532
ΤΣΩΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
126786520
94
ΝΤΑΟΥΤΣ
ΡΟΜΠΕΡΤ
ΡΟΜΠΕΡΤ
705628953
ΖΑΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
101170259
95
ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΖ917009
037229729
96
ΠΑΛΙΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΕ470570
97
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΖ357660
98
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΑΚ260196
99
ΠΑΠΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ295816
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π ΖΟΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΕΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
100
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Χ849653
101
ΠΑΡΤΑΛΗΣ
ΑΛΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΙ292521
102
ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΗ810419
103
ΠΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
AH833917
104
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΣΗΦ
ΑΗ971759
105
ΠΕΛΕΧΡΑ
ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΖ398068
106
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΒ971688
107
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ788140
108
ΠΕΤΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΚ440232
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕ.
ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ
ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΧΑΙΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΕΜΜ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ ΟΕ
999273010
130167963
039200142
041488202
082979880
099135233
059377590
112727729
066534450
999887995
999623074
094119220
062979643
109
ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ465473
110
ΠΕΤΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΕ734744
111
ΠΙΛΙΚΙΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
AH787453
112
ΠΛΑΚΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΗ286556
113
ΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΗ975546
114
ΠΥΝΗΡΤΖΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΖ957731
115
ΡΑΜΚΕ
ΡΟΜΙΝΑ
ΜΠΑΡΔΥΛ
BB0682477
116
ΡΕΛΛΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚ435190
117
ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ358586
118
ΡΙΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ615361
119
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΒ445634
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
096066137
120
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΗ104435
ΖΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
104811491
121
ΣΑΒΡΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ 394166
Σ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ Α ΜΠΕΛΛΗΣ ΟΕ
998155590
ΠΕΛΜΑ ΑΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
082979880
094237224
099767390
300710216
ΜΕΞΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA
INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
040269081
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
106250341
094084866
999043866
998009931
998301211
5/7
ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΔΤ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Φ.Υ.Μ.)
ΑΦΜ
Φ.Υ.Μ.
122
ΣΑΛΑΒΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΗ429923
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ
094276090
123
ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
AB 373313
ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
059830630
141957364
124
ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΚΤΩΡ
ΑΕ350996
ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
125
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΗ550467
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
044158046
126
ΣΟΚΟΥΡ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ830473
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998009931
127
ΣΟΡΙΑ
ΜΠΙΑΝΚΑ
ΠΕΤΡΟΣ
BJ4369695
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
999430031
094387306
128
ΣΟΥΣΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ885645
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
129
ΣΦΑΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ257883
ΠΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
019934670
130
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ930189
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Α-ΠΝΑΚΑΣ Κ ΟΕ
084061568
131
ΤΕΓΞΙΖΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΒ132246
Γ ΞΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
998638378
132
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΒ720941
130167963
133
ΤΖΑΜΤΖΙΟΥ
ΚΛΑΟΥΣ
ΑΝΤΩΝ
AK572786
134
ΤΖΕΡΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ286245
135
ΤΟΚΑΤΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΖ890322
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ
ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
136
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ829500
ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
043695794
137
ΤΣΕΛΑ
ΕΥΑ
ΧΑΛΙΛ
ΑΚ434648
ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129177130
138
ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΙ360661
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΑΚΗΣ-ΥΙΟΙ ΟΕ
081945922
139
ΤΣΙΚΙΝΑΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ 415420
ΓΡΑΦ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
096202324
140
ΤΣΙΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ949430
141
ΦΡΥΣΑΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ952059
142
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΗ964609
143
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΗ792850
144
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ306270
145
ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ458008
146
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ480915
147
HALILI
SAIMIR
XHEMAL
BI9594543
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΕΕ
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ
ΟΕ
ΥΓΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
094429744
106169796
094387306
099781894
044468301
999677273
099319661
082778640
048290405
121750362
064823539
Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις από 22/05/2013 έως 24/05/2013
για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
6564/12.06.2012 Κ.Υ.Α.
Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας και συμπληρώνεται
από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr η ακριβής ημερομηνία έναρξης της
Μαθητείας.
Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου
υποτρόφου στην Επιχείρηση και η υπογραφή Συμφωνητικού Μαθητείας.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
6/7
ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2.
Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
3.
Μονάδα Β3
7/7