Χειρουργική ανατομία

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
• Χειρουργική ανατομία
• Επιδημιολογία
• Διάγνωση
• Θεραπεία
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
*τρεις οστικές καταβολές
• λαγόνιο (3ος ενδομ. μήνας)
• ισχιακό (5ος ενδομ. μήνας)
• ηβικό (6ος ενδομ. μήνας)
*συνοστέωση των τριών οστών 5ο-7ο έτος
(πλήρης συνοστέωση 15-16ο έτος )
Χειρουργική ανατομία
7
6
6. Μεσόστεος ιερολαγόνιος σύνδεσμος
7. Οπίσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος
1.
2.
3.
4.
5.
Οσφυολαγόνιος σύνδεσμος
Οπίσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος
Μείζων ισχιοιερός σύνδεσμός
Πρόσθιος ιερολαγόνιος σύνδεσμος
Ελάσσων ισχιοιερός σύνδεσμος
Συχνότητα
• 3% μεταξύ όλων των καταγμάτων
• 25% μεταξύ των πολυτραυματιών
• 42% μεταξύ των πολυτραυματιών από
τροχαία
Συνδυάζονται
• Αιμοδυναμική αστάθεια
•Ανοικτά # = 50% θνησιμότητα
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Α. Κλινικά
Επισκόπιση
• οίδημα, εκχύμωση,
• τραύματα στα έξω
γεννητικά όργανα )
Ψηλάφηση
- λαγόνιες ακρολοφίες,
- ρήξεις κόλπου, περινέου
- θέση προστάτου
Β. Απεικονιστικά
• Ακτινογραφίες καλύπτουν >90% ( Π.Ο, πυελ.
εισόδου-εξόδου).
•Υπολογιστική τομογραφία ( CT )
Γ. Επιπρόσθετα
Υπερηχογραφία, κυστεο-ουρηθρογραφία,
αγγειογραφία, ΗΜΓ, κλπ.
1. Ταξινόμηση κατά AO
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α
•Συχνότητα 50 –70 %
•Πυελικός δακτύλιος
ακέραιος
•Χειρουργική θεραπεία
σπάνια
Τύπος Α: Σταθερότητα
Ορθός μηριαίος μ.
Ραπτικός μ.
Προσαγωγοί μ.
Tύπος Α2
Tύπος Α3
Tύπος Α1
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β
•Συχνότητα 20 –30 %
•Μερική οπίσθια σταθερότητα
•Στροφική αστάθεια
•Σταθεροποίηση μόνο εμπρός
Τύπος B:
• Μερική οπίσθια σταθερότητα
• Στροφική αστάθεια
Tύπος B2: Κατάγματα από πλάγια συμπίεση
B2-1. Ipsilateral (anterior- posterior)
Tύπος B1: “Open book”
B2-2. Contralateral (bucket-handle)
Tύπος B3: Κατάγματα από πλάγια συμπίεση
που προκαλεί αμφοτερόπλευρα κατάγματα
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΥΠΟΥ C
• Συχνότητα 10 –20 %
• Συνδυασμένη προσθιο-οπισθία
αστάθεια
• Κεφαλο-ουραία αστάθεια
(διάτμηση)
• Απαραίτητη σταθεροποίηση
πρόσθια και οπίσθια
Τύπος C: Πλήρης αστάθεια
C1-1
Κατάγματα Malgaigne
C1-2
Διάτμηση
( αιμοδυναμική
αστάθεια !!!)
2. Ταξινόμηση κατά Young & Burgess
• Η σταθερότητα προκύπτει από την
μελέτη:
- του τύπου του κατάγματος,
- του μηχανισμού κάκωσης,
- την γνώση της ανατομίας του συνδεσμικού
συστήματος
J Trauma. 30:848-56. 1990
Προσθιο-οπισθίας συμπίεσης
Διάσταση ηβικής σύμφυσης < 2.5 εκ.
>2.5 εκ «ανοικτού βιβλίου»
Πλαγίας συμπίεσης
Διατμητικής κάκωσης
Αιμορραγία αρτηριακή-φλεβική-οστική
damage control orthopaedics
Τριάδα θανάτου
υποθερμία – μεταβολική οξέωση - διαταραχές πηκτικότητας
Νευρολογικές βλάβες
• 10% επίπτωση
• Συχνά διαφεύγουν
• Απόσπαση ριζών οσφυο- ιερού
πλέγματος
• Άνω γλουτιαίο-θυρεοειδές-Ισχιακό
νεύρο
Επιπλοκές
από ουρογεννητικό και ΓΕΣ
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α. I
( 0 – 5 min )
Εξω- ή Εσωτερική αιμορραγία
ναι
Χειρουργείο
Αιμόσταση,
σταθεροποίση
πυελικού
δακτυλίου
οχι
Ανάνηψη
Α.Β.C`s, α/ες
θώρακος,
πυέλου, U/S
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α. II
( 10 – 15 min )
Ασταθής πυελικός δακτύλιος
Αιμοδυναμικά
?
Σταθερός
• Διαγνωστική διερεύνηση
•Ανάνηψη πολυτραυματία
Ασταθής
•Χειρουργική αιμόσταση
( απολίνωση επιπωματισμός,
σταθεροποίηση πυελικού
δακτυλίου )
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α. III
( 15 – 30 min )
•Χειρουργική αιμόσταση
( απολίνωση - επιπωματισμός,
σταθεροποίηση πυελικού
δακτυλίου )
Μ.Ε.Θ
Εμμένουσα αιμοδυναμική
αστάθεια
Αγγειογραφικός
εμβολισμός
•Θάλαμο, Μ.Α.Φ
Ανάνηψη πολυτραυματία
ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κατάγματα πυελικού δακτυλίου απαιτούν:
• Ταχεία και ακριβή διάγνωση
• Σωστή κατάταξη
• Συντονισμένη αντιμετώπιση ομάδας
Άλλως
•
θνησιμότητα σε κλειστά # 30%, σε ανοικτά 40–50%
•
πόνος 20 –30% ιερολαγόνιες διαρθρώσεις
•
νευρολογική διαταραχή 10%
•
βλάβη ουροποιογεννητικού συστήματος 3%
•
καθυστερημένη πώρωση 7 –10%
Σε ηλικιωμένους ασθενείς
• Πιο συχνή η απώλεια αίματος –
ένδειξη αγγειογραφίας
• Αυξημένη θνησιμότητα
• «Επιθετική» αντιμετώπιση από την
αρχή
?