Πρόσκληση Γ.Σ. 13/05/2014 - νιμος α.ε. εμπορικη και βιομηχανικη

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Υπ’ αρ. 5/2014
Board of Directors Minutes
Νο 5/2014
Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 01.04.2014, στις
10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με
την επωνυμία «ΝΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αριθμός ΓΕΜΗ 72747020000)
επί του 1ου χλμ Αττικής Οδού, στη
Μάνδρα Αττικής και ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου κ. Αθανάσιου
Πραχάλη,
νομίμως
συνήλθαν
σε
συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:
Τα κάτωθι μέλη συμμετείχαν στη
συνεδρίαση:
Today, Tuesday, 01.04.2014, at 10.00 am at the
premises of the company “NIMOS SA”, 1st km
Attikis Odou, Mandra Attikis and following
respective invitation by the Chairman of the
company Mr. Prachalis, the members of the
Board of Directors legitimately convened in a
meeting, to discuss and decide on the following
item of the agenda:
1. Αθανάσιος
Πραχάλης
του
Αναστασίου, Πρόεδρος
2. Anita Subba Hamilton, Μέλος
3. Vadim Dubrovin του Vladlen,
Μέλος
4. Σάββας
Χατζηνικολάου
του
Νικολάου, Μέλος
5. Μαρία
Χατζηλαζάρου
του
Λάζαρου,
Μέλος
(εκπροσωπούμενη από τον κο
Χατζηνικολάου)
1. Athanasios Prahalis, son of Anastasios,
Chairman,
2. Anita Hamilton, Member
3. Vadim Dubrovin, son of Vladlen,
Member,
4. Savas Chatzinikolaou son of Nikolaos,
Member
5. Maria Chatzilazarou daughter of
Lazaros, Member (as represented by
Mr. Chatzinikoloau)
Παρίσταται ο δικηγόρος της εταιρείας κος
Αντώνης Γιαννόπαπας ο οποίος εκτελεί
χρέη μεταφραστή για τα αλλοδαπά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου από την
ελληνική στην αγγλική (την οποία τα εν
λόγω μέλη γνωρίζουν άπταιστα) και
αντίστροφα.
The attorney of the company Mr. Antonis
Giannopapas, is also participating and
translating on behalf of the foreign members of
the BoD, from Greek into English and vice versa
(the foreign members are fluent in English).
Δεδομένου ότι όλα τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν στη
συνεδρίαση σχηματίστηκε απαρτία και το
Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη
συζήτηση του ακόλουθου θέματος της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: Ενημέρωση και εξελίξεις σε σχέση
με την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99
του ΠτΚ της μητρικής εταιρείας ¨ΔΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» και την
επίδραση αυτής στη λειτουργία της
εταιρείας
The following members participated in the
meeting through conference call:
Since all Members of the Board of Directors
participated into the meeting a quorum was
established, the Board of Directors proceeded
to the discussion of the following items of the
agenda:
Item: Updating and developments in respect
to “DIAS SA” application to enter into
conciliation procedure under article 99 of
Bankruptcy Code and its effect on the
operation of the company
The member of the Board Mrs. Hamilton
Το μέλος του Δ.Σ. κα Hamilton έλαβε το
λόγο και ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη
ότι η αίτηση υπαγωγής της μητρικής
εταιρείας «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΒΕΕ» στη διαδικασία εξυγίανσης του
άρθρο 99 του ΠτΚ απορρίφθηκε από το
αρμόδιο δικαστήριο. Ως εκ τούτου το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
ΔΙΑΣ
αποφάσισε να καταθέσει αίτηση
πτώχευσης
(επαπειλούμενη
παύση
πληρωμών) και να υποβάλλει αίτημα
λήψης προληπτικών μέτρων κατά των
πιστωτών της.
Λόγω της παραπάνω εξέλιξης το μέλος
κα Hamilton τόνισε ότι, παρόλο που η
ΔΙΑΣ, ο μεγαλύτερος μέτοχος της
εταιρείας, εξακολουθεί να επιδιώκει ένα
σχέδιο αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές
της και οι σχετικές συζητήσεις
συνεχίζονται, και ενόψει το ότι η ΔΙΑΣ
λειτουργεί υπό πτώχευση και δεν μπορεί
να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της
εταιρείας, η εταιρεία θα πρέπει να
εξετάσει το ενδεχόμενο της παύσης
πληρωμών και αίτησης πτώχευσης.
Στο σημείο αυτό ο κος Χατζηνικολάου,
εκπροσωπώντας
και
την
κα
Χατζηλαζάρου, διαφώνησε με αυτό το
ενδεχόμενο και υποστήριξε ότι η εταιρεία
μπορεί να εξαλιεύσει και να πωλήσει
παραμένοντας λειτουργική. Για το σκοπό
αυτό, ο κος Χατζηνικολάου θα υποβάλλει
εν ευθέτω χρόνω στο Δ.Σ. επίσημη
πρόταση η οποία θα συνοδευθεί από
αντίστοιχη νομική γνωμοδότηση.
addressed to the members and informed them
that Dias application to enter into the
conciliation procedure of article 99 of
Bankruptcy Code was declined by the
competent court. As such the Board of Dias
decided to file for voluntary bankruptcy
(threatened cessation of payments) and applied
for protective measures against its creditors.
Following this development Mrs. Hamilton
noticed that even though Dias, the largest
shareholder of the company, is still looking for a
restructuring plan with the creditors and the
respective discussion go on, that in view Dias
was trading insolvently and unable to fund the
operations of Nimos, the company should also
consider the option of cessation of payments
and filing for voluntary bankruptcy.
At this point, the member Mr. Chatzinikolaou,
acting on behalf of Mrs. Chatzilazarou as well,
disagreed to this option stating that the
company can harvest and sell fish remaining
operational. For that, Mr. Chatzinikolaou will
formally submit to the BoD in due course a
proposal supported by a respective written
legal advice.
Following discussion among the members, the
BoD decided by majority three to two votes –
Mr. Chatzinikolaou and Mrs. Chatzilazarou were
against – to bring the question of cessation of
payments and filing for voluntary bankruptcy to
the General Meeting of the shareholders of the
company and call for an Extraordinary GM
pursuant to the following invitation.
Further, the BoD unanimously decided to meet
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ again as soon as they have reviewed Mr.
των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο Chatzinikolaou proposal for the operation of
αποφάσισε κατά πλειοψηφία τριών the company.
έναντι δύο ψήφων – οι κ.κ.
Χατζηνικολάου και Χατζηλαζάρου ήταν
κατά – να φέρει προς συζήτηση το θέμα
της παύσης των πληρωμών και την
αίτηση πτώχευσης στη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας και να καλέσει
Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με
την παρακάτω πρόσκληση.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα να συνέλθουν εκ
νέου μόλις μελετήσουν την πρόταση του
κου Χατζηνικολάου για τη λειτουργία της
εταιρείας.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για Since there was no other item on the agenda,
συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.
the meeting is adjourned.
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των µετόχων της εταιρίας µε την επωνυµία «ΝΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 72747020000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι εις την κατά νόµο έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 13 Μαΐου
2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο
1ο χλµ Αττικής Οδού, στη Μάνδρα – Ειδυλλία Αττικής προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο
παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
1. Συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας, βάσει των νέων συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί,
µετά και την υποβολή της παύσης πληρωµών από τη µητρική εταιρεία ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΒΕΕ.
Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωµα παράστασης όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την
ηµεροµηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταµείο της Εταιρείας τις
µετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις µετοχές τους ή στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζική εταιρεία,
καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συµµορφωθούν εν γένει µε τις διατάξεις
του νόµου και του καταστατικού της Εταιρείας.»
Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί
των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας θα συνέλθει την 23η Μαΐου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ. στον ίδιο
χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουνίου 2014, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ. στον ίδιο χώρο, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, χωρίς
δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
The Chairman
of the Board
Athanasios Prahalis
The Members of the Board
Vadim Dubrovin
Anita Hamilton
Σάββας Χατζηνικολάου
Μαρία Χατζηλαζάρου