ΖΩΟΝΟΜΗ. A.E - τοιχεία Και Πληροφορίες 2011

ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
( ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38640/24/Β/97/13) Διεύθυνση έδρας εταιρίας : Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου ΤΚ 20011
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα
της (ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Νομαρχία Κορινθίας
Διεύθυνση διαδικτύου: www.diassa.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αθανάσιος Πραχάλης,
Πρόεδρος Δ.Σ. και Συνδιεύθυνων Σύμβουλος
Βαρβατσούλης Γεώργιος,
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.και Συνδιευθύνων Σύμβουλος
Anita Subba Hamilton , Μέλος του Δ.Σ.
Δημάκη Ειρήνη, Μέλος του Δ.Σ.
Στέφανος Μανέλλης, Μέλος του Δ.Σ.
Vadim Doubrovin, Μέλος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Λαγός,Μέλος του Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 17 Μαΐου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Κ.Τσιώλης( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
5.323.363,66
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
0,07
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
281.944,36
Αποθέματα
914.755,15
Απαιτήσεις από πελάτες
10.789.969,83
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2.667.958,31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
19.977.991,38
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
2.618.123,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρίας
5.774.741,97
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας(γ)
8.392.864,97
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.012.314,43
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
4.512.369,65
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
6.060.442,33
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
11.585.126,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 19.977.991,38
31.12.2010
5.705.965,63
220,73
281.444,36
900.190,44
9.236.183,56
1.725.680,41
17.849.685,13
2.618.123,00
5.946.587,35
8.564.710,35
37.285,84
1.101.032,07
2.829.171,24
5.317.485,63
9.284.974,78
17.849.685,13
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
Λειτουργικές δραστηριότητες
-196.788,26
481.972,24
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
508.186,26
488.258,69
Αποσβέσεις
8.115,63
1.426,84
Προβλέψεις
-45.131,77
-45.131,77
Αποσβέσεις επιχ.παγίων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
-291.440,94 -218.184,95
επενδυτικής δραστηριότητας
1.124.785,07
933.153,58
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
-14.564,71
154.575,68
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-1.985.842,25
776.592,16
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
817.579,85 -1.365.468,15
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
-1.111.293,77 -913.052,43
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-37.885,48 -294.443,82
Καταβεβλημένοι φόροι
-301,93
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -1.224.280,37
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
0,00
0,00
επενδύσεων
-79.979,24
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -127.250,90
1.100,00
10.000,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
291.440,94
230.406,33
Τόκοι εισπραχθέντες
0,00
0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα
160.427,09
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 165.290,04
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
0,00
0,00
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1.707.865,98
703.826,42
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0,00
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -61.953,41 -127.845,55
0,00
0,00
Μερίσματα πληρωθέντα
575.980,87
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.645.912,57
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
586.922,24
736.106,03
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
1.107.291,92
371.185,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
1.694.214,16 1.107.291,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πωλήσεις( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
19.374.897,83 18.873.654,81
(1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
0,00
0,00
καταστάσεις, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης , που συντάσσει η εταιρία " ΔΙΑΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις )
19.374.897,83 18.873.654,81
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
3.930.540,54 4.256.500,27
Αθηνών.Το ποσοστό συµµετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 25,84%
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
3.930.540,54 4.256.500,27
(2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
επενδυτικών αποτελεσμάτων
636.555,87 1.184.719,49
ή λειτουργία της εταιρίας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
-196.788,26
481.972,24
σχηματισμού προβλέψεων.
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-171.845,38
364.158,33
(3) Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού
Κατανέμονται σε:
1.600.000,00 ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την
Ιδιοκτήτες εταιρείας
-171.845,38
364.158,33
31/12/2011 ανέρχονταν στο ποσό των 2.242.144.90 ευρώ.
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
0,00
0,00
(4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 5.16 των
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
-171.845,38
364.158,33
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες
Κατανέμονται σε:
φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
Ιδιοκτήτες εταιρείας
-171.845,38
364.158,33
χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2011ανέρχεται σε 102 χιλ. ευρώ
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €
-2,0118
4,2632
(5) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης,
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.099.610,36 1.627.846,41
το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
ποσά σε €
α) Έσοδα
1.634.886,89
β)Έξοδα
246.101,30
γ) Απαιτήσεις 3.115.200,44
δ) Υποχρεώσεις 278.094,47
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2011
31.12.2010 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
και μελών της διοίκησης
182.580,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
8.564.710,35 8.200.552,02 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-171.845,38
364.158,33 η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
(6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 31
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)
8.392.864,97 8.564.710,35 εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως και σε 31 εργαζόμενους στο τέλος της
προηγούμενης χρήσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΑΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 052731
Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, 17 Μαΐου 2012
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 909411
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 49844
Offices Service S.A. 2109247017