εδώ - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α - Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ
Άρθρο 1
α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία ‘‘Ενιαίος Σύλλογος ∆ιδακτικού Προσωπικού
του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου” µε έδρα την Καλλιθέα Αττικής.
β. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και αναφέρει την επωνυµία του
Συλλόγου και το χρόνο ίδρυσής του (2006).
Άρθρο 2
Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:
α. Η µελέτη και η αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ανωτάτης Παιδείας. Η
συνεχής άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που επιτελείται στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο και ο προσανατολισµός τους προς την επιστηµονική,
τεχνολογική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας µας.
β. Η προάσπιση των ακαδηµαϊκών ελευθεριών και του πανεπιστηµιακού ασύλου
στη διακίνηση των ιδεών.
γ. Η διεκδίκηση της επίλυσης των προβληµάτων που έχουν σχέση µε την
επιστηµονική και ακαδηµαϊκή εξέλιξη των µελών του.
δ. Η διαφύλαξη και κατοχύρωση των δικαιωµάτων των µελών ∆ΕΠ, και
διδασκόντων, στα πλαίσια της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
ε. Η προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων για την ποιοτική αναβάθµιση
των σπουδών, τη βελτίωση του διοικητικού συστήµατος και τον έγκαιρο
εκσυγχρονισµό της συνολικής λειτουργίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.
στ. Η κατοχύρωση και προβολή του επιστηµονικού έργου των µελών του.
ζ. Η προώθηση των επαγγελµατικών αιτηµάτων των µελών του, ο σεβασµός των
δικαιωµάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών των διδασκόντων του
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας
τους, σύµφωνα µε το σύνταγµα και τους νόµους.
Άρθρο 3
Η πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται µε:
α. Την ενηµέρωση, ενεργοποίηση και διεκδικητική κινητοποίηση των µελών του
Συλλόγου, την ενηµέρωση των αρµοδίων φορέων, καθώς και την ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης.
β. Τη συµµετοχή σε δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γ.Σ. του Συλλόγου.
γ. Τη συνεργασία µε τους άλλους Συλλόγους ∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. και ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας και της
διεθνούς κοινότητας, µε τους Συλλόγους άλλων φορέων της πανεπιστηµιακής
κοινότητας, καθώς και µε άλλους επιστηµονικούς Συλλόγους εργαζοµένων.
δ. Τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συζητήσεων,
διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και µε κάθε άλλο νόµιµο µέσο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
α. Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.
β. Τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να είναι οι Καθηγητές, Αναπληρωτές
Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες, και γενικά τα µέλη ∆ΕΠ του
Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.
γ. Επίτιµα µέλη γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και ύστερα
από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) ή του 1/10 των τακτικών
µελών, όσοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και στην επίτευξη
των σκοπών του ή είχαν εξαιρετική συµβολή στην ανάπτυξη της επιστήµης και
του πολιτισµού.
δ. Στο Σύλλογο µπορούν να γράφονται ως τακτικά µέλη, έπειτα από αίτησή τους,
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων εκτός των µελών ∆ΕΠ. Οι διδάσκοντες/σες
αυτοί/ες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον σύµβαση διδασκαλίας µε το
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, ανάθεση διδακτικού έργου από τις οικείες ΓΣ των
Τµηµάτων και να µην είναι µέλη άλλων συλλόγων διδασκόντων. Με τη λήξη
της σύµβασής τους µε το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο παύουν αυτόµατα να είναι
και µέλη του Συλλόγου.
ε. Για κάθε κατηγορία µελών τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο,
αριθµηµένο και νόµιµα θεωρηµένο, που περιέχει το όνοµα κάθε µέλους,
διεύθυνση, ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία που θα καθορίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο νόµος. Το Μητρώο
Μελών µπορεί να τηρείται και µηχανογραφικά.
Άρθρο 5
α. Η εγγραφή των τακτικών µελών στο µητρώο του Συλλόγου γίνεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από γραπτή αίτησή τους, στην
οποία εκφράζεται η αποδοχή των σκοπών του Συλλόγου. Για την εγγραφή τους
καταβάλλουν το ποσό εγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 9. Το ∆ιοικητικό
καταβάλλουν το ποσό εγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 9. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αποφασίζει περί της εγκρίσεως της αιτήσεως σε διάστηµα δεκαπέντε
(15) ηµερών από την υποβολή της.
β. Σε περίπτωση άρνησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να εγγράψει κάποιο
υποψήφιο µέλος που υπέβαλε αίτηση, αυτό έχει το δικαίωµα να προσφύγει
στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που θα συγκληθεί,
στην οποία συζητείται υποχρεωτικά η αίτησή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την
εγγραφή του ή µη µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών της.
Άρθρο 6
Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, να
ψηφίζουν σε αυτές για κάθε θέµα, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του
Συλλόγου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το
Σύλλογο.
Τα επίτιµα µέλη έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις,
πλην όµως στερούνται του δικαιώµατος ψήφου, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, και
απαλλάσσονται από τις οικονοµικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Άρθρο 7
Τα µέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού
και να συµβάλλουν στην υλοποίηση των αποφάσεων των νοµίµων οργάνων του, (∆.Σ.,
Γ.Σ.). Ακόµη, τα µέλη θα πρέπει να βοηθούν µε κάθε δυνατό τρόπο στην εκπλήρωση
των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 8
α. Τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωµα να αποχωρούν ελεύθερα από αυτόν
και να διαγράφονται από το µητρώο των µελών, ύστερα από γραπτή αίτησή
τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν από τη θέση που κατέχουν στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο διαγράφονται µε πράξη του ∆.Σ.
γ.
Μέλη του Συλλόγου, τα οποία: α) παραβιάζουν τις διατάξεις του Καταστατικού
ή β) καθυστερούν αδικαιολόγητα και παρά τις ειδοποιήσεις του ταµία τη
συνδροµή τους πάνω από δύο χρόνια ή γ) επιδεικνύουν συµπεριφορά απρεπή
ή ασυµβίβαστη προς τους σκοπούς του Συλλόγου ή δ) συντρέχει οιοσδήποτε
σπουδαίος λόγος (λ.χ. το µέλος δεν πήρε µέρος στις δύο τελευταίες εκλογές
για τη διοίκηση, χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία, ή έχει τεθεί σε πτώχευση,
αναγκαστική διαχείριση κλπ.), διαγράφονται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης µετά από εισήγηση του ∆.Σ..
Η απόφαση της διαγραφής
λαµβάνεται µε απαρτία τουλάχιστον του ½ των ταµειακά τακτοποιηµένων
µελών της Γενικής Συνέλευσης και µε πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των
παρόντων µελών της. Το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να ειδοποιήσει γραπτώς το
υπό διαγραφή µέλος, το οποίο έχει δικαίωµα να αναπτύξει στη Γ.Σ. τις απόψεις
υπό διαγραφή µέλος, το οποίο έχει δικαίωµα να αναπτύξει στη Γ.Σ. τις απόψεις
του. Η Γ.Σ. έχει επίσης το δικαίωµα να αποφασίσει αντί της διαγραφής τον
προσωρινό αποκλεισµό ενός µέλους από τις διαδικασίες του Συλλόγου.
δ. Η αποχώρηση ή η αποβολή µέλους δεν απαλλάσσει αυτό από τις υποχρεώσεις
του που ανέκυψαν µέχρι το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η αποχώρηση ή
αποβολή παράγουν αποτελέσµατα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 9
α. Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά που εισπράττονται ως τέλη
εγγραφής, καθώς και οι συνδροµές των µελών του. Το ποσό εγγραφής και η
ετήσια συνδροµή καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται από τη Γ.Σ..
β. Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προερχόµενοι από έκτακτες εισφορές
των µελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ., οι προσφορές µη µελών του
Συλλόγου, οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές που αποδέχεται η
Γ.Σ., καθώς και οι εισπράξεις από έντυπα, εκδηλώσεις κτλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 10
Όργανα – ∆ιοίκηση – Εκπροσώπηση
α. Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των µελών, η οποία αποτελεί
το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που ασκεί τη
διοίκηση του Συλλόγου και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
β. Ο Σύλλογος εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον νόµιµο αντικαταστάτη του.
Άρθρο 11
∆ιοικητικό Συµβούλιο
α. Ο Σύλλογος διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 22-24 αυτού του καταστατικού.
β. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι διετής. Αρχίζει από της εκλογής και της
συγκρότησής του σε σώµα και διαρκεί µέχρι την εκλογή του επόµενου ∆.Σ. και
της συγκρότησής του σε σώµα µε την επιφύλαξη του άρθρου 25.
γ. Το ∆.Σ. που αναδεικνύεται από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται µε φροντίδα του
πλειοψηφήσαντος µέλους, το συντοµότερο δυνατό και πάντως το αργότερο
µέσα σε 10 µέρες από την ηµέρα των αρχαιρεσιών, και συγκροτείται σε Σώµα
δ.
ε.
στ.
ζ.
µέσα σε 10 µέρες από την ηµέρα των αρχαιρεσιών, και συγκροτείται σε Σώµα
εκλέγοντας πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραµµατέα, και ταµία, µε µυστική
ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου ∆.Σ.
εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του το προηγούµενο, το οποίο
µετά τη συγκρότηση του νέου, παραδίδει σε αυτό τη σφραγίδα, το αρχείο και
την περιουσία του Συλλόγου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό παράδοσηςπαραλαβής.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να παυθεί προ της λήξεως της θητείας
του, µε απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε
απαρτία του ηµίσεως των τακτικών µελών που έχουν εκπληρώσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των
παρόντων µελών. Σε περίπτωση παύσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση µε απόφασή της αποφασίζει την διενέργεια
εκλογών για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Σε περίπτωση παραίτησης µέλους ή αδυναµίας άσκησης των καθηκόντων του ή
εν πάση περιπτώσει κενώσεως θέσης µέλους του ∆.Σ., αυτό αντικαθίσταται
από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος. Αν είναι µέλος του προεδρείου τότε
γίνεται µεταξύ των µελών του ∆.Σ. νέα εκλογή για τις θέσεις του προεδρείου
σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος γ. Σε περίπτωση εξάντλησης των
αναπληρωµατικών µελών, η θέση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παραµένει κενή,
εφόσον τα εναποµείναντα µέλη επαρκούν για την ύπαρξη απαρτίας µέχρι την
επόµενη Τακτική ή Έκτακτη Γ.Σ., οπότε γίνεται η συµπλήρωση του οργάνου µε
εκλογές. Σε περίπτωση που τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν για την
ύπαρξη απαρτίας, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Τα µέλη που καταλαµβάνουν την κενωθείσα θέση στο ∆.Σ., υπηρετούν µέχρι
την συµπλήρωση της θητείας του ήδη υπηρετούντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Μέλος του ∆.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα για 3 κατά σειρά τακτικές
συνεδριάσεις ή 7 συνολικά, ανεξαρτήτως δικαιολογίας, θεωρείται ότι έχει
παραιτηθεί και αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. µε τον τρόπο που
ορίζει η προηγούµενη παράγραφος.
Σε περίπτωση προσωρινού κωλύµατος του Γραµµατέα ή του Ταµία στην
άσκηση των καθηκόντων τους, το ∆.Σ. ορίζει προσωρινό αναπληρωτή τους.
Άρθρο 12
α. Το ∆.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύµφωνα µε τους νόµους και το καταστατικό,
εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και
αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του
Συλλόγου.
β. Το ∆.Σ. µπορεί να συγκροτεί επιτροπές από µέλη του Συλλόγου για τη µελέτη
θεµάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση αποφάσεων για την
επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 13
α. Το ∆.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µε πρόσκληση του προέδρου µια
φορά το µήνα, εξαιρουµένων των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Εκτάκτως
συνέρχεται για την αντιµετώπιση επειγόντων θεµάτων ή αν το ζητήσουν 3 από
τα µέλη του ή ο πρόεδρος. Η πρόσκληση, µε τα θέµατα που προτείνονται,
κοινοποιείται στα µέλη του ∆.Σ. µε κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο) 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
β. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα µέλη του είναι τουλάχιστον 4.
Απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί αν δε συγκεντρώνει τις ψήφους 4 τουλάχιστον
µελών.
γ.
Οι συνεδριάσεις του ∆.Σ. είναι δηµόσιες και µπορεί να τις παρακολουθήσει είτε
οποιοδήποτε µέλος του Συλλόγου είτε οποιοσδήποτε άλλος προσκεκληµένος,
στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται απόφαση του ∆.Σ. Με ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. που λαµβάνεται µε τη σύµφωνη γνώµη 5
τουλάχιστον µελών του, είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση η συζήτηση θεµάτων σε
κλειστή συνεδρία.
δ. Τα θέµατα που συζητούνται και οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά τις
συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών.
Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάσσονται από τον Γραµµατέα µε
ευθύνη του Προέδρου και υπογράφονται από τα παρόντα στην συνεδρίαση
µέλη. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών
περιλαµβάνονται στο επόµενο πρακτικό.
ε. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει εγκύρως και για οποιοδήποτε θέµα εκτός
ηµερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται όλα τα µέλη του και κανένα δεν
αντιλέγει στη συζήτηση του θέµατος και τη λήψη απόφασης.
στ. Η ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τιµητική και άµισθος.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. ∆εν ευθύνονται για αποφάσεις που
λήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν συµµετείχαν ή αν διαφώνησαν και η
διαφωνία τους είναι γραµµένη στα πρακτικά.
Άρθρο 14
α. Ο Πρόεδρος προΐσταται του ∆.Σ., το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες
συνεδριάσεις, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, καθορίζει τα θέµατα της
ηµερησίας διάταξης σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη του ∆.Σ., συγκαλεί
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, υπογράφει κάθε έγγραφο διοικητικής ή
διαχειριστικής φύσης και εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια, τις αρχές και
απέναντι σε κάθε τρίτο, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το ∆.Σ.
β. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος σε
όλες του τις αρµοδιότητες µε τα αντίστοιχα δικαιώµατα.
γ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου ή εκπαιδευτικής άδειας ή
αδικαιολόγητης απουσίας ή αδυναµίας άσκησης των καθηκόντων του για
οποιονδήποτε λόγο πάνω από 2 µήνες, εκλέγεται µε απόφαση των άλλων
µελών του ∆.Σ. νέος Πρόεδρος από τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα και
µε το άρθρο 11 παράγραφος γ.
Άρθρο 15
Ο Γραµµατέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ., προσυπογράφει µαζί
µε τον πρόεδρο όλα τα επίσηµα έγγραφα που αποστέλλει ο Σύλλογος, διεκπεραιώνει την
αλληλογραφία, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και τηρεί το µητρώο των µελών
του.
Άρθρο 16
Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου, την κατάθεσή
τους σε ελληνική τράπεζα, τη διαχείρισή τους, καθώς και για τη διαχείριση κάθε
περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Κρατάει βιβλίο εσόδων, καθώς και τα υπόλοιπα
βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόµος. Ο Ταµίας συντάσσει
τον ετήσιο
προϋπολογισµό και τον ισολογισµό του Συλλόγου, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. ∆ιενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή, προσυπογράφοντας
µαζί µε τον Πρόεδρο τα σχετικά εντάλµατα πληρωµής, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του
Συλλόγου και ευθύνεται για κάθε ζηµία ή παράλειψη. Υποχρεούται να ενηµερώνει
εγγράφως τα µέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδροµής τους, καθώς και να
αποστέλλει στον Γραµµατέα κατάσταση των µελών που δεν έχουν εκπληρώσει τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 17
Εξελεγκτική Επιτροπή
α. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική
Επιτροπή και υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση µαζί µε τον
ισολογισµό και τον οικονοµικό απολογισµό του ∆.Σ.. Για τον σκοπό αυτό το
∆.Σ. παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
β. Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 µέλη που εκλέγονται από την γενική συνέλευση µαζί
µε το ∆.Σ., όπως ορίζονται στα άρθρα 22-24. Μετά την εκλογή τους τα 3 µέλη
της Ε.Ε. συνέρχονται εντός δέκα (10) ηµερών και εκλέγουν τον πρόεδρο της
Ε.Ε. µε φανερή ψηφοφορία, πραγµατοποιείται η συγκρότηση σε σώµα και
συντάσσεται πρακτικό που παραδίδεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
γ. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιµα, ενώ η θέση τους είναι
άµισθη και τιµητική. Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν δύναται
να είναι και υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η διάρκεια της θητείας της
Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ίση και ταυτόχρονη µε τη θητεία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
δ. Σε περίπτωση παραιτήσεως µέλους ή εν πάση περιπτώσει κενώσεως θέσης
µέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η συµπλήρωση της θέσης γίνεται βάσει
της παρ. ε του άρθρου 11 του παρόντος.
ε. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του ∆.Σ. από την Ε.Ε. γίνεται µε ευθύνη
του προέδρου της Ε.Ε. αµέσως µετά την προκήρυξη της τακτικής Γ.Σ. από το
∆.Σ., ή έκτακτης Γ.Σ. αν ζητηθεί από το 1/5 των ταµειακά τακτοποιηµένων
µελών. Η Ε.Ε. υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα
µελών. Η Ε.Ε. υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα
λογοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ετήσια έκθεση διαχειριστικού ελέγχου,
την οποία υπογράφουν τα µέλη της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό έχει δικαίωµα
να ζητεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εκείνο να της παρέχει οποιαδήποτε
πληροφορία χρήσιµη για τον έλεγχο, ενώ µπορεί να εξετάζει οποτεδήποτε τα
τηρούµενα βιβλία και έγγραφα που αφορούν στα οικονοµικά του Συλλόγου,
καθώς και το ταµείο του Συλλόγου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει επίσης την
τήρηση των νόµων, των διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
στ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του Προέδρου της και
συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
δύο (2) µέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
ζ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
µετά από έγγραφη αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν κρίνει ότι
κινδυνεύουν τα συµφέροντα του Συλλόγου.
η. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι δυνατόν να παυθεί προ της λήξεως της θητείας
της, µε απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.
δ του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Οι Γενικές Συνελεύσεις των µελών του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές, Έκτακτες και
Καταστατικές. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και
αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν έχει ανατεθεί από το νόµο ή το παρόν καταστατικό σε
άλλα όργανα. Αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτηµα υπαγόµενο στην αρµοδιότητα άλλου
οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της µετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας
του αριθµού των µελών του εν λόγω οργάνου.
Άρθρο 19
α. Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται µια φορά το έτος, το δεύτερο δεκαήµερο του
Οκτωβρίου. Κάθε έτος το ∆.Σ. υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γ.Σ.
συνολική έκθεση πεπραγµένων και το συνολικό οικονοµικό ισολογισµό. Τα
κείµενα αυτά κοινοποιούνται στα µέλη του Συλλόγου το αργότερο 5 µέρες πριν
από την Τακτική Γενική Συνέλευση για ενηµέρωσή τους. Κάθε δεύτερο έτος η
Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή η οποία
διεκπεραιώνει την εκλογή των νέων οργάνων του Συλλόγου (∆.Σ. και Ε.Ε.),
στην ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση.
β. Το ∆.Σ. που συγκαλεί την Τακτική Γ.Σ. είναι υποχρεωµένο να ανακοινώσει προς
όλα τα µέλη του Συλλόγου, µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο), την ακριβή ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης,
καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, το αργότερο 5 ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία σύγκλησής της. Στην ηµερησία διάταξη µπορούν να
γ.
δ.
ε.
στ.
την ηµεροµηνία σύγκλησής της. Στην ηµερησία διάταξη µπορούν να
συµπεριληφθούν και θέµατα που θα προταθούν εγγράφως προς το ∆.Σ. από το
1/5 τουλάχιστον των µελών του Συλλόγου. Τα θέµατα αυτά πρέπει επίσης να
ανακοινωθούν προς όλα τα µέλη του Συλλόγου πριν από την έναρξη της
Γενικής Συνέλευσης. Αν το ∆.Σ. δεν φροντίσει εγκαίρως για τη σύγκληση των
τακτικών Γ.Σ., τότε αυτές µπορούν να συγκληθούν ύστερα από πρωτοβουλία
των 3/5 των εγγεγραµµένων µελών του Συλλόγου.
Αµέσως µετά τη διαπίστωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου ύπαρξης απαρτίας
της Τακτικής Γ.Σ., εκλέγεται προεδρείο από µη µέλη του ∆.Σ. µε σχετική
πλειοψηφία. Εκλέγονται πρόεδρος και γραµµατέας της Τακτικής Γ.Σ., ο οποίος
τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ.. Αν χρειαστεί αντικατάσταση κάποιου µέλους του
προεδρείου κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γ.Σ., γίνεται µε τον ίδιο τρόπο.
Η Τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή τα µισά από
τα τακτικά και ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη του Συλλόγου. Αν δεν υπάρχει
απαρτία, συγκαλείται από το ∆.Σ. επαναληπτική τακτική Γ.Σ., όχι νωρίτερα από
7 και όχι αργότερα από 15 µέρες, σε ηµεροµηνία που γίνεται στα µέλη γνωστή
τουλάχιστον 3 µέρες πριν, όπως ορίζει η παράγραφος β αυτού του άρθρου. Η
επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή
τουλάχιστον το ¼ των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών. Εάν δεν υπάρξει και
πάλι απαρτία, συγκαλείται µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, τρίτη επαναληπτική
συνέλευση, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των ταµειακά
τακτοποιηµένων µελών.
Οι αποφάσεις στην Τακτική Γ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Για τον υπολογισµό της απαρτίας δεν λαµβάνονται υπόψη τα µέλη του
Συλλόγου που βρίσκονται στο εξωτερικό ή σε µακρά άδεια οποιουδήποτε
είδους (πλέον των 6 µηνών).
Άρθρο 20
α. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε
σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν το Σύλλογο.
β. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από το ∆.Σ. και σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας
του στη σχετική συνεδρίαση, την έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί ο πρόεδρος ή, σε
περίπτωση κωλύµατος, ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµατος και των
δύο, ο γραµµατέας. Επίσης, το ∆.Σ. ή ο πρόεδρος είναι υποχρεωµένοι να
συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Εξελεγκτική
Επιτροπή ή από το 1/8 των µελών του Συλλόγου, µέσα σε 10 ηµέρες από την
υποβολή του αιτήµατος στο ∆.Σ.. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει και τα θέµατα
που προτείνονται για συζήτηση.
γ. Οι έκτακτες Γ.Σ. απαιτούν την ίδια απαρτία µε τις τακτικές Γ.Σ., σύµφωνα µε το
άρθρο 19 παρ. δ του παρόντος, ενώ οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. ε του παρόντος, πλην των
περιπτώσεων που κατά τις διατάξεις του παρόντος και του νόµου απαιτείται
αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. ∆ιευθύνονται από προεδρείο που εκλέγεται
από την έκτακτη Γ.Σ. µε σχετική πλειοψηφία.
δ. Στις έκτακτες Γ.Σ. µπορούν να προστεθούν, πριν από την έναρξη της Γ.Σ.,
θέµατα στην ηµερησία διάταξη µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 21
α. Οι Καταστατικές Γ.Σ. συγκαλούνται για την τροποποίηση του Καταστατικού του
Συλλόγου ή για τη διάλυσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 27 και συγκαλούνται
από το ∆.Σ. ή έπειτα από αίτηση του 1/3 των τακτικών µελών του Συλλόγου.
Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του
Καταστατικού, των οποίων ζητείται η τροποποίηση, καθώς και τις
προτεινόµενες τροποποιήσεις.
β. Η Καταστατική Γ.Σ. (µε εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 27) βρίσκεται σε
απαρτία αν σ’ αυτή παρευρίσκεται τα 2/3 των τακτικών και ταµειακά
τακτοποιηµένων µελών του Συλλόγου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, ορίζεται
επαναληπτική Καταστατική Γ.Σ., σε ηµεροµηνία όχι νωρίτερα από 7 και όχι
αργότερα από 15 µέρες από την πρώτη Γ.Σ. στην οποία πρέπει να
παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών και ταµειακά τακτοποιηµένων
µελών του Συλλόγου, προκειµένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση.
γ. Η Καταστατική Γ.Σ. διευθύνεται από προεδρείο που εκλέγεται από τη Γ.Σ. µε
σχετική πλειοψηφία.
δ. Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία
των ¾ των παρόντων µελών. Ειδικά για την αλλαγή των σκοπών του
Συλλόγου, χρειάζεται η συµφωνία όλων των µελών του Συλλόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 22
α. Στην Γενική Συνέλευση διενεργούνται δύο χωριστές εκλογές µε µυστική
ψηφοφορία: α) των επτά (7) µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και β)
των τριών (3) µελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής.
β. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού αποτελείται από επτά (7) το πολύ ονόµατα
για το ∆.Σ. και τρία (3) για την Ε.Ε. Αν υπάρχει ένα τουλάχιστον ψηφοδέλτιο
συνδυασµού και µεµονωµένες υποψηφιότητες, τότε
κάθε µεµονωµένη
υποψηφιότητα θεωρείται, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο µε ένα ανεξάρτητο
υποψήφιο.
γ. Αν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια συνδυασµών αλλά µόνο µεµονωµένοι
υποψήφιοι, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο µε όλα τα ονόµατα.
δ. Σε κάθε περίπτωση τα ονόµατα των υποψηφίων για τις θέσεις του ∆.Σ., καθώς
και της Ε.Ε. αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.
ε. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως προς την Εφορευτική Επιτροπή
που έχει εκλεγεί από την Γ.Σ.
στ. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, µε το
ίδιο χρώµα και τις ίδιες διαστάσεις, καθώς και για την ύπαρξη λευκών
ίδιο χρώµα και τις ίδιες διαστάσεις, καθώς και για την ύπαρξη λευκών
ψηφοδελτίων και φακέλων.
ζ. Κάθε ψηφοφόρος µπορεί να ψηφίσει µέχρι επτά (7) υποψηφίους για τα µέλη
του ∆.Σ. και µέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε. του συνδυασµού που θέλει. Οι
υποψήφιοι για το ∆.Σ. δεν δύναται να είναι και υποψήφιοι για την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Η επιλογή γίνεται µε σταυρό που τοποθετείται δίπλα στο όνοµα του
υποψηφίου. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό προσµετρώνται υπέρ του συνδυασµού.
Στην περίπτωση ύπαρξης ενιαίου ψηφοδελτίου της παρ. γ, κάθε ψηφοφόρος
µπορεί να ψηφίσει µέχρι τρεις (3) το πολύ υποψήφιους για το ∆.Σ. και µέχρι
ένα (1) για την Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή ψηφοδέλτια µε περισσότερους
σταυρούς είτε για το ∆.Σ., ή για την Ε.Ε., είναι άκυρα, ενώ ψηφοδέλτια χωρίς
σταυρό θεωρούνται λευκά.
η. Κάθε ψηφοδέλτιο που έχει σε άλλο σηµείο από το καθορισµένο στην
παράγραφο ζ το σταυρό ή έχει σηµειωµένους υποψηφίους µε άλλο τρόπο ή
έχει άλλα διακριτικά σηµεία, είναι άκυρο.
Άρθρο 23
α. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γ.Σ. και είναι τριµελής. Η εκλογή
της γίνεται µε µυστική ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου κάθε
ψηφοφόρος έχει το δικαίωµα να βάλει µέχρι δύο σταυρούς. Την ευθύνη της
εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής έχει το Προεδρείο της Γενικής
Συνέλευσης. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωµα να
θέσουν υποψηφιότητα για το ∆.Σ. ή την Ε.Ε.
β. Αµέσως µετά την εκλογή της, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο και
το γραµµατέα της και αναλαµβάνει τα καθήκοντά της παραλαµβάνοντας από το
∆.Σ. κατάλογο των ταµειακά τακτοποιηµένων µελών του Συλλόγου. Η
Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από ∆ικαστικό Αντιπρόσωπο στις
περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος.
γ. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νοµιµότητα των υποψηφίων, φροντίζει για
την εκτύπωση και διανοµή των ψηφοδελτίων, ελέγχει την ταυτότητα των
ψηφοφόρων, εξετάζει αν είναι ταµειακά τακτοποιηµένοι και αν έχουν δικαίωµα
ψήφου. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη
διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τα εκλεγόµενα µέλη του ∆.Σ. και
της Ε.Ε., συντάσσοντας σχετικό πρακτικό εκλογής. Για κάθε ζήτηµα που µπορεί
να προκύψει η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
δ. Κατά την ψηφοφορία µπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν και
οι υποψήφιοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.
Άρθρο 24
α. Για την ανακήρυξη των εκλεγοµένων η Εφορευτική Επιτροπή κάνει πρώτα την
κατανοµή των 7 θέσεων του ∆.Σ. ανάµεσα στους συνδυασµούς που πήραν
µέρος στις εκλογές (κάθε µεµονωµένος υποψήφιος θεωρείται «συνδυασµός»
στην περίπτωση του άρθρου 22, παρ. β) µε το σύστηµα της απλής αναλογικής.
Οι έδρες του ∆.Σ. κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των
µεµονωµένων υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο
µεµονωµένων υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο
των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του ∆.Σ. που
εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειποµένου του κλάσµατος,
αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο
∆.Σ. όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεµονωµένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή
µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα.
Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του
αναλογούν καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες όσοι και οι υποψήφιοί του. Οι
έδρες που µένουν αδιάθετες κατανέµονται από µία σε εκείνους τους
συνδυασµούς που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν
αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων µεγαλύτερο
από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό
µέτρο. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και µετά τα ανωτέρω κατανέµονται
µεταξύ των συνδυασµών που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων
από µία έδρα ή έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση
παρουσία των ισοψηφούντων. Στη συνέχεια γίνεται ανάδειξη των επιτυχόντων
υποψηφίων κάθε συνδυασµού µε βάση τον αριθµό των σταυρών προτίµησης.
Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού κατά σειρά σταυρών προτίµησης
θεωρούνται αναπληρωµατικοί.
β. Στην περίπτωση ύπαρξης ενιαίου ψηφοδελτίου του άρθρου 22 παρ. γ η
Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες για τις 7 θέσεις του ∆.Σ.
µε βάση το πλήθος των σταυρών προτίµησης που συγκέντρωσαν. Οι υπόλοιποι
υποψήφιοι κατά σειρά σταυρών προτίµησης θεωρούνται αναπληρωµατικοί. Σε
κάθε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση.
γ. Οι θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατανέµονται επίσης µε βάση τις
διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων.
δ. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο αριθµός των µελών του ∆.Σ.
καταστεί µικρότερος από τον προβλεπόµενο των επτά (7) µελών το ∆.Σ.
εξακολουθεί να λειτουργεί εφόσον επιτυγχάνεται η προβλεπόµενη απαρτία,
µέχρι την επόµενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. οπότε γίνεται συµπλήρωση του
οργάνου µε εκλογές. Η θητεία των µελών που συµπληρώνουν το ∆.Σ. λήγει
µαζί µε τη θητεία ολόκληρου του ∆.Σ.
Άρθρο 25
Η Τακτική Γ.Σ. µπορεί, µε τεκµηριωµένη πρόταση του ∆.Σ., να αναβάλει τις αρχαιρεσίες
το πολύ για ένα µήνα, ορίζοντας όµως ταυτόχρονα την ακριβή ηµεροµηνία που θα
διεξαχθούν. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του ∆.Σ. και της Ε.Ε. παρατείνεται
αυτοδίκαια για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
Το καταστατικό αυτό µπορεί να αλλάξει σε όλα τα σηµεία του από Καταστατική Γ.Σ.,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 21.
Άρθρο 27
α. Ο Σύλλογος διαλύεται από Καταστατική Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το
σκοπό. Στην περίπτωση αυτή η Καταστατική Γ.Σ. είναι σε απαρτία αν
παρευρίσκονται τα ¾ των τακτικών και ταµειακά τακτοποιηµένων µελών. Η
απόφαση για τη διάλυση χρειάζεται την πλειοψηφία των ¾ των
παρευρισκοµένων µελών, ενώ για τα υπόλοιπα σηµεία της διαδικασίας
εφαρµόζεται το άρθρο 21 του καταστατικού.
β. Η διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία. Μετά την εκκαθάριση, όλη η περιουσία του
Συλλόγου περιέρχεται στο Σύλλογο Φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αποφασίζει η Γ.Σ. που είναι το
κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, σύµφωνα µε τους σκοπούς του Συλλόγου, τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα και των ειδικών νόµων περί σωµατείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29
Μέχρι την οριστική έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται από τα ιδρυτικά µέλη
7µελές προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο αποτελείται από τους ∆ελλαδέτσιµα
Παύλο ως Πρόεδρο, Ματάλα Αντωνία ως Αντιπρόεδρο, ∆έτση Βασίλειο ως Γραµµατέα,
Γιαννακούρη Νικόλαο ως Ταµία, Κυριακού Αδαµαντίνη, Κωσταρέλλη Βασιλική,
Παυλόπουλο Κοσµά ως µέλη.
Μετά την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο το προσωρινό ∆ιοικητικό
Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
κανονικών οργάνων του Συλλόγου, µέσα σε ένα µήνα από την έγκριση, εξαιρουµένης
της περιόδου διακοπών.
Άρθρο 30
Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει συνολικά τριάντα (30) άρθρα, εγκρίθηκε σήµερα
από τους ιδρυτές του και ισχύει από την εγγραφή του σωµατείου στα τηρούµενα βιβλία
των σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006