close

Enter

Log in using OpenID

2. NAGRADA BEDEKOVČINE

embedDownload
2. NAGRADA BEDEKOVČINE
BEDEKOVČINA, 21.06.2014.
POSEBNI PRAVILNIK NATJECANJA
Članak 1.
VW Buba klub Hrvatsko Zagorje (u daljnjem tekstu: Organizator) je organizator oldtimer
natjecanja pod nazivom 2. Nagrada Bedekovčine ( u daljnjem tekstu: Natjecanje).
Natjecanje se održava 21.lipnja 2014. godine na parkiralištu tvornice „Inkop“ u Poznanovcu..
Sjedište/adresa organizatora je: VW Buba klub Hrvatsko Zagorje
Petruševec 35 b
49254 Belec
099/215 7950
Članak 2.
Natjecanje se organizira sa svrhom predstavljanja sačuvanih i obnovljenih starih vozila, te
druženja vlasnika i ljubitelja starih automobila.
U vožnji vozači moraju pokazati svoju vještinu vožnje.
Natjecanje se boduje za Prvenstvo Sjeverne lige u disciplini A07/1 oldtimeri.
Natjecanje se održava prema odredbama ovog Posebnog pravilnika i Pravilnika Prvenstva
Sjeverne lige -dodatak A07/1.
Članak 3.
Sportska komisija:
Predsjednik žirija i Delegat ZAS-a: Jasna Brčić Mihok N-1097
Član: Matea Makek N-2398
Član: Jelena Ćuk N-2383
Tajnica: TBA
Rukovodstvo natjecanja:
Direktor: Matea Makek N-2398
Pomoćnik direktora: Dražen Mesec S-0470
Tajnik i voditelj ureda: Jelena Ćuk N-2383
Voditelj verifikacije: Mirjana Šimek N-1317
Voditelj TKO: Boris Vodenik S-0167
Voditelj posebnih ispita: Igor Martinović N-2401
Osoba o za odnose s vozačima: Katarina Ćuk N-2599
Voditelj sudaca: Franjo Kroflin N-2746
Voditelj mjerenja: Igor Golenko N-0116
Voditelj obrade: Karolina Krpeljević N-3383
Voditelj Parka vozača i Zatvorenog parkirališta: Mateo Grdanjski K-3442
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na Natjecanju imaju sve pravne i fizičke osobe koje u roku određenom za
prijavu dostave organizacijskom odboru ispunjen i potpisan Prijavni list, kao i dokaz o
izvršenoj uplati članarine u iznosu od:
- 100,00 kn
U navedeni iznos uključena je startnina, prehrana tokom susreta, priznanja i zahvalnica.
Članak 5.
Uvjeti za vozače:
Pravo sudjelovanja na Natjecanju imaju svi uredno prijavljeni vozači koji posjeduju vozačku
dozvolu najmanje „B“ kategorije i koji su pristupili verifikaciji u zadanom vremenu iz Članka
7. ovog Pravilnika.
Članak 6.
Uvjeti za vozila:
Na Natjecanju mogu sudjelovati samo tehnički ispravna i registrirana vozila proizvedena
do31.12.1983.g., a vozila proizvedena nakon toga datuma mogu sudjelovati na susretu uz
dopuštenje organizatora te sudjeluju van kategorija.Vozila s pokusnim (probnim) pločicama
mogu sudjelovati na Natjecanju uz odgovarajuću dokumentaciju (MUP, osiguranje), a vozila
registrirana u inozemstvu mogu sudjelovati uz uvjete koji vrijede u zemlji registracije.
Vozila se razvrstavaju po kategorijama prema godini proizvodnje:
AUTOMOBILI
A – proizvedeni do 1945.
B – proizvedeni od 1946. do 1960.
C – proizvedeni od 1961. do 1970.
D – proizvedeni od 1971. do 1983.
T – terenski automobili proizvedeni do 1983.
Verifikacijska komisija će odrediti startne brojeve te razvrstati vozila prema prijavama i
podacima u navedene kategorije.
Članak 7.
Verifikacija vozila obavlja se dana 21. lipnja 2014.godine na parkiralištu tvornice „Inkop“ u
Poznanovcu i to u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.
Verifikacija obuhvaća pregled vozačke i prometne dozvole kao i ostalih isprava koje
potvrđuju ispunjenje uvjeta od sudionika natjecanja.
Svojim potpisom na Prijavnom listu vozači/ce se obvezuju pridržavanja zakonskih odredbi i
svih pravila iz ovog Posebnog pravilnika.
Direktor Natjecanja će za sve vozače održati sastanak 15 minuta prije starta natjecanja.
Nazočnost na sastanku je obavezna za svakog vozača.
Članak 8.
Obveze vozača: Vozači su obvezni na vozilu istaknuti startnu tablicu s brojem na prednjoj
strani vozila.
Članak 9.
Vozila startaju prema redoslijedu startnih brojeva na znak ovlaštene osobe (startera).
Članak 10.
Posebni ispiti:
Posebne ispite čine ispit točnosti (IT) i ispit spretnosti (IS) koji se voze prema opisu i skici
koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
Na ispitu točnosti obavezan je „leteći“ cilj, odnosno nije dozvoljeno zaustavljanje na ciljnoj
crti.
Na ispitu spretnosti vozila se obavezno zaustavljaju na ciljnoj crti na način da ciljna crta
bude između prednje i zadnje osovine vozila.
Za vrijeme ispita točnosti i ispita spretnosti u/na vozilu se smiju nalaziti verificirani vozač i
prijavljeni suvozač. Mjerenje vremena na posebnim ispitima mjeriti će se elektroničkim
putem, izraženo u stotinkama sekunde.
Članak 11.
Bodovanje ispita točnosti (IT):
- na ispitu točnosti svaka započeta 1/100 sekunde od idealnog vremena (+ ili -) kažnjava
se sa 1 kaznenim bodom
- zaustavljanje za vrijeme trajanja ispita točnosti kažnjava se sa 100 kaznenih bodova
- zaustavljanje na ciljnoj crti ispita točnosti 200 kaznenih bodova
Bodovanje ispita spretnosti (IS):
- na ispitu spretnosti svaka započeta 1/100 sekunde od idealnog vremena (+ ili -)
kažnjava se sa 1 kaznenim bodom
- pomaknut ili srušen čunj na ispitu spretnosti kažnjava se sa 100 kaznenih bodova
- nezaustavlajnje na ciljnoj crti na ispitu spretnosti kažnjava se sa 200 kaznenih bodova
Članak 12.
Isključenje/diskvalifikacija:
-
neobavljeni ispit točnosti i spretnosti
gubitak putnog kartona
nedostatak ovjere putnog kartona
svaka izmjena ili ispravak u putnom kartonu bez ovjere nadležnog suca
kretanje vozilom izvan Posebnim pravilnikom utvrđenog itinerera-trase
svaka nepravilnost, prekršaj ili nešportsko ponašanje natjecatelja po odluci komisije
Članak 13.
Rezultati: Računalna obrada podataka obaviti će se u skladu s ovim Pravilnikom.
Poredak natjecatelja odrediti će se zbrajanjem kaznenih sekundi/bodova. Bolje plasirani vozač
je onaj koji ima manje kaznenih bodova.
Ukoliko dva ili više natjecatelja za prva 3 mjesta u kategoriji iz Članka 6. ovog Pravilnika
imaju isti zbroj bodova, bolje plasirani je onaj natjecatelj koji ima starije vozilo. Ukoliko su i
vozila jednako stara, bolje plasirani je stariji vozač.
Članak 14.
Privremeni službeni rezultati objaviti će se 30 minuta nakon završenog susreta. Konačni
rezultati objaviti će se 30 minuta nakon neslužbenih.
Članak 15.
Prigovori:
Svaki vozač/ica ima pravo prigovora na plasman nakon objavljivanja neslužbenih rezultata
natjecanja. Prigovor se podnosi organizatoru u usmenom obliku u roku od 30 minuta nakon
objave prvih neslužbenih ili u istom roku nakon objave službenih rezultata.
Ako je prigovor osnovan pristupa se ispravku bodovne liste. O prigovorima odlučuje
Komisija natjecanja u sastavu: Direktor natjecanja, tehnički direktor i glavni sudac. Odluka
Komisije je konačna.
Nisu dozvoljeni prigovori na odluke Komisije za posebne nagrade organizatora.
Članak 16.
Nagrade:
Za postignute rezultate na natjecanju pehare dobivaju prvoplasirani vozači u svakoj kategoriji
iz Članka 6. ovog Posebnog pravilnika, najbolja vozačica, najbolji junior, a priznanja
dobivaju drugo i trećeplasirani vozač iz svake kategorije, drugo i trećeplasirani junior te 3
najbolje plasirana kluba.
Organizator dodijeljuje pehare u trajno vlasništvo.
Bodovanje za Prvenstvo Sjeverne lige obraditi će se prema Pravilniku Prvenstva Sjeverne lige
s dodatkom A07/1-oldtimeri.
Organizator dodjeljuje i posebne nagrade.
Članak 17.
Odgovornost i ponašanje za vrijeme trajanja natjecanja:
Svi vozači/ce nastupaju na vlastitu odgovornost, moralnu, materijalnu i krivičnu, što
potvrđuju potpisom izjave. Organizator ne prihvaća odgovornost nad vozačima za eventualne
ozljede i štetu nanesenu sebi, trećim osobana, vozilima ili objektima.
Svi vozači/ce dužni su se pridržavati naznačenog ograničenja brzine te poštivati prometne
znakove i ostale važeće prometne propise.
Članak 18.
Natjecanje će se održati po svakom vremenu. Organizator zadržava pravo da otkaže cijelo
natjecanje ili jedan njegov dio uslijed više sile. O svakoj izmjeni programa vozači će biti
pravovremeno obaviješteni.
Dopune i izmjene ovog Posebnog pravilnika u isključivoj su nadležnosti organizatoraDirektora i vodstva natjecanja uz konzultacije sa Tehničkom komisijom i Glavnim sucem.
Direktor Natjecanja:
Matea Makek
Bedekovčina, 22.06.2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
42 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content