close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
JU GIMNAZIJA „ BIHAĆ „ U BIHAĆU
Djelovodni broj : 119/14.
U Bihaću,10.04.2014.g.
Shodno Pravilniku oorganizaciji i realizaciji izleta,studijskih posjeta, ekskurzija,
kampovanja/logorovanja,društveno korisnog rada i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u
osnovnoj i srednjoj školi ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona „,broj 21/13),i Odluke
Nastavničkog vijeća JU Gimnazije „ Bihać „ u Bihaću o načinu izbora agencije za izvođenje
maturalne ekskurzije u 2014.godini broj:118/14 od 10.04.2014.godine, upućujemo vam,
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE MATURALNE EKSKURZIJE
Na sonovu provedene ankete za učenike i roditelje i Odluke Nastavničkog vijeća broj: 88/14
od 25.03.2014.godine o maturalnoj ekskurziji, ekskurzija bi se izvela u Španiji u vremenu od
01.09. do 10.09.2014.godine ( sa krajnjim odredištem u Lloret de Maru- Španija ) a na bazi 5
punih pansiona i 1 n/d u Italiji Liido di Jesolo, ili krstarenje Španija 11 dana. U ekskurziji bi
učestvovalo 170-180 učenika i 7 nastavnika. Ponude agencije u zapečaćenoj koverti sa
naznakom „ Ponuda za maturalnu ekskurziju 2014- ne otvaraj“ se primaju do
20.04.2014.godine, na adresu: JU Gimnazija „ Bihać „ u Bihaću, Safvet bega Bašagića 40,
77 ooo Bihać.
Ponude koje stignu iza navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.
Ponuda obavezno treba da sadrži slijedeću dokumentaciju :
1. naziv i tačnu adresu ponuđača,
2. ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra, ne starija od 60 dana,
3. ovjerena kopija ID broja poreskog obveznika,
4. dokaz o plaćenim porezima (uvjerenje nadležne poreske uprave, ne starije od 60
dana),
5. referenc listu ponuđača, sa stvarnim brojem zaposlenika,
6. uvjerenje UTA-BiH ( Udruženje turističkih agencija BiH ), da je izabrana turistička
agencija verificirana za organizaciju školskih ekskurzija,
7. program školske ekskurzije sa određenom destinacijom ( Španija, Lloret de Mar ) i
cijenom aranžmana ( prevoz i smještaj sa ishranom u hotelu sa 3 * ),
8. kalkulacija troškova,
9. ovjerena Izjava o spremnosti osiguranja adekvatne police obveznog međunarodnog
putničkog zdravstvenog osiguranja za učesnike ekskurzije, (policu osiguranja školi
dostavlja izabrana agencija najkasnije 24 sata prije izvođenja maturalne ekskurzije),
10. validan ugovor o poslovnoj saradnji i angažovanju autobusa, kao ( ukoliko agencija ne
posjeduje vlastite autobuse ) i kopija dozvole za međunarodni saobraćaj,
11. potvrda o izvršenom periodičnom tehničkom pregledu ispravnosti autobusa koji će se
koristiti za realizaciju ekskurzije ( godina proizvodnje, broj sjedišta, marka i
registracijski broj vozila ),
12. dokaz o starosti voznih jedinica- autobusa ( ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za
autobuse kojima će se izvesti ekskurzija ), pri čemu će se prednost dati agencijama
koje u svojoj ponudi osiguravaju da starost autobusa za izvođenje višednevne
ekskurzije ne prelazi 10 ( deset ) godina,
13. potvrda o zaposlenim radnicima, sa M2 obrascem, koji će direktno učestvovati u
realizaciji programa školske ekskurzije – ( referentni vodiči i licencirani vozači- ne
starija od 60 dana),
14. nacrt Ugovora o prijevozu i realizaciji utvrđenog programa školske ekskurzije.
- Sve informacije o traženim uslugama nalaze se u specifikacij koja je u prilogu ovog
poziva
- Obavezno dostaviti jedinične cijene i ukupan iznos ponude
- Cijene iskazati u KM
- U razmatranje će se uzeti samo ponude sa plaćanjem u ratama.
Osigurati validnost od minimum 30 dana od dana važenja ponude.
Komisija će Školskom odboru predložiti najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu, a prema
navedenim kriterijima, dok će konačnu odluku o izboru najbolje ocjenjene prihvatljive
ponude donijeti Školski odbor i predložiti direktoru škole zaključivanje Ugovora sa
odabranim ponuđačem.
Dodjela ugovora će se vršiti na osnovu najbolje ocjenjene prihvatljive ponud
SPECIFIKACIJA USLUGA ZA ŠKOLSKU EKSKURZIJU
1. HOTEL SA 3 * U LLORET DE MARU – ŠPANIJA
2. ARANŽMAN OD 10 DANA SA PET PUNIH PANSIONA U PERIODU OD 01.09. DO
10.09.2014.GODINE U LLORET DE MARU, JEDNO NOĆENJE S DORUČKOM U PUTU – U
POLASKU ( ITALIJA ), SA PREVOZOM MODERNIM TURISTIČKIM AUTOBUSIMA ZA
GRUPU OD NAJMANJE 40 UČENIKA ( DETALJAN PROGRAM PUTOVANJA )
3. AUTOBUSI VISOKE TURISTIČKE KLASE . ( KLIMA,WC, TV, VIDEO, ITD....)
4. OBEZBJEĐENJE PZO-a
5. DINAMIKA PLAĆANJA
6. FAKULTATIVNI IZLETI SA NAVEDENIM POJEDINAČNIM CIJENAMA
7. BROJ GRATIS MJESTA ZA UČENIKE
8. BROJ GRATIS MJESTA ZA NASTAVNIKE PRATIOCE PREMA BROJU UČENIKA, PLUS
VOĐA PUTA, I NAKNADA ZA NASTAVNIKE PRATIOCE I VOĐU PUTA
S obzirom da sredstva za izvođenje maturalne ekskurzije obezbjeđuju roditelji učenika
procedura izbora najbolje ocijenjene prihvatljive ponude vršiće se u skladu sa Pravilnikom o
organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja,
društveno korisnog rada i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi
( „ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 21/13 ).
D I R E K T O R
Esad Toromanović,prof.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content