close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 13/10

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 19. BROJ 13/10
Derventa, 5. 11. 2010. god.
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
Član 6.
301.
Na osnovu člana 30. stav 1. i 3. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 55/10) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 22.
sjednici održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela
je
ODLUKU
o izradi Plana parcelacije ia zemljištu označenom
kao k.č. 973/1 i 973/2, K.O. Miškovci
Član 1.
Pristupa se izradi Plana parcelacije, koji obuhvata
zemljište označeno kao k.č. 973/1 i k.č. 973/2. K.O.
Miškovci, površine 1.95 ha.
Nosilac pripreme Plana parcelacije je Načelnik
opštine Derventa, a nosilac izrade Plana parcelacije je
"URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka.
Član 7.
Nosilac pripreme razmatra prednacrt Plana
parcelacije na stručnoj raspravi, a prije utvrđivanja
Nacrta plana parcelacije.
Član 8.
Skupština opštine Dervenga na prijedlog nosioca
pripreme utvrđuje Nacrt plana parcelacije i mjesto,
vrijeme i način izlaganja nacrta i stavlja ga na javni
uvid u trajanju od 30 dana.
Član 9.
Član 2.
Planski period za koji se donosi Plan parcelacije,
je do izmjene ili donošenja novog Plana parcelacije.
Član 3.
Rok za izradu Plana parcelacije, 2010. godina.
Član 4.
Plan parcelacije sadrži osnovne elemente za
organizaciju i uređenje prostora.
Član 5.
Sredstva za izradu Plana parcelacije obezbijediće se u Budžetu opštine Derventa.
O provođenju ove Odluke staraće se Odjeljenje
za prostorno uređenje.
Član 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-186/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Strana 2 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
302.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske". broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 28. stav 1. Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08 i 71/09) i člana 22. i
37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa, na 22. sjednici održanoj 3. novembra 2010.
godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu
upisnih područja za osnovne škole na području
opštine Derventa
Član 1.
U Odluci o prijedlogu upisnih područja za
osnovne škole na području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa". broj: 7/10) u članu 1.
tačka 2. mijenja se i glasi:
"2. OSNOVNA IIIKOLA "Nikola Tesla" Derventa sa područnim odjeljenjima: Velika Sočanica, Mala Sočanica, Lužani Bosanski, Gornji Višnjik i Polje.
Centralna škola sa upisnim područjem: dio grada
Derventa s desne strane rijeke Ukrine - ulice: 1. maja
od ulice Stevana Nemanje do raskrsnice na obilaznici
Brod - Doboj, Slavka Rodića, Čika Jove Zmaja,
Nnkole Tesle, Slavka Simića, Kralja Petra 1 od raskrsnice "Rampa" do Trga pravoslavlja, Trg pravoslavlja, Cara Lazara, Veljka Milankovića, 53. divizije,
Odred vojvode Mišića, Vladike N. Velimirovića,
Zanatska, 9. maja, Trg oslobođenja, Ćenerala Draže,
PatrijarNa Dožića, Oplenačka, Stojana Jankovića,
Miloša Obilića, Radnička, Ozrenska, Stevana Nemanje, Karađorđeva, Novaka Pivaša, Pop Jovičina,
Milunke Savić, Rade Kondića, Majora Milana Tepića,
Studenička, 8. marta, Vuka Karadžića, Hajduk Veljka,
Solunska, Vojvode Putnika, Ljube Radića, Vlade Šuputa, Desanke Maksimović, Osinjske brigade,
Kolubarska, Krfska, Kosovskih junaka, Gavrila Principa, Miloša Vujakovića, Petra Mećave, Petra
Kočića, Vukovarska, Jasikovača, Tetima, Gornja
Bišnja, Velika, Vrhovi, Bunar, Stanići, Kovačevci,
Gornji Božinci. Živinice, Zelenike, Bukovac, Velika
Sočanica, Mala Sočanica, Mišinci, Gradina, Brezici,
Dažnica, Tunjestala, Gornja Lupljanica, Modran,
Bukovica Velika, Bukovica Mala, Gornji Višnjik,
Donji Višnjik, Lužani Bosanski, Žeravac, Marije
Datum: 5. 11. 2010. god.
Bursać, Motajička, Željeznčka, Kninska, Dubička,
Šantićeva, Milovana Bjeloševića-Belog, Njegoševa,
Derventskih oslobodilaca, Ravnogorska, Mladena
Stojanovića, Jovana Dučića, Trive Vujića, 5. Kozaračke brigade, Sime Šolaje, Jevrejska, Cerska, Braće
Jugovića, Boje Kecmana, Omladinska, Potočani,
Vojvode Petra Bojovića, Takovska, Bogdana Žerajića,
Cara Dušana, Marka Kraljevića, Osojci, Donja Bišnja,
Polje, Kulina, Poljari n Šušnjari.
Područna odjeljenja:
- Velika Sočanica sa upisnim područjem: Velika
Sočanica, Mala Sočanica, Mišinci, Gradina, Brezici,
Dažnica, Tunjestala, Gornja Lupljanica i Modran.
- Mala Sočanica sa upisnim područjem: Mala
Sočanica i Mišinci.
- Lužani Bosanski sa upisnim područjem: Lužani
Bosanski i Žeravac.
- G. Višnjik sa upisnim područjem: Gornji
Višnjik, Donji Višnjik, Bukovica Velika i Bukovica
Mala.
- Polje sa upisnim područjem: Polje, Kulina,
Poljari i Šušnjari.
U Osnovnoj školi "Nikola Tesla" Derventa
obavlja se i djelatnost osnovnog muzičkog obrazovanja.
U istom članu tačka 3. i tačka 6. se brišu, a
docadašnje tačke 4. 3. i 7. postaju tačke 3, 4. i 5.
Član 2.
Član 2. se briše.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-187/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
303.
Na osnovu člana 37. i 90. stav 1. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj:
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
6/05. 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 22.
sjednici održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela
je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za predsjednika i članove
savjeta Mjecne zajednice "Čardak" Derventa
Član 1.
Ovom odlukom raspisuju se izbori za predsjednika i članove savjeta Mjesne zajednice "Čardak"
Derventa.
Savjet Mjesne zajednice "Čardak'" Derventa broji
9 (devet) članova.
Član 2.
Izbori se imaju sprovesti u roku od 60 dana od
dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 3.
Izbori za predsjednika i članove savjeta Mjesne
zajednice "Čardak" Derventa sprovode se u skladu sa
Odlukom o obrazovanju Mjesne zajednice "Čardak"
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
12/10) i Odlukom o raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09).
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-188/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
304.
Na osnovu člana 37. i 83. stav 2. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08). Skupština opštine Derventa na 22.
sjednici održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela
je
Broj 13 Strana 3
ODLUKU
o izmjenama Odluke o obrazovanju
Mjesne zajednice Derventa I
Član 1.
U Odluci o obrazovanju Mjsne zajednice Derventa I ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
10/05) u članu 2. riječi "desna strana Gakovačkog
potoka do izlaska na ulicu 1. maja" brišu se.
U istom članu riječi: "Kluba vojske Republike
Srpske" zamjenjuju se riječima "Javna ustanova Centar
za kulturu".
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-189/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
305.
Na osnovu člana 37. i 83. stav 2. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 22.
sjednici održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju
Mjesne zajednice Derventa II
Član 1.
U Odluci o obrazovanju Mjesne zajednice
Derventa II ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
10/05) član 2. mijenja se i glasi:
"Član 2.
Mjesna zajednica Derventa II sa sjedištem u
Derventi obuhvata dio grada oivičen sljedećim
ulicama: lijava strana Gakovačkog potoka do izlaska
na ulicu 1. Maja, desna strana ulice 1. maja od početka
kod stare benzinske pumpe do Gakovačkog potoka,
Strana 4 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ulica Stevana Nemanje, lijeva strana ulice Trg
oslobođenja do raskrsnice ispod Javne ustanove Centar
za kulturu, lijeva strana ulice Đenerala Draže do
izlaska na ulicu Marka Kraljevića i dalje ulicom
Ozrenskom do spajanja sa ulicom Stevana Nemanje."
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-190/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Datum: 5. 11. 2010. god.
KM i naknadu za pogodnosti korišćenja dodijeljenog
zemljišta (rentu) u iznosu od 975,00 KM, a ukoliko se
ne ispune obaveze u određenom roku rješenje prestaje
da važi, kao i uz obavezu da zaključi ugovor o načinu
plaćanja rente.
Obzirom da po prijemu rješenja dana 26.10.
2004. godine, nije ispunjena obaveza plaćanja naknada u određenom roku, te da je utvrđeno da na
predmetnoj parceli nije vršena gradnja, predlaže se
Skupštini opštine da donese predloženo rješenje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Okružnog
suda u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovog rješenja.
Tužba se podnosi neposredno Okružnom sudu u
Doboju u dva istovjetna primjerka.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-198/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
306.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 22. sjednici
održanoj 3. novembra 2010. godine donijela je
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
307.
RJEŠENJE
o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u
državnoj svojini Dragosavac (Drage) Milanku iz
Dervente radi izgradnje stambene zgrade
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 6/05, 4/08
n b)/08), Skupština opštine Derventa na 22. sjednici
održanoj 3. novembra 2010. godine. donijela je
1. Prestaje da važi Rješenje o dodjeli na
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj
svojini Dragosavac (Drage) Milanku iz Dervente radi
izgradnje stambene zgrade ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 7/04).
RJEŠENJE
o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u
državnoj svojini Repija ( Đorđa) Žarku iz Dervente
radi izgradnje stambene zgrade
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
1. Prestaje da važi Rješenje o dodjeli na koršićenje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj
svojini Pepija (Đorđa) Žarku iz Dervente radi izgradnje stambene zgrade ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 7/04).
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa Rješenjem broj: 01022-174 od 03.08.2004. godine, dodijelila je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini,
upisano u PL 280, K.O. Derventa II, označeno kao k.č.
353/50, površine 540 m2, na korišćenje uz naknadu
Dragosavac (Drage) Milanku iz Dervente radi
izgradnje stambene zgrade, uz obavezu da uplati
naknadu za preuzeto zemljište u iznosu od 1.755,00
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa Rješenjem broj: 01022-176 od 03.08.2004. godine, dodijelila je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
svojini, upisano u PL 280, K.O. Derventa II, označeno
kao k.č. 353/33, površine 540 m2, na korišćenje uz
naknadu Repija (Đorđa) Žarku iz Dervente radi
izgradnje stambene zgrade, uz obavezu da uplati
naknadu za preuzeto zemljište u iznosu od 1.755.00
KM i naknadu za pogodnosti korišćenja dodijeljenog
zemljišta (rentu) u iznosu od 975.00 KM, a ukoliko se
ne ispune obaveze u određenom roku rješenje prestaje
da važi, kao i uz obavezu da zaključi ugovor o načinu
plaćanja rente.
Obzirom da po prijemu rješenja dana 26.10.
2004. godine, nije ispunjena obaveza plaćanja naknada
u određenom roku, te da je utvrđeno da na predmetnoj
parceli nije vršena gradnja, predlaže se Skupštini
opštine da donese predloženo rješenje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Okružnog
suda u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovog rješenja.
Tužba se podnosi neposredno Okružnom sudu u
Doboju u dva istovjetna primjerka.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-199/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Broj 13 Strana 5
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa Rješenjem broj: 01022-180 od 03.08.2004. godine, dodijelila je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj
svojini, upisano u PL 280. K.O. Derventa II, označeno
kao k.č. 353/45. površine 540 m2, na korišćenje uz
naknadu Babić (Đure) Ljiljani iz Dervente radi
izgradnje stambene zgrade, uz obavezu da uplati
naknadu za preuzeto zemljište u iznosu od 1.755,00
KM i naknadu za pogodnosti korišćenja dodijeljenog
zemljišta (rentu) u iznosu od 975.00 KM, a ukoliko se
ne ispune obaveze u određenom roku rješenje prestaje
da važi, kao i uz obavezu da zaključi ugovor o načinu
plaćanja rente.
Obzirom da po prijemu rješenja dana 20.
08.2004. godine, nije ispunjena obaveza plaćanja
naknada u određenom roku, te da je utvrđeno da na
predmetnoj parceli nije vršena gradnja, predlaže se
Skupštini opštine da donese predloženo rješenje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Okružnog
suda u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovog rješenja.
Tužba se podnosi neposredno Okružnom sudu u
Doboju u dva istovjetna primjerka.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
308.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08). Skupština opštine Derventa na 22. sjednici
održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u
državnoj svojini Babić (Đure) Ljiljani iz Dervente
radi izgradnje stambene zgrade
1. Prestaje da važi Pješenje o dodjeli na koršćenje
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini
Babić (Đure) Ljiljani iz Dervente radi izgradnje
stambene zgrade ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 7/04).
Broj: 01-022-200/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
309.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj; 6/03, 4/08 i
6/08), Skupština otitiie Derventa na 22. sjednici
održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
o ppectanku važenja Rješenja o dodjeli pa
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u
državnoj svojini Budeša (Pere) Goranu iz Dervente
radi izgradnje stambene zgrade
Strana 6 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Prestaje da važi Rješenje o dodjeli na
korišćenje gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Budeša (Pere) Goranu iz Dervente radi
izgradnje stambene zgrade ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 7/04).
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa Pješenjem br-oj: 01022-169 od 03.08.2004. godine, dodijelila je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj
svojini, upisano u PL 280, K.O. Derventa II, označeno
kao k.č. 353/49, površine 540 m2, na korišćenje uz
naknadu Budeša (Pere) Goranu iz Dervente radi
izgradnje stambene zgrade, uz obavezu da uplati
naknadu za preuzeto zemljište u iznosu od 1.755,00
KM i naknadu za pogodnosti korišćenja dodijeljenog
zemljišta (rentu) u iznosu od 975.00 KM, a ukoliko se
ne ispune obaveze u određenom roku rješenje prestaje
da važi, kao i uz obavezu da zaključi ugovor o načinu
plaćanja rente.
Obzirom da po prijemu rješenja dana 18.08.
2004. godine, nije ispunjena obaveza plaćanja naknada
u određenom roku, te da je utvrđeno da na predmetnoj
parceli nije vršena gradnja, predlaže se Skupštini
opštine da donese predloženo rješenje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog pješenja nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor tužbom kod Okružnog
suda u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovog rješenja.
Tužba se podnosi neposredno Okružnom sudu u
Doboju u dva istovjetna primjerka.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-201/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
310.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
projekta "Lokalno je primarno"- komponente "Podrška
skupštini opštine" za period april-juni 2010. godine,
Skupština opštine Derventa na 22. sjednici održanoj 3.
novembra 2010. godine, donijela je
Datum: 5. 11. 2010. god.
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji projekta "Lokalno je primarno"- komponente "Podrška skupštini opštine" za period apriljuni 2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-191/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
311.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o uslovima i
životu penzionera na području opštine Derventa,
Skupština opštine Derventa na 22. sjednici održanoj 3.
novembra 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o uslovima i životu penzionera na području
opštine Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-192/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
312.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05,4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o radu i stanju
osnovnog i srednjeg obrazovanja, Skupština opštine
Derventa na 22. sjednici održanoj 3. novembra 2010.
godine, donijela je
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 13 Strana 7
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu i stanju osnovnog i srednjeg
obrazovanja.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o imovini u vlasništvu opštine, poslovni prostori,
garaže, stanovi sa posebnim osvrtom na imovinu SIZa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-193/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-195/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
315.
313.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05,4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o radu Prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
razvrstavanje lica sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju, Skupština opštine Derventa na 22. sjednici održanoj 3. novembra 2010. godine, donijela je
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o stanju
zelenih površina i zasada (drveća) u urbanim područjima sa posebnim osvrtom na ocjenu potrebe i
mjesta lociranja kao i izgradnje gradskog parka,
Skupština opštine Derventa na 22. sjednici održanoj 3.
novembra 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu Prvostepene stručne komisije za
ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje lica sa
smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju zelenih površina i zasada (drveća) u
urbanim područjima sa posebnim osvrtom na ocjenu
potrebe i mjesta lociranja kao i izgradnje gradskog
parka.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-194/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
314.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o imovini u
vlasništvu opštine, poslovni prostori, garaže, stanovi sa
posebnim osvrtom na imovinu SIZ-a, Skupština
opštine Derventa na 22. sjednici održanoj 3. novembra
2010. godine, donijela je
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove da za narednu sjednicu pripremi
prijedlog Akcionog plana za izgradnju i uređenje
zelenih površina na području opštine Derventa sa
konkretnim aktivnostima od projektovanja do
realizacije investicije, sa rokovima za izvršenje i
nosiocima aktivnosti kao i potrebnim finansijskim
sredstvima.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-196/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
Strana 8 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 11. 2010. god.
sgana koji je koristio, pod istim uslovima koje je imao
kao nosilac stanarskog prava".
316.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o ostvarivanju
prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih
invalida i porodica poginulih boraca odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske, Skupština opštine
Derventa na 22. sjednici održanoj 3. novembra 2010.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o
pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih
boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike
Srpske.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-197/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
317.
Na osnovu člana 37. Staguta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a u vezi sa članom 192. stav 1. i 2. Poslovnika
Narodne skupštine Republike Srpske Prečišćeni gekst
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 79/07),
Skupština opštine Derventa na 22. sjednici od 3.
novembra 2010. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Daje se inicijativa Narodnoj skupštini
Republike Srpske za donošenje Zakona o izmjeni
Zakona o privatizaciji državnih stanova ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 72/07 Prečišćeni
tekst, 59/08, 58/09 i 71/10), u smislu da se briše član
56. kojim je propisano da: "Nosiocu stanarskog prava
čiji je stan u sastavu ratom uništene stambene zgrade,
grad, odnosno opština dužni su u roku od deset godina
od dana stupanja na snagu ovog zakona, omogućiti
otkup drugog odgovarajućeg stana, ali ne većeg od
2. Inicijativa iz člana 1. ovog zaključka podnijeće
se predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-202/10
Datum: 3. novembra 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
________________________________
318.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ( "Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, predsjednik
- Dujaković Dejana, član
- Jevtić Goran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izgradnju objekta za socijalne slučajeve,
dana 04. 11. 2010. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-121/10
Datum: 04.11.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
319.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, predsjednik
- Nović Srđan, član Jevtić Goran, član
- Jovičić Ana, član Marić Zoran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke
objavljene u "Službenom glasniku BiH" broj 81/10 za
izradu kružne raskrsnice u Derventi na ukrštanju
magistralnih puteva Prnjavor - Derventa i Srbac Derventa, dana 01.11.2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-120/10
Datum: 28.10.2010. god.
Broj 13 Strana 9
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
320.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, predsjednik
Nović Srđan, član
- Kovačević Snježana, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za rekonstrukciju prolaza kod OŠ "Nikola
Tesla", dana 27.10.2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrpš analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku oppggine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-119/10
Datum: 27.10.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
321.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
Strana 10 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05), člana
20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09 i 24/09) i člana 62.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, predsjednik
- Marić Zoran, član
- Samardžija Boško, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nović Srđan.
3. Zadatak Komisijs iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku elektro stubova za povratnička
naselja Bijelo Brdo, dana 12.10.2010. godine sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sas-tanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Broj: 02-111-112/10
Datum: 12.10.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
322.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
Datum: 5. 11. 2010. god.
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, predsjednik
- Jevtić Goran, član
- Marić Zoran, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Čučković Mihajlo.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za sanaciju klizišta na putu Debela obala Bojanići, dana 19.10. 2010. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-116/10
Datum: 18.10.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
323.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09)
i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jevtić Goran, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Marić Darnika, član
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu glavnog projekta rekonstrukcije u
modernizacije puta u MZ Crnča, dionica Ćorići Nagradići, Dana 14. 10. 2010. godine sa početkom u
12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-111-115/10
Datum: 13.10.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
324.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05), a u skladu sa člana 41.
Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 54/08,
126/08 i 92/09) i člana 54. i 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opttine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08) kao posljedica smanjenja budžetskih
sredstava planiranih za fiskalnu 2010., Načelnik
opštine Derventa donio je
ZAKLJUČAK
o privremenom umanjenju ukupne plate po
zaposlenom u organima Opštine
I
Zbog smanjenog budžetskog priliva planiranog
za fiskalnu 2010. godinu, plata po zaposlenom radniku i funkcioneru, u organima Opštine Derventa,
privremeno se umanjuje za 10%.
Umanjenje se primjenjuje na obračun plata za
mjesec oktobar 2010. godine.
Broj 13 Strana 11
II
Zadužuje se svi budžetski korisnici čije plate se
finansiraju iz Budžeta opštine Derventa, da sa ovim
Zaključkom usklade svoja opšta akta koja se odnose na
isplate plata zaposlenih.
III
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se
Stručna služba Načelnika opštine Odjeljenje za
finansije i budžetski korisnici.
IV
Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-131-119-2
Datum: 25.10.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
________________________________
325.
Na osnovu člana 10. Pravilnika o ocjenjivanju
sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz
socijalne zaštite ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj 18/04) Načelnik Odeljenja za privredu i društvene
djelatnosti, donosi
RJEŠENJE
1. Obrazuje se prvostepena stručna komisija za
ocjenjivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja
prava iz socijalne zaštite, u sastavu:
- Dr. Željko Stajčić, specijalista interne medicine,
predsjednik
- Dr. Đurađ Petrović, specijalista neuropsihijatrije, član
- Miloš Vračević, pravnik, član.
2. Radom prvostepene stručne komisije rukovodi predsjednik. Stručna komisija daje nalaz i
mišljenje na sjednici samo ako radi u punom sastavu.
3. Prvostepena stručna komisija radi po postupku
i na način propisan Pravilnikom o ocjenjivanju
sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava.
4. Troškovi rada prvostepene stručne komisije u
visini od 10 KM, za svakog člana komisije, po licu za
Strana 12 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
koje se vrši ocjena sposobnosti, nadoknadiće se iz
Budžeta opštine.
5. Administrativne poslove vezane za rad
prvostepene stručne komisije obavljaće JU "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa.
6. Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaju da
važe rješenja broj: 03-111-1 od 29.12.2005. godine,
03-111-101 od 26.09.2006. godine, 03-111-49/2008 od
09.10.2008. godine.
7. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje
Kako je Rješenje o obrazovanju Prvostepene
stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti lica u
postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, broj:
03-111-1 od 29.12.2005.godine, pretrpjelo već dvije
izmjene, radi lakšeg praćenja doneseno je novo
rješenje o obrazovanju Prvostepene stručne komisije
za ocjenjivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite.
Zbog nedostatka finansijskih sredstava u Budžetu
opštine Derventa, iz koga se finansira rad ove
komisije, troškovi rada prvostepene stručne komisije
za svakog člana komisije, po licu za koje se vrši ocjena
sposobnosti, smanjeni su sa 15 KM na 10 KM.
Broj: 03-111-109/2010
Datum: 04.10.2010. god.
Načelnik odjeljenja
Mirsad Bećirović, dipl. ek., s.r.
________________________________
Datum: 5. 11. 2010. god.
- Radičević Irena, dipl. defektolog-logoped, član
- Lazić Ljubinka, dipl. socijalni radnik, član
- Dr. Vekić Gordana, ljekar pedijatar, za lica
uzrasta do 18 godina, član
- Dr. Đalić Nedeljka, ljekar specijalista opšte
medicine, za lica od 18 godina, član
- ljekar specijalista odgovarajuće grane medicine
u zavisnosti od vrste smetnje, član
Dr. Petrović Đurađ, spec. neuropsihijatar, član
Dr. Cvijetić Slavko, spec. oftalmolog, član.
2. Radom prvostepene stručne komisije rukovodi predsjednik. Stručna komisija daje nalaz i
mišljenje na sjednici samo ako radi u punom sastavu.
3. Prvostepena stručna komisija radi po postupku
i na način propisan Pravilnikom o razvrstavanju lica sa
smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju.
4. Troškovi rada prvostepene stručne komisije u
visini od 10 KM, za svakog člana komisije, po licu za
koje se vrši ocjena sposobnosti i razvrstavanje,
nadoknadiće se iz Budžeta opštine.
5. Administrativne poslove vezane za rad
prvostepene stručne komisije obavljaće JU "Centar za
socijalni rad Derventa" Derventa.
6. Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaju da
važe rješenja broj; 03-111-194 od 26.12. 2005.godine,
03-111-22 od 28.02.2006.godine, 03-111-99/08 od
21.08.2008.godine, 03- 111-194-1/05 od 18.06.2009.
godine i 03-111-194-2/05 od 30.07.2009. godine.
7. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
326.
Na osnovu člana 15. Pravilnika o razvrstavanju
lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju
("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 115/03)
Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti,
donosi
RJEŠENJE
1. Obrazuje se prvostepena stručna komisija za
ocjenjivanje sposobnosti i lica sa smetnjama u
fizičkom i psihičkom razvoju, u sastavu:
- Popović Maja, master kliničke psihologije,
predsjednik
Obrazloženje
JU "Centar za socijalni rad Derventa" Derventa
obratila se Odjeljenju za privredu i društvene
djelatnosti Derventa, kao nadležnom organu, sa
prijedlogom da se u Rješenju o izmjeni Rješenja o
obrazovanju Prvostepene stručne komisije za
ocjenjivanje sposobnosti i razvrstavanje lica sa
smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, broj:03111-194-1/05 od 18.06.2009.godine, umjesto člana
komisije, diplomiranog socijalnog radnika Pažin
Kaline, koja je zamjenjivala Lazić Ljubinku, dipl. soc.
radnika, radi korišćenja bolovanja, za člana komisije
ponovo imenuje Lazić Ljubinka, koja se vratila na
posao.
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Kako je Rješenje o obrazovanju Prvostepene
stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti i
razvrstavanje lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju, broj:03-111- 194 od 26.12.2005.
godine, pretrpjelo već četiri izmjene, radi lakšeg
praćenja doneseno je novo rješenje o obrazovanju
Prvostecene stručne komisije za ocjenjivanje
sposobnosti i razvrstavanje lica sa smetnjama u
fizičkom i psihičkom razvoju.
Zbog nedostatka finansijskih sredstava u Budžetu opštine Derventa, iz koga se finansira rad ove
komisije, troškovi rada prvostepene stručne komisije
za svakog člana komisije, po licu za koje se vrši ocjena
sposobnosti i razvrstavanje, smanjeni su sa 15 KM na
10 KM.
Broj: 03-111-101/2010
Datum: 04.10.2010. god.
Načelnik odjeljenja
Mirsad Bećirović, dipl. ek., s.r.
________________________________
327.
Na osnvvu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove eavjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa" ,broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E NJ E
o verifikaciji sprovedenih izbora
u MZ Osinja
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Osinja dana 10,10.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Osinja
na mandat od četiri godine izabrani su:
- Kaloperović Rodoljub (predsjednik Savjeta)
- StanićVinko
- Vidović Novo
- Đorić Slaven
- Radišković Dragomir
- Stanić Momčilo
- Lazarević Drago
- Savić Pantelija
- Adžić Branislav
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Broj 13 Strana 13
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Osinja sprovedeni su 10.10. 2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Osinja sprovedene 10.10.2010., zbog čega je riješeno
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-19/09
Datum: 14.10.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
________________________________
328.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
RJEŠENJE
o verifikaciji sprovedenih izbora
u MZ Derventa "UKRINA"
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Derventa "UKRINA" dana 28.10.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Derventa "UKRINA" na mandat od četiri godine izabrani
su:
- Tomaš Slavko (predsjednik Savjeta)
- Kulaga Slavko
- Davidović Siniša
- Jusanović Namik
- Pejanović Dušan
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
Strana 14 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
zajednici Derventa "UKRINA" sprovedeni su
28.10.2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih izbora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove Savjeta MZ
Derventa "UKRINA" sprovedene 28.10.2010., zbog
čega je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-21/09
Datum: 02.11.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
________________________________
329.
Na osnovu člana 17. Odluke o raspisivanju izbora
za predejednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 13/09), Komisija za verifikaciju
sprovedenih izbora, donosi:
R J E Š E NJ E
o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Osojci
1. Verifikuju se izbori sprovedeni u mjesnoj
zajednici Osojci dana 18,10.2010. god.
2. Za predsjednika i članove savjeta MZ Osojci
na mandat od četiri godine izabrani su:
Datum: 5. 11. 2010. god.
- Đekić Zoran (predsjednik Savjeta)
- Tominčić Zoran
- Vujičić Milenko
- Kovačević Jelenko
- Stanojević Vanja
- Tominčić Studenko
- Vidović Suzana
3. Broj i datum rješenja upisaće se u Registar
mjesnih zajednica koji se vodi u Odjeljenju za opštu
upravu.
Obrazloženje
Skupština opštine Derventa 15.12.2009. god.
raspisala je izbore za predsjednike i članove savjeta
MZ na području opštine Derventa. Izbori u mjesnoj
zajednici Osojci sprovedeni su 18.10. 2010. god.
Komisija za verifikaciju sprovedenih iz-bora
postupajući u skladu sa članom 17. Odluke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
verifikuje izbore za predsjednika i članove savjeta MZ
Osojci sprovedene 18.10.2010., zbog čega je riješeno
kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Broj: 01-022-251-20/09
Datum: 20.10.2010. god.
Predsjednik komisije
Ana Jovičić, s.r.
________________________________
Datum: 5. 11. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 13 Strana 15
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
301. Odluka o izradi Plana parcelacije na zemljištu označenom
kao k.č. 973/1 i 973/2. K.O. Miškovci .....................................................................................................1
302. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu upisnih područja
za osnovne škole na području opštine Derventa ......................................................................................2
303. Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika i članove savjeta
Mjesne zajednice "Čardak" Derventa ......................................................................................................2
304. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Mjesne zajednice Derventa I .............................................3
305. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Mjesne zajednice Derventa II ........................3
306. Rješenje o prestanku važenja RJešenja o dodjeli na korišćenje
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Dragosavac (Drage) Milanku
iz Dervente radi izgradnje stambene zgrade ............................................................................................4
307. Rješenje o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na korišćenje
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Repija (Ćorđe) Žarku
iz Dervente radi izgradnje stambene zgrade ............................................................................................4
308. Rješenje o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na korišćenje
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Babić (Đorđe) Ljiljani
iz Dervente radi izgradnje stambene zgrade ............................................................................................5
309. Rješenje o prestanku važenja Rješenja o dodjeli na korišćenje
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini Budeša (Pere) Goranu
iz Dervente radi izgradnje stambene zgrade ............................................................................................5
310. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji projekta "Lokalno je primarno"
- komponente "Podrška skupštini opštine" za period april-juni 2010. godine .........................................6
311. Zaključak o usvajanju Informacije o uslovima i životu penzionera
na području opštine Derventa ..................................................................................................................6
312. Zaključak o usvajanju Informacije o radu i stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja .............................6
313. Zaključak o usvajanju Informacije o radu Prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje
sposobnosti i razvrstavanje lica sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju .....................................7
314. Zaključak o usvajanju Informacije o imovini u vlasništvu opštine,
poslovni prostori, garaže, stanovi sa posebnim osvrtom na imovinu SIZ-a ............................................7
315. Zaključak o usvajanju InformaciJe o stanju zelenih površina
i zasada (drveća) u urbanim područjima sa posebnim osvrtom
na ocjenu potrebe i mjesta lociranja kao i izgradnju gradskog parka ......................................................7
Strana 16 Broj 13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 11. 2010. god.
316. Zaključak o usvajanju Informacije o ostvarivanju prava u skladu
sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih
boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske .......................................................................8
317. Zaključak o davanju inicijative Narodnoj skupštini Republike Srpske
za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova ................................................8
NAČELNIK OPŠTINE
318. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izgradnju objekta za socijalne slučajeve..............................................................................................8
319. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu kružne raskrsnice u Derventi na ukrštanju magistralnih puteva
Prnjavor-Derventa i Srbac-Derventa........................................................................................................9
320. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za rekonstrukciju prolaza kod OŠ "Nikola Tesla" ...................................................................................9
321. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku elektro stubova za povratnička naselja Bijelo Brdo ..............................................................9
322. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke izbor najpovoljnijeg ponuđača
za sanaciju klizišta na putu Debela obala - Bojanići ..............................................................................10
323. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i modernizacije puta u MZ Crnča,
dionica Ćorići - Nagradići......................................................................................................................10
324. Zaključak o privremenom umanjenju ukupne plate po zaposlenom u organima Opštine .....................11
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
325. Rješenje o obrazovanju prvostepene stručne komisije za
ocjenjivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite ..................................11
326. Rješenje o obrazovanju prvostepene stručne komisije za ocjenjivanje sposobnosti
i razvrstavanje lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju ........................................................12
KOMISIJA ZA VERIFIKACIJU SPROVEDENIH IZBORA
U MJESNIM ZAJEDNICAMA
327. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Osinja .......................................................................13
328. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Derventa "Ukrina" ....................................................13
329. Rješenje o verifikaciji sprovedenih izbora u MZ Osojci .......................................................................14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content