close

Enter

Log in using OpenID

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18

embedDownload
DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18
DaF kompakt A2 - Lektion 9
Lektion 9
Kb.S. 76
das Fest, -e
η γιορτή
fallen (er fällt – fiel – ist gefallen)
πέφτω
Fröhliche Weihnachten!
Χαρούμενα Χριστούγεννα!
fröhlich
χαρούμενος
Wir wünschen euch ein fröhliches
Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes neues Jahr!
Σας ευχόμαστε χαρούμενα Χριστούγεννα
και ένα ευτυχισμένο με υγεία νέο έτος!
das Weihnachtsfest, -e
η γιορτή Χριστουγέννων
einladen (er lädt ein – lud ein – hat eingeladen)
προσκαλώ
Weihnachten
Χριστούγεννα
die Adventszeit
η περίοδος των τεσσάρων εβδομάδων πριν
από τα Χριστούγεννα
der Wörterbucheintrag, "-e
η καταχώρηση στο λεξικό
kirchlich
εκκλησιαστικός, θρησκευτικός
die Geburt, -en
η γέννηση
der Weihnachtsfeiertag, -e
η μέρα Χριστουγέννων
der Heiligabend, -e
η παραμονή Χριστουγέννων
die Vorweihnachtszeit, -en
η εποχή πριν από τα Χριστούγεννα
der Adventskalender, -
ημερολόγιο για παιδιά, αποτελούμενο από
μικρά παραθυράκια για κάθε μία από τις
ημέρες της περιόδου πριν από τα
Χριστούγεννα
der Adventskranz, "-e
το επιτραπέζιο στεφάνι με τέσσερα κεριά
das Adventslied, -er
το χριστουγεννιάτικο τραγούδι
worüber?
πάνω σε τι; γιατί;
Worüber möchte sie sprechen?
Για ποιο θέμα θα ήθελε να μιλήσει;
von +D (Präposition)
από (πρόθεση)
von früher
από παλιά
von nebenan
από δίπλα
1
Kb.S. 77
der Nachbar, -n
ο γείτονας
die Nachbarin, -nen
η γειτόνισσα
die Einladung, -en
η πρόσκληση
denn (Hauptsatz)
διότι
telefonisch
τηλεφωνικώς
erreichen (er erreicht – erreichte – hat erreicht)
βρίσκω (π.χ. κάποιον στο τηλέφωνο)
feiern (er feiert – feierte – hat gefeiert)
γιορτάζω
mit Ihnen
με σας
herzlich
εγκάρδιος
Herzliche Grüße!
Εγκάρδιους χαιρετισμούς!
wieder
πάλι
bei uns
σε μας
übernachten (er übernachtet – übernachtete –
διανυκτερεύω
hat übernachtet)
hoffen (er hofft – hoffte – hat gehofft)
ελπίζω
der Plan, "-e
το σχέδιο
der Feiertag, -e
η αργία
über die Feiertage
για τις ημέρες των εορτών
zu uns nach Hause
σε εμάς στο σπίτι
chinesische Schriftzeichen
τα κινέζικα ιδεογράμματα
unbedingt
οπωσδήποτε
das Gästezimmer, -
ο ξενώνας
der Gruß, "-e
ο χαιρετισμός
wen?
ποιόν;
anrufen (er ruft an – rief an – hat angerufen)
καλώ στο τηλέφωνο
bei +D (Präposition)
κοντά σε (πρόθεση)
bei Familie Schneider
στην οικογένεια Σνάιντερ
brechen (er bricht – brach – hat gebrochen)
σπάω
laufen (er läuft – lief – ist gelaufen)
περπατώ
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Σας εύχομαι Χαρούμενα Χριστούγεννα και
μια καλή νέα χρονιά!
buchen (er bucht – buchte – hat gebucht)
κάνω κράτηση
jdm. Arbeit machen
κουράζω κάποιον
absagen (er sagt ab – sagte ab – hat abgesagt)
ακυρώνω
2
Kb.S. 78
zusagen (er sagt zu – sagte zu – hat zugesagt)
δέχομαι
die Absage, -n
η ακύρωση
die Zusage, -n
η αποδοχή
warum?
γιατί;
die Weihnachtseinladung, -n
πρόσκληση για τα Χριστούγεννα
wem?
σε ποιον;
schenken (er schenkt – schenkte – hat
χαρίζω
geschenkt)
das Geschenk, -e
το δώρο
vermuten (er vermutet – vermutete – hat
υποθέτω
vermutet)
welcher? welche? welches?
ποιος; ποια; ποιο;
auf der Liste
στη λίστα
denken (er denkt – dachte – hat gedacht)
σκέφτομαι
glauben (er glaubt – glaubte – hat geglaubt)
πιστεύω
der Fußballschuh, -e
το παπούτσι ποδοσφαίρου
die Konzertkarte, -n
το εισιτήριο συναυλίας
der Ritter, -
ο ιππότης
die Dose, -n
το κουτί
der Lebkuchen, -
είδος παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου
γλυκού
vergleichen (er vergleicht – verglich – hat
συγκρίνω
verglichen)
Kb.S. 79
die Vermutung, -en
η υπόθεση, η εικασία
ganz schnell
πολύ γρήγορα
Lieber nicht.
Καλύτερα όχι.
zusammen
μαζί
der Geburtstag, -e
τα γενέθλια
zum Geburtstag
στα γενέθλια
das Parfum, -s
το άρωμα
der Reiseführer, -
ο ταξιδιωτικός οδηγός
das Kochbuch, "-er
το βιβλίο μαγειρικής
Erfurt
η Ερφούρτη (γερμανική πόλη)
der Wein, -e
το κρασί
3
die CD, -s
το CD
die DVD, -s
το DVD
die Geschenkeliste, -n
η λίστα δώρων
Na gut, einverstanden.
Εντάξει, σύμφωνοι.
Besser nicht!
Καλύτερα όχι!
Na prima!
Θαυμάσια!
Ja, machen wir das.
Ας το κάνουμε.
Sehr gut, das machen wir!
Πολύ καλά, αυτό θα κάνουμε!
vorschlagen (er schlägt vor – schlug vor – hat
προτείνω
vorgeschlagen)
zustimmen (er stimmt zu – stimmte zu – hat
συμφωνώ
zugestimmt)
ablehnen (er lehnt ab – lehnte ab – hat
απορρίπτω
abgelehnt)
Kb.S. 80
die Geschenkidee, -n
η ιδέα δώρου
der Brauch, "-e
το έθιμο
überfliegen (er überfliegt – überflog – hat
ρίχνω μια ματιά, ξεφυλλίζω
überflogen)
der Artikel, -
το άρθρο
die Schülerzeitung, -en
η σχολική εφημερίδα
die Überschrift, -en
η επικεφαλίδα
passen zu +D (er passt – passte – hat gepasst)
ταιριάζω
die Ernte, -n
η σοδειά
der Erntezug, "-e
η πομπή αμαξών της γιορτής της σοδειάς
die Hoffnung, -en
η ελπίδα
der Neubeginn, -e
η νέα αρχή
das Feuer, -
η φωτιά
das Ostern
το Πάσχα
christlich
χριστιανικός
fallen auf +A (er fällt – fiel – ist gefallen)
πέφτω
Ostern fällt immer auf den Sonntag.
Το Πάσχα πέφτει πάντα Κυριακή.
der Vollmond, -e
η πανσέληνος
im Frühling
την άνοιξη
zwischen (Wechselpräposition)
ανάμεσα, μεταξύ (δίπτωτη πρόθεση)
4
die Auferstehung von Jesus Christus
η ανάσταση του Ιησού Χρηστού
der Karfreitag
η Μεγάλη Παρασκευή
der Ostersonntag
η Κυριακή του Πάσχα
der Ostermontag
η Δευτέρα του Πάσχα
das jüdische Pessach-Fest
σημαντική εβραϊκή γιορτή για την
απελευθέρωση των Ισραηλινών από την
κατοχή της Αιγύπτου
gemeinsam
από κοινού, μαζί
die Tradition, -en
η παράδοση
der Tod, -e
ο θάνατος
die Osternachtsfeier
γιορτή την νύχτα του Πάσχα
der Priester, -
ο ιερέας
die Kirche, -n
η εκκλησία
vorlesen (er liest vor – las vor – hat vorgelesen)
διαβάζω (δυνατά)
Der Priester liest in der Kirche aus dem Alten
Testament vor.
Ο ιερέας διαβάζει στην εκκλησία από την
Παλαιά Διαθήκη.
erinnern an +A (er erinnert – erinnerte – hat
θυμάμαι
erinnert)
wahrscheinlich
πιθανόν
die Morgenröte, (Singular)
η ροδαυγή
bedeuten (er bedeutet – bedeutete – hat
σημαίνω
bedeutet)
symbolisieren (er symbolisiert – symbolisierte –
συμβολίζω
hat symbolisiert)
schon immer
ανέκαθεν
in vorchristlicher Zeit
προ Χρηστού
die Kultur, -en
ο πολιτισμός
typisch für
τυπικό για, χαρακτηριστικό για
der Osterhase, -n
ο λαγός του Πάσχα
die Osterfeier, -n
η γιορτή του Πάσχα
die Fruchtbarkeit, (Singular)
η γονιμότητα
das Frühlingsfest, -e
η γιορτή της Άνοιξης
das Hühnerei, -er
το αυγό της κότας
färben (er färbt – färbte – hat gefärbt)
βάφω
verstecken (er versteckt – versteckte – hat
κρύβω
5
versteckt)
bringen (er bringt – brachte – hat gebracht)
φέρνω
suchen (er sucht – suchte – hat gesucht)
ψάχνω
manchmal
μερικές φορές
im Herbst
το φθινόπωρο
der Gott, (Singular)
ο Θεός
danken für +A (er dankt – dankte – hat
ευχαριστώ
gedankt)
auf dem Land
στην επαρχεία
wichtig ≠ unwichtig
σημαντικός ≠ ασήμαντος
schmücken (er schmückt – schmückte – hat
στολίζω
geschmückt)
das Getreide, -
τα σιτηρά
dekorieren (er dekoriert – dekorierte – hat
διακοσμώ
dekoriert)
der Wagen, -
εδώ: η άμαξα
Obst und Gemüse
φρούτα και λαχανικά
durch die Dörfer
μέσα από χωριά
das Festzelt, -e
η μεγάλη σκηνή πανηγυριού
Johannes der Täufer
Ιωάννης ο Βαπτιστής
zusammen hängen (er hängt zusammen – hing
σχετίζομαι
zusammen – hat zusammen gehangen)
die Sommersonnenwende, -n
το θερινό ηλιοστάσιο
der Tanz um das große Feuer
ο χορός γύρω από την μεγάλη φωτιά
der Sprung, "-e
το άλμα
über das Feuer
πάνω από τη φωτιά
der Schutz, (Singular)
η προστασία
böse
κακός
der Dämon, -en
ο δαίμονας
die Krankheit, -en
η αρρώστια
anzünden (er zündet an – zündete an – hat
ανάβω
angezündet)
Kb.S. 81
in anderen Landesteilen
σε άλλα μέρη της χώρας
kaum noch
σχεδόν καθόλου
in den verschiedenen Jahreszeiten
στις διάφορες εποχές του χρόνου
6
der Tagesanzeiger, -
εφημερίδα ημερησίων αγγελιών
die Innenstadt, "-e
το κέντρο της πόλης
interviewen (er interviewt – interviewte – hat
παίρνω συνέντευξη
interviewt)
der Aspekt, -e
ο παράγοντας
aus Schokolade
από σοκολάτα
produzieren (er produziert – produzierte – hat
παράγω
produziert)
Ab.S. 74
der Rest, -e
το υπόλοιπο
das Weihnachtslied, -er
το Χριστουγεννιάτικο τραγούδι
das Geschäft, -e
το μαγαζί
der/ die Versicherungsangestellte, -n
ο ασφαλιστής, η ασφαλίστρια
die Arzthelferin, -nen
η βοηθός ιατρού
wunderbar
θαυμάσιος
lecker
νόστιμος
singen (er singt – sang – hat gesungen)
τραγουδάω
gemütlich ≠ ungemütlich
άνετος ≠ άβολος
wiegen (er wiegt – wog – hat gewogen)
ζυγίζω
das Kilo, -s
το κιλό
3 Kilo mehr
3 κιλά παραπάνω
der Gänsebraten, -
η ψητή χήνα
der Kloß, "-e
ο πατατοκεφτές
die Teigtaschen, (Plural)
οι πίτες
der Kuchenteig, -e
η ζύμη γλυκού
das Neujahrsfest, -e
η πρωτοχρονιάτικη γιορτή
die Bescherung, -en
το μοίρασμα των χριστουγεννιάτικων δώρων
der Weihnachtsteller, -
το χριστουγεννιάτικο πιάτο
die Weihnachtsdekoration, -en
η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση
die Weihnachtsstimmung, -en
η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα
auf jedes einzelne Wort
κάθε μεμονωμένη λέξη
auf bestimmte Informationen
συγκεκριμένες πληροφορίες
das Schlüsselwort, "-er
η λέξη κλειδί
mehrmals
πολλές φορές
das Gericht, -e
το φαγητό
7
Ab.S. 76
die Zutat, -en
το συστατικό
der Arbeitsschritt, -e
η εργασία, το βήμα (εργασιών)
backen (er bäckt – buk – hat gebacken)
ψήνω
mitbringen (er bringt mit – brachte mit – hat
φέρνω μαζί
mitgebracht)
Ab.S. 77
abholen (er holt ab – holte ab – hat abgeholt)
παραλαμβάνω
die Einkaufszeit, -en
η ώρα που μπορεί κανείς να ψωνίσει
die Einkaufsstraße, -n
ο εμπορικός δρόμος
die persönliche Einkäuferin
το άτομο που έχει αναλάβει τα προσωπικά
σας ψώνια
der Kunde, -n
ο πελάτης
die Kundin, -nen
η πελάτισσα
der Metzger, -
ο κρεοπώλης
der Vorschlag, "-e
η πρόταση
auswählen (er wählt aus – wählte aus – hat
επιλέγω
ausgewählt)
der Chef, -s
ο διευθυντής
die Chefin, -nen
η διευθύντρια
die Geburtstagstorte, -n
η τούρτα γενεθλίων
das Rezept, -e
η συνταγή
Ab.S. 79
die Geschichte, -n
η ιστορία
Ab.S. 80
der Silvesterbrauch, "-e
το έθιμο της παραμονής της πρωτοχρονιάς
die Luftschlange, -n
η σερπαντίνα
das Feuerwerk, -e
το πυροτέχνημα
der Himmel, -
ο ουρανός
am Himmel
στον ουρανό
tauschen (er tauscht – tauschte – hat getauscht)
ανταλλάζω
Tauschen Sie mein Buch gegen Ihre Tasche?
Ανταλλάζετε το βιβλίο μου με την τσάντα
σας;
Ab.S. 78
8
DaF kompakt A2 - Lektion 10
Lektion 10
Kb.S. 84
umziehen (er zieht um – zog um – ist
μετακομίζω (αλλάζω σπίτι)
umgezogen)
ausziehen (er zieht aus – zog aus – ist
μετακομίζω (από το παλιό σπίτι)
ausgezogen)
einziehen (er zieht ein – zog ein – ist
μετακομίζω (στο καινούριο σπίτι)
eingezogen)
Kb.S. 85
das Viertel, -
η συνοικία
wohnen (er wohnt – wohnte – hat gewohnt)
μένω
der Kreis, -e
η περιφέρεια
das Quartier, -e
η συνοικία (στην Ελβετία)
der Vorteil, -e
το προτέρημα
der Nachteil, -e
το μειονέκτημα
die Einkaufsmöglichkeit, -en
η δυνατότητα να ψωνίσει κάποιος
das Kaufhaus, "-er
το πολυκατάστημα
das Geschäft, -e
το μαγαζί
die Wohnung, -en
το διαμέρισμα
wunderschön
θαυμάσιος
die Lage, -n
η τοποθεσία
der See, -n
η λίμνη
am See
στη λίμνη
die Miete, -n
το ενοίκιο
Da gibt es nicht so hohe Mieten.
Εκεί τα ενοίκια δεν είναι τόσο ψηλά.
die Verkehrsverbindung, -en
η συγκοινωνιακή σύνδεση
außerhalb
εκτός, έξω από
zentral
κεντρικός
die Altstadt, "-e
η παλιά πόλη
das Wohnungsangebot, -e
η προσφορά κατοικιών
oben ≠ unten
πάνω ≠ κάτω
sofort
αμέσως
total
εντελώς
9
renoviert
ανακαινισμένος
der Parkettboden, "-
το ξύλινο πάτωμα (παρκέ)
OG c das Obergeschoss, -e
ο όροφος
der Lift, -e
το ασανσέρ, ο ανελκυστήρας
die Küche, -n
η κουζίνα
das Bad, "-er
το μπάνιο
sep. c separat
χωριστός
der Keller, -
το υπόγειο
die Waschmaschine, -n
το πλυντήριο
der Mietzins, -en
το ενοίκιο (στην Αυστρία και στην Ελβετία)
pro
ανά
pro Monat
ανά μήνα
inkl. c inklusive
συμπεριλαμβανομένου
die Nebenkosten, (Plural)
τα κοινόχρηστα
die 3-Zimmerwohnung, -en
το τριάρι διαμέρισμα
m² c der Quadratmeter, -
το τετραγωνικό μέτρο
der Balkon, -e
το μπαλκόνι
das Wohnzimmer, -
το σαλόνι
das Schlafzimmer, -
η κρεβατοκάμαρα
u. c und
και
gr. c großer
μεγάλος
der Korridor, -e
ο διάδρομος
das Laminat, -e
είδος πατώματος που μοιάζει με ξύλο
der Abstellraum, "-e
η αποθήκη
zum 1.9.
την 1.9.
der Nachmieter, -
ο επόμενος ενοικιαστής
ca. c circa
περίπου
der Altbau, -ten
το παλιό κτίσμα
verkehrsgünstig gelegen
τοποθεσία με ευνοϊκή πρόσβαση και
μετακίνηση
der Kamin, -e
το τζάκι
m. c mit
με
das Fenster, -
το παράθυρο
10
teilmöbl. c teilmöbliert
μερικώς επιπλωμένος
NK c die Nebenkosten, (Plural)
τα κοινόχρηστα
CHF c Schweizer Franken
τα Ελβετικά Φράγκα
die Kaution, -en
η εγγύηση
melden (er meldet – meldete – hat gemeldet)
εδώ: επικοινωνώ
unter der Telefonnummer
στον αριθμό τηλεφώνου
der Südbalkon, -e
μπαλκόνι που βλέπει νότια
ruhig gelegen
ήσυχη περιοχή
die Etage, -n
ο όροφος
das Reihenhaus, "-er
η μονοκατοικία σε σειρά μονοκατοικιών
das Kinderzimmer, -
το παιδικό δωμάτιο
das Gästezimmer, -
ο ξενώνας
möbliert
επιπλωμένος
hell ≠ dunkel
φωτεινός ≠ σκοτεινός
der Raum, "-e
η αίθουσα
die Möbel, (Plural)
τα έπιπλα
praktisch ≠ unpraktisch
πρακτικός ≠ μη πρακτικός
freundlich ≠ unfreundlich
φιλικός ≠ αγενής
die Schrankwand, "-e
το σύνθετο
die Nettomiete, -n
το ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα
die Monatsmiete, -n
το μηνιαίο ενοίκιο
der Besichtigungstermin, -e
εδώ: το ραντεβού για να δεις το σπίτι που
θέλεις να νοικιάσεις ή να αγοράσεις
sof. c sofort
αμέσως
ab sofort
από αυτή τη στιγμή
die Dachwohnung, -en
το ρετιρέ, η σοφίτα
die Terrasse, -n
η ταράτσα
der Ausblick, -e
η θέα
Ausblick auf die Züricher Altstadt
η θέα προς την παλιά πόλη της Ζυρίχης
der Parkplatz, "-e
η θέση στάθμευσης
der Kontakt, -e
η επαφή
die Anzeige, -n
η αγγελία
passen (er passt – passte – hat gepasst)
ταιριάζω
11
Kb.S. 86
das Angebot, -e
η προσφορά
günstig ≠ ungünstig
βολικός ≠ άβολος
die Wohnungsbesichtigung, -en
η περιήγηση του σπιτιού που ενοικιάζεται ή
πουλιέται
der Begriff, -e
ο όρος
das Gebäude, -
το κτήριο
das Mehrfamilienhaus, "-er
η πολυκατοικία
das Geschäftshaus, "-er
το κτήριο που φιλοξενεί γραφεία και
μαγαζιά
der Vormieter, -
ο προηγούμενος ενοικιαστής
frei
ελεύθερος
der Interessent, -en
ο ενδιαφερόμενος
die Probezeit, -en
η δοκιμαστική περίοδος
die Höhe, -n
το ύψος
die Ablöse, -n
χρηματικό ποσό που δίνει ο επόμενος
ενοικιαστής στον προηγούμενο για τυχόν
έπιπλα ή συσκευές που πρόκειται να
κρατήσει
die Straßenbahn, -en
το τραμ
der Vermieter, -
ο εκμισθωτής
die Vermieterin, -nen
η εκμισθώτρια
begrüßen (er begrüßt – begrüßte – hat begrüßt)
χαιρετώ
der Einzugstermin, -e
η ημερομηνία που μπορείς να μπεις στο
καινούριο σπίτι
früher ≠ später
νωρίτερα ≠ αργότερα
die Bank, -en
η τράπεζα
bestehen (er besteht – bestand – hat bestanden) περνάω (π.χ. εξέταση)
Er hat die Probezeit bestanden.
Πέρασε τη δοκιμαστική περίοδο.
der Abschied, -e
ο αποχαιρετισμός
der Platz, "-e
η θέση
die Tiefgarage, -n
το υπόγειο γκαράζ
die feste Stelle
η σταθερή δουλειά
möglich
δυνατόν
klingeln (er klingelt – klingelte – hat geklingelt)
χτυπάω το κουδούνι
die Linie, -n
η γραμμή
12
Kb.S. 87
zu Fuß
με τα πόδια
auf der linken Seite
στην αριστερή πλευρά
der Mietvertrag, "-e
το μισθωτήριο
die Sekretärin, -nen
η γραμματέας
ausfüllen (er füllt aus – füllte aus – hat
συμπληρώνω
ausgefüllt)
insgesamt
συνολικά
der Fehler, -
το λάθος
korrigieren (er korrigiert – korrigierte – hat
διορθώνω
korrigiert)
der Zivilstand, (Schweiz)
η οικογενειακή κατάσταση
der Familienstand, (Deutschland)
die Basismiete, -n (Schweiz)
το βασικό ενοίκιο (χωρίς κοινόχρηστα)
die Grundmiete/ die Kaltmiete, -n
(Deutschland)
der Mietzins, -en (Schweiz)
το ενοίκιο
die Miete, -n (Deutschland)
die Vertragspartei, -en
το συμβαλλόμενο μέλος
verheiratet
παντρεμένος
verwitwet
χήρος
geschieden
διαζευγμένος
das Mietobjekt, -e
το αντικείμενο που ενοικιάζεται
außerdem
εκτός αυτού
der Mietbeginn
η έναρξη μίσθωσης
das Mietende
η λήξη μίσθωσης
befristet ≠ unbefristet
ορισμένου χρόνου ≠ αορίστου
netto ≠ brutto
καθαρό ≠ μικτό (π.χ. εισόδημα)
der Mieter, -
ο ενοικιαστής
die Mieterin, -nen
η ενοικιαστής
die Hausordnung, -en
ο κανονισμός πολυκατοικίας
der Paragraf, -en
η παράγραφος
das Allgemeine, (Singular)
τα γενικά
die Sauberkeit, (Singular)
η καθαριότητα
der Lärm, (Singular)
ο θόρυβος, η φασαρία
13
Kb.S. 88
die Waschküche, -n
το πλυσταριό
die Sicherheit, (Singular)
η ασφάλεια
der Schlüssel, -
το κλειδί
das Possessivpronomen, - (Grammatik)
η κτητική αντωνυμία
die Fantasie-Person, -en
το φανταστικό πρόσωπο
hinstellen (er stellt hin – stellte hin – hat
τοποθετώ (εκεί)
hingestellt)
Stell das doch da hin!
Τοποθέτησέ το εκεί πέρα!
das Möbellager, -
η αποθήκη επίπλων
die Badewanne, -n
η μπανιέρα
der Schreibtisch, -e
το γραφείο
das Bett, -en
το κρεβάτι
der Herd, -e
η κουζίνα (συσκευή)
der Kühlschrank, "-e
το ψυγείο
das Sofa, -s/ die Couch, -en
ο καναπές
das Regal, -e
η βιβλιοθήκη
die Spüle, -n
ο νεροχύτης
die Matratze, -n
το στρώμα
der Teppich, -e
το χαλί
das Waschbecken, -
ο νιπτήρας
der Spiegel, -
ο καθρέφτης
umräumen (er räumt um – räumte um – hat
αλλάζω διαρρύθμιση
umgeräumt)
stellen (er stellt – stellte – hat gestellt)
τοποθετώ κατακόρυφα
bringen (er bringt – brachte – hat gebracht)
φέρνω
legen (er legt – legte – hat gelegt)
τοποθετώ οριζόντια
auf (Präposition)
πάνω σε (πρόθεση)
auf die andere Matratze
πάνω στο άλλο στρώμα
der Flur, -e
το χολ
in den Flur
στο χολ
die Wand, "-e
ο τοίχος
an die Wand
στον τοίχο
an (Präposition)
κοντά σε (κάθετη επιφάνεια)
die Tür, -en
η πόρτα
14
Kb.S. 89
neben die Tür
δίπλα στην πόρτα
neben (Präposition)
δίπλα σε (πρόθεση)
in (Präposition)
μέσα σε (πρόθεση)
in den Keller
στο υπόγειο
hängen (er hängt – hängte – hat gehängt)
κρεμάω
der Küchenschrank, "-e
η ντουλάπα κουζίνας
die Kaffeemaschine, -n
η καφετιέρα
die Steckdose, -n
η πρίζα
über (Präposition)
πάνω από (πρόθεση)
über dem Herd
πάνω από την κουζίνα
die Wechselpräposition, -en (Grammatik)
η δίπτωτη πρόθεση
gemütlich ≠ ungemütlich
άνετος ≠ άβολος
eingerichtet
επιπλωμένος
einzeichnen (er zeichnet ein – zeichnete ein –
σημειώνω
hat eingezeichnet)
der Plan, "-e
το σχέδιο
der Ausdruck, "-e
η έκφραση
benutzen (er benutzt – benutzte – hat benutzt)
χρησιμοποιώ
die Hilfe, -n
η βοήθεια
besonders
ιδιαίτερα
gefallen (er gefällt – gefiel – hat gefallen)
αρέσω
Mein Zimmer gefällt mir gut.
Μου αρέσει πολύ το δωμάτιό μου.
stehen (er steht – stand – hat gestanden)
στέκομαι, βρίσκομαι όρθια
quer
δια μέσου
Wir haben das Regal quer in den Raum
gestellt.
Βάλαμε τη βιβλιοθήκη δια μέσου του
δωματίου.
teilen (er teilt – teilte – hat geteilt)
χωρίζω
wirken (er wirkt – wirkte – hat gewirkt)
εδώ: φαίνομαι
schmal ≠ breit
στενός ≠ φαρδύς
die Decke, -n
η κουβέρτα
das Kissen, -
το μαξιλάρι
aussehen (er sieht aus – sah aus – hat
φαίνομαι εξωτερικά
ausgesehen)
gegenüber (Präposition)
απέναντι (πρόθεση)
15
der Fernseher, -
η τηλεόραση
etc. c et cetera
κλπ.
der Teil, -e
το μέρος
in den Teil rechts
στο δεξί μέρος
der Kleiderschrank, "e
η ντουλάπα για τα ρούχα
vor (Präposition)
μπροστά από (πρόθεση)
vor das Fenster
μπροστά από το παράθυρο
der Schreibtischstuhl, "e
η καρέκλα γραφείου
scheußlich
φρικτός
Der war einfach scheußlich.
Ήταν απλά φρικτός.
der Müll, (Singular)
τα σκουπίδια
zufrieden ≠ unzufrieden
ευχαριστημένος ≠ δυσαρεστημένος
umarmen (er umarmt – umarmte – hat
αγκαλιάζω
umarmt)
Ab.S. 82
hängen (er hängt – hing – hat gehangen)
κρέμομαι
liegen (er liegt – lag – hat gelegen)
βρίσκομαι (σε οριζόντια θέση)
preiswert
φθηνός
die Himmelsrichtung, -en
το σημείο του ορίζοντα
der Norden
ο βορράς
nördlich
βόρεια
der Nordosten
τα βορειοανατολικά
nordöstlich
βορειοανατολικά
der Nordwesten
τα βορειοδυτικά
nordwestlich
βορειοδυτικά
der Süden
ο νότος
südlich
νότια
der Südosten
τα νοτιοανατολικά
südöstlich
νοτιανατολικά
der Südwesten
τα νοτιοδυτικά
südwestlich
νοτιοδυτικά
der Osten
η ανατολή
16
Ab.S. 83
Ab.S. 84
östlich
ανατολικά
der Westen
η δύση
westlich
δυτικά
das Einfamilienhaus, "-er
η μονοκατοικία
der Neubau, -ten
το νεόκτιστο κτήριο
sondern
αλλά (πρέπει να προηγηθεί άρνηση!)
verschenken (er verschenkt – verschenkte – hat
χαρίζω
verschenkt)
die Kommode, -n
το κομό, η συρταριέρα
der Küchenstuhl, "-e
η καρέκλα κουζίνας
verkaufen (er verkauft – verkaufte – hat
πουλάω
verkauft)
Ab.S. 85
Ab.S. 86
tauschen (er tauscht – tauschte – hat getauscht)
ανταλλάσσω
geräumig
ευρύχωρος
offen ≠ geschlossen
ανοιχτός ≠ κλειστός
der Kellerraum, "-e
η υπόγεια αποθήκη
der Stichpunkt, -e
η σημείωση
spitz
μυτερός
flach
επίπεδος
fünfstöckig
πενταώροφος
vierstöckig
τετραώροφος
der Eingang, "-e
η είσοδος
der Ausgang, "-e
η έξοδος
der Baum, "-e
το δέντρο
das Dachgeschoss, -e
η σοφίτα
das Erdgeschoss, -e
το ισόγειο
Wann passt es Ihnen?
Πότε σας βολεύει;
das Treppenhaus, "-er
το κλιμακοστάσιο
das Rauchverbot, -e
η απαγόρευση του καπνίσματος
die Mülltonne, -n
ο κάδος απορριμμάτων
die Mittagsruhe, (Singular)
η μεσημεριανή ανάπαυση
der Hof, "-e
η αυλή
der Spielplatz, "-e
η παιδική χαρά
17
die Wäsche, (Singular)
η μπουγάδα
waschen (er wäscht – wusch – hat gewaschen)
πλένω
abschließen (er schließt ab – schloss ab – hat
κλειδώνω
abgeschlossen)
Ab.S. 87
das Haustier, -e
το κατοικίδιο ζώο
die Nachtruhe, (Singular)
νυχτερινή ησυχία
täglich
καθημερινά
üben (er übt – übte – hat geübt)
ασκούμαι
gehören (er gehört – gehörte – hat gehört)
ανήκω
der Zwilling, -e
ο δίδυμος
die Besprechung, -en
η σύσκεψη
lassen (er lässt – ließ – hat gelassen)
αφήνω
die Bitte, -n
η παράκληση
unbedingt
οπωσδήποτε
anhängen (er hängt an – hängte an – hat
επισυνάπτω
angehängt)
Ab.S. 88
Ab.S. 89
hinter (Präposition)
πίσω από (πρόθεση)
unter (Präposition)
κάτω από (πρόθεση)
der Terminkalender, -
η ατζέντα
der Kreis, -e
ο κύκλος
18
DaF kompakt A2 - Lektion 11
Lektion 11
Kb.S. 92
Auf nach Köln.
Εμπρός για την Κολωνία.
die Stadtansicht, -en
άποψη της πόλης
der Karneval, -e
το καρναβάλι
die Jahreszeit, -en
η εποχή του χρόνου
dauern (er dauert – dauerte – hat gedauert)
διαρκώ
der Aschermittwoch
η πρώτη Τετάρτη της Σαρακοστής
der Höhepunkt, -e
η κορυφαία στιγμή
Straßenkarneval, -e
το καρναβάλι στους δρόμους
der Rosenmontag
η Καθαρά Δευτέρα
Mio. c Millionen
εκατομμύρια
der Besucher, -
ο επισκέπτης
seit (Präposition + D)
εδώ: εδώ και (πρόθεση)
1388 c dreizehnhundert achtundachtzig
χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ (χρονολογία)
der Bürger, -
ο πολίτης
die Bürgerin, -nen
η πολίτης
gründen (er gründet – gründete – hat
ιδρύω
gegründet)
zurzeit
αυτό τον καιρό
das Ausland, (Singular)
το εξωτερικό
aus dem Ausland
από το εξωτερικό
nah
κοντά
an (Präposition)
κοντά σε
gehören zu +D (er gehört – gehörte – hat
ανήκω σε
gehört)
bedeutend
σημαντικός
die Kathedrale, -n
ο καθεδρικός Ναός
weltweit
παγκοσμίως
der Bau, -ten
το κτίσμα
der Turm, "-e
ο πύργος
der Römer, -
ο Ρωμαίος
19
beliebt
δημοφιλής
das Ziel, -e
ο στόχος
der Tourist, -en
ο τουρίστας
die Touristin, -nen
η τουρίστρια
die Kneipe, -n
η μπυραρία
Warum gerade Köln?
Γιατί ειδικά η Κολωνία;
kennen lernen (er lernt kennen – lernte kennen
γνωρίζω για πρώτη φορά
– hat kennen gelernt)
die Sprache, -n
η γλώσσα
das Studium, Studien
η σπουδή
Er möchte von zu Hause weg.
Θέλει να φύγει από το σπίτι.
kennen (er kennt – kannte – hat gekannt)
γνωρίζω
hoffen (er hofft – hoffte – hat gehofft)
ελπίζω
der Alltag, (Singular)
η καθημερινότητα
verstehen (er versteht – verstand – hat
κατανοώ
verstanden)
Kb.S. 93
die WG c die Wohngemeinschaft, -en
το κοινόβιο
weil (kausale Konjunktion mit Nebensatz)
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος με δευτερεύουσα
πρόταση)
dass (Konjunktion mit Nebensatz)
ότι (σύνδεσμος με δευτερεύουσα πρόταση)
konjugiert (Grammatik)
κλιτός
der Nebensatz, "-e (Grammatik)
η δευτερεύουσα πρόταση
der Hauptsatz, "-e (Grammatik)
η κύρια πρόταση
das Komma, -ta
το κόμμα (γραμματική)
der Grund, "-e
η αιτία
glauben (er glaubt – glaubte – hat geglaubt)
πιστέυω
wissen (er weiß – wusste – hat gewusst)
ξέρω
studieren (er studiert – studierte – hat studiert)
σπουδάζω
das Statistische Bundesamt
η Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας
informieren (er informiert – informierte – hat
πληροφορώ
informiert)
der/die Studierende, -n
αυτός/αυτή που σπουδάζει
ausländisch
ξένος, αλλοδαπός
die Hochschule, -n
η Ανωτάτη σχολή
20
neben (Präposition)
παράλληλα με (πρόθεση)
seit Jahren
εδώ και χρόνια
das Lieblingsland, "er
η αγαπημένη χώρα
der Student, -en
ο φοιτητής
die Studentin, -nen
η φοιτήτρια
der NC c der Numerus Clausus
ο περιορισμός στον αριθμό εισακτέων σε
ανωτάτη ή ανωτέρα σχολή
die Studiengebühr, -en
τα δίδακτρα
attraktiv
ελκυστικός
der Vergleich, -e
η σύγκριση
zum Vergleich
για σύγκριση
das Wintersemester, -
το χειμερινό εξάμηνο
im Wintersemester
στη διάρκεια του χειμερινού εξάμηνου
knapp
παρά λίγο
davon
από αυτούς
die Auslandserfahrung, -en
η εμπειρία της ζωής στο εξωτερικό
das Sprachproblem, -e
το πρόβλημα γλώσσας
leben (er lebt – lebte – hat gelebt)
ζω
Das stimmt.
Αυτό αληθεύει.
die Kultur, -en
ο πολιτισμός
fremd
ξένος
die Fremdsprache, -n
η ξένη γλώσσα
verbessern (er verbessert – verbesserte – hat
βελτιώνω
verbessert)
wichtig ≠ unwichtig
σημαντικός ≠ ασήμαντος
günstig
φθηνός
das Leben
η ζωή
das Studentenleben
η φοιτητική ζωή
genießen (er genießt – genoss – hat genossen)
απολαμβάνω
sammeln (er sammelt – sammelte – hat
συλλέγω
gesammelt)
Kb.S. 94
Juhu!
Ζήτω!
Oh weh!
Αλίμονό μου!
inzwischen
εν τω μεταξύ
21
einrichten (er richtet ein – richtete ein – hat
διακοσμώ
eingerichtet)
sich erinnern an +A (er erinnert sich – erinnerte
θυμάμαι
sich – hat sich erinnert)
in der Nähe
κοντά
der Mitbewohner, -
ο συγκάτοικος
die Mitbewohnerin, -nen
η συγκάτοικος
ganz schön anstrengend
αρκετά κουραστικό
die Regel, -n
ο κανόνας
abwaschen (er wäscht ab – wusch ab – hat
πλένω πιάτα
abgewaschen)
sich merken (er merkt sich – merkte sich – hat
αποστηθίζω
sich gemerkt)
vorbei sein
τελείωσε
im Moment
αυτή την στιγμή
auf der Suche sein nach +D
είμαι σε αναζήτηση για
sich erkälten (er erkältet sich – erkältete sich –
κρυολογώ
hat sich erkältet)
husten (er hustet – hustete – hat gehustet)
βήχω
sich Sorgen machen um +A
ανησυχώ για
sich erholen (er erholt sich – erholte sich – hat
ξεκουράζομαι
sich erholt)
sich fühlen (er fühlt sich – fühlte sich – hat sich
αισθάνομαι
gefühlt)
einsam
μοναχικός
sich für jdn. Zeit nehmen
αφιερώνω χρόνο σε κάποιον
unbedingt
οπωσδήποτε
wiedersehen (er sieht wieder – sah wieder – hat
ξαναβλέπω
wiedergesehen)
vorschlagen (er schlägt vor – schlug vor – hat
προτείνω
vorgeschlagen)
Kb.S. 95
das Reflexivpronomen, - (Grammatik)
η αυτοπαθής αντωνυμία
der Geschirrspüler, -
το πλυντήριο πιάτων
einschalten (er schaltet ein – schaltete ein – hat
βάζω μπροστά
eingeschaltet)
ausräumen (er räumt aus – räumte aus – hat
αδειάζω
ausgeräumt)
22
rausbringen (er bringt raus – brachte raus – hat
βγάζω
rausgebracht)
den Müll rausbringen
βγάζω τα σκουπίδια
entsorgen (er entsorgt – entsorgte – hat
διαθέτω
entsorgt)
das Altpapier entsorgen
διαθέτω παλιό χαρτί στην ανακύκλωση
hängen (er hängt – hing – hat gehangen)
κρέμομαι
putzen (er putzt – putzte – hat geputzt)
καθαρίζω
abwechselnd
εναλλάξ
aufräumen (er räumt auf – räumte auf – hat
συγυρίζω
aufgeräumt)
staubsaugen (er staubsaugt – staubsaugte –
σκουπίζω με ηλεκτρική σκούπα
hat gestaubsaugt)
der Jahresputz, (Singular)
ετήσια γενική καθαριότητα
die Hausordnung, -en
ο κανονισμός πολυκατοικίας
die Heizkosten, (Plural)
τα έξοδα θέρμανσης
extra
επιπλέον
täglich
καθημερινά
dürfen (er darf – durfte – hat gedurft)
μου επιτρέπεται
Modalverb
ähnlich
παρόμοιος
Ich meine, dass…
Πιστεύω, ότι …
Ich bin der Meinung, dass…
Είμαι της άποψης, ότι …
Ich finde, dass …
Βρίσκω, ότι …
Ich denke, dass …
Πιστεύω, ότι …
Bei uns ist es anders, weil …
Σε μας είναι διαφορετικά, διότι …
Bei uns ist das kein Problem, weil …
Για μας δεν είναι πρόβλημα αυτό, διότι …
der Anfangszeitpunkt, -e
στιγμή εκκίνησης
der Endzeitpunkt, -e
στιγμή τερματισμού
die Häufigkeit, -en
η συχνότητα
die Nachricht, -en
το μήνυμα, το σημείωμα
dran sein
είναι η σειρά μου
das Putzmittel. -
το καθαριστικό
das Spülmittel, -
το απορρυπαντικό πιάτων
an der Uni
στο πανεπιστήμιο
23
Kb.S. 96
sich an die Regeln halten
τηρώ τους κανόνες
der Dialekt, -e
η διάλεκτος
ein lebendiger Dialekt
η ζωντανή διάλεκτος
die Tradition, -en
η παράδοση
mit langer Tradition
μακράς παράδοσης
die Literatur, -en
η λογοτεχνία
eine eigene Literatur
μια προσωπική λογοτεχνία
das Lied, -er
το τραγούδι
typische Lieder
χαρακτηριστικά τραγούδια
verwenden (er verwendet – verwendete – hat
χρησιμοποιώ
verwendet)
alltäglich
καθημερινός
das Kommunikationsmittel, -
το μέσο επικοινωνίας
das Hochdeutsch, (Singular)
η επίσημη γερμανική γλώσσα
die typische Kölner Färbung
η χαρακτηριστική απόχρωση της διαλέκτου
στην Κολωνία
der Wortanfang, "-e
αρχή της λέξης
klingen (er klingt – klang – hat geklungen)
ακούγομαι
die Stadtsparkasse, -n
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της πόλης
die Akademie, -n
η ακαδημία
anbieten (er bietet an – bot an – hat angeboten) προσφέρω
Kb.S. 97
der/die Zugezogene, -n
ο ξενόφερτος/ η ξενόφερτη
der Abschlusstest, -e
το τελικό διαγώνισμα
das Abitur, -e
το απολυτήριο γερμανικού λυκείου
außerdem
εκτός αυτού
die Bibliothek, -en
η βιβλιοθήκη
die Sammlung, -en
η συλλογή
erkennen (er erkennt – erkannte – hat erkannt)
αναγνωρίζω
die Adjektivendung, -en (Grammatik)
η κατάληξη επιθέτου
sitzen (er sitzt – saß – hat gesessen)
κάθομαι
erzählen (er erzählt – erzählte – hat erzählt)
διηγούμαι
der Umzug, "-e
η μετακόμιση
ganz anders
τελείως διαφορετικά
sympathisch ≠ unsympathisch
συμπαθητικός ≠ αντιπαθητικός
24
Ab.S. 90
Ab.S. 91
Ab.S. 92
vor allem
προ πάντων
der Witz, -e
το ανέκδοτο
lachen (er lacht – lachte – hat gelacht)
γελάω
sich allein und fremd fühlen
αισθάνομαι μόνος και ξένος
frustrierend
απογοητευτικός
klagen (er klagt – klagte – hat geklagt)
παραπονιέμαι
Was ist los in Linz?
Τι συμβαίνει στο Λιντς;
die Erfahrung, -en
η εμπειρία
die Reihenfolge, -n
η σειρά
Sieh den Tatsachen ins Auge!
Βλέπε τα πράγματα όπως έχουν!
Et es wie et es. c Es ist wie es ist.
Τα πράγματα είναι όπως είναι.
Hab keine Angst vor der Zukunft!
Μη φοβάσαι το μέλλον!
Et kütt wie et kütt. c Es kommt wie es
kommt.
Θα έρθουν όπως έρθουν.
rau
άγριος, πρωτόγονος
mit Leib und Seele
ψυχή και σώματι
die Sitten und Bräuche
τα ήθη και έθιμα
der Karfreitag
η Μεγάλη Παρασκευή
die Biografie, -n
η βιογραφία
die Kirche, -n
η εκκλησία
der Dom, -e
η μητρόπολη
der Klub, -s
η λέσχη
die Gebühren, (Plural)
τα δίδακτρα
das Wohnheim, -e
η εστία
das Fach, "-er
το μάθημα
der Ruf
η φήμη
weit weg
πολύ μακριά
die Wirtschaftsmathematik
τα οικονομικά μαθηματικά
die Sehenswürdigkeit, -en
το αξιοθέατο
der Studienplatz, "-e
η θέση φοίτησης
derzeit
αυτή τη στιγμή
berühmt
διάσημος
mögen (er mag – mochte – hat gemocht)
συμπαθώ
Modalverb
25
die Grafik, -en
η εικόνα, η στατιστική
absolvieren (er absolviert – absolvierte – hat
αποπερατώνω, τελειώνω
absolviert)
Ab.S. 93
Ab.S. 94
die Gesundheit, (Singular)
η υγεία
Das passt mir gut.
Αυτό με βολεύει πολύ.
sich waschen (er wäscht sich – wusch sich – hat
πλένομαι
sich gewaschen)
sich vorstellen (er stellt sich vor – stellte sich vor
φαντάζομαι
– hat sich vorgestellt)
sich kümmern um +A (er kümmert sich –
φροντίζω για
kümmerte sich – hat sich gekümmert)
Ab.S. 95
einschalten ≠ ausschalten
ανοίγω ≠ κλείνω (π.χ. συσκευή)
zumachen ≠ aufmachen
ανοίγω ≠ κλείνω (π.χ. παράθυρο)
abschließen ≠ aufschließen
κλειδώνω ≠ ξεκλειδώνω
ausräumen ≠ einräumen
αδειάζω ≠ γεμίζω (π.χ. πλυντήριο πιάτων)
anmachen ≠ ausmachen
ανάβω ≠ σβήνω (π.χ. φως)
der Termin, -e
η προθεσμία, το ραντεβού
ohne Ende
χωρίς τέλος, άπειρα
kontrollieren (er kontrolliert – kontrollierte –
ελέγχω
hat kontrolliert)
Ab.S. 96
Ab.S. 97
Sie verstehen nur Bahnhof.
Δεν καταλαβαίνετε γρυ.
übernächster, übernächstes, übernächste
μεθεπόμενος, μεθεπόμενο, μεθεπόμενη
per
μέσω
der Topf, "-e
η κατσαρόλα
der Knödel, -
είδος κεφτέ
der Löffel, -
το κουτάλι
das Söckchen, -
το σοσόνι
das Hörbuch, "-er
το ηλεκτρονικό βιβλίο
der Korb, "-e
το καλάθι
der Kloß, "-e
ο σβόλος
verrückt
τρελός
köstlich
νόστιμος
26
DaF kompakt A2 - Lektion 12
Lektion 12
Kb.S. 100
die Bankgeschichte, -n
η ιστορία των τραπεζών
der Privatkunde, -n
ο ιδιώτης πελάτης
der Service, -s
το σέρβις
kostenlos
δωρεάν
das Girokonto, -konten
ο τρεχούμενος λογαριασμός
die EC – Karte, -n
η Ευρωκάρτα
kostenfrei
χωρίς έξοδα
das Bargeld, (Singular)
τα μετρητά
abheben (er hebt ab – hob ab – hat abgehoben)
κάνω ανάληψη
der Geldautomat, -en
το μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής
In Deutschland kann man an 25 000
Geldautomaten Bargeld abheben.
Στη Γερμανία μπορεί κανείς σε 25 000
μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής να
σηκώσει μετρητά.
kurzfristig
βραχυπρόθεσμα
anlegen (er legt an – legte an – hat angelegt)
καταθέτω
das Tagesgeldkonto, -konten
ο λογαριασμός ημερήσιας ανάληψης
aktuell
επίκαιρος
der Zins, -en
ο τόκος
beraten (er berät – beriet – hat beraten)
συμβουλεύω
persönlich
προσωπικά
der Termin, -e
το ραντεβού
vereinbaren (er vereinbart – vereinbarte – hat
συμφωνώ
vereinbart)
unter 0800/6 79 54
στο τηλέφωνο 0800/6 79 54
das Bankgeschäft, -e
οι τραπεζικές εργασίες
die Kondition, -en
ο όρος
die Werbung, -en
η διαφήμιση
die Beratung, -en
η διαβούλευση, η συμβουλή
der Bankschalter, -
το γκισέ της τράπεζας
der/die Bankangestellte, -n
ο/η τραπεζικός υπάλληλος
27
Ja, gern.
Ναι, ευχαρίστως.
Sind Sie schon Kunde bei uns?
Είστε ήδη πελάτης μας;
Gern. Das macht meine Kollegin Frau
Glimpf. Ich sage ihr Bescheid. Sie können
dort vorne so lange Platz nehmen.
Ευχαρίστως. Θα το αναλάβει η συνάδελφος
κα Γκλίμπφ. Θα την ειδοποιήσω. Εσείς
μπορείτε εν τω μεταξύ να καθίσετε εκεί
μπροστά.
eröffnen (er eröffnet – eröffnete – hat eröffnet)
ανοίγω
Ich möchte gern ein Konto eröffnen.
Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό.
in der passenden Reihenfolge
στην κατάλληλη σειρά
die Import-Export-Firma, -Firmen
η εταιρεία εισαγωγών και εξαγωγών
das Gespräch, -e
η συνομιλία
zwischen (Präposition)
μεταξύ (πρόθεση)
vergleichen (er vergleicht – verglich – hat
συγκρίνω
verglichen)
Verzeihung, was bedeutet …?
Με συγχωρείτε, τι σημαίνει …;
Entschuldigung, dass ich noch mal
nachfrage.
Με συγχωρείτε που ξαναρωτάω.
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Με συγχωρείτε αν σας διακόπτω.
Kb.S. 101
Ich habe gehört, dass … Stimmt das?
Άκουσα ότι … Αληθεύει αυτό;
Können Sie das bitte genauer erklären?
Θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε αυτό
λεπτομερώς;
Verstehe ich das richtig?
Κατάλαβα καλά;
die Bedingung, -en
ο όρος
einzahlen (er zahlt ein – zahlte ein – hat
καταθέτω
eingezahlt)
das Sparkonto, -konten
ο λογαριασμός ταμιευτηρίου
die Gebühr, -en
το τέλος, το έξοδο
das Formular, -e
το έντυπο
die Überweisung, -en
η κατάθεση
kosten (er kostet – kostete – hat gekostet)
στοιχίζω
das Online-Banking
οι τραπεζικές συναλλαγές μέσου διαδικτύου
benutzen (er benutzt – benutzte – hat benutzt)
χρησιμοποιώ
die Angabe, -n
το στοιχείο
das Redemittel, -
το μέσο έκφρασης
unten ≠ oben
κάτω ≠ πάνω
28
die Rollen tauschen
αλλάζω ρόλους
begrüßen (er begrüßt – begrüßte – hat begrüßt)
χαιρετώ
der/die Angestellte, -n
ο/η ιδιωτικός υπάλληλος
sich erkundigen nach +D (er erkundigt sich –
πληροφορούμαι για
erkundigte sich – hat sich erkundigt)
nachfragen (er fragt nach – fragte nach – hat
ρωτώ
nachgefragt)
sich bedanken bei +D für +A (er bedankt sich –
ευχαριστώ κάποιον για κάτι
bedankte sich – hat sich bedankt)
sich verabschieden von +D (er verabschiedet
αποχαιρετώ
sich – verabschiedete sich – hat sich
verabschiedet)
der Wunsch, "-e
η επιθυμία
antworten auf +A (er antwortet – antwortete –
απαντώ σε
hat geantwortet)
das Terminal, -s
το τερματικό (υπολογιστή)
PIN eingeben
εισάγετε τον μυστικό αριθμό
EC-Karte einführen
εισάγετε την Ευρωκάρτα
„Überweisung“ anklicken
κάντε κλικ στην «Κατάθεση»
„Beenden“ anklicken
κάντε κλικ στον «Τερματισμό»
Überweisungsdaten eintippen und auf
„Überweisung senden“ drücken
Πληκτρολογήστε τα στοιχεία κατάθεσης και
πατήστε «Αποστολή Κατάθεσης»
eingeben (er gibt ein – gab ein – hat
εισάγω
eingegeben)
einführen (er führt ein – führte ein – hat
εισάγω
eingeführt)
anklicken (er klickt an – klickte an – hat
κάνω κλικ σε
angeklickt)
eintippen (er tippt ein – tippte ein – hat
πληκτρολογώ
eingetippt)
drücken (er drückt – drückte – hat gedrückt)
πιέζω
die Anweisung, -en
η οδηγία
ordnen (er ordnet – ordnete – hat geordnet)
ταξινομώ
der Schritt, -e
το βήμα
verwenden (er verwendet – verwendete – hat
χρησιμοποιώ
verwendet)
Kb.S. 102
Wie konnte das passieren?
Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;
29
Ich möchte Anzeige erstatten.
Θέλω να κάνω μήνυση.
der Polizist, -en
ο αστυνομικός
ausfüllen (er füllt aus – füllte aus – hat
συμπληρώνω
ausgefüllt)
der Geburtsort, -e
ο τόπος γέννησης
das Geschlecht, -er
το γένος
das Geburtsdatum, -daten
η ημερομηνία γέννησης
weiblich ≠ männlich
θηλυκός ≠ αρσενικός
die Postleitzahl, -en
ο ταχυδρομικός κώδικας
merken (er merkt – merkte – hat gemerkt)
αντιλαμβάνομαι
das Geschäft, -e
το μαγαζί
das Portemonnaie, -s
το πορτοφόλι
letzter/letztes/letzte
τελευταίος/τελευταίο/τελευταία
vorletzter/vorletztes/vorletzte
προτελευταίος/προτελευταίο/προτελευταία
zurückgehen (er geht zurück – ging zurück – ist
επιστρέφω
zurückgegangen)
der Bericht, -e
εδώ: η αναφορά
die Innenstadt, "-e
το κέντρο της πόλης
der Kaufhof
επώνυμη αλυσίδα πολυκαταστημάτων της
Γερμανίας
das Spielzeug, -e
το παιχνίδι
die Parfümerie, -n
το αρωματοπωλείο
die Buchhandlung, -en
το βιβλιοπωλείο
bestimmt
συγκεκριμένος
plötzlich
ξαφνικά
das Gedränge, (Singular)
ο συνωστισμός
bekannt
γνωστός
der Krimiautor, -en
ο συγγραφέας αστυνομικών
μυθιστορημάτων
die Lesung, -en
η ανάγνωση, η απαγγελία
eintreffen (er trifft ein – traf ein – ist
φτάνω
eingetroffen)
anrempeln (er rempelt an – rempelte an – hat
σκουντάω
angerempelt)
Plötzlich rempelte mich ein Mann an.
Ξαφνικά με σκούντηξε ένας άνδρας.
30
sich entschuldigen (er entschuldigt sich –
ζητώ συγνώμη
entschuldigte sich – hat sich entschuldigt)
rennen (er rennt – rannte – ist gerannt)
τρέχω
der Ausgang, "-e
η έξοδος
der Eingang, "-e
η είσοδος
komisch
περίεργος
die Kasse, -n
το ταμείο
An der Kasse dort kann man bezahlen.
Στο ταμείο εκεί μπορεί κανείς να πληρώσει.
weg sein (er ist weg – war weg – ist
έχω χαθεί
weggewesen)
die Tasche, -n
η τσάντα, η τσέπη
zurücklaufen (er läuft zurück – lief zurück – ist
πηγαίνω πίσω (με τα πόδια)
zurückgelaufen)
aufmerksam
προσεχτικός
der Weg, -e
ο δρόμος
Er lief den Weg zur Buchhandlung
aufmerksam zurück.
Πήρε προσεχτικά τον δρόμο πίσω προς το
βιβλιοπωλείο.
niemand
κανείς
beenden (er beendet – beendete – hat beendet)
τελειώνω
sich kümmern um +A (er kümmert sich –
φροντίζω για
kümmerte sich – hat sich gekümmert)
Kb.S. 103
gesperrt
μπλοκαρισμένος
enden (er endet – endete – hat geendet)
τελειώνω
das Präteritum (Grammatik)
ο παρατατικός
beschreiben (er beschreibt – beschrieb – hat
περιγράφω
beschrieben)
der Ausweis, -e
η ταυτότητα
der Hausschlüssel, -
το κλειδί του σπιτιού
sich unterhalten mit +D, über +A (er unterhält
συζητάω (με κάποιον για κάτι ή κάποιον)
sich – unterhielt sich – hat sich unterhalten)
vorbeigehen (er geht vorbei – ging vorbei – ist
περνάω
vorbeigegangen)
anstoßen (er stößt an – stieß an – hat
χτυπώ
angestoßen)
sich umschauen (er schaut sich um – schaute
κοιτάζω πίσω
sich um – hat sich umgeschaut)
niemand ≠ jemand
κανείς ≠ κάποιος
31
sich umdrehen (er dreht sich um – drehte sich
γυρίζω πίσω
um – hat sich umgedreht)
bemerken (er bemerkt – bemerkte – hat
αντιλαμβάνομαι
bemerkt)
überall
παντού
der Erfolg, -e
η επιτυχία
ohne Erfolg
χωρίς επιτυχία
auseinanderschneiden (er schneidet
κόβω σε κομμάτια
auseinander – schnitt auseinander – hat
auseinandergeschnitten)
Kb.S. 104
sortieren (er sortiert – sortierte – hat sortiert)
ταξινομώ, ξεχωρίζω
der Haufen, -
ο σορός
ziehen (er zieht – zog – hat gezogen)
τραβάω
das Märchen, -
το παραμύθι
Ende gut, alles gut!
Τέλος καλό, όλα καλά!
das Fundbüro, -s
το γραφείο ευρέσεως χαμένων αντικειμένων
ehrlich
ειλικρινής
die Finderin, -nen
η γυναίκα που βρίσκει κάποιο χαμένο
αντικείμενο
die Überschrift, -en
η επικεφαλίδα
betrachten (er betrachtet – betrachtete – hat
παρατηρώ
betrachtet)
abgeben (er gibt ab – gab ab – hat abgegeben)
παραδίδω
der Finderlohn, "-e
τα εύρετρα
das Redemittel, -
το μέσο έκφρασης
Das ist ja wunderbar!
Θαυμάσια!
Ich fürchte mich.
Φοβάμαι.
Da freue ich mich sehr!
Χαίρομαι πάρα πολύ!
Ich habe mir schon große Sorgen gemacht.
Ανησύχησα πολύ.
Ich hatte wirklich Angst.
Πραγματικά είχα φοβηθεί.
Ich habe große Angst!
Φοβάμαι πολύ!
Da bin ich aber froh!
Ευτυχώς!
Ich bin so glücklich!
Είμαι πολύ ευτυχισμένος/η!
Da habe ich aber Glück gehabt!
Ήμουν τυχερή/τυχερός!
danken (er dankt – dankte – hat gedankt)
ευχαριστώ
32
der Inhalt, -e
το περιεχόμενο
mit dem ganzen Inhalt
με όλο το περιεχόμενο
der/die Angestellte, -n
ο ιδιωτικός υπάλληλος /η ιδιωτική
υπάλληλος
kaum
σχεδόν καθόλου
glauben (er glaubt – glaubte – hat geglaubt)
πιστεύω
holen (er holt – holte – hat geholt)
φέρνω
weitergeben (er gibt weiter – gab weiter – hat
δίνω παραπέρα
weitergegeben)
Ich bin so froh!
Είμαι τόσο χαρούμενη/ος!
Und das besonders, weil …
Και ιδιαίτερα, επειδή …
vertrauen (er vertraut – vertraute – hat
εμπιστεύομαι
vertraut)
sich bedanken bei +D/für +A (er bedankt sich
ευχαριστώ (κάποιον για κάτι)
– bedankte sich – hat sich bedankt)
besuchen (er besucht – besuchte – hat besucht)
επισκέπτομαι
sich treffen (er trifft sich – traf sich – hat sich
συναντιέμαι
getroffen)
vereinbaren (er vereinbart – vereinbarte – hat
συμφωνώ
vereinbart)
Kb.S. 105
die Anrede, -n
η προσφώνηση
die Grußformel, -n
ο χαιρετισμός
der Dieb, -e
ο κλέφτης
der Birnenkern, -e
το κουκούτσι του αχλαδιού
der Abschnitt, -e
η παράγραφος
ordnen (er ordnet – ordnete – hat geordnet)
ταξινομώ
die Reihenfolge, -n
η σειρά
rufen (er ruft – rief – hat gerufen)
φωνάζω
der König, -e
ο βασιλιάς
der Kanzler, -
ο καγκελάριος
denken (er denkt – dachte – hat gedacht)
σκέφτομαι
die Münze, -n
το νόμισμα
stehlen (er stiehlt – stahl – hat gestohlen)
κλέβω
wissen (er weiß – wusste – hat gewusst)
ξέρω
Das darf niemand wissen.
Αυτό δεν πρέπει να το μάθει κανείς.
33
nehmen (er nimmt – nahm – hat genommen)
παίρνω
die Staatskasse, -n
το δημόσιο ταμείο
Er nahm manchmal Geld aus der Staatskasse. Μερικές φορές έπαιρνε χρήματα από το
δημόσιο ταμείο.
der Richter, -
ο δικαστής
annehmen (er nimmt an – nahm an – hat
δέχομαι
angenommen)
das Bestechungsgeld, -er
το δωροδόκημα
der General, -e
ο στρατηγός
zahlen (er zahlt – zahlte – hat gezahlt)
πληρώνω
der Soldat, -en
ο στρατιώτης
zu wenig
πολύ λίγο
behalten (er behält – behielt – hat behalten)
κρατάω
der Kern, -e
το κουκούτσι
pflanzen (er pflanzt – pflanzte – hat gepflanzt)
φυτεύω
die Freiheit, -en
η ελευθερία
schenken (er schenkt – schenkte – hat
χαρίζω
geschenkt)
Der König schenkt dem Mann die Freiheit.
Ο βασιλιάς χαρίζει στον άνδρα την
ελευθερία του.
das Gewissen, -
η συνείδηση
das Gefängnis, -se
η φυλακή
im Gefängnis sitzen
είμαι στη φυλακή
zerbrochen
σπασμένος
die Pfeife, -n
η πίπα
wahr
αληθινός
das Gasthaus, "-er
ο ξενώνας
reparieren (er repariert – reparierte – hat
επισκευάζω
repariert)
rauchen (er raucht – rauchte – hat geraucht)
καπνίζω
anzeigen (er zeigt an – zeigte an – hat
μηνύω
angezeigt)
ins Gefängnis kommen
μπαίνω στη φυλακή
in die Erde legen
βάζω στο χώμα, φυτεύω
wachsen (er wächst – wuchs – ist gewachsen)
μεγαλώνω
34
der Baum, "-e
το δέντρο
die Birne, -n
το αχλάδι
aus Gold
από χρυσάφι
selbst
ο ίδιος, το ίδιο, η ίδια
betrügen (er betrügt – betrog – hat betrogen)
εξαπατώ
tragen (er trägt – trug – hat getragen)
καρποφορώ, βγάζω (καρπό)
bringen (er bringt – brachte – hat gebracht)
φέρνω
öffnen (er öffnet – öffnete – hat geöffnet)
ανοίγω
unterstreichen (er unterstreicht – unterstrich –
υπογραμμίζω
hat unterstrichen)
Ab.S. 98
Ab.S. 99
die Tür, -en
η πόρτα
falten (er faltet – faltete – hat gefaltet)
διπλώνω
vorlesen (er liest vor – las vor – hat vorgelesen)
διαβάζω δυνατά
die Rechnung, -en
ο λογαριασμός
regelmäßig
τακτικός
die Gehaltsüberweisung, -en
η μεταβίβαση μισθού
kontrollieren (er kontrolliert – kontrollierte –
ελέγχω
hat kontrolliert)
Ab.S. 100
das Hauptmenü, -s
το κύριο μενού
die Bedingung, -en
ο όρος
die Quittung, -en
η απόδειξη
der Beleg, -e
η απόδειξη
die Geheimzahl, -en
ο μυστικός κωδικός
geschlossen ≠ geöffnet
κλειστός ≠ ανοιχτός
sich anmelden (er meldet sich an – meldete sich
εγγράφομαι
an – hat sich angemeldet)
der Dauerauftrag, "-e
η πάγια εντολή
die Identifikationsnummer, -n
ο αριθμός αναγνώρισης
das Geldinstitut, -e
το χρηματοοικονομικό ίδρυμα
national ≠ international
εθνικός ≠ διεθνής
der Empfänger, -
ο παραλήπτης
das Stichwort, "-er
η σημείωση
der Auftraggeber, -
ο εντολέας, ο πελάτης
die Bankleitzahl, -en
ο κωδικός αριθμός τράπεζας
35
Ab.S. 101
das Kreditinstitut, -e
το πιστωτικό ίδρυμα
der Betrag, "-e
το ποσό
der Verwendungszweck, -e
ο σκοπός χρήσης
die Ausführungsperiode, -n
η περίοδος εκτέλεσης
monatlich
μηνιαίος
jeweils am 1. des Monats
κάθε πρώτη του μήνα
vierteljährlich
κάθε τρεις μήνες
halbjährlich
κάθε έξι μήνες
jährlich
ετησίως
erstmalig
πρώτος
in Höhe von 500 Euro
ύψους πεντακοσίων Ευρώ
folgend
ακόλουθος
die Wohnungsbaugesellschaft
η εταιρεία κατασκευής κατοικιών
Wie konnte das passieren?
Πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό;
bei der Polizei
στην αστυνομία
aufschreiben (er schreibt auf – schrieb auf – hat
σημειώνω
aufgeschrieben)
Ich suchte in allen Taschen.
Έψαχνα σε όλες τις τσέπες.
herankommen (er kommt heran – kam heran –
πλησιάζω
ist herangekommen)
Ab.S. 102
die Vergangenheit, -en
το παρελθόν
in der Vergangenheit
στο παρελθόν
nervös
νευρικός
regelmäßige Verben (Grammatik)
ομαλά ρήματα
funktionieren (er funktioniert – funktionierte –
λειτουργώ
hat funktioniert)
aufpassen auf +A (er passt auf – passte auf–
προσέχω
hat aufgepasst)
ausprobieren (er probiert aus – probierte aus –
δοκιμάζω
hat ausprobiert)
der Einkaufsbummel, -
η βόλτα για ψώνια
das Geburtstagsgeschenk, -e
το δώρο γενεθλίων
die Mittagspause, -n
το μεσημεριανό διάλειμμα
unbedingt
οπωσδήποτε
hinter (Wechselpräposition)
πίσω από (πρόθεση)
36
Ab.S. 103
Hände hoch!
Ψηλά τα χέρια!
vorsichtig
προσεχτικός
berühmt
διάσημος
der Krimiautor, -en
ο συγγραφέας αστυνομικών
μυθιστορημάτων
laut ≠ leise
θορυβώδης ≠ σιγανός
einen Kredit aufnehmen
παίρνω ένα δάνειο
unregelmäßige Verben (Grammatik)
ανώμαλα ρήματα
der Stammvokal, -e (Grammatik)
το φωνήεν του θέματος
gemischte Verben (Grammatik)
μεικτά ρήματα
das Herz, -en
η καρδιά
Das Geld lag auf der Straße.
Τα χρήματα βρίσκονταν στο δρόμο.
auf dem Weg zur Schule
στο δρόμο για το σχολείο
überlegen (er überlegt – überlegte – hat
σκέφτομαι
überlegt)
teilen (er teilt – teilte – hat geteilt)
μοιράζω
Gesagt – getan.
Το είπε και το έκανε
der Schulhof, "-e
η αυλή του σχολείου
auf dem Schulhof
στην αυλή του σχολείου
die Party-Stimmung
η διάθεση για διασκέδαση
die Angst, "-e
ο φόβος
untersuchen (er untersucht – untersuchte – hat
εξετάζω
untersucht)
Ab.S. 104
jdm. Bescheid sagen
ειδοποιώ
protestieren (er protestiert – protestierte – hat
διαμαρτύρομαι
protestiert)
gratulieren (er gratuliert – gratulierte – hat
συγχαίρω
gratuliert)
gehören +D (er gehört – gehörte – hat gehört)
ανήκω
die Lesestrategie, -n
η στρατηγική ανάγνωσης
das Schlüsselwort, "-er
η λέξη κλειδί
die Zusammenfassung, -en
η σύνοψη, η περίληψη
begründen (er begründet – begründete – hat
αιτιολογώ
begründet)
zusammenfassen (er fasst zusammen – fasste
συνοψίζω
zusammen – hat zusammengefasst)
37
die Märchenwerkstatt, "-e
το εργαστήρι παραμυθιών
Es war einmal …
Μια φορά και έναν καιρό …
Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an
ihr Ende.
Και έζησαν ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι
μέχρι το τέλος.
der Schatz, "-e
ο θησαυρός
die Hexe, -n
η μάγισσα
die Königstochter, "-
η κόρη του βασιλιά
der Koch, "-e
ο μάγειρας
die Köchin, -nen
η μαγείρισσα
der Wald, "-er
το δάσος
verzaubern (er verzaubert – verzauberte – hat
μαγεύω
verzaubert)
Ab.S. 105
reiten (er reitet – ritt – ist geritten)
ιππεύω
verlieren (er verliert – verlor – hat verloren)
χάνω
lieben (er liebt – liebte – hat geliebt)
αγαπάω
das Märchenbuch, "-er
το βιβλίο παραμυθιών
die Ausstellung, -en
η έκθεση
singen (er singt – sang – hat gesungen)
τραγουδάω
sinken (er sinkt – sank – ist gesunken)
μειώνομαι, πέφτω, βουλιάζω
das Flugzeug, -e
το αεροπλάνο
der Wasserkessel, -
ο βραστήρας
das Schiff, -e
το πλοίο
der Popmusiker, -
ο μουσικός της ποπ
die Popmusikerin, -nen
η μουσικός της ποπ
der Sänger, -
ο τραγουδιστής
die Sängerin, -nen
η τραγουδίστρια
die Temperatur, -en
η θερμοκρασία
38
DaF kompakt A2 – Lektion 13
Lektion 13
Kb.S. 108
die Gesundheit, (Singular)
η υγεία
Die Gesundheit ist wie das Salz.
Η υγεία είναι όπως το αλάτι.
sich wohlfühlen (er fühlt sich wohl – fühlte sich
αισθάνομαι καλά
wohl – hat sich wohlgefühlt)
gar nicht
καθόλου
die Altenpflegerin, -nen
η φροντιστής ηλικιωμένων
der Altenpfleger, -
ο φροντιστής ηλικιωμένων
krank ≠ gesund
άρρωστος ≠ υγιής
die Beschwerden, (Plural)
οι ενοχλήσεις (π.χ. σωματικές)
oben ≠ unten
πάνω ≠ κάτω
vergehen (er vergeht – verging – ist vergangen)
περνάω
Jetzt sind schon drei Monate vergangen.
Μέχρι τώρα έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες.
zuletzt
την τελευταία φορά
leider
δυστυχώς
die Verabredung, -en
το ραντεβού
absagen (er sagt ab – sagte ab – hat abgesagt)
ακυρώνω
fast
σχεδόν
fast zwei Monate
σχεδόν δύο μήνες
ständig
συνεχώς
der Frühdienst, -e
η πρωινή βάρδια
der Spätdienst, -e
η βραδινή βάρδια
die Vertretung, -en
η αντικατάσταση
die Kollegin, -nen
η συνάδελφος
der Kollege, -n
ο συνάδελφος
seitdem (temporale Konjunktion NS)
από τότε που
dauernd
διαρκώς
die Rückenschmerzen, (Plural)
οι πόνοι στην πλάτη
die Kopfschmerzen, (Plural)
ο πονοκέφαλος
der Schmerz, -en
ο πόνος
39
die Schulter, -n
ο ώμος
Ich habe Schmerzen in der Schulter.
Έχω πόνους στον ώμο.
sich Sorgen machen um +A
ανησυχώ
stark ≠ schwach
δυνατός ≠ αδύναμος
die Magenschmerzen, (Plural)
οι πόνοι στο στομάχι
der Termin, -e
το ραντεβού
der Internist, -en
ο ειδικός παθολόγος
das Ärztehaus, "-er
το ιατρικό κέντρο
der Markt, "-e
η αγορά
am Markt
στην αγορά
die Praxis, Praxen
το ιατρείο
die Krankengymnastin, -nen
η γυμνάστρια φυσιοθεραπευτικής
γυμναστικής
die Krankengymnast, -en
ο γυμναστής φυσιοθεραπευτικής
γυμναστικής
es dauert
διαρκεί
hingehen (er geht hin – ging hin – ist
πηγαίνω εκεί
hingegangen)
der Spezialist, -en
ο ειδικός
die Spezialistin, -nen
η ειδικός
traditionell
παραδοσιακός
die traditionelle chinesische Medizin
παραδοσιακό κινέζικο φάρμακο
die Allgemeinmedizin (Singular)
η γενική παθολογία
die Homöopathie, (Singular)
η ομοιοπαθητική
die Empfehlung, -en
η σύσταση
Tut mir leid.
Λυπάμαι.
die Krankheit, -en
η αρρώστια
sich fühlen (er fühlt sich – fühlte sich – hat sich
αισθάνομαι
gefühlt)
sich erkälten (er erkältet sich – erkältete sich –
κρυολογώ
hat sich erkältet)
das Fieber, -
ο πυρετός
temporale Nebensätze (Grammatik)
χρονικές δευτερεύουσες προτάσεις
der Zeitpunkt, -e
η χρονική στιγμή
zu einem späteren Zeitpunkt
σε μία άλλη στιγμή
40
Kb.S. 109
das Schild, -er
η πινακίδα
HNO-Praxis (Hals-Nasen-Ohren-Praxis)
το ιατρείο του ωτορινολαρυγγολόγου
die Kasse, -n
το ταμείο
TCM (Chinesische Medizin)
κινέζικο φάρμακο
die Akkupunktur, -en
ο βελονισμός
nur privat
μόνο ιδιωτικά
die Chirurgie, -n
η χειρουργική
ambulant
εξωτερικός
die Operation, -en
η εγχείρηση
die Physiotherapie, -n
η φυσιοθεραπεία
die Vereinbarung, -en
η συμφωνία
nach Vereinbarung
κατόπιν συνεννόησης
die Behandlung, -en
η θεραπεία
die homöopathische Behandlung
η ομοιοπαθητική θεραπεία
der Kassenpatient, -en
ο ασθενής ασφαλισμένος
die Halsschmerzen, (Plural)
ο πονόλαιμος
die Ohrenschmerzen, (Plural)
οι πόνοι στο αυτί
die Krankengymnastik, (Singular)
η φυσιοθεραπευτική γυμναστική
ganz schnell
πολύ γρήγορα
die Abteilungsbesprechung, -en
η σύσκεψη του τμήματος
die Abteilung, -en
το τμήμα
die Besprechung, -en
η σύσκεψη
auf keinen Fall
σε καμιά περίπτωση
voll ≠ leer
γεμάτος ≠ άδειος
warten auf +A (er wartet – wartete – hat
περιμένω
gewartet)
Man wartet sehr lange auf einen Termin.
Κανείς περιμένει πολύ καιρό για ένα
ραντεβού.
sich Zeit nehmen für +A
αφιερώνω χρόνο για
der Patient, -en
ο ασθενής
die Patientin, -nen
η ασθενής
der Arzt, "-e
ο γιατρός
die Ärztin, -nen
η γιατρός
behandeln (er behandelt – behandelte – hat
θεραπεύω
41
behandelt)
bei +D (Präposition)
σε κάποιον (πρόθεση)
Ich habe bei ihm Akkupunktur gemacht.
Έκανα σε αυτόν βελονισμό.
die Erfahrung, -en
η εμπειρία
Sehr gute Erfahrung habe ich mit Dr. Hofer
gemacht.
Είχα καλή εμπειρία με τον καθηγητή Χόφερ.
erfahren
έμπειρος
zuhören (er hört zu – hörte zu – hat zugehört)
παρακολουθώ
nötig
απαραίτητος
überweisen (er überweist – überwies – hat
παραπέμπω
überwiesen)
wiedersehen (er sieht wieder – sah wieder – hat
ξαναβλέπω
wiedergesehen)
vergessen (er vergisst – vergaß – hat vergessen)
ξεχνάω
die Versicherungskarte, -n
η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης
das Telefongespräch, -e
η τηλεφωνική συνδιάλεξη
die Arzthelferin, -nen
η βοηθός γιατρού
die Krankenkasse, -n
το ταμείο υγείας
versichert
ασφαλισμένος
zuerst
πρώτος, αρχικά
bis wann?
ως πότε;
mitbringen (er bringt mit – brachte mit – hat
φέρνω μαζί
mitgebracht)
benutzen (er benutzt – benutzte – hat benutzt)
χρησιμοποιώ
die Begrüßung, -en
ο χαιρετισμός
der Dank, (Singular)
η ευχαριστία
der Abschied, -e
ο αποχαιρετισμός
die Rollen tauschen
αλλάζω ρόλους
Ich hätte gern …
Θα ήθελα παρακαλώ …
Geht es nicht früher?
Δε γίνεται νωρίτερα;
Kann ich nicht doch heute kommen?
Μήπως μπορώ να έρθω και σήμερα;
Was kann ich für Sie tun?
Πως μπορώ να σας εξυπηρετήσω;
Wie wäre es am … um … Uhr?
Τι θα λέγατε την … στις … η ώρα;
Da ist leider kein Termin frei.
Τότε δυστυχώς δεν έχω ελεύθερο
ραντεβού.
42
Kb.S. 110
Gut, aber seien Sie bis … Uhr da.
Εντάξει, αλλά να είστε ως τις … η ώρα εδώ.
Was fehlt Ihnen denn?
Τι πρόβλημα έχετε;
Sind Sie zum ersten Mal hier?
Πρώτη φορά έρχεστε εδώ;
die Rezeption, -en
η ρεσεψιόν
Beate steht an der Rezeption.
Η Μπεάτε βρίσκεται στη ρεσεψιόν.
vermuten (er vermutet – vermutete – hat
υποπτεύομαι
vermutet)
ausfüllen (er füllt aus – füllte aus – hat
συμπληρώνω
ausgefüllt)
möglicherweise
ενδεχομένως
eventuell
ίσως
wahrscheinlich
πιθανόν
sicher
σίγουρος
der Auszug, "-e
το απόσπασμα
der Patientenbogen, "-
το ερωτηματολόγιο που πρέπει να
συμπληρώσει ο ασθενής
die Daten, (Plural)
τα στοιχεία
AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse)
το Γενικό Ταμείο Υγείας
die Penicillinallergie, -n
η αλλεργία στην αντιβίωση
der Nichtraucher, -
ο μη καπνιστής
die Nichtraucherin, -nen
η μη καπνίστρια
die Vorerkrankung, -en
η ασθένεια πριν ασφαλιστεί κανείς
das Rheuma, (Singular)
ο ρευματισμός
die Mandeloperation, -en
η εγχείρηση στις αμυγδαλές
der Beruf, -e
το επάγγελμα
die Größe, -n
εδώ: το ύψος
die Allergie, -n
η αλλεργία
das Gewicht, -e
το βάρος
der Raucher, -n
ο καπνιστής
die Raucherin, -nen
η καπνίστρια
die Familienerkrankung, -nen
η κληρονομική ασθένεια
die Fantasie – Person, -en
η φαντασία
nachspielen (er spielt nach – spielte nach – hat
μιμούμαι
nachgespielt)
43
Kb.S. 111
weh tun (er tut weh – tat weh – hat wehgetan)
πονάω
seit wann?
από πότε
seit einer Woche
εδώ και μια εβδομάδα
die Anweisung, -en
η οδηγία
sich ausruhen (er ruht sich aus – ruhte sich aus
ξεκουράζομαι
– hat sich ausgeruht)
spazieren gehen (er geht spazieren – ging
πηγαίνω βόλτα
spazieren – ist spazieren gegangen)
einhalten (er hält ein – hielt ein – hat
τηρώ
eingehalten)
die Bedeutung, -en
η σημασία
anweisen (er weist an – wies an – hat
καθοδηγώ
angewiesen)
es ist nötig/nicht nötig
είναι απαραίτητο/δεν είναι απαραίτητο
es ist erlaubt/es ist nicht erlaubt
επιτρέπεται/δεν επιτρέπεται
auffallen (er fällt auf – fiel auf – ist aufgefallen)
γίνομαι αντιληπτός
verwenden (er verwendet – verwendete – hat
χρησιμοποιώ
verwendet)
viermal täglich
τέσσερις φορές την ημέρα
verschreiben (er verschreibt – verschrieb – hat
γράφω (π.χ. φάρμακα), συνταγογραφώ
verschrieben)
Er hat Medikamente verschrieben.
Έγραψε φάρμακα.
sich Notizen machen
κάνω σημειώσεις
notieren (er notiert – notierte – hat notiert)
σημειώνω
korrigieren (er korrigiert – korrigierte – hat
διορθώνω
korrigiert)
das Magenmittel, -
το φάρμακο για το στομάχι
die Tropfen, (Plural)
οι σταγόνες
nach +D (Präposition)
μετά (πρόθεση)
vor +D (Präposition)
πριν (πρόθεση)
nach/vor dem Essen
μετά/πριν το φαγητό
das Mittel, -
το φάρμακο
das Immunsystem, -e
το αμυντικό σύστημα
tagsüber
κατά τη διάρκεια της ημέρας
alle 6 Stunden
κάθε 6 ώρες
die Tablette, -n
το χάπι
44
jeden 3. (dritten) Tag
ανά τρεις ημέρες
½ Std. c eine halbe Stunde
μισή ώρα
einen Termin machen
κλείνω ένα ραντεβού
in 3 Wochen
σε 3 εβδομάδες
wiederkommen (er kommt wieder – kam
επανέρχομαι
wieder – ist wiedergekommen)
der Beipackzettel, -
οι εσώκλειστες οδηγίες χρήσεως (π.χ.
φαρμάκων)
der/die Erwachsene, -n
ο ενήλικας/η ενήλικη
das pflanzliche Heilmittel, -
το φυτικό φάρμακο
das Anwendungsgebiet, -e
ο τομέας εφαρμογής
zur Behandlung
για τη θεραπεία
die Magen-Darm-Erkrankung, -en
η ασθένεια του γαστρεντερικού συστήματος
die Unterstützung, -en
η υποστήριξη
bei der Behandlung
στη διάρκεια της θεραπείας
die Magenschleimhautentzündung, -en (die
η γαστρίτιδα
Gastritis)
die Anwendung, -en
η χρήση
die Dosierung, -en
η δοσολογία
die Art, -en
το είδος
die Dauer, (Singular)
η διάρκεια
verordnen (er verordnet – verordnete – hat
επιβάλλω, ορίζω
verordnet)
Kb.S. 112
vor und zu den Mahlzeiten
πριν και κατά τη διάρκεια του γεύματος
die Flüssigkeit, -en
το υγρό
in etwas Flüssigkeit
σε λίγο υγρό
wie folgt
ως εξής, ως ακολούθως
der Jugendliche, -n
ο νέος
Mir geht es schon viel besser.
Είμαι ήδη πολύ καλύτερα.
der Ausflug, "-e
η εκδρομή
das Bergische Land
η ορεινή περιοχή
die Nachricht, -en
η είδηση, το μήνυμα
der Rat, (Singular)
η συμβουλή
wirklich
πραγματικά
45
kompetent
αρμόδιος
darum
γι’ αυτό
walken (er walkt – walkte – ist gewalkt)
περπατώ
sofort
αμέσως
wieder
πάλι
deswegen
γι’ αυτό
Urlaub nehmen
παίρνω άδεια
übernachten (er übernachtet – übernachtete –
διανυχτερεύω
hat übernachtet)
früher
παλιότερα
informativ
πληροφοριακός
deshalb
γι’ αυτό
die „gläserne Frau“
η γυάλινη γυναίκα
das Skelett, -e
ο σκελετός
das Körperteil, -e
το μέρος του σώματος
das Organ, -e
το όργανο
einschalten (er schaltet ein – schaltete ein – hat
ανάβω
eingeschaltet)
ein Licht geht an
ανάβει ένα φως
der Nerv, -en
το νεύρο
die Ader, -n
η φλέβα, η αρτηρία
technisch
τεχνικός
daher
γι’ αυτό
bestimmt
σίγουρα
außerdem
εκτός αυτού
der Eintritt, -e
η είσοδος
sich erinnern (er erinnert sich – erinnerte sich –
θυμάμαι
hat sich erinnert)
Was meinst du?
Τι λες;
zurückmailen (er mailt zurück – mailte zurück –
απαντώ με e-mail
hat zurückgemailt)
jdm. Bescheid sagen
ειδοποιώ
Gründe formulieren
διατυπώνω λόγους
Kausale Verbindungsadverbien, (Grammatik)
Αιτιολογικοί επιρρηματικοί σύνδεσμοί
46
Kb.S. 113
Schau mal!
Κοίτα!
der Körperteil, -e
το μέλος του σώματος
der Kopf, "-e
το κεφάλι
das Haar, -e
το μαλλί
das Auge, -en
το μάτι
die Augenbraue, -n
το φρύδι
die Wimper, -n
το βλέφαρο
die Stirn, -en
το μέτωπο
die Wange, -n
το μάγουλο
die Nase, -n
η μύτη
der Mund, "-er
το στόμα
die Lippe, -n
το χείλος
das Kinn, -e
το πηγούνι
der Zahn, "-e
το δόντι
die Zunge, -n
η γλώσσα
das Ohr, -en
το αυτί
der Hals, "-e
ο λαιμός
das Gesicht, -er
το πρόσωπο
der Arm, -e
το χέρι
die Hand, "-e
το παλάμη
der Finger, -
το δάχτυλο
der kleine Finger, -
το μικρό δάχτυλο
der Ringfinger, -
ο παράμεσος
der Mittelfinger, -
ο μέσος
der Zeigefinger, -
ο δείκτης
der Daumen, -
ο αντίχειρας
die Schulter, -n
ο ώμος
die Rippe, -n
το παΐδι
die Brust, "-e
το στήθος
der Brustkorb, "-e
ο θώρακας
der Rücken, -
η πλάτη
47
das Kreuz, -e
η μέση
die Wirbelsäule, -n
η σπονδυλική στήλη
das Becken, -
η λεκάνη
der Po, -s
ο πισινός
das Bein, -e
το πόδι
der Schenkel, -
το μπούτι
der Oberschenkel, die Wade, -n
η γάμπα
der Unterschenkel, das Knie, -
το γόνατο
der Fuß, "-e
η πατούσα
der Zeh, -en
το δάχτυλο του ποδιού
die Ferse, -n
η φτέρνα
die Achsel, -n
η μασχάλη
der Wirbel, -
ο σπόνδυλος
das Fußgelenk, -e
η άρθρωση του ποδιού
die Haut, "-e
το δέρμα
der Fingernagel, "-
το νύχι
der Oberkörper, -
το πάνω σώμα
der Bauchnabel, -
ο αφαλός
der Nacken, -
ο σβέρκος
der Ellenbogen, -
ο αγκώνας
das Handgelenk, -e
η άρθρωση του χεριού
der Muskel, -
ο μυς
das Körperorgan, -e
το όργανο του σώματος
das Herz, -en
η καρδιά
das Gehirn, -e
το μυαλό
die Lunge, -n
ο πνεύμονας
der Bronchus, -ein
ο βρόγχος
der Magen, -
το στομάχι
die Niere, -n
το νεφρό
48
die Galle, -n
η χολή
die Leber, -n
το συκώτι
die Bauchspeicheldrüse, -n
το πάγκρεας
das Pankreas
die Milz, -en
η σπλήνα
der Dickdarm, "e
το παχύ έντερο
der Dünndarm, "-e
το λεπτό έντερο
der Blinddarm, "-e
η τυφλό έντερο
die Gebärmutter, -n
η μήτρα
der Eierstock, "-e
η σάλπιγγα
der Gebärmutterhals, "-e
το στόμιο της μήτρας
die Blase, -n
η κύστη
der Zwölffingerdarm, "-e
το δωδεκαδάκτυλο
die Arterie, -n
η αρτηρία
die Vene, -n
η φλέβα
die Aorta, -en
η αορτή
die Hauptschlagader, –n
die Herzklappe, -n
η βαλβίδα
die Krankheit, -en
η αρρώστια
der Herzinfarkt, -e
το έμφραγμα
die Kreislaufstörung, -en
η διαταραχή κυκλοφοριακού
die Kolik, -en
ο κολικός
die Kopfschmerzen, (Plural)
ο πονοκέφαλος
die Halsschmerzen, (Plural)
ο πονόλαιμος
die Bauchschmerzen, (Plural)
ο πονόκοιλος
die Zahnschmerzen, (Plural)
ο πονόδοντος
die Rückenschmerzen, (Plural)
οι πόνοι της πλάτης
das Magengeschwür, -e
το έλκος στο στομάχι
der Krebs
ο καρκίνος
die Magenschleimhautentzündung, -en
η γαστρίτιδα
die Gastritis, Gastritiden
49
die Migräne, (Singular)
η ημικρανία
der Schlaganfall, "-e
το εγκεφαλικό
die Grippe, -n
η γρίπη
die Allergie, -n
η αλλεργία
der Tumor, -e
ο όγκος
das Röntgen-Museum
το μουσείο ακτινογραφίας
die Röntgenaufnahme, -n
η ακτινογραφία
röntgen (er röntgt – röntgte – hat geröntgt)
ακτινογραφώ
experimentieren (er experimentiert –
πειραματίζομαι
experimentierte – hat experimentiert)
der Zeitungsbericht, -e
το άρθρο εφημερίδας
verbinden (er verbindet – verband – hat
συνδέω
verbunden)
das Alte mit dem Modernen
το παλιό με το σύγχρονο
die Forschung, -en
η έρευνα
entdecken (er entdeckt – entdeckte – hat
ανακαλύπτω
entdeckt)
die Röntgenstrahlen, (Plural)
οι ακτίνες Χ
das Labor, -e
το εργαστήριο
besichtigen (er besichtigt – besichtigte – hat
επισκέπτομαι
besichtigt)
der Neubau, -bauten
το νέο κτίσμα
das Röntgengerät, -e
η συσκευή που βγάζει ακτινογραφίες
ausstellen (er stellt aus – stellte aus – hat
εκθέτω
ausgestellt)
zukünftig
μελλοντικός
die Entwicklung, -en
η εξέλιξη
bieten (er bietet – bot – hat geboten)
προσφέρω
die Fortbildung, -en
η μετεκπαίδευση
der Wissenschaftler, -
ο επιστήμονας
die Wissenschaftlerin, -nen
η επιστήμονας
die Experimentiermöglichkeit, -en
η δυνατότητα να κάνεις πειράματα
forschen (er forscht – forschte – hat geforscht)
ερευνώ
organisieren (er organisiert – organisierte – hat
διοργανώνω
50
organisiert)
die Ausstellung, -en
η έκθεση
der Kinosaal, -säle
η κινηματογραφική αίθουσα
der Hörsaal, -säle
η αίθουσα παραδόσεων
sammeln (er sammelt – sammelte – hat
συλλέγω
gesammelt)
die Beschreibung, -en
η περιγραφή
vorstellen (er stellt vor – stellte vor – hat
παρουσιάζω, συστήνω
vorgestellt)
Ab.S. 108
der Allgemeinmediziner, -
ο γενικός παθολόγος
Bei welcher Krankenkasse sind Sie
versichert?
Σε ποιο ταμείο είστε ασφαλισμένος;
Bis gleich!
Τα λέμε σε λίγο!
Wiederhören! / Auf Wiederhören!
Γεια σας! (στο τηλέφωνο)
verschieben (er verschiebt – verschob – hat
αναβάλλω
verschoben)
Ab.S. 109
die Vermutung, -en
η υποψία
umformulieren (er formuliert um – formulierte
μετασχηματίζω
um – hat umformuliert)
Ab.S. 110
überzeugt
πεπεισμένος
es kann sein, dass …
μπορεί, να …
vielleicht
ίσως
glauben (er glaubt – glaubte – hat geglaubt)
πιστεύω
ziemlich
αρκετά
Sie sind ziemlich sicher, dass …
Είναι αρκετά σίγουροι, ότι …
an der Reihe sein
είναι η σειρά μου
das Mitglied, -er
το μέλος
die Praxisgebühr, -en
η αμοιβή γιατρού
das Wartezimmer, -
η αίθουσα αναμονής
Es ist möglich, dass …
Μπορεί να …
Es ist nicht nötig, dass …
Δεν είναι ανάγκη, να …
Es ist nötig, dass …
Είναι ανάγκη, να …
erlauben (er erlaubt – erlaubte – hat erlaubt)
επιτρέπω
unbedingt
οπωσδήποτε
die Diät, -en
η δίαιτα
51
Sie muss keine Diät machen.
Δε χρειάζεται να κάνει δίαιτα.
in den nächsten Wochen
τις επόμενες εβδομάδες
sich anstrengen (er strengt sich an – strengte
κοπιάζω
sich an – hat sich angestrengt)
der Haushalt, -e
το νοικοκυριό
nicht mehr
όχι πια
zur Uni fahren
πηγαίνω στο πανεπιστήμιο
zum Arzt gehen
πηγαίνω στο γιατρό
der Hausarzt, "-e
ο οικογενειακός γιατρός
putzen (er putzt – putzte – hat geputzt)
καθαρίζω
die Übung, -en
η άσκηση
Sie zeigt Beate einfache Übungen.
Δείχνει στη Μπεάτε απλές ασκήσεις.
nachmachen (er macht nach – machte nach –
μιμούμαι
hat nachgemacht)
Ab.S. 111
wöchentlich
εβδομαδιαίως
die Schwangerschaft,-en
η εγκυμοσύνη
der Säugling, -e
το βρέφος
gegen (Präposition)
κατά (πρόθεση)
die Verkehrstüchtigkeit, -en
η ικανότητα οδήγησης (π.χ. λόγω λήψης
φαρμάκων)
die Müdigkeit, (Singular)
η κόπωση
die Nebenwirkung, -en
η παρενέργεια
die Dosierung, -en
η δοσολογία
schrecklich
φρικτός
das Fahrrad, "-er
το ποδήλατο
der Straßenverkehr, (Singular)
η οδική κυκλοφορία
einnehmen (er nimmt ein – nahm ein – hat
παίρνω (π.χ. φάρμακα)
eingenommen)
die Wirkung, -en
η επίδραση
Wo steht das genau im Text?
Που ακριβώς το γράφει αυτό στο κείμενο.
die Maschine, -n
η μηχανή
aufmerksam
προσεχτικός
Wenn der Arzt es nicht anders verordnet hat,
…
Αν δεν ορίζει αλλιώς ο γιατρός, …
schwanger
έγκυος
52
Ab.S. 112
müde
κουρασμένος
Da können Sie schnell müde werden.
Τότε μπορεί να κουραστείτε γρήγορα.
unter ≠ über
κάτω ≠ άνω
unter 5 Jahren
κάτω των 5 ετών
menschlich
ανθρώπινος
der Grund, "-e
η αιτία
weil (kausale Konjunktion NS)
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος με δευτερεύουσα
πρόταση)
sich erholen (er erholt sich – erholte sich – hat
ξεκουράζομαι
sich erholt)
jdn. krank schreiben
γράφω σε κάποιον αναρρωτική άδεια
Darum ist sie krank geschrieben.
Γι’ αυτό έχει αναρρωτική άδεια.
anstrengend
κουραστικός
NS c der Nebensatz, "-e (Grammatik)
η δευτερεύουσα πρόταση
HS c der Hauptsatz, "-e (Grammatik)
η κύρια πρόταση
der Besucher, -
ο επισκέπτης
die Besucherin, -nen
η επισκέπτρια
die Attraktion, -en
η ατραξιόν
begeistert
ενθουσιασμένος
das Sprichwort, "-er
η παροιμία
international
διεθνής
Die Gesundheit ist wie das Salz, man
bemerkt es erst, wenn es fehlt.
Η υγεία είναι όπως το αλάτι, το
αντιλαμβανόμαστε όταν μας λείπει.
Lachen ist die beste Medizin.
Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο.
Die Zeit ist der beste Arzt.
Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός.
heilen (er heilt – heilte – hat geheilt)
θεραπεύω
bemerken (er bemerkt – bemerkte – hat
αντιλαμβάνομαι
bemerkt)
Ab.S. 113
die Gemeinsamkeit, -en
το κοινό στοιχείο
der Unterschied, -e
η διαφορά
das Ergebnis, -se
το αποτέλεσμα
die Frucht, "-e
το φρούτο
der Wunsch, "-e
η επιθυμία
der Gruß, "-e
ο χαιρετισμός
53
das Tuch, "-er
το μαντήλι
das Gegenteil, -e
το αντίθετο
DaF kompakt A2 - Lektion 14
Lektion 14
Kb.S. 116
der Herbst, -e
το φθινόπωρο
Brr, mir ist kalt!
Πω πω κρυώνω!
der Wetterbericht, -e
το δελτίο καιρού
im Moment
αυτή τη στιγμή
das Wetter, -
ο καιρός
der Regen, (Singular)
η βροχή
starker Regen
έντονη βροχή
wandern (er wandert – wanderte – ist
κάνω πεζοπορία
gewandert)
sonnig
ηλιόλουστος
°C c Grad Celsius
ο βαθμός της κλίμακας Κελσίου
shoppen (er shoppt – shoppte – hat geshoppt)
ψωνίζω
das Symbol, -e
το σύμβολο
die Wetterkarte, -n
ο χάρτης του καιρού
scheinen (es scheint – schien – hat geschienen)
λάμπω
die Sonne scheint
ο ήλιος λάμπει
im Nordwesten
στα βορειοδυτικά
im Süden
στο νότο
fallen (er fällt – fiel – ist gefallen)
πέφτω
es fällt Schnee
χιονίζει
im Raum München
στην περιοχή του Μονάχου
den ganzen Tag über
όλη την ημέρα
regnerisch
βροχερός
bewölkt
συννεφιασμένος
die Umgebung, -en
ο περίγυρος
vereinzelt
μεμονωμένος
54
Kb.S. 117
das Gewitter, -
η καταιγίδα
im Norden
στο βορρά
neblig
ομιχλώδης
im Osten von Bayern
ανατολικά της Βαυαρίας
heiter
εύθυμος
der Geschmack, "-er
το γούστο
verschieden
διαφορετικός
Die Geschmäcker sind verschieden.
Τα γούστα διαφέρουν.
der Daunenmantel, "-
το πουπουλένιο παλτό
Gr. c die Größe
το μέγεθος
die Lederjacke, -n
το δερμάτινο μπουφάν
die Baumwolljacke, -n
η βαμβακερή ζακέτα
die Kapuze, -n
η κουκούλα
der Rock, "-e
η φούστα
die Wolle, (Singular)
το μαλλί
aus reiner Wolle
από καθαρό μαλλί
die Baumwolle, (Singular)
το βαμβάκι
aus reiner Baumwolle
από καθαρό βαμβάκι
kariert
καρό
gestreift
ριγωτός
der Ärmel, -
το μανίκι
mit langen Ärmeln
με μακριά μανίκια
der Rollkragen, -
το ζιβάγκο
mit Rollkragen
με ζιβάγκο
dunkelblau
σκούρο μπλε
hellgrün
ανοιχτό πράσινο
der Leinen, -
το λινό
aus reinem Leinen
από καθαρό λινό
geblümt
λουλουδάτος
mit kurzen Ärmeln
με κοντά μανίκια
der Ausschnitt, -e
το ντεκολτέ βε
mit V-Ausschnitt
με ντεκολτέ βε
verschiedene Farben
διάφορα χρώματα
55
der Ausdruck, "-e
η έκφραση
übrig bleiben (er bleibt übrig – blieb übrig – ist
υπολείπομαι
übriggeblieben)
altmodisch ≠ modern
παλιομοδίτικος ≠ μοντέρνος
cool ≠ konservativ
κουλ ≠ συντηρητικός
hübsch ≠ hässlich
όμορφος ≠ άσχημος
bequem ≠ unbequem
άνετος ≠ άβολος
klasse
θαυμάσια
zu kurz ≠ zu lang
πολύ κοντό ≠ πολύ μακρύ
ideal für den Winter
ιδανικό για το χειμώνα
langweilig ≠ interessant
βαρετός ≠ ενδιαφέρων
nicht warm genug
όχι αρκετά ζεστός
praktisch ≠ unpraktisch
πρακτικός ≠ μη πρακτικός
schick
κομψός
sportlich ≠ unsportlich
αθλητικός ≠ αντιαθλητικός
süß
γλυκός
gar nicht teuer
καθόλου ακριβό
zu teuer
πολύ ακριβό
das Jäckchen, -
το μπολερό
das Blüschen, -
η μπλουζίτσα
das Röckchen, -
η φουστίτσα
der Diminutiv c die Verkleinerungsform
το υποκοριστικό
(Grammatik)
Kb.S. 118
Was fällt auf?
Τι πέφτει στο μάτι;
anschauen (er schaut an – schaute an – hat
κοιτάω
angeschaut)
sich umschauen (er schaut sich um – schaute
κοιτάω γύρω μου, ρίχνω μια ματιά
sich um – hat sich umgeschaut)
die Damenabteilung, -en
το γυναικείο τμήμα
das Modell, -e
το μοντέλο
die Kleidergröße, -n
το μέγεθος στα ρούχα
der Preis, -e
η τιμή
Schau mal!
Κοίτα!
meinen (er meint – meinte – hat gemeint)
εννοώ
56
gefallen (er gefällt – gefiel – hat gefallen)
αρέσω
die Strickjacke, -n
η πλεκτή ζακέτα
aussehen (er sieht aus – sah aus – hat
φαίνομαι εξωτερικά
ausgesehen)
passen zu +D (er passt – passte – hat gepasst)
ταιριάζω με
Zu welchem Pulli passt meine Bluse?
Με ποιο πουλόβερ ταιριάζει η μπλούζα μου;
dieser, dieses, diese
αυτός, αυτό, αυτή
welcher?, welches?, welche?
ποιος; ποιο; ποια;
der, das, die
αυτός, αυτό, αυτή
hinweisen auf +A (er weist hin – wies hin – hat
υποδεικνύω
hingewiesen)
Kb.S. 119
das Ding, -e
το πράγμα
das Sonderangebot, -e
η ειδική προσφορά
die Durchsage, -n
η αναγγελία
das Kaufhaus, "-er
το πολυκατάστημα
wie lange?
πόσο καιρό;
reduziert
μειωμένος, με έκπτωση
reduzieren (er reduziert – reduzierte – hat
μειώνω
reduziert)
das Sommerkleid, -er
το καλοκαιρινό φόρεμα
der Badeanzug, "-e
το ολόσωμο μαγιό
die Badehose, -n
το μαγιό
im Angebot
σε προσφορά
Was ist im Angebot?
Τι είναι σε προσφορά;
der Mantel, "-
το παλτό
die Mütze, -n
ο σκούφος
der Schal, -s
το κασκόλ
die Handschuh, -e
το γάντι
die Sportabteilung, -en
το τμήμα αθλητικών ειδών
der Tennisschuh, -e
το παπούτσι του τένις
die Regenjacke, -n
το αδιάβροχο μπουφάν
die Regenhose, -n
το αδιάβροχο παντελόνι
die Damentasche, -n
η γυναικεία τσάντα
der Umtausch, (Singular)
η ανταλλαγή
57
der Kassenbon, -s
η απόδειξη
nur mit Kassenbon
μόνο με απόδειξη
die Verkäuferin, -nen
η πωλήτρια
der Verkäufer, -
ο πωλητής
die Kundin, -nen
η πελάτισσα
der Kunde, -n
ο πελάτης
Welche Größe haben Sie?
Ποιό μέγεθος φοράτε;
anprobieren (er probiert an – probierte an – hat
δοκιμάζω
anprobiert)
umtauschen (er tauscht um – tauschte um – hat
αλλάζω
umgetauscht)
Kb.S. 120
eventuell
ίσως
mit Karte bezahlen
πληρώνω με κάρτα
Ja, das geht, aber nur mit Kassenbon.
Ναι, αυτό γίνεται, αλλά μόνο με απόδειξη.
Ja, der passt genau.
Ναι, κάνει ακριβώς.
da vorne
εκεί μπροστά
die Umkleidekabine, -n
το δοκιμαστήριο
die Kreditkarte, -n
η πιστωτική κάρτα
das Oktoberfest, -e
πανηγύρι που γίνεται κάθε χρόνο στο
Μόναχο και διαρκεί από τέλος Σεπτεμβρίου
έως αρχές Οκτωβρίου
die Wochenendbeilage, -n
το εβδομαδιαίο ένθετο
die Zwischenüberschrift, -en
η ενδιάμεση επικεφαλίδα
die Hochzeit, -en
ο γάμος
das Pferderennen, -
η ιπποδρομία
der Weg zum Volksfest
η διαδρομή για το πανηγύρι
das Touristenmagnet, (Singular)
η τουριστική διεύθυνση
der Abschnitt, -e
η παράγραφος
der Zeitungsartikel, -
το άρθρο της εφημερίδας
inzwischen
εν τω μεταξύ, στο μεταξύ
sich entwickeln (er entwickelt sich – entwickelte
αναπτύσσομαι
sich – hat sich entwickelt)
der Gast, "-e
ο καλεσμένος
genießen (er genießt – genoss – hat genossen)
απολαμβάνω
wirtschaftlich
οικονομικός
58
die Bedeutung, -en
η σημασία
ca. c circa
περίπου
der Umsatz, "-e
ο τζίρος
der Gastwirt, -e
ο εστιάτορας
ziehen (er zieht – zog – ist gezogen)
εδώ: κινούμαι
der Pferdewagen, -
η άμαξα
die Innenstadt, "-e
το κέντρο της πόλης
Sie ziehen von der Innenstadt zur Festwiese.
Πηγαίνουν από το κέντρο της πόλης στο
λιβάδι που διεξάγεται το πανηγύρι.
dann
μετά/τότε
der Oberbürgermeister, -
ο δήμαρχος
das Bierfass, "-er
το βαρέλι με μπύρα
anschlagen (er schlägt an – schlug an – hat
χτυπώ
angeschlagen)
Es ist angezapft!
Άνοιξε!
immer mehr
όλο και περισσότερο
die Möglichkeit, -en
η δυνατότητα
zur Unterhaltung
για διασκέδαση
die Schaukel, -n
η κούνια
das Karussell, -s
τα αλογάκια (του Λούνα Παρκ)
zahlreich
πολυάριθμος
die Bude, -n
η καλύβα
entstehen (er entsteht – entstand – ist
δημιουργούμαι
entstanden)
feiern (er feiert – feierte– hat gefeiert)
γιορτάζω
der Kronprinz, -en
ο διάδοχος
später
αργότερα
der König, -e
ο βασιλιάς
die Königin, -nen
η βασίλισσα
die Prinzessin, -nen
η πριγκίπισσα
der Prinz, -en
ο πρίγκιπας
der Bürger, -
ο πολίτης
die Feierlichkeit, -en
η επισημότητα
die Wiese, -n
το λιβάδι
59
in Erinnerung an die Braut
εις μνήμην της νύφης
wiederholen (er wiederholt – wiederholte – hat
επαναλαμβάνω
wiederholt)
Kb.S. 121
die Tradition, -en
η παράδοση
das Stichwort, -e
το λήμμα
seit wann?
από πότε;
die Geschichte, -n
η ιστορία
wunderschön
πανέμορφος
attraktiv
ελκυστικός
bieten (er bietet – bot – hat geboten)
προσφέρω
die Einkaufsmöglichkeit, -en
η δυνατότητα να κάνει κανείς ψώνια
dort hin
προς τα εκεί
das Riesenrad, "-er
η ρόδα (του Λούνα Παρκ)
die Speisekarte, -n
ο κατάλογος (εστιατορίου)
übersetzen (er übersetzt – übersetzte – hat
μεταφράζω
übersetzt)
Ab.S. 114
schließlich
τελικά
bestellen (er bestellt – bestellte – hat bestellt)
παραγγέλνω
das Gericht, -e
το γεύμα
fröhlich
χαρούμενος
singen (er singt – sang – hat gesungen)
τραγουδάω
Brüderschaft trinken
πίνω με κάποιον στο όνομα της φιλίας
jeder mit jedem am Tisch
όλοι μεταξύ τους στο κάθε τραπέζι
der Schluss, "-e
το τέλος
das Indefinitpronomen,
η αόριστη αντωνυμία
der Indefinitartikel, - (Grammatik)
το αόριστο άρθρο
mithilfe
με τη βοήθεια
sich erinnern (er erinnert sich – erinnerte sich –
θυμάμαι
hat sich erinnert)
die Jahreszeit, -en
η εποχή του χρόνου
aggressiv
επιθετικός
ernst
σοβαρός
Es ist windig.
Φυσάει.
Es ist bedeckt.
Έχει συννεφιά.
60
Ab.S. 115
Es regnet.
Βρέχει.
Es schneit.
Χιονίζει.
Es ist heiter.
Έχει καλοσύνη./ Έχει καλό καιρό.
Es stürmt.
Έχει θύελλα.
Es gewittert.
Έχει καταιγίδα.
Es hagelt.
Ρίχνει χαλάζι.
Es ist bewölkt.
Έχει συννεφιά.
Es ist regnerisch.
Έχει βροχερό καιρό.
Es ist stürmisch.
Έχει θυελλώδης καιρό.
Es gibt ein Gewitter.
Θα έρθει καταιγίδα.
Es blitzt und donnert.
Αστράφτει και βροντάει.
Es fällt Hagel.
Ρίχνει χαλάζι.
Die Sonne scheint.
Ο ήλιος λάμπει.
Wir haben Nebel.
Έχουμε ομίχλη.
Es fällt Schnee.
Χιονίζει.
Der Wind weht schwach/stark.
Επικρατούν ασθενείς άνεμοι/ έντονοι
άνεμοι.
gegen (Präposition)
κατά (πρόθεση)
gegen Abend
κατά το βράδυ
kühl
δροσερός, ψυχρός
heiß
ζεστός, καυτός
mild
ήπιος
über 30⁰C
30 βαθμοί πάνω από το μηδέν
unter minus 10⁰C
10 βαθμοί υπό το μηδέν
beschreiben (er beschreibt – beschrieb – hat
περιγράφω
beschrieben)
das Kleidungsstück, -e
το ρούχο, το ένδυμα
die Angabe, -n
το στοιχείο, η πληροφορία
kurzärmlig ≠ langärmlig
κοντομάνικος ≠ μακρυμάνικος
einfarbig ≠ bunt
μονόχρωμος ≠ πολύχρωμος
der Gürtel, -
η ζώνη
ohne (Präposition)
χωρίς να (πρόθεση)
das Dirndl, -
το παραδοσιακό φόρεμα Αυστρίας και
Νότιας Γερμανίας
61
Ab.S. 116
der Handschuh, -e
το γάντι
der Wollschal, -s
το μάλλινο κασκόλ
der Strumpf, "-e
η κάλτσα
die Strumpfhose, -n
το καλτσόν
die Leinenjacke, -n
η λινή ζακέτα
die Wollmütze, -n
ο μάλλινος σκούφος
die Winterkleidung, -en
τα χειμωνιάτικα ρούχα
warme Winterkleidung
ζεστά χειμωνιάτικα ρούχα
die Sommerkleidung, -en
τα καλοκαιρινά ρούχα
leichte Sommerkleidung
τα ανάλαφρα καλοκαιρινά ρούχα
zu eng ≠ zu weit
πολύ στενός ≠ πολύ φαρδύς
teuer ≠ billig
ακριβός ≠ φτηνός
zu groß ≠ zu klein
πολύ μεγάλο ≠ πολύ μικρό
tragen (er trägt – trug – hat getragen)
φοράω
die Kinderabteilung, -en
το παιδικό τμήμα
erhalten (er erhält – erhielt – hat erhalten)
λαμβάνω
wegfallen (er fällt weg – fiel weg – ist
παραλείπω
weggefallen)
das Lied, -er
το τραγούδι
das Märchen, -
το παραμύθι
vorkommen (er kommt vor – kam vor – ist
συμβαίνει
vorgekommen)
Ab.S. 117
die Alltagssprache, -n
η καθομιλουμένη
meist
τις περισσότερες φορές
die Endung, -en (Grammatik)
η κατάληξη
der Demonstrativartikel, - (Grammatik)
το δεικτικό άρθρο
das Demonstrativpronomen, -(Grammatik)
η δεικτική αντωνυμία
das Brötchen, -
το ψωμάκι
die Wurst, "-e
το λουκάνικο
der Schinken, -
το ζαμπόν
Wie wäre es mit …?
Τι θα έλεγες για … ;
der Käse, (Singular)
το τυρί
lecker
νόστιμος
anziehen (er zieht an – zog an – hat angezogen)
εδώ: φοράω
62
Ab.S. 118
Ab.S. 119
das Kino, -s
το σινεμά, ο κινηματογράφος
der Regisseur, -e
ο σκηνοθέτης
klingen (er klingt – klang – hat geklungen)
ακούγομαι
der Urlaub, (Singular)
οι διακοπές
vor dem Urlaub
πριν από τις διακοπές
buchen (er bucht – buchte – hat gebucht)
κάνω κράτηση
das Portemonnaie,-s
το πορτοφόλι
der Herrenhut, "-e
το ανδρικό καπέλο
das Nachthemd, -en
η νυχτικιά
das Kinderunterhemd, -en
η παιδική φανέλα
die Herrenweste, -n
το ανδρικό γιλέκο
der Anzug, "-e
το κουστούμι
die Handytasche, -n
η θήκη για κινητό
die Damensocke, -n
το γυναικείο σοσόνι
die Spielwaren, (Plural)
το τμήμα παιχνιδιών
die Haushaltswaren, (Plural)
τα είδη οικιακής χρήσης
das Multimedia, (Singular)
τα πολυμέσα
die Lebensmittel, (Plural)
τα τρόφιμα
die Schreibwaren, (Plural)
η γραφική ύλη, τα χαρτικά
der Schnäppchenmarkt, "-e
η αγορά ειδικών προσφορών
die Lederwaren, (Plural)
τα δερμάτινα είδη
der Erdgeschoss, -e
το ισόγειο
der Obergeschoss, -e
ο πάνω όροφος
Gern geschehen.
Ευχαρίστησή μου.
zurücknehmen (er nimmt zurück – nahm zurück
παίρνω πίσω
– hat zurückgenommen)
aussuchen (er sucht aus – suchte aus – hat
επιλέγω
ausgesucht)
unterschreiben (er unterschreibt – unterschrieb
υπογράφω
– hat unterschrieben)
das Produkt, -e
το προϊόν
das Material, -ien
το υλικό
das Leder, -
το δέρμα
der Stoff, -e
το ύφασμα
63
Ab.S. 120
Ab.S. 121
der Stift, -e
το στιλό
das Heft, -e
το τετράδιο
die Arztpraxis, -praxen
το ιατρείο
gegenüber (Präposition)
απέναντι
Aber gegenüber gibt es eine Arztpraxis.
Αλλά απέναντι υπάρχει ένα ιατρείο.
die Erfahrung, -en
η εμπειρία
Welche neuen Erfahrungen hast du in
München gemacht.
Ποιες νέες εμπειρίες απέκτησες στο
Μόναχο;
fest
σταθερός
echt
γνήσιος
die Bekleidung, -en
η ενδυμασία, ο ρουχισμός
DaF kompakt A2 – Lektion 15
Lektion 15
Kb.S. 124
die Reisevorbereitung, -en
η προετοιμασία ταξιδιού
übernachten (er übernachtet – übernachtete –
διανυκτερεύω
hat übernachtet)
die Übernachtungsmöglichkeit, -en
η δυνατότητα διανυκτέρευσης
die Jugendherberge, -n
ο ξενώνας νέων
„Couch surfen“
το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών δωρεάν
φιλοξενίας για τις διακοπές
der Campingplatz, "-e
το κάμπινγκ
das Hotel, -s
το ξενοδοχείο
die Reihenfolge, -n
η σειρά
der Begriff, -e
η έννοια
nennen (er nennt – nannte – hat genannt)
ονομάζω
der Zeitungsartikel, -
το άρθρο εφημερίδας
das Schlüsselwort, "er
η λέξη-κλειδί
mal anders
μια φορά διαφορετικά
das Konzept, -e
το σχέδιο, το πρόγραμμα
einfach ≠ schwierig
απλός ≠ δύσκολος
64
erfolgreich ≠ erfolglos
επιτυχημένος ≠ αποτυχημένος
der Reisende, -n
ο ταξιδιώτης
der Mensch, -en
ο άνθρωπος
bei anderen Menschen
σε άλλους ανθρώπους
umsonst
δωρεάν , τζάμπα
die Couch, -s
ο καναπές
auf der Couch
πάνω στον καναπέ
das Gästebett, -en
το κρεβάτι του ξενώνα
im Gästebett
στο κρεβάτι του ξενώνα
quer durch Europa
διασχίζοντας την Ευρώπη
unterwegs
καθ΄οδόν
weiter
συνέχεια
in den Süden
στα νότια
gern – lieber – am liebsten
ευχαρίστως – προτιμότερα – προτιμότερα
απ’ όλα
die Wohnung, -en
το διαμέρισμα
in fremden Wohnungen
σε ξένα διαμερίσματα
der Wohnungsbesitzer, -
ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος
über das Internet
μέσω ίντερνετ
reiselustig
ορεξάτος για ταξίδια
sich vernetzen (er vernetzt sich – vernetzte sich
δικτυώνομαι
– hat sich vernetzt)
anbieten (er bietet an – bot an – hat angeboten) προσφέρω
gratis
δωρεάν
die Vorliebe, -n
η προτίμηση
Man informiert die anderen über sich und
seine Vorlieben.
Πληροφορείστε τους άλλους για το άτομό
σας και τις προτιμήσεις σας.
d.h. c das heißt
αυτό σημαίνει
anlegen (er legt an – legte an – hat angelegt)
φτιάχνω
das Profil, -e
το προφίλ
Man legt ein persönliches Profil an.
Φτιάχνετε ένα προσωπικό προφίλ.
denn (kausale Konjunktion Hauptsatz)
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος κύρια πρόταση)
das Reiseziel, -e
ο προορισμός ταξιδιού
das Gastgeschenk, -e
το δώρο του καλεσμένου
65
der Haushalt, -e
το νοικοκυριό
im Haushalt helfen
βοηθάω στις δουλειές του σπιτιού
wenn (konditionale Konjunktion Nebensatz)
εάν (υποθετικός σύνδεσμος δευτερεύουσα
πρόταση)
Kb.S. 125
kochen (er kocht – kochte – ist gekocht)
μαγειρεύω
die Schlafgelegenheit, -en
το κατάλληλο μέρος για ύπνο
privat
ιδιωτικός
das Übernachten, (Singular)
η διανυκτέρευση
von sich
από τον εαυτό του
der Gastgeber, -
ο οικοδεσπότης
die Vignettenpflicht, -en
υποχρεωτικό κουπόνι διοδίων για την χρήση
της εθνικής οδού
die Mautpflicht, -en
υποχρεωτικά διόδια
Tschechien
η Τσεχία
Ungarn
η Ουγγαρία
Slowenien
η Σλοβενία
die Slowakei
η Σλοβακία
die Anreise, -n
η άφιξη
die Wegbeschreibung, -en
η περιγραφή δρόμου
die Lücke, -n
το κενό
aus den Bildern oben
από τις εικόνες πάνω
der Hinweis, -e
η υπόδειξη
die Fahrt, -en
η διαδρομή
der Grenzübergang, "e
το σημείο διάβασης συνόρων
in der Nähe von …
κοντά σε
die Autobahn, -en
η εθνική οδός
vorbei an
περνώντας από
kompliziert
πολύπλοκος
erst
πια
das Navi, -s
η συσκευή πλοήγησης
übrigens
επί τη ευκαιρία
mautpflichtig
υποχρεωτικά διόδια
die Warnung, -en
η προειδοποίηση
die Höchstgeschwindigkeit, -en
το όριο ταχύτητας
66
km/h c Kilometer pro Stunde
χιλιόμετρα την ώρα
stellen (er stellt – stellte – hat gestellt)
τοποθετώ
das Parkhaus, "
ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων
von da
από εκεί
zu meiner Wohnung
για το σπίτι μου
die Abfahrt, -en
η έξοδος (της εθνικής οδού)
folgen (er folgt – folgte – ist gefolgt)
ακολουθώ
das Schild, -er
η πινακίδα
Man folgt dem Schild.
Ακολουθείτε την πινακίδα.
die U-Bahnstation, -en
η στάση του μετρό
sich melden (er meldet sich – meldete sich – hat
δηλώνομαι
sich gemeldet)
telefonisch
τηλεφωνικώς
Komm nach dem Film direkt zu mir nach
Hause.
Μετά τη ταινία έλα απευθείας στο σπίτι
μου.
unerwartet
απρόσμενος
die Autobahntankstelle, -n
το βενζινάδικο στην εθνική οδό
vorschlagen (er schlägt vor – schlug vor – hat
προτείνω
vorgeschlagen)
die U-Bahn, -en
το μετρό
die Station, -en
η στάση
Bis zu welcher Station muss ich fahren?
Μέχρι ποια στάση πρέπει να πάω;
die Rollen tauschen
αλλάζω τους ρόλους
Entschuldigung, können Sie mir helfen?
Με συγχωρείτε, θα μπορούσατε να με
βοηθήσετε;
Kennen Sie sich in Berlin aus?
Γνωρίζετε το Βερολίνο καλά;
Ich muss zum Bahnhof/zur Universität.
Πρέπει να πάω στο σταθμό/στο
πανεπιστήμιο.
Wie komme ich zum Bahnhof/zur
Universität?
Πως μπορώ να πάω στο σταθμό/στο
πανεπιστήμιο;
Ja, natürlich/gern.
Ναι, φυσικά/ευχαρίστως.
Ja, wohin wollen Sie denn?
Ναι, προς τα πού θέλετε να πάτε;
Fahren Sie bis zum Bahnhof/bis zur
Universität?
Πηγαίνετε έως το σταθμό/το πανεπιστήμιο;
Nehmen Sie dort den Bus 15.
Πάρτε εκεί το λεωφορείο 15.
67
Kb.S. 126
Dann sind Sie gleich/direkt beim
Bahnhof/bei der Universität.
Μετά είστε αμέσως/απευθείας στο
σταθμό/στο πανεπιστήμιο.
Informationen einholen
κατεβάζω πληροφορίες
einholen (er holt ein – holte ein – hat eingeholt)
κατεβάζω (από τον υπολογιστή)
gemeinsam
από κοινού
der Dom, -e
η Μητρόπολη
steigen (er steigt – stieg – ist gestiegen)
ανεβαίνω
auf den Dom steigen
ανεβαίνω στη Μητρόπολη
der Ausflug, "-e
η εκδρομή
der Kinobesuch, -e
η επίσκεψη στο σινεμά
der Theaterbesuch, -e
η επίσκεψη στο θέατρο
Vielleicht ganz gut.
Ίσως είναι καλό.
Das klingt gut.
Καλό ακούγεται.
Ja gut, warum nicht?
Αμέ, γιατί όχι;
Das muss ich mir noch überlegen.
Πρέπει να το σκεφτώ.
Oft kommt es anders als geplant.
Συχνά τα πράγματα έρχονται διαφορετικά
απ’ ότι υπολογίζει κανείς.
die Nachricht, -en
το μήνυμα
vergessen (er vergisst – vergaß – hat vergessen)
ξεχνάω
das Gästezimmer, -
ο ξενώνας
sehr angenehm
πολύ ευχάριστος
fünfmal
πέντε φορές
deshalb
γι’ αυτό
fast zwei Stunden
σχεδόν δύο ώρες
anschließend
μετά
das Beisel, - (bayrisch und österreichisch umgangssprachlich)
το εστιατόριο (στη Βαυαρία και στην Αυστρία –
Ich habe schon einige Fotos auf meine
Fotoseite gestellt.
Τοποθέτησα μερικές φωτογραφίες στις
εικόνες μου.
anschauen (er schaut an – schaute an – hat
κοιτώ
της καθομιλουμένης )
angeschaut)
die Ortsangabe, -n (Grammatik)
ο τοπικός προσδιορισμός (Γραμματική)
die Zeitangabe, -n (Grammatik)
ο χρονικός προσδιορισμός (Γραμματική)
das Mittelfeld, -er
εδώ: η μεσαία θέση της πρότασης
meistens
τις περισσότερες φορές
68
Kb.S. 127
der Vorschlag, "-e
η πρόταση
reagieren (er reagiert – reagierte – hat reagiert)
αντιδρώ
die Touristeninformation, -en
το τουριστικό γραφείο
die Führung, -en
η περιήγηση
„Der Dritte Mann – auf den Spuren eines
Filmklassikers“
«Ο τρίτος άνδρας – στα ίχνη μιας κλασικής
ταινίας»
die Dauer, (Singular)
η διάρκεια
der Beginn, (Singular)
η αρχή
der Wochentag, -e
η μέρα της εβδομάδας
der Treffpunkt, -e
το σημείο συνάντησης
geöffnet ≠ geschlossen
ανοιχτός ≠ κλειστός
offen
ανοιχτός
dauern (er dauert – dauerte – hat gedauert)
διαρκώ
Indirekte Fragesätze (Grammatik)
πλάγιες ερωτήσεις (Γραμματική)
ob (Konjunktion nur für indirekte Fragesätze!)
αν (σύνδεσμος μόνο για τον πλάγια ερώτηση)
Können Sie mir bitte sagen,
ob/welches/wo/wann …?
Θα μπορούσατε να μου πείτε σας
παρακαλώ, αν/ποιο/πού/πότε …;
Ich möchte gern wissen,
ob/welches/wo/wann …?
Θα ήθελα να μάθω, αν/ποιο/πού/πότε …;
der Einzelfahrschein, -e
το ατομικό εισιτήριο
der Vorverkauf, (Singular)
η προπώληση
im Vorverkauf
στην προπώληση
das Fahrzeug, -e
το όχημα
gelten für +A (er gilt – galt – hat gegolten)
ισχύω για
die öffentlichen Verkehrsmittel, (Plural)
οι δημόσιες συγκοινωνίες
gültig sein (er ist gültig – war gültig – ist gültig
ισχύω
gewesen)
die Richtung, -en
η κατεύθυνση
auf dem Weg zum Zielort
στο δρόμο προς τον προορισμό
beliebig
εδώ: όσες φορές θέλεις
wechseln (er wechselt – wechselte – hat
αλλάζω
gewechselt)
unterbrechen (er unterbricht – unterbrach – hat διακόπτω
unterbrochen)
erhältlich
λαμβάνεται
69
Kb.S. 128
die Vorverkaufsstelle, -en
το γραφείο προπώλησης εισιτηρίων
in allen Vorverkaufsstellen
στα γραφεία προπώλησης εισιτηρίων
der Automat, -en
το αυτόματο μηχάνημα πώλησης εισιτηρίων
bei Automaten
σε αυτόματο μηχάνημα πώλησης εισιτηρίων
die Tabak-Trafik, -en (in Österreich)
το περίπτερο (στην Αυστρία)
in Wiener Tabak-Trafiken
σε Βιεννέζικα περίπτερα
die Zeitkarte, -n
η κάρτα διαρκείας
die Entwertung, -en
η ακύρωση
ab der Entwertung
από τη στιγμή της ακύρωσης του εισιτηρίου
übertragbar
μεταβιβάσιμος
die Kirche, -n
η εκκλησία
ein wichtiger barocker Kirchenbau
μια σημαντική κατασκευή εκκλησίας της
εποχής του μπαρόκ
bauen (er baut – baute – hat gebaut)
χτίζω, κατασκευάζω
stammen aus +D (er stammt – stammte – hat
κατάγομαι από
gestammt)
aus den 50-er Jahren
από την δεκαετία του ΄50
die Sammlung, -en
η συλλογή
die Kunst, "-e
η τέχνη
das historische Zeugnis
το μνημείο, η απόδειξη της ιστορίας
durch (Präposition)
δια μέσου
durch die Jahrhunderte
στην πορεία των αιώνων
die Secession, (Singular)
το εκθεσιακό κέντρο της Βιέννης
die Ausstellung, -en
η έκθεση
zeitgenössisch
σύγχρονος
der Künstler, -
ο καλλιτέχνης
die Künstlerin, -nen
η καλλιτέχνης
der Jugendstil, (Singular)
Αρτ Νουβό (διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα που
αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις
αρχές του 20ου αιώνα)
das Gebäude, -
το κτήριο
golden
χρυσαφένιος
die Kuppel, -n
ο θόλος
der Naschmarkt
η κεντρική λαϊκή αγορά της Βιέννης
70
der Obst- und Gemüsemarkt, "-e
η λαϊκή
beliebt
δημοφιλής
das Lokal, -e
το εστιατόριο
der Flohmarkt, "-e
το υπαίθριο παζάρι μεταχειρισμένων
αντικειμένων
stattfinden (er findet statt – fand statt – hat
λαμβάνω χώρα
stattgefunden)
der Musikverein, -e
ο μουσικός σύλλογος
sich befinden (er befindet sich – befand sich –
βρίσκομαι
hat sich befunden)
der Saal, Säle
η αίθουσα, το αμφιθέατρο
der Philharmoniker, -
το μέλος φιλαρμονικής ορχήστρας
das Neujahrskonzert, -e
η πρωτοχρονιάτικη συναυλία
Man kann das Konzert in der ganzen Welt im
Fernsehen sehen.
Την συναυλία αυτή μπορεί κανείς να
παρακολουθήσει σε όλο τον κόσμο από την
τηλεόραση.
die Staatsoper, -n
η εθνική όπερα
der Renaissance-Stil
η αρχιτεκτονική της Αναγέννησης
50 verschiedene Opern
50 διαφορετικές όπερες
der Kultur-Spaziergang, "-e
ο πολιτιστικός περίπατος
der Führer, -
ο οδηγός (π.χ. ταξιδιωτικός)
einzeichnen (er zeichnet ein – zeichnete ein –
σημειώνω
hat eingezeichnet)
zuerst
αρχικά
überqueren (er überquert – überquerte – hat
περνάω, διασχίζω
überquert)
der Ring, -e
ο δακτύλιος
die Gasse, -n
το σοκάκι
ο δρόμος (στην Αυστρία)
der Jugendstilbau, -bauten
το κτίσμα αρχιτεκτονικής κατασκευής Αρτ
Νουβό
gegenüber (Präposition)
απέναντι (πρόθεση)
schräg gegenüber
λοξώς απέναντι
umkehren (er kehrt um – kehrte um – ist
γυρίζω πίσω
umgekehrt)
abbiegen (er biegt ab – bog ab – ist abgebogen)
στρίβω
71
Kb.S. 129
an der Universität vorbei
περνώντας από το πανεπιστήμιο
rechts ≠ links
δεξιά ≠ αριστερά
neben (Präposition)
δίπλα σε (πρόθεση)
danach
μετά
über die Straße gehen
περνάω το δρόμο
auf der vorherigen Seite
στην προηγούμενη σελίδα
das Handygespräch, -e
η συνομιλία στο κινητό
gleich sein
είμαι ίδιος
rein ≠ raus
μέσα ≠ έξω
reingehen (er geht rein – ging rein – ist
πηγαίνω μέσα
reingegangen)
rausgehen (er geht raus – ging raus – ist
βγαίνω έξω
rausgegangen)
vorbeigehen (er geht vorbei – ging vorbei – ist
περνάω
vorbeigegangen)
links von ihm
αριστερά του
gegenüber von ihm
απέναντί του
einbiegen (er biegt ein – bog ein – ist
στρίβω
eingebogen)
das Fenster, -
το παράθυρο
beim Fenster
κοντά στο παράθυρο
die Eingangstür, -en
η πόρτα της εισόδου
bei der Eingangstür
δίπλα στην πόρτα της εισόδου
überall
παντού
das Wahrzeichen, -
το σύμβολο, το έμβλημα
weltberühmt
διάσημος σε όλο τον κόσμο
die Stufe, -n
η κλίμακα, το σκαλοπάτι
der Turm, "-e
ο πύργος
auf dem Südturm
στον νότιο πύργο
etw. ist jdm. zu viel
κάτι είναι πολύ για κάποιον
die Burg, -en
το κάστρο
eröffnen (er eröffnet – eröffnete – hat eröffnet)
εγκαινιάζω
das Künstlerhaus, "-er
το οίκημα για καλλιτέχνες
Hier laufen viele Filme.
Εδώ παίζονται πολλές ταινίες.
72
Ab.S. 122
das Festival, -s
το φεστιβάλ
auf dem Festival
στο φεστιβάλ
bisher
έως τώρα
schaffen (er schafft – schaffte – hat geschafft)
καταφέρνω
das Museum Moderner Kunst
το μουσείο σύγχρονης τέχνης
aufregend
συναρπαστικός
die Heimatstadt, "-e
η πόλη καταγωγής
die Ansichtskarte, -n
το καρτ ποστάλ
aufnehmen (er nimmt auf – nahm auf – hat
συνάπτω
aufgenommen)
Kontakt aufnehmen mit +D
έρχομαι σε επαφή με
die Sportart,-en
το άθλημα
das Zelt, -e
η σκηνή
in einem Zelt
σε μια σκηνή
über Nacht bleiben
διανυχτερεύω
reservieren (er reserviert – reservierte – hat
κάνω κράτηση
reserviert)
Ab.S. 123
Ich bin ja schon in Wien gewesen.
Έχω ξαναπάει στην Βιέννη.
Du bist ja schon da!
Έφτασες κιόλας!
Ich komme ja schon!
Τώρα έρχομαι!
Ich habe den Film ja schon gesehen.
Την έχω δει αυτή την ταινία.
die Funktion, -en
η λειτουργία
zum Ausdruck von verschiedenen Gefühlen
για την έκφραση διαφόρων συναισθημάτων
die Überraschung, -en
η έκπληξη
der Ärger, (Singular)
ο μπελάς, ο θυμός
verwenden (er verwendet – verwendete – hat
χρησιμοποιώ
verwendet)
bekannt sein
είμαι γνωστός
betont ≠ unbetont
τονισμένος ≠ άτονος
weiterfahren (er fährt weiter – fuhr weiter – ist
συνεχίζω το ταξίδι
weitergefahren)
die U-Bahnlinie, -n
η γραμμή του μετρό
in die U-Bahnlinie 4 steigen
επιβιβάζομαι στη γραμμή 4 του μετρό
umsteigen (er steigt um – stieg um – ist
αλλάζω συγκοινωνία
umgestiegen)
73
Ab.S. 124
Ab.S. 125
geradeaus
ευθεία
Ich weiß noch nicht genau.
Δεν ξέρω ακόμα ακριβώς.
Mal sehen, ich denk´ noch mal nach.
Για να δω, θα το σκεφτώ ξανά.
Ja, klar. Sehr gern.
Φυσικά. Πολύ ευχαρίστως.
Da mache ich lieber etwas anderes.
Προτιμώ να κάνω κάτι άλλο.
losfahren (er fährt los – fuhr los – ist
αναχωρώ
losgefahren)
Ab.S. 126
Hättest du Lust?
Θα είχες όρεξη;
der Termin, -e
το επίσημο ραντεβού
lösen (er löst – löste – hat gelöst)
λύνω
der Augenblick, -e
η στιγμή
Haben Sie einen Augenblick Zeit?
Έχετε ένα λεπτό;
nachfragen (er fragt nach – fragte nach – hat
ρωτάω
nachgefragt)
das Tagesticket, -s
το ημερήσιο εισιτήριο
die Öffnungszeiten, (Plural)
οι ώρες λειτουργίας
Ich habe leider keine Ahnung, …
Δυστυχώς δεν έχω ιδέα, …
einsteigen (er steigt ein – stieg ein – ist
επιβιβάζομαι
eingestiegen)
aussteigen (er steigt aus – stieg aus – ist
αποβιβάζομαι
ausgestiegen)
der Fahrplan, "-e
το πρόγραμμα δρομολογίων
entwerten (er entwertet – entwertete – hat
ακυρώνω (εισιτήριο συγκοινωνίας)
entwertet)
Ab.S. 127
Ab.S. 128
der Kiosk, -e
το περίπτερο
hin und zurück
πήγαινε έλα
die Straßenbahn, -en
το τραμ
der Verkauf, "-e
η πώληση
zum Einkaufen
για ψώνια
der Jahreswechsel, -
η αλλαγή του χρόνου
erfahren (er erfährt – erfuhr – hat erfahren)
μαθαίνω
entlang (Präposition)
κατά μήκος (πρόθεση)
die Wechselpräposition, -en (Grammatik)
η δίπτωτη πρόθεση (Γραμματική)
Geh hinein!
Μπες μέσα!
Komm heraus!
Έλα έξω!
74
Geh hinauf!
Πήγαινε πάνω!
Komm herunter!
Έλα κάτω
Komm raus!
Βγες έξω!
Komm runter!
Έλα κάτω!
Geh rein!
Πήγαινε μέσα!
Geh rauf!
Πήγαινε πάνω!
schmecken (er schmeckt – schmeckte – hat
μου αρέσει στη γεύση, είναι νόστιμο
geschmeckt)
faul ≠ fleißig
τεμπέλης ≠ εργατικός
empfehlen (er empfiehlt – empfahl – hat
συνιστώ
empfohlen)
Ab.S. 129
der Reisebericht, -e
η περιγραφή ενός ταξιδιού
die Landkarte, -n
ο χάρτης
der Stadtplan, "-e
ο χάρτης της πόλης
das Souvenir, -e
το σουβενίρ
der Laut, -e
ο φθόγγος
der Mais
το καλαμπόκι
bereisen (er bereist – bereiste – hat bereist)
περιοδεύω σε, γυρίζω
Sie hat die ganze Welt bereist.
Γύρισε όλο τον κόσμο.
DaF kompakt A2 - Lektion 16
Lektion 16
Kb.S. 140
der Beruf, -e
το επάγγελμα
die Ausbildung, -en
das Studium, Studien
studieren (er studiert – studierte – hat studiert)
die Lehre, -n
technisch
der Bereich, -e
im technischen Bereich
kaufmännisch
eine kaufmännische Ausbildung
die Berufsfachschule, -n
verdienen (er verdient – verdiente – hat
η εκπαίδευση
η σπουδή
σπουδάζω
η επαγγελματική εκπαίδευση
τεχνολογικά
ο τομέας
στον τεχνολογικό τομέα
εμπορικός
μια εμπορική εκπαίδευση
η επαγγελματική σχολή
κερδίζω (χρήματα)
verdient)
sofort
αμέσως
75
mehrere
der Handwerker, beruflich
die Möglichkeit, -en
als (Präposition)
wechseln (er wechselt – wechselte – hat
περισσότερα
ο τεχνίτης
επαγγελματικός
η δυνατότητα
ως (πρόθεση)
αλλάζω
gewechselt)
Als Handwerker kann man nur schwer den
Beruf wechseln.
dauern (er dauert – dauerte – hat gedauert)
reichen (er reicht – reichte – hat gereicht)
der Mittlere Abschluss, "-e
das Schuljahr, -e
gleichzeitig
die Berufserfahrung, -en
sammeln (er sammelt – sammelte – hat
gesammelt)
jobben (er jobbt – jobbte – hat gejobbt)
Kb.S. 133
der Job, -s
die Firma, Firmen
eröffnen (er eröffnet – eröffnete – hat eröffnet)
eine eigene Firma eröffnen
abhängig sein
der Betrieb, -e
die Semesterferien, (Plural)
das Praktikum, Praktika
der Vorteil, -e
der Nachteil, -e
Dürfte ich …
anrufen (er ruft an – rief an – hat angerufen)
früher
eine frühere Lehrerin
Sehr geehrte Frau …!
Sehr geehrter Herr …!
Sehr geehrte Damen und Herren!
die Berufsschule, -n
unterrichten (er unterrichtet – unterrichtete –
Ως τεχνίτης μπορείς δύσκολα να αλλάξεις
επάγγελμα.
διαρκώ
επαρκώ
το απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
το σχολικό έτος
ταυτόχρονος, σύγχρονος
η επαγγελματική πείρα
συλλέγω
δουλεύω περιστασιακά
η δουλειά, η εργασία
η εταιρεία
ανοίγω
ανοίγω την προσωπική μου εταιρεία
είμαι εξαρτημένος
το εργοστάσιο
οι διακοπές εξαμήνου
η πρακτική άσκηση
το προτέρημα
το μειονέκτημα
Θα μπορούσα …
τηλεφωνώ
παλιότερος
μια καθηγήτρια από τα παλιά
Αξιότιμη κυτία …!
Αξιότιμε κύριε …!
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι!
η επαγγελματική σχολή
διδάσκω
hat unterrichtet)
bestimmt
Ich hätte eine große Bitte.
Könnten Sie mich …?
beraten (er berät – beriet – hat beraten)
vielleicht
im sozialen Bereich
genau
die Agentur, -en
schauen (er schaut – schaute – hat geschaut)
σίγουρα
Θα είχα μια μεγάλη παράκληση.
Θα μπορούσατε ...;
συμβουλεύω
ίσως
στον κοινωνικό τομέα
ακριβώς
το πρακτορείο
κοιτώ
76
rund
der Ausbildungsberuf, -e
auf der Seite
passend
empfehlen (er empfiehlt – empfahl – hat
γύρω από
το επάγγελμα που προϋποθέτει
επαγγελματική εκπαίδευση με πτυχίο
ειδικότητας
στη σελίδα
ταιριαστός
συνιστώ
empfohlen)
der Berufsberater, die Berufsberaterin, -nen
vereinbaren (er vereinbart – vereinbarte – hat
ο επαγγελματικός σύμβουλος
η επαγγελματικός σύμβουλος
συμφωνώ
vereinbart)
einen Termin vereinbaren
sinnvoll
kurz
im Voraus
die höfliche Frage
der höfliche Wunsch
die Berufsberatung, (meistens Singular)
der Vorschlag, "-e
die Empfehlung, -en
ausdrücken (er drückt aus – drückte aus – hat
κανονίζω ραντεβού
λογικός
εδώ: σύντομα
εκ των προτέρων
η ευγενική ερώτηση
η ευγενική επιθυμία
η ενημέρωση επαγγελματικού
προσανατολισμού
η πρόταση
η σύσταση
εκφράζω
ausgedrückt)
Kb.S. 134
überfliegen (er überfliegt – überflog – hat
ξεφυλλίζω
überflogen)
der Steckbrief, -e
der Mechaniker, die Mechanikerin, -nen
der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, -nen
der Bankkaufmann, -leute
die Bankkauffrau, -en
der Physiotherapeut, -en
die Physiotherapeutin, -nen
die Ausbildungsart, -en
schulisch
die Ausbildungsdauer, (Singular)
der Lernort, -e
das Krankenhaus, "-er
der Inhalt, -e
die Behandlung, -en
die Beratung, -en
das Bewegungsproblem, -e
die Untersuchung, -en
der Patient, -en
einzeln
η επικήρυξη
ο μηχανικός
η μηχανικός
ο νοσηλευτής
η νοσηλεύτρια
ο τραπεζικός υπάλληλος
η τραπεζική υπάλληλος
ο φυσιοθεραπευτής
η φυσιοθεραπεύτρια
ο τρόπος εκπαίδευσης
σχολικός
η διάρκεια εκπαίδευσης
ο τόπος εκπαίδευσης
το νοσοκομείο
το περιεχόμενο
η θεραπεία
η συμβουλή
το κινητικό πρόβλημα
η εξέταση
ο ασθενής
μεμονωμένος
77
die Untersuchung der einzelnen Patienten …
die Beachtung, (Singular)
das Rezept, -e
das ärztliche Rezept
die Erstellung, -en
der Übungsplan, "-e
das Training, (Singular)
die Besprechung, -en
die Durchführung, -en
die Krankengymnastik, (Singular)
die Massage, -n
die Arztpraxis, -praxen
die physiotherapeutische Praxis
das Altenheim, -e
das Einkommen, der Verdienst, -e
evtl. c eventuell
die Kosten, (Plural)
dual
die Berufsausbildung, (Singular)
der Kunde, -n
die Kundin, -nen
das Geldgeschäft, -e
die Kontoeröffnung, -en
die Einzahlung, -en
die Auszahlung, -en
das Bargeld, (Singular)
die Geldanlage, -n
der Anleger, die Anlegerin, -nen
die Prüfung, -en
finanziell
die Situation, -en
der Kredit, -e
der Abschluss, "-e
der Vertrag, "-e
die Sparkasse, -n
die Versicherung, -en
der/die Auszubildende, -n
das Ausbildungsjahr, -e
durchführen (er führt durch – führte durch – hat
η εξέταση των μεμονωμένων περίπατων
η τήρηση
η συνταγή
η ιατρική συνταγή
η σύνταξη
το πρόγραμμα εξάσκησης
εξάσκηση
η σύσκεψη, η συνεδρίαση
η διεξαγωγή
η φυσιοθεραπεία
το μασάζ
το ιατρείο
το ιατρείο του φυσιοθεραπευτή
το γηροκομείο
το εισόδημα
το εισόδημα
ίσως
τα έξοδα
διπλός
η επαγγελματική εκπαίδευση
ο πελάτης
η πελάτισσα
η χρηματική συναλλαγή
το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
η κατάθεση
η πληρωμή, η εξόφληση
τα μετρητά
η επένδυση (χρημάτων)
ο επενδυτής
η επενδύτρια
η εξέταση
οικονομικός
η κατάσταση
το δάνειο
η σύναψη
το συμβόλαιο
το ταχυδρομικό ταμιευτήριο
η ασφάλεια
ο εκπαιδευόμενος/ η εκπαιδευόμενη
το εκπαιδευτικό έτος
διεξάγω
durchgeführt)
informieren über +A (er informiert –
informierte – hat informiert)
die Genitivergänzung (Grammatik)
Kb.S. 135
der Fragebogen, "-
πληροφορώ
το συμπλήρωμα Γενικής
το ερωτηματολόγιο
78
die Berufsfindung, -en
ausfüllen (er füllt aus – füllte aus – hat
η επιλογή επαγγέλματος
συμπληρώνω
ausgefüllt)
kommunizieren (er kommuniziert –
επικοινωνώ
kommunizierte – hat kommuniziert)
der Fachausdruck, "-e
körperlich
auch wenn (Nebensatz)
massieren (er massiert – massierte – hat
η ορολογία
σωματικός
ακόμα και αν
κάνω μασάζ
massiert)
erstellen (er erstellt – erstellte – hat erstellt)
besprechen (er bespricht – besprach – hat
συντάσσω
συζητώ
besprochen)
geduldig ≠ ungeduldig
behandeln (er behandelt – behandelte – hat
υπομονετικός ≠ ανυπόμονος
πραγματεύομαι
behandelt)
der Grund, "-e
Es gibt folgende Gründe:
überlegen (er überlegt – überlegte – hat
ο λόγος
Υπάρχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
συλλογίζομαι
überlegt)
Kb.S. 136
dankbar sein für +A
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
der Traumberuf, -e
die Hauptinformation, -en
kompetent
die Unterlagen, (Plural)
informativ
das Ergebnis, -se
der Spezialtest, -e
passen zu +D (er passt – passte – hat gepasst)
überrascht sein
vorher ≠ nachher
nicht so ganz sicher
ganz fröhlich
die Überraschung, -en
plötzlich
begeistert sein
endlich
das Abitur, (Singular)
wirklich
Theater machen
auf jeden Fall
sich entscheiden für +A (er entscheidet sich –
είμαι ευγνώμων
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
το επάγγελμα των ονείρων
η κύρια πληροφορία
αρμόδιος
τα δικαιολογητικά
πληροφοριακός
το αποτέλεσμα
ο ειδικός
ταιριάζω σε
είμαι έκπληκτος
πριν ≠ μετά
όχι πολύ σίγουρος
πολύ χαρούμενος
η έκπληξη
ξαφνικά
είμαι ενθουσιασμένος
επιτέλους
το απολυτήριο γερμανικού λυκείου
πραγματικά
κάνω σκηνή
οπωσδήποτε
αποφασίζω για
entschied sich – hat sich entschieden)
die Radtour, -en
anschauen (er schaut an – schaute an – hat
η εκδρομή με το ποδήλατο
κοιτάω
79
angeschaut)
das Informationsmaterial, -ien
der Intelligenztest, -e
zufrieden ≠ unzufrieden
die Banklehre, -n
sich vorstellen (er stellt sich vor – stellte sich vor
– hat sich vorgestellt)
der Relativsatz, "-e (Grammatik)
der Relativpronomen, - (Grammatik)
Kb.S. 137
der Weg zum Traumberuf
die Berufswahl, -en
die Gliederung, -en
die Folie, -n
im Rahmen von
sich gliedern in +A (er gliedert sich – gliederte
το πληροφοριακό υλικό
το τεστ ευφυΐας
ευχαριστημένος ≠ δυσαρεστημένος
η εκπαίδευση του τραπεζικού υπάλληλου
συστήνομαι
η αναφορική πρόταση
η αναφορική αντωνυμία
η πορεία προς το επάγγελμα των ονείρων
η επιλογή του επαγγέλματος
η δομή
η διαφάνεια
στα πλαίσια του
χωρίζομαι, διαιρούμαι
sich – hat sich gegliedert)
schließlich
Das führt mich zu Punkt 2.
ganz kurz
der Unterpunkt, -e
zunächst
nun zu Punkt 2
Damit komme ich zu meinem letzten Punkt.
der Überblick, -e
Danke fürs Zuhören.
die Begrüßung, -en
die Einleitung, -en
der Schluss, "-e
recherchieren (er recherchiert – recherchierte –
τελικά
Αυτό με οδηγεί στο 2ο σημείο.
πολύ σύντομα
η υποσημείωση
καταρχήν
και τώρα στο 2ο σημείο
Και με αυτά φτάνω στο τελευταίο σημείο.
η σύνοψη
Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
ο χαιρετισμός
η εισαγωγή
το τέλος
ερευνώ, εξετάζω
hat recherchiert)
der Schalter, am Schalter bedienen
bedienen (er bedient – bediente – hat bedient)
administrativ
die Aufgabe, -n
abschließen (er schließt ab – schloss ab – hat
η θυρίδα
εξυπηρετώ από την θυρίδα
εξυπηρετώ
διοικητικός
το καθήκον
κλείνω
abgeschlossen)
Ab.S. 130
das Konto, Konten
Konten führen
zwischen (Präposition)
in der nächsten Zeit
außerdem
das Abschlusszeugnis, -se
der Lehrling, -e
die Kundenberatung, -en
der Verkauf, "-e
meist
ο τραπεζικός λογαριασμός
ελέγχω τραπεζικούς λογαριασμούς
μεταξύ (πρόθεση)
προσεχώς
εκτός αυτού
το απολυτήριο
ο μαθητευόμενος/ η μαθητευόμενη
η εξυπηρέτηση πελατών
η πώληση
τις περισσότερες φορές
80
Ab.S. 131
die Bestellung, -en
auf Bestellung
der Verkäufer, die Verkäuferin, -nen
der Bäcker, die Bäckerin, -nen
die Meinung, -en
genauso lange wie …
während
der Studienplatz, "-e
die Chance, -n
die Arbeitsstelle, -n
höflich ≠ unhöflich
Passt es Ihnen vielleicht am Freitag?
die Bitte, -n
vorbeikommen (er kommt vorbei – kam vorbei
η παραγγελία
κατόπιν παραγγελίας
ο πωλητής
η πωλήτρια
ο φούρναρης
η φουρνάρισσα
η γνώμη
το ίδιο σε διάρκεια όπως
κατά τη διάρκεια
η θέση φοίτησης
η ευκαιρία
η θέση εργασίας
ευγενικός ≠ αγενής
Μήπως μπορείτε την Παρασκευή;
η παράκληση
περνάω
– ist vorbeigekommen)
Ab.S. 132
eine Frage stellen
das Gespräch, -e
der Zweck, -e
die Berufsmesse, -n
sinnvoll
der Sportarzt, "-e
die Sportärztin, -nen
der Arzt, "-e
die Ärztin, -nen
der Sportlehrer, die Sportlehrerin, -nen
der Journalist, -en
die Journalistin, -nen
der Übersetzer, die Übersetzerin, -nen
der Werbefachmann, -männer
die Werbefachfrau, -en
der Mathematikprofessor, -en
die Mathematikprofessorin, -nen
die Krankenschwester, -n
die Medizin, (Singular)
die Schülerzeitung, -en
die Medien, (Plural)
der Raum, "-e
durch den Raum
tauschen (er tauscht – tauschte – hat getauscht)
mindestens ≠ höchstens
der Teilnehmer, die Teilnehmerin, -nen
θέτω ένα ερώτημα
η συνομιλία
ο σκοπός
η έκθεση επαγγελμάτων
σκόπιμος, λογικός
ο αθλίατρος
η αθλίατρος
ο γιατρός
η γιατρός
ο γυμναστής
η γυμνάστρια
ο δημοσιογράφος
η δημοσιογράφος
ο μεταφραστής
η μεταφράστρια
ο ειδικός στον τομέα της διαφήμισης
η ειδικός στον τομέα της διαφήμισης
ο μαθηματικός καθηγητής πανεπιστημίου
η μαθηματικός καθηγήτρια πανεπιστημίου
η νοσοκόμα
η ιατρική
η σχολική εφημερίδα
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
η αίθουσα
μέσα στην αίθουσα
ανταλλάσσω
τουλάχιστον ≠ το πολύ
ο συμμετέχων
η συμμετέχουσα
81
Ab.S. 133
Ab.S. 134
Ab.S. 135
notieren (er notiert – notierte – hat notiert)
der Ratschlag, "-e
die Bewegung, -en
der Gruß, "-e
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen
der Markt, "-e
der Nachbar, -n
die Nachbarin, -nen
der Praktikant, -en
die Praktikantin, -nen
der Stress, (Singular)
der Dienst, -e
der Sitz, -e
der Tanz, "-e
das Ziel, -e
das Rad, "-er
der Flug, "-e
der Experte, -n
die Expertin, -nen
der Berufswunsch, "-e
einsilbig
der Konsonant, -en (Grammatik)
die Genitivendung, -en (Grammatik)
im gehobenen Sprachstil
der Eigenname, -n
benutzen (er benutzt – benutzte – hat benutzt)
die Schriftsprache, -n
das Tagebuch, "-er
der Anfang, "-e
die Regel, -n
die Zukunft, (Singular)
arbeitslos
gestresst
ausländisch
die Karriere, -n
der Manager, die Managerin, -nen
die Kommunikation, -en
der Erfolg, -e
die Bearbeitung, -en
zuständig
der Aufgabenbereich, -e
enttäuscht
sondern (Konjunktion mit Hauptsatz)
σημειώνω
η συμβουλή
η κίνηση
ο χαιρετισμός
ο συνάδελφος
η συνάδελφος
η αγορά
ο γείτονας
η γειτόνισσα
ο ασκούμενος
η ασκούμενη
το στρες
η υπηρεσία
η έδρα
ο χορός
ο στόχος
το ποδήλατο
η πτήση
ο ειδικός
η ειδικός
το επιθυμητό επάγγελμα
μονοσύλλαβος
το σύμφωνο (Γραμματική)
η κατάληξη Γενικής (Γραμματική)
στην επίσημη γλώσσα
το κύριο όνομα
χρησιμοποιώ
η γραπτή γλώσσα
το ημερολόγιο
η αρχή
ο κανόνας
το μέλλον
άνεργος
στρεσαρισμένος
ξένος
η καριέρα
ο μάνατζερ
η μάνατζερ
η επικοινωνία
η επιτυχία
η επεξεργασία
αρμόδιος
ο τομέας αρμοδιοτήτων
απογοητευμένος
αλλά (σύνδεσμος με κύρια πρόταση αφού
προηγείται άρνηση!)
82
Er ist nicht enttäuscht, sondern sehr froh.
erwarten (er erwartet – erwartete – hat
Δεν είναι απογοητευμένος, αλλά αντίθετα
χαρούμενος.
αναμένω
erwartet)
Ab.S. 136
Ab.S. 137
das Testergebnis, -se
unterwegs
glücklich ≠ unglücklich
das Büro, -s
leben von +D (er lebt – lebte – hat gelebt)
raten (er rät – riet – hat geraten)
der Arbeitsplatz, "-e
aus Politik und Gesellschaft
damit
fürs Zuhören
mit dem Rücken zum Publikum
die Aussprache, -n
der Akzentvokal, -e (Phonetik)
die Akzentsilbe, -n (Phonetik)
το αποτέλεσμα του τεστ
καθ΄οδόν
ευτυχισμένος ≠ δυστυχισμένος
το γραφείο
ζω από
συμβουλεύω
η θέση εργασίας
από το χώρο της πολιτικής και της κοινωνίας
με αυτό
για την παρακολούθηση
με την πλάτη προς το κοινό
η προφορά
το φωνήεν που τονίζεται
η τονισμένη συλλαβή
83
DaF kompakt A2 - Lektion 17
Lektion 17
Kb.S. 140
hoffentlich
die Stelle, -n
in Analytik
der Schwerpunkt, -e
die Analysemethode, -n
die Projektarbeit, -en
die Voraussetzung, -en
der Chemiestudent, -en
die Chemiestudentin, -nen
üblich
das EDV-Programm
vertraut
die Bewerbung, -en
Sandras Bewerbung um einen
Praktikumsplatz bei „Ritter Sport“
der Bewerbungsbrief, -e
der Bezug auf +A
das Vorgespräch, -e
die Anzeige, -n
die Anrede, -n
der Betreff, -e
die Unterschrift, -en
der Grund, "-e
die Gründe für die Bewerbung
die Grußformel, -n
die Kenntnis, -e
der Schlusssatz, "-e
der Praktikant, -en
die Praktikantin, -nen
das Labor, -e
die Homepage, -s
auf Ihrer Homepage
besprechen (er bespricht – besprach – hat
ελπίζω
η θέση
στην ανάλυση
το κέντρο βάρους
η μέθοδος ανάλυσης
η εργασία βάση προγράμματος
η προϋπόθεση
ο φοιτητής Χημείας
η φοιτήτρια Χημείας
συνηθισμένος
το πρόγραμμα ηλεκτρονικής επεξεργασίας
δεδομένων
οικείος
η αίτηση πρόσληψης
η αίτηση της Σάνδρας για μια θέση
πρακτικής άσκησης στην εταιρεία «Ritter
Sport»
η γραπτή επιστολή αίτησης πρόσληψης
η σχέση με
η προκαταρκτική συζήτηση
η αγγελία
η προσφώνηση
το θέμα επίσημης επιστολής
η υπογραφή
ο λόγος
οι λόγοι για την αίτηση
ο χαιρετισμός
η γνώση
ο επίλογος
ο ασκούμενος
η ασκούμενη
το εργαστήριο
η ιστοσελίδα
στην ιστοσελίδα σας
συζητάω
besprochen)
anbei
die Bewerbungsunterlagen, (Plural)
passen zu +D (er passt – passte – hat gepasst)
genau
mehrfach
συνημμένα
τα δικαιολογητικά
ταιριάζω
ακριβώς
πολλαπλός
84
teilnehmen an +D (er nimmt teil – nahm teil –
συμμετέχω σε
hat teilgenommen)
das Abitur, -e
der Leistungskurs, -e
το απολυτήριο γερμανικού λυκείου
το μάθημα κατεύθυνσης γερμανικού
λυκείου
die Note, -n
ο βαθμός
bestehen (er besteht – bestand – hat bestanden) περνάω (π.χ. εξέταση)
Sie hat den Leistungskurs in Chemie mit der
Αυτή πέρασε την Χημεία κατεύθυνσης με
Note 1,5 bestanden.
τον βαθμό 1,5.
absolvieren (er absolviert – absolvierte – hat
αποπερατώνω, τελειώνω
absolviert)
zurzeit
das Bachelor-Studium, - Studien
das Semester, die Erfahrung, -en
sammeln (er sammelt – sammelte – hat
gesammelt)
beifügen (er fügt bei – fügte bei – hat beigefügt)
die Unterlagen, (Plural)
die beigefügten Unterlagen
verfügen über +A (er verfügt – verfügte – hat
αυτό τον καιρό
οι προπτυχιακές σπουδές
το εξάμηνο
η εμπειρία
συλλέγω
επισυνάπτω
τα έγγραφα
τα συνημμένα έγγραφα
διαθέτω
verfügt)
die Spezialkenntnis, -se
außerdem
neben (Präposition)
neben dem Studium
der Fortbildungskurs, -e
sich freuen über +A (er freut sich – freute sich –
η ειδική γνώση
εκτός αυτού
δίπλα (πρόθεση)
παράλληλα με της σπουδές
η τάξη μετεκπαίδευσης
χαίρομαι για (κάτι που έχει γίνει)
hat sich gefreut)
Kb.S. 141
sich freuen auf +A
das Vorstellungsgespräch, -e
Mit freundlichen Grüßen …
zusätzlich
die Fachkenntnis, -se
der Lebenslauf, "-e
die Daten, (Plural)
die persönlichen Daten
geboren am …
voraussichtlich
seit (Präposition)
verhandlungssicher
gut in Wort und Schrift
eigen
tabellarisch
der tabellarische Lebenslauf
das Muster, -
χαίρομαι για (κάτι που θα γίνει)
η συνέντευξη
Με φιλικούς χαιρετισμούς …
επιπρόσθετα
η ειδικότητα
το βιογραφικό σημείωμα
τα δεδομένα
τα προσωπικά δεδομένα
γεννημένος στις …
μάλλον, πιθανόν
εδώ και (πρόθεση)
ευχέρεια στην διαχείριση της γλώσσας σε
επαγγελματικές συναλλαγές
καλός προφορικά και γραπτά
δικός, ίδιος
σε μορφή πίνακα
το σύντομο βιογραφικό σημείωμα
το πρότυπο
85
Kb.S. 142
nach dem Muster
die Nachricht, -en
das Gefühl, -e
ein gutes Gefühl haben
der Personalchef, -s
unbedingt
sich bewerben bei +D um +A (er bewirbt sich
σύμφωνα με το πρότυπο
η είδηση
η αίσθηση, το αίσθημα
έχω καλή αίσθηση
ο διευθυντής προσωπικού
οπωσδήποτε
υποβάλλω αίτηση σε κάποιον για μια θέση
– bewarb sich – hat sich beworben)
überlegen (er überlegt – überlegte – hat
überlegt)
συλλογίζομαι
aufgeregt
Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Gute Besserung!
der Kuss, "-e
das Schülerpraktikum, -praktiken
die Mikrobiologie
die Firmengründung, -en
der Informationstext, -e
die Geschichte, -n
sich beziehen auf +A (er bezieht sich – bezog
αναστατωμένος, αγχωμένος
Είμαι λίγο αναστατωμένος.
Καλή ανάρρωση!
το φιλί
η πρακτική άσκηση μαθητών
η Μικροβιολογία
η ίδρυση της εταιρείας
το πληροφοριακό κείμενο
η ιστορία
αναφέρομαι σε
sich – hat sich bezogen)
die Heirat, -en
heiraten (er heiratet – heiratete – hat
ο γάμος
παντρεύομαι
geheiratet)
der Konditor, -en
die Konditorin, -nen
der Inhaber, die Inhaberin, -nen
das Süßwarengeschäft, -e
ο ζαχαροπλάστης
η ζαχαροπλάστισσα
ο ιδιοκτήτης
η ιδιοκτήτρια
μαγαζί που εμπορεύεται γλυκά όλων των
ειδών
im gleichen Jahr
την ίδια χρονιά
die Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik, -en το εργοστάσιο σοκολάτας και ζαχαρωτών
die Eheleute, (Plural)
το αντρόγυνο
gründen (er gründet – gründete – hat
ιδρύω
gegründet)
die Schokoladenmarke, -n
eine eigene Schokoladenmarke
bringen (er bringt – brachte – hat gebracht)
auf den Markt bringen
die Mitarbeiterzahl, -en
wachsen (er wächst – wuchs – ist gewachsen)
der Firmenwagen, anschaffen (er schafft an – schaffte an – hat
η μάρκα σοκολάτας
μια προσωπική μάρκα σοκολάτας
φέρνω
φέρνω στην αγορά
ο αριθμός συνεργατών
αυξάνομαι
το εταιρικό αυτοκίνητο
αποκτώ, παίρνω, αγοράζω κάτι
angeschafft)
die Firma, Firmen
idyllisch
verlegen (er verlegt – verlegte – hat verlegt)
η εταιρεία
ειδυλλιακός
μεταφέρω
86
die Steigerung, -en
die industrielle Produktion
möglich
in dieser Zeit
originell
produzieren (er produziert – produzierte – hat
η αύξηση
η βιομηχανική παραγωγή
δυνατόν
αυτό τον καιρό
πρωτότυπος
παράγω
produziert)
die Schokoladentafel, -n
die Sportjacketttasche, -n
brechen (er bricht – brach – ist gebrochen)
quadratisch
erhalten (er erhält – erhielt – hat erhalten)
der 2. Weltkrieg
der Krieg, -e
die Schokoladenproduktion, -en
reduzieren (er reduziert – reduzierte – hat
η πλάκα σοκολάτας
η τσέπη αθλητικής ζακέτας
σπάω
τετράγωνος
λαμβάνω
ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
ο πόλεμος
η παραγωγή σοκολάτας
μειώνω
reduziert)
ab 1940
ganz
beenden (er beendet – beendete – hat beendet)
wieder aufnehmen
erfolgreich
der Slogan, -s
werben (er wirbt – warb – hat geworben)
die Verpackung, en
entwickeln (er entwickelt – entwickelte – hat
από το 1940
τελείως
τελειώνω
επαναλειτουργώ
επιτυχημένος
το σλόγκαν
διαφημίζω
η συσκευασία
αναπτύσσω
entwickelt)
sogenannt
beschäftigen (er beschäftigt – beschäftigte –
λεγόμενος
απασχολώ
hat beschäftigt)
das Unternehmen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, -nen
fast
der Umsatz, "-e
der Exportanteil, -e
betragen (er beträgt – betrug – hat betragen)
direkt
das Firmengelände, erweitert
der Schokoladen, "das Besucherzentrum, -zentren
eröffnen (er eröffnet – eröffnete – hat eröffnet)
die Herstellung, -en
exportieren (er exportiert – exportierte – hat
η επιχείρηση
ο συνεργάτης
η συνεργάτης
σχεδόν
ο τζίρος
το ποσοστό εξαγωγής
ανέρχομαι
απευθείας
ο ανοιχτός χώρος της εταιρείας
εμπλουτισμένος
το κατάστημα που εμπορεύεται
αποκλειστικά σοκολάτες όλων των ειδών
το κέντρο επισκεπτών
εγκαινιάζω
η παραγωγή
εξάγω
exportiert)
87
Kb.S. 143
die Chronologie, -n
seit wann?
wie hoch?
das Passiv (Grammatik)
das Präsens (Grammatik)
das Präteritum (Grammatik)
wechseln (er wechselt – wechselte – hat
η χρονολογία
από πότε;
πόσο ψηλά;
η Παθητική φωνή (Γραμματική)
ο Ενεστώτας (Γραμματική)
ο Παρατατικός (Γραμματική)
αλλάζω
gewechselt)
abschließen (er schließt ab – schloss ab – hat
abgeschlossen)
erweitern (er erweitert – erweiterte – hat
erweitert)
vertiefen (er vertieft – vertiefte – hat vertieft)
Kb.S. 144
im Moment
die Buchhaltung, -en
der Rohstoff, -e
annehmen (er nimmt an – nahm an – hat
κλείνω
διευρύνω
εμβαθύνω
αυτή τη στιγμή
το λογιστήριο
η πρώτη ύλη
αποδέχομαι
angenommen)
die Werbung, -en
der Wareneingang, "-e
der Verkauf, "-e
vorbereiten (er bereitet vor – bereitete vor – hat
vorbereitet)
fördern (er fördert – förderte – hat gefördert)
die Personalabteilung, -en
die Schokoladensorte, -n
herstellen (er stellt her – stellte her – hat
η διαφήμιση
τα εισερχόμενα εμπορεύματα
η πώληση
προετοιμάζω
προωθώ
το τμήμα προσωπικού
το είδος σοκολάτας
παράγω
hergestellt)
die Rohstoffsicherheit, -en
die Steuer, -n
die Rechnung, -en
kontrollieren (er kontrolliert – kontrollierte –
η ασφάλεια πρώτης ύλης
ο φόρος
ο λογαριασμός
ελέγχω
hat kontrolliert)
der Vertrieb, -e
betreuen (er betreut – betreute – hat betreut)
die Forschung, -en
die Entwicklung, -en
analysieren (er analysiert – analysierte – hat
η πώληση
φροντίζω
η έρευνα
η εξέλιξη
αναλύω
analysiert)
darum (Adverb)
deshalb (Adverb)
weil (kausale Konjunktion mit Nebensatz)
για αυτό τον λόγο
για αυτό τον λόγο
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος με δευτερεύουσα
denn (kausale Konjunktion mit Hauptsatz)
πρόταση)
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος με κύρια
πρόταση)
deswegen (Adverb)
sich interessieren für +A (er interessiert sich –
για αυτό τον λόγο
ενδιαφέρομαι για
interessierte sich – hat sich interessiert)
88
Kb.S. 145
die Bürotätigkeit, -en
die Arbeitszeitregelung, -en
die Gleitzeit, (Singular)
in Grenzen
festlegen (er legt fest – legte fest – hat
η δουλειά γραφείου
η ρύθμιση του χρόνου εργασίας
το ελαστικό ωράριο
σε όρια
καθορίζω
festgelegt)
Sie werden vom Betrieb festgelegt.
selbst
bestimmen (er bestimmt – bestimmte – hat
Καθορίζονται από το εργοστάσιο.
ο ίδιος
ορίζω
bestimmt)
die Schicht, -en
der Abschnitt, -e
die Arbeitszeit, -en
die Frühschicht, -en
die Spätschicht, -en
die Nachtschicht, -en
die Überstunde, -n
Überstunden machen
Überstunden abbauen
abbauen (er baut ab – baute ab – hat abgebaut)
wöchentlich
die Arbeitszeitkontrolle, -n
der Werksausweis, -e
die Kantine, -n
fest
die festen Mitarbeiter
der Zuschuss, "-e
die Fahrkosten, (Plural)
die öffentlichen Verkehrsmittel
die privaten Verkehrsmittel
die Einführung, -en
nach der allgemeinen Einführung
der Rundgang, "-e
durch (Präposition)
durch das Werk
das Werk, -e
fertig
die fertigen Produkte
überprüfen (er überprüft – überprüfte – hat
η βάρδια
η παράγραφος
το ωράριο εργασίας
η πρωινή βάρδια
η απογευματινή βάρδια
η νυχτερινή βάρδια
η υπερωρία
κάνω υπερωρίες
μειώνω της υπερωρίες
μειώνω
εβδομαδιαίος
ο έλεγχος ωραρίου εργασίας
η ταυτότητα (κάρτα) υπαλλήλου εταιρείας
(για να δηλώνει την άφιξή και αναχώρησή
του)
το κυλικείο
εδώ: μόνιμος
ο μόνιμος συνεργάτης
το επίδομα
τα ναύλα
οι δημόσιες συγκοινωνίες
τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς
η εισαγωγή
μετά από την γενική εισαγωγή
ο γύρος
διαμέσου (πρόθεση)
μέσα από το εργοστάσιο
εργοστάσιο
έτοιμος
τα έτοιμα προϊόντα
ελέγχω
überprüft)
interessant
natürlich
die Busfahrt, -en
aufgeben (er gibt auf – gab auf – hat
ενδιαφέρον
φυσικά
το ταξίδι με το λεωφορείο
εγκαταλείπω
aufgegeben)
89
Ab.S. 138
der Rabatt, -e
echt
der Vorteil, -e
der Nachteil, -e
die Einladung, -en
entnehmen (er entnimmt – entnahm – hat
η έκπτωση
πραγματικά
το πλεονέκτημα
το μειονέκτημα
η πρόσκληση
συμπεραίνω
entnommen)
Ab.S. 139
Wie sie meinen Unterlagen entnehmen
können, …
die Weiterbildung, -en
EDV c die Elektronische Datenverarbeitung
ledig
die Verwendung, -en
die Umgangssprache, -n
die Betonung, -en
die Sachlichkeit, (Singular)
übersichtlich
die übersichtliche Gliederung
der Absatz, "-e
die Konjugationsendung, -en
die Standartsprache, -n
formell ≠ informell
unterstrichen
die Eigentümerin, -nen
der Eigentümer, aufmachen (er macht auf – machte auf – hat
Όπως μπορείτε να συμπεράνετε από τα
έγγραφά μου, …
η μετεκπαίδευση
η ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
ανύπαντρος
η χρήση
η καθομιλουμένη
ο τονισμός
η αντικειμενικότητα
κατανοητός, σαφής
η σαφή δομή
η παράγραφος
η κατάληξη κλίσης ρήματος
η λόγια γλώσσα
επίσημος ≠ ανεπίσημος
υπογραμμισμένος
η ιδιοκτήτρια
ο ιδιοκτήτης
ανοίγω
aufgemacht)
Ab.S. 140
komisch
recherchieren (er recherchiert – recherchierte –
περίεργος
ερευνώ
hat recherchiert)
schützen (er schützt – schützte – hat geschützt)
weitergeben (er gibt weiter – gab weiter – hat
weitergegeben)
προστατεύω
μεταβιβάζω
die Hochzeit, -en
die Schokoladenfabrik, -en
gewinnen (er gewinnt – gewann – hat
ο γάμος
το εργοστάσιο σοκολάτας
κερδίζω
gewonnen)
Ab.S. 141
der Besucher, die Besucherin, -nen
die Veranstaltung, -en
anbieten (er bietet an – bat an – hat angeboten)
betonen (er betont – betonte – hat betont)
regelmäßig
die Führung, -en
der Museumsführer, die Museumsführerin, -nen
der Museumsgründer, -
ο επισκέπτης
η επισκέπτρια
η εκδήλωση
προσφέρω
τονίζω
τακτικά
η ξενάγηση
ο ξεναγός του μουσείου
η ξεναγός του μουσείου
ο ιδρυτής του μουσείου
90
die Museumsgründerin, -nen
die Eröffnung, -en
die Ausstellung, -en
die moderne Kunst
kleine Gerichte
das Personal, (Singular)
bedienen (er bedient – bediente – hat bedient)
der Gast, "-e
verkaufen (er verkauft – verkaufte – hat
η ιδρύτρια του μουσείου
τα εγκαίνια
η έκθεση
η σύγχρονη τέχνη
μικρά γεύματα
το προσωπικό
εξυπηρετώ
ο επισκέπτης
πουλάω
verkauft)
Ab.S. 142
der Ausbildungsweg, -e
die Reifeprüfung, -en
sich fortbilden (er bildet sich fort – bildete sich
η σπουδές, μόρφωση
οι απολυτήριες εξετάσεις λυκείου
μετεκπαιδεύομαι
fort – hat sich fortgebildet)
verlassen (er verlässt – verließ – hat verlassen)
befolgen (er befolgt – befolgte – hat befolgt)
verbessern (er verbessert – verbesserte – hat
verbessert)
εγκαταλείπω
ακολουθώ
βελτιώνω
der Notizzettel, strukturieren (er strukturiert – strukturierte –
το σημείωμα
διαρθρώνω, δομώ
hat strukturiert)
das Schlüsselwort, -e
die Abkürzung, -en
anwenden (er wendet an – wendete an – hat
η λέξη κλειδί
η συντομογραφία
χρησιμοποιώ
angewendet)
Ab.S. 143
Ab.S. 144
Ab.S. 145
der Master, gut /schlecht sein
die Abteilung, -en
der Arbeitswortschatz, (Singular)
das Kantinenessen, vorbei sein
Stell dir vor, …
die Aufgabe, -n
die Mittagspause, -n
die Schokowerkstatt, "-e
die Zusammensetzung, -en
die Bezahlung, -en
die Messe, -n
die Pflicht, -en
das Zeugnis, -se
die Tätigkeit, -en
die Sicherheit, -en
die Befreiung, -en
die Mechanik, -en
die Leistung, -en
die Zwillingsschwester, -n
το μάστερ
είναι καλό / κακό
το τμήμα
το λεξιλόγιο εργασίας
το φαγητό του κυλικείου
τελειώνω
Για φαντάσου, …
το καθήκον
το μεσημεριανό διάλειμμα
το εργαστήριο παραγωγής σοκολάτας
η σύνθεση
η πληρωμή
η έκθεση
η υποχρέωση
ο έλεγχος σχολείου
η απασχόληση
η ασφάλεια
η απελευθέρωση
η Μηχανική
η επίδοση
η δίδυμη αδελφή
91
DaF kompakt A2 – Lektion 18
Lektion 18
Kb.S. 148
das Meer, -e
der Urlaub, (Singular)
das Urlaubsziel, -e
überfliegen (er überfliegt – überflog – hat
η θάλασσα
οι διακοπές
ο προορισμός των διακοπών
ξεφυλλίζω
überflogen)
der Werbetext, -e
der Bade- und Strandurlaub, (Singular)
beliebt ≠ unbeliebt
die Voraussetzung, -en
der Wassersport, (Singular)
perfekt
segeln (er segelt – segelte – ist/hat gesegelt)
tauchen (er taucht – tauchte – ist/hat getaucht)
surfen (er surft – surfte – ist/hat gesurft)
die Ruhe, (Singular)
die Dünenlandschaft, -en
herrlich
der Spaziergang, "-e
das Interesse, -n
Interesse haben an +D
die Kultur, -en
die Hansestadt, "-e
einladen zu +D (er lädt ein – lud ein – hat
το διαφημιστικό κείμενο
οι διακοπές για μπάνιο και παραλίες
δημοφιλής ≠ μη δημοφιλής
η προϋπόθεση
το θαλάσσιο σπορ
τέλειος
κάνω ιστιοπλοΐα
καταδύομαι
κάνω σέρφινγκ
η ησυχία
το τοπίο με αμμόλοφους
θαυμάσιος
η βόλτα
το ενδιαφέρον
έχω ενδιαφέρον για
ο πολιτισμός
η χανσεατική πόλη
προσκαλώ σε
eingeladen)
traumhaft
das Allgäu
bekannt ≠ unbekannt
das Märchenschloss, "-er
das Märchenschloss Neuschwanstein
die Region, -en
im Süden Bayerns
der Berg, -e
bieten (er bietet – bot – hat geboten)
vielfältig
die Sport- und Freizeitmöglichkeiten, (Plural)
klettern (er klettert – kletterte – ist geklettert)
wandern (er wandert – wanderte – ist
ονειρεμένος
μέρος στην Νότια Γερμανία
γνωστός ≠ άγνωστος
το παραμυθένιο παλάτι
το παραμυθένιο παλάτι Neuschwanstein
η περιοχή
νότια της Βαυαρίας
το βουνό
προσφέρω
ποικίλος
οι δυνατότητες άθλησης και ελεύθερου
χρόνου
σκαρφαλώνω
κάνω πεζοπορία
gewandert)
der Bergsee, -n
klare Bergseen
die Blumenwiese, -n
η ορεινή λίμνη
κρυστάλλινες ορεινές λίμνες
το λιβάδι με λουλούδια
92
bunte Blumenwiesen
die Erholung, (Singular)
nirgends
sich teilen (er teilt sich – teilte sich – hat sich
πολύχρωμα λιβάδια με λουλούδια
η ξεκούραση, η ανάπαυση
πουθενά
μοιράζομαι
geteilt)
attraktiv
sich erholen (er erholt sich – erholte sich – hat
ελκυστικός
ξεκουράζομαι
sich erholt)
wunderschön
der Badestrand, "-e
hübsch ≠ hässlich
das Bodenseestädtchen, die Fahrradtour, -en
die Schifffahrt, -en
die Insel, -n
eine Schifffahrt zur Insel
tropisch
die Pflanze, -n
wachsen (er wächst – wuchs – ist gewachsen)
der Wald, "-er
der Wanderweg, -e
das Wanderparadies, -e
der Wanderfreund, -e
der Fernwanderweg, -e
der Kulturliebhaber, sich lohnen (er lohnt sich – lohnte sich – hat sich
πανέμορφος
η παραλία για μπάνιο
όμορφος ≠ άσχημος
η μικρή πόλη κοντά στη λίμνη Bodensee
η εκδρομή με το ποδήλατο
η ακτοπλοΐα
το νησί
η διαδρομή προς το νησί
τροπικός
το φυτό
αναπτύσσομαι, μεγαλώνω
το δάσος
το μονοπάτι
ο παράδεισος της πεζοπορίας
ο φίλος της πεζοπορίας
το απομακρυσμένο μονοπάτι
ο λάτρης του πολιτισμού
αξίζει τον κόπο
gelohnt)
Kb.S. 149
die Kulturstadt, "-e
die Spur, -en
den Spuren von Goethe und Schiller folgen
folgen (er folgt – folgte – ist gefolgt)
der Komparativ, -e (Grammatik)
der Superlativ, -e (Grammatik)
prädikativ (Grammatik)
die Lieblingsbeschäftigung, -en
die Hauptsaison, -s
als sonst
verbringen (er verbringt – verbrachte – hat
η πολιτιστική πόλη
το ίχνος
ακολουθώ τα ίχνη του Γκαίτε και του Σίλερ
ακολουθώ
ο συγκριτικός (Γραμματική)
ο υπερθετικός (Γραμματική)
κατηγορηματικός
η αγαπημένη απασχόληση
η περίοδος αιχμής
απ’ ότι συνήθως
περνάω
verbracht)
im eigenen Land
im Ausland
als (bei Vergleich)
lieber hier als dort
wie (bei Vergleich)
genauso/so gut wie im Internet
wie sonst
auf der Touristikmesse
στη χώρα μου
στο εξωτερικό
απ ότι (για σύγκριση)
καλύτερα εδώ απ ότι εκεί
όπως (για σύγκριση)
το ίδιο καλά όπως στο διαδίκτυο
όπως συνήθως
στην τουριστική έκθεση
93
hoch ≠ niedrig
sich informieren über +A (er informiert sich –
ψηλός ≠ χαμηλός
πληροφορούμαι για
informierte sich – hat sich informiert)
Ich würde gern/ lieber/ am liebsten …
Kb.S. 150
Ab in den Urlaub!
das Angebot, -e
die Halle, -n
in den Hallen der Touristikmesse
die Kreuzfahrt, -en
die Fernreise, -n
alles rund um +A
alles rund um den Campingurlaub
in die Ferne
erleben (er erlebt – erlebte – hat erlebt)
die Natur, -en
die Entspannung, -en
im eigenen Land
ob …. oder ….
Ob im Zelt oder Wohnmobil …
das Zelt, -e
der Wohnwagen, das Wohnmobil, -e
genießen (er genießt – genoss – hat genossen)
an der frischen Luft
in freier Natur
an Bord
das Traumschiff, -e
die Fahrt, -en
über das Meer
der Hafen, "von Bord gehen
der Ausflug, "-e
der Körper, der Geist, (Singular)
verwöhnen (er verwöhnt – verwöhnte – hat
Θα ήθελα/προτιμούσα/ ήθελα
περισσότερα απ όλα …
Εμπρός για διακοπές!
η προσφορά
η αίθουσα
στις αίθουσες της τουριστικής έκθεσης
η κρουαζιέρα
το μακρινό ταξίδι
όλα γύρω από
όλα γύρω από τις διακοπές με σκηνή
μακριά
βιώνω
η φύση
η ξεκούραση
στη δική σου χώρα
είτε …. είτε…
είτε στη σκηνή είτε στο τροχόσπιτο
η σκηνή
το ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο
το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο
απολαμβάνω
στο φρέσκο αέρα
έξω στη φύση
στο κατάστρωμα
το καράβι των ονείρων μου
η διαδρομή
πάνω από τη θάλασσα
το λιμάνι
κατεβαίνω από το καράβι
η εκδρομή
το σώμα
το πνεύμα
καλομαθαίνω
verwöhnt)
rundum
entdecken (er entdeckt – entdeckte – hat
γύρω - γύρω
ανακαλύπτω
entdeckt)
die große weite Welt
fern
ferne Länder und Kulturen
die Werbesendung, -en
berühmt
der Rundflug, "-e
über den Bodensee
ο μακρινός κόσμος
μακρινός
μακρινές χώρες και μακρινοί πολιτισμοί
η διαφημιστική εκπομπή
διάσημος
μικρή πτήση γύρω από μια περιοχή
πάνω από τη λίμνη Bodensee
94
Kb.S. 151
das Boot, -e
die Fähre, -n
das Musik-Festival, -s
vor allem
ältere Leute
jüngere Leute
die Unterkunft, "-e
wählen (er wählt – wählte – hat gewählt)
vermuten (er vermutet – vermutete – hat
η βάρκα
το φεριμπόουτ
το φεστιβάλ μουσικής
προ πάντων
ηλικιωμένοι άνθρωποι
νεότεροι άνθρωποι
η διαμονή
επιλέγω
υποθέτω
vermutet)
die Strandwiese, -n
direkt am Ufer
das Vergnügen, zum Vergnügen werden
die Ausstattung, -en
der Waschraum, "-e
die Dusche, -n
der Trockner, die Versorgung, (Singular)
das Speiseangebot, -e
der Kiosk, -e
der/die Erwachsene, -n
der Pkw c der Personenkraftwagen
gemütlich ≠ ungemütlich
Lust machen auf +A
lecker
im Ortskern
bis zu +D
bis zum See
der Preis, -e
inkl. c inklusive
der Landgasthof, "-e
familiär
die Atmosphäre, -n
zum Wohlfühlen
das Frühstücksbüfett, -s
traditionell
die Zutat, -en
Gehmin. c die Gehminuten (Plural)
EZ c das Einzelzimmer, DZ c das Doppelzimmer, HP c die Halbpension, -en
VP c die Vollpension, -en
der Seeblick, -e
elegant
πρασινάδα που βρίσκεται κοντά σε λίμνη και
προσφέρει χώρο για ηλιοθεραπεία
πάνω στην ακτή
η διασκέδαση
γίνομαι διασκεδαστικός
ο εξοπλισμός
το κοινόχρηστο μπάνιο
η ντουζιέρα
ο στεγνωτήρας
η φροντίδα
η ποικιλία γευμάτων
το περίπτερο
ο/η ενήλικας/-η
το όχημα, το ΙΧ
άνετος ≠ άβολος
δημιουργώ διάθεση για
νόστιμος
το κέντρο της πόλης
μέχρι το
μέχρι τη λίμνη
η τιμή
συμπεριλαμβανομένου
το επαρχιακό πανδοχείο
οικογενειακώς
η ατμόσφαιρα
για να αισθάνεται κανείς άνετα
ο πρωινός μπουφές
παραδοσιακός
το συστατικό
ο χρόνος σε λεπτά με τα πόδια
το μονόκλινο
το δίκλινο
η ημιδιατροφή
η πλήρης διατροφή
η θέα στη θάλασσα
κομψός
95
großartig
etwas zu einem Erlebnis machen
hauseigen
mit regionaler Küche
die Jugendherberge, -n
die Klassenreise, -n
die Familienreise, -n
die Einzelperson, -en
sich einrichten auf +A (er richtet sich ein –
καταπληκτικός
κάνω κάτι να είναι αξέχαστό
σπιτικός
με τοπική κουζίνα
ο ξενώνας νέων
το ταξίδι της τάξης
το οικογενειακό ταξίδι
το ένα άτομο
προετοιμάζομαι, προσαρμόζομαι
richtete sich ein – hat sich eingerichtet)
das Zweibettzimmer, das Dreibettzimmer, das Vierbettzimmer, die Sporthalle, -n
die Tischtennisplatte, -n
das 3-Gänge-Menü
sich entscheiden für +A (er entscheidet sich –
το δίκλινο
το τρίκλινο
το τετράκλινο
το κλειστό γυμναστήριο
το τραπέζι του πινγκ πονγκ
το γεύμα τριών πιάτων
αποφασίζω για
entschied sich – hat sich entschieden)
die Pension, -en
die Ferienwohnung, -en
die Vermutung, -en
der Termin, -e
der Autostellplatz, "-e
außerdem
ob (indirekte Frage ohne Fragewort)
η πανσιόν
το εξοχικό διαμέρισμα
η υπόθεση, η εικασία
η προθεσμία
η θέση στάθμευσης
εκτός αυτού
αν (για πλάγια ερώτηση χωρίς ερωτηματική
λέξη)
Kb.S. 152
Vielen Dank im Voraus.
der Urlaubsspaß, (Singular)
das Sonnenzelt, -e
abbauen (er baut ab – baute ab – hat abgebaut)
leicht machen
anschauen (er schaut an – schaute an – hat
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
η καλοκαιρινή διασκέδαση
η προστατευτική σκηνή για τον ήλιο
ξεστήνω
διευκολύνω
κοιτάω
angeschaut)
die Anleitung, -en
legen (er legt – legte – hat gelegt)
die Seite, -n
der Rahmen, zusammenfalten (er faltet zusammen – faltete
η οδηγία
τοποθετώ οριζόντια
η πλευρά
το πλαίσιο
διπλώνω
zusammen – hat zusammengefaltet)
schließlich
etwas leicht nach Hause tragen
festhalten (er hält fest – hielt fest – hat
τελικά
κουβαλάω κάτι εύκολα στο σπίτι
κρατώ σφιχτά
festgehalten)
zusammendrücken (er drückt zusammen –
συμπιέζω
drückte zusammen – hat zusammengedrückt)
in der Mitte
einrasten (er rastet ein – rastete ein – hat
στη μέση
πιάνομαι
96
eingerastet)
zusammenhalten (er hält zusammen – hielt
συγκρατώ
zusammen – hat zusammengehalten)
der Urlaubsgruß, "-e
seit (Präposition)
seit einer Woche
begeistert
die Landschaft, -en
wie am Mittelmeer
ankommen (er kommt an – kam an – ist
τα χαιρετίσματα από τις διακοπές
εδώ και (πρόθεση)
εδώ και μια εβδομάδα
ενθουσιασμένος
το τοπίο
όπως στη Μεσόγειο
φτάνω
angekommen)
das Freizeit- und Sportangebot, -e
der Stadtbummel, besichtigen (er besichtigt – besichtigte – hat
η προσφορά ελεύθερου χρόνου και άθλησης
η βόλτα στην πόλη
επισκέπτομαι
besichtigt)
die Luftschifffahrt, (Singular)
steinzeitlich
der Pfahlbau, -bauten
vor (Präposition)
vor vielen tausend Jahren
faszinierend
inzwischen
wunderbar
faulenzen (er faulenzt – faulenzte – hat
gefaulenzt)
unter (Präposition)
unter Wasser
der Tauchfan, -s
aufwärmen (er wärmt auf – wärmte auf – hat
aufgewärmt)
vertragen (er verträgt – vertrug – hat vertragen)
zum Schutz
das Aufbauen
sich öffnen (er öffnet sich – öffnete sich – hat
η αεροπορία
της λίθινης εποχής
ξύλινη κατασκευή που στηρίζεται σε
παλούκια
πριν από (πρόθεση)
πριν από πολλά χιλιάδες χρόνια
συναρπαστικός
εντωμεταξύ
θαυμάσιος
τεμπελιάζω
κάτω από (πρόθεση)
κάτω από το νερό
ο οπαδός της κατάδυσης
θερμαίνομαι
αντέχω
για προστασία
το στήσιμο
ανοίγομαι, ανοίγω
sich geöffnet)
echt
der Sonnenschutz, (Singular)
in der Sonne liegen
der Tandemsprung, "-e
buchen (er bucht – buchte – hat gebucht)
aufgeregt
sich melden bei +D (er meldet – meldete sich –
πραγματικός
η προστασία από τον ήλιο
λιάζομαι, εκτίθεμαι στον ήλιο
ταυτόχρονη πτώση δύο ατόμων με
αλεξίπτωτο
κάνω κράτηση
αναστατωμένος
επικοινωνώ
hat sich gemeldet)
Kb.S. 153
zurück
die Attraktion, -en
πίσω
η ατραξιόν
97
der Abbau, (Singular)
das Ereignis, -se
mehrmals
die Vergangenheit, (Grammatik)
die Gegenwart, (Grammatik)
die Zukunft, (Grammatik)
Das wird einfach nur super.
vor Angst
blass
beim Sprung
schreien (er schreit – schrie – hat geschrien)
strukturieren (er strukturiert – strukturierte –
η αποσύνδεση
το γεγονός, το συμβάν
επανειλημμένα
το παρελθόν (Γραμματική)
το παρόν (Γραμματική)
ο μέλλοντας (Γραμματική)
Αυτό είναι φοβερό!
από φόβο
χλωμός
στο άλμα
φωνάζω
διαρθρώνω, δομώ
hat strukturiert)
Ab.S. 146
Ab.S. 147
Ab.S. 148
Ab.S. 149
der Urlaubsbericht, -e
die Zeitangabe, -en (Grammatik)
der Aktivurlaub, (Singular)
auf den Spuren von +D
die Bedingung, -en
in der ganzen Welt
die Sportmöglichkeit, -en
das Freizeitangebot, -e
der See, -n
die Ferienregion, -en
das Schloss, "-er
der Strand, "-e
breit ≠ schmal
idyllisch
die Luft, "-e
die Kirche, -n
die Altstadt, "-e
die Städtereise, -n
die Kulturreise, -n
der Vergleichssatz, "-e (Grammatik)
klingen (er klingt – klang – hat geklungen)
klasse
der Ausflug, "-e
So ein Quatsch!
denken (er denkt – dachte – hat gedacht)
die Städtetour, -en
die Kombination, -en
verschieden
übernachten (er übernachtet – übernachtete –
η αναφορά για τις διακοπές
ο χρονικός προσδιορισμός
οι διακοπές με διάφορες δραστηριότητες
στα ίχνη του/της
ο όρος
σε όλο τον κόσμο
η δυνατότητα άθλησης
η προσφορά για τον ελεύθερο χρόνο
η λίμνη
η περιοχή διακοπών
το παλάτι
η παραλία
φαρδύς ≠ στενός
ειδυλλιακός
ο αέρας
η εκκλησία
η παλιά πόλη
το ταξίδι σε διάφορες πόλεις
το πολιτιστικό ταξίδι
η συγκριτική πρόταση
ακούγομαι
καταπληκτικά
η εκδρομή
Βλακείες!
σκέφτομαι
το ταξίδι σε διάφορες πόλεις
ο συνδυασμός
διαφορετικός
διανυκτερεύω
hat übernachtet)
angenehm ≠ unangenehm
komfortabel
eingerichtet
ευχάριστος ≠ δυσάρεστος
άνετος, με όλες τις ανέσεις
επιπλωμένος
98
Ab.S. 150
Ab.S. 151
der Menüvorschlag, "-e
der Gast, "-e
zufrieden ≠ unzufrieden
der Aspekt, -e
die Übernachtung, -en
das Fahrrad, "-er
der Liegestuhl, "-e
das Gericht, -e
die Speisekarte, -n
der Parkplatz, "-e
der Fitnessraum, "-e
die Terrasse, -n
die Sonnenterrasse, -n
die Tiefgarage, -n
die Liegewiese, -n
aufbauen (er baut auf – baute auf – hat
η πρόταση για το μενού
ο επισκέπτης
ευχαριστημένος ≠ δυσαρεστημένος
ο παράγοντας
η διανυκτέρευση
το ποδήλατο
η ξαπλώστρα
το φαγητό, το πιάτο
ο κατάλογος εστιατορίου
το πάρκινγκ, ο χώρος στάθμευσης
το γυμναστήριο
η ταράτσα, η βεράντα
η βεράντα για ηλιοθεραπεία
το υπόγειο γκαράζ
χώρος πρασινάδας που χρησιμοποιείται για
ξεκούραση και ηλιοθεραπεία
χτίζω, ανεγείρω
aufgebaut)
der Gegenstand, "-e
verbessern (er verbessert – verbesserte – hat
verbessert)
losfahren (er fährt los – fuhr los – ist
losgefahren)
der Hunger, (Singular)
besser werden
sauer werden
unternehmen (er unternimmt – unternahm –
το αντικείμενο
βελτιώνω
ξεκινάω
η πείνα
βελτιώνομαι
εδώ: τσατίζομαι
κάνω
hat unternommen)
Ab.S. 152
es regnet
endlich
das erste Mal
der Tauchlehrer, jedes Mal
reden von +D (er redet – redete – hat geredet)
nervös ≠ ruhig
immer wenn
absolut
sicher ≠ unsicher
genervt
bis (temporale Konjunktion – Nebensatz)
dann (temporales Adverb – Hauptsatz mit
Inversion)
denn (kausale Konjunktion – Hauptsatz)
deshalb (kausales Adverb – Hauptsatz mit
Inversion)
weil (kausale Konjunktion – Nebensatz)
βρέχει
επιτέλους
η πρώτη φορά
ο δάσκαλος κατάδυσης
κάθε φορά
μιλάω για
νευρικός ≠ ήρεμος
κάθε φορά που
απόλυτος
ασφαλής ≠ αβέβαιος
εκνευρισμένος
μέχρι (χρονικός σύνδεσμος – δευτερεύουσα
πρόταση)
τότε (χρονικό επίρρημα – κύρια πρόταση με
αντιστροφή)
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος – κύρια πρόταση)
για αυτό το λόγο (αιτιολογικό επίρρημα – κύρια
πρόταση με αντιστροφή)
διότι (αιτιολογικός σύνδεσμος – δευτερεύουσα
99
πρόταση)
fantastisch
der Fallschirm, -e
springen (er springt – sprang – ist gesprungen)
fest verbunden sein mit +D
erfahren (Adjektiv)
aus einer Höhe von ca. 4000 Metern
ins Nichts
der Stein, -e
fallen (er fällt – fiel – ist gefallen)
zur Erde
die Reißleine, -n
die Fallgeschwindigkeit, -en
erwarten (er erwartet – erwartete – hat
erwartet)
gleiten (er gleitet – glitt – ist geglitten)
verlieren (er verliert – verlor – hat verloren)
Ab.S. 153
das Gefühl, -e
das Gefühl für Zeit und Raum
die Sekunde, -n
Das kommt mir lange vor.
das Erlebnis, -se
bestimmt
in die Luft
Hoffentlich wird ihr nicht schlecht.
der Vorbereitungskurs, -e
das Herbstwetter, (Singular)
täglich
zuschauen (er schaut zu – schaute zu – hat
φανταστικός
το αλεξίπτωτο
πηδάω
είμαι στενά συνδεδεμένος με
έμπειρος (επίθετο)
από ύψος περίπου τεσσάρων χιλιάδων
μέτρων
στο κενό
η πέτρα
πέφτω
στη γη
το σχοινί που ανοίγει το αλεξίπτωτου
η ταχύτητα του αλεξίπτωτου
αναμένω
περνάω, γλιστρώ
χάνω
η αίσθηση
η αίσθηση του χρόνου και του χώρου
το δευτερόλεπτο
Μου φαίνεται πολύ ώρα.
το βίωμα
σίγουρα
στον αέρα
Ας ελπίσουμε πως δε θα ζαλιστεί.
το προκατασκευαστικό τμήμα
ο φθινοπωρινός καιρός
καθημερινά
παρακολουθώ
zugeschaut)
sich entspannen (er entspannt sich –
entspannte – hat sich entspannt)
das Regenwetter, (Singular)
am Tag vorher
voraussagen (er sagt voraus – sagte voraus –
ξεκουράζομαι
ο βροχερός καιρός
την προηγούμενη μέρα
προβλέπω
hat vorausgesagt)
100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 013 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content