close

Enter

Log in using OpenID

abecedni popis proizvoda - Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore

embedDownload
Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga
ZA REGISTROVANJE ŽIGOVA prema
Ničanskom sporazumu od 15. Juna 1957.
revidiranom u Štockholmu 14. Jula 1967.
i u Ženevi 13. Maja 1977. sa izmjenama od 28. Septembra 1979.
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA I USLUGA
I
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA I USLUGA PO KLASAMA
Deseto izdanje
Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga za registraciju žigova,
X izdanje
Izdavač:
Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore
Rimski Trg br 46, 81000 Podgorica, Crna Gora
Za izdavača:
Novak Adžić
Glavni urednik:
Novak Adžić
Uređivački odbor:
Milica Savić
Predrag Malbaša
Andrijana Milošević
Gordana Tripković
Prijevod s francuskog:
Marija Borošak, prof.
Prevod sa hrvatskog na crnogorski
Srđan Ćetković
Podgorica, septembar 2012.
MEĐUNARODNA
KLASIFIKACIJA
PROIZVODA
I USLUGA
ZA REGISTRACIJU ŽIGOVA
PREMA
NIČANSKOM SPORAZUMU
OD 15. JUNA 1957.
REVIDIRANOM U ŠTOCKHOLMU 14. JULA 1967.
I U ŽENEVI 13. MAJA 1977.
S IZMJENAMA OD 28. SEPTEMBRA 1979.
DESETO IZDANJE
ABECEDNI SPISAK PROIZVODA I USLUGA
I
ABECEDNI POPIS
PROIZVODA I USLUGA
PO KLASAMA
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE GENÈVE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANISATION GENEVA SADRŽAJ
Predgovor
............................................................................ 4
Uvod
............................................................................ 6
Upustvo za korisnika
Opšte napomene
............................................ 7
....................................................... 8
Spisak proizvoda i usluga s objašnjenima
....................... 9
Proizvodi
............................................................................ 9
Usluge
............................................................................ 22
Abecedni popis ........................................................................ 29
Proizvodi
................................................................. 29
Usluge
................................................................. 309
3 PREDGOVOR
ISTORIJAT I SVRHA
NIČANSKE MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE
Međunarodna klasifikacija proizvoda i usluga u svrhu registracije žigova (u
daljem tekstu “Nicanska klasifikacija”) ustanovljena je temeljem sporazuma
zaključenog na Diplomatskoj konferenciji održanoj u Nici 15. jula 1957. i revidirana je
u Stocholmu 1967. i u Ženevi 1977. Kao i izmijenjena 1979. godine.
Zemlje članice Nicanskog sporazuma čine posebnu uniju u okviru Pariske
unije za zaštitu industrijskog vlasništva. One su prihvatile i primjenjuju Ničansku
klasifikaciju u svrhu registracije žigova.
Svaka zemlja članica Nicanskog sporazuma je dužna, , primjenjivati Ničansku
klasifikaciju, bilo kao glavno ili pomoćno sredstvo, za registraciju žigova, kao i
navoditi u službenim ispravama i publikacijama svojih registracija broj klasa
klasifikacije u koje ulaze robe i usluge za koje su žigovi registrovani..
Upotreba Ničanske klasifikacije nije obavezujuca samo za nacionalnu
registraciju žigova u zemljama članicama Nicanskog sporazuma. Ona je
obavezujuca
i
za
međunarodnu
registraciju
žigova
koju
obavlja
MeđunarodnaKancelarija OMPI na osnovu Madridskog sporazuma o međunarodnoj
registraciji žigova i Protokola Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji
žigova kao i za registraciju žigova koju obavlja Beneluška Kancelarija za žigove
(BBM), Kancelarija za harmonizaciju na unustrašnjem tržištu (znakovi razlikovanja i
industrijski dizajn (OHIM). Afrička organizacija za intelektualnu svojinu (OAPI) i
regionalna afrička Organizacija za intelektualnu svojinu (ARIPO).
Osim toga, Nicansku klasifikaciju primjenjuje veći broj zemalja koje nisu članice
Nicanskog sporazuma (vidi popis na stranici VIII originalnog izdanja na francuskom
jeziku).
ZEMLJE POTPISNICE NIČANSKOG SPORAZUMA
Januar 2011.
Albanija
Alžir
Argentina
Armenija
Australija
Austrija
Azerbejdžan
Bahrein
Barbados
Belgija
Benin
Bjelorusija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Crna Gora
Kina
Hrvatska
4 Kuba
Češka Republika
Narodna Demokratska Republika Koreja
Danska
Dominikanska Republika
Egipat
Estonija
Finska
Francuska
Gruzija
Njemačka
Grčka
Gvineja
Mađarska
Island
Irska
Izrael
Italija
Jamajka
Japan
Jordan
Kazahstan
Kirgistan
Letonija
Liban
Lihtenštajn
Litvanija
Luksemburg
Malavi
Malezija
Meksiko
Monako
Mongolija
Maroko
Mozambik
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Koreja
Moldavija
Rumunija
Ruska Federacija
Sveti Kristofor i Nevis
Sveta Lucija
Srbija
Singapur
Slovačka
Slovenija
Španija
5 Surinam
Švedska
Švajcarska
Sirija
Tadžikistan
Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija
Trinidad i Tobago
Tunis
Turska
Turkmenistan
Ukrajina
Ujedinjeno Kraljevstvo
Tanzanija
Sjedinjene Američke Države
Urugvaj
Uzbekistan
UVOD
Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji spiska proizvoda i usluga za
registraciju žigova (utemeljenom u Nici 15. jula 1957. god. izmjenjenim u Štokholmu
1967. god. i u Ženevi 13. maja 1977. s izmjenama od 28. septembra 1979. godine)
prihvaćena je jedinstvena klasifikacija roba i usluga koja se sastoji od:
a) popisa klasa proizvoda i usluga s objašnjenjima i
b) abecednog spiska pojedinačnih proizvoda i usluga s oznakama klasa u
koje su klasifikovani.
Ova publikacija sadrži prijevod izmjena spiska proizvoda i usluga uključujući i
objašnjenja, iz francuskog izvornika Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga za
registraciju žigova (u daljnjem tekstu Ničanska klasifikacija).
Posljednje izmjene popisa proizvoda i usluga kao i abecednog spiska
proizvoda i usluga, prihvaćene su na na 21. Sjednici Komiteta eksperata održanoj u
novembru 2010. godine, a koje su stupile na snagu i primjenjuju se od 1.1.2012.
godine. Crnoj Gori je priznato članstvo u Ničanskom sporazumu dana 04.12 2006.
godine sa pravnim dejstvom od 3.06.2006., tako da je upotreba Ničanske
klasifikacije u postupku priznanja žiga obavezujuća.
Zakonom o žigu („Sl.list Crne Gore72/10I 44/12“) propisano je da prijava žiga
mora, osim podataka o podnosiocu prijave i izgleda znaka, sadržavati i spisak
proizvoda i usluga, navedenih i razvrstanih prema razredima Međunarodne
klasifikacije proizvodai usluga (član 20. Zakona). U protivnom, prijava se ne smatra
potpunom (član. 26 a Zakona).
Način sastavljanja spiska proizvoda i usluga propisan je u članu 5 . Pravilnika
o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji
žiga („Sl.list Crne Gore’’ broj 50/11). Pri sastavljanju popisa proizvoda i usluga prvo
treba navesti redni broj klase, a zatim odgovarajuće proizvode odnosno usluge iz te
klase. Klase se naznačuju redom od nižeg prema višem.
Ako jedan proizvod ili usluga mogu biti klasifikovani u više razreda potrebno ih
je navesti riječima iz kojih se može zaključiti kojoj klasi pripadaju (npr. ambalaža se
svrstava u odgovarajuću klasu zavisno od toga da li je plastična, kartonska ili
6 metalna).
Proizvodi i usluge mogu se navoditi pojedinačno njihovim stvarnim nazivima
(npr. rukavice, kaputi) ili grupno (npr. Odjeća).
Pri navođenju proizvoda i usluga nije dozvoljena upotreba opštih izraza kao
što su “svi proizvodi iz klase”, “slični proizvodi”, “razno” i sl.
Preporučljivo je proizvode i usluge navoditi terminima predviđenima
abecednim popisom proizvoda i usluga Međunarodne klasifikacije.
Ova publikacija sadrži prijevod važećeg popisa klasa proizvoda i usluga s
opštim napomenama kao objašnjenjima uz pojedine klase. Popis klasa neophodan
je za sastavljanje svake prijave žiga.
Opšte napomene sadrže načelna uputstva o načinu svrstavanja proizvoda i
usluga u klase.
Sam popis se sastoji od ukupno 45 klasa od kojih se prve 34 odnose na
proizvode (za robne žigove), a preostalih 11 na usluge (za uslužne žigove). Uz svaku
klasu data su nužna dodatna objašnjenja.
U ovom popisu klasa, proizvodi i usluge su navedeni uopšteno. Abecedni
popis pojedinačnih proizvoda i usluga s oznakama klase kojoj pripadaju može se po
potrebi razgledati u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore.
UPUSTVO ZA KORISNIKA
1. Naslovi klasa označavaju uopšteno područja iz kojih u načelu proizlaze
proizvodi ili usluge.
2. Da bismo bili sigurni u tačnost svrstavanja svakog pojedinog proizvoda ili
usluge, važno je konsultovati abecedni popis kao i bilješke s objašnjenjima za svaku
pojedinuklasu. Ako određeni proizvod ne može biti svrstan pomoću popisa klasa,
bilješki s objašnjenjima ili pomoću abecednog popisa, opšte napomene upućuju na
kriterijume svrstavanja koje treba primijeniti.
3. Abecedni popis je prikazan u dvije grupe sa po pet kolona na svakoj stranici
i sadrži za svaki proizvod ili uslugu slijedeće naznake:
prva kolona: sadrži broj klase kojem pripada proizvod ili usluga;
druga kolona: sadrži redni broj oznake proizvoda ili usluge na crnogorskom
jeziku;
treća kolona: sadrži oznaku proizvoda ili usluge na crnogorskom jeziku;
četvrta kolona: sadrži osnovni broj oznake proizvoda ili usluge, koji je isti za
sve jezične verzije klasifikacije koje objavljuje WIPO. Osnovni broj omogućuje
korisniku da pronađe odgovarajući proizvod ili uslugu u abecednim popisima ostalih
jezičnih verzija klasifikacije
A
Klasa
HR
proizvod
Osn.
1
A0001 Abrazivi (pomoćne tecnosti za upotrebu s abrazivnim
sredstvima)
010004
3
A0002 Abrazivi [sredstva za struganje, ravnanje, poliranje]*
030165
4. Treba imati na umu da se određeni proizvod ili usluga može pojaviti više
puta u abecednom popisu; to je slučaj kad za isti proizvod ili uslugu postoji više
ulaza pod kojima su uneseni u popis.
5. Oznaka, u abecednom popisu, određenog opšteg pojma vezanog uz
7 odgovarajući razred (koji obuhvata određene proizvode ili usluge) ne isključuje
mogućnost da se taj pojam nađe i u drugim razredima (koji obuhvaćaju druge
proizvode ili usluge), temeljem popratnog objašnjenja. U sličnom slučaju, opšti pojam
(na primjer, odjeća, boje) u abecednom popisu popraćen je zvjezdicom.
6. Kad se određeni izraz nalazi u ugaonoj zagradi u abecednom popisu, u
većini slučajeva on ima za predmet pojasniti prethodni tekst, ako je taj tekst
dvosmislen ili nejasan za potrebeklasifikovanja.. Ponekad ugaone zagrade sadrže
američki izraz koji odgovara prethodnom tekstu i u većini slučajeva takav izraz je
popraćen oznakom “(Am.).”
7. Kad se jedan izraz nalazi u okruglim zagradama u abecednom popisu, on
može predstavljati drugačiju oznaku određenog proizvoda ili usluge, koji se, u tom
slučaju, nalazi takođe na odgovarajućem mjestu u abecednom popisu (drugačiji
ulaz). U drugom slučaju, jedan izraz u okrugloj zagradi može početi jednim opštim
pojmom (na primjer, aparati, vodovi, mašine) pod kojim taj proizvod ili usluga ne
može biti naveden u abecednom popisu. Tekst ispred okruglih zagrada se smatra
najvažnijim dijelom te oznake proizvoda ili usluge i u okruglim zagradama zamijenjen
je sa “ - “.
8. Preporučuje se, za potrebe registrovanja znakova, pri opisivanju proizvoda
ili usluga, upotrebljavati oznake sadržane u abecednom popisu, kako bi se izbjegla
upotreba nejasnih izraza i nedovoljno preciznih opštih pojmova.
9. Činjenica da se jedna oznaka proizvoda ili usluge nalazi u abecednom
popisu, nipošto ne utiče na odluku nacionale kancelarije za intelektualnu svojinu u
pogledu mogućnosti registorvanja znaka za taj proizvod ili uslugu (vidi član 2.1)
Ničanskog sporazuma).
OPŠTE NAPOMENE
Oznake proizvoda ili usluga navedene u naslovu svake klase, su opšte
oznake koje se odnose na područja kojima načelno, pripadaju proizvodi ili usluge.
Da bismo bili sigurni u tačnost svrstavanja svakog pojedinog proizvoda ili usluge,
treba konsultovati abecedni spisak.
PROIZVODI
1) Ako se neki proizvod ne može svrstati pomoću spiska razreda ili pomoću
abecednog spiska, sljedeće opšte napomene navode kriterijume koje u tom slučaju,
treba primjeniti:
a) gotovi proizvod se načelno svrstava prema njegovoj funkciji ili namjeni. Ako
funkcija ili namjena jednog gotovog proizvoda nije sadržana ni u jednom naslovu
razreda, taj proizvod se svrstava analogijom prema drugim sličnim gotovim
proizvodima obuhvaćenim abecednim popisom. Ako ne postoji ni jedan takav
proizvod, pribjegava se drugim kriterijuimima kao što je kriterijum materijala od
kojeg je taj proizvod načinjen ili kriterijum njegovog načina funkcionisanja;
b) jedan gotovi proizvod s višestrukom namjenom (kao što je radio budilinik)
može se svrstati u sve razrede koji odgovaraju bilo kojoj od njegovih funkcija ili
namjena. Ako te funkcije nisu navedene ni u jednom naslovuklase, primjenjuju se
ostali kriterijumi iz tačke a);
c) sirovine, neobrađene ili polu obrađene, svrstavaju se, načelno, prema
materijalu od kojeg se sastoje;
d) proizvodi kojima je namjena da čine sastavni dio nekog drugog proizvoda
8 svrstavaju se, načelno, u isti razred u koji se svrstava i taj glavni proizvod, uz uslov
da ti proizvodi, normalno ne mogu imati drugu namjenu. U svim ostalim slučajevima,
primjenjuje se kriterijum iz stavka a);
e) u slučaju kad se jedan gotovi ili polu gotovi proizvod svrstava prema
materijalu od kojega je načinjen te ako je načinjen od različitih materijala, svrstava
se, načelno, prema materijalu koji prevlađuje;
f) kutije , prilagođene proizvodima koje sadržavaju, svrstavaju se, načelno, u
isti klas u koji se svrstavaju i ti proizvodi.
USLUGE
2) Ako se neka usluga ne može svrstati pomoću popisa klasa, bilješki s
objašnjenjima ili abecednog popisa, sljedeće napomene navode kriterijume koje
treba promijeniti:
a) usluge se svrstavaju, načelno, prema granama djelatnosti navedenima u
naslovima klasa usluga i njihovim popratnim objašnjenjima ili, po potrebi, analogijom
prema drugim sličnim uslugama navedenim u abecednom popisu;
b) usluge iznajmljivanja se svrstavaju, načelno, u iste klase u koje se
svrstavaju i usluge pružene pomoću iznajmljenih predmeta (na primjer, iznajmljivanje
telefona, svrstava se u razr. 38);
c) usluge davanja savjeta, informacija ili konsultacija, u načelu, se svrstavaju
u isti razred u koji se svrstava i usluga koja je predmet savjeta, informacije ili
konsultacije, na primjer konsultacije u vezi prijevoza (razr. 39), konsultacije u vezi
vođenja komercijalnih poslova (razr. 35), konsultacije u vezi finansija (razr. 36),
konsultacije u vezi njege ljepote (razr. 44). Pružanje elektroniskim putem tog savjeta,
te informacije, ili te konsultacije (na primjer. telefonom, informatičkim putem) nema
nikakavog uticaja na svrstavanje usluge.
Spisak klasa proizvoda i usluga sa objašnjenjima
PROIZVODI
KLASA 1.
• hemijski proizvodi za industriju, nauku, fotografsku djelatnost, hortikulturu,
poljoprivredu i šumarstvo;
• sirova vestacka smola, sirova plastika;
• đubrivo za zemlju;
• mješavine za gašenje požara;
• preparati za kaljenje, zavarivanje i ljemljenje metala;
• hemijski proizvodi za konzervisanje hrane;
• sredstva za štavljenje kože;
• ljepila (ljepljive supstance) namijenjene za industriju.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom hemijske proizvode namijenjene industriji,
nauci i hortikulturi, uključujući i one proizvode koji ulaze u sastav proizvoda koji su
obuhvaćeni drugim razredima.
Obuhvata:
- mješavinu,stelju (đubrivo;
- so za konzerviranje, osim soli za konzerviranje hrane.
9 Ne obuhvata:
- sirove prirodne smole (razr. 2);
- hemijske proizvode za medicinsku nauku (razr. 5);
- fungicide, herbicide i proizvode za uništavanje životinjskih štetočina
(raz. 5);
- ljepila (ljepljive tvari) za domaćinstvo i i za papirnate proizvode (razr.
16);
- so za konzervisanje hrane (razr. 30);
- slamni zastirač-stelja (pokrivač za humus) (razr. 31).
KLASA 2.
• boje, lakovi i glazure za industriju, ručne radove i umjetnost;;
• zaštite od rđe , od propadanja i truljenja drveta;
• materije za bojenje;
• nagrizajući materijali;
• prirodne sirove smole;
• metali u listovima i u prahu za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom boje, bojajuće materijale te proizvode za
zaštitu od nagrizanja (korozije).
Obuhvata:
- boje, lakove i glazure za industriju, ručne radove i umjetnost;
- sredstva za bojenje odjevnih predmeta;
- sredstva za bojenje hrane i napitaka.
Ne obuhvata:
- vještacke sirove smole (razr. 1);
- pigmente za pranje i bijeljenje rublja (razr. 3);
- kozmetičke boje (razr. 3);
- kutije za boje (školska oprema) (razr. 16);
- izolacione boje i lakove (razr. 17).
KLASA 3.
• preparati za bijeljenje i ostale materije za pranje rublja;
• preparati za čišćenje, poliranje, odmašćivanje i struganje;
• sapuni;
• parfimerijski proizvodi, eterična ulja, kozmetički proizvodi, losioni za kosu;
• proizvodi za njegu zuba.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom proizvode za čišćenje i toaletne proizvode.
Obuhvata:
- deodoranse (parfimerija);
- proizvode za osvježavanje(parfemisanje) prostorija
Ne obuhvata:
- hemijske proizvode za čišćenje dimnjaka (razr. 1);
- proizvode za odmašćivanje u proizvodnim postupcima (razr. 1);
- deodoransna sredstva (razr. 5);
- ručne brusne kamene ili brusove (razr. 8).
10 RAZRED 4.
• industrijska ulja i masti;
• sredstva za podmazivanje;
• proizvodi za upijanje, vlaženje i vezivanje prašine;
• goriva (uključujući benzin za motore) i rasvjetne materije;
• svijeće, fitilje za rasvjetu.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom industrijska ulja i masti, goriva i rasvjetne
materije.
Ne obuhvata:
- neka specijalna industrijska ulja i masti (vidi abecedni popis
proizvoda).
RAZRED 5.
• farmaceutski i veterinarski proizvodi; higijenski proizvodi za upotrebu u
medicini;
• dijetalne materije za medicinske potrebe, hrana za odojčad;
• flasteri, materijal za previjanje;
• materijali za plombiranje zubi i za zubne otiske;
• dezinfekciona sredstva;
• proizvodi za uništavanje životinjskih štetočina;
• fungicidi, herbicidi.
Objašnjenje
Ovaj razred uglavnom obuhvata farmaceutske proizvode i ostale proizvode za
medicinske potrebe.
Obuhvata:
- higijenske proizvode za intimnu higijenu, koji nijesu toaletni proizvodi;
- deyodoransna sredstva;
- prehrambene dodatke kao dodatke za dijetalne ili za zdravstvene
svrhe;
- zamjene za obroke, dijetalnu hranu i pića za medicinske i veterinarske
potrebe;
Ne obuhvata:
- higijenske proizvode koji su toaletni proizvodi (razr. 3);
- dezodoranse (parfimerija) (razr. 3);
- ortopedske zavoje (razr. 10);
- zamjene za obrok, dijetalnu hranu i pića koji nijesu za medicinske ili
veterinarske svrhe (kl. 29, 30, 31, 32, 33).
KLASA 6.
• obični metali i njihove legure;
• metalni građevinski materijali;
• metalne prenosive konstrukcije;
• metalni materijali za šine ;
• metalna užad i neelektrične metalne žice;
• metalni bravarski proizvodi i sitni metalni predmeti;
• metalne cijevi;
11 • metalni sefovi;
• metalni proizvodi koji nisu obuhvaćeni drugim razredima;
• minerale(rude).
Objašnjenje
Ova klasa uglavnom obuhvata nekovane I djelimično kovane obične metale ,
kao i jednostavne proizvode od tih metala.
Ne obuhvata:
- boksit (razr. 1);
- živu, antimon, alkalne metale i alkalno-zemljane metale (raz. 1);
- metale u listovima i u prahu za slikare, dekoratere, štampare i
umjetnike (razr. 2).
KLASA 7.
• mašine i alatne mašine;
• motori (osim motora za kopnena vozila);
• spojnice, transmisioni uređaji (osim onih za kopnena vozila);
• poljoprivredne naprave osim onih koji se pokreću ručno;
• inkubatori za jaja;
• automatske mašine.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom strojeve, mašinske alate i motore.
Obuhvata:
- dijelove motora (svake vrste);
- električne mašine i aparate za čišćenje.
Ne obuhvata:
- neke specijalne mašine i mašinske alate (vidi abecedni popis
proizvoda);
- ručne alate i sprave s ručnim pokretanjem (razr. 8);
- motore za kopnena vozila (razr. 12).
KLASA 8.
• ručni alati i sprave s ručnim pokretanjem;
•pribor za jelo;
• hladno oružje;
• mehaničke i elektronske sprave za brijanje.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom ručne alate i sprave s ručnim pokretanjem,
koji imaju ulogu alata u raznim profesijama.
Obuhvata:
- noževe, viljuške i kašike od plemenitih metala;
- mehaničke i elektornske brijaće sprave, elektornske šišače (ručne
sprave) i makaze za nokte.
Ne obuhvata:
- neke specijalne instrumente (vidi abecedni popis proizvoda);
- alate i sprave na motorni pogon (razr. 7);
- hirurške noževe (razr. 10);
- noževe za papir (razr. 16);
12 - pribor za mačevanje (razr. 28).
KLASA 9.
• naučni, nautički, geodetski, fotografski, kinematografski i optički aparati i
instrumenti kao i aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju, kontrolu
(inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za obuku; aparati i instrumenti za vođenje,
distribuciju, transformisanje, akumuliranje, podešavanje ili upravljanje električne
struje;
• aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili slika;
• magnetni nosači podataka,diskovi za snimanje;
• kompaktne diskove, DVD i drugi numerički nosači za snimanje;
• mehanizmi za uređaje koji se pokreću uz prethodno ubacivanje novca ili
žetona;
• registarske blagajne, računari, oprema za obradu podataka i kompjuteri;
• uređaji za gašenje požara;
• Kompjuterski programi [softveri].
Objašnjenje
Obuhvata:
- laboratorijske aparate i instrumente za naučna istraživanja;
- aparate i instrumente za upravljanje brodom, kao što su aparati i
instrumenti za mjerenje i za prijenos naredbi;
- uglomjere;
- kancelarijske mašine sa perforiranim karticama
- kompjuterske programe i softvere svake vrste bez obzira na njihove
nosače za snimanje ili difuziju, softvere koji su snimljeni na magnetnim nosačima ili
su ušitani sa udaljene informatičke mreže.
Ne obuhvata:
Ovaj razred ne obuhvata:
- slijedeće električne aparate i instrumente:
a) elektromehaničke aparate za kuhinju (rezalicei miksereza hranu, prese za
voće, električne mlinove za kafu, itd), i neke druge uređaje i instrumente koji se
pokreću elektromotorom koji se svrstavaju u razred 7;
b) uređaje za pumpanje i izdavanje tekućeg i čvrstog goriva (razr. 7);
c) aparate za brijanje, aparate za šišanje, (ručni pribor), električne makaze za
nokte i pegle(razr. 8);
d) električne uređaje za grijanje prostorija ili za grijanje tecnosti, za kuvanje,
ventilaciju itd. (razr. 11);
e) električne četkice za zube i električne češljeve (razr. 21);
- satove i druge instrumente za mjerenje vremena (razr. 14);
- kontrolne satove (razr. 14);
- aparate za razonodu i za igre koncipirane za upotrebu s nezavisnim
ekranom za prikazivanje ili s monitorom (razr. 28).
KLASA 10.
• hirurški, medicinski zubarski i veterinarski, aparati i instrumenti, vjestacki
udovi, oči i zubi;
• ortopedski proizvodi;
• hiruški pribor za zašivanje rana.
13 Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom, medicinske aparate, instrumente i proizvode.
Obuhvata:
- specijalni namještaj za medicinske potrebe;
- neke gumene higijenske proizvode (vidi abecedni popis proizvoda);
- ortopedske zavoje
KLASA 11.
• uređaji za rasvjetu, grijanje, proizvodnju pare, kuvanje, hlađenje, sušenje,
ventilaciju, vodosnadbjevanje i za sanitarnu opremu.
Objašnjenje
Obuhvata:
- uređaje za klimatizaciju;
- razne električne ili neelektrične grijalice, suve ili s vodom (termofori)
za krevete;
- električno grijane jastuke i pokrivače, koji nijesu za za medicinsku
upotrebu;
- električne kazane;
- električne uređaje za kuhanje.
Ne obuhvata:
- uređaje za proizvodnju pare (dijelovi mašina) (razr. 7);
- električno grijanu odjeću (razr. 9).
KLASA 12.
• vozila;
• uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po vazduhu.
Objašnjenje
Obuhvata:
- motore za kopnena vozila;
- spojnice i transmisione uređaje za kopnena vozila;
- aeroglisere.
Ne obuhvata:
- neke dijelove vozila (vidi abecedni popis proizvoda);
- metalne materijale za željeznice(razr. 6);
- motore, spojnice i prijenosne uređaje drukčije od onih za kopnena
vozila (razr. 7);
- dijelove motora (svake vrste) (razr. 7).
KLASA 13.
• vatreno oružje;
• municija i projektili;
• eksplozivi;
• sredstva za vatromete.
Objašnjenje
Ovaj razred uglavnom obuhvata vatreno oružje i pirotehničke proizvode.
Ne obuhvata:
- šibice (razr. 34).
14 KLASA 14.
• plemeniti metali i njihove legure i proizvodi od tih metala ili obloženi tim
metalima, koji nisu obuhvaćeni drugim razredima;
• pravi i lažni nakit, drago kamenje;
• časovničarski proizvodi i hronometrijski instrumenti.
Objašnjenje
Razred 14 uglavnom obuhvata plemenite metale, proizvode načinjene od tih
metala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima i, uopšteno, draguljarske proizvode,
nakit i časovničarske proizvode.
Obuhvata:
- pravi i lažni nakit;
- dugmad za manžetne, igle za kravate.
Ne obuhvata:
- proizvode od plemenitih metala koji su svrstani u razrede prema
svojoj funkciji ili namjeni, na primjer, ne obuhvata: metale u listovima ili u prahu za
slikare, dekoratere, stampare i umjetnike (razr. 2);
- zlatne mješavine za zubarstvo (razr. 5);
- escajg(razr. 8);
- električne kontakte (razr. 9);
- zlatna pera za pisanje (razr. 16); čajnike (razr. 21); zlatni i srebrni vez
(razr. 26); kutije za cigare (razr. 34);
- umjetničke predmete koji nisu izrađeni od plemenitih metala (svrstane
prema materijalu od kojeg su napravljeni ).
KLASA 15.
• Muzički instrumenti
Objašnjenje
Obuhvata:
- mehaničke klavire i njihov pribor;
- muzičke kutije;
- električne i elektronske muzičke ginstrumente.
Ne obuhvata:
- aparate za snimanje, prijenos,obradu, pojačavanje i reprodukciju
zvuka (razr. 9).
KLASA 16.
• Papir, karton i proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima;
• stamparski proizvodi;
• proizvodi za uvezivanje knjiga;
• fotografije;
• pribor za pisanje;
• ljepila (ljepljive materije za papirnate proizvode ili za kućne potrebe);
• slikarski pribor;
• kistovi;
• pisaće mašine i kancelarisjki pribor (osim namještaja);
15 • oprema za nastavu i obuku (osim aparata);
• plastični materijali za ambalažu (koji nisu obuhvaćeni drugim razredima);
• štamparska slova;
• klišei.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom papir, papirnate proizvode i kancelarijski
pribor.
Obuhvaća:
- noževe za papir;
- aparate za umnožavanje;
- plastične folije, torbe i vrećice od plastičnog materijala, za ambalažu.
Ne obuhvata:
- neke papirnate ili kartonske proizvode (vidi abecedni popis
proizvoda);
- boje (razr. 2);
- ručne alate za umjetnike (na primjer: lopatice,dlijeta za vajanje)
(razr.8).
KLASA 17.
• guma, gutaperka, biljna smola, azbest, liskun i proizvodi od tih materijala koji
nisu obuhvaćeni drugim razredima;
• proizvodi od polu obrađene plastike;
• materijali za nepropusno zatvaranje, za zaptivanje i za izolaciju;
• nemetalne savitljive cijevi.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom električka, termička ili akustična izolacijska
sredstva te polu obrađenu plastiku u listovima, pločama ili štapićima.
Obuhvata:
- gumu za popravak zračnica;
- gumene ili plastične materije za punjenje (nabijanje);
- ploveće barijere protiv zagađenja.
KLASA 18.
• koža, imitacije kože, proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim
razredima;
• životinjske kože;
• koferi i torbe;
• kišobrani, suncobrani i štapovi za hodanje;
• bičevi i sedlarsko remenarski proizvodi.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom kožu i kožne imitacije, predmete za putovanja
koji nisu obuhvaćeni drugim razredima i sedlarsko remenarske proizvode.
Ne obuhvata:
- odjevne predmete (vidi abecedni popis proizvoda).
KLASA 19.
• nemetalni građevinski materijali;
• čvrste nemetalne cijevi za gradnju;
16 • asfalt, katran i bitumen (smola);
• nemetalne prenosive konstrukcije;
• nemetalni spomenici.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom nemetalne građevinske materijale.
Obuhvata:
- polu obrađeno drvo (na primjer: grede, daske, ploče);
- šperploču, furnir;
- građevinsko staklo (na primjer: pločice, stakleni crijep);
- granulate stakla za obilježavanje puteva;
- zidane sandučiće za pisma.
Ne obuhvata:
- sredstva za konzerviranje ili cementna zaštitna sredstva(razr. 1);
- vatrostalne preparate(razr. 1);
- crnu smolu za postolare (razr. 3).
KLASA 20.
• namještaj, ogledala, okviri;
• proizvodi koji nijesu obuhvaćeni drugim razredima, od drveta, plute, trske,
šiblja, roga,
kosti, slonovačei,kitove kosti ,školjki ,ćilibara , sedefa, morske pjene (stive);
• zamjena svih tih materijala ili plastični proizvodi.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom namještaj i njegove dijelove kao i plastične
proizvode koji nijesu obuhvaćeni drugim razredima.
Obuhvata:
- metalni namještaj i namještaj za kampove;
- opremu za krevete (na primjer: strunjače, dušeke, jastuke);
- ogledala,ukrasna ogledala,toaletna ogledala;
- nemetalne registarske tablice;
- sandučiće za pisma koji nijesu od metala ili zidani.
Ne obuhvata:
- neka specijalna ogledala svrstana u razrede prema njihovoj funkciji ili
namjeni (vidi abecedni popis);
- specijalni laboratorijski namještaj (razr. 9);
- specijalni medicinski namještaj (razr. 10);
- posteljno rublje (razr. 24);
- paperje(pokrivače za noge od perja) (razr. 24).
KLASA 21.
• pribor i posuđe za domaćinstvo ili za kuhinju;
• češljevi i sundjere;
• četke (osim kičica);
• materijali za četke;
• pribor za čišćenje;
• žica za struganje parketa;
• sirovo ili polu obrađeno staklo (osim građevinskog stakla);
• stakleni proizvodi, porculansko i keramičko posuđe koje nije obuhvaćeno
17 drugim razredima.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom, sitni pribor i aparate za domaćinstvo i za
kuhinju, koji se pokreću ručno, kao i toaletni pribor, staklene i porculanske proizvode.
Obuhvata:
- pribor i posude za domaćinstvo i za kuhinju, kao na primjer: kuhinjsko
metalno posuđe, kante, kotliće limene, aluminijske, plastične ili od nekog drugog
materijala, male, ručno pokretane aparate za sjeckanje, mljevenje, presovanje i sl.;
- električne češljeve;
- električne četkice za zube;
- podmetače za posude i podmetače za boce (posuđe).
Ne obuhvata:
- neke staklene, porculanske i keramičke proizvode (vidi abecedni
popis proizvoda);
- proizvode za čišćenje, sapune i sl. (razr. 3);
- male električne uređaje za sjeckanje, mljevenje, presovanje, i sl. (razr.
7);
- britve, aparate za brijanje, sprave za šišanje kose, metalni pribor za
manikiranje i pedikiranje
(razr. 8);
- električne aparate za kuvanje (razr. 11);
- toaletna ogledala (razr. 20).
KLASA 22.
• konopci, užad, mreže, šatori, cerade, jedra, vreće (koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima);
• materijal za punjenje madraca(nabijanje) (osim gume i plastike);
• sirovi vlaknasti, tekstilni, materijali.
Objašnjenje
Ovaj razred uglavnom obuhvata užad i proizvode za jedrenje, materijale za
punjenje (nabijanje) madraca kao i vlaknaste neobrađene tekstilne materijale.
Obuhvata:
- konopce i kanape od prirodnog ili vještačkog vlakna, od papira ili od
plastike.
Ne obuhvata:
- neke specijalne mreže i torbe (vidi abecedni popis proizvoda);
- žice za muzičke instrumente (razr. 15);
- velove kao odjevne predmete (razr. 25).
KLASA 23.
• konac za tekstilnu upotrebu.
18 KLASA 24.
• tkanine i tekstilni proizvodi koji nijesu obuhvaćeni drugim razredima;
• pokrivači za krevete i stolove.
Objašnjenje
Ovaj razred uglavnom obuhvata tkanine i pokrivače.
Obuhvata:
- papirnatu posteljinu.
Ne obuhvata:
- neke specijalne tkanine (vidi abecedni popis proizvoda);
- grijane pokrivače za medicinske potrebe (razr. 10) i za nemedicinske
potrebe (razr. 11);
- pokrivače za konje (razr. 18);
- papirnate stolnjake (razr. 16).
KLASA 25.
• odjeća, obuća, pokrivala za glavu.
Objašnjenje
Ne obuhvata:
- neku specijalnu odjeću i obuću (vidi abecedni popis proizvoda).
KLASA 26.
• čipka, vez, vrpce i gajtane;
• dugmad, kopče i petlje, špenadle(duple igle) i igle;
• vještačko cvijeće.
Objašnjenje
Ovaj razred uglavnom obuhvata krojački pribor I krojačke predmete.
Obuhvata:
Predmeti koji se koriste u krojačke svrhe.
Ne obuhvata:
- neke specijalne kopče (vidi abecedni popis proizvoda);
- neke specijalne igle (vidi abecedni popis proizvoda);
- konac za tekstil (razr. 23).
KLASA27.
• tepisi, prostirači, strunjače, linoleumi i ostali pokrivači za podove;
• zidne tapetekoje nijesu od tekstila.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom proizvode za pokrivanje ili za oblaganje, u
svrhu uređenja već izgrađenih podova i zidova.
Ne obuhvata
- drvene podove (razr. 19).
KLASA 28.
• igre i igračke;
19 • gimnastički i sportski predmeti koji nisu obuhvaćeni drugim razredima;
• ukrasi za božićne jelke.
Objašnjenje
Obuhvata:
- Aparate za razonodu ili za igranje koncipirane za upotrebu s
nezavisnim ekranom za prikazivanje ili s monitorom;
- pribor za pecanje;
- sprave za sport i zimske igre.
Ne obuhvata:
- svjećice za jelke(razr. 4);
- ronilačku opremu (razr. 9);
- električne svjetiljke (girlande) za jelke (razr. 11);
- mreže za ribolov (razr. 22);
- gimnastičku i sportsku odjeću (razr. 25);
- slatkiše i čokoladne proizvode za jelke(razr. 30).
KLASA 29.
• Meso, riba, živina i divljač;
• mesni ekstrakti;
• konzervirano, sušeno i kuvano voće i povrće;
• želei, džemovi, kompoti;
• jaja, mlijeko i mliječni proizvodi;
• jestiva ulja i masti.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom prehrambene namirnice životinjskog
porijekla, kao i povrće i ostale jestive poljoprivredne proizvode pripremljene za
potrošnju ili za konzerviranje.
Obuhvata:
- mliječne napitke u kojima mlijeko prevladava.
Ne obuhvata:
- neke prehrambene proizvode biljnog porijekla (vidi abecedni popis
proizvoda);
- hranu za odojčad(razr. 5);
- dijetetsku hranu i materije za medicinske potrebe (razr. 5);
- dodatke hrani (razr. 5);
- prelive za salate (razr. 30);
- jaja za plantaže (razr. 31);
- hranu za životinje (razr. 31);
- žive životinje (razr. 31).
KLASA 30.
• kafa, čaj, kakao, šećer, riža, tapioka, sago, zamjene za kafu;
• brašno i proizvodi od žitarica, hleb, kolači,poslastice , bomboni, sladoled;
• med, sirup od melase;
• kvasac, prašak za pecivo;
• so, senf;
• sirće, prelivi
20 začini
• razni začini
• led za hlađenje.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom prehrambene namirnice biljnog porijekla
pripremljene za potrošnju ili za konzervisanje, kao i dodatke za poboljšanje ukusa
hrane.
Obuhvata:
- napitke od kave, kakaoa ili čokolade ili čaja;
- žitarice pripremljene za ljudsku prehranu (na primjer: ovsene pahuljice
ili pahuljice od drugih žitarica).
Ne obuhvata:
- neke prehrambene proizvode biljnog porijekla (vidi abecedni popis
proizvoda);
- soli za konzervisanje, drukčije od onih za jelo (razr. 1);
- medicinske čajeve i dijetetske materije za medicinske potrebe (razr.
5);
- hranu za odojčad(razr. 5);
- neobrađene žitarice (razr. 31);
- hranu za životinje (razr. 31).
KLASA 31.
• poljoprivredni, povrtlarski, šumski proizvodi i bobice, koji nisu obuhvaćeni
drugim razredima;
• žive životinje;
• svježe voće i povrće;
• sjeme, prirodne biljke i cvijeće;
• hrana za životinje;
• slad.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom plodove zemlje koji nisu pretrpjeli nikakvu
pripremu radi potrošnje, žive životinje i sirove biljke kao i hranu za životinje.
Obuhvata:
- neobrađeno drvo;
- neobrađene žitarice;
- jaja za plantaže;
- žive mekušce i rakove.
Ne obuhvata:
- kulture mikroorganizama i pijavice za medicinske potrebe (razr. 5);
- poluobrađeno drvo (razr. 19);
- vještačke mamce za ribolov (razr. 28);
- rižu (razr. 30);
- duvan (razr. 34)
21 KLASA 32.
• pivo;
• mineralne i gazirane vode i ostala bezalkoholna pića;
• pića od voća i voćni sokovi;
• sirupi i ostali preparati za pripremanje napitaka.
Objašnjenje
Ovaj razred uglavnom obuhvata bezalkoholna pića, kao i pivo.
Obuhvata:
- bezalkoholna pića.
Ne obuhvaa:
- pića za medicinske potrebe;
- mliječne napitke, u kojima mlijeko preovladava (razr. 29);
- pića od kakaoa, kafe ili čokolade (razr. 30).
KLASA 33.
• alkoholna pića (osim piva).
Objašnjenje
Ne obuhvata:
- medicinske napitke (razr. 5);
- bezalkoholna pića (razr. 32).
RAZRED 34.
• duvan;
• pribor za pušače;
• šibice.
Objašnjenje
Obuhvata:
- zamjene duvana (za nemedicinske potrebe).
Ne obuhvata:
- cigarete bez duvana, za medicinske potrebe (razr. 5).
USLUGE
KLASA 35.
• oglašavanje i reklamiranje;
• vođenje komercijalnih poslova;
• komercijalna administracija;
• kancelarisjki poslovi.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata generalno usluge koje pružaju lica ili organizacije, čija
je glavna svrha:
1) pomoć u radu i upravljanju privrednim društvima, ili
2) pomoć u vođenju poslova ili komercijalnih funkcija industrijskog ili
22 trgovačkog preduzeća, kao i usluge reklamnih ustanova koje se bave uglavnom
reklamiranjem roba i usluga putem svih vrsta medija.
Obuhvata:
- usluge koje se odnose na registraciju, prijepis, sastavljanje,
kompilaciju ili sistematizaciju pisanih saopštenja i zapisa kao i obradu ili kompilaciju
matematičkih ili statističkih podataka.
- usluge agencija za oglašavanje kao i usluge distribuiranja prospekata
direktno ili poštom ili distribuiranje uzoraka. Ovaj se razred može odnositi i na
oglašavanja u vezi s drugim uslugama kao što su usluge u vezi bankarskih zajmova i
oglašavanja putem radija;
- grupiranje za račun trećih osoba, raznih proizvoda (ne uključuje njihov
prijevoz) radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg uočavanja i kupovine; ove
usluge se mogu pružati u okviru prodavaonica na malo, trgovina na veliko,
posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektronskim putem, na primjer
posredstvom Weba ili putem telefona.
Ne obuhvata:
- usluge kao što su inženjerski proračuni i izvještaji koji nijesu u izravnoj
vezi s upravljanjem ili vođenjem poslova u jednom trgovačkom ili industrijskom
preduzeću (vidi abecedni popis usluga).
KLASA 36.
• osiguranje;
• finansijski poslovi;
• monetarni poslovi;
• upravljanje nekretninama.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom usluge u vezi s finansijskim i monetarnim
poslovima kao i
- usluge u vezi ugovora o osiguranju svake vrste.
Obuhvata:
- usluge u vezi s finansijskim i monetarnim poslovima, to jest:
a) usluge svih bankarskih zavoda ili institucija vezanih za njih, kao što su
mjenjačnice ili službe za naknade;
b) usluge kreditnih zavoda koji nijesu banke, kao što su kooperativne kreditne
zadruge, individualna finansijska društva, zajmodavci itd.;
c) usluge “holding” kompanija;
d) usluge posrednika za poslove s vrijednosnim papirima i dobrima;
e) usluge u vezi monetarnih poslova, koje se obavljaju posredstvom
povjerenika;
f) usluge u vezi izdavanja putnih čekova i kreditnih pisama;
- usluge lizinga [vrsta kreditiranja];
- usluge administriranja zgradama, to jest usluge iznajmljivanja,
procjene nekretnina ili uslugefinansiranja;
- usluge osiguranja koje obavljaju agenti ili posrednici koji se bave
osiguranjem, usluge pružene osiguranicima kao i usluge potpisivanja osiguranja.
KLASA 37.
• izgradnja;
23 • popravki;
• usluge postavljanjai(instaliranja).
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom usluge preduzetnika i podizvođača u
području izgradnje ili proizvodnje trajnih građevina, kao i usluge lica ili organizacija
koje se bave obnavljanjem i zaštitom objekata ne mijenjajući pritom njihova fizička ili
hemijska svojstva.
Obuhvata:
- usluge izgradnje zgrada, puteva, mostova, brana, dalekovoda kao i
usluge specijalizovanih preduzeća u području izgradnje, kao što su moleri, limari,
postavljači centralnog grijanja i pokrivači krovovai;
- dodatne građevinske usluge kao što je nadziranje građevinskih
projekata;
- usluge brodogradnje;
- usluge iznajmljivanja alata ili građevinskog materijala;
- popravke, to jest usluge obnavljanja bilo kojeg dotrajalog, oštećenog
ili djelimično razrušenog objekta (prenamjena ili obnavljanje zgrada ili nekog drugog
objekta čije prvobitno stanje ne zadovoljava);
- razne vrste popravaka u području elektrike, pokretnina, maina, alata
itd.;
- usluge održavanja kojima je cilj dovođenje objekta u njegovo
prvobitno stanje bez promjene bilo kojeg njegovog svojstva (radi razlikovanja ove
klase od klase 40, vidi objašnjenje klase 40).
Ne obuhvata:
- usluge skladištenja robe kao što je odjeća ili vozila (klasa 39);
- usluge bojenja tkanina ili odjeće (klasa 40).
KLASA 38.
• telekomunikacije.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge koje omogućuju jednoj osobi da
komunicira s drugom osobom pomoću jednog tehnickog sredstva. To su usluge koje
omogućuju:
1) razgovor jednog lica sa drugom
2) prijenos poruka jednog lica drugomj i
3) usmenu i vizuelnu komunikaciju jednog lica sa drugim (radio i televizija).
Obuhvata:
- usluge koje se sastoje uglavnom u prijenosu radio ili televizijskih
programa.
Ne obuhvata:
- usluge oglašavanja putem radija( klasa 35);
- usluge telemarketinga (telefonskog marketinga) (klasa. 35).
KLASA 39.
• prijevoz;
• ambalažiranje i skladištenje proizvoda;
24 • organizovanje putovanja.
Objašnjenje
Ova klasa obuhvata uglavnom usluge prijevoza osoba ili proizvoda s jednog
mjesta na drugo (željeznicom, putem, vodenim putem, vazduhom ili cjevovodima i
dalekovodima) i usluge koje su neophodno vezane za te prijevoze, kao i usluge
uskladištenja u svrhu zaštite i čuvanja.
Obuhvata:
- usluge kompanija koje iskorišćavaju (eksploatišu) stanice, mostove,
pretovarne mostove (trajekti za vozove) koje koristi prevoznik;
- usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava;
- usluge pomorskog tegljenja, istovara, rada luka i pristaništa, kao i
spašavanja brodova i njihovoga tereta pri brodolomu;
- usluge ambalažiranja i pakovanja robe prije otpreme;
- usluge obavještavanja o putovanjima ili prievozu robe preko
posrednika ili turističkih agencija;
- usluge obavještavanja o cijeni prijevoza, voznom redu i o načinu
prievoza;
- usluge pregleda (kontrole) vozila ili robe prije prievoza.
Ne obuhvata:
- usluge reklamiranja prevoznih preduzeća kao što su distribucija
prospekata ili oglašavanje putem radija (klasa. 35);
- usluge izdavanja putnih čekova ili kreditnih pisama, od strane
posrednika ili putnih agencija (klasa 36);
- usluge održavanja ili popravki vozila, održavanje ili popravka objekata
koji se odnose na prevoz lica ili robe (klasa. 37);
- usluge putničkih agencija ili posrednika u vezi rezervacije hotelskih
soba.
KLASA 40.
• obrada materijala
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata uglavnom usluge koje nijesu navedene u drugim
klasama, a obuhvataju mehaničku ili hemijsku obradu ili prenamjenu neorganskih ili
organskih materijala ili predmeta.
Za potrebe klasifikovanja, znak se smatra znakom usluge samo onda kad se
obrada ili prenamjena obavlja za račundrugog lica. Za iste potrebe klasifikovanja,
znak se smatra proizvodnim znakom u svim slučajevima, kad materijal ili proizvod
stavlja u prodaju onaj koji je obavio njihovu obradu ilipromjenu.
Obuhvata:
- usluge prenamjene proizvoda ili materijala te svaku drugu obradu pri
kojoj se mijenjaju njihova bitna svojstva (na primjer bojenje odjeće);
- usluga održavanja iako je normalno obuhvaćena klasom 37, ulazi
prema tome u klasu 40 ako ima za posljedicu takvu promjenu (na primjer hromiranje
branika kod automobila);
- usluge obrade materijala koje se obavljaju tokom proizvodnje bilo
25 kojeg materijala ili predmeta koji nije građevina, na primjer, usluge rezanja,
oblikovanja, poliranja struganjem ili usluge oblaganja metalom.
Ne obuhvata:
- usluge popravki (klasa. 37).
KLASA 41.
• obukaobrazovne usluge;
• stručno osposobljavanje;
• razonoda;
• sportske i kulturne djelatnosti.
Objašnjenje
Ovaj klobuhvata uglavnom usluge osoba ili ustanova koje se bave razvojem
mentalnih sposobnosti lica ili životinja, kao i usluge razonode i zaokupljanja pažnje.
Obuhvata:
- usluge obučavanja osoba ili uvježbavanja životinja, u svim njihovim
vidovima;
- usluge čiji je osnovni cilj razbibriga, zabava ili rekreacija lica;
- usluge prikazivanja javnosti umjetničkih i literarnih djela u kulturne i
obrazovne svrhe.
KLASA 42.
• naučne i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i
koncepcije;
• usluge industrijskih analiza i istraživanja;
• koncepcija i razvoj računara i računarskih programa /hardvera i softvera/.
Objašnjenje
Klasa 42, u načelu, obuhvata usluge koje pružaju lica, individualno ili
kolektivno, u vezi s teorijskim ili praktičnim vidovima složenih područja djelatnosti;
takve usluge pružaju predstavnici profesija kao što su hemičari, fizičari, inženjeri,
informatičari, itd.
Ova klasa obuhvata:
- usluge inženjera koji se bave procjenama, ocjenama, istraživanjima i
izvještajiima u području nauke i tehnologije;
- usluge naučnih istraživanja u medicinske svrhe.
Ovaj klasa obuhvata:
- pravne usluge (kl. 45);
- istraživanja i procjene u komercijalnim poslovima (kl35);
- usluge obrade teksta i vođenja informatičkih kartoteka (kl. 35);
- usluge finansijskih i fiskalnih procjena (kl. 36);
- usluge vađenja rude i nafte (kl37);
- usluge postavljanja i popravki računara (kl.37);
- usluge koje pružaju predstavnici profesija kao što su doktori,
veterinari,psihoanalitičari ( kl.44);
26 - usluge doktorskih tretmana (kl. 44);
- usluge koje pružaju baštovani pejzažisti (kl. 44).
KLASA 43
• Usluge obezbjeđivanja hrane i pića
• privremeno primanje na stan.
Objašnjenje
Klasa 43, u načelu, obuhvata usluge koje pružaju lica ili preduzeća čiji cilj je
priprema jela ili pića za potrošnju kao i usluge ishrane i smještaja, koje pružaju
hoteli, pansioni ili druga preduzeća koja osiguravaju privremeni smještaj.
Ovaj razred obuhvata:
- usluge rezervisanja smještaja za putnike, koje pružaju putničke
agencije ili posrednici;
- usluge pansiona za životinje.
Ovaj razred ne obuhvata:
- usluge iznajmljivanja nekretnina kao što su kuće, stanovi, itd.
namijenjeni za stalno korišćenje (kl. 36);
- usluge organiziranja putovanja koje pružaju turističke agencije (kl..
39);
- usluge konzervisanja hrane i pića (kl.. 40);
- usluge diskoteka (kl. 41);
- usluge internata (kl. 41);
- usluge kuća za odmor i oporavak (kl.44).
KLASA 44
• Medicinske usluge;
• veterinarske usluge;
• higijenska njega i njega ljepote za ljude ili za životinje;
• usluge.poljoprivrede, povrtlarstva i šumarstva.
Objašnjenje
Klasa 44, u načelu, obuhvata usluge medicinske njege, njege higijene tijela i
njege ljepote, koje pružaju osobe ili ustanove ljudima i životinjama; takođe obuhvata
usluge koje se tiču područja poljoprivrede, povrtlarstva i šumarstva.
Ovaj razred obuhvata:
- usluge medicinske analize koja se odnose na medicinsku obradu
osoba (kao što su radiografska ispitivanja i vađenje krvi);
- usluge vještačke oplodnje;
- konsultacije u vezi farmacije;
- uzgajanje životinja;
- usluge u vezi uzgoja biljaka kao što je povrtlarstvo;
- usluge u vezi cvjetnog umijeća kao što je pravljenje cvjetnih
aranžmana, kao i usluge koje pružaju baštovani pejzažisti.
Ovaj razred ne obuhvata:
- usluge uništavanja životinjskih štetočina (koje se ne odnose na
27 poljoprivredu, povrtlarstvo i šumarstvo) (razr. 37);
- usluge postavljanja i popravaka uređaja za navodnjavanje (razr. 37);
- usluge prevoza vozilom hitne pomoći (razr. 39);
- usluge klanja i punjenja životinja (40);
- usluge sječe drveća i cijepanja drva (razr. 40);
- usluge dresure životinja (razr. 41);
- usluge koje pružaju klubovi za fizičku kulturu (razr. 41);
- usluge naučnih istraživanja u medicinske svrhe (razr. 42);
- usluge pansiona za životinje (razr. 43);
- usluge domova za starije osobe (razr. 43).
KLASA 45
• Pravne usluge; sigurnosne usluge za zaštitu imovine i lica ;
• lične i društvene usluge koje pružaju treći, namijenjene za zadovoljenje
ljudskih potreba.
Objašnjenje
Ovaj razred obuhvata:
- usluge koje pružaju pravnici pojedincima ili grupama pojedinaca,
organizacijama ili preduzećima;
- usluge sprovođenja anketa i nadzora u vezi sigurnosti osoba i
zajednica;
- usluge koje pružaju osobe u svezi društvenih događanja kao što su
usluge pratnje u društvu, usluge bračnih agencija, pogrebne usluge.
Ovaj razred ne obuhvata:
- profesionalne usluge neposredne pomoći u radu ili funkcioniranju
nekog komercijalnog poduzeća (kl.. 35);
- usluge u svezi finansijskih ili monetarnih poslova i usluge u vezi
osiguranja (kl.36);
- usluge praćenja putnika (kl. 39);
- usluge sigurnosnog prijevoza (kl. 39);
- usluge obrazovanja i obučavanja u svim vidovima (kl. 41);
- usluge pjevača i plesača (kl41);
- informatičke usluge koje se tiču zaštite računarskih programa
/softvera/ (kl. 42) ;
- usluge medicinske njege, higijenske njege i njege ljepote za ljude i
životinje (kl. 44);
 neke usluge iznajmljivanja (vidjeti abecedni popis usluga i opštu
primjedbu b) koje se tiču svrstavanja usluga).
28 ABECEDNI POPIS PROIZVODA
proizvod
abrazivi (pomoćne tečnosti za upotrebu s abrazivnim sredstvima)
abrazivi [sredstva za struganje, glačanje, poliranje]*
abrazivna sredstva za zubarstvo
acetat (aluminijev acetat)*
acetat celuloze (poluobrađeni acetat celuloze)
acetat celuloze u sirovom stanju
acetat celuloze, poluobrađeni
acetati *
acetati za farmaceutske potrebe
acetilen
acetilen (uređaji za pročišćavanje acetilena)
acetilenske svijetiljke
acetilenski generatori
acetilenski gorionici
acetilenski tetraklorid
acetilna nitroceluloza
aceton
aceton [keton]
aditivi (hemijski aditivi za ulja)
aditivi za pogonska goriva (nehemijski aditivi pogonskim gorivima)
adjuvansi za medicinske potrebe
adrese (mašine za štampanje adresa)
adrese (pečati s adresama)
adrese matrice s adresama) za mašine za adresiranje
razred
1
3
5
1
17
1
17
1
5
1
7
11
11
11
1
13
1
1
1
4
5
16
16
16
29
osn
10004
30165
050001
010565
170001
010008
170001
010007
050291
010012
070002
110005
110004
110003
010013
130001
010011
010164
010654
040085
050396
160005
160004
160268
aerometri
aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za medicinske potrebe
aerosol (uređaji za raspršivanje aerosola) za nemedicinske potrebe
aerosol za osvježivanje daha
aerostatika (motori za aerostatiku)
agar-agar, supstanca slična želatinu
agat [drago kamenje]
aglutinati za beton
agrumi [južno voće]
ajvar [konzervisana paprika]
akaricidi (sredstva protiv grinja)
akonitin
akrilne smole kao polugotovi proizvodi
akrilne smole u sirovom stanju
aktinijum
aktinometri za mjerenje jačine svijetlosti
aktivni ugljenik
akumulatori (električni akumulatori)
akumulatori (elektroliti za akumulatore)
akumulatori (kućišta akumultora)
akumulatori (punjači električnih akumulatora)
akumulatori (rastvori za spriječavanje stvaranja pjene u akumulatorima)
akumulatori (rešetke za električne akumulatore)
akumulatori pare
akumulatori topline
akumulatori, električni (ploče za električne akumulatore)
akumulatori, električni (tečnosti za uklanjanje sulfata iz električnih akumulatora)
akupunktura (električni instrumenti za akupunkturu)
akušerski aparati
akustični cjevovodi
akustični spojnice
akvarijumi (pijesak za akvarijume)
akvarijumi (šljunak za akvarijume)
9
10
21
3
7
1
14
1
31
29
5
5
17
1
1
9
1
9
1
9
9
1
9
11
11
9
1
10
10
9
9
19
19
30
090020
100160
210233
030204
070386
010029
140001
010030
310002
290165
050291
050002
170002
010461
010018
090018
010025
090361
010251
090009
090083
010006
090287
110242
110002
090012
010500
100202
100120
090015
090593
190234
190233
akvarijumi [građevinski objekti]
akvarijumi pumpe za provjetravanje akvarijuma)
akvarijumi za stanove
akvarijumi za stanove (poklopci akvarijuma za stanove)
alabaster (gips)
alabastersko staklo
alarmi za požara, uređaji
alarmni uređaji
alarmni uređaji protiv krađe vozila
alat (držači alata) [dijelovi mašina]
alat (metalni dršci alata)
alat (neelektrični alat)
alat (nemetalni drške alata)
alat (prazne, metalne kutije za alat)
alat (prazni, metalni sandučići za alat)
alat [djelovi mašina]
alat za obilježavanje centara [ručni alat]
alat za struganje [maklje]
alati za obradu ivica
alati za rezbarenje i utiskivanje [dlijetaste bušilice]
alatne mašine
albumi
albumin [bjelančevina] kao dodatak prehrani
albuminizovani papir
aldehidi * [spojevi dobijeni oksidacijom alkohola]
aldehidi za farmaceustke potrebe
algarovila [hrana za životinje]
algarovila za kožarstvo
alge (ekstrakti iz algi) za prehranu
alge (morske alge) [materijal za punjenje]
alge [fertilizanti]
alge [začini]
alge kremenašice [dijatomeje] (tlo s algama kremenašicama)
19
7
21
21
19
19
9
9
12
7
6
8
20
6
6
7
8
8
8
8
7
16
5
1
1
5
31
1
29
22
1
30
1
31
190190
070005
210336
210337
190003
190002
090068
090026
120211
070286
060171
080116
200142
060423
060424
070285
080175
080237
080192
080043
070243
160013
050420
010036
010042
050009
310124
010563
290002
220074
010043
300002
010632
alge za ljudsku ili životinjsku hranu
algicidi [sredstva za uništavanje algi]
alginat kao dijetetski dodatak prehrani
alginati za farmaceutsku upotrebu
alginati za industrijske svrhe
alginati za kulinarstvo
alginati za prehrambenu industriju
alizarinske boje
alkalni jodidi za farmaceutske potrebe
alkalni jodidi za industrijske potrebe
alkalni metali
alkalni metali (soli alkalnih metala)
alkaloidi *
alkaloidi za medicinske potrebe
alkohol (alkoholni gorionici)
alkohol (ekstrakti voća s alkoholom)
alkohol (etil alkohol)
alkohol (goriva na osnovi alkohola)
alkohol *
alkohol koji se upotrebljava kao gorivo
alkohol za medicinske potrebe
alkoholna pića (unaprijed pomiješana alkoholna pića, osim onih na bazi piva)
alkoholna pića koja sadrže voće
alkoholna pića osim piva
alkoholne esencije
alkoholni ekstrakti
alkometri
aloe vera (bezalkoholna pića od aloe vera)
aloe vera (preparati od aloe vera za kozmetičke svrhe)
aloe vera (preparati od biljke aloe vere za farmaceutsku upotrebu)
aloe vera [živa biljka]
aloe vera pripremljena za ljudsku ishranu
alternatori [generatori izmjenične struje]
31
5
5
5
1
29
1
2
5
1
1
1
1
5
11
33
1
4
1
4
5
33
33
33
33
33
9
32
3
5
31
29
7
32
310003
050312
050432
050433
010564
290116
010669
020006
050348
010559
010560
010561
010562
050296
110247
330002
010041
040004
010040
040003
050008
330035
330031
330026
330024
330025
090027
320051
030219
050409
310148
290172
070018
aluminijum
aluminijum acetat
aluminijum hidrat
aluminijum hlorid
aluminijum jodid
aluminijum silikat
aluminijum trioksid [glinica] (acetat aluminijum trioksida) za farmaceutske potrebe
aluminijumska žica
aluminijumske boje
aluminijumski listovi [folije] *
aluminijumski prah za slikarstvo, umjetnost i dekoraterstvo
alva
amajlije [nakit]
amalgami za zubarstvo
ambalaža (gumeni ili plastični materijali za punjenje pri ambalažiranju)
ambalaža (kartonska ili papirnata za boce)
ambalaža (konopci za ambalažu)
ambalaža (materijali za punjenje pri ambalažiranju) [ne gumeni, ne plastični]
ambalaža (metalne folije za ambalažu i pakovanje)
ambalaža (metalne folije za ambalažu)
ambalaža (metalne posude za ambalažu)
ambalaža (papir za ambalažu)
ambalaža (plastične posude za ambalažu)
ambalaža (trake za ambalažu)
ambalaža od bijelog lima
ambalaža od drva za boce
ambalaža od skroba
ambalaža od slame za boce
ambalažiranje (mašine za ambalažiranje)
americij
amfibije [hidroavioni]
amil acetat
amil alkohol
6
1
1
1
1
1
5
6
2
6
2
30
14
5
17
16
22
22
6
6
6
16
20
22
6
20
16
22
7
1
12
1
1
33
060017
010565
010048
010050
010051
010049
050299
060019
020007
060270
020008
300191
140006
050012
170101
160304
220091
220031
060416
060416
060231
160130
200100
220032
060119
200238
160338
220080
070499
010054
120012
010064
010065
amino kisjeline za medicinsku upotrebu
amino kisjeline za veterinarsku upotrebu
amonijačna stipsa
amonijačne soli
amonijačne soli
amonijačni plin*
amonijačno-nitratski eksplozivi
amonijak
amonijak (tablete amonijakova hlorida)
amonijak koji se upotrebljava kao deterdžent [slanica]
amonijak za industrijske potrebe [slanica]
amonijakov aldehid
amonijakov hlorid [nišador]
amortizeri (gumeni amortizeri)
amortizeri (ublaživaci udara za vozila)
amortizirajuće opruge za vozila
amovi za životinje [orma]
ampermetri
ampule (staklene ampule) [posudice]
ampule za proizvodnju X-vazduha za medicinske potrebe
analgetici [sredstva za ublažavanje boli]
analiza (hemijske materije za laboratotijske analize ne za medicinske ili veterinarske potrebe)
analiza (medicinski uređaji za analizu)
analiza (uređaji za analizu)[ne za medicinske potrebe]
analiza krvi (uređaji za analizu krvi)
anestetici
anestezija (maske za anesteziju)
anestezija (uređaji za anesteziju)
angostura [grmolika biljka iz Južne Amerike] (kora angosture) za medicinske potrebe
anhidridi
anilinske boje
animirani crteži
anis [sjeme]
34
5
5
1
1
1
1
13
1
5
3
1
1
1
17
12
12
18
9
21
10
5
1
10
9
10
5
10
10
5
1
2
9
30
050376
050377
010063
010060
010567
010061
130005
010058
050014
030167
010558
010062
010057
170021
120010
120011
180017
090036
210009
100017
050124
010181
100180
090249
100087
050017
100112
100057
050020
010067
020052
090176
300006
anis za posipanje
aniset [slatki liker od anisa]
anisov liker
anisovo drvo (eterična ulja iz anisova drveta)
anode
anodne baterije
antene
antenske žice
anti-asmatski čaj
antibiotici
antifrikcioni metal
antikatode [anode u rendgenskoj cijevi]
antikorozivni proizvodi
antimon
antimonov oksid
antimonov sulfid
antireumatski prstenovi
antiseptici
antiseptička vata
antivegetativne boje
antracit
antranilska kiselina
aparati i mašine za umnožavanje dokumenata (uređaji i mašine za umnožavanje)
aparati za brijanje, električni ili neelektrični aparati
aparati za dezinfekciju [dezinfekcija] (uređaji za dezinfekciju)
aparati za dezinfekciju [dezinfekcioni] proizvodi za higijenske potrebe
aparati za igre na sreću
aparati za kockanje [aparati za igre]
aparati za kompresiju, usisavanje i prijevoz plina
aparati za kompresiju, usisavanje i prijevoz zrnja
aparati za mjerenje krvnog pritiska
aparati za namotavanje (mehanički aparati za namotavanje užadi)
aparati za poliranje cipela (električni aparati za obuću)
30
33
33
3
9
9
9
6
5
5
6
9
2
1
1
1
5
5
5
2
4
1
16
8
11
5
28
28
7
7
10
7
7
35
300007
330005
330004
030015
090043
090044
090045
060142
050022
050388
060027
090507
020010
010074
010075
010076
050016
050030
050031
020122
040008
010070
160230
080179
110115
050118
280202
280203
070199
070203
100129
070155
070501
aparati za poliranje parketa, neelektrični
aparati za poliranje podova, električni
aparati za prženje [friteze], neelektrične
aparati za prženje za kafu
aparati za siječenje korijenja [mašine]
aparati za skupljanje prašine, neelektrični
aparatiza poliranje obuće, neelektrični
aperitivi *
aperitivi bez alkohola
apertometri za mjerenje otvora objektiva mikroskopa [optika]
apetit (sredstva za smanjenje apetita) za medicinske svrhe
apetit (tablete za smanjenje apetita)
apoteka (priručna apoteka-kutije za prvu pomoć) [prva pomoć]
apretura (boje za apreturu)
apretura (skrobna apretura) [štirak]
apreture*
arak-rakija od pirinča [vrsta likera]
arborikultura [uzgoj drveća] (proizvodi za premazivanje za arborikulturu)
argon
aritmetičke mašine
aritmetičke tablice
armature (metalne armature za beton)
armature (metalne armature za cjevovode)
armature (metalne armature za građevinarstvo)
armature (metalne armature za kaiševe)
armature (metalne armature za mrtvačke kovčege) [okovi]
armature (metalne armature za namještaj) [okovi]
armature (metalne armature za prozore) [okovi]
armature (metalne armature za vrata) [okovi]
armature (nemetalne armature za cjevovode)
armature (nemetalne armature za građevinarstvo)
armature (nemetalne armature za mrtvačke kovčege)
armature (nemetalne armature za vrata)
21
7
21
11
7
21
21
33
32
9
5
5
5
2
3
1
33
1
1
9
16
6
6
6
6
6
6
6
6
17
19
20
20
36
210080
070510
210260
110062
070121
210111
210264
330006
320042
090050
050389
050415
050244
020108
030010
010077
330007
010079
010082
090103
160027
060033
060275
060276
060277
060324
060380
060130
060394
170089
190191
200048
200125
armature za peći
armature za struju [elektrika]
aromatični preparati za prehrambene potrebe
arome [eterična ulja]
arome [osim eteričnih ulja]
arome za kolače [osim eteričnih ulja]
arsen
arsenat (olovni arsenat)
arsenova kiselina
artiljerijske naprave
aseptična vata, pamuk
asfalt
asfaltne trake [građevinski materijal]
asfaltni lak
asfaltni pločnici
astatin
astrofotografija (objektivi za astrofotografiju)
astronomija (uređaji i instrumenti za astronomiju)
asure od kanapa za skijaške staze
atlasi
audiovizuelno učenje (uređaji za audiovizuelno učenje)
auramin
autobusi za međugradski prijevoz
autokaravani
autoklavi (električni autoklavi) [hermetičke posude za sterilizaciju]
automati (muzički automati koji se pokreću uz prethodno plaćanje)
automati [automatski uređaji za prodaju nečega]
automati za igru koji se ne koriste uz neki nezavisni ekran ili monitor
automati za izdavanje goriva na benzinskim pumpama
automatske igre [mašine] uz prethodno plaćanje
automatske pumpe za gašenje požara [vatrogasna kola s pumpom]
automatski dojavljivači gubitka pritiska u gumama vozila
automatski uređaji za izdavanje karata
11
9
30
3
30
30
1
1
1
13
5
19
19
2
19
1
9
9
27
16
9
2
12
12
11
9
7
28
7
28
9
9
9
37
110025
090305
300011
030172
300140
300070
010084
010083
010085
130014
050034
190013
190018
020017
190014
010086
090059
090384
270017
160034
090061
020018
120019
120249
110254
090062
070537
280053
070542
280189
090297
090069
090086
automatski vremenski prekidači [vremenski prekidači] osim onih za satove
automatsko upravljanje (uređaji i instrumenti za automatsko upravljanje vozilima)
automobili
automobili (amortizeri za automobile)
automobili (branici za automobile)
automobili (cerade automobilskih motora)
automobili (lanci za automobile)
automobili (protivzasljepljujući uređaji za automobile) [dodatna oprema na svjetlima]
automobili (sijalice automobilskih žmigavaca)
automobili (tepisi krojeni za automobile)
automobili (tepisi za automobile)
automobili (zavjesice za automobile) [roletne]
automobilisti (odjeća za automobiliste)
automobilska svjetla
automobilske gume (preparati za popravak automobilskih guma)
automobilske spoljašnje gume [točkovi]
automobilski farovi
automobilski kosturi [šasije]
automobilski školjke [karoserije]
avani za tučenje
avijatičari (specijalni zaštitini kombinezoni za avijatičare)
avioni
avioni (motori za avione)
azbest
azbestna odjeća za zaštitu od vatre
azbestna pakovanja [pletenice]
azbestna platno
azbestna tkanina
azbestne boje
azbestne obloge
azbestne postelje
azbestne rukavice za zaštitu od nesreća na radu
azbestne zavjese
38
9
9
12
12
12
12
12
11
11
27
27
12
25
11
1
12
11
12
12
8
9
12
7
17
9
17
17
17
2
17
17
9
17
090353
090396
120205
120210
120209
120023
120024
110030
110255
270010
270010
120245
250002
110256
010465
120206
110031
120025
120207
080163
090070
120027
070029
170091
090035
170081
170080
170079
020009
170078
170035
090034
170003
azbestni cement
azbestni malter
azbestni ploče
azbestni zakloni za vatrogasce [paravani]
azimutni instrumenti
azot
azotna đubriva
azotna kiselina
azotni protoksid
bačvarske [tesarske] sjekirice
bačve (metalna postolja za bačve)
bačve (metalne bačve od oko 200 lit)
bačve (metalne bačve)
bačve (metalne slavine za bačve)
bačve (nemetalna postolja za bačve)
bačve (nemetalne slavine za bačve)
bačve, drvene za presipanje vina
bačve, nemetalne
bačvice (metalni obruči za bačvice)
bačvice (nemetalni obruči za bačvice)
bačvice, nemetalne
bademi (slatkiši od badema)
bademi, neobrađeni [voće]
bademi, pripremljeni
bademov sapun
bademovo mlijeko [piće]
bademovo mlijeko za farmaceutske potrebe
bademovo mlijeko za kozmetiku
bademovo piće [bademovica]
bademovo tijesto
bademovo ulje
bageri
bageri [jaružari] za rudarstvo
19
19
17
9
9
1
1
1
1
8
6
6
6
6
20
20
20
20
6
20
20
30
31
29
3
32
5
3
32
30
3
7
7
39
190004
190005
170005
090689
090512
010092
010094
010095
010093
080141
060391
060289
060287
060402
200120
200042
200017
200119
060288
200211
200210
300138
310125
290117
030007
320032
050300
030169
320027
300004
030006
070184
070185
bageri jaružari [brodovi]
bajoneti [noževi za puške]
bakalarna jetra (ulje iz bakalareve jetre)
bakar (sirovi ili poluobrađeni bakar)
bakar, sulfat, vitriol
bakarna žica, izolovana
bakarni sulfat [vitriol]
baklje
bakrorezi (noževi za bakroreze)
bakrorezi [gravure]
baktericidi za enologiju [hemikalije koji se upotrebljavaju u proizvodnji vina]
baktericidne boje
bakterije (kultura klica za bakteriologiju)
bakterijski otrovi
bakterijski preparati [osim onih za medicinske ili veterinarske potrebe]
bakterijski preparati za medicinske ili veterinarske potrebe
bakteriologija (kultura klica za bakteriologiju)
bakteriološki preparati [osim onih za medicinske ili veterinarske potrebe]
bakteriološki preparati za kisjeljenje [acetifikaciju]
bakteriološki preparati za medicinske ili veterinarske potrebe
balata [vrsta gume dobijene iz tropskog drveta a upotrebljava se za izolaciju]
balističke naprave
baloni (tkanine nepropustljive za plin za aeronautičke balone)
baloni kojima se može upravljati [letjelice]
baloni za igru
baloni za meteorološke potrebe
baloni, vazdušni
balsam (kanadski balsam)
balsam od gurjuna za medicinske potrebe
balsami za medicinske potrebe
balsami, osim za medicinske svrhe
balsamici za medicinske potrebe
bambusovina
12
8
5
6
1
9
1
11
16
16
1
2
5
5
1
5
5
1
1
5
17
13
24
12
28
9
12
2
5
5
3
5
20
40
120105
080025
050150
060109
010225
090558
010225
110148
160309
160129
010096
020019
050036
050038
010594
050039
050036
010595
010009
050037
170010
130015
240002
120030
280012
090075
120006
020022
050342
050050
030222
050046
200019
bandaže za koljena za ortopedske potrebe
bankovni automati [DAB]
barake [građevinski objekti]
barijum
barijum sulfat
barijumova soda
barijumove mješavine
barit
baritni papir
barometri
baršunaste rese [pozamanterija]
barut (rogovi za punjenje baruta)
basevi [muzički instrumetni]
baštanske trave (konzervisane povrtne trave za začine)
baštenska trava [svježa]
baštenska zelen
baštenska zelen (konzervisano zelenje)[začini]
baštovanske makaze
baštovanske makaze za gusjenice
baštovanske rukavice
baštovanski alat [ručno pokretan]
baštovanski noževi [kosiri]
baštovanstvo (hemijski proizvodi za baštovanstvo) osim fungicida, herbicida, insekticida i sredstava
protiv parazita
baterije (električne baterije)
baterije (galvanske baterije)
baterije (sunčane baterije)
baterije za paljenje
baze [hemikalije]
baze za cvjetne mirise
bazeni [predmet za igru]
bazeni za plivanje [metalne konstrukcije]
bazeni za plivanje [nemetalne konstrukcije]
41
10
9
19
1
1
1
1
1
1
9
26
13
15
30
31
29
30
8
8
21
8
8
100193
090686
190019
010101
010574
010100
010104
010102
010103
090079
260037
130029
150013
300201
310070
290056
300201
080097
080098
210321
080145
080188
1
9
9
9
9
1
3
28
6
19
010347
090360
090272
090557
090031
010106
030105
280095
060290
190196
bebe (nosiljke beba)
bejzbol (rukavice za bejzbol)
bengalske vatre
bentonit
benzen
benzenovi derivati
benzenske kiseline
benzin (automati za izdavanje benzina za benzinske stanice)
benzin (dodaci za pročišćavanje benzina)
benzin (indikatori nivoa benzina)
benzin [gorivo]
benzoev sulfimid
benzoeva kisjelina
benzol
benzol, metilni
berači voća [sprave]
bergamota [drvo] (eterično ulje bergamote)
berilijum
berkelijum
beskvasni hljeb
betatroni
beton
beton (aglutinati za beton)
beton (građevinski elementi od betona)
beton (hemijska sredstva za provjetravanje betona)
beton (metalne armature za beton)
beton (metalni zatvarači za beton)
beton (miješalice za beton) za gradilišta
beton (nemetalni zatvarači za beton)
beton (proizvodi za konzervisanje betona) osim boja i ulja
betonjerke [vozila mješalice za beton]
bezalkoholna pića koja sadrže voće
bezalkoholni voćni ekstrakti
18
28
13
1
4
1
1
9
1
9
4
1
1
4
1
8
3
6
1
30
9
19
1
19
1
6
6
7
19
1
12
32
32
42
180123
280141
130017
010109
040082
010111
010110
090196
010021
090243
040043
010113
010112
040083
010576
080079
030021
060043
010115
300013
090085
190023
010030
190024
010116
060033
060292
070045
190198
010117
120213
320031
320001
bežična telefonija (stubovi za bežičnu telefoniju)
bezvodni amonijak, anhidrirani
biber
biber (mlinovi za biber) nijesu ručni
biber (ručni mlinovi za biber)
bičevi
bičevi (uzice bičeva)
bicikli
bicikli (dinamo za bicikle)
bicikli (gume za točkove bicikala)
bicikli (gumeni dijelovi točka bicikla)
bicikli (indikatori smjera kretanja za bicikle)
bicikli (kočnice bicikla)
bicikli (mašine za sastavljanje bicikala)
bicikli (metalne instalacije za parkiranje bicikla)
bicikli (mrežice za bicikle)
bicikli (nemetalne instalacije za parkiranje bicikla)
bicikli (okviri bicikla) [rame]
bicikli (osnove točka bicikla)
bicikli (postolja bicikala)
bicikli (postolja za bicikle)
bicikli (pumpe za bicikle)
bicikli (sjedišta bicikla)
bicikli (svjetla za bicikle)
bicikli (tamovi za bicikle) [felge]
bicikli (točkovi bicikla)
bicikli (upravljači bicikala)
bicikli (zupčanici za bicikle)
bicikli (zvonca za bicikle)
bicikli za treniranje na mjestu
bicikli za treniranje na mjestu (roleri za bicikla za treniranje na mjestu)
bicikli, svjetla za bicikle
biciklisti (odjeća za bicikliste)
9
1
30
7
21
18
22
12
7
12
12
12
12
7
6
12
19
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
28
28
11
25
43
090471
010066
300113
070307
210184
180049
220022
120044
070047
120214
120084
120045
120086
070512
060293
120122
190199
120221
120094
120097
120046
120093
120096
110045
120088
120095
120080
120085
120098
280017
280059
110110
250065
biciklisti (pantalone za bicikliste)
bifei na točkovima [domaćinstvo]
bijeli lim
bijeli luk (spravice za cijeđenje bijelog luka)
bijeli metal
bijeljenje (kreč za bijeljenje)
bijeljenje [pranje] (proizvodi za bijeljenje) [alkalije]
bijeljenje [pranje] (soda za bijeljenje)
bijeljenje rublja (bojila za upotrebu pri bijeljenju rublja)
Bikfordovi fitilji [upaljači za eksploziv]
bilijarske krede
bilijarske kuglice
bilijarski čunjevi [kiljevi]
bilijarski štapovi
bilijarski štapovi (komadić okrugle kože na vrhu biljarskih štapova)
bilijarski štapovi (kreda za biljarske štapove)
bilijarski stolovi
bilijarski stolovi (rubovi biljarskih stolova)
bilijarski stolovi (uski pokrivači za biljarske stolove)
bilijarski stolovi koji se upotrebljavaju uz prethodno plaćanje
biljke
biljke (preparati za regulisanje rasta biljaka)
biljke (uređaji za uništavanje parazita na biljkama)
biljke, osušene za ukrašavanje
biljna ljepila [nisu za papirnate proizvode ili za domaćinstvo]
biljna smola za slikarstvo
biljna vlakna (dijetetska)
bingo kartice
biocidi
biohemijski katalizatori
biološki preparati [ne za medicinske ili veterinarske potrebe]
biološki preparati za medicinske potrebe
biološki preparati za veterinarske potrebe
26
20
6
21
6
2
3
3
3
13
28
28
28
28
28
28
28
28
24
28
31
1
8
31
1
2
5
28
5
1
1
5
5
44
260119
200222
060374
210332
060046
020110
030124
030027
030059
130060
280021
280019
280022
280121
280122
280020
280123
280013
240007
280124
310071
010634
080088
310107
010616
020076
050367
280178
050052
010122
010579
050305
050361
biološki uzorci za mikroskopiju [obrazovni materijal]
biseri [nakit]
biserni prah za medicinsku upotrebu
biskviti [suvi kolačići]
biste od drva, voska, sadre ili plastike
biste od kamena, betona ili mramora
biste od običnih metala
biste od plemenitih metala
biste od porculana, pečene gline ili stakla
bitumen
bitumen (mašine za pravljenje bitumena)
bitumen (tečni bitumen)
bitumenski lak
bizmut
bizmut (bazni galat bizmuta)
bizmut (podnitrat bizmuta) za hemijske potrebe
bizmut (subnitrati bizmuta) za farmaceutske potrebe
bizmutski preparati za farmaceutske potrebe
bjelančevina [albumin] iz slada
bjelančevinasti preparati za medicinske potrebe
bjelančevinasto [albuminsko] mlijeko
bjelančevine (jodirane bjelančevine) [albumini]
bjelančevine (namirnice na osnovi bjelančevina) za medicinske potrebe
bjelančevine [proteini] za životinjsku prehranu
bjelančevine [životinjske ili biljne, sirovina]
bjelančevine za kulinarske potrebe
bjelanci jaja
bjelila (bojajuće materije ili boje)
blagajne (sigurnosne blagajne) [kutije za novac]
blagajne (sigurnosne čelične blagajne) [sefovi]
blatobrani
blatobrani bicikla
blokovi [notesi]
16
14
5
30
20
19
6
14
21
19
7
4
2
1
1
1
5
5
1
5
29
1
5
31
1
29
29
2
6
6
12
12
16
45
160039
140070
050410
300016
200223
190202
060307
140123
210252
190017
070050
040066
020025
010125
010126
010494
050263
050053
010035
050007
290174
010034
050006
310113
010033
290001
290012
020109
060066
060034
120049
120087
160068
blokovi [papirni proizvodi]
blokovi [povezani listovi papira]
blokovi [svežnjevi] cigareta papira
blokovi za crtanje
bluze (kopče za bluze)
bluze [radničke bluze]
bobice [neobrađeni plodovi]
bobovo brašno
boce
boce ( podmetači za čaše, nepapirni i neplatneni)
boce (čepovi za boce)
boce (drveni omotači za boce)
boce (kartonska ili papirna ambalaža za boce)
boce (kartonski ili papirni omoti za boce)
boce (mašine za pečaćenje boca)
boce (mašine za zapušavanje boca)
boce (mašine za zatvaranje boca kapicama)
boce (metalni zatvarači za boce )
boce (metalni zatvarači za boce)
boce (nemetalni zatvarači za boce)
boce (nemetalni zatvarači za zatvaranje boca)
boce (ormari s pregradama za boce)
boce (papirni podmetači za boce)
boce (slamnati omoti za boce)
boce (spravice za otvaranje boca)
boce (uređaji za pranje boca)
boce širokog dna i uskog grla
boce, metalne za plin pod pritiskom ili za kondenzovani vazduh
bočice
bočice s cuclom (električna grijala za bočice s cuclom)
bočice s cuclom (neelektrična grijala za bočice s cuclom)
bočice s cuclom za lutke
bočice s kapaljkom za medicinske potrebe
16
16
34
16
26
25
31
30
21
21
20
20
16
16
7
7
7
6
6
20
20
20
16
22
21
7
21
6
21
11
21
28
10
46
160042
160192
340010
160041
260048
250010
310013
300058
210045
210258
200029
200238
160304
160282
070412
070410
070411
060299
060300
200220
200219
200031
160283
220080
210048
070065
210063
060050
210289
110257
210239
280016
100089
bočice za odojčad
bočice za odojčad (cucle za bočice za odojčad)
bocuni (limene posude za prevoz ulja i ekstrakata)
bocuni [velike boce od stakla ili pješčenika] [demižane]
bodeži
bodi [ žensko donje rublje)]
bodljikava žica
boe [okovratnici od perja ili krzna]
boja (pištolji s bojom) [sportski predmeti]
boja za kožarstvo
boja za kožu
bojajuće drvo
bojajuće materije [boje] *
bojajuće materije za namirnice
bojanje (raspršivači za bojenje)
boje
boje (aglutinati za boje) [veziva]
boje (baktericidne boje)
boje (hemijski preparati za proizvodnju pigmenata)
boje (hemikalije za izbeljivanje boja za industrijsku upotrebu)
boje (hemikalije za posvjetljivanje boja veša za upotrebu u domaćinstvu)
boje (izolacione boje)
boje (proizvodi za uklanjanje boja)
boje (razrjeđivači za boje)
boje (vatrootporne boje)
boje (zgušnjivači za boje)
boje [tinkture]*
boje [za ukrašavanje prozorskih stakala i drugih podloga] koje se nakon sušenja mogu lako odvajati od
podloge i premještati
boje za slikanje
boje za toaletne potrebe
bojenje (mašine za bojanje)
bojenje metala (soli za bojenje metala)
47
10
10
6
21
8
25
6
25
28
2
2
2
2
2
7
2
2
2
1
1
3
17
3
2
2
2
2
100028
100170
060126
210040
080246
250147
060041
250011
280170
020069
020033
020111
020047
020005
070298
020047
020087
020019
010575
010570
030174
170060
030179
020053
020085
020055
020058
2
2
3
7
1
020125
020001
030060
070362
010207
bojenje raspršivačima (metalne kabine za bojenje raspršivačima)
bojenje raspršivačima (nemetalne kabine za bojenje raspršivačima)
bojna kola
bokal za vodu
bokobrani za brodove
bokseri [vrsta oružja]
bokserske rukavice
bokserske vreće
boksit
bolesnici [kolica za prevoženje bolesnika]
bolnički kreveti
bomboni
bomboni za farmaceutske potrebe
bomboni, praskavi božićni bomboni
bombonjere
boraks
borna kiselina za industrijsku upotrebu
borova šišarka
borove šišarke
bove (metalne bove za sidrenje)
božićna drvca- novogodišnje jelke
božićna drvca- novogodišnje jelke (lampice, električne za božićna drvca)
božićna drvca- novogodišnje jelke (postolja za božićna drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke (slatkiši za ukrašavanje božićnih drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke (ukrasi za božićna drvca) [osim rasvjetnih tijela i slatkiša]
božićna drvca-novogodišnje jelke (voštane svjećice za božićna drvca)
božićna drvca-novogodišnje jelke od sintetičkog materijala
brada (aparati za šišanje brade)
brada (boje za bradu)
brada (četkice za brijanje brade)
brada (sapun za brijanje brade)
bradavice (olovke za uklanjanje bradavica)
brade, vještačke
48
6
19
13
21
12
8
28
28
1
12
20
30
5
28
21
1
1
31
31
6
31
11
28
30
28
4
28
8
3
21
3
5
26
060310
190205
130071
210271
120252
080015
280032
280184
010108
120062
200138
300020
050057
280027
210244
010134
010135
310105
310105
060412
310009
110195
280120
300008
280119
040010
280006
080026
030176
210240
030017
050033
260014
brane (metalne brane)
brane, plutajuće protiv zagađivanja
branici na željezničkim vagonima
branici vozila
branici, gumeni
brašno (jela od brašna)
brašno (laneno brašno za stočnu hranu)
brašno (najfinije pšenično brašno)
brašno (rižino brašno za stočnu hranu)
brašno od lanenog sjemena za farmaceutsku upotrebu
brašno za farmaceutske potrebe
brašno za industrijske potrebe
brašno za tovljenje
brašno za životinje
brašno*
brave (metalne brave za vozila)
brave (metalne, neelektrične brave)
brave za kovčege
brave, električne
brave, nemetalne za vozila
brave, nemetalne, neelektrične
brazdače, sjekači (sjekači za šipke)
brijanje (kamen za brijanje)[adstringens]
brijanje (proizvodi za brijanje)
brijanje brade (kamen za brijanje brade - adstringens)
briketi (veziva za presovanje briketa)
briketi [prešani drveni ugljenik]
briketi za ogrijev
brisači (električne mješalice za kućanstvo)
brisači automobilskih stakala
brisači automobilskih stakala (tečnosti za brisače automobilskih stakala)
brisači farova
brisači za pera
6
17
12
12
17
30
31
30
31
5
5
1
31
31
30
6
6
6
9
20
20
8
3
3
3
19
4
4
7
12
3
12
16
49
060188
170108
120078
120077
170093
300064
310079
300063
310053
050190
050144
010289
310112
310088
300057
060237
060144
060153
090443
200181
200240
080027
030005
030148
030005
190040
040018
040019
070459
120121
030126
120262
160148
brisači za table za pisanje
brisanje (gumice za brisanje)
brisanje (modeli za brisanje)
brisanje (proizvodi za brisanje)
brisanje namještaja (tkanina za brisanje namještaja)
britve (kaiš za oštrenje britvi)
britve (navlake za britve)
britve (oštrice britvi)
brkovi (vosak za brkove)
brkovi, vještački
brnjice
brnjice kod duplih uzdi
brodovi
brodovi (upravljački uređaji za brodove)
brodovi (uređaji za izvlačenje brodova)
brodovi (utovarne brodske rampe)
brodovi-pumpe za gašenje požara
brodska rebra
brodske kuke
brodske mašine
brodski dimnjaci
brodski motori
brodski propeleri elise
brodski propeleri,elise
brodski prozorčići
brodski spoljašnji propeleri, elise
brodski trupovi
brojčanici [za časovnike i časovničarstvo]
brojevi koji se pričvršćuju na sportsku odjeću
brojevi za kuće (nesvjetleći, metalni brojevi za kuće)
brojevi za kuće, nesvjetleći, nemetalni
brojevi za kuće, svjetleći
brojila
16
16
16
16
21
8
8
8
3
26
18
18
12
12
12
12
9
12
12
7
12
7
12
12
12
12
12
14
26
6
20
11
9
50
160348
160139
160138
160135
210125
080082
080107
080148
030052
260072
180028
180011
120150
120037
120038
120039
090601
120082
120036
070401
120073
070402
120040
120151
120133
120166
120035
140021
260112
060196
200155
110196
090138
brojke za označavanje rublja
brokat [vrsta tkanine]
brom za farmaceutske potrebe
brom za hemijske potrebe
bronhodilatatori (preparati za bronhodilatatore)
bronza
bronzani kipovi [nadgrobni spomenici]
bronzani kipovi [umjetnička djela]
bronzani prah
bronziranje [tamnjenje] (lakovi za bronziranje)
broševi [nakit]
broševi [odjevni pribor]
brošure
brtve*, zaptivke, poklopci,spojnice
brtvene kutije-kutije [dijelovi mašina]
brtvene obloge, vodootporna pakovanja
brtveni jastučići, trake za spriječavanje ulaska vode
brtveni materijali, zaptivni materijali
brtvljenje pukotina -spajanje (alat za spajanje pukotina)
brušenje oštrica (mašina za brušenje oštrica)
brušenje oštrica (sprave za brušenje oštrica)
brusevi (kameni brusevi)
brusevi za kose
brusevi za ručno oštrenje (rotirajući kameni brusevi)
brusni papir
brusno platno
brzina (mjenjačke kutije za kopnena vozila)
brzina (mjenjačke kutije za sva vozila osim kopnenih)
brzina (mjerači brzine) [fotografska djelatnost]
brzina (regulatori brzine) za gramofone
brzina (regulatori brzine) za mašine i motore
brzina (regulatori voltaže vozila)
brzina vozila (kontrolne table brzine vozila)
26
24
5
1
5
6
6
6
2
2
14
26
16
17
7
17
17
17
8
7
8
8
8
8
3
3
12
7
9
9
7
9
9
51
260045
240011
050306
010585
050390
060018
060055
060056
020032
020031
140019
260027
160046
170043
070198
170011
170013
170040
080045
070225
080093
080003
080115
080201
030166
030086
120217
070409
090345
090486
070275
090498
090152
bubnjevi (koža za bubnjeve)
bubnjevi (udaraljke za bubnjeve)
bubnjevi [cilindri] mašina
bubnjevi [muzički intrumenti]
bubnjevi na štapovima za pecanje
buđ (hemijski proizvodi za obradu buđi)
buđ (hemijski proizvodi za tretiranje buđi)
buđ (hemijski proizvodi za zaštitu od buđi)
budilnici
buldožeri
burgije (držači za bušilice) [alat]
burgije bušilice (sprave za mjerenje burgija)
burgije bušilice [svrdla]
burgije za drvo [ručni alat]
bušenje (hemijski dodaci mješavinama za bušenje)
bušenje (hemijski dodaci za muljeve za bušenje)
bušenje (krune za bušenje) [dijelovi mašina]
bušenje (mješavine za olakšavanje bušenja)
bušenje (šipke za bušenje)
bušenje (tornjevi za bušenje) [plutajući ili neplutajući]
bušenje karata (aparati za bušenje karata)
bušenje ušiju (aparati za bušenje ušiju)
bušilice
bušilice (glave za bušilice) [dijelovi mašina]
bušilice (ručne, električne bušilice)
bušilice (rudarske bušilice)
bušilice [svrdla]
bušilice koje se nasljanjaju na grudi [alati]
bušilice za kancelarijske potrebe
bušilice za papir [kancelarijski pribor]
bušilice, zubarske
ceduljice (kvačice za ceduljice)
celer (sol od celera)
15
15
7
15
28
5
5
1
14
7
8
9
8
8
1
1
7
1
8
7
7
8
7
7
7
7
8
8
16
16
10
16
30
52
150059
150010
070039
150066
280092
050202
050202
010395
140082
070069
080218
090466
080094
080124
010019
010019
070449
010136
080009
070642
070306
080241
070299
070428
070300
070264
080108
080199
160093
160141
100072
160353
300123
celuloza
celuloza (hemijski derivati celuloze)
celuloza (kompleksni celulozni eteri za farmaceutske potrebe)
celuloza (kompleksni celulozni eteri) za industrijske potrebe
celuloza (listovi od prerađene celuloze) ne za ambalažu
celuloza (listovi prerađene celuloze) za ambalažu
celuloza (poluobrađeni acetat celuloze)
celulozni acetat u sirovom stanju
celulozni dietil-eteri za industrijske potrebe
celulozni eteri za farmaceutske potrebe
cement (preparati za postizanje nepropusnosti cementa) osim boja
cement (proizvodi za konzervisanje cementa) osim boja i ulja
cement (zubarski cement)
cement *
cement za peći
cement za popravak razbijenih predmeta
cement za životinjska kopita
cement, azbestni
cementne ploče
cementni stupovi
cementni, vatrotporni premazi za građevinarstvo
centralno grijanje (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
centralno grijanje (ovlaživači vazduha za radijatore centralnog grijanja)
centralno grijanje (radijatori za centralno grijanje)
centrifugalne pumpe
centrifuge [mašine]
centrifuge za odvajanje pavlake iz mlijeka
centriranje točkova na vozilima (olovo za centriranje točkova)
cerade *
cerade za pokrivanje robe
cerade za spašavanje
ceresin [vještački vosak]
cerijum
1
1
5
1
17
16
17
1
1
5
1
1
5
19
19
1
5
19
19
19
19
6
11
11
7
7
7
12
22
22
9
4
1
53
010155
010592
050318
010590
170053
160288
170001
010008
010593
050320
010195
010196
050082
190036
190092
010194
050083
190004
190057
190058
190056
060076
110084
110083
070088
070086
070083
120116
220002
220002
090261
040022
010161
cesijum
cigare
cigare (automatski upaljači za cigare) za automobile
cigare (kutije za cigare opremljene ovlaživačem)
cigare (prstenovi za cigare, trake za cigare, za uvijanje cigareta)
cigare (sjeckalice za cigare)
cigarete
cigarete (džepne sprave za savijanje cigareta)
cigarete (filteri za cigarete)
cigarete (kutije za cigarete)
cigarete (mašine za cigarete) [za industrijske potrebe]
cigarete (papir za cigarete)
cigarete (vrhovi za cigarete)
cigarete bez duvana za medicinske potrebe
cigarete koje sadrže zamjenjivače duvana za nemedicinske potrebe
cigaretnici [držači cigareta]
cigarilosi [male cigare]
cigarnici [držači cigara]
cigla
cigla (zemlja za proizvodnju cigle)
cigla [opeka] (proizvodi za konzervisanje cigle) osim boja i ulja
ciglice (veziva za proizvodnju ciglica)
cijanidi [cijanidovi spojevi]
cijanidi [soli cijanovodonične kiseline]
cijanotipija (cijanidni rastvori)
cijeđenje (mašine za cijeđenje rublja)
cijeđenje veša (mašine za cijeđenje veša) [centrifuge]
cijepci [štapci] na tkalačkom razboju
cijepljenje drveća (mastika za cijepljenje drveća)
cijepljenje drveća, mastika za kalemljenje drveća
cijevi (akustične cijevi)
cijevi (alat za rezanje cijevi)
cijevi (dimne cijevi) nemetalne
1
34
12
34
16
34
34
34
34
34
7
34
34
5
34
34
34
34
19
19
1
19
1
1
1
7
7
7
1
1
9
8
19
54
010163
340013
120266
340038
160016
340014
340020
340021
340006
340016
070103
340024
340005
050081
340019
340022
340025
340017
190038
190039
010381
190040
010228
010228
010227
070239
070084
070224
010198
010341
090017
080198
190218
cijevi (kalemi od metala za namotavanje, nemehanički, za elastična crijeva)
cijevi (kola za crijeva za polivanjei
cijevi (krute nemetalne cijevi) [građevinarstvo]
cijevi (metalna priključenja za cijevi)
cijevi (metalne cijevi s više otvora za kanalizaciju)
cijevi (metalne cijevi)
cijevi (rezači za cijevi) [alat]
cijevi (savitljive nemetalne cijevi)
cijevi (slivne metalne cijevi)
cijevi (svjetleće cijevi za rasvjetu)
cijevi (svjetleće cijevi za reklamne poruke)
cijevi [staklene cijevi] za svijetiljke
cijevi od kartona
cijevi parnih kotlova [dijelovi mašina]
cijevi s električnim pražnjenjem [ne za električnu rasvjetu]
cijevi s električnim pražnjenjem za rasvjetu
cijevi T-oblika, nemetalne
cijevi u kotlovima za grijanje
cijevi za odvod plamena [naftna industrija]
cijevi za polijevanje
cijevi za polijevanje (mlaznice-prskalice)
cijevi za priključak grijača vozila
cijevi za usisavače prašine
cijevi, nemetalne za slivnike
cijevi, tekstilne
cijevi, vatrogasne
cijevne mlaznice-prskalice
cijevni nastavci (metalni cjevni nastavci)
cijevovodi [dijelovi sanitarnih instalacija]
ciklotroni
cikorija (korijen cikorije)
cikorija [salata]
cikorija [zamjena za kafe]
6
12
19
6
6
6
8
17
6
11
9
11
16
7
9
11
19
11
11
17
21
17
7
19
17
9
6
6
11
9
31
31
30
55
060369
120066
190178
060229
060420
060127
080075
170022
060356
110189
090330
110092
160078
070471
090559
110111
190080
110078
110059
170006
210012
170074
070507
190075
170025
090708
060021
060173
110103
090172
310029
310030
300036
cilindri (cilindrične spojnice)
cilindri (klipovi cilindra)
cilindri [pokrivala za glavu]
cilindri mašine
cilindri motora
cilindri štamparskih mašina
cimbali [činele]
cimen [parametilizopropilbenzen]
cimet
cink
cinkov oksid [pigment]
cipele (električni čistači cipela)
cipele (kalupi za cipele) [postolarski pribor]
cipele (kalupi za rastezanje cipela)
cipele (kašika za obuvanje cipela)
cipele (kukice za cipele)
cipele (mast za cipele)
cipele (opruge za uloške cipela)
cipele *
cipele, ortopedske
cirkonijum
cirkonijumov oksid
citre
cjedililjke
cjediljke za fotografije
cjepila [noževi, alati za kalemljenje]
cjevanice (zaštite za cjevanice) [sportska oprema]
cjevasto ravnanje (alat za cjevasto ravnanje)
cjevni nastavci, nemetalni
cjevni priključci, nemetalni
cjevovodi (brtve, zaptivke za cjevovode)
cjevovodi (cjevovodi za sprovođenje vode kod brana od metala)
cjevovodi (metalne armature za cjevovode)
17
7
25
7
7
7
15
1
30
6
2
7
8
21
21
26
4
10
25
10
6
1
15
21
9
8
28
8
17
17
17
6
6
56
170033
070197
250076
070139
070446
070140
150032
010230
300030
060223
020081
070501
080056
210120
210213
260033
040026
100040
250130
100051
060264
010556
150022
210174
090212
080134
280046
080121
170067
170073
170030
060421
060275
cjevovodi (metalni cjevovodi za centralno grijanje)
cjevovodi (metalni cjevovodi za uređaje ventilacije i klimatizacije)
cjevovodi (metalni cjevovodi)
cjevovodi (nemetalni cjevovodi za uređaje ventilacije i klimatizacije)
cjevovodi (slavine za cjevovode)
cjevovodi [dijelovi sanitarnih instalacija]
cjevovodi za vodu, nemetalni
cjevovodi, pregradne cijevi, nemetalni
coulis [voćni prelivi]
crijep (metalni crijep)
crijep (proizvodi za zaštitu crijepa) osim boja i ulja
crijep (žljebasti, nemetalni crijep) [za krovne sastave]
crijep, nemetalni
crijep, žljebasti
crijeva (metalna crijeva za naftne bušotine)
crijeva za suhomesnate proizvode
crni šećer, slatki korjen (poslastica)
crnila [bojajuće materije ili boje]
crnilo od čađi [pigment]
crtači [digitalni]
crtači, granični mjerač
crtanje (instrumenti za crtanje)
crtanje (pribor za crtanje)
crtanje (stolovi za crtanje)
crteži (grafički crteži)
crveni luk, konzervisani [povrće]
cucle za bočice
cuclice [varalica]
cvijeće (ekstrakti cvijeća) [parfimerija]
cvijeće (lonci za cvijeće)
cvijeće (postolja za posude za cvijeće)
cvijeće (proizvodi za konzervisanje cvijeća)
cvijeće (vjenci od vještačkog cvijeća)
6
6
6
19
11
11
19
19
30
6
1
19
19
19
6
18
30
2
2
9
9
16
16
20
16
29
10
10
3
21
20
1
26
57
060076
060415
060258
190235
110068
110103
190076
190232
300206
060213
010540
190131
190151
190151
060337
180009
300118
020051
020073
090596
090490
160125
160124
200083
160121
290089
100170
100145
030101
210133
200116
010209
260099
cvijeće, prirodno
cvijeće, prirodno (vijenci od prirodnog cvijeća)
cvijeće, sušeno za ukrašavanje
cvijeće, umjetno
cvijetni aranžmani (nosači za cvijetne aranžmane)
cvijetni mirisi (baze za cvijetne mirise)
cvilena buba (čaure svilene bube)
čačkalice
čačkalice (postolja za čačkalice)
čađa [boja]
čađa za industrijske ili poljoprivredne potrebe
čađno crnilo za industrijske potrebe
čaure (eksplozivne čaure)
čaure metaka
čaj (filteri za čaj)
čaj (jaja za kuvanje čaja)
čaj (kutije za čaj)
čaj (napitci od čaja)
čaj (servisi za čaj)
čaj protiv astme
čaj*
čajevi, nemedicinski
čajni kolačići [minjoni]
čajnici
čajnici (prekrivači za čajnike)
čamci
čamci (vesla za čamce)
čarape
čarape (električno grijane čarape)
čarape (pete čarapa)
čarape (podvezice za čarape)[držači]
čarape (sredstva za sprečavanje raspuštanja očica na čarapama)
čarape protiv znojenja
31
31
31
26
21
3
22
21
21
2
1
1
13
13
21
21
21
30
21
5
30
30
30
21
21
12
12
25
9
25
25
1
25
58
310055
310044
310056
260059
210132
030105
220019
210105
210275
020101
010499
010316
130003
130019
210288
210248
210038
300187
210209
050022
300037
300009
300068
210222
210343
120021
120041
250006
090121
250008
250037
010105
250007
čarape s gaćicama [hulahupke]
čarape za proširene vene
čarape, elastične [hirurgija]
časopisi ( za časopise)
časopisi [periodični]
časopisi [revije]
čaše [pehari]
čaše, rogovi za piće
čaše za piće
čaše za pivo
čaše za voće
čaše, papirnate ili plastične
čašice za jaja
čekići (parni čekići) batovi
čekići (pneumatski čkići)
čekići [alat]
čekići [dijelovi mašina]
čekići ravnači
čekićne bušilice [alat]
čelična pera
čelična slova
čelična žica
čelične cijevi
čelične konstrukcije
čelične kuglice
čelične zavjese
čelični jarboli [potporni]
čelični lim
čelik (legure čelika)
čelik (lijevani čelik)
čelik (preparati za poboljšnje čelika)
čelik, sirovi ili poluobrađeni
čepići za anus
25
10
10
20
16
16
21
21
21
21
21
21
21
7
7
8
7
8
8
16
16
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
5
59
250051
100166
100165
200135
160033
160243
210232
210086
210319
210032
210089
210318
210165
070248
070249
080156
070247
080051
080062
160002
160001
060004
060011
060266
060265
060009
060006
060010
060002
060005
010017
060001
050280
čepići, tamponi za uši [zaštita za uši]
čepljenje boca (metalne kapice za čepljenje boca)
čepovi (naprave za vađenje čepova) [vadičepovi]
čepovi od gume
čepovi slivnika (metalni čepovi slivnika)
čepovi slivnika, nemetalni
čepovi za boce
čepovi za uši
čepovi, plutani
čepovi, stakleni
čepovi-indikatori pritiska za ventile
čepovi-zatvarači za radijatore
čestice (akceleratori čestica)
čestitke
čestitke s muzikom
češala [češljevi za stoku]
češljana vuna
češljevi
češljevi (navlake za češljeve)
češljevi rijetkih zubaca
češljevi za pravljenje imitacija mramora
češljevi, električni
češnjak, obrađeni
četkarski proizvodi
četkarski proizvodi (materijali za četkarske proizvode)
četke (električne četke) [nisu dijelovi mašina]
četke (okviri za četke)
četke (zračne četke) [mašine] za nanošenje boje
četke *
četke s dugačkim držalom za pranje podova
četke za čišćenje vatrenog oružja
četke za poliranje noktiju, električne ili obične
četke za pranje boca
9
6
21
17
6
20
20
10
20
21
9
11
9
16
16
21
22
21
21
21
16
21
29
21
21
21
20
7
21
21
13
8
21
60
090681
060297
210043
170018
060296
200213
200029
100032
200030
210042
090090
110050
090002
160250
160336
210028
220052
210076
210128
210110
160122
210176
290173
210053
210054
210251
200033
070514
210014
210147
130010
080214
210278
četke za pranje posuđa
četke za trljanje
četkice (dinamo četkice)
četkice (električne četkice) [dijelovi mašina]
četkice [dijelovi mašina]
četkice [kistovi]
četkice za brijanje brade
četkice za zube
četkice za zube, električne
čipka
čipka (mašine za pletenje čipke)
čipka [pozamanterijska roba]
čipovi [integrirani krugovi]
čipovi DNA
čips [prženi krompirići]
četke za pranje tjelesnih šupljina
čistionice (vosak za veš)
čišćenje (centralno postrojenje za čišćenje vakuumom)
čišćenje (električne mašine i aparati za čišćenje)
čišćenje (krpe za čišćenje)
čišćenje (kučina za čišćenje)
čišćenje (otpaci vune za čišćenje)
čišćenje (proizvodi za čišćenje)
čišćenje (ručno pribor za čišćenje)
čišćenje (sredstva za čišćenje) [laksativi]
čišćenje (sredstva za čišćenje) [purgativi]
čišćenje (tamponi za čišćenje)
čišćenje acetilena (uređaji za čišćenje acetilena)
čišćenje dimnjaka (hemijski proizvodi za čišćenje dimnjaka)
čišćenje parom (aparati za čišćenje parom)
čišćenje ulica (samohodne mašine, za čišćenje ulica)
čišćenje zubnih proteza (sredstva za čišćenje zubnih proteza)
čišćenje(aparati za čišćenje pod pritiskom)
21
21
7
7
7
16
21
21
21
26
7
26
9
9
29
10
3
7
7
21
21
21
3
21
5
5
21
7
1
7
7
3
7
61
210304
210137
070033
070413
070068
160273
210240
210250
210276
260054
070151
260068
090540
090684
290019
100178
030051
070483
070281
210077
210312
210163
030104
210104
050156
050143
210168
070002
010174
070485
070034
030194
070495
čitači [informatika]
čitači DVD-a
čitači kaseta
čitači kompaktnih diskova
čitači bar kodova
čizme (gornji dio čizama) [sare]
čizme (kašike za izuvanje čizama)
čizme *
čizme za medicinske potrebe
čizmice
čizmice sa klizaljkama
čokolada
čokolada (piće od čokolade)
čokoladni musevi [pjenice]
čunkovi [dijelovi mašina]
čuturice
češljanje vune (igle mašine za češljanje vune)
češljevi za vunu (pribor za grebene za vunu)
češljevi za vunu [mašine]
činije za supu
činolin za medicinske potrebe
četkice, slikarske četkice
četkice, četke za pisanje
čajnici za kuvanje vode, neelektrični
čau čau [začin]
četkice od uglja [električna energija]
čivije za zatezanje žica na žičanim intrumentima, muzičkim
čepovi (metalni čepovi) [štiftovi]
činija za salatu
činija za varivo od povrća
činija [plitke posudice]
činija od papira
činija plitkog dna
9
9
9
9
9
25
21
25
10
25
28
30
30
30
7
21
26
7
7
21
5
16
16
21
30
7
15
6
21
21
21
21
21
62
090620
090685
090631
090632
090581
250040
210041
250014
100031
250015
280028
300038
300151
300204
070280
210144
260005
070079
070364
210214
050257
160273
160342
210246
300162
070093
150021
060087
210203
210154
210039
210173
210208
ćilibar [parfemski proizvod]
ćupovi
ćilibar
ćilibar (nakit od crnog ćilibara)
ćilibar (ukrasi od ćilibara)
ćilibar, crni (sirovi ili poluobrađeni crni ćilibar)
ćilibar, presovani (perle od presovanog ćilibara)
ćilibar, presovani (ploče od presovanog ćilibara)
ćilibar, presovani (šipke od presovanog ćilibara)
dagnje za jelo, nežive
dagnje, žive
dah (sprejevi za osvježavanje daha)
dah (trake za osvježavanje daha)
daljinomjeri [telemetri]
daljinsko paljenje (električni aparati za daljinsko paljenje)
daljinsko upravljanje (aparati za daljinsko upravljanje)
daljinsko upravljanje industrijskim procesima (električne instalacije za daljinsko
upravljanje industrijskim procesima
dama [igra] (pribor za igru dame)
damast [tkanina]
damast za stolnjake [vrsta fino tkanog platna]
daščice za hleb
daske [građevno drvo]
daske s jedrima, za vodu
daske s jedrom (jarboli za daske s jedrom)
daske s jedrom (oprema za daske s jedrom)
daske za peglanje veša
daske za peglanje veša (navlake za daske za peglanje veša)
daske za plivanje
daske za pranje
daske za rezanje [kuhinjski pribor]
daske za skijanje
daske za surfovanje (kaiševi za daske za surfanje)
63
3
21
20
14
14
14
14
20
20
29
31
3
3
9
9
9
030008
210153
200005
140047
140004
140048
140005
200204
200203
290083
310136
030204
030216
090195
090030
090470
9
28
24
24
21
19
28
28
28
21
21
28
21
21
28
28
090130
280049
240037
240069
210169
190149
280126
280169
280167
210179
210093
280205
210006
210108
280197
280172
daske za trbušno plivanje
daske za valove [surfing]
daske za WC šolje
debla stabala
debljina kože (uređaji za mjerenje debljne kože)
debljina životinjske kože (uređaji za mjerenje debljine životinjske kože)
defibrilatori
dehidratacija (aparati za dehidrataciju) prehrambenih organskih materija
dehidratanti za industrjske potrebe
dekstrin ljepak [apretura]
demagnetizovanje magnetnih traka (uređaji za demagnetizovanje magnetnih traka)
denzimetri [mjerači gustoće tečnosti]
denzinometri [mjerači optičke gustine]
depilatori [proizvodi za uklanjanje dlačica]
destilacija (aparati za destilaciju)
destilacija (uređaji za destilaciju za naučne potrebe)
destilacijske posude [prekapnice]*
destilacijske posude za laboratorijske eksperimente
destilacijski cilindri [kolone]
destilirana voda
destiliranje (otpaci od destiliranja) [za stočnu hranu]
detektori
detektori dima
detektori lažnog novca
detektori metalnih predmeta za industrijske ili vojne potrebe
deterdženti (krpe namočene deterdžentom) za čišćenje
deterdženti (tkanina namočena u deterdžent) za čišćenje
28
28
11
31
9
9
10
11
1
1
9
9
9
3
11
9
11
9
11
1
31
9
9
9
9
3
21
280177
280102
110236
310010
090386
090171
100211
110321
010239
010242
090076
090175
090532
030096
110120
090564
110246
090504
110101
010247
310048
090180
090623
090173
090178
030211
210113
deterdženti [osim onih koji se upotrebljavaju za medicinske potrebe ili tokom proizvodnih postupaka]
deterdženti koji se upotrebljavaju u toku proizvodnih postupaka
deterdženti za medicinske potrebe
detonatori
detonatori, praskavi [igračke]
3
1
5
13
28
030075
010241
050108
130006
280118
64
devina dlaka
dezedoransna sredstva osim onih za ličnu upotrebu ili za životinje
dezedoransna sredstva za odjeću i tekstil
dezedoransni sapuni
dezertni musevi [poslastičarski proizvodi]
dezinfekcija [dezinfekcioni] proizvodi (uređaji za dezinfekcione proizvode) za toalete
dezinfekcioni [dezinfekcioni] sapuni
dezinfekcionii [dezinfekcioni] proizvodi za hemijske zahode
dezodoransi za ljude ili za životinje
dezodoransi ze kućne ljubimce
dietil-etri *
dietil-etri za farmaceutske potrebe
difrakcijski uređaji [mikroskopija]
difuzori svjetla [rasvjeta]
digestivi [žestoka alkoholna pića i likeri]
digestivna sredstva za farmaceutske potrebe
digitalin [lijek]
digitalni crtači
dijabetički hleb prilagođen za medicinsku upotrebu
dijagnosticiranje (aparati za dijagnosticiranje) ne za medicinske potrebe
dijagnosticiranje (aparati za dijagnosticiranje) za medicinske potrebe
dijagnostika (preparati za dijagnostiku) nisu za medicinske ili veterinarske potrebe
dijagnostika (proizvodi za dijagnostiku) za medicinske potrebe
dijagrami
dijalizatori
dijamanti
dijamanti (vještački dijamanti)
dijamanti za rezanje stakla
dijamanti za staklare (dijelovi mašina)
dijamantin [sredstvo za struganje]
dijapozitivi
dijastati [encimi] za industrijske potrebe
dijastati [encimi] za medicinske potrebe
65
22
5
5
3
30
11
3
5
3
3
1
5
9
11
33
5
5
9
5
9
10
1
5
16
10
14
14
8
7
3
9
1
5
220012
050119
050400
030149
300205
110114
030080
050380
030180
030217
010281
050139
090189
110118
330012
050122
050123
090596
050121
090633
100201
010243
050330
160126
100212
140035
140097
080089
070494
030082
090185
010244
050366
dijelektrici [izolatori]
dijetetske namirnice za medicinske potrebe
dijetetski dodaci za životinje
dijetetski materije za medicinske potrebe
dijetetski napitci za medicinske potrebe
diktiranje (mašine za diktiranje)
dim (detektori dima)
dim (uređaji za upijanje dima, za kućnu upotrebu)
dimljenje [fumigacija] (uređaji za dimljenje) za medicinske potrebe
dimljenje mesa (proizvodi za dimljenje mesa)
dimljenje, [fumigacija] (uređaji za fumigaciju) ne za medicinske potrebe
dimnjaci (dimovodni kanali u dimnjacima)
dimnjaci (hemijski proizvodi za čišćenje dimnjaka)
dimnjaci (metalne cijevi za dimnjake)
dimnjaci (metalne kape dimnjaka)
dimnjaci (metalni dimnjaci)
dimnjaci (metalni poklopci dimnjaka)
dimnjaci (nemetalne cijevi za dimnjake)
dimnjaci (nemetalne kape dimnjaka)
dimnjaci (nemetalni krovići dimnjaka)
dimnjaci (nemetalni produžeci dimnjaka)
dimnjaci (plaštevi dimnjaka)
dimnjaci (razvodne naprave u dimnjacima) [šiberi]
dimnjaci lokomotiva
dimnjaci, brodski
dimnjaci, nemetalni
dimovodi kamina
dimovodi za kotlove mašina
dinamit
dinamo četkice
dinamo kaiševi
dinamo uređaji
dinamometri
17
5
5
5
5
9
9
21
10
1
11
11
1
6
6
6
6
19
19
19
19
19
11
12
12
19
11
7
13
7
7
7
9
66
170034
050297
050419
050350
050307
090188
090623
210139
100182
010317
110278
110093
010174
060414
060318
060413
060331
190218
190212
190216
190217
190049
110094
120229
120073
190055
110093
070416
130032
070033
070126
070160
090203
dioksid (manganov dioksid)
dioksid (titanijumov dioksid za industrijske potrebe)
dioksid (titanijumov dioksid) [pigment]
disanje (uređaji za disanje) osim aparata za vještačko disanje
diskovi (mjenjači diskova) [informatika]
diskovi za sport
disprozijum
distribucija vode (uređaji za distribuciju)
distribucione konzole za elektrodistribuciju
divani
divljač
divlje životinje (kavezi za divlje životinje)
divlji orah [kurkuma] kao bojajuće sredstvo
divlji orah [kurkuma] za prehranu
dizalice (uređaji za dizanje tereta)
dizalice [kabestani]
dizalice [koloture]
dizalice [mašine]
dizalice [mašine]
dizalice [mehaničke]
dizalice [ručne dizalice]
dizalice [ručni alat]
dizalice [sohe] za utovar na brodove
dizalice za dizanje vagona
dizalice za pomicanje prozora
dizanje (uređaji za dizanje)
dizanje tegova (kaiševi za dizače tegova) [sportski pribor]
dizanje tereta (kolica za dizanje tereta)
dizel-gorivo
dizel-motori (svjećice za zagrijavanje dizel motora)
djeca (hodalice za djecu)
djeca (ogradice za djecu)
djeca (tepisi za ogradice za djecu)
1
1
2
9
9
28
1
11
9
20
29
6
2
30
7
7
7
7
7
7
8
8
12
7
6
7
28
12
4
7
20
20
20
67
010124
010536
020106
090431
090604
280052
010250
110096
090198
200085
290050
060433
020060
300051
070453
070072
070373
070135
070135
070099
080024
080024
120048
070271
060075
070237
280176
120001
040048
070061
200258
200022
200275
djeca (torbe za nošenje djece s naramenicama)
djeca (uzice i povoci za djecu)
dječja kolica
djelovi za građevine ili namještaj od srebro-nikla
dlačice (sredstva za uklanjanje dlačica)
dlaka (aparati za šišanje životinjske dlake)
dlaka za četke
dlaka, životinjska
dlaka, životinjska za četkarstvo
dlake (pincete za čupanje dlaka)
dlake (uređaji za uklanjanje dlaka) električni ili neelektrični
dleta za urezivanje (unakrsni sjekači)
dlijeta (mašinska dlijeta)
dlijeta (poluokrugla dlijeta za žlijebljenje)
dlijeta (tesarska dlijeta)
dlijeta, klesarska [grubnjaci]
dobijanje zubi (preparati za olakšanje rasta zuba)
doboši za mašine za vez
dodaci na košuljama
dodaci stočnoj hrani za medicinske potrebe
dodaci stočnoj hrani za nemedicinske potrebe
dodaci za pročišćavanje benzina
dodaci za telefone za telefoniranje bez ruku, hands free
dojenje (naprave za dojenje)
dojke (vještačke dojke)
dokoljenice [gamaše]
dokoljenice [odjevni predmeti]
dolomit za industrijske potrebe
domaće životinje (gnijezda za domaće životinje)
domaće životinje (igračke za domaće životinje)
domaće životinje (kućice za domaće životinje)
domaće životinje (ležajevi za domaće životinje)
domaćinstvo
18
26
12
6
3
8
21
22
21
8
8
8
7
8
8
8
5
7
25
5
31
1
9
10
10
25
25
1
20
28
20
20
20
68
180044
260025
120163
060015
030096
080222
210055
220065
210010
080102
080242
080029
070107
080129
080030
080036
050116
070067
250072
050293
310001
010021
090688
100016
100141
250062
250088
010248
200008
280004
200009
200007
200041
domaćinstvo (drvene ploče za domaćinstvo)
domaćinstvo (kožne presvlake za domaćinstvo)
domaćinstvo (metalne armature za domaćinstvo)
domaćinstvo (nemetalna oprema za domaćinstvo)
domaćinstvo (nemetalni točkići za domaćinstvo)
domaćinstvo (plastični obrubi na pokućstvu)
domaćinstvo (police za domaćinstvo)
domaćinstvo (presvlake od plastike za domaćinstvo)
domaćinstvo (sunđeri za domaćinstvo)
domaćinstvo (tkanina za brisanje pokućstva)
domaćinstvo (tkanina za domaćinstvo)
domaćinstvo (vrata za domaćinstvo)
domaćinstvo (zaštitne navlake za domaćinstvo)
domaćinstvo, metalno
domino (pribor za igranje domina)
donji trbuh [hipogaster] (mekani jastučići za donji trbuh)
donji trbuh [hipogaster] (pojasi za donji trbuh)
donji veš
donji veš za upijanje znoja
doziranje (uređaji za doziranje)
dozrijevanje voća (hormoni za ubrzavanje dozrijevanja voća)
dpodne daske, ploče
drago kamenje
draguljarski proizvodi
dragulji (prirodni dragulji)
drenaža (mašine za drenažu)
drenaža (metalne cijevi za drenažu)
drenažne cijevi (metalni ventili za drenažne cijevi)
drenažne cijevi (plastični ventili za drenažne cijevi)
drenažne cijevi (ventili za drenažne cijevi) [ni metalni, ni plastični]
drenažne cijevi za medicinske potrebe
drenažne nemetalne cijevi
drljače
20
18
6
20
20
20
20
24
21
21
24
20
24
20
28
10
10
25
25
9
1
19
14
14
14
7
6
6
20
19
10
19
7
69
200148
180116
060380
200113
200149
200173
200172
240075
210280
210125
240004
200170
240059
200132
280054
100098
100002
250026
250054
090565
010346
190035
140074
140050
140073
070158
060114
060335
200231
190221
100081
190220
070213
drobilice (električne drobilice za domaćinstvo)
drobilice (mašine-drobilice za industrijske portebe)
drobilice kamena [mašine]
drobilice smeća [mašine]
drobljenje kamena (centrifugalni mlinovi za fino drobljenje kamena) [dezintegratori]
droge za medicinske potrebe
droget [vrsta poluvunene tkanine]
drške alata [ručke](metalne drške i alata)
drške noževa (karike na drškama noževa)
drške noževa, nemetalni
drške štapova za hodanje
drške sunđera
društvene igre
drveće (kit za ispunjavanje šupljina u drveću) [arborikultura]
drveće (metalne zaštite za drveće)
drveće [bilje]
drvena piljevina
drvena pulpa (karton od drvene pulpe)
drvena pulpa (karton od drvene pulpe) [građevini materijal]
drvena pulpa [pulpa]
drvena pulpa [pulpa] (drvene strugotine za proizvodnju drvene pulpe)
drvena smola
drvena vuna
drvene letve za oblaganje
drvene ploče [paneli] za namještaj
drvene strugotine [trijeske]
drvene trake
drveni okviri za krevete
drveni pločnici
drveni ugljalj [ogrijev]
drveni ugljalj za farmaceutske potrebe
drvo (boje za drvo)
drvo (mašine za obradu drva)
7
7
7
7
7
5
24
6
6
20
18
21
28
1
6
31
22
16
19
1
31
1
22
19
20
22
20
20
19
4
5
2
7
70
070256
070419
070263
070414
070153
050125
240044
060171
060172
200075
180060
210124
280078
010080
060028
310008
220006
160278
190201
010132
310018
010130
220005
190015
200148
220004
200027
200026
190032
040014
050056
020028
070055
drvo (mirišljivo drvo)
drvo (nagrizajući proizvodi za drvo)
drvo (premazi za drvo) [boje]
drvo (proizvodi za konzervisanje drva)
drvo (ulje za konzervisanje drva)
drvo grebanje za mačke
drvo iz kojeg se dobija boja
drvo pogodno za oblikovanje
drvo s korom
drvo za boju (ekstrakti iz drveta iz kojeg se dobija boja)
drvo za burad [dužice]
drvo za oblaganje
drvo za obradu
drvo za ogrijev
drvo, građevno
drvo, oblikovano
drvo, poluobrađeno
drvo, sirovo
drvorezi
držači alata [dijelovi mašina]
držači alata, nemetalna
držači ljepljivih traka [kancelarijski pribor]
držači ljepljivih traka [mašine]
držači oštrica [dijelovi mašina]
držači pila
držači sapuna [napravice za izdavanje sapuna]
držači toalet papira [napravice]
držači točila [za bruseve]
držači ubrusa (fiksni metalni držači ubrusa)
držači ubrusa (učvršćeni, nemetalni držači ubrusa)
držači za burgije [ručni alat]
držači za čačkalice
držači za jelovnike
3
2
2
2
2
20
2
19
31
2
19
19
19
4
19
19
19
31
16
7
20
16
7
7
8
21
21
8
6
20
8
21
21
71
030030
020027
020026
020049
020082
200264
020111
190127
310019
020112
190125
190034
190030
040013
190027
190029
190026
310017
160015
070286
200142
160003
070004
070227
080186
210117
210116
080068
060358
200084
080218
210275
210064
držači za kosu
držači za kosu
držači za lule
držači za pera
držači za pera i olovke
držači za šešire
dubinomjeri
dubinomjeri (konopci za dubinomjere)
dubinomjeri (olovo za dubinomjere)
dugmad [gumbi]*
dugmad za zvonca
dugmići (kukice za zakopčavanje na obući)
dugmići za narukvice
dušeci
dušeci (navlake za dušeke)
dušeci (tkanina za dušeke)
dušeci *
dušeci za porođaje
dušeci, vazdušni [ne za medicinske potrebe]
duvačke svirale orgulja [cijevi]
duvan
duvan (ćupovi za duvan)
duvan (ekstrakti duhana) [insekticidi]
duvan (kutije za duvan)
duvan (mašine za obradu duvana)
duvan (postrojenja za hlađenje duvana)
duvan (sušare za duhan)
duvan (tečnost za vlaženje duvana)
duvan (vrećice za duvan)
duvan za žvakanje
dvogled [optika]
dvogled [teleskopi]
dvopek [prepečenac]
26
26
34
16
16
20
9
9
9
26
9
21
14
20
24
24
20
10
20
15
34
34
5
34
7
11
11
1
34
34
9
9
30
72
260015
260040
340030
160299
160281
200053
090668
090327
090454
260021
090093
210223
140122
200159
240030
240074
200079
100004
200202
150003
340003
340032
050186
340034
070255
110227
110228
010471
340004
340012
090475
090476
300015
džemovi
džemperi [puloveri]
džepići za pasoše
džepne grijalice
džepne maramice [odjevni predmeti]
džepne maramice, papirnate
džepovi na odjeći
đonovi [đonovi]
đonovi, azbestni
đumbir (džem od đumbira)
đumbir (pivo od đumbira)
đumbir [začin]
ebonit (kalupi od ebonita)
ebonit [stvrdnuta guma]
ekrani (fluorescentni ekrani) [ekrani]
ekrani (radiološki ekrani za industrijske potrebe)
ekrani na objektivima [fotografija]
ekrani za fotogravure
ekrani za projektovanje [ekrani]
ekseri
ekseri
ekseri (alat za vađenje eksera)
ekseri (mali fabrički čekići)
ekseri (naprave za vađenje eksera)
ekseri (rašljaste poluge za vađenje eksera)
ekseri s pljosnatom glavom [rajsnegle]
ekseri za gume
ekseri za led [kramponi]
ekspanzijske posude [dijelovi mašina]
ekspanzijske posude [dijelovi postrojenja za grijanje]
eksperimenti (hemijski papir za eksperimente)
eksploziv za pecanje
eksplozivi
29
25
16
11
25
16
25
25
17
29
32
30
17
17
9
9
9
9
9
6
6
8
7
8
8
16
12
6
7
11
1
13
13
73
290024
250107
160340
110280
250161
160198
250106
250129
170027
290051
320003
300073
170100
170036
090208
090526
090211
090286
090209
060085
060086
080023
070250
080050
080034
160048
120155
060149
070493
110313
010278
130061
130034
eksplozivni prah [barut]
eksplozivno punjenje
ekstrakti [koncentrati] za pripremu napitaka
ekstrakti cvijeća [parfimerija]
ekstrakti iz slada za prehranu
ekstrakti, voćni s alkoholom
elektricitet, statički (proizvodi za neutraliziranje statičkog elektriciteta)
električna energija
električna vozila
električna zvonca
električne baterije
električne cijevi
električne cijevi za postavljanje projektora
električne utičnice
električne žice
električne žice (identifikacioni omotači za električne žice)
električne zujalice
električni akumulatori za vozila
električni čekići
električni generatori
električni gubici (mjerači električnih gubitaka)
električni kablovi
električni kablovi (kablovske spojnice)
električni kablovi (obloge električnih kablova)
električni kalemovi (nosači električnih kalemova)
električni kalemovi [bobine]
električni kondenzatori
električni kondenzatori (papir za električne kondenzatore)
električni mašine za kuvanje kave
električni motori za kopnena vozila
električni priključci
električni radijatori
električni releji
13
13
32
3
30
33
1
4
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
9
9
9
9
9
9
9
17
11
12
9
11
9
74
130051
130061
320009
030101
300164
330002
010260
040106
120110
090071
090360
090216
090635
090166
090255
090294
090521
090007
070489
070171
090213
090215
090626
090098
090514
090001
090140
170029
110262
120109
090220
110137
090222
električni sabirnici [kolektori]
električni satovi
električni transformatori
električni vodiči
električni vodovi
električni vodovi (izolatori za električne vodove)
električni vodovi (materijal za električne vodove) [žice, kablovi]
električni vodovi (metalni stubovi za električne vodove)
električni vodovi (nemetalni stubovivi za električne vodove)
električni vodovi (priključci električnih vodova)
električni vodovi [linije]
električno pražnjenje (cijevi s električnim pražnjenjem) za rasvjetu
električno pražnjenje (cijevi za električno pražnjenje) [nisu za rasvjetu]
elektrificirane ograde
elektrode elektrokardiografa (hemijski vodići za elektrode elektrokardiografa)
elektrode za mašine za zavarivanje
elektrode za medicinske potrebe
elektrokardiografi
elektrokardiografi (papir za elektrokardiografe)
elektrolit za punjenje akumulatora
elektrolitičke kade
elektrolučno rezanje (aparati za elektrolučno rezanje)
elektrolučno zavarivanje (uređaji za elektrolučno zavarivanje)
elektroniske olovke za jedinice za vizuelno prikazivanje
elektronske igre (aparati za elektronske igre)
elektronske naljepnice za prodajnu robu
9
14
9
9
9
17
9
6
19
9
9
11
9
9
5
7
10
10
16
1
9
7
7
9
28
9
090129
140032
090049
090141
090142
170098
090553
060365
190079
090219
090216
110111
090559
090669
050091
070525
100174
100084
160140
010251
090226
070531
070530
090598
280128
090637
elektronske publikacije [za skidanje s udaljenijeg na bliži kompjuter ili s jačeg na slabiji kompjuter]
elektronski muzički instrumenti
elevatori (kaiševi liftova)
elevatori [liftovi]
eliksiri [farmaceutski preparati]
emajl (hemijska sredstva za oduzimanje sjaja emajlu)
9
15
7
7
5
1
090657
150044
070127
070024
050133
010265
75
emajl (hemijski proizvodi za pravljenje emajla) osim boja
emajl (proizvodi za postizanje neprozirnosti emajla)
emajl za slikarstvo
emajli [lakovi]
emajlirano staklo
emulgatori
emulzije za fotografske potrebe
engleska krema
enzimi kao dijetetski dodatak prehrani
enzimi za industrijske potrebe
enzimi za medicinske potrebe
enzimi za veterinarske potrebe
enzimiski preparati za medicinske potrebe
enzimski preparati za industrijske potrebe
enzimski preparati za prehrambenu industriju
enzimski preparati za veterinarske potrebe
epidijaskopi
epoksidna smola u sirovom stanju
epruvete
erbijum
ergometri
ergot-lijek protiv krvarenja za farmaceutske potrebe
ešarpe [šalovi]
esencije za prehranu [osim eteričnih esencija i ulja]
esparto [biljka] (tkanine od esparta)
esparto [vrsta trave] (vlakna od esparta)
esparto cipele ili sandale [obuća od platna i špage]
estetska masaža (uređaji za estetsku masažu)
etaloni [mjerila]
etan
etanol [gorivo]
eteri (kompleksni eteri)*
eterična ulja
1
1
2
2
21
1
1
30
5
1
5
5
5
1
1
5
9
1
9
1
9
5
25
30
24
22
25
10
9
1
4
1
3
76
010107
010262
020065
020064
210119
010268
010267
300175
050429
010273
050368
050369
050370
010272
010660
050371
090235
010274
090236
010276
090239
050269
250148
300048
240090
220070
250073
100063
090242
010280
040107
010279
030100
eterične esencije
etilni alkohol
etilni dietil-eter
eukaliptol za farmaceutske potrebe
eukaliptus za farmaceutske potrebe
europijum
fabrika brašna (mašine za fabrike brašna)
fabrika brašna (proizvodi fabrike brašna)
fakturisanje (mašine za fakturisanje)
farmaceutski proizvodi
farmaceutski proizvodi (proizvodi za konzervisanje farmaceutskih proizvoda)
farovi za vozila
fascikle [kancelarijski pribor]
fascikle [papirni proizvodi]
fascikle za papir
fenjeri, veliki
fenol za farmaceutske potrebe
fenol za industrijske potrebe
fermentacija (uređaji za fermentaciju)
fermenti (mliječni fermenti) za upotrebu u kulinarstvu
fermenti (mliječni-) za industrijske svrhe
fermenti (mliječni-) za prehrambenu industriju
fermenti za farmaceutske potrebe
fermenti za hemijske potrebe
fermenti za tijesto
fermij [vještački radioaktivni element]
ferocijanidi
ferokrom
feromolibden
ferosilicij
ferotipske ploče [fotografija]
ferotitanium
figurice od drva, voska, gipsa ili od plastike
3
1
1
5
5
1
7
30
9
5
1
11
16
16
16
11
5
1
9
29
1
1
5
1
30
1
1
6
6
6
1
6
20
77
030099
010041
010282
050141
050142
010287
070266
300099
090252
050069
010210
110200
160092
160022
160085
110144
050236
010426
090253
290178
010676
010675
050333
010291
300066
010159
010229
060080
060136
060137
010292
060139
200239
figurice od običnih metala
figurice od papira
fiksiranje (materije za fiksiranje)
fiksiri za fotografije
filc od konoplje [pust]*
filc za građevinske potrebe
filc za izolaciju
filc, azbestni
fileti, riblji
filmovi (naprave za rezanje filmova)
filmske trake [osvijetljene]
filmske trake, senzibilizivane ali neosvijetljene
filoksera (hemijski proizvodi za uništavanje filoksere)
filteri (dijelovi mašina i motora)
filteri (keramički materijali u česticama za filtere)
filteri (ugljenik za filtere)
filteri [dijelovi kućnih ili industrijskih instalacija]
filteri za čaj
filteri za cigarete
filteri za domaćinstvo (cjediljke za upotrebu u domaćinstvu)
filteri za fotografske potrebe
filteri za kafu, električni
filteri za kafu, neelektrični
filteri za kafu, papirni
filteri za maske za disanje
filteri za ultraljubičaste vazduhe za fotografsku djelatnost
filteri za ultraljubičaste vazduhe za medicinske potrebe
filteri-prese
filter-papir
filterske tekstilne tkanine
filterski materijal [plastične materije ili poluobrađena pjenasta plastika]
filterski materijali [papir]
filterski materijali [plastične, neobrađene mase ]
6
16
1
1
24
19
17
17
29
9
9
1
5
7
1
1
11
21
34
21
9
11
21
16
9
9
10
7
16
24
17
16
1
78
060382
160155
010097
010298
240027
190090
170045
170044
290041
090262
090515
010581
050246
070457
010621
010166
110146
210288
340006
210088
090264
110260
210256
160324
090263
090574
100181
070109
160156
240105
170106
160157
010610
filterski materijali [vata]
filterski materijali, biljnog porijekla
filterski materijali, hemijskog porijekla
filterski materijali, mineralni
filterski umeci za mašine za filtriranje
filter-tkanine za štamparstvo, netekstilne
filter-tkanine za štamparstvo, tekstilne
filtriranje (mašine za filtriranje)
filtriranje (sredstva [agensi] za filtriranje) za industriju pića
filtriranje akvarijuma (aparati za filtriranje za akvarijuma)
fisioni materijal za nuklearnu energiju
fitilji za mine
fitilji za paljenje eksploziva
fitilji za paljenje eksploziva
fitilji za svijetiljke
fizička kultura (aparati za fizičku kulturu)
fizičke vježbe (medicinski uređaji za fizičke vježbe)
fizičke vježbe (sprave za fizičke viježbe)
fizika (uređaji i instrumenti za fiziku)
fizioterapija (uređaji za fizioterapiju)
flanel [tkanina]
flanel za sanitarne potrebe
flaše (podloge za flaše)
flasteri
flasteri (tečnosti za skidanje flastera)
flasteri [leukoplasti]
flaute
flaute od bambusa
fleševi, blicevi, fotografska djelatnost
fleševi, preparati za džepne lampe, baterije
flokulatonti [koagulanti]
flopi diskovi (savitljive diskete)
floreti za mačevanje [vrsta mačeva]
22
1
1
1
7
16
24
7
1
11
1
13
13
13
4
28
10
28
9
10
24
24
24
5
5
5
15
15
9
1
1
9
28
79
220095
010613
010611
010612
070424
160177
240106
070192
010296
110307
010297
130044
130062
130060
040046
280129
100176
280043
090395
100196
240050
240051
240096
050097
050134
050019
150036
150082
90206
10256
010587
090534
280068
fluor
fluorescentni zasloni [ekrani]
fluorit [mineral]
fluorne mješavine
fluorovodična kiselina
fokina koža za oblaganje skija
fokusi, fotografski
folija (plastična folia) [nije za ambalažu]
folija [tanki lim] od kositra
folije i ploče od vještaškog materijala za obilježavanje cesta
folije, metalne za izolaciju
fondani [vrsta bombona]
fonometri [instrumenti za lociranje zvuka]
formalin za farmaceutske potrebe
fosfati [gnojiva]
fosfati za farmaceutske potrebe
fosfatidi
fosfor
fosforna kiselina
fotoćelije
fotografija (hemijski proizvodi za fotografije)
fotografije (papir za fotografije)
fotografije (stalci za fotografije)
fotografije (uređaji za lijepljenje fotografija)
fotografije (uređaji za sušenje fotografija)
fotografije [štampane]
fotografske emulzije
fotografske table (senzibilizovane fotografske ploče)
fotografski aparati
fotografski aparati i instrumenti (specijalne navlake za fotografske aparate i instrumente)
fotografski fokusi
fotografski prigušivači [filtri]
fotografski radovi (sušila za fotografske radove)
80
1
9
1
1
1
28
9
17
6
19
17
30
9
5
1
5
1
1
1
9
1
1
16
16
9
16
1
1
9
9
9
1
9
010302
090208
010495
010303
010304
280100
090392
170072
060375
190122
170059
300067
090455
050335
010427
050245
010429
010430
010433
090531
010211
010322
160220
160219
090122
160147
010267
010269
090184
090246
090392
010027
090212
fotografski razvijači
fotografski senzibilizatori
fotografski snimci (uređaji za glaziranje fotografskih snimaka)
fotografski snimci (uređaji za sušenje fotografskih snimaka)
fotogravure
fotogravure (ekrani za fotogravure)
fotokopije (ozalit papir za fotokopije)
fotokopiranje (tinte [toneri] za fotokopirne aparate)
fotokopiranje (tkanina za fotokopiranje)
fotokopirni uređaji
fotokopirni uređaji za kopiranje s pauš-papira
fotometri, aparati za mjerenje jačine svjetlosti
fotometrički papir
fotosenzibilne table
fotoštamparske mašine
fototelegrafija (uređaji za fototelegrafiju)
francijum
francuske kape
francuski ključevi za matice
frankiranje (mašine za frankiranje za kancelarijsku upotrebu)
frankiranje (mašine za frankiranje) [kancelarijski pribor]
frankiranje (uređaji za kontrolu frankiranja) [frankotip uređaji]
frapei od voća [smoothies]
fratarski konop [vrsta pojasa za odjeću]
frekvencija (visokofrekventni uređaji)
frekvenciometri
friz [vunena tkanina]
frizerski stolice
frižideri
frižideri [vozila]
fudbal (obuća za fudbal) [kopačke]
fulerova zemlja za tekstilnu industriju
fungicidi
1
1
9
9
16
9
1
2
1
9
9
9
1
1
7
9
1
25
8
16
16
9
32
26
9
9
24
20
11
12
25
1
5
81
010435
010436
090283
090282
160221
090286
010432
020121
010434
090154
090106
090393
010417
010213
070112
090394
010314
250009
080063
160009
160009
090149
320050
260047
090267
090268
240052
200241
110274
120128
250075
010525
050151
fungicidi (hemijski dodaci za fungicide)
gabardeni [odjevni predmeti]
gabariti (metalni, utovarni gabariti za željeznice)
gabariti [mjerni instrumenti]
gabariti, nemetalni za utovar na željeznici
gaćice
gaćice-pelene za bebe [nepromočive]
gađanje lukom (oprema za gađanje lukom)
gadolinijum
gajbe
gajde [glazbeni instrumenti]
galat (bazični galat bizmuta)
galenit [ruda]
galeniti [detektori]
galijum
galotaninska kiselina
galska kiselina za proizvodnju tinte
galvanizacija (kupke za galvanizaciju)
galvanizacija (proizvodi za galvanizaciju)
galvanizacija (uređaji za galvanizaciju)
galvanometri
galvanoplastika
galvanoplastika (klišeji za galvanoplastiku)
galvanoplastika (uređaji za galvanoplastiku)
galvanske baterije
galvanske trake za medicinske potrebe
galvanski članci
galvanski članci (soli za galvanske članke)
galvanski terapeutski uređaji
gamad (sredstva za uništavanje gamadi)
gambir-eksrtakt istočne biljke koji steže pri štavljenju
garancijski pečati (olovo za garancijske pečate)
gašenje (uređaji za gašenje vatre)
1
25
6
9
20
25
5
28
1
20
15
1
6
9
1
1
1
1
1
7
9
16
16
7
9
10
9
1
10
5
1
6
9
82
010309
250077
060326
090105
200055
250063
050413
280008
010318
200128
150051
010126
060145
090271
010321
010323
010320
010098
010324
070536
090092
160163
160163
070535
090272
100023
090218
010261
100091
050289
010325
060146
090041
gašenje (uređaji za gašenje)
gasila [sprave za gašenje svijeća]
gasni pokretači za aerosole
gasno nepropustljive tkanine nepropusne za aerostatske balone
gastroskopi
gaza [tkanina]
gaza za zavijanje
gazifikatori [pretvarači materija u plinovito stanje]
gazirana pića (prašak za gazirana pića)
gazirana pića (tablete za gazirana pića)
gazirana pića (uređaji za proizvodnju gaziranih pića)
gazirana voda (boce za gaziranu vodu)
gazirana voda (proizvodi za pripremanje gazirane vode)
gazirane vode
gazirane vode (uređaji za proizvodnju gaziranih voda)
gazišta stepeništa (metalna gazišta stepeništa)
gazišta stepeništa (nemetalna gazišta)
gazišta, gusjenice vozila
gazolin
gazometri [mjerni instrumenti]
gelovi [želei] (elektroforetski gelovi) [nisu za medicinsku ili veterinarsku upotrebu]
gelovi za izbjeljivanje zuba
gelovi za masažu, osim za medicinske svrhe
generatori snage u slučaju hitnosti
generatori, acetilenski
generatori, električni
generatori, parni [nisu dijelovi mašina]
generatori, plinski
geni sjemena za poljoprivrednu proizvodnju
geodetski uređaji i instrumenti
geografske mape [geografske karte]
geotekstil
gepek vozila
9
21
1
24
10
24
5
7
32
32
7
21
32
32
7
6
19
12
4
9
1
3
3
7
11
7
11
11
1
9
16
19
12
83
090041
210295
010026
240002
100093
240056
050155
070432
320034
320033
070056
210118
320013
320035
070163
060355
190074
120074
040051
090279
010650
030210
030220
070492
110004
070171
110165
110295
010656
090280
160164
190236
120029
germanijum
germicidi [sredstva za uništavanje klica]
getri [reaktivne materije]
gimnastička odjeća
gimnastičke papuče
gimnastičke protezaljke, za razvlačenje
gimnastički aparati
gimnastički prostirači
gips
gips [gips]
gipsani vijenci na građevinama
gitare
glaska kiselina za farmaceutske potrebe
glave motora
glave za bušilice [dijelovi mašina]
glavobolja (sredstva protiv glavobolje)
glaziranje fotografskih snimaka (aparati za glaziranje fotografskih snimaka)
glazure [premazi]
glazure za kolače
gliceridi
glicerin za industrijske potrebe
glicerin za medicinske potrebe
glicerofosfati
glicinijum [berilijum]
glikol
glikolni etar
glikozidi
glina (ekspandirana glina za hidroponsku kulturu (supstrat)
glina *
glina za modeliranje
glinac (krečni glinac)
glineni golubovi (naprave za gađanje glinenih globova)
glineni golubovi [mete]
6
5
1
25
25
28
28
27
19
19
19
15
5
7
7
5
9
2
30
1
1
5
5
6
1
1
1
1
19
16
19
28
28
84
060147
050159
010332
250149
250085
280051
280129
270004
190102
190054
190128
150039
050338
070137
070428
050027
090283
020075
300203
010336
010252
050331
050160
060043
010337
010283
010335
010652
190096
160026
190211
280080
280101
glinica [aluminijum]
gliste (proizvodi protiv glista)
gljive (miceliji gljiva) [sjeme]
gljive, konzervisane
gljive, svježe
globalna navigacija (uređaji za globalnu navigaciju)[GPS]
globusi [zemaljske kugle]
glukoza kao dijetetski dodatak prehrani
glukoza za industrijske potrebe
glukoza za industriju hrane
glukoza za kulinarstvo
glukoza za medicinske potrebe
glukoza za prehrambenu industriju
gluteinski dodaci za kulinarske svrhe
gluten za industrijske svrhe
gluten za prehrambenu industriju
gluvoća (uređaji za liječenje gluvoće)
gnijezda za domaće životinje
gnojenje obradivog tla (hemijski proizvodi za gnojenje obradivog tla)
gnojiva od ribljeg brašna
gnojiva za zemlju
golf (grabljice za golf)
golf (kolica za golf)
golf (naprava za stavljanje na mjesto busena s travom u golfu)
golf (rukavice za golf)
golf (štapovi za golf)
golf (torbe za štapove za glof)
golubinjaci, nemetalni
gomoljaka, konzervisane [jelengljive]
gongovi [muzički intrumenti]
gorčica za farmaceutske potrebe
gorenje (oksidirajući agensi gorenja) [hemijski dodaci za goriva]
gorionici
1
5
31
29
31
9
16
5
1
1
30
5
1
30
1
1
10
20
1
1
1
8
12
28
28
28
28
19
29
15
5
1
11
85
010046
050154
310025
290120
310024
090701
160165
050430
010614
010622
300077
050340
010662
300216
010671
010670
100147
200008
010053
010659
010271
080254
120068
280179
280153
280034
280061
190184
290113
150037
050158
010001
110060
gorionici sa žarnim nitima
gorionici svijetiljki
gorionici za uništavanje klica
gorionici, acetilenski
gorionici, alkoholni
gorionici, laboratorijski
gorionici, petrolejski
gorionici, plinski
goriva (hemijski dodaci gorivima)
goriva (nehemijski dodaci tekućim pogonskim gorivima)
goriva za nuklearne reaktore
gorivo
gorivo (aparati za uštedu goriva)
gorivo (automati za izdavanje goriva) na benzinskim crpkama
gorivo (automatski prekidači dovoda goriva) za motore
gorivo (postrojenja za obradu nuklearnih moderatora i goriva)
gorivo (pretvarači goriva za motore s unutarnjim sagorijevanjem)
gorivo (proizvodi za uštedu goriva)
gorivo (samoregulirajuće pumpe za gorivo)
goveđe kože
govorne cijevi [zvučnici]
grabuljanje (mašine za grabljanje)
grabulje [alat]
grabulje [dio mašine za grabuljanje]
grabuljice za golf
građa (metalna građa)
građa (rezana građa)
građa, nemetalna
građevinske konstrukcije (prenosive nemetalne građevinske konstrukcije)
građevinske makete
građevinske, metalne obloge
građevinski elementi [igračke]
građevinski materijali (vatrostalni građevinski materijali)
11
11
11
11
11
11
11
11
1
4
1
4
11
7
7
11
7
1
9
18
9
7
8
7
8
6
19
19
19
16
6
28
6
86
110043
110044
110061
110003
110247
110058
110248
110161
010020
040085
010087
040025
110102
070542
070400
110193
070463
010257
090406
180038
090017
070324
080109
070323
080254
060328
190031
190050
190119
160021
060211
280025
060435
građevinski materijali, vatrostalni, nemetalni
građevinski metalni materijali
graditeljske igre
gradnja (nemetalni materijali za gradnju)
gradnja puteva (mašine za gradnju puteva)
gradnja puteva (mašineza gradnju puteva)
gradski autobusi
grafičke slike
grafit za industrijske potrebe
grafiti za podmazivanje
gramofoni
gramofoni (akustičke poluge za gramofone)
gramofonske igle
gramofonske igle(uređaji za izmjenu gramofonskih igala)
gramofonske ploče
gramofonske ploče (mješavine za proizvodnju gramofonskih ploča)
gramofonske ploče (proizvodi za obnavljanje gramofonskih ploča)
gramofonske ploče (uređaji za čišćenje gramofonskih ploča)
granate
graničnici za ceste nesvjetleći, nemehanički, nemetalni
graničnici za prozore (metalni graničnici za prozore)
graničnici za vrata (metalni graničnici za vrata)
granit
grašak, konzervisani
grašak, svježi
gravirani umjetnički predmeti
graviranje (boja [tinta] za graviranje)
graviranje (mašine za graviranje)
graviranje (ploče za graviranje)
gravure i drvorezi
grede (metalne grede)
grede, nemetalne
gredice (metalne gredice)
19
6
28
19
7
7
12
16
1
4
9
9
9
9
9
1
1
9
13
19
6
6
19
29
31
16
2
7
16
16
6
19
6
87
190242
060291
280041
190197
070340
070340
120018
160168
010305
040052
090192
090095
090462
090503
090016
010603
010246
090230
130048
190164
060035
060036
190098
290096
310109
160028
020080
070207
160170
160028
060224
190083
060225
gredice, nemetalne
grijaća tijela
grijaće električne niti
grijači tanjira s hranom
grijači u vozilima (priključne cijevi za grijače vozila)
grijači vazduha
grijači vode [dijelovi mašina]
grijači vode [uređaji]
grijači za kovrdžanje kose
grijači za pegle
grijači, uronjivi
grijalice s vodom za krevete
grijalice vazduh [kaloriferi]
grijalice vode [bojleri]
grijalice za bočice s cuclom, električne
grijalice za bočice s cuclom, neelektrične
grijalice za krevete
grijalice za krevete
grijalice za kupaonice
grijalice za noge
grijalice za noge, električne
grijalice za noge, električne ili neelektrične
grijalice, neelektrične
grijani pokrivači za medicinske potrebe
grijanje (električni uređaji za grijanje)
grijanje (kotlovi za grijanje)
grijanje (postrojenje za grijanje)
grijanje (pumpe za postrojenje centralnog grijanja)
grijanje (uređaji za grijanje) na sirovo, tečno ili plinovito gorivo
grijanje akvarijuma (uređaji za grijanje akvarijuma)
grijanje nogu (neelektrične vrećice obložene krznom za grijanje nogu)
grijanje parom (neautomatski ispusni ventili za uređaje parnog grijanja)
grijanje toplom vodom (uređaji za grijanje toplom vodom)
19
11
11
11
17
11
7
11
11
11
11
11
11
11
11
21
11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
7
11
11
25
11
11
88
190157
110085
110293
110089
170074
110012
070165
110211
110158
110086
110090
110302
110067
110052
110257
210239
110306
110304
110038
110140
110088
110087
110303
100191
110082
110077
110073
070311
110080
110308
250133
110205
110076
grijanje vozila (uređaji za grijanje vozila)
gril [aparat za pečenje]
grinje (sredstva protiv grinja) [akaricidi]
griva*
griva, konjska
grla za električne sijalice
grmlje
grnčarska glina
grobnice (metalne grobnice)
grobnice, nemetalne
grobovi (metalni grobovi)
grobovi (metalni okviri grobova)
grobovi (nemetalni okviri grobova)
grobovi, nemetalni
grog, oprema za peći
grog, vatrostalni materijal
gromobrani [munjovodi]
grožđe (mošt od grožđa)
grožđe, svježe
grožđice [suvo grožđe]
grozdovi (mašine za skidanje zrnja s grozdova)
groznica (sredstva protiv groznice)
grube tkanine za pranje podova
grubo tkanje od konoplje
grudnjaci
guaikol za farmaceutske potrebe
guano
guba za paljenje
guba za paljenje vatre
gubici, električni (pokazatelji električnih gubitaka)
gudala (lukovi gudala)
gudala (pokrivači za gudala) za muzičke instrumente
gudala (strune gudala)
11
11
5
22
22
11
31
19
6
19
6
6
19
19
11
19
9
32
31
29
7
5
21
24
25
5
1
13
4
9
15
15
15
89
110081
110172
050387
220065
220027
110122
310011
190011
060323
190215
060254
060367
190081
190174
110070
190048
090381
320026
310115
290027
070168
050146
210303
240016
250114
050153
010342
130004
040108
090213
150006
150005
150007
gudala za muzičke intrumente
guma (okrugli komadi ljepljive gume za popravku guma)
guma (proizvodi za konzervisanje gume)
guma (sintetička guma)
guma u stvrdnutom obliku [ebonit]
guma u tećnom obliku
guma za medicinske potrebe
guma za zubarske potrebe
guma za žvakanje*
guma, sirova ili poluobrađena
gumarabika za industrijske potrebe
gumaza lopte za igru
gume (guma za obnavljanje pneumatika)
gume (ljepljive gumene zakrpe za šivenje pneumatika)
gume (torbe s priborom za šivenje pneumatika)
gume [unutrašnje gume] (automatski indikatori gubitka pritisaka u pneumaticima)
gume [unutrašnje gume] (mješavine za popravak pneumatika)
gume za točkove vozila
gumee točkova vozila (kit za gume točkova vozila)
gumena jedinjenja
gumene trakice za povezivanje spisa
gumeni čepovi
gumeni ili plastični materijali za popunjavanje
gumeni konac [ne za tekstil]
gumeni konac za tekstil
gumeni točkovi (vanjski omotači gumenih točkova)
gumeni točkovi vozila (trake za izmjenu gumenih točkova na vozilima)
gumeno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućanstvo
gumeza točkove bicikla
gumice za brisanje
gumigut [žuta smola] za medicinske potrebe
gumiranje [impregniranje] (sredstva za gumiranje)
gumirano planto za papirnate proizvode
15
12
1
17
17
17
5
5
30
17
1
28
17
12
12
9
1
12
1
17
16
17
17
17
23
12
12
16
12
16
5
1
16
90
150004
120194
010145
170020
170036
170113
050161
050066
300035
170017
010078
280001
170109
120194
120008
090069
010032
120007
010193
170114
160275
170018
170014
170095
230018
120114
120156
160311
120234
160139
050341
010270
160312
gumirano platno [ne za papirnate proizvode]
gurjun (balzam od gurjuna) za medicinske potrebe
gurjun [gurjun] (smola od gurjuna) za proizvodnju laka
gustoća mlijeka (mjerači gustoće mlijeka)
gutaperka [smola]
gvalterija (ulje od gvalterija) [biljka iz Sjeverne Amerike]
gvožđe za poliranje, glačanje, [alat za obradu drva]
gvozdeni profili (metalni ugaoni žlijebovi)
gvozdeni ukrasi (noževi za izradu gvozdenih ukrasa [modeliranje])
gvozdenii ukrasi (mašine za izradu gvozdenih ukrasa)
gvoždje za ljuštenje [alat]
hafnijum
hainot kose (male kose)
haljine
haljine (volani, karneri na haljinama)
haljine na tregere
hamovi (metalni okovi na hamovima)
harfe
harfe (žice za harfe)
haringe [haringa]
harmonijumi
harmonike
harmonike
harmonike (male harmonike)
harmonike (male šesterougaone harmonike za tango-orkestre)
harpuni (puške za gađanje ostima) [sportski pribor]
harpuni (puške za izbacivanje harpuna) [oružje]
harpunski pištolji [puške]
heklane kuke za vez (igle za kačkanje)
hektografi, mašine za umnožavanje
helijum
heliografski uređaji
heliotropin
24
5
1
9
17
3
8
6
8
7
8
6
8
25
26
25
18
15
15
29
15
15
15
15
15
28
13
13
26
16
1
9
3
91
240057
050342
010343
090316
170050
030108
080118
060345
080120
070278
080039
060067
080183
250109
260084
250169
180048
150041
150042
290055
150040
150001
150014
150026
150011
280071
130069
130069
260051
160171
010344
090290
030113
hemametri, mjerači krvi
hematogena sredstva
hemijska industrija (mašine za hemijsku industriju)
hemijske materije za nemedicinske i neveterinarske laboratorijske analize
hemijske mješavine otporne na kiseline
hemijske olovke (kuglice za hemijske olovke)
hemijski aparati i instrumenti
hemijski dodaci muljevima za bušenje
hemijski dodaci tečnim pogonskim gorivima
hemijski elementi [fisioni]
hemijski preparati za farmaceutske potrebe
hemijski preparati za medicinske potrebe
hemijski preparati za naučne potrebe [osim preparata za medicinske i veterinarske potrebe]
hemijski preparati za veterinarske potrebe
hemijski proizvodi za industriju
hemijski proizvodi za industriju [namijenjeni za olakšavanje dobivanja metalnih legura]
hemijski proizvodi za poljoprivredu [osim fungicida, herbicida, insekticida i paraziticida]
hemijski reagensi [nisu za medicinske ili veterinarske potrebe]
hemijski reagensi za medicinske ili veterinarske potrebe
hemijski vodiči za elektrode elektrokardiografa
hemijsko-farmaceutski proizvodi
hemoglobin
hemoroidi (proizvodi za liječenje hemoroida)
hemostatske olovke
hernija [kila] (prevoji za herniju)
hidranti
hidrastin
hidrastinin
hidrati
hidraulične turbine
hidraulični klipovi [mašine]
hidraulični klipovi, mašine
hidraulični motori
92
10
5
7
1
1
16
9
1
1
1
5
5
1
5
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
10
11
5
5
1
7
7
7
7
100095
050168
070490
010181
010016
160253
090549
010019
010020
010180
050323
050362
010177
050363
010176
010045
010031
010178
050364
050091
050077
050169
050025
050104
100039
110049
050174
050175
010356
070215
070404
070404
070461
hidraulični sastavi (tečnosti za hidraulične sustave)
hidraulični sastavi vozila
hidraulični upravljači [komande] mašina i motora
hidrazin [bazični spoj]
hidrirani hlor za farmaceutske potrebe
hidrirani silicijumov dioksid [kieselgur]
hidroavioni
hidrofilni pamuk [vata]
hidrogen (vodinični peroksid) za kozmetičke potrebe
hidrogen [vodinični peroksid] za medicinske potrebe
hidrogliseri
hidromasaža (aparati za kade za hidromasažu)
hidrometri
hidrooksigenski gotionici
hidrostatski kreveti za medicinske potrebe
hidrostatski kreveti, nemedicinski
hidrotransformatori (pretvarači zakretnog momenta) osim onih za kopnena vozila
hidrotransformatori (pretvarači zakretnog momenta) za kopnena vozila)
hidrotransformatori osim onih za kopnena vozila
higijenske gaćice
higijenske gaćice kod nezadržavanja mokraće
higijenske pelene kod nezadržavanja mokraće
higijenske posude
higijenski papir
higijenski papir (držači higijenskog papira)
higijenski papir (držači toaletnog papira)
higijenski taponi
higijenski ubrusići za menstruaciju
higjenski ulošci (pojasevi za higijenske uloške)
higrometri, za mjerenje vlažnosti
hiirurški zavoji (ljepljive materije za hirurške zavoje)
hiposulfiti
hirurška ogledala
1
12
7
1
5
1
12
5
3
5
12
11
9
11
10
20
7
12
7
5
5
5
10
16
21
21
5
5
5
9
1
1
10
93
010197
120079
070472
010358
050079
010371
120134
050176
030112
050345
120135
110334
090011
110197
100096
200230
070426
120227
070426
050200
050372
050351
100025
160094
210335
210116
050232
050234
050071
090292
010022
010361
100118
hirurška tkanina
hirurške kopče
hirurške sunđeri
hirurški aparati i instrumenti
hirurški implantati [živo tkivo]
hirurški konac
hirurški noževi za rezove [incizije]
hirurški pribor (torbe s hirurškim priborom)
histološki djelovi [obrazovni materijal]
hlađanje (aparati i postrojenja za hlađenje)
hlađenje namirnica (predmeti za hlađenje namirnica) koji sadrže tečnosti za izmjenu topline za upotrebu
u domaćinstvu)
hladno oružje
hljeb
hljeb (daščice za hljeb)
hljeb (dijabetički hljeb prilagođen za medicinsku upotrebu)
hljeb (košarice, korpice za hleb)
hljeb (mašine za pečenje hleba)
hljeb (pekači hleba)[mašine]
hljeb (pržnice za hleb) [tosteri]
hljeb (rezači hljeba) mašine
hljebne mrvice
hlor
hlorati
hlorhidrati
hloridi
hlorizovanjee bazena (uređaji za hlorizovanje bazena)
hloroform
hlorovodična kiselina
hlorovodična kiselina razblažena vodom
hmelj
hmelj (ekstrakt hmelja) za farmaceutske potrebe
hmelj (ekstrakti hmelja) za proizvodnju piva
94
5
10
10
10
5
10
10
10
16
11
050078
100007
100053
100054
050397
100056
100029
100055
160106
110214
21
8
30
21
5
21
11
11
11
7
30
1
1
1
1
11
5
1
1
31
5
32
210293
080022
300093
210169
050121
210017
110329
110332
110171
070288
300189
010183
010182
010184
010554
110318
050080
010185
010058
310073
050343
320021
hodalice za malu djecu
hokej (palice za hokej)
holmijum
holna kiselina
hologrami
hormoni za brže sazrijevanje voća
hormoni za medicinske potrebe
hrana (elektromehanički uređaji za pripremu hrane)
hrana (grijači za tanjire s hranom)
hrana (metalne kutije [ormarići] za hranu) metalni
hrana (ormarići za hranu) nemetalni
hrana (toplinski izolovane posude za hranu)
hrana (ukrasi od plastike za hranu)
hrana za dojenčad [bebe]
hrana za stoku [ispaša]
hrana za životinje
hranjivi dodaci prehrani
hrom
hromati
hromatografija (hromatografski uređaji za industriju)
hromatografski uređaji za laboratorije
hromna kiselina
hromna kiselina (soli hromne kiseline)
hromna stipsa [alaum]
hromne rude
hromne soli
hromni oksid
hromolitografija
hronografi [aparati za bilježenje trajanja]
hronografi [satovi]
hronometri
hronometriski instrumenti
hronoskopi
20
28
1
1
9
1
5
7
11
6
20
21
20
5
31
31
5
6
1
11
9
1
1
1
6
1
1
16
9
14
14
14
14
95
200258
280048
010345
010186
090291
010346
050171
070423
110089
060392
200122
210007
200003
050298
310060
310007
050384
060079
010187
110292
090585
010191
010477
010188
060081
010190
010189
160090
090586
140027
140028
140030
140029
hrskavci [kroketi]
hulahopke [pantalone]
humus (poklopci od humusa)
humus (tijesto od humusa)
humus [truležna zemlja]
huqin [kineski gudački muzički intrument]
hvataljke [pincete]
hvataljke za kocke šećera
identifikaciione žice za električne vodove
identifikacione magnetne kartice
identifikacione magnetne narukvice
identifikacione metalne narukvice za bolnice
identifikacione nemetalne narukvice za bolnice
identifikacioni omotači za električne žice
identifikacioone pločice, nemetalne
igle (jastučići za igle)
igle (jastučići za iglee)
igle (kutije za igle)
igle (sprave za uvlačenje konca u igle)
igle (turpije za igle)
igle (ukrasne igle)
igle *
igle [osim nakita]
igle [sitna metalna roba]
igle pribadače [nakit]
igle za akupunkturu
igle za izradu ribarskih mreža
igle za krpljenje, štopovanje
igle za mašine za češljanje vune
igle za medicinske potrebe
igle za obućarske potrebe
igle za pletenje
igle za sedlarski obrt
29
25
1
29
1
15
8
8
9
9
9
6
20
9
20
26
26
26
8
8
14
26
26
6
14
10
26
26
26
10
26
26
26
96
290036
250168
010641
290158
010355
150081
080042
080173
090293
090529
090692
060051
200221
090294
200154
260078
260055
260092
080004
080005
140069
260002
260100
060141
140150
100199
260058
260007
260005
100008
260003
260009
260008
igle za šivanje
igle za uvez knjiga
iglenice [tube za igle]
igračke
igračke karte
igračke od pliša
igračke za grickanje [kod nicanja zubi]
igračke za kućne ljubimce
igre (kompjuterski programi za igre)
igre (uređaji za igre samo uz televizijski prijemnik)
igre *
ikra (obrađena riblja ikra)
ilovača
ilovača
imitacija kože (odjeća od imitacije kože)
implanti (hirurški implantati)
implanti (vještački implantati)
impregnacija kože (hemijski proizvodi za impregnaciju kože)
impregnacija tekstila (hemijski proizvodi za impregnaciju tekstila)
indeksi, kartoteke - ormari (police za kartoteke- ormare) [namještaj]
indeksne kartice
indeksne kartice (metalni vrh za indeksne kartice)
indigo [bojajuće sredstvo]
indikatori (elektronski svjetlosni indikatori)
indikatori [električna struja]
indikatori električnih gubitaka
indikatori količine
indikatori nivoa benzina
indikatori nivoa vode
indikatori pritiska za ventile [sigurnosni čepovi]
indikatori smjera (lampice indikatori smjera) za vozila
indikatori smjera kretanja vozila
indikatori temperature
26
26
26
28
28
28
28
28
9
9
28
29
19
1
25
5
10
1
1
20
16
16
2
9
9
9
9
9
9
9
11
12
9
97
260004
260006
260091
280024
280191
280161
280077
280004
090670
090542
280079
290170
190096
010527
250150
050397
100208
010224
010363
200062
160072
160081
020086
090679
090042
090213
090301
090243
090204
090090
110071
120228
090477
indium
induktori [električna struja]
industrija (hemijski proizvodi za industriju)
industrijska ulja
industrijske masti
informatički programi [snimljeni]
infuzije (medicinske infuzije)
inhalatori
inkontinencija [nezadržavanje mokraće] (higijenske gaćice kod nezadržavanja mokraće)
inkontinencija [nezadržavanje mokraće] (higijenske pelene kod nezadržavanja mokraće)
inkubatori za baketrijsku kulturu
inkubatori za dojenčad
inkubatori za jaja
inkubatori za medicinske potrebe
insekti (električni uređaji za privlačenje i uništavanje insekata)
insekti (proizvodi za odbijanje insekata)
insekti (tamjan za odbijanje insekata)
insekti (zamke za insekte)
insekticidi
insekticidi (hemijski dodaci za insekticide)
insekticidi (raspršivači insekticida) [ručni alat]
insekticidi (štrcaljke za izbacivanje insekticida)
inspekcijska ogledala za radove
instrumenti s okularom
instrumenti za mjerenje zemljišta
integrasani krugovi
interfejsi za kompjutere [informatika]
intimna higijena (preparati za intimnu higijrnu) za medicinske svrhe
intrumenti za premjeravanje zemlje (instrumenti za mjerenje zemljišta)
invalidi (uređaji za prenošenje invalida)
invertori, uredjaji za pretvaranje i izmjjivanje struje [invertori]
iridijum
irigacijski uređaji za natapanje kap po kap
98
6
9
1
4
4
9
5
10
5
5
9
10
7
10
21
5
5
21
5
1
8
8
9
9
9
9
9
5
9
10
9
14
11
060154
090304
010176
040087
040035
090591
050148
100099
050372
050351
090556
100177
070442
100067
210345
050178
050386
210150
050055
010308
080144
080202
090307
090332
090055
090538
090603
050402
090055
100204
090310
140045
110323
irigatori za medicinske potrebe [ispirači]
irska mahovina za medicinske potrebe
isijavanje topline (materijali za sprečavanje isijavanje topline)
iskre (štitnici od iskri)
isparivači
isparivači za medicinske potrebe
isparljvi alkali amonijaka [sirovina]
ispiranje (mašine za ispiranje)
ispiranje fotografija (kade za ispiranje fotografija)
ispitivanje (torbe s priborom za pomno ispitivanje) [mikroskopija]
ispitivanje materijala (instrumenti i mašine za ispitivanje materijala)
isprave (spravice za plastificiranje isprava) [kancelarijski pribor]
isprave [dokument] (futrole za isprave)
isprave [dokumenti] (torbe za isprave)
ispravljači (strujni ispravljači)
ispravljanje (boja za ispravljanje)
ispumpavači [otplinjavači] vode za napajanje kotlova
ispumpavači vazduha [otplinjači] vode za napajanje kotlova [uređaji]
ispusne razvodne cijevi za motora
ispusni, neautomatski ventili za uređaje parnog grijanja
istezanje (aparati za istezanje) za medicinske potrebe
isticanje plina (mješavine za brtvljenje radi sprečavanja isicanja plina)
istovar (mehanički istovarivači)
iterbijum
itirijum
iverje od drva za potpalu
ivice na suknjama(markeri za označavanje ivica na suknjama)
ivice skija
ivičnjaci za ceste (nesvjetleći i nemehanički, metalni ivičnjaci za puteve)
ivičnjaci za ceste (nesvjetleći i nemehanički, nemetalni ivičnjaci za puteve)
ivičnjaci za puteve, svjetleći ili mehanički
ivičnjaci, lažni
izbijači [mašine]
10
5
17
9
11
10
1
7
9
9
9
16
16
18
9
16
7
7
7
11
10
17
7
1
1
4
9
28
6
19
9
26
7
99
100104
050182
170024
090245
110142
100109
010588
070063
090390
090563
090240
160346
160085
180083
090167
160104
070147
070147
070497
110205
100215
170042
070145
010552
010553
040006
090313
280009
060228
190164
090516
260056
70170
izbjeljivači za kozmetičke potrebe
izbjeljivanje (mašine za izbeljivanje)
izbjeljivanje (proizvodi za izbjeljivanje) [dekoloranti] za industrijske potrebe
izbjeljivanje (soli za izbjeljivanje)
izbjeljivanje masti (proizvodi za izbjeljivanje masti)
izbjeljivanje organskih materija (proizvodi za izbjeljivanje organskih materija)
izbjeljivanje ulja (proizvodi za izbjeljivanje ulja)
izbjeljivanje voska (hemikalije za izbjeljivanje voska)
izduvni lonci motora
izleti (pribor za izlete) [posuđe]
izmjenjivači (toplinski izmjenjivači)
izmjenjivači topline [dijelovi mašina]
izmjenjivači, jonski [hemijski proizvodi]
izolacija (omotači za zvučnu izolaciju)
izolaciona ulja
izolacione boce
izolacione boje
izolacione materije
izolacione metalne folije
izolacione mješavine protiv vlage u zgradama
izolacione rukavice
izolacione tkanine
izolacione trake
izolacioni lakovi
izolacioni materijali
izolacioni papir
izolacioni premazi
izolaciono staklo [građevinarstvo]
izolatori za električne vodove
izotermičke vrećice
izotopi za industrijske potrebe
izotopi za medicinske potrebe
izraštaj hrasta koji se koristi za skuplnja masti (hrastove šišarke)
3
7
1
3
1
1
1
1
7
21
11
7
1
17
17
21
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
17
21
1
5
1
100
030192
070030
010580
030026
010339
010129
010353
010128
070451
210170
110129
070450
010255
170037
170052
210046
170060
170023
170059
170058
170049
170056
170107
170057
170099
170055
170110
190180
170098
210323
010369
050349
010319
jabučni sok [bezalkoholni]
jabuke (kompot od jabuka)
jabukovača
jačanje mišića (sprave za jačanje mišića)
jačanje životinja (stočna hrana za jačanje životinja)
jahaća sedla (podmetači za jahaća sedla)
jahaonica
jahte
jaja (bjelančevine i jaja)
jaja (inkubatori za jaja)
jaja (neelektrični rezači za jaja)
jaja (žumance jaja)
jaja *
jaja koja se stavljaju u gnijezda kao polog
jaja u prahu
jaja za kuvanje čaja
jaja za ugoj
jajašca svilene bube
jajašca, puževa [za jelo]
jajoliki svijećnaci
jaka pamučna tkanina za zavjese [vrsta tkanine]
jakna ili košulja od platna ili serža za mornare
jalapa [purgativ]
jarboli (jarboli za brodove)
jarboli [brodarstvo]
jarboli [stupovi] nemetalni
jarboli [stupovi](metalni jarboli)
jarboli za brodove
jarboli za daske s jedrom
jarboli za utovar [sohe]
jareća koža [koža]
jasle za krmivo
jasle za stoku [ograđeni prostor]
32
29
33
28
31
18
28
12
29
7
8
29
29
21
29
21
31
31
29
9
24
25
5
12
12
19
6
12
28
7
18
20
21
101
320047
290155
330009
280044
310059
180117
280157
120202
290012
070442
080251
290064
290086
210164
290087
210248
310045
310090
290139
090241
240054
250043
050183
120259
120118
190124
060023
120259
280169
070251
180027
200117
210095
jasminovo ulje
jastozi (neživi jastozi)
jastozi (obični jastozi) živi
jastozi, neživi
jastozi, živi
jastuci
jastuci
jastuci (navlake za jastuke)
jastuci (vazdušni jastuci za glavu za medicinske potrebe)
jastuci protiv nesanice
jastuci punjeni vazduhom za medicinske potrebe
jastuci punjeni vazduhom za nemedicinske potrebe
jastuci za kućne ljubimce
jastuci za medicinske potrebe
jastuci za napuvavanje [sigurnosni djelovi za lična vozila]
jastuci za sprečavanje nastajanja krasta
jastuci, električno grijani za medicinske potrebe
jastuci, električno grijani za nemedicinske potrebe
jastuci, grijani za prvu pomoć
jastučići (pečatni jastučići)
jastučići za dojenje
jastučići za donji trbuh
jastučići za igle
jastučići za igle
jastučići za pudiranje
jastučići za žuljeve na nogama
jastučnice
jastuk
ječam *
ječam, guljeni
ječam, tucani
ječmeno brašno
jedra [brodska oprema]
3
29
31
29
31
20
20
24
10
10
10
20
20
10
12
10
10
11
10
16
5
10
26
26
21
5
24
20
31
30
30
30
22
102
030115
290075
310140
290057
310135
200078
200157
240115
100161
100101
100162
200201
200271
100064
120247
100195
100050
110296
100209
160054
050378
100098
260078
260055
210148
050391
240080
200195
310095
300100
300105
300061
220059
jedra za skije na jedra
jedrilice
jela od brašna
jela od ribe
jelen-gljiva, gomoljača
jelenja koža za čišćenje
jelenski rogovi
jelo (poklopci za jelo)
jelovnici (stalci za jelovnike)
jetra
jetrena pašteta
jevrejska harfa [drombulje]
jod za farmaceutsku upotrebu
jod za hemijske potrebe
jodidi za farmaceutske potrebe
jodidi za industrijske potrebe
jodirane bjelančevine [albumini]
jodna kiselina
jodna tinktura
jodne soli
jodoform
jogurt
jogurt (električne mašine za pripremanje jogurta)
jogurt, smrznuti [vrsta sladoleda]
jonin [parfimerijski proizvod]
jonizacija (aparati za jonizaciju) nisu za obradu vazduha
jonizacija (jonizacijski uređaji za za obradu vazduha ili vode)
jonski izmjenjivači [hemijski proizvodi]
jujub ljekoviti [srdovica] (pasta od jojobe)
juta
juta platna za tapiserije ili za vezenje
jutene tkanine
juteni konac
22
28
30
29
31
21
20
21
21
29
29
15
5
1
5
1
1
1
5
1
5
29
11
30
3
9
11
1
5
22
24
24
23
103
220105
280127
300064
290125
310121
210263
200049
210269
210064
290124
290088
150038
050346
010365
050347
010368
010034
010367
050179
010366
050181
290065
110312
300181
030121
090311
110174
010255
050184
220046
240015
240063
230011
kabanice
kabine (metalne kabine za bojenje raspršivačima)
kabine (metalne telefonske kabine)
kabine (nemetalne telefonske kabine)
kabine za kupanje (metalne kabine za kupanje)
kabine za kupanje, nemetalne
kabine za tuširanje
kabine za žičare
kabine, nemetalne za bojenje pomoću raspršivača
kabine, prenosive za turske kupke
kablovi (izolacioni materijal za kablove)
kablovi (metalni neelektrični priključci za kablove)
kablovi (upravljački kablovi mašina i motora)
kablovi [drvene posude]
kablovi s optičkim vlaknima
kablovi za pokretanje motora
kablovske spone i zatege, nemetalne
kablovske stezaljke (metalne kablovske stezaljke)
kacige (zaštitne kacige za sport)
kacige (zaštitne kacige)
kacige sa slušalicama
kacige za jahače
kade za ispiranje fotografija
kade za kupanje
kade za kupanje (oprema za kade za kupanje)
kade za kupanje (prostirači pred kadama za kupanje)
kade za kupanje u sjedećem položaju
kade, korita od metala
kade, prenosive za kupanje odojčadi
kađenje (proizvodi za kađenje) [mirisi]
kađenje (proizvodi za kađenje) za medicinske potrebe
kadice za kupanje za ptice *
kadice za kupanje za ptice [metalne konstrukcije]
25
6
6
19
6
19
11
12
19
11
17
6
7
21
9
9
20
6
9
9
9
9
9
11
11
27
11
6
21
3
5
21
6
104
250087
060310
060422
190041
060308
190203
110298
120051
190205
110036
170094
060059
070434
210023
090666
090647
200224
060314
090656
090112
090671
090690
090390
110033
110034
270001
110035
060037
210301
030106
050337
210019
060280
kadice za pranje intimnih dijelova tijela [bidei]
kadice za ptice, nemetalne
kadmium
kafa
kafa (arome za kafu)
kafa (bijela kafa)
kafa (biljni preparati kao zamjena kafe)
kafa (električni filteri za kafu)
kafa (električni uređaji za kuvanje kafe) [perkolatorium]
kafa (mašine za prženje kafe)
kafa (mlinovi za kafu) osim ručnih mlinova
kafa (mlinovi za kafu) ručni
kafa (neelektrične posude za kuvanje kafe) [džezve]
kafa (neelektrični filteri za kafu)
kafa (neelektrični uređaji za kuvanje kafe) [perkolatori]
kafa (papirni filteri za kafu)
kafa (pića od kafe)
kafa (pržilice za kafu)
kafa (servisi za kafu) [stolno posuđe]
kafa (zamjene za kafu)
kafa, nepržena
kainit
kaiševi za mehaničke prenosnike
kaiševi za mehaničke prenosnike (naplaci glavina) [obodi]
kajaci
kakao
kakao (pića od kakaa)
kakao (proizvodi od kakaa)
kakao (puter od kakaa)
kakao u zrnu, sirovi
kalaj
kalajev dihlorid
kalcijum cijanamid [gnojivo]
11
19
6
30
30
30
30
11
11
11
7
21
21
21
21
16
30
11
21
30
30
1
12
12
12
30
30
30
29
31
6
1
1
105
110046
190194
060061
300026
300010
300084
300028
110260
110261
110066
070415
210254
210287
210256
210257
160324
300149
110062
210255
300152
300027
010140
120127
120127
120021
300024
300150
300025
290009
310020
060373
010118
010141
kalcijum karbid
kalcijumske soli
kalcinovani natrijev karbonat
kaleidoskopi
kalemi (metalni, nemehanički kalemi za savitljive cijevi)
kalemi za savitljive cijevi [nemetalni, nemehanički]
kalemi, mehanički za namotavanje savitljvih cijevi
kalemi, mehanički za savitljive cijevi
kalemi, nemehanička, nemetalni za savitljive cijevi
kalemovi (drveni kalemovi za konac, svilu, uzice)
kalemovi [napravice za fotografsku djelatnost]
kalemovi [špule] za tkačke razboje
kalemovi za konac za vezenje [nisu dijelovi mašina]
kalemovi za mašine
kalemovi za prigušivanje (kalemovi prigušivača)
kalendari
kalendari [godišnjaci]
kalendari kojim se listovi trgaju
kalibraciju (prstenovi za kalibraciju)
kalibri, šestari za uzimanje mjera [šablone]
kalifornijum [vještački dobijen hemijski element]
kalijev bihlorid
kalijum [pepelik]
kalijum dioksalat
kalijum hipohlorid [hromna rastvor za ispiranje]
kalijum hipohlorid [hromni rastvor za ispiranje]
kalijumov bikromat
kalijumov rastvor
kalijumov tartarat [krem] za hemijske svrhe
kalijumov tartarat [krem] za industrijske svrhe
kalijumov tartarat [krem] za prehrambenu industriju
kalijumov tartarat za kuvanje
kalijumov tartarat za upotrebu u kulinarstvu
1
1
1
28
6
20
7
7
20
20
9
7
26
7
9
16
16
16
9
9
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
30
30
106
010152
010510
010488
280190
060357
200103
070376
070376
200103
200025
090233
070054
260124
070408
090441
160270
160269
160060
090040
090066
010142
010118
010447
010123
030089
030089
010119
010448
010219
010668
010667
300211
300215
kalijumove soli za medicinske potrebe
kaljače [galoše]
kaljenje metala (proizvodi za kaljenje metala)
kalomel, živin hlorid
kaloriferi
kalupi (metalni kalupi za led)
kalupi (proizvodi za olakšavanje vađenja iz kalupa)
kalupi [dijelovi mašina]
kalupi [kuhinjski pribor]
kalupi od ebonita
kalupi za kolače (električni dvokrilni kalupi za pečenje reljefastih kolačića)
kalupi za kuhinjske potrebe
kalupi za livaonice
kalupi za modelovanje gline [artikli za umjetnike]
kalupi za obuću [dijelovi mašina]
kalupi za obuću [obućarski pribor]
kalupi za pravljenje kockica leda
kalupi za rastezanje obuće
kalupi za ukrasne vijence [građevinarstvo]
kalupi, neelektrični za pečenje reljefastih kolačića [vafla]
kamen
kamen (maljevi za drobljenje kamena)
kamen (mašine za obradu kamena)
kamen (predmeti isklesani iz kamena)
kamen od šljake
kamen za glačanje [kamen vulkanskog podrijetla]
kamen za peglanje
kamen, građevinski
kamen, vatrostalni
kamen, vještački
kamena so
kamenac (proizvodi protiv stvaranja kamenca)
kamenac (proizvodi za uklanjanje kamenca) ne za domaćinstvo
5
25
1
5
11
6
1
7
21
17
11
21
6
16
7
8
21
21
19
21
19
8
7
19
19
3
3
19
19
19
1
1
1
107
050251
250080
010249
050064
110085
060150
010237
070276
210079
170100
110258
210103
060096
160352
070352
080056
210099
210120
190091
210309
190094
080047
070301
190146
190143
030145
030145
190141
190012
190142
010331
010073
010635
kamenac (sabirnici [separatori] kamenca) za parne mašinske kotlove
kamenac (sredstva protiv kamenca [kotlovca])
kamenac (sredstva za uklanjanje kamenca) za potrebe domaćinstva
kameni brusevi za oštrenje
kameni ugljenik
kameni ugljenik (ulje iz kamenog ugljenik)
kameni ugljenik (ulje iz smole kamenog ugljenik)
kamenice [ostrige] (prazne školjke kamenica)
kamenice [ostrige] (pribor za otvaranje kamenica)
kamenice, nežive [kamenice]
kamenice, žive
kamere [kinematografski uređaji]
kamfor za industrijske potrebe
kamfor za medicinske potrebe
kamforno ulje za medicinske potrebe
kamini (zakloni od vatre za kućne kamine)
kamini za stanove
kamioneti
kamioni
kamioni (utovarne površine kamiona)
kampisti (torbe za kampiste)
kamufliranje (zasloni za kamufliranje)
kanali u svodu parnih kotlova za grijanje
kanapi
kancelarijske spajalice
kancelarijski mašine za bušene kartice
kancelarijski namještaj
kancelarijski noževi za brisanje [radiranje]
kancelarijski pribor [osim namještaja]
kancelarijski stolovi
kanile, cjevčice
kantarid [španska muva] (prašak od kantarida)
kante za smeće
7
1
3
8
4
4
4
20
8
29
31
9
1
5
5
20
11
12
12
12
18
28
11
22
16
9
20
16
16
20
10
5
21
108
070110
010240
030081
080003
040054
040054
040053
200090
080143
290061
310137
090107
010638
050309
050308
200046
110267
120125
120022
120042
180075
280195
110264
220035
160010
090097
200037
160169
160159
200152
100042
050065
210194
kapaljke
kapaljke za medicinske potrebe
kapci (metalni prozorski kapci)
kapci [zasloni], nemetalni
kape za bojenje pramenova
kape za dimnjake, nemetalne
kape za glavu
kape, okrugle
kapice za boce (metalne kapice za boce)
kapice za čepljenje (metalne kapice za čepljenje)
kapice za čepljenje, nemetalne
kapice za tuširanje
kapice, nemetalne za boce
kapilarne cijevi
kapilarne cjevčice
kapok [biljna vlakna]
kapra [začin]
kapsule za lijekove
kapuljače [odjevni predmeti]
kaputi
karabini, puške
karamel [prženi šećer] za bojanje prehrambenih namirnica
karamele [bomboni]
karamelizovani pivski slad [sredstvo za bojanje prehrambenih namirnica]
karanfilić začin
karavani
karbidi
karbidi metala (metalni ugljikovodonici) [abrazivi]
karbonati [soli ugljične kiseline]
karbonelium [sredstvo protiv parazita]
karbonelium za zaštitu biljaka
karbonelium za zaštitu drva
karburatori [karburatori] (napajači za karburatori)
9
10
6
19
26
19
25
25
6
6
20
25
20
9
9
22
30
5
25
25
13
2
30
2
30
12
1
3
1
5
1
2
7
109
090398
100061
060197
190133
260115
190216
250012
250024
060299
060297
200214
250158
200219
090109
090l09
220047
300031
050068
250027
250086
130022
020034
300032
020035
300040
120056
010151
030035
010146
050311
010586
020113
070015
karburatori[karburatori]
kardanski zglobovi
kari [začin]
kariljoni [muzički instrumenti]
karmin [boja dobivena od crvca]
karnauba (vosak od karnauba palme)
karnevalske maske
karoserije [djelovi automobila]
karte (karte za igru)
karte (pribor za bušenje karata)
karte (uređaji za izdavanje karata)
karte*
karteri za mašine i motore
kartice (bušene kartice za razboje)
kartice za mikroprocesore
kartice za struganje za lutriju
kartice-ključevi, plastične [nekodirane]
karton od drvene kaše [građevni materijal]
karton od drvene piljevine
karton za gradnju
kartoni od azbesta
karton-koža
kartonske cijevi
kartonske kutije za šešire
kartonski proizvodi
kartoteke [namještaj]
kaša (drvena piljevina) [pulpa]
kaša za papir
kaša, voćna
kasete za matrice [štamparstvo]
kasete za videoigre
kašica [hrana za živinu, pse]
kašice (mliječne kašice za prehranu)
7
7
30
15
2
4
28
12
28
8
9
16
7
16
9
28
20
19
16
19
17
18
16
16
16
20
1
1
29
7
9
31
30
110
070078
070479
300033
150017
020045
040021
280090
120222
280191
080212
090086
160070
070474
160077
090640
280207
200260
190201
160278
190045
170087
180022
160078
160076
160079
200043
010132
010156
290045
070081
090651
310102
300021
kašika *
kašika za miješanje [kuhinjski pribor]
kašike za davanje lijeka
kašike za doziranje
kašike za obuvanje
kašike za prelivanje [kašike za kuhinju]
kaširani papir
kastanjete
kastracija (kliješta za kastraciju)
kašu [ekstrakt akacije]
kašu za farmaceutske potrebe [ekstrakt akacije]
katalitički pretvarači
katalizatori, hemijski
katalozi
katanci
katanci (metalni katanci)
katanci, nemetalni
kateteri
katgut [konac za šivenje kod operacija]
katode
katran
katranizirani papir
katranovanje (mašine za katraniranje)
katranski proizvodi za gradnju
kaustici [nagrizajuća sredstva] za industriju
kaustici za farmaceutske potrebe
kaustična lužina, kaustična soda
kavezi (metalni kavezi za divlje životinje)
kavezi za kućne ljubimce
kavezi za ptice
kavezi za živinu [metalne konstrukcije]
kavijar
kazaljke [za časovnike]
8
21
10
9
21
21
16
15
10
1
5
7
1
16
6
6
20
10
10
9
19
19
7
19
1
5
1
6
21
21
6
29
14
111
080080
210326
100069
090641
210213
210156
160191
150018
100049
010139
050062
070482
010154
160080
060062
060167
200140
100015
100035
090543
190171
190046
070202
190025
010489
050319
010038
060433
210302
210059
060263
290016
140002
kazein kao dijetetski dodatak
kazein za industrijske potrebe
kazein za prehrambene potrebe
kazein za prehrambenu industriju
kečap [umak od paradajza]
kecelje [odjevni predmeti]
kedrovo drvo protiv insekata
kedrovo eterično ulje
kefir
keks [petits-beurre]
keramčki materijali u česticama za filtere
keramičke smjese za pečenje [granule i prah]
keramički proizvodi za domaćinstvo
keramika (boje za keramiku)
keramika (glazura za keramiku)
keramika (sirovine za keramiku)
keramika, tehnička (mješavina za proizvodnju tehničke keramike)
kerozin
kesoni za gradnju pod vodom
kesteni, svježi
kevbrako za industrijske potrebe [biljka]
kevbrako za medicinske potrebe [biljka]
kićanke [rese ili kite u obliku kićanki] [pozamanterija]
kikiriki (bezalkoholna pića od kikirikija)
kikiriki (brašno od kikirikija) za životinjsku hranu
kikiriki (obrađeni kikiriki)
kikiriki (pogače od kikirikija) za životinje
kikiriki (puter od kikirikija)
kikiriki (slatkiši od kikirikija)
kikiriki, svježi
kikstarteri za motocikle
kimši [fermentisana hrana od povrća]
kinematografski filmovi (uređaji za montažu kinematografskih filmova)
5
1
29
1
30
25
5
3
29
30
1
1
21
2
1
19
1
4
19
31
1
5
26
32
31
29
31
29
30
31
7
29
9
112
050434
010591
290119
010677
300082
250096
050379
030037
290070
300109
010621
010646
210068
020037
010160
190047
010631
040059
190042
310027
010454
050253
260063
320046
310127
290118
310128
290007
300139
310126
070516
290162
090124
kinematografski filmovi, senzibilizirani ali neosvijetljeni [neeksponirani]
kinematografski filmovi, snimljeni
kineska glina, ilovča
kineski porculan (predmeti od kineskog porculana)
kineski šeširi [muzički intrumenti]
kineski tradicionalni lijekovi
kinin za medicinske potrebe
kininova kora za medicinske potrebe
kipovi [figure] od porculana, pečene gline ili od stakla
kipovi [figurice] od kamena, betona ili mramora
kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike
kipovi od drva, voska, sadre ili od plastike [figurice]
kipovi od kamena, betona ili od mramora
kipovi od kaširanog papira [figurice]
kipovi od običnih metala
kipovi od običnih metala
kipovi od plemenitih metala
kipovi od plemenitih metala
kipovi od porculana, pečene gline ili od stakla
kipregeli [ravnači sa nivoima i s instrumentom za gledanje]
kirijum
kiš [vrsta kolača]
kiseli krastavci [začin]
kiseonik
kiseonik (kupke s kiseonikom)
kiseonik (uređaji za presipanje kiseonika)
kiseonik za medicinsku upotrebu
kisjeli kupus
kisjeline (hemijske mješavine otporne na kiseline)
kisjeline (mjerači kiseline)[acidometri]
kisjeline *
kisjeline za farmaceutske potrebe
kisjeljenje (bakteriološki preparati za kiseljenje)
1
9
1
21
15
5
5
5
21
19
20
20
19
16
6
6
14
14
21
9
1
30
29
1
5
9
5
29
1
9
1
5
1
113
010598
090550
010370
210078
150019
050410
050256
050255
210285
190224
200187
200239
190170
160155
060382
060244
140146
140096
210217
090028
010226
300192
290095
010413
050043
090377
050399
290020
010016
090387
010014
050292
010009
kisjelo mlijeko
kišobrani
kišobrani (stalci za kišobrane)
kit
kit (pneumatski pištolji za ubrizgavanje kita)
kit (ručno pokretane naprave za istiskivanje kita)
kit (uljni kit)
kit (zubarski kit)
kit [prirodna smola]
kit za cijepljenje drveća
kit za gume točkova vozila [unutrašnje gume točkova]
kit za ispunu šupljina u drveću [arborikultura]
kit za kožu
kit za kućišta [karoserije]
kit za obuću
kit za prozore
kit za spojeve [brtve, zaptivke]
kite ili rese u obliku žira [pozamanterija]
kitova kost, sirova ili poluobrađena
klanje stoke (uređaji za klanje stoke)
klaonički pribor za skidanje kože klaoničkih životinja
klapne (metalne klapne)
klarineti
klatna [za časovnike]
klatna satova
klatna za satove i časovnike [ankeri]
klavijature muzički intrumenti
klavira (regulatori jačine zvuka za mehaničke klavire)
klaviri
klaviri (klavijature klavira)
klaviri (tipke klavira)
klaviri (žice klavira)
klekovača [rakija]
29
18
20
17
7
8
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
17
26
20
8
8
6
15
14
14
14
15
15
15
15
15
15
33
114
290161
180043
200164
170066
070456
080232
010655
050113
020091
010341
010193
010080
010192
010649
010170
010651
170069
260063
200018
080001
080018
060238
150023
140011
140013
140106
150024
150045
150008
150061
150063
150062
330014
klice [botanika]
klijanje povrća (proizvodi protiv klijanja povrća)
kliješta
kliješta za kastraciju
kliješta za skidanje izolacije sa žica [ručni alat]
klimatizacija (metalne cjevi za ventilaciju i klimatizaciju)
klimatizacija vazduha (postrojenje za klimatizaciju vazduha)
klimatizacija vazduha (uređaji za klimatizaciju vazduha)
klimatizacija vozila (uređaji za klimatizaciju vozila)
klinker šljunak [balast]
klinometri, indikatori nagiba[padomjeri]
klinovi (metalni klinovi za penjanje)
klinovi (metalni klinovi)
klinovi probadači, igle za probijanje [alat]
klinovi za prozore [zatvarači]
klinovi, nemetalni
klipovi (segmenti klipova)
klipovi [dijelovi mašina ili motora]
kliširanje (mašine za kliširanje)
klizači za vrata od metala
klizališta [metalne konstrukcije]
klizališta [nemetalne konstrukcije]
klizaljke (kaiševi za klizaljke)
klizaljke s čizmicama, za led
klizaljke za led
klizenja obuće (naprave protiv klizanja obuće)
klizenja obuće (sredstva protiv klizanja za obuću)
klizni zatvarači [rajfešlusi]
ključevi
ključevi (futrole za ključeve)
ključevi (metalni kolutovi za ključeve)
ključevi (navlake za ključeve)
ključevi (ploče za vješanje ključeva)
31
1
8
10
8
6
11
11
11
19
9
6
6
8
6
20
7
7
7
6
6
19
18
28
28
25
25
26
6
18
6
18
20
115
310065
010571
080206
100049
080259
060415
110014
110099
110079
190105
090299
060430
060078
080180
060104
200217
070032
070302
070355
060348
060203
190139
180035
280028
280099
250001
250001
260053
060083
180113
060221
180113
200197
ključevi (ukrasni držači za ključeve) [privjesci]
ključevi [alat]
ključevi za namještanje žica muzičkih instrumenata
klobučarski proizvodi
klompe
klopke za štakore
klupe [namještaj]
knjige
knjige (oznake za stranice u knjigama)
knjige (stalci za knjige)
knjige sa pjesmama
knjižare (police za knjižare)
knjižice [pasoši, radne knjižice itd.]
koaksialni kablovi
kobalt (sirovi kobalt)
kobaltni oksid [sredstvo za bojanje]
kobaltni oksid za industriju
kobasice (crijeva za kobasice)
kobasice (mašine za kobasice)
kobasice (panirane kobasice)
kobasice (sredstva za povezivanje mješavine za kobasice)
kobasice [salame]
kobilice na muzičke instrumente
kobilje mlijeko [kumis]
kočići (metalni kolčići za šatore)
kočići za šatore, nemetalni
kockice leda (kalupi za pravljenje kockica od leda)
kockice za kockanje
kočne obloge (poluproizvodi za kočne obloge)
kočne obloge [osim kočnih obloga za vozila]
kočne obloge za vozila
kočne papuče za vozila
kočne papučice [osim kočnih papučica za vozila]
14
8
15
25
25
21
20
16
16
20
16
20
16
9
6
2
1
18
7
29
30
29
15
29
6
20
21
28
17
7
12
12
7
116
140162
080064
150002
250047
250110
210198
200020
160095
160249
200270
160082
200024
160189
090665
060088
020044
010599
180009
070346
290153
300088
290097
150054
290071
060208
200168
210099
280050
170048
070405
120215
120216
070406
kočne pločice za automobile
kočne pločice, osim za vozila
kočni segmenti [osim kočnih segmenata za vozila]
kočni segmenti za vozila
kočnice (tečnosti za kočnice)
kočnice bicikla
kočnice vozila
kodiranje (magnetni uređaji za kodiranje)
kofe, vedra [drvene posude]
kokain
kokos (suva kokosova jezgra)
kokošinjci (metalni kokošinjci)
kokošinjci, nemetalni
kokosov orah (ljuska kokosova oraha)
kokosov puter
kokosova mast
kokosova vlakna
kokosovi orasi
kokosovi orasi (sušeni kokosovi orasi)
kokosovo predivo
kokosovo ulje
koks
kokteli *
kokteli bez alkohola
kola [biljka] (oraščići kole)
kola za crijeva za polivanje
kolači
kolači (arome za kolače) [eterična ulja]
kolači (arome za kolače) [osim eteričnih ulja]
kolači (kalupi za kolače)
kolači (prašak za kolače)
kolači (tijesto za kolače)
kolačići (dvokrilni električni kalupi za pečenje reljefastih kolačića)
12
7
7
12
1
12
12
9
21
5
31
6
19
31
29
29
22
31
29
23
29
4
33
32
31
12
30
3
30
21
30
30
11
117
120263
070524
070407
120236
010315
120086
120126
090608
210023
050086
310040
060425
190156
310033
290010
290121
220018
310034
290021
230006
290122
040031
330010
320043
310074
120066
300029
030107
300070
210142
300071
300072
110258
kolačići (saćasti kolačići)[vafel]
kolačići od badema
kolačići za pse
kolektori kamenca za kotlove [separatori]
kolektori, solarni [grijanje]
kolica (krov dječjih kolica)
kolica [namještaj]
kolica [seoska kolica bez osovine]
kolica sa nagibom
kolica za čišćenje
kolica za crijeva za polivanje
kolica za golf-opremu
kolica za lijev
kolica za mašine za pletenje
kolica za namirnice
kolica, dječja
kolica, okretna za istovar [kiper-kolica]
kolica, utovarna s podizačem
kolijevke
kolir [lijek za ispiranje očiju]
kolir [ljekovita tečnost za oči]
kolisice i snopovezačice ] mašine
kolisnice i snopovezačice [mašine]
koljena (metalna cijevna koljena)
koljenasta vratila [vratovi]
kolnici (materijali za izgradnju i pokrivanje kolnika)
kolnici (materijali za pokrivanje kolnika, nemetalni)
kolodijum*
kolodion za farmaceutske potrebe
kolofonijum
kolonjska voda
kolovrati
kolutovi (metalni nemehanički kolutovi [vitla] za namotavanje savitljivih cijevi)
30
30
31
7
11
12
20
12
12
12
12
12
12
7
12
12
12
12
20
5
5
7
7
6
7
19
19
1
5
2
3
7
6
118
300022
300089
310031
070110
110269
120164
200254
120219
120183
120251
120066
120068
120067
070097
120255
120163
120065
120001
200023
050088
050088
070269
070269
060099
070366
190051
190161
010206
050324
020046
030058
070191
060369
kolutovi za igru
kolutovi za ključeve, metalni
kolutovi za ubruse
kolutovi za zavjese
komadači, kalanderi [mašine]
komarci (metalne zaštite od komaraca)
komarci (nemetalne zaštite od komaraca)
kombinezoni (specijalni zaštitni kombinezoni za pilote)
kombinezoni [odjeća]
kombinezoni za skijanje na vodi
komode
komore za dekompresiju
komore, rashladne
kompaktni audio-video diskovi [diskovi]
kompaktni optički diskovi [diskovi]
komparatori
kompasi [busole]
kompjutereski programi (snimljeni kompjutereski programi)
kompjutereski programi [radni]
kompjutereski programi [snimljeni]
kompjutereski programi [za skidanje s udaljenijeg na bliži kompjuter ili s jačeg na slabije kompjuter]
mreža
kompjutereski štampači (trake natopljene bojom za štampače)
kompjuteri
kompjuteri (memorije za kompjutere)
kompjuteri (pomoćni uređaji kompjutera)
kompjuteri (štampači za kompjutere)
kompjuteri, džepni
kompjuterski programi (papirne trake ili kartice za upis kompjuterskih programa)
kompleksni eteri za farmaceutske potrebe
kompot od brusnice
kompot od jabuka
kompresori [mašine]
119
28
6
21
20
7
6
19
9
25
25
20
9
11
9
9
9
9
9
9
9
280005
060221
210200
200011
070292
060428
190239
090070
250053
250052
200066
090595
110156
090587
090588
090067
090523
090373
090589
090373
9
16
9
9
9
9
9
16
5
29
29
7
090658
160326
090372
090342
090590
090618
090642
160231
050138
290156
290155
070113
kompresori za frižidere
kompresori za hirurške potrebe
kompresorski valjak za puteve [gradnja puteva]
komutacija [pretvaranje] (električni uređaji za komutaciju)
konac (medicinski vodeći konac)
konac od plastike za tekstil
konac za hirurške potrebe
konac za mreže
konac za njegu zubi
konac za povezivanje, nemetalni
konac za uveze
konac, elastični za tekstil
konac, gumeni [ne za tekstil ]
konac, gumeni za tekstil
konac, rastezljivi [ne za tekstil]
konac, stakleni za tekstil
koncentrati čistih mesnih supa [bujona]
koncentrati od voća bez alkohola
konci *
končiči na čarapama (proizvodi za sprječavanje raspuštanja končića)
kondenzacija (postrojenja za kondenzaciju)
kondenzatori pare [dijelovi mašine]
kondenzovanje (hemijski proizvodi za kondenzovanje)
kondurango za medicinsku upotrebu [biljka] (kora biljke kondurango)
konektori (električni spojevi)
konektori [električni spojevi]
konfekcijska odjeća
konfeti
konji (četke za konje)
konji (navlake za konjska sedla)
konji (pokrivači za konje)
konji (povoci za konje)
konji (sedla za konje)
7
10
7
9
10
23
10
22
21
22
16
23
17
23
17
23
29
32
23
1
7
7
1
5
9
9
25
28
21
18
18
18
18
120
070437
100060
070014
090163
100213
230020
100056
220039
210320
220079
160239
230019
170095
230018
170038
230017
290023
320001
230001
010105
070116
070115
010015
050092
090144
090144
250057
280192
210073
180097
180026
180025
180081
konji (ulari i povoci za konje)
konji-ljuljaške [igračke]
konjska oprema
konjske potkove (metalne konjske potkove)
konjske potkovice (kramponi za konjske potkove)
konjske potkovice za igru
konjske potkovice, nemetalne
konopac (merdevine od konopca)
konopci [užad]*
konopci od gume
konopci za dubinomjere
konopci za kačenje i držanje slika na zidu
konopci za vuču vozila
konopčići
konopi [špage]
konoplja
konoplja (platno od konoplje)
konoplja (predivo od konoplje)
konoplja (tkanine od konoplje)
konstrukcije (metalne konstrukcije)
konstrukcije (metalne, prenosive konstrukcije)
konstrukcije za beton, nemetalne
konstrukcije, nemetalne
konstrukcije, nemetalne za oblaganje rudarskih okana
konstrukcijski djelovi (ulja za skidanje konstrukcionih djelova)
konstrukcijski djelovi [građevinske], nemetalne
kontakti, električni
kontakti, električni od plemenitih metala
kontaktna sočiva
kontaktna sočiva (tečnost za kontaktna sočiva)
kontaktna sočiva (preparati za čišćenje kontaktnih sočiva)
kontaktna sočiva (torbice za kontaktna sočiva)
kontejneri (metalni kontejneri)
18
28
18
6
6
28
17
22
22
17
9
22
22
22
22
22
24
23
24
6
6
19
19
19
4
19
9
9
9
5
5
9
6
121
180059
280014
180120
060333
060077
280159
170028
220023
220021
170031
090327
220089
220103
220036
220055
220013
240018
230005
240017
060339
060170
190198
190061
190136
040036
190150
090148
090147
090554
050094
050365
090555
060094
kontejneri (metalni kontejneri) [rezervoari]
kontejneri (plutajući, metalni kontejneri)
kontejneri za plin za upaljače i za cigarete
kontejneri, nemetalni [kontejneri]
kontejneri, plutajući, nemetalni [kontejneri]
kontejneri, zidani
kontrabasi [muzički intrumenti]
kontracepcija (hemijska sredstva za kontracepciju)
kontracepcija (nehemijska sredstva za kontracepciju)
kontrasti, radiološki (materije za radiološke kontraste) za medicinske potrebe
kontrola (električni kontrolni uređaji)
kontrola topline (uređaji za kontrolu topline)
kontrolni instrumenti brzine vozila
kontrolni instrumenti za parne kotlove
kontrolni satovi [glavni satovi]
konvertori (električni pretvarači)
konvertori goriva za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
konvertori za livaonice čelika [konvertori]
konzerve (električni otvarači konzervi)
konzerve (metalne kutije za konzerve)
konzerve od povrća
konzerve, mesne
konzerve, riblje
konzerve, voćne
konzervisana soja u zrnu za prehranu
konzervisanje cementa (proizvodi za konzervisanje cementa) osim boja i ulja
konzervisanje crijepa (proizvodi za konzervisanje crijepa) osim boja i ulja
konzervisanje cvijeća (proizvodi za konzervisanje cvijeća)
konzervisanje drva (proizvodi za konzervisanje drva)
konzervisanje farmaceutskih proizvoda (sredstva za konzervisanje farmaceutskih proizvoda)
konzervisanje kože (sredstva za konzervisanje kože) [ulja i masti]
konzervisanje kožnih proizvoda (sredstva za konzervisanje kožnih proizvoda)
konzervisanje opeka (proizvodi za konzervisanje opeka) osim boja i ulja
122
6
6
34
20
20
19
15
5
10
5
9
9
9
9
14
9
7
7
7
6
29
29
29
29
29
1
1
1
2
1
4
3
1
060232
060340
340008
200068
200069
190160
150027
050095
100184
050096
090150
090116
090152
090120
140043
090153
070463
070003
070287
060093
290152
290147
290144
290146
290052
010196
010540
010209
020049
010210
040086
030061
010381
konzervisanje piva (proizvodi za konzervisanje piva)
1
010619
konzervisanje prehrambenih namirnica (hemijski proizvodi za konzervisanje prehrambenih namirnica)
konzervisanje zidova (proizvodi za konzervisanje zidova) osim boja i ulja
konzervisanje zidova (ulje za konzervisanje zidova)
kopači [mašine]
kopači za vinogradarstvo [alat za kopanje rupa]
kopal [smola]
kopal [smola] (lak od kopala)
kopče [okrugle kopče] za cipele
kopče [za odjevne predmete]
kopče [zatvarači] za odjeću
kopče držala za pera
kopče na pritisak [drukeri]
kopče od običnih metala [sitni željezni proizvodi]
kopče za hirurške potrebe
kopče za kravate
kopče za obuću
kopče za odjeću
kopče za pojase
kopče za skije
kopita (kovački alat za obrezivanje konjskih kopita)
kopita životinja
koprenice, odjeća [mali velovi]
kopriva
kora kvilaje za čišćenje [vrsta biljke]
kora od limuna ili naranče
korali
korbači [bičevi]
kore za farmaceutske potrebe
kore, sirove
korekcijska sočiva [optika]
korektori, tečni [kancelarijski pribor]
1
1
4
7
8
2
2
26
26
26
16
26
6
10
14
26
26
26
28
8
20
25
31
3
29
20
18
5
31
9
16
010044
010380
040055
070397
080234
020050
020114
260088
260097
260010
160011
260022
060298
100007
140033
260001
260010
260031
280066
080132
200179
250123
310096
030093
290115
200071
180061
050132
310139
090159
160103
123
korekturne trake [kancelarijski pribor]
korice za blokove s čekovima
korice za neuvezane časopise
korice za posjetnice
korice za sablje
korijenje (mašine za rezanje korijenja)
korijenje za prehranu
korita (metalna korita) [rezervoari]
korita [posude za pranje rublja]
korita za hranjenje životinja
korita za malter (metalna korita za žbuku)
korita za malter [nemetalna]
korita za malter, nemetalna [mortarke]
korita za piće (automatska korita za piće)
korita*
korita, nemetalna [naćve]
kormila
korneti, muzički instrumenti [trubice]
kornjačevina
kornjačevina (zamjene kornjačevine)
korov (proizvodi za uništavanje korova) [herbicidi]
korov (sprave za uklanjanje korova)
korozija (sredstva za zaštitu od korozije)
korozivni proizvodi
korozo [američka palma]
korpe (specijalne korpe prilagodjene za motocikle)
korund [abrazivno sredstvo]
kosa (boje za kosu)
kosa (ekstenzije za kosu)
kosa (elektrotermičke naprave za kovrdžanje kose)
kosa (igle za kosu)
kosa (ljudska kosa)
kosa (medicinski preparati za rast kose)
16
16
16
18
8
7
31
6
21
21
6
20
20
11
21
20
12
15
20
20
5
8
2
1
20
12
3
3
26
11
26
26
5
124
160357
160333
160035
180021
080125
070121
310114
060398
210106
210074
060279
200206
200206
110001
210002
200207
120070
150031
200089
200045
050204
080096
020010
010214
200076
120254
030062
030040
260125
110548
260041
260126
050394
kosa (metalni uvijači za kosu)
kosa (mrežice za kosu)
kosa (naprave za šišanje kose) električne i neelektrične
kosa (pletenice od kose)
kosa (preparati za kovrdžanje kose)
kosa (ručne sprave za kovrdžanje kose)
kosa (sredstva za bojenje kose)
kosa (sušila za kosu) [uređaji]
kosa (trakice za kosu)
kosa (ukosnice za kosu)
kosa (ukrasni predmeti za kosu)
kosa, vještačka
košare posebno proizvedene za bicikle
košare za pisma
košare za rublje
košare, nemetalne
košarice (metalne košarice)
košarice za domaćinstvo
košarice za hleb
košarice za otpatke
košarice, nemetalne *
kose (brusevi za kose)
kose (metalne ručice za kosu)
kose (prestenovi za kose)
kose za travu
koševi za utovar i istovar, metalni nemehanički
kosi rez (spravice za kosi rez)
kosilice
kosilice (noževi kosilica)
kosilice za travnjake [mašine]
kosilice za travnjake [ručni alat]
kosišta, nemetalna
kosmografski instrumenti
8
26
8
26
3
8
3
11
26
26
26
26
12
16
20
20
6
21
20
21
20
8
6
8
8
6
8
7
7
7
8
20
9
125
080058
260042
080219
260044
030041
080126
030040
110095
260013
260040
260038
260043
120248
160101
200143
200243
060199
210266
200021
210340
200072
080115
060378
080114
080113
060418
080253
070051
070188
070201
080127
200111
090161
košnice (okviri za košnice)
košnice (podloge u košnicama)
košnice (saće od voska za košnice)
koštani cement za hirurgiju i ortopediju
kosti (jestivo ulje od kostiju)
kosti (ugljenik od životinjskih kostiju)
kosti (ulje od kostiju) industrijsko
kostur na sedlima
kosturi vozila (premazi za zaštitu kostura vozila)
kosturi vozila [šasije]
košulje
košulje (naprave za rastezanje košulja)
košulje (umeci na košuljama)
košulje (zasebno načinjena prsa za košulje) [plastroni]
košulje s kratkim rukavima
košulje za umobolne
kotlovi
kotlovi (materijali za sprečavanje isijavanja topline u kotlovima)
kotlovi (metalni kotlovi)
kotlovi s pregrijnim cijevima [bojleri]
kotlovi za centralno grijanje (cijevi kotlova za centralno grijanje)
kotlovi za grijanje (odvodne cijevi u svodu kotlova za grijanje)
kotlovi za grijanje (uređaji za napajanje kotlova za grijanje)
kotlovi za grijanje [peći]
kotlovi za praonice
kotlovi, nemetalni
koturaljke
koturaljke s točkićima u nizu
koturovi za trake sa mastilom
kovačke peći, prenosive
kovački maljevi [batovi]
kovački maljevi [maljevi]
kovački mjehovi
20
20
20
5
29
1
4
18
2
12
25
21
25
25
25
10
21
17
6
11
11
11
11
11
11
20
28
28
16
11
8
8
7
126
200040
200004
200039
050385
290092
010167
040067
180004
020040
120069
250042
210072
250072
250043
250044
100041
210070
170026
060354
110047
110078
110264
110273
110077
110063
200081
280098
280182
160043
110149
080157
080157
070351
kovrdžanje kose (ručne sprave za kovrdžanje kose)
kovrdžanje kose (sredstva za kovrdžanje kose)
kovrdžanje kose (ukosnice za kovrdžanje kose)
kovrdžava kosa (sredstva za ravnanje prirodno kovrdžave kose)
koža (abrazivni sunđeri za kožu)
koža (boja za kožu)
koža (farmaceutski proizvodi za njegu kože)
koža (hemijski proizvodi za impregnaciju kože)
koža (hemijski proizvodi za osvježavanje kože)
koža (hemijski proizvodi za postizanje nepropusnosti kože)
koža (imitacije kože)
koža (kit za kožu)
koža (kozmetički proizvodi za njegu kože)
koža (kreme za čišćenje kože)
koža (ljepila za kožne proizvode)
koža (mašine za izradu kožnih proizvoda)
koža (nagrizajuća sredstva za kožu)
koža (proizvodi za konzervisanje kože) [ulja i masti]
koža (proizvodi za štavljenje kože)
koža (proizvodi za štavljenje životinjskih koža)
koža (sredstva za prvu obradu kože)
koža (štavljena koža za čišćenje)
koža (štavljena koža) nije za čišćenje
koža (uređaji za mjerenje debljine životinjske kože)
koža (uzice od kože)
koža (vještačka koža)
koža (životinjska koža)
koža za bubnjeve
koža za poliranje
koža, sirova ili poluobrađena
koža, vještačka za hirurške potrebe
koža, životinjska (sprave i pribor za skidanje životinjske kože)
kožarnice (sumak za upotrebu u štavljenju)
8
3
26
3
21
2
5
1
1
1
18
1
3
3
1
7
2
4
1
1
1
21
18
9
18
18
18
15
21
18
10
8
1
127
080126
030041
260039
030133
210331
020033
050239
010224
010175
010364
180042
010192
030142
030023
010222
070136
020057
040086
010215
010216
010223
210263
180094
090171
180036
180042
180002
150059
210100
180039
100125
080019
010504
kožarnice (ulje za štavljenje kože)
kožarstvo (boje za kožarstvo)
kože od foke [za oblaganje skija]
kože od klaoničke stoke
kožice [opnice dobijene od debelog goveđeg crijeva]
kozmetičke boje
kozmetički neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]
kozmetički pribor
kozmetički proizvodi
kozmetički proizvodi za mršavljenje
kozmetički proizvodi za životinje
kozmetika (ukrasni detalji za kozmetičku upotrebu)
kozmetitički losioni (ubrusići namočeni u kozmetičke losione)
kožna odjeća
kožne niti
kožne trake za obrub [kožnate trake koje obućari ušivaju između dvije deblje kože na obući]
kožni komadići za vrhove biljarskih štapova
kožni povodci, uzice
kožni proizvodi (kreme za kožne proizvode)
kožni proizvodi (sredstva za čišćenje kožnih proizvoda)
kožni proizvodi (sredstva za konzervisanje kožnih proizvoda) [laštila]
kožni ukrasi za namještaj
krađa (alarmi protiv krađe)
krađa (električne uređaji protiv krađe)
krađa vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila)
krađa vozila (uređaji za zaštitu vozila od krađe)
krajevi osovina [rukavci]
kramponi [metalni kramponi za led]
kramponi za obuću za fudbal
krampovi
krastavci, svježi
krastavci, ukiseljeni
kraste (jastuci za sprečavanje nastajanja krasti)
128
1
2
28
18
18
3
3
21
3
3
3
3
3
25
18
25
28
18
3
3
3
18
9
9
12
12
12
6
25
8
31
29
10
010350
020069
280100
180088
180008
030156
030064
210087
030065
030177
030063
030181
030197
250151
180040
250118
280122
180005
030074
030025
030061
180041
090511
090497
120211
120200
120120
060102
250134
080044
310037
290028
100195
kratke bluze
kratke čarape [sokne]
kratki kaputi [sakoi]
kravate
kravate (igle za kravate)
kravate (kopče za kravate)
kravate (sprave za čuvanje oblika kravata)
kravate (umjetničke kravate)
krckalice za orahe
kreč
kreč (proizvodi od kreča za farmaceutske potrebe)
kreč za bijeljenje
kreč za stočnu hranu
krečni vodeni rastvor za premazivanje zidova
krečni acetat
krečni glinac
krečni hlorid
krečni kamen (krečni kamen)
krečni kamen [kamen]
krečni karbonat
krečno mlijeko za bojenje zidova [vodena boja za zidove]
kreda (držači krede)
kreda u sirovom obliku
kreda za bilijarske štapove
kreda za čišćenje
kreda za krojačke potrebe
kreda za litografiju
kreda za obilježavanje
kreda za pisanje
kreditne kartice (neelektrične prese za kreditne kartice)
krekeri
kreme za kozmetičke potrebe
kreme za kožne proizvode
25
25
25
25
14
14
21
25
8
19
5
2
31
2
1
19
1
19
19
1
2
16
19
28
3
16
16
16
16
16
30
3
3
129
250084
250036
250121
250060
140151
140033
210094
250157
080215
190052
050074
020110
310028
020042
010171
190211
010173
190043
190043
010172
020020
160112
190072
280020
030067
160111
160110
160193
160109
160345
300174
030071
030074
kreme za medicinske potrebe [pomade]
kremen za upaljače
kreozot za farmaceutske potrebe
kreozot za hemijske potrebe
kreozot za konzervisanje drva
krep [tkanina]
krepon [tkanina]
kreveti (gornji pokrivači za krevete)
kreveti (grijalice za krevete)
kreveti (hidrostatski kreveti) nemedicinski
kreveti (kostur kreveta)
kreveti (metalna oprema za krevete)
kreveti (metalni točkići za krevete)
kreveti (nemetalna oprema za krevete)
kreveti (nemetalni točkići za krevete)
kreveti (papirni pokrivači za krevete)
kreveti (pokrivači za krevete)
kreveti (strunjače za krevete)
kreveti *
kreveti [bolnički]
kreveti posebno konstruisani za njegu bolesnika
krevetići za lutke
kriket (torbe za kriket)
krila propelera za avione
kriogeni proizvodi
kripton
kriške voća
kristal (gorski kristal)
kristali (natrijumovi kristali za čišćenje)
kristalizovano voće
kristalni proizvodi
krivuljari [pribor za crtanje krivulja]
krmena vesla
5
34
5
1
2
24
24
24
11
20
20
6
6
20
20
24
24
20
20
20
10
28
28
8
1
1
29
19
3
29
21
16
12
130
050207
340027
050326
010602
020056
240035
240036
240029
110304
200230
200026
060393
060166
200124
200139
240032
240114
200185
200102
200138
100173
280085
280047
80119
010221
010372
290131
190073
030072
290035
210098
160107
120131
krojačke biste
krojačke krede
krojačke lutke
krojački metri
krojački pribor *[osim konca ]
krojački vosak
krojenje (sprave za označavanje ruba na suknjama pri krojenju)
krojevi (navlake za krojeve)
krojevi za šivanje odjevnih predmeta
krompir (niskokalorični čips od krompira)
krompiri
krompiri (pahuljice od krompira)
krompirići (prženi krompirići) [čips]
krompirovo brašno za industriju
krompirovo brašno za prehranu
kroton (kora krotona)
krotonski aldehid
krovići dječjih kolica
krovići, platneni za dječja kolica
krovišta (asfaltni premazi za krovišta)
krovišta (metalna krovišta)
krovišta (metalni oluci za odvod kišnice)
krovišta (nemetalna krovišta s ugrađenim solarnim ćelijama)
krovišta (nemetalni krovni oluci)
krovišta (sastavci krovova [sljemena])
krovišta, nemetalna
krovne grede [rogovi]
krovni pokrivači (metalni krovni pokrivači)
krovni pokrivači, nemetalni
krovni sastavi (metalni, žljebasti krovni sastavi)
krovni škriveljac (kuke za letvice)
krovni vijenci (metalni krovni vijenci)
krovni vijenci (metalni ukrasi na krovnim vijencima)
20
16
20
9
26
3
9
16
16
29
31
29
29
1
30
5
1
12
12
19
6
6
19
19
19
19
19
6
19
6
6
6
6
131
200038
160111
200064
090169
260070
030055
090313
160214
160212
290176
310110
290154
290019
010444
300114
050105
010220
120165
120164
190082
060252
060098
190240
190066
190009
190173
190009
060350
190071
060195
060351
060343
060344
krovni vijenci (nemetalni ukrasi na krovnim vijencima)
krovni vijenci, nemetalni
krovovi (kobilice [grede] krovova)
krovovi (metalni pokrivači za krovove)
krovovi (nemetalni pokrivači za krovove)
krpe za čišćenje
krpe za čišćenje natopljene deterdžentom
krugovi (štampani krugovi)
krune za bušenje [dijelovi mašina]
krune za sondiranje [dijelovi mašina]
krunice [čisla]
krupica [griz]
kruškovača
kružne parne prese (prenosive, za tkanine)
kružni cilindri za mljevenje
kružni mlinovi
krv (uređaji za analizu krvi)
krv za medicinske potrebe
krvavice [suhomesnati proizvodi]
krvna plazma
krvni ugljenik
krzna [odjevni predmeti od krzna]
krzna [životinjske kože]
krzneni ogrtači [kaputi]
krzneni šalovi [ženski šalovi od krzna]
ksenon
ksilen
ksilofoni
ksilol
ksiloliti [drveni fosili]
kućice za domaće životinje
kućice za lutke
kućice za ptice
19
19
19
6
19
21
21
9
7
7
16
30
33
7
7
7
10
5
29
5
1
25
18
25
25
1
4
15
4
19
20
28
20
132
190065
190064
190009
060350
190071
210077
210113
090125
070449
070125
160083
300124
330021
070480
070141
070228
100087
050265
290013
050248
010168
250049
180067
250103
250074
010551
040078
150076
040077
190186
200009
280086
200109
kučina
kučine za čišćenje
kućišta [karoserije] (kit za kućišta)
kućišta džepnih satova
kućišta mašina
kućišta opruga satova
kućišta osovina (ležajevi kućišta osovina)
kućišta razglasa
kućišta za akumulatore
kućišta za mehanizme kopnenih vozila [ne za motore]
kućišta zidnih satova
kućne haljine
kućni brojevi, nesvjetleći, nemetalni
kućni brojevi, svjetleći
kućni kupaći ogrtači
kućni ljubimci (hrana za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (jastuci za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (kavezi za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (kutije s pijeskom za obavljanje nužde za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (mirisni pijesak za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (napici za kućne ljubimce)
kućni ljubimci (papir s pijeskom za kućne ljubimce) [stelja]
kućni ljubimci (šamponi za kućne ljubimce)
kuglana [igra]
kuglanje (uređaji i mehanizmi za kuglanje)
kugle za igru
kugle za šivenje čarapa
kugle, staklene
kuglice ležajeva
kuglice za hemijske olovke
kuglice za igru [špekule]
kuglični ležajevi
kuglični ležajevi
22
21
1
14
7
14
7
9
9
12
14
25
20
11
25
31
20
21
21
31
31
31
3
28
28
28
26
21
7
16
28
7
7
133
220014
210312
010649
140144
070040
140014
070289
090087
090008
120058
140044
250033
200155
110196
250033
310138
200271
210302
210306
310147
310142
310146
030196
280106
280031
280030
260020
210044
070339
160253
280023
070049
070338
kuglični ležajevi (prestenovi za kuglične ležajeve)
kuhinjska sol
kuhinjske posude
kuhinjske, električne mašine *
kuhinjski kalupi
kuhinjski pribor
kuhinjski pribor - posuđe
kuhinjsko posuđe (crno kuhinjsko posuđe)*
kuke (metalne kuke vješalica za kapute)
kuke (metalne kuke za pričvršćenje kablova ili cijevi)
kuke [željezna metalna roba]
kuke vješalica za odijela, nemetalne
kuke za čamce [brodarstvo]
kuke za izuvanje čizama
kuke za stege [sitna metalna roba]
kuke za vješanje kotlova
kuke za vuču vozila
kuke za zavjese
kuke, brodske
kuke, plastične za pričvršćivanje kablova ili cijevi
kukice [krojački pribor]
kukice za kopčanje dugmića na obući
kukice za vezenje
kukice za zavjese
kukolj (hemijski proizvodi za uništvanje kukolja)
kukuljice svilene bube za ljudsku hranu
kukuruz
kukuruz (ulje od kukuruza)
kukuruz, mljeveni
kukuruz, prženi
kukuruzna kaša, griz
kukuruzna stočna pogača
kukuruzne kokice [pucanci]
7
30
21
7
21
21
21
21
6
6
6
20
12
21
6
6
12
20
12
20
26
21
26
20
5
29
31
29
30
30
30
31
30
134
070339
300049
210272
070445
210103
210273
210159
210026
060352
060313
060105
200080
120036
210041
060191
060103
120017
200177
120036
200016
260052
210223
260051
200176
050222
290151
310082
290058
300091
300092
300198
310083
300044
kukuruzne pahuljice
kukuruzno brašno
kultivatori [mašine]
kultura klica za bakteriologiju
kulture bakterija (inkubatori za kulture bakterija)
kulture bioloških tkiva za medicinske svrhe
kulture bioloških tkiva za veterinarske svrhe
kulture bioloških tkiva, osim za medicinske ili veterinarske svrhe
kulture mikroorganizama [ne za medicinske ili veterinarske potrebe]
kulture mikroorganizama za medicinske ili veterinarske potrebe
kundaci pušaka
kupaći kostimi
kupanje (cipele za kupanje)
kupanje (kapice za kupanje)
kupanje (kozmetički preparati za kupanje)
kupanje (metalne kabine za kupanje)
kupanje (muške kupaće gaće)
kupanje (ogrtači za kupanje)
kupanje (sandale za kupanje)
kupanje (soli za kupanje) ne za medicinske potrebe
kupanje (veš za kupanje, osim odjevnih predmeta)
kupaonice (aparati za kupaonice)
kupaonice (grijalice za kupaonice)
kupaonice (instalacije za kupaonice)
kupe [velike čaše] s poklopcem
kupke (blato za kupke)
kupke (medicinske kupke)
kupke (soli za medicinske kupke)
kupke (terapeutski preparati za kupke)
kupke na kade za sjedenje (kade za kupke na kade za sjedenje)
kupke s kiseonikom
kupke s toplim vazduhom (uređaji za kupke s toplim vazduhom)
kupke s vrtložnom vodom
30
30
7
5
9
5
5
1
1
5
13
25
25
25
3
6
25
25
25
3
24
11
11
11
21
5
5
5
5
11
5
11
11
135
300043
300059
070138
050036
090556
050405
050406
010658
010596
050213
130037
250126
250005
250124
030016
060308
250125
250127
250004
030175
240005
110037
110038
110039
210291
050059
050041
050302
050045
110035
050043
110017
110291
kupke, medicinske (morska voda za medicinske kupke)
kurakao
kurare [otrov]
kurje oči (pribor za rezanje kurjih očiju)
kurje oči (proizvodi protiv stvaranja kurjih očiju)
kuskus [vrsta tjestenine]
kutijaste bušilice
kutije (metalne kutije za alat) [prazne]
kutije (metalne kutije za novac)
kutije (metalni zatvarači za kutije)
kutije (muzičke kutije)
kutije (neelektrični otvarači kutija)
kutije [glasačke kutije]*
kutije od kože i od kože i kartona
kutije od kože za šešire
kutije od običnih metala
kutije od vulkanizovanih vlakana
kutije od vulkanizovanih vlakana
kutije posebno namijenjene za medicinske instrumente
kutije s draguljima za mehanizme satova
kutije s poklopčićem [električna struja]
kutije za alat (prazne, metalne kutije za alat)
kutije za čaj
kutije za cigare
kutije za cigare opremljene ovlaživačem
kutije za cigarete
kutije za hleb
kutije za hranu (metalne kutije za hranu)
kutije za igračke
kutije za isprave
kutije za konzerve, metalne
kutije za mikroskopska stakalca
kutije za nakit
5
33
5
10
5
30
8
6
6
6
15
8
21
18
18
6
18
18
10
14
9
6
21
34
34
34
21
6
20
18
6
9
14
136
050044
330011
050106
100062
050098
300163
080081
060423
060029
060048
150052
080169
210226
180091
180023
060295
180098
180098
100116
140145
090131
060424
210038
340015
340038
340016
210310
060392
200256
180073
060093
090128
140166
kutije za papirne proizvode [kancelarijske potrepštine]
kutije za papirne ubruse
kutije za pečate
kutije za sapun
kutije za satove
kutije za šivaći pribor
kutije za slikarske boje [školski pribor]
kutije za suve kolačiće
kutije za toaletni pribor
kutije za užinu
kutije*
kutije, drvene ili plastične
kutije, kartonske ili papirne
kutije, kožne ili od kartonske kože
kutije, ručni
kutije, staklene
kutlače za vino
kuvala
kuvanje (električne naprave za kuvanje)
kuvanje (sredstva za pomaganje kuvanja za industrijske potrebe)
kuvanje (uređaji i postrojenje za kuvanje)
kvačice [kancelarijski pribor]
kvačice za ceduljice
kvačice za papire
kvačice za veš
kvačila [mjenjači] ne za kopnena vozila
kvačila [ne za kopnena vozila]
kvačila točkova vozila
kvačila za kopnena vozila
kvačila za kopnena vozila [mjenjači]
kvake (metalne kvake za vrata)
kvake vrata [skakavice]
kvake, nemetalne
16
21
16
21
14
26
16
21
18
21
18
20
16
18
18
21
8
11
11
1
11
16
16
16
21
7
7
12
12
12
6
6
20
137
160289
210036
160259
210037
140039
260049
160217
210317
180093
210325
180115
200228
160280
180089
180085
210243
080260
110210
110107
010557
110109
160116
160353
160202
210313
070174
070385
120060
120003
120111
060216
060022
200277
kvarc [gorski kristal]
kvarcne lampe za medicinske potrebe
kvas [bezalkoholno piće]
kvasac
kvasac kao dijejtetski dodatak prehrani
kvasac u pastilama [ne za medicinske potrebe]
kvasac za farmaceutsku upotrebu
kvasac za stoku
kvasija [biljka] za medicinske potrebe
kvilajla [biljka] (kora kvilajle) za čišćenje
laboratorije (specijalna odjeća za laboratorije)
laboratorije (specijalni namještaj za laboratorije)
laboratorijske centrifuge
laboratorijske svijetiljke
laboratorijski eksperimenti (peći za laboratorijske eksperimente)
laboratorijski gorionici
laboratorijski poslužavnici
ladice
lak (zubarski lak)
lakmusov papir
lakovi (proizvodi za uklanjanje lakova)
lakovi (prozirni lakovi)*
lakovi (razrjeđivači za lakove)
lakovi (sredstva za skidanje lakova)
lakovi [neprozirni] (razrjeđivači za neprozirne lakove)
lakovi [neprozirni]*
lakovi [prozirni] (sumak za prozirne lakove)
lakovi za izolaciju
lakovi za kosu
lakovi za nokte
laktometri [mljekomjeri]
laktoza [mliječni šećer] za farmaceutsku upotrebu
laktoza [sirovina]
19
10
32
30
5
30
5
31
5
3
9
9
9
11
9
11
9
20
5
1
3
2
1
3
2
2
2
17
3
3
9
5
1
138
190073
100130
320048
300086
050424
300180
050194
310077
050254
030093
090691
090315
090698
110176
090568
110058
090177
200192
050112
010419
030085
020003
010606
030088
020054
020115
020102
170057
030201
030032
090317
050192
010674
laktoza za industrijske svrhe
laktoza za prehrambene svrhe
lampe za zavarivanje
lampioni
lan, sirovi [stupani]
lančane pile
lancete [nožići]
lanci (metalni lani)*
lanci (sigurnosni lanci)
lanci (spojnice za lance)
lanci (upravljački lanci) [osim lanaca za kopnena vozila]
lanci liftova [dijelovi mašina]
lanci protiv klizanja
lanci za bicikle
lanci za liftove [dijelovi mašina]
lanci za premjer [geodetski]
lanci, pogonski za kopnena vozila
lančići [nakit]
lančići za naočare
lančići za satove
lanene cijevi
lanene tkanine
laneni konac
laneno brašno (stočna hrana)
laneno brašno za farmaceutsku upotrebu
laneno sjeme kao dodatak prehrani
laneno sjeme za farmaceutsku upotrebu
laneno sjeme za farmaceutsku upotrebu
laneno sjeme za ljudsku potrošnju
laneno sjeme za stočnu hranu
laneno ulje kao dijetetski dodatak prehrani
laneno ulje za upotrebu u kulinarstvu
lanolin [masni znoj na ovčijoj vuni]
1
1
7
11
22
7
10
6
6
6
7
7
12
12
7
9
12
14
9
14
17
24
23
31
5
5
5
5
30
31
5
29
4
139
010673
010672
070532
110185
220056
070484
100077
060068
060071
060073
070425
070491
120014
120061
070491
090056
120226
140024
090115
140025
170065
240067
230013
310079
050190
050421
050162
050162
300212
310151
050422
290175
040074
lansiranje raketa [izbacivanje](metalne rampe za lansiranje raketa)
lansirne rampe za rakete, nemetalne
lantan
larve (proizvodi za uništavanje larvi)
laseri za medicinske potrebe
laseri za nemedicinske potrebe
lateks [biljna smola] [kaučuk]
lava (kamen lave za roštilje)
lavandina vodica
lavandino ulje
lažni rubovi
lecitin kao dijetetski dodatak prehrani
lecitin za industrijske svrhe
lecitin za medicinsku upotrebu
lecitin za prehrambenu industriju
lecitin za upotrebu u kulinarstvu
led (kramponi za led) [kramponi]
led (metalni kalupi za led)
led (posude za led)
led (prenosivi, neelektrični uređaji za pravljenje leda)
led (šila za led)
led (suvi led) [ugljen dioksid]
led (uređaji i mašine za pravljenje leda)
led (vrećice s ledom za medicinske potrebe)
LED diode [rasvjetni uređaji]
led za rashlađivanje
led, sirovi [prirodni ili vještački]
ledeni čaj
ledenice
legura srebro-nikal
legure (žica od metalnih legura) za strujne osigurače
legure običnih metala
legure plemenitih metala
6
19
1
5
10
9
17
11
3
3
26
5
1
5
1
29
6
6
21
21
8
1
11
10
11
30
30
30
11
6
9
6
14
140
060159
190108
010375
050193
100106
090323
170064
110326
030090
030116
260056
050431
010664
050313
010663
290177
060149
060150
210196
210261
080128
010333
110167
100094
110333
300076
300075
300186
110168
060016
090505
060269
140104
legure plemenitih metala za zubarstvo
legure, metalne (hemikalije za ubrzavanje dobijanja metalnih legura)
lemilice, električne
lemljenje (metalne šipke za lemljenje)
lemljenje (proizvodi za lemljenje)
lemljenje (sredstva za lemljenje)
lemne legure
lenjiri [mjerni instrumenti]
lenjiri [rasklopna] za stolarske potrebe
lenjiri za crtanje
lenjiri, četvrtasta
lenjiri, mala za štamaprstvo
lente [široki pojasevi]
lepeze
leptiri (mrežice za leptire)
letci, flajeri
leteći tanjiri [igračke]
letjelice [vazdušne lađe]
letve (metalne letve)
letve, nemetalne
letvice za okvire
letvice za zatvaranje spojeva
ležajevi (igličasti ležajevi)
ležajevi (ležajevi protiv trenja kod mašina ili motora)
ležajevi (nosači ležajeva)
ležajevi (oslonci ležajeva) [mašine]
ležajevi [dijelovi mašina]
ležajevi za prijenosne osovine
ležaji (prestenovi kugličnih ležaja)
ležaji [kreveti] u vozilima
libela [instrumenti za postizanje ravnina]
libela s fokusom
lice (bjelilo, rumenilo za lice)
5
1
7
6
1
1
6
9
9
16
16
16
25
20
28
16
28
12
6
19
20
19
7
7
7
7
7
7
7
12
9
9
3
141
050010
010045
070529
060302
010137
010583
060053
090284
090343
160234
160069
160235
250070
200110
280165
160360
280158
120184
060160
190109
200226
190185
070338
070396
070091
070091
070130
070290
070339
120081
090362
090333
030102
ličilačke boje [zidne] (proizvodi za uklanjanje ličilačkih boja)
ličilački valjci
liftovi
liftovi (upravljački uređaji dizala)
liftovi (upravljački uređaji za dizala)
lignit
ligroin
lijepak
lijepljene fotografija (aparati za lijepljenje fotografija)
lijev (sirovi ili poluobrađeni lijev)
lijevanje (proizvodi za lijevanje) u lijevaonicama
lijevano željezo (ručne sprave za prijenos lijevanog željeza)
lijevci
lijevci razglasa
lijevci za istovar, metalni
liker od peperminta
likeri
likeri (preparatii za pravljenje likera)
likeri (servisi za likere)
likeri (sredstva za bojenje likera)
likeri [gorki]
lim (mašine za pravljenje otisaka na limu)
limitatori [električna struja]
limonit
limovi
limun (eterično limunsko ulje)
limunada
limunada (sirup za limunadu)
limuni, svježi
limunska kiselina za industriju
linoleum [voštano platno]
linter [kratka vlakna od čiste celuloze]
lire [muzički intrumenti]
3
16
7
7
7
4
4
1
16
6
1
8
21
9
7
33
33
32
21
2
33
7
9
6
6
3
32
32
31
1
27
22
15
142
030087
160215
070023
070540
070540
040062
040045
010334
160219
060133
010307
080176
210121
090575
070145
330001
330015
320024
210155
020088
330003
070216
090165
060163
060376
030056
320020
320023
310032
010199
270014
220101
150046
lišće (proizvodi za skidanje lišća)
lišće biljaka (sjajila za lišće biljaka)
lisice
liskun [liskun] (šljokice od tinjca)
liskun, sirovi ili poluobrađeni
listovac [škriljac]
listovi [papirnati proizvodi]
listovi, plastični [folije] za poljoprovredne potrebe
litijum
litijumov oksid (voda litijumovog oksida)
litin [litijumov oksid ili hidroksid]
litografija (kreda za litografiju)
litografija s bojama
litografije [kamenotisci]
litografski kamen
litografski umjetnički predmeti
livaonice (proizvodi za lijevanje za livaonice)
livaonice (vezivna sredstva za livaonice)
livaonice čelika (pretvarači za livaonice čelika)
livaoničke mašine
livaonički kalupi, nemetalni
livaonički metalni kalupi
livreje [odore]
logaritamski kompjuteri
loj za prehranu
lojna kiselina
lokomotive
lokomotive (dimnjaci lokomotiva)
lokomotive željezničkih vagona
lončarska glina
lončarski stolovi
lonci
lonci (poklopci lonaca)
1
3
6
26
17
19
16
17
1
32
1
16
16
16
16
16
1
1
7
7
19
6
25
9
29
1
12
12
12
19
7
21
21
143
010236
030212
060181
260071
170070
190059
160074
170111
010379
320014
010378
160110
160090
160187
160188
160029
010307
010306
070003
070196
190091
060384
250093
090102
290108
010474
120138
120229
120047
190011
070420
210101
210092
lonci (zatvarači poklopaca za lonce)
lonci ili kotlovi velikih dimenzija, za kuvanje
lonci za cvijeće
lonci za kuvanje na pari, neelektrični
lonci za kuvanje pod pritisakom, električni
lonci za kuvanje pod pritiskom, neelektrični
lopate [alat]
lopate [ašovi]
lopate, mehaničke
lopatice [kuhinjski pribor]
lopatice [stolni pribor]
lopatice za boje
lopatice za iskapanje biljaka
lopatice za torte
lopte za igru
lopte za igru(vazdušnice za lopte za igru)
loptice od kukuruznog brašna s vodom ili mlijekom
loptice za badminton
losioni (kapilarni losioni)
losioni (kozmetički losioni)
losioni za farmaceutsku upotrebu
losioni za kosu
losioni za upotrebu poslije brijanja
losioni za veterinarsku upotrebu
losioni, farmaceutski (maramice natopljene farmaceutskim losionima)
lososi
lov (mamci za lov)
lovačke torbe
lovački noževi
lovačko vatreno oružje
lovna divljač
ložišta (rešetke ložišta)
lubrikanti za ličnu seksualnu upotrebu
21
11
21
21
11
21
8
8
7
21
21
8
8
21
28
28
30
28
3
3
5
3
3
5
5
29
28
18
8
13
29
11
5
144
210091
110048
210133
210322
110254
210236
080110
080111
070070
210330
210102
080013
080086
210177
280011
280001
300197
280116
030034
030122
050191
030034
030200
050220
050374
290107
280180
180019
080053
130026
290050
110152
050408
lučne lampe
lučne lampe (ugljenik za lučne lampe)
luk (pribor za gađanje lukom)
luk, sviježi [povrće]
lukovi za gađanje
lukovice cvjeća
lule
lule (četkice za čišćenje lula) [pribor za pušače]
lule (upijajući papir za lule)
lupe (uređaji za povećanje) [fotografska djelatnost]
lupe [optika]
lupe za vlakna
lupulin za farmaceutsku upotrebu [žuti prah dobijen iz hmelja]
lusteri
lutetijum
lutke (bočice s dudom za lutke)
lutke (kreveti za lutke)
lutke (kuće za lutke)
lutke (odjeća za lutke)
lutke (pozorišne lutke) [marionete]
lutke (sobe za lutke)
lutke [igračke]
lutke za ispitivanje sigurnosti pri sudaru vozila
lutke za odrasle [erotske]
lužnata sol [tečni amonijak]
ljekarna-apoteka (ormari za apoteke)
ljekovi (posudice za davanje lijekova)
ljekovi za čišćenje krvi
ljekovi za humanu medicinu
ljekovi za jačanje živaca
ljekovi za veterinarske potrebe
ljekovi za zubarske potrebe
ljekovite trave
11
11
28
31
28
31
34
34
34
9
9
9
5
11
1
28
28
28
28
28
28
28
9
10
1
20
10
5
5
5
5
5
5
145
110023
110072
280008
310092
280007
310091
340009
340026
340011
090021
090328
090136
050197
110133
010153
280016
280085
280086
280103
280087
280104
280088
090697
100219
010037
200015
100115
050117
050328
050152
050329
050327
050170
ljekoviti čajevi za medicinske svrhe
ljekovito blato
ljekovito korijenje
ljepenka [karton] *
ljepila [apreture]
ljepila za industriju
ljepila za kozmetičke potrebe
ljepila za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepila za plakate
ljepila za pločice za oblaganje
ljepila za učvršćenje umjetne kose, brkova, brada
ljepila za zidne tapete
ljepila za zubne proteze
ljepilo (električni raspršivači ljepila)
ljepilo (posude za ljepilo)
ljepilo (uređaji za grijanje ljepila)
ljepilo, gluten (ne za kancelarijsku upotrebu ili domaćinstvo)
ljepivo [nije za papirnate proizvode ili za domaćinstvo]
ljepivo iz žita [gluten] pripremljen kao hrana
ljepivo za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
ljepljive materije za hirurške zavoje [adezivi]
ljepljive materije za industriju [adezivi]
ljepljive materije za papirnate proizvode i za domaćinstvo
ljepljive tkanine koje se lijepe toplim postupkom
ljepljive trake (držači ljepljivih traka) [mašine]
ljepljive trake [nisu za medicinske potrebe, za papirnice ni za kućanstvo]
ljepljive trake za dizalice (prijanjajući kaiševi)
ljepljive trake za medicinske potrebe
ljepljive trake za papirnate proizvode ili za domkaćinstvo
ljepota (maske za ljepotu)
lješnik
ljuljaške (konji-ljuljaške) [igračke]
ljuljaške [ljuljaške]
5
5
5
16
1
1
3
16
1
1
3
1
5
7
21
11
1
1
30
16
1
1
16
24
7
17
7
5
16
3
31
28
28
146
050240
050058
050260
160075
010202
010600
030199
160290
010028
010573
030001
010203
050003
070476
210084
110100
010615
010615
300078
160264
010022
010002
160265
240001
070004
170085
070314
050294
160267
030020
310087
280014
280010
ljuska kokosovog oraha
ljuskari [rakovi] neživi
ljuske (noževi za uklanjanje ljusaka)
ljuštilice [mašine]
ljuštilice za žitarice
ljuštilice žitarica [mašine]
mačevanje (maske za mačevanje)
mačevanje (oružje za mačevanje)
mačevanje (rukavice za mačevanje)
mačevi
mačke (drva za grebanje za mačke)
mađioničari (pribor za mađioničare)
magla (eksplozivni signali za maglu)
magla (neeksplozivni signali za maglu)
magneti (svici elektromagneta)
magneti (ukrasni magneti)
magneti za paljenje
magneti*
magnetna traka (sklopovi s magnetnom trakom) [informatika]
magnetne kartice [kodirane]
magnetne table
magnetne trake
magnetne trake (magnetofoni s magnetnim trakama)
magnetne trake (uređaji za demagnetizovanje magnetnih traka)
magnetne žice
magnetni fluidi za industrijske potrebe
magnetni nosioci podatake
magnetoskopi
magnezijum
magnezijum za farmaceutske potrebe
magnezijumov cement
magnezijumov hlorid
magnezijumov karbonat
31
29
8
7
7
7
28
28
28
8
20
28
13
9
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
1
9
9
6
5
19
1
1
147
310033
290037
080095
070454
070089
070089
280131
280130
280132
080208
200264
280105
130064
090524
090024
090660
070244
090023
090609
090599
090533
090078
090077
090076
090256
010642
090607
090536
060169
050127
190118
010383
010147
magnezijumova žica [rasvjeta]
magnezit
majolika
majonez
ma-jong [kineska igra]
makadam
makaroni [vrsta tjestenine]
makaze
makaze (električna makaze) [sjekači]
makaze (električne makaze za metal)
makaze za hirurgiju
makaze za metal
makaze za metal (oštrice makaza za metal)
makaze za nokte, električne ili neelektrične
makaze za obrezivanje svijeća
makaze za porubljivanje
makaze za rezanje krutih predmeta *
makete (građevinske makete)
makete (kompleti za izradu maketa)
mala djeca (marame [ešarpe] za nošenje male djece)
maljevi [ručni alat]
maljevi za drobljenje kamena
maljevi za nabijanje [alat]
maljevi za nabijanje [mašine]
maljevi za nabijanje zemlje [alat za putare]
malter (metalna korita za za mješanje maltera)
malter za gradnju [mort]
maltoza
mamac [pribor za pecanje]
mamci (mirisni mamci za lov ili ribolov)
mamci za lov
mamci za lov ili za ribolov
mamci za pecanje, vještački
11
1
21
30
28
19
30
8
7
7
10
8
8
8
8
8
8
16
28
18
8
8
8
7
8
6
19
30
28
28
28
28
28
148
110190
010382
210157
300172
280160
190116
300090
080040
070106
070105
100058
080060
080061
080221
080164
080112
080076
160021
280198
180122
080155
080047
080172
070263
080083
060279
190053
300094
280154
280194
280180
280082
280002
mamci za pecanje, živi
mamuze
mandoline
mangan
manganat
manganov dioksid
mangovo drvo (kora mangovog drveta) za industrijske potrebe
mangrovo drvo (kora mangrovog drveta) za farmaceutske potrebe
manikirski pribor (električni manikirski pribor)
manikirski pribor (torbe za manikirski pribor)
manipulatori [industrijske mašine]
manometri
manžetne (dugmad za manžetne)
manžetne [odjevni predmeti]
manžetne za držanje pisaćeg pribora
marabut [tkanina ]
marame [ešarpe] za nošenje male djece
marame za pokrivanje vrata
marame, šalovi [fulari]
marame, šalovi za glavu
maramice namočene u kozmetičke losione
maramice od papira za skidanje šminke
maramice od tekstila za skidanje šminke
maramice od tekstila, toaletni
maramice, džepne od tekstila
marcipan [kolač od badema]
margarin
marinade
marke, poštanske
markeri [pisaći pribor]
markeri stranica u knjizi
masaža (aparati za masažu)
masaža (rukavice za masažu)
31
6
15
6
1
1
1
5
8
8
7
9
14
25
16
24
18
25
25
25
3
16
24
24
24
30
29
30
16
16
16
10
10
149
310132
060122
150049
060174
010384
010124
010385
050199
080243
080231
070421
090336
140122
250095
160045
240073
180122
250021
250069
250152
030197
160294
240101
240087
240078
300039
290078
300207
160260
160359
160249
100113
100092
masaža, estetska (aparati za estetsku masažu)
mašine (postolja mašina)
mašine za drobljenje za industriju [mašine]
mašine za glasanje
mašine za isušivanje robe (mašine za isušivanje )
mašine za izvlačenje mreža za ribolov [dizalice]
mašine za ljepljene, apretiranje (mašine za ugađanje)
mašine za ljuštenje [mašine]
mašine za mljevenje[mljevenje]
mašine za obradu teksta
mašine za odvajanje žita [mašine]
mašine za okretanje sijena [mašine]
mašine za pletenje
mašine za pletenje (kolica mašina za pletenje)
mašine za pletenje [mašine za pletenje]
mašine za pravljenje konopca (mašine za pravljenje konpca)
mašine za računanje
mašine za ravnanje [mašine za zemljane radove na putu]
mašine za razdvajanje pare od ulja [separatori ulja iz pare]
mašine za savijanje, oblikovanje [prese]
mašine za šivanje [šivaće mašine]
mašine za sječenje, drobljenje uglja (mašine za kopanje uglja)
mašine za skidanje kože [mašine]
mašine za slaganje [štamaprstvo]
mašine za udaranje, maljevi [mašine]
mašine za usisavanje vazduha
mašine za vadjenje korova (mašine za vadjenje korova)
mašine za vezanje u snopove [mašine]
mašine za vezivanje snopova [mašine]
mašine za zakivanje [mašine za postavljanje zakovica]
mašine, pisaći [električni ili neelektrični]
mašinske puške
mašinski leteći ležajevi
10
7
7
9
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
16
13
7
150
100063
070041
070419
090499
070239
070478
070013
070071
070090
090541
070169
070186
070057
070097
070374
070119
090103
070321
070152
070104
070128
070094
070157
070076
070043
070398
070344
070058
070052
070332
160132
130046
070337
mašinski pročvršćivači remena [metalne]
mašinski remeni
maskara
maskare [parfimerijski priozvod]
maske (ronilačke maske)
maske za anesteziju
maske za disanje
maske za disanje (filteri maski za disanje)
maske za disanje (filteri za maske za disanje)
maske za disanje [ne za vještačko disanje]
maske za karnevale
maske za ljepotu
maske za mačevanje
maske za medicinsko osoblje
maske, pozorišne
maske, zaštitne za radnike *
maskiranje (cerade za maskiranje)
maskiranje (mreže za maskiranje)
masline, konzervisane
masline, svježe
maslinovo ulje, jestivo
masne kisjeline
masne materije za proizvodnju jestive masti
6
7
3
3
9
10
10
9
9
9
28
3
28
10
28
9
22
22
29
31
29
1
29
060012
070074
030202
030132
090597
100112
100138
090263
090263
090113
280090
030020
280131
100205
280089
090338
220085
220009
290090
310093
290091
010340
290053
masne mrlje (proizvodi za uklanjanje masnih mrlja) [nijesu za upotrebu u proizvodnim operacijama]
masne mrlje (uređaji za uklanjanje masnih mrlja)
masnoće protiv rđe
mast (namazi za hleb koji sadrže mast)
mast od kokosa
mast za ishranu
masti (sredstva za izbjeljivanje masti)
masti (sredstva za razgradnju masti)
masti za farmaceutske potrebe
3
7
2
29
29
29
1
1
5
030077
070149
020079
290054
290121
290103
010339
010604
050225
151
masti za kozmetičke potrebe
masti za kožne proizvode
masti za medicinske potrebe
masti za prehranu
masti za rasvjetu
masti za veterinarske potrebe
masti, jestive
mastiljarnice
mastiljavi štapići
mateirjal za punjenje (materijali za šunjenje) ni gumeni ni plastični
matematički instrumenti
materijal za punjenje (gumeni ili plastični materijali za punjenje)
materijali za gradnju, nemetalni
materijali za punjenje (perje za punjenje)
materijali za punjenje (trave za punjenje)
materijali za punjenje (vuna za punjenje)
materijali za punjenje madraca
matice (metalne matice)
matice, nemetalne
matična mliječ kao dijetetski dodatak prehrani
matična mliječ za farmaceutsku upotrebu
matična mliječ*
matične ćelije za medicinske svrhe
matične ćelije za veterinarske potrebe
matične ćelije, osim za medicinske ili veterinarske svrhe
matiranje (alat za matiranje)
matiranje emajla i stakla (hemijska sredstva za matiranje emajla i stakla)
matiranje stakla (proizvodi za matiranje stakla)
matrice (kasete za matrice) [štamparstvo]
matrice [alat]
matrice [papirni proizvodi]
matrice za umnožavanje [šablone]
mazalice [mašine]
3
4
5
29
4
5
29
16
16
22
9
17
19
22
22
22
22
6
20
5
5
30
5
5
1
8
1
1
7
8
16
16
7
152
030111
040034
050163
290005
040039
050164
290005
160144
160334
220030
090339
170014
190197
220064
220044
220033
220007
060364
200097
050425
050316
300168
050403
050404
010657
080159
010520
010386
070081
080084
160161
160227
070204
mazalice za podmazivanje
maziva za obuću
mazut
mazut [tečno gorivo]
meci (čaure metaka)
meci (naprave za punjenje metaka)
meci [naboji]
med
med (bezalkoholni napitci od meda)
medalje
medaljoni [nakit]
medenjaci
medicinski alkohol
medicinski čaj
medicinski instrumenti (specijalne kutije za medicinske instrumente)
medicinski napitci
medicinski otpad (specijalne posude za medicisnki otpad)
medicinski pojasi
medicinski sapuni
medicinski uređaji i instrumenti
medovina [piće od vode i meda]
međukomunikacije (uređaji za međukomunikacije)
medvjedići od pliša
megafoni
mehaničke metle
mehanički prenosnici za bicikle
mehanizmi automata koji se pokreću uz prethodno plaćanje
mehanizmi za pokretanje diska [informatika]
mekinje od žita [posije]
mekušci, jestivi, neživi
mekušci, živi
melasa
melasa (sirup od melase)
6
4
4
4
13
13
13
30
32
14
14
30
5
5
10
5
10
10
3
10
33
9
28
9
21
12
9
9
31
29
31
30
30
153
060151
040026
040064
040084
130019
130024
130023
300098
320049
140052
140051
300055
050008
050149
100116
050332
100216
100045
030130
100114
330016
090308
280151
090341
210021
120091
090063
090634
310016
290083
310136
300095
300096
melasna voda za farmaceutske potrebe
melem protiv promrzlina (farmaceutski balsami protiv promrzlina)
melemi za utrljavanje
melodije za mobilne telefone koje se mogu preuzimati
membrane [akustika]
membrane [fotografija]
memorije za kompjutere
menstruacija (higijenski ulošci za menstruaciju)
menstruacija [menstruacija] (tamponi za menstruaciju)
mentol
mesarski stolovi
mesing (sirovi ili poluobrađeni mesing)
mesne čiste supe [bujoni] (sastojci za pripremanje mesnih juha)
mesne pite
mesni ekstrakti
mesni sokovi [umaci]
mesni žele
meso
meso (mašine za mljevenje mesa)
meso (proizvodi za dimljenje mesa)
meso (proizvodi za omekšavanje mesa u domaćinstvu)
meso (sjeckalice za meso) [ručni alat]
meso (sredstva za omekšavanje mesa u industriji)
meso, konzervisano
meso, svinjsko meso
metali (alkalno zemljani metali)
metali (hemijska sredstva za ubrzanje dobijanja metalnih legura)
metali (mašine za obradu metala)
metali (proizodi za otvrdnjavanje [kaljenje] metala)
metali (proizvodi za otpuštanje metala)
metali (proizvodi za zaštitu metala)
metali (sredstva protiv tamnjenja metala)
metali pomiješani sa zemljom
5
5
5
9
9
9
9
5
5
5
20
6
29
30
29
30
29
29
7
1
30
8
1
29
29
1
1
7
1
1
2
2
1
154
050128
050023
050196
090694
090182
090562
090342
050233
050232
050210
200126
060157
290015
300133
290068
300193
290049
290046
070211
010317
300135
080236
010545
290137
290142
010039
010045
070258
010249
010393
020094
020093
010392
metali rijetkih zemalja (soli rijetkozemaljanih metala)
metali u listićima za slikare, dekoratere, štampare i umjetnike
metali u prahu za slikare, dekoratere, štampare
metali u prahu*
metali, alkalni
metalna ruda
metalne bačve
metalne bačvice
metalne podgrade
metalne rešetke
metalne spojnice, ugaone
metalne trake (zatezači metalnih traka) [alat]
metalni dijelovi za obuću
metalni novac
metalni omotači [blindaža]
metalni prestenovi
metalni vrh za indeksne karte
metaloidi
metalokeramički proizvodi
metan
metanol (proizvodi za destilaciju metanola)
mete (elektronske mete)
mete za gađanje [ciljevi]
metenje (mješavine za metenje) za vezivanje prašine
meteorološki baloni
meteorološki instrumenti
metil alkohol (proizvodi dobiveni destilacijom metilnog alkohola)
metilni alkohol (sredstva za destilaciju metilnog alkohola)
metilni alkohol [metanol]
metilni benzen
metilni eteri
metle
metle (metalni držač za metle)
1
2
2
6
1
6
6
6
6
6
6
8
25
14
6
6
16
1
6
1
1
28
28
4
9
9
1
1
1
1
1
21
6
155
010162
020092
020090
060434
010560
060183
060289
060287
060198
060256
060345
080160
250048
140034
060047
060038
160081
010390
060401
010394
010582
280193
280038
040012
090075
090348
010582
010582
010131
010577
010284
210020
060281
metle (metalni držači za metle)
metle (nemetalni držači za metle)
metle s resama
metri [mjerni pribor]
metronomi
micelijum
migrena (olovke protiv migrene)
mikroelementi (preparati mikroelemenata za ljudsku i životinjsku prehranu)
mikrofoni
mikrometarski zavrtnji za optičke instrumente
mikrometri [palmeri]
mikroorganizmi (hranjive materije za mikroorganizme)
mikroorganizmi (kulture mikroorganizama za medicinske ili veterinarske potrebe)
mikroorganizmi (kulture mikroorganizama) osim onih za medicinske ili veterinarske potrebe
mikroorganizmi (preparati mikroorganizama) osim onih za medicinske ili veterinarske potrebe
mikroprocesori
mikroskopi
mikroskopija (biološki uzorci za mikroskopiju) [obrazovni materijal]
mikrotalasi (plastične vrećice za pripremu hrane mikrotalasima)
mikrotalasne pečenje (aparati za mikrotalasno pečenje)
mikrotalasne peći za industrijske potrebe
mikrotomi za siječenje tankih listića
mine (fitilji za mine)
mine [eksplozivi]
mineralna goriva
mineralna voda (proizvodi za proizvodnju mineralne vode)
mineralne kiseline [neorganske]
mineralne kupke (soli za mineralne kupke)
mineralne vode (soli mineralnih voda za kupke)
mineralne vode (soli mineralnih voda)
mineralne vode (uređaji za proizvodnju mineralnih voda)
mineralne vode [piće]
mineralne vode za medicinske potrebe
156
6
20
21
9
9
31
5
5
9
9
9
5
5
1
1
9
9
16
16
11
11
9
13
13
4
32
1
5
5
5
7
32
5
060281
200208
210135
090349
090139
310025
050101
050375
090351
090350
090379
050212
050213
010596
010596
090610
090193
160039
160323
110317
110328
090352
130044
130045
040032
320016
010396
050042
050042
050130
070164
320015
050129
mineralni dodaci prehrani
mineraloške ploče (metalne mineraloške ploče)
mineraloške ploče, nemetalne
minijum [crvena boja]
minobacači [vatreno oružje]
minske rupe (šipke za punjenje minskih rupa)
mirisi (aparati za uklanjanje mirisa) za ličnu upotrebu
mirisi (napravice za raspršivanje mirisa)
mirisi [parfemi]
mirisne materije (posudice za paljenje mirisnih materija)
mirisne soli protiv nesvjestice
mirisne vodice
mirisni, dimeći štapići
mirođija za medicinske potrebe
mirođija, začin
mirođije
mirođije [začini] (pribor za mirođije)
miš (podloge za kompjuterske miševe)
miš [informatika]
miševi (proizvodi za uništavanje miševa)
mišolovke
mitre, biskupske kape [odjevni predmeti]
mjehovi [duvaljke]
mjehovi za kamine [ručne sprave]
mjehovi za muzičke intrumente
mjehovi, duvalice [ventilatori]
mjehurasti listovi, od plastike [za ambalažu ili omotavanje]
mjenjači diskova [kompjuteri]
mjenjačke kutije osim onih za kopnena vozila
mjenjačke kutije za kopnena vozila
mjerač kisjeline za baterije
mjerači [instrumenti za mjerenje]
mjerači brzine
5
6
20
2
13
8
21
21
3
21
5
3
5
5
30
30
21
9
9
5
21
25
7
8
15
7
16
9
7
12
9
9
9
157
050382
060400
200130
020095
130047
080067
210277
210228
030135
210056
050224
030091
050085
050147
300056
300054
210122
090662
090614
050120
210216
250100
070534
080255
150064
070350
160285
090604
070409
120217
090010
090201
090303
mjerači brzine za brodove
mjerači jačine alkohola
mjerači prijeđenih kilometara vozila [uređaji]
mjerači pritisaka [uređaji]
mjerači razmaka [dijastometri]
mjerači visine
mjerači vjetra
mjerači zemlje [geodetski] lanci za premjer
mjerenje (aparati za tačno mjerenje)
mjerenje (električni aparati za mjerenje)
mjerenje arterijskog pritiska (arterijski pritisak)
mjerenje brzine (instrumenti za mjerenje brzine) fotografija
mjerenje udaljenosti (instrumenti za mjerenje udaljenosti)
mjerne posude [posude s označenim stepenima za mjerenje]
mjerne skale [instrumenti za mjerenje zemljišta]
mjerni instrumenti
mjerni kolčići [pribor za mjerenje zemljišta]
mjerni pribor
mješalice (električne mješalice za domaćinstvo)
mješalice (velike mehaničke mješalice za tijesto)
mješalice [električni uređaji za usitnjavanje i miješanje namirnica]
mješalice [mašine]
mješalice [mašine]
mješalice [mućkalice]
mješalice [slavine za vodu]
mješalice za domaćinstvo, neelektrične
mješalice za kućanstvo (neelektrične mješalice za kućanstvo)
mješalice, električne [mikseri]
mješalice, ručne [mikseri]
mješalice-mućkalice, neelektrične
mješavina različitih začina [začin]
mješavine za gašenje požara
mješavine za proizvodnju gramofonskih ploča
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
11
21
21
7
21
21
30
1
1
158
090326
090096
090232
090410
090187
090033
090039
090056
090346
090214
100129
090345
090187
090285
090399
090347
090281
090202
070444
070295
070267
070026
070044
070007
110239
210096
210134
070403
210082
210238
300182
010288
010603
mladice za rasad
mlaznice (metalne mlaznice) [sapnice]
mlaznice (prskalice [ruže] na kantama za zalivanje)
mlaznice (termičke mlaznice s kiseonikom) [mašine]
mlaznice [kante za zalivanje]
mlaznice uređaja za termičko bušenje [s kiseonikom]
mlaznice za cijevi za polijevanje
mliječna kiselina
mliječna surutka (piće od mliječne surutke)
mliječne masti
mliječni fermenti za farmaceutske potrebe
mliječni fermenti za hemijske potrebe
mliječni frapei
mliječni napitci u kojima mlijeko prevladava
mliječni proizvodi
mliječni šećer [laktoza] za farmaceutsku upotrebu
mliječno brašno za odojčad
mliječno staklo
mlijeko
mlijeko (albuminsko mlijeko)
mlijeko (bademovo za kozemtiku)
mlijeko (kakao s mlijekom)
mlijeko (poklopci za sprečavanje prekipa mlijeka)
mlijeko (proteinsko mlijeko)
mlijeko (pumpice za izmlazanje mlijeka)
mlijeko (surutka od mlijeka)
mlijeko (toaletno mlijeko)
mlijeko (uređaji za hlađenje mlijeka)
mlijeko od badema [piće]
mlijeko od badema za farmaceutske potrebe
mlijeko od slada za medicinske potrebe
mlijeko od soje [zamjene za mlijeko]
mlijeko, čokoladno [napitak]
31
6
21
7
21
7
21
1
32
5
5
1
29
29
29
5
5
21
29
29
3
30
21
29
10
29
3
11
32
5
5
29
30
159
310072
060014
210183
070229
210016
070229
210012
010373
320007
050165
050187
010374
290164
290072
290074
050192
050145
210167
290039
290174
030169
300083
210107
290174
100107
290073
030123
110177
320032
050300
050188
290163
300085
mlinovi (centrifugalni mlinovi)
mlinovi [mašine]
mlinovi za domaćinstvo, neelektrični
mlinovi za domaćinstvo, ručni
mlinovi za upotrebu u domaćinstvu [ne ručni]
mlinski kameni
mljekarske mašine
mljekomjeri [laktometri]
mljevenje [drobljenje] (mašine za mljevenje)
mljevenje mesa (mašine za mljevenje mesa)
mljevenje mesa (naprave za mljevenje mesa)
mobili [igračke sastavljene od više elemenata koji trepere uz najmanje strujanje vazduha]
modeli za vezenje
modeliranje (kalupi za modeliranje gline) [artikli za umjetnike]
modeliranje (masa za modeliranje)
modeliranje (materijali za modeliranje)
modeliranje (plastična masa za modeliranje)
modeliranje (vosak za modeliranje u zubarstvu)
modemi
moderatori [usporavači ] za nuklearne reaktore
mokraća (posteljina kod nezadržavanja mokraće)
mokraćna kiselina (sredstva protiv stvaranja mokraćne kiseline)
mokrenje (posude za mokrenje)
moleskin [imitacija kože]
moleskin [tkanina]
moleskin za medicinske potrebe
molibden
moljci (proizvodi protiv moljaca)
molovi (etalni, montažni molovi)
molovi (metalni, plutajući molovi)
molovi, monažni, nemetalni
molovi, plutajući, nemetalni
monitori [kompjuterska oprema]
160
7
7
21
21
7
7
7
9
7
7
8
28
16
16
16
16
16
5
9
1
10
5
10
18
24
5
6
5
6
6
19
19
9
070087
070042
210158
210162
070277
070262
070222
090317
070263
070211
080236
280145
160047
160352
160197
160196
160195
050084
090611
010179
100014
050032
100110
180063
240077
050392
060189
050028
060226
060272
190158
190188
090612
monitori [kompjuterski programi]
montaža filmova (uredjaji za montažu filmova)
montažne kuće [za montažu]
mornarske bluze [kaputi]
morska voda (postrojenja za uklanjanje soli iz morske vode)
morska voda za industriju
morska voda za kuhinju
morska voda za medicinske kupke
morski krastavci [trpovi], neživi
morski krastavci, neživi [morski krastavaci]
morski krastavci, živi [trpovi]
mošt (proizvodi za bistrenje mošta, šire)
mošt, šira
mostovi, utovarni
motanje cigareta (džepne spravice za motanje cigareta)
motike [poljoprivredni alat]
motike za rad, ručni alat
motke (metalne motke)
motke [kopljače]
motke za skok s motkom
motke, nemetalne
motocikli
motocikli s prikolicom
motokultivatori
motori (cilindri motora)
motori (električni motori osim onih za kopnena vozila)
motori (glave motora)
motori (hemijski proizvodi za uklanjanje taloga iz cilindra motora)
motori (klipovi motora)
motori (magneti za paljenje motora)
motori (mlaznice [dizne] za motore)
motori (poklopci motora)
motori (preparati protiv vrenja rashladnih sredstava za motore)
9
9
19
25
11
1
30
5
29
29
31
1
32
7
34
8
8
6
20
28
20
12
12
7
7
7
7
1
7
7
7
12
1
161
090613
090124
190243
250120
110116
010636
300169
050044
290150
290150
310145
010200
320019
070096
340021
080184
080185
060024
200127
280209
200242
120147
120099
070513
070446
070452
070137
010089
070274
070017
070077
129054
010645
motori (prigušivači za motore)
motori (regulatori brzine mašina i motora)
motori (uređaji za paljenje motora s unutrašnjim sagorijevanjem)
motori (uređaji za sprečavanje zagađenja iz motora)
motori osim motora za kopnena vozila
motori s unutaršnjim sagorijevnjem (protiv-eksplozijske materije za motore s unutaršnjim
sagorijevanjem)
motori vozila (rashladna sredstva za motore vozila)
motori za dvokolice
motori za kopnena vozila
motortočkovi [mopedi]
motortočkovi, mopedi s prikolicom
mozaici za gradnju
mozaici, stakleni [nisu za gradnju]
mramor
mramorisanje [imitiranje šara mramora] (češljevi za mramorisanje)
mravlja kiselina
mravlji aldehid za hemijske potrebe
mrežasta čipka
mrežaste tkanine
mrežasti nosači prtljaga za vozila
mreže (igle za izradu ribarskih mreža)
mreže (konac za mreže)
mreže *
mreže [sportski pribor]
mreže za nošenje namirnica
mreže za ribolov
mreže za spašavanje
mreže za zaštitu od nezgoda
mreže, ručne
mreže, viseće za ležanje
mrežice za komarce
mrežice za kosu
162
7
7
7
7
7
070519
070275
070016
070273
070433
1
1
12
12
12
12
19
21
19
16
1
1
26
22
12
26
22
22
28
18
22
9
9
18
22
24
26
010071
010647
120090
120130
120196
120176
190126
210161
190120
160122
010310
010311
260080
220049
120123
260058
220039
220094
280064
180114
220011
090260
090259
180077
220043
240079
260042
mrežice za leptire
mrežni transformatori
mrlje (hemijski proizvodi za spriječavanje stvaranja mrlja na tkaninama)
mrlje (sredstva za uklanjanje mrlja)
mršavljenje (kozmetički preparati za mršavljenje)
mršavljenje (medicinski čaj za mršavljenje)
mršavljenje (medicinski preparati za mršavljenje)
mršavljenje (tablete za mršavljenje)
mrtvački sanduci
mrtvački sanduci (metalna oprema za mrtvačke sanduke)
mrtvački sanduci (nemetalna oprema za mrtvačke sanduke)
mrtvački zastori
mrvice (spravice za skupljanje mrvica)
mućena pavlaka
mućena pavlaka (proizvodi za učvršćivanje mućene pavlake)
mućkalice [mješalice]
mufovi [odjevni predmeti]
muholovke
municija
municija za pištolje s bojom [sportski pribor]
municja (kola za municija)
murobolan [biljka] (kora murobolana za farmaceutske potrebe)
muške gaće
muške kupaće gaće
muški ogrtači
musli
mušlje, nežive
muve (lijepak za muve)
muve (napravice za ubijanje muva)
muve (proizvodi za uništavanje muva)
muzenje (mašine za muzenje)
muzenje (mast za muzenje)
muzenje (sisaljke mašina za muzenje)
28
9
1
3
3
5
5
5
20
6
20
24
21
29
30
7
25
5
13
28
12
5
25
25
25
30
29
5
21
5
7
5
7
163
280165
090706
010286
030068
030177
050011
050317
050416
200047
060324
200048
240041
210160
290141
300045
070038
250097
050035
130027
280171
120052
050221
250023
250125
250115
300177
290132
050217
210069
050218
070367
050165
070368
muzičke datoteke koje se mogu preuzimati
muzičke kutije
muzičke partiture (torbe za muzičke partiture)
muzičke trake
muzičke viljuške
muzički automati koji se pokreću uz prethodno plaćanje
muzički intrumenti
muzički intrumenti (gudala za muzičke intrumente)
muzički intrumenti (kobilice za muzičke intrumente)
muzički intrumenti (kutije za muzičke intrumente)
muzički intrumenti (mijehovi, duvalice za muzičke intrumente)
muzički intrumenti (pisci za mizičke intrumente)
muzički intrumenti (tipke za muzčke intrumente)
muzički intrumenti (ventili za muzičke intrumente)
muzički intrumenti (žice za muzičke intrumente)
muzički intrumenti, elektronski
muzički pultovi
muzika (uređaji za okretanje stranica muzičkih partitura)
nabori za odjeću [ukrasi na ženskoj odjeći]
nabori, ukrasi čipkani [čipke ili naborano platno na prsima košulje]
nacrti
nacrti (sprave za izradu nacrta)
nadgrobne pčoče, nemetalni
nadgrobne ploče (metalne, nadgrobne ploče)
nadgrobne ploče (metalni, nadgrobne ploče)
nadgrobne ploče, nemetalne
nadgrobne ploče, nemetalne
nadgrobni kameni
nadgrobni spomenici (metalni, nadgrobni spomenici)
nadgrobni spomenici, nemetalni
nadstrešnice od sintetike
nadstrešnice od tekstila
nadvratnici (metalni nadvratnici)
9
15
18
15
15
9
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
26
26
16
16
19
6
6
19
19
19
6
19
22
22
6
164
090695
150052
180013
150078
150033
090062
150025
150004
150054
150035
150064
150034
150077
150073
150028
150044
150080
150053
260086
260066
160223
160184
190226
060385
060388
190088
190226
190144
060386
190225
220102
220058
060165
nadvratnici, nemetalni
nadzor (električni uređaji za nadzor)
nafta (sirova ili rafinirana nafta)
nafta (sredstva za razgradnju nafte)
naftalin
naftni žele za industrijske potrebe
naftni žele za kozmetičke potrebe
naftni žele za medicinske potrebe
nagib (indikatori nagiba)
nagib (uređaji za pokazivanje nagiba)
nagibna plastična kolica
nagrizajuća sredstva *
nagrizajuća sredstva za metale
nakit obloženi (optočeni nakit)
nakovnji
nakovnji [prenosivi]
nakovnji, dvorogi
nalivpera
naljepnice (mašine za stavljanje naljepnica)
naljepnice (ručne naprave za stavljanje naljepnica)
naljepnice [ne od tkanine]
naljepnice od tkanine
naljepnice s adresama
naljepnice, štamparski blokovi
namazi koji sadrže mast, za hljeb
namirnice (mreže za namirnice)
namirnice (torbe za namirnice)
namještaj (kožni ukrasi za namještaj)
namještaj (metalni točkići za namještaj)
namještaj, kancelarijski
namještaj, školski
namještaj, specijalni za laboratorije
namještaj, specijalni za medicinske potrebe
19
9
4
1
1
4
3
5
9
9
12
2
1
14
6
6
6
16
7
16
16
24
16
16
29
18
18
18
6
20
20
9
10
165
190114
090151
040071
010351
010399
040047
030109
050339
090299
090299
120265
020002
010633
140165
060097
060248
060045
160225
070182
160176
160308
240102
160004
160040
290054
180114
180071
180041
060187
200037
200094
090315
100119
namotaji za papirne zmajeve
naočare
naočare (lančići za naočare)
naočare (navlake za naočare)
naočare (navlake za naočare)
naočare (okviri za naočare)
naočare (okviri za naočare)
naočare (uzice za naočare)
naočare [optika]
naočare za sport
naočnjaci za konje [orma]
nape za provjetravanje
nape za provjetravanje laboratorija
nape, usisne za kuhinje
napitci (sirupi za pripremu napitaka)
napitci za kućne ljubimce
napitci, izotonički
napoj s mekinjama [stočna hrana]
napojnici kotlova centralnog grijanja
napojnici mašinskih kotlova
napojnici rasplinjača [karburatora]
napon (regulatori napona za vozila)
naponski aktivni agensi
naprsci za šivenje
naprsci, gumeni [kancelarijski pribor]
naramenice
naramenice (kopče za naramenice)
naramenice za odjeću
naranče
narkotici
naručnici [ukrasi od tkanine koje sveštenici nose na ruci za vrijeme liturgije]
narukvice (magnetne identifikacione narukvice)
narukvice (magnetne narukvice za identifikaciju)
28
9
9
9
9
9
9
9
9
9
18
11
11
11
32
31
32
31
11
7
7
9
1
26
16
25
26
26
31
5
25
9
9
166
280037
090397
090115
090248
090567
090364
090359
090156
090331
090654
180056
110006
110244
110314
320011
310142
320045
310039
110273
070430
070015
090498
010518
260050
160064
250018
260026
260118
310094
050223
250098
090692
090692
narukvice (medicinske narukvice)
narukvice [nakit]
narukvice protiv reume
narukvice za pridržavanje podignutih rukava
narukvice za satove
narukvice, identifikacione, metalne za bolnice
narukvice, identifikacione, nemetalne za bolnice
narukvice, vunene [pletene]
nasloni za glavu [namještaj]
nasloni za glavu na sjedištima vozila
nasloni za puške
nasloni za rame za prevoz tereta na ramenu
naslonjače, ležaljke [namještaj]
naslonjači [fotelje]
nastavci [sitna željezna roba]
nastavci spona za svrdla
nastavci za krede
nastavci za olovke
nastavci za slavine [za sprečavanje prskanja]
natapanje veša (proizvodi za natapanje veša)
natpisi firmi na drvu ili plastici
natpisi firmi na metalu
natpisi firmi, mehanički
natpisi firmi, svjetleći
natpisi na papiru ili kartonu
natrijum
natrijumov bikromat
natrijumov hipohlorit
natrijumove soli za medicinske potrebe
naučni uređaji (membrane za naučne uređaje)
naušnice
nautički uređaji i instrumenti
navigacioni instrumenti
5
14
5
26
14
6
20
25
20
12
20
20
20
20
6
8
16
16
11
3
20
6
9
9
16
1
1
1
5
9
14
9
9
167
050060
140015
050015
260023
140017
060051
200221
250099
200052
120015
200118
200265
200051
200063
060092
080012
160112
160113
110055
030098
200253
060370
090234
090329
160327
010485
010120
010360
050274
090439
140118
090356
090358
navigacioni uređaji za vozila [brodski kompjuteri]
navlake (specijalne navlake za fotografske aparate i instrumente)
navlake lanene [platno]
navlake za britve
navlake za čajnike
navlake za češljeve
navlake za daske za peglanje
navlake za jastuke [jastučnice]
navlake za kišobrane
navlake za ključeve [kožna galanterija]
navlake za kontaktna sočiva
navlake za krojeve
navlake za muzičke instrumente
navlake za naočare
navlake za naočare
navlake za prste (gumene navlake za prste za medicinske potrebe)
navlake za puške
navlake za sjedišta bicikla ili motocikla
navlake za sjedišta za vozila
navlake za skije i daske za surfovanje
navlake za upravljače [volane] vozila
navlake za zaštitu namještaja
navodnjavanje (mašine za navodnjavanje) u poljoprivredi
navoji (alatni mašine za izradu unutrašnjih navoja)
navoji (mašine za izradu spoljašnjih navoja)
nazuvci, grijači nogu
neklizajući tepisi
nektar, voćni
nemetalni kablovi
neodimijum
neon
nepromočive gaćice-pelene za bebe
nepropusnost cementa (preparati za postizanje nepropusnosti cementa) osim boja
168
9
9
24
8
21
21
21
24
18
18
9
16
15
9
9
10
13
12
12
28
12
24
11
7
7
25
27
32
22
1
1
5
1
090659
090246
240031
080107
210343
210128
210093
240112
180051
180113
090555
160214
150035
090248
090567
100079
130033
120232
120132
280166
120260
240059
110327
070167
070062
250088
270012
320044
220084
010400
010401
050413
010195
nepropusnost kože (hemijski proizvodi za postizanje nepropusnosti kože)
nepropusnost tekstila (preparati za postizanje nepropusnosti tekstila) osim boja
neptunijum
nesanica (jastuci protiv nesanice)
neseseri [torbe s kozmetičkim proizvodima]
neseseri za izlete [kompleti posuđa]
neseseri za pisanje [kutije s priborom za pisanje]
nesreće na radu (mreže za zaštitu od nesreća na radu)
nesreće na radu (odjeća za zaštitu od nesreća na radu, radijacije i vatre)
nesreće na radu (uređaji za ličnu zaštitu na radu)
nesreće u saobraćaju (reflektirajuće table na odjeći za zaštitu u prometu)
nesvjestica (soli protiv nesvjestice)
neutralizovanje otrovnih plinova (sredstva za neutralizovanje otrovnih plinova)
nikal
niobijum [Nb]
nišani na vatrenom oružju
niti od ovčjih crijeva za muzičke intrumente
niti od stakla [nisu za tekstil]
niti, plastične [ne za tekstil]
nitrat, amonijakov [eksploziv]
nitrati
nivo (ventili za reguliranje nivoa u rezervoarima)
noćne posude
nogari za fotografske aparate
nogomet, sobni (stolovi za sobni fudbal)
nojevo perje [odjevni predmet]
nokti (četkice za nokte)
nokti (lak za nokte)
nokti (makaze za nokte, električne ili obične)
nokti (naljepnice za nokte)
nokti (proizvodi za njegu noktiju)
nokti (sjeckalica za nokte)
nokti (turpijice za nokte)
1
1
1
10
3
21
16
9
9
9
9
5
1
6
6
13
15
21
17
13
1
11
21
9
28
26
21
3
8
3
3
8
8
169
010364
010362
010402
100101
030064
210170
160302
090259
090005
090004
090003
050224
010403
060193
060194
130011
150015
210286
170105
130005
010572
110194
210192
090391
280070
260011
210050
030032
080221
030224
030137
080074
080168
nonijusi [sprave]
nosači gramofonske igle
nosači za skije na vozilima
nosila na točkovima
nosila za bolesnike
nosivost (mjerači nosivosti)
nosne pokretne dizalice
nošnje
notni blokovi [sveske] (sprave za okretanje listova notnih blokova)
novac (detektori lažnog novca) [uređaji]
novac (metalne kutije za novac)
novac (napravice na blagajnama ili pultovima predviđene za lakše skupljanje novca)
novac (pojasi za nošenje novca) [odjevni predmeti]
novac (tačne vage za vaganje novca)
novac (uređaji za brojenje i razvrstavanje novca)
novčanici
novine
novine (stalci za izlaganje novina)
novine sa stripovima
nožarski proizvodi [pribor za jelo]*
noževi (električni noževi)
noževi (metalne drške noževa)
noževi (nemetalne drške noževa)
noževi (stalci za noževe) stolni
noževi *
noževi [dijelovi mašina]
noževi [mačete]
noževi [noževi] za rezanje olova
noževi rednala
noževi rendala za žlijebljenje
noževi sječiva za slamu
noževi za otvaranje kamenica
noževi za papir [kancelarijski pribor]
170
9
9
12
10
10
9
7
25
15
9
6
8
25
9
9
18
16
20
16
8
7
6
20
21
8
7
8
8
8
8
7
8
16
090494
090095
120161
100036
100037
090108
070313
250056
150053
090173
060029
080162
250160
090489
090053
180069
160032
200134
160331
080078
070131
060342
200075
210090
080205
070080
080154
080133
080177
080119
070223
080143
160291
noževi za potkresivanje [srpići]
noževi za profiliranje
noževi za prstenaste rezove [hirurgija]
noževi za savijanje ili rezanje papira [kancelarijski pribor]
noževi za siječenje (kalupi za siječenje) [kuhinjski pribor]
noževi za sjeckanje mesa
noževi za tijesto [pekarski pribor]
noževi, hirurški
nožići
nuklearni reaktori
nuklearni reaktori (gorivo za nuklearne reaktore)
nuklearno gorivo (postrojenje za obradu nuklearnih moderatora i goriva)
numeracioni probojci [numerisanje]
numeratori
numerisanje (pribor za numerisanje)
njega jezika (pribor za njegu jezika)
njega kože (kozmetički proizvodi za njegu kože)
njega ušiju (pribor za njegu ušiju)
njega usta (medicinski proizvodi za njegu usta)
njega usta (nemedicinski proizvodi za njegu usta)
njega zuba (proizvodi za njegu zuba)
njemačko srebro [legura nikla, bakra i cinka]
obadi (ulja protiv obada)
obarači na puškama
obavještenja [papirni proizvodi]
obični metali (sirovi ili poluobrađeni obični metali)
obilježavanje (krede za obilježavanje)
obilježavanje puteva (folije i ploče od vještačkog materijala za obilježavanje puteva)
obilježavanje rublja (brojke i slova za obilježavanje rublja)
obilježavanje stoke (pribor za obilježavanje stoke)
obilježavanje žigosanjem (užareno željezo za žigosanje)
obilježavanje životinja (tinta za obilježavanje životinja)
objektivi [optika]
171
8
8
10
16
21
8
21
10
8
11
1
11
8
16
8
10
3
10
5
3
3
6
5
13
16
6
16
19
26
8
8
2
9
080146
080120
100029
160224
210316
080138
210328
100029
080046
110253
010087
110193
080167
160203
080167
100070
030142
100071
050383
030031
030079
060031
050173
130028
160284
060182
160193
190122
260032
080031
080122
020067
090160
oblaganje (drvene letvice za oblaganje)
oblaganje (drvo za oblaganje)
oblaganje (mašine za oblaganje)
oblikovanje metala (mašine za oblikovanje metala)
obloge (azbestne obloge)
obloge (metalne obloge za rovove)
obloge (metalne obloge za zidove ili stropove) [paneli]
obloge za kvačila
obloge za kvačila (obloge za kvačila)
obloge za opruge, kožne
obloge za skije
obloge, drvene
obloge, kočne [ne za vozila]
obloge, kočne za vozila
obloge, medicinske
obloge, unutašnje za vozila [tapecirung]
oblozi (vrući oblozi)
oblozi od gorušice [melemi]
obnavljanje gramofonskih ploča (proizvodi za obnavljanje gramofonskih ploča)
obnavljanje pneumatika (proizvodi za obnavljanje pneumatika)
obodi (metalni obodi)
oboe
obrada kože (sredstva za prvu obradu kože)
obrada podataka (uređaji za obradu podataka)
obrada rubova (mašine za obradu rubova)
obrađivanje zemlje (zemlja za obrađivanje)
obradivo tlo (hemijski proizvodi za gnojenje obradivog tla)
obrasci
obrasci za precrtavanje [kopije]
obrezivanje kopita (kovački alat za obrezivanje kopita)
obrubljivanje (mašine za obrubljivanje)
obrubljivanje (trake za obrubljivanje)
obrubljivanje (vezice za obrubljivanje)
19
19
7
7
17
6
6
17
17
18
28
19
7
12
10
12
5
5
1
17
6
15
1
9
7
1
1
16
16
8
7
26
26
172
190015
190034
070372
070258
170078
060111
060274
170039
170039
180052
280109
190033
070406
120215
100183
120195
050070
050271
010246
170109
060054
150043
010223
090306
070159
010524
010053
160158
160061
080132
070283
260019
260096
obruč (čelične trake za obruče)
obruč (željezne trake za obruče)
obruč točkova vozila [naplaci]
obruč za bačve (metalni obruči za bačve)
obruč za bačvice, nemetalni
obruči [alkice] za kišobrane
obrve (četkice za obrve)
obrve (kozmetički proizvodi za obrve)
obrve (olovke za obrve)
obuća (boje za obuću)
obuća (četke za obuću)
obuća (električne glačala za obuću)
obuća (gornji dijelovi obuće)
obuća (kalupi za obuću) [dijelovi mašina]
obuća (kašike za obuvanje obuće)
obuća (kit za obuću)
obuća (kopče u obliku alkica za obuću)
obuća (kopče u obliku kukica za obuću)
obuća (kožne trake za obrub, koje postolari ušivaju između dvije deblje kože na obući)
obuća (kreme za obuću)
obuća (kreme za obuću)
obuća (kukice za obuću)
obuća (mast za obuću)
obuća (metalni dijelovi za obuću)
obuća (naprave protiv klizanja obuće)
obuća (paste za obuću)
obuća (pertle za obuću)
obuća (potpetice za obuću)
obuća (rupice za pertle na obući)
obuća (sredstva protiv klizanja za obuću)
obuća (tkanina za obuću)
obuća (tkanina za podstavljanje obuće)
obuća (ukrasi za obuću, od neplemenitih metala)
173
6
6
12
6
20
18
21
3
3
2
21
7
25
7
21
1
26
26
25
3
3
26
4
25
25
3
26
25
26
25
24
24
26
060003
060131
120174
060288
200211
180003
210215
030131
030154
020041
210071
070501
250061
070352
210213
010170
260088
260001
250118
030039
030039
260033
040026
250048
250001
030039
260034
250116
260036
250001
240021
240020
260035
obuća (ukrasi za obuću, od plemenitih metala)
obuća (ulošci za obuću)
obuća (vrhovi obuće)
obuća *
obuća za fudbal
obuća za fudbal (kramponi za obuću za fudbal)
obuća za plažu
obuća za skijanje
obuća za zaštitu od nezgoda, radijacije i vatre
obućarska smola
obućarske igle
obućarski vosak
obučavanje (oprema za obučavanje) [osim aparata]
obuka (aparati za obuku)
ocaklina, glazura za keramiku
oči (preparati za ispiranje očiju)
oči (štitnici za oči za medicineske potrebe)
oči (štitnici za oči)
oči [vještačke]
ocjeđivači za brisanje poda za resaste metle
odašiljači [telekomunikacije]
odašiljači elektroničkih signala
odbijanje insekata kod pasa(proizvodi za odbijanje insekata kod pasa) [repulzivi]
odčepljivanje odvodnih cijevi (preparati za odčepljivanje cijevi)
odijela (torbe-navlake za odijela) [za putovanja]
odijela (vješalice za odijela, nemetalne)
odjeća (džepovi za odjeću)
odjeća (gornja odjeća) [ogrtači]
odjeća (kopče za odjeću)
odjeća (metalne vješalice za odjeću)
odjeća (torbe-ormari za slaganje odjeće)
odjeća (torbe-ormari za vješanje odjeće)
odjeća (vješalice za odjeću)
14
10
25
25
25
25
25
25
9
3
26
3
16
9
1
5
5
9
10
21
9
9
5
3
18
20
25
25
26
6
20
20
20
174
140119
100040
250016
250003
250075
250134
250105
250145
090645
030050
260003
030049
160071
090440
010160
050414
050398
090277
100159
210339
090228
090227
050076
030195
180111
200166
250106
250066
260010
060202
200252
200129
200059
odjeća *
odjeća za lutke
odjeća za maskembale
odjeća za zaštitu od vatre
odjeća za životinje
odjevni predmeti*
odlivci [brame ]
odlivci od običnih metala
odlivci od sirovog željeza [metalurgija]
odljepljivanje (proizvodi za odljepljivanje)
odljepljivanje (sredstva za odljepljivanje) [hemijska sredstva za pretvaranje skroba u tečnost]
odmašćivanje (sredstva za odmašćivanje u tijeku proizvodnih postupaka)
odmrzivači za vozila
odojčad (hrana za odojčad)
odojčad (inkubatori za odojčad)
odojčad (prenosive kade za kupanje odojčad)
odore [uniforme]
održavanje puteva (vezivni materijali za održavanje cesta)
odskočne daske [sportski artikli]
odvajači [mašine]
odvijači
odvodi na putevima, nemetalni
odvodne cijevi (preparati za odčepljivanje odvodnih cijevi)
odvodne nemetalne cijevi [slivnici]
ofset štampa(ploče senzibilzovane za ofset tisak)
oftalmometri
oftalmoskopi
oglasne table (elektronske oglasne table)
ogledala
ogledala (staklene ploče za ogledala)
ogledala [optika]
ogledala koja se drže u ruci za toaletne potrebe
ogledala za ciljanje na puškama
175
25
28
25
9
18
25
6
6
6
1
1
1
11
5
10
21
25
19
28
7
8
19
3
19
1
10
10
9
20
20
9
20
13
250045
280103
250153
090413
180054
250045
060052
060164
060168
010232
010056
010231
110112
050298
100177
210301
250119
190110
280150
070379
080195
190245
030195
190075
010406
100122
100123
090643
200193
200261
090354
200274
130038
ogledala za gledanje unatrag [retrovizori]
ogledala za hirurške potrebe
ogledala za nadziranje radova
ogledala za zubarske potrebe
ograde (metalne ograde)
ograde (sigurnosne, metalne ograde za ceste)
ograde od metala (metalni ugaonici) [gradnja]
ograde, nemetalne
ogrlice [nakit]
ogrlice protiv parazita za životinje
ogrlice za životinje
ogrtači [odjevni predmeti]
okarine [muzički intrumenti]
okidači [fotografija]
oklagije za tijesto [kuhinjski pribor]
oklopi [kućišta]
okovi za građevinske potrebe
okovi za ormu
okovi za prozore
okovi za vrata
okovratnici (šipkice za lažne okovratnike)
okovratnici koji se skidaju [lažni okovratnici]
okovratnici na odjeći
okovratnici, lažni
okrepljujući lijekovi
okretaji (brojači okretaja)
okretna, automatska vratašca
okružnice
oksalati [soli oksalne kiseline]
oksalna kiselina
oksid (antimonov oksid)
oksid (hromov oksid)
oksid (kobaltni za industriju)
12
10
9
10
6
6
6
19
14
5
18
25
15
9
21
6
6
18
6
6
26
25
25
25
5
9
9
16
1
1
1
1
1
176
120173
100118
090307
100078
060368
060397
060123
190135
140031
050087
180030
250115
150056
090174
210175
060107
060140
180048
060106
060347
260046
250050
250020
250056
050262
090485
090487
160337
010411
010412
010075
010189
010599
oksid (olovni oksid)
oksid (živin oksid)
oktanti [tehnički pribor]
okulari
okuliranje (noževi za okuliranje) [kalemljenje]
okviri (letvice za okvire)
okviri (metalni okviri prozora)
okviri bicikla
okviri dimnjaka
okviri grobova (metalni okviri grobova)
okviri grobova, nemetalni
okviri košnica
okviri naočara
okviri od metala za prenosive staklenike
okviri oko vrata, nemetalni
okviri pila
okviri prozora, nemetalni
okviri ručnih pila
okviri ručnih torbi
okviri staklenika (metalni okviri staklenika)[konstrukcija]
okviri staklenika, nemetalni
okviri vatrenog oružja
okviri vrata [armature](metalni okviri vrata)
okviri za košnice
okviri za naočare
okviri za saće
okviri za šešire
okviri za slaganje [štamparstvo]
okviri za slike
okviri za štampu [štamparstvo]
okviri za vezenje
olein
oleinska kiselina
1
1
9
9
8
20
6
12
19
6
19
20
9
6
19
8
19
8
18
6
19
13
6
20
9
20
25
16
20
16
20
4
1
177
010441
010389
090367
090134
080099
200226
060315
120221
190049
060367
190081
200040
090352
060236
190209
080021
190208
080054
180065
060316
190210
130031
060329
200040
090359
200150
250028
160098
200225
160084
200032
040068
010407
oleografija
oligoelementi (preparati oligoelemenata za biljke)
olivin [dragi kamen]
olivin [hemijski proizvod]
olivin za gradnju
olovke
olovke (grafitni ulošci za olovke)
olovke (mašine za šiljenje olovaka) električni ili neelektrični
olovke (nastavci za olovke)
olovke (nastvaci za olovke)
olovke od škriljevca
olovke od uglja za za crtanje
olovke za kozmetičke potrebe
olovke za spaljivanje rana, kaustične olovke
olovke za uklanjanje bradavica
olovke za zaustavljanje krvarenja [hemostatske]
olovna caklina,glazura,premaz
olovna voda [rastvor bazičnog olovnog acetata za njegu opekotina i slično]
olovni acetat
olovni arsenat
olovni oksid
olovni tegovi za uravnoteženje točkova vozila [balansiranje]
olovno bjelilo
olovo (sirovo ili poluobrađeno olovo)
olovo sondi [dubinomjera]
olovo za viske
oluci (metalni oluci za krovove)
oluci [nemetalni krovni oluci]
omamljivanje stoke (sprave za omamljivanje stoke)
omamljujuća sredstva [narkotici]
omekšavanje (kamen za omekšavanje)
omekšavanje kože (mješavina ribljeg ulja i dušične kiseline za omekšavanje i impregnaciju kože)
omekšavanje kože (sredstva za omekšavanje kože nakon činjenja)
178
16
1
14
1
19
16
16
16
16
16
16
16
3
5
5
5
2
5
1
1
1
12
2
6
9
9
6
19
8
5
3
4
1
160204
010637
140062
010408
190132
160031
160105
160017
160113
160114
160024
160160
030069
050102
050033
050104
020089
050054
010440
010083
010441
120116
020038
060214
090454
090257
060332
190044
080032
050223
030002
040037
010208
omekšavanje mesa (proizvodi za omekšavanje mesa u kućanstvu)
omekšavanje mesa (proizvodi za omekšavanje mesa) u industriji
omekšavanje vode (proizvodi za omekšavanje vode)
omekšavanje vode (uređaji i postrojenja za omekšavanje vode)
omekšivači
omekšivači za industrijske potrebe
ommetri
omnibusi
omotači od slame za boce
omotači za boce, papirnati ili kartonski
omotači za dušeke
omotači za električne kablove
omotači za zvučnu izolaciju
omotači, identifikacioni za električne žice
omotači, plastični [ne za ambalažu]
omotači, plastični [prijanjajući rastezljivi] za paletizaciju
omoti [korice], papirni
omotnice (kancelarijski mašine za zatvaranje omotnica)
omotnice [papirnati proizvodi]
opal staklo
opekotine (proizvodi za zaštitu od opekotina)
opekotine od sunca (masti za zaštitu od opekotina od sunca)
operacione sale (specijalna odjeća za operacijske sale)
operacioni stolovi
opijum
opijumski lijekovi [opijati]
opodeldok [lijek protiv bolova]
opoterapijski proizvodi
oprema za kade za kupanje
oprema za krevete (metalna oprema za krevete) [okovi]
oprema za krevete, nemetalna
oprema za obradu podataka [skeneri] [informatika]
oprema za ples [ples] (oprema za kotiljon)
30
1
1
11
3
1
9
12
22
16
24
9
17
9
17
16
16
16
16
21
5
5
10
10
5
5
5
5
11
6
20
9
28
179
300135
010545
010023
110243
030193
010609
090368
120152
220080
160282
240030
090098
170037
090294
170072
160325
160108
160146
160127
210166
050061
050301
100200
100150
050227
050226
050228
050229
110034
060393
200124
090622
280045
oprema za prozore, nemetalna
opruge (kožne obloge za opruge)
opruge [dijelovi mašina]
opruge [sitna željezna roba]
opruge vješanje za vozila
opruge za satove
opruge za uloške cipela
optičarski proizvodi
optička sočiva
optička stakla
optička vlakna [vodiči za svjetlosne vazduhe]
optičke nosioci podatake
optičke, kompaktne diskovi [diskovi]
optički čitači
optički diskovi [diskovi]
optički instrumenti za prikazivanje povećanih slika na ekranu
optički kondenzatori
optički nišani za vatreno oružje
optički podaci (podloge za optičke podatke)
optički uređaji i instrumenti
oraščići
oraščići, muškatni
orasi
orasi (krckalice za orahe)
orasi kole
orasi, kokosovi
orasi, pripremljeni
orgulje
orgulje (duvaljke orgulja)
orguljice [vergleci]
orlean boja [vrsta crvene boje]
orma, am, uzde (oprema za amove)
orma, amovi,uzde (armatura za amove)
20
18
7
6
12
14
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
30
30
31
8
31
31
29
15
15
15
2
18
18
180
200123
180052
070330
060206
120171
140058
100040
090335
090324
090371
090571
090616
090588
090615
090617
090321
090592
090509
090616
090370
300102
300102
310004
080215
310074
310034
290085
150057
150058
150012
020098
180120
180099
orma,am, uzde za životinje
ormari
ormari s ladicama
ormari za lijekove
ormari za stolno posuđe
ormari za stolno posuđe [kredenci]
ormari, rashladni
ormarići za jelo, nemetalni
ormarići za satove
ortodontski aparati
ortopedske cipele
ortopedski pojasi
ortopedski proizvodi
ortopedski zavoji za zglobove
oružje (maziva za oružje)
oružje (prigušivači za oružje)
oružje (samohodno oružje)
oružje (zaštitno oružje sa suzavcem)
oružje za mačevanje
oružje, teško (okretni zglobovi teškog oružja)
oscilografi
osigurači
oslonci slikarima za ruku
oslonci za šaku za rad s informatičkom opremom
osmijum
osobna zaštita (uređaji za osobnu zaštitu od nesretnih slučajeva)
osovine (krajevi osovina)
osovine (prijenosne osovine) osim onih za kopnena vozila
osovine mašina
osovine na točkovima vozila
osovine s okretnom polugom
osovine vozila
osovinske spojnice [dijelovi mašina]
18
20
20
20
20
20
11
20
14
10
10
10
10
10
4
13
13
13
28
13
9
9
16
9
14
9
12
7
7
12
7
12
7
181
180055
200014
200044
200015
200034
200198
110026
200122
140044
100214
100051
100047
100038
100020
040011
130070
130007
130008
280130
130056
090374
090269
160019
090664
140066
090004
120120
070022
070020
120168
070021
120119
070001
ostaci od obrade zrna žitarica, za dijetetsku ili medicinsku potrebu
ostaci od obrade zrna žitarica, za industrijske potrebe
ostaci posle izvlačenja šećera iz šećerne trske
osti [harpuni]
oštrenje (brusevi za oštrenje) [dijelovi mašina]
oštrenje (brusevi za ručno oštrenje)
oštrenje (čekići za oštrenje) [klepači]
oštrenje (kaiševi za oštrenje)
oštrenje (kameni brusevi za oštrenje)
oštrenje (kameni za oštrenje)
oštrenje (mašine za oštrenje)
oštrenje (metalni brusevi za oštrenje)
oštrenje (pribor za oštrenje)
oštrenje (proizvodi za oštrenje)
oštrenje olovaka (mašine za oštrenje olovaka) električni ili neelektrični
oštrice (držači oštrica) [dijelovi mašina]
oštrice [dijelovi mašina]
oštrice [oružje]
oštrice aparata za brijanje
oštrice makaza za lim
oštrice pila [dijelovi alata]
oštrila [ručne sprave za oštrenje]
oštrila za olovke, električna ili neelektrična
osvježavanje (sapuni za osvježavanje)
osvježavanje daha (trake za osvježavanje daha)
osvježavanje vazduha (sredstva za osvježavanje vazduha)
otirači za obuću pred vratima
otorači za skidanje blata s obuće
otpaci od pamuka za ispunu
otpaci od vune za čišćenje
otpaci svile za punjenje
otpadne vode (postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda)
otpadne vode (raspršivači otpadne otpadne vode)
5
1
31
8
7
8
8
8
8
3
7
8
8
3
16
7
7
8
8
8
8
8
16
3
3
5
27
6
22
21
22
11
7
182
050321
010460
310131
080140
070389
080201
080007
080006
080003
030003
070387
080037
080092
030003
160017
070227
070189
080150
080148
080061
080151
080091
160293
030013
030216
050004
270008
060113
220090
210163
220016
110135
070162
otpornici (električni otpornici)
otpuštanje metala (sredstva za otpuštanje) za potrebe metalurgije
otrov za pacove
otrovi
otvarači konzervi, neelektrični
otvarači za boce
otvarači za konzerve (električni otvarači za konzerve)
otvori na objektivima fotografskih aparata [fokusi]
otvori u podu (nemetalni poklopci za otvore u podu)
otvori u podu [šahtovi] (metalni poklopci za šahtove)
ovas, zob
ovlaživači vazduha za radijatore centralnog grijanja
ovlaživači za ljepljive proizvode [kancelarijski pribor]
ovlaživači za marke [kancelarijski pribor]
ozalit papir za kopiranje s paus-papira
ozalit-papir
oživljavanje boja (hemijski proizvodi za oživljavanje boja) za industrijske potrebe
oživljavanje boja (hemijski proizvodi za oživljavanje boja) za upotrebu u kućanstvu
oznake [putokazi] (metalne nesvjetleće oznake)
oznake na putu (svijetleće oznake na putu)
oznake od porculana ili stakla [natpisi]
ozokerit [prirodni ugljovodonik]
ozonizatori
pačinko [mašine za igre]
padobrani
pahuljice [perje]
pahuljice od krompira
pahuljice od sušenih žitarica
pahuljice, kukuruzne
pahuljice, vunene
pahuljice, zobene
pakivanje (mašine za pakiranje)
pakovanje hrane (folije od papira ili plastike za održavanje vlage, za pakovanje hrane)
183
9
1
5
5
8
21
7
9
19
6
31
11
16
16
1
1
1
3
6
9
21
4
9
28
12
22
29
30
30
22
30
7
16
090427
010393
050216
050249
080169
210048
070287
090181
190070
060349
310012
110084
160173
160049
010432
010245
010570
030174
060282
090513
210279
040069
090378
280199
120113
220029
290154
300161
300043
220041
300145
070294
160356
palačinke
paladijevumovi hloridi
paladijum
palete (metalne palete za prenošenje tereta)
palete (metalne palete za prijevoz tereta)
palete (utovarne metalne palete)
palete za utovar, nemetalne
palete, slikarske
paletizacija (plastični omotači [prijanjajući, rastezljivi] za paletizaciju)
palice za hokej
paljenje (baterije za paljenje)
paljenje (magneti za paljenje)
paljenje (papirnate trake za paljenje)
paljenje (svjećice za paljenje) za motore s unutaršnjim sagorijevanjem
paljenje (uređaji za paljenje motora s unutarašnjim sagorijevanjem)
paljenje eksploziva (fitilji za palenje eksploziva)
paljenje eksploziva (štapići za paljenje eksploziva i mina)
paljenje plina (tarni upaljači za plin)
palme [stabla]
palmini orasi (ulje od palminih oraha) [prehrambena namirnica]
palmino lišće
palmino ulje [prehrambena namirnica]
pamučne kučine
pamučne tkanine
pamučni konac
pamučni otpaci za punjenje
pamučno platno
pamuk (pamučni otpaci za čišćenje)
pamuk za medicinske potrebe
pamuk za zaptivanje
pamuk, neobrađeni
panoi (metalni panoi za gradnju)
panoi (signalizacijski panoi) [svjetleći ili mehanički]
30
1
14
6
6
6
20
16
16
28
9
7
4
7
7
13
13
11
31
29
31
29
22
24
23
22
24
21
5
17
22
6
9
184
300047
010415
140067
060175
060176
060325
200054
160207
160325
280048
090031
070244
040005
070394
070016
130060
130062
110018
310101
290059
310100
290084
220026
240028
230002
220090
240095
210268
050099
170032
220025
060381
090380
panoi (signalni metalni panoi) [ni svjetleći ni mehanički]
pantalone
pantalone (prese za pantalone)
pantalone (rastezači za pantalone)
pantografi [pribor za precrtavanje]
paperje [pahuljice perja]
papir (baritni papir)
papir (bjelančevinasti papir)[albuminizovani]
papir (brusni papir)
papir (fotometrički papir)
papir (hemijski papir za eksperimente)
papir (kaša za papir)
papir (lakmusov papir)
papir (mašine za obradu papira)
papir (mašine za proizvodnju papira)
papir (noževi za papir) [kancelarijski pribor]
papir (osjetljivi papir)
papir (ozalit papir)
papir (papir od nitrata)
papir (paus-papir)
papir (pergament papir)
papir (reaktivni papir)
papir (samobojajući papir) [fotografija]
papir *
papir [karbon papir]
papir od drva
papir protiv moljaca
papir Xuan [za slikare i kinesku kaligrafiju]
papir za bojenje uskršnjih jaja [pisanica]
papir za električne kondenzatore
papir za elektrokardiografiju
papir za fotografije
papir za gradnju
6
25
21
21
16
22
1
1
3
1
1
1
1
7
7
16
1
1
1
16
16
1
1
16
16
16
5
16
2
17
16
1
19
185
060200
250064
210171
210172
160208
220028
010103
010036
030084
010417
010278
010156
010419
070293
070291
160291
010418
010245
010416
160062
160210
010259
010090
160006
160066
160279
050286
160347
020096
170029
160140
010322
190062
papir za kopiranje
papir za mašine za snimanje[mašine] (papiri za mašine za snimanje)
papir za obloge od slačice
papir za ormare [mirisnii ili nemirisni]
papir za poliranje [brusni]
papir za radiograme
papir za uređaje za upisivanje
papir, azbestni
papir, higijenski
papir, izolacioni
papir, kaširani
papir, katranizovani [ter-papir]
papir, prozirni
papir, srebrni
papir, svjetleći
papir, upijajući za lule
papirići za cigarete
papirići za kovrdžanje
papirna odjeća
papirne ili celulozne pelene za jednokratnu upotrebu
papirne posude
papirne trake za paljenje
papirne vezice
papirne zidne tapete
papirni pribor
papirni zavjese
paprenke [posudice za papar]
paprika [biljka]
paprika [začin]
papuče
papučice kočnica osim onih za kočnice vozila
papučice za kočnice vozila
para (generatori pare) [nisu dijelovi mašina]
16
16
5
16
3
16
16
17
16
17
16
19
16
16
16
34
34
26
25
16
16
4
22
27
16
20
21
31
30
25
7
12
11
186
160332
160067
050237
160344
030139
160233
160067
170071
160094
170055
160191
190046
160262
160025
160190
340011
340024
260121
250122
160181
160351
040005
220038
270007
160209
200281
210185
310106
300111
250101
070407
120236
110165
para (mašine za paru) [separatori ulja iz pare]
para (postrojenje za proizvodnju pare)
para (sredstva za sprečavanje kondenziranja pare)
paradajz (pire od paradajza)
paradajz (sok od paradajza) za kuhinju
paradajz (umak od paradajza)
parafin
parafinski papir
paravani [namještaj]
paraziti (ogrlice protiv parazita) za životinje
paraziti (proizvodi protiv parazita)
paraziti na biljkama (uređaji za uništavanje parazita na biljkama)
paraziticidi [sredstva za uništavanje parazita]
parazitne struje (uredjaji za zaštitu od parazitnih struja) [električna struja]
parenje lica (uređaji za parenje lica) [vaporizatori]
parfemi
parfimiranje rublja (proizvodi za parfimiranje rublja)
parfimiranje vazduha (preparati za parfimiranje vazduha)
parketi
parketi (električni mašine za mazanje parketa)
parketi (neelektrični mašine za mazanje parketa)
parketi (vosak za lakiranje parketa)
parketne pločice
parkirališta (vratašca za parkirališta koja se otvaraju uz prethodno plaćanje)
parkometri [uređaji za mjerenje trajanja parkiranja]
parne mašine
parne pegle za tkanine
parni kotlovi (cijevi za parne kotlove) [dijelovi mašina]
parni kotlovi (kontrolni uređaji za parne kotlove)
parni mašinski kotlovi (dimovodi mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi (napojnici parnih mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi (sabirnici kamenca parnih mašinskih kotlova)
parni mašinski kotlovi, (oprema za parne mašinske kotlove)
7
11
1
29
29
30
4
16
20
5
5
8
5
9
11
3
3
3
19
7
21
3
19
9
9
7
11
7
9
7
7
7
7
187
070152
110232
010138
290101
290110
300171
040070
160339
200165
050087
050029
080088
050238
090048
110300
030141
030150
030215
190112
070500
210080
030053
190106
090382
090383
070242
110331
070471
090120
070416
070430
070110
070101
parni, mašinski kotlovi
pasoši (džepići za pasoče)
pasta za kožne kaiševe za brijanje
paste za brijanje (pasta za brijanje)
paste za poliranje
pastele [olovke]
pasterizatori [uređaji]
pašteta od jetre
pastile [bomboni]
pasulj u svježem stanju
pasulj, konzervirani
paus-papir
pavlaka (mašine za odvajanje pavlake iz mlijeka)
pavlaka [mliječni proizvod]
pavlaka, smrznuta [šlag]
pazle
pčele (košnice za pčele)
pčelinji vosak
pečaćenje (kancelarijske mašine za pečaćenje)
pečaćenje (krušno tijesto za pečaćenje)
pečaćenje (mašine za pečaćenje za indsutrijske potrebe)
pečaćenje (materije za pečaćenje)
pečaćenje (vosak za pečaćenje)
pecačke niti
pecanje (pribor za pecanje)
pečati
pečati (jastučići za pečate)
pečati (kutije za pečate)
pečati (mali pečati) [bilježnički potpisi]
pečati (mašine za stavljanje pečata, biljega)
pečati (papirnati pečati)
pečati (podloge za stavljanje pečata)
pečati (stalci za pečate)
7
16
3
3
3
16
11
29
30
31
29
16
7
29
30
28
20
4
16
16
7
16
16
28
28
16
16
16
16
7
16
16
16
188
070429
160340
030073
030073
030070
160211
110178
290088
300107
310054
290123
160062
070083
290033
300046
280168
200001
040001
160056
160206
070347
160057
160055
280084
280083
160149
160247
160259
160249
070180
160137
160261
160258
pečati [poštanski pečati]
pečati, marke
pečenjare (ražnjevi za pečenjare)
peći (armature za peći)
peći (cement za peći)
peći (cement za visoke peći)
peći (pepeljnjaci) [prostori u pećima za pepeo]
peći (postolja za punjenje peći za sušenje)
peći (punjači peći) [uređaji]
peći (rashladne posude za peći)
peći (ukrasi za peći)
peći (zaštitni zasloni za peći)
peći [ognjišta]
peći [osim peći za laboratorijske potrebe]
peći [uređaji za grijanje]
peći za laboratorijske pokuse
peći za pečenje
peći za sušenje (postolja za punjenje peći za sušenje)
peći za topao vazduh
peći, sunčane
peći, zubarske
pecivo (fino sitno pecivo)
pecivo [brioši]
pedale bicikla
pedale muzički instrumenti
pedikiranje (torbe s priborom za pedikiranje)
pedometri [instrumenti za brojenje koraka]
peglanje (daske za peglanje rublja)
peglanje (električni mašine za peglanje rublja)
pegle
pegle (grijači za pegle)
pegle (stalci za pegle)
pehari
16
16
11
11
19
19
11
11
11
11
11
6
11
11
11
9
11
11
11
11
11
30
30
12
15
8
9
21
7
8
11
21
21
189
160053
160052
110057
110025
190092
190093
110154
110279
110074
110032
110151
060117
110153
110150
110143
090568
110204
110279
110008
110270
110311
300110
300023
120092
150060
080106
090137
210179
070328
080224
110086
210112
210271
pehari za nagrade u igrama
pekare (peći za pekare)
pekarske košare za hleb
pekmezi
pektini za farmaceutske potrebe
pektini za fotografske potrebe
pektini za industrijske svrhe
pektini za kulinarstvo
pektini za prehrambenu industriju
pelene gaćice papirnate ili celulozne za jednokratnu upotrebu
pelene od tekstila
pelene od tekstila, u obliku četvorougla za previjanje male djece
pelene papirnate ili celulozne za jednokratnu upotrebu
pelene za bebe [dojenčad]
pelene za novorođenčad [povoji]
pelene-gaćice za odojčad [odjeća]*
pelerine
pelerine s kapuljačom
pendreci za policajce [kijače]
penjanje (kaiševi za penjanje)
penjanje (pribor protiv sklizanja pri penjanju)
pepeljare [posude u pećima za pepeo]
pepeljare za pušače
pepeo (automatski uređaji za odvod pepela)
pepeo (rešetke za pepeo) [kućanski pribor]
pepeo (rešetke za pepeo) [mašine]
pepeo (vulkanski pepeo za čišćenje)
pepermint (alkohol od peperminta)
pepermint (bomboni od peperminta)
pepermint (ekstrakt peperminta)
pepermint za farmaceutske potrebe
pepermint za parfimeriju
pepermint za poslastice
28
11
20
29
5
1
1
29
1
16
25
25
16
5
25
25
25
25
8
28
28
11
34
11
21
7
3
33
30
3
5
3
30
190
280074
110053
200163
290079
050231
010420
010666
290093
010665
160322
250091
250091
160321
050412
250092
250058
250102
250035
080130
280142
280146
110154
340036
110231
210067
070082
030038
330001
300019
030128
050201
030129
300097
pepsini za farmaceutske potrebe
peptoni za farmaceutske potrebe
pera (držala za pera)
pera (zlatna pera za pisanje)
pera [kancelarijski pribor]
pera za izvlačenje crta
pera za pisanje
pera za pisanje (brisači pera za pisanje)
peraje za plivače
perborate od soda (natrijev perborat)
perforirane kartice za razboje
perforirane muzičke rolne
pergament, unutrašnja kora
perhlorati
periferni kompjuterski uređaji
perike [perike]
periskopi
perjane pajalice
perje za odjeću [odjevni pribor]
perje za posteljinu
perje za punjenje
perkarbonati
perkolatori [električni mašine za kuvanje kafe]
perle (zavjese od perli) za dekoraciju
perle za izradu nakita
perle, osim za izradu nakita
pernice, kutije za olovke
peroksid za medicinske potrebe
persulfati
persumporna kiselina
perut (farmaceutski proizvodi protiv peruti)
pesari za kontracepciju i podržavanje materice
peškiri, tekstilni
5
5
16
16
16
16
16
16
28
1
16
15
22
1
9
26
9
21
26
22
22
1
11
20
14
26
16
5
1
1
5
10
24
191
050242
050180
160299
160134
160242
160185
160131
160148
280093
010421
160077
150079
220054
010423
090590
260079
090337
210281
260082
220057
220064
010422
110261
200167
140167
260123
160133
050345
010424
010425
050241
100010
240072
peškirii, papirnati
pesticidi
pesto [umak]
petarde
petarde (bomboni petarde)
petrolejski etar
petrolejski gorionici
pića (alkoholna pića osim piva)
pića (arome za pića) [eterična ulja]
pića (arome za pića) [osim eteričnih ulja]
pića (elektromehanički uređaji za pripremu pića)
pića (koncentrati za pripremu pića)
pića (materije za filtriranje u industriji pića)
pića (pastile za gazirana pića)
pića (sastojci za pripremu pića)
pića (slamčice za degustaciju pića)
pića (sredstva za bojenje pića)
pića (toplotno izolovane posude za pića)
pića (uređaji za hlađenje pića)
pića od čokolade
pića od kafe
pića od kakaa
pića od piketa [delanac]
pića od surutke
pića, destilirana
pića, gazirana (prašak za gazirana pića)
pidžame
pigmenti
pijavice za medicinske potrebe
pijenje (posude za pijenje)
pijesak (mirisni pijesak za kućne ljubimce) [stelja]
pijesak [osim pijeska za livaonice]
pijesak za akvarijume
16
5
30
13
28
4
11
33
3
30
7
32
1
32
32
21
2
21
11
30
30
30
33
32
33
32
25
2
5
21
31
19
19
192
160306
050021
300209
130072
280027
040044
110248
330026
030173
300141
070315
320009
010296
320033
320008
210342
020004
210035
110119
300151
300149
300150
330020
320007
330008
320034
250108
020059
050266
210034
310147
190166
190234
pijesak za livaonice
pijesak, srebronosni
pijuci
pijuci [alat]
pijuci za led
pikalili [vrsta jela od povrća, sjeckano povrće, senf i ljuti začini]
pikrinska kiselina
pile (držači za pile)
pile (mašine za oštrenje pila)
pile (okviri za pile)
pile (rezne trake pila) [dijelovi alata]
pile (rezne trake pila) [dijelovi mašina]
pile [alat]
pile [mašine]
pile za hirurške potrebe
piljenje (stalci za piljenje) [dijelovi mašina]
piljevina od drva
piljevina od drva za proizvodnju drvene kaše
pilule (instrument za davanje pilula životinjama)
pilule za farmaceutske potrebe
pincete
pincete [forcepsi]
pincete za uklanjanje dlačica
pinjata
pipa [kineska gitara]
pipete za probanje vina
pire od paradajza
piretrum prah [biljka] (prah od piretruma)
pirinčani alkohol
pirogalna kiselina
piroligena kiselina [sirće od drva]
pirometri, za mjerenje temperature
pirotehnički proizvodi
1
19
8
8
8
29
1
8
7
8
8
7
8
7
10
7
22
31
10
5
8
10
8
28
15
21
29
5
33
1
1
9
13
193
010467
190010
080142
080171
080128
290094
010437
080186
070326
080021
080151
070226
080055
070341
100140
070035
220006
310018
100127
050235
080207
100090
080102
280183
150083
210178
290101
050252
330032
010453
010133
090415
130054
pisaće mašine (tipke pisaćih mašina)
pisaće mašine (valjci pisaćih mašina)
pisaće mašine, električni ili neelektrični
pisaći pribor
pisaći stolovi
pisanice (papir za bojanje pisanica)
pisanje (četkice za pisanje)
pisanje (mape za pisanje)
pisanje (papirni pribor za pisanje)
pisanje (pera za pisanje)
pisanje (podmetači za pisanje)
pisanje (šablone za ručno pisanje)
pisanje (sprave za pisanje)
pisanje (tinte)
pisanje (zlatna pera za pisanje)
piskovi za muzičke instrumenata
pisma (košare za pisma)
pisma (metalni sandučići za pisma)
pisma (nemetalni, nezidani sandučići za pisma)
pisma (papir za pisma)
pištolji
pištolji (pneumatski pištolji za istiskivanje mastiksa)
pištolji [alat s eksplozivnim mecima]
pištolji [igračke]
pištolji [vatreno oružje]
pištolji [vrsta alata]
pištolji igračke (upaljači za pištolje igračke)
pištolji s bojom [sportski predmet]
pištolji, ručno pokretani za istiskivanje mastiksa [ekstruderi]
pivarski mašine
pivo
pivo (boje za pivo)
pivo (čaše za pivo)
16
16
16
16
20
2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
6
20
16
13
7
7
28
13
8
28
28
8
7
32
2
21
194
160257
160118
160132
160136
200180
020096
160342
160302
160300
160131
160255
160303
160343
160301
160131
150034
160101
060120
200244
160182
130049
070456
070477
280058
130077
080174
280003
280170
080232
070066
320002
020024
210032
pivo (pumpe za pivo)
pivo (sredstva za bistrenje i konzervisanje piva)
pivo (uređaji za točenje piva pod pritiskom)
pivska sladovina
pivske čaše (podmetači za pivske čaše)
pivski sirće
pizza
pizza (neelektrični rezači za pizzu)
pjene [musevi](riblji musevi)
pjene [musevi]od povrća
pjenica [kvasac] *
pješčani satovi
pješčene cijevi (pješčane cijevi)
pješčenjak za građevinu
pkošče na sedlima
plafonska vidjetla
plakati (ljepila za plakate)
plakati (papirnate ili kartonske podloge za plakate)
plakati [posteri]
plakati, papirni ili kartonski
plakatiranje (metalni stupovi za plakatiranje)
plakatiranje (nemetalni stupovi za postavljanje plakata)
plakatiranje (table za plakatiranje)
plakatne table, drvene ili plastične
planimetri, za mjerenje ravne površine
planinarske cipele
planinarske torbe
planinarski štapovi
plastična ambalaža (uređaji za zavarivanje plastične ambalaže)
plastične materije (raspršivači za plastične materije)
plastične materije u sirovom obliku
plastične materije za modelovanje
plastične poluobrađene materije
7
1
7
32
16
30
30
8
29
29
30
9
19
19
18
11
1
16
16
16
6
19
20
20
9
25
18
18
7
1
1
16
17
195
070390
010121
070012
320005
160037
300148
300112
080249
290167
290169
300087
090683
190101
190100
180006
110136
010028
160008
160007
160305
060411
190001
200002
200096
090400
250019
180074
180001
070541
010605
010438
160195
170097
plastični materijali [zamjenei za tkanine]
plastični omotači za pakiranje
plastificirajuće materije
plastisol
platina [metal]
platinasto sjajilo za keramiku
platno (senzibilizovano za fotografije)
platno *
platno namočeno bojom-indigo, za uređaje za umnožavanje
platno posuto staklenim prahom za peglanje
platno za brušenje (šmirgl platno)
platno za dušeke
platno za poliranje [peglanje]
platno za posteljinu
platno za sir
platno za slike
platno za uvez knjiga
platno, gumirano [ne za papirnate proizvode]
platno, gumirano za papirnate proizvode
platno, katranizovano
platno, navošteno [stolnjaci]
plavila (bojajuće materije ili boje)
plavila za veš, plavilo
plaža (obuća za plažu)
plaža (odjeća za plažu)
plaža (torbe za plažu)
plemeniti metali (legure plemenitih metala za zubarstvo)
plemeniti metali (legure plemenitih metala)
plemeniti metali (odlijevci plemenitih metala)
plemeniti metali (soli plemenitih metala za industriju)
plemeniti metali sirovi ili poluobrađeni
pletački radovi od pruća
pletena odjeća (vreće za pranje pletene odjeće)
24
16
1
1
14
2
1
24
16
3
3
24
3
24
24
16
16
24
16
22
24
2
3
25
25
18
5
14
14
1
14
20
22
196
240081
160218
010143
010439
140075
020030
010212
240013
160199
030161
030086
240074
030160
240068
240053
160216
160238
240057
160312
220002
240025
020103
030014
250105
250104
180076
050010
140104
140003
010391
140055
200199
220106
pletena slama [osim prostirača]
pleteni balon [bocuni] od stakla ili pješčenjaka
pletenice [upletene trake]
pletenice od kose
pletenice od slame
pletenje (igle za pletenje)
plin (niskokalorični plin)
plin (pročišćivači plina) [dijelovi plinskih instalacija]
plin (proizvodi za pročišćavanje plina)
plin (uljni plin)
plin (uređaji za analizu plina)
plin (uređaji za pročišćavanje plina)
plin (uređaji za usisavanje, zbijanje i prijevoz plina)
plin pod pritiskom (metalni kontejneri za plin pod pritiskom)
plin za izbacivanje aerosola
plin za medicinske potrebe
plin za rasvjetu
plin za upljače (kontejneri za plin za upaljače)
plin, kruti za industriju
plinovi (kruti plinovi) [goriva]
plinovi za gorenje
plinovi, otrovni (sredstva za neutralizovanje otrovnih plinova)
plinovita goriva [mješavine]
plinovodi (pribor za regulaciju i sigurnost plinovoda)
plinske let-lampe [lemilice]
plinske svijetiljke
plinske zidne svijetiljke
plinski aparati (pribor za regulaciju i sigurnost plinskih aparata)
plinski generatori
plinski gorionici
plinski kondenzatori [nisu dijelovi mašina]
plinski kotlovi za grijanje
plinski rashlađivači [nisu dijelovi mašina]
20
21
26
26
20
26
4
11
1
4
9
11
7
6
1
5
4
34
1
4
4
1
4
11
7
11
11
11
11
11
11
11
11
197
200160
210040
260062
260044
200161
260009
040103
110160
010275
040050
090278
110138
070199
060112
010026
050314
040040
340008
010328
040088
040049
010403
040020
110240
070532
110163
110251
110259
110295
110161
110294
110162
110294
plinski uređaji za rezanje
plinski uređaji za zavarivanje
plišane igračke
plišani medvjedići
plivači (peraje za plivače)
plivanje (plovci za plivanje i kupanje)
plivanje (pojasevi za plivanje)
plivanje (prsluci za plivanje)
pljuvaonice za medicinske potrebe
pljuvaonice za uživaoce duvana
pločaste, unutrašnje roletne
ploče (komemorativne, metalne ploče)
ploče (metalne ploče za popločavanje)
ploče (okretne ploče) [okretnice]
ploče (senzibilizovne fotografske ploče)
ploče (senzibilzovane za ofset tisak)
ploče [diskovi] za računanje
ploče od ještačkog materijala za obilježavanje cesta
ploče od komine šećerne trske [građevinski materijal]
ploče osjetljive na svjetlo [fotosenzibilne]
ploče s adresama za mašine za adresiranje
ploče za gradnju, nemetalne
ploče za graviranje
ploče za grijanje
ploče za matrice
ploče za pisanje (brisači za ploče za pisanje)
ploče za popločavanje, nemetalne
ploče za vješanje ključeva
ploče, grijaće
ploče, metalne, nadgrobne
ploče, nemetalne za grobove
pločice (metalne pločice za gradnju)
pločice s hvataljkom za listove papira [kancelarijski pribor]
7
7
28
28
28
28
28
9
10
34
20
6
6
6
1
1
9
19
19
1
16
19
16
11
16
16
19
20
11
6
19
6
16
198
070486
070503
280208
280151
280093
280211
280212
090545
100034
340037
200136
060389
060040
060212
010269
010406
090101
190122
190231
010213
160268
190223
160170
110201
160226
160348
190219
200197
110170
060387
190088
060321
160349
pločice s imenom (metalne pločice s imenom)
pločice s štampanim vodovima
pločice za igru [pakovi]
pločice za oblaganje (ljepila za pločice za oblaganje)
pločice za pisanje
pločice za popločavanje, nemetalne
pločice, registraione, nemetalne
pločice,identifikacione, nemetalne
pločnici (metalni pločnici)
pločnici, nemetalni
plodovita sredstva [fertilizanti]
plombiranje zubi (materijali za plombiranje zubi)
plotovi od kolaca, nemetalni
plovci za pecanje
plovna vozila
plugovi
plugovi (rala plugova) [lemeši]
plugovi [kultivatori] za vinogradarstvo
pluta, presovana
pluta, sirova
plutače za obilježavanje
plutače za signalizaciju
plutače za spašavanje
plutače za vezanje brodova
plutajući kontejneri nemetalni,
plutajući, metalni kontejneri
pluteni čepovi
plutonijum
pneumatske komande za mašine i motore
pneumatski transporteri
pneumatsko postrojenje za transport cijevima
podaci (magnetne podloge za podatke)
podbradnici [kožne trake]
6
9
28
1
16
19
20
20
6
19
1
5
19
28
12
7
7
7
19
31
9
9
9
20
20
6
20
1
7
7
7
9
18
199
060399
090699
280097
010573
160255
190213
200130
200154
060294
190200
010293
050110
190134
280069
120149
070028
070100
070458
190111
310078
090583
090518
090517
200251
200069
060340
200030
010442
070473
070304
070370
090607
180062
podbradnici, violinski
podizači [uređaji]
podloge protiv trenja za mašine
podloge za saće za košnice
podmazivači [dijelovi mašina]
podmazivanje (masti za podmazivanje)
podmazivanje (mazalice za podmazivanje) dijelovi mašina
podmazivanje (prstenovi za podmazivanje) [dijelovi mašina]
podmazivanje (pumpe za podmazivanje)
podmazivanje (sredstva za podmazivanje)
podmazivanje (ulja za podmazivanje)
podmetači (podloge za presvlaćenje beba)
podmetači za boce [nepapirnati i ne spadaju u stolno rublje]
podmetači za boce [stolno rublje]
podmetači za boce, papirnati
podmetači za čaše
podmetači za pegle
podmetači za pisanje
podmetači za pivske čaše
podmetači za posude s jelom [stolni pribor]
podmetači za retorte
podmetači za sto, okrugli, nepapirni
podmetači za tepihe
podmetači, gumeni ili od vulkanizovanih vlakana [koluti]
podovi (metalni podovi)
podovi (nemetalni, rešetkasti podovi)
podovi (pokrivači za podove)
podovi (protivkklizajući vosak za podove)
podovi (protivklizajuće tečnosti za podove)
podovi od metalnih pločica
podovi od nemetalnih pločica
podovi, nemetalni
podsjetnice (futrole za posjetnice)
15
7
7
20
7
4
7
7
7
4
4
20
21
24
16
21
21
16
16
21
9
24
27
17
6
19
27
3
3
6
19
19
18
200
150050
070172
070396
200004
070085
040060
070204
070031
070205
040063
040042
200279
210258
240096
160283
210212
210112
160255
160037
210270
090158
240097
270015
170076
060210
190241
270002
030207
030208
060322
190214
190147
180021
podsjetnici (elektronički podsjetnici) [agende]
podsuknje
podupirači [kosnici] (metalni podupirači)
podupirači, nemetalni [kosnici]
podvezi [suspenzioni zavoji]
podvezice [držači] za muške čarape
podvezice od elastične tkanine
podvezice za čarape
podvodno plivanje (uređaji za disanje pri podvodnom plivanju)
pogače, uljni kolači [krmivo]
pogon (nožni pogon šivaćih mašina)
pogonske mašine (lanci pogonskih mašina za kopnena vozila)
pogonske mašine za kopnena vozila
pogonski lanci osim lanaca za kopnena vozila
pogonski mehanizmi za kopnena vozila
pogonski motori osim onih za kopnena vozila
pogrebne urne
pojačavanje zvuka (uređaji za pojačavanje zvuka)
pojačivači (elektroski pojačivači)
pojačivači gume (hemijski pojačivači gume)
pojačivači papira (hemijski pojačivači papira)
pojasevi (kopče za pojase)
pojasevi (medicinski, električni pojasevi)
pojasevi [odjevni predmeti]
pojasevi za higijenske uloške
pojasevi za nošenje alata
pojasevi za plivanje
pojasevi za spašavanje
pojasevi, pupčani
pojasevii za kilu [herniju]
pojila [korita]
poklopci (metalni poklopci za otvore u podu)
poklopci [dijelovi mašina]
9
25
6
19
10
25
25
25
9
31
7
12
12
7
12
7
20
9
9
1
1
26
10
25
5
8
28
9
10
10
21
6
7
201
090628
250144
060372
190086
100148
250039
250038
250037
090355
310026
070111
120226
120139
070427
120143
070241
200267
090037
090038
010640
010639
260031
100175
250031
050071
080247
280212
090547
100121
100039
210001
060349
070075
poklopci akvarijuma za stanove
poklopci za lonce
poklopci za lonce (zatvarači poklopaca za lonce)
poklopci za motore vozila
poklopci za plitke posude
poklopci za sobne akvarijume
poklopci, nemetalni za dimnjake
poklopci, nemetalni za otvore u podu
poklopci, preklopni za vozila
poklopci, ukrasni na točkovima
pokretački mehanizmi [dijelovi mašina]
pokretački mehanizmi za sva vozila osim kopnenih
pokretne skale [stepenice]
pokretne staze
pokretni bifei [vozila]
pokrivači (električno grijani pokrivači) nisu za medicinske potrebe
pokrivači od humusa
pokrivači od krzna
pokrivači podova od vinila
pokrivači za konje
pokrivači za konjska sedla
pokrivači za krevete
pokrivači za krevete [popluni]
pokrivači za podove
pokrivači za putovanje
pokrivači za uši [odjevni predmet]
pokrivači za vozila
pokrivači za zaštitu od vatre
pokrivači, papirni za krevete
polarimetri
polen [sirovina]
polen kao dijetetski dodatak prehrani
polen pripremljen za prehranu
21
21
21
12
21
21
19
19
12
12
7
7
7
7
12
11
1
18
27
18
18
24
24
27
24
25
12
9
24
9
31
5
29
202
210337
210092
210091
120054
210269
210337
190212
190070
120055
120124
070176
070252
070178
070518
120220
110305
010641
180037
270016
180026
180097
240114
240029
270002
240034
250059
120224
090638
240032
090404
310057
050428
290134
police [stalci]
police za domaćinstvo
polijevanje (cijevi za polijevanje)
polijevanje (mlaznice cijevi za polijevanje)
polijevanje (naprave za polijevanje)
polijevanje cvijeća i biljaka (prskalice za polijevanje)
polimerizacija (postrojenje za polimerizaciju)
poliranje (električni mašine i aparati za poliranje)
poliranje (električni uređaji i mašine za poliranje)
poliranje (kamen za poliranje)
poliranje (koža za poliranje)
poliranje (materijali za poliranje) [osim preparata, papira ili kamena]
poliranje (neelektrčni uređaji i mašine za poliranje) za potrebe kućanstva
poliranje (papir za poliranje)
poliranje (platno za poliranje)
poliranje (preparati za poliranje)
poliranje noktiju (električne ili neelektrične naprave za poliranje noktiju)
poliranje voskom (električni mašine za poliranje voskom) za kućanstvo
poliranje voskom (materije za poliranje voskom)
poliranje zubnih proteza (preparati za poliranje zubnih proteza)
poljoprivreda (dizala za potrebe poljoprivrede) [elevatori]
poljoprivreda (gnojiva za potrebe poljoprivrede)
poljoprivreda (hemijski proizvodi za potrebe poljoprivrede) osim fungicida, herbicida, insekticida i
sredstava protiv parazita
poljoprivredne sprave [ne ručne]
poljoprivredni alat, ručni
poljoprivredni mašine
polonijum
poluge
poluge (male račvaste poluge) [alat]
poluge [lingoti] od plemenitih metala
poluporculan [majolika]
poluprovodnici
203
20
20
17
21
21
21
11
7
7
3
21
21
21
3
3
3
8
7
3
3
7
1
200108
200172
170006
210012
210013
210206
110203
070308
070308
030144
210100
210187
210186
030139
030160
030045
080214
070510
030044
030198
070009
010271
1
7
8
7
1
8
8
14
21
9
010031
070388
080200
070008
010443
080153
080034
140003
210129
090539
pomade za kozmetičke potrebe
pomije [drop]
pomoć (uređaji za pružanje pomoći)
pomoćne tečnosti za abrazive
pomorska signalizacija (uređaji za pomorsku signalizaciju)
pomorski kompasi
pončo [vrsta ogrtača]
pontoni
popisi predstava [repertoari]
popravak guma točkova(mješavine za popravak guma točkova vozila)
popravak razbijenih predmeta (cement za popravak razbijenih predmeta)
porculanski proizvodi
porfir [kamen]
poriluk, svježi
porođaji (dušeci za porođaje)
portikle za bebe [nisu od papira]
portikle, nepapirne [djeci oko vrata protiv prljanja]
portikle, papirne [djeci oko vrata protiv prljanja]
portreti
porubi za odjeću [bordure]
posije od žitarica [mekinje]
poslužavnici
poslužavnici od papira za domaćinstvo
poslužavnici za domaćinstvo
poslužavnici za laboratorijske potrebe
posmatranje (instrumenti za posmatranje)
posrebrivanje (prah za posrebrivanje)
posrebrivanje (rastvori za posrebrivanje)
posrebrnjena kositrena legura
posrebrnjeno staklo za ogledala
poštanske marke
poštanske marke (brojači poštanskih maraka)
poštanske vreće
3
31
9
1
9
9
25
12
16
1
1
21
19
31
10
25
25
16
16
26
31
21
21
21
9
9
2
1
6
20
16
9
22
204
030146
310049
090295
010004
090357
090133
250165
120159
160154
010465
010194
210189
190244
310108
100004
250128
250128
160276
160228
260018
310016
210058
210180
210267
090177
090366
020016
010081
060032
200013
160260
090482
220104
poštanski dopisi
postave [tkanine]
postave za šešire
postave, sašivene [dio odjeće]
posteljina
posteljina
posteljina (perje za posteljinu)
posteljina (sterilne posteljine)
posteljina [osim posteljnog rublja]
posteljine kod nezadržavanja mokraće
posteljine za bolničke posteljine
posteljine za hirurške potrebe
postolja (metalna postolja za bačve)
postolja mašina
postolja računskih mašina
postolja s točkićima [dijelovi mašina]
postolja topova [lafete]
postolja za bačve, nemetalna
postolja za četkice za brijanje brade
postolja za gađanje
postolja za kišobrane
postolja za muzičke instrumente
postolja za muzičke intrumente
postolja za posude s cvijećem
postolja za posudice za ulje i ocat [stolni pribor]
postolja za punjenje peći
postolja za sječenje drva
postolja za testerisanje [dijelovi mašina]
postolja, stolna za noževe
posuđe
posuđe [činije]
posude (četke za pranje posuda)
posude (električne posude za kuvanje namirnica pod pritiskom)
16
24
24
25
24
24
22
10
20
10
10
10
6
7
20
7
13
20
21
13
20
15
15
20
21
11
20
7
21
21
21
21
11
205
160174
240039
240019
250068
240040
240099
220057
100172
200077
100014
100013
100207
060391
070092
200212
070365
130002
200120
210241
130057
200164
150088
150048
200116
210292
110279
200263
070035
210090
210227
210039
210278
110029
posuđe (kuhinjsko metalno posuđe) *
posuđe (mašine za pranje posuđa)
posude (metalni zatvarači za posude)
posude (nemetalni zatvarači za posude)
posude od treseta za hortiklturu
posude vaga
posude za boje
posude za boje
posude za brojenje i razvrstavanje sitnog novca
posude za čišćenje pleneitih metala (lonci za talenje)
posude za cvijeće (stalci za posude za cvijeće)
posude za domaćinstvo ili za kuhinju
posude za duvan
posude za izgaranje mirisnih materije
posude za medicinske potrebe
posude za medicinske potrebe
posude za piće
posude za plin (metalne posude za plin pod pritisakom ili ukapljeni vazduh)
posude za prženje
posude za sladoled i za hladna pića
posude za ulje ili ocat (sirće)
posude, higijenske
posude, metalne za ambalažu
posude, metalne za kiseline
posude, metalne za tečna goriva
posude, nemetalne za tečna goriva
posude, plastične za ambalažu
posude, toplotno izolovane
posudice od papira za pavlaku
posudice za primjenu lijekova
potaša [bezvodni kalijev hidroksid]
potkošulje
potkošulje za žene
21
7
6
20
1
21
16
16
16
9
20
21
34
21
10
10
21
6
21
21
21
10
6
6
6
20
20
21
16
10
1
25
25
206
210026
070231
060395
200112
010445
210025
160358
160166
160059
090170
200116
210199
340032
210056
100026
100155
210034
060112
210065
210211
210057
100025
060231
060065
060338
200065
200100
210062
160115
100115
010446
250025
250022
potkovi za konje, metalne
potkovi za konje, nemetalne
potkožno ubrizgavanje (špricevi za potkožno ubrizgavanje)
potpala (iverje od drva za potpalu)
potpetice
potpetice (mašine za izradu potpetica)
potpetice za čarape
potpetice za obuću
potpetice za obuću
potpuri [posudice s mirišljivim suhim laticama cvijeća]
povodci (kožni povodci)
povodci [kaiševi]
povoji za pridržavanje [bandaže]
povrće (mašine za ribanje povrća)
povrće (salate od povrća)
povrće (sjeckalice za povrće)
povrće (sprave za rezanje povrća)
povrće (sprave za sjeckanje povrća)
povrće, konzervisano
povrće, kuvano
povrće, sušeno
povrće, svježe
požar (mlaznice za vatrogasna crijeva)
požar (protivpožarni alarmi)
požar (protivpožarni brodovi pumpe)
požar (sprave za gašenje požara)
pozlata
pozorišne maske
praćke [sportski artikli]
pragovi (metalni pragovi)
pragovi, metalni za željezničke pruge
pragovi, nemetalni
pragovi, nemetalni za željezničke pruge
6
17
10
4
25
7
25
25
25
3
18
18
10
7
29
8
8
8
29
29
29
31
9
9
9
9
2
28
28
6
6
19
19
207
060333
170028
100097
040006
250131
070361
250008
250116
250116
030203
180005
180005
100217
070455
290102
080136
080073
080136
290029
290030
290031
310042
090296
090068
090601
090082
020063
280089
280188
060233
060245
190162
190176
prah (aluminijumski prah za slikarstvo)
praline
prameni kose [tupei]
pranje (aparati za pranje)
pranje (daske za pranje)
pranje (mašine za pranje uz prethodno plaćanje) [automati]
pranje (mašine za pranje)
pranje (postrojenja za pranje vozila)
pranje (proizvodi za pranje)
pranje [bijeljenje] (proizvodi za pranje rublja utrljavanjem)
pranje [bijeljenje](proizvodi za bijeljenje rublja)
pranje boca (uređaji za pranje boca)
pranje šupljina na tijelu (uređaji za pranje šupljina na tijelu)
pranje tepiha (električni mašine za pranje tepiha)
pranje tepiha i tapisona (električni mašine za pranje tepiha i itisona)
pranje životinja (proizvodi za pranje životinja)
praonice (kotlovi za praonice)
prašak za dizanje
prašak za kaiševe
prašak za kolače
prašci za farmaceutske potrebe
praseodimijum
prašina (električni odstranjivači prašine)
prašina (krpe za brisanje prašine)
prašina (postrojenja za usisavanje prašine za potrebe čišćenja)
prašina (pribor usisavača za prašinu) za raspršivanje mirisa i raskužnih sredstava
prašina (proizvodi za uklanjanje prašine)
prašina (proizvodi za vezanje prašine) [aglomeranti]
prašina (usisavači prašine)
praskavi detonatori [igračke]
praskavi detonatori [nisu igračke]
praskavi pamuk [piroksilin]
praskavi proizvodi
2
30
26
7
21
7
7
7
3
3
3
7
10
7
7
5
11
30
3
30
5
1
9
21
7
7
4
4
7
28
13
13
13
208
020008
300116
260089
070233
210006
070236
070232
070235
030124
030029
030028
070065
100044
070481
070481
050189
110063
300199
030022
300071
050243
010449
090561
210282
070487
070506
040038
040079
070508
280118
130066
130030
130034
prečišćavanje (preparati za prečišćavanje)
prečke
prečke od drveta
predajni telefonski uređaji
predeni pamuk
predenje (mašine za predenje)
predenje (razboji za predenje)
predivo
pregrade (metalne pregrade)
pregrade [željezne prečke na nogarma na koje se na ognjištu postavljaju duži komadi drveta]
pregrade za provjetravanje od katranizovanog platna [za rudnike]
pregrade, nemetalne
pregradne stijene (nemetalne obloge za pregradne stijene)
pregradni zidovi (metalne obloge za pregradne zidove)
pregrijači
prehrambena tjestenina
prehrambena tjestenina (mašine za proizvodnju prehrambene tjestenine)
prehrambene namirnice (bojajuće materije za prehrambene namirnice)
prehrambene namirnice (hemijski proizvodi za konzervisanje prehrambenih namirnica)
prehrambene namirnice (uređaji za analizu prehrambenih namirnica)
prekidači s dva položaja [informatika]
prekidači, električni
preklopna okretna vrata [nemetalna]
prekrivači za revet od perja [prekrivači od perja za noge]
premazi [boje]
premazi [građevni materijali]
premazi od cementa otporni na vatru
premazivanje (proizvodi za premazivanje) za kalemljenje drveta
prenošenje (palete za prenošenje, nemetalne)
prenošenje tereta (nemetalni kaiševi za prenošenje tereta) [uprte]
prenosnici [fotografija]
preparati protiv cvijetanja [kriptogame] (proizvodi protiv cvijetanja)
preparati za bistrenje šire (proizvodi za bistrenje šire)
209
1
19
20
9
23
7
7
23
6
6
22
19
19
6
7
30
7
2
1
9
9
9
19
24
2
19
19
1
20
22
9
5
1
010254
190140
200087
090488
230008
070190
070260
230010
060336
060431
220001
190060
190138
060201
070357
300003
070296
020005
010044
090029
090594
090191
190022
240045
020070
190129
190056
010079
200146
220081
090309
050135
010200
preparati za davanje čvrstine metalima (proizvodi za stvrdnjivanje metala) [kaljenje]
preparati za punjenje (proizvodi za punjenje) za tekstilnu industriju
preparati za punjenje [mašine] (materije za punjenje)
preparati za zaustavljanje krvarenja [za stezanje]
preradjivači (električne mašine za kuhinju)
prese
prese (filter-prese)
prese (neelektrične prese za kreditne kartice)
prese (štamparske prese)
prese (tipografske prese)
prese [mašine za industrijske potrebe]
prese za grožđe
prese za hlače
prese za krmivo
prese za oblikovanje metala [izvlačenje]
prese za peglanje [mašine]
prese za presovanje otpada [kompaktori]
prese za voće za domaćinstvo, električne
prese, termoelektrične [hirurgija]
presipanje (mašine za presipanje)
presipanje (ručni uređaji za presipanje)
presipanje vina (drvene bačve za presipanje)
presovani drveni ugljenikik [briketi]
presovani treset [gorivo]
prestenovi [koluti] za cigare
prestenovi na štapovima
prestenovi protiv reume
prestenovi vodotporni
prestenovi za kalibriranje
prestenovi za kurje oči
prestenovi za podmazivanje [dijelovi mašina]
prestenovi za ptice
prestenovi za slavine za vodu
210
1
1
1
5
7
7
7
16
7
7
7
7
21
7
7
7
7
7
10
7
8
20
4
4
16
6
5
17
9
5
7
21
11
010249
010312
010313
050277
070475
070102
070109
160345
070219
070303
070316
070533
210171
070195
070173
070240
070418
070460
100059
070353
080191
200017
040018
040017
160016
060262
050016
170009
090040
050040
070031
210018
110219
prestenovi za ublažavanje ili olakšavanje dobijanja zubi [denticije]
prestenovi za živinu
prestenovi, metalni *
presvlačenje beba (stolovi za presvlačenje beba, pričvšćeni na zid)
presvlake za toaletne daske
presvlake, kožne za domaćinstvo
presvlake, plastične za domaćinstvo
presvlake, tekstilne za domaćinstvo
pretvarači zakretnog momenta za kopnena vozila
pretvarači, električni [konvertori]
prevoditelji (džepni elektronski prevoditelji)
prezervativi
pribor za brijanje
pribor za brijanje
pribor za brijanje (pasta za pribor za brijanje)
pribor za crtanje
pribor za domaćinstvo
pribor za graviranje
pribor za jelo (noževi, viljuške, kašike)
pribor za jelo [posuđe]
pribor za kuvanje, neelektrični
pribor za manikiranje (električni pribor za manikiranje)
pričvršćenje kablova ili cijevi (plastične kuke za pričvršćenje kablova ili cijevi)
prigušivači (klipovi prigušivača) [dijelovi mašina]
prigušivači za motore
prigušivači za oružje
prigušivači za rasvjetne uređaje
prigušna pera [surdine]
prigušni umeci, gumeni
prijemnici [audio, video]
prijenos (vazušni uređaji za prijenos) cijevima
prijenos tereta (sprave za prijenos tereta)
prijenosi za mašine
10
21
6
20
24
18
24
24
12
9
9
10
8
8
3
16
21
8
8
21
21
8
20
7
7
13
9
15
17
9
7
20
7
211
100018
210011
060038
200278
240118
180116
240075
240117
120227
090153
090636
100128
080166
080166
030073
160151
210159
080131
080059
210207
210274
080243
200016
070395
070519
130070
090672
150065
170021
090289
070370
200265
070369
prijenosne osovine (ležajevi prijenosnih osovina)
prijenosne osovine [ne za kopnena vozila]
prijenosne osovine za kopnena vozila
prijenosne trake [kaiševi]
prijenosni kaiševi
prijenosni mehanizmi za kopnena vozila
prijenosni mehanizmi za vozila [osim kopnenih vozila]
prijenosni multimedijalni čitači
prijevoz (nemetalne palete za prijevoz)
prijevoz, kablovski (uređaji i postrojenja za kablovski prijevoz)
priključci (električni priključci)
priključci električnih vodova
priključci za cijevi (metalni priključci za cijevi)
priključne table
prikolice [vozila]
priručna apoteka za putovanje, medicinske torbe
priručnici
pristaništa, montažna, nemetalna
pritisak (aparati za mjerenje pritiska)
pritisak (indikatori pritiska) za ventile
pritisak (regulatori pritiska) [dijelovi mašina]
pritisak (uređaji za bilježenje pritisaka)
pritisak (uređaji za povećanje pritisaka)
pritisak [arterijski] (mjerači pritiska za arterijski pritisak)
pritiskači za papir
privesci [nakit]
privesci [vez]
privesci za ključeve od plemenitih metala, ukrasni
prizme [optika]
probijači [ručni alat]
probijači uredjaja za probijanje
procesori [središnji uređaji za obradu podataka]
pročišćavanje benzina (dodaci za pročišćavanje benzina)
7
7
12
7
7
12
7
9
20
12
9
9
6
9
12
5
16
19
9
9
7
9
7
10
16
14
26
14
9
8
7
9
1
212
070290
070022
120246
070036
070036
120142
070253
090702
200145
120188
090220
090219
060229
090146
120057
050126
160180
190158
090409
090090
070154
090410
070358
100129
160183
140018
260028
140162
090365
080229
070305
090619
010021
pročišćavanje čelika (mašine za pročišćavanje čelika) [pudlanje]
pročišćavanje otpadnih voda (uređaji za pročišćvanje otpadnih voda)
pročišćavanje plina (proizvodi za pročišćavanje plina)
pročišćavanje plina (uređaji za pročišćavanje plina)
pročišćavanje ulja (proizvodi za pročišćavanje ulja)
pročišćavanje ulja (uređaji za pročišćavanje ulja)
pročišćavanje vazduha (proizvodi za pročišćavanje vazduha)
pročišćavanje vazduha (uređaji i mašine za pročišćavanje vazduha)
pročišćavanje vode (proizvodi za pročišćavanje vode)
pročišćavanje vode (uređaji i mašine za pročišćavanje vode)
pročišćivači plina [dijelovi plinskih instalacija]
pročišćivači, automatski
projektili [oružje]
projektori
projektori (svijetiljke za projektore)
projektori slajdova (okviri za dijapozitive)
projektori slajdova (projektori za dijapozitive)
projektori slajdova (uređaji za uokvirivanje dijapozitiva)
projektori za ronjenje
projektovanje (ekrani za projektovanje)
proklizavanje (sredstva koja daju neelastičnost kaiševima)
proljeća rolada
prometijum [Pm]
promrzline (proizvodi protiv promrzlina)
propolis [pčelinji proizvod]*
propolis kao dijetetski dodatak prehrani
propolis za farmaceutsku upotrebu
proptoksid (dušični protoksid)
prorijeđivanje grana (sprave za prorjeđivanje grana)
prosijavanje (postrojenje za prosijavanje)
proširivači [alat]
prospekti
prostirači (prostirači za sudopere)
7
11
1
11
1
11
5
11
1
11
11
7
13
9
11
9
9
9
11
9
4
30
1
5
30
5
5
1
8
7
8
16
20
213
070319
110135
010275
110138
010354
110277
050005
110207
010608
110206
110160
070320
130052
090411
110132
090099
090186
090183
110322
090209
040009
300183
010450
050103
300166
050427
050426
010093
080100
070133
080090
160232
200099
prostirači pred kadama za kupanje
prostirači za gimnastiku
prostirači za sto, okrugli, papirni
prostirke [asure]
prostirke od trske
protaktinijum
proteini [sirovina]
proteini za ljudsku prehranu
proteinski dijetetski dodaci prehrani
proteinski dodaci prehrani za životinje
proteze
proteze [kapilarne proteze]
proteze, zubne (porculan za zubne proteze)
protiveksplozivne materije za motore s unutrašnjim sagorijevanjem
protivklizajuće tečnosti za podove
protivklizajući vosak za podove
protivklizne naprave za točkove vozila
protivpožarne mlaznice
protivpožarne pumpe
protivzaslijepljujuće folije za stakla [obojene folije]
protivzasljepljujuća sjenila
protivzasljepljujuće naočare
protivzasljepljujući uređaji za vozila*
provjetravanje (nape za provjetravanje)
provjetravanje (nape za provjetravanje) za laboratorije
provjetravanje [klimatizacija] (uređaji za klimatizaciju vozila)
provjetravanje [klimatizacija] (uređaji za provjetravanje)
provjetravanje rudnika (pregrade za provjetravanje rudnika) od katranizovanog platna
prozorčići (metalni prozorčići na vratima)
prozorčići na vratima, nemetalni
prozori (metalni okovi za prozore)
prozori (metalni okviri prozora)
prozori (metalni prozori)
214
27
27
16
27
27
1
1
29
5
5
10
10
5
1
3
3
12
9
9
17
9
9
12
11
11
11
11
22
6
19
6
6
6
270001
270004
160254
270006
270009
010451
010452
290100
050435
050436
100117
100192
050115
010071
030208
030207
120013
090646
090298
170115
090047
090046
120204
110006
110244
110234
110233
220001
060260
190179
060130
060315
060346
prozori (nemetalna oprema za prozore)
prozori [engleski] (valjčići preko kojih prolazi uže za pomicanje engleskih prozora)
prozori u boji [vitraji]
prozori vozila (stakla za prozore vozila)
prozori, nemetalni
prozorska stakla (sredstva protiv zamućivanja prozorskih stakala)
prozorski kit
prozorski okviri, nemetalni
prozorski rubovi (metalni prozorski rubovii)
prozorsko staklo za građevinarstvo
prskalice [vozila]
prskalice na kantama za zalijevanje [ruže]
prskalice za izbacivanje insekticida
prsluci
prsluci uz tijelo
prsluci za plivanje
prsluci za spašavanje
prsluci za zaštitu od metaka
prstenaste uvijene ploče
prstenasti zavrtnji [svornjaci]
prstenje [nakit]
prstenovi (bakreni prstenovi)
prstenovi (metalni prstenovi za pričvršćivanje cijevi)
prstenovi od gume
prstenovi svijećnjaka
pršuti
prva pomoć (lutke za vježbanje prve pomoći)
prženje (električne sprave za prženje) [friteze]
prženje (tiganj za prženje)
pržionice
pseće kućice
pseći kolačići
pšenica
20
6
19
21
19
1
1
19
6
19
12
21
8
25
25
28
9
9
8
6
14
6
6
17
21
29
9
11
21
11
20
31
31
215
200123
060075
190182
210231
190068
010523
010651
190208
060035
190183
120016
210183
080202
250082
250055
280213
090546
090582
080020
060143
140107
060110
060312
170004
210242
290063
090680
110266
210136
110230
200058
310031
310061
pšenične klice kao dijetetski dodatak prehrani
pšenične klice za ljudsku potrošnju
pšenične klice za životinjsku prehranu
pšenično brašno za ljudsku prehranu
psi (lanci za pse)
psi (losioni za pse)
psi (ogrlice za pse)
psi (sredstva za odbijanje insekata kod pasa) [repulzivi]
psi (sredstva za pranje pasa)
psi (zviždaljke za dozivanje pasa)
ptice (hrana za ptice)
ptice (kadice s vodom za ptice) [metalne konstrukcije]
ptice (kadice za ptice)
ptice (kavezi za ptice)
ptice (metalne sprave pokretane vjetrom za plašenje ptica)
ptice (posudice s vodom za ptice) *
ptice (prestenovi za ptice)
ptice, preparirane
ptičja gnijezda [jestiva]
ptičje perje [odjevni predmeti]
publikacije
puder za šminkanje [milovka]
puderisanje (jastučići za puderisanje)
pudrijere
puloveri
puloveri bez rukava
pulpa [ostaci od voća]
puls (mjerači otkucaja pulsa)
pultovi
pulverizatori otpadnih voda
pumpe (centrifugalne pumpe)
pumpe (membrane pumpi)
pumpe (vakuumske pumpe)
5
30
31
30
6
5
18
5
5
9
31
6
19
21
6
21
21
20
29
26
16
3
21
21
25
25
31
10
20
7
7
7
7
216
050423
300213
310152
300080
060069
050322
180095
050076
050075
090508
310035
060280
190194
210059
060432
210019
210018
200156
290143
260074
160179
030147
210148
210195
250107
250034
310086
100222
200036
070162
070088
070257
070312
pumpe [djelovi mašina ili motora]
pumpe [mašine]
pumpe [ručne naprave za napuvavanje]
pumpe za grijanje
pumpe za pivo
pumpe za podmazivanje
pumpe za postrojenje centralnog grijanja
pumpe za provjetravanje akvarijuma
pumpe, vazdušne [pribor za vozila]
pumpice za izdavanje mlijeka
pumpice za medicinske potrebe
pumpne membrane
punč od žumanaca (bezalkoholni punč od žumanaca)
punjači metaka [naprave]
punjenje (mašine za punjenje)
punjenje akumulatora (elektroliti za punjenje akumulatora)
punjenje akumulatora (uređaji za punjenje električnih akumulatora)
punjenje peći (uređaji za punjenje peći)
punjenje tkanina (naprave za punjenje tkanina)
purgativi
puščane cijevi
pušenje (trave za pušenje)
pušenje (trave za pušenje) za medicinske svrhe
puške (kundaci pušaka)
puške (nasloni za puške)
puške (navlake za puške)
puške (obarači na puškama)
puške (ogledala za ciljanje na puškama)
puške (štitnici na puškama)
puške (usadi pušaka) [drvo na puškama u koje je uglavljena cijev puške]
puške [oružje]
puške za izbacivanje harpuna (oružje)
puške za izbacivanje harpuna [sportski pribor]
7
7
8
11
7
7
7
7
12
10
10
7
29
13
7
1
9
11
8
5
13
34
5
13
20
13
13
13
13
13
13
13
28
217
070179
070309
080245
110268
070390
070205
070311
070005
120009
100107
100086
070257
290168
130024
070064
010251
090083
110074
080052
050143
130021
340028
050336
130037
200118
130033
130028
130038
130040
130037
130036
130069
280071
puter
puter (boje za puter)
puter (mašine za puter)
puter (pavlaka za puter)
puter (posudice za puter)
puter (zvonasti poklopci za puter)
puter od kakaa
puter od kikirikija
puter od kokosa
putevi (listovi i table od vještačkog materijala za označavanje puteva)
putevi (nemetalne, sigurnosne ograde za puteve)
putevi (nesvjetleći i nemehanički znaci i za puteve)
putevi (sigurnosne, metalne ograde za puteve)
putevi (staklena zrnca za obilježavanje puteva)
putevi (vezivni materijali za popravak puteva)
putevi znaci, svjetleći ili mehanički
putne kutije
putne kutije
putni neseseri [kožna galanterija]
putni pokrivači
putovanje (torbe za putovanje)
puževa jajašca za jelo
puževi (proizvodi za uništavanje puževa)
račići [živi]
računanje (tablice za računanje)
računske mašine (mašine za računanje)
računske naprave s kuglicama
računski mašine (postolja računskih mašina)
računski mašine [blagajne]
računski, džepni mašine [digitroni]
radari
radijatori (hemijska sredstva za čišćenje radijatora)
radijatori (zatvarači za radijatore)
29
2
7
29
21
21
29
29
29
19
19
6
6
19
19
9
18
18
18
24
18
29
5
31
9
9
9
20
9
9
9
1
11
218
290008
020023
070046
290011
210030
210031
290009
290007
290010
190516
190227
060228
060397
190121
190110
090516
180092
180029
180084
240034
180078
290139
050195
310134
090101
090019
090627
200212
090135
090644
090416
010648
110050
radijatori za centralno grijanje
radijatori za centralno grijanje (ovlaživači vazduha za radijatore centralnog grijanja)
radijatori, električni
radijum za medicinske potrebe
radijum za naučne potrebe
radilice motora ili mašina
radilice za kopnena vozila [nisu dio motora]
radioaktivni elementi za naučnu upotrebu
radioaktivni proizvodi za medicinske potrebe
radioantenski stupovi
radiogrami (papir za radiograme)
radiološki kontrasti (materije za radiološke kontraste za medicinske potrebe)
radiološki uređaji za industrijske potrebe
radiološki uređaji za medicinske potrebe
radiološki zasloni za industrijske potrebe
radiološki zasloni za medicinske potrebe
radiopejdžeri [dojavnici]
radiotelefonski uređaji
radiotelegrafski uređaji
radioterapija (uređaji za radioterapiju)
radiouređaji za vozila
radni stolovi mašina
radon
rafia [palmina vlakna]
rafiniranje (tornjevi za rafiniranje) za destilaciju
rafiniranje nafte (mašine za rafiniranje nafte)
rajsfešlusi [klizni zatvarači]
rakete (lanseri za rakete)
rakete (metalne rampe za izbacivanje raketa)
rakete (nemetalne rampe za lansiranje raketa)
rakete [projektili]
rakete za signalizaciju
rakija
219
11
11
11
5
1
7
12
1
5
9
16
5
9
10
9
10
9
9
9
10
9
7
1
22
11
7
26
13
6
19
13
13
33
110198
110084
110137
050259
010458
070048
120242
010456
050258
090471
160233
050096
090418
100133
090526
100083
090673
090407
090408
100134
090417
070359
010457
220067
110208
070498
260053
130043
060159
190108
130068
130035
330019
rakovi (neživi, ružičasti morski rakovi) [škampi]
rakovi (neživi, sivi morski rakovi)
rakovi (slatkovodni, neživi rakovi)
rakovi, slatkovodni, živi
rameni povoji za hirurške potrebe
ramija [kineska trava] (tkanina od ramije)
ramija [kineska trava] (vlakna ramije)
ramovi (metalni ramovi za građevinarstvo)
ramovi za timpane
ramovi za vez
rampe (metalne rampe za izbacivanje raketa)
rampe nemetalne za izbacivanje raketa
rane (ljekovite obloge za rane)
raonici za snijeg
raonici plugova [lemeši]
rascjepke, metalne [žljebni klinovi]
rashlađivači tečnosti
rashlađivanje (instalacije i mašine za rashlađivanje)
rashlađivanje (posude s ledom za rashlađivanje)
rashladna sredstva za motore vozila
rashladne boce
rashladne kade za peći [hladnjaci]
rashladne komore
rashladne posude
rashladne vitrine
rashladni aparati i mašine
rashladni ormari
rashladni proizvodi
rashladni sprejevi za medicinske svrhe
rashladni uređaji i postrojenja
rashladni uređaji za motore
rašlje za vesla [ušice]
raspršivači [mašine]
29
29
29
31
5
24
22
6
15
20
6
19
5
7
7
6
11
11
21
1
21
11
11
11
11
11
11
1
5
11
7
12
7
220
290135
290138
290040
310133
050267
240083
220066
060074
150020
200032
060159
190108
050136
070502
070100
060082
110188
110209
210196
010647
210047
110032
110156
110157
110330
110155
110026
010459
050407
110213
070464
120182
070214
raspršivači boje
raspršivači insekticida [alati]
raspršivači ljepila, električni
raspršivači mirisa
raspršivači za boje (nemetalne kabine za bojanje raspršivačima)
raspršivači za plastiku
rastezivačii rukavica
rastezljive tkanine
rastezljive trake
rastezljivi konac [ne za tekstil]
rastezljivi konac za tekstil
rastvarači boje
rastvarači za lakove
rastvarači za skidanje flastera
rastvori za bojenje fotografija [razvijanje]
rastvori za fiksiranje [fotografija]
rastvori za galvanizaciju
rastvori za medicinske potrebe [tinkture]
rastvori za olakšavanje bušenja
rasuti tereti (automatski brodski uređaji za pretovar rasutog tereta)
rasvjeta (regulatori scenske rasvjete)
rasvjeta (zaštitna oprema za rasvjetu)
rasvjeta scene (regulatori scenske rasvjete)
rasvjetna mast
rasvjetne materije
rasvjetne sijalice
rasvjetne svijetiljke
rasvjetni aparati i uređaji
rasvjetni fenjeri
rasvjetni plin
rasvjetni uređaji za vozila
rasvjetni vosak
ravena [biljka] (korijen ravena) za farmaceutsku upotrebu
7
8
7
21
19
1
21
24
26
17
23
3
1
5
1
1
1
5
1
7
9
11
9
4
4
11
11
11
11
4
11
4
5
221
070298
080144
070476
210228
190205
010605
210141
240046
260095
170038
230019
030076
010606
050134
010099
010097
010098
050208
010136
070073
090134
110131
090682
040039
040041
110021
110040
110130
110041
040040
110229
040029
050261
ravena [bljka]
ravioli [tjestenina]
ravna stopala (ulošci za ravna stopala)
ravnanje prirodno kovrčave kose (sredstva za ravnanje prirodno kovrdzanje kose)
raž
razdioba (mašine za razdiobu)
razglasi
razina vode (indikatori razine vode)
ražnjevi (naprave za okretanje ražnjeva)
ražnjevi za pečenjare
ražnjići, metalni za pečenje
razrjeđivači za boje
razrjeđivači za lakove
razvijači za potrebe fotografske djelatnosti
razvijanje fotografija (rastvori za razvijanje fotografija)
razvijanje fotografija (soli za razvijanje fotografija)
razvodne kutije [električna energija]
razvodne kutije [električna struja]
razvodne ploče [električna struja]
razvodni naglavci za električne kabele
razvodni ormari [električna struja]
razvodni pultovi [električna struja]
razvodnici u pećima za grijanje [šiberi]
razvodnici za dimnjake [šiberi]
razvrstavanje (mašine za razvrstavanje) u industriji
razvrtač fasunga)
razvrtači [vrsta svrdla]
rđa (katodni uređaji za zaštitu od rđe)
rđa (proizvodi za uklanjanje rđe)
rđa (proizvodi za zaštitu od rđe)
reagensi (hemijski reagensi) nisu za medicinske i veterinarske potrebe
reakcijski motori [osim motora za kopnena vozila]
reakcijski motori za kopnena vozila
31
30
10
3
31
7
9
9
11
11
21
2
2
1
1
1
9
9
9
9
9
9
11
11
7
8
8
9
3
2
1
7
12
222
310116
300117
100146
030133
310118
070448
090190
090204
110056
110057
210049
020053
020054
010435
010099
010548
090145
090094
090197
090626
090054
090198
110215
110094
070143
080011
080010
090412
030170
020107
010178
070272
120145
reaktivne materije [geteri]
reaktivni papir
reaktori (moderatori za nuklearne reaktore)
reaktori, nuklearni
reanimacija (uređaji za reanimaciju)
rebra za kišobrane ili suncobrane
rebrenice [žaluzine], nemetalne
redenici (uređaji za punjenje redenika)
redenici [kaiševi za nošenje metaka]
reduktori [električna struja]
reduktori [osim onih za kopnena vozila]
reduktori pritiska [dijelovi mašina]
reduktori za kopnena vozila [uređaji za smanjenje broja okretaja]
reflektirajuće ploče na odjeći za zaštitu od nesreća u prometu
reflektori za svijetiljke
reflektori za vozila
refraktometri
refraktori
registarske blagajne
registarske tablice (metalne registarske tablice)
registarske, nemetalne tablice
registri [knjige]
regulacija rasta biljaka (preparati za regulaciju rasta biljaka)
regulacioni pribor za aparate za vodu ili za plin te za vodovode i plinovode
regulatori [dijelovi mašina]
regulatori brzine mašina i motora
regulatori brzine okretaja za gramofone
regulatori brzine za vozila
regulatori jačine zvuka za mehaničke klavir
regulatori napona za vozila
regulatori pritiska [dijelovi mašina]
regulatori protiv preopterećenja
regulatori scenske rasvjete
1
1
1
11
10
18
19
13
13
9
7
7
12
9
11
11
9
9
9
6
20
16
1
11
7
7
9
9
15
9
7
9
9
223
010332
010259
010179
110253
100135
180018
190103
130016
130025
090168
070447
070154
120235
090003
110183
110212
090250
090424
090525
060400
200130
160153
010634
110216
070254
070275
090486
090486
150045
090498
070317
090676
090682
regulatori svjetla
regulatori svjetla [regulatori]
regulatori vode za napajanje
rehabilitacioni uređaji za tijelo za medicinske svrhe
reketi
reketi (mašine za napinjanje žica na reketima)
reketi (strune od ovčijih crijeva za rekete)
reketi (žice za rekete)
reketi za snijeg [krplje]
reklamni predmeti za napuhavanje
releji (električni releji)
remenčići za sklizaljke
remeni (metalni remeni) [nisu za strojeve]
remeni (prianjajuće obloge za remene)
remeni [dijelovi mašina]
remeni [spone] od metala za prenošenje tereta
remeni od plastike za zavjese
remeni prilagođeni za nošenje municije
remeni uređaja za dizanje [elevatora]
remeni za motore
remeni za nošenje tereta, nemetalni
remeni za oružje
remeni za oštrenje britvi
remeni za penjanje
remeni za streljivo za automatske puške
remeni za ventilatore motora
remeni za vuču [sedlarstvo]
remenici (strojni remenovi)
remenii, kožni za nošenje preko ramena ili leđa
remenje (mast za remenje)
remenje (metalna pojačanja za remenje)
remenje (metalni natezni uredjaji za remenje)
remenje (vosak za remenje)
9
9
7
10
28
7
28
28
28
20
9
18
6
7
7
6
20
13
7
7
22
13
8
28
13
7
18
7
18
4
6
6
4
224
090606
090606
070161
100221
280081
070511
280033
280042
280187
200259
090222
180035
060207
070314
070117
060026
200262
130074
070127
070343
220081
130063
080082
280142
130075
070441
180057
070074
180096
040033
060277
060101
040028
remenje [strojno] (metalne spojnice za strojno remenje)
remenje [strojno] (sredstva protiv proklizavanja strojnog remenja)
remenje na tkalačkom stroju
remenje od kože [remenarstvo]
remenje od metala (metalni remenovi za prenošenje tereta)
remenje za ormu
remenje, nemetalne za prenošenje tereta
renda
renda (noževi za rendanje)
renda za produbljivanje [sprave za izradu drvenih okvira]
rendgenske cijevi za medsicinske potrebe
rendgenske cijevi za nemedicinske potrebe
rendgenske vazduhe (uređaji za zaštitu od rendgenskih vazduha) nisu za medicinske potrebe
rendgenski filmovi [osvijetljeni]
rendgenski filmovi, senzibilizovani ali neosvijetljeni
rendgenski snimci za medicinske potrebe
rendgenski snimci za nemedicinske potrebe
rendgenski uređaji za medicinske potrebe
rendgenski uređaji za nemedicinske potrebe
renijum
reostati
repa (kolač od repe za stoku)
repa (ulje od repe za industrijske potrebe)
repino ulje (jestivo ulje od repine)
reprodukcija zvuka (uređaji za reprodukciju zvuka)
reprodukcije, grafičke
rese
rešetke (metalne rešetke na pećima)
rešetke (metalne rešetke)
rešetke (šipke metalnih rešetki)
rešetke za ložišta peći
rešetke za pečenje (postolja za rešetke za pečenje) [gradele]
rešetke za pečenje [gradele]
225
6
4
7
18
6
18
22
8
8
8
10
9
9
9
1
10
9
10
9
1
9
31
4
29
9
16
26
6
6
6
11
21
21
060012
040009
070212
180034
060305
180033
220082
080071
080177
080135
100136
090421
090422
090573
010464
100132
090625
100024
090425
010463
090432
310036
040065
290022
090452
160167
260060
060390
060152
060042
110152
210146
210145
rešetke, nemetalne
rešetke, nemetalne od letvica
respiratori za filtriranje vazduha
retorte
retorte (postolja za retorte)
reuma (narukvice protiv reume)
reuma (prestenovi protiv reume)
revolveri
rezanci
rezanci (pripremljeni obroci od rezanaca)
rezanci (ručne sprave za pravljenje rezanaca)
rezanci za supe
rezanje (aparati za elektrolučno rezanje)
rezanje (kuhinjske daske za rezanje)
rezanje (plinski uređaji za rezanje)
rezanje metala (makaze za rezanje metala)
rezanje papira (kancelarijski mašine za rezanje papira)
rezanje po nacrtu (pile za rezanje po nacrtu)
reze [alat]
reze za vrata, nemetalne
rezervni točkovi (zaštitni pokrivači rezervnih točkova)
rezervoari (metalni rezervoari)[sanduci]
rezervoari [ni metalni ni zidani]
rezervoari od metala
rezervoari za gorivo na vozilima (čepovi rezervoara za gorivo)
rezervoari za vodu pod pritiskom [rezervoari]
rezervoari, nemetalni
rezervoarii za vodu za ispiranje toaletnih školjki
rezne trake pila [dijelovi mašina]
rezni alat (ulje za podmazivanje i rashlađivanje reznog alata)
rezonatori za za otkrivanje podzemnih voda
riba
riba (živi mamci za pecanje ribe)
19
19
9
9
9
5
5
13
30
30
21
30
7
21
7
8
16
8
8
20
12
6
20
6
12
11
20
11
7
4
9
29
31
226
190177
190177
090430
090157
090158
050015
050016
130055
300103
300202
210327
300132
070531
210108
070486
080060
160287
080048
080065
200280
120264
060398
200174
060398
120241
110127
200207
110075
070226
040101
090072
290047
310132
riba, konzervisana
riba, usoljena
riba, živa
ribanje [struganje] suđa (metalni jastučići za ribanje posuđa)
ribarske bluze
ribeži [kuhinjski pribor]
riblja ikra
riblje brašno za farmaceutske potrebe
riblje brašno za stočnu hranu
riblje bršno za ljudsku hranu
riblje ljepilo [osim ljepila za papirnate proizvode, za domaćinstvo ili za prehrambene svrhe]
riblje ljepilo za papirnate proizvode ili za domaćinstvo
riblje ljepilo za prehrambene svrhe
riblje ulje [nejestivo]
ribolov (dizalice za ribolov)
ribolov (harpuni za ribolov)
ribolov (mreže za ribolov)
ribolovni proizvodi
ricinusovo ulje za medicinske potrebe
ricinusovo ulje za tehničke potrebe
rijetke zemlje [oksidi metala od kojih je većina vrlo rijetka a imaju svojstva slična svojstvima
aluminijuma]
ritam (štapići za udaranje ritma)
riža
riža (kolačići od riže)
riža (neobrađena riža)
rižino brašno [krmivo]
roboti [mašine]
rodijum
rog, sirovi ili poluobrađeni
rogač, jestivi
rogovi [duvački muzički intrumenti]
rogovi [vrsta truba]
227
29
29
31
21
25
21
31
5
31
29
1
16
29
4
7
8
22
29
5
4
290136
290149
310103
210066
250159
210197
310089
050381
310143
290145
010618
160313
290062
040057
070478
080170
220011
290047
050344
040089
1
15
30
30
31
31
7
14
20
31
15
15
010526
150009
300119
300178
310144
310053
070422
140083
200074
310022
150030
150016
rogovi za barut
rogovi za punjenje baruta
rogovi, jelenji
rogovi, životinjski
roleriza bicikle za treniranje na mjestu
ronilačka odijela [kombinezoni]
ronilačke maske
ronilačke rukavice
ronilački tamponi za uši
ronilački uređaji
ronjenje (projektori za ronjenje)
roštilji (ugalj za pečenje na roštilju)
roštilji na ugalj
roštilji, električni
rotacione štamparske mašine
rozete [galanterija]
rstruganje povrća (mašine za struganje povrća)
rubidijum
rublje (donje rublje za upijanje znoja)
rublje (donje rublje)
rublje (kućno rublje)
rublje (mašine za pranje rublja)
rublje (mirisni proizvodi za rublje)
rublje (plavilo za rublje)
rublje (posude za iskuvavanje rublja)
rublje (proizvodi za natapanje rublja)
rublje (slova za obilježavanje rublja)
rublje (sušilice za rublje)
rublje (tkanina za rublje)
rublje (vješalice za rublje)
rublje za kupanje [osim odjevnih predmeta]
ručke [dijelovi mašina]
ručke [gimnastičke sprave]
13
13
20
20
28
9
9
9
9
9
11
11
11
11
7
26
7
1
25
25
24
7
3
3
21
3
26
21
24
21
24
7
28
228
130029
130029
200049
200035
280059
090162
090597
090275
090401
090438
110322
110326
110265
110220
070334
260085
070455
010466
250054
250026
240071
070234
030150
030014
210106
030098
260069
210205
240038
210313
240005
070230
280075
ručke bicikla
ručke okrugle, metalne za vrata
ručke vrata, nemetalne
ručke za kišobrane
ručke za kovčege
ručke za vrata, okrugle od porculana
ručke za vrata, porculanske
ručna kolica [drezine]
ručna kolica [tačke]
ručne granate
ručne pile (okviri ručnih pila)
ručne vage s polugom
ručni alat na mehaničko pokretanje
ručni alat za kopanje [alati]
ručni alat za raščešljavanje [alat]
ručni satovi
rudarske motke [poluge]
rudarske svijetiljke
rude (uređaji za obradu ruda)
rudnici (mašine za iskopavanje rudnika)
rudnici (pregrade od katranizovanog platna za provjetravanje rudnika)
rukavi (narukvice za podizanje rukava)
rukavice (rastezači za rukavice)
rukavice (ronilačke rukavice)
rukavice [odjevni predmeti]
rukavice [oprema za igru]
rukavice bez prstiju [radničke rukavice]
rukavice za golf
rukavice za kriket
rukavice za mačevanje
rukavice za masažu
rukavice za medicinske potrebe
rukavice za odbojku
12
6
20
18
18
21
21
12
12
13
8
9
7
8
8
14
8
11
7
7
22
26
21
9
25
28
25
28
28
28
10
10
28
229
120089
060301
200273
180068
180086
210249
210182
120106
120050
130078
080054
090433
070284
080204
080187
140016
080250
110192
070265
070342
220001
260023
210141
090275
250067
280072
250099
280153
280015
280132
100092
100043
280141
rukavice za poliranje
rukavice za potrebe domaćinstva
rukavice za skijanje
rukavice za toaletne potrebe
rukavice za zaštitu na radu
rukavice za zaštitu od X-vazduha u industriji
rukavice, bokserske
rukavice, izolacione
ruksaci
ruksaci [ranci]
rulet (okretna ploča za rulet)
rum
runo [životinjska dlaka]
rupice za obuću
rupice za odjeću
rutenijum
ruž [rumenilo] za usne
ružini grmovi
ružino ulje
sabijači, ručni alat
sablje
sablje (korice za sablje)
saće (okviri za saće)
sačma za lov
safrol
sago [skrob iz sjemena palme sago]
saharin
saharometri, mjerači saharina
sajmovi (kućice za sajmove)
sake [rižino pivo]
saksofoni
salame
salata (umaci za salatu)
21
21
25
24
9
9
28
17
18
18
28
33
22
26
26
14
3
31
3
8
8
8
20
13
3
30
1
9
19
33
15
29
30
230
210294
210290
250167
240055
090274
090276
280032
170049
180058
180100
280181
330033
220072
260036
260073
140085
030018
310117
030119
080211
080209
080125
200150
130041
030151
300121
010114
090435
190020
330022
150089
290097
300188
salata, zelena [svježa]
salate od povrća
salate od voća
salicilna kiselina
salinometri, mjerač saliniteta
salsaparilja [bezalkoholni napitak]
salvete od papira za stol
salvete od tekstila za stol
samarijum
samljevena hrastova kora[hrastova kora u prahu]
samoljepljive trake [ne za medicinske potrebe, ne za papirne proizvode ni za domaćinstvo]
samoljepljive trake za papirne proizvode ili za domaćinstvo
samoljepljivi papirni proizvodi
samopodešavajuće pumpe za gorivo
samopodmazivi ležajevi
samotonirajući papir [fotografija]
samozapaljivi metali u nuklearnim reaktorima
sandale
sandarak [smola]
sanduci, drveni ili plastični
sandučići za pisma (metalni sandučići za pisma)
sandučići, za pisma, ni metalni ni zidani
sandučići, zidani za pisma
sanitarne instalacije
sanitarni uređaji i oprema
sanke [sportski artikli]
sanke na nožno pokretanje
saonice [vozila]
saonice za trke [bob sanke]
sapun (držači sapuna) [napravice]
sapun (metalni sapun za industrijske potrebe)
sapun (posudice za sapun)
sapuni
231
31
29
29
1
9
32
16
24
1
1
17
16
16
7
7
1
6
25
2
20
6
20
19
11
11
28
12
12
28
21
1
21
3
310075
290102
290104
010468
090389
320041
160295
240076
010470
010507
170092
160274
160328
070543
070027
010090
060185
250111
020100
200228
060120
200244
190228
110325
110221
280113
120253
120186
280026
210117
010472
210191
030012
sapuni protiv znojenja
sapuni za dezinfkciju [dezinfekciju]
sapuni za oživljavanje boja tekstila
sapuni za uklanjanje neugodnih mirisa [dezedoransi]
sapuni za umivanje
sapunica (igračke za pravljenje mjehurića od sapunice)
sardine
sardine [riba]
sare [gornji dio čizama]
sari [ženski odjevni predmeti]
sarong [odjevni predmeti]
sarsapalija [biljka] za medicinsku upotrebu
sastavci na krovovima [kobilice na krovovima]
sateliti (navigacioni uređaji posredstvom satelita)
sateliti za naučne potrebe
satiniranje (mašine za satiniranje)
satni mehanizmi
satni mehanizmi za časovničarstvo
satnice, štampane [vozni redovi]
satovi (kućišta ručnih satova)
satovi (kućišta zidnih satova)
satovi (lančići za satove)
satovi (narukvice za satove)
satovi (navlake za satove)
satovi (opruge satova)
satovi (pokretački mehanizmi satova)
satovi (staklo za satove)
satovi narukvice
satovi za bodove na sportskim terenima [uređaji]
satovi, atomski
satovi, džepni ili ručni
satovi, tačni sa zaustavljanjem [štoperice]
satovi, zidni
3
3
3
3
3
28
29
29
25
25
25
5
19
9
9
7
14
14
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
9
14
14
14
14
232
030163
030080
030013
030149
030152
280162
290106
290006
250040
250154
250166
050264
190009
090674
090437
070345
140060
140060
160172
140144
140145
140025
140017
140039
140058
140023
140059
140016
090484
140042
140057
140164
140011
sauna (konstrukcije za saunu)
savitljive cijevi (kalemovi za namotavanje savitljivih cijevi) [nemetalni, nemehanički]
savitljive cijevi (mehanički kalemovi za namotavanje savitljivih cijevi)
scenska rasvjeta (regulatori scenske rasvjete)
sedativi
sedef, sirovi ili poluobrađeni
sedla (konjska sedla)
sedla (pritege na sedlima)
sedlarski proizvodi
sedlarstvo (igle za sedlarstvo)
segmenti klipova
sekstanti(optički instrument za mjerenje uglova u navigaciji)
seksualna aktivnost (preparati za smanjivanje seksualne aktivnosti)
selen
sendviči
sendviči od sira [cheeseburgeri]
senf [senf]
senzibilizatori (fotografski senzibilizatori)
separatori
separatori šljake [mašine]
serumi
serumoterapeutski lijekovi
setovi za stol, nepapirnati
sezam
sezamovo ulje
sferometri, mjerači površine
sheng [kineske orgulje]
sidra*
sidrenje (ploče za sidrenje)
sienska zemlja za slikarstvo [žuto-smeđa]
sifoni za gaziranu vodu
signali (elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje signalima)
signali (odašiljači elektroničkih signala)
233
11
20
7
9
5
20
18
18
18
26
7
9
5
1
30
30
30
1
7
7
5
5
24
31
29
9
15
6
6
2
21
9
9
110297
200104
070376
090682
050268
200153
180081
180006
180082
260008
070032
090444
050411
010479
300106
300208
300101
010436
070142
070059
050209
050270
240113
310120
290060
090458
150084
060273
060020
020029
210118
090447
090227
signali za maglu [neekspolzivni]
signali za maglu, eksplozivni
signalizacija (plutače za signalizaciju)
signalizacija (rakete za signalizaciju)
signalizacija svjetlosna ili mehanička
signalizacija, metalna, nesvjetleći i nemehanička
signalizacija, nemetalna, nesvjetleća i nemehanička
signalizatori dodira [pecački pribor]
signalizatori za kretanje vozila unatrag
signalna rasvjeta za promet
signalna zvonca
signalni uredjaji protiv krađe
sigurnosna sjedišta za djecu u vozilima
sigurnosne blagajne [sefovi]
sigurnosne ograde za puteve, nemetalne
sigurnosni kaiševi [osim za sjedišta u vozilima ili za sportsku opremu]
sigurnosni kaiševi za sjedišta u vozilima
sigurnosni lanci
sigurnosni pojasevi za sjedišta u vozilima
sigurnosni pribor za uređaje za vodu i plin i za vodovode i plinovode
sigurnost u željezničkom saobraćaju (uređaji za sigurnost u željezničkom saobraćaju)
sijačice [mašine]
siječenje (alat za siječenje)
siječenje (mašine za siječenje)
siječenje [štancanje] (sprave za siječenje rupa) [alat]
sijeno
sikativi za medicinske potrebe [sredstva za brzo zarastanje rana]
silicijum
silicijum [kvarc]
silicijum, topljeni [poluproizvod] ne za građevinarstvo
silicijumov dioksid (vlakna od silicijeva dioksida za tekstil)
silicijumov dioksid (vlakna od silicijevog dioksida) ne za tekstil
silicijumov karbid [abraziv]
234
9
13
9
13
9
6
19
28
12
9
9
9
12
6
19
9
12
6
12
11
9
7
8
7
8
31
5
1
19
21
22
21
3
090524
130064
090518
130035
090434
060235
190165
280155
120026
090687
090127
090511
120112
060066
190227
090621
120244
060071
120059
110217
090254
070348
080228
070146
080230
310058
050373
010483
190168
210308
220037
210283
030036
silicijumove pločice za integrisane krugove
silikati
silikoni
silosi (metalni silosi)
silosi, nemetalni
simulatori za upravljanje vozilom ili za kontrolu vozila
sintetičke smole [polugotovi proizvodi]
sintisajzeri [muzički intrumenti]
sipina kost za ptice
sir (neelektrični rezači za sir)
sir (platno za pravljenje sira)
sir (zvonaste posude za pokrivanje sira)
sirće
sirće od drva [piroligena kiselina]
sirćetna kiselina (razblažena sirćetna kiselina)
sirćetni anhidrid
sirene [zvučni signali]
sirevi
sirilo, sirište vještačko
sirova so
sirup od melase, šećerni sirup
sirup za farmaceutske potrebe
sirupi za napitke
sisal [američka agava] (proizvodi od sisala)
sisaljke mašina za muzenje
sita (mašine ili dijelovi mašina)
sita (rijetka tkanina za sita)
sita [kuhinjski pribor]
sita [mašine]
sita za grubo prosijavanje za domaćinstvo
sita za pepel [pribor za domaćinstvo]
sita za pepeo [mašine]
sitna metalna roba *
9
1
1
6
19
9
17
15
31
8
24
21
30
1
1
1
9
29
29
1
30
5
32
22
7
7
24
21
7
21
21
7
6
235
090584
010481
010484
060239
190169
090448
170075
150087
310097
080248
240053
210265
300081
010133
010277
010010
090449
290034
290042
010476
300096
050067
320011
220077
070368
070187
240009
210097
070134
210061
210067
070082
060227
sitni novac (posude za razvrstavanje i brojenje sitnog novca)
sjaj (proizvodi za postizanje sjaja)
sjaj (proizvodi za uklanjanje sjaja)
sjajila za usne
sjajilo za usne
sječiva (sprave za oštrenje sječiva)
sjeckalice za povrće
sjeckalice za skraćivanje noktiju
sjeckalice za vrhove cigara
sjedeće kade za kupaonice
sjedišta (navlake za sjedišta) za bicikle ili motorbicikle
sjedišta u vozilima
sjedišta u vozilima (navlake za sjedišta u vozilima)
sjedišta u vozilima (oslonci za glavu na sjedištima u vozilima)
sjedišta za bicikle ili motorbicikle
sjedišta, za avione
sjekači [alat]
sjekači [alat]
sjekači [mašine]
sjekači cijevi [alat]
sjekači koji melju [alat]
sjekači za slamu [sječkare]
sjekire [bradve]
sjekirice
sjekirice (mesarske sjekirice) [satare ]
sjeme
sjeme (proizvodi za zaštitu sjemena)
sjemenke, obrađene
sjenice u vrtovima [nemetalne građevine]
sjenila
sjenila (stalci za sjenila)
sjenila za kape
sjenila, protivzasljepljujuća
16
3
1
3
3
8
8
8
34
11
12
12
12
12
12
12
8
8
7
8
8
7
8
8
8
31
1
29
19
11
11
25
9
236
160059
030048
010238
030221
030011
080093
080073
080074
340014
110035
120232
120177
120132
120015
120175
120223
080149
080196
070123
080075
080085
070210
080069
080137
080077
310068
010480
290171
190175
110237
110238
250030
090047
sjenila-rolete (unutšnja sjenila-rolete) [domaćinstvo]
sjera, lanolin [masni znoj na ovčjoj vuni]
skafanderi za ronnjenje
skafanderski radnici (uređaji za skafanderske radnike)
skakaonice od metala, za kupališta
skakaonice za kupališta, nemetalne
skale (metalne skale)
skale za ulaz u vozila
skale, nemetalne [stepenice]
skalperi
skandijum
skejtbord
skele (metalne skele)
skele [plovila]
skele [tegljanice]
skele za spašavanje
skele, nemetalne
skidanje šminke (neelektrični uređaji za skidanje šminke)
skidanje šminke (papirnati ubrusi za skidanje šminke)
skidanje šminke (tekstilni ubrusi za skidanje, šminke)
skijanje na vodi (kombinezoni za skijanje na vodi)
skijaška obuća
skijaške staze (asure od kanapa za skijaške staze)
skijaški liftovi
skijaški liftovi
skije
skije (držači skija na automobilima)
skije (kopče za skije)
skije (obloge za skije)
skije (rubovi skija)
skije (strugači za skije)
skije i daske za surfovanje (navlake za skije i daske za surfanje)
skije za vodu
20
4
9
9
6
19
6
12
20
10
1
28
6
12
12
9
19
21
16
24
25
25
27
12
12
28
12
28
28
28
28
28
28
237
200272
040074
090162
090438
060215
190152
060177
120141
200147
100030
010473
280148
060360
120028
120063
090073
190078
210109
160294
240101
250052
250145
270017
120170
120170
280110
120161
280066
280109
280009
280108
280166
280152
skije za vodu [surfing]
sklopke
sklopke [prekidači]
skretnice (željezničke skretnice)
skrob (hemijska sredstva za razređivanje skroba) [sredstva za odljepljivanje]
skrob za dijetetske ili farmaceutske potrebe
skrob za industrijske potrebe
skrob za industriju
skrob za laštenje
skrob za prehranu
skrobna apretura [štirka]
skrobna ljepila [osim ljepila koja se upotrebljavaju za papirnate proizvode ili za kućanstvo]
skrobno ljepilo za papirnate proizvode ili za kućanstvo
skupljači mrvica [spravice]
skupljanje novca (naprave za lakše skupljanje novca na blagajnama ili šalterima)
skupljanje prašine (postrojenje za čišćenje skupljanjem prašine)
skuteri
skuteri [vozilo]
slačica (brašno od slačice)
slačica (ulje od slačice za medicinske potrebe)
slačica za farmaceutske potrebe
slad (ekstrakt slada) za prehranu
slad (kolačići od slada) za prehranu
slad (pivo od slada)
slad (pržillice za slad)
slad (sladovina)
slad za bojenje
slad za farmaceutske potrebe
slad za ljudsku prehranu
slad za pivare i fabrike alkohola
slad, karamelizovani za bojenje prehrambenih namirnica
slad, pivski (bjelančevine pivskog slada)
sladila, prirodna
238
28
9
9
6
1
5
1
1
3
30
3
1
16
21
8
7
28
12
30
5
5
30
30
32
11
32
2
5
30
31
2
1
30
280125
090132
090164
060013
010056
050013
010055
010055
030009
300065
030010
010566
160271
210160
080162
070488
280115
120258
300060
050172
050219
300164
300017
320004
110191
320025
020048
050203
300165
310084
020035
010035
300053
sladila, vještačka [hemijski proizvodi]
sladoled
sladoled (prašak za sladoled)
sladoled (vezivni agensi za sladoled)
sladovo mlijeko za medicinske potrebe
slama (noževi mašina za rezanje slame)
slama (pletenice od slame)
slama (rezači slame) [mašine]
slama (trake od slame)
slama [krmivo]
slama [stabljike žitarica]
slama za pokrivanje humusa
slama za popunjavanje
slamke za ispijanje pića
slamnate navlake za boce
slamnjače, male
slanici
slanina
slastičarski proizvodi
slatki korjen za farmaceustke potrebe
slatkiši
slatkiši raznih aroma [začin]
slavine (gumeni nastavci za slavine)
slavine (metalne slavine za bačve)
slavine [dijelovi mašina ili motora]
slavine [pipe] *
slavine za cjevovode
slavine, nemetalne za bačve
slikanje (mašine za slikanje)
slikari (oslonci za ruku slikara)
slikarska platna
slikarske četkice
slikarski stalci
1
30
30
30
5
7
20
7
20
31
31
31
22
20
22
21
21
29
30
5
30
30
11
6
7
11
11
20
7
16
16
16
16
239
010607
300136
300137
300074
050188
070223
200161
070210
200162
310099
310098
310046
220062
200028
220080
210342
210204
290076
300108
050185
300042
300167
110055
060402
070333
110218
110068
200042
070297
160019
160216
160050
160087
slikarstvo (aluminijumov prah za slikarstvo)
slikarstvo (emajl za slikarstvo)
slikarstvo (ulje za slikarstvo)
slike
slike, umjetničke [uokvirene ili bez okvira]
slikovne datoteke koje se mogu preuzimati
slipovi [donji veš]
slivnici
slobodni [jalovi] točkovi osim onih za kopnena vozila
slonovača [slonovača] (ukrasi od slonovača)
slonovača [slonovača] sirova ili poluobrađena
slova (štamparska slova)
slova i brojke od običnih metala [osim štamaprskih]
slova za obilježavanje rublja
sluh (uređaji za zaštitu sluha)
slušalice (telefonske slušalice)
slušne sprave za osobe oslabljenog sluha
slušne trube
slušne trube (akustične slušalice)
smeće (mašine za usitnjavanje smeća)
smjer (svjetleći pokazivači smjera kretanja vozila)
smola (biljna smola, sirova ili poluobrađena)
smola (obućarska smola)
smola (prirodna smola u sirovom stanju)
smola (sintetička smola u sirovom stanju)
smola (teklinasta smola)
smola (vještačka smola u sirovom stanju)
smola [građevnski materijal]
smola [katran]
smola kamenog ugljenika
smola od gurjona [gujrona] za proizvodnju laka
smola za atletičare
smrekine bobice [plod]
2
2
4
16
16
9
25
11
7
14
20
16
6
26
10
9
10
10
10
7
11
17
3
2
1
2
1
19
19
19
1
28
31
240
020008
020065
040102
160014
160030
090696
250146
110299
070279
140046
200131
160097
060419
260069
100124
090207
100005
100006
100006
070414
110071
170017
030050
020061
010455
020078
010462
190171
190037
190097
010343
280186
310064
smrzavanje (sredstva protiv smrzavanja) [antifriz]
snijeg (plugovi za snijeg)
snijeg, vještački za božićna drvca
snimanje zvuka (uređaji za snimanje zvuka)
snježne kugle
snopovi (metalne vezice za snopove)
snopovi (nemetalne vezice za snopove)
so (aparati za uklanjanje soli iz morske vode)
so [alatne mašine za usitnjavanje soli]
so za konzervisanje [ne za prehrambene namirnice]
so za konzervisanje prehrambenih namirnica
so, kamena
so, kuhinjska
so, stočna
sobe za lutke
sočivo (dopunsko sočivo) [optika]
sočivo (proizvodi protiv zamućenosti sočiva)
sočivo za hiruršku ugradnju [očne proteze]
sočivo, konzervisano [povrće]
sočivo, svježe [povrće]
soda (barijumova soda)
soda (kaustična soda za industrijske potrebe)
soda (rastvori sode za pranje) [lukšija]
soda bikarbona za farmaceutske potrebe
soda bikarbona za hemijske potrebe
soda bikarbona za kuvanje
soda za bijeljenje rublja
soda-voda
sofe
sofe, divani i klupe [divani]
soja (konzervisana sojina zrna za prehranu)
soja (pikantni umak od soje)
1
7
28
9
28
6
22
11
7
1
30
1
30
31
28
9
1
10
29
31
1
1
3
5
1
30
3
32
20
20
29
30
241
010072
070502
280096
090451
280175
060396
220042
110116
070208
010003
300014
010331
300049
310014
280104
090088
010377
100194
290077
310076
010100
010490
030153
050304
010578
300200
030027
320028
200183
200184
290052
300179
soja (preparati od sojinog ulja za oblaganje kuhinjskog posuđa radi sprečavanja prijanjanja namirnica
koje se kuvaju)
soja (tijesto od sojinih zrna) [začin]
sojino brašno
sojino mlijeko [zamjena mlijeka]
sok (mesni sok) [umak]
sok od paradajza [napitak]
sokovi, biljni [napitci]
sokovi, biljni za kuhinju
sokovi, voćni
solarni kolektori [grijanje]
solenoidni ventili [elektromagnetski prekidači]
soli (zlatne soli)
soli [gnojivo]
soli [hemijski proizvodi]
soli alkalnih metala
soli dušične kiseline [nitrati]
soli kiselice
soli metala rijetkih zemalja
soli mineralne vode
soli natrijevog karbonata [hemijski proizvodi]
soli plemenitih metala za industriju
soli protiv nesvjestice
soli za bojanje metala
soli za galvanske članke
soli za industrijske potrebe
soli za izbjeljivanje
soli za medicinske kupke
soli za medicinske potrebe
soli za nemedicinske kupke
soli za razvijanje fotografija
somot [tkanina]
somotska tkanina
242
4
30
30
29
30
32
32
29
32
11
9
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
3
5
5
3
1
24
24
040058
300194
300062
290163
300193
320030
320022
290067
320010
110269
090675
010409
010478
010475
010561
010572
010410
010162
050130
010491
010391
050224
010207
010261
010397
030026
050302
050137
030175
010548
240026
240111
somotsko predivo
sonde [kateteri]
sonde za medicinske potrebe
sonde za naučne potrebe
sondiranje (krune za sondiranje) [dijelovi mašina]
sondiranje (uređaji i mašine za sondiranje)
spajalice (kancelarijske spravice za stavljanje spajalica)
spajalice, kancelariske
spaljivanje smeća (mašine za spaljivanje smeća)
spanać, svježi
spašavanje (uređaji za spašavanje)
spavanje (maske za spavanje)
spavanje (vreće za spavanje) [oprema za kampovanje]
spavanje (vreće za spavanje) [sašiveni omotači koji zamjenjuju posteljinu]
spave za kucanje na vratima
spektrografi
spektroskopi
sperma za vještačku oplodnju
spinel (blijedocrveni rubini) [hemijski proizvodi]
spinel, blijedocrveni [drago kamenje]
spirale (metalne spirale) [dijelovi stepeništa]
spiralne bušilice za rudnike
spiralne cijevi [dijelovi mašina za destilaciju, grijanje ili hlađenje]
spirometri [medicinski uređaji]
spisi (držači spisa) [kancelarijski pribor]
spjinice osovina za točkove
spojleri za vozila
spojnice osovina točkova [uređaji]
spojnice za lance, od metala
spojnice za žice (za struju)
spojnice, metalne za neelektrične kabele
spomenici (metalni spomenici)
spomenici, nemetalni
23
10
10
9
7
9
16
16
11
31
9
25
20
24
6
9
9
5
1
14
6
7
11
10
16
12
12
12
6
9
6
6
19
243
230031
100033
100085
090436
070125
090453
160012
160010
110173
310149
090295
250163
200234
240100
060180
090457
090426
050177
010496
140095
060162
070264
110224
100197
160361
120169
120261
120169
060073
090442
060059
060190
190117
spomen-ploče, nemetalne
spone i zatege (kablovske, nemetalne)
sportisti (zaštitne gaćice za atletičare) [sportski artikli]
sportska obuća*
sportska vozila
sportske cipele*
sportske gaćice
sprava za održavanje bicikla u zaustavljenom položaju
sprave za fizičke vježbe
sprave za otpušavanje odvoda
sprave za penjanje [oprema za planinarenje]
sprave za prenos dizajna sa papira na staklo ili porcelan
sprejevi za ličnu odbranu
sprejevi za medicinske potrebe
srebrna boja za keramiku
srebrna emulzija [pigmenti]
srebrna žica
srebrne emulzije [pigmenti]
srebrne soli (rastvori srebrnih soli) za posrebrivanje
srebrni lem
srebrni nitrat
srebrni papir
srebrni pijesak
srebrni pribor za jelo [noževi, vilice i žlice]
srebro (ukrasi od srebra)
srebro (upredena srebrna žica)
srebro (vez sa srebrnim nitima)
srebro u listićima
srebro u obliku paste
srebro za lemljenje
srebro, sirovo ili tučeno
srpovi
stajaće svijetiljke
19
20
28
25
12
25
25
12
28
21
28
16
13
10
2
2
14
2
1
6
1
16
19
8
14
14
26
2
2
6
14
8
11
244
190089
200224
280196
250141
120178
250132
250112
120097
280043
210329
280201
160119
130073
100109
020012
020015
140009
020015
010081
060030
010569
160025
190010
080203
140010
140008
260093
020013
020014
060030
140163
080189
110263
stakalca za mikroskope (kutije za mikroskopska stakalca)
stakla (brisači stakala)
stakla (tečnosti za pranje stakala)
stakla za naočare
stakla za satove
stakla za svijetiljke (četke za čišćenje stakala svijetiljki)
staklarski dijamanti [dijelovi ručnog alata]
staklarski kit
staklena silikonska vlakna, koja nisu za tekstilnu upotrebu
staklena silikonska vlakna, za tekstilnu upotrebu
staklena vlakna (tkanina od staklenih vlakana za tekstil)
staklena vlakna (tkanine od staklenih vlakana) za izolaciju
staklena vlakna [ne za izolaciju ni za tekstil ]
staklena vlakna za izolaciju
staklena vuna [ne za izolaciju]
staklena vuna za izolaciju
staklene granule za obilježavanje puteva
staklene kugle za svijetiljke
staklene niti za tekstilne potrebe
staklene ploče za ogledala
staklene posude
staklene posude, oble
stakleni konac [ne za tekstilne potrebe]
stakleni konac za tekstilne potrebe
stakleni ormari [vitrine]
stakleni papir [brusni papir]
staklenici (metalni okviri za staklenike)
staklenici (nemetalni okviri za staklenike)
staklenici, prenosivi, nemetalni
stakli za petrolejske svijetiljke
staklo (hemijski proizvodi za zatamnjivanje [matiranje] stakla)
staklo (mašine za obradu stakla)
staklo (proizvodi za postizanje neprozirnosti stakla)
9
12
3
9
14
21
8
2
21
22
24
17
21
17
21
17
19
11
22
20
21
21
21
23
20
3
6
19
19
11
1
7
1
245
090128
120121
030126
090334
140059
210052
080089
020104
210283
220037
240104
170104
210284
170103
210152
170063
190121
110169
220093
200261
210085
210022
210286
230017
200200
030140
060316
190210
190167
110091
010521
070382
010263
staklo (proizvodi za zaštitu od gubljenja sjaja stakla)
staklo (tkanina za brisanje stakla)
staklo (vodeno staklo) [silikatno]
staklo [sirovina]
staklo obloženo električnim provodnikom
staklo sirovo ili poluobrađeno [osim stakla za građevinarstvo]
staklo u koje su ugrađeni tanki električni provodnici
staklo u prahu za ukrašavanje
staklo za automobilske prozore [polugotovi proizvod]
staklo za građevinarstvo
staklo za ostaklivanje prozora [osim stakla za prozore vozila]
staklo, alabastersko
staklo, armirano
staklo, emajlirano
staklo, građevinsko
staklo, obojeno
staklo, opalno
staklo, srebrno za ogledala
stalak za stočnu hranu (jasle za stočnu hranu)
stalci [namještaj]
stalci u izlozima
stalci za časopise
stalci za čitanje
stalci za posude za štamparska slova [tipografija]
stalci za pridržavanje knjiga
stalci za sušenje rublja
stalci za ubruse
stalci za ubruse [domaćinstvo]
starteri za motore i mašine [starteri]
startni blokovi [polazišta] za sport
statički elektricitet (proizvodi za neutralizovanje statičkog elektriciteta) ne za domaćinstvo
statički elektricitet (proizvodi za neutralizovanje statičkog elektriciteta) za domaćinstvo
statori [dijelovi mašina]
246
1
24
1
21
9
21
21
21
21
19
19
19
19
21
19
21
21
20
20
20
20
20
20
16
16
21
21
20
7
28
1
3
7
010522
240048
010544
210143
090224
210149
210229
210114
210231
190095
190181
190002
190192
210119
190063
210230
210166
200013
200117
200196
200057
200135
200141
160162
160018
210126
210210
200276
070150
280174
010260
030083
070354
stearin
stearinska kiselina
steatit [kreda za krojače]
stege (metalne stege za obrtničke radove)
stege [stege]
stege, nemetalni
stelja (proizvodi za stelju)
stelja [gnojivo]
stentovi
stepenice
stepenice (metalne stepenice)
stepenice (metalne, pokretne stepenice za ukrcavanje putnika)
stepenice od konopca
stepenice za spašavanje
stepenice, drvene ili plastične
stepenice, pokretne, nemetalne za ukrcavanje putnika
stepeništa, nemetalna
stepenište (metalna gazišta stepenica)
stepenište (metalna stepeništa)
stepeništna spirala, nemetalna
stepeništni tepisi (šipke za pridržavanje stepeništnih tepiha)
stereoskopi
stereoskopski aparati
sterilizacija (proizvodi za sterilizaciju)
sterilizacija (vrećice za sterilizaciju za jednokratnu upotrebu)
sterilizatori
steroidi
stetoskopi
stežači [dijelovi mašina]
Stezači i spone za točkove (kapice)
steznici
steznici (kopče za steznike)
steznici (trbušni steznici)
4
1
16
6
8
20
31
1
10
20
6
6
22
9
20
20
19
6
6
19
20
9
9
5
11
11
5
10
7
6
25
26
10
247
040073
010497
160251
060283
080244
200209
310080
010622
100223
200091
060361
060362
220023
090205
200092
200093
190222
060355
060124
190113
200105
090460
090461
050275
110324
110226
050395
100144
070194
060426
250078
260098
100003
steznici od struka do kukova [donje rublje za žene]
stilsko domaćinstvo
stimulatori za srce
stipsa (aluminijumova stipsa)
stipsa [alum]
stipsa, alum [sredstvo za zgrušavanje krvi - adstringens]
stiva [hidrirani prirodni magnezijumov silikat]
stočna hrana (kompleks vegetalnih supstanci za stočnu hrana)
stočna hrana (medicinski dodaci stočnoj hrani)
stočna hrana (mehanički mašine za razdiobu stočne hrane pri hranjenju)
stočna hrana (nemedicinski dodaci stočnoj hrani)
stočna hrana (prese za stočnu hranu)
stočna hrana (uređaji za sušenje stočne hrane)
stočna hrana (zobnice [torbe] za stočnu hranu)
stočna hrana [ispaša]
stočna hrana [krmivo]
stočna repa
stočna so
stočni kvasac
stoka (češagije [četke] za timarenje stoke)
stoka (jasle za stoku)
stoka (pribor za obilježavanje stoke)
stoka (sprave i alat za skidanje kože sa stoke)
stoka (sprave za omamljivanje stoke)
stoka (sprave za striženje stoke)
stoka (sredstva za pranje stoke)
stolice
stolice (visoke stolice za malu djecu)
stolice s otvorom za stavljanje noćne posude
stolice za ležanje [ležaljke]
stolice za medicinske ili stomatološke potrebe
stolice, metalne
stolice-štapovi [stolice koje se po potrebi mogu preinačiti u štapove za šetnju]
25
20
10
1
1
3
20
31
5
7
31
7
11
18
31
31
31
31
31
21
21
8
8
8
8
5
20
20
10
20
10
20
18
248
250079
200088
100203
010047
010052
030168
200098
310028
050293
070517
310001
070195
110141
180050
310060
310060
310015
310014
310077
210028
210095
080031
080019
080032
080033
050051
200050
200257
100210
200194
100088
200182
180016
stolići za kompjuteri
stolići za odlaganje jela
stolići za odlaganje predmeta
stolići za pisaće mašine
stolići za umivanje (domaćinstvo)
stolići, toaletni
stoličice bez naslona [taburei]
stolna voda [voda za piće]
stolne igre
stolne ploče
stolni kompleti od papira
stolni ubrusi od papira
stolni ubrusi, papirnati
stolni ubrusi, tekstilni
stolnjaci (uski stoljnaci od papira)
stolnjaci [uski dugački]
stolnjaci, nepapirnati
stolno rublje (nepapirnato stolno rublje)
stolno rublje od papira
stolovi (biljarski stolovi uz prethodno plaćanje)
stolovi (papirnati koluti za stolove)
stolovi *
stolovi za biljar
stolovi za crtanje
stolovi za masažu
stolovi za obrtničke radove
stolovi za sobni fudbal
stolovi za stolni tenis
stolovi, biljarski (pokrivači za biljarske stolove)
stolovi, metalni
stolovi, operacioni
stopala (lijekovi protiv znojenja stopala)
stopala (sapuni protiv znojenja stopala)
20
20
20
20
20
20
20
32
28
20
16
16
16
24
16
24
24
24
16
28
16
20
28
20
20
20
28
28
24
20
10
5
3
249
200266
200082
200191
200095
200137
200189
200235
320018
280156
200169
160296
160295
160295
240076
160200
240022
240033
240070
160186
280124
160254
200070
280123
200083
200229
200106
280070
280111
240007
200188
100150
050247
030143
strelice
strihinin
stripovi (novine sa stripovima)
strižena vuna
striženje (mašine za šišanje životinja)
stroncijum
stropovi (metalni stropovi)
stropovi, nemetalni
strugači [alat]
strugači za drvo [alat]
strugači za skije
strugana drvna građa
struganje (ručni alat za struganje)
strugotina od drveta
strugotine (metalne strugotine) [opiljci od metala]
strugovi [alatni mašine]
strujni generatori
strujni ispravljači
strujni prekidači
strujno prespajanje (uređaji za strujno prespajanje)
struna (rukavice od strune) za masažu
strune [žice] muzički intrumenti
strune od ovčjih crijeva za rekete
strune za gudala
strunjače za krevete
stubovi od metala za usidrenje (metalni stubovi za vezanje brodova)
stupići za vezanje plovila uz obalu [pomorstvo]
stupići, niski [balusteri]
stupovi (metalni stupovi za postavljanje plakata)
stupovi (metalni stupovi za telegrafske vodove)
stupovi (metalni stupovi)
stupovi (metalni stupovi) [dijelovi građevinskih konstrukcija]
stupovi za električne vodove, metalni
28
5
16
22
7
1
6
19
8
8
28
19
8
22
6
7
7
9
9
9
10
15
28
15
20
6
12
19
6
6
6
6
6
250
280067
050276
160331
220073
070431
010498
060209
190148
080235
080049
280108
190031
080002
220004
060161
070098
070124
090167
090191
090163
100068
150028
280033
150007
200185
060271
120179
190016
060411
060222
060205
060090
060365
stupovi za plakate, nemetalni
stupovi za radioantene
stupovi za vezivanje brodova, nemetalni
stupovi, nemetalni
sudoperi (prostirači za sudopere)
suhomesnati proizvodi
suknje
suknje-pantalone
sulfamidi [lijekovi]
sulfati
sulfidi
sulfimid (benzoev sulfimid)
sulfitometri
sulfonska kiselina
sumak za lakove
sumak za upotrebu u štavljenju
sumpor
sumporasta kiselina
sumporna kiselina
sumporne trake za dezinfekciju
sumporni eter
sumporni prah za farmaceutske potrebe
sumporni prah za hemijske potrebe
sunčane naočare
sunčani satovi
sunčanica (farmaceutski proizvodi protiv sunčanice)
sunčanje (kozmetički preparati za sunčanje)
sunčanje, aparati za solarijume (sunčani kreveti)
sunčanje, preparati za sunčanje (kozmetički)
sunce (masti protiv opekotina od sunca)
suncobrani
suncokret (ulje od suncokreta za industrijske potrebe)
suncokret (ulje od suncokreta, jestivo)
19
9
19
19
20
29
25
25
5
1
1
1
9
1
2
1
1
1
1
5
1
5
1
9
14
5
3
11
3
5
18
4
29
251
190411
090471
190187
190206
200099
290018
250090
250164
050279
010555
010486
010113
090463
010501
020102
010504
010493
010502
010503
050205
010285
050334
010299
090648
140022
050100
030171
110271
030171
050301
180066
040075
290111
suncokretove sjemenke [obrađene]
sunđerasti materijal za cvjetne aranžmane [polugotovi proizvod]
sunđeri (abrazivni sunđeri za kožu)
sunđeri (držači za sunđere)
sunđeri za domaćinstvo
sunđeri, hirurške
sunđeri, ljekoviti za rane
sunđeri, toaletni
suona [kineska truba]
supe od mesnih koncentrata
supe od povrća (sastojci za pripremanje supe od povrća)
supe od zelenja
supe, čiste, mesne [bujoni]
superfosfati [gnojiva]
supstance za bistrenje vino (proizvodi za bistrenje vina)
supstance za gašenje kreča (sredstva za gašenje kreča)
supstrati za površinske usjeve [poljoprivreda]
surutka (pića od surutke)
sušači za kosu [električni uređaji]
sušači za vazduh [uređaji]
sušenje (aparati za sušenje)
sušenje (uređaji i postrojenja za sušenje)
sušenje boja (sredstva za brzo sušenje boja) [sikativi]
sušenje fotografija (police za sušenje fotografija)
sušenje fotografija (uređaji za sušenje fotografija)
sušenje rublja (električni uređaj za sušenje rublja)
sušenje rublja (postolja za sušenje rublja)
sušenje ruku (uređaji za sušenje ruku) za umivaonike
sušenje stočne hrane (mašine za sušenje stočne hrane)
sušenje suđa (sredstva za sušenje suđa u perilicama)
sushi [japansko jelo od riže]
sušilice [uređaji]
suvi kolačići
29
17
21
21
21
10
5
21
15
29
29
29
29
1
1
1
1
32
11
11
11
11
2
9
9
11
21
11
11
3
30
11
30
252
290166
170112
210331
210124
210280
100053
050136
210123
150085
290026
290099
290066
290014
010431
010205
010301
010589
320007
110095
110113
110117
110222
020068
090122
090282
110316
210205
110223
110141
030214
300170
110097
300018
suvi šamponi
suvo čišćenje (proizvodi za suvo čišćenje)
suzavac (zaštitno oružje na osnovi suzavca)
svdrla (šuplja svrdla za bušenje velikih otvora)
svemirske letilice
sveske za pisanje i crtanje
svijeće (mirisne svijeće)
svijeće (sprave za gašenje svijeća)
svijeće voštanice
svijećnjaci
svijetiljke (baterije za džepne svijetiljke)
svijetiljke (četke za čišćenje staklene svijetiljke)
svijetiljke (gorionici svijetiljki)
svijetiljke (grla za električne svijetiljke)
svijetiljke (optičke svijetiljke)
svijetiljke (plaštevi svijetiljki)
svijetiljke (rasvjetne kugle svijetiljki)
svijetiljke (reflektori svijetiljki)
svijetiljke (signalne svijetiljke)
svijetiljke (staklena cijev za petrolejske svijetiljke)
svijetiljke (staklena cijev za svijetiljke)
svijetiljke (visiljke svijetiljki)
svijetiljke [lampe] (fitilj za svijetiljke)
svijetiljke [rasvjeta]
svijetiljke pokazivača smjera vožnje za vozila
svijetiljke za akvarijume
svijetiljke za fleš
svijetiljke za laboratorije
svijetiljke za medicinske potrebe
svijetiljke za projektore
svijetiljke za rasvjetu
svijetiljke za rasvjetu
svijetiljke za tamne komore [fotografska djelatnost]
3
3
13
8
12
16
4
21
4
21
9
21
11
11
9
11
11
11
9
11
11
11
4
11
11
11
9
11
10
11
11
11
9
253
030223
030205
130008
080197
120117
160058
040105
210295
040015
210245
090320
210052
110044
110122
090319
110042
110169
110183
090322
110091
110092
110184
040061
110040
110071
110309
090639
110176
100108
110132
110202
110021
090318
svijetiljke za uništavanje klica radi pročišćavanja vazduha
svijetiljke, džepne
svijetiljke, električne
svijetiljke, električne
svijetiljke, lučne
svijetiljke, plinske
svijetiljke, sigurnosne
svijetiljke, uljne
svijetleće diode [LED]
svijetlomjeri [ekspozimetri]
svila u sirovom obliku
svila, sirova (sredstva za ispiranje sirove svile)
svilena buba
svilena buba (jajašca svilene bube)
svilena predena
svilena tkanina
svilena tkanina za štamparske šablone
svileni konac
svileni otpaci za popunjavanje
svinjci
svinjska dlaka [čekinje]
svjećice (držači svjećica) za božićna drvca
svjećice (električne svjećice za božićna drvca)
svjećice [dušice]
svjećice [voštanice] za božićna drvca
svjećice za paljenje motora s unutršnjim sagorijevanjem
svjećice za zagrijavanje dizel motora
svjetla za automobile
svjetleće cijevi za rasvjetu
svjetleće cijevi za reklame
svjetleći papir
svjetleći pločnici
svjetlomjeri
11
11
11
11
11
11
11
11
9
9
22
1
31
31
23
24
24
23
22
19
21
28
11
4
4
7
7
11
11
9
16
19
9
254
110166
110051
110024
110022
110023
110163
110182
110179
090704
090251
220008
010234
310119
310090
230016
240088
240060
230007
220040
190084
210188
280029
110195
040076
040010
070394
070061
110027
110189
090330
160008
190115
090251
svrdla (dršci svrdla)
svrdla (koljenasti produžeci svrdla)
svrdla (stolarska svrdla) [alat]
svrdla (vrhovi [šiljci] svrdla)
svrdla [alat]
svrdla [mali, ručni alat]
šafran [bojajuće materije]
šafran [začin]
šah [igra]
šalitra
šalitreni papir
šalovi
šalupe [barke s 4-8 vesala]
šamponi
šamponi za kućne ljubimce
šare (alat za utiskivanje šara u drvu ili bakru)
šare (pribor za utiskivanje šara toplim postupkom)
šarke (metalne šarke)
šarke [držači vrata]
šarke, nemetalne
šasije za vozila
šatori
šatori (metalni kolčići za šatore)
šatori (nemetalni kolčići za šatore)
šećer (hvataljke za šećer)
šećer (posudice za šećer)
šećer (žuti šećer za medicinske potrebe)
šećer *
šećer za medicinske potrebe
šećer, žuti za prehranu
šećerna industrija (mašine za šećernu industriju)
šećerna trska
šećerna trska (ploče od pulpe šećerne trske) [građevni materijal]
8
8
8
8
8
8
2
30
28
1
1
25
12
3
3
8
8
6
6
20
12
22
6
20
8
21
5
30
5
30
7
31
19
255
080011
080012
080194
080016
080193
080028
020099
300120
280055
010469
010416
250032
120064
030134
030196
080105
080117
060327
060039
200056
120185
220071
060208
200168
080173
210218
050310
300069
050278
300153
070356
310021
190231
šećerni proizvodi
šećerni proizvodi za ukrašavanje božićnih drvca
šelak, gumeni lak
šerbet [hladni napitak]
šerbet [voćni sladoled]
šeširi
šeširi (kartonske kutije za šešire)
šeširi (kožne kutije za šešire)
šeširi (okviri za šešire)
šeširi (podstave za šešire)
šeširi (ukrasi za šešire od neplemenitih metala)
šeširi (vješalice za šešire)
šeširi od papira
šeširi od papira za zabave
šestari (dvokraki šestari)
šestari [mjerni instrumenti]
šestari za crtanje
ševiot [vunena tkanina]
šibice
šibice (kutije za šibice)
šibice (stalci za šibice)
šila
šila za razmicanje strukova pri pletenju užadi
šindra za krovove
šine
šine (mašine za izradu šina)
šine (sigurnosne šine) [kontrašine]
šine (spojnice za šine)
šine od vinila [građevinski materijal]
šine za hirurške potrebe
šinske spojnice
šipke (metalne šipke za varenje i lemljenje)
šipke metalnih rešetki
30
30
2
32
30
25
16
18
25
24
26
20
25
28
9
9
16
24
34
34
34
8
8
19
6
7
6
6
19
10
6
6
6
256
300042
300008
020077
320029
300125
250046
160076
180023
250028
240019
260016
200053
250162
280204
090104
090200
160096
240023
340001
340035
340031
080008
080103
190021
060129
070383
060095
060116
190238
100021
060116
060303
060042
šipke za kišobrane i suncobrane
šipke za steznike
šipke za zavjese
šipke za zavjese [šine]
šipkice za okovratnike
šišanje (mašine za šišanje)
šišanje (ručni pribor za šišanje)
šišanje brade (sprave za šišanje brade)
šišanje kose (uređaji za šišanje kose, električni ili neelektrični)
šišarke hmelja
šivaći mašine
šivaći mašine (nožne komande za šivaće strojeve)
šivaći pribor (kutije za šivaći pribor)*
šivanje (igle za šivanje)
šivanje (konac za šivanje)
šivanje (napršnjaci za šivanje)
šivanje odjeće (krojevi za šivanje odjeće)
šivanje rana (igle za šivanje rana)
šivanje rana (pribor za šivanje rana)
šivenje (igle za šivenje)
šivenje (konac za šivenje)
šivenje (kugle za šivenje)
šivenje tekstilnih proizvoda (komadi tkanine koji se lijepe toplim postupkom za šivenje tekstilnih
proizvoda)
šivenje tkanina (mašine za šivenje tkanina)
škarice za zanoktice
školjke ostriga, prazne
školjke, nežive
školjke, prazne
školjke, žive
školska oprema
školske table
školske torbe
257
18
26
20
20
26
7
8
8
8
31
7
7
26
26
23
26
16
10
10
26
23
26
180007
260012
200175
200171
260046
070122
080223
080026
080219
310038
070440
070111
260049
260004
230009
260050
160212
100009
100149
260007
230015
260020
26
7
8
20
29
20
31
16
16
18
260081
070329
080101
200090
290082
200233
310041
160248
160201
180020
školski namještaj
škriljac
škriljac (olovke od škriljca)
škriljac u prahu
škriljac za krovove
škriljac za pisanje
šljaka (separatori šljake) [mašine]
šljaka [gnojivo]
šljaka [građevnski materijal]
šljake (vuna od šljake)[izolacioni materijal]
šljoke [pozamanterija]
šljokice [tanki bakreni ukrasni listići za odjeću]
šljokice za odjeću
šljunak
šljunak
šljunak za akvarijume
šminka (pribor za skidanje šminke)
šminka (proizvodi za skidanje šminke)
šminkanje (proizvodi za šminkanje)
šmirg točak za brušenje[šmirgl](brusevi sa šmirglom)
šmirgl papir
šmirgla [sitnozrnati korund]
šmrkanje (duvan za šmrkanje)
šolje
špageti
španska trstika
šperploča [furnir]
špijunke [mali otvori za gledanje na vratima]
špiritus za gorenje [žesta]
šporeti
špricevi za inekcije (naprave za klistiranje)
špricevi za klistir
špricevi za maternice [uteruse]
20
19
16
19
19
16
7
1
19
17
26
26
26
19
19
19
21
3
3
8
3
3
34
21
30
20
19
9
4
11
10
10
10
258
200094
190006
160024
190008
190007
160023
070059
010428
190104
170061
260075
260075
260077
190237
190099
190233
210344
030078
030033
080226
030084
030094
340033
210220
300126
200133
190028
090312
040002
110108
100080
100080
100142
špricevi za medicinske potrebe
špricevi za medicinske potrebe
špricevi za motore [injektori]
šrafovi (metalni šrafovi za kablove)
štake za invalide
štake za invalide (vrhovi za invalidske štake)
štale [konjušnice]
štamaprski i fotokopirni uređaji (umeci s tintom)
štamaprski valjci [mašine]
štampači za kompjutere
štampana kola
štampane materije [štampane materije]
štampane pamučne tkanine [tkanina]
štampanje (mašine za štampanje u limu)
štampanje u bakru ili drvu (alat za štampanje u bakru ili drvu)
štampanje u bakru ili drvu (mašine za reljefasto štampanje u bakru ili drvu)
štampare (prenosive štampare) [kancelarijski pribor]
štamparska boja
štamparska boja (uređaji za nanošenje štamparske boje)
štamparska pasta za ispunu štamaprskih boja
štamparska slova
štamparska slova (mašine za lijevanje štamaprskih slova)
štamparske mašine
štamparske matrice
štamparske prese
štamparski kalupi
štamparski lenjiri [vrstači]
štamparski proizvodi
štamparski valjci
štamparstvo (filtar tkanina za štamparstvo)
štamparstvo (netekstilna filtar-tkanina za štamaprstvo)
štamparstvo (svilena tkanina za štamaprske matrice)
štapići (vatirani štapići za kozmetičku upotrebu)
10
10
7
6
10
10
19
2
7
9
9
16
24
7
8
7
16
2
7
2
16
7
7
7
7
7
16
16
7
24
16
24
3
259
100100
100164
070077
060314
100168
100126
190085
020123
070220
090618
090125
160175
240061
070216
080084
070181
160178
020066
070175
020043
160065
070120
070218
070436
070219
070217
160098
160175
070140
240106
160177
240060
030019
štapići [kuhinjski pribor]
štapići od slatkog korjenja [slatkši]
štapići od slatkog korjenja za farmaceutske potrebe
štapići tamjana za kađenje
štapići za koktele
štapići za pokazivanje sadržaja na tabli [neelektrični]
štapići za udaranje ritma
štapovi (metalni vrhovi za štapove)
štapovi od trske
štapovi za bilijar
štapovi za biljar (krede za bilijarske štapove)
štapovi za golf
štapovi za golf (torbe za štapove za golf)
štapovi za hodanje (ručke štapova za hodanje)
štapovi za kišobrane
štapovi za mažuretkinje
štapovi za pecanje
štapovi, planinarski
štavljena koža
štavljena koža [ne za čišćenje]
štavljenje (uredjaji za struganje mesa s koža za štavljenje)
štavljenje kože (materije za štavljenje kože)
štavljenje kože (proizvodi za štavljenje kože)
štavljenje kože (ulja za štavljenje kože)
štavljenje životinjskih koža (proizvodi za štavljenje životinjskih koža)
štedne tikvice (metalne štedne tikvice)
štedne tikvice, nemetalne
štednja goriva (proizvodi za štednju goriva)
štipaljke (ručne stolarske štipaljke)
štipaljke za bicikliste
štipaljke za nos za ronioce i plivače
štitnici ispred peći ili otvorenih kamina
štitnici na puškama
21
30
5
3
21
16
15
6
18
28
28
28
28
18
18
28
28
18
18
18
7
1
1
1
1
6
21
1
8
26
9
20
13
260
210311
300147
050303
030213
210314
160350
150009
060064
180015
280121
280020
280034
280061
180060
180014
280164
280035
180001
180032
180094
070166
010509
010215
010350
010216
060250
210224
010257
080147
260119
090655
200046
130040
štitnici od sunca za automobile [zavjesice]
štitnici za brisanje
štitnici za koljena za radnike [zaštitni artikli]
štitnici za konjska koljena
štitnici za kragne
štitnici za oči
štitnici za zube
12
16
9
18
25
9
9
120245
160138
090605
180053
250021
090277
090414
šumarstvo (hemikalije za šumarstvo) osim fungicida, herbicida, insekticida i sredstava protiv parazita
šunka (glazure za šunku)
šupljine na tijelu (uređaji za ispiranje šupljina na tijelu)
T lenjiri za crtanje
T.S.F. uređaji [radiouređaji]
table (priključne table)
table (razvodne table) [električa struja]
table stolova
table za crtanje
table za igranje dame
table za igranje šaha
table za oglašavanje
table za signalizaciju, nesvjetleće, nemehaničke, nemetalne
table, upravljačke
tablete antioksidanti
tablete za farmaceutske potrebe
tablete za gazirana pića
tablice (aritmetičke tablice)
tabule [vrsta orjentalnog jela od žita]
tačke [ručna kolica]
taft [svila]
tahini [tijesto od sezamovog sjemena]
tahometri
tahometri [brojila okreta]
takos
taksimetri
1
30
10
16
9
9
9
20
16
28
28
20
19
9
5
5
32
16
30
12
24
29
9
9
30
9
010505
300210
100044
160298
090270
090146
090197
200169
160123
280057
280056
200002
190137
090217
050418
050214
320033
160027
300190
120218
240091
290157
090465
090485
300184
090300
261
talijum
taljeni silicijum [poluobrađeni proizvodi] ne za građevinske potrebe
talk [magnezijev silikat]
talk za toaletne potrebe
talog u motoru (hemijska sredstva za uklanjanje taloga iz cilindra motora)
tamburini [duguljasti bubnjevi]
tamjan
tamjan (štapići tamjana za kađenje)
tamjan za odbijanje insekata
tamne komore (svijetiljke za tamne komore) [fotografska djelatnost]
tamne komore [fotografija]
tamnjenje kože (tablete za-)
tamnjenje metala (proizvodi protiv tamnjenja metala)
tamponi za čišćenje
tamponi za menstruaciju
tamponi za struganje za kuhinjske potrebe
tamponi za uši
tamponi za uši prilikom ronjenja
tamtam [glazbalo]
tanin
taninska kiselina
tanjiri [posuđe]
tanjiri za jednokratnu upotrebu
tankovi (ventili za regulaciju nivoa u tankovima) [rezervoari]
tantal [metal]
tapete (ljepilo za papirne tapete)
tapete (netekstilne, zidne tapete)
tapete (proizvodi za čišćenje tapeta)
tapete (proizvodi za skidanje tapeta)
tapete (tekstilne, zidne tpete)
tapete, tekstilne
tapioka
tapioka (brašno tapioke za industriju)
1
21
1
3
1
15
3
3
5
9
9
5
2
21
5
21
9
9
15
1
1
21
21
11
6
1
27
3
1
24
27
30
1
262
010532
210308
010506
030155
010089
150067
030095
030213
050386
090318
090117
050417
020093
210168
050232
210259
090681
090401
150068
010508
010511
210235
210333
110194
060246
010203
270013
030138
010653
240103
270018
300127
010512
tapioka (brašno tapioke za prehranu)
tartar [birsa] (sredstva protiv stvaranja tartara)
tartar kreme za farmaceutske potrebe
tartar za farmaceutske potrebe
tartar za nefarmaceutske potrebe
tartarska kiselina
tastature kompjutera
T-cijevi (metalne T-cijevi)
tečna goriva (nemetalne posude za tečna goriva)
tečna goriva (posude od metala za tečna goriva)
tečna pogonska goriva
tečnosti (rashlađivači tečnosti) [mašine]
tečnosti za automatske prijenose
tečnosti za hidraulične krugove
tečnosti za kočnice
tečnosti za lemljenje
tečnosti za močenje duvana
tečnosti za servouređaje
tečnosti za zavarivanje
tee-shirts [majice]
tegle (gumene trake za tegle)
tegle za kompot
tegovi
tehnecijum
teklinasta smola
teksitilni materijal [štofovi]*
tekstil (hemikalije za impregnaciju tekstila)
tekstil (hemikalije za oživljavanje tekstila)
tekstil (preparati za postizanje nepropusnosti tekstila)
tekstil, netkani
tekstilna industrija (mašine za tekstilnu industriju)
tekstilna vlakna, u sirovom obliku
telefaksi
30
1
5
5
1
1
9
6
20
6
4
11
1
1
1
1
1
1
1
25
17
21
9
1
2
24
1
1
1
24
7
22
9
263
300128
010073
050325
050281
010514
010515
090537
060366
200065
060338
040081
110188
010644
010197
010315
010584
010471
010643
010583
250155
170012
210033
090403
010516
020078
240012
010363
010091
010362
240098
070496
220010
090600
telefoni (prenosivi telefoni)
telefonske kabine, nemetalne
telefonske slušalice
telefonske žice
telefonski predajnici
telefonski uređaji
telefonsko odgovaranje (uređaji za telefonsko odgovaranje)
telegrafi [uređaji]
telegrafske žice
telegrafski stubovi, nemetalni
telegrafski, metalni stubovi
telekomunikacini aktivatori za TV spikere
telekomunikacioni prekidači
teleprinteri
teleskopi
televizijski aparati (mehanizmi s prethodnim plaćanjem za upotrebu televizijskih aparata)
televizori
telirijum
temperatura (indikatori temperature)
tempere [boje]
tenis (mrežice za tenis)
teniske loptice (naprave za izbacivanje teniskih loptica)
teodoliti
tepisi (kukice za tepihe)
tepisi (naprave za isprašivanje tepiha) [kloferi]
tepisi *
tepisi krojeni za automobile
tepisi za stepeništa (šipke za sagove za stepeništa)
tepisi za stepenište (šipke za pridržavanje sagova za stepenište)
tepisi, električno grijani
tepisi, neklizajući
terapeutski galvanski uređaji
terapeutski preparati za kupke
264
9
19
9
9
9
9
9
9
9
19
6
9
9
9
9
9
9
1
9
2
28
28
9
26
21
27
27
20
20
11
27
10
5
090661
190041
090207
090572
090473
090423
090629
090467
090469
190155
060222
090472
090474
090464
090476
090340
090468
010517
090477
020062
280065
280173
090479
260122
210008
270011
270010
200105
200105
110310
270012
100091
050045
terarijumi za stan [uzgoj biljaka]
terbijum
teret (jarboli za dizanje tereta)
teretne dizalice
teretne dvokolice [kubikaška kolica]
termalne vode
terminali (električni terminali) [kleme]
termionske cijevi
termionske cijevi
termionske elektronke [ampule]
termionske svijetiljke i lampice
termionski ventili
termostati
termostati za vozila
terpen [razrjeđivač za boje]
terpeni (nezasićeni ugljenikovodonici)
terpentin [sredstvo za odmašćivanje]
terpentin za farmceutske potrebe
terpentinska esencija [sredstvo za odmašćivanje]
terpentinsko ulje za farmaceutske potrebe
tesarska svrdla
teška voda
testilni materijal (mašine za obrubljivanje tekstila)
tetoviranje (aparati za tetoiranje)
tetrahloridi
tezge [prodajni stolovi]
tiganji
tiganji podmetači [za stavljanje ispod ražnja]
tijesto (fermenti za tijesto)
tijesto od badema
tijesto od sojinog zrna [začin]
tijesto za kolače
tikve [bundeve]
21
1
7
7
12
5
9
9
9
9
9
9
9
9
2
3
3
5
3
5
8
1
7
8
1
20
21
21
30
30
30
30
31
265
210305
010519
070251
070095
120219
050131
090089
090060
090060
090506
090506
090060
090238
090481
020124
030159
030157
050282
030158
050283
080104
010253
070325
080256
010529
200067
210181
210136
300066
300004
300194
300072
310043
til [tkanina]
timol za farmaceustke potrebe
timpani (ramovi za timpane)
timpani [dijelovi štamparskih mašina]
timpani [muzički intrumenti]
tinta (posude za tintu)
tinta *
tinta [toner] (umeci s tintom) za štamaprske i fotokopirne uređaje
tinta za ispravljanje
tiokarbanilid
tipke muzičkih instrumenata
tipke pisaćih mašina
tipografske prese
tipografski mašine
tipografski znakovi [brojke i slova]
titan
titanijumsko goždje
titanit
titanov anhidrid [pigment]
titanov anhidrid za industriju
tjestenina
tjestenina (valjci za pravljenje tjestenine)
tjestenina za prehranu
tkalačke mašine
tkalački razboji
tkalački razboji (daščice tkalačkih razboja)
tkalački razboji (kalemovi za tkalačke razboje)
tkalački razboji (remenje tkalačkih razboja)
tkanina (hemikalije za sprečavanje stvaranja mrlja na tkaninama)
tkanina (hirurška tkanina)
tkanina (posude od tkanine) [vedra]
tkanina (prenosivi, parne prese za tkanine)
tkanina (ulje za mazanje tkanine, vune)
24
5
15
7
15
16
16
2
16
1
15
16
7
7
16
6
6
1
2
1
30
21
30
7
7
7
7
7
1
5
21
7
4
266
240089
050284
150020
070377
150069
160335
160142
020123
160104
010533
150077
160257
070303
070378
160097
060251
060138
010537
020106
010536
300134
210175
300003
070259
070261
070224
070054
070212
010286
050078
210127
070480
040080
tkanina *
tkanina koja imitira kožu životinja
tkanina koja se lijepi toplim postupkom
tkanina od konjske dlake
tkanina od staklenih vlakana za tekstil
tkanina s ucrtanim motivima za vezenje
tkanina za brisanje stakla
tkanina za kopiranje nacrta s paus papira
tkanina za obuću
tkanina za podstave
tkanina za precrtavanje
tkanina za tekstilne potrebe
tkanina za uvezivanje
tkanina za zavoje
tkanina, baršunasta
tkanine (izolacione tkanine)
tkanine (ulje za tkanine)
tkanine od staklenih vlakana za izolaciju
tkanine s rijetkim nitima
tkanine s rijetkim nitima za velika sita
tkanine, rastezljive
tlo (sredstva za sterilizaciju tla)
tlo s algama kremenašicama [dijatomejama]
toaleti
toaleti prenosivi [zahodi]
toaleti, muški [pisoari]
toaletna sredstva protiv znojenja
toaletna ulja
toaletne boje
toaletne četke
toaletne daske (presvlake za toaletne daske)
toaletne rukavice
toaletne vodice
24
24
24
24
24
24
24
1
24
24
16
24
16
5
24
17
4
17
24
24
24
5
1
11
11
11
3
3
3
21
24
24
3
267
240008
240003
240001
240058
240104
240049
240048
010434
240021
240010
160063
240116
160150
050140
240111
170056
040080
170104
240043
240009
240046
050272
010632
110105
110064
110301
030162
030120
030060
210051
240118
240055
030092
toaletne wc solje
toaletni kotlići
toaletni lavaboi
toaletni neseseri
toaletni pribor
toaletni proizvodi
toaletni stolići
toaletni sundjeri
toaletni ubrusi od papira
toaletni ubrusi, tekstilni
toaletno mlijeko
tobogani [igra]
točenje (naprave za točenje)
točkići (torbe na točkićima)
točkići za kolica
točkići za namještaj (metalni točkići za namještaj)
točkići za namještaj, nemetalni
točkovi (spojnice osovina na točkovima)
točkovi (spoljašnje gume za točkove vozila)
točkovi (unutrašnje gume za točkove)
točkovi mašina
točkovi vozila
točkovi vozila (felge točkova vozila) [felge]
točkovi vozila (glavine za vozila)
točkovi vozila (osovine na točkovima vozila)
točkovi vozila (šarafi za gumene točkove)
točkovi vozila (slobodni točkovi za kopnena vozila)
točkovi željezničkih vozila (unutrašnji rubovi točkova željezničkih vagona ili tramvaja)
tofi, grudve zgnječene soje
toge
togovi
tokarski, okrugli noževi [alati]
toki-voki
268
11
11
11
21
21
3
20
21
16
24
3
28
21
18
12
6
20
12
12
12
7
12
12
12
12
12
12
12
29
25
15
8
9
110236
110272
110235
210115
210225
030125
200189
210123
160307
240087
030123
280149
210027
180070
120250
060187
200149
120169
120031
120157
070336
120053
120174
120060
120168
120155
120148
120033
290140
250117
150071
080161
090677
toluen
toluol
tombak [slitine]
toneri za fotokopirne aparate [boja]
topli vazduh (terapeutski uređaji s toplim vazduhom)
topli vazduh (vibratori s toplim vazduhom za medicinske potrebe)
toplina (akumulatori topline)
toplina (materijali za sprečavanje isijavanja topline)
toplina (sakupljači topline) [rekuperatori]
toplina (uređaji za kontrolu topline)
toplinska izolacija (proizvodi za toplinsku izolaciju)
toplinski izmjenjivači
toplinski izmjenjivači [dijelovi mašina]
toplinski izolovane posude
toplomjeri za medicisnke potrebe
toplomjeri, nemedicinski
topovi
topovski nišani [nisu optički uređaji]
topovski stalci [lafete]
topovsko punjenje (barut za topovsko punjenje)
torbe (metalni zatvarači za torbe)
torbe (rajsfešlusi za torbe) [klizni zatvarači]
torbe (ručne torbe)
torbe (sportske torbe)
torbe [kožna galanterija]
torbe na točkićima
torbe s hirurškim ili liječničkim priborom
torbe s lijekovima za putovanje [priručne apoteke]
torbe s pedikerskim priborom
torbe s priborom za manikiranje
torbe s priborom za zakrpljivanje guma
torbe za alat [prazne]
torbe za divljač
1
1
6
2
10
10
11
17
11
9
17
11
7
21
10
9
13
13
13
13
6
26
18
18
18
18
10
5
8
8
12
18
18
269
010538
010538
060253
020121
100011
100012
110002
170024
110069
090116
170016
110129
070450
210062
100198
090429
130020
130065
130002
130050
060379
260087
180077
180118
180083
180070
100152
050126
080106
080231
120008
180047
180019
torbe za hranjenje, zobnice
torbe za kampovanje
torbe za kriket
torbe za namirnice
torbe za nošenje male djece
torbe za note
torbe za novac [vrećice za novce]
torbe za novac, pletene
torbe za plažu
torbe za putovanja [kožna galanterija]
torbe za školu
torbe za spise [aktovke]
torbe za štapove za golf, sa ili bez točkovića
torbe, planinarske
torbe-navlake za odijela [za putovanja]
torbe-ormari za slaganje odjeće
torbe-ormari za vješanje odjeće
torijum
tornjevi za bušenje, plutajući ili neplutajući
tornjevi za pročišćavanje za destilaciju
torpeda
torte
torte (lopatice za torte)
tortilje
torzione za poluge za vozila
tosteri [aparati za podgrijavanje hleba]
tosteri za hleb [tosteri]
tovljenje životinja (proizvodi za tovljenje životinja)
tragacant guma za upotrebu u proizvodnji
trakasti prenosnik
trakasti prensnik
trake (bušene muzičke tarke)
trake (držači ljepljivih traka) [kancelarijski pribor]
18
18
28
18
18
18
18
18
18
18
18
18
28
18
18
20
20
1
7
11
13
30
21
30
12
11
11
31
1
7
7
15
16
270
180050
180075
280047
180071
180044
180013
180010
180090
180076
180084
180020
180083
280061
180074
180111
200252
200129
010535
070462
110208
130076
300129
210177
300185
120034
110171
110171
310052
010024
070037
070037
150079
160003
trake (ljepljive trake za medicinske potrebe)
trake (ljepljive trake za papirne proizvode ili za domaćinstvo)
trake (muzičke)
trake (samopričvrsne trake[jež]) [krojački pribor]
trake (uređaji za natezanje metalnih traka) [natezni remeni]
trake [filmovi], senzibilizovane ali neeksponirane
trake [florovi] oko rukava
trake [kožne]
trake [nagrade]
trake [odličja]
trake [pozamanterija]
trake i zavoji od konoplje
trake natopljene bojom
trake natopljene bojom za štampače kompjuteri
trake natopljene tintom
trake natopljene tintom (kalemi za trake natopljene tintom)
trake od drva
trake od kože
trake od slame
trake za glavu
trake za glavu [odjevni predmeti]
trake za izmjenu vanjskog sloja automobilskih guma
trake za izolaciju
trake za kosu
trake za letvice na venecijanerima
trake za mobilne telefone
trake za nabioravanje zavjesa
trake za obrubljivanje
trake za odjeću
trake za pisaće mašine
trake za ruke [modni dodaci]
trake za snimanje zvuka
trake za uvez
5
16
15
26
6
1
26
18
26
26
26
22
16
16
16
16
20
18
20
26
25
12
17
26
22
9
26
26
26
16
26
9
16
271
050294
160266
150078
260116
060383
010581
260024
180031
260177
260117
260076
220015
160143
160326
160143
160043
200027
180080
200162
260114
250142
120156
170107
260013
220045
090703
260120
260096
260047
160245
260024
090231
160205
trake za vezanje (metalne trake za povezivanje)
trake za vezanje, nemetalne
trake za vezivanje vinove loze
trake za vodoravne prozore [tipa giljotine]
trake za vuču [ručni alat]
trake za za letvice na venecijanerima
trake za zaštitu od korozije
trake, galvanske za medicinske potrebe
trake, gumirane [papirnati proizvodi]
trake, ljepljive [ne za medicinske potrebe, za papirnate proizvode ni za domaćinstvo]
trake, magnetne
trake, netekstilne za zavjese
trake, papirnate
trake, rastezljive
trake, tekstilne za zavjese
trakeza čišćenje glava za snimanje
traktori
tramvajska kola
transformatori
transformatori (izolaciono ulje za transformatore)
transformatori za povećanje napona
transponderi
transporteri [mašine]
tranzistori [elektronika]
trava (mašine za uklanjanje trave)
trava za popunjavanje
trave za pušenje *
trave za pušenje za medicinske potrebe
travnjaci (kosilice za travnjake) [mašine]
travnjaci (kosilice za travnjake) [ručne naprave]
travnjaci, prirodni
travnjaci, vještački
trbušni [abdominalni] pojasevi
272
6
22
22
22
8
22
2
10
16
17
9
20
16
26
24
9
12
12
9
17
9
9
7
9
7
22
34
5
7
8
31
27
10
060285
220078
220003
220088
080258
220045
020021
100023
160036
170085
090078
200101
160244
260095
240047
090535
120075
120187
090049
170051
090266
090693
070371
090624
070148
220044
340028
050336
070201
080127
310063
270003
100001
trbušni [abdominalni] steznici
tregeri
tremovi (metalni tremovi nad kućnim vratima)
tremovi nad kućnim vratima, nemetalni
trepavice (kozmetički proizvodi za trepavice)
trepavice (spravica za savijanje trepavica)
trepavice (vještačke trepavice)
tresač tepiha ručni [kloferi]
treset (posude od treseta za povrtlarstvo)
treset [gnojivo]
treset [gorivo]
tresetne podloge
trešnjevača [kirš]
trgovačke kartice [osim za igre]
triangl [muzički intrumenti]
tricikli
triko [tkanina]
trikoi [gimnastički dresovi, majice]
trikoi [odjevni predmeti]
trikotažni odjevni predmeti
triktrak [igra s kockicama i s figuricama za damu]
triode
tripice
tripoli kamen za poliranje [vrsta kamena]
trokari [kirurške naprave]
trokolice za dostavu robe
tromboni [muzički intrumenti]
tronošci za fotografske aparate
trouglovi za signalizaciju vozila u kvaru
trouglovi za sinalizaciju za vozila u kvaru
trska (prostirači od trske)
trska [materijal za pletenje]
trska za gradnju
10
25
6
19
3
8
3
21
1
1
4
31
33
16
15
12
24
25
25
25
28
9
29
3
10
12
15
9
9
9
27
20
19
273
100003
250083
060179
190123
030043
080252
030042
210008
010445
010539
040024
310081
330017
160354
150055
120191
240092
250094
250071
250013
280114
090705
290112
030164
100151
120162
150070
090577
090446
090446
270009
200178
190163
trska, španska
trube [muzički intrumenti]
trube za automobile
trudnoća (hemijska sredstva za dijagnosticiranje trudnoće)
trudnoća (pojasevi za trudnoću)
truležne gljivice (proizvodi protiv truležnih gljivica)
trupovi brodova
tuf, krečnjački tuf, siga [vrsta kamena]
tulijum
tungsten
tungsten, volfram
tungstenska, volframska kiselina
tunjevina
turbani
turbine [osim turbina za kopnena vozila]
turbine na vjetar
turbine za kopnena vozila
turbokompresori
turpije
turpije [alat]
turpijice (električne turpijice za nokte)
turpijice od šmirgle [sitnozrnatog korunda]
turske kupke (prenosive kabine za turske kupke)
tuš [boja]
tuševi za ispiranje usta
tuševi*
tuširanje (kabine za tuširanje)
tuširanje (kapice za tuširanje)
20
15
12
5
10
5
12
19
1
6
6
1
29
25
7
7
12
7
8
8
8
8
11
16
21
11
11
25
200133
150072
120212
050166
100046
050026
120035
190145
010534
060257
060257
010541
290109
250156
070375
070523
120192
070114
080227
080178
080213
080257
110036
160089
210262
110121
110298
250158
tuširanje (preparati za tuširanje za ličnu higijensku upotrebu ili lične potrebe) [toaletne potrepštine]
ubacivači papira [štamparske mašine]
ubrusi (držači ubrusa u obliku kolutova i šipki)
ubrusi (fiksni, metalni držači ubrusa)
ubrusi (kolutovi za ubruse)
3
7
21
6
21
030218
070246
210334
060358
210200
274
ubrusi (postolja za ubruse)
ubrusi (učvršćeni, nemetalni držači ubrusa)
ubrusi, papirnati (kutije za papirnate ubruse)
ubrusiči natopljeni farmaceutskim losionom
ubrzivači čestica [akceleratori]
ubrzivači vulkanizacije [proizvodi]
učvršćivači [lakovi, fiksativi]
učvršćivanje klinovima (metalne ploče za učvršćivanje klinovima)
udaljenost (zapisivači udaljenosti)
udaraljke za bubnjanje [glazba]
udice
udovi, vještački
ugalj (mašine za kopanje uglja)
ugaonici za crtanje
ugaonici, nemetalni
ugaono željezo [alat]
ugljenički prah za kaljenje
ugljeničko crnilo [pigment]
ugljenična kiselina
ugljenični hidrati
ugljenik
ugljenik (aktivni ugljenik)
ugljenik (posude za ugljenik)
ugljenik (preparati životinjskog ugljenika)
ugljenik (proizvodi za uštedu ugljenika)
ugljenik (životinjski ugljenik)
ugljenik [gorivo]
ugljenik od krvi
ugljenik od životinjskih kostiju
ugljenik tetraklorid
ugljenik za filtere
ugljenik za lučne svijetiljke
ugljenik, (crnilo od ugljenika) za industriju
21
20
21
5
9
1
2
6
9
15
28
10
7
16
19
8
1
2
1
1
1
1
21
1
1
1
4
1
1
1
1
11
1
275
210210
200084
210036
050374
090002
010005
020072
060063
090194
150047
280076
100117
070094
160297
190067
080017
010158
020039
010150
010357
010148
010025
210060
010165
010169
010568
040023
010168
010167
010528
010166
110072
010597
ugljenik, drveni za farmaceutske potrebe
ugljenik, prešani, jajastog oblika
ugljenik, životinjski
ugljenik, životinjski (prpreparati od životinjskog ugljenika)
ugljenika prašina [gorivo]
ugljenikik sulfid
uglomjeri [mjerni instrumenti]
uklanjanje mirisa (aparati za uklanjanje mirisa) ne za osobnu upotrebu
uključivači [kontaktori]
ukrasi [bižuterija]
ukrasi koji se apliciraju toplim postupkom za tekstilne proizvode [krojački pribor]
ukrasi od kože za namještaj
ukrasi za božićna drvca [osim rasvjetnih tijela i slastica]
ukrasi za cipele, od neplemenitih metala
ukrasi za kolače, jestivi
ukrasi za obuću od plemenitih metala
ukrasi za peći
ukrasi za šešire, od neplemenitih metala
ukrasi za šešire, od plemenitih metala
ukrasi, pokretni koji proizvode zvukove [mobili]
ukrasi, srebreni
ukrasne igle
ukrasne posude za stol
ukrasne trake [šujtaši]
ukrasne zakrpe [pozamanterija]
ukrasne značke
ukrasni detalji za kozmetičku upotrebu
ukrasni detalji za pokrivanje vrata
ukrasni predmeti koji trepere pri najmanjem strujanju vazduha [mobili]
ukrasni predmeti od plastike za ukrašavanje hrane
ukrasni predmeti za kosu
ukrasni vijenci za okvire
ukrasni vodoskoci
5
4
1
1
4
1
9
11
9
14
26
18
28
26
30
14
11
26
14
20
14
14
21
26
26
26
3
26
20
20
26
20
11
276
050056
040016
010568
010165
040072
010149
090419
110275
090143
140068
260111
180041
280119
260035
300052
140119
110151
260016
140117
200268
140010
140069
210219
260062
260085
260113
030181
260064
200151
200003
260038
200190
110175
ukrcavanje putnika (pokretne metalne stepenice za ukrcavanje putnika na brod)
ukrcavanje putnika (pokretne nemetalne stepenice za ukrcavanje putnika na brod)
ulari i povotci
ulazna vrata, nemetalna
ulaznice, vozne karte, birački listići i slični proizvodi
ulja (eterična ulja)
ulja (hemijski dodaci za ulja)
ulje (bademovo ulje)
ulje (kamforno ulje za medicinske potrebe)
ulje (proizvodi za izbjeljivanje ulja)
ulje (proizvodi za odvajanje ulja)
ulje (proizvodi za razgradnju ulja)
ulje (ricinusovo ulje za medicinske potrebe)
ulje (sintetičke materije za upijanje ulja)
ulje (uređaji za pročišćavanje ulja)
ulje iz bakalarove jetre
ulje iz smole kamenog ugljenika
ulje mirođije za medicinske potrebe
ulje od gvalterije [biljka iz Sjev.Amerike]
ulje protiv rđe
ulje protiv ugriza obada
ulje za čišćenje
ulje za izolaciju
ulje za konzervisanje drva
ulje za konzervisanje kože
ulje za konzervisanje namirnica
ulje za konzervisanje zidova
ulje za kozmetičke potrebe
ulje za medicinske potrebe
ulje za motore
ulje za natopljavanje
ulje za parfimeriju
ulje za podmazivanje
277
6
20
18
19
16
3
1
3
5
1
1
1
5
1
11
5
4
5
3
2
5
3
17
2
4
1
4
3
5
4
4
3
4
060362
200093
180059
190153
160038
030100
010654
030006
050308
010353
010233
010352
050344
010620
110277
050150
040053
050018
030108
020083
050173
030117
170052
020082
040090
010348
040055
030114
050167
040104
040056
030118
040042
ulje za podmazivanje i rashlađivanje reznog alata
ulje za prehranu
ulje za prvu obradu kože
ulje za skidanje oplata
ulje za slikarstvo
ulje za štavljenje kože
ulje za štavljenje kože
ulje za tkanine
ulje, sojino (preparati od sojinog ulja) za oblaganje kuhinjskog posuđa radi sprečavanja prijanjanja
namirnica koje se kuvaju
uljne svijetiljke
uljni gorionici
uljni kit
uljni plin
ulošci (higijenski ulošci)
ulošci za obuću
ulošci za olovke [mine]
ulošci, ortopedski
ultraljubičastei zraci (filteri za ultraljubičaste vazduhove) za medicinske potrebe
ultraljubičasti zraci (cijevi za ultraljubičate vazduhove) za nemedicinske potrebe
ultraljubičasti zraci (filteri za ultraljubičaste vazduhove) za fotografske potrebe
ultraljubičasti zraci (svijetiljke za proizvodnju ultraljubičastih vazduhova) za medicinske potrebe)
ultrazvučni hidrolokatori [sonari]
umaci za salatu
umaci, začinski [dresinzi]
umak od paradajza
umirujuća sredstva [sedativi]
umivaonici
umivaonici (sušila ruku za umivaonike)
umjetci za rastegljive spojnice (obloge za rastegljive spojnice)
umjetnički predmeti od drva, voska, gipsa ili plastike
umjetnički predmeti od kamena, betona ili mramora
umjetnički predmeti od običnih metala
278
4
29
1
4
4
1
1
4
040101
290032
010349
040036
040102
010350
010601
040080
4
11
11
1
4
5
10
16
10
10
11
9
10
9
30
30
30
5
11
11
17
20
19
6
040058
110179
110199
010655
040051
050047
100040
160105
100171
100181
110180
090574
100105
090179
300188
300122
300171
050268
110186
110223
170041
200205
190193
060278
umjetnički predmeti od porculana, pečene gline ili od stakla
umjetniičke slike, uokvirene ili neuokvirene
umjetnost (umjetnički predmeti od plemenitih metala)
umnožavanje (uređaji za ručno umnožavanje)
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom za uređaje za umnožavanje dokumenata
[šapirografe])
umnožavanje dokumenata (tkanina namočena bojom za uređaje za umnožavanje dokumenata)
umnožavanje, ručno (tkanina za nanošenje boje za uređaje za ručno umnožavanje)
umotavanje (mašine za umotavanje)
uništavanje klica (svijetiljke za uništavanje klica) radi pročišćavanja vazduha
uništavnje klica (gorionici za uništavanje klica)
unutrašnja sjenila-roletne [domaćinstvo]
unutrašnji djonovi [đonovi]
unutrašnji tekstilni zasloni za prozore
unutrašnji terarijumiza stanove [za male životinjice]
upaljači (kontenjeri plina za upaljače za cigarete)
upaljači (praskavi upaljači)[nisu igračke]
upaljači plina [pribor]
upaljači ručnih bombi
upaljači s kremenom za paljenje plina
upaljači s kremenom za pušače
upaljači za paljenje vatre
upaljači za pištolje [igračke]
upaljači*
upijajuća hartija [bugačice]
upijajuće folije od papira ili palstike za pakiranje hrane
upijanje ulja (sintetičke materije za upijanje ulja)
upozoravajuće nesvjetleće oznake, nemetalne
upravljači (hidraulični upravljači) za mašine i motore
upravljači (pneumatski upravljači za mašine i motore)
upravljači bicikla [ručice]
upravljači vozila [volani]
upravljačke table [električna struja]
279
21
16
14
16
210234
160030
140109
160128
16
16
16
7
11
11
20
25
20
21
34
13
11
13
11
34
4
28
11
16
16
1
19
7
7
12
12
9
160241
160241
160199
070177
110166
110061
200272
250041
200282
210338
340008
130066
110019
130018
110018
340007
040007
280003
110020
160051
160355
010620
190195
070472
070473
120080
120230
090217
upravljački lanci za kopnena vozila
upravljački uređaji mašina ili motora
upravljački uređaji za brodove
uranijum
uranijumov oksid
uranijumov oksid (nitrat uranijumovog oksida)
uravnoteženje (uređaji za uravnoteženje) [balansiranje]
uređaj za lansiranje raketa
uređaj za mjerenje talasa [frekvenciometri]
uređaji s magnetnom trakom [informatika]
uređaji za bilježenje vremena [satovi]
uređaji za brzo puštanje vode (rezervoari uređaja za brzo puštanje vode) [toaletni kotlići]
uređaji za istovar, djelovi kamiona i vagona [dijelovi vagona]
uređaji za mikrodermoabraziju
urezivanje [graviranje] (mašine za urezivanje)
urinometri
urme
urološke sonde
urološki špricevi
urološki uređaji i instrmenti
USB uređaji [vanjski diskovi, priključci]
uši (aparati za bušenje ušiju)
uši (pribor za njegu ušiju)
uši (tamponi za uši prilikom ronjenje)
uši (tamponi za uši)
usisavanje (mašine za usisavanje) za industrijske potrebe
usisavanje prašine (postrojenje za usisavanje prašine) za čišćenje
usisivači (vrećice za usisavače)
usisivači prašine
usisivači prašine (cijevi za usisivače prašine)
12
7
12
1
1
1
9
13
9
9
9
11
12
10
7
9
29
10
10
10
9
8
10
9
9
7
7
7
7
7
120225
070435
120037
010542
010543
010405
090237
130043
090369
090609
090649
110075
120201
100220
070071
090492
290038
100153
100154
100102
090700
080241
100071
090401
090681
070282
070487
070521
070508
070507
usisivači prašine (dodatni pribor za usisivače prašine) za raspršivanje mirisa i dezifenkcionih sredstava
usne (rumenilo za usne) [ruž]
7
3
070506
030018
280
usnici od ćilibara za nosače cigara ili cigareta
usoljeno meso, salame
uspavljivanje (sredstva za uspavljivanje)
usta (medicinski proizvodi za njegu usta)
usta (nemedicinski proizvodi za njegu usta)
ušteda goriva (uređaji za uštedu goriva)*
ušteda pogonskog goriva (uređaji za uštedu pogonskog goriva)
uštipci od krompira
utičnice (električne utičnice)
utičnice (zaštite za utičnice)
utiskivanjei šara [mašine]
utovar (dizalice za utovar na brodove)
utovar (metalni gabariti za utovar za željeznice)
utovar (nemetalni gabariti za utovar za željeznice)
utovarne ograde (pokretne utovarne ograde) [dijelovi na kopnenih vozila]
utovarne palete, nemetalne
utovarne površine kamiona
utovarni mostovi [platforme]
utovarno-istovarni uređaji
uvarci za farmaceutske potrebe [dekokti]
uvezi (pribor za uveze)
uvezi [korice]
uvezivanje (aparati i mašine za uvezivanje) [kancelarijski pribor]
uvezivanje knjiga (igle za uvezivanje knjiga)
uvezivanje za industrijske potrebe (mašine i uređaji za uvezivanje)
uvijači za kosu (elektrotermički uvijači za kosu) [vikleri]
uvijači za kosu [vikleri] *
užad (čelična užad)
užad (metalna užad u obliku omče za prijenos tereta)
užad (metalna užad za žičare)
užad (metalna užad)
užad (metalna užad) [konopci]
užad (obruči za čeličnu užad)
34
29
5
5
3
11
7
29
9
9
7
12
6
20
12
20
12
7
7
5
16
16
16
26
7
9
26
6
6
6
6
6
6
281
340002
290098
050273
050383
030031
110102
070400
290148
090166
090667
070206
120048
060326
200055
120243
200054
120042
070096
070245
050109
160236
160237
160330
260006
070327
090548
260127
060427
060306
060057
060311
060341
060058
užad, nemetalna
užad, nemetalna u obliku omče za prijenos tereta
uzde
uzde [konjska oprema]
uzengije
uzengije (gumeni dijelovi za uzengije)
uzengije (metalni uzengijei) [ostruge]
uzengije (zatezne uzengije)
uzgoj (proizvodi uzgoja)
uzgoj (živina za uzgoj)
uzice [konopčići]
uzice bičeva
uzice i povodci za djece
uzice od pluta
uzice za cvikere
uzice, kožne
vafel kolači [reljefasti kolačići] (metalne električne dvokrilni tiganji za pečenje vafl kolača)
vafel proizvodi
vaganje (mašine za vaganje)
vaganje (uređaji i instrumenti za vaganje)
vage
vage (decimalne vage)
vage za pisma
vaginalne kupke
vaginalni špricevi
vaginalni tuševi (vrećice za vaginalne tuševe)
vagoneti (točkići za vagonete)
vagoni
vagoni
vagoni (dizalice za vagone)
vagoni (postolja željezničkih vagona)
vagoni s ležajevima za spavanje [spavaći vagoni]
vagoni-frižideri
282
22
22
18
18
18
18
18
6
31
31
26
22
26
20
9
18
11
30
9
9
9
9
9
5
10
10
12
12
12
7
12
12
12
220020
220083
180072
180112
180046
180045
180119
060249
310050
310051
260062
220022
260025
200073
090156
180036
110258
300022
090080
090388
090074
090081
090325
050393
100143
100218
120043
120076
120140
070271
120047
120136
120129
vagon-restorani
vagonske spojnice za šine [uređaji za priključak vagona]
vakcine
vakuum-metri
vakuumske cijevi [radio]
vakuumske pumpe
valjci (štamaprski valjci) [mašine]
valjci pisaćih mašina
valjci za kućno farbanje
valjci za zavjese
vanadijum
vanila [aroma]
vanila[zamjene za vanilu]
vanjske gume vozila (uređaji protiv klizanja vanjskih guma vozila)
vanjske zavjese, ni metalne ni tekstilne
vanjski rubovi željezničkih točkova
varek, prženi za jelo [morska trava]
varenci [pudinzi]
variometri
varke [predmeti za prevaru za zabavu]
varuga [morska trava za punjenje]
vata za filtriranje
vata za kozmetičke potrebe
vata za medicinske potrebe
vata za punjenje ili oblaganje
vatra (odjeća za zaštitu od vatre)
vatra (proizvodi za zaštitu od vatre)
vatra, bengalska [pirotehnički proizvodi za vatromete]
vatreno oružje
vatreno oružje (četke za čišćenje vatrenog oružja)
vatreno oružje (korice vatrenog oružja)
vatreno oružje (municija za vatreno oružje)
vatreno oružje (nišani na vatrenom oružju)
12
12
5
9
9
7
7
16
16
20
6
30
30
12
19
12
29
30
9
28
22
22
3
5
22
9
1
13
13
13
13
13
13
283
120172
120002
050107
090302
090491
070312
070220
160118
160215
200121
060259
300130
300131
120013
190107
120033
290159
300115
090493
280062
220074
220060
030066
050072
220061
090413
010294
130017
130009
130010
130031
130042
130011
vatreno oružje (nišani vatrenog oružja) [ne optički]
vatreno oružje (optički nišani za vatreno oružje)
vatreno oružje za lov
vatrogasci (azbestni zasloni za vatrogasce)
vatrogasne cijevi
vatrogasni čekići
vatromet (pribor za vatromet)
vatrootporne boje
vatrootporne materije
vatrootporni cementni premazi za građevinarstvo
vatrootporni izolacioni materijali
vatrostalni izolacioni materijali
vatrostalni metalni građevinski materijali
vatrostalni, nemetalni građevinski materijali
vazduh (filteri za vazduh) za klimatizaciju
vazduh (grijalice vazduha) [kaloriferi]
13
9
13
9
9
9
13
2
1
19
17
17
6
19
11
11
130058
090509
130026
090689
090708
090082
130013
020085
010294
190056
170116
170116
060435
190242
110011
110012
vazduh (inkapsulirani vazduh pod normalnim pritiskom u kontejnerima, za čišćenje i uklanjanje prašine)
vazduh (Instalacije za klimatizaciju)
vazduh (isušivači za vazduh)
vazduh (jonizacijski uređaji za obradu vazduha ili vode)
vazduh (preparati za parfemisanje vazduha)
vazduh (proizvodi za osvježavanje vazduha)
vazduh (proizvodi za pročišćavanje vazduha)
vazduh (sterilizatori vazduha)
vazduh (uređaji i mašine za pročišćavanje vazduha)
vazduh (uređaji za analizu vazduha)
vazduh (uređaji za filtriranje vazduha)
vazduh (uređaji za hlađenje vazduha)
vazduh (uređaji za klimatizovanje vazduha u vozilima)
vazduh (uređaji za uklanjanje mirisa iz vazduha)
vazduh po pritiskom (metalne armature cjevovoda za vazduh pod pritiskom)
vazduh pod pritiskom (armature cjevovoda za vazduh pod pritiskom)[nemetalne]
3
11
11
11
5
5
5
11
11
9
11
11
11
11
6
17
030209
110014
110013
110174
050401
050004
050005
110245
110207
090025
110015
110010
110079
110009
060267
170086
284
vazduh pod pritiskom [komprimirani] (motori na komprimirani vazduh)
vazduh pod pritiskom [komprimirani] (pumpe na komprimirani vazduh)
vazduh pod pritiskom [komprimirani](mašine na komprimirani vazduh)
vazduh, rashladni (filetri za čišćenje rashladnog vazduha za motore)
vazduh, topli (uređaji za kupke s toplim vazduhom)
vazduh, topli (uređaji za topli vazduh)
vazduhoplovstvo [aeronautika] (aparati, mašine i uređaji za vazduhoplovstvo)
vazduhoplovstvo [aeronautika] (motori za vazduhoplovstvo)
vazdušna vozila
vazdušna vozila (rasvjetni uređaji za vazdušna vozila)
vazdušne cijevi za orgulje
vazdušne pumpe
vazdušne pumpe [garažno postrojenje]
vazdušni baloni
vazdušni čekići
vazdušni dušeci [ne za medicinske potrebe]
vazdušni dušeci za medicinske potrebe
vazdušni jastuci (motori vozila sa vazdušnim jastukom)
vazdušni jastuci (uredjaji za prenošenje tereta na vazdušnim jastucima)
vazdušni jastuci za glavu za medicinske potrebe
vazdušni jastuci za medicinske potrebe
vazdušni jastučići za glavu [ne za medicinske potrebe]
vazdušni kondenzatori
vazdušni pištolji [igračke]
vazdušni pištolji [oružje]
vazdušni transporteri
vazdušni, vazdušni za medicinske potrebe
vazdušno hlađenje (kondenzatori sa vazdušnim hlađenjem)
vaze (nepapirne ukrasne vaze za posude s cvijećem)
vaze (ukrasne papirne vaze za cvijeće)
vaze [posude]
veliki kružni poslućavnik za hranu [kuhinjski pribor]
vene (čarape za proširene vene)
7
7
7
7
11
11
12
7
12
11
15
7
7
12
7
20
10
7
7
10
10
20
7
28
13
12
10
7
21
16
21
21
10
285
070391
070393
070392
070010
110017
110016
120203
070386
120005
110007
150058
070393
070310
120006
070249
200202
100163
070380
070129
100161
100162
200158
070011
280117
130059
120004
100163
070006
210253
160229
210190
210324
100166
venecijanske svijetiljke
ventilacija i klimatizacija (metalne cijevi za postavljanje ventilacije i klimatizacije)
ventilatori (električni ventilatori za ličnu upotrebu)
ventilatori (remeni ventilatora) za motore
ventilatori (usisni ventilatori)
ventilatori [dijelovi postrojenja za provjetravanje]
ventilatori [klimatizacija]
ventilatori za motore
ventili (mašinski ventili)
ventili (metalni ventili za drenažne cijevi)
ventili (metalni ventili za vodovodne cijevi)
ventili (metalni ventili) [nisu dijelovi mašina]
ventili [dijelovi mašina]
ventili [ventili] od kože
ventili muzički intrumenti
ventili pod pritiskom [dijelovi mašina]
ventili za drenažne cijevi [ni metalne ni od plastične]
ventili za drenažne cijevi, plastični
ventili za gumene točkove vozila
ventili za pojačavanje
ventili za regulisanje nivoa u kontejnerima [rezervoarima]
ventili za vodovodne cijevi [ni metalni ni plastični]
ventili za vodovodne cijevi, plastični
ventili, gumeni
ventili, gumeni ili od vulkanizovanih vlakana
ventili, nemetalni [nisu dijelovi mašina]
ventili, termostatski [dijelovi postrojenja grijanja]
vesikanti [sredstva za stvaranje mjehurića na koži]
vesla za čamce
vesla, kratka
veterinarski proizvodi
veterinarski uređaji i instrumenti
vez [ručni rad]
11
6
11
7
7
11
11
7
7
6
6
6
7
18
15
7
19
20
12
9
11
19
20
17
17
20
11
5
12
12
5
10
26
286
110185
060415
110315
070441
070398
110225
110065
070381
070108
060335
060359
060243
070019
180087
150073
070318
190221
200231
120032
090038
110194
190077
200236
170019
170082
200186
110319
050290
120041
120153
050287
100156
260028
vez [ručni rad] (modeli za izradu veza)
vezeni vijenci [vez]
vezenje (bubnjevi mašina za vezenje)
vezenje (konac za vezenje)
vezenje (ramovi za vezenje)
vezenje (tkanina s ucrtanim motivima za vezenje)
vezice (igle za uvlačenje vezica)
vezice (kožne vezice)
vezice (metalne za poljoprivredne potrebe)
vezice metalne
vezice za obuću [pertle]
vezice, nemetalne
vezice, nemetalne za poljoprivredne potrebe
veziva za livaonice
veziva za proizvodnju cigli
vezivanje (konac za vezivanje)
vezivanje (metalna žica za vezivanje)
vezivanje (metalne trake za vezivanje)
vezivanje (nemetalne trake za vezivanje)
vezivanje brodova (metalni stupovi za vezivanje brodova)
vezivanje brodova (nemetalni stupovi za vezivanje brodova)
vezivanje brodova (plutajući, metalni molovi za vezivanje brodova),
vezivanje brodova (plutajući, nemetalni molovi za vezivanje brodova)
vezivna sredstva za boje [aglutinati]
vezivna sredstva za kobasice
vezivna sredstva za kozmetiku [astringensi]
vezivni materijali za popravak puteva
vibratori s toplim vazduhom za medicisnke potrebe
vibratori za industrijske potrebe [mašine]
vibratori za krevete
vibratori za masažu
video igre (elektronski mašine za video igre)
video igre (mašine za video igre)
16
26
7
23
20
24
26
18
6
6
26
22
22
1
19
22
6
6
22
6
19
6
19
2
30
3
19
10
7
10
10
28
28
287
160047
260057
070067
230003
200032
240049
260090
180031
060319
060363
260034
220063
220086
010306
190040
220079
060286
060285
220078
060271
190187
060272
190188
020087
300088
030191
190110
100012
070509
100157
100158
280216
280214
video igrice (prenosive igrice sa zaslonima od tečnih kristala)
video telefoni
videoekrani
videokamere
videokasete
videotrake
vijci [zavornjaci]
vijenci od prirodnog cvijeća
vijenci od vještačkog cvijeća [girlande]
viljuške [pribor za jelo]
villjuške [rogulje]
vina
vinarstvo (baktericidi za vinarstvo) [hemikalije koje se upotrebljavaju u proizvodnji vina]
vindjakne [kratki sportski kaputi s kapuljačom]
vinjete (uređaji za vinjete)
vino (kušalice za vino)
vino (proizvodi za bistrenje vina)
vinova loza (čokoti vinove loze)
vinova loza (hemijski proizvodi za liječenje bolesti vinove loze)
vinova loza (hemikalije za zaštitu vinove loze od bolesti)
vinova loza (vezice za vezanje vinove loze)
vinski alkohol
vinski talog
viole [muzički intrumenti]
violine
violine (podbradnici za violine)
viseći amortizeri vozila
visiljke za svijetiljke
viski [alkokolno piće]
viskovi
viskovi (olovo za viske)
viskoza
viskoza (listovi od viskoze) ne za ambalažu
288
28
9
9
9
9
9
6
31
26
8
8
33
1
25
16
21
1
31
5
1
22
1
31
15
15
15
12
11
33
9
9
1
17
280215
090653
090652
090630
090650
090495
060247
310044
260065
080070
080220
330013
010096
250143
160263
210178
010205
310104
050288
010546
220003
010547
310122
150074
150075
150050
120010
110184
330023
090258
090257
010157
170083
viskoza (listovi od viskoze) za ambalažu
viskoza [vještačka svila] (konac od viskoze)
viskozimetri, instrumenti za mjerenje viskoziteta
visoke peći (cement za visoke peći)
visokonaponske baterije (anodne baterije)
visokoproteinske pločice od žitarica
vitaminski preparati
viterit
vjenčići od vještačkog cvijeća
vješalice (nemetalne kuke vješalica za odjeću)
vješalice za kapute (metalne kuke vješalica za kapute)
vješalice za kapute, nemetalne
vješalice za odjeću
vješalice za odjeću
vješalice za odjeću (metalne vješalce za odjeću)[kuke]
vješalice za odjeću [namještaj]
vješanje (opruge za vješanje vozila)
vještačka kosa
vještačka oplodnja (sperma za vještačku oplodnju)
vještačka svila (tkanina od vještačke svile) [sintetika]
vještačka vilice
vještačke brade
vještačke smole [polugotovi proizvodi]
vještačke trepavice
vještačke trepavice (ljepila za vještačke trepavice)
vještačke vilice
vještački brkovi
vještački brkovi, brade, kosa (ljepila za učvršćenje vještačkih brkova, brada i kose)
vještački nokti
vještačko disanje (uređaji za vještačko disanje)
vjetrobranska stakla
vjetrokazi
vjetrokazi [uređaji koji pokazuju smjer vjetra]
289
16
23
9
19
9
30
5
1
26
20
6
20
21
20
6
20
12
26
5
24
10
26
17
3
3
10
26
3
3
10
12
6
9
160310
230014
090496
190093
090044
300214
050090
010550
260099
200080
060352
200166
210221
200059
060202
200144
120171
260043
050177
240084
100076
260014
170075
030042
030178
100111
260072
030001
030136
100139
120154
060148
090678
vježbe (medicinski uređaji za fizičke vježbe)
vlaga (izolacione mješavine protiv vlage u građevinskim objektima)
vlaga zidova (proizvodi protiv vlage zidova) osim boja
vlakna (karbonska vlakna) [ne za tekstil]
vlakna (vulkanizovana vlakna)
vlakna od plastike [ne za tekstil]
vlakna od stakla [nisu za izolaciju ni za tekstilne potrebe ]
vlakna za zavoje [gaza]
vlakna, azbestna
vlakna, karbonska za tekstil
vlakna, plastična za tekstilne potrebe
vlakna, staklena za izolaciju
vlakna, staklena za tekstil
vlakna, tekstilna
vlaženje (proizvodi za vlaženje koje se koriste u izbjeljivanju)
vlaženje (proizvodi za vlaženje) za bojanje
vlaženje (proizvodi za vlaženje) za tekstilnu industriju
vlaženje (ulja za vlaženje)
voće (alkoholna pića koja sadrže voće)
voće (čaše za voće)
voće (ekstrakti voća s alkoholom)
voće (električne naprave za cijeđenje voća) za domaćinstvo
voće (hormoni za sazrijevanja voća)
voće (konzervisano u alkoholu)
voće (naprave za branje voća) [berači]
voće (ručne neelektrične sprave za cijeđenje voća) za domaćinstvo
voće (uređaji za prženje voća)
voće, konzervisano
voće, kuvano
voće, svježe
voće, vještačko
voćna kaša [pulpa]
voćne kriške
10
17
1
17
17
17
21
5
17
22
22
17
22
22
1
1
1
4
33
21
33
7
1
29
8
21
11
29
29
31
26
29
29
290
100176
170058
010617
170096
170046
170102
210284
050073
170088
220087
220092
170103
220093
220076
010127
010398
010530
040056
330031
210089
330002
070460
010346
290133
080079
210138
110159
290017
290043
310062
260061
290045
290131
voćne salate
voćni kolači
voćni koncentrati bez alkohola
voćni napitci bez alkohola
voćni sokovi
voćni želei [žele]
voćno tijesto [poslastica]
voda (bijela voda) [rastvor bazičnog olovnog acetata za njegu opekotina]
voda (destilizovana voda)
voda (filteri za pitku vodu)
voda (grijači vode) [dijelovi mašina]
voda (grijalice za vodu) [bojleri]
voda (hidranti za vodu)
voda (indikatori nivoa vode)
voda (metalni cjevovodi za vodu)
voda (metalni ventili za vodovode)
voda (morska voda za medicinske kupke)
voda (nemetalni cjevovodi za vodu)
voda (oprema za regulaciju i sigurnost vodovodnih aparata)
voda (postrojenja za distribuciju vode)
voda (postrojenja za grijanje toplom vodom)
voda (postrojenja za hlađenje vode)
voda (postrojenja za pročišćavanje vode)
voda (postrojenja za vodosnadbjevanje)
voda (proizvodi za omekšavanje vode)
voda (proizvodi za pročišćavanje vode)
voda (proizvodi za proizvodnju mineralne vode)
voda (separatori vode)
voda (sterilizatori vode)
voda (teška voda)
voda (uređaji i mašine za pročišćavanje vode)
voda (uređaji za brzi potapanje vode)
voda (uređaji za filtriranje vode)
29
30
32
32
32
29
30
5
1
11
7
11
11
9
6
6
5
19
11
11
11
11
11
11
1
1
32
7
11
1
11
11
11
291
290104
300104
320001
320006
320010
290044
300176
050054
010247
110147
070165
110052
110049
090204
060091
060359
050044
190076
110241
110096
110076
110125
110123
110252
010023
010608
320016
070439
110128
010253
110206
110272
110124
voda (uređaji za grijanje vode)
voda (uređaji za snadbjevanje vodom)
voda (vrećice napunjene vodom za medicinske potrebe)
voda litijumovog oksida
voda pod pritiskom (tankovi za vodu pod pritiskom)
voda za napajanje (ispumpavači vazduha za napojne vode)
voda za napajanje kotlova (regulatori vode za napajanje kotlova)
voda za piće
voda, gazirana
voda, mineralna [piće]
voda, Seltters
vodene boje [akvareli]
vodene boje [akvareli] (učvršćivači vodenih boja)
vodica od komorača za medicinsku upotrebu
vodice (mirisne vodice)
vodice (toaletne vodice)
vodice mašina
vodonik
vodonikov peroksid
vodonikov superoksid za kozmetičke potrebe
vodoravnost (instrumenti za provjeru vodoravnosti)
vodoskoci [fontane]
vodoskoci, ukrasni
vodovi (akustični vodovi)
vodovi, električni
vodovodi (metalne cijevi za vodovode)
vodovodi (metalni ventili za vodovode)
vodovodi (slavine mješalice za vodovode)
vodovodna postrojenja
vodovodne cijevi (ventili za vodovodne cijevi) [ni metalni ni plastični]
vodovodne cijevi (ventili za vodovodne cijevi, plastični)
vojna vozila za prijevoz
vojnička oprema od kože
11
11
10
32
11
7
7
32
32
32
32
16
2
5
3
3
7
1
1
3
9
11
11
9
9
6
6
11
11
19
20
12
18
292
110211
110276
100082
320014
110127
070147
070161
320012
320035
320015
320017
160020
020011
050018
030091
030092
070209
010359
010414
030112
090363
110126
110175
090015
090142
060091
060359
110239
110104
190077
200236
120144
180012
vojničke posude
vokmeni
volani, karneri na haljinama
voltmetri
vosak (hemijski proizvodi za izbjeljivanje voska)
vosak (obućarskii vosak)
vosak [sirovina]
vosak [vosak]
vosak za brkove
vosak za cijepljenje drveća
vosak za čistionice
vosak za industriju
vosak za krojački obrt
vosak za modeliranje [ne za zubarstvo]
vosak za modeliranje za potrebe zubarstva
vosak za parkete
vosak za parkete (sredstva za odstranjivanje voska za parkete)
vosak za podove [masti]
vosak za poliranje
vosak za rasvjetu
vosak za remenje
vosak za skije
vosak za uklanjanje dlačica
vosak, pečatni
vosak, saćasti za košnice
voštana platna (stolnjaci od voštanog platna)
voštani kipići (figurice)
voštano platno [linoleumi]
voštenje (mašine i aparati za voštenje)
votka
vozila
vozila (alarmni uređaji protiv krađe vozila)
vozila (amortizujuće opruge za vozila)
21
9
26
9
1
3
4
3
3
1
3
4
3
16
5
3
3
3
3
4
4
28
3
16
20
24
20
27
7
33
12
12
12
293
210140
090663
260084
090500
010128
030049
040027
030046
030052
010198
030051
040030
030055
160091
050084
030053
030206
030047
030054
040029
040028
280063
030097
160055
200039
240025
200060
270014
070510
330034
120199
120211
120011
vozila (branici vozila)
vozila (cerade za vozila)
vozila (električna vozila)
vozila (felne točkova vozila) [obruči]
vozila (gazišta vozila)
vozila (gepeci vozila)
vozila (glavine točkova vozila)
vozila (gumeni točkovi vozila)
vozila (hidraulički sastavi vozila)
vozila (indikatori smjera kretanja unatrag)
vozila (indikatori smjera kretanja vozila)
vozila (kočnice vozila)
vozila (kosturi vozila) [šasije]
vozila (kuke za vuču vozila)
vozila (ležaji u vozilima)
vozila (mali modeli vozila)
vozila (motori za kopnena vozila)
vozila (nemetalne brave za vozila)
vozila (odmrzivači stakla za vozila)
vozila (olovni tegovi za balansiranje točkova vozila)
vozila (oprema za grijanje vozila)
vozila (oprema za klimatizaciju vozila)
vozila (osovina za točkove vozila)
vozila (poklopci za vozila)
vozila (pokrivači za vozila)
vozila (prednja velika svjetla vozila)
vozila (protivklizne naprave za točkove vozila)
vozila (protivzasljepljujuća oprema za svjetla vozila)
vozila (protivzasljepljujući uređaji za vozila)
vozila (prozori vozila)
vozila (rasvjetni uređaji za vozila)
vozila (reflektori vozila)
vozila (regulatori napona vozila)
12
22
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
28
12
20
11
12
11
11
12
12
12
11
12
11
12
12
11
11
9
294
120077
220075
120110
120174
120074
120029
120060
120158
120079
120026
120228
120126
120069
120017
120081
280091
120130
200181
110112
120116
110081
110079
120168
120055
120224
110200
120013
110249
120204
120198
110229
110212
090498
vozila (sigurnosni pojasevi za sjedišta vozila)
vozila (sijalice pokazivača smjera vozila)
vozila (sjedišta u vozilima)
vozila (spojnice za kopnena vozila) nisu dijelovi mašina
vozila (staklo za prozore vozila) [polugotovi proizvodi]
vozila (svemirska vozila)
vozila (svjetla za vozila)
vozila (točkovi vozila)
vozila (trube vozila)
vozila (unutrašnje obloge vozila) [tapecirung]
vozila (upravljači vozila) [volani]
vozila (uređaji za bilježenje pređenih kilometara vozila)
vozila (uređaju protiv zamagljivanja [zamrzavanja] za vozila)
vozila (vanjske gume za točkove vozila)
vozila (ventili za gumene točkove vozila)
vozila (viseći amortizeri vozila)
vozila (vrata vozila)
vozila [igračke]
vozila hitne pomoći
vozila na vazdušnom jastuku (motori vozila na vazdušnom jastuku)
vozila s daljinskim upravljanjem [igračke]
vozila s daljinskim upravljanjem [nisu igračke]
vozila sa vazdušnim jastukom
vozila u kvaru (trouglovi za označavanje vozila u kvaru)
vozila za kretanje po zemlji, po vazduhu, po vodi i na tračnicama
vozila za snijeg
vozila, vojna za prijevoz
vozila-frižideri
vrata (alke na vratima)
vrata (električni uređaji za otvaranje vrata)
vrata (električni uređaji za zatvaranje vrata)
vrata (hidraulični uređaji za otvaranje ili zatvaranje vrata) [dijelovi mašina]
vrata (metalna oprema za vrata)
12
11
12
12
21
12
11
12
12
12
12
9
11
12
12
12
12
28
12
7
28
12
12
9
12
12
12
12
6
7
7
7
6
295
120059
110071
120177
120242
210231
120117
110027
120053
120212
120195
120230
090232
110250
120031
120032
120010
120160
280163
120233
070380
280185
120257
120237
090446
120193
120256
120144
120128
060180
070539
070538
070515
060394
vrata (metalna ulazna vrata u zgrade)
vrata (metalna vrata)
vrata (metalne brave za vrata)
vrata (metalne kvake na vratima)
vrata (metalne ploče za vrata)
vrata (metalni graničnici za vrata)
vrata (metalni klizači za vrata)
vrata (metalni okovi vrata)
vrata (metalni okviri vrata)[armature]
vrata (neelektrična zvonca na vratima)
vrata (neelektrični uređaji za otvaranje vrata)
vrata (neelektrični uređaji za zatvaranje vrata)
vrata (nemetalna oprema vrata)
vrata (nemetalne ploče za vrata)
vrata (nemetalni okviri vrata)
vrata (pneumatski uređaji za otvaranje i zatvaranje vrata)
vrata (porculanske kvake na vratima)
vrata (špijunka na vratima)
vrata vozila
vrata za namještaj
vrata, nemetalna*
vratašca (okretna vratašca)[obrtaljka, rampa za prolaz]
vratašca s plaćanjem unaprijed za ulaz na parking
vrećaste mreže za pecanje
vreće (metalni zatvarači za vreće)
vreće [džepići, omoti], od tekstila za ambalažu
vreće [omotači, džepovi], od kože za ambalažu
vreće za leševe
vreće za pranje pletene odjeće
vreće za prijevoz i skladištenja rasutog tereta
vreće za smeće, papirnate ili plastične
vreće za spavanje [sašiveni omotači koji zamjenjuju posteljinu]
vreće za spavanje za kampovanje
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20
19
19
7
21
9
12
20
19
6
9
28
6
22
18
22
22
22
16
24
20
296
060218
060100
060220
060216
060219
060036
060348
060347
060329
060121
060320
060135
200125
190154
190209
070520
210182
090312
120160
200170
190069
060255
090382
280060
060379
220069
180079
220107
220106
220068
160292
240100
200234
vrećice [omotači, džepovi], od gume za ambalažu
vrećice [omoti, džepići], od tekstila za ambalažu
vrećice [omotnice, džepovi], od papira ili plastike za ambalažu
vrećice poslastičarske
vrećice za kuvanje u mikrotalasnim pećima
vrećice za led za medicinske potrebe
vrećice za usisavače
vrećice, papirne
vrhovi cigarete
vrhovi cigarete [čibuke]
vrhovi gudala muzičkih intrumenata
vrhovi za invalidske štake
vrhovi za štapove (metalni vrhovi za štapove)
vrhovi, gumeni za zaštitu dijelova mašina
vrijeme (uređaji za zapisivanje vremena)
vršalice [mašine]
vrše [ribarske naprave]
vršilice i mlatilice [poljoprivredni mašine]
vrtloženje vode (aparati za vrtloženje vode)
vrtne prskalice [naprave]
vuča (kuke za vuču vozila)
vuča vozila (konopci za vuču vozila)
vučni motori
vulkanizacija (proizvodi za vulkanizaciju)
vulkanizacija (sredstva za ubrzavanje vulkanizacije)
vulkanizacija (uređaji za vulkanizaciju)
vulkanizovana vlakna
vulkanski kamen
vulkanski pepeo za čišćenje
vuna sirova ili obrađena
vuna za punjenje [oblaganje]
vuna, četkana
vuna, drvena
17
22
16
21
16
10
7
16
34
34
15
10
6
17
9
7
28
7
11
21
12
22
12
1
1
7
17
19
3
22
22
22
22
297
170077
220069
160246
210315
160323
100094
070521
160102
340005
340023
150005
100126
060064
170068
090478
070268
280094
070270
110320
210015
120017
220103
120137
010549
010005
070384
170046
190143
030038
220050
220033
220051
220005
vuna, mineralna za izolaciju
vuna, staklena za izolaciju
vunena česljana
vunene pahuljice
vunene tkanine
vuneni ili svileni umeci zakosu [pomponi]
vuneni konac
vuneni konopci [gajtani]
vuneni otpaci za čišćenje
X zraci (aparati i postrojenja za proizvodnju X vazduha) za medicinske potrebe
X zraci (aparati i postrojenja za proizvodnju X vazduha) za nemedicinske potrebe
X zraci (uređaji za zaštitu od X vazduha ) za nemedicinske potrebe
X zraci (uređaji za zaštitu od X vazduha) za medicinske potrebe
X-zraci (radiogene cijevi za proizvodnju X-vazduha) za medicinske potrebe
zabava (uređaji za zabavu koji se upotrebljavaju uz televizijske prijemnike)
začini
začini [aromatične materije]
zagađivanje (plutajuće brane protiv zagađivanja)
zagađivanje (uređaji protiv zagađivanja) za motore
zagrijavanje rashladnih sredstava motora (preparati protiv zagrijavanja rashladnih sredstava motora)
zakivači (alat za postavljanje zakivaci)
zakivači (metalne zakivci)
zakivanje (alat za zakivanje limova)
zakivci, nemetalni
zakloni od vatre [kućni pribor]
zakloni od vatre za peći
zakloni za zaštitu lica radnika
zakuske [mali brzi obroci] od riže
zakuske [mali obroci od voća pripremlejni na brzinu]
zakuske [mali obroci] od žitarica
zamaglivanje (grijači protiv zamagljivanja) za vozila
zamjena guma (trake za zamjenu istrošenih guma na točkovima vozila)
zamke [uzice]
298
17
17
23
22
24
26
23
26
21
10
9
9
10
10
9
30
30
17
7
1
8
6
8
20
20
6
9
30
29
30
11
12
22
170062
170063
230012
220041
240064
260083
230004
260067
210163
100131
090420
090422
100137
100017
090576
300012
300041
170108
070273
010645
080182
060217
080038
200216
200046
060117
090210
300196
290160
300195
110250
120156
220048
zamke za insekte
zamke za zvijeri *
zamrzivači
zamrznuto voće
zamućivanje [matiranje](proizvodi za zamućivanje emajla ili stakla)
zanoktice (makaze za zanoktice)
zapaljive materije
zaprežna oprema za zivotinje
zaptivni [dijelovi motora]
zapušavanje pukotina (materijal za čepljenje pukotina)
zašećereno voće
zasljepljivanje (uređaji protiv zasljepljivanja) za vozila [dodatna oprema za svjetla]
zastave [barjaci]
zastavice od papira
zastavice, nepapirne
zastirači za krevete
zaštita metala (proizvodi za zaštitu metala)
zaštita od rđe
zaštita od rđe (katodni uredjaji za zaštitu od rđe)
zaštita od sunca
zaštita za cjevanice [sportski pribor]
zaštita za gaćice [higijenski proizvodi]
zaštita za koljenja [sportski pribor]
zaštita za laktove [sportski pribor]
zaštite za drveće (metalne zaštite za drveće)
zaštitna odjeća za zaštitu od nesretnih slučajeva, zračenja i vatre
zaštitne boje za krovove [krovni papir] (premazi za krovni papir) [boje]
zaštitne ispune za sportsku odjeću [jastučići]
zaštitne maske *
zaštitne maske za radnike
zaštitne navlake za mašine
zaštitni plin za zavarivanje
zaštitni premazi za kosture vozila
21
6
11
29
1
8
13
18
7
17
29
11
24
16
24
24
2
2
9
3
28
5
28
28
6
9
2
28
9
9
7
1
2
299
210150
060025
110106
290025
010264
080101
130053
180055
070118
170015
290035
110249
240006
160286
240042
240029
020094
020107
090412
030225
280046
050315
280144
280143
060028
090005
020036
280147
090338
090338
070360
010326
020040
zaštitni uređaji za rasvjetu
zaštitni zasloni za lica radnika
zasuni [zatvarači]
zasuni za vrata [zatvarači]
zatezači (metalni zatezači remenja)
zatezači žice [zatezni remeni]
zatezači žice i metalnih traka [ručni alat]
zatvarači (metalni zatvarači za beton)
zatvarači bočica za odojčad
zatvarači na prozorima (metalni zatvarači na prozorima)
zatvarači vrata (neelektrični zatvarači vrata)
zatvarači za benzinske rezervoare na vozilima
zatvarači za boce, metalni
zatvarači za boce, nemetalni
zatvarači za kutije (metalni zatvarači za kutije)
zatvarači za poklopce lonaca
zatvarači za posude (metalni zatvarači za posude)
zatvarači za posude, nemetalni
zatvarači za vreće (metalni zatvarači za vreće)
zatvarači, nemetalni [klinovi]
zatvor [konstipacija] (lijekovi protiv zatvora)
zavarivači (maske za zavarivače)
zavarivanje (aparati za električno zavarivanje)
zavarivanje (električne mašine za zavarivanje)
zavarivanje (električni uređaji za zavarivanje)
zavarivanje (hemijski preparati za zavarivanje)
zavarivanje (lampe za zavarivanje)
zavarivanje (metalna žica za zavarivanje)
zavarivanje (metalne šipke za zavarivanje)
zavarivanje (plastična žica za zavarivanje)
zavarivanje (plinske sprave za zavarivanje)
zavarivanje (plinski gorionici za zavarivanje)
zavarivanje (topiva za zavarivanje)
11
9
6
6
6
6
8
6
10
6
6
12
6
20
6
21
6
20
6
20
5
9
7
7
7
1
7
6
6
17
7
7
1
300
110131
090210
60261
060247
060101
060230
080160
060292
100169
060125
060135
120241
060300
200220
060048
210091
060395
200112
060379
200232
050093
090114
070526
070349
070528
010487
070532
060242
060304
170047
070505
070504
010584
zavarivanje (zaštitni plinovi za zavarivanje)
zavijanje rana (materijal za zavijanje rana)
zavjese (električni uređaji za navlačenje zavjesa)
zavjese (kolutovi za zavjese)
zavjese (kuke za zavjese)
zavjese (kukice za zavjese)
zavjese (male zavjese za prozorska krila)
zavjese (nemetalne šipke za zavjese)
zavjese (plastične za tuširanje)
zavjese (sigurnosne azbestne zavjese)
zavjese (šine za zavjese)
zavjese (trake za nabiranje zavjesa)
zavjese (unutrašnje zavjese) [domaćinstvo]
zavjese (vanjske metalne zavjese)
zavjese od bambusa
zavjese od drva pletene [domaćinstvo]
zavjese od perli za dekoraciju
zavjese od teksila ili plastične
zavjese, tekstilne na vratima
zavjesice za automobile [štitnici od sunca]
zavoji [komprese]
zavoji premazani gipsom
zavoji za kilu [herniju]
zavoji za previjanje rana
zavoji za zglobove (ortopedski zavoji za zglobove)
zavoji, elastični
završna obrada (mašine za završnu obradu)
zavrtači za brave
zavrtnji (metalni zavrtni)
zavrtnji s maticom (metalni zavrtnji s maticom)
zavrtnji s maticom, nemetalni
zavrtnji, nemetalni
zavrtnjii, mikrometarski za optičke instrumente
1
5
7
20
20
20
24
20
24
17
20
26
20
6
20
20
20
24
24
12
5
10
10
5
10
10
7
6
6
6
20
20
9
301
010326
050114
070331
200011
200177
200176
240093
200175
240119
170003
200171
260120
200272
060158
200255
200269
200167
240085
240082
120245
050089
100206
100039
050049
100020
100022
070193
060204
060118
060049
200218
200215
090350
zefir [vrsta tkanine]
zemlja (sienska zemlja za slikarstvo)
zemlja za ciglu, terakota
zemlja za obrađivanje
zemlja za proizvodnju cigle
zemlja, pečena [glina]
zemljani metali [metali pomiješani sa zemljom]
zemljani radovi (mašine za izvođenje zemljanih radova)
zemljano posuđe
zemno-alkalni metali
zglobovi (ortopedski zavoji za zglobove)
zgušnjivači boje
zgušnjivači za kuvanje hrane
zidarske lopatice [alat]
zidarske mistrije
zidarski čekići
zidne obloge (metalne zidne obloge) [građevinarstvo]
zidne obloge, nemetalne [gređevinarstvo]
zidne oplate, nemetalne
zidne tapete, tekstilne
zidne tapiserije, netekstilne
zidne ukrasne aplikacije, netekstilne [dio posoblja]
zidni držači dezinfekcionih sredstava za toalete
zidni nosači za plinske svijetiljke
zidni satovi (ormarići za zidne satove)
zidovi (proizvodi protiv vlage za zidove) osim boja
zidovi (proizvodi za konzervisanje zidova) osim boja i ulja
zidovi (ulje za konzervisanje zidova)
zlatna boja za keramiku
zlatne niti [nakit]
zlatne soli
zlatni lem
zlato (vez od zlatnih niti)
24
2
19
1
19
19
1
7
21
1
10
2
30
8
8
8
6
19
19
24
27
20
11
11
14
1
1
4
2
14
1
6
26
302
240094
020029
190172
010524
190039
190172
010392
070417
210193
010039
100020
020055
300050
080014
080087
080158
060192
190130
190189
240103
270013
200012
110114
110251
140044
010617
010380
040055
020097
140064
010409
060417
260094
zlato, sirovo ili kovano
zmajevi, papirni
zmajevi, papirni (namotaji za papirne zmajeve)
značke [amblemi] od plemenitih metala
značke od neplemenitih metala
značke za vozila (metalne značke za vozila)
značke, ukrasne
znakovi [brojke i slova]
znakovi za obilježavanje rublja
znojenje (lijekovi protiv znojenja)
znojenje (toaletni proizvodi protiv znojenja)
znojnice za pazuh
zob (namirnice od zobi)
zob, očišćena
zob, tucana
zobena krupica za živinu
zobene pahuljice
zobeno brašno
zraci, ultraljubičasti (filteri za ultraljubičaste zrakove)
zrna (mašine za kompresiju, usisavanje i prijevoz zrna)
zrna [žitarice]
zrna za životinjsku prehranu
zubarska ogledala
zubarske duvalice vazduha [insuflatori]
zubarski cement
zubarski električni aparati
zubarski kit
zubarski konac [za čišćenje zubi]
zubarski lak
zubarski stolice
zubarski uređaji i instrumenti
zubi (četkice za zube)
zubi (električne četkice za zube)
14
28
28
14
26
6
26
16
26
5
3
25
30
30
30
31
30
30
10
7
31
31
10
10
5
10
5
21
5
10
10
21
21
303
140063
280036
280037
140152
260101
060155
260113
160097
260045
050285
030162
250017
300144
300143
300142
310069
300145
300146
100181
070203
310066
310067
100078
100103
050082
100179
050113
210320
050112
100048
100073
210250
210276
zubi (gelovi za izbjeljivanje zuba)
zubi (materijali za plombiranje zubi)
zubi (metalni umeci [štiftovi] za pričvršćenje vještačkih zuba)
zubi (preparati za olakšavanje dobijanja zuba)
zubi (prestenovi za ublažavanje ili olakšavanje dobijanja zuba) [denticije]
zubi (zaštita za zube)
zubi, vještački
zubne mješavine od zlata
zubne proteze (ljepila za zubne proteze)
zubne proteze (porculan za zubne proteze)
zubne proteze (preparati za njegu zubnih proteza)
zubne proteze (preparati za poliranje zubnih proteza)
zubni amalgami
zubni otisci (materijali za zubne otiske)
zujalice
zupčanici osim zupčanika za kopnena vozila
zupčanici za bicikle
zupčanici za kopnena vozila
zupčanični mehanizmi mašina
zupčaste poluge (dizalice sa zupčastom polugom)
zvijeri (zamke za zvijeri) *
zviždaljke za dozivanje pasa
zviždaljke, signalne
zviždeći alarmi
zvona [praporci]
zvona [zvonca]
zvonasti poklopci za pokrivanje putera
zvonca (dugmad za zvonca)
zvonca [uređaji za upozoravanje]
zvonca za bicikle
zvonca za životinje
zvonca, električna za vrata
zvončići [muzički intrumenti]
3
5
10
5
10
9
10
5
5
5
3
3
5
5
9
7
12
12
7
7
6
9
9
9
6
6
21
9
9
12
6
9
15
304
030210
050110
100074
050116
100018
090414
100052
050230
050003
050115
030194
030198
050012
050111
090522
070443
120085
120103
070335
070132
060025
090508
090445
090013
060241
060241
210031
090093
090402
120098
060240
090566
150086
zvončići [praporci] *
zvončići za božićna drvca
zvrkovi [igračke]
zvučna izolacija (materijal za zvučnu izolaciju)
zvučni dojavljivači, alarmi
zvučni snimci (nosači zvučnih snimaka)
zvučnici (kućišta zvučnika)
zvučnici [megafoni]
zvuk (filmovi [trake] za snimanje zvuka)
zvuk (uređaji za prijenos zvuka)
žaluzine [rebrenice] (metalne žaluzine)
žarači
žardinijere [domaćinstvo]
žarenje (keramičke mješavine za žarenje) [granule i prah]
žarne niti (gorionici sa žarnim nitima)
žarne niti za električne svijetiljke
želatin za fotografske potrebe
želatin za industrijske potrebe
želatin za medicinske svrhe
želatin*
želei za prehranu
željezna ruda
željezne soli
željezne trake (naprave za zatezane željeznih traka) [zatezni remeni]
željezne trake za obruče
željezni pribor za obilježavanje pomoću vatre
željeznica (nemetalne gabaritne mjere za utovar za željeznice)
željeznice (metalne gabaritne mjere za utovar na željeznicama) metalne
željezničke šine (izolatori za željezničke šine)
željezničke šine (mašine za postavljanje željezničkih šina)
željezničke šine (metalni materijal za željezničke šine)
željezničke skretnice
željezničke skretnice (elektrodinamički uređaji za daljinsko upravljanje željezničkim skretnicama)
305
6
28
28
17
9
9
9
9
9
9
6
8
20
1
11
11
1
1
5
29
29
6
1
6
6
8
20
6
17
7
6
6
9
060241
280039
280112
170008
090014
090111
090087
090017
090231
090450
060156
080181
200115
010646
110043
110145
010329
010330
050157
290003
290048
060134
010290
060284
060131
080122
200055
060326
170084
070322
060089
060013
090022
željeznički pragovi (metalni željeznički pragovi)
željeznički pragovi, nemetalni
željeznički promet (uređaji za sigurnost željezničkog saobraćaja)
željeznički točkovi (unutrašnji rubovi na točkovima željezničkih vagona ili tramvaja) [oplatnice]
željeznički vagoni (postolja za željezničke vagone)
željeznički vozni park
željezo sirovo ili poluobrađeno
ženske kape
ženske potkošulje
žeraniol (supstanca koja se nalazi najčešće u uljima za parfeme monoterpenoid i alkohol)
žersej [odjevni predmet]
žersej [vrsta tkanine]
žestoka alkoholna pića
žetoni (mehanizmi za uređaje koji se pokreću ubacivanjem žetona)
žetoni za igre
žetoni za kockanje
žetoni, bakreni
žica (alat za izvlačenje žice)
žica (bakrena, neizolovana žica)
žica (čelična žica)
žica (mašine za izvlačenje žice)
žica (metalna žica za povezivanje)
žica (metalna žica za vezenje)
žica (metalna žica)
žica (mješavine za izvlačenje žice)
žica (srebrna žica)
žica (zatezni remeni za metalnu žicu)
žica od plemenitih metala [nakit]
žica za antene
žica za struganje [smotuljci žice za čišćenje]
žičana muzički intrumenti
žičana tkanina
žičare
306
6
19
9
12
12
12
6
25
25
3
25
24
33
9
28
28
14
8
6
6
7
6
23
6
1
14
6
14
6
21
15
6
12
060245
190176
090254
120033
120047
120072
060115
250012
250022
030110
250089
240062
330018
090064
280040
280206
140049
080066
060353
060132
070183
060286
230032
060108
010295
140008
060230
140040
060142
210005
150029
060184
120189
žičare
žičare (fiksna oprema za žičare)
žičare (vozni park za žičare)
žičare sa sjedištima
žice (magnetne žice)
žice (telegrafske žice)
žice od legure običnih metala [osim žice za osigurače]
žice od magnezijuma [rasvjeta]
žice za pecanje [flaks]
žice za rekete
žitarice (ljuštilice žitarica) [mašine]
žitarice (ostaci od obrade žitarica) za stočnu hranu
žitarice (ostaci od obrade zrna žitarica) za industrijske potrebe
žitarice (ostaci od obrade zrna žitarica) za medicinske potrebe
žitarice (pahuljice od sušenih žitarica)
žitarice (preparati od žitarica)
žitarice u zrnu, neobrađene
žitni kukolj (hemijski proizvodi za zaštitu od žitnog kukolja)
žitni kukolj [glavnica] (hemijski proizvodi za uklanjanje žitnog kukolja)
žito
žito (brašno od žita)
žito (mekinje od žita)
žito (mlinovi za žito)
živa
živa (libele sa živom)
živin oksid
živina (hrana za nošenje jaja)
živina (meso od živine)
živina (prestenovi za živinu)
živina [žive životinje]
živina mast
živina za uzgoj
živine soli
12
6
12
12
9
9
6
11
28
28
7
31
1
5
30
30
31
1
5
31
30
31
7
1
9
1
31
29
21
31
5
31
1
307
120190
060330
120071
120180
090256
090469
060268
110190
280107
280042
070089
310129
010460
050321
300161
300034
310023
010404
050222
310061
300063
310016
070053
010387
090344
010389
310111
290114
210011
310123
050211
310051
010388
životinje (češljevi za životinje)
životinje (hrana za životinje)
životinje (jestivi predmeti za žvakanje za životinje)
životinje (lanci za životinje)
životinje (ogrlice za životinje)
životinje (porodiljski uređaji za životinje)
životinje (prehrambene materije za jačanje životinja)
životinje (proizvodi za pranje životinja)
životinje (sprave i alat za skidanje životinjske kože)
životinje (tinta za obilježavanje životinja)
životinje (zamke za divlje životinje) *
životinje iz zvjerinjaka
životinje, kućne (kutije s pijeskom za kućne životinje)
životinje, punjene [preparirane]
životinje, žive
životinjska dlaka [struna] *
životinjska dlaka za kistove i četke
životinjska kopita
životinjska kopita (cement za životinjska kopita)
životinjska koža (tkanine koje imitiraju životinjsku kožu)
životinjska menažerija
životinjska moždina za prehranu
životinjske bjelančevine [sirovina]
životinjske kandže
životinjske kože
životinjske kože pripremljene za izradu krznarskih proizvoda
životinjske štetočine (proizvodi za uništavanje životinjskih štetočina)
životinjski rogovi
životinjski ugljenik
životinjski ugljenik (prepreparati od životinjskog ugljenika)
životinski ugljenik
žmigavci [svjetlosna signalizacija]
žuljevi (proizvodi protiv žuljeva)
21
31
31
6
18
10
31
5
8
2
6
31
21
20
31
22
21
20
5
24
31
29
1
20
18
18
5
20
1
1
1
9
5
308
210075
310007
310141
060044
180030
100027
310059
050189
080019
020067
060025
310005
210306
200006
310006
220065
210010
200179
050083
240003
310005
290081
010069
200010
180002
180067
050021
200035
010568
010165
010068
090126
050063
žuljevi na nogama (jastučići za žuljeve na nogama)
žumanca jaja
žuti šećer*
žuto drvo za boju
žvakaće guma za medicinske potrebe
5
29
30
2
5
050391
290064
300153
020074
050198
razred
45
45
39
35
36
41
36
45
38
43
36
45
36
35
41
44
osn
450112
450003
390001
350006
360006
410036
360007
450006
380012
430004
360045
450193
360009
350005
410002
440207
ABECEDNI POPIS USLUGA
usluga
agencije (bračne agencije)
agencije (detektivske agencije)
agencije (usluge turističkih agencija) [osim rezervisanja hotela, pansiona]
agencije za komercijalne oglase
agencije za kredite
agencije za modele za slikare i vajare
agencije za nekretnine
agencije za noćno čuvanje
agencije za novosti
agencije za smještaj [hotelski, pansionski]
agencije za stanove [nepokretna imovina]
agencije za usvajanje
agencije za utjerivanje potraživanja
agencije za uvoz-izvoz
akademije [obuka]
akvakultura (usluge akvakulture)
309
ambalaža (usluge dizajniranja ambalaže)
ambalažiranje proizvoda
analiza kompjuterskih sastava
analiza proizvodne cijene
analiza rukopisa
analiza u svrhu iskorištavanja naftnih izvora
analiza vode
analize (hemijske analize)
aparati za kuvanje (iznajmljivanje-)
apretura papira
apretura tekstila (usluge apreture tekstila)
arbitraža (usluge arbitraže)
arhitektura
aromoterapija (usluge aromoterapije)
asfaltiranje
aukcionarstvo (prodaja na aukciji)
autobuski prijevoz
automati (iznajmljivanje automata)
automobili (održavanje i popravak automobila)
automobili (pranje automobila)
autorska prava (regulisanje autorskih prava)
autorska prava (vođenje autorskih prava)
avioni (održavanje i popravak aviona)
bageri (iznajmljivanje bagera)
bakteriološka istraživanja
bankarske usluge, kućne
bankarski poslovi [transakcije]
banke krvi (usluge banaka krvi)
bankovne transakcije (obavljanje bankovnih transakcija, kućne) [home-banking]
barovi (usluge barova)
bašte (usluge uređivača bašta)
bašte [uređenje bašta)
baštovani-pejzažisti (usluge baštovana-pejzažista)
42
39
42
35
42
42
42
42
43
40
40
45
42
44
37
35
39
35
37
37
42
45
37
37
42
36
36
44
36
43
44
44
44
310
420050
390022
420177
350007
420211
420008
420216
420007
430190
400006
400005
450205
420011
440193
370005
350030
390010
350089
370006
370007
420015
450207
370008
370044
420017
360072
360013
440133
360072
430138
440012
440077
440012
baze podataka (obnavljanje baza podataka)
baze podataka (omogućavanje pristupa bazama podataka)
bazeni (održavanje bazena)
bežična radiodifuzija
bijeljenje rublja
biološka istraživanja
blagajne (održavanje i popravak blagajni)
bojanje stakla obradom površine
bojanje tekstila
boje (postupak odvajanja boja)
bojeleri (čišćenje i popravak bojlera)
bolesničko osiguranje
bolničke usluge
bračne agencije
brane (pokretanje vrata brana)
brave (otvaranje brava)
brave (popravak brava)
brod (prijevoz brodom)
brodogradnja
brodovi (iznajmljivanje brodova)
brodovi (odsukavannje nasukanih brodova)
brodovi (pretovar brodova pomoću plitkih barki)
brodovi (skladištenje brodova)
brodovi (spašavanje brodova)
brodovi za razonodu (usluge brodova za razonodu)
brušenje
buldožeri (iznajmljivanje buldožera)
bunari (kopanje bunara)
bušenje bunara
carinske kancelarije [carinarnski punktovi]
centralno grijanje (postavljanje i popravak instalacija centralnog grijanja)
cijene (poredjenje cijena)
cirkusi
42
38
37
38
37
42
37
40
40
40
37
36
44
45
39
45
37
39
37
39
39
39
39
39
39
40
37
37
37
36
37
35
41
311
420175
380044
370129
380048
370010
420190
370027
400065
400057
400107
370011
360038
440059
450112
390032
450033
370125
390049
370021
390012
390055
390093
390071
390015
390011
400041
370013
370114
370114
360011
370024
350091
410009
cirkusi [zabavni parkovi]
cjevovodi (prijevoz cjevovodom)
cvijeće (isporuka cvijeća)
cvjetni aranžmani (pravljenje cvjetnih aranžmana)
čekovi (ovjera čekova)
čišćenje dimnjaka
čišćenje metala [dekapiranje-završna obrada ljuštenjem]
čišćenje odjeće
čišćenje posteljine
čišćenje puteva
čišćenje unutrašnjosti zgrada [domaćinstvo]
čišćenje vozila
čišćenje zgrada [vanjskih površina]
čuvanje djece kod kuće
čuvanje kućnih ljubimaca kod kuće
čuvanje stanova (usluge čuvanja stanova u odsutstvu vlasnika)
daktilografske usluge
daljinski nadzor kompjutereskih sustava
dekontaminiranje opasnih materijala
dekor za priredbe (iznajmljivanje dekora za priredbe)
depoziti dragocjenosti
deratizacija
detektivske agencije
dezinfekcija
dezintoksikacija toksikomana
dezodorisanje vazduha [uklanjanje neugodnih mirisa]
digitalizacija dokumenata [skeniranje]
digitalne slike (usluge digitalnog snimanja)
dimljenje namirnica
dimnjaci (čišćenje dimnjaka)
disk džokeji (usluge disk džokeja) usluge
diskoteke (usluge diskoteka)
distribucija [isporuka] električne energije
41
39
39
44
36
37
40
37
37
37
37
37
37
45
45
45
35
42
40
41
36
37
45
37
44
40
42
41
40
37
41
41
39
312
410003
390041
390096
440143
360053
370026
400095
370050
370102
370124
370009
370087
370112
450195
450198
450197
350022
420215
400109
410013
360066
370076
450003
370038
440195
400081
420210
410096
400033
370026
410191
410047
390031
distribucija [isporuka] vode
distribucija energije
dizajneri (usluga modnih dizajnera)
dizajniranje ambalaže (usluge dizajniranja ambalaže)
dizajniranje grafičke umjetnosti (usluge dizajniranja grafičke umjetnosti)
djeca (čuvanje djece kod kuće)
dobrotvorne svrhe (skupljanje za dobrotvorne svrhe)
dojava požara (iznajmljivanje uređaja za dojavu požara)
domaćinstvo (obnavljanje namještaja) [restauriranje]
domaćinstvo (održavanje namještaja)
domaćinstvo (presvlačenje namještaja [tapeciranje])
domaćinstvo (prijevoz namještaja)
dopisivanje (obuka putem dopisivanja)
dovod vode
društvo (pratnja radi društva) [pratioci]
drveće (hirurgija drveća)
drveće (sadnja drveća radi smanjenja emisije ugljenika)
drvo (radovi u drvu)
dugovanje (službe za kartice dugovanja [debit kartice])
dupliciranje informatičkih programa
efektna berza [službeno bilježenje tečaja ugovorenih vrijednosti na tržištu]
ekonomska predviđanja [prognoze]
električna energija (isporuka električne energije)
električni aparati (postavljanje i popravak električnih aparata)
elektroliza (oblaganje postupkom elektrolize)
elektronska pošta (omogućavanje elektronske pošte)
elektronske poruke
elektronske publikacije (iskorištavanje elektronskih publikacija koje se ne moge prenositi on line)
emisija ugljenika (pružanje znanstvenih informacija i savjeta u svezi smanjenja emisije ugljenika)
emitiranje televizijskih programa
energija (proizvodnja energije)
estetska hirurgija
fakturisanje
313
39
39
42
42
42
45
36
45
37
37
37
39
41
39
45
44
44
40
36
42
36
35
39
37
40
38
38
41
42
38
40
44
35
390030
390090
420142
420050
420144
450195
360015
450203
370060
370001
370067
390047
410011
390003
450002
440166
440206
400009
360057
420197
360067
350063
390031
370003
400026
380025
381025
410099
420212
380005
400103
440156
350098
farbike (gradnja fabrika)
farmaceuti (usluge farmaceuta) [pripremanje lijekova prema receptu]
farmacija (savjetovanje o farmaciji)
filmovi (prikazivanje igranih filmova)
filmovi (proizvodnja filmova)
financije (savjetovanje u svezi financija)
finansijska analiza
finansijske procjene [osiguranje, banke, nekretnine]
finansijski [bankarski] poslovi
finansijski oglasi
finansijski poslovi [transakcije]
finansiranje (usluge financiranja)
fiskalne procjene
fitnes satovi (vođenje fitnes satova)
fizičke vježbe [fizička kultura]
fizika (istraživanja u fizici)
fizioterapija
fondovi (osnivanje fondova)
forumi za vođenje debata (omogućavanje održavanja foruma za vođenje debata)
fotografije (tiskanje fotografija)
fotografisanje
fotografske reportaže
fotografski aparati (popravak fotografskih aparata)
fotografski filmovi (razvijanje fotografskih filmova)
fotogravure(izrada fotogravura)
fotokompozicija
fotokompozicija[serigrafija] (usluge fotokompozicije)
fotokopiranje (usluge fotokopiranja)
frankiranje pošte
frizerski saloni
frižideri (iznajmljivanje frićidera)
galvanizacija
garancije [garancije]
37
44
44
41
41
36
36
36
36
36
36
36
36
41
41
42
44
36
38
40
41
41
37
40
40
40
40
35
39
44
39
40
36
314
370052
440204
440154
410057
410020
360054
360046
360026
360013
360059
360013
360029
360025
410194
410012
420096
440097
360016
380043
400089
410101
410100
370002
400023
400090
400114
400155
350009
390097
440034
390043
400034
360018
garaže (iznajmljivanje garaža)
gašenje vatre (usluge gašenja vatre)
genealoška istraživanja
geološka istraživanja
geološka izviđanja terena
geološka vještačenja [ekspertize]
gimnastičarska obuka
gnojivo i ostali hemijski proizvodi namijenjeni za poljoprivredu (vazdušno ili drugačije razbacivanje
[posipanje] gnojiva i ostalih hemijskih proizvoda za poljoprivredu)
golf (stavljanje na raspolaganje igrališta za golf)
gorionici (održavanje i popravak plamenika)
gostioničari (usluge gostioničara)
gostionice
govor pokreta (tumačenje govora pokreta)
govor pokretima (tumačenje govora pokretima)
govorna pošta (omogućavanje govorne pošte)
građanska zaštita
građevinski objekti (upravljanje građevinskim objektima)
građevinski radovi (nadzor građevinskih radova)
gradnja (savjeti o gradnji)
grafička umjetnost (usluge dizajniranja grafičke umjetnosti)
gume (zamjena guma)
gume za točkove(vulkanizacija guma za točkove) [popravak]
hemija (istraživanja u hemiji)
hemijske analize
hemijske usluge
hirurgija (estetska hirurgija)
hirurgija drveća
hitna pomoć (prijevoz kolima hitne pomoći)
horoskopi (izrada horoskopa)
hoteli (administrativno upravljanje hotelima)
hotelske rezervacije (usluge rezerviranja hotela)
hotelske usluge
315
39
45
45
42
42
42
41
390040
450179
450216
420119
420118
420062
410021
44
41
37
43
43
41
41
38
45
36
37
42
42
37
37
42
42
42
44
44
39
45
35
43
43
440115
410053
370012
430010
430102
410105
410163
380045
450099
360033
370031
420036
420144
370077
370113
420031
420007
420030
440156
440166
390006
450146
350078
430105
430073
hromiranje
igre (usluge hala i dvorana za igre)
igre (usluge igara) pružene on-line [s jedne informatičke mreže]
igre za novac
imena domena (registriovanje imena domena) [pravne usluge]
imovina (upravljanje imovinom)
industrijski dizajn
industrijsko oblikovanje
informacije (finansijske obavijesti)
informacije (poslovne informacije)
informacije (uredi za komercijalne informacije)
informacije o graditeljstvu
informacije o obradi materijala
informacije o odgoju
informacije o osiguranju
informacije o popravcima
informacije o razonodi
informacije o telekomunikacijama
informacije u vezi rekreacije
informacije u vezi saobraćaja
informacije u vezi skladištenja
informatičke kartoteke (vođenje informatičkih kartoteka)
informatičke stranice (ugošćavanje informatičkih stranica)
informatički programi (dupliciranje informatičkih programa)
informatički programi (iznajmljivanje informatičkih programa)
informatički sistemi (osmišljavanje informatičkih sistema)
informatički virusi (zaštita od informatičkih virusa)
informativne agencije [novosti]
inormatički podaci (pretraživanje podataka u informatičnoj kartoteci za treće)
instaliranje kompjuterskih programa
intelektualna svojina (usluge kontrole u vezi sa intelektualnom svojinom)
intelektulana svojina (usluge, savjeti o intelektualnoj svojini)
internet (pružanje alata za pretraživanje na internetu)
40
41
41
41
45
36
42
42
36
35
35
37
40
41
36
37
41
38
41
39
39
35
42
42
42
42
42
38
35
42
45
45
42
316
400017
410084
410094
410052
450213
360030
420049
420165
360059
350065
350006
370104
400087
410048
360104
370105
410050
380027
410064
390098
390076
350061
420200
420197
420159
420194
420206
380012
350086
420201
450209
450206
420209
inženjering
iskorištvanje kamenoloma
ispitivanje materijala
isporuka [distribucija] proizvoda
isporuka [distribucija] robe
isporuka cvijeća
isporuka paketa
isporuka proizvoda naručenih putem pošte
isprave (umnožavanje isprava)
istovar (usluge istovara)
istraživanja (bakteriološka istraživanja)
istraživanja (pravna istraživanja)
istraživanja morskih dubina
istraživanja u kozmetici
istraživanja u mehanici
istraživanja u oblasti geologije
istraživanja u tehnici
istraživanja u vezi zaštite okoline
istraživanja za poslove
istraživanje i razvoj novih proizvoda [za treće osobe]
istraživanje javnog mišljenja
istraživanje u hemiji
istraživanje za poslove
izbjeljivanje tkanina
izdavanje knjiga
izdavanje putnih čekova
izdavanje vrijednosnih bonova
izgradnja (izrada građevinskih planova)
izgradnja (oglasi o izgradnji)
izgradnja *
izgradnja štandova i prodavaonica
izleti (turistički izleti)
izložbe (organizovanje izložbi) u komercijalne ili reklamne svrhe
42
37
42
39
39
39
39
39
35
39
42
45
42
42
42
42
42
42
35
42
35
42
35
40
41
36
36
42
37
37
37
39
35
317
420064
370108
420058
390027
390027
390096
390020
390089
350026
390026
420017
450210
420167
420045
420101
420119
420040
420208
350033
420161
350066
420031
350041
400008
410024
360020
360065
420038
370104
370029
370115
390025
350064
izložbe (organizovanje izložbi) u kulturne ili odgojne svrhe
izlozi (uređivanje izloga)
iznajmlivanje radio i televizijskih aparata
iznajmljivanje aparata za kuvanje
iznajmljivanje aparata za prijenos poruka
iznajmljivanje audiouređaja
iznajmljivanje autobusa
iznajmljivanje automata za prodaju sitne robe
iznajmljivanje automobila
iznajmljivanje aviona
iznajmljivanje brodova
iznajmljivanje buldožera
iznajmljivanje dekora za priredbe
iznajmljivanje dizalica [mašine za gradilišta]
iznajmljivanje fotokopirnih uređaja
iznajmljivanje frižidera
iznajmljivanje frižidera
iznajmljivanje garaža
iznajmljivanje generatora
iznajmljivanje igrački
iznajmljivanje informatičkih progama
iznajmljivanje informatičkih programa
iznajmljivanje invalidskih kolica
iznajmljivanje kancelarija [nekretnine]
iznajmljivanje kancelarijskih mašina i aparata
iznajmljivanje kinematografskih filmova
iznajmljivanje kinoaparature i pribora
iznajmljivanje kompjutera
iznajmljivanje konja
iznajmljivanje magnetoskopa
iznajmljivanje mašina za čišćenje
iznajmljivanje mašina za gradilišta
iznajmljivanje mašina za metenje
41
35
41
43
38
41
39
35
39
39
39
37
41
37
35
39
39
39
40
41
42
42
39
36
35
41
41
42
39
41
37
37
37
318
410051
350046
410025
430190
380029
410085
390104
350089
390008
390102
390012
370013
410013
370120
350083
390099
390043
390040
400104
410197
420159
420159
390092
360069
350013
410019
410006
420083
390019
410068
370090
370020
370121
iznajmljivanje medicinske opreme
iznajmljivanje modema
iznajmljivanje nosača gepeka za automobile
iznajmljivanje odjeće
iznajmljivanje opreme za igranje
iznajmljivanje opreme za poljoprivredu
iznajmljivanje parkirališta
iznajmljivanje pletećih mašina
iznajmljivanje poljoprivrednih imanja
iznajmljivanje prenosivih građevinskih objekata
iznajmljivanje prenosivih građevinskih objekata*
iznajmljivanje privremenog smještaja
iznajmljivanje putničkih vagona
iznajmljivanje rasvjetnih uređaja za pozorišnu dekoraciju i za televizijske studije
iznajmljivanje reklamnih prostora
iznajmljivanje reklamnog materijala
iznajmljivanje rezervnih grijaćih uređaja
iznajmljivanje ronilačke opreme
iznajmljivanje ronilačkih zvona
iznajmljivanje sala, dvorana za sastanke
iznajmljivanje sanitarnih uređaja
iznajmljivanje šatora
iznajmljivanje sefova
iznajmljivanje skafandera [teških]
iznajmljivanje skladišta
iznajmljivanje sportske opreme [osim vozila]
iznajmljivanje sportskih terena
iznajmljivanje stadiona
iznajmljivanje stanova
iznajmljivanje stolaca, stolova, stolnog rublja i staklenog posuđa
iznajmljivanje svečane odjeće
iznajmljivanje telefaks-uređaja
iznajmljivanje telefona
44
38
39
45
41
44
39
40
36
43
43
43
39
41
35
35
40
41
39
43
44
43
45
39
39
41
41
41
36
43
45
38
38
319
440208
380032
390081
450081
410198
440084
390042
400112
360036
430160
430160
430028
390045
410086
350070
350035
400119
410065
390078
430187
440188
430189
450215
390079
390035
410066
410190
410067
360035
430186
450046
380031
380034
iznajmljivanje telekomunikacijskih uređaja
iznajmljivanje teniskih igrališta
iznajmljivanje teretnih vagona
iznajmljivanje trkaćih vozila
iznajmljivanje uređaja za gašenje požara
iznajmljivanje uređaja za klimatizaciju
iznajmljivanje uređaja za metenje ulica
iznajmljivanje uređaja za pitku vodu
iznajmljivanje veb servera
iznajmljivanje videokamera
iznajmljivanje videotraka
iznajmljivanje vozila
iznajmljivanje vremena pristupa svjetskim informatičkim mrežama
iznajmljivanje vremena za reklamiranje na svim komunikacionimm sredstvima
iznajmljivanje zvučnih snimaka
iznajmljivnje bagera
iznajmljivnje skladišnih kontejnera
izolovanje (usluge izolovanja) [građevinski radovi]
izrada [koncipiranje] kompjuterskih progama
izviđanja (geološka izviđanja)
izvodi iz računa (davanje izvoda sa računa)
izvornost vještačkičkih djela (utvrđivanje izvornosti vještačkičkih djela)
izvoz-uvoz (agencije za izvoz-uvoz)
jaslice [dječje ustanove]
javna kupališta za higijenske potrebe
javni konkursi (organizovanje janhih konkursa) [obuka ili zabava]
javno mnijenje (istraživanje javnog mnijenja) [anketiranje]
javnost (odnosi s javnošću) [propaganda]
kadmij (oblaganje kadmijem)
kafane [kafeterije]
kafane-restorani
kalaisanje [popravci]
kalibracija [mjerenje]
38
41
39
39
45
40
37
43
42
41
41
39
38
35
41
37
39
37
42
42
35
42
35
43
44
41
35
35
40
43
43
37
42
320
380033
410087
390046
390091
450204
400118
370121
430191
420205
410088
410069
390044
380041
350087
410018
370044
390080
370054
420139
420118
350016
420132
350005
430098
440018
410010
350066
350042
400013
430025
430024
370080
420136
kaligrafija (usluge kaligrafije)
kalisanje
kamenolomi (vađenje kamena)
kampovanje (stavljanje na raspolaganje terena za kampovanja)
kampovi (iskorištavanje terena za kampiranje)
kampovi za ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje) [snještaj]
kampovi za ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje) [zabava]
kampovi za sportsko usavršavanje
kancelarije za reklamiranje
kancelarije za zapošljavanje
kancelarijski aparati (postavljanje, popravaki i održavanje kancelarijskih aparata)
kancelarijski mašine i aparati (iznajmljivanje kancelarijskih mašina i aparata) *
kantine
kapital (ulaganje kapitala)
karaoke (stavljanje na raspolaganje opreme za karaoke)
kartoteka (prikupljanje podataka u središnju kartoteku)
kartoteka (sistematizovanje podataka za središnju kartoteku)
kazandžijske usluge
keramika (pečenje keramičkih proizvoda)
kinematografski filmovi (iznajmljivanje kinematografskih filmova)
kinematografski filmovi (obrada kinematografskih filmova)
kino sale (iskorištavanje kinodvorana)
kino studiji
kinoaparatura (iznamljivanje kinoaparature i pribora)
kinoprojektori (popravak i održavanje kino-projektora)
kiropraktika
kiša (stvaranje vještačke kiše)
kišobrani (popravak kišobrana)
klanje životinja
klimatizacija (iznajmljivanje uređaja za klimatizaciju)
klimatizacija vazduha (postavljanje i popravak uređaja za klimatizaciju)
klinike
ključevi (usluge izrade kopija ključeva)
41
40
37
43
43
43
41
41
35
35
37
35
43
36
41
35
35
40
40
41
40
41
41
41
37
44
42
37
40
40
37
44
40
321
410098
400027
370108
430026
430026
430145
410055
410071
350047
350012
370014
350013
430027
360017
410095
350080
350081
400099
400015
410019
400002
410057
410008
410006
370046
440032
420202
370065
400094
400118
370028
440114
400108
klubovi (usluge klubova) [zabava ili odgoj]
klubovi za susrete
knjige (izdavanje knjiga)
knjige (posuđivanje knjiga)
knjige (vođenje knjiga)
knjigovezački radovi
kockarnice [igre] (usluge kockarnica)
kolica (prijevoz kolicima)
komercijalna administracija u vezi licenci proizvoda i usluga trećih osoba
komercijalna ili industrijska preduzeća (pomoć u vođenju komercijalnih ili industrijskih preduzeća)
kompenzacijski poslovi [mijenjanje]
kompjuter (prijenos poruka i slika uz pomoć kompjutera)
kompjuteri (iznajmljivanje kompjuteri)
kompjuteri (postavljanje održavanje i popravak kompjutera)
kompjuteri (programiranje za kompjutere)
kompjuterski hardver (savjetovanje u svezi dizajna i razvoja računalnog hardvera)
kompjuterski prijenos poruka i slika
kompjuterski programi (instaliranje kompjuterskih programa)
kompjuterski programi (održavanje kompjuterskih programa)
kompjuterski programi [softver] (izrada kompjuterskih programa)
kompjuterski programi [softveri] (osuvremenjivanje kompjuterskih programa)
kompjuterski terminali (komunikacije putem kompjuterskih terminala)
komponovanje muzike
komponovanje muzike (usluge komponovanja muzike)
komuniciranje posredstvom mreža optičkih kablova
komunikacije (radiotelefonske komunikacije)
komunikacije (telefonske komunikacije)
komunikacije (telegrafske komunikacije)
komunikacije pomoću kompjuterskih terminala
koncerti (organizovanje i vođenje koncerata)
konferencije (organizovanje i vođenje konferencija)
konferencije na daljinu (omogućavanje vođenja konferencija na daljinu)
kongresi (organizovanje i vođenje kongresa)
322
41
45
41
41
35
40
41
39
35
35
36
38
42
37
42
42
38
42
42
42
42
38
41
41
38
38
38
38
38
41
41
38
41
410043
450005
410024
410023
350015
400049
410042
390017
350096
350025
360021
381024
420083
370116
420090
420141
380024
420201
420176
420139
420140
380023
410097
410097
380030
380003
380010
380008
380023
410185
410045
380039
410046
konji (iznajmljivanje konja)
konsultacije u vezi kompjutereskih programa [softvera]
konsultacije u vezi vođenje poslova
kontejneri za skladištenje (iznajmljivanje kontejnera za skladištenje)
kontrola [nadzor] fabrika u vezi sigurnosti
kontrola kvaliteta
kontrola naftnih bušotina
kontrola prtljaga radi sigurnosti
kontrola u vezi intelektualnog vlasništva
kontrola vozila (tehnička kontrola vozila i automobila)
konverzija informatičkih podataka i programa [nije fizička konverzija]
konverzija podataka ili dokumenata s jednog fizičkog na elektroniski disk
konzervisanje namirnica i pića
korov (uništavanje korova)
kosa (presađivanje kose)
kotlovi (čišćenje i popravak kotlova)
kovački radovi
koža (bojanje kože)
koža (obrada kože)
koža (održavanje, čišćenje i popravak kože)
kožarstvo (obrada kože)
kozmetička djelatnost (istraživanja u kozmetičkoj djelatnosti)
krađa (postavljanje i popravak alarmnih uređaja protiv krađe)
krediti
kreditne kartice (izdavanje kreditnih kartica)
kreditne kartice (službe za kreditne kartice)
kremiranje (spaljivanje)
kroćenje životinja [dresiranje]
krojačke usluge
krovopokrivači (usluge krovopokrivača)
krstarenje (organizovanje krstarenja)
krzno (bojanje krzna)
krzno (davanja sjaja krznu)
39
42
35
39
45
42
42
45
45
42
42
42
40
44
44
37
40
40
40
37
40
42
37
36
36
36
45
41
40
37
39
40
40
323
390019
420204
350020
390080
450202
420157
420042
450196
450206
420195
420203
420198
400066
440171
440180
370011
400029
400019
400064
370034
400047
420045
370016
360006
360068
360056
450047
410005
400053
370122
390024
400072
400070
krzno (izrada krznenih predmeta)
krzno (oblikovanje krzna)
krzno (obrada krzna protiv moljaca)
krzno (održavanje, čišćenje i popravak krzna)
krzno (satiniranje krzna)
kućni ljubimci (čuvanje kućnih ljubimaca kod kuće)
kuhinje (opremanje kuhinja)
kupke (turske kupke)
kupnja putem telefona (pribavljanje komunikacionih kanala za kupnju putem telefona)
kvar na automobilu (pomoć pri kvaru na automobilu) [popravak]
kvarovi vozila (tegljenje vozila u kvaru)
laboratorijske, znanstvene usluge
lakiranje
lansiranje satelita za druge
lasersko trasiranje
ledolomci (usluge ledolomaca)
licence za intelektualnu svojinu (ustupanje licencija za intelektualnu svojinu)
licence za intelektulnu svojinu (ustupanje licenci za intelektualnu svojinu)
licence za softvere (ustupanje licenci za softvere) [pravne usluge]
lična vozila (iznajmljivanje vozila)
lična vozila (prijevoz ličnim vozilima)
lični treneri (usluge ličnih trenera) [fitnes]
liftovi (postavljanje i popravak liftova)
lijevanje metala
likvidacija preduzeća (usluge likvidacije poduzeća)
litografsko tiskanje
lociranje teretnih vagona pomoću kompjutera
logističke usluge u vezi prijevoza
luke (izgradnja luka)
lutrija (organizovanje lutrije)
ljepota (usluge salona za uljepšavanje)
ljetovališta
ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje)
324
40
40
40
37
40
45
37
44
38
37
39
42
37
39
40
39
42
45
45
39
39
41
37
40
36
40
35
39
37
41
44
43
43
400020
400028
400030
370048
400071
450198
370035
440019
380042
370089
390007
420217
370086
390095
400086
390013
420150
450208
450212
390008
390009
410193
370004
400100
360073
400110
350034
390101
370074
410081
440020
430071
430145
ljetovanje (usluge kampova za ljetovanje) [razonoda]
magnetiziranje
magnetoskopi (iznajmljivanje magnetoskopa)
malterisanje
manekeni (usluge manekena) za reklamiranje ili podsticaj prodaje
manikerske usluge
marke (procjena poštanskih maraka)
marketing
masaža
mašine (obnavljanje istrošenih ili djelimično oštećenih mašina)
mašine (postavljanje, održavanje i popravak mašina)
materijali (istraživanje materijala)
medicinska pomoć
medicinske klinike (usluge medicnskih klinika)
mehanika (istraživanja u mehanici)
metali (kaljenje metala)
metali (oblaganje metalima)
metali (obrada metala)
meteorološko izvještaji (usluge davanja meteoroloških izvještaja)
mijenjanje novca (usluge mjenjačnica)
mikrofilmovi (snimanje na mikrofilmove)
mikroizdavaštvo
mjerenje vremena na sportskim natjecanjima
mjerenje zemljišta
mljevenje [frezanje]
mljevenje brašna
modne revije za promotivne svrhe (organizovanje-)
modne revije za zabavne svrhe (organizovanje-)
modni dizajneri (usluge modnih dizajnera)
molerske usluge, unutrašnje i spoljašnje [bojanje]
moljci (obrada krzna protiv moljaca)
moljci (obrada tkanina protiv moljaca)
monetarni poslovi
41
40
41
37
35
44
36
35
44
37
37
42
44
44
42
40
40
40
42
36
41
41
41
42
40
40
35
41
42
37
40
40
36
325
410055
400004
410068
370070
350049
440151
360064
350106
440086
370119
370058
420058
440087
440021
420101
400043
400018
400042
420076
360019
410182
410092
410073
420079
400031
400044
350103
410188
420142
370068
400030
400059
360013
montaža radio i televizijskih programa
moteli (usluge motela)
motori (obnavljanje istrošenih ili djelimično oštećenih motora)
muzejske usluge [predstavljanje, izložbe]
muzičke sale
muzički intrumenti (restaurisanje muzičkih instrumenata)
nabava za treće (usluge nabave za treće) [kupnja proizvoda i usluga za druga preduzeća]
nabava za treće osobe (usluge kupnje proizvoda i usluga za druga preduzeća)
nadzor građevinskih radova [vođenje]
nafta (obrada nafte)
nafta (traženje nafte)
naftne bušotine (kontrola naftnih bušotina)
naftni izvori (analiza u svrhu iskorištavanja naftnih izvora)
naftni izvori (vještačenja naftnih izvora) [ekspertize]
naftovodi (postavljanje i održavanje naftovoda)
nakit (procjena nakita)
naknada štete (finansijska procjena naknade štete)
namirnice (zamrzavanje namirnica)
narudžbine (administrativna obrada narudžbina za kupnju)
natpisi [tvrtke] (bojanje ili popravak natpisa)
navigacijske usluge
navodnjavanje (postavljanje i popravak uređaja za navodnjavanje)
nekretnine (agencije za nekretnine)
nekretnine (davanje u zakup nekretnina) [lizing]
nekretnine (procjena nekretnina)
nekretnine (upravljanje nekretninama)
nepromočivost tkanina (obrada tkanina za nepromočivost)
nestale osobe (traženje nestalih osoba)
nezgode (osiguranje od nezgoda)
niklovanje
noćni klubovi
noćno čuvanje (agencije za noćno čuvanje)
nošenje [prtljaga]
326
41
43
37
41
41
37
35
35
37
40
42
42
42
42
37
36
36
40
35
37
39
37
36
36
36
36
40
45
36
40
41
45
39
410026
430183
370118
410062
410027
370127
350085
350085
370031
400091
420095
420042
420008
420063
370063
360061
360103
400117
350095
370040
390048
370053
360007
360004
360014
360032
400036
450053
360001
400045
410098
450006
390021
novčana sredstva (elektroniski prijenos novčanih sredstava)
novine (distribucija novina)
novine (usluge pretplate novina) za treće osobe
numizmatička procjena
njega životinja [timarenje]
njegovatelji bolesnika (usluge njegovatelja bolesnika)
obaranje i rezanje drveta
obavljanje podvodnih popravki
objavljivanje knjiga i časopisa, elektronijski on line
objavljivanje reklamnih tekstova
objavljivanje tekstova [osim u reklamne svrhe]
oblaci (sijanje oblaka)
oblaganje kadmijumom
obnavljanje [prekrajanje] odjeće
obnavljanje namještaja [restaurisanje]
obrada materijala (informacije o obradi materijala)
obrada protiv rđe
obrada tkanina protiv gužvanja
obuća (bojanje obuće)
obuća (popravak obuće)
obućarski radovi
obuka
obuka [predavanje]
obuka putem dopisivanja
obuka za predškolski uzrast
odabir osoblja psihotehničkim postupkom
odgoj (informacije o odgoju)
odgoj [obuka]
odgojni zavodi [internati]
odijela (popravak odijela)
odjeća (čišćenje odjeće)
odjeća (iznajmljivanje odjeće)
odjeća (obnavljanje odjeće)
36
39
35
36
44
44
40
37
41
35
41
42
40
37
37
40
37
40
40
37
37
41
41
41
41
35
41
41
41
37
37
45
37
327
360058
390088
350076
360062
440173
440153
400067
370111
410091
350038
410016
420202
400013
370022
370060
400087
370037
400038
400016
370025
370025
410007
410017
410011
410058
350090
410048
410112
410075
370032
370050
450081
370022
odjeća (peglanje odjeće)
odjeća (prepravljanje odjeće)
odlaganje robe
odnosi s javnošću [propaganda]
održavanje travnjaka
održavanje vozila
odsukavanje brodova
ofset-štampanje
oglašavanje [reklamiranje]
oglašavanje putem pošte
oplodnja “in vitro” (usluge vještačke oplodnje)
oporavak (ustanove za oporavak)
opšivanje tkanine
optičarske usluge
optička stakla (brušenje optičkih stakala)
organizovanje i vođenje koncerata
organizovanje i vođenje konferencija
organizovanje i vođenje kongresa
organizovanje i vođenje radionica za stručno osposobljavanje
organizovanje i vođenje razgovora
organizovanje i vođenje seminara
organizovanje izleta
organizovanje izložba u kulturne i odgojne svrhe
organizovanje izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe
organizovanje konkursa ljepote
organizovanje krstarenja
organizovanje plesova
organizovanje poslova (savjetovanje o organiziranju poslova)
organizovanje putovanja
organizovanje religioznih sastanaka
organizovanje spektakla [usluge impresarija]
organizovanje sportskih takmičenja
organizovanjejanih konkursa [obrazovanje ili razonoda]
37
40
39
35
44
37
39
40
35
35
44
44
40
44
40
41
41
41
41
41
41
39
41
35
41
39
41
35
39
45
41
41
41
328
370062
400098
390028
350042
440148
370085
390055
400113
350039
350024
440196
440043
400010
440092
400088
410185
410045
410046
410076
410044
410070
390050
410051
350064
410077
390024
410082
350036
390050
450184
410083
410059
410010
orkestri (usluge orkestra)
osiguranja
osiguranje (informacije o osiguranju)
osiguranje (savjetovanje o osiguranju)
osiguranje (usluge matematičkih stručnjaka [aktuara] za životno osiguranje)
osjemenjivanje (usluge vještačkog osjemenjivanja) [inseminacije]
osnivanje kapitala
osoblje (biranje osoblja psihotehničkim postupkom)
osoblje (savjetovanje o osoblju)
osoblje (zapošljavanje osoblja)
oštrenje noževa
osvježavanja vazduha
otpaci (obrada otpadaka)
otpaci (razvrstavanje otpadaka i sirovina za recikliranje) [trijaža]
otplata u obrocima
otprema pošiljki
ovjeravanje čekova
paketi (isporuka paketa)
pakovanje proizvoda [umatovanje]
pansion za životinje
pansioni
pansioni (rezervisanje pansiona)
papir (dorada papira)
papir (obrada papira)
parkirališta (iznajmljivanje parkirališta)
parkirališta (usluge parkirališta)
parnice [nagodbene] kancelarije (usluge parbenih kancelarija)
peći (postavljanje i popravak peći)
pedagoški eksperimenti
peglanje odjeće parom
peglanje rublja
peglanje tkanina
pejzažna uređenja (koncepcija uređenja pejzaža)
41
36
36
36
36
44
36
35
35
35
37
40
40
40
36
38
36
39
39
43
43
43
40
40
39
39
45
37
41
37
37
40
44
329
410028
360012
360060
360055
360003
440194
360016
350090
350019
350068
370106
400082
400097
400116
360002
380002
360053
390020
390022
430134
430066
430104
400006
400061
390042
390033
450021
370047
410049
370062
370079
400014
440199
penzije (usluge blagajni za plaćanje penzija)
piljenje (usluge piljenja)
pilotiranje
pisanje tekstova [ne u reklamne svrhe]
pjeskarenje [brušenje pješčanom puvalicom]
plakatiranje (usluge elektronskog plakatiranja) [telekomunikacije]
plakatiranje [oglašavanje]
planiranje prijema [razonoda]
planovi (izrada građevinskih planova)
platni listovi (izrada platnih listova)
plavi kamen (glačanje plavim kamenom)
pletenje (iznajmljivanje mašina za pletenje)
podmazivanje vozila
podmorska izgradnja
podmorske popravke
podsticaj prodaje za treće osobe
podugovaranje (usluge podugovaranja) [komercijalna pomoć]
pogrebne usluge
pokretna imovina (preseljenje pokretne imovine)
pokretna radiotelefonija
pokroviteljstvo (finansijsko pokroviteljstvo)
poliranje [struganje]
poliranje vozila
poljoprivredna imanja (iznajmljivanje poljoprivrednih imanja)
poljoprivredna oprema (iznajmljivanje opreme za poljoprivredna imanja)
pomoć (pružanje pomoći) [prijevoz]
pomoć pri kvaru na vozilima [vuča]
pomoć pri kvaru vozila [popravak]
pomoć pri porođaju
pomoć u upravljanju industrijskim ili trgovačkim preduzećima
pomoć u vođenju poslova
pomorski prijevoz
pomorsko osiguranje
36
40
39
41
37
38
35
41
42
35
37
40
37
37
37
35
35
45
39
38
36
40
37
36
44
39
39
37
44
35
35
39
36
330
360070
400052
390052
410184
370110
380036
350003
410060
420038
350067
370069
400112
370049
370030
370111
350071
350097
450057
390065
380022
360071
400048
370072
360036
440084
390082
390007
370089
440152
350025
350001
390061
360039
pomorsko posredovanje [mešetarenje]
popravak i održavanje kinoprojektora
popravci (informacije o popravcima)
porezne prijave (izrada poreznih prijava)
porođaj (pomoć pri porođaju)
poruke (prijenos poruka)
pošiljka (usluge pošiljki)
poslovi (istraživanja za poslove)
poslovi (istraživanje za poslove)
poslovi (konsultacije za vođenja poslova)
poslovi (obaviještenja o poslovima)
poslovi (pomoć u vođenju poslova)
poslovi (savjetovanje o organizaciji i vođenju poslova)
poslovi (vještačenje poslova) [ekspertize]
poslovne informacije
posrebrivanje
posredovanja [nisu pravna]
posredovanje [mešetarenje] u trgovni nekretninama
posredovanje [mešetarenje]*
posredovanje na berzi
posredovanje na berzi[mešetarenje]
posredovanje u nekretninama
posredovanje u osiguranju
posredovanje u prijevozu
posredovanje u zakupu brodskog prostora
pošta (razdjela pošte)
poštanske pošiljke [usluge prijevoza poštanskih pošiljki ili robe]
postavljanje papirnih tapeta
postavljanje skela
posteljno rublje (čišćenje posteljnog rublja)
posuđivanje knjiga
potraživanja (utjerivanje potraživanja jednog poduzeća posredstvom vanjskog nagodbenog tijela)
[faktoring]
331
39
37
37
35
44
38
39
35
35
35
35
35
35
35
35
40
45
36
36
36
36
36
36
39
39
39
39
37
37
37
41
390023
370046
370105
350073
440152
381004
390060
350033
350041
350020
350002
350001
350018
350029
350065
400007
450201
360008
360005
360043
360043
360008
360010
390073
390072
390087
390075
370064
370093
370102
410023
36
360027
potrošači (pružanje komercijalnih savjeta i informacija potrošačima)
povjereničke službe
povrtlarstvo
pozajmljivanje na temelju zaloga
požar (osiguranje od požara)
požar (postavljanje i popravak uređaja za dojavu požara)
pozlaćivanje
pozorišne predstave
pozorišni dekor (iznajmljivanje pozorišnog dekora)
pozorišni glumci (usluge pozorišnih glumaca)
pozorišni preduzetnici [impresariji] (usluge pozorišnih preduzetnika)
praktična obuka [demonstriranje]
pranje
pranje automobila
pranje prozora
pranje vozila
pratnja [usluge tjelohranitelja]
pratnja putnika
pratnja za društvo (usluge pratnje u društvu)
pravna istraživanja
preci (istraživanje predaka)
predškolska obuka
predstavljanje proizvoda [demonstracija]
preduzeća (pomoć u vođenju komercijalnih ili industrijskih preduzeća)
preduzeća (usluge preseljenja za preduzeća)
prekvalifikacija (usluge prekvalifikacije)
prelamanje slogova [ne u reklamne svrhe]
prelamanje stranica u reklamne svrhe [stavljanje u štampu u reklamne svrhe]
prenosivi građevinski objekti (iznajmljivanje prenosivih građevinskih objekata)*
prepariranje životinja [taksidermija]
prepis priopštenja
preseljavanje preduzeća (usluge preseljavanja preduzeća)
presvlačenje namještaja [tapeciranje]
35
36
44
36
36
37
40
41
41
41
41
41
37
37
37
37
45
39
45
45
45
41
35
35
35
41
41
35
43
40
35
35
37
332
350093
360028
440072
360108
360034
370015
400024
410029
410032
410007
410022
410061
370057
370007
370045
370055
450001
390002
450002
450210
450199
410058
350023
350025
350069
410195
410187
350101
430160
400055
350045
350069
370067
pretovarivači (usluge pomorskih pretovarivača)
pretplata na novine (usluge pretplate na novine) [za treće osobe]
pretplata na telekomunikacione usluge za treće
prevodilačke usluge
prevodioci (usluge prevođenja)
prezentacija proizvoda na svim komunikacionim sredstvima u svrhu prodaje na malo
prijemi (planiranje prijema) [razonoda]
prijenos čestitki putem interneta
prijenos digitalnih datoteka
prijenos elektronskim putem novčanih sredstava
prijenos poruka
prijenos poruka (iznajmljivanje uređaja za prijenos poruka)
prijenos poruka i slika kompjuterom
prijenos putem satelita
prijenos telegrama [telegrama]
prijenos televizijskih emisija pretplatnicima putem kabla [kablovska televizija]
prijevoz (informacije o prijevozu)
prijevoz (posredovanje u prijevozu)
prijevoz (rezervacije za prijevoz)
prijevoz (riječni prijevoz)
prijevoz brodom
prijevoz dragocijenosti
prijevoz i istovar smeća
prijevoz kamionima
prijevoz kolicima
prijevoz robe
prijevoz skelom (usluge prijevoza skelom)
prijevoz tegljačima
prijevoz, željeznicom
prijevozničke [špediterske] usluge
priredbe (iznajmljivanje dekora za priredbe)
priredbe (održavanje priredbi)
priredbe (organizovanje priredbi) [usluge impresarija]
333
39
35
35
41
41
35
41
38
38
36
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
41
41
41
390093
350076
350094
410104
410192
350092
410060
380046
380047
360058
380004
380029
380024
380035
380006
380021
390077
390073
390083
390037
390049
390062
390064
390014
390017
390038
390016
390103
390018
390060
410013
410056
410083
priredbe (proizvodnja priredbi)
pristaništa (izgradnja pristaništa)
pristup svjetskim informatičkim mrežama (iznajmljivanje vremena pristupa svjetskim informatičkim
mrežama)
41
37
410030
370061
38
380041
pristup svjetskim informatičkim mrežama (omogućavanje pristupa svjetskim informatičkim mrežama)
privremeni smještaj (rezervisanje privremenog smještaja)
procjena drvne mase stabala u šumi
procjena kvalitete vune
procjena maraka
procjena nakita
procjena nekretnina
procjena stabala u šumi
procjena starina [antikviteta]
procjena umjetnina
procjena vune [finansijska procjena vune]
procjene (fiskalne procjene)
procjene (numizmatičke procjene)
procjene finansijske procjene [osiguranje, bankarski promet, imovina]
procjene komercijalnih poslova
prodaja (podsticaj prodaje) za treće osobe
prodaja na aukciji
profesionalna orijentacija [savjeti u vezi odgoja ili osposobljavanja]
programiranje za kompjuteri
proizvodne cijene (analiza proizvodnih cijena)
proizvodnja filmova
proizvodnja filmova na video-trakama
proizvodnja muzike
pronađene stvari (usluge ureda za pronađene smaterije)
prošivanje tkanine
protivprovalni uređaji (nadziranje protivprovalnih uređaja)
proučavanje tržišta [marketing]
provjera računa
prozori (pranje prozora)
38
43
42
42
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
35
35
35
41
42
35
41
41
41
45
40
45
35
35
37
380040
430162
420213
420214
360064
360061
360014
360105
360051
360052
360107
360025
360062
360026
350032
350071
350030
410102
420090
350007
410020
410074
410196
450200
400092
450194
350031
350017
370045
334
prozori i vrata (postavljanje prozora i vrata)
prtljag (kontrola prtljaga radi sigurnosti)
prtljažni nosači za vozila (iznajmljivanje prtljažnih nosača za vozila)
psiholog (usluge psihologa)
psihotehnički odabir osoblja
pumpe (popravak pumpi)
punjenje boca (usluge punjenja boca)
putevi (postavljanje slojeva za pokrivanje na ceste)
putni čekovi (izdavanje putnih čekova)
putnici (pratnja putnicima)
putnici (prijevoz putnika)
putovanja (organizovanje putovanja)
putovanja (rezervacije za putovanja)
putujuće biblioteke (usluge putujućih biblioteka)
računovodstveni poslovi
radilište (iznajmljivanje mašina za gradilište)
radio (reklamiranje putem radija)
radio programi (emitovanje radio programa)
radio televizijski programi (montaža radio televizijskih programa)
radioaparati i televizori (iznajmljivanje radioaparata i televizora)
radiodifuzija
radioelektronsko pozivanje (usluge radioelektronskog pozivanja) [radio, telefon ili ostala elektronska
komunikaciona sredstva]
radiofonija (razonoda putem radiofonije)
radiotelefonski prijenosi
rafiniranje
rasadničari (usluge rasadničara)
rashladni uređaji (postavljanje i popravak rashladnih uređaja)
razbacivanje, vazdušo ili drugo gnojiva, i ostalih hemijskih proizvoda u poljoprivredi
razdjela [distribucija] uzoraka
razdjela novina
razdjela reklamnih materijala [letaka, prospekata, uzoraka]
razdjela reklamnih oglasa
335
37
45
39
44
35
37
39
37
36
39
39
39
39
41
35
37
35
38
41
41
38
370128
450196
390081
440185
350090
370073
390100
370109
360020
390002
390063
390050
390084
410041
350015
370020
350040
380003
410026
410025
380003
38
41
38
40
44
37
44
35
39
35
35
380028
410015
380003
400093
440094
370078
440115
350028
390088
350024
350008
razgovori (organizovanje i vođenje razgovora)
razonoda
razonoda (informacije u vezi razonode)
razonoda na brodu (usluge brodova za razonodu)
razonoda posredstvom radia
razonoda posredstvom televizije
razrada tehničkih projekata
razvijanje fotografskih filmova
rđa (obrada protiv rđe)
rđa (preventivna obrada protiv rđe) za vozila
recikliranje smeća i otpadaka
registrovanje imena domene
regulisanje autorskih prava
reklamiranje (iznajmljivanje prostora za potrebe reklamiranja)
reklamiranje on-line na informatičkoj mreži
reklamiranje putem radia
reklamiranje putem televizije
reklamna dokumentacija (uređenje reklamne dokumentacije)
reklamna pošta
reklamni filmovi (proizvodnja reklamnih filmova)
reklamni materijal (iznajmjivanje reklamnog materijala)
reklamni materijal (razdioba reklamnog materijala)
reklamni materijal (raznošenje reklamnog materijala)
reklamni oglasi (širenje reklamnih oglasa)
reklamni tekstovi (objavljivanje reklamnih tekstova)
reklamni tekstovi (uređenje reklamnih tekstoa)
reklmiranje dopisnim putem
rekreacija (obavijesti u svezi rekreacije)
religiozni odgoj
religiozni sastanci (organizovanje religioznih sastanaka)
reportaže (fotografske reportaže)
reporterske usluge
restaurisanje muzičkih instrumenata
41
41
41
39
41
41
42
40
37
37
40
45
42
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
41
41
45
41
41
37
336
410044
410004
410050
390011
410015
410031
420061
400023
370037
370082
400068
450213
420015
350070
350084
350040
350044
350027
350021
350104
350035
350024
350008
350008
350038
350099
350077
410064
410080
450184
410100
410103
370127
restaurisanje umjetničkih djela
restorani sa samoposluživanjem
restorani za brzo i stalno posluživanje [snek-barovi]
rezanje tkanine
rezbarenje [graviranje]
rezervisanje hotela
rezervisanje mjesta za priredbe
rezervisanje mjesta za putovanje
rezervisanje pansiona
rezervisanje privremenog smještaja
riječni transport
riznice (održavanje i popravak riznica)
ronilačka zvona (iznajmljivanje ronilačkih zvona)
ronjenje (iznajmljivanje ronilačke opreme)
rublje (bijeljenje rublja)
rublje (peglanje rublja)
rublje (pranje rublja)
rušenje građevinskih objekata
sajmovi (organizovanje sajmova u komercijalne ili reklamne svrhe)
saloni (frizerski saloni)
saloni za uljepšavanje
sanatoriji (usluge sanatorija)
saopštenja (prepisi, saopštenja)
sastavljanje materijala po narudžbini [za treće osobe]
sateliti (lansiranje satelita za druge)
sateliti (prijenos putem satelita)
satiniranje krzna
saune (usluge sauna)
savjeti o gradnji
savjeti o intelektualnoj svojini
savjeti o organizaciji i vođenju poslova
savjeti u vezi intelektualne svojine
savjeti u vezi štednje energije
37
43
43
40
40
43
41
39
43
43
39
37
39
41
37
37
37
37
35
44
44
44
35
40
39
38
40
44
42
42
35
45
42
337
370126
430107
430108
400021
400035
430105
410078
390056
430104
430162
390037
370018
390078
410065
370010
370079
370056
370036
350082
440034
440020
440106
350045
400083
390095
380035
400071
440200
420036
420172
350018
450206
420207
savjetovanje (stručno savjetovanje o poslovima)
savjetovanje o farmaciji
savjetovanje o finansijskim pitanjima
savjetovanje o kompjuterima
savjetovanje o osiguranju
savjetovanje o osoblju
savjetovanje o sigurnosti
savjetovanje u vezi zaštite okoline
scenarijumi (izrada scenarijuma)
sedlarski radovi
sefovi (iznajmljivanje sefova)
sekretarske usluge (sekretarske usluge)
selidba (usluge preseljenja)
seminari (organizovanje i vođenje seminara)
servisne stanice
sigurnosne blagajne [sefovi] (odlagnanje u sigurnosne blagajne)
sigurnost (savjetovanje o sigurnosti)
simpozijumi (organizacija i vođenje simpozijuma)
simpozijumi (organizovanje i vođenje simpozijuma)
sinhronizacija
sistematizovanje podataka za središnju kartoteku
skafanderi [teški] (iznajmljivanje skafandera)
skela (prijevoz skelom)
skele (postavljanje skela)
skladišta (iznajmljivanje skladišta)
skladišta (postavljanje i popravak skladišta)
skladištenje
skladištenje (fizičko) elektronski sačuvanih podataka i dokumenata
skladištenje (informacije u svezi skladištenja)
skladištenje brodova
skupljanje priloga
skupljanje za dobrotvorne svrhe
slobodno vrijeme (usluge za ispunjavanje slobodnog vremena)
35
44
36
42
36
35
45
42
41
40
45
35
39
41
37
36
45
41
41
41
35
39
39
37
39
37
39
39
39
39
36
36
41
338
350062
440154
360054
420141
360055
350019
450117
420178
410089
400051
450215
350072
390065
410070
370083
360022
450117
410072
410072
410079
350081
390079
390016
370093
390035
370041
390034
390094
390076
390071
360023
360015
410014
smeće (spaljivanje smeća)
smeće (uništavanje smeća)
smeće i otpaci (recikliranje smeća i otpadaka)
smetnje (uklanjanje smetnji električnih instalacija)
smještaj (agencije za izdavanje smještaja) [hoteli, pansioni]
smještaj (iznajmljivanje privremenog smještaja)
snijeg (proizvodnja vještačkog snijega)
snimanje na videotrake
solarijumi (usluge solarijumi)
spaljivanje smeća
spašavanje (službe za spašavanje)
spašavanje (usluge spašavanja brodova)
spašavanje u podmorju
sponzori (traženje sponzora)
sporovi (usluge alternativnog rješavanja sporova)
sportska oprema (stavljanje na raspolaganje sportske opreme)
sportska takmičenja (mjerenje vremena na sportskim takmičenjima)
sportska takmičenja (organizovanje sportskim takmičenjima)
sportska usavršavanja (sportski kampovi za usavršavanje u sportu)
sportske oprema (iznajmljivanje sportske opreme osim vozila)
sredstva (osnivanje obrtnih sredstava)
stabla u šumi (procjena stabala u šumi)
stadioni (iznajmljivanje stadiona)
staklo (duvanje stakla)
stanarine (naplata stanarina)
stanice (servisne stanice)
stanovi (iznajmljivanje stanova)
stanovi (usluge čuvanja stanova u odsutnosti vlasnika)
starije osobe (ustanove za smještaj starijih osoba) [starački domovi]
starine (procjena starina)
statistički podaci (izrada statističkih podataka)
stenografske usluge
stilsko domaćinstvo (popravak stilskog namještaja)
40
40
40
37
43
43
37
41
44
40
39
39
39
35
45
41
41
41
41
41
36
36
41
40
36
37
36
45
43
36
35
35
37
339
400106
400105
400068
370117
430004
430028
370123
410106
440201
400106
390057
390015
390085
350102
450214
410035
410073
410059
410071
410066
360016
360105
410067
400062
360063
370083
360035
450197
430013
360051
350100
350043
370092
stručne poslovne konzultacije
struganje [poliranje]
studio za snimanje (usluge studija za snimanje)
sudske istrage
suncobrani (popravljanje suncobrana)
suvo čišćenje
svečana odjeća (iznajmljivanje svečane odjeće)
šivanje
šivenje
štampa (praćenje štampe)
štampa (usluge pregleda štampe)
štampanje (ofset-štampanje)
štampanje na svili [serigrafija]
štamparstvo
štavljenje kože
štedionice [usluge štedionica]
štednja energije (savjeti u vezi štednje energije)
štetočine (uništavanje štetočina osim u poljoprivredi)
štetočine (uništavanje životinjskih štetočina u poljoprivredi)
taksi-usluge
tapetarski popravci
tapete (postavljanje tapeta)
tehnička kontrola automobila
tehnički projekti (razrada tehničkih projekata)
tekst (obrada teksta)
tekstil (ispitivanje tekstila)
tekstil (obrada tekstila)
tekstovi (objavljivanje tekstova) [osim u reklamne svrhe]
tekstovi (sastavljanje tekstova) [ne u reklamne svrhe]
telefaks (prijenos poruka telefaksom)
telefoni (postavljanje i popravak telefona)
telefonske komunikacije
telefonske usluge
35
40
41
45
37
37
45
37
40
35
35
40
40
40
40
36
42
37
44
39
37
37
42
42
35
42
40
41
41
38
37
38
38
340
350062
400001
410063
450210
370066
370103
450046
370075
400012
350088
350088
400113
400115
400111
400054
360041
420207
370091
440168
390058
370017
370064
420951
420061
350075
420109
400058
410016
410184
380026
370084
380010
380009
telefonski odgovori (usluge telefonskih odgovora) za odsutne pretplatnike
telegrafske komunikacije
telegrafske usluge
telegrami (pošiljka telegrama)
telegrami (prijenos telegrama) [telegrama]
telekomunikacije (informacije o telekomunikacijama)
telekomunikacije (usluge telekomunikacionog rutera)
telekomunikacione usluge za treće (pretplata na telekomunikacione usluge za treće)
telekomunikaciono priključenje na svjetsku informatičku mrežu
teleks (usluge teleksa)
telemarketing (usluge telemarketinga)
telemedicina (usluge telemedicine)
televizija (emitiranje televizijskih programa)
televizija (razonoda na televiziji)
televizijski programi (emitiranje televizijskih programa)
televizijski programi (montaža radio i televizijskih programa)
televizijsko reklamiranje
televizori (iznajmljivanje televizora i radioaparata)
terapeutske usluge
teretni vagoni (lociranje teretnih vagona pomoću kompjuteri)
tetoviranje
timarenje životinja [pranje i njegovanje]
titlovanje filmova
tkačke usluge [tkanje]
tkanina (skupljanje tkanine pranjem)
tkanine (bojanje tkanina)
tkanine (obrada tkanina protiv gužvanja)
tkanine (obrada tkanina protiv moljaca)
tkanine (valjanje tkanina)
tkanine (vatrostalna obrada tkanina)
toplice (usluge toplica)
trajektni prijevoz
tramvajske usluge
341
35
38
38
38
38
38
38
35
38
38
35
44
38
41
38
41
35
41
44
35
44
44
41
40
40
40
40
40
40
40
44
39
39
350074
380008
380007
380002
380006
380027
380038
350094
380037
380011
350107
440198
380005
410031
380005
410026
350044
410025
440205
350034
440197
440131
410093
400046
400069
400060
400038
400059
400120
400037
440202
390036
390059
transakcije (financijske transakcije)
travnjaci (održavanje travnjaka)
traženje nafte
traženje nestalih osoba
treniranje [fizička vježba]
trgovački poslovi (procjene trgovačkih poslova)
tržište (proučavanje tržišta)
tržište (traženje tržišta)
tumačenje govora pokreta
turističke agencije (usluge turističkih agencija) [osim rezerviranja hotela i pansiona]
turističke posjete
turske kupke
ukop mrtvaca
ulaganje sredstava
ulaznice za priredbe (agencije za ulaznice za priredbe) [razonoda]
ulošci s tonerom za štampače (usluge zamjene uložaka s tonerom za štampače)
umjetnička djela (procjena umjetničkih djela)
umjetnička djela (utvrđivanje izvornosti umjetničkih djela)
umjetnički poslovi (profesionalno upravljanje umjetničkim poslovima)
umnožavanje isprava
umotavanje robe
uništavanje korova
uništavanje štetočina [osim u poljoprivredi]
unutrašnje uređenje [dekoracija]
uokvirivanje umjetničkih djela
upravljanje građevinskim objetima
upravljanje imovinom
upravljanje nekretninama
upustva [informacije] o prijevozu
urarstvo, časovničarstvo (održavanje i popravak svih vrsta satova)
urbanističko planiranje
uređaji za grijanje (iznajmljivanje rezervnih uređaja za grijanje)
uređenje izloga
342
36
44
42
45
41
35
35
35
41
39
39
44
45
36
41
37
36
42
35
35
39
44
37
42
40
36
36
36
39
37
42
40
35
360023
440148
420095
450053
410189
350032
350031
350051
410105
390001
390025
440019
450056
360017
410183
370130
360052
420132
350079
350026
390086
440171
370091
420048
400084
360033
360030
360032
390077
370051
420192
400119
350046
usluge depozita u sefovima
usluge farbanja
usluge fondova uzajamne pomoći
usluge pilana, strugarske usluge
ustanove za oporavak
ustanove za smještaj starijih osoba [starački domovi]
ustupanje licenci za softvere [pravne usluge]
usvajanje (agencije za usvajanje)
utjerivanje dugovanja (agencije za utjerivanje dugovanja)
uvoz-izvoz (agencije za uvoz-izvoz)
uzgoj životinja
uzorci (razdjela uzoraka)
uzorci (štampanje uzoraka)
vađenje rude
vagoni (iznajmljivanje teretnih vagona)
valjanje metala
valjanje tkanina
vazduh (osvježavanje vazduha)
vazduh (pročišćavanje vazduha)
vazduh (uklanjanje mirisa iz vazduha [dezodoriranje])
vazdušni prijevoz
veb serveri (iznajmljivanje veb servera)
veterinarske usluge
vezanje
videotrake (iznajmljivanje videotraka)
videotrake (montaža videotraka)
videotrake (proizvodnja filmova na videotrakama)
videotrake (snimanje na videotrake)
vijenci od cvijeća (izrada vijenaca od cvijeća))
vijesti (agencije za vijesti)
vizažisti (usluge vizažista)
vjenčanja (planiranje i organizovanje vjenčanja)
vještačenja (geološka vještačenja [ekspertize])
36
40
36
40
44
43
45
45
36
35
44
35
40
37
39
40
40
40
40
40
39
42
44
40
41
41
41
41
44
38
44
45
42
343
360022
400056
360109
400050
440043
430013
450212
450193
360009
350005
440009
350028
400022
370107
390046
400040
400120
400082
400003
400081
390004
420205
440111
400063
410069
410090
410074
410106
440037
380012
440203
450217
420062
vještačenja [ekspertize] naftnih izvora
vještačenja [inženjerske usluge]
voće (gnječenje voća)
voda (dovod vode)
voda (isporuka vode)
voda (obrada vode)
vođenje informatičkih kartoteka
vođenje knjiga
vođenje poslova (pomoć u vođenju poslova)
vođenje poslova (savjetovanje o vođenju poslova)
vođenje poslova (usluge savjetovanja u svezi vođenja poslova)
vođenje poslova poslovni za sportiste [poslovni menadžment]
vodoinstalaterski radovi
vozači (usluge vozača)
vozila (čišćenje vozila)
vozila (iznajmljivanje vozila)
vozila (održavanje vozila)
vozila (podmazivanje vozila)
vozila (poliranje vozila)
vozila (pomoć pri kvaru vozila) [popravak]
vozila (pranje vozila)
vozila (zaštita vozila od rđe)
vozila hitne pomoći (prijevoz vozilima hitne pomoći)
vozila u kvaru (vuča vozila u kvaru)
vrijednosni bonovi (izdavanje vrijednosnih bonova)
vrijednosti (depoziti vrijednosti)
vrijednosti (prijevoz vrijednosti)
vuča [teglenje]
vulkanizacija [obrada materijala]
vulkaniziranje gumenih točkova [poprak]
vuna (obrada vune)
vuna (procjena kvalitete vune)
WEB stranice (kreiranje i održavanja WEB stranica za druge)
42
42
40
39
39
40
35
35
35
35
35
35
37
39
37
39
37
37
37
37
37
37
39
39
36
36
39
39
40
37
40
42
42
344
420063
420193
400032
390003
390030
400025
350061
350015
350001
350020
350048
350105
370071
390074
370087
390044
370085
370049
370072
370089
370055
370082
390006
390007
360065
360066
390062
390054
400101
370113
400039
420214
420199
zabavni parkovi [cirkusi]
zajam na temelju zaloga
zajmovi
zakivačke usluge
zakup [vrsta iznajmljivanja dobara za profesionalne potrebe, koja temeljem ugovora mogu postati
vlasništvo iznajmitelja] [lizing]
zakup broda za prijevoz tereta i putnika
zakup nekretnina (davanje u zakup nekretnina) [lizing]
zalog (davanje zajma uz zalog)
zamjena guma
zamrzavanje namirnica
zapošljavanje (usluge ureda za zapošljavanje)
zapošljavanje lica
zaštita građana
zaštita od informatičkih virusa
zaštita okoline (istraživanaj u vezi zaštite okoline)
zaštita okoline (savjetovanje u vezi zaštite okoline)
zaštite gradjevina od vlage [izgradnja]
zavarivanje
zbrinjavanje siromašnih [ustanove za prihvat siromašnih]
zdravstvene usluge
zdravstveni centri
zdravstveni klubovi (usluge zdravstvenih klubova) [održavanje zdravlja i fizičke forme]
zemljište (mjerenje zemljišta)
zgrade (čišćenje zgrada) [vanjskih površina]
zgrade (unutrašje čišćenje zgrada)
zidanje ciglom
zidarski radovi
zlato (oblaganje zlatom)
zoološki vrtovi [usluge zoloških vrtova]
zubar-protetičar (usluge zubara protetičara)
zubarstvo
zvučni snimci (iznajmljivanje zvučnih snimaka)
345
41
36
36
37
410003
360031
360024
370081
36
39
36
36
37
40
35
35
45
42
42
42
37
40
44
44
44
41
42
37
37
37
37
40
41
40
44
41
360042
390039
360004
360040
370077
400117
350012
350068
450099
420206
420208
420178
370042
400011
440147
440060
440209
410054
420079
370112
370009
370101
370059
400085
410033
400102
440113
410018
željeznica (prijevoz željeznicom)
životinje (kroćenje životinja)[dresiranje]
životinje (pansioni za životinje)
životinje (pranje i njegovanje životinja)
životinje (timarenje životinja) [pranje i njegovanje]
životinje (uzgoj životinja)
životno osiguranje (potpisivanje polisa za osiguranje života)
39
41
43
44
44
44
36
346
390018
410005
430134
440173
440131
440009
360044
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
1 897 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content