close

Enter

Log in using OpenID

ALUMIL S.A. - M940 MINI Series

embedDownload
PROFILE
Profile NUMBER
Weight Gr/m
M 977
591
M 947
649
X mm
Y mm
37,00
46,60
PROFILE
Profile NUMBER
Weight Gr/m
M 943
826
42,00
46,60
M 962
773
M 952
789
802
733
988
762
M 942
970
M 963
935
R = 1: 2
Profiles
44,00
56,10
37,00
75,10
42,00
58,60
M 966
M 941
44,00
56,10
49,00
71,60
M 965
M 957
X mm
Y mm
44,00
90,90
44,00
63,10
44,00
90,90
44,00
68,10
M 940 "M i n i"
M 974
770
M 975
979
1
37,00
61,00
44,00
85,60
PROFILE
Profile NUMBER
Weight Gr/m
M 953
776
M 954
979
X mm
Y mm
PROFILE
Profile NUMBER
Weight Gr/m
37,00
67,80
M 951
37,00
89,00
M 960
1055
799
M 935
1148
M 950
1248
800
1286
37,00
62,20
107,00
28,00
124,50
10,00
37,00
120,00
M 971
595
2
73,00
67,80
37,00
127,20
M 9358
M 955
X mm
Y mm
M 940 "M i n i"
Profiles
31,70
50,00
R = 1: 2
PROFILE
Profile NUMBER
Weight Gr/m
M 944
771
X mm
Y mm
45,30
61,00
PROFILE
Profile NUMBER
Weight Gr/m
M 948
549
M 949
M 964
740
497
317
229
M 945
273
42,70
42,70
45,00
40,00
40,90
61,00
M 976
M 946
X mm
Y mm
19,20
26,60
T 50
577
42,00
24,30
50,00
50,00
21,50
26,60
Supplementary Profiles
M 969
259
21,50
26,60
M 11116
184
M 956
293
M 959
1960
R = 1: 2
Profiles
33,30
26,60
M 9338
521
160,00
56,00
M 940 "M i n i"
3
15,00
20,00
24,90
60,00
W=649 gr/m
ÊÁÓÁ
FIXED FRAME ROUND
24,60
24,60
22,00
46,60
M 947
46,60
ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ
FIXED FRAME STRAIGHT
W=591 gr/m
22,00
M 977
37,00
42,00
M 957
W=733 gr/m
ÊÁÓÁ ØÇËÇ
FIXED FRAME ROUND
22,00
25,00
36,60
24,60
22,00
46,60
W=789 gr/m
71,60
ÊÁÓÁ ME ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
FIXED FRAME WITH ARMATURE
58,60
M 952
42,00
M 942
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ MIKPO
SASH ROUND SMALL
41,10
68,90
22,00
63,10
30,10
W=762gr/m
W=970 gr/m
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÃÁËÏ
SASH ROUND LARGE
22,00
90,90
M 941
57,90
49,00
44,00
44,00
4
M 940 "M i n i"
Profiles
R = 1: 1
ÖÕËËÏ ÌÉÊÑÏ ÌÅ ÅÍÓÙÌÓÔÙÌÅÍÏ
ÐÉ×ÁÊÉ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
SASH ROUND, SINGLE GLAZING, SMALL
M 943
W=826 gr/m
M 965
ÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÙ ,MIKPO
SASH OPENING OUTSIDE, SMALL
W=802
gr/m
75,10
22,00
56,10
30,10
20,00
23,10
13,00
44,00
ÖÕËËÏ ÌÅÓÁÉÏ ÌÅ ÅÍÓÙÌÓÔÙÌÅÍÏ
ÐÉ×ÁÊ ÉÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
SASH FOR SINGLE GLAZING, MEDIUM
M 963
W=935 gr/m
13,00
68,10
20,00
35,10
37,00
M 966
22,00
35,90
44,00
ÖÕËËÏ ÌÉÊÑÏ ÌÅ ÅÍÓÙÌÓÔÙÌÅÍÏ
ÐÉ×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
SASH FOR DOUBLE GLAZING, SMALL
M 962
W=773 gr/m
56,10
20,00
23,10
25,00
44,00
44,00
R = 1: 1
Profiles
M 940 "M i n i"
gr/m
90,90
ÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÙ, ÌÅÃÁËÏ
SASH OPENING OUTSIDE, LARGE
W=988
5
M 960
ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
SASH FOR SHUTTERS
W=799 gr/m
M 953
"ÔÁÕ",ÌÉÊÑÏ
"T" PROFILE, SMALL (TRANSOM)
W=776 gr/m
23,80
22,00
67,80
37,70
13,90
62,20
37,00
25,00
M 974
ÌÐÉÍÉ ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏÕ
ADJOINING PROFILE PIVOTING
37,00
61,00
W=770 gr/m
23,20
M 954
"ÔÁÕ", ÌÅÓÁÉÏ
"T" PROFILE, MEDIUM
37,00
ÖÕËËÏ ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏÕ
SASH PIVOTING
30,60
22,00
85,60
W=979 gr/m
45,00
M 975
22,00
89,00
W=979 gr/m
37,00
44,00
6
M 940 "M i n i"
Profiles
R = 1: 1
M 950
120,00
22,00
W=1286 gr/m
98,00
83,20
127,20
M 955
ÔÁMÐËÁÓ
DOOR
W=1248 gr/m
22,00
"ÔÁÕ", ÌÅÃÁËÏ
“T" PROFILE, LARGE
37,00
37,00
M 951
W = 1055 gr/m
23,80
22,00
67,80
"ÔÁÕ" ÌÉÊÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ
SPECIAL "T" PROFILE
73,00
R = 1: 1
Profiles
M 940 "M i n i"
7
M 944
ÌÐÉÍÉ ÊÁÌÐÕËÏ
ADJOINING PROFILE
W=771 gr/m
45,30
61,00
M 941
M 941
M 964
ÌÐÉÍÉ ÉÓÉÏ
ADJOINING PROFILE
W=740 gr/m
40,90
61,00
M 941
M 941
M 959
ÅÍÉÁÉÁ ÊÁÓÁ
22,00
34,00
34,00
160,00
8
M 940 "M i n i"
Profiles
R = 1: 1
56,00
SINGLE BLOCK FIXED FRAME FOR GLAZING & SHUTTERS
W=1960 gr/m
M 9358
ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÏ ,10÷éë
FILLER PROFILE 10mm
M 935
ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏ ÃÉÁ ÃÁËÏÍÁÊÉ
“T“ PROFILE FOR SHUTTERS
107,00
15,90
W=800 gr/m
W=1148 gr/m
M9338
124,50
M 971
M 9338
25,00
28,00
M 9338
15,00
ÃÁËÏÍÁÊÉ “ALUMIL”
BLIND “ALUMIL”
W=521 gr/m
60,00
24,90
10,00
M 11116
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ
DRIP
15,20
20,00
W=184 gr/m
15,00
R = 1: 1
Profiles
M 940 "M i n i"
9
M 949
ÊÏËÙÍÁ ÃÙÍÉÁÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ, 135o
135 CORNER COLUMN
M 948
W=549 gr/m
ÊÏËÙÍÁ ÃÙÍÉÁÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ, 90
90o CORNER COLUMN
42,70
W=497 gr/m
42,00
22,30
M 947
M 947
M 947
M 947
M 946
ÐÇ×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
GLASS HOLDER
FOR DOUBLE GLAÆING
W=229 gr/m
ÐÇ×ÁÊÉ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
GLASS HOLDER
FOR SINGLE GLAZING
W=273 gr/m
13,00
22,00
22,00
28,00
M 945
21,50
19.20
M 941
M 941
M 969
M 956
W = 293 gr/m
ÐÇ×ÁÊÉ “ÊÁËÕÐÔÑÁ”
FINISHING CÁP FOR FIXED FRAME
ÐÉ×ÁÊÉ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
GLASS HOLDER
FOR SINGLE GLAZING
W=259 gr/m
13,00
22,00
22,00
33,50
21,50
M 941
33,30
M 947
10
M 940 "M i n i"
Profiles
R = 1: 1
ÐÑÏÖÉË ÃÙÍÉÁÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ
PROFILE FOR ADJUSTABLE CORNER COLUMN
M 976
W=317 gr/m
M 946
M 947
24,30
42,00
M 946
T 50
M 947
ÊÏËÙÍÁ ÃÙÍÉÁÊÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ
TUBE COLUMN
T 50
W=577gr/m
M 971
ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÏ ,10 ×ÉË.
DECORATING PROFILE
FOR ENTRANCE DOORS
W=595 gr/m
31,70
17.00
50,00
19,40
M 976
M 976
M 958
R = 1: 1
Profiles
M 940 "M i n i"
11
50,00
10,40
3
5
1, 1a
8
2, 2a
1, 1a
2, 2a
1, 1a
6
3
2, 2a
2, 2a
3
7
15
16
1, 1a
4
23
24
2, 2a
25
2, 2a
2
9
9a
11
9a
14
13
12
9
11
11
11
10, 10a
10, 10a
10, 10a
10, 10a
17
21
22
18
11
10, 10a
12
11
20
19
10, 10a
M 940 "M i n i"
Typologies
R = 1: 1
1a.
1.
42,00
8,50
42,00
5,50
28,00
MO.68
8,50 13,00
M 947
MO.69
MO.68
MO.69
20,50
M 947
M0.90.02
MS.08.02
MS.04
24,60
MS.04
24,60
MS.08.02
46,60
46,60
M0.90.02
1, 1a
1a.
1, 1a
49,00
8,50
5,50 7,00
28,00
MO.68
MO.69
46,60
M 946
M 952
22,00
M 947
MO.68
MS.04
71,60
MS.08.02
MS.04
M0.90.02
24,60
46,60
MO.69
M 946
25,00
46,60
22,00
22,00
M 946
M 945
24,60
22,00
46,60
M0.63
R = 1: 1
section 1,
1a
M 940 "M i n i"
13
1a.
1.
42,00
28,00
MO.68
5,50
8,50 13,00
M 957
MO.69
MO.68
MO.69
20,50
M 957
M0.90.02
MS.08.02
36,60
MS.08.02
22,00
58,60
M0.90.02
36,60
58,60
22,00
M 946
M 945
58,60
8,50
42,00
AL.2327
AL.2327
1, 1a
1a.
1, 1a
58,60
M 957
MO.68
MO.69
AL.2327
M 946
36,60
22,00
58,60
14
M 940 "M i n i"
section 1,
1a
R = 1: 1
2a.
2.
44,00
10,50
13,00
44,00
10,50
20,50
5,50
28,00
MO.68
MO.69
M 946
M 941
30,10
M 943
22,00
MO.69
MS.08.02
MS.04
MO.93
MS.04
41,10
81,70
M 947
M0.20
M0.20
M0.95
46,60
M0.95
81,70
M 947
74,70
56,10
MS.04
MO.63
MS.08.02
MS.04
MO.63
18,60
MO.93
M0.90
5,00
M0.90
3
2, 2a
81,70
46,60
5,00
30,10
M 952
M 941
10,50
MO.93
28,00
MO.69
M 946
M0.50
25,00
5,50
MO.63
44,00
MO.68
MS.04
MS.04
M0.95
18,60
41,10
3.
22,00
106,70
R = 1: 1
section 2,
2a, 3
M 940 "M i n i"
15
18,60
MO.68
4.
4
3
44,00
2, 2a
10,50
28,00
5,50
MO.69
MO.68
M 946
30,10
22,00
M 941
MS.04
MO.93
41,10
M 953
MS.04
22,00
30,10
MO.93
M0.20
138,00
MO.63
M0.95
5,00
M0.20
11,80
138,00
67,80
M0.95
41,10
5,00
M0.90
M 941
M 946
MO.68
16
M 940 "M i n i"
MO.69
section 4
R = 1: 1
3
5
2, 2a
5,00
5,00
30,10
M 944
M 941
MO.93
M0.95
MO.68
MO.22
MO.63
M 946
22,00
MO.69
M 946
5,00
41,10
5,50
MO.69
MS.04
MS.04
28,00
MO.68
44,00
M 941
5.
10,50
30,10
131,20
61,00
41,10
22,00
131,20
1
6
1, 1a
124,10
89,00
5,00
M 954
30,10
6.
MO.93
M0.95
M 946
MS.04
MO.69
MO.93
MO.69
M 946
22,00
39,00
41,10
22,00
124,10
R = 1: 1
section 5,6
M 940 "M i n i"
17
5,50
28,00
MO.68
44,00
MO.68
10,50
M 941
7
7.
90
1, 1a
81,70
o
46,60
5,00
30,10
M 947
10,50
M 941
M0.95
MO.63
M 947
M0.20
MO.69
44,00
28,00
MS.04
MS.04
M 948
89,30
MO.68
5,50
42,70
MO.93
M 946
MS.04
46,60
18,60
22,00
41,10
81,70
M 946
MO.69
MO.68
8,50
5,50
28,00
42,00
8.
104,00
46,60
22,30
M 947
10,50
M 941
MO.93
M0.95
MO.68
M
MS.04
7
MS.04
94
04
S.
M
MO.63
M0.20
MO.69
M 946
5,00
MO.68
18,60
22,00
41,10
86,70
MO.69
18
M 940 "M i n i"
section
7,8
R = 1: 1
44,00
1, 1a
o
28,00
135
30,10
5,50
M 949
8
5,00
8a.
8a
1, 1a
60o-180o
,50
10
,10
30
0
6,6
.95
M0
6
97
6
M
94
,00
22
.20
35,70
M0
.63
,10 0
,7
81
41
MO
T 50
,60
20,00
M 976
M 947
MS.04
46,60
102,30
18
M 946
MO.69
MO.68
8,50
28,00
5,50
42,00
R = 1: 1
section 8a
M 940 "M i n i"
19
0
MO
MO
.04
MS
M
.69
.93
7
94
.04
MS
M
,00
20
5,5
4
,00
,00
MO
1
94
44
M
.68
28
,70 5,00
81
9
57,90
109,50
5,00
46,60
M 947
MO.93
MO.68
M0.95
MS.04
28,00
5,50
44,00
10,50
M 942
M0.44
MO.69
M 946
M0.50
22,00
68,90
109,50
18,60
9a
109,50
5,00
46,60
57,90
MO.93
MO.68
MO.63
MO.69
M0.20
5,50
MS.04
28,00
M0.95
44,00
M 942
10,50
M 947
M 946
NF.7651/30
44,50
18,60
22,00
68,90
109,50
20
M 940 "M i n i"
section
9, 9a
R = 1: 1
MO.68
11.
MO.69
M 946
22,00
M 954
10a.
11
M0.90.02
MS.08.02
10
50,00
MO.41
22,00
89,00
45,00
89,00
M 971
M 958
MO.68
MO.69
MO.68
MO.69
10a
M 946
M 946
M 969
M 955
22,00
M 955
MO.68
22,00
10.
M0.90.02
R = 1: 1
section
10, 11
M 940 "M i n i"
120,00
98,00
MS.18.03
10,00
MS.18.03
10,00
MS.18.03
10,00
10,00
98,00
120,00
120,00
MS.08.02
120,00
MS.08.02
MS.18.03
21
44,00
12
10,50
28,00
MO.68
5,50
MO.69
M 946
30,10
22,00
M 941
MS.04
MO.93
41,10
5,00
M0.90
M 954
M0.95
MS.04
187,00
33,00
187,00
89,00
M0.50
MO.93
M0.20
MO.93
68,90
5,00
M0.95
M 942
22,00
57,90
M0.44
M 946
MO.68
10,50
MO.69
28,00
5,50
44,00
22
M 940 "M i n i"
section
12
R = 1: 1
13
156,10
46,60
46,60
M 947
5,00
57,90
M 947
M 942
MO.93
MO.68
M0.95
MO.69
MS.04
MS.04
MO.68
MO.63
M 946
MO.69
M0.20
M 946
NF.7651/30
44,50
22,00
24,60
18,60
22,00
68,90
156,10
14
156,10
18,60
46,60
90,90
44,50
NF.7651/30
M 947
MO.93
M 966
M0.20
MO.68
MS.04
MS.04
MO.68
MO.69
MO.69
M0.95
MO.63
M 946
M 947
M 946
22,00
R = 1: 1
24,60
section
13, 14
46,60
156,10
M 940 "M i n i"
5,00
35,90
22,00
23
17
18
20
19
18.
M 953
M 928
MO.68
MO.69
MS.34
M 946
73,00
M 956
NO.6
M 903
MS.04.01
MS.903
MS.03.30
MO.69
MO.69
MO.19
M 902
20.
M 928
NO.6
NO.6
MO.19
MO.69
M 902
73,00
MS.34
MO.19
M 904
MS.36.02
MO.19
MO.69
MO.19
M 902
24
M 940 "M i n i"
section 18,
20
R = 1: 1
17
18
20
19
19.
17.
37,00
28,00
M 902
M 928
MS.34
5,50
MO.69
MO.68
MO.69
MO.69
3,50
M 946
MS.04.01
MS.02.04
M 951
M 11116
MS.23
M 922
NO.6
NO.6
NO.6
NO.6
M 922
NO.6
NO.6
MO.19
NO.6
NO.6
M 9351
MS.08.02
NO.6
M 902
MS.34
M 951
MS.04.01
28,00
37,00
73,00
73,00
R = 1: 1
MO.69
MO.68
MO.69
MO.69
M 946
section 19,
17
M 940 "M i n i"
25
21.
21
MO.68
11
MO.69
M 946
22,00
M 966
NF.7651/30
5,00
90,90
35,90
10, 10a
46,60
191,20
191,20
M0.20
44,50
MO.63
M0.95
MO.93
M 947
18,60
18,60
MS.04
MO.63
M 947
M0.95
5,00
MS.04
22,00
30,10
MO.93
41,10
M0.20
46,60
MS.04
M 946
M 941
MO.68
MO.69
44,00
10,50
26
M 940 "M i n i"
28,00
section
5,50
21
R = 1: 1
22.
22
MO.68
MO.69
11
M 946
22,00
M 966
NF.7651/30
M0.95
61,00
186,80
5,00
186,80
M0.20
44,50
MO.63
5,00
90,90
35,90
10, 10a
MO.93
35,90
90,90
5,00
M 964
22,00
M0.44
M 946
M 966
MO.68
MO.69
44,00
10,50
R = 1: 1
section
22
28,00
M 940 "M i n i"
5,50
27
23
24
23.
137,20
5,00
85,60
M 947
M 975
M0.20.2
MO.93
28,00
MO.68
M0.20
M 974
18,60
MO.69
AL.2327
5,50
MS.04
MO.63
M0.95
44,00
MO.93
10,50
46,60
M 946
5,00
61,00
30,60
22,00
137,20
24.
137,20
5,00
46,60
85,60
M 947
M0.95
M0.20
MO.63
M 974
18,60
5,00
61,00
MO.69
AL.2327
5,50
28,00
MS.04
MO.68
44,00
M0.20.2
MO.93
10,50
M 975
MO.93
M 946
30,60
22,00
137,20
28
M 940 "M i n i"
section
23, 24
R = 1: 1
25
25.
44,00
28,00
10,50
5,50
MO.69
MO.68
22,00
M 975
M 946
85,60
30,60
M0.90
137,20
MO.63
5,00
AL.2327
M0.20
61,00
5,00
M0.20.2
137,20
M0.95
MO.93
M 947
46,60
M 974
MS.04
18,60
MS.08.02
R = 1: 1
section
25
M 940 "M i n i"
29
26
26.
90,20
62,20
28,00
M0.50
M 9338
M 9338
AL.2327
M 960
AT.219
M 959
MO.93
10,50
M 959
M0.95
44,00
28,00
MS.04
MO.68
MO.69
M0.50
5,50
AT.219
M 946
28,00
41,10
91,10
30
22,00
M 940 "M i n i"
section 26
R = 1: 1
27
27.
M 9338
44,00
28,00
5,50
M 946
10,50
M 9338
MO.68
MO.69
30,10
M 941
M0.90
5,00
62,20
M 960
M0.20
56,00
M 959
AT.219
M0.95
AT.219
28,00
MO.93
MS.04
MO.93
91,10
90,20
AL.2327
R = 1: 1
section 27
M 940 "M i n i"
31
MO.63
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 966
M 963
M 943
M 942
M 941
M 940
M 977
M 947
M
A
Y
18,60
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
A=Õ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH) Þ (or)
A Y
18,60
- 37,2 mm
A=M+12
mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 966
M 963
M 943
M 942
M 941
M 940
M 977
M 947
M
5,00
A
18,60
A
Y
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
A=
Õ - 42,2 mm
2
Þ (or)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
A = Õ - 37,2 mm
Þ (or)
32
A=
M+7mm
2
A=M+12
M 940 "M i n i"
mm
18,60
MOÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 943
M 963
M 941
M 966
M 942
M 957
MA Y
M
A
Y
30,60
30,60
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OR WIDTH OF SASH)
A = Õ - 61,2
Þ (or)
A= M + 12
mm
mm
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ - ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 957
M 943
M 963
M 941
M 966
M 942
M
5,00
30,60
A
A
30,60
Y
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
(WIDTH OF SASH)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
(HEIGHT OF SASH)
M 940 "M i n i"
A = Õ - 66,2
2
A = Õ - 61,2
mm
mm
Þ (or)
Þ (or)
33
A=
M+7mm
2
A = M+12 mm
ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏ
PIVOTING WINDOW
M 977
M 940
M 947
46,60
5,00
B
M 975
M 974
M
A
Y
B = Õ - 103,2
Â=Ì-54
M
B
A Y
mm
mm
34
M 940 "M i n i"
18,60
24,60
51,60
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ M 975
(HEIGHT/WIDTH OF SASH M 975)
A = Õ - 37,2 mm
mm
Á=Ì+12
18,60
ÕØÏÓ Þ ÐËÁÔÏÓ ÌÐÉÍÉÏÕ M 974
(HEIGHT/WIDTH OF SASH M 974)
18,60
51,60
18,60
24,60
24,60
ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
SINGLE LEAF CASEMENT/ TILT-N-TURN WINDOW
M 947, M 940
(
)
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
ARMORTURE
SINGLE GLAZING )
M 941, M 943
M 947, M 940
H YK
M 941, M 943
M 947, M 940
M 941, M 943 ( ÌÏÍÇ ÕÁËÙÓÇ
M 941, M 943
ÅÎÙ
EXTERIOR
ÌÅÓÓÁ
INTERIOR
M 947, M 940
ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÏØÇ
EXTERIOR ELEVATION
P
W1
W
ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
SINGLE CASEMENT/ HOPPER WINDOW
ÊÁÓÁ
FRAME
ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÑÏÖÉË
PROFILE NUMBER
M 947
M 940
MS.04
Þ (or) AL.2327
MO.95
MO.93
MS.08.02
M 941
Þ (or)
M 943
M 946
MS.04
Þ (or)
MO.44
MO.93
MO.68.3
MO.69
MO.20
ERT.500101
ERT.500301
Þ (or)
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÊÁÓÁÓ
ACCESSORIES
FOR THE FRAME
ÖÕËËÏ
SASH
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÖÕËËÏ
ACCESSORIES
FOR THE SASH
ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
TILT & TURN
Þ (or)
ÊÁÓÁ
( Þ (or) M 957, M 977 )
ÊÁÓÁ ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 23 X 26mm
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
MO.18.31
LAW.043
MO.29
Þ (or) MO.22.01
FIXED FRAME
FRAME WITH ARMATURE
2Ç+2W
2Ç+2W
(m)
(m)
JOINT CORNER 11 X 26mm
JOINT CORNER 23 X 26mm
CENTRAL RUBBER SEAL
4 ôì÷.
4 ôì÷.
2Ç+2W
2Ç+2W
2 ôì÷.
(ea.)
(ea.)
(m)
(m)
(ea.)
EPDM
PVC
NÅÑÏ×ÕÔÇÓ
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
DRAIN COVER
ÖÕËËÏ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
ÖÕËËÏ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
ÐÇ×ÁÊÉ
Þ (or)
Þ (or)
M 942
M 963
SASH DOUBLE GLAZING
SASH SINGLE GLAZING
GLASS HOLDER
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
JOINT CORNER 11 X 26mm
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 38 X 26mm
JOINT CORNER 38 X 26mm
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
EPDM
Or PVC
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ “ÓÕÑÔÁÑÙÔÏ”
INSERTED EXTERNAL RUBBER SEAL GLAZING
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ
PRESS-IN INTERNAL RUBBER SEAL GLAZING
ÃÙÍÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ "GLOBO" ÁÍÁÊËÉÓÇÓ
ÌÇ×/ÓÌÏÕ ERRETI
ÌÐÑÁÔÓÏ 300 mm
ERT.500302 ÌÐÑÁÔÓÏ 460 mm
ERT.500200
ERT.500401
ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ
OPENING WINDOW
ÐÏÓÏÔÇÔÁ
QUANTITY
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
DESCRIPTION
ÂÁÓÉÊÏ ÓÅÔ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ
PLASTIC ALIGNMENT CORNER
HANDLE ”GLOBO” FOR
TILT-N-TURN MECHANISM
(m)
(m)
2P+2K
4 ôì÷.
(m)
SCISSOR HINGES 300mm
SCISSOR HINGES 460mm
BASIC SET TILT & TURN
1 óåô
MO.31 “
* NOTE: (ea. = each) (m = meters) (pr. = pair)
M 940 "M i n i"
2Õ+2W1
2P+2K
1 ôì÷.
1 ôì÷.
1 ôì÷.
HINGE,SET, MECHANICAL
TILT-N-TURN, 70K LOAD
OR IN CASE OF SIMPLE OPENING WINDOW USE
HANDLE CASEMENT
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ "LAVAAL" ËÅÕÊÇ
W I N D O W, W H I T E
PLASTIC CARRIAGE FOR LATCH
ÐËÁÓÔÉÊÇ ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÍÔÉÆÁÓ "LAVAAL"
ASSEMBLY WITH MO.18.31
END PIECES FOR LATCH
ÔÅËÅÉÙÌÁÔÁ ÍÔÉÆÁÓ KAI
ÖÙËÉÅÓ”
ASSEMBLY WITH MO.18.31
CENTRAL LATCH KIT
ÓÕÑÔÇÓ ÄÉÖÕËËÏÕ
CASEMENT WINDOW
ÓÅÔ ÌÅÍÔÅÓÅ ÌÇ×/ÓÌÏÕ ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
ERRETI 70 Kgr ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÔÙÍ ÌÏ.50
Ç ÃÉÁ ÁÐËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ
2Õ+2W1
(m)
2Õ+2W1
(m)
2P+2K
(m)
(ea.)
4 ôì÷.
(ea.)
4 ôì÷.
35
(ea.)
1 óåô
(ea.)
(ea.)
(ea.)
set
set
1 ôì÷.
(ea.)
1 æåõãïò.
1 óåô
1 óåô
(pr.)
(set)
(set)
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
DOUBLE LEAF OPENING CASEMENT WINDOW
M 947, M 940(
M 941, M 943
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
W/ ARMATURE
SINGLE GLAZING
SINGLE GLAZING
M 941, M 943
M 941, M 943
M 941, M 943
P
W1
M 947
Þ(or)
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÊÁÓÁÓ
ACCESSORIES
FOR THE FRAME
ÖÕËËÏ
SASH
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÖÕËËÏÕ
ACCESSORIES
FOR THE SASH
ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ
OPENING WINDOW
ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
TILT & TURN
M 940
KYH
ÅÎÙ
EXTERIOR
ÌÅÓÓÁ
INTERIOR
ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÏØÇ
EXTERIOR ELEVATION
P
W2
W
ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
ÊÁÓÁ
ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÑÏÖÉË
PROFILE NUMBER
G
M 941, M 943
M 947, M 940
FRAME
M 947, M 940
M 941, M 943
M 944
M 941, M 943
M 947, M 940
)
M 941, M 943 ÌÏÍÇ ÕÁËÙÓÇ
ÌÏÍÇ ÕÁËÙÓÇ
DOUBLE OPENING CASEMENT WINDOWS
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
DESCRIPTION
ÊÁÓÁ
ÐÏÓÏÔÇÔÁ
( Þ(or) M 957, M 977 )
ÊÁÓÁ ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
FIXED FRAME
FRAME WITH ARMATURE
MS.04
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
JOINT CORNER 11 X 26mm
Þ(or)
AL.2327 ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 23 X 26mm
JOINT CORNER 23 X 26mm
MO.95
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
CENTRAL RUBBER SEAL
EPDM
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
SMALL RUBBER SEAL
MO.93
MO.60 RUBBER SEAL
or PVC
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
NÅÑÏ×ÕÔÇÓ
DRAIN COVER
MS.08.02
ÖÕËËÏ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ ( Þ(or) M 942 )
SASH DOUBLE GLAZING
M 941
Þ(or)
SASH SINGLE GLAZING
M 943 ÖÕËËÏ ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ (Þ(or) M 963 )
GLASS HOLDER
ÐÇ×ÁÊÉ
M 946
ADJOINING PROFILE
ÌÐÉÍÉ ( Þ(or) M 964 )
M 944
CORNER WIDTH 26mm
MS.04
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 26mm
EPDM
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
SMALL RUBBER SEAL
MO.93
MO.60 RUBBER SEAL
or PVC
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÕÑÔÁÑÙÔÏ
INSERTED EXTERNAL RUBBER SEAL GLAZING
MO.68.3
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ
MO.69
PRESS-IN INTERNAL RUBBER SEAL GLAZING
PLASTIC ALIGNMENT CORNER
MO.20
ÃÙÍÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
HINGE, SIMPLE
MO.50
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÁÐËÏÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ Þ(or) MO.54
COVER, WATERPROOF FOR
MO.97
ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÌÐÉÍÉ Ì 944
ADJOINING PROFILE M 944
HANDLE CASEMENT
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ "LAVAAL" ËÅÕÊÇ
MO.18.31
W I N D O W, W H I T E
PLASTIC CARRIAGE FOR LATCH
ÐËÁÓÔÉÊÇ ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÍÔÉÆÁÓ "LAVAAL"
LAV.043
ASSEMBLY WITH MO.18.31
END PIECES FOR LATCH
ÔÅËÅÉÙÌÁÔÁ ÍÔÉÆÁÓ KAI MO.31 ÖÙËÉÅÓ
MO.29
ASSEMBLY WITH MO.18.31
CENTRAL LATCH KIT
Þ(or) MO.22.01 ÓÕÑÔÇÓ ÄÉÖÕËËÏÕ
CASEMENT WINDOW
HANDLE "GLOBO"
ERT.500101 ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÁÍÁÊËÉÓÇÓ (ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ "GLOBO" ìç÷/óìïõ ERRETI)
T I LT - N - T U R N
LATCH KIT, BASIC HARDWARE
ERT.500200 ÂÁÓÉÊÏ ÓÅÔ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ
S E T F O R T I LT - N - T U R N
ERT.500301 ÌÐÑÁÔÓÏ 300 mm Þ
SCISSOR HINGES 300mm
ERT.500302 ÌÐÑÁÔÓÏ 460 mm
SCISSOR HINGES 460mm
HINGE, SET, MECHANICAL
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÌÇ×/ÓÌÏÕ ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
ERT.500401 ÓÅÔ
OPENING / TILTING, 70K LOAD
ERRETI 70 Kgr ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÔÙÍ ÌÏ.50
36
M 940 "M i n i"
2Ç+2W
2Ç+2W
4 ôì÷.
4 ôì÷.
2Ç+2W
2Ç+2W
2 ôì÷.
4Õ+4W1
4Õ+4W1
4P+4K
1G
8 ôì÷.
4Õ+4W1+1G
4P+4K
(m)
(m)
(ea.)
(ea.)
(m)
(m)
(ea.)
(m)
(m)
(m)
(m)
(ea.)
(m)
(m)
4P+4K
8 ôì÷.
(m)
(ea.)
4 ôì÷.
(ea.)
1 æåõãïò.
1 ôì÷.
1 æåõãïò.
1 óåô
1 óåô
1 ôì÷.
(pr.)
(ea.)
(pr.)
(ea.)
(set)
(ea.)
1 óåô
1 ôì÷.
1 ôì÷.
1 óåô
set
(ea.)
(ea.)
set
ÐÏÑÔÁ
DOOR
M 957 , M947 , M940
ÅÎÙ
EXTERIOR
M 942
M 953, M 954
M 957 , M947 , M940
K Y
H
M 942
M 957 , M947 , M940
M 942
M 955
ÌÅÓÓÁ
INTERIOR
ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÏØÇ
EXTERIOR ELEVATION
ÐÏÑÔÁ
ÊÁÓÁ
FRAME
DOOR
ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÑÏÖÉË
PROFILE NUMBER
M 947
M 940
MS.04
Þ(or)
AL.2327
MO.95
MO.93
MS.08.02
M 942
M 946
Þ(or)
M 945
M 954
M 955
MO.44
MO.93
MO.68.3
MO.69
MO.20
LAV.506
Þ(or)
LAV.506
NF.7651/30
MS.18.03
Þ(or)
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÊÁÓÁÓ
ACCESSORIES
FOR THE FRAME
ÖÕËËÏ
SASH
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÖÕËËÏÕ
ACCESSORIES
FOR THE SASH
P
W1
W
ÐÏÓÏÔÇÔÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
QUANTITY
DESCRIPTION
( Þ(or) M 957, M 977 )
ÊÁÓÁ ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
ÊÁÓÁ
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 23 X 26mm
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
NÅÑÏ×ÕÔÇÓ
ÖÕËËÏ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
ÐÇ×ÁÊÉ (ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ)
ÐÇ×ÁÊÉ (ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ)
ÔÁÕ 89mm
ÔÁÌÐËÁÓ
FIXED FRAME
FRAME WITH ARMATURE
JOINT CORNER 11 X 26mm
JOINT CORNER23 X 26mm
CENTRAL RUBBER SEAL
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
DRAIN COVER
SASH DOUBLE GLAZING
DOUBLE GLAZING CAP
SINGLE GLAZING CAP
TEE 89mm
PANEL
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ 38 X 26mm
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÕÑÔÁÑÙÔÏ
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ
ÃÙÍÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ Þ
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÉÔÁËÉÊÏÓ
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ME ÃËÙÓÓÁ NUOVA FEB
ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ ÃÉÁ ÔÁÌÐËÁÓ Ì 955
M 940 "M i n i"
CORNER ASSEMBLY
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
2Ç+1W
2Ç+1W
2 ôì÷.
2 ôì÷.
2Ç+1W
2Ç+1W
2 ôì÷.
2Õ+2W1
2Ê+4P
2Ê+4P
1P+10mm
1P +10mm
2 ôì÷.
2Õ+1W1
(m)
(m)
(ea.)
(ea.)
(m)
(m)
(ea.)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(ea.)
(m)
RUBBER SEAL
2Ê+4P
(m)
RUBBER SEAL
PLASTIC ALIGNMENT CORNER
2Ê+4P
4 ôì÷.
2 ôì÷.
2 ôì÷.
(ea.)
(ea.)
HINGE, SIMPLE
HINGE, STANDARD
LOCK AND TONGUE
BRUSH FOR DOOR PANEL M 955
37
1 ôì÷.
2P+10mm
(m)
(ea.)
(ea.)
(m)
ÄÉÐËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÏ ÐÏÑÔÁ
EXTERIOR OPENING DOUBLE DOORS
M 957 , M947 , M940
M 966
M 966
ÌÅÓÓÁ
INTERIOR
M 953, M 954
M 953, M 954
M 955
M 955
M 957 , M947 , M940
ÅÎÙ
EXTERIOR
M 966
K Y
M 966
M 966
H G
M 957 , M947 , M940
M 966
ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÏØÇ
EXTERIOR ELEVATION
ÄÉÐËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ
ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÏ ÐÏÑÔÁ
P
W1
EXTERIOR OPENING
DOUBLE
DOORS
ÊÁÓÁ
ÐÑÏÖÉË
FRAME
PROFILE
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ACCESSORIES
ÖÕËËÁ
ÐÑÏÖÉË
SASH
PROFILE
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ACCESSORIES
ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÑÏÖÉË
PROFILE NUMBER
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
DESCRIPTION
ÐÏÓÏÔÇÔÁ
M 947
ÊÁÓÁ
Þ (or)
ÊÁÓÁ ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
( Þ (or) M 957, M 977 )
M 940
MS.04
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
Þ (or)
AL.2327 ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 23 X 26mm
MO.95
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
MO.93
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
NÅÑÏ×ÕÔÇÓ
MS.08.02
ÖÕËËÏ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
M 966
ÐÇ×ÁÊÉ
M 946
Þ (or)
M 945 ÐÇ×ÁÊÉ
Þ (or)
M 969 ÐÇ×ÁÊÉ
ÌÐÉÍÉ
M 944
ÔÁÕ 89mm
M 954
ÔÁÌÐËÁÓ
M 955
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
MO.93
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÕÑÔÁÑÙÔÏ
MO.68.3
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ
MO.69
MO.20
ÃÙÍÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
LAV.506
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ Þ
Þ (or)
LAV.506 ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÉÔÁËÉÊÏÓ
MS.18.03
ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ ÃÉÁ ÔÁÌÐËÁÓ Ì 955
NF.7651/30 ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ME ÃËÙÓÓÁ NUOVA FEB
38
W
P
W2
M 940 "M i n i"
FIXED FRAME
FRAME WITH ARMATURE
JOINT CORNER 11 X 26mm
JOINT CORNER 23 X 26mm
CENTRAL RUBBER SEAL
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
DRAIN COVER
2Ç+2W
2Ç+2W
2 ôì÷.
2 ôì÷.
2Ç+1W
2Ç+1W
2 ôì÷.
(m)
(m)
(ea.)
(ea.)
(m)
(m)
(ea.)
4Õ+2W1
4K+8P
4K+8P
4K+8P
(m)
(m)
(m)
(m)
1G
2P+10mm
2P+10mm
(m)
(m)
(m)
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
6Y+2W1
+1W+1G
RUBBER SEAL GLAZING
2P+4K
(m)
(m)
RUBBER SEAL GLAZING
2P+4K
3 ôì÷.
SASH DOUBLE GLAZING
DOUBLE GLAZING CAP
SINGLE GLAZING CAP
SINGLE GLAZING CAP
ADJOINING PROFILE
“T” PROFILE 89mm
DOOR PANEL
PLASTIC ALIGNMENT CORNER
HINGE, SIMPLE
HINGE, STANDARD
BRUSH FOR DOOR PANEL M 955
LOCK AND TONGUE
4 ôì÷.
(m)
(ea.)
(ea.)
(ea.)
4 ôì÷.
4P+20mm (m)
1 ôì÷.
(ea.)
ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÙ ÐÏÑÔÁ
EXTERIOR OPENING DOOR
M 957 , M947 , M940
M 966
ÌÅÓÓÁ
INTERIOR
FRAME
PROFILE
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ACCESSORIES
ÖÕËËÏ
ÐÑÏÖÉË
SASH
PROFILE
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ACCESSORIES
ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÑÏÖÉË
PROFILE NUMBER
ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÏØÇ
EXTERIOR ELEVATION
ÐÏÓÏÔÇÔÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
QUANTITY
DESCRIPTION
M 947
ÊÁÓÁ
Þ (or)
ÊÁÓÁ ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
M 940
MS.04
Þ (or) AL.2327
MO.95
MO.93
MS.08.02
M 966
M 946
Þ (or)
M 969
Þ (or)
M 945
M 954
M 955
MO.44
MO.93
MO.68.3
P.4
MO.20
MO.50
Þ (or)
MO.54
NF.7651/30
MS.18.03
M 955
P
W1
W
ÐÏÑÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÙ
EXTERIOR OPENING DOOR
ÊÁÓÁ
ÐÑÏÖÉË
M 953, M 954
M 957 , M947 , M940
ÅÎÙ
EXTERIOR
M 966
K Y
H
M 957 , M947 , M940
M 966
( Þ (or) M 957, M 977 )
FIXED FRAME
FRAME WITH ARMATURE
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
JOINT CORNER 11 X 26mm
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 23 X 26mm
JOINT CORNER 23 X 26mm
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
CENTRAL RUBBER SEAL
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
DRAIN COVER
NÅÑÏ×ÕÔÇÓ
ÖÕËËÏ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
SASH DOUBLE GLAZING
ÐÇ×ÁÊÉ (ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ)
DOUBLE GLAZING CAP
ÐÇ×ÁÊÉ (ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ)
DOUBLE GLAZING CAP
ÐÇ×ÁÊÉ (ÌÏÍÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ)
ÔÁÕ 89mm
SINGLE GLAZING CAP
“T” PROFILE 89mm
ÔÁÌÐËÁÓ
DOOR PANEL
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ 38 X 26mm
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÕÑÔÁÑÙÔÏ
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ
ÃÙÍÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÁÐËÏÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÁÐËÏÓ ÉÔÁËÉÊÏÓ
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ME ÃËÙÓÓÁ NUOVA FEB
ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ ÃÉÁ ÔÁÌÐËÁÓ Ì 955
M 940 "M i n i"
CORNER ASSEMBLY
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
RUBBER SEAL
RUBBER SEAL
PLASTIC ALIGNMENT CORNER
HINGE, SIMPLE
HINGE, STANDARD
LOCK AND TONGUE
BRUSH FOR DOOR PANEL M 955
39
2Ç+1W
2Ç+1W
2 ôì÷.
2 ôì÷.
(m)
(m)
(ea.)
(ea.)
2Ç+1W
2Ç+1W
2 ôì÷.
(m)
(m)
(ea.)
2Õ+2W1
2Ê+4P
(m)
(m)
2Ê+4P
2Ê+4P
(m)
(m)
1P+10mm (m)
1P+10mm (m)
2 ôì÷.
(ea.)
2Õ+1W1
(m)
2Ê+4Ô
(m)
2Ê+4Ô
4 ôì÷.
(ea.)
(m)
2 ôì÷.
(ea.)
(ea.)
2 ôì÷.
(ea.)
1 ôì÷.
2P+10mm (m)
ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ ÐÑÏÓ ÔÁ ÅÎÏ
EXTERIOR OPENING SINGLE LEAF CASEMENT/ HOPPER WINDOW
M 947, M 940
ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ ARMARTURE
M 965
M 947, M 940
H YK
M 965
M 947, M 940
M 965
M 965
ÅÎÙ
EXTERIOR
ÌÅÓÓÁ
INTERIOR
M 947, M 940
ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÏØÇ
EXTERIOR ELEVATION
P
W1
W
ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
SINGLE CASEMENT/ HOPPER WINDOW
ÊÁÓÁ
FRAME
ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÑÏÖÉË
PROFILE NUMBER
M 947
ÊÁÓÁ
( Þ (or) M 957, M 977 )
M 940 ÊÁÓÁ ÌÅ ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ
MS.04
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 11 X 26mm
Þ (or)
AL.2327 ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ23 X 26mm
ACCESSORIES
FOR THE FRAME
MO.95
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
Þ MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
MO.93
NÅÑÏ×ÕÔÇÓ
MS.08.02
ÖÕËËÏ
SASH
ÖÕËËÏ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
M 965
ÐÇ×ÁÊÉ
M 946
Þ (or)
M 945 ÐÇ×ÁÊÉ
Þ (or)
M 969 ÐÇ×ÁÊÉ
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
AL.2327
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ×ÕÔÇ 22,5 X 26mm
ÃÉÁ ÔÇÍ ÖÕËËÏ
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
MO.93
Þ
MO.60 ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
ACCESSORIES
FOR THE SASH
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÕÑÔÁÑÙÔÏ
MO.68.3
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ ÓÖÇÍÁ
MO.69
MO.20
ÃÙÍÉÁ ÐËÁÓÔÉÊÇ ÅÐÉÐÅÄÏÔÇÔÁÓ
ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ "LAVAAL" ËÅÕÊÇ
MO.18.31
OPENING WINDOW
ÐËÁÓÔÉÊÇ ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÍÔÉÆÁÓ "LAVAAL"
LAV.043
ÔÅËÅÉÙÌÁÔÁ ÍÔÉÆÁÓ KAI MO.31 ÖÙËÉÅÓ
MO.29
Þ(or) MO.22.01 ÓÕÑÔÇÓ ÄÉÖÕËËÏÕ
ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ ERT.500101
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ "GLOBO" ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÁÍÁÊËÉÓÇÓ ERRETI
TILT & TURN
ERT.500200 ÂÁÓÉÊÏ ÓÅÔ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ
ERT.500301 ÌÐÑÁÔÓÏ 300 mm Þ
Þ ERT.500302 ÌÐÑÁÔÓÏ 460 mm
ÌÅÍÔÅÓÅ ÌÇ×/ÓÌÏÕ ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
ERT.500401 ÓÅÔ
ERRETI 70 Kgr ÓÔÇ ÈÅÓÇ ÔÙÍ ÌÏ.50
Þ (or)
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÓÁ
40
ÐÏÓÏÔÇÔÁ
QUANTITY
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
DESCRIPTION
M 940 "M i n i"
FIXED FRAME
FRAME WITH ARMATURE
JOINT CORNER 11 X 26mm
JOINT CORNER 23 X 26mm
CENTRAL RUBBER SEAL
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
PLASTIC COVER, WEEP HOLE
SASH DOUBLE GLAZING
DOUBLE GLAZING CAP
SINGLE GLAZING CAP
SINGLE GLAZING CAP
CORNER22,5 X 26mm
SMALL RUBBER SEAL
or MO.60 RUBBER SEAL
RUBBER SEAL GLAZING
RUBBER SEAL GLAZING
PLASTIC ALIGNMENT CORNER
HANDLE CASEMENT
W I N D O W, W H I T E
PLASTIC CARRIAGE FOR LATCH
ASSEMBLY WITH MO.18.31
END PIECES FOR LATCH
ASSEMBLY WITH MO.18.31
CENTRAL LATCH KIT
CASEMENT WINDOW
HANDLE "GLOBO"
FOR TILT & TURN
LATCH KIT, BASIC HARDWARE
SET FOR SWINGING/ TILTING
SCISSOR HINGES 300mm
SCISSOR HINGES 460mm
HINGE, SET, MECHANICAL
OPENING / TILTING, 70K LOAD
2Ç+2W
2Ç+2W
4 ôì÷.
4 ôì÷.
(m)
(m)
(ea.)
(ea.)
2Ç+2W
2Ç+2W
2 ôì÷.
(m)
(m)
(ea.)
2Õ+2W1
2P+2K
(m)
(m)
(m)
(m)
2P+2K
2P+2K
4 ôì÷.
2Õ+2W1
2P+2K
(ea.)
(M)
(m)
2P+2K
4 ôì÷.
(m)
(ea.)
1 ôì÷.
1 æåõãïò.
1 óåô
1 óåô
1 ôì÷.
(ea.)
(pr.)
(ea.)
(set)
(ea.)
1 óåô
1 ôì÷.
1 ôì÷.
1 óåô
set
(ea.)
(ea.)
set
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÁÍÁÊËÕÍÏÌÅÍÏ
ACCESSORIES FOR TILT & TURN WINDOW
E R T. 5 0 1 . 0 0 0
E R T. 5 0 0 . 3 0 1
E R T. 5 0 0 . 3 0 2
E R T. 5 0 0 . 4 0 1
E R T. 5 0 0 . 2 0 0
E R T. 5 0 1 . 1 0 0
E R T. 5 0 0 . 1 0 1
E R T. 5 0 0 . 4 0 1
E R T. 5 0 1 . 1 0 0
M 940 "M i n i"
41
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ERT.500.101
ERT.500.200
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ “GLOBO”
CREMONE BOLT “ GLOBO” FOR TILT AND
TURN
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÂÁÓÉÊÏ ÓÅÔ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ
KIT BASIC HARDWARE FOR OPEN JOINT
SPACE WIDTH STANDARD
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ËÅÕÊÇ
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ERT.500.301
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
(ZC.1805)
ÌÐÑÁÔÓÏ Íï1 300 ÷éë.
ARM 300mm UNIVERSAL FOR TILT AND
TURN
ERT.500.401
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
(ZC.1806)
ÌÐÑÁÔÓÏ Íï2 600 ÷éë.
ARM 460mm UNIVERSAL FOR TILT AND
TURN
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ERT.500.302
(ZC.1800)
(ZC.1801)
ÓÅÔ ÌÅÍÔÅÓÅ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ 70 Êgr.
KIT PAIR OF HINGE 70KG OPEN
JOINT SPACE WIDTH STANDARD
ERT.500.501
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.1802)
ÓÅÔ ÌÅÍÔÅÓÅ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ 150 Kgr.
KIT PAIR OF HINGE 70-150KG
OPEN JOINT SPACE WIDTH STANDARD
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
(ZC.1378)
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ERT.500.601
ÓÅÔ ÌÅÍÔÅÓÅ ÄÅÕÔÅÑÏÕ ÖÕËËÏÕ
PAIR OF HINGES FOR SECOND LEAF-SIDE
HUNG kg70
(ZC.1804)
ERT.501.100
ERT.501.000
ÂÏÇÈÇÔÉÊÏ ÅÎÔÑÁ ÌÐÑÁÔÓÏ
ADDITIONAL ARM FOR OPEN JOINT SPACE
WIDTH EUROPEA
(ZC.1263)
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.1819)
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÅÔ ÃÉÁ ÅÎÔÑÁ ÊËÅÉÓÉÌÏ
HORIZONTAL / VERTICAL ADDITIONAL LOCK
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
(ZC.1807)
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ERT.505.200
ÁÍÔÉÊÑÕÓÌÁ ÐÉÓÙ ÊËÅÉÓÉÌÁÔÏÓ
ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÏ
CENTRE LOCK
(ZA.1791)
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÊÏÌÐÁÓÏ ÖÅÃÃÉÔÇ ËÅÕÊÏÓ
HINGE PAIR FOR TRANSOM HOPPER WINDOW
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÅRT.505.202 - ÌÁÕÑÏ
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.501.101
ERT.505.101
ÁÅÑÏÐËÁÍÁÊÉ ËÅÕÊÏ
ALUMINIUM FINGER CATCH FOR
TRANSOM HOPPER WINDOWS
ÕËÉÊÏ:
ÅRT.505.102 - ÌÁÕÑÏ
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
MÏ.90.03
MD.60.112
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ 3 ×ÉË.
PLASTIC GLAZING SPACER 3mm
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
XÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
POLYAMIDE 6.6
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ
(ÐÇ×ÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ M969)
ALUMINIUM ANGLE FOR ROUNDED GLAZING BEAD
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÌÏ.90.05
MÏ.38.28
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ 5 ×ÉË.
PLASTIC GLAZING SPACER 5mm
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
POLYAMIDE 6.6
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÑÔÇÓ ÌÅÔÁËËÉÊÏÓ
DIE - CAST ALUMINIUM
DEAD LATCH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MD.60.00
MÏ.44.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÇ
PLASTIC COVER FOR SASH ENDS
POLYAMIDE 6.6
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇ
EXTRUDED ALUM. JOINT CORNER
ÕËÉÊÏ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
MÏ.48.01
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÇ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MS.04.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇ
DIE-CAST ALUMINIUM JOINT CORNER
×ÕÔÇ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MÏ.49.02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÇ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
AT.219
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ,ÃÉÁ ÏËÅÓ
ÔÉÓ ÊÁÓÅÓ
STEEL JOINT CORNER
ÌÅÔÁËËÉÊÇ
11.23-27
MO.41.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄ. ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ Ì 9028
DIE-CAST ALUMINIUM JOINT CORNER
×ÕÔÇ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÇ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
MÏ.90.03
MD.60.112
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ 3 ×ÉË.
PLASTIC GLAZING SPACER 3mm
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
XÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
POLYAMIDE 6.6
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÃÙÍÉÁ ÊÁÌÐÕËÙÔÏÕ ÊÏÕÌÐÙÌÁÔÏÓ
(ÐÇ×ÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ M969)
ALUMINIUM ANGLE FOR ROUNDED GLAZING BEAD
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÌÏ.90.05
MÏ.38.28
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ 5 ×ÉË.
PLASTIC GLAZING SPACER 5mm
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
POLYAMIDE 6.6
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÑÔÇÓ ÌÅÔÁËËÉÊÏÓ
DIE - CAST ALUMINIUM
DEAD LATCH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MD.60.00
MÏ.44.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÇ
PLASTIC COVER FOR SASH ENDS
POLYAMIDE 6.6
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ: ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇ
EXTRUDED ALUM. JOINT CORNER
ÕËÉÊÏ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
MÏ.48.01
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÇ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MS.04.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇ
DIE-CAST ALUMINIUM JOINT CORNER
×ÕÔÇ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MÏ.49.02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÇ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
AT.219
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ,ÃÉÁ ÏËÅÓ
ÔÉÓ ÊÁÓÅÓ
STEEL JOINT CORNER
ÌÅÔÁËËÉÊÇ
11.23-27
MO.41.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄ. ÁÍÔÉÊÙÍÙÐÉÊÏÕ Ì 9028
DIE-CAST ALUMINIUM JOINT CORNER
×ÕÔÇ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÓÁÑÉÓÔÇ
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ÌV.001
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
MV.002
ÐÉÓÔÏËÉ ÊÏËËÁÓ ÁÅÑÏÓ
MAWEX
AIR-GLUE GUN
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÊÏËËÁ ÃÉÁ ÐÉÓÔÏËÉ MAWEX (öõóßããéá)
ALUMINIUM SQUARES BONDING AGENT
(CATRIDGE OF 1,4 Kg)
RAL.9010
RAL.9005
RAL.8014
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÉËÉÊÏÍÇ ÓÅ ×ÑÙÌÁÔÁ
ËÅÕÊÇ-ÄÉÁÖÁÍÇÓ-ÌÁÕÑÇ-ÊÁÖÅ
SILICONE GLAZING
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÐÑÅÛ ÇËÅÊÔÑÏÓÔÁÔÉÊÇÓ ÂÁÖÇÓ
LACK SPRAY FOR POWDER COATED
SURFACES
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MÏ.52.00
MÏ.54.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÌÁÓÊÏÕËÏ
HINGE FOR SHUTTERS
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÉÔÁËÉÊÏÓ
HINGE, STANDARD
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ - ÊÁÖÅ
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ - ÊÁÖÅ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
MÏ.55.00
MO.56.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÌÁÓÊÏÕËÏ ÔÑÉÐËÏÓ
HINGE FOR HEAVY SHUTTERS
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÌÁÓÊÏÕËÏ
HINGE FOR SMALL SHUTTERS
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ - ÊÁÖÅ
ÕËÉÊÏ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
×ÑÙÌÁ:
ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ - ÊÁÖÅ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
EV-251/9
MO.50.00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÄÉÐËÏÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ
HINGE SIMPLE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÕÑÔÇÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÓ ÄÉÖÕËËÏÕ
EXTERNAL ALUMINIUM DEAD LATCH
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ - ÊÁÖÅ
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
EV-1026
EV-355/228
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÂÇ ÓÕÑÏÌÅÍÏÕ
PULL PULLING HANDLE
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÅÎÙÈÕÑÁÓ
ALUMINIUM DOUBLE FRENCH DOOR
HANDLE
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ERT.502.001
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MONO XEÑÏÕËÉ ÅÉÓÏÄÏÕ “GLOBO”
(ËÅÕÊÏ)
LEVER HANDLE GLOBO
ÅRT.502.002 - ÌÁÕÑÏ
ERT.503.101
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.1041)
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÐËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ
CREMONE BOLT“ GLOBO”
FOR SINGLE WING
ERT.502.201
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÅÉÓÏÄÏÕ “GLOBO”
(ËÅÕÊÏ)
PAIR OF LEVER HANDLES GLOBO
ÅRT.502.202 - ÌÁÕÑÏ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÃËÙÓÓÁ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁÓ
PAIR OF CONNECTION DEVICES FOR
CREMONE BOLT ERT 503101
ÅRT.505.102 - ÌÁÕÑÏ
(ZA.1019) ERT.502.101
ÁÐÏÓÐÙÌÅÍÇ ËÁÂÇ ÃÉÁ ×ÅÑÏÕËÉ
ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ (ËÅÕÊÇ)
REMOVABLE HANDLE FOR
CREMONE BOLT GLOBO
ÅRT.500.702- ÌÁÕÑÇ
(ZC.5026 )
ERT.503.200
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÅRT.503.102- ÌÁÕÑÏ
ERT.500.701
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
(ZC.5025)
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.5006)
ÊÁËÕÐÔÑÁ ÊÕËÉÍÄÑÏÕ (ËÅÕÊÇ)
ROSE WITH HOLE FOR EURO
CILINDER PROFILE “GLOBO”
ÅRT.502.102 - ÌÁÕÑÏ
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
(ZC.1035 )
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.500.801
×ÅÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ×ÙÑÉÓ ËÁÂÇ
(ËÅÕÊÇ)
CREMONE BOLTS REMOVABLE
HANDLE “GLOBO”
ERT.500.802- MAYÑÇ
(ZC.1029)
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
×ÅÑÏÕËÉ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ ÌÅ ÊËÅÉÄÉ
(ËÅÕÊÏ)
CREMONE BOLTS WITH CYLINDER
TWO SLIDERS “GLOBO”
ERT.500.904- MAYÑÏ
ÊÉÔ ÃÉÁ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ
ÔÁÂU
MOVEMENT KIT FOR TABU
ERT.500.901
×ÅÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÌÅ ÊËÅÉÄÉ
(ËÅÕÊÇ)
CREMONE BOLTS WITH CYLINDER
ONE SLIDER “GLOBO”
ERT.500.902- MAYÑÇ
ERT.500.903
ERT.510.100
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
(ZC.1033 )
ERT.510.000
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ TABU
CREMONE BOLTS FOR OUTWARD
OPENING WINGS
(ZC.1010)
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.520.001
×ÅÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ “TENDER”
CREMONE BOLT “TENDER”
TILT AND TURN
VIV 006
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ERT.530.001
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
×ÅÑÏÕËÉ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ
ÌÐÑÏÕÔÆÉÍÏ ‘Ã’ “CREMONE BOLTS ”CORINE
ORO” IN EXTRUDED BRASS FOR SINGLE WING
ERT.520.101
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.1051)
(ZC.1001)
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÐËÇ “TENDER”
CREMONE BOLTS “TENDER”
VIV 006
ERT.530.200
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÐÏÑÔÁÓ ÌÐÑÏÕÔÆÉÍÏ
PAIR OF LEVER HANDLES “CORINE ORO” IN
EXTRUDED BRASS
ERT.530.000
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.1063 )
×ÅÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ
ÌÐÑÏÕÍÔÆÉÍÏ ‘Ã’“CREMONE BOLTS ”CORINE
ORO” IN EXTRUDED BRASS FOR TILT AND TURN
ERT.530.100
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
×ÅÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ
ÌÐÑÏÕÔÆÉÍÏ ‘Ô’ “CREMONE BOLT ”CORINE ORO”
BUTTERFLY IN EXTRUDED BRASS FOR TILT AND TURN
ERT.540.000
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
(ZC.5006)
ÄÉÐËÏ ÐÏÌÏËÏ ‘SUMO’
DOOR DOUBLE HANDLE “SUMO”
ÌÁÕÑÏ
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
(ZC.1076 )
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.540.002
XEÑÏÕËÉ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ‘SUMO’
CREMONE BOLT “SUMO” FOR TILT AND TURN
(ZC.1017 )
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.500.802- MAYÑÇ
(ZC.1108)
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÐËÇ ‘SUMO’
CREMONE BOLT “SUMO” FOR SINGLE WING
ERT.500.902- MAYÑÇ
ERT.503.109
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ‘PERLA’
CREMONE BOLT “PERLA” FOR TILT AND TURN
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ËÅÕÊÇ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.503.110
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ ‘PERLA’
CREMONE BOLT “PERLA” FOR SINGLE WING
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ËÅÕÊÇ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.500.113
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ‘MAXIMA’
CREMONE BOLT “MAXIMA” FOR TILT AND TURN
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ËÅÕÊÇ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ERT.540.101
ERT.500.111
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ ‘MAXIMA’
CREMONE BOLT “MAXIMA” FOR SINGLE WING
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ËÅÕÊÇ
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
×-360-2Á
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
×-360-4Á
ÓÙËÇÍÙÔÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÄÉÐËÏ ÌÅ ÄÕÏ ÊÁÌÐÕËÅÓ
ALUMINIUM STRAIGHT BIG HANDLE
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
×-302
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÙËÇÍÙÔÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÄÉÐËÏ ÌÅ 4 ÊÁÌÐÕËÅÓ
ALUMINIUM FOLD BIG HANDLE
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
×-202
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÅÎÙÈÕÑÁÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÌÅ ÑÏÆÅÔÅÓ
ALUMINIUM DOUBLE FRENCH DOOR HANDLE
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
SS-857
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÅÎÙÈÕÑÁÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÌÅ ÑÏÆÅÔÅÓ
ALUMINIUM DOUBLE FRENCH DOOR HANDLE
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
KA-867
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÓÕÑÏÌÅÍÏÕ
SIDE HANDLE FOR SLIDING SYSTEM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
×ÏÕÖÔÁ ÓÕÑÏÌÅÍÏÕ
SIDE HANDLE FOR SLIDING SYSTEM
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
SX-100
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ ÅËËÇÍÉÊÇ
CREMONE BOLT FOR SINGLE WING
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
KIT-AL
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÊÉÔ ÃÉÁ ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ
SX-100
LOCKING KIT FOR CREMONE BOLT SX-100
X-360-3A
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÙËÇÍÙÔÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÄÉÐËÏ ÌÅ 3 ÊÁÌÐÕËÅÓ
ALUMINIUM BIG HANDLE L SHAPED
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ
X-103
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÅV-151-216
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÃÉÁ ÅÎÙÈÕÑÁ
ALUMINIUM DOUBLE FRENCH
DOOR HANDLE
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÐËÁÊÁÓ ÃÉÁ ÅÎÙÈÕÑÁ
ALUMINIUM DOUBLE FRENCH
DOOR HANDLE
EV-633
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÄÉÐËÏ ×ÅÑÏÕËÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÃÉÁ ÌÉÊÑÁ ÐÁÑÁÈÕÑÁ
ROTARY CATCH HANDLE
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
NF.6863/5
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
NF.6862/5
ÁÍÔÉÊÑÕÓÌÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÇÓ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ
ÊÁÉ ÌÐÉËÉÁÓ
STRIKING PLATES FOR NF 7651R, NF 7751
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
NF.115/10
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
NF.6832/5
ÊÕËÉÍÄÑÏÓ 82mm
NICKEL PLATED PROFILE CILINDER 82mm
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ANTIÊÑÕÓÌÁ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ ÌÁ×ÁÉÑÙÔÇÓ
STRIKING PLATES FOR NF 7601
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
NF.7651R/30
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÁÍÔÉÊÑÕÓÌÁ ÌÅ ÃËÙÓÓÁ 35mm
STRIKING PLATES FOR NF 7651
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÌÐÉËÉÁ 30 mm
SAFETY LOCK 30mm WITH ADJUSTABLE
ROLLER
NF.7651/30
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÃËÙÓÓÁ 30 mm
SAFETY LOCK 30mm WITH REVERSIBLE
SPRING LATCH
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
NF.6360
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÅÐÁÖÇ
PAIR OF NYLON CONTACTS FOR NF 7751/35
NF.9309
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
NF.9501
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÌÐÁÑÁÓ ÐÁÍÉÊÏÕ
MECHANISM FOR PANIC BAR
NF.160/Í
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
NF.9510
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÊÕËÉÍÄÑÏÓ 86mm
NICKEL PLATED PROFILE CILINDER 86mm
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ ÌÐÁÑÁ ÐÁÍÉÊÏÕ
HORIZONTAL PANIC BAR
×ÅÉÑÏËÁÂÇ ÌÐÁÑÁÓ ÐÁÍÉÊÏÕ
HANDLE FOR PANIC BAR
NF.9530
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÊÁÈÅÔÏ ÊÉÔ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÕ ÐÁÍÉÊÏÕ
VERTICAL KIT FOR PANIC BAR
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
ÌÐ.100.07
ÌÐ.101
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÐÅÑÓÉÄÁ “ALUMIL”
SHUTTER DOWEL
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
POLYAMIDE 6.6
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ ÊÉÍÇÔÇÓ ÐÅÑÓÉÄÁÓ
“NACO” ÌÅ 7 “ÌÁÔÉÁ”
NACO ADJUSTABLE LOUVRE WINDOWS WITH CLIP
ÌÐ.102
ÌÐ.1001
TAÐÁ ÃÉÁ ÐÅÑÓÉÄÁ Ì 9343
SHUTTER DOWEL
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
TAÐÁ ÏÂÁËÉÍÁÓ
SHUTTER DOWEL
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
POLYAMIDE 6.6
ÕËÉÊÏ:
POLYAMIDE 6.6
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
LAV.117
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÌÐ.00
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ “SELVA”
ÊÏÍÔÏËÅÌÇ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
CREMONE BOLT WITH KIT FOR OUTWARD OPENING WINGS
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
ÓÐÁÍÉÏËÅÔÁ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ “BELUGA”
CREMONE BOLT “BELUGA” WITH KIT FOR OUTWARD
OPENING WINGS
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
PR.01
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÐÑÅÓÓÁÊÉ ×ÙÑÉÓ ÌÁ×ÁÉÑÉÁ
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
PR.03
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÐÑÅÓÓÁÊÉ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ
PUNCHER FOR OPENING PROFILES
ÕËÉÊÏ:
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
MS.08.01
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ ÓÕÑÏÌÅÍÏÕ
PLASTIC COVER FOR DRAINING HOLES
ÕËÉÊÏ:
POLYAMIDE 6.6
×ÑÙÌÁ:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ:
M9 4 0 “ M I N I ”
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
MO.61
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ ÌÅÃÁËÇ
SMALL RUBBER SEAL
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MO.60
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ
SMALL RUBBER SEAL
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MO.63
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
SMALL EPDM, PRESS-IN
RUBBER SEAL
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MO.93
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÐÁÔÇÔÏ
SMALL EPDM, PRESS-IN
RUBBER SEAL
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MO.95
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MO.68
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÊÅÍÔÑÉÊÏ ËÁÓÔÉ×Ï
ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
CENTRAL GASKET
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ 3 ÷éë.
RUBBER SEAL FOR GLAZING 3mm
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MO.69
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ 5 ÷éë.
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
MS.18.03
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ ÃÉÁ ÔÁÌÐËÁ
BRUSH FOR
DOOR PANEL
Á Í Ï É Ã Ï Ì Å Í Á
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 8,5 - 9 mm.
RUBBER SEAL FOR GLAZING 8,5-9mm
E Î Á Ñ Ô Ç Ì Á Ô Á-A C C E S S O R I E S
SP.1
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ8 mm.
SP.2
RUBBER SEAL FOR GLAZING 8mm
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 7,5 mm.
RUBBER SEAL FOR GLAZING 7,5mm
SP.3
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 7 mm.
RUBBER SEAL FOR GLAZING 7mm
SP.4
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 6 mm.
SP.5
RUBBER SEAL FOR GLAZING 6mm
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 5 mm.
RUBBER SEAL FOR GLAZING 5mm
SP.6
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ:
ÕËÉÊÏ:
ÂÁÑÏÓ:
ÌÅÔÑÁ:
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 3 - 3,5 mm.
RUBBER SEAL FOR GLAZING 3-3,5mm
SP.7
Table 7.1 Diagram for maximum casement size for series M940
Diagram based on load diagram for tilt-tirn window with mechanism
ERT.500.401 (max weight 70Kg). Maximum weight of casement with
glazing not to exceed 30kg/m2.
ERT.500.302
220
ERT.501.000
ERT.500.302
215
ERT.500.501
ERT.501.000
ERT.500.302
210
205
200
195
190
185
180
175
170
Casement Height (mm)
165
160
155
150
M942
M966
145
140
135
130
125
120
115
110
M975
M963
M965
M960
105
100
95
90
85
80
M962
M943
M941
75
70
65
60
55
50
Casement Width (mm)
The width of the casement should never be more than 1.2
times the heigth of the casement.
The maximum window size 2,80m2
The maximum window width 160cm
The maximum door size 2,20m2
11
12
13
14
15
28
2300
26
24
22
20
2400
18
17
16
Load Diagram for tilt-turn window with mechanism ERT.500.401 (max weight 70Kg)
30
2200
2100
1900
34
2000
1700
38
1800
Leaf Height (mm)
42
1600
1500
1400
11
1300
12
1200
13
1100
14
1000
15
16
17
900
18
800
20
22
700
24
600
42
500
400
500
600
700
800
900
38
26
28
30
34
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Leaf Width (mm)
ðÜ÷ïò ôæÜìéïõ
glazing depth
âÜñïò
weight
(mm)
42
(Kg/m2) 105
38
34
30
28
26
24
22
20
18
17
16
15
14
13
12
11
95
85
75
70
65
60
55
50
45
42.5
40
37.5
35
32.5
30
27.5
* Glazing depth refers to the thickness of the glass pane(s), air space not included.
In the example shown for a leaf with a width of 900mm and height of 1600mm
a maximum glass thickness of 18mm(45Kg/m2) can be used to insure that the
total weight of the leaf does not exceed 70Kg. A factor has been included for the
total weight of the aluminum sash profiles not to exceed 5Kg. If the profiles exceed
5Kg a smaller glass thickness or smaller leaf size should be considered.
Load Diagram for tilt-turn window with mechanism ERT.500.501 (max weight 150Kg)
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
500
600
700
800
900
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content