close

Enter

Log in using OpenID

200-05-304-00

embedDownload
A/2003
Profiles Overview R=1:1
ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ
SASH ROUND
M 19838
110-23-114-00
110-23-114-00
aluminium systems
43,20
65,20
ÏÄÇÃÏÓ ÐÁÍÙ
UPPER DRIVER
W=2683 gr/m
93,90
W=1522 gr/m
82,00
M 19834
A 01
50,00
M 19847
ÏÄÇÃÏÓ ÊÁÔÙ
LOWER DRIVER
W=1848 gr/m
20,00
50,00
M 19832
57,50
ÏÄÇÃÏÓ ÊÁÔÙ
LOWER DRIVER
25,00
41,00
53,10
41,00
W=1848 gr/m
50,00
70,00
M 19833
ÐËÅÕÑÉÊÇ ÊÁÓÁ
VERTICAL FRAME
W=1054 gr/m
50,00
57,50
M 19835
ÊÏÑÍÉÆÁ
CORNICE
38,80
30,00
W=883 gr/m
50,00
53,20
aluminium systems
M 9112
W=251 gr/m
M19800 "Accordion Alutherm"
ÐÇ×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
GLASS HOLDER DOUBLE GLAZING
A 02
M 9806
ÕÐÏÄÏ×Ç ÃÉÁ ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ
W=249 gr/m
PLUG INSERT FOR BRUSHES
22,00
28,00
10,70
19,45
15,00
M 9312
W=221 gr/m
ÐÇ×ÁÊÉ ÄÉÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
GLASS HOLDER DOUBLE GLAZING
M 9805
ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ
W=226 gr/m
CAP WATER-PROOFING
28,00
21,80
22,00
22,30
19,25
ÐÇ×ÁÊÉ ÁÐËÇÓ ÕÁËÙÓÇÓ
GLASS HOLDER SINGLE GLAZING
M 9836
ÐÇ×ÁÊÉ ÊÏÑÍÉÆÁÓ
CORNICE CAP
W=175 gr/m
12,00
7,40
37,30
W=303 gr/m
22,00
M 9311
29,50
A/2003
Typology R=Free
B 01
1, 1a
2, 2a
2, 2a
6
1, 1a
8, 8a
2, 2a
aluminium systems
5, 5a
3, 3a
4
7
3, 3a
1, 1a
2, 2a
2, 2a
4
7
6
3, 3a
1, 1a
5, 5a
8, 8a
2, 2a
4
7
3, 3a
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
B 02
1, 1a
2, 2a
6
4
4
7
2, 2a
7
3, 3a
1, 1a
5, 5a
8, 8a
2, 2a
4
7
3, 3a
1, 1a
2, 2a
1, 1a
4
4
6
7
3, 3a
2, 2a
7
3, 3a
A/2003
Sections R=1:1
C 01
1
ÂÉÄÙÌÁ ÊÁÈÅ 25 cm.
SCREW @ 25cm O.C.
220-60-000-00
220-60-000-00
M 9836
62,30
6,00
172,30
350-00-621-02
M 19838
aluminium systems
38,80
M 19835
43,20
22,00
M 19834
110-23-114-00
220-00-930-00
110-23-114-00
250-09-834-00
200-05-304-00
200-06-860-00
M 9312
8,50
28,00
50,00
13,50
350-00-601-00
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
C 02
3
50,00
8,50
13,50
28,00
200-05-304-00
200-06-860-00
M 9312
22,00
M 19834
M 9806
118,70
49,70
620-02-008-0*
620-02-008-0*
6,00
110-23-114-00
110-23-114-00
290-90-000-00
M 19847
41,00
350-62-301-02
526AM
A/2003
Sections R=1:1
C 03
1a
ÂÉÄÙÌÁ ÊÁÈÅ 25 cm.
SCREW @ 25cm O.C.
6,00
153,20
350-00-621-02
82,00
aluminium systems
M 19838
43,20
22,00
M 19834
110-23-114-00
220-00-930-00
110-23-114-00
250-09-834-00
200-05-304-00
200-06-860-00
M 9312
8,50
28,00
50,00
13,50
350-00-601-00
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
C 04
3a
50,00
8,50
28,00
13,50
200-05-304-00
200-06-860-00
M 9312
22,00
M 19834
250-09-834-00
M 19832
6,00
112,20
110-23-114-00
350-62-301-02
526AM
41,00
220-00-930-00
110-23-114-00
43,20
290-90-000-00
A/2003
Sections R=1:1
C 05
2,2a
aluminium systems
2
M 19833
107,70
12,50
65,20
M 19834
210-98-000-00
110-23-114-00
200-05-304-00
110-23-114-00
13,50
28,00
50,00
200-06-860-00
8,50
30,00
M 9312
350-00-601-00
M 19835
10,20
M 19833
126,70
12,50
210-98-000-00
65,20
M 19834
8,50
38,80
110-23-114-00
28,00
50,00
200-06-860-00
200-05-304-00
110-23-114-00
220-60-000-00
M 9312
M 19836
350-00-601-00
13,50
220-60-000-00
2a
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
C 06
5,5a
137,70
12,50
65,20
5
8,50
M 19834
30,00
M 19833
210-98-000-00
200-06-860-00
50,00
28,00
13,50
30,00
440-76-513-00
200-05-304-00
220-00-930-00
M 9312
M 9805
65,20
M 19834
13,50
210-98-000-00
156,70
30,00
10,20
M 19833
38,80
M 19835
200-06-860-00
50,00
28,00
8,50
5a
12,50
440-76-513-00
200-05-304-00
220-00-930-00
M 9312
M 9805
M 19836
A/2003
Sections R=1:1
C 07
6
7
65,20
M 19834
110-23-114-00
8,50
210-98-000-00
200-06-860-00
28,00
50,00
200-06-860-00
50,00
28,00
8,50
M 19834
142,90
12,50
aluminium systems
6
65,20
440-76-513-00
13,50
200-05-304-00
13,50
200-05-304-00
110-23-114-00
M 9312
M 9805
7
200-06-860-00
210-98-000-00
110-23-114-00
65,20
M 19834
110-23-114-00
200-06-860-00
8,50
M 19834
50,00
28,00
8,50
7
142,90
12,50
28,00
50,00
65,20
350-62-300-00
200-05-304-00
110-23-114-00
M 9312
13,50
13,50
200-05-304-00
110-23-114-00
M 9312
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
C 08
8,8a
8
126,70
12,50
65,20
8,50
M 19834
M 19833
210-98-000-00
M 19835
200-06-860-00
50,00
28,00
13,50
38,80
10,20
440-76-513-00
200-05-304-00
M 9312
220-00-930-00
M 19836
M 9805
8a
65,20
107,70
13,50
210-98-000-00
30,00
M 19833
INT.604
200-06-860-00
50,00
28,00
8,50
M 19834
12,50
440-76-513-00
200-05-304-00
220-00-930-00
M 9312
M 9805
A/2003
Sections R=1:1
C 09
4
aluminium systems
M 19832
22,00
65,20
M 9312
04-00
13,50
200-05-3
60-00
28,00
50,00
350-00-601-00
210-9
8-000
00-00
210-98-0
-00
43,20
4
M 1983
60-00
0
-304-0
200-06-8
200-05
M 9312
200-06-8
13,50
8,50
8,50
M 1983
4
28,00
50,00
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
C 10
detail
M 19838
350-00-621-02
M 19834
M 9312
A/2003
Sections R=1:1
aluminium systems
detail
M 19834
350-62-30*-**
M 9312
M 19847
C 11
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
C 12
×ÏÕÖÔÁ ÊÁÉ ÓÕÑÔÇÓ ËÅÐÔÏÌÅÑÉÁ
LOCK AND HANDLE DETAIL
474-00-654-00
312-00-150-00
610-02-210-00
312-00-150-00
474-00-655-00
A/2003
Cutting analysis R=Free
12,50mm
30,00mm
12,50mm
W1
D 01
HORIZONTAL SECTION
ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ ÔÏÌÇ
W
X
30,00mm
TO CALCULATE THE WIDTH OF SASH (W1), FOR
INDIVIDUAL LEAVES, MEASURE THE DISTANCE FROM
FRAME INSIDE-INSIDE (W), SUBTRACT 12,5mm TIMES
EACH LEAF PLUS ONE, AND DIVIDE BY THE NUMBER OF
LEAVES.
W = X - 60mm
Þ
H1 = Y - 135mm
ÃÉÁ ÍÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÏÕÌÅ ÔÏ ÐËÁÔÏÓ (W1) ÊÁÈÅ
ÖÕËËÏÕ, ÌÅÔÑÁÌÅ ÔÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÁÍÏÉÃÌÁ ÔÇÓ
ÊÁÓÁÓ (W), ÁÖÁÉÑÏÕÌÅ ÁÐ' ÁÕÔÏ 12,5 ×ÉË.,
ÐÏËËÁÐËÁÓÉÁÆÏÕÌÅ ÅÐÉ ÔÏÍ ÁÑÉÈÌÏ ÔÙÍ
ÖÕËËÙÍ, ÓÕÍ 1 ÊÁÉ ÄÉÁÉÑÏÕÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ ÌÅ ÔÏÍ
ÁÑÉÈÌÏ ÔÙÍ ÖÕËËÙÍ.
W = X - 60÷éë.
(WIDTH INSIDE)
W1 = W - (12,5)(N+1)
N (NUMBER OF LEAVES)
(WIDTH SASH)
(ÐËÁÔÏÓ ÌÅÓÁ)
W1 = W - (12,5)(N+1)
N (ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÙÍ)
(ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ)
EXAMPLE:
FOR FIVE-LEAF ACCORDION DOOR
(X) = 5 METERS
(Y) = 2,35 METERS
H1 = H - 12mm
(ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ)
82mm
or H1 = Y - 135mm
W = 49,4 METERS
H = 2,20 METERS
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ:
ÃÉÁ ÌÉÁ ÖÕÓÏÕÍÁ ÌÅ 5
ÅÎÙ. ÄÉÁ.
ÅÓÙ. ÄÉÁ.
(X) = 5 ÌÅÔÑÁ
W = 49,4 ÌÅÔÑÁ
(Y) = 2,35 ÌÅÔÑÁ
H = 2,20 ÌÅÔÑÁ
HEIGHT OF SASH:
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ:
2200mm - 12mm = 2188mm
2200 ×ÉËÉÏÓÔÁ - 12 ×ÉËÉÏÓÔÁ = 2188×ÉËÉÏÓÔÁ
WIDTH OF SASH:
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ:
(4940 - 75)/ 5= 4865/ 5= 973 mm
(4940 - 75)/ 5= 4865 / 5= 973 ×ÉËÏÓÔÁ
WIDTH OF SASH = 973 mm.
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ = 973 ×ÉËÉÏÓÔÁ.
COMMENTS:
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÅÉÓ:
1) TOP AND BOTTOM DRIVERS MUST BE SECURELY
ANCHORED @ 25cm ON CENTER.
1) ÔÏÓÏ Ï ÐÁÍÙ ÏÓÏ ÊÁÉ Ï ÊÁÔÙ ÏÄÇÃÏÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ
ÅÉÍÁÉ ÐÕÊÍÁ ÂÉÄÙÌÅÍÏÓ ÊÁÈÅ 25 ÅÊÁÔÏÓÔÁ.
2) THE VERTICAL FRAME (M 9833) MUST BE SECURELY
FASTENED TO WALL AT TOP AND BOTTOM, AND
ADJOINING DRIVERS CUT TO FIT WITH A MINIMAL GAP
BETWEEN VERTICAL AND HORIZONTAL FRAMES.
2) ÔÏ ÕØÏÓ ÔÇÓ ÊÁÓÁÓ, ÐÑÏÓ ÔÏ ÏÐÏÉÏ ÈÁ ÊËÅÉÍÅÉ
Ç ÖÕÓÏÕÍÁ, ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÉÄÙÈÅÉ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ ÔÏÓÏ
ÐÁÍÙ ÓÔÏ ÐÁÍÙÊÁÓÉ ÊÁÉ ÔÏ ÊÁÔÙÊÁÓÉ ÏÓÏ ÊÁÉ
ÓÔÏÍ ÔÏÉ×Ï, ÃÉÁ ÍÁ ÌÇÍ ÕÐÁÑÎÅÉ ÊÅÍÏ ÌÅÔÁÎÕ
ÔÅËÅÕÔÁÉÏÕ ÖÕËËÏÕ ÊÁÉ ÊÁÓÁÓ.
4940 mm - ( 12,5 * ( 5 LEAVES + 1 ))= 4940 - 12,5 *6 =
5 LEAVES
5
3) TO CALCULATE THE ESTIMATE WEIGHT OF
ALUMINUM FOR ACCORDION DOOR IN KILOGRAMS,
USE THE FOLLOWING FORMULA:
ESTIMATE WEIGHT =
3(X) + 2,3(N)(W1) + 1,5(Y) + 2,3(N)(H1)
4) TO CALCULATE THE ESTIMATE WEIGHT USING COVER
M19835+M9836 USE THE FOLLOWING FORMULA:
ESTIMATE WEIGHT =
3,8(X) + 2,3(N)(W1) + 3,1(Y) + 2,3(N)(H1)
LEGEND
X = WIDTH OF ROUGH OPENING IN METERS
W1 = WIDTH INSIDE IN METERS
Y = HEIGHT OF ROUGH OPENING IN METERS
H1 = HEIGHT INSIDE IN METERS
N = NUMBER OF LEAVES
4940 ×ÉËÉÏÓÔÁ - ( 12,5 * ( 5 ÖÕËËÁ + 1 ))= 4940 - 12,5 *6 =
5
5 ÖÕËËÁ
H1 H Y
3) ÃÉÁ ÍÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÈÅÉ ÊÁÔÁ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÔÏ ÂÁÑÏÓ
ÔÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ ÓÅ ÊÉËÁ, ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÏÕÌÅ ÔÏÍ
ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÔÕÐÏ:
ÓÕÍÏËÏ ÂÁÑÏÓ =
3(X) + 2,3(N)(W1) + 1,5(Y) + 2,3(N)(H1)
4) ÃÉÁ ÍÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÈÅÉ ÊÁÔÁ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÔÏ ÂÁÑÏÓ
ÔÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ ÓÅ ÊÉËÁ, ÌÅ ÔÁÐÁ Ì19835+Ì9836
×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÏÕÌÅ ÔÏÍ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÔÕÐÏ:
ÓÕÍÏËÏ ÂÁÑÏÓ =
3,8(X) + 2,3(N)(W1) + 3,1(Y) + 2,3(N)(H1)
ÏÐÏÕ
X = ÐËÁÔÏÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÏÓ ÓÅ ÌÅÔÑÁ
W1 = ÐËÁÔÏÓ ÌÅÓÁ ÓÅ ÌÅÔÑÁ
Y = ÕØÏÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÏÓ ÓÅ ÌÅÔÑÁ
H1 = ÕØÏÓ ÌÅÓÁ ÓÅ ÌÅÔÑÁ
N = ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÙÍ ÔÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ
41mm
(HEIGHT SASH)
VERTICAL SECTION
ÊÁÈÅÔÇ ÔÏÌÇ
6mm
H1 = H - 12mm
ÃÉÁ ÍÁ ÕÐÏËÏÃÉÓÏÕÌÅ ÔÏ ÕØÏÓ ÔÏÕ ÖÕËËÏÕ (H1),
ÌÅÔÑÁÌÅ ÔÁ ÐÕÑÃÁÊÉÁ - ÏÄÇÃÏÕÓ ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, (ÔÏ H)
ÊÁÉ ÁÖÁÉÑÏÕÌÅ 12 ×ÉËÉÏÓÔÁ (6+6).
6mm
TO CALCULATE THE HEIGHT OF SASH (H1), MEASURE
THE DISTANCE FROM DRIVER INSIDE-INSIDE, (H) AND
SUBTRACT 12mm(6+6).
aluminium systems
NOTE: ALLWAYS CUT THE LAST CASEMENT AFTER MEASURING THE LAST OPENING
ÓÇÌÅÉÙÓÇ : ÐÁÍÔÁ ÍÁ ÊÏÂÅÔÅ ÔÏ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ ÖÕËËÏ ÌÅÔÑÙÍÔÁÓ ÔÏ ÔÅËÅÕÔÁÉÏ ÁÍÏÉÃÌÁ ÔÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
ÔÑÉÖÕËËÇ ÐÔÕÓÓÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ
ÅÎÁÖÕËËÇ ÐÔÕÓÓÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ
TRIFOLDING DOOR (3 LEAF)
SIXFOLDING DOOR (6 LEAF)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
HEIGHT OF SASH
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12mm
H1 = Y - 135mm
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
WIDTH OF SASH
W1 = W - 50,0mm
3
W1 = X - 110,0mm
3
H1 = H - 12mm
H1 = Y - 135mm
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
WIDTH OF SASH
W1 = W - 87,5mm
6
W1 = X - 147,5mm
6
ÔÅÔÑÁÖÕËËÇ ÐÔÕÓÓÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ
ÅÐÔÁÖÕËËÇ ÐÔÕÓÓÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ
FOURFOLDING DOOR (4 LEAF)
SEVENFOLDING DOOR (7 LEAF)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12mm
H1 = Y - 135mm
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
WIDTH OF SASH
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12mm
H1 = Y - 135mm
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
WIDTH OF SASH
W1 = W - 62,5mm
4
W1 = X - 122,5mm
4
W1 = W - 100,0mm
7
W1 = X - 160,0mm
7
ÐÅÍÔÁÖÕËËÇ ÐÔÕÓÓÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ
OKTÁÖÕËËÇ ÐÔÕÓÓÏÌÅÍÇ ÐÏÑÔÁ
FIVEFOLDING DOOR (5 LEAF)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12mm
H1 = Y - 135mm
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
WIDTH OF SASH
W1 = W - 75,0mm
5
W1 = X - 135,0mm
5
ÏÐÏÕ ÃÉÁ ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ
X = ÐËÁÔÏÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÏÓ ÓÅ ×ÉËÉÏÓÔÁ
W1 = ÐËÁÔÏÓ ÌÅÓÁ ÓÅ ×ÉËÉÏÓÔÁ
Y = ÕØÏÓ ÊÏÕÖÙÌÁÔÏÓ ÓÅ ×ÉËÉÏÓÔÁ
H1 = ÕØÏÓ ÌÅÓÁ ÓÅ ×ÉËÉÏÓÔÁ
D 02
EIGHTFOLDING DOOR (8 LEAF)
ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ
HEIGHT OF SASH
H1 = H - 12mm
H1 = Y - 135mm
ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ
WIDTH OF SASH
W1 = W - 112,5mm
8
W1 = X - 172,5mm
8
LEGEND FOR CUTTING INSTRUCTIONS
X = WIDTH OF ROUGH OPENING IN MILLIMETERS
W1 = WIDTH INSIDE IN MILLIMETERS
Y = HEIGHT OF ROUGH OPENING IN MILLIMETERS
H1 = HEIGHT INSIDE IN MILLIMETERS
A/2003
Accessories R=Free
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÂÁÖÏ / MILL FINISH
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
Stock No :
ÁÂÁÖÏ / MILL FINISH
Stock No :
MO9000
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
290-90-000-00
PVC
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
Stock No :
NF765130
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
10 - 400
440-76-513-00
INOX
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÁÓÇÌÉ / SILVER
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
Stock No :
21-20-00-517
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
1 - 20
480-01-127-00
480-01-127-00
ÊÉÔ ÊËÅÉÄÁÑÉÁÓ ÌÏ×ËÏÕ / ÊÉÔ LOCKER
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
MA0654
MAYPO / BLACK
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
MA0655
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
474-00-655-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
150
MAYPO / BLACK
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
MO2210
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
610-02-210-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ËÅÕÊÏ - ÌÁÕÑÏ / WHITE - BLACK
20
610-02-210-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÌÏ×ËÏ ÁLBATRO / LOCKER FOR SLIDING DOOR
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
474-00-655-00
ÓÕÑÔÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ ÊÁÔÙ / DEAD BOLT LATCH FOR ACCORDION
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
150
474-00-654-00
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
Stock No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
474-00-654-00
ÓÕÑÔÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ ÐÁÍÙ / DEAD BOLT LATCH FOR ACCORDION
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
440-76-513-00
ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÃËÙÓÓÁ / LOCKER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
290-90-000-00
ÔÁÊÁÊÉ ÔÆÁÌÉÏÕ / GLAZING WEDGE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
aluminium systems
×ÑÙÌÁ / COLOR:
115-23-114-00
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
115-23-114-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
110-23-114-00
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
110-23-114-00
ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ ÐÑÅÓÁÑÉÓÔÇ / PRESS CORNER
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
E 01
610-19-638-02
aluminium systems
M19800 "Accordion Alutherm"
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
610-19-638-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
E 02
GU196380067
×ÏÕÖÔÁ ÊÏÕÌÐÙÔÇ / FINGER PULL
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
620-02-008-04
312-00-150-00
350-62-300-02
350-62-200-02
350-00-621-02
350-00-601-00
350-00-003-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
ËÅÕÊÏ/WHITE, 610-19-638-03 MAYPO/BLACK, 610-19-638-09 AÓÇÌÉ/SILVER
350-00-003-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE
350-00-601-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE & MAYPO / BLACK
350-00-621-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
MA0601
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÑÁÏÕËÏ / WHEELS - HINGES FOR ACCORDION
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE & 350-62-101-03 MAYPO / BLACK
350-62-200-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
MA62200
ÊÁÔÙ ÌÅÍÔÅÓÅÓ / LOWER HINGE FOR ACCORDION
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE & 350-62-200-03 MAYPO / BLACK
350-62-300-02
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
MA62300
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÑÁÏÕËÏ ×ÁÌÇËÏÕ ÏÄÇÃÏÕ / WHEELS - HINGES FOR ACCORDION
ÁËÏÕÌÉÍÉÏ / ALUMINIUM
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ËÅÕÊÏ / WHITE & 350-62-301-03 MAYPO / BLACK
312-00-150-00
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
Stock No :
ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏ / POLYAMIDE
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
620-02-008-04
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
15
ALUM02
NTIZA ÐÏËÕÁÌÉÄÉÏÕ / PVC ROD
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
15
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
10
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
4 - 140
MA62100
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
2 - 30
ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÁÐËÏÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ / HINGE
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
XRIS003
ÌÅÍÔÅÓÅÓ JUSTOR ALLEZ - RETOUR / HINGE SALOON DOOR
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
1 - 20
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
Stock No :
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
3 - 450 m
698004P
ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ - 8 mm / BRUSH - 8 mm
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE:
ÃÊÑÉ / GREY & 620-02-008-03 MAYPO / BLACK
200 - 800 m
A/2003
Accessories R=Free
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MA0606
800-06-006-00
800-06-006-00
ÐÑÅÓÁÊÉ / MANUAL PUNCH MACHINE
ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ / PACKAGE :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
EPDM
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MAYPO / BLACK
210-98-000-00
MO9300
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MAYPO / BLACK
220-00-930-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÍÕ×ÁÊÉ ÌÅ ÄÉÐËÏ ÖÔÅÑÏ / GASKET
×ÑÙÌÁ / COLOR:
ÌÏ6000
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MAYPO / BLACK
220-60-000-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÏÕÓÊÁ ÌÅ ÐÏÑÔÏÊÁËÉ ÐËÁÔÇ / GASKET
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
200-06-860-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
PVC
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
MAYPO / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÕËËÏÕ ÖÕÓÏÕÍÁÓ / GASKET FOR ACCORDING DOOR
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
158001
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
200-05-708-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÔÆÁÌÉÏÕ 4 mm / GLAZING GASKET 4 mm
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
MO6860
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
×ÑÙÌÁ / COLOR:
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
TO78
MAYPO / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 7-8 mm / GLAZING GASKET 7-8 mm
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
200-05-506-00
×ÑÙÌÁ / COLOR:
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MAYPO / BLACK
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 5-6 mm / GLAZING GASKET 5-6 mm
Stock No :
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
TO56
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
200-05-304-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÓÖÇÍÁ 3-4 mm / GLAZING GASKET 3-4 mm
EPDM
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ / DESCRIPTION :
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
158002
ÊÙÄÉÊÏÓ :
ART. No :
MAYPO / BLACK
250-09-834-00
ËÁÓÔÉ×Ï ÖÕËËÏÕ ÖÕÓÏÕÍÁÓ / GASKET FOR ACCORDING DOOR
×ÑÙÌÁ / COLOR:
MAYPO / BLACK
aluminium systems
ÕËÉÊÏ / MATERIAL :
TO34
E 03
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content