close

Enter

Log in using OpenID

39/13 - Krakom-vodoopskrba i odvodnja

embedDownload
Broj 39 - Godina 21.
Krapina, 31. prosinca, 2013.
ISSN
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2014. godinu
3654
OPĆINA JESENJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
3659
OPĆINA KONJŠČINA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Zaključak u vezi stavljanja u mirovanje mandata članice Općinskog vijeća Općine Konjščina
Helene Jantolek te početku mandata zamjenice članice Milojke Rataić
2. I. izmjena Proračuna za 2013. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Konjščina u 2013. godini
4. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
na području Općine Konjščina
5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini na području Općine Konjščina
6. Izmjene i dopune Socijalnog plana i mreže socijalnih usluga
na području Općine Konjščina za 2013. godinu
7. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2013. godinu
8. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Konjščina za 2013. godinu
9. Izmjene i dopune Programa poboljšanja infrastrukturu nedovoljno
opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Konjščina u 2013. godini
10. Proračun za 2014. godinu i Projekciju Proračuna do 2016. godine
11. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konjščina za 2014. godinu
12. Plan razvojnih programa Općine Konjščina za 2014.-2016. godine
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Konjščina u 2014. godini
14. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Konjščina
15. Program javnih potreba u kulturi u 2014. godini na području Općine Konjščina
16. Program javnih potreba u športu u 2014. godini na području Općine Konjščina
17. Socijalni plan i mreža socijalnih usluga na području Općine Konjščina za 2014. godinu
18. Program utroška sredstava od prodaje stanova na kojimap ostoji stanarsko pravo za 2014. godinu
19. Program poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja
na području Općine Konjščina u 2014. godini
20. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova
općinskog vijeća Općine Konjščina u 2014. godini
21. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Konjščina
3659
3659
3671
3671
3672
3673
3673
3673
3674
3674
3685
3687
3688
3692
3693
3694
3695
3695
3696
3696
3697
Strana 3654 - Broj 39
22.
23.
24.
25.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konjščina u 2014. godini
Odluka o prihvaćanju Izvješća(analize) o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Konjščina i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konjščina
Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Konjščina
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Konjščina
OPĆINA PETROVSKO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta za 2012. godinu na području Općine Petrovsko
2. I. izmjena Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
3. 1. izmjena Plana razvojnog programa za razdoblje od 2013.-2015. godine
4. I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2013. godinu
5. I. izmjena Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2013. godini
6. I. izmjena Socijalnog programa Općine Petrovsko za 2013. godinu
7. Proračun Općine Petrovsko za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.
8. Projekcija Proračuna
9. Plan razvojnog programa za razdoblje od 2014.-2016. godine
10. Program financiranja javnih potreba u kulturi u 2014. godini
11. Program financiranja javnih potreba u sportu za 2014. godinu
12. Socijalni program Općine Petrovsko za 2014. godinu
13. Odluku o izvršenju Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine
14. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
zastupljenim u općinskom vijeću Općine Petrovsko
15. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika koji dužnost zasniva bez radnog odnosa
16. Odluka o plaći i drugim pravima zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
Temeljem članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom
poslovanju (Narodne novine broj 7/09.) i članka 32.
stavka 1. alineje 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj
13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13- pročišćeni tekst),
župan utvrđuje
Plan klasifikacijskih oznaka i
brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja pismena za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2014. godinu
(dalje u tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake
predmeta u sklopu djelokruga rada župana i Županijske
skupštine Krapinsko-zagorske županije, upravnih tijela
te Jedinice za unutarnju reviziju Krapinsko-zagorske
županije te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata.
Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifikacije prema sadržaju,
koje proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovoga
Plana. Klasifikacije prema sadržaju koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake predmeta, kao brojčane
oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim
aktima, kako slijedi:
3704
3705
3707
3708
3710
3710
3727
3727
3728
3728
3728
3740
3744
3745
3745
3746
3746
3747
3748
3748
Oznaka
klasifikacije Opis djelatnosti
po sadržaju
DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE I UPRAVA
004-01
ljudska prava
004-02
ravnopravnost spolova
006-01
političke stranke
006-04
sindikati
društvene organizacije (udruge i sl) 007-01
općenito
007-02
udruge
007-04
mladi
008-01
odnosi s javnošću i sl. - općenito
008-02
pravo na pristup informacijama
010-04
državna tijela
010-05
županije
010-06
općine i gradovi
donošenje i objavljivanje propisa 011-01
općenito
012-03
statuti
012-04
opći akti - ostalo
izbori (za EU parlament, zastupnike u
Hrvatski sabor, predsjednički izbori,
013-01
lokalni izbori, izbori za predstavnike
nacionalnih manjina)
Utorak, 31. prosinca, 2013.
013-02
013-03
015-01
016-02
017- 01
018-01
018-04
018-05
020-01
020-04
021-01
021-04
022-04
023-01
023-04
023-08
024-01
024-04
031-06
031-10
031-12
032-05
034-04
035-02
035-07
036-03
036-04
038-02
038-03
040-01
040-01
050-01
060-01
080-02
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
referendum
izbori i opoziv
teritorijalna razgraničenja – općenito
nacionalne manjine
grbovi, amblemi, zastave i himne –
općenito
politički odnosi s inozemstvom –
općenito
odnosi s jedinicama područne
(regionalne) samouprave drugih
država
sporazumi o suradnji
organizacija i rad župana i zamjenika
župana – općenito
organizacija i rad župana i zamjenika
župana – ostalo
organizacija i rad predstavničkih tijela
– općenito
organizacija i rad županijske skupštine
Gospodarsko-socijalno vijeće
organizacija i rad upravnih tijela –
općenito
organizacija i rad upravnih tijela
županije
organizacija i rad upravnih tijela –
ostalo
trgovačka društva – općenito
trgovačka društva od posebnog
interesa
poštanske usluge
usluge čišćenja
automobili
stručni časopisi, službena glasila i
druga stručna literatura
izdavanje uvjerenja i drugih potvrda
klasifikacijske oznake i urudžbeni
brojevi
uredsko poslovanje – ostalo
čuvanje registraturne građe
izlučivanje arhivske građe
odobrenja za izradu pečata i žigova
upotreba, čuvanje i uništavanje pečata
i žigova
upravni nadzor
upravna inspekcija
predstavke, pritužbe, molbe i
prijedlozi
odlikovanja, nagrade i priznanja
dužnosnici
080-03
080-07
080-08
100-01
112-01
112-02
112-03
112-04
112-06
112-07
113-02
113-03
113-04
113-05
114-01
115-01
115-04
119-01
119-03
120-02
121-05
121-07
121-09
121-10
121-11
121-15
130-03
133-02
214-01
214-02
215-01
230-01
Strana 3655 - Broj 39
rukovodeći službenici
ocjenjivanje službenika i namještenika
ovlaštenja o potpisivanju i
zamjenjivanju
RAD I RADNI ODNOSI
zapošljavanje, nezaposlenost,
zanimanja, usmjeravanje u zanimanja
i sl.
prijam, raspored, zasnivanje i
prestanak službe i radnog odnosa –
općenito
prijam, raspored, prestanak radnog
odnosa na neodređeno vrijeme
prijam, raspored, prestanak radnog
odnosa na određeno vrijeme
ugovor o djelu
vježbenici, volonteri, učenici i
studenti na praksi
radni i službenički odnosi – ostalo
radno vrijeme
godišnji odmori
dopusti
bolovanja
radni sporovi, radna disciplina,
materijalna i disciplinska
odgovornost – općenito
zaštita na radu, općenito
nesreće na radu
kadrovi, općenito
kadrovske evidencije
utvrđivanje, raspodjela i ostalo vezano
za plaće
troškovi prijevoza s posla i na posao
regres za godišnji odmor
pomoć u slučaju smrti
jubilarne nagrade
otpremnine
ostalo
tečajevi, savjetovanja, seminari,
stručna putovanja
stručni ispiti
UNUTRAŠNJI POSLOVI
zaštita od požara i eksplozija –
općenito
mjere zaštite od požara – planovi i
procjene, inspekcija
kriminalitet
udruge
GOSPODARSTVO
Strana 3656 - Broj 39
302-01
302-02
302-03
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
gospodarski razvoj- općenito
programi razvoja
gospodarska suradnja, općenito
ekonomska politika, strategije,
306-01
programi, aktivnosti i mjere
310-01
industrija – općenito
310-02
elektroprivreda
310-05
plin i nafta
obrtništvo, malo i srednje
311- 01
poduzetništvo, općenito
kreditiranje obrtništva i malog i
311-08
srednjeg poduzetništva
POLJOPRIVREDA ŠUMARSTVO,
VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO,
VODOPRIVREDA I ZADRUGARSTVO
320- 01
poljoprivreda – općenito
320-02
poljoprivredno zemljište
320- 04
voćarstvo
320-07
povrtlarstvo
320-08
stočarstvo
320-09
pčelarstvo
320-12
štete u poljoprivredi
320-13
cvjećarstvo
320 -14
vinogradarstvo i vinarstvo
320-16
peradarstvo
320-21
ostalo
321-01
šumarstvo – općenito
322-01
veterinarstvo – općenito
322-04
umjetno osjemenjivanje
323-01
lovstvo – općenito
323-02
lovišta i lovna područja
325-01
vodoprivreda – općenito
325-02
zaštita od štetnog djelovanja voda
326-02
zadruge
334 -01
turizam – općenito
334-04
selektivni oblici turizma
334-05
razvoj i planiranje
334-08
turistička djelatnost
PROMET I VEZE
340-01
cestovni promet – općenito
prijevoznička djelatnost u cestovnom
340-05
prometu
340-09
cestovni promet – ostalo
341-01
željeznički promet – općenito
343-03
aerodromi
344-01
veze – općenito
344-03
telefonski promet
Utorak, 31. prosinca, 2013.
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA
ČOVJEKOVE OKOLINE
350-01
prostorno planiranje – općenito
350-02
prostorni planovi
350-05
uvjerenje o namjeni površina
350-07
ostalo
351-01
zaštita čovjekove okoline - općenito
351-02
mjere zaštite čovjekove okoline
351-03
studije utjecaja na okoliš
GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI
360-01
građevinski poslovi – općenito
građevinski poslovi, pojedinačni
360-02
predmeti
361-01
izgradnja objekata – općenito
361-03
potvrda na glavni projekt
uvjerenje o vremenu građenja
361-04
građevine
363-01
komunalni poslovi – općenito
363-02
komunalne djelatnosti
komunalna naknada i komunalni
363- 03
doprinos
STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR
370-03
stanovi i stanovanje
372-01
poslovni prostor – općenito
372-03
zakup poslovnog prostora
GOSPODARSKE MANIFESTACIJE,
TEHNOLOŠKI RAZVOJ, REKLAMIRANJE
I MARKETING, STANDARDI I TEHNIČKI
NORMATIVI
380-01
gospodarske manifestacije – općenito
382-01
ekonomsko reklamiranje i marketing
FINANCIJE
400-01
financije – općenito
400-02
financijski planovi
400-05
završni računi
400-09
financije – ostalo
401-05
knjigovodstveno poslovanje – ostalo
402-01
financiranje – općenito
402-07
sufinanciranje
402-08
financiranje iz proračuna
403-02
zajmovi
upravljanje imovinom i nabava
406-01
imovine
406-06
inventar
406-07
obvezni odnosi
upravljanje imovinom i nabava
406-09
imovine – ostalo
410-01
porezi – općenito
Utorak, 31. prosinca, 2013.
410-14
410-15
410-23
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
porez na tvrtku ili naziv
porez na kuće za odmor
porezi – ostalo
naplaćivanje poreza, doprinosa i
415-01
drugih obveza – općenito
regresi, premije i kompenzacije420-01
općenito
421-01
dotacije i subvencije – općenito
470-03
financijska revizija
470-04
sustav unutarnjih financijskih kontrola
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
zdravstvena zaštita i zdravstveno
500-01
osiguranje – općenito
planiranje potreba u zdravstvenoj
500-03
zaštiti
prava iz zdravstvenog osiguranja,
502-10
ostalo
510-01
subjekti u zdravstvu
550-01
socijalna zaštita, općenito
555-01
korisnici socijalne zaštite, općenito
PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I
INFORMATIKA
601-01
predškolski odgoj – općenito
602-01
školstvo – općenito
602-02
osnovno obrazovanje
602-03
srednje obrazovanje
602-04
visoko obrazovanje
604-02
stipendije i krediti
610-01
kultura – općenito
610-02
kulturne manifestacije
610-04
kultura – ostalo
611-03
spomenici
612-01
kulturne djelatnosti – općenito
612-02
likovna djelatnost
612-03
glazbeno-scenska djelatnost
612-04
bibliotečna djelatnost
612-05
muzejsko-galerijska djelatnost
612-08
zaštita spomenika kulture
612-10
izdavačko-novinska djelatnost
612-12
radio i tv
612-13
spomenička renta
620-01
šport – općenito
620-02
sportske organizacije
620-03
sportska natjecanja i priredbe
630-01
tehnička kultura
650-02
informatička oprema
PRAVOSUĐE
710-01
740-04
740-06
740-08
740-11
801-01
810-01
810-03
810-04
810-05
810-06
814-01
816-01
816-03
821-01
900-03
910-01
910-02
910-08
920-01
920-07
920-11
930-01
932-01
943-01
947-01
947-02
Strana 3657 - Broj 39
organizacija i rad pravosudnih organa
– općenito
prekršaji
obvezni odnosi
parnični postupak
ovršni postupak
OBRANA I ZAŠTITA
mobilizacijski poslovi – općenito
civilna zaštita – općenito
mjere zaštite i spašavanja
skloništa
jedinice civilne zaštite
štabovi civilne zaštite i drugi organi
rukovođenja civilnom zaštitom
pripreme gospodarskih i društvenih
djelatnosti – općenito
radna obveza – općenito
popuna i ratni raspored
inspekcijski nadzor
OSTALO
domaća suradnja – općenito
suradnja s inozemstvom – općenito
suradnja sa stranim državama
suradnja, ostalo
elementarne nepogode – općenito
obrana od tuče
elementarne nepogode, ostalo
geodetsko – katastarski poslovi –
općenito
katastar zemljišta, općenito
promjena režima vlasništava –
općenito
imovinsko-pravni poslovi, općenito
prava na zgradama
STATISTIKA
demografska statistika
statistički podaci – općenito
953-02
958-01
UP/I
DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE I UPRAVA
008-02
pravo na pristup informacijama
080-02
dužnosnici
080-03
rukovodeći službenici
080-09
ostalo
RAD I RADNI ODNOSI
prijam, raspored, zasnivanje i
112-01
prestanak službe i radnog odnosa općenito
Strana 3658 - Broj 39
112-02
112-03
112-06
112-07
113-03
113-04
113-05
121-01
121-09
133-02
PROMET I
VEZE
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
prijam, raspored, zasnivanje i
prestanak službe i radnog odnosa na
neodređeno vrijeme
prijam, raspored, zasnivanje i
prestanak službe i radnog odnosa na
određeno vrijeme
vježbenici
radni i službenički odnosi - ostalo
godišnji odmori
dopusti
bolovanja
ostala primanja po osnovi rada,
općenito
pomoć u slučaju smrti
stručni ispiti
prijevoznička djelatnost u cestovnom
prometu
340-09
cestovni promet - ostalo
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA
ČOVJEKOVE OKOLINE
350-05
uvjeti uređenja prostora
351-01
zaštita čovjekove okoline, općenito
GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI
361-03
građevinska dozvola
361-04
tehnički pregled objekata
FINANCIJE
470-03
financijska revizija
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
koncesije za obavljanje zdravstvene
500-01
djelatnosti
uvjeti za početak rada ustanova
550-01
socijalne skrbi
555-01
prava iz programa socijalne skrbi
UP/II
RAD I RADNI ODNOSI
prijam, raspored, zasnivanje i
112-01
prestanak službe i radnog odnosa općenito
prijam, raspored, zasnivanje i
112-02
prestanak službe i radnog odnosa na
neodređeno vrijeme
prijam, raspored, zasnivanje i
112-03
prestanak službe i radnog odnosa na
određeno vrijeme
112-06
vježbenici
112-07
radni i službenički odnosi - ostalo
113-03
godišnji odmori
113-04
dopusti
340-05
Utorak, 31. prosinca, 2013.
121-09
pomoć u slučaju smrti
GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI
363-02
komunalne djelatnosti
363-03
komunalna naknada
363-04
naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru
FINANCIJE
410-14
porez na tvrtku ili naziv
410-15
porez na kuću za odmor
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
550-01
prava iz oblasti socijalne skrbi
555-01
korisnici socijalne zaštite
PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I
INFORMATIKA
612-13
spomenička renta
Članak 3.
Krapinsko-zagorska županija ima brojčanu oznaku
2140/01.
Ovim Planom određuju se brojčane oznake župana
i Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije,
upravnih tijela te Jedinice unutarnje revizije Krapinsko-zagorske županije.
Brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata
označuju se:
2140/01-01 - Županijska skupština
2140/01-02 - Župan
2140/01-03 - Jedinica unutarnje revizije
2140/01-04 - Ured župana
2140/01-05 - Upravni odjel za poslove Županijske
skupštine
2140/01-06 - Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
2140/01-07 - Upravni odjel za financije, proračun
i javnu nabavu
2140/01-08/1 - Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Krapina
2140/01-08/2 - Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica
2140/01-08/3 - Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec
2140/01-08/4 - Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada
2140/01-08/5 - Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Zabok
2140/01-08/6 - Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Zlatar
2140/01-09 - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade
2140/01-10 - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu,
šport i tehničku kulturu
2140/01-11 - Upravni odjel za opće i zajedničke
poslove
2140/01-12 - Službenički Sud
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca
2014. godine.
Članak 5.
Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA: 035-02/13-01/02
URBROJ: 2140/01-02-13-1
Krapina, 30. prosinca 2013.
Ž U PAN
Željko Kolar, v.r.
OPĆINA JESENJE
Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama
(„Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 15/09. i 11/13.),
Općinsko vijeće Općine Jesenje na 7. sjednici održanoj
dana 30. 12. 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine
Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 31/11, dalje u tekstu: Odluka) u članku 1. iza alineje
3. briše se zarez i dodaje točka, a alineje 4. i 5. se brišu.
Članak 2.
Članak 5. Odluke se briše.
Članak 3.
Članak 8. Odluke se briše.
Članak 4.
U članku 11. stavku 2. Odluke iza riječi „priključka“
briše se zarez i dolazi točka, a riječi „te obavezno odredbu
o obvezi plaćanja naknade za priključenje“ se brišu.
U istom članku stavak 3. se briše.
Stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.
Članak 5.
U članku 12. stavku 1. Odluke iza riječi „priključka“
briše se zarez i dolazi točka, a riječi „ a po predočenju
dokaza o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o
plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje“ se brišu.
Članak 6.
Naslov iznad članka 15. te članci 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 23. i 25. Odluke se brišu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-05/13-01/45
URBROJ:2140/05-13-1
Gornje Jesenje, 30. 12. 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović, v.r.
Strana 3659 - Broj 39
OPĆINA KONJŠČINA
Temeljem članka 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12) i članka 35. Statuta
Općine Konjščina («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 13/08) Općinsko vijeće Općine Konjščina
na 7. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2013. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
1.
Utvrđuje se, da je mandat članice Općinskog vijeća
Općine Konjščina HELENE JANTOLEK, iz Konjščine,
Ulica Matije Gupca 2, stavljen u mirovanje s danom
18.11.2013. godine (s danom dostave/podnošenja pismena).
2.
Utvrđuje se početak mandata zamjenici članice
Općinskog vijeća Općine Konjščina MILOJKI RATAIĆ,
rođ. 14.05.1965., OIB: 57419648104 iz Konjščine, Vukovarska ul. 13, s liste Hrvatske narodne stranke – liberalni
demokrati, OO HNS Konjščina
3.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije»
KLASA: 013-01/13-01/10
URBROJ: 2211/04-1-13-4
KONJŠČINA, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08. I 136/12) i članka 25. Statuta općine
Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
br.08/13) Općinsko vijeće na 7. sjednici održanoj 30.
prosinca 2013. godine, donijelo je
I. IZMJENU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Proračun općine Konjščina za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2013. godine Klasa:400-01/12-01/64,
Urbroj:2211/04-1-12-2 ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.30a/12) u daljnjem tekstu proračuna )
mijenja se i glasi:
Proračun za 2013. godinu
9.111.981,00
430.000,00
5.447.801,00
8.888.750,00
-4.794.570,00
14.336.551,00
4.794.570,00
0,00
4.794.570,00
14.336.551,00
14.336.551,00
0,00
0,00
62,97
98,73
100,33
65,00
114,29
16,81
53,44
0,00
101,29
22,59
32,26
22,45
66,53
Indeks
8\6
9
Povećanje ili
I. izmjena Indeks
smanjenjeza 2013. godinu Izmj ./pl.
-3.373.843,00 5.738.138,00
62,97
-232.780,00
197.220,00
45,87
586.745,00 6.034.546,00 110,77
-7.219.510,00 1.669.240,00
18,78
3.026.142,00 -1.768.428,00
36,88
-1.659.978,00 3.134.592,00
65,38
0,00
0,00
0,00
-1.659.978,00 3.134.592,00
65,38
-5.266.601,00 9.069.950,00
63,26
-6.632.765,00 7.703.786,00
53,74
0,00
0,00
0,00
1.366.164,00 1.366.164,00
0,00
Članak 2.
I. OPĆI DIO
Prihodi , primici, rashodi i izdaci utvrđuju se po računskom planu u Bilanci prihoda , primitaka , rashoda i izdataka u razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine
mijenjaju se kako slijedi:
I. PRIHODI I PRIMICI Broj računa Opis prihoda
Proračun za Povećanje ili
I. izmjena 2013. godinu
smanjenjeza 2013. godinu 1 2 3 4
5
6
7
8
A. PRIHODI
6
PRIHODI
9.111.981,00 -3.373.843,00 5.738.138,00
61 Prihodi od poreza
4.313.500,00
-54.697,00 4.258.803,00
611 Porez i prirez na dohodak
3.923.500,00
12.803,00 3.936.303,00
613 Porez na imovinu
250.000,00
-87.500,00
162.500,00
614 Porezi na robu i usluge
140.000,00
20.000,00
160.000,00
63 POMOĆI
2.908.000,00 -2.419.210,00
488.790,00
633 Pomoći iz proračuna
752.400,00
-350.310,00
402.090,00
634 Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države 2.070.000,00 -2.070.000,00
0,00
635 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
85.600,00
1.100,00
86.700,00
64 PRIHODI OD IMOVINE
505.500,00
-391.295,00
114.205,00
641 Prihodi od financijske imovine
7.300,00
-4.945,00
2.355,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine
498.200,00
-386.350,00
111.850,00
65 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
1.223.781,00
-409.641,00
814.140,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. PRIHODI
2. PRIHODI OD PRODAJE NE FINANCIJSKE IMOVINE
3. RASHODI
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
5 RAZLIKA -MANJAK (1+2-3-4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE KREDITA
3. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
C. PRORAČUN UKUPNO 1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
2. RASHODI I IZDACI 3. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA
4. UKUPNO (1-2+3) Strana 3660 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
651 Administrativne (upravne ) pristojbe
652 Prihodi po posebnim propisima
653 Komunalni doprinosi i naknade
66 OSTALI PRIHODI
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
68 Kazne i upravne mjere i stali prihodi
681 Kazne i upravne mjere
683 Ostali prihodi 7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE
711 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
72 PRIHODI OD PROIZVEDENE IMOVINE
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
83 Primici od prodaje dionica i udjeka u galavnici
832 Primici od prodaje i udjela trgov, druš. u jav.sektoru
84 Primici od zaduživanja 844 Bankarski krediti za privremeno financ. IPARD programa
UKUPNO PRIHODI
B. RASHODI I IZDACI
A. RASHODI
3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenicima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 Kamate oba primljene kredite i zajmove 343 Ostali financijski rashodi
35 Subvencije 352 Subvencije obrtnicima, malim poduzetnicima i poljopriv. 36 Pomoći unutar opće države
-30.860,00
20.400,00
-399.181,00
-95.000,00
-95.000,00
-4.000,00
-600,00
-3.400,00
-232.780,00
-211.000,00
-211.000,00
-21.780,00
-21.780,00
-1.659.978,00
3.134.592,00
3.134.592,00
-4.794.570,00
-4.794.570,00
-5.266.601,00
586.745,00
-76.620,00
-67.040,00
600,00
-10.180,00
684.195,00
-705,00
161.470,00
587.100,00
23.400,00
-87.070,00
-36.900,00
-34.000,00
-2.900,00
-4.350,00
-4.350,00
-7.800,00
92.000,00
62.600,00
1.069.181,00
155.000,00
155.000,00
6.200,00
1.200,00
5.000,00
430.000,00
350.000,00
350.000,00
80.000,00
80.000,00
4.794.570,00
0,00
0,00
4.794.570,00
4.794.570,00
14.336.551,00
5.447.801,00
1.708.153,00
1.470.840,00
13.700,00
223.613,00
2.243.700,00
11.390,00
641.950,00
1.041.700,00
0,00
548.660,00
61.200,00
45.000,00
16.200,00
103.600,00
103.600,00
254.348,00
6.034.546,00
1.631.533,00
1.403.800,00
14.300,00
213.433,00
2.927.895,00
10.685,00
803.420,00
1.628.800,00
23.400,00
461.590,00
24.300,00
11.000,00
13.300,00
99.250,00
99.250,00
246.548,00
61.140,00
83.000,00
670.000,00
60.000,00
60.000,00
2.200,00
600,00
1.600,00
197.220,00
139.000,00
139.000,00
58.220,00
58.220,00
3.134.592,00
3.134.592,00
3.134.592,00
0,00
0,00
9.069.950,00
110,77
95,51
95,44
104,38
95,45
130,49
93,81
125,15
156,36
0,00
84,13
39,71
24,44
82,10
95,80
95,80
96,93
66,46
132,59
62,66
38,71
38,71
35,48
50,00
32,00
45,87
39,71
39,71
72,78
72,78
65,38
0,00
0,00
0,00
0,00
63,26
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3661 - Broj 39
363
37
372
38
381
385
386
4
41
411
42
421
422
426
45
451
Pomoći unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi Tekuće donacije u novcu
Izvanredni rashodi Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Kupnja zemljišta
Kupnja građevinskog zemljišta
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina Rashodi za dodatna ulaganja
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
UKUPNO RASHODI 254.348,00
330.200,00
330.200,00
746.600,00
500.600,00
30.000,00
216.000,00
8.888.750,00
280.000,00
280.000,00
6.657.850,00
5.810.690,00
28.500,00
818.660,00
1.950.900,00
1.950.900,00
14.336.551,00
-7.800,00
47.200,00
47.200,00
-18.980,00
-9.500,00
0,00
-9.480,00
-7.219.510,00
-166.370,00
-166.370,00
-5.112.240,00
-4.785.290,00
11.300,00
-338.250,00
-1.940.900,00
-1.940.900,00
-6.632.765,00
246.548,00
96,93
377.400,00 114,29
377.400,00 114,29
727.620,00
97,46
491.100,00
98,10
30.000,00 100,00
206.520,00
95,61
1.669.240,00
18,78
113.630,00
40,58
113.630,00
40,58
1.545.610,00
23,21
1.025.400,00
17,65
39.800,00 139,65
480.410,00
58,68
10.000,00
0,51
10.000,00
0,51
7.703.786,00
53,74
Članak 3.
Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 7.703.386,00 kuna raspoređeni su prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima po nositeljima u
posebnom dijelu proračuna za obračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine, kako slijedi.
II. POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE , OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI
Program Funkcija Aktivnost
Račun
Opis rashoda
Proračun za Povećanje ili
I. izmjena Indeks
broj 2013. godinu
smanjenjeza 2013. godinu 8\6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Glava 1. Općinsko vijeće i povjerenstva
P1001PROGRAM:DONOŠENJE AKATA I MJERA 790.670,00
-101.810,00
688.860,00
87,12
0111 FUNKCIJA: ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
790.670,00
-101.810,00
213.540,00
27,01
A10011 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja 324.050,00
-110.510,00
213.540,00
65,90
32 Materijalni rashodi
298.050,00
-110.510,00
187.540,00
62,92
A10011 329 Ostali nespomenuti rashodi
298.050,00
-110.510,00
187.540,00
62,92
38 Donacije i ostali rashodi
26.000,00
0,00
26.000,00 100,00
A10011 381 Tekuće donacije
26.000,00
0,00
26.000,00 100,00
Ukupno aktivnost: A10011
324.050,00
-110.510,00
213.540,00
65,90
Ukupno Glava 1.
324.050,00
-110.510,00
213.540,00
65,90
Glava 2. Općinski načelnik
A10021 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja 466.620,00
8.700,00
475.320,00 101,86
Strana 3662 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
31 Rashodi poslovanja
A10021 311 Rashodi za zaposlene
A10021 312 Naknada troškova
A10021 313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
A10021 321 Naknade troškova zaposlenim
A10021 329 Ostali nespomenuti rashodi
38 Donacije i ostali rashodi
A10021 385 Izvanredni rashodi
Ukupno aktivnost:A10021
Ukupno Glava 2.
Glava: 3.
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
P1002PROGRAM:MJESNI ODBORI
0620FUNKCIJA: OBJEKTI ZAJEDNICE
A20031 AKTIVNOST: RAD MJESNIH ODBORA 3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A20031 322 Rashodi za materijal i energiju
A20031 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost: A20031 Ukupno Glava 3
Ukupno Razdjel 1.
RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Glava 1. Upravni odjel
P2001PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST PRIPREMA AKATA ,PLANIRANJE,
KNJIGOVODSTVO ,IZVJEŠĆIVANJE 0133FUNKCIJA: OSTALE OPĆE FUNKCIJE
A20011 AKTIVNOST: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
A20011 311 Plaće
A20011 312 Ostali rashodi za zaposlene
A20011 313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
A20011 321 Naknade troškova zaposlenim
A20011 322 Rashodi za materijal i energiju
A20011 323 Rashodi za usluge
A20011 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
A20011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
0,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
-840,00
9.540,00
0,00
0,00
8.700,00
8.700,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
75.000,00
100.000,00
175.000,00
175.000,00
73.190,00
46.615,00
84.215,00
84.215,00
-76.620,00
-67.040,00
600,00
-10.180,00
160.835,00
135,00
-14.700,00
137.100,00
23.400,00
14.900,00
216.320,00
186.700,00
1.200,00
28.420,00
220.300,00
840,00
219.460,00
30.000,00
30.000,00
466.620,00
466.620,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
810.670,00
1.431.880,00
1.267.180,00
1.267.180,00
765.380,00
653.540,00
12.500,00
99.340,00
501.800,00
10.550,00
137.400,00
332.100,00
0,00
21.750,00
1.478.495,00 103,26
1.351.395,00 106,65
1.351.395,00 106,65
688.760,00
89,99
586.500,00
89,74
13.100,00 104,80
89.160,00
89,75
662.635,00 132,05
10.685,00 101,28
122.700,00
89,30
469.200,00 141,28
23.400,00
0,00
36.650,00 168,51
216.320,00 100,00
186.700,00 100,00
1.200,00 100,00
28.420,00 100,00
229.000,00 103,95
0,00
0,00
229.000,00 104,35
30.000,00 100,00
30.000,00 100,00
475.320,00 101,86
475.320,00 101,86
195.000,00 975,00
195.000,00 975,00
195.000,00 975,00
195.000,00 975,00
90.000,00 600,00
105.000,00 2.100,00
195.000,00 975,00
195.000,00 975,00
883.860,00 109,03
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3663 - Broj 39
Ukupno aktivnost: A20011
0112FUNKCIJA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
A20012 AKTIVNOST: FINANCIJSKI POSLOVI
3
Rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
A20012 342 Kamate oba primljene kredite i zajmove A20012 343 Ostali financijski rashodi
Ukupno aktivnost: A20012
0133FUNKCIJA: OSTALE OPĆE USLUGE
T20011 TEKUĆI PROJEKT: INFORMATIZACIJA I NABAVA OPREME
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
T20011 422 Postrojenja i oprema
T20011 426 Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno projekt: T20011
UKUPNO GLAVA 1.
Glava 2. Promet P2002PROGRAM: NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE
0451FUNKCIJA: CESTOVNI PROMET
A20021 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A20021 322 Rashodi za materijal i energiju
A20021 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost:A20021
T20021 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Građevinski objekti
T20021 421 Građevinski objekti
T20021 426 Ostala nematerijalna imovina
Ukupno projekt: T20021
Ukupno Glava 2.
Glava 3. Javna rasvjeta
P2003PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
0640FUNKCIJA: JAVNA RASVJETA
A30031 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A30031 322 Rashodi za materijal i energiju
A30031 323 Rashodi za usluge 1.267.180,00
61.200,00
61.200,00
61.200,00
45.000,00
16.200,00
61.200,00
103.500,00
103.500,00
103.500,00
28.500,00
75.000,00
103.500,00
1.431.880,00
5.881.390,00
5.881.390,00
450.000,00
450.000,00
80.000,00
370.000,00
450.000,00
5.431.390,00
5.431.390,00
5.381.390,00
50.000,00
5.431.390,00
5.881.390,00
417.000,00
417.000,00
357.000,00
357.000,00
327.000,00
30.000,00
84.215,00
-36.900,00
-36.900,00
-36.900,00
-34.000,00
-2.900,00
-36.900,00
-700,00
-700,00
-700,00
11.300,00
-12.000,00
-700,00
46.615,00
-4.263.490,00
-4.263.490,00
500.000,00
500.000,00
160.000,00
340.000,00
500.000,00
-4.763.490,00
-4.763.490,00
-4.745.990,00
-17.500,00
-4.763.490,00
-4.263.490,00
-55.500,00
-55.500,00
4.500,00
4.500,00
-10.000,00
14.500,00
1.351.395,00
24.300,00
24.300,00
24.300,00
11.000,00
13.300,00
24.300,00
102.800,00
102.800,00
102.800,00
39.800,00
63.000,00
102.800,00
1.478.495,00
1.617.900,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
240.000,00
710.000,00
950.000,00
667.900,00
667.900,00
635.400,00
32.500,00
667.900,00
1.617.900,00
361.500,00
361.500,00
361.500,00
361.500,00
317.000,00
44.500,00
101,26
101,26
96,94
148,33
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
86,69
86,69
12,30
12,30
11,81
65,00
12,30
27,51
211,11
211,11
300,00
191,89
211,11
27,51
16,15
99,32
99,32
139,65
84,00
99,32
103,26
39,71
39,71
24,44
82,10
39,71
99,32
106,65
39,71
Strana 3664 - Broj 39
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Ukupno aktivnost:A30031
T20031 TEKUĆI PROJEKT: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
T20031 421 Građevinski objekti
T20031 426 Ostala nemateriajna imovina
Ukupno projekt: T20031
Ukupno Glava 3.
Glava 4. Upravljanje javnim objektima
P2004PROGRAM:UPRAVLJANJE JAVNIM OBJEKTIMA
0660FUNKCIJA:STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
A40041 AKTIVNOST:TEKUĆI IZDACI ZA JAVNE OBJEKTE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A40041 322 Rashodi za materijal i energiju
A40041 323 Rashodi za usluge A40041 329 Ostali rashodi poslovanja 36 Pomoći dane unutar opće države
363 Pomoći unutar općeg proračuna
38 Ostali rashodi
A40041 386 Kapitalne pomoći
Ukupno aktivnost :A40041
0443FUNKCIJA : GRAĐEVINARSTVO
K40041 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJE I PROŠIRENJA JAVNIH OBJEKATA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K40041 426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
K40041 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno kapitalni projekt:K40041
Ukupno Glava 4.
Glava 5.
Vodoopskrba
P2005PROGRAM: OPSKRBA VODOM
0630FUNKCIJA: OPSKRBA VODOM
K50051 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG VODOVODA
3
Rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi K50051 386 Kapitalne pomoći
Ukupno kapitalni projekt: K50051
Ukupno Glava 5.
357.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
417.000,00
2.208.879,00
145.219,00
145.219,00
135.200,00
66.000,00
62.200,00
7.000,00
5.019,00
5.019,00
5.000,00
5.000,00
145.219,00
2.063.660,00
2.063.660,00
163.660,00
163.660,00
1.900.000,00
1.900.000,00
2.063.660,00
2.208.879,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
4.500,00
-60.000,00
-60.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-60.000,00
-55.500,00
-2.005.780,00
-45.780,00
-45.780,00
-99.000,00
-48.800,00
-49.200,00
-1.000,00
0,00
0,00
53.220,00
53.220,00
-45.780,00
-1.960.000,00
-1.960.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-1.900.000,00
-1.900.000,00
-1.960.000,00
-2.005.780,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
-8.700,00
361.500,00 101,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.500,00
86,69
203.099,00
9,19
99.439,00
68,48
99.439,00
68,48
36.200,00
26,78
17.200,00
26,06
13.000,00
20,90
6.000,00
85,71
5.019,00
0,00
5.019,00
0,00
58.220,00
0,00
58.220,00
0,00
99.439,00
68,48
103.660,00
5,02
103.660,00
5,02
103.660,00
63,34
103.660,00
63,34
0,00
0,00
0,00
0,00
103.660,00
5,02
203.099,00
9,19
58.300,00
87,01
58.300,00
87,01
58.300,00
87,01
58.300,00
87,01
58.300,00
87,01
58.300,00
87,01
58.300,00
87,01
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3665 - Broj 39
Glava 6. Kanalizacija i otpadne vode
P2006PROGRAM: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
0520FUNKCIJA: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
A60061 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A60061 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost: A6061
K60061 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOLEKTORSKE MREŽE
3
Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
K60061 386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K60061 426 Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno kapitalni projekt: K60061
Ukupno Glava 6.
Glava 7. Groblje
P2007PROGRAM:MJESNO GROBLJE KONJŠČINA
0660FUNKCIJA:OSTALI OBJEKTI ZAJEDNICE
A70071 AKTIVNOSTI:POSLOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A70071 322 Rashodi za materijal i energiju
A70071 323 Rashodi za usluge
A70071 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno aktivnost:A70071
K70071 KAPITALNI PROJEKT : UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K70071 421 Građevinski objekti
45 Rashodi za dodatna ulaganja
K70071 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno kapitalni projekt :K70071
Ukupno Glava 7.
Glava 8. Zaštita okoliša
P2008PROGRAM:SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA
0560FUNKCIJA: POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA
A80081 AKTIVNOSTI:ORGANIZIRANJE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA 3
Rashodi poslovanja
460.000,00
460.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
144.000,00
144.000,00
144.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
444.000,00
460.000,00
648.250,00
648.250,00
198.050,00
198.050,00
9.150,00
187.000,00
1.900,00
198.050,00
450.200,00
399.300,00
399.300,00
50.900,00
50.900,00
450.200,00
648.250,00
39.400,00
39.400,00
39.400,00
-307.550,00
-307.550,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
15.200,00
-54.000,00
-54.000,00
-54.000,00
-268.750,00
-268.750,00
-268.750,00
-322.750,00
-307.550,00
-48.070,00
-48.070,00
2.130,00
2.130,00
1.130,00
1.000,00
0,00
2.130,00
-50.200,00
-9.300,00
-9.300,00
-40.900,00
-40.900,00
-50.200,00
-48.070,00
30.900,00
30.900,00
30.900,00
178,43
178,43
178,43
70.300,00
88,85
97,67
97,67
19,65
19,65
88,85
92,58
101,08
101,08
112,35
100,53
100,00
101,08
92,58
92,58
62,50
62,50
62,50
10,42
10,42
10,42
27,31
33,14
195,00
195,00
195,00
195,00
33,14
33,14
152.450,00
152.450,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
31.250,00
31.250,00
31.250,00
121.250,00
152.450,00
600.180,00
600.180,00
200.180,00
200.180,00
10.280,00
188.000,00
1.900,00
200.180,00
400.000,00
390.000,00
390.000,00
10.000,00
10.000,00
400.000,00
600.180,00
70.300,00
70.300,00
Strana 3666 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
32 Materijalni rashodi
A80081 323 Rashodi za usluge
36 Pomoći unutar opće države
A80081 363 Pomoći unutar opće države
Ukupno aktivnost: A80081
Ukupno Glava 8.
Glava 9. Zaštita od požara i civilna zaštita 92009 PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
0320FUNKCIJA: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
A90091 AKTIVNOST: SUFINANC. PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi A90091 329 Ostali nespomenuti rashodi
36 Potpore
A90091 363 Potpore unutar opće države
38 Ostali rashodi
A90091 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost: A90091
Ukupno Glava 9.
Glava 10. Poticanje gospodarstva
P2010PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
0421FUNKCIJA: POLJOPRIVREDA
A10101 AKTIVNOSTI: SUBVENCIJE ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3
Rashodi poslovanja
35 Subvencije
A10101 352 Subvencije
Ukupno aktivnost: A10101
A10102 AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA POLJOPRIVREDNICIMA
3
Rashodi poslovanja
35 Subvencije
A10102 352 Subvencije
Ukupno aktivnost: A10102
P2011 PROGRAM: POTICANJE MALOG PODUZETNIŠTVA
0490FUNKCIJA:MALO PODUZETNIŠTVO
A11103 AKTIVNOST : SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNICIMA
3
Rashodi poslovanja
35 Subvencije
A11103 352 Subvencije
Ukupno aktivnost:A11103
Ukupno Glava 10.
35.400,00
35.400,00
4.000,00
4.000,00
39.400,00
39.400,00
311.200,00
311.200,00
311.200,00
500,00
500,00
91.700,00
91.700,00
219.000,00
219.000,00
311.200,00
311.200,00
30.600,00
30.600,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
103.600,00
28.500,00
28.500,00
2.400,00
2.400,00
30.900,00
30.900,00
-24.000,00
-24.000,00
-24.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
-19.000,00
-19.000,00
-24.000,00
-24.000,00
-4.350,00
-4.350,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-350,00
-350,00
-350,00
-350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.350,00
63.900,00
63.900,00
6.400,00
6.400,00
70.300,00
70.300,00
287.200,00
287.200,00
287.200,00
500,00
500,00
86.700,00
86.700,00
200.000,00
200.000,00
287.200,00
287.200,00
26.250,00
26.250,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
99.250,00
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
100,00
100,00
100,00
100,00
95,80
41,67
41,67
41,67
41,67
100,00
100,00
86,67
86,67
86,67
86,67
85,78
85,78
92,29
100,00
100,00
94,55
94,55
91,32
91,32
92,29
92,29
92,29
92,29
180,51
180,51
160,00
160,00
178,43
178,43
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Strana 3667 - Broj 39
Glava 11. Izgradnja poduzetničke zone
P2012PROGRAM :RAZVOJ MALOG PODUZETNIŠTVA
0474FUNKCIJA: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROGRAM
K12111 KAPITALNI PROJEKT: OTVARANJE PODUZETNIČKE ZONE 4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Kupnja zemljišta
K12111 411 Kupnja građevinskog zemljišta
Ukupno projekt:K12111
Ukupno Glava 11.
Glava 12. Kultura P2013PROGRAM:RAZVOJ KULTURE
0820FUNKCIJA:FUNKCIONIRANJE OBJEKATA ZA KULTURU
T13121 TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
T13121 426 Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno tekući projekt: T13121
0860FUNKCIJA: OSTALI RASHODI ZA KULTURU
A13121 AKTIVNOSTI: SUFINANCIRANJE KULTURNIH DJELATNOSTI
3
Rashodi poslovanja
36 Potpore
A13121 363 Potpore unutar opće države
38 Donacije
A13121 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost:A13121
Ukupno Glava 12.
Glava 13. Zdravstvo
P2014PROGRAM:LOKALNI VODOVODI
0740FUNKCIJA: JAVNO ZDRAVSTVO
A14131 AKTIVNOST:ZDRAVSTVENA KONTROLA VODE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A14131 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost:A14131
Ukupno Glava 13.
Glava 14. Školstvo P2015PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE
0980FUNKCIJA: OSTALE USLUGE OBRAZOVANJA
A15141 AKTIVNOSTI:POMOĆI ŠKOLAMA I STIPENDIJE
3
Rashodi poslovanja
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
67.929,00
67.929,00
3.929,00
3.929,00
64.000,00
64.000,00
67.929,00
267.929,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
213.200,00
213.200,00
213.200,00
-166.370,00
-166.370,00
-166.370,00
-166.370,00
-166.370,00
-166.370,00
-166.370,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
113.630,00
113.630,00
113.630,00
113.630,00
113.630,00
113.630,00
113.630,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
78.929,00
78.929,00
3.929,00
3.929,00
75.000,00
75.000,00
78.929,00
328.929,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
231.200,00
231.200,00
231.200,00
108,44
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
108,44
108,44
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
116,19
100,00
100,00
117,19
117,19
116,19
122,77
125,00
125,00
125,00
125,00
116,19
125,00
125,00
40,58
40,58
40,58
40,58
40,58
Strana 3668 - Broj 39
Utorak, 31. prosinca, 2013.
36 Potpore
50.000,00
5.000,00
55.000,00 110,00
A15141 363 Potpore unutar opće države
50.000,00
5.000,00
55.000,00 110,00
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima
163.200,00
13.000,00
176.200,00 107,97
A15141 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
163.200,00
13.000,00
176.200,00 107,97
Ukupno aktivnost:A15141
213.200,00
18.000,00
231.200,00 108,44
Ukupno Glava 14.
213.200,00
18.000,00
231.200,00 108,44
Glava 15. Predškolski odgoj
P2016PROGRAM: FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
754.553,00
-10.360,00
744.193,00
98,63
0911FUNKCIJA: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
732.176,00
-9.200,00
722.976,00
98,74
A16151 AKTIVNOST: DJEČJI VRTIĆ 3
Rashodi poslovanja
732.176,00
-9.200,00
722.976,00
98,74
31 Rashodi za zaposlene
711.476,00
0,00
711.476,00 100,00
A16151 311 Plaće
617.600,00
0,00
617.600,00 100,00
A16151 313 Doprinosi na plaće
93.876,00
0,00
93.876,00 100,00
36 Potpore
20.700,00
-9.200,00
11.500,00
55,56
A16151 363 Potpore unutar opće države
20.700,00
-9.200,00
11.500,00
55,56
Ukupno aktivnost:A16151
732.176,00
-9.200,00
722.976,00
98,74
A16152 AKTIVNOST: MALA ŠKOLA
3
Rashodi poslovanja
22.377,00
-1.160,00
21.217,00
94,82
31 Rashodi za zaposlene 14.977,00
0,00
14.977,00 100,00
A16152 311 Plaće
13.000,00
0,00
13.000,00 100,00
A16152 313 Doprinosi na plaće
1.977,00
0,00
1.977,00 100,00
32 Materijalni rashodi
7.400,00
-1.160,00
6.240,00
84,32
A16152 322 Rashodi za materijal i energiju
7.400,00
-1.160,00
6.240,00
84,32
Ukupno funkcija:A16152
22.377,00
-1.160,00
21.217,00
94,82
Ukupno Glava 15.
754.553,00
-10.360,00
744.193,00
98,63
Glava 16. Sport i rekreacija
P2017PROGRAM:SUFINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I VJERSKIH ZAJEDNICA
160.000,00
0,00
160.000,00 100,00
0810FUNKCIJA: SPORT I REKREACIJA
122.000,00
0,00
122.000,00 100,00
A17161 AKTIVNOSTI: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA
3
Rashodi poslovanja
122.000,00
0,00
122.000,00 100,00
38 Donacije i ostali rashodi
122.000,00
0,00
122.000,00 100,00
A17161 381 Tekuće donacije
122.000,00
0,00
122.000,00 100,00
Ukupno aktivnost:A17161
122.000,00
0,00
122.000,00 100,00
0840FUNKCIJA :RELIGIJSKE ZAJEDNICE
7.000,00
0,00
7.000,00 100,00
A17162 AKTIVNOST: POMOĆ ŽUPNOJ ZAJEDNICI 3
Rashodi poslovanja
7.000,00
0,00
7.000,00 100,00
38 Donacije i ostali rashodi
7.000,00
0,00
7.000,00 100,00
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3669 - Broj 39
A17162 381 Tekuće donacije
7.000,00
0,00
7.000,00 100,00
Ukupno aktivnost:A17162
7.000,00
0,00
7.000,00 100,00
0860FUNKCIJE: OSTALI RASHODI ZA REKREACIJU I KULTURU
31.000,00
0,00
31.000,00 100,00
A17163 AKTIVNOSTI: DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA
3
Rashodi poslovanja
31.000,00
0,00
31.000,00 100,00
38 Donacije i ostali rashodi
31.000,00
0,00
31.000,00 100,00
A17163 381 Tekuće donacije
31.000,00
0,00
31.000,00 100,00
Ukupno aktivnost:A17163
31.000,00
0,00
31.000,00 100,00
Ukupno Glava 16.
160.000,00
0,00
160.000,00 100,00
Glava 17. Socijalna skrb
P2018PROGRAM: SOCIJALNE POMOĆI
1070FUNKCIJA: SOCIJALNE POMOĆI IZVAN REDOVNOG PROGRAMA
246.000,00
33.200,00
279.200,00 113,50
A18171 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI KUĆANSTVIMA I GRAĐANIMA
3
Rashodi poslovanja
246.000,00
33.200,00
279.200,00 113,50
36 Potpore
79.000,00
-1.000,00
78.000,00
98,73
A18171 363 Potpore unutar opće države
79.000,00
-1.000,00
78.000,00
98,73
37 Naknade građanima i kućanstvima
167.000,00
34.200,00
201.200,00 120,48
A18171 372 Naknade građanima i kućanstvima
167.000,00
34.200,00
201.200,00 120,48
Ukupno aktivnost:A181171
246.000,00
33.200,00
279.200,00 113,50
1090FUNKCIJA:OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI
A18182 AKTIVNOST: DONACIJE UDRUGAMA ZA SOCIJALNU SKRB
3
Rashodi poslovanja
31.600,00
-1.500,00
30.100,00
95,25
38 Donacije i ostali rashodi
31.600,00
-1.500,00
30.100,00
95,25
A18182 381 Tekuće donacije
31.600,00
-1.500,00
30.100,00
95,25
Ukupno aktivnost:A18172
31.600,00
-1.500,00
30.100,00
95,25
Ukupno Glava 17.
277.600,00
31.700,00
309.300,00 111,42
SVEUKUPNO RAZDJEL 2.
13.525.881,00 -6.705.955,00 6.819.926,00
50,42
UKUPNO RASHODI I IZDACI
14.336.551,00 -6.632.765,00 7.703.786,00
53,74
Članak 4.
Prva izmjena proračuna Općine Konjščina za 2013.godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”
KLASA:400-01/13-01/58
URBROJ:2211/04-1-13-3
U Konjščini, 30. prosinca 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Strana 3670 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12
I 94/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/08) u skladu s
Planom razvojnih programa Općine Konjščina (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br 30a/12) Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj 30.
prosinca 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
na području Općine Konjščina
u 2013. godini
Članak 1.
1) U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Konjščina u 2013.
godini (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
br. 30a/12) stavak 2. mijenja se i glasi:
“ Prihodi s osnova:
1. Komunalni doprinos:
30.000,00
2. Naknade za koncesije
2.000,00
3. Iz cijene komunalnih usluga
0
4.Naknada za komunalne priključke 50.000,00
5. Naknada za korištenje javnih površina47.000,00
6. Ostali izvori utvrđeni zakonom
- donacije – sufinanciranje građana
60.000,00
- naknada od zakupa grobnih mjesta i korištenja
mrtvačnice
45.000,00
- ostalo – naknada od bespravno izgrađenih objekata
- iz drugih proračuna
- Proračun Krapinsko-zagorske županije
112.500,00
- Hrvatske vode
- za Zo I EU 7. Proračun Općine
1.352.429,00
UKUPNO
1.698.929,00“
U TABLICI PROGRAMA ZA 2013. godinu 1. U točki II. NERAZVRSTANE CESTE ,
- podtočka 2.3. zamjenjuje se podtočkom 2.3. koja
glasi ” Sanacija i modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstnih
cesta 580.000,00 kuna”
- u točki 4. Iznos “50.000,00” zamjenjuje se iznosom
32.500,00”
- Iznos iza riječi ukupno “5.431.390,00” zamjenjuje
se iznosom “667.900,00”
U TABLICI “IZVORI SREDSTAVA”
- Iznos pod 1. Komunalni doprinos “150.000,00”
zamjenjuje se iznosom “30.000,00”
- Iznos pod 5. “Ostali izvori utvrđeni Zakonom”
“155.000,00” zamjenjuje se iznosom “65.000,00”,
- iznos “200.000,00” - briše se
- iznos “100.000,00” zamjenjuje se iznosom
“125.000,00”
- iznos “4.794.570,00” I tekst “Kredit/Agencija za
plaćanje (fondovi EU) – briše se
- iznos “30.820,00” zamjenjuje se iznosom
447.900,00
Strana 3671 - Broj 39
2. Pod točkom III GROBLJE
- iznos od “450.200,00” zamjenjuje se iznosom
“600.180,00”
Kod IZVORA SREDSTAVA – iznos “411.019,00”
zamjenjuje se iznosom “560.999,00”
3. Pod točkom “IV. JAVNA RASVJETA”
- iznosI “60.000,00” , “30.000,00” , “30,000,00” i
kod IZVORA SREDSTAVA “60.000,00” - brišu se
4. Pod točkom “V. OPSKRBA VODOM”
- Iznos od “67.000,00” zamjenjuje se iznosom
“121.250,00”
Kod “IZVORA SREDSTAVA” - pod točkom 4.
Iznos 67.000,00 zamjenjuje se iznosom “50.000,00”
- pod točkom 5. upisuje se iznos “17.000,00”
5. Pod točkom VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
- iznos “144.000,00” zamjenjuje se iznosom
“90.000,00”
- iznos “300.000,00” zamjenjuje se iznosom
“31.250,00”
Kod IZVORA SREDSTAVA – iznos “270.000,00”
– briše se
- iznos “91.000,00” zamjenjuje se iznosom
“38.250,00”
6. Točka “TRŽNICA NA MALO” - briše se
7. Točka VIII. PODUZETNIČKE ZONE” – briše se
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna programa sastavni je dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA: 302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-2
Konjščina, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12
I 94/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 8/13), u skladu
s Planom razvojnih programa Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br 30a./2012)
Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj
30. prosinca 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2013. godini na
području Općine Konjščina
Članak 1.
I. U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Konjščina u 2013. godini (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 30a/12) u Članku 2. mijenjaju se iznosi:
Strana 3672 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Procjena
pojedinih
troškova
R.b.
Djelatnost
Opseg poslova
3.
Održavanje javnih
površina
Održavanje
nerazvrstanih cesta
čišćenje javnih površina
(parkova) u naselju Konjščina
- materijal za tekuće održavanje
- usluge tekućeg održavanja (navoz
kamena, malčiranje, uređenje kanala)
- materijal i sredstva za čišćenje
mrtvačnice
- materijal za tekuće održavanje
objekata na groblju
- sitni inventar (motike, lopate)
- usluge tekućeg održavanja
- iznošenje i odvoz smeća
- ostalo
4.
5.
6.
Održavanje
groblja
Javna rasvjeta
- materijal za tekuće održavanje javne
rasvjete
- usluge tekućeg održavanja
- el. energija
Iznos iza riječi “Ukupno”131.500,00” mijenja se i
glasi “1.435.800,00”
II: U podtočki 2.
- iznos unutar točke 1. od “600.000,00” zamjenjuje
se iznosom 400.000,00”
- iznos unutar točke 2. od “400.000,00” zamjenjuje
se iznosom “19.350,00”
- iznos unutar točke 4. od 1.500,00” - briše se
- u točki 5. dodaje se sredstva Županije
“85.000,00”
- ostali proračunski prihodi 931.150,00”
Iznos UKUPNO 1.131.500,00 ” zamjenjuje se
iznosom 1.435.800,00”
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa sastavni su dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA: 302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-3
Konjščina, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 19. stavak 1. točka 8. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” 19/13) članka 8. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93, 38/09)
i članka 35. Statuta općine Konjščina (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 8/13) Općinsko vijeće
Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj 30. prosinca
2013. godine, donijelo je
185.000,00
240.000,00
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Sredstva
potrebna za
ostvarenje
programa
185.000,00
765.000,00
525.000,00
500,00
3.500,00
190.000,00
1.000,00
142.000,00
43.000,00
15.000,00
44.500,00
280.000,00
Napomena
339.500,00
Sklopljen
ugovor sa
«Mimoza» vl.
Dražen Čopor
Sklopljen
ugovor sa
Komunalac
Konjščina d.o.o.
Sklopljen
ugovor
ČEHA elektro
Zlatar Bistrica
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2013. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE
KONJŠČINA
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi u 2013. godini
na području Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 30a/12)
U Članku 1. iznos “280.929,00” mijenja se iznosom
“340.929,00”
- podtočka 1. iznos “200.000,00” kuna mijenja se
iznosom. “250.000,00”
- podtočka 2. iznos “80.929,00” mijenja se iznosom
“ 90.929,00 ”
U Članku 2. stavak 2. točka 1a) iznos “200.000,00”
zamjenjuje se iznosom “250.000,00”
- te iza riječi “ukupno” iznos “200.000,00” zamjenjuje se iznosom “250.000,00”
- podtočka 2. Iznos “30.000,00” zamjenjuje se
iznosom “40.000,00”
- iza riječi “Ukupno” iznos “80.929,00” zamjenjuje
se iznosom “90.929,00”
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune programa sastavni su dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA:302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-4
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 35. Statuta općine Konjščina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.8/13)
Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj
30. prosinca 2013. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PLANA I
MREŽE SOCIJALNIH USLUGA NA PODRUČJU
OPĆINE KONJŠČINA ZA 2013. GODINU
Članak 1.
U Socijalnom planu i mreži socijalnih usluga na
području Općine Konjščina za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 30a/2012.)
- u članku 1. stavak 1. iznos “440.800,00” zamjenjuje se iznosom... “448.300,00”, te kod stavaka
- sredstva Županije za ogrjev - iznos “45.000,00”
zamjenjuje se iznosom “35.150,00”,
- Proračun Općine Konjščina - iznos “395.800,00”
zamjenjuje se iznosom “ 413.150,00”
U točki I.1.
- iznos “246.000,00” zamjenjuje se iznosom “243.000,00” te kod stavaka
- pomoć za stanovanje – iznos “130.000,00” zamjenjuje se iznosom “135.000,00”
- pomoć za nabavku opreme za novorođeno dijete,
iznos “37.000,00” zamjenjuje se iznosom 30.000,00”
- dodaje se stavak “- pomoć za sanaciju šteta od
elementarnih nepogoda iznos 36.200,00 kuna” u točki I. 2.
- Sufinanciranje školske kuhinje - iznos “43.000,00”
zamjenjuje se iznosom “ 42.000,00”
U točki II.
2) Prijevoz učenika srednje škole (za poboljšanje
socijalnog statusa obiteljima iznos “33.000,00” zamjenjuje
se iznosom “45.000,00”.
U točki III. Dotacija i sufinanciranje udruga iznos
“31.600,00” zamjenjuje se iznosom “30.100,00”, te
- stavka – Crveni križ Zlatar – iznos “31.000,00”
zamjenjuje se iznosom “29.500,00” u stavku – SVEUKUPNO iznos “440.800,00” zamjenjuje se iznosom
“448.300,00”
Članak 2.
Ova Izmjena i dopuna programa sastavni je dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA: 302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-5
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova
na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne novine»
br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94,
58/95, 11/96,11/97, 68/98, 66/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće
Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj 30. prosinca
2013. godine, donijelo je
Strana 3673 - Broj 39
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI
STANARSKO PRAVO ZA 2013. GODINU
Članak 1.
U Programu utroška sredstava od prodaje stanova na
kojima postoji stanarsko pravo za 2013. godinu (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 30a/12)
- u članku 2. iznos “80.000,00” zamjenjuje se iznosom “58.220,00”.
Članak 2.
U Članku 3. iznos “ 36.000,00” zamjenjuje se iznosom “26.199,00”
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune programa sastavni su dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA: 302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-6
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama (“Narodne
novine br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10., 25/12 i
68/12) i članka 35. Statuta općine Konjščina (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 8/13) Općinsko
vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj dana 30.
prosinca 2013. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA
ŠUMSKOG DOPRINOSA NA PODRUČJU
OPĆINE KONJŠČINA ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Stavlja se van snage Program utroška šumskog
doprinosa na području Općine Konjščina za 2013. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.
30ª/12)
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa sastavni su dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA:302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-7
Konjščina, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” br.
90/2011) i članka 35. Statuta Općine Konjščina (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.8/13), u skladu s
Planom razvojnih programa Općine Konjščina (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” br 30a./2012) Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj
30. prosinca 2013. godine, donosi
58,96 119,30
58,96 119,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,804
88,5458
102,793
144,926
0,00
16\15
15\14
76,60
113,70
95,49
37,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Indeks
2015. godinu 2016. godinu
8.500.540,00 10.268.990,00
415.000,00
367.465,00
5.422.040,00 5.573.455,00
3.493.500,00 5.063.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.915.540,00 10.636.455,00
8.915.540,00 10.636.455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Članak 2.
I. OPĆI DIO
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08. i 136/12) i članka 35. Statuta općine
Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
) br. 08/13) Općinsko vijeće na 7. održanoj sjednici 30.
prosinca 2013. godine, donijelo je
PRORAČUN ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJU PRORAČUNA DO 2016. GODINE
Članak 1.
Proračun općine Konjščina za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2014. godine sa projekcijom za 2015.
i 2016. godinu ( u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Indeks
2014. godinu
11.096.892,00
365.000,00
5.677.892,00
9.442.735,00
-3.658.735,00
3.658.735,00
0,00
3.658.735,00
15.120.627,00
15.120.627,00
0,00
0,00
IZMJENE I DOPUNE
Programa poboljšanja
infrastrukturno nedovoljno
opremljenih i/ili neopremljenih
naselja na području Općine Konjščina
u 2013. godini
Članak 1.
U Programu poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području
Općine Konjščina u 2013. godini (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 32/11) u Članku 2.
Iznos “ 39.181,00” zamjenjuje se iznosom: “10.000,00”
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa sastavni su dio I.
Izmjene Proračuna Općine Konjščina za 2013. godinu, a
objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije”
KLASA:302-01/13-01/18
URBROJ: 2211/04-1-13-8
Konjščina, 30.prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Plan za Projekcija Projekcija A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. PRIHODI 2. PRIHODI OD PRODAJE NE FINANCIJSKE IMOVINE
3. RASHODI
4. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
5 RAZLIKA -MANJAK (1+2-3-4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE KREDITA
3. NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
C. PRORAČUN UKUPNO 1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO
2. RASHODI I IZDACI 3. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA
4. UKUPNO (1-2+3) Strana 3674 - Broj 39
Prihodi , primici, rashodi i izdaci utvrđuju se po računskom planu u Bilanci prihoda , primitaka , rashoda i izdataka u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine i projekciju
do 2016. godine, planiraju se kako slijedi:
I. PRIHODI I PRIMICI Broj računaOpis prihoda
Plan proračuna Projekcija Projekcija Ind
Ind
za 2014. god. za 2015. god. za 2016. god.
7\6
8\7
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
A. PRIHODI
6
PRIHODI
11.096.892,00 8.500.540,00 10.268.990,00
76,60 120,80
61
Prihodi od poreza
4.378.770,00 4.308.550,00 4.484.900,00
98,40 104,09
611 Porez i prirez na dohodak
4.040.500,00 3.986.050,00 4.139.400,00
98,65 103,85
613 Porez na imovinu
173.270,00
173.000,00
193.000,00
99,84 111,56
614 Porezi na robu i usluge
165.000,00
149.500,00
152.500,00
90,61 102,01
63
POMOĆI
4.799.840,00 2.481.290,00 4.205.590,00
51,70 169,49
632 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
3.500.000,00 1.350.000,00 3.150.000,00
0,00 233,33
633 Pomoći iz proračuna
934.240,00
893.240,00
894.240,00
95,61 100,11
634 Pomoći od ostalih subjekta unutar opće države 280.000,00
150.000,00
70.000,00
53,57 46,67
635 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
85.600,00
88.050,00
91.350,00 102,86 103,75
64
PRIHODI OD IMOVINE
452.700,00
385.400,00
336.900,00
85,13 87,42
641 Prihodi od financijske imovine
15.500,00
11.500,00
12.000,00
74,19 104,35
642 Prihodi od nefinancijske imovine
437.200,00
373.900,00
324.900,00
85,52 86,89
65
PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA
1.195.000,00 1.061.800,00
978.000,00
88,85 92,11
651 Administrativne (upravne ) pristojbe
62.000,00
62.000,00
62.000,00 100,00 100,00
652 Prihodi po posebnim propisima
83.000,00
69.800,00
76.000,00
84,10 108,88
653 Komunalni doprinosi i naknade
1.050.000,00
930.000,00
840.000,00
88,57 90,32
66
OSTALI PRIHODI
258.130,00
250.000,00
250.000,00
96,85 100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
258.130,00
250.000,00
250.000,00
96,85 100,00
68
Kazne i upravne mjere i stali prihodi
12.452,00
13.500,00
13.600,00 108,42 100,74
681 Kazne i upravne mjere
800,00
700,00
600,00
87,50 85,71
683 Ostali prihodi 11.652,00
12.800,00
13.000,00 109,85
0,00
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
365.000,00
415.000,00
367.465,00 113,70 88,55
71
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE
300.000,00
350.000,00
300.000,00 116,67 85,71
711 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
300.000,00
350.000,00
300.000,00 116,67 85,71
72
PRIHODI OD PROIZVEDENE IMOVINE
65.000,00
65.000,00
67.465,00 100,00 103,79
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
65.000,00
65.000,00
67.465,00 100,00 103,79
UKUPNO PRIHODI 11.096.892,00 8.500.540,00 10.268.990,00
76,60 120,80
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
3.658.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
Primici od prodaje dionica i udjeka u galavnici
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
832 Primici od prodaje i udjela trgov, druš. u jav.sektoru
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84
Primici od zaduživanja 3.208.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3675 - Broj 39
844 Primljeni krediti i zajmovi ostalih financijskih institucija UKUPNO PRIHODI
B. RASHODI I IZDACI
Prog. Funk. Aktiv Broj računa Opis rashoda
1 2 3
5
A. RASHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenicima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34
Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove i kredite
343 Ostali financijski rashodi
35
Subvencije 352 Subvencije obrtnicima, malim poduzetnicima i poljopriv. 36
Pomoći unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
37
Naknade građanima i kućanstvima 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Ostali rashodi 381 Tekuće donacije u novcu
385 Izvanredni rashodi (Tekuća rezerva)
386 Kapitalne pomoći
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45
Rashodi za dodatna ulaganja
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
3.208.735,00
15.120.627,00
Plan proračuna za 2014. god.
6
5.677.892,00
1.681.598,00
1.447.320,00
14.300,00
219.978,00
2.348.665,00
20.875,00
697.240,00
1.279.400,00
17.500,00
333.650,00
66.900,00
45.000,00
21.900,00
93.300,00
93.300,00
302.429,00
302.429,00
344.500,00
344.500,00
840.500,00
495.500,00
30.000,00
315.000,00
9.442.735,00
400.000,00
400.000,00
5.472.735,00
4.488.735,00
17.000,00
967.000,00
3.570.000,00
3.570.000,00
0,00
0,00
8.915.540,00 10.636.455,00
Projekcija Projekcija za 2015. god. za 2016. god.
7
8
5.422.040,00 5.573.455,00
1.690.026,00 1.716.162,00
1.454.626,00 1.462.175,00
14.300,00
31.800,00
221.100,00
222.187,00
2.303.835,00 2.370.714,00
12.740,00
14.110,00
676.320,00
752.234,00
1.257.725,00 1.245.200,00
13.200,00
13.200,00
343.850,00
345.970,00
28.500,00
27.700,00
12.000,00
12.000,00
16.500,00
15.700,00
101.400,00
102.500,00
101.400,00
102.500,00
305.479,00
313.779,00
305.479,00
313.779,00
346.800,00
349.000,00
346.800,00
349.000,00
646.000,00
693.600,00
521.000,00
553.600,00
35.000,00
40.000,00
90.000,00
100.000,00
3.493.500,00 5.063.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.593.500,00 1.363.000,00
880.500,00
800.000,00
10.000,00
10.000,00
703.000,00
553.000,00
1.700.000,00 3.500.000,00
1.700.000,00 3.500.000,00
0,00
58,96
Indeks
7\6
9
95,49
100,50
100,50
100,00
100,51
98,09
61,03
97,00
98,31
75,43
103,06
42,60
26,67
75,34
108,68
108,68
101,01
101,01
100,67
100,67
76,86
105,15
116,67
28,57
37,00
50,00
50,00
29,12
19,62
58,82
72,70
47,62
47,62
102,79
101,55
100,52
222,38
100,49
102,90
110,75
111,22
99,00
100,00
100,62
97,19
100,00
95,15
101,08
101,08
102,72
102,72
100,63
100,63
107,37
106,26
0,00
0,00
144,93
100,00
100,00
85,53
90,86
100,00
78,66
205,88
205,88
Indeks
8\7
10
0,00
119,30
Strana 3676 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
UKUPNO RASHODI 15.120.627,00 8.915.540,00 10.636.455,00
58,96 119,30
Članak 3.
Rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 15.120.627,00 kuna raspoređeni su prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji, programima i aktivnostima po nositeljima u
posebnom dijelu proračuna za obračunsko razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine i projekcijom do 2016. godine, kako slijedi.
II. POSEBNI DIO
RAZDJEL 1. OPĆINSKO VIJEĆE , OPĆINSKI NAČELNIK I MJESNI ODBORI
Prog. Funk. Aktiv. Račun Opis rashoda
Plan proračuna Projekcija Projekcija Indeks Indeks
broj za 2014. god. za 2015. god. za 2016. god.
7\6
8\7
1
2
3
5
6
7
8
9
10
Glava 101. Općinsko vijeće i povjerenstva
P1001PROGRAM:DONOŠENJE AKATA I MJERA 577.466,00
594.054,00
600.450,00 102,87 101,08
0111 FUNKCIJA: ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
577.466,00
594.054,00
101.720,00 102,87 17,12
A10011 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja 100.900,00
101.400,00
101.720,00 100,50 100,32
32 Materijalni rashodi
61.900,00
62.400,00
62.720,00 100,81 100,51
A10011 329 Ostali nespomenuti rashodi
61.900,00
62.400,00
62.720,00 100,81 100,51
38 Donacije i ostali rashodi
39.000,00
39.000,00
39.000,00 100,00 100,00
A10011 381 Tekuće donacije
39.000,00
39.000,00
39.000,00 100,00 100,00
Ukupno aktivnost: A10011
100.900,00
101.400,00
101.720,00 100,50 100,32
Ukupno Glava 1.
100.900,00
101.400,00
101.720,00 100,50 100,32
Glava 102. Općinski načelnik
A10021 AKTIVNOST: JAVNA UPRAVNA I ADMINISTRATIVNA TIJELA
3
Rashodi poslovanja 476.566,00
492.654,00
498.730,00 103,38 101,23
31 Rashodi poslovanja
217.226,00
218.314,00
219.390,00 100,50 100,49
A10021 311 Rashodi za zaposlene
187.520,00
188.456,00
189.400,00 100,50 100,50
A10021 312 Naknada troškova
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00 100,00
A10021 313 Doprinosi na plaće
28.506,00
28.658,00
28.790,00 100,53 100,46
32 Materijalni rashodi
229.340,00
239.340,00
239.340,00 104,36 100,00
A10021 321 Naknade troškova zaposlenim
840,00
840,00
840,00 100,00 100,00
A10021 329 Ostali nespomenuti rashodi
228.500,00
238.500,00
238.500,00 104,38 100,00
38 Donacije i ostali rashodi
30.000,00
35.000,00
40.000,00 116,67 114,29
A10021 385 Izvanredni rashodi
30.000,00
35.000,00
40.000,00 116,67 114,29
Ukupno aktivnost:A10021
476.566,00
492.654,00
498.730,00 103,38 101,23
Ukupno Glava 2.
476.566,00
492.654,00
498.730,00 103,38 101,23
Glava: 103. VIJEĆA MJESNIH ODBORA
P1002PROGRAM:MJESNI ODBORI
200.000,00
90.000,00
80.000,00
45,00 88,89
0620 FUNKCIJA: OBJEKTI ZAJEDNICE
200.000,00
90.000,00
80.000,00
45,00 88,89
A20031 AKTIVNOST: RAD MJESNIH ODBORA 3
Rashodi poslovanja
200.000,00
90.000,00
80.000,00
45,00 88,89
32 Materijalni rashodi
200.000,00
90.000,00
80.000,00
45,00 88,89
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3677 - Broj 39
A20031 322 Rashodi za materijal i energiju
A20031 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost: A20031 Ukupno Glava 3
Ukupno Razdjel 1.
RAZDJEL 2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Račun Opis rashoda
broj 1
2
3
5
Glava 201. Upravni odjel
P2001PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST PRIPREMA AKATA ,
PLANIRANJE ,KNJIGOVOD.,IZVJEŠĆIVANJE 0133 FUNKCIJA: OSTALE OPĆE FUNKCIJE
A20011 AKTIVNOST: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
A20011 311 Plaće
A20011 312 Ostali rashodi za zaposlene
A20011 313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
A20011 321 Naknade troškova zaposlenim
A20011 322 Rashodi za materijal i energiju
A20011 323 Rashodi za usluge
A20011 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
A20011 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno aktivnost: A20011
0112 FUNKCIJA: FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI
A20012 AKTIVNOST: FINANCIJSKI POSLOVI
3
Rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
A20012 342 Kamate na primljene kredite i zajmove
A20012 343 Ostali financijski rashodi
Ukupno aktivnost: A20012
0133 FUNKCIJA: OSTALE OPĆE USLUGE
T20011 TEKUĆI PROJEKT: INFORMATIZACIJA I NABAVA OPREME
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
T20011 422 Postrojenja i oprema
T20011 426 Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno projekt: T20011
UKUPNO GLAVA 1.
Glava 2. Promet P2002PROGRAM: NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE
0451 FUNKCIJA: CESTOVNI PROMET
A20021 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA
1.476.500,00
1.389.600,00
1.389.600,00
744.815,00
635.170,00
13.100,00
96.545,00
644.785,00
20.035,00
124.900,00
449.100,00
17.500,00
33.250,00
1.389.600,00
66.900,00
66.900,00
66.900,00
45.000,00
21.900,00
66.900,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.000,00
3.000,00
20.000,00
1.476.500,00
4.388.735,00
4.388.735,00
1.452.075,00
1.410.575,00
1.410.575,00
748.610,00
638.480,00
13.100,00
97.030,00
661.965,00
11.900,00
128.800,00
475.315,00
13.200,00
32.750,00
1.410.575,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
12.000,00
16.500,00
28.500,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
3.000,00
13.000,00
1.452.075,00
1.175.500,00
1.175.500,00
1.445.824,00
770.195,00
642.075,00
30.600,00
97.520,00
675.629,00
13.270,00
132.909,00
482.000,00
13.200,00
34.250,00
1.445.824,00
27.700,00
27.700,00
27.700,00
12.000,00
15.700,00
27.700,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
10.000,00
3.000,00
13.000,00
1.486.524,00
1.286.500,00
486.500,00
1.486.524,00
1.445.824,00
102,50
102,88
100,56
233,59
100,50
102,06
111,51
103,19
101,41
100,00
104,58
102,50
97,19
42,60 97,19
42,60 97,19
26,67 100,00
75,34 95,15
42,60 97,19
65,00 100,00
65,00 100,00
65,00 100,00
58,82 100,00
0,00 100,00
65,00 100,00
98,35 102,37
26,78 109,44
26,78 41,39
101,51
100,51
100,52
100,00
100,50
102,66
59,40
103,12
105,84
75,43
98,50
101,51
42,60
98,35 102,37
101,51 102,50
100.000,00
50.000,00
45.000,00
50,00 90,00
100.000,00
40.000,00
35.000,00
40,00 87,50
200.000,00
90.000,00
80.000,00
45,00 88,89
200.000,00
90.000,00
80.000,00
45,00 88,89
777.466,00
684.054,00
680.450,00
87,99 99,47
Plan proračuna Projekcija Projekcija Indeks Indeks
za 2014. god. za 2015. god. za 2016. god.
7\6
8\7
6
7
8
9
10
Strana 3678 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A20021 322 Rashodi za materijal i energiju
A20021 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost:A20021
T20021 TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Građevinski objekti
T20021 421 Građevinski objekti
T20021 426 Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno projekt: T20021
Ukupno Glava 2.
Glava 3. Javna rasvjeta
P2003PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
0640 FUNKCIJA: JAVNA RASVJETA
A30031 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A30031 322 Rashodi za materijal i energiju
A30031 323 Rashodi za usluge Ukupno aktivnost:A30031
T20031 TEKUĆI PROJEKT: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
T20031 421 Građevinski objekti
T20031 426 Ostala nematerijalna imovina
Ukupno projekt: T20031
Ukupno Glava 3.
Glava 4. Upravljanje javnim objektima
P2004PROGRAM:UPRAVLJANJE JAVNIM OBJEKTIMA
0660 FUNKCIJA:STAMBENI OBJEKTI I OBJEKTI ZAJEDNICE
A40041 AKTIVNOST:TEKUĆI IZDACI ZA JAVNE OBJEKTE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A40041 322 Rashodi za materijal i energiju
A40041 323 Rashodi za usluge A40041 329 Ostali rashodi poslovanja 38 Donacije i ostali rashodi
A40041 386 Kapitalne pomoći Ukupno aktivnost :A40041
430.000,00
445.000,00
430.000,00
445.000,00
100.000,00
110.000,00
330.000,00
335.000,00
430.000,00
445.000,00
3.958.735,00
730.500,00
3.958.735,00
730.500,00
3.888.735,00
630.500,00
70.000,00
100.000,00
3.958.735,00
730.500,00
4.388.735,00 1.175.500,00
435.000,00
524.160,00
435.000,00
524.160,00
365.000,00
374.160,00
365.000,00
374.160,00
330.000,00
337.160,00
35.000,00
37.000,00
365.000,00
374.160,00
70.000,00
150.000,00
70.000,00
150.000,00
20.000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
70.000,00
150.000,00
435.000,00
524.160,00
4.142.700,00 1.825.210,00
118.700,00
125.210,00
118.700,00
125.210,00
88.700,00
85.210,00
27.000,00
37.700,00
54.200,00
40.010,00
7.500,00
7.500,00
30.000,00
40.000,00
30.000,00
40.000,00
118.700,00
125.210,00
800.000,00
800.000,00
700.000,00
100.000,00
800.000,00
1.286.500,00
492.665,00
492.665,00
392.665,00
392.665,00
352.665,00
40.000,00
392.665,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
492.665,00
1.716.400,00
166.400,00
166.400,00
116.400,00
68.300,00
40.600,00
7.500,00
50.000,00
50.000,00
166.400,00
486.500,00
486.500,00
136.500,00
350.000,00
486.500,00
109,51
109,51
111,02
100,00
109,51
109,44
18,45
18,45
16,21
142,86
18,45
26,78
120,50
120,50
102,51
102,51
102,17
105,71
102,51
214,29
214,29
750,00
0,00
214,29
120,50
44,06
105,48
105,48
96,07
139,63
73,82
100,00
133,33
133,33
105,48
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
132,90
136,60
181,17
101,47
100,00
125,00
125,00
132,90
94,04
132,90
66,67
66,67
66,67
0,00
66,67
93,99
104,95
104,95
104,60
108,11
104,95
93,99
93,99
109,33
109,33
124,09
104,48
109,33
103,49
103,49
110,00
101,52
103,49
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Strana 3679 - Broj 39
0443 FUNKCIJA : GRAĐEVINARSTVO
K40041 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJE I PROŠIRENJA JAVNIH OBJEKATA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K40041 426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
K40041 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno kapitalni projekt:K40041
Ukupno Glava 4.
Glava 5.
Vodoopskrba
P2005PROGRAM: OPSKRBA VODOM
0630 FUNKCIJA: OPSKRBA VODOM
K50051 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA JAVNOG VODOVODA
3
Rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi K50051 386 Kapitalne pomoći
Ukupno kapitalni projekt: K50051
Ukupno Glava 5.
Glava 6. Kanalizacija i otpadne vode
P2006PROGRAM: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
0520 FUNKCIJA: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
A60061 AKTIVNOST: ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi A60061 323 Rashodi za usluge Ukupno aktivnost: A6061
K60061 KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA KOLEKTORSKE MREŽE
3
Rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi K60061 386 Kapitalne pomoći
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K60061 426 Ostala nematerijalna imovina
Ukupno kapitalni projekt: K60061
Ukupno Glava 6.
Glava 7. Groblje
P2007PROGRAM:MJESNO GROBLJE KONJŠČINA
0660 FUNKCIJA:OSTALI OBJEKTI ZAJEDNICE
A70071 AKTIVNOSTI:POSLOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA GROBLJA
3
Rashodi poslovanja
4.024.000,00
4.024.000,00
524.000,00
524.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
4.024.000,00
4.142.700,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
207.500,00
207.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
207.500,00
957.300,00
957.300,00
207.300,00
1.700.000,00
1.700.000,00
200.000,00
200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.700.000,00
1.825.210,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
122.500,00
122.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
122.500,00
303.920,00
303.920,00
203.920,00
1.550.000,00
1.550.000,00
50.000,00
50.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.550.000,00
1.716.400,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
122.500,00
122.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
122.500,00
214.320,00
214.320,00
214.320,00
70,52
70,52
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,18
25,00
25,00
100,00
100,00
91,18
94,04
91,18
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
98,37 105,10
42,25
38,17
38,17
42,86
42,86
42,25
44,06
37,04
37,04
37,04
37,04
37,04
37,04
37,04
59,04
59,04
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
50,00
59,04
31,75
31,75
42,25
Strana 3680 - Broj 39
Utorak, 31. prosinca, 2013.
32 Materijalni rashodi
A70071 322 Rashodi za materijal i energiju
A70071 323 Rashodi za usluge A70071 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno aktivnost:A70071
K70071 Uređenje groblja i mrtvačnice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Kupnja zemljišta
K70071 411 Kupnja građevinskog zemljišta
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K70071 421 Građevinski objekti
45 Rashodi za dodatna ulaganja
K70071 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno kapitalni projekt K70071
Ukupno Glava 7.
Glava 8. Zaštita okoliša
P2008PROGRAM:SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA SMEĆA
0560 FUNKCIJA: POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA
A80081 AKTIVNOSTI:ORGANIZIRANJE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA 3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A80081 323 Rashodi za usluge
36 Pomoći unutar opće države
A80081 363 Pomoći unutar opće države
Ukupno aktivnost: A80081
Ukupno Glava 8.
Glava 9. Zaštita od požara i civilna zaštita P2009PROGRAM: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
0320 FUNKCIJA: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
A90091 AKTIVNOST: SUFINANC. PROTUPOŽARNE I CIVILNE ZAŠTITE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi A90091 329 Ostali nespomenuti rashodi
36 Potpore
A90091 363 Potpore unutar opće države
38 Ostali rashodi
A90091 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost: A90091
Ukupno Glava 9.
Glava 10. Poticanje gospodarstva
207.300,00
9.100,00
196.200,00
2.000,00
207.300,00
750.000,00
100.000,00
100.000,00
580.000,00
580.000,00
70.000,00
70.000,00
750.000,00
957.300,00
63.400,00
63.400,00
63.400,00
53.400,00
53.400,00
10.000,00
10.000,00
63.400,00
63.400,00
280.500,00
280.500,00
280.500,00
500,00
500,00
90.000,00
90.000,00
190.000,00
190.000,00
280.500,00
280.500,00
203.920,00
6.420,00
195.500,00
2.000,00
203.920,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
303.920,00
68.400,00
68.400,00
68.400,00
58.400,00
58.400,00
10.000,00
10.000,00
68.400,00
68.400,00
293.750,00
293.750,00
293.750,00
700,00
700,00
93.050,00
93.050,00
200.000,00
200.000,00
293.750,00
293.750,00
88.500,00
73.500,00
73.500,00
15.000,00
15.000,00
88.500,00
88.500,00
327.850,00
327.850,00
327.850,00
900,00
900,00
96.350,00
96.350,00
230.600,00
230.600,00
327.850,00
327.850,00
214.320,00
10.620,00
201.600,00
2.100,00
214.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.320,00
88.500,00
88.500,00
107,89
109,36
109,36
100,00
100,00
107,89
107,89
104,72
104,72
104,72
140,00
140,00
103,39
103,39
105,26
105,26
104,72
104,72
98,37
70,55
99,64
100,00
98,37
13,33
0,00
0,00
17,24
17,24
0,00
0,00
13,33
31,75
107,89
107,89
111,61
128,57
128,57
103,55
103,55
115,30
115,30
111,61
111,61
111,61
111,61
129,39
125,86
125,86
150,00
150,00
129,39
129,39
129,39
129,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,52
105,10
165,42
103,12
105,00
105,10
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3681 - Broj 39
P2010PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
0421 FUNKCIJA: POLJOPRIVREDA
A10101 AKTIVNOSTI: SUBVENCIJE ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3
Rashodi poslovanja
35 Subvencije
A10101 352 Subvencije
Ukupno aktivnost: A10101
A10102 AKTIVNOST: SUBVENCIJA KAMATA POLJOPRIVREDNICIMA
3
Rashodi poslovanja
35 Subvencije
A10102 352 Subvencije
Ukupno aktivnost: A10102
P2011 PROGRAM: POTICANJE MALOG PODUZETNIŠTVA
0490 FUNKCIJA:MALO PODUZETNIŠTVO
A11103 AKTIVNOST : SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNICIMA
3
Rashodi poslovanja
35 Subvencije
A11103 352 Subvencije
Ukupno aktivnost:A11103
Ukupno Glava 10.
Glava 11. Izgradnja poslovne zone
P2012PROGRAM :RAZVOJ MALOG PODUZETNIŠTVA
0474 FUNKCIJA: VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROGRAM
K12111 KAPITALNI PROJEKT: OTVARANJE POSOVNE ZONE 4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Kupnja zemljišta
K12111 411 Kupnja građevinskog zemljišta
42 Rashodi za nabavu neproiz. materij. imovine K12111 426 Ostala nematerijalna imovina
Ukupno projekt:K12111
Ukupno Glava 11.
Glava 12. Kultura P2013PROGRAM:RAZVOJ KULTURE
0860 FUNKCIJA: OSTALI RASHODI ZA KULTURU
A13121 AKTIVNOSTI: SUFINANCIRANJE KULTURNIH DJELATNOSTI
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A13121 323 Rashodi za usluge
36 Potpore
A13121 363 Potpore unutar opće države
20.300,00
20.300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
93.300,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
170.000,00
170.000,00
528.929,00
128.929,00
128.929,00
50.000,00
50.000,00
3.929,00
3.929,00
28.400,00
28.400,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
101.400,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
629.929,00
129.929,00
129.929,00
50.000,00
50.000,00
3.929,00
3.929,00
29.500,00
29.500,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
102.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
2.379.929,00
79.929,00
79.929,00
0,00
0,00
3.929,00
3.929,00
139,90
139,90
140,00
140,00
140,00
140,00
133,33
133,33
133,33
133,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
108,68
117,65
117,65
117,65
100,00
100,00
142,86
142,86
117,65
117,65
119,10
100,78
100,78
100,00
100,00
100,00
100,00
61,52
0,00
0,00
100,00
100,00
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
377,81
61,52
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,08
125,00
125,00
125,00
125,00
100,00
100,00
103,57
103,57
103,57
103,57
103,87
103,87
Strana 3682 - Broj 39
Utorak, 31. prosinca, 2013.
38 Donacije
A13121 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost A13121
0820 FUNKCIJA:FUNKCIONIRANJE OBJEKATA ZA KULTURU
K13121 KAPITALNI PROJEKT: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 41 Kupnja zemljišta
K13121 411 Kupnja građevinskog zemljišta
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
K13121 426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 Rashodi za dodatna ulaganja
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno Kapitalni projekt: K13121
Ukupno Glava 12.
Glava 13. Zdravstvo P2014PROGRAM:LOKALNI VODOVODI
0740 FUNKCIJA: JAVNO ZDRAVSTVO
A14131 AKTIVNOST:ZDRAVSTVENA KONTROLA VODE
3
Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
A14131 323 Rashodi za usluge
Ukupno aktivnost:A14131
Ukupno Glava 13.
Glava 14. Školstvo P2015PROGRAM: POTPORE ZA OBRAZOVANJE
0980 FUNKCIJA: OSTALE USLUGE OBRAZOVANJA
A15141 AKTIVNOSTI:POMOĆI ŠKOLAMA I STIPENDIJE
3
Rashodi poslovanja
36 Potpore
A15141 363 Potpore unutar opće države
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima
A15141 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Ukupno aktivnost:A15141
Ukupno Glava 14.
Glava 15. Predškolski odgoj
P2016PROGRAM: FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
0911 FUNKCIJA: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
A16151 AKTIVNOST: DJEČJI VRTIĆ 3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
75.000,00
75.000,00
128.929,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
400.000,00
528.929,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
274.000,00
274.000,00
274.000,00
97.500,00
97.500,00
176.500,00
176.500,00
274.000,00
274.000,00
738.797,00
717.580,00
717.580,00
704.580,00
76.000,00
76.000,00
129.929,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
500.000,00
629.929,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
275.300,00
275.300,00
275.300,00
97.500,00
97.500,00
177.800,00
177.800,00
275.300,00
275.300,00
742.342,00
721.125,00
721.125,00
708.125,00
76.000,00
76.000,00
79.929,00
2.300.000,00
2.300.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.300.000,00
2.379.929,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.500,00
276.500,00
276.500,00
97.500,00
97.500,00
179.000,00
179.000,00
276.500,00
276.500,00
745.817,00
724.600,00
724.600,00
711.600,00
101,33 100,00
101,33 100,00
100,78 61,52
125,00 460,00
125,00 460,00
50,00 100,00
50,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
0,00 1000,00
0,00 1000,00
125,00 460,00
119,10 377,81
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,47 100,44
100,47 100,44
100,47 100,44
100,00 100,00
100,00 100,00
100,74 100,67
100,74 100,67
100,47 100,44
100,47 100,44
100,48 100,47
100,49 100,48
100,49 100,48
100,50 100,49
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3683 - Broj 39
A16151 311 Plaće
A16151 313 Doprinosi na plaće
36 Potpore
A16151 363 Potpore unutar opće države
Ukupno aktivnost:A16151
A16152 AKTIVNOST: MALA ŠKOLA
3
Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene A16152 311 Plaće
A16152 313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
A16152 322 Rashodi za materijal i energiju
Ukupno aktivnost:A16152
Ukupno Glava 15.
Glava 16. Sport i rekreacija
P2017PROGRAM:SUFINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA I VJERSKIH ZAJEDNICA
0810 FUNKCIJA: SPORT I REKREACIJA
A17161 AKTIVNOSTI: DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA
3
Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
A17161 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost:A17161
0840 FUNKCIJA :RELIGIJSKE ZAJEDNICE
A17162 AKTIVNOST: POMOĆ ŽUPNOJ ZAJEDNICI 3
Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
A17162 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost:A17162
0860 FUNKCIJE: OSTALI RASHODI ZA UDRUGE GRAĐANA A17163 AKTIVNOSTI: DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA
3
Rashodi poslovanja
38 Donacije i ostali rashodi
A17163 381 Tekuće donacije
Ukupno aktivnost:A17163
Ukupno Glava 16.
Glava 17. Socijalna skrb
P2018PROGRAM: SOCIJALNE POMOĆI
1070 FUNKCIJA: SOCIJALNE POMOĆI IZVAN REDOVNOG PROGRAMA
A18171 AKTIVNOST: SOCIJALNE POMOĆI KUĆANSTVIMA I GRAĐANIMA
3
Rashodi poslovanja
611.630,00
92.950,00
13.000,00
13.000,00
717.580,00
21.217,00
14.977,00
13.000,00
1.977,00
6.240,00
6.240,00
21.217,00
738.797,00
162.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
162.000,00
256.000,00
256.000,00
614.690,00
93.435,00
13.000,00
13.000,00
721.125,00
21.217,00
14.977,00
13.000,00
1.977,00
6.240,00
6.240,00
21.217,00
742.342,00
174.500,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
174.500,00
257.000,00
257.000,00
617.700,00
93.900,00
13.000,00
13.000,00
724.600,00
21.217,00
14.977,00
13.000,00
1.977,00
6.240,00
6.240,00
21.217,00
745.817,00
175.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
175.000,00
258.000,00
258.000,00
108,33
108,33
108,33
108,33
107,14
107,14
107,14
107,14
107,14
105,71
105,71
105,71
105,71
105,71
107,72
100,39
100,39
100,50
100,52
100,00
100,00
100,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,48
107,72
108,33
100,39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
100,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,29
106,67
106,67
106,67
106,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
106,67
100,29
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,47
100,49
100,50
100,00
100,00
100,48
Strana 3684 - Broj 39
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
1090
36 Potpore
88.000,00
88.000,00
88.000,00 100,00 100,00
A18171 363 Potpore unutar opće države
88.000,00
88.000,00
88.000,00 100,00 100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima
168.000,00
169.000,00
170.000,00 100,60 100,59
A18171 372 Naknade građanima i kućanstvima
168.000,00
169.000,00
170.000,00 100,60 100,59
Ukupno aktivnost:A181171
256.000,00
257.000,00
258.000,00 100,39 100,39
FUNKCIJA:OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI
29.500,00
31.500,00
33.000,00 106,78 104,76
A18172 AKTIVNOST: DONACIJE UDRUGAMA ZA SOCIJALNU SKRB
3
Rashodi poslovanja
29.500,00
31.500,00
33.000,00 106,78 104,76
38 Donacije i ostali rashodi
29.500,00
31.500,00
33.000,00 106,78 104,76
A18172 381 Tekuće donacije
29.500,00
31.500,00
33.000,00 106,78 104,76
Ukupno aktivnost:A18172
29.500,00
31.500,00
33.000,00 106,78 104,76
Ukupno Glava 17.
285.500,00
288.500,00
291.000,00 101,05 100,87
SVEUKUPNO RAZDJEL 2.
14.343.161,00 8.231.486,00 9.956.005,00
57,39 120,95
UKUPNO RASHODI I IZDACI
15.120.627,00 8.915.540,00 10.636.455,00
58,96 119,30
Članak 4.
Proračuna općine Konjščina za 2014. godinu sa projekcijom do 2016. godine ,stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije “.
KLASA:400-01/13-01/59 URBROJ:2211/04-1-13-3 Predsjednik Općinskog vijeća:
U Konjščini, 30. prosinca 2013.
Ivica Crneković, v.r.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Strana 3685 - Broj 39
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08. i 136/12) i članka 35. Statuta Općine
Konjščina ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije
broj 08/13 ) Općinsko vijeće na 7. sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine donijelo je :
ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
KONJŠČINA ZA 2014. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Konjščina
za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu Proračun ) i njegovo
izvršavanje ,upravljanje imovinom i dugovima te obvezama korisnika proračunskih sredstava .
Članak 2.
Proračun se donosi za fiskalnu godinu koja obuhvaća razdoblje od dvanaest mjeseci, a koje počinje od 01.
siječnja i završava 31. prosinca.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 3.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda
i rashoda i Računa financiranja, a posebni dio proračuna
sastoji se od rashoda i izdataka proračunskih korisnika
raspoređene u tekuće i razvojne programe za tekuću
proračunsku godinu prema programskoj, funkcijskoj i
ekonomskoj klasifikaciji.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i
neporezni prihodi pomoći iz Državnog proračuna i proračuna Županije, prihodi od imovine i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine te sredstva za financiranje rashoda
za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, subvencija pomoći, naknada, donacija i ostalih rashoda te rashoda
za nabavu nefinancijske imovine .
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku
imovinu i otplatu zajmova.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 4.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima u njegovom Posebnom dijelu, a to su:
1. Općinsko vijeće i njegova radna tijela
2. Općinski načelnik
3. Vijeća mjesnih odbora
4. Jedinstveni Upravni odjel
5. Dječji vrtić Konjščina
Članak 5.
Nositelj izvršenja proračuna po programima iz
Razdjela 2. je Jedinstveni upravni odjel.
Članak 6.
Korisnici proračuna smiju stvarati obaveze najviše
do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom
proračunskom dodjelom.
Korisnici proračuna dužni su, na temelju predviđenih sredstava u Posebnom dijelu proračuna, razraditi
svoj financijski plan po mjesecima prema kojem će se
doznačivati sredstva.
Strana 3686 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 7.
Planirana sredstva za rad Udruga građana koji imaju
sjedište na području općine Konjščina rasporedit će se na temelju natječaja za dodjelu sredstava ,a na temelju
Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području općine.
Udrugama građana i političkim strankama kojima
su u Proračunu odobrena sredstva za sufinanciranje njihovih programa (donacije) izvršavat će se kvartalno. Uvjet
za uplatu donacije je da su registrirane u skladu sa važećim
Zakonima, da imaju otvoreni žiro račun, da su dostavile
program rada i ako su prethodne godine bili korisnici
donacije, da dostave izvješće o radu za prethodnu godinu.
Sredstva za financiranje Vatrogasnih društava i
Društva Crveni križ osigurana su na temelju važećih
Zakona.
Raspored predviđenih sredstava za financiranje
Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su namjenska za
zaštitu od požara , naknadno će utvrditi Općinsko vijeće
svojom odlukom.
Članak 8.
Sredstva planirana za Mjesne odbore u 2014.
godini izvršavati će se izravno iz žiro računa proračuna za plaćanje roba i usluga prema odlukama izvršnog
tijela općine a na temelju programa i zaključaka vijeća
mjesnih odbora.
Članak 9.
Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za plaće u 2014. godini, obračunavaju i isplaćuju
plaće prema visini osnovice koja je utvrđena u skladu sa
osiguranim sredstvima.
U 2014. visina osnovice ostaje na nivou 2011.
godine, a do promjene može doći ako se sredstva osiguraju izmjenom proračuna.
Ostala materijalna prava zaposlenih isplaćuju se u
skladu sa osiguranim sredstvima za te namjene a isplaćuju se u iznosima najviše do neoporezivog iznosa , a prema Odluci koju donosi Općinski načelnik , osim nagrada za
kontinuirani rad ( jubilarne nagrade) koje će se isplaćivati
u skladu sa kriterijima koji vrijede za Državne službenike
i namještenike.
Članak 10.
Svi korisnici proračunskih sredstava iz članka 6.
dužni su primljena sredstva koristiti za predviđene namjene po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti, u
protivnom uskratiti će se sredstva, a protiv odgovornih
osoba tražiti primjenu sankcija.
Članak 11.
U slučaju poremećaja u likvidnosti Proračuna, kada
neće biti moguće izvršavati mjesečne financijske planove
korisnika o prioritetima odlučivati će Općinski načelnik.
Članak 12.
Općinski načelnik odgovoran je za izvršenje proračuna, osim u djelu , gdje je svoje ovlasti prenio na drugu
osobu u skladu sa Zakonom o proračunu.
Članak 13.
Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti na
Utorak, 31. prosinca, 2013.
proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili
između proračunskih korisnika po zaključku Općinskog
načelnika.
Iznimno , preraspodjela sredstava po proračunskim
stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i
izdataka na stavci koja se umanjuje po odluci Općinskog
načelnika, a o izvršenim preraspodjelama proračunskih
izdataka, izvijestiti Općinsko vijeće u roku 60 dana.
IV. ZADUŽIVANJE
Članak 14.
Zaduživanje općine za kreditna sredstva vrši se na
temelju odluke Općinskog vijeća i plana financiranja uz
suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
U proračunu za 2014 godinu nije planirano dugoročno zaduživanje za nabavu i izgradnju nefinancijske
imovine.
Članak 15.
U 2014. Općina Konjščina će se kratkoročno zadužiti za pretfinanciranje projekata koji će se financirati iz
predpristupnih fondova EU (IPARD) do visine potrebnih
sredstava za provedbu.
V. PRORAČUNSKA ZALIHA
Članak 16.
Sredstva proračunske zalihe za 2014. godinu utvrđuju se u iznosu od 30.000,00 kuna.
Članak 17.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana
sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže
da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških nesreća te drugih izdataka iz
članaka 56. Zakona o proračunu.
Članak 18.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje
Općinski načelnik, pojedinačna isplata ne može biti veća
od 5.000,00 kuna.
Članak 19.
Načelnik je obavezan svaka tri (3) mjeseca izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske
zalihe.
VI. NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI
I IZDACI PRORAČUNA
Članak 20.
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći,
prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika,
prihodi od prodaje imovine u vlasništvu i naknade s
naslova osiguranja.
Članak 21.
Ostvareni namjenski prihodi koriste se isključivo za
rashode i izdatke za što su namjenjeni, a što je utvrđeno
općim aktom, ugovorom ili na neki drugi način.
Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine
i naknada štete s osnove osiguranja imovine mogu se koristiti samo za održavanje ili kupnju nefinancijske imovine.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 22.
Ostvareni namjenski prihodi i primici koje ostvari
proračunski korisnik Dječji vrtić Konjščina od vlastite djelatnosti ( najam poslovnog prostora, prihodi od dopunskih programa, donacije i pomoći u novcu ) ne
uplaćuju se u proračun Općine Konjščina, već se koriste
za poboljšavanje uvjeta rada ustanove .
Ostvarenim prihodima i utrošku istih iz stavka 1.
ovog članka Ravnatelj Dječjeg vrtića dužan je tromjesečno izvijestiti Općinskog načelnika.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Strana 3687 - Broj 39
Na izvršavanje Proračuna izravno se primjenjuju
i odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za
2014. godinu koje se odnose na proračune jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje
se od 01. siječnja 2014 godine.
Klasa:400-01/13-01-59
Urbroj:2211/04-1-13-1-2
Konjščina,30. prosinac 2013. godine
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.33/01.,60/01.,
129/07., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11) i članka 16. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08 i 136/12) i članka
35. Statuta Općine Konjščina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske župnije br.8/13.) Općinsko viječe Konjščina na 7.
sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine donijelo je:
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KONJŠČINA ZA 2014. -2016. GODINE
Članak 1.
Ovim Planom razvojnih programa Općine Konjščina za razdoblje 2014. do 2016. godine utvrđuju se ciljevi i prioriteti
razvoja Općine Konjščina povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna .
RačunOpis ulaganja 2014
2015
2016 UKUPNO Strukt.
Uredska oprema i računalni programi
4221 Uredska oprema
17.000,00 10.000,00 10.000,00
37.000,00
4262 Ulaganja u računalne programe
3.000,00
3.000,00 3.000,00
9.000,00
UKUPNO
20.000,00 13.000,00 13.000,00
46.000,00 0,25
Nerazvrstane ceste i nogostupi 4213 Izgradnja nogostupa uz mjesno groblje do Bočadira130.000,00
0,00
0,00 130.000,00
4213 Izgrad. nogostupa uz cestu ŽC.2205
100.000,00 130.500,00 200.000,00 430.500,00
4213 Dovršetak nogostupa Groblje - Crkva Sv. Dominik 50.000,00
4213 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta cesta
400.000,00 500.000,00 500.000,00 1.400.000,00
4213 Asfaltiranje nerazvrst. cesta cesta ( Ipard prog.) 3.208.735,00
3.208.735,00
4264 Izrada projekata za asfalt. nerazvrstanih cesta
70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00
UKUPNO
3.958.735,00 730.500,00 800.000,00 5.489.235,00 29,86
Javna rasvjeta 4214 Izgradnja i rekonstrukcija mreže javne rasvjete
20.000,00 150.000,00 100.000,00 270.000,00
4264 Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjeru 50.000,00
50.000,00
UKUPNO
70.000,00 150.000,00 100.000,00 320.000,00 1,74
Javni objekti i Prostorni plan 4214 Izgradnja tržnice
0,00
0,00
0,00
0,00
4263 Izrada prostornog plana uređenja općine
104.000,00
104.000,00
4263 Izrada urbanist. projekta uređ. naselja Konjščina
50.000,00 200.000,00 50.000,00 300.000,00
4264 Izrada projekta proširena kinodvorane 70.000,00
70.000,00
4264 Izrada projekta izgradnje tržnica 100.000,00
100.000,00
4264 Izrada projekta dogradnje i Dječjeg vrtića 200.000,00
200.000,00
4511 Dogradnja i rekonstrukcija kinodvorane
0,001.500.000,001.500.000,00 3.000.000,00
4511 Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
UKUPNO
4.024.000,001.700.000,001.550.000,00 7.274.000,00 39,57
Vodovona mreža 3861 Kapitalne pomoći za izgradnju vodovone mreže 135.000,00 50.000,00 50.000,00 235.000,00 1,28
Kanalizacija
3861 Kapitalne pomoći za izgradnju kanalizacije
150.000,00
0,00
0,00 150.000,00
4264 Izrada projektne dok. za kanalizaciju i odvodnju
50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00
UKUPNO
200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 2,18
Groblje 4111 Kupnja zemljišta
100.000,00
0,00
0,00 100.000,00
4213 Izgradnja prometnih površina i parkirališta na groblju450.000,00 100.000,00
0,00 550.000,00
Strana 3688 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
4214 Izgradnja centralnog križa na groblju
130.000,00
130.000,00
4511 Rekonstrukcija mrtvačnice
70.000,00
70.000,00
UKUPNO
750.000,00 100.000,00
0,00 850.000,00 4,62
Poslovna zona
4111 Izdaci za kupnju zemljišta za poslovnu zonu
100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00
4264 Izrada projek.dokum. za otvaranje poslovne zone 70.000,00 100.000,00 100.000,00 270.000,00
UKUPNO
170.000,00 200.000,00 200.000,00 570.000,00 3,10
Stari grad (spominik kukture)
4111 Izdaci za kupnju zemljišta oko Starog grada
200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
4264 Izrada projektne dokumentacije 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00
4511 Obnova i uređenje Starog grada
0,00 200.000,002.000.000,00 2.200.000,00
UKUPNO
400.000,00 500.000,002.300.000,00 3.200.000,00 17,41
SVEUKUPNO
9.727.735,003.543.500,005.113.000,0018.384.235,00 100,00
RAČUN OPIS NAMJENE 2014
2015
2016
Ukupno Strukt.
3861 Kapitajne pomoći za izgradnju infrastrukture
285.000,00 50.000,00 50.000,00 385.000,00 2,09
4111 Kupnja građevinskog zemljišta
400.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 4,35
4213 Izgradnja i rekonstrukcija prometnica
4.338.735,00 730.500,00 700.000,00 5.769.235,00 31,38
4214 Izgradnja ostalih građevinskih objekata
150.000,00 150.000,00 100.000,00 400.000,00 2,18
4221 Nabava uredske opreme
17.000,00 10.000,00 10.000,00
37.000,00 0,20
4262 Nabava računalnih programa
3.000,00
3.000,00 3.000,00
9.000,00 0,05
4263 Izrada urbanističkih planova
154.000,00 200.000,00 50.000,00 404.000,00 2,20
4264 Izrada ostale projektne dokumentacije
810.000,00 500.000,00 500.000,00 1.810.000,00 9,85
4511 Ulaganja dogradnju i uređ. građ. objekata
3.570.000,001.700.000,003.500.000,00 8.770.000,00 47,70
UKUPNO 9.727.735,003.543.500,005.113.000,0018.384.235,00 100,00
Članak 2.
Za realizaciju projekata iz članka 1. olaniraju se slijedeći izvori financiranja.
Izvori financiranja Naziv izvora financiranja 2014
2015
2016
Ukupno Strukt.
6111 Prihodi od poreza (Općina)
1.689.605,00 693.500,00 543.000,00 2.926.105,00 15,92
6324 Kapit. pomoći iz fondova EU (tržnica i kinodvorana) 0,001.350.000,003.150.000,00 4.500.000,00 24,48
6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Stari grad) 300.000,00 400.000,00 300.000,00 1.000.000,00 5,44
633311 Kapitalne pomoći iz državnog
proračuna (IPARD MJERA 301)
3.000.000,00
0,00
0,00 3.000.000,00 16,32
6332 Kapitalne pomoći iz drž. proračuna ( za ceste)
400.000,00 300.000,00 400.000,00 1.100.000,00 5,98
6332 Kapitalne pomoći iz žup. proračuna ( Stari grad) 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 1,09
63525Hrvatske vode(vodoopskrba i odvodnja)
120.000,00 70.000,00 70.000,00 260.000,00 1,41
6342 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 160.000,00 80.000,00
0,00 240.000,00 1,31
63425Kapitalne pomoći iz EU fondova(Dječji vrtić) 3.500.000,00
3.500.000,00 19,04
66321Donacije za izgradnju komunalne infrastrukture 258.130,00 250.000,00 250.000,00 758.130,00 4,12
71112Prihodi od prodaje građev. zemljišta
300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 4,90
Ukupno izvori financiranja 9.727.735,003.543.500,005.113.000,0018.384.235,00 100,00
Članak 3.
Uz proračun Općine Konjščina za 2014. godinu i projekciju proračuna Općine Konjščina za 2015.-2016. godinu
izradit će se financijski plan invesicija Obrazac:FPP .
Članak 4.
Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Konjščina za 2014. godinu ,te Projekcije proračuna za 2015. -2016 godinu, a objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije .
KLASA:302-01/13-01/18
URBROJ:2211/04-1-13-2
Predsjednik Općinskog vijeća:
KONJŠČINA, 30. prosinca 2013.
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 I 94/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 8/13)
u skladu s Planom razvojnih programa Općine Konjščina
( KLASA: 363-01/13-01/28, URBROJ: 2211/04-1-13-2
od 30.12.2013.) Općinsko vijeće Općine Konjščina na
7. sjednici, održanoj 30. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
Općine Konjščina u 2014. godini
Članak 1.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Sukladno Planu razvojnih programa Općine Konjščina u 2014. godini utvrđuje se ovaj Program gradnja
komunalne infrastrukture.
Program će obuhvatiti :
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju
objekata i uređaja, te nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti i to
kako slijedi :
Prihodi s osnova:
1. Komunalni doprinos:
150.000,00
2. Naknade za koncesije
2.000,00
3. Iz cijene komunalnih usluga
4. Naknada za komunalne priključke
5. Nak. za korištenje javnih površina 54.000,00
6. Ostali izvori utvrđeni zakonom
1.
- donacije – sufinanciranje građana 258.130,00
- naknada od zakupa grobnih mjesta i korištenja
mrtvačnice
45.000,00
- ostalo – naknada od bespravno izgrađenih objekata
120.000,00
- iz drugih proračuna
- Proračun Krapinsko-zagorske županije
100.000,00
- Hrvatske vode
- Agencija za plaćanje - EU Fondovi ( kredit )
3.000.000,00
7. Proračun Općine
1.524.605,00
UKUPNO:
5.253.735,00
TABLICA PROGRAMA ZA 2014. GODINU
I. JAVNE POVRŠINE
Potrebna
sredstva
Naziv i opis projekta
Opis poslova
Uređenje centra/trga i tržnice
Konjščina
Izrada Urbanističkog projekta
uređenja naselja Konjščina
70.000,00
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVORI SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
2.
Naknada za koncesije
3.
Cijena komunalne naknade
4.
Naknada za priključenje
5.
Ostali izvori utvrđeni zakonom
6.
Proračun Općine
II. NERAZVRSTANE CESTE
2.
1. Izgradnja nogostupa
uz D-24 – groblje/Bočadir
Strana 3689 - Broj 39
IZNOS
SREDSTAVA
0
Napomena
Izrađen idejni projekt
Potrebna izrada
projekata
NAPOMENA
0
70.000,00
Dovršetak
projektiranja,te izgradnja
nogostupa na relaciji
Jelovec – GalovecNastavak – dovršetak
130.000,00
50.000,00
2. Izgradnja nogostupa od groblja po programu IPARD
do crkve sv. Dominika
3.Asfaltiranje nerazvrstanih cesta sanacija i modernizacija /
asfaltiranje nerazvrstanih
cesta
4. Izrada projekata za asfaltiranje
nerazvrstanih cesta
3.208.735,00
5. Izgradnja nogostupa uz ŽC
2205 Konjščina/ Jelovec
100.000,00
400.000,00
70.000,00
Ukupno :
3.958.735,00
IPARD PROGRAM
– mjera 301
Ceste:
1. Turnišće – Grošeki/Huljaki
2. Bočadir
3. Brlekovo
4. Jertovec
Dionice neraz. su one
za koje su sklopljeni
ugovori o sufinanciranju i uplati učešća
Dovršiti će se
započeti radovi, te
nastaviti ukoliko će
se tijekom godine
osigurati sredstva iz
dr. izvora
Strana 3690 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
IZVORI SREDSTAVA
Red. IZVOR SREDSTAVA
br.
1.
Komunalni doprinos
2.
Naknada za koncesije
3.
Cijena komunalne naknade
4.
Naknada za priključenje
5.
Ostali izvori utvrđeni zakonom
- grobne naknade
6.
Proračun Općine
III. GROBLJE
3.
Uređenje prostora uz
mrtvačnicu i same
mrtvačnice
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVOR SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
2.
Naknada za koncesije
3.
Cijena komunalne naknade
4.
Naknada za priključenje
5.
Ostali izvori utvrđeni zakonom
6.
Proračun Općine
IV. JAVNA RASVJETA
4.
Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete prema
programu
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVOR SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
2.
Naknada za koncesije
3.
Cijena komunalne naknade
4.
Naknada za priključenje
5.
Ostali izvori utvrđeni zakonom
6.
Proračun Općine
V. OPSKRBA PITKOM VODOM
5.
Kapitalne pomoći za izgradnju vodovodne
mreže
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVOR SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
Utorak, 31. prosinca, 2013.
IZNOS
SREDSTAVA
150.000,00
1.000,00
NAPOMENA
258.130,00
100.000,00
3.208.735,00
- učešće građana
-Krapinsko-zagorska županija
- Kredit / Agencija za plaćanje
( FONDOVI EU )
240.870,00
Nastavak radova - prostor i
mrtvačnicu uredit na način da
se ukopi vrše iz dijela mrtvačnice koji je okrenut groblju
IZNOS
SREDSTAVA
0
0
0
750.000,00
Napomena:
-radovi započeli 2012. god
- kupnja zemljišta
NAPOMENA
130.000,00
620.000,00
Rekonstrukcija javne
rasvjete
Projekti
70.000,00
20.000,00
50.000,00
IZNOS
SREDSTAVA
NAPOMENA
0
70.000,00
izgradnja vodovodne mreže
Crnekovići - Cerovci
135.000,00
IZNOS
SREDSTAVA
Cijela investicija prenijeta je
na Zagorski vodovod d.o.o.
Zabok
- Općina sudjeluje sa 10%
NAPOMENA
Utorak, 31. prosinca, 2013.
2.
3.
4.
5.
6.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Naknada za koncesije
Cijena komunalne naknade
Naknada za priključenje
Ostali izvori utvrđeni zakonom
Proračun Općine
135.000,00
VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Red. Naziv i opis
Opis poslova
Potrebna sredstva
broj projekata
6.
Odvodnja i
- Izgradnja kanalizacije Kapitalne pomoći
pročišćavanje
Galovec sa spojem na
150.000,00
otpadnih voda
kraj K1
- Izrada projekta
kanalizacije
- Izgradnja kanalizacije
Bočaki – nastavak
- Izrada projektne
dokumentacije
kanalizacijske mreže
Konjščina
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVOR SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
2.
Naknada za koncesije
3.
Cijena komunalne naknade
4.
Naknada za priključenje
5.
Ostali izvori utvrđeni zakonom
6.
Proračun Općine
VII. TRŽNICA NA MALO
Izrada projektne dokumentacije –
7.
Tržnica na malo
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVOR SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
2.
Naknada za koncesije
3.
Cijena komunalne naknade
4.
Naknada za priključenje
5.
Ostali izvori utvrđeni zakonom
6.
Proračun Općine
Strana 3691 - Broj 39
50.000,00
Napomena
Cijela investicija prenijeta je
na Zagorski vodovod d.o.o.
Zabok
- Općina sudjeluje sa 10%
2012. godine započelo
projektiranje kanalizacijske
mreže Konjščina koja do sada
nije bila obuhvaćena.
IZNOS SREDSTAVA
NAPOMENA
150.000,00
50.000,00
Hrvatske vode
Projektiranje i ishođenje
odobrenja
Tijekom godine zavisno od
raspoloživih sredstava
IZNOS SREDSTAVA
NAPOMENA
VIII. PODUZETNIČKE ZONE
8.
Poduzetničke zone
IZVORI SREDSTAVA
Red.
br.
IZVOR SREDSTAVA
1.
Komunalni doprinos
Projekti Poduzetničkih zona –
otkup zemljišta
170.000,00
IZNOS
SREDSTAVA
NAPOMENA
Strana 3692 - Broj 39
2.
3.
4.
5.
6.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Naknada za koncesije
Cijena komunalne naknade
Naknada za priključenje
Ostali izvori utvrđeni zakonom
Proračun Općine
Utorak, 31. prosinca, 2013.
170.000,00
IX. OSTALO
u 2014. godini nije planirana gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za :
- prijevoz putnika,
- održavanje čistoće,
- komunalnog otpada – Komunalac Konjščina
Članak 2.
Temeljem ovog programa Općinski načelnik će zavisno od priliva predviđenih sredstava provoditi aktivnosti te
donositi odgovarajuće akte ( natječaj za izbor izvođača, sklapati ugovore, izvoditi potrebne radove )
Članak 3.
Ovaj program sastavni je dio Proračuna Općine Konjščina za 2014. godinu, a objavit će se u službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije.
KLASA: 363-01/13-01/27
URBROJ: 2211/04-1-13-2
Predsjednik Općinskog vijeća:
Konjščina, 30. prosinac 2013.
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12 I 94/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br.
8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici,
održanoj 30. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Konjščina (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se:
R.b.
Djelatnost
Opseg poslova
1.
Odvodnja
-usluga tekućeg
atmosferskih voda održavanja
javne kanalizacije
2.
Održavanje
- tekuće održavanje javnih
čistoće
parkovnih površina
u dijelu koji se
odnosi na čišćenje
jav.povr
1.Opis i opseg poslova održavanja s programom
pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima
2. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom iznosa financiranja
Održavanje komunalne infrastrukture čini
- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja
- održavanje javne rasvjete
Članak 2.
1. Opis i opseg poslova održavanja s programom
pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima
Procjena
pojedinih
troškova
5.000,00
Sredstva
potrebna za
ostvarenje
Programa
5.000,00
Napomena
Tijekom 2014.
god kanalizacijski
sustav predat će
se na upravljanje
i održavanje
Zagorskom vodovodu
Zabok, temeljem
Zakona o vodama
čišćenje u jednom
dijelu obavljaju
osobe koje su u
socijalnom statusu
i na taj način rade
društveno koristan
rad, a ostalo je u
točki 3.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
3.
4.
5.
Održavanje javnih
površina
Održavanje
nerazvrstanih
cesta
Održavanje
groblja
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
čišćenje javnih površina
(parkova) u naselju Konjščina
- materijal za tekuće
održavanje
- usluge tekućeg održavanja
(navoz kamena, malčiranje,
uređenje kanala)
- materijal i sredstva za
čišćenje mrtvačnice
- materijal za tekuće
održavanje objekata na groblju
- sitni inventar (motike,
lopate)
- usluge tekućeg održavanja
- iznošenje, odvoz smeća
- ostalo
230.000,00
230.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
500,00
207.300,00
3.000,00
500,00
150.000,00
7.
Javna rasvjeta
Ostali komunalni
poslovi
UKUPNO
- materijal za tekuće
održavanje javne rasvjete
- usluge tekućeg održavanja
- el. energija
20.000,00
2. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, a naznakom iznosa financiranja
Financiranje Programa predviđa se iz slijedećih
izvora:
1. Prihod od komunalne naknade u iznosu od
650.000,00 kuna
2. Prihod od ekološke rente u iznosu od
314.000,00 kuna
3. Prihod od grobne naknade u iznosu od
45.000,00 kuna
4. Šumski doprinos u iznosu od
0kuna
5. Ostali proračunski prihodi u iznosu od
200.000,00 kuna
UKUPNO
1.209.000,00 kuna
Članak 3.
Na temelju ovog Programa tijekom godine izvršavat
će se pojedina vrsta poslova zavisno od priliva sredstava u
proračunu, odnosno prema posebnom odobrenju, odnosno
plana nadležnog tijela – Općinskog načelnika – izvršitelja
proračuna.
Članak 4.
O izvršenju ovog programa Općinskom vijeću dostavit će se izvješće do kraja ožujka 2014. godine sukladno
Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine
Konjščina za 2014. godinu, objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije»
342.000,00
35.000,00
287.000,00
- uređenje objekata komunalne 224.700,00
infrastrukture
1.209.000,00
Sklopljen ugovor sa
«Mimoza» vl.
Dražen Čopor
Sklopljen ugovor
sa Komunalac
Konjščina d.o.o.
43.000,00
10.300,00
6.
Strana 3693 - Broj 39
Sklopljen ugovor
ČEHA elektro Zlatar
Bistrica
224.700,00
1.209.000,00
KLASA: 363-01/13-01/28
URBROJ: 2211/04-1-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 19. stavak 1. točka 8. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” 19/13) članka 8. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93, 38/09)
i članka 35. Statuta općine Konjščina (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” br. 8/13) Općinsko vijeće
Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj 30. prosinca
2013. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2014. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
Članak 1.
Općina Konjščina u 2014. godini sudjelovat će u
sufinanciranju javnih potreba u kulturi financijskim sredstvima iz Proračuna Općine Konjščina za 2014. godinu u
iznosu od 496.929,00 kuna slijedećih izvora:
1) Tekuće pomoći iz Državnog proračuna
200.000,00 kuna
2) Sredstva Proračuna Općine 296.929,00 kuna
Članak 2.
Sredstvima iz članka 1. ovog Programa sufinancirat
će se kulturne djelatnosti na području Općine Konjščina
te određene manifestacije na području Županije i šire
Strana 3694 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
zajednice.
Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se
kako slijedi:
1) a) Radovi, odnosno Projekti, te ostalo u vezi
zaštite Starog grada Konjščina
200.000,00 kuna
Radovi te ostale aktivnosti u svezi Starog grada zajednička su aktivnost Ministarstva kulture, Krapinsko-zagorske županije i Općine Konjščina te realizacija istih
zavisi od odobrenih planovaod strane nadležnih organa
i tijela (Konzervatorskog odjela u Zagrebu / Krapina)
b) kupnja zemljišta uz Stari grad (za potrebe formiranja građevinske čestice Stari grad te sređenje imovinskopravnih odnosa
200.000,00 kuna
Ukupno
400.000,00 kuna
2. Sufinanciranje kulturnih priredbi Proračunom
Općine Konjščina za 2014.
- ostale kulturno-sportske manifestacije4 5.000,00
kuna
- autorski honorari za izvođenje kulturnih programa
3. Donacije za rad udruga u kulturi temeljem javnog poziva koji će se raspisati tijekom 2014. temeljem
Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju
na području Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 27/13) 30.000.00 kuna
4. Sufinanciranje Povijesnog arhiva Varaždin
3.929,00 kuna
5. Sufinanciranje kulturnih djelatnosti u
- Osnovnoj školi
10.000,00 kuna
- Srednjoj školi
8.000,00 kuna
Ukupno
96.929,00 kuna
Članak 3.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz Proračuna
Općine Konjščina u skladu sa dinamikom punjenja Proračuna, odnosno prema sklopljenim ugovorima temeljem
provedenog javnog poziva.
Izdaci za Stari grad – statička sanacija i zaštita
spomenika kulture će se isplaćivati prema financijskom
planu kojeg će donijeti Općinski načelnik nakon dobivanja
odluke Ministarstva kulture o sredstvima za ovu namjenu
iz državnog proračuna za 2014. godinu.
Općinski načelnik može svojim zaključkom odobriti
potporu udruzi koja nema sjedište na području Općine
Konjščina ukoliko ocijeni da je rad iste od interesa za Općinu Konjščina ili iz razloga poslovne suradnje Općine i/ili
drugog pravnog subjekta koji je u vlasništvu ili većinskom
vlasništvu Općine Konjščina najviše do 5.000,00 kuna.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2., odnosno izvršenju Programa, korisnici su obvezni Općinskom
vijeću putem Jedinstvenog upravnog odjela podnijeti
godišnje izvješće, a Izvješće o izvršenju ovog Programa
Općinskom vijeću do konca ožujka mjeseca tekuće godine
za prethodnu godinu.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine
Konjščina za 2014. godinu, a objavit će se u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
KLASA: 612-01/13-01/22
URBROJ: 2211/04-1-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak
1. i 4. Zakona o športu (“Narodne novine” br. 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 35. Statuta
općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br.8/13) Općinsko vijeće općine Konjščina na 7.
sjednici, održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2014. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
Članak 1.
Općina Konjščina u 2014. godini sudjelovat će u
sufinanciranju javnih potreba u športu financijskim sredstvima iz Proračuna Općine za 2014. godinu u iznosu od
139.500,00 kuna.
Članak 2.
Sredstvima iz članka 1. ovog Programa sufinancirat
će se djelatnost sportskih klubova i udruga u športu na
području Općine Konjščina, nekih zajednica športskih
udruga i saveza Krapinsko-zagorske županije i aktivnosti
učeničkih športskih klubova pri Osnovnoj i Srednjoj školi
Konjščina.
Ukupna sredstva za šport u 2014. godini predviđena
u iznosu od 139.500,00 kuna raspoređuju se na slijedeći
način
1. Osnovnoj školi Konjščina za sportske aktivnosti
15.000,00 kuna
2. Srednjoj školi Konjščina za sportske aktivnosti
4.500,00 kuna
3. Donacija sportskim udrugama temeljem provedenog postupka/javnog poziva sukladno Pravilniku o
sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području
Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br. 8/13)
120.000.00 kuna
Članak 3.
Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz Proračuna
Općine Konjščina u skladu sa dinamikom punjenja Proračuna, odnosno prema sklopljenim ugovorima temeljem
provedenog javnog poziva.
Općinski načelnik može svojim zaključkom odobriti
potporu udruzi koja nema sjedište na području Općine
Konjščina ukoliko ocijeni da je rad iste od interesa za Općinu Konjščina ili iz razloga poslovne suradnje Općine i/ili
drugog pravnog subjekta koji je u vlasništvu ili većinskom
vlasništvu Općine Konjščina najviše do 5.000,00 kuna.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2., odnosno izvršenju Programa, korisnici su obvezni Općinskom
vijeću putem Jedinstvenog upravnog odjela – Odsjeka za
financije podnijeti godišnje izvješće.
Godišnje izvješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu podnosi se najkasnije do kraja ožujka tekuće
godine.
Članak 5.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine
Konjščina za 2014. godinu, a objavit će se u “Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije”
KLASA: 620-01/13-01/2
URBROJ: 2211/04-1-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 12. i 14. Zakona o socijalnoj
skrbi (“Narodne novine” br. 33/12) te članka 35. Statuta
općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” br.08/13) Općinsko vijeće općine Konjščina na
7. sjednici, održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
SOCIJALNI PLAN I MREŽA SOCIJALNIH
USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Ovim Socijalnim planom i mrežom socijalnih
usluga na području Općine Konjščina za 2014. godinu
(u daljnjem tekstu: Plan) nakon osiguranih sredstava u
Proračunu Općine za 2014. godinu u ukupnom iznosu od
462.000,00 kuna, predviđa se ostvarenje slijedećih oblika
socijalne skrbi
- sredstava Županije za ogrjev 36.000,00 kuna
- Proračun Općine Konjščina 426.000,00 kuna
I. 1. Sredstva u Proračunu općine predviđena
za Pomoć socijalno ugroženim obiteljima u iznosu od
256.000,00 kuna raspoređuju se:
- pomoći za stanovanje
135.000,00 kuna
- pomoć za nabavku opreme za novorođeno dijete
33.000,00 kuna
- sufinanciranje programa “Pomoć u kući starijim
osobama” putem Udruge “Lohud” Lobor36.000,00 kuna
U okviru osiguranih sredstava od 130.000,00 kuna
za pomoć za stanovanje Socijalno vijeće izvršit će raspodjelu po pojedinim korisnicima.
I. 2. Sufinanciranje školske kuhinje za djecu socijalno ugroženih obitelji (prema rasporedu utvrđenom od
strane Osnovne škole Konjščina)
52.000,00 kuna
II. 1. Stipendije (koje su jednim dijelom socijalna
kategorija)
130.000,00 kuna
2. Prijevoz učenika srednje škole (za poboljšanje
socijalnog statusa Obiteljima) 46.500,00 kuna
III. Dotacije i sufinanciranje udruga29.500,00 kuna
Crveni križ Zlatar
29.500,00 kuna
SVEUKUPNO
462.000,00 kuna
Članak 2.
Utvrđuje se osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi:
- iz članka 1. u iznosu od 500,00 kuna po članu
obitelji neto mjesečno (u prihod obitelji ulaze prihodi
sukladno Odluci o socijalnoj skrbi).
Članak 3.
Pojedini vidovi pomoći ostvaruju se temeljem
odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, Odluke o komunalnoj
naknadi, te drugih posebnih akata - Odluke Socijalnog
vijeća i/ili Općinskog načelnika.
U slučaju vanredne i opravdane situacije koja ne
Strana 3695 - Broj 39
trpi odgodu, Općinski načelnik će svojim zaključkom
odobriti jednokratnu pomoć samcu i/ili obitelji, o čemu
će se Socijalno vijeće informirati na slijedećoj sjednici.
Ukupni iznos odobrenih sredstava temeljem ovog
stavka može iznositi maksimalno 20% osiguranih sredstava u točki I.1.
Članak 4.
Izvješće o izvršenju ovog Plana podnijet će se Općinskom vijeću do kraja ožujka mjeseca tekuće godine za
prethodnu godinu.
Članak 5.
Ovaj Plan sastavni je dio Proračuna Općine Konjščina za 2014. godinu, a objavit će se u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA: 550-01/13-01/13
URBROJ: 2211/04-1-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova
na kojima postoji stanarsko pravo («Narodne novine»
b4. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94,
58/95, 11/96,11/97, 68/98, 66/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» br.8/13), Općinsko vijeće
Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj 30. prosinca
2013. godine, donijelo je
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
ZA 2014. GODINU
Članak 1.
U Proračunu Općine Konjščina uplaćuju se sredstva
od prodaje stanova na obročnu otplatu temeljem sklopljenih pismenih ugovora, a na temelju Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Članak 2.
Ukupno planirana sredstva od prodaje stanova
sukladno članku 1. ovog Programa iznose 65.000,00 kuna
koja ostaju prihod Proračuna Općine Konjščina.
Od uplaćenih sredstava s osnova kupnje stanova
na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 55%
uplaćuje se Državnom proračunu, a 45% ostaje kao prihod
Proračuna Općine Konjščina.
Članak 3.
Sredstva od prodaje stanova koja ostanu Općini
Konjščina u iznosu od 29.250,00 kuna utrošit će se za
komunalnu infrastrukturu za stvaranje preduvjeta za
otvaranje građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju.
Članak 4.
Ovan Program objavit će se u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije», a sastavni je dio Proračuna
Općine Konjščina za 2014. godinu.
KLASA: 371-01/13-01/5
URBROJ: 2211/04-1-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Strana 3696 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine» br.
90/2011) i članka 35. Statuta Općine Konjščina («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 8/13), Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici, održanoj 30.
prosinca 2013. godine, donijelo je
PROGRAM
poboljšanja infrastrukturno
nedovoljno opremljenih i/ili
neopremljenih naselja na području
Općine Konjščina u 2014. godini
Članak 1.
Ovim Programom poboljšanja infrastrukturno
nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na
području Općine Konjščina (u daljnjem tekstu: Program),
utvrđuje se što će se sufinancirati iz sredstava prikupljenih
od naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata
tijekom 2014. godine na području Općine Konjščina.
Članak 2.
Tijekom 2014. godine od naknade za legalizaciju
bespravno izgrađenih objekata prikupit će se 120.000,00
kuna.
Sva prikupljena sredstva utrošit će se za javne
nerazvrstane ceste na području Općine Konjščina i to navozom kamenog agregata i/ili modernizaciju – asfaltiranje
istih prema Programima održavanja i/ili modernizacije
izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine
Konjščina tijekom 2014. godine.
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine
Konjščina za 2014. godinu, a objavit će se u «Službenom
glasniku Krapinsko-zagorske županije»
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
KLASA: 363-01/13-01/29
URBROJ: 2211/04-1-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 7. Stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24,11, 61/11 i 27/13) i članka 35. Statuta
Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ br. 8/13) Općinsko vijeće Općine Konjščina na
7. sjednici, održanoj 30. prosinca 2013., donijelo je
ODLUKU
O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I
NEZAVISNIH ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KONJŠČINA U 2014. GODINI
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak
financiranja redovitog godišnjeg rada političkih stranaka
i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Konjščina
izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće)
Članak 2.
Pojedinoj političkoj stranci, odnosno članovima
s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerna broju
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova s liste grupe birača osigurana u Proračunu Općine Konjščina za 2014. godinu (red. br. 38114
– dotacija za rad političkih stranaka) u daljnjem tekstu:
Proračun, raspoređuju se na način kako slijedi:
Politička stranka/
Kandidacijska lista grupe birača
DRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA – ZDS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
1. MLADEN MAJCEN, dipl. ing. agr.
2. mr.sc. IVICA PALE, dipl. ing. stroj.
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI
DEMOKRATI – HNS
HRTAVSKA STANKA UMIROVLJENIKA – HSU
UKUPNO
Članak 3.
Sukladno članku 2. Ove Odluke, sredstva se doznačuju političkim strankama na njihove račune, a članovima
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača na njihove
posebne račune tromjesečno, odnosno prema prilivu
sredstava u Proračun.
Članak 4.
Ako pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci sa čije
je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva ostaju
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Broj
vijećnika
Iznos po
vijećniku
Ukupno
kuna
7
3.000,00
21.000,00
3
3.000,00
9.000,00
1
1
3.000,00
3.000,00
6.000,00
1
3.000,00
3.000,00
13
39.000,00
političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća nakon
konstituiranja Općinskog vijeća postane član političke
stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva
ostaju i dalje tom nezavisnom članu te se na njega i dalje
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na nezavisne članove.
Članak 5.
Nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Konjščina izabrani s liste grupe birača, dužni su otvoriti poseban
račun za redovito financiranje djelatnosti, sukladno odredbi članka 7. stavak 3. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe.
Nezavisni članovi Općinskog vijeća nakon isteka
mandata ili ako mu mandat prestane prije isteka vremena
za koje je izabran, dužan je u roku od 30 dana nakon isteka
mandata, odnosno prestanka mandata prije isteka vremena
za koje je izabran, vratiti u Proračun Općine Konjščina:
- neutrošena financijska sredstva dobivena iz Proračuna Općine za redovito godišnje financiranje svoje
djelatnosti, te
- novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine
nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna Općine za
redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti.
Iznimno od odredbe stavka 2. podstavka 2. ovog
članka, nezavisni član vijeća iz stavka 2 ovog članka može
imovinu nabavljenu sredstvima dobivenim iz proračuna
Općine vratiti na raspolaganje Općini.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
KLASA: 013-0/13-01/3
URBROJ: 2211/04-3-13-2
KONJŠČINA, 30. prosinac 2013.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 109. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11) i članka 50. Statuta Općine Konjščina (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.
8/2013),Općinsko vijeće Općine Kojščina , na 7. sjednici
30. prosinca 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
Općine Konjščina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom o nerazvrstanim cestama na
području Općine Konjščina ( u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Konjščina (u
daljnjem tekstu: Općine), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu
nerazvrstanih cesta.
Članak 2.
Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke sukladno Zakonu o cestama, imaju sljedeće značenje:
- “nerazvrstana cesta” je cesta na području Općine
koja se koristi za promet vozilima, koju svatko može
slobodno koristiti na način i pod uvjetima propisanim
zakonom kojim se uređuju ceste, drugim propisima i ovom
Odlukom, a koja nije razvrstana kao javna cesta,
- “raskrižje” je prometna površina na kojoj se u istoj
razini ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta
Strana 3697 - Broj 39
ili na kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,
- “križanje” je prometna površina na kojoj se u
istoj razini ili u različitim razinama križaju cesta i druga
prometna infrastruktura,
- “zaštitni pojas” je zemljište uz nerazvrstanu cestu
na kojem se primjenjuju ograničenja propisana zakonom
kojim se uređuju ceste,
- “priključak na cestu” je dio ceste kojim se neka
prometna površina povezuje s nerazvrstanom cestom,
- “prilaz na cestu” je uređena površina uz cestu
preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu, koji
dolaze sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste, neposredno
uključuju u promet na cesti,
- “redovito održavanje” nerazvrstane ceste čini skup
mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine
ili cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa
svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti
ceste i sigurnosti prometa na njoj,
- “izvanredno održavanje” nerazvrstane ceste su
povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog
poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i
trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti
prometa,
- “prekomjerna uporaba” nerazvrstane ceste je
privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje
teških vozila na cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao
posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma,
industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova
i sličnih djelatnosti,
- “izvanredni prijevoz” je prijevoz vozilima koja
sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili
ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja.
Članak 3.
Nerazvrstana cesta na području Općine je javno
dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva
Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim
prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina
sukladno odluci OPĆINSKOG NAČELNIKA Općine
Konjščina (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik), pod
uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje
nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno općem aktu
o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u
vlasništvu Općine za postavljanje privremenih objekata
– terasa, te reklamnih i oglasnih predmeta, ako se time
ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i
održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili
na drugi način postala vlasništvo Općine, a lokacijskom
dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste,
Općina ne može otuđiti.
Članak 4.
Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na području Općine ili njezinog dijela može joj
se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekret-
Strana 3698 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
nina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Općinsko vijeće Općine Konjščina.
Članak 5.
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke,
razumijevaju se naročito:
- ceste na području Općine koje sukladno zakonu
kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne
ceste, a određene su podzakonskim propisom,
- ceste koje povezuju područja( naselja i zaseoke)
unutar Općine ,
- okretišta vozila javnog prijevoza,
- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
- druge ceste na području Općine.
Članak 6.
Nerazvrstanu cestu čine:
- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane
ceste, drenaže, most, vijadukt, propust, galerija, potporni
i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup,
biciklističke staze te sve prometne i druge površine na
pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta,
parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište
u površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema
projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina,
površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima
su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi
građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja usluga
vozačima i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za
nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,
- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i
svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od
buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).
Članak 7.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih
površina na području Općine.
Javno prometne površine, u smislu stavka 1.
ovoga članka, jesu: pješačka zona,pješačka staza, trg,
javno stubište i druge javno prometne površine u suglasju
sa odlukom kojom se uređuje komunalni red.
II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 8.
Općina, Jedinstveni upravni odjel – stambeno
komunalni referent (u daljnjem tekstu: JUO) upravlja
nerazvrstanim cestama.
JUO vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u suglasju sa podzakonskim propisom
kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze
podataka o nerazvrstanim cestama.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
JUO, Odsjek za financije obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine
Općine sukladno posebnim propisima i podzakonskim
aktima.
JUO obavlja poslove u svezi stjecanja stvarnih
prava na nerazvrstanim cestama (prava služnosti i prava
građenja), te ostale poslove vezane uz imovinsko - pravne
poslove na nerazvrstanim cestama.
Članak 9.
Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu
ove Odluke, razumijevaju se naročito:
- građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog
ureda za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne
knjige.
1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
Članak 10.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih
cesta razumijevaju naročito:
- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih
studija te njihovu stručnu ocjenu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih
objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih
dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge
infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju
nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata
na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne
uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.
Iznimno od odredbe članka stavka 1. ove Odluke,
poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
mogu se povjeriti trgovačkom društvu Komunalcu Konjščina d.o.o. Konjščina, Jertovec 150 (u daljnjem tekstu:
Komunalac Konjščina ).
Članak 11.
Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg
je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste
te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih
instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste,
posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje
Odjel uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog tijela
Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 12.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija
komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
nerazvrstane ceste,tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove
građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka
1. ovoga članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja, ukoliko posebnim aktom nije drugačije
određeno.
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 13.
Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja
tvrtka koja je temeljem postupka utvrđenih zakonom o
komunalnom gospodarstvu odabrana za obavljanje tih
poslova prema godišnjem programu kojim se utvrđuje održavanje komunalne infrastrukture, u suglasju sa zakonom
kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radove
na održavanju:
- zelenih površina, drvoreda i samostalnog ukrasnog
grmlja,
- zatvorenog sustava za odvodnju oborinskih voda
sa nerazvrstane ceste koji je dio mjesne kanalizacijske ili
kanalske mreže,
- javne rasvjete,
obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je
to povjereno ugovorom u suglasju sa propisima.
Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih
komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u
cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati
vlasnik tih instalacija i uređaja.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća poslovi iz
stavka 1. ovog članka mogu se povjeriti Komunalcu
Konjščina d.o.o. sukladno posebnim propisima.
Članak 14.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju
naročito:
- planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih
cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih
cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole
kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.
Članak 15.
Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta
razumijevaju naročito:
- ophodnju,
- redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- stručni pregled stanja cestovnih objekata,
- obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja
kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
- obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke
konstrukcije većeg opsega,
- mjestimične popravke završnog sloja kolničke
Strana 3699 - Broj 39
konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih
elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije
i posteljice,
- mjestimične popravke dijelova cestovne građevine
(most, vijadukt, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija,
potporni i obložni zid),
- čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala
sa nerazvrstane ceste,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog
sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
- uništenje nepoželjne vegetacije,
- uređenje bankina,
- popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,
- održavanje svjetlosne signalizacije,
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja
prometa i privremene regulacije
prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,
- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u
daljnjem tekstu: zimska služba).
Članak 16.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito
opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti
u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom
odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće
izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka,
nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim
materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova
u smislu stavka 1. ovoga članka.
Članak 17.
Zimska služba obuhvaća radove neophodne za
održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste te sigurnosti
odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se
prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.
Članak 18.
Radi provedbe zimske službe, Općinski načelnik
donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta
u zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće godine do
15. ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni
program).
Članak 19.
Operativni program iz članka 18. ove Odluke naročito sadrži:
- mjesto pripravnosti zimske službe,
- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima
pripravnosti utvrđenim za javne ceste,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala
za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet
izvođenja radova,
- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
- uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
Strana 3700 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
- procjenu troškova zimske službe,
- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Članak 20.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u
zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih
nanosa i zapuha,
- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne
signalizacije,
- uklanjanje posutog pijeska,
- obilježavanje rubova kolnika,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u
slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela
nerazvrstane ceste.
Članak 21.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
razumijevaju naročito:
- sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i
klizišta,
- zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, propust, pothodnik, nadhodnik,
galerija i dr. ),
- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
- ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na
zaštiti kosina od erozije,
- korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg
opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,
- dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme
kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
mogu se izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog
projekta.
III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 22.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet
vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i
pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste,
zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama
i ovom Odlukom.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa
na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:
- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji
drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način
smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,
- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale
tekućine,
- sprječavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste,
- vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili
predmete,
Utorak, 31. prosinca, 2013.
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge
nasade,
- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge
predmete,
- postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen
obilježja,
- postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja Odjela,
- rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi
način onečišćavati nerazvrstanu cestu,
- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa
na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno
je naročito:
- postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje
koji mogu ugroziti sigurnost prometa,
- namjerno paliti vatru i korov,
- puštati domaće životinje bez nadzora,
- ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti sa krova
objekta na nerazvrstanu cestu,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge
nasade koji onemogućavaju preglednost,
- ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje
mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
- obavljati druge radnje koje mogu opteretiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.
Bez odgode, nakon saznanja, s ceste se moraju ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji,
koje bi mogle opteretiti nerazvrstanu cestu, ugroziti,ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.
Ako se zapreka ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ne može ukloniti odmah, do njezinog
uklanjanja mora se osigurati propisana prometna signalizacija, te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih
radnji bez odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka
41. ove Odluke.
Članak 23.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo
kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno
pisano odobrenje nadležnog tijela.
Odobrenje nadležnog tijela u smislu stavka 1. ovoga
članka izdaje se naročito za:
- prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane
ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja
materijala radi gradnje i slično,
- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka,
prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija
i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.
Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja
odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka JUO podnijeti
pisani zahtjev, o čemu se donosi odgovarajući akt kojim se
utvrđuju uvjeti pod kojim se određeni radovi mogu izvesti.
Članak 24.
Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodar-
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti
naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.
Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz
stavka 1. ovoga članka smatraju se vozila ukupne mase
veće od 7,5 tona.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za
utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste.
Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog JUO.
Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste
donosi JUO.
Prije donošenja rješenja očevidom na licu mjesta
od strane komunalnog referenta utvrđuju se oštećenja
izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o
čemu se sastavlja zapisnik.
Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje
koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom
uporabom nerazvrstane ceste izvodi korisnik, a ukoliko
on to ne učini u roku utvrđenim rješenjem, isto će izvršiti
Komunalac Konjščina d.o.o. o trošku pravne ili fizičke
osobe iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 25.
Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja
gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.
Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za
parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.
Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2.
ovoga članka plaća se naknada.
Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste
utvrđuje na prijedlog JUO Općinski načelnik.
Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje
do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi
pisano odobrenje JUO.
U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osoba koja
je privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o
tome obavijestiti JUO i Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu K-z županije , PP Zlatar Bistrica.
Članak 26.
Nerazvrstana cesta može se prekopavati ili bušiti
radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili
ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi
priključenja na te instalacije i uređaje.
Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti
koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa,
uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipavanja i
zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.
Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća
se naknada.
Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje
Općinski načelnik na prijedlog JUO.
Članak 27.
Strana 3701 - Broj 39
Investitori radova iz članka 26. ove Odluke, dostavljaju Odjelu godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.
Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti
usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine.
Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije dozvoljeno
obavljati na području odvijanja većih manifestacija u
Općini za vrijeme trajanja tih manifestacija.
Članak 28.
Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu
prekopavanja nerazvrstane ceste za koje nije potreban akt
na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno zakonu
kojim se
uređuje prostorno uređenje i gradnja, izvodi pravna osoba koju odredi nadležno tijelo Općine, o trošku
investitora.
Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka razumijeva
se, u pravilu, izvođenje radova asfaltnog zastora, betonskog pokrovnog sloja te popravka nosivo-pokrovnog sloja
i veznog nosivog sloja na mjestu prekopavanja.
Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije do
visine veznog nosivog sloja tampona odnosno završno sa
PVC folijom i pokrovom od mršavog betona odgovarajuće debljine izvodi investitor, po ovlaštenom izvoditelju
radova.
Članak 29.
Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje
nerazvrstane ceste, u smislu članka 26. ove Odluke, sadrži
naročito:
- broj i naziv nerazvrstane ceste,
- mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,
- privremenu regulaciju prometa,
- uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s
pravilima struke,
- mjere zaštite sudionika u prometu,
- druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu
površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste, na
sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta
prekopavanja,
- iznos naknade za prekopavanje te rok plaćanja.
Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao
vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u
što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa
te odvijanje lokalnih manifestacija (dani koje Općina
svečano obilježava).
Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka
izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge
subjekte određene u rješenju iz stavka 1. ovoga članka, o
danu početka izvođenja radova.
Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama
(signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje)
postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog prometnog rješenja.
Članak 30.
Investitor je dužan po završetku radova na preko-
Strana 3702 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
pavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti
JUO, te nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.
JUO, odnosno komunalni referent vodi brigu da
radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno
stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.
Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na
dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno
stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka
tih radova.
Komunalni referent vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.
Komunalni referent prati stanje kvalitete izvršenih
radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka
iz stavka 3. ovoga članka.
Ako komunalni ref. utvrdi da radovi na dovođenju
prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke, zahtijevat
će od investitora da ih ponovno izvrši te da nadoknadi
time nastalu štetu.
Članak 31.
Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, investitor radova nije dužan ishoditi od JUO prethodno pisano
odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je
uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim
u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati
veća gospodarska šteta (hitne intervencije).
Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan
je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti
komunalnog referenta, te u roku od jednog dana od dana
početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za odobrenje
prekopavanja nerazvrstane ceste.
Članak 32.
Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu
zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući
od dana asfaltiranja.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka Općinski načelnik može, u naročito opravdanim slučajevima,
odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka
od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu
kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka investitor je u
obvezi Općini dati instrument osiguranja plaćanja sanacije
nerazvrstane ceste.
Članak 33.
Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu
radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili
ugroziti sigurnost prometa na njoj, ovlaštena tvrtka dužna
je po nalogu nadležnog tijela Općine poduzeti sve mjere
za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste
i sigurnosti prometa na njoj.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, JUO je
ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova
nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga članka.
Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga
članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.
Sportske priredbe i druge manifestacije na neraz-
Utorak, 31. prosinca, 2013.
vrstanoj cesti mogu se održavati pod uvjetima i na način
utvrđenim propisima ili općim aktima Općine.
Članak 34.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti
investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija,
fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih
jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u suglasju sa
propisima.
Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane
trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim
cestama i njihovog zauzimanja.
Članak 35.
Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje JUO, u postupku izdavanja lokacijske
dozvole odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti
prostornog uređenja sukladno propisima.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se
izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost JUO.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora
se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom
u duljini od najmanje 10 metara.
Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se
ispuštati na nerazvrstanu cestu.
Troškove građenja priključaka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih
znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava
građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.
Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na
nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka,
kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom
izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo
od Općine potraživati naknadu štete nastale korištenjem
toga priključka odnosno prilaza.
Članak 36.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta, u razini
križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog
zavoja, ne smiju se saditi drveće i grmlje, postavljati
naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju
preglednost na nerazvrstanoj cesti.
Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu
dužan je na zahtjev JUO, odnosno komunalnog referenta/
komunalnog redara otkloniti drveće, grmlje, naprave,
ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz
slobodnog profila nerazvrstane ceste.
Članak 37.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar
zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, prethodno se od JUO
moraju ishoditi posebni uvjeti.
Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka,
mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a njegova
širina se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.
Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa,
zaštitni pojas iz stavka 1. ovoga članka se mjeri od vanj-
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
skog ruba kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste,
tako da je u pravilu sa svake strane širok 10 m.
Članak 38.
Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili
zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne
mase i osovinskog opterećenja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za izvanredni
prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova
izvanrednog prijevoza.
Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora
udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju sa
zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.
Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj
cesti u smislu stavka 2. ovoga članka izdaje JUO.
Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj
cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.
O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz JUO
obavijestit će nadležna tijela sukladno posebnim propisima.
Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza
na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje
dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti
utvrđuje Općinski načelnik.
Članak 39.
Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj
cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja
dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja
posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti
izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i
drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni
prijevoz plaća prijevoznik.
Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje Općinski načelnik.
Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog
prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist
proračuna Općine.
Članak 40.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz
na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole, odnosno ako se
utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije
vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni
prijevoz može se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz
odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim
osovinskim opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom
vozila.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je
dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni
prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do
mjesta usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i
dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu
štetu na nerazvrstanoj cesti.
IV. NADZOR
Članak 41.
Strana 3703 - Broj 39
Poslove inspekcije nerazvrstanih cesta iz članka 5.
stavka 1. podstavka 1. ove Odluke obavlja inspekcija za
ceste nadležnog ministarstva, u suglasju sa zakonom kojim
se uređuju ceste i posebnim zakonom, a nadzor provodi
inspektor za ceste.
Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama
iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. do 5. ove Odluke,
obavljaju komunalni redari u suglasju sa zakonom kojim
se uređuju ceste i zakonom kojim se uređuje komunalno
gospodarstvo.
U obavljanju nadzora iz stavka 2. ovoga članka,
komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju
sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo
te odlukom kojom se uređuje komunalni red.
V. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 42.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj ovlaštena pravna ili fizička osoba ako:
- ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta
(Članak 15. ove Odluke),
- pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama,
oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama (Članak 16. stavak 1. ove Odluke),
- ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (Članak 20. ove Odluke),
- se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 4. i 5.
ove Odluke,
- ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za
oštećenje nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njima
(Članak 33. stavak 1. ove Odluke),
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u
iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 43.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna
kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 3. ove
Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 2. i 3.
ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 23. stavka 2. ove
Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 29. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 30. stavka 1. ove
Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 2. ove
Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 35. stavka 2. ove
Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 36. ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 44.
Strana 3704 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Konjščina(“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske
županije“ br. 13/04.
Članak 45.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove
Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke koja je
do sada na snazi ukoliko nije u suprotnosti sa zakonom.
Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko – zagorske
županije“.
KLASA:340-01/13-01/15
URBROJ: 2211/04-1-13-2
Konjščina, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 28. ,29.,i 29 a. stavka 1. alineja
1. Zakona o zaštiti i spašavanju ( Narodne novine,broj
174/04 79/07, 38/09 i 127/10 ), i članka . Statuta Općine
Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 12/08 i 14/09), po prijedlogu Općinskog načelnika
Općine Konjščina, Općinsko vijeće Općine Konjščina na
7. sjednici, održanoj 30. prosinca 2013. godine donijelo je
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE KONJŠČINA U 2014. GODINI.
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica
nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara,
s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava
zaštite i spašavanja (stožeri, zapovjedništva, civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose
se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja području Općine Konjščina u 2014.godini (u
daljnjem tekstu: Smjernice).
I
Smjernice se odnose na sljedeće subjekte :
1. OPĆINA
Ažuriranje Procjene ugroženosti i Planova zaštite i
spašavanja za područje Općine Konjščina
2. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja;
zapovjedništvo civilne zaštite, postrojbe opće namjene i
druge snage civilne zaštite)
- sudjelovanje u izmjenama i dopunama ( ažuriranju)
Procjene ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja,
- osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje stožera
zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite, pripadnika ustrojenih postrojbi i drugih snaga civilne zaštite
opremom i materijalno- tehničkim sredstvima,
- zaštite uz organizaciju Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina,
- nakon ustrojavanja pozivarskog sustava za pri-
Utorak, 31. prosinca, 2013.
padnike postrojbi civilne zaštite povremena provjera
funkcioniranja pozivarskog sustava,
- sagledavanje realnih mogućnosti provođenja mjera
zaštite i spašavanja i civilne zaštite sukladno Planu zaštite
i spašavanja,
- iskazivanje mogućnosti za osiguravanje uvjeta za
provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih
dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja i
civilne zaštite, sukladno Planu zaštite i spašavanja,
- provedba smotre, osposobljavanje i uvježbavanje
postrojbi CZ-a.
3. VATROGASTVO (Javna vatrogasna postrojba
Zabok ( Marija Bistrica), DVD Konjščina ( središnje
društvo) , DVD Jertovec, DVD Galovec – Krapina Selo,
DVD Gornja Konjščina).
- u Proračunu Općine Konjščina planirati ( planirana
su ) stavku za redovno financiranje lokalnih DVD-a i JVP,
a shodno članku 45. Zakona o vatrogastvu,
- inzistirati da DVD-i održavanju redovnih godišnjih
izvještajnih skupština podnesu izvješća o radu i poslovanju
za proteklu godinu te program rada za narednu godinu
na razmatranje i potvrđivanje Općinskom načelniku, te
Općinskom vijeću Općine Konjščina,
- sukladno donijetim zaključcima održavat će se
zajednički sastanci sa predstavnicima Općine sukladno
Zakonu o vatrogastvu i Zakona o udrugama o zajedničkim aktivnostima na unapređenju vatrogastva i zaštite i
spašavanja;
- konzultirati inspektora za vatrogastvo PUZS
Zabok prigodom redovnog godišnjeg nadzora o smjernicama daljnjega razvoja vatrogastva a u okviru ukupnih
mjera za provođenje posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH,
- iskazati bitne odrednice (posebno na bazi materijalno tehničke opremljenosti) daljnjeg materijalno tehničkog razvoja, razvoja i obuhvaćanja kadrova, održavanja
taktičko pokaznih vježbi,
- inzistirati potvrđivanje imenovanja vatrogasaca
s posebnim ovlastima i odgovornostima (samo osobama
koje ispunjavaju propisane uvjete),
- zadati viši stupanj jačanja spremnosti za djelovanje
u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području
Općine Konjščina u 2014. godini,
- daljnji razvoj hidrantske mreže u onim dijelovima
Općine gdje je to potrebno gdje ih do sada nema ili ih je
potrebno obnoviti / zamijeniti ( prvenstveno kod gradnje
novih vodoopskrbnih sustava - Pešćeno ),
- za brdovita naselja i rijetko naseljene zone planirati
nabavu suhih sredstava gašenja kao i osigurati cestovni
pristup (u svim vremenskim uvjetima ) vatrogasnim i
sličnim vozilima,
- propagirati provođenje Odluke o spaljivanju korova, suhe trave i biljnog otpada,
- locirati eventualne zone rizika (posebno zbog
gospodarskih zona),
- edukacija stanovništva o uzrocima nastanka požara
i o osnovama gašenja požara,
- nastaviti suradnju sa susjednim DVD-ima, Va-
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
trogasnom zajednicom Krapinsko – zagorske županije,
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
- Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske
županije
- Opća bolnica Zabok – Bračak
- Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije
- Ambulante opće medicine Konjščina i to:
- Ambulanta (dr. Helene Jurina- sada zamjena )
- Ambulanta dr. Nikice Božović
- Privatna ambulanta dr. Dragutin Zajec
- Cvjećarna «MIMOZA« vl. Dražena Čopora Krapina Selo ( pogrebne usluge)
- Veterinarska stanica Zlatar Bistrica – Ambulanta
Konjščina
- Veterinarska ambulanta Konjščina d.o.o. Konjščina, D. Konjščina 26 a
- Komunalac Konjščina d.o.o. Konjščina, Jertovec
150
- Plin Konjščina, d.o.o. Konjščina, Jertovec 150
- HEP, «Elektra“ Zabok – Pogon Zlatar Bistrica i
- Elektra Zagreb, Pogon Sveti Ivan Zelina
- HEP KTE Jertovec
- Zagorski vodovod Zabok
- DVD Konjščina
- DVD Jertovec
- DVD Galovec – Krapina Selo
- DVD Gornja Konjščina
- JVP Zabok
- Gradski Crveni križ Zlatar, Zlatar Bistrica
Opća bolnica Zabok, Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije i Zdravstvene ambulante u Općini Konjščina dužni su se aktivno uključiti u provođenje svih mjera
civilne zaštite u slučaju elementarnih i drugih katastrofa.
Sa Gradskim Crvenim križem Zlatar započeti aktivnosti oko edukacije stanovništva za zaštitu i spašavanje
u slučaju elementarnih i drugih nepogoda.
Zavod za javno zdravstvo u slučaju elementarnih
nepogoda i civilizacijskih katastrofa na području Općine
Konjščina u okviru svojih nadležnosti sprječavati nastanak
epidemija i ekoloških katastrofa.
Zagorski vodovod Zabok, Komunalac Konjščina
d.o.o. i Plin Konjščina d.o.o. , HEP DP Elektra Zlatar
Bistrica kao nosioci održavanja komunalne infrastrukture
dužni su u slučaju elementarnih i drugih nepogoda pojačati
svoje aktivnosti.
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju Općina Konjščina ima obvezu osigurati uvjete za premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje kao i druge mjere i aktivnosti u zaštiti i
spašavanju ljudi i imovine prema postojećim planovima
za zaštitu i spašavanje za područje Općine Konjščina .
II
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2014. GODINI
Strana 3705 - Broj 39
1. Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo postrojbe
civilne zaštite
5. 000,00 kuna
2. Vatrogastvo:
- DVD – a 215.000,00 kuna
- JVP - a 85.000,00 kuna
3. Higijeničarska služba
42. 000,00 kuna
4. Deratizacija i dezinsekcija /red.br.129/12. 000,00 kuna
5. Crveni križ / red.br. 191/
31. 000,00 kuna
SVEUKUPNO:
390.000,00 kuna
KLASA: 810-01/13-01/15
URBROJ: 2211/04-1-13-3
Konjščina, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj:174/04, 79/07,
39/09 i 127/10.) i članka 35. Statuta Općine Konjščina
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj:
8/2013), Općinsko vijeće Općine Konjščina na 7. sjednici
održanoj dana 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća (analize)
o stanju zaštite i spašavanja
na području Općine Konjščine i
donošenju Smjernica za organizaciju
i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Konjščina
I.
Prihvaća se Izvješće (analiza) o stanju zaštite i
spašavanja na području Općine Konjščina u 2013. godini .
II.
Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konjščina
za 2014. godinu
III.
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području
Općine i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Konjščina sastavni su
dio ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».
KLASA: 810- 01/13-01/15
URBROJ: 2211/04-1-13- 4
Konjščina, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Crneković, v.r.
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE KONJŠČINA
Zakon o zaštiti i spašavanju donijet je 2004. godine,
a stupio na snagu 10. prosinca 2004. godine, te izmjene
2007., 2009. i 2010. godine ( «Narodne novine» br.
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
Ovim Zakonom kao krovnim zakonom u sustavu
zaštite i spašavanja uređen je sustav zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i drugih dobara u katastrofama i
Strana 3706 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
većim nesrećama: prava, obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj
tijela za rukovođenje i koordiniranje u aktivnostima zaštite
i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama, način
uzbunjivanja i obavješćivanja, provođenje mobilizacije
za potrebe zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbom
ovog Zakona.
Nadležnost za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj
u nadležnosti je Državne Uprave za zaštitu i spašavanje.
Upravljanje zaštitom i spašavanjem kod elementarnih
nepogoda je iz nadležnosti stožera Civilne zaštite dana
u nadležnost Zapovjedništva zaštite i spašavanja na tri
razine (lokalna, područna (regionalna) i državna), a službe,
zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite postaju jedna od
operativnih snaga sustava.
Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 5.
predmetnog Zakona su:
- fizičke i pravne osobe
- izvršna i predstavnička tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave
- središnja tijela državne uprave
- operativne snage zaštite i spašavanja.
Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u
obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti
nastanka katastrofe i veće nesreće te prilagođavati obavljanja redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju
nastanka katastrofe i veće nesreće.
PROCJENA UGROŽENOSTI CIVILNOG STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA OD MOGUĆEG NASTANKA PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH
KATASTROFA za područje Općine Konjščina ( u daljnjem tekstu: procjena ugroženosti) izrađena je i na istu je
dobivena prethodna SUGLASNOST 05. studenog 2012.
godine od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Krapina.
Ustrojen je pozivarski sustav Civilne zaštite sukladno propisima i dostavljenim smjernicama/ napucima i dostavljene Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Krapina.
Ista je predložena na donošenje Općinskom vijeću.
Ujedno je izrađen i Plan zaštite i spašavanja i također se zajedno sa Planom Civilne zaštite Općine Konjščina
( na znanje ) dostavlja Općinskom vijeću na donošenje.
VATROGASTVO
Na području Općine djeluju četiri (4) dobrovoljna
vatrogasna društva ( Konjščina, Gornja Konjščina, Galovec – Krapina Selo i Jertovec).
Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjščina je središnje društvo i pokriva cijelo područje Općine Konjščina.
Općina Konjščina jedan je od osnivača Zagorske
javne vatrogasne postrojbe koja ima sjedište u Zaboku.
Na području Općine u prethodnom periodu, najčešće su
bili požari otvorenog tipa i može se istaknuti da su vatrogasna društva u suradnji sa Zagorskom JVP efikasno
obavila svoj zadatak i da je stanje protupožarne zaštite na
području Općine zadovoljavajuće.
Za područje Općine Konjščina donijeta je Procjena
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan
Utorak, 31. prosinca, 2013.
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ( 2002. godine).
Svake godine na sjednici Općinskog vijeća razmatraju se izvješća DVD-ea iz prethodne godine, te donose
odluke vezane uz ista. Tijekom 2012. godine aktivno su
se vodile rasprave oko osnivanja Vatrogasne zajednice
Općine Konjščina. Međutim, za sada se odustalo od
daljnjih aktivnosti u tom smjeru, već je zaključeno da
rukovodstva svih DVD-ea najmanje četiri puta godišnje
održe zajedničke sastanke sa predstavnicima Općine
Konjščina u cilju koordinacije te unapređenja vatrogastva
na području Općine. Tijekom 2013. godine održano je
ukupno dva sastanaka
CIVILNA ZAŠTITA
Civilna zaštita se definira kao djelatnost kojoj je
osnovni sadržaj zaštita i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara od ratnih razaranja te prirodnih i drugih
nepogoda, odnosno kao sustav koji provodi zaštitu i
spašavanje. Civilna zaštita je u periodu od 1994. godine
pa do 2005. godine bila u sustavu MUP-a RH. Kako je
2005. godine sustav civilne zaštite prešao u DUZS, ta
uprava je postala nadležna za rukovođenje i zapovijedanje
postrojbama civilne zaštite.
U proteklom vremenu intenzivno se usklađivala
normativna djelatnost na nivou jedinice lokalne samouprave u odnosu na zakonsku i inu regulativu po pitanju
civilne zaštite.
Formiran je pozivarski sustav, jedinica CZ opće
namjene te specijalističke postrojbe
DOM ZDRAVLJA
Na području naše županije djeluje Dom zdravlja
Krapinsko-zagorske županije čija se jedna ispostava nalazi i u Konjščini. U sklopu navedene ispostave djeluju
dva liječnička tima opće prakse i jedan tim stomatologa
u ambulanti, te privatno - jedan tim liječnika opće prakse
i jedan tim stomatološke ambulante, sve u Konjščini. Na
području naše jedinice lokalne samouprave ima organiziranih cjelodnevnih dežurstava.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Na području Krapinsko – zagorske županije djeluje
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije
s područnom službom u Zaboku . Na području Općine u
zadnjih desetak godina nije bilo nikakvih većih epidemija, te nije bila potrebna intervencija Zavoda za javno
zdravstvo.
HRVATSKE VODE
Sustav obrane od poplave u nadležnosti je Hrvatskih
voda, VGO za vodno područje sliva Save sa sjedištem u
Velikom Trgovišću . Naglasak se stavlja na preventivu,
u prvom redu redovno održavanje zaštitnih objekata,
sječa šiblja i izmuljivanje korita u reguliranim dolinskim
tokovima .
No unatoč tome tijekom 2013. godine, imali smo
poplavu uz rijeku Krapinu na lokaciji Konjščina / Jertovec.
Poplavljeni su bili podrumi objekata koji se nalaze uz
rijeku Krapinu, te prometnica – županijska cesta Ž 2205.
Izlijevanjem potoka Batine i Selnice bile su poplavljene prometnice - Državna cesta D 24, županijska cesta
Ciglenica – Gornja Batina, lokalna cesta Donja Konjščina,
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Gornja Konjščina.
PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE NA PODRUČJU OPĆINE
- «KOMUNALAC « Konjščina d.o.o.
- “Zagorski vodovod” d.o.o. Zabok
- HEP – DP Elektra Zabok, Elektra Zabok,
- HEP – DP Elektra Zagreb, Pogon Sveti Ivan Zelina
- HEP KTE JERTOVEC, Jertovec
- PLIN KONJŠČINA, Jertovec 150, Konjščina
- Dobrovoljna vatrogasna društva
- DVD Konjščina
- DVD Gornja Konjščina
- DVD Galovec – Krapina Selo
- DVD Jertovec
- Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije –
Ambulanta Konjščina
- Veterinarska stanica Zlatar Bistrica , Ambulanta
Konjščina
- Veterinarska ambulanta Konjščina d.o.o., Konjščina, Donja Konjščina 26 a
- Konzum , d d. Zagreb
- Kogutex Konjščina
- Trgonom d.d. Novi Marof
- Trgostil Donja Stubica
- ZMH Horvat, d.o.o. Konjščina, Bistrička cesta
- Osnovna škola Konjščina
- Srednja škola Konjščina
- Dječji vrtić Konjščina
Navedena pravne osobe u obavljanju svojih redovitih djelatnosti , obavljaju i poslove zaštite i spašavanja, pa
se tako mogu i upotrijebiti kao dodatne snage pri rješavanje mogućih nastalih situacija kao što su požari, pijavice,
poplave i ostale elementarne nepogode.
NEVLADINE UDRUGE U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar je aktivno i
radi u skladu sa svojim planovima i programima rada koji
su usklađeni sa državnim planom organizacije Crvenog
križa.
ZAKLJUČAK
Temeljem navedenog Izvješća može se zaključiti:
1. Da je za područje Općine Konjščina usvojena
Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih
katastrofa.
2. Da postoji veći broj sudionika zaštite i spašavanja,
sa više ili manje razrađenim planovima i postupcima za
provedbu zadaća zaštite i spašavanja.
3. Da postoji određen i trenutno dovoljan broj operativnih snaga zaštite i spašavanja, od stalno aktivnih ( - medicinsko osoblje Doma zdravlja – Ambulante Konjščina
- stručno osoblje Veterinarske stanice Zlatar Bistrica– Ambulante Konjščina i Veterinarske ambulante
Konjščina d.o.o. ,
- postrojba opće namjene civilne zaštite Općine
Konjščina ,
Strana 3707 - Broj 39
- Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Konjščina ,
- Povjerenici civilne zaštite i voditelji skloništa,
- Zagorska javna vatrogasna postrojba te postrojbe
dobrovoljnih vatrogasnih društava: Konjščina, Gornja
Konjščina, Galovec – Krapina Selo, Jertovec
- Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Konjščina
4. Smjernicama za razvoj zaštite i spašavanja
Općine Konjščina trebaju utvrditi pravce djelovanja, te
potrebite aktivnosti i sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg
razvoja sustava zaštite i spašavanja.
KLASA: 810- 01/13-01/15
URBROJ: 2211/04-3- 13-1
Konjščina, 08. prosinca 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Krznar, v.r.
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» br. 174/04., 73/07., 38/09
i 127/10) i članka 10. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(«Narodne novine» br. 40/08 i 44/08) i članka 35. Statuta
Općine Konjščina »Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» br. 8/13) Općinsko vijeće Općine Konjščina na
7. sjednici, održanoj 30. prosinca 2013. donijelo je
ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA OPĆINE KONJŠČINA
Članak 1.
Osniva se Stožer zaštite i spašavanja Općine Konjščina
Članak 2.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Konjščina
imenuju se:
1) VLADIMIR HAĐINA - Zamjenik Općinskog
načelnika, Sušobreg 77, Konjščina, za načelnika Stožera
zaštite i spašavanja
2) VLADIMIR ZRINSKI, mag. pol., voditelj Odjela
za preventivne i planske poslove Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Krapina, Krapina, Ivana Rendića 7
3) NEVENKA BENJAK, upr. pr. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Konjščina, Konjščina,
Zagorska 6
4) GORAN ZORC – stručni referent za stambeno-komunalne poslove, komunalni redar u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Konjščina, Konjščina, Varaždinska 29
5) STJEPAN ŠČAPEC – Plin Konjščina d.o.o,
Jertovec 150, Konjščina
6) MARIO ŠKRLEC, voditelj građevinsko komunalne službe Komunalac Konjščina d.o.o. Jertovec 150,
Konjščina
7) IVAN CVETKO, predsjednik DVD-a Konjščina,
Jelovec 1, Konjščina
8) DRAGUTIN ZAJEC, dr.med.spec.šk. med – Ordinacija obiteljske medicine Konjščina, Vukovarska 14
9) IVAN JURINA – ravnatelj Osnovne škole Konjščina, Konjščina, Ul. M. Gupca 6
Strana 3708 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
10) BOJAN VARGA – policajac u zajednici (kontakt policajac) za područje Općine Konjščina PP Zlatar
Bistrica
Članak 3.
Stožer zaštite i spašavanja Općine Konjščina (u
tekstu: Stožer) je stručno, operativno i koordinativno
tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite
i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik Općine
Konjščina, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina,
sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete
tijekom katastrofe ili velike nesreće, dužan je Stožeru
pružati stručnu pomoć tijekom vremenskog perioda u
kojem je aktiviran.
Članak 4.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Općinski
načelnik Općine Konjščina.
Plan pozivanja Stožera donosi Općinski načelnik
Općine Konjščina.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine
Konjščina, KLASA: 810-01/13-01/3, URBROJ: 2211/041-10 od 15. ožujka 2010. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u «službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».
KLASA: 810-01/13-01/16
URBROJ: 2211/04-3-13-8
KONJŠČINA, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Crneković, v.r.
Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine»
br.19/13- pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine
Konjščina („Službeni glasnik krapinsko – zagorske županije“ br. 8/13) Općinsko vijeće na 7. sjednici održanoj
30. prosinca 2013. godine, donio je
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu u vremenu od 23. 5.
2013. Do 20. 12. 2013. godine Općinskog načelnika Općine Konjščina, Klasa: 021-01/13-01/17, Urbroj: 2211/043-13-1 od 20. prosinca 2013. godine.
KLASA: 021-01/13-01/17
URBROJ: 2211/04-1-13-2
Konjščina, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Crneković, v.r.
Izvješće o radu u vremenu od 23. 05.
2013. Do 20. 12. 2013. godine
I. UVOD
Temeljem članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine»
br.19/13- pročišćeni tekst), između ostalog općinski
načelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu
predstavničkom tijelu.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Temeljem iznijetog podnosim Izvješće o svom radu
u vremenu: od 23. 05. 2013. – (primopredaja) do 20. 12.
2013. Godine –
1. Izvješće u ovom mandatnom razdoblju
Za Općinskog načelnika Općine Konjščina izabran
sam u prvom krugu na izborima održanim 19. Svibnja
2013. Godine. Moj zamjenik je Vladimir Hađina.
Kako je ovo meni, kao Općinskom načelniku drugi
mandat primopredaja dužnosti između novoizabranih
čelnika tj. mene i mojeg sadašnjeg zamjenika Vladimira
Hađine i bivšeg mojeg zamjenika napravljena je 23. 05.
2013. Godine sukladno članku 10 a Zakona o postupku
primopredaje vlasti ( „Narodne
Posljednje, peto izvješće o radu podnio sam za razdoblje 01. 01. do 30. 7. 2011. godine na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća održanoj povodom dana općine i župe
sv. Dominika 08. 08. 2011. godine.
Druga polovica prošle godine, kao što je svima
poznata bila je obilježena nastavkom recesije ,a što se
odrazilo i na realizaciju projekata.
II. POSLOVI KOJI SU U OVOM RAZDOBLJU
OBAVLJENI (01. 08. 2011. do 31. 12. 2011. g.), odnosno
koji su u tijeku:
II.1.1. Sjednice i normativna djelatnost
- ukupno je pripremljeno, predloženo predsjedniku
Općinskog vijeća, te održano četiri . sjednica Općinskog
vijeća ( 08. 08. 2011 – svečana sjednica općinskog vijeća.,
28. 09. 2011., 03. 11. 2011. i 29. 12. 2011., )
- održana dva sastanka sa svim Udrugama koje
djeluju na području Općine Konjščina - pripremljene i
održane 2. sjednice Socijalnog vijeća (10. 09. 2011. i 22.
12. 2011. godine)
- sudjelovanje na 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina (06. 09. 2011., 30. 09. 2011., 28. 10.
2011.i u 12. 2011. g.)
- sudjelovanje na 1. sjednici Skupštine Zagorskog
vodovoda d.o.o.
- sudjelovanje na 1. sjednici Skupštine Plin Konjščina
- sudjelovanje na sastancima u Krapinsko – zagorskoj županiji, Ministarstvima, Hrvatskim vodama , LAG
PRI-ZAG i dr.
II.1.2. Od normativnih akata pripremljeno i donijeto:
1. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Konjščina
za razdoblje od 01. 01. 2011. do 31. 06. 2011. godine,
2. Prva izmjena proračuna općine Konjščina za
2010. godinu;
3. Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika
Osnovne škole s područja Općine Konjščina,
4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu,
5. Odluka o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Konjščina,
6. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti
na nezakonito izgrađenoj zgradi na području Općine
Konjščina,
7. Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge auto
– taksi prijevoza na području Općine Konjščina
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
8. Odluka o utvrđivanju zamjena u slučaju kada
izabrani predstavnik Općine Konjščina ne može prisustvovati sjednici skupštine ( Komunalac Konjščina d.o.o,
Plin Konjščina d.o.o. i Zagorski vodovod d.o.o. Zabok),
9. Odluka o naknadi za priključenje građevina i
dr. nekretnina na javnu vodovodnu mrežu na području
Općine Konjščina,
10. Odluka o izmjeni odluke o priključenju građevina i dr. nekretnina na javnu odvodnju,
11. Odluka o izradi prostornog plana uređenja Općine Konjščina i Izvješća o stanju u prostoru,
12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini– izmjena,
13. Program održavanja komunalne infrastrukture
u 2010. godini na području Općine Konjščina– izmjena,
14. Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini
na području Općine Konjščina– izmjena,
15. Program socijalne skrbi Općine Konjščina za
2011. godinu– izmjena,
16. Program utroška sredstava od prodaje stanova na
kojima postoji stanarsko pravo za 2010. godinu- izmjena,
17. Program javnih potreba u športu u 2011. godini
na području Općine Konjščina – izmjena,
18. Proračun Općine Konjščina za 2012. godinu,
19. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Konjščina
u 2012. godini.
20. Projekcija Proračuna za razdoblje od 2012. do
2014. godine.
21. Plan razvojnih programa Općine Konjščina za
2012. godinu,
22. Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2012. godini na području Općine Konjščina ,
23. Program održavanja komunalne infrastrukture
u 2012. godini na području Općine Konjščina,
24. Program javnih potreba u kulturi na području
Općine Konjščina u 2012. godini,
25. Program socijalne skrbi Općine Konjščina za
2012. godinu,
26. Program javnih potreba u športu u 2012. godini
na području Općine Konjščina,
27. Program utroška sredstava šumskog doprinosa
u 2012. godini na području Općine Konjščina
28. Program utroška sredstava od prodaje stanova
na kojima postoji stanarsko pravo u 2012. godini.
29. Odluka u vezi ostavke zamjene zemljišta uz
državnu cestu D-24 ( građ. zemljište u vlasništvu Općine
za zemljište u vlasništvu Anke Gluhak),
30. Proveden postupak, te donijete odluke vezane
uz prodaju građ. zemljišta u Zoni malog gospodarstva
Konjščina 1 tvrtki KLASA d.o.o.
31. Odluke o djelomičnom oslobađanju plaćanja
komunalne naknade tvrtke „Armko“ d.d. Konjščina
32. Odluke kojima se reguliraju kadrovska pitanja i to: promjene u sastavu članstva Općinskog vijeća,
mrtvozorničke službe , prijedlozi za imenovanja sudaca
porotnika i dr.
II.1.3. Izdavanje - nastavak lista LAMPAŠ
Strana 3709 - Broj 39
III. RADOVI NA INFRASTRUKTURI
III.2.1. Radovi na infrastrukturi koji su započeti, a
nastavljeni su:
1. Izgradnja kanalizacije i nogostupa na relaciji
Konjščina - Jelovec / Sportska ulica – dovršetak;
2. Nastavak izgradnje kolektorske mreže K.3. i K.
3.1 Jertovec - Pešćeno - dovršetak
3. Nastavak izgradnje vodovodne mreže Gornja
Konjščina- radovi I . FAZE su dovršeni
4. Izgradnja nogostupa groblje - Donja konjščina,
5. Izgradnja kanalizacije u Voćarskoj ulici
6. Izgradnja infrastrukture – kanalizacije i odvojka
Bistričke ceste I.- ZMG Konjščina 1
7. Izgradnja javne rasvjete
8. Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Jertovcu i
Klimnu
9. Uređenje nerazvrstanih cesta na način da su isti
prošireni, izvršeni iskopi odvodnih jaraka, navoz kamenog
agregata, te malčiranje bankina i raslinja uz putove,
III. 2.2 Ostali radovi / aktivnosti:
1. Proveden postupak , te izvedeni radovi na dogradnji, nadogradnji , rekonstrukciji i uređenju zgrade Općine
2. Nabavljen većim dijelom uredski namještaj,
3. Provedena aktivnosti i potpisani ugovori o sufinanciranju sanacije Društvenog doma Sušobreg
4. Na inicijativu i u suradnji sa MO Sušobreg u
većem dijelu uređen Društveni dom Sušobreg;
5. Izrada projektne dokumentacije, te ishođenje
odobrenja:
- Vodovod Pešćeno - Šavorići
- nerazvrstane ceste : Bočadir – Donja Batina; Jertovec / Cerovci - Crnekovići; Brlekovo - Donja Batina,
Turnišće / Grošeki - Šoštarići- Brlekovo
6. Provedene sve aktivnosti i Općina se prijavila na
prvi krug IPARD PROGRAMA mjera 301 u siječnju mjesecu 2011. godine i na istome zbog djelomično neriješenih
imovinskih odnosa na nerazvrstanim cestama, te problema
oko provedbe javne nabave po EU standardima – PRAG
nismo prošli ( kao ni ostale jedinice lokalne samouprave)
7. Uoči Dana mrtvih izvršeno pojačano uređenje
groblja i prostora uz groblje;
8. Provedene sve predradnje te potpisani ugovori
sa građanima za sufinanciranje; asfaltiranja nerazvrstanih
cesta u naseljima Klimen, Jertovec;
9. Nastavljen aktivni odnos sa Vijećima MO - kroz
aktivnosti / sastanke
(npr. Donja Konjščina , čišćenje prostora uz staru
školu, u naselju Konjščina zajedničko kićenje borova kod
Ambulante Konjščina uoči Božića ( drugi put) i dr.
10. Provedeni postupci, te izvršene isplate građanima koji su u socijalnoj potrebi.
11. Podijeljeni pokloni djeci za sv. Nikolu - ukupno
400 paketa, te 100 bonova za socijalno ugrožene obitelji
i samce za Božić.
V. FINANCIJSKI POKAZATELJI
Financijski pokazatelji u ovom Izvješću neće se
posebno iskazivati s obzirom da je prethodna točka dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća bio Godišnji obračun
Strana 3710 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Proračuna Općine za 2011. godinu, te dostavljena izvješća
po svim programima.
Po potrebi na usmena pitanja dat će se odgovori.
VI. Izvještaj za razdoblje od 01. 01. 2012. do 31.
03. 2012. godine
I. Tijekom prvog tromjesečja ove godine nastavilo
se sa aktivnostima iz prethodne godine, te je pripremljena
i održana 24. sjednica Općinskog vijeća 14. ožujka 2012.
godine, na kojoj su donijete;
1. Odluke kojima se reguliraju kadrovska pitanja i
to: promjene u sastavu članstva Općinskog vijeća,
- prijedlozi za imenovanja sudaca porotnika i dr.
2. Donijeta Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća,
- Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog
vijeća , te
3. Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za rad DVD-a,
4. Odluka o rasporedu sredstava za rad DVD-a,
5. Raspravljeno Izvješće o stanju zaštite i spašavanja
na području Općine Konjščina , te donijete Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Konjščina u 2012. godini,
6. Donijeta odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj
skrbi
7. Donijeta odluka o financiranju političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika
8. Nastavljeno sa aktivnostima oko preseljenja
službi Općine Konjščine u novouređene prostore
9. Nastavljeno sa aktivnostima oko ishođenja i
izrade potrebnih akata vezanih uz IPARD PROGRAM ,
mjera 301 – pripreme za javljanje na III. krug natječaja,
10. Pripremljeni i dostavljeni Programi za uvrštavanje u su- financiranje Ministarstava, HV, HC projekata i to:
- vrtić
- Dovršetak I – faze ( plaćanje ) vodovoda Gornja
Konjščina , te II FAZE
- Izgradnja vodovoda Pešćeno - zaselak Šavorići
- Izgradnja kanalizacije i nogostupa , te proširenje
Državne ceste d- 24 na relaciji Jelovec – Galovec
- Nastavak izgradnje kolektorske mreže Konjščina
- kolektor K. 1 od 1+ 351 do 2+ 655,
- Projektne dokumentacije za Poduzetničke zone,
- Izrađena i dostavljena izvješća po realiziranim
programima iz 2011. godine ( komunalne, vodoprivredne,
socijalne, kulturne , športske, civilnog društva i dr. )
- provedeno je Financijsko upravljanje i kontrola
(FMC) i sustav upravljanja kvalitetom
- izrađeno ii dostavljeno Izvješće o fiskalnoj odgovornosti
- U tijeku je uvođenje normi ISO 9001: 2008
- Izrađen Program osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa, te sa HZZ sklopljen ugovor o
stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
i primljena jedna osoba na stručno osposobljavanje VSS
– VII/1 stupanj spreme
FINANCIJSKI POKAZATELJI.
U razdoblju od 01. 01. do 31. 3. 2012. godine ostva-
Utorak, 31. prosinca, 2013.
reni su prihodi od 1.423.733,00 kuna, a rashodi su iznosili
2.019.415,00 kuna.
KLASA: 021-01/13-01/
URBROJ: 2211/04-3-13-1
Konjščina, 20. prosinca 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Krznar, v.r.
OPĆINA PETROVSKO
Na temelju Članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj
10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 4. sjednici
održanoj 17. prosinca 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta
za 2012. godinu na području Općine
Petrovsko
I.
Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za
reviziju, Područni ured Koprivnica o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta za 2012.
godinu na području Općine Petrovsko.
II.
Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini
njegov sastavni dio.
KLASA:041-01/13-01/03
URBROJ:2140/03-13-6
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 43. Zakona o Proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 15. statuta općine
Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske
županije” broj 10/13) Općinsko vijeće općine Petrovsko
na 5. sjednici održanoj 30.prosinca 2013.godine, donosi
I. IZMJENU PRORAČUNA OPĆINE
PETROVSKO ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČANJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE
Članak 1.
Proračun općine Petrovsko za 2013. godinu sastoji
se od općeg i posebnog dijela:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
KontoNaziv
6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6+7) - (3+4))
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
KontoNaziv
Plan
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto financiranje (8-5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje
1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Razred Skupina
Pod
skupina Odjeljak
Osn.
Račun
Naziv konta
6 6 PRIHODI POSLOVANJA
61 Prihodi od poreza
611 Porez i prirez na dohodak
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih samostalnih djelat.
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od
slobodnih zanimanja, na doh. od poljoprivrede i šumarstva i drugih aktivnosti
61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
613 Porez na imovinu
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
61314 Porez na nekretnine
61315 Porez od korištenja javnih površina
61319 Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu
6134 Povremeni porezi na imovinu
61341 Porez na promet nekretnina
614 Porez na robu i usluge
5.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 277.000,00 252.000,00 250.000,00 2.000,00 25.000,00 25.000,00 29.500,00 PLAN 2013.
3.478.600,00 1.955.500,00 1.649.000,00 1.633.000,00 1.630.000,00 3.000,00 15.000,00 -5.000,00 -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -260.000,00 -250.000,00 -248.000,00 -2.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 29.500,00 pov./smanj 1. izmjene i
dopune
-950.438,00 2.528.162,00 -148.989,00 1.806.511,00 111.000,00 1.760.000,00 127.000,00 1.760.000,00 130.000,00 1.760.000,00 -3.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 67.000,00 -67.000,00 2.534.162,00 2.859.051,00 -324.889,00 Plan
2.528.162,00 6.000,00 2.403.051,00 389.000,00 -257.889,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3711 - Broj 39
6142 61424
6145 61453
616 6161 61611
63 633 6331 63312
63313
6332 63321
63322
634 6342 63422
63423
64 641 6413 64132
642 6421 642190
642192
642193
6422 642250
642251
642290
6423 64235
64236
65 651 6512 651290
651291
Porez na promet
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
Porez na tvrtku
Ostali prihodi od poreza
Ostali prihodi od poreza koji plaćaju pravne osobe
Ostali prihodi od poreza koji plaćaju pravne osobe
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz proračuna
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći iz proračuna
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
Kamate na depozite po viđenju
Prihodi od nefinancijske imovine
Naknade za koncesije
Naknada za koncesiju-prijevoz pokojnika
Naknada za koncesije dimnjačarska djelatnost
Naknada za koncesiju auto-taksi
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
Prihodi od zakupa posl.subj.-Frizerski salon “Mirjana”
Prihodi od zakupa posl.subj.-Cvjećarnica Herak
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-uslužne djelatnosti
Naknade za korištenje nefinancijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Spomenička renta
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
Ostale naknade sufinanciranje građana i slično
Ostale naknade sufinanciranje građana za vodoopskrbu
9.500,00 9.500,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 650.000,00 500.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 32.100,00 11.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 21.000,00 9.500,00 7.500,00 4.000,00 100,00 100,00 764.000,00 498.500,00 498.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 -562.349,00 -562.349,00 17.651,00 -12.000,00 29.651,00 -580.000,00 -500.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 4.500,00 10.000,00 -1.500,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 1.200,00 1.000,00 200,00 -268.400,00 -343.400,00 -342.900,00 -49.900,00 -250.000,00 9.500,00 9.500,00 20.000,00 20.000,00 11,00 11,00 11,00 157.651,00 157.651,00 87.651,00 58.000,00 29.651,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33.800,00 15.500,00 15.000,00 500,00 0,00 17.000,00 9.500,00 7.500,00 0,00 1.300,00 1.000,00 300,00 495.600,00 155.100,00 155.100,00 100,00 0,00 Strana 3712 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
651292 Godišnja naknada za groblje
6512920Prihod od ukopa
6512921Prihod od prodaje grobnih mjesta
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade
65139 Prihodi od prodaje državnih biljega
652 Prihodi po posebnim propisima
6522 Prihodi vodnog gospodarstva
65221 Vodni doprinos
6524 Doprinosi za šume
65241 Doprinosi za šume
6526 Ostali nespomenuti prihodi
652640 Sufinanciranje cijene usluge - A. Puh - Stomatološka ordinacija
652641 Sufinanciranje cijene usluge - A. Puh - Dom zdravlja Krapina
65268 Ostali nespom.prihodi-refundacija HZZ zapošljavanje
653 Komunalni doprinosi i naknade
6531 Komunalni doprinosi
65311 Komunalni doprinosi
65321 Komunalne naknade
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
6631 Tekuće donacije
66314 Tekuće donacije ostalih subjekata izvan općeg proračuna
67 Prihodi iz proračuna
671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
67121 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
68 Ostali prihodi
683 Ostali prihodi
6831 Ostali prihodi
68311 Ostali prihodi
7 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstva
7111 Zemljište
71119 Ostala zemljišta
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
7211 Stambeni objekti
72119 Ostali stambeni objekti
UKUPNO PRIHODI (razredi 6 + 7 ):
98.000,00 60.000,00 40.000,00 500,00 500,00 165.500,00 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 159.000,00 9.500,00 9.500,00 140.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 3.532.600,00 12.000,00 110.000,00 -20.000,00 40.000,00 -35.000,00 5.000,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 -17.000,00 148.500,00 -2.000,00 4.000,00 -2.000,00 4.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 -15.000,00 144.000,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00 -15.000,00 125.000,00 92.000,00 192.000,00 92.000,00 192.000,00 -40.000,00 30.000,00 132.000,00 162.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -48.000,00 6.000,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -18.000,00 6.000,00 -18.000,00 6.000,00 -18.000,00 6.000,00 -18.000,00 6.000,00 -998.438,00 2.534.162,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3713 - Broj 39
3
3 31 311 3111 31111
311111
31112
312 3121 31215
313 3132 31321
313211
3133 31331
313311
32 321 3211 32111
32115
32119
3212 32121
321211
3213 32131
32132
322 3221 32211
32212
32214
32215
32219
3223 32231
322311
322312
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Plaće za redovan rad
Plaće za zaposlene
Plaće javni radovi
Plaća za vježbenike
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
Doprinosi na plaće
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje-javni radovi
Doprinosi za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Doprinosi za zapošljavanje
Doprinosi za zapošljavanje-javni radovi
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Službena putovanja
Dnevnice za službeni put u zemlji
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
Ostali rashodi za službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Naknada za prijevoz na posao i sa posla-javni radovi
Stručno usavršavanje zaposlenika
Seminari, savjetovanja i simpozij
Tečajevi i stručni ispiti
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (baterije, ključevi)
Energija
Električna energija
Javna rasvjeta
Održavanje javne rasvjete
2.342.600,00 429.000,00 367.000,00 367.000,00 360.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 1.093.000,00 41.000,00 13.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 21.000,00 13.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 78.000,00 15.000,00 40.000,00 8.000,00 60.451,00 2.403.051,00 54.300,00 483.300,00 52.200,00 419.200,00 52.200,00 419.200,00 -140.000,00 220.000,00 197.000,00 197.000,00 -4.800,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 64.100,00 1.700,00 56.700,00 -25.000,00 30.000,00 26.700,00 26.700,00 400,00 7.400,00 -3.000,00 4.000,00 3.400,00 3.400,00 68.900,00 1.161.900,00 8.900,00 49.900,00 -1.000,00 12.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9.000,00 -1.000,00 0,00 12.400,00 37.400,00 -14.000,00 11.000,00 26.400,00 26.400,00 -2.500,00 500,00 -3.000,00 0,00 500,00 500,00 12.500,00 112.500,00 -6.500,00 14.500,00 -3.000,00 10.000,00 -1.500,00 500,00 -1.000,00 3.000,00 -2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 97.000,00 3.000,00 18.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000,00 9.000,00 Strana 3714 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
32233
32234
3225 32251
323 3231 32311
32312
32313
32319
3232 32321
323213
323214
323215
32322
32329
3233 32331
32332
3234 32341
32342
32349
323491
3236 323620
323621
32363
3237 32371
32372
32373
32375
32379
323794
3238 32389
3239 32393
Plin
Benzin i ostala oprema i pribor za javne radove
Sitni inventar
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge telefona, telefaksa
Usluge interneta
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građev.objekata
Obilježavanje nerazvrstanih cesta prometnim znakovima i putokazima
Izdaci za održavanje groblja
Izdaci za usluge ukopa na groblju
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Elektronski mediji
Tisak
Komunalne usluge
Opskrba vodom
Iznošenje i odvoz smeća
Ostale komunalne usluge
Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže
Zdravstvene i veterinarske usluge
Veterinarske usluge - higijeničarska služba
Deratizacija
Laboratorijske usluge - ispitivanje zdrav.isprav.vode
Intelektualne i osobne usluge
Autorski honorar
Ugovor o djelu
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Geodetsko-katastarske usluge
Ostale intelektualne usluge - FINA
Ostale intelektualne usluge - ZARA
Računalne usluge
Ostale računalne usluge
Ostale usluge
Uređenje prostora
15.000,00 1.000,00 1.000,00 732.000,00 25.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00 117.000,00 2.000,00 5.000,00 45.000,00 60.000,00 5.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 298.000,00 35.000,00 40.000,00 220.000,00 3.000,00 61.000,00 8.000,00 38.000,00 15.000,00 180.000,00 96.000,00 15.000,00 2.000,00 37.000,00 30.000,00 16.000,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -33.500,00 5.600,00 0,00 -1.500,00 0,00 7.100,00 -67.700,00 -1.000,00 300,00 -5.000,00 -60.000,00 -3.500,00 1.500,00 5.500,00 -2.500,00 8.000,00 112.000,00 0,00 -8.000,00 120.000,00 0,00 -41.000,00 -1.000,00 -38.000,00 -2.000,00 -43.900,00 1.300,00 0,00 -13.700,00 -1.500,00 0,00 -30.000,00 1.000,00 1.000,00 -5.000,00 -5.000,00 17.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 698.500,00 30.600,00 12.000,00 1.500,00 10.000,00 7.100,00 49.300,00 1.000,00 5.300,00 40.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 35.500,00 12.500,00 23.000,00 410.000,00 35.000,00 32.000,00 340.000,00 3.000,00 20.000,00 7.000,00 0,00 13.000,00 136.100,00 1.300,00 96.000,00 1.300,00 500,00 37.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3715 - Broj 39
329 3291 32911
32919
3292 32922
32923
3293 32931
329310
3295 32951
32952
32953
3299 32999
329992
34 342 3423 34233
343 3431 34311
3433 34333
3434 34349
35 352 3523 352311
352312
352313
36 363 3631 36314
363143
36315
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade - troškovi izbora
Premije osiguranja
Premije osiguranja ostale imovina
Premije osiguranja zaposlenih
Reprezentacija
Reprezentacija
Izdaci za obilježavanje prigodnih datuma - Dan općine
Pristojbe i naknade
Upravne i administrativne pristojbe
Sudske pristojbe
Javnobilježničke pristojbe
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Slivna vodna naknada
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Usluge banaka
Zatezne kamate
Zatezne kamate iz posl.odnosa i dr.
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Subvencije u poljoprivredi za umjetno oplođivanje krava i junica
Naknade građanima-elementarna nepogoda
Subvencije u poljoprivredi - kamate
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći županijskim proračunima- OŠ Petrovsko
Tekuća pomoć županiji za policiju
Tekuće pomoći gradskim proračunima - Gradu za program “pomoć u kući”
220.000,00 145.000,00 25.000,00 120.000,00 5.500,00 3.500,00 2.000,00 45.000,00 20.000,00 25.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 22.500,00 20.000,00 2.500,00 43.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 27.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 14.000,00 3.000,00 33.000,00 81.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 700,00 1.000,00 -300,00 3.300,00 -1.000,00 5.000,00 -700,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -8.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 10.651,00 10.651,00 10.651,00 -9.000,00 29.651,00 -10.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -26.000,00 0,00 -3.000,00 -23.000,00 301.000,00 223.000,00 25.000,00 198.000,00 7.000,00 4.500,00 2.500,00 45.700,00 21.000,00 24.700,00 5.300,00 0,00 5.000,00 300,00 20.000,00 20.000,00 0,00 34.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 21.500,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 47.651,00 47.651,00 47.651,00 18.000,00 29.651,00 0,00 44.000,00 44.000,00 24.000,00 14.000,00 0,00 10.000,00 Strana 3716 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
36321 Kapitalne pomoći središnjim, županijskim, gradskim i opć. prorač.
(Napomena: račun 36321 ukinut, ostvarenje na kontu 36324)
36324 Kapitalne pomoći županijskim proračunima - GORJAK
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima
372121 Pomoć socijalno ugroženim - za ogrjev
372122 Pomoć za ljetovanje siromašnih učenika 37215 Stipendije i školarine
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37221 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
381140 Tekuće donacije udrugama - “Općina limena glazba Petrovsko - Špoljari”
381141 Tekuće donacije udrugama građana- KUD Petr.Slatina
381142 Tekuće donacije udrugama građana DVD Petovsko
381173 DVD-Petrovsko- zakonske obaveze
381143 Tekuće donacije-Planinarsko društvo Brezovica
381144 Tekuće donacije udrug. građ. šport
381145 Tekuće donacije udr.građana -Crveni Križ
381146 Tekuće donacije udrug. Građ.- Umirovljenici Općine Petrovsko
381147 Tekuće donacije udrug.građ.-Udruga slijepih
381148 Donacije udrugama HVRI na području Županije
3811481Tekuće donacije- likovna kolinija Ernest Tomašev
381149 Tekuće donacije udrug.građ.- Društvo distrofičara
3811490Tekuće donacije građana - Lovačko društvo
3811491Tekuća donacija udruzi “Petrovska pistola”
3811492Tekuća donacija udruzi privatnih šumoposjednika “LIPA” Petrovsko
3811493Tekuća donacija udrugama “Gmajna” Štuparje
3811494Tekuće donacije udrugama - Svedruža
3811495Tekuće donacije udrugama - Stara Ves
3811496Tekuće donacije udrugama - Preseka zapad
3811497Tekuće donacije udrugama - Likovna kolonija
3811498Donacija Udruženju obrtnika grada Krapine
3811499Donacija za izložbu konja KZŽ
381171 Donacija za boravak djece u dječjim vrtićima
381172 Sredstva za rad Male škole
30.000,00 235.000,00 235.000,00 155.000,00 35.000,00 70.000,00 2.000,00 48.000,00 80.000,00 80.000,00 425.600,00 425.600,00 425.600,00 11.000,00 12.000,00 7.000,00 0,00 135.600,00 2.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 120.000,00 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 -5.200,00 -5.200,00 800,00 10.000,00 -12.000,00 -2.000,00 4.800,00 -6.000,00 -6.000,00 -23.700,00 -23.700,00 -23.700,00 5.500,00 2.000,00 0,00 -7.000,00 20.000,00 -30.600,00 -2.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 -5.100,00 0,00 0,00 30.000,00 -19.000,00 0,00 20.000,00 229.800,00 229.800,00 155.800,00 45.000,00 58.000,00 0,00 52.800,00 74.000,00 74.000,00 401.900,00 401.900,00 401.900,00 5.500,00 13.000,00 12.000,00 0,00 20.000,00 105.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 6.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 6.900,00 1.000,00 1.000,00 150.000,00 31.000,00 30.000,00 -10.000,00 20.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3717 - Broj 39
38119 Ostale tekuće donacije-Druš.za kajk.kul.stvaralaštvo Krapina
381190 Donacija Zvonec
381191 Ostale tekuće donacije - pomoć za ljekove
4 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina
4126 Ostala nematerijalna imovina
41261 Ostala nematerijalna imovina
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4212 Poslovni objekti
42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti
421260 Dom u Štuparju
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
42131 Ceste
421311 Klizišta
42134 Most u Štuparju
4214 Ostali građevinski objekti
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija
421412 Ostali građevinski objekti - Projekti
421470 Javna rasvjeta
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
42211 Računala i računalna oprema
42212 Uredski namještaj
42219 Ostala uredska oprema
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
42271 Uređaji
42273 Oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
4262 Ulaganja u računalne programe
42621 Ulaganja u računalne programe
5 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit.
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
5443 54432 Otplata kredita tuzemnih kredit .institucija izvan javnog sektora-dugoročni
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (razredi 3 + 4 + 5 ):
1.IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2013.GODINU
Ekonomska klasifikacija -1.000,00 1.000,00 500,00 -734.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -724.000,00 -708.000,00 -325.000,00 -250.000,00 -75.000,00 -13.000,00 -43.000,00 50.000,00 -20.000,00 -370.000,00 -310.000,00 -100.000,00 40.000,00 -13.000,00 -9.000,00 1.000,00 -8.000,00 -2.000,00 -4.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.000,00 382.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 57.000,00 7.000,00 50.000,00 0,00 300.000,00 190.000,00 0,00 110.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 67.000,00 67.000,00 PLAN 2013
pov./smanj.
1. izmjene
i dopune
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
67.000,00 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00 67.000,00 3.532.600,00 -673.549,00 2.859.051,00 1.000,00 1.123.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.113.000,00 1.090.000,00 350.000,00 250.000,00 100.000,00 70.000,00 50.000,00 20.000,00 670.000,00 500.000,00 100.000,00 70.000,00 18.000,00 14.000,00 4.000,00 8.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 67.000,00 67.000,00 Strana 3718 - Broj 39
Utorak, 31. prosinca, 2013.
RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
PROGRAM 001 - REDOVNI IZDACI POSLOVANJA
001A001 - PLAĆE I NAKNADE
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)
3111 Plaće za redovan rad
31111 Plaće za zaposlene
31111 Plaća za javne radove
31112 Plaća za vježbenike
312 Ostali rashodi za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
313 Doprinosi na plaće
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.
31321 Doprinosi za obavezno zdrav. osiguranje
313211 Doprinosi za ob. zdrav. os.-javni radovi
3133 Doprinosi za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti
31331 Doprinosi za zapošljavanje
313311 Doprinosi za zapošljavanje-javni radovi
001A002 - MATERIJALNI RASHODI
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
321 Službena putovanja
3211 Službena putovanja
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji
32115 Naknade za prijevoz na služb. putu u zemlji
32119 Ostali rashodi za službena putovanja
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla
321211 Naknade za prijevoz-javni radovi
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
32131 Seminari, savjetovanja i simpozij
32132 Tečajevi i stručni ispiti
322 Rashodi za materijal i energiju
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
32211 Uredski materijal
32212 Literatura
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslov.
3.532.600,00 1.082.000,00 429.000,00 429.000,00 429.000,00 367.000,00 367.000,00 360.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 576.000,00 576.000,00 576.000,00 41.000,00 13.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 52.000,00 21.000,00 13.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 -673.549,00 2.859.051,00 83.400,00 1.165.400,00 54.300,00 483.300,00 54.300,00 483.300,00 54.300,00 483.300,00 52.200,00 419.200,00 52.200,00 419.200,00 -140.000,00 220.000,00 197.000,00 197.000,00 -4.800,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 64.100,00 1.700,00 56.700,00 -25.000,00 30.000,00 26.700,00 26.700,00 400,00 7.400,00 -3.000,00 4.000,00 3.400,00 3.400,00 51.600,00 627.600,00 51.600,00 627.600,00 51.600,00 627.600,00 8.900,00 49.900,00 -1.000,00 12.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9.000,00 -1.000,00 0,00 12.400,00 37.400,00 -14.000,00 11.000,00 26.400,00 26.400,00 -2.500,00 500,00 -3.000,00 0,00 500,00 500,00 1.500,00 53.500,00 -6.500,00 14.500,00 -3.000,00 10.000,00 -1.500,00 500,00 -1.000,00 3.000,00 -2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3719 - Broj 39
3223 32231
32233
32234
3225 32251
323 3231 32311
32312
32313
32319
3232 32321
32322
32329
3233 32331
32332
3237 32371
32372
32373
32375
32379
323794
3238 32389
3239 32393
329 3291 32911
32919
3292 32922
32923
3293 32931
329310
3295 32951
Energija
Električna energija
Plin
Motorni benzin i dizel gorivo
Sitni inventar
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge telefona, telefaksa
Usluge interneta
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
Usluge tekućeg i investicijskog održav.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građev.objekata
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Elektronski mediji
Tisak
Intelektualne i osobne usluge
Autorski honorar
Ugovor o djelu
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Geodetsko-katastarske usluge
Ostale intelektualne usluge - FINA
Ostale intelektualne usluge - ZARA
Računalne usluge
Ostale računalne usluge
Ostale usluge
Uređenje prostora
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade - troškovi izbora
Premije osiguranja
Premije osiguranja ostale imovina
Premije osiguranja zaposlenih
Reprezentacija
Reprezentacija
Izdaci za obilježavanje prigodnih datuma - Dan općine
Pristojbe i naknade
Upravne i administrativne pristojbe
30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 263.000,00 25.000,00 12.000,00 3.000,00 10.000,00 0,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00 0,00 96.000,00 15.000,00 2.000,00 37.000,00 30.000,00 16.000,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 220.000,00 145.000,00 25.000,00 120.000,00 5.500,00 3.500,00 2.000,00 45.000,00 20.000,00 25.000,00 2.000,00 1.000,00 8.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -39.800,00 5.600,00 0,00 -1.500,00 0,00 7.100,00 -3.000,00 -1.000,00 -3.500,00 1.500,00 5.500,00 -2.500,00 8.000,00 -43.900,00 1.300,00 0,00 -13.700,00 -1.500,00 0,00 -30.000,00 1.000,00 1.000,00 -5.000,00 -5.000,00 81.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 700,00 1.000,00 -300,00 3.300,00 -1.000,00 38.000,00 18.000,00 17.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 223.200,00 30.600,00 12.000,00 1.500,00 10.000,00 7.100,00 4.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 35.500,00 12.500,00 23.000,00 136.100,00 1.300,00 96.000,00 1.300,00 500,00 37.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 301.000,00 223.000,00 25.000,00 198.000,00 7.000,00 4.500,00 2.500,00 45.700,00 21.000,00 24.700,00 5.300,00 0,00 Strana 3720 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
32952 Sudske pristojbe
32953 Javnobilježničke pristojbe
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329992 Slivna vodna naknada
001A003 - NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
42211 Računala i računalna oprema
42212 Uredski namještaj
42219 Ostala uredska oprema
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
42271 Uređaji
42273 Oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
4262 Ulaganja u računalne programe
42621 Ulaganja u računalne programe
001A004 DONACIJA POLITIČKIM STRANKAMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
001A005 FINANCIJSKI RASHODI
3 RASHODI POSLOVANJA
34 Financijski rashodi
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
34233 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
343 Ostali financijski rashodi
3431 Bankarske usluge i usluge plat. prometa
34311 Usluge banaka
3433 Zatezne kamate
34333 Zatezne kamate iz posl.odnosa i dr.
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi
PROGRAM 002 JAVNI RED I SIGURNOST
002A001 DVD PETROVSKO
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00 1.000,00 22.500,00 20.000,00 2.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 18.000,00 14.000,00 4.000,00 8.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 138.600,00 138.600,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 -700,00 -2.500,00 0,00 -2.500,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -13.000,00 -9.000,00 1.000,00 -8.000,00 -2.000,00 -4.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -8.500,00 -8.500,00 -8.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 -13.600,00 -13.600,00 -13.600,00 -3.000,00 5.000,00 300,00 20.000,00 20.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 21.500,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3721 - Broj 39
363 Pomoći unutar općeg proračuna
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
363143 Tekuća pomoć županiji za policiju
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381142 Tekuće donacije udrugama građana DVD Petovsko
381173 DVD-zakonske obaveze
PROGRAM 003 EKONOSMKI POSLOVI
003A001 KAPITALNA POTPORA - POTICAJ U GOSPODARSTVU
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg proračuna
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
36321 Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima
36324 Kapitalne pomoći županijskim proračunima - GORJAK
003A002 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA 67.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit. i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.instit.izvan javnog sektora
54432 Otplata kredita tuzemnih kredit .institucija izvan javnog sektora-dugoročni
003A003 ELEMENTARNE NEPOGODE I SUBVENCIJE
3 RASHODI POSLOVANJA
35 Subvencije
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
352311 Subvencije u poljoprivredi za umjetno oplođivanje krava i junica
352312 Naknade građanima-elementarna nepogoda
352313 Subvencije u poljoprivredi - kamate
PROGRAM 004 ZAŠTITA OKOLIŠA
004A001 UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3234 Komunalne usluge
323491 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže
004A002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -10.600,00 -10.600,00 -10.600,00 20.000,00 -30.600,00 651,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.651,00 10.651,00 10.651,00 10.651,00 10.651,00 -9.000,00 29.651,00 -10.000,00 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.600,00 134.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 27.000,00 0,00 10.000,00 64.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 47.651,00 47.651,00 47.651,00 47.651,00 47.651,00 18.000,00 29.651,00 0,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 20.000,00 105.000,00 134.651,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 67.000,00 Strana 3722 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
323620 Veterinarske usluge - higijeničarska služba
323621 Deratizacija
32363 Laboratorijske usluge - ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode
PROGRAM 005 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
005A001 JAVNA RASJVETA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
3223 Energija
322311 Javna rasvjeta
322312 Održavanje javne rasvjete
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4214 Ostali građevinski objekti
421470 Javna rasvjeta
005A002 GROBLJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja
323214 Izdaci za održavanje groblja
323215 Izdaci za usluge ukopa na groblju
3234 Komunalne usluge
32342 Iznošenje i odvoz smeća
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4214 Ostali građevinski objekti
421412 Ostali građevinski objekti - Projekti
005A003 VODOOPSKRBA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3234 Komunalne usluge
32341 Opskrba vodom
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4214 Ostali građevinski objekti
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija
61.000,00 8.000,00 38.000,00 15.000,00 1.133.000,00 118.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 8.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 245.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 105.000,00 45.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 535.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 -41.000,00 -1.000,00 -38.000,00 -2.000,00 -321.700,00 51.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 1.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -173.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -73.000,00 -65.000,00 -5.000,00 -60.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 -310.000,00 20.000,00 7.000,00 0,00 13.000,00 811.300,00 169.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 50.000,00 9.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3723 - Broj 39
005A004 KOMUNALNI REDAR
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja
323213 Obilježavanje nerazvrstanih cesta prometnim znakovima i putokazima
3234 Komunalne usluge
32349 Ostale komunalne usluge
005A005 PROSTORNI PLAN
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina
4126 Ostala nematerijalna imovina
41261 Ostala nematerijalna imovina
PROGRAM 006 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
006A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4213 Ceste, željeznice i ostali prom. objekti
421311 Klizišta
42134 Most u Štuparju
006A002 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4213 Ceste, željeznice i ostali prom. objekti
42131 Ceste
PROGRAM 007 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
007A001 REKREACIJA 3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381143 Tekuće donacije-Planinarsko društvo Brezovica
381144 Tekuće donacije udrug. građ. šport
3811490Tekuće donacije građana - Lovačko društvo
3811491Tekuća donacija udruzi “Petrovska pistola”
3811493Tekuća donacija udrugama “Gmajna” Štuparje
3811494Tekuće donacije udrugama - Svedruža
3811495Tekuće donacije udrugama - Stara Ves
3811496Tekuće donacije udrugama - Preseka zapad
225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 5.000,00 5.000,00 220.000,00 220.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 414.000,00 381.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 120.300,00 300,00 300,00 120.000,00 120.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -13.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 -20.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -43.000,00 -335.600,00 -328.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -2.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 345.300,00 345.300,00 345.300,00 345.300,00 5.300,00 5.300,00 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 78.400,00 53.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 5.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 Strana 3724 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4212 Poslovni objekti
42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti
421260 Dom u Štuparju
007A002 KULTURA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381140 Tekuće donacije udrugama - “Općina limena glazba Petrovsko - Špoljari”
381141 Tekuće donacije udrugama građana- KUD Petr.Slatina
3811481Tekuće donacije- likovna kolinija Ernest Tomašević
3811497Tekuće donacije udrugama - Likovna kolonija
38119 Ostale tekuće donacije-Druš.za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina
381190 Donacija Zvonec
007A003 RELIGIJA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama
PROGRAM 008 OBRAZOVANJE
008A001 DONACIJA ZA BORAVAK DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381171 Donacija za boravak djece u dječjim vrtićima
008A002 SREDSTVA ZA RAD MALE ŠKOLE
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381172 Sredstva za rad Male škole
008A003 OBRAZOVANJE DJECE, UČENIKA, STUDENATA I ODRASLIH
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg proračuna
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
36314 Tekuće pomoći županijskim proračunima- OŠ Petrovsko
350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 250.000,00 100.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 12.000,00 7.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 94.000,00 94.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -325.000,00 -250.000,00 -75.000,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 -13.100,00 0,00 -7.000,00 -1.000,00 -5.100,00 -1.000,00 1.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 9.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 12.000,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 1.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 321.800,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 88.000,00 88.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3725 - Broj 39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
37221 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca
008A004 OBRAZOVANJE KADROVA UČENIKA I STUDENATA
3 RASHODI POSLOVANJA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
37215 Stipendije i školarine
PROGRAM 009 SOCIJALNA ZAŠTITA
009A001 SOCIJALNE POMOĆI I ZAŠTITA
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg proračuna
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
36315 Tekuće pomoći gradskim proračunima - Gradu za program “pomoć u kući”
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima
372121 Pomoć socijalno ugroženim - za ogrjev
372122 Pomoć za ljetovanje siromašnih učenika 38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381191 Ostale tekuće donacije - pomoć za ljekove
009A002 DONACIJE UDRUGAMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381145 Tekuće donacije udr.građana -Crveni Križ
381146 Tekuće donacije udrug. Građ.- Umirovljenici Općine Petrovsko
381147 Tekuće donacije udrug.građ.-Udruga slijepih
381148 Donacije udrugama HVRI na području Županije
381149 Tekuće donacije udrug.građ.- Društvo distrofičara
3811492Tekuća donacija udruzi privatnih šumoposjednika “LIPA” Petrovsko
3811498Donacija Udruženju obrtnika grada Krapine
3811499Donacija za izložbu konja KZŽ
Ukupno rashodi i izdaci 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 185.000,00 140.000,00 140.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 35.000,00 70.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.532.600,00 -6.000,00 74.000,00 -6.000,00 74.000,00 -6.000,00 74.000,00 -6.000,00 74.000,00 4.800,00 52.800,00 4.800,00 52.800,00 4.800,00 52.800,00 4.800,00 52.800,00 4.800,00 52.800,00 4.800,00 52.800,00 -42.500,00 142.500,00 -26.500,00 113.500,00 -26.500,00 113.500,00 -23.000,00 10.000,00 -23.000,00 10.000,00 -23.000,00 10.000,00 -23.000,00 10.000,00 -4.000,00 103.000,00 -4.000,00 103.000,00 -4.000,00 103.000,00 10.000,00 45.000,00 -12.000,00 58.000,00 -2.000,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -16.000,00 29.000,00 -16.000,00 29.000,00 -16.000,00 29.000,00 -16.000,00 29.000,00 -16.000,00 29.000,00 0,00 20.000,00 -14.000,00 6.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -673.549,00 2.859.051,00 Strana 3726 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE:
Ova I. izmjena Proračuna Općine Petrovsko za
razdoblje od 01.01.2013.-31.12.2013. godine stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”. KLASA:021-05/13-01/28 URBROJ:2140/03-13-1 Petrovsko, 30. 12. 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Rudolf Semenić, v.r.
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Osn.
Račun
41261
42126
421260
42131
421311
42134
42141
421412
421470
Naziv
Ostala nematerijalna imovina
Sportska dvorana
Dom u Štuparju
Ceste
Klizišta
Most u Štuparju
Plinovod, vodovod, kanalizacija
Projekti
Javna rasvjeta
UKUPNO:
II.
Ova 1. izmjena Plana razvojnog programa sastavni je dio Proračuna Općine Petrovsko za 2013.
godinu, a stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:021-05/13-01/29
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu (“Narodne novine” br. 71/06., 150/08., 124/10. i 124/11.) i
članka 15. Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tekuća donacija - Planinarsko društvo Brezovica
Tekuća donacija udruga građana za šport
Tekuća donacija - Lovačko društvo
Tekuća donacija udrugama “Gmajna” Štuparje
Tekuća donacija udrugama “Petrovska pištola”
Tekuća donacija udrugama - Svedruža
Tekuća donacija udrugama - Stara Ves
Tekuća donacija udrugama - Preseka zapad
U K U P N O :
Članak 3.
Ova 1. izmjena programa financiranja javnih potreba u sportu za 2013. godinu čini sastavni dio 1. izmjene
Strana 3727 - Broj 39
Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08. i 136/12.) i članka 15. Statuta
Općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije” broj 10/09.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko
na 5. sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine donosi
1. IZMJENU PLANA RAZVOJNOG PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE OD 2013. - 2015. GODINE
I.
KAPITALNA ULAGANJA:
PLAN
2013.
0,00 0,00 25.000,00 7.000,00 50.000,00 0,00 190.000,00 0,00 110.000,00 PROJEKCIJA
2014.
150.000,00 0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 20.000,00 240.000,00 50.000,00 90.000,00 PROJEKCIJA
2015.
10.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 30.000,00 300.000,00 150.000,00 70.000,00 382.000,00 760.000,00 810.000,00 Krapinsko-zagorske županije” broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5. sjednici održanoj 30. prosinca
2013 godine, donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Ovim programom financiranja javnih potreba u
sportu za 2013. godinu (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 30/12.) u članku 2. ukupan iznos od
31.000,00 kuna mijenja se na iznos od 28.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstvima iz čl. 1. ovog Programa sufinancirat će
se sportske aktivnosti od interesa za Općinu Petrovsko i
širu zajednicu, i to kako slijedi:
0,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 28.000,00 Proračuna Općine Petrovsko za 2013. godinu, a stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
Strana 3728 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
KLASA:021-05/13-01/30 URBROJ.2140/03-13-1
Petrovsko, 30.prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić
Temeljem članka 9. a. i 10. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturei( “Narodne novine” broj 47/90.,
27/93. i 38/09.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
10/13), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5.sjednici
održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
I. IZMJENU PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
U 2013. GODINI
Članak 1.
U Programu financiranja javnih potreba u kulturi u
2013. godini (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 30/12) u članku 2. ukupan iznos od 32.000,00
kuna mijenja se na iznos od 18.900,00 kuna.
Članak 2.
Sredstvima iz čl. 1. ovog Programa sufinancirat će
se kulturne djelatnosti od interesa za Općinu Petrovsko i
širu zajednicu, i to kakao slijedi:
1.
2.
3.
4.
KUD “KAJ” Slatina
Petrovsko .
Općinska limena glazba
“Špoljari”
Tekuća donacija Likovna kolonija
Ernest Tomašević
Tekuća donacija Likovna kolonija
Ukupno:
0,00 12.000,00 0,00 6.900,00 18.900,00 Članak 3.
Ova 1. izmjena Programa financiranja javnih potreba u kulturi u 2013. godini čini sastavni dio 1. izmjene
Proračuna Općine Petrovsko za 2013. godinu, a stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Krapinko-zagorske županije”.
KLASA:021-05/13-01/31
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 20. i 22. stavka 1. i 2.. Zakona
o socijalnoj skrbi ( “Narodne novine” broj 33/12. ), i
članka 15. Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5.sjednici održanoj 30.prosinca
2013. godine , donijelo je
I. IZMJENU SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE PETROVSKO ZA 2013. GODINU
I.
U Socijalnom Programu Općine Petrovsko za 2013.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
godinu ( Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije
broj 30/12.), u točci II. ukupan iznos od 431.000,00 kuna
mijenja se na iznos od 416.800,00 kuna.
II.
Oblici socijalne pomoći:
Tekuće pomoći gradu
1. 36315 Krapina-program
10.000,00 “Pomoć u kući”
Pomoć obiteljima i
2. 37212
45.000,00 kućanstvima
Pomoć soc. Ugroženim 3. 372121
58.000,00 za ogrjev
Pomoć za ljetovanje
4. 372122
0,00 siromašnih učenika
5. 37215 Stipendije i školarine
52.800,00 Sufinanciranje cijene
6. 37221
74.000,00 prijevoza školske djece
Donacija udruga Crveni
20.000,00 7. 381145
križ Krapina
Donacija Udruga
6.000,00 8. 381146
umirovljenika
9. 381147 Donacija udruga slijepih
0,00 Donacija udrugama
1.000,00 10. 381148
HVRI - KZŽ
Donacija Društvo
11. 381149
0,00 distrofičara
Donacije za boravak
150.000,00 12. 381171
djece u dječ.vrtićima
U
416.800,00 KUPNO:
III.
Ova 1. izmjena Socijalnog programa čini sastavni
dio 1. izmjene Proračuna Općine Petrovsko za 2013.
godinu, a stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:021-05/13-01/32
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (“Narodne novine” broj 87/08. i 136/12.) i članka 15. Statuta
općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske
županije” broj 10/13) Općinsko vijeće općine Petrovsko
na 5. sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine, donosi
PRORAČUN OPĆINE PETROVSKO
ZA RAZDOBLJE 01.01.2014 DO 31.12. 2014.
Članak 1.
I. OPĆI DIO
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3729 - Broj 39
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto Naziv
Plan
6 Prihodi poslovanja
3.928.500,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
27.000,00 3 Rashodi poslovanja 1.943.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.652.000,00 Razlika - višak/manjak ((6+7) - (3+4))
360.500,00
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
Konto Naziv
Plan
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
67.000,00 Neto financiranje (8-5) -67.000,00 Ukupno prihodi i primici 3.955.500,00 Ukupno rashodi i izdaci 3.662.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje
293.500,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Razred Skupina
Pod
skupina Odjeljak
Osn.
Račun Naziv konta Plan 2014.
6 6 PRIHODI POSLOVANJA
3.928.500,00 61 Prihodi od poreza
2.071.500,00 611 Porez i prirez na dohodak
1.806.000,00 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
1.803.000,00 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
1.800.000,00 61112 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih
iznosa i drugih samostalnih djelat.
3.000,00 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti
2.000,00 61121 Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak
od slobodnih zanimanja, na doh. od poljoprivrede i šumarstva i drugih aktivnosti
1.000,00 61123 Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih
djelatnosti koje se povremeno obavljaju
1.000,00 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
1.000,00 61131 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
1.000,00 613 Porez na imovinu
236.000,00 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
221.000,00 61314 Porez na imovinu
220.000,00 61315 Porez od korištenja javnih površina
0,00 61319 Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu
1.000,00 6134 Povremeni porezi na imovinu
15.000,00 61341 Porez na promet nekretnina
15.000,00 614 Porez na robu i usluge
29.500,00 6142 Porez na promet
9.500,00 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
9.500,00 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
20.000,00 61453 Porez na tvrtku
20.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
1.360.000,00 633 Pomoći iz proračuna
1.280.000,00 6331 Tekuće pomoći iz proračuna
60.000,00 63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
60.000,00 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna
1.220.000,00 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (za mrtvačnicu)
1.020.000,00 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
200.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
80.000,00 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
80.000,00 63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika
0,00 63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova
80.000,00 64 Prihodi od imovine
165.500,00 641 Prihodi od financijske imovine
2.000,00 Strana 3730 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
64132 Kamate na depozite po viđenju
642 Prihodi od nefinancijske imovine
6421 Naknade za koncesije
642190 naknada za koncesije prijevoz pokojnika
642192 Naknada za koncesije dimnjačarska djelatnost
642193 Naknada za koncesiju auto-taksi
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
642250 Prihodi od zakupa posl.subj.-Frizerski salon “Mirjana”
642251 Prihodi od zakupa posl.subj.-Cvjećarnica Herak
6423 Naknade za korištenje nefinancijske imovine
64235 Prihodi od nefinancijske imovine
64236 Spomenička renta
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine
64299 Ostali prihodi od nefinancijske imovine -legalizacija
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
651 Upravne i administrativne pristojbe
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
651290 Ostale naknade sufinanciranje građana i slično
651291 Ostale naknade sufinanciranje građana za vodoopskrbu
651292 Godišnja naknada za groblje
6512920Prihod od ukopa
6512921Prihod od prodaje grobnih mjesta
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade
65139 Prihodi od prodaje državnih biljega
652 Prihodi po posebnim propisima
6522 Prihodi vodnog gospodarstva
65221 Vodni doprinos
6524 Doprinosi za šume
65241 Doprinosi za šume
6526 Ostali nespomenuti prihodi
652640 Sufinanciranje cijene usluge - A. Puh - Stomatološka ordinacija
652641 Sufinanciranje cijene usluge - A. Puh - Dom zdravlja Krapina
65268 Ostali nespom.prihodi-refundacija HZZ zapošljavanje
653 Komunalni doprinosi i naknade
6531 Komunalni doprinosi
65311 Komunalni doprinosi
65321 Komunalne naknade
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
6631 Tekuće donacije
66314 Tekuće donacije ostalih subjekata izvan općeg proračuna
7 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstva
7111 Zemljište
71119 Ostala zemljišta
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata
7211 Stambeni objekti
72119 Ostali stambeni objekti
UKUPNO PRIHODI (razredi 6 + 7 ):
3 3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (Bruto)
3111 Plaće za redovan rad
311110 Plaće za zaposlene
2.000,00 2.000,00 163.500,00 15.500,00 15.000,00 500,00 0,00 17.000,00 9.500,00 7.500,00 10.000,00 9.700,00 300,00 121.000,00 121.000,00 331.500,00 172.000,00 172.000,00 0,00 0,00 120.000,00 45.000,00 7.000,00 0,00 0,00 69.500,00 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 64.000,00 9.500,00 9.500,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.955.500,00 1.943.000,00
320.000,00
215.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
311111
311120
313 3132 313210
313211
3133 313310
313311
32 321 3211 321110
321150
321190
3212 321210
321211
3213 321310
321320
322 3221 322110
322120
322140
322150
3223 322310
322311
322312
322330
322340
3225 322510
323 3231 323110
323120
323130
3232 323210
323213
323214
323215
323220
3233 323310
323320
3234 323410
323420
323490
323491
3236 323620
323621
323630
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Plaće za zaposlene - javni radovi
Plaća za vježbenike
Doprinosi na plaće
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje - javni radovi
Doprinosi za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Doprinosi za zapošljavanje
Doprinosi za zapošljavanje - javni radovi
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Službena putovanja
Dnevnice za službeni put u zemlji
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
Ostali rashodi za službena putovanja
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Naknade za prijevoz na posao i s posla
Naknade za prijevoz na posao i s posla - javni radovi
Stručno usavršavanje zaposlenika
Seminari, savjetovanja i simpozij
Tečajevi i stručni ispiti-pripravnici
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Energija
Električna energija
Javna rasvjeta
Održavanje javne rasvjete
Plin
Benzin i ostala oprema i pribor za javne radove
Sitni inventar
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge telefona, telefaksa
Usluge interneta
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građev.objekata
Obilježavanje nerazvrstanih cesta prometnim znakovima i putokazima
Izdaci za održavanje groblja
Izdaci za usluge ukopa na groblju
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
Usluge promidžbe i informiranja
Elektronski mediji
Tisak-narodne novine i službeni glasnik KZŽ-(objave)
Komunalne usluge
Opskrba vodom
Iznošenje i odvoz smeća
Ostale komunalne usluge
Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže
Zdravstvene i veterinarske usluge
Veterinarske usluge - higijeničarska služba
Deratizacija
Laboratorijske usluge - ispitivanje zdrav.isprav.vode
Strana 3731 - Broj 39
52.000,00 7.000,00 46.000,00 39.000,00 32.000,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 1.000,00 793.000,00 28.000,00 13.000,00 3.000,00 9.000,00 1.000,00 12.000,00 8.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 116.500,00 13.000,00 9.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 102.500,00 18.500,00 55.000,00 10.000,00 18.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 541.500,00 22.500,00 11.000,00 1.500,00 10.000,00 91.500,00 5.000,00 3.500,00 40.000,00 40.000,00 3.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 242.500,00 20.000,00 35.000,00 184.500,00 3.000,00 38.000,00 7.000,00 17.000,00 14.000,00 Strana 3732 - Broj 39
3237 323720
323730
323750
323790
323794
3238 323890
3239 323930
329 3291 329110
329190
3292 329220
329230
3293 329310
329311
3295 329510
329530
3299 329990
329992
34 342 3423 342330
343 3431 343110
343330
3434 343490
35 352 3523 352311
352313
36 363 3631 363140
363143
363150
3632 363240
37 372 3721 372120
372121
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Intelektualne i osobne usluge
Ugovor o djelu
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Geodetsko-katastarske usluge
Ostale intelektualne usluge - FINA
Ostale intelektualne usluge - ZARA
Računalne usluge
Ostale računalne usluge
Ostale usluge
Uređenje prostora
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade—troškovi izbora
Premije osiguranja
Premije osiguranja ostale imovina
Premije osiguranja zaposlenih
Reprezentacija
Reprezentacija
Izdaci za obilježavanje prigodnih datuma - Dan općine
Pristojbe i naknade
Upravne i administrativne pristojbe
Javnobilježničke pristojbe
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Slivna vodna naknada
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Usluge banaka
Zatezne kamate iz posl.odnosa i dr.
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
Subvencije u poljoprivredi za umjetno oplođivanje krava i junica
Subvencije u poljoprivredi - kamate
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći županijskim proračunima- OŠ Petrovsko
Tekuće pomoći Županiji za policiju
Tekuće pomoći gradskim proračunima - Gradu za program “pomoć u kući”
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
Kapitalne pomoći županijskim proračunima - GORJAK
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Pomoć socijalno ugroženim - za ogrjev
103.000,00 90.000,00 5.000,00 1.000,00 7.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00 2.000,00 2.000,00 107.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 7.000,00 4.500,00 2.500,00 45.000,00 20.000,00 25.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00 36.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 22.000,00 12.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 145.000,00 145.000,00 45.000,00 10.000,00 0,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 226.000,00 226.000,00 151.000,00 40.000,00 58.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
4
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3733 - Broj 39
372122 Pomoć za ljetovanje siromašnih učenika 372150 Stipendije i školarine
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
372210 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
381140 Tekuće donacije udrugama - “Općina limena glazba Petrovsko - Špoljari”
381141 Tekuće donacije udrugama građana- KUD Petr.Slatina
3811420Tekuće donacije udrugama građana DVD Petovsko- zakonske obveze
381143 Tekuće donacije-Planinarsko društvo Brezovica
381144 Tekuće donacije udrug. građ. šport
381145 Tekuće donacije udr.građana -Crveni Križ
381146 Tekuće donacije udrug. Građ.- Umirovljenici Općine Petrovsko
381147 Tekuće donacije udrug.građ.-Udruga slijepih
381148 Donacije udrugama HVRI na području Županije
381149 Tekuće donacije udrug.građ.- Društvo distrofičara
3811490Tekuće donacije građana - Lovačko društvo
3811491Tekuća donacija udruzi “Petrovska pistola”
3811493Tekuća donacija udrugama “Gmajna” Štuparje
3811494Tekuće donacije udrugama - Svedruža
3811495Tekuće donacije udrugama - Stara Ves
3811496Tekuće donacije udrugama - Preseka zapad
3811497Tekuće donacije udrugama - Likovna kolonija
3811498Donacija Udruženju obrtnika grada Krapine
3811499Donacija za izložbu konja KZŽ
381171 Donacija za boravak djece u dječjim vrtićima
381172 Sredstva za rad Male škole
381193 Ostale tekuće donacije-Druš.za kajk.kul.stvaralaštvo Krapina
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina
4126 Ostala nematerijalna imovina
412610 Ostala nematerijalna imovina - Reciklažno dvorište
412611 Ostala nematerijalna imovina - Prostorni plan
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4212 Poslovni objekti
421260 Dom u Štuparju
421261 Sportske dvorane i rekreacijski objekti
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
421310 Ceste
421311 Održavanje cesta - most u Štuparju
4214 Ostali građevinski objekti
421410 Plinovod, vodovod, kanalizacija
421411 Vodovod Gredenec
421412 Ostali građevinski objekti - projekti
421413 Izgradnja mrtvačnice
421470 Izgradnja javne rasvjete
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
422110 Računala i računalna oprema
422120 Uredski namještaj
422190 Ostala uredska oprema
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
422710 Uređaji
422730 Oprema
1.000,00 52.000,00 75.000,00 75.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 13.000,00 10.000,00 2.000,00 125.000,00 2.000,00 5.000,00 20.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 150.000,00 35.000,00 1.000,00 1.652.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 25.000,00 1.582.000,00 1.580.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 130.000,00 110.000,00 20.000,00 1.400.000,00 220.000,00 20.000,00 50.000,00 1.020.000,00 90.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Strana 3734 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
426 Nematerijalna proizvedena imovina
0,00 4262 Ulaganja u računalne programe
0,00 426210 Ulaganja u računalne programe
0,00 UKUPNO RASHODI ( razred 3 + 4 )
3.595.000,00
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
Razred Skupina
Pod
skupina Odjeljak
Osn.
Račun Naziv konta Plan 2014.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0,00 84 Primici od zaduživanja
0,00 844 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
0,00 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
0,00 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
0,00 UKUPNO PRIMICI
0,00 5 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
67.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
67.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit.
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
67.000,00 5443 67.000,00 544320 Otplata kredita tuzemnih kredit .institucija izvan javnog sektora-dugoročni
67.000,00 UKUPNO IZDACI
67.000,00 Članak 2.
Posebni dio Proračuna za 2014. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu, kako slijedi:
II. POSEBNI DIO
Plan 2014.
RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
PROGRAM 001 - REDOVNI IZDACI POSLOVANJA
1.800.000,00 001A001 PLAĆE I NAKNADE
320.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
320.000,00 31 Rashodi za zaposlene
320.000,00 311 Plaće (Bruto)
274.000,00 3111 Plaće za redovan rad
274.000,00 311110 Plaće za zaposlene
215.000,00 311111 Plaće za zaposlene - javni radovi
52.000,00 311120 Plaća za vježbenike
7.000,00 313 Doprinosi na plaće
46.000,00 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.
39.000,00 313210 Doprinosi za obavezno zdrav. osiguranje
32.000,00 313211 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje - javni radovi
7.000,00 3133 Doprinosi za obv.osiguranje u slučaju nezaposlenosti
7.000,00 313310 Doprinosi za zapošljavanje
6.000,00 313311 Doprinosi za zapošljavanje - javni radovi
1.000,00 001A002 MATERIJALNI RASHODI
364.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
364.000,00 32 Materijalni rashodi
364.000,00 321 Službena putovanja
28.000,00 3211 Službena putovanja
13.000,00 321110 Dnevnice za službeni put u zemlji
3.000,00 321150 Naknade za prijevoz na služb. putu u zemlji
9.000,00 321190 Ostali rashodi za službena putovanja
1.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
12.000,00 321210 Naknade za prijevoz na posao i s posla
8.000,00 321211 Naknade za prijevoz na posao i s posla - javni radovi
4.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
3.000,00 321310 Seminari, savjetovanja i simpozij
2.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3735 - Broj 39
321320 Tečajevi i stručni ispiti - pripravnici
1.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju
51.500,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
13.000,00 322110 Uredski materijal
9.000,00 322120 Literatura
1.000,00 322140 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
3.000,00 322150 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
0,00 3223 Energija
37.500,00 322310 Električna energija
18.500,00 322330 Plin
18.000,00 322340 Benzin i ostala oprema i pribor za javne radove
1.000,00 3225 Sitni inventar
1.000,00 322510 Sitni inventar
1.000,00 323 Rashodi za usluge
177.500,00 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
22.500,00 323110 Usluge telefona, telefaksa
11.000,00 323120 Usluge interneta
1.500,00 323130 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
10.000,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održav.
8.000,00 323210 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građev.objekata
5.000,00 323220 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
3.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja
25.000,00 323310 Elektronski mediji
10.000,00 323320 Tisak
15.000,00 3237 Intelektualne i osobne usluge
103.000,00 323720 Ugovor o djelu
90.000,00 323730 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
5.000,00 323750 Geodetsko-katastarske usluge
1.000,00 323790 Ostale intelektualne usluge - FINA
7.000,00 323794 Ostale intelektualne usluge - ZARA
0,00 3238 Računalne usluge
17.000,00 323890 Ostale računalne usluge
17.000,00 3239 Ostale usluge
2.000,00 323930 Uređenje prostora
2.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
107.000,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično
35.000,00 329110 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća
35.000,00 329190 Naknade građanima i kućan. na temelju osiguranja i druge naknade - troškovi izbora
0,00 3292 Premije osiguranja
7.000,00 329220 Premije osiguranja ostale imovina
4.500,00 329230 Premije osiguranja zaposlenih
2.500,00 3293 Reprezentacija
45.000,00 329310 Reprezentacija
20.000,00 329311 Izdaci za obilježavanje prigodnih datuma - Dan općine
25.000,00 3295 Pristojbe i naknade
2.000,00 329510 Upravne i administrativne pristojbe
1.000,00 329530 Javnobilježničke pristojbe
1.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
18.000,00 329990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00 329992 Slivna vodna naknada
3.000,00 001A003 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.067.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.067.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
45.000,00 412 Nematerijalna imovina
45.000,00 4126 Ostala nematerijalna imovina
45.000,00 412610 Ostala nematerijalna imovina - Reciklažno dvorište
45.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.022.000,00 421 Građevinski objekti
1.020.000,00 Strana 3736 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
4214 Ostali građevinski objekti
1.020.000,00 421413 Izgradnja mrtvačnice
1.020.000,00 422 Postrojenja i oprema
2.000,00 4221 Uredska oprema i namještaj
0,00 422110 Računala i računalna oprema
0,00 422120 Uredski namještaj
0,00 422190 Ostala uredska oprema
0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
2.000,00 422710 Uređaji
2.000,00 422730 Oprema
0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina
0,00 4262 Ulaganja u računalne programe
0,00 426210 Ulaganja u računalne programe
0,00 001A004 DONACIJA POLITIČKIM STRANKAMA
13.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
13.000,00 38 Ostali rashodi
13.000,00 381 Tekuće donacije
13.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu
13.000,00 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama
13.000,00 001A005 FINANCIJSKI RASHODI
36.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
36.000,00 34 Financijski rashodi
36.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 14.000,00 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
14.000,00 342330 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
14.000,00 343 Ostali financijski rashodi
22.000,00 3431 Bankarske usluge i usluge plat. prometa
12.000,00 343110 Usluge banaka
10.000,00 343330 Zatezne kamate iz posl.odnosa i dr.
2.000,00 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi
10.000,00 343490 Ostali nespomenuti financijski rashodi
10.000,00 PROGRAM 002 JAVNI RED I SIGURNOST
125.000,00 002A001 DVD PETROVSKO
125.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
125.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna
0,00 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
0,00 363143 Tekuće pomoći Županiji za policiju
0,00 38 Ostali rashodi
125.000,00 381 Tekuće donacije
125.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu
125.000,00 3811420Tekuće donacije udrugama građana DVD Petovsko- zakonske obveze
125.000,00 PROGRAM 003 EKONOMSKI POSLOVI
92.000,00 003A001 KAPITALNA POTPORA - POTICAJ U GOSPODARSTVU
0,00 3 RASHODI POSLOVANJA
0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općegproračuna
0,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna
0,00 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
0,00 363210 Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima
0,00 003A002 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
67.000,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
67.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
67.000,00 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit.
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
67.000,00 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred.instit.izvan javnog sektora 67.000,00 544320 Otplata kredita tuzemnih kredit .institucija izvan javnog sektora-dugoročni
67.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3737 - Broj 39
003A003 ELEMENTARNE NEPOGODE I SUBVENCIJE
25.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
25.000,00 35 Subvencije
25.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
25.000,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
25.000,00 352311 Subvencije u poljoprivredi za umjetno oplođivanje krava i junica
20.000,00 352313 Subvencije u poljoprivredi - kamate
5.000,00 PROGRAM 004 ZAŠTITA OKOLIŠA
141.000,00 004A001 UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA
3.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
3.000,00 32 Materijalni rashodi
3.000,00 323 Rashodi za usluge
3.000,00 3234 Komunalne usluge
3.000,00 323491 Zbrinjavanje otpadne staklene ambalaže
3.000,00 004A002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
38.000,00 3 Rashodi poslovanja
38.000,00 32 Materijalni rashodi
38.000,00 323 Rashodi za usluge
38.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
38.000,00 323620 Veterinarske usluge - higijeničarska služba
7.000,00 323621 Deratizacija
17.000,00 323630 Laboratorijske usluge - ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode
14.000,00 004A003 SANACIJA DEPONIJE OTPADA GORJAK
100.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
100.000,00 36 Subvencije
100.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna
100.000,00 3632 Kapitalna pomoći unutar općeg proračuna
100.000,00 363240 Kapitalne pomoći županijskim proračunima - GORJAK
100.000,00 PROGRAM 005 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
793.000,00 005A001 JAVNA RASJVETA
155.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
65.000,00 32 Materijalni rashodi
65.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju
65.000,00 3223 Energija
65.000,00 322311 Javna rasvjeta
55.000,00 322312 Održavanje javne rasvjete
10.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
90.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
90.000,00 421 Građevinski objekti
90.000,00 4214 Ostali građevinski objekti
90.000,00 421470 Izgradnja javne rasvjete
90.000,00 005A002 GROBLJE
165.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
115.000,00 32 Materijalni rashodi
115.000,00 323 Rashodi za usluge
115.000,00 3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja
80.000,00 323214 Izdaci za održavanje groblja
40.000,00 323215 Izdaci za usluge ukopa na groblju
40.000,00 3234 Komunalne usluge
35.000,00 323420 Iznošenje i odvoz smeća
35.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00 421 Građevinski objekti
50.000,00 4214 Ostali građevinski objekti
50.000,00 421412 Ostali građevinski objekti - projekti
50.000,00 005A003 VODOOPSKRBA
260.000,00 Strana 3738 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3234 Komunalne usluge
323410 Opskrba vodom
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4214 Ostali građevinski objekti
421410 Plinovod, vodovod, kanalizacija
421411 Vodovod Gredenec
005A004 KOMUNALNI REDAR
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i investic. održavanja
323213 Obilježavanje nerazvrstanih cesta prometnim znakovima i putokazima
3234 Komunalne usluge
323490 Ostale komunalne usluge
005A005 PROSTORNI PLAN
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina
4126 Ostala nematerijalna imovina
412611 Prostorni plan
PROGRAM 006 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
006A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4213 Ceste, željeznice i ostali prom. objekti
421311 Održavanje cesta - most u Štuparju
006A002 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4213 Ceste, željeznice i ostali prom. objekti
421310 Ceste
PROGRAM 007 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
007A001 REKREACIJA 3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381143 Tekuće donacije-Planinarsko društvo Brezovica
381144 Tekuće donacije udrug. građ. šport
3811490Tekuće donacije građana - Lovačko društvo
3811491Tekuća donacija udruzi “Petrovska pistola”
3811493Tekuća donacija udrugama “Gmajna” Štuparje
3811494Tekuće donacije udrugama - Svedruža
3811495Tekuće donacije udrugama - Stara Ves
3811496Tekuće donacije udrugama - Preseka zapad
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4212 Poslovni objekti
421260 Dom u Štuparju
421261 Sportske dvorane i rekreacijski objekti
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 220.000,00 20.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 3.500,00 3.500,00 184.500,00 184.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 130.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 94.000,00 74.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3739 - Broj 39
007A002 KULTURA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381140 Tekuće donacije udrugama - “Općina limena glazba Petrovsko - Špoljari”
381141 Tekuće donacije udrugama građana- KUD Petr.Slatina
3811497Tekuće donacije udrugama - Likovna kolonija
381193 Ostale tekuće donacije-Druš.za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina
PROGRAM 008 OBRAZOVANJE
008A001 DONACIJA ZA BORAVAK DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381171 Donacija za boravak djece u dječjim vrtićima
008A002 SREDSTVA ZA RAD MALE ŠKOLE
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381172 Sredstva za rad Male škole
008A003 OBRAZOVANJE DJECE, UČENIKA, STUDENATA I ODRASLIH
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg proračuna
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
363140 Tekuće pomoći županijskim proračunima- OŠ Petrovsko
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
372210 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca
008A004 OBRAZOVANJE KADROVA UČENIKA I STUDENATA
3 RASHODI POSLOVANJA
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
372150 Stipendije i školarine
PROGRAM 009 SOCIJALNA ZAŠTITA
009A001 SOCIJALNE POMOĆI I ZAŠTITA
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg proračuna
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
363150 Tekuće pomoći gradskim proračunima - Gradu za program “pomoć u kući”
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
372120 Pomoć obiteljima i kućanstvima
372121 Pomoć socijalno ugroženim - za ogrjev
372122 Pomoć za ljetovanje siromašnih učenika 009A002 DONACIJE UDRUGAMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
381145 Tekuće donacije udr.građana -Crveni Križ
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 2.000,00 7.000,00 1.000,00 322.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 85.000,00 85.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 165.000,00 134.000,00 134.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 40.000,00 58.000,00 1.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 20.000,00 Strana 3740 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
381146 Tekuće donacije udrug. Građ.- Umirovljenici Općine Petrovsko
6.000,00 381147 Tekuće donacije udrug.građ.-Udruga slijepih
1.000,00 381148 Donacije udrugama HVRI na području Županije
1.000,00 381149 Tekuće donacije udrug.građ.- Društvo distrofičara
1.000,00 3811498Donacija Udruženju obrtnika grada Krapine
1.000,00 3811499Donacija za izložbu konja KZŽ
1.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 3.662.000,00 III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 3.
Odlukom o izvršenju Proračuna općine Petrovsko za 2014. godinu određena su prava i dužnosti, te
odgovornosti nositelja i korisnika sredstava.
Članak 4.
Proračun općine Petrovsko za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.
Klasa: 400-08/13-01/01
Ur. broj: 2140/03-13-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (“Narodne novine” broj 87/08. i 136/12.) i članka 15. Statuta općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije” broj 10/13.) Općinsko vijeće općine Petrovsko na 5. sjednici
održanoj 30. prosinca 2013. godine, donosi
PROJEKCIJA PRORAČUNA
Članak 1.
Projekcija proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 2014. do 2016. godine sastoji se od općeg i posebnog dijela.
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Konto Naziv
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - višak/manjak ((6+7) - (3+4))
B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
6 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova Višak/Manjak + Neto financiranje
Ukupno prihodi i primici
Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Razr. SkupiPod. skup. Naziv konta
6 6 PRIHODI POSLOVANJA
61 Prihodi od poreza
611Porez i prirez na dohodak
613Porez na imovinu
614Porez na robu i usluge
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna
633Pomoći iz proračuna
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
64 Prihodi od imovine
641Prihodi od financijske imovine
642Prihodi od nefinancijske imovine
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
651Upravne i administrativne pristojbe
652Prihodi po posebnim propisima
Plan 2014. Projek. 2015. Projek. 2016.
3.928.500,00 3.175.000,00 3.295.000,00 27.000,00 25.000,00 25.000,00 1.943.000,00 1.935.000,00 1.955.000,00 1.652.000,00 1.197.000,00 1.230.000,00 360.500,00
68.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 68.000,00 68.000,00 -67.000,00 -68.000,00 -68.000,00 3.955.500,00 3.200.000,00 3.320.000,00 3.662.000,00 3.200.000,00 3.253.000,00 293.500,00
0,00 67.000,00 Plan 2014. Projek. 2015. Projek 2016.
3.928.500,00 3.175.000,00 3.295.000,00 2.071.500,00 1.980.000,00 2.050.000,00 1.806.000,00 236.000,00 29.500,00 1.360.000,00 800.000,00 850.000,00 1.280.000,00 80.000,00 165.500,00 35.000,00 35.000,00 2.000,00 163.500,00 331.500,00 350.000,00 350.000,00 172.000,00 69.500,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Strana 3741 - Broj 39
653Komunalni doprinosi i naknade
90.000,00 66 Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 10.000,00 10.000,00 663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
0,00 7 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
27.000,00 25.000,00 25.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
20.000,00 20.000,00 20.000,00 711Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstva
20.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
7.000,00 5.000,00 5.000,00 721Prihodi od prodaje građevinskih objekata
7.000,00 UKUPNO PRIHODI (razredi 6 + 7 ):
3.955.500,00 3.200.000,00 3.320.000,00 3 3 RASHODI POSLOVANJA
1.943.000,00 1.935.000,00 1.955.000,00 31 Rashodi za zaposlene
320.000,00 310.000,00 310.000,00 311Plaće (Bruto)
313Doprinosi na plaće
46.000,00 32 Materijalni rashodi
793.000,00 1.020.000,00 1.015.000,00 321Službena putovanja
28.000,00 322Rashodi za materijal i energiju
116.500,00 323Rashodi za usluge
541.500,00 329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
107.000,00 34 Financijski rashodi
36.000,00 45.000,00 45.000,00 342Kamate za primljene kredite i zajmove 14.000,00 343Ostali financijski rashodi
22.000,00 35 Subvencije
25.000,00 45.000,00 55.000,00 352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
25.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
145.000,00 90.000,00 90.000,00 363Pomoći unutar općeg proračuna
145.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig. i druge naknade226.000,00 55.000,00 60.000,00 372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
226.000,00 38 Ostali rashodi
398.000,00 370.000,00 380.000,00 381Tekuće donacije
398.000,00 4 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.652.000,00 1.197.000,00 1.230.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
70.000,00 10.000,00 20.000,00 412Nematerijalna imovina
70.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.582.000,00 1.187.000,00 1.210.000,00 421Građevinski objekti
1.580.000,00 422Postrojenja i oprema
2.000,00 426Nematerijalna proizvedena imovina
0,00 UKUPNO RASHODI ( razred 3 + 4 )
3.595.000,00 3.132.000,00 3.185.000,00 B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
0,00 0,00 0,00 84 Primici od zaduživanja
0,00 0,00 0,00 844Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00 UKUPNO PRIMICI
0,00 0,00 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 67.000,00 68.000,00 68.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
67.000,00 68.000,00 68.000,00 544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit.
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
67.000,00 68.000,00 68.000,00 UKUPNO IZDACI
67.000,00 68.000,00 68.000,00 Članak 2.
Posebni dio proračuna za 2014 godinu s projekcijom za 2015 i 2016. godinu. Sastoji se od plana rashoda i izdataka
raspoređenih u tekuče i razvojne programe,kako slijedi.
II. POSEBNI DIO
PLAN 2014. Projek. 2015. Projek 2016.
RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA
3.662.000,00 3.200.000,00 3.253.000,00 PROGRAM 001 - REDOVNI IZDACI POSLOVANJA
1.800.000,00 977.500,00 1.003.000,00 001A001 - PLAĆE I NAKNADE
320.000,00 310.000,00 310.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
320.000,00 310.000,00 310.000,00 31 Rashodi za zaposlene
320.000,00 310.000,00 310.000,00 311Plaće (Bruto)
274.000,00 313Doprinosi na plaće
46.000,00 Strana 3742 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
001A002 MATERIJALNI RASHODI
364.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
364.000,00 32 Materijalni rashodi
364.000,00 321Službena putovanja
28.000,00 322Rashodi za materijal i energiju
51.500,00 323Rashodi za usluge
177.500,00 329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
107.000,00 001A003 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.067.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
1.067.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
45.000,00 412Nematerijalna imovina
45.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.022.000,00 421Građevinski objekti
1.020.000,00 422Postrojenja i oprema
2.000,00 426Nematerijalna proizvedena imovina
0,00 001A004 DONACIJA POLITIČKIM STRANKAMA
13.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
13.000,00 38 Ostali rashodi
13.000,00 381Tekuće donacije
13.000,00 001A005 FINANCIJSKI RASHODI
36.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
36.000,00 34 Financijski rashodi
36.000,00 342Kamate za primljene kredite i zajmove 14.000,00 343Ostali financijski rashodi
22.000,00 PROGRAM 002 JAVNI RED I SIGURNOST
125.000,00 002A001 DVD PETROVSKO
125.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
125.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00 363Pomoći unutar općeg proračuna
0,00 38 Ostali rashodi
125.000,00 381Tekuće donacije
125.000,00 PROGRAM 003 EKONOMSKI POSLOVI
92.000,00 003A001 KAPITALNA POTPORA - POTICAJ U
GOSPODARSTVU
0,00 3 RASHODI POSLOVANJA
0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna0,00 30.000,00 363Pomoći unutar općeg proračuna
0,00 003A002 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
ZAJMOVA
67.000,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 67.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
67.000,00 544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredit. i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
67.000,00 003A003 ELEMENTARNE NEPOGODE I SUBVENCIJE
25.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
25.000,00 35 Subvencije
25.000,00 352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima
i obrtnicima izvan javnog sektora
25.000,00 PROGRAM 004 ZAŠTITA OKOLIŠA
141.000,00 004A001 UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I ODVOZ SMEĆA
3.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
3.000,00 32 Materijalni rashodi
3.000,00 323Rashodi za usluge
3.000,00 004A002 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
38.000,00 3 Rashodi poslovanja
38.000,00 32 Materijalni rashodi
38.000,00 323Rashodi za usluge
38.000,00 004A003 SANACIJA DEPONIJE OTPADA GORJAK
100.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
100.000,00 36 Subvencije
100.000,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
480.000,00 480.000,00 480.000,00 105.000,00 105.000,00 15.000,00 90.000,00 90.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 2.500,00 135.000,00 136.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 120.000,00 120.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 3.000,00 135.000,00 98.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 66.000,00 45.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 62.000,00 40.000,00 62.000,00 40.000,00 62.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
363Pomoći unutar općeg proračuna
PROGRAM 005 USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJAI ZAJEDNICE
005A001 JAVNA RASVJETA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
322Rashodi za materijal i energiju
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421Građevinski objekti
005A002 GROBLJE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323Rashodi za usluge
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
421Građevinski objekti
005A003 VODOOPSKRBA
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323Rashodi za usluge
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421Građevinski objekti
005A004 KOMUNALNI REDAR
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323Rashodi za usluge
005A005 PROSTORNI PLAN
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412Nematerijalna imovina
PROGRAM 006 SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
006A001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421Građevinski objekti
006A002 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421Građevinski objekti
PROGRAM 007 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
007A001 REKREACIJA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381Tekuće donacije
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421Građevinski objekti
007A002 KULTURA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381Tekuće donacije
PROGRAM 008 OBRAZOVANJE
008A001 DONACIJA ZA BORAVAK DJECE U DJEČJIM
VRTIĆIMA
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381Tekuće donacije
Strana 3743 - Broj 39
100.000,00 793.000,00 155.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 165.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 50.000,00 0,00 0,00 970.000,00 1.005.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 277.000,00 282.000,00 145.000,00 146.000,00 145.000,00 146.000,00 132.000,00 136.000,00 27.000,00 18.000,00 50.000,00 50.000,00 260.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 130.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 94.000,00 74.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 322.000,00 105.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 233.000,00 233.000,00 233.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 220.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 160.000,00 130.000,00 25.000,00 25.000,00 105.000,00 105.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00 118.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 275.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 186.000,00 156.000,00 46.000,00 46.000,00 110.000,00 110.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 333.000,00 150.000,00 160.000,00 130.000,00 150.000,00 160.000,00 130.000,00 150.000,00 160.000,00 130.000,00 150.000,00 Strana 3744 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Utorak, 31. prosinca, 2013.
008A002 SREDSTVA ZA RAD MALE ŠKOLE
35.000,00 50.000,00 50.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
35.000,00 50.000,00 50.000,00 38 Ostali rashodi
35.000,00 50.000,00 50.000,00 381Tekuće donacije
35.000,00 008A003 OBRAZOVANJE DJECE, UČENIKA, STUDENATA
I ODRASLIH
85.000,00 95.000,00 97.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
85.000,00 95.000,00 97.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
10.000,00 15.000,00 17.000,00 363Pomoći unutar općeg proračuna
10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
75.000,00 80.000,00 80.000,00 372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
75.000,00 008A004 OBRAZOVANJE KADROVA UČENIKA I STUDENATA
52.000,00 55.000,00 56.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
52.000,00 55.000,00 56.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
52.000,00 55.000,00 56.000,00 372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
52.000,00 PROGRAM 009 SOCIJALNA ZAŠTITA
165.000,00 173.000,00 170.000,00 009A001 SOCIJALNE POMOĆI I ZAŠTITA
134.000,00 140.000,00 135.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
134.000,00 140.000,00 135.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
35.000,00 35.000,00 30.000,00 363Pomoći unutar općeg proračuna
35.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
99.000,00 105.000,00 105.000,00 372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
99.000,00 009A002 DONACIJE UDRUGAMA
31.000,00 33.000,00 35.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA
31.000,00 33.000,00 35.000,00 38 Ostali rashodi
31.000,00 33.000,00 35.000,00 381Tekuće donacije
31.000,00 Ukupno rashodi i izdaci
3.662.000,00 3.200.000,00 3.253.000,00 Članak 3.
Projekcija proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 2014. do 2016. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave
u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjivati će se od 01.01.2014. godine.
KLASA: 400-08/13-01/02
URBROJ:2140/03-13-01/1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 16. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08. i 136/12.) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5. sjednici
održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
PLAN RAZVOJNOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. - 2016. GODINE
I.
KAPITALNA ULAGANJA:
PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA
Osn.
Red.br. Račun
Naziv
2014
2015
2016
1.
421410
Izgradnja javne rasvjete
90.000,00
70.000,00
70.000,00
2.
421261
Sportska dvorana
0,00
0,00
0,00
3.
421260
Dom u Štuparju
50.000,00
50.000,00
125.000,00
4.
4213
Ceste
110.000,00
200.000,00
250.000,00
5.
421311
Održavanje ceste
20.000,00
20.000,00
30.000,00
6.
4214
Vodoopskrba
220.000,00
300.000,00
300.000,00
7
421411
Vodovod Gredenec 20.000,00
20.000,00
20.000,00
8
421412
Ostali građ.objekti -projekti
50.000,00
150.000,00
100.000,00
9
421413
Mrtvačnica
1.020.000,00
90.000,00
90.000,00
10
41261
Ostala nematerijalna imovina
45.000,00
10.000,00
20.000,00
Utorak, 31. prosinca, 2013.
11
42621
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Ulaganja u računalne programe
UKUPNO:
Strana 3745 - Broj 39
0,00
7.000,00
5.000,00
1.625.000,00
917.000,00
1.010.000,00
II.
Ovaj Plan razvojnog programa sastavni je dio Proračuna Općine Petrovsko za 2014. godinu, a stupa na snagu osmog
dana od objave u “Službenom glasniku Krapinsko-Zagorske županije”.
KLASA:400-01/13-01/03
Ur. broj:2140/03-13-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Petrovsko,30.12. 2013.
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 9.a. i 10. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi ( “Narodne novine” broj 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 15. Statuta Općine Petrovsko
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
10/13), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5. sjednici
održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
PROGRAMA
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI
U 2014. GODINI
Članak 1.
Ovim programom financiranja javnih potreba u kulturi u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program) raspoređuju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba
u kulturi za 2014. godinu u visini od 19.000,00 kuna
Članak 2.
Sredstvima iz čl. 1. ovog Programa sufinancirat će
se kulturne djelatnosti od interesa za Općinu Petrovsko i
širu zajednicu, i to kakao slijedi:
1. KUD “KAJ” Slatina Petrovsko
2.000,00 2. Općinska limena glazba “Špoljari”
10.000,00 3. Tekuća donacija - Likovna kolonija
7.000,00 Ukupno:
19.000,00 Članak 3.
Sredstva će se tijekom godine dodijeliti iz Proračuna Općine Petrovsko sukladno potrebi i podnesenim zahtjevima.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog
Programa, korisnici su obvezni podnijeti godišnje izvješće
o radu.
Članak 5.
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz čl. 2.
ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna mijenjati, ovisno o ukazanim potrebama i ostvarenju
proračunskih prihoda.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.
KLASA:612-01/13-01/02
Ur. broj:2140/03-13-1
Petrovsko,30. 12. 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 74. i 76. Zakona o športu (“Narodne novine” br. 71/06. 150/08., 124/10. i 124/11.) i
članka 15. Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije” broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5. sjednici održanoj 30. prosinca
2013. godine, donijelo je
PROGRAM
FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU
ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Ovim programom financiranja javnih potreba u
sportu za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) raspoređuju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu za 2014. godinu u visini od 24.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstvima iz čl. 1. ovog Programa sufinancirat će
se sportske aktivnosti od interesa za Općinu Petrovsko i
širu zajednicu, i to kako slijedi:
1. Tekuća donacija - Planinarski dom
2.000,00 Tekuća donacija za šport 2.
5.000,00 malonogometna liga
3. Tekuća donacija - Lovačko društvo
2.000,00 Tekuća donacija udrugama
4.
2.000,00 “Gmajna” Štuparje
Tekuća donacija udrugama
5.
5.000,00 “Petrovska pištola”
Tekuća donacija udrugama 6.
4.000,00 Svedruža
Tekuća donacija udrugama - Stara
7.
2.000,00 Ves
Tekuća donacija udrugama 8.
2.000,00 Preseka zapad
9. Tekuća donacija udrugama - “Lipa”
0,00 UKUPNO:
24.000,00 Članak 3.
Sredstva će se tijekom godine dodijeliti iz Proračuna Općine Petrovsko sukladno potrebi i podnesenim zahtjevima.
Članak 4.
O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. ovog
Programa, korisnici su obvezni podnijeti godišnje izvješće
o radu.
Članak 5.
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz čl. 2.
Strana 3746 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna mijenjati, ovisno o ukazanim potrebama i ostvarenju
proračunskih prihoda.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.
KLASA:620-01/13-01/01
Ur. broj:2140/03-13-1
Petrovsko,30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Temeljem članka 20. i 22. stavka 1. i 2. Zakona o
socijalnoj skrbi ( “Narodne novine” broj 33/12.), i članka
15. Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 10/13.), Općinsko vijeće
Općine Petrovsko na 5. sjednici održanoj 30. prosinca
2013. godine , donijelo je
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE PETROVSKO ZA 2014. GODINU
I.
Općina Petrovsko u Proračunu za 2014. godinu za
potrebe socijalne skrbi osigurava sredstva u iznosu od
440.000,00 kuna.
II.
Oblici socijalne pomoći:
Tekuće pomoći gradu
1.
36315 Krapina-program “Pomoć 35.000,00 u kući”
Pomoć obiteljima i
2.
37212
40.000,00 kućanstvima
Pomoć soc. Ugroženim 58.000,00 3.
372121
za ogrjev
Pomoć za ljetovanje
4.
372122
1.000,00 siromašnih učenika
5.
37215 Stipendije i školarine
52.000,00 Sufinanciranje cijene
6.
37221
75.000,00 prijevoza školske djece
Donacija udruga Crveni
7.
381145
20.000,00 križ Krapina
Donacija Udruga
8.
381146
6.000,00 umirovljenika
9.
381147 Donacija udruga slijepih 1.000,00 Donacija udrugama HVRI
1.000,00 10. 381148
- KZŽ
Donacija Društvo
11. 381149
1.000,00 distrofičara
Donacije za boravak djece
150.000,00 12. 381171
u dječ.vrtićima
UKUPNO:
440.000,00 III.
Ovaj Socijalni program čini sastavni dio Proračuna Općine Petrovsko za 2014. godinu, a stupa na snagu
Utorak, 31. prosinca, 2013.
osmog dana od objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
KLASA:550-01/13-01/08
Ur. broj:2140/03-13-1
Petrovsko,30.12.2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Na temelju članka 13. i 14., Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12.) i Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» broj 114/10.) i članka 15. Statuta Općine
Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na
5. sjednice održane 30. prosinca 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine
Petrovsko za razdoblje od 01. 01. 2014.
do 31.12. 2014. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Petrovsko za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2014. godine (u daljnjem tekstu: Proračun),
upravljanje prihodima i rashodima proračuna i drugim
pravima i obvezama nositelja i korisnika proračunskih
sredstava.
Članak 2.
Proračun se odnosi na fiskalnu godinu. Fiskalna
godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koja počinje 01.
siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 3.
Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračun i iskazani po izvorima iz kojih potječu.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi
godine.
Članak 4.
Proračun Općine izrađen je u skladu s odredbama
Zakona o Proračunu.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun do kraja
tekuće godine za iduću proračunsku godinu i to u roku
koji omogućuje primjenu proračuna sa 01. siječnja godine
za koju se donosi proračun.
Članak 5.
Proračun Općine i izvještaji koji se podnose Općinskom vijeću Općine Petrovsko moraju sadržavati sve
elemente propisane Zakonom o proračunu.
Članak 6.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće odgovorni su
za potrebno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun
proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.
Članak 7.
Svi prijedlozi o povećanju prihoda i izdataka
rješavaju se izmjenama i dopunama proračuna, tj. njegovim uravnoteženjem, po istom postupku za donošenje
proračuna.
Članak 8.
Općinski načelnik može u okviru obujma proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredstava koja
su u proračunu raspoređena za posebne namjene, ako se
time bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje su
Utorak, 31. prosinca, 2013.
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
sredstva bila utvrđena.
U okviru proračunske stavke Proračuna preraspodjela sredstava dopuštena je između pojedinih stavaka
izdataka ako to odobri načelnik.
Preraspodjela prema odredbi iz stavka 2. ovog
članka ne može biti veća od 5 % sredstava utvrđenih na
stavci koja se umanjuje.
Članak 9.
Godišnjim proračunom određuje se uporaba proračunskog viška ili način financiranja proračunskog manjka.
Općina se može dugoročno zadužiti uzimanjem
kredita i izdavanjem vrijednosnih papira samo za investiciju koja se financira iz njezina Proračuna, a koju potvrdi
Općinsko vijeće uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade
za zaduživanje.
Zaduživanje iz stavke 2. ovog članka može se
obavljati samo u svrhu financiranja kapitalnih izdataka.
Članak 10.
Nositelj izvršne vlasti obvezan je otvoriti račun
za sva plaćanja u svezi proračuna i ovlašten je ulaziti
u financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja.
Članak 11.
Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni
su koristiti sredstva proračuna samo za namjene koje su
raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti.
Članak 12..
Korisnici proračunskih sredstava mogu isplaćivati
sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih u okviru
odobrenih sredstava i prema Pravilniku o radu i to: stalni
dodatak, naknada za prijevoz na posao i s posla, dnevnice, troškove za korištenje osobnog automobila i javnog
prijevoza u službene svrhe, otpremnine, regres za godišnji
odmor, jubilarne nagrade zaposlenicima za neprekidni rad
u upravnim tijelima, prigodne naknade zaposlenicima
za blagdane, potpora za novorođeno dijete zaposlenika,
pomoć u slučaju smrti i darove djeci zaposlenika.
Članak 13.
Korisnicima proračunskih sredstava će se ravnomjerno tokom godine doznačivati odobrena sredstva u
skladu s dinamikom punjenja proračuna, odnosno prema
posebnom odobrenju nositelja izvršne vlasti - načelnika
Općine na temelju pismenog zahtjeva s obrazloženjem.
Članak 14.
Naredbodavac za izvršenje proračuna u cjelini jest
nositelj izvršne vlasti (Općinski načelnik).
Nositelj izvršne vlasti, općinski načelnik odgovaran
je za izvršavanje proračuna.
Članak 15.
Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom
proračunske godine podmiruju se iz stavke ostali nespomenuti financijski rashodi i stavke ostali nespomenuti rashodi poslovanja koje su utvrđene godišnjim proračunom.
Članak 16.
Nositelj izvršne vlasti, općinski načelnik je obvezan
izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju proračuna za prvo
polugodište do 15. rujna fiskalne godine.
Članak 17.
Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca
fiskalne godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do
Strana 3747 - Broj 39
31. prosinca tekuće godine podmiruju se iz namjenskih
odobrenih sredstava proračuna slijedeće fiskalne godine.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu
prihodi te godine.
Članak 18.
Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na
donošenje prijedlog godišnjeg obračuna proračuna najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.
Usvojeni Godišnji obračun proračuna objavljuje se
u Službenom glasniku.
Članak 19..
O realizaciji nepredviđenih investicije i drugih
izdataka općinski načelnik odlučuje samostalno u skladu
sa zakonskim propisima i ovlastima.
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine.
KLASA:400-08/13-01/03
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Na temelju Članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 24/11., 61/11. i 27/13. i Članka 15. Statuta
Općine Petrovsko („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“ broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko na 5. sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine,
donijelo je
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
POLITIČKIM STRANKAMA I NEZAVISNIM
VIJEĆNICIMA ZASTUPLJENIM U OPĆINSKOM
VIJEĆU OPĆINE PETROVSKO
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna Općine Petrovsko za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Petrovsko (u daljnjem tekstu:Općinsko vijeće).
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Petrovsko imaju političke stranke koje imaju
člana u Općinskom vijeću i nezavisni članovi – vijećnici
u Općinskom vijeću.
Članak 3.
Sredstva planirana u Proračunu Općine Petrovsko
za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
iznose 13.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
u Općinskom vijeću, te da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću
utvrđuje se u visini od 1.000,00 kuna godišnje, koja se
doznačuju na žiro-račun političke stranke jednokratno.
Strana 3748 - Broj 39
SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
KLASA:021-01/13-01/33
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Na temelju članka 6., stavka 2. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” broj 28/10) i članka 14. i 15. Statuta Općine Petrovsko (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”
broj 10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko, na 5.
sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o naknadi za rad općinskog načelnika
koji dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za
rad načelnika Općine Petrovsko koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
Načelnik kao dužnosnik koji dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u
neto iznosu od 3.750,00 kuna mjesečno.
Ako bi naknada za rad načelnika, utvrđena na
temelju ove Odluke bila veća od zakonom propisanog
ograničenja, dužnosniku se određuje naknada u najvišem
iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 3.
Kad se nalazi na službenom putovanju u zemlji
ili inozemstvu načelnik ima pravo na naknadu troškova
i dnevnice do visine iznosa propisanih za korisnike Državnog proračuna.
Članak 4.
Sredstva za naknadu utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Petrovsko.
Poreze i doprinose na naknadu iz ove Odluke snosi
Općina Petrovsko.
Isplata naknade iz ove Odluke vrši se mjesečno na
račun korisnika naknade.
Članak 5.
O utvrđivanju naknade za rad općinskog načelnika
potrebno je donijeti odgovarajuće rješenje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka Klasa:021-05/10-01/7, Urbroj:2140/03-10-1 od
07. 06. 2010. godine.
KLASA:021-05/13-01/35
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. 12. 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Utorak, 31. prosinca, 2013.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”
broj 28/10.) i članka 14. i 15. Statuta Općine Petrovsko
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj
10/13.), Općinsko vijeće Općine Petrovsko, na 5. sjednici
održanoj 30. prosinca 2013. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o plaći i drugim pravima zamjenika
općinskog načelnika
iz radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijenti
za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika Općine
Petrovsko te druga prava zamjenika načelnika iz radnog
odnosa.
Članak 2.
Plaću zamjenika načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi plaća za rad zamjenika načelnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila
veća od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika iznosi 4.630,14 kuna bruto.
Članak 4.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika iznosi 1,71.
Članak 5.
Zamjenik Općinskog načelnika, kao dužnosnik koji
svoju dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu
te općim aktima Općine Petrovsko, odnosno kolektivnim
ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u općinskim upravnim tijelima, ako zakonom nije
drugačije propisano.
Članak 6.
Zamjenik općinskog načelnika je dužan aktivno
sudjelovati u radu izvršne vlasti Općine, (sa općinskim
načelnikom), u djelokrugu rada Općine za koji je zadužen
te savjesno izvršavati dodijeljene mu zadaće i poslove.
Članak 7.
O utvrđivanju plaće te drugih prava zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa potrebno je donijeti
odgovarajuće rješenje.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka Klasa:021-05/10-01/8, Urbroj:2140/03-10-1 od
07. 06. 2010. godine.
KLASA:021-05/13-01/34
URBROJ:2140/03-13-1
Petrovsko, 30. 12. 2013.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Rudolf Semenić, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
798 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content