close

Enter

Log in using OpenID

attachment_id=17352

embedDownload
EΉfiÙ˘ - I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜
BA™I§EIO™ IøAN. KøBAIO™
∞¶ƒπ§π√™ 2014
ETO™ 42Ô, AÚÈı. ʇÏÏÔ˘ 432
∞Á›Ô˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ 58
157 73 Zø°PAºOY
TËϤʈӷ:
A£HNøN: 2107772660 FAX: 2107710901
øPø¶OY: 2295033278, ∫π¡∏∆√: 6977 572855
(Έ‰ÈÎfi˜ 013250)
∏ ∞ƒÃ∞π√∆∂ƒ∏ ∞¡∂•∞ƒ∆∏∆∏ ¶∂ƒπ√¢π∫∏ ∂∫¢√™∏ ∆∏™ µ√ƒ∂π∞™ ATTIKH™
«K·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» Î·È √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ Â¤ÊÂÚ·Ó:
∫∞£π∑∏™∏
™∆√¡ ∆√¶√ ∫∞π ™∆√ £∂™ª√
∆∏™ ∆√¶π∫∏™ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™
∆ÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËηÓ
Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡ ·Ó·ÛÙ¤Ó·ÍÂ…!
¶√∆∂ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ,
·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, fiÙÈ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ¡fiÌÔ˜ (3852/2010 ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘), Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ı¤ÛÈÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ οı ÙfiÔ˘
Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· •∂£∂ª∂§πø¡∂ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ∫ÔÈӈӛ˜
·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏ (ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡), ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠηٿ
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘.
∂›Û˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌÂ
Ô ÚÒÙÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢∏ª√À øƒø¶√À, ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú’ fiÏÔ
ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘
‰È¤ıÂÙ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ηÈ
∞•π√À™ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â
ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ∞¡∞¶∆À•∂π
·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó· ¢π√π∫∏™∂π ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¡√ªπª√∆∏∆∞™ Î·È Ù˘ §√°π∫∏™ ÙÔÓ ¢∏ª√ øƒø¶√À!
∞fi ÙËÓ 1Ë π∞¡√À∞ƒπ√À
2011 Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘,
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ıËÙ›· ÙÔ˘, ·˘Ù¿ Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ∂•∞¶∞∆∏™∏ (Ì ‰È¿ÊÔÚ˜
ÌÔÚʤ˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ) Î·È Ë §∂∏§∞™π∞ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ
«§∞ª√°π∞» Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó Î·È ÙÔÓ Ã∞§∞™∞¡ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜
ÙÔ˘…!
¢π√π∫∏∆π∫∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜, fiˆ˜
·˘Ù‹ ÙÔ˘ 2011-2014 Î·È Ó· ÁÈ·Ù›
(¤ÛÙˆ Î·È ÂÓ Û˘ÓÙÔÌ›·, ÏfiÁˆ ¯ÒÚÔ˘):
∆π º∆∞π∂π fï˜ Ô ÙfiÔ˜ ηÈ
Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ ¢∏ª√À øƒø¶√À
Ô˘ Ã∞£∏∫∞¡ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿;
ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÏÔÈfiÓ Ô˘
ÎÏ›ÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ·˘Ù‹˜
Ù˘ Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· «∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™», ı· ∂¶∞¡∞§∞µ√Àª∂
ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ «‰È·‰ÚÔÌ‹˜» ·˘Ù‹˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ›¯·Ì ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·È ∂¶π™∏ª∞¡∂π Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È΋ Ì·˜
ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¢∏ª√
øƒø¶√À:
¢π√π∫∏∆π∫∞:
∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™
™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Ô˘
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË «ƒ∞Ã√∫√∫∞§π∞» Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘
ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜
Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ∂§¶π¢√º√ƒ√ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È Î‡ÙÙ·ÚÔ
Ù˘ οı ÌÈÎÚ‹˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ã∆À¶∏ª∞ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ηÈ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜!
∞ÓÙ› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¶∂∆ÀÃ∏ª∂¡ø¡ Î·È π™∆√ƒπ∫ø¡ ÊÔÚ¤ˆÓ
Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó √ƒ£π√ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ ·fi Ù˘ Û˘ÛÙ¿ÛÂÒ˜
ÙÔ˘ (·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜!) •∂ºÀ∆ƒø™∞¡ ÔÈ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ (∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂȘ) Î·È ÔÈ
¢‹ÌÔÈ ª∞ª√À£, fiˆ˜ Ô ‰ÈÎfi˜
Ì·˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÂÎ ÙˆÓ
Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ∞∫Àµ∂ƒ¡∏™π∞ Î·È ∞°∞¡∞∫∆∏™∏…!
∂Ì›˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙËÓ «∞¶√∫∂¡∆ƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ ∞∆∆π∫∏™», ÏfiÁˆ Ù˘ ∞¶∞ƒ∞¢∂∫∆∏™
ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È Ô˘
ÿÚÙ˘ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡.
ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ì·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ, ÙËÓ ·ÔηÏԇ̠«∞¶√∫∂¡∆ƒøª∂¡∏
¢π∞§À™∏ ∞∆∆π∫∏™»…!
™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋
∂¡ø™∏ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ¢‹ÌÔ˘,
Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ¡fiÌÔ Î·È Ô˘ ·ÔÙÂϤÛÙËÎÂ
·fi ÙËÓ ∫∞∆∞ƒ°∏™∏ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ
∞À§ø¡∞, ∫∞§∞ª√À, øƒø¶√À
Î·È ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∞ºπ¢¡ø¡,
∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π√À, ¶√§À¢∂¡¢ƒπ√À, ª∞§∞∫∞™∞™, ª∞ƒ∫√¶√À§√À øƒø¶√À Î·È ™À∫∞ªπ¡√À,
¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎÔ Î·È ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË -οÙÔÈÎÔ ‹
ÔÈÎÈÛÙ‹- ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ
‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ, fi¯È
ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ô «∫∞§§π∫ƒ∞∆∏™» ÌÔ¯Ïfi ¢π∞§À™∏™ Ù˘
∆ÔÈ΋˜ Ì·˜ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› °∫ƒ∂ªπ™∆∏∫∞¡
ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈΤ˜
‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ
Î·È Ô ÁfiÓÈÌÔ˜ «·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜»
ÙÔ˘˜ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰›·, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙËÓ Î·Ï˘Ù¤ÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜.
∞ÓÙ› fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë Ó¤· ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì¿˜
∫√¡™∂ƒµ√¶√π∏™∂ Î·È Ì·˜ ∞À∆√¢π∞§À™∂ ˆ˜ ¿ÙÔÌ· Î·È ˆ˜
ÎÔÈÓˆÓ›·…!
√π∫√¡√ª∞∫√™
™·Ó Ó· ÌË Ì·˜ ¤Êı·ÓÂ, ÏÔÈfiÓ, Ë ∫∞∫√¢∞πª√¡π∞ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ «∫∞§§π∫ƒ∞∆∏», Ì¿˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
∫√π¡ø¡π∫√™ Î·È ª√ƒºøª∂¡√™ ·ÏÏ¿ ∞™Ã∂∆√™ ·fi ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜, Ô °È·ÙÚfi˜ Î.
°È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ∫∞£π∑∏™∏ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘!
¡· ¿ÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Ù¤ÙÔÈ· ∞À∆√-
Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ∂¶π™∏ª∞¡∂π, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›¯Â
ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ∞À∆√¢π√π∫∏™∏, ÁÈ·Ù› Ë ˘fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î.
°È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ ¢ËÌÔÙÈ΋
∞Ú¯‹ ÙËÓ Â›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÛÂ
«¢∏ª√∆π∫∏ º∂√À¢∞ƒÃπ∞ ∆√À
øƒø¶√À».
∫·È ¤ÌÔÈ·˙Â Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÂ
º∂√À¢∞ƒÃ∏ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜,
ÁÈ·Ù› ›¯Â ∫∞∆∞ƒ°∏™∂π ÙÔ˘˜
ÁÚ·ÙÔ‡˜ Î·È ¿ÁÚ·ÊÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜
Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ù˘ §ÔÁÈ΋˜ ηÈ
ÙÔ˘ ∏£√À™, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ
ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË fiÙÈ ÛÙÔ ¢∏ª√ øƒø¶√À ÂÈÎÚ·Ù› Ô «ÎϤ„·˜ ÙÔ˘
ÎϤ„·ÓÙÔ˜», Ãøƒπ™ Ó· ·›ÚÓÂÈ
Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
∞¡∞∫∞§Àæ∏ ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÂÓfi¯ˆÓ
Î·È ÙËÓ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌË
ÛÙÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿‰Èη fiÏÔÈ ÔÈ
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·Ú·Ù¿ÍÂÒ˜ ÙÔ˘
«√ƒ∞ª∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™» ·ÏÏ¿
Î·È Ó· ÌË ƒ∂∑π§∂À∂∆∞π Ô ¢‹ÌÔ˜
Î·È Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜.
∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›¯·Ì Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ∫§√¶∂™ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜
‰ÂÓ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ, fiˆ˜ fiÊÂÈÏÂ,
Ô‡Ù ̛· ∂¢∂ (ŒÓÔÚÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ͤٷÛË) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ë ·Ï‹ıÂÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·˘Ù‹
ÛÙ¿ÛË Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ó· ÙÔÓ
ηıÈÛÙ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ™À¡À¶∂À£À-
¡√ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿
Î·È ™À¡∂¡√Ã√ ÛÙËÓ Î¤ı ∂°∫§∏ª∞∆π∫∏ ·˘Ù‹ Ú¿ÍË.
∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ∞¶∞ƒ∞¢∂∫∆∏ Î·È ¶√π¡π∫ø™ ÎÔÏ¿ÛÈÌË ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤ÛÂÒ˜ ÙÔ˘, Ù·ÎÙÈ΋, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ ›¯Â
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·È ÙÔ: «Ë ÛȈ‹
ÌÔ˘… ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘»!
ŒÙÛÈ, Û ¢∂∫∞¢∂™ ÁÚ·Ù¤˜
∞ÈÙ‹ÛÂȘ, ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÙ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ·ÏÔ›
Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜,
·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ‹ ∆ÔÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È ¢ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, √À¢∂¶√∆∂
‹Ú·Ó ∞¶∞¡∆∏™∏ ·fi ÙÔÓ «ÁÈÁ·ÓÙ·» ·˘ÙfiÓ Ù˘ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏™ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜! ∂Ê¿ÚÌÔ˙Â
ÈÛÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡
ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó «√ƒ∞ª∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™»…!
°È·Ù›, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÁÈ· ÙÔÓ
Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ, ÙËÓ √¶π™£√¢ƒ√ª∏™∏ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙË ƒ∂ª√À§∞ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
·˘Ù‹ ÂÚ¿Û·ÌÂ, ÙËÓ Â›‰Â ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ Û·Ó… ¢∏ªπ√Àƒ°π∞.
¢π∞Ã∂πƒπ™∆π∫∞:
∆È Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËıԇ̠ÁÈ· ÙÔ
«√ƒ∞ª∞» ÙÔ˘ Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˘
Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ; ¶ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ fï˜, ÏfiÁˆ ¯ÒÚÔ˘, ÛÂ
ÔÚÈṲ̂ӷ «∞•π√§√°∞» ·fi ·˘Ù¿
Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ Î·È Ì¿ı·Ì ·fi ÙËÓ
1Ë π∞¡√À∞ƒπ√À 2011 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô˘ ›ӷÈ, ÂÚÈÏËÙÈο,
Ù· ÂÍ‹˜:
ñ ™∆∏¡ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜
ÙÔ˘ ∂∫§∂æ∞¡ ‹ ¶√À§∏™∞¡ ÙÔ
§ÂˆÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙË™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÏ. 2
™E§I¢A 2
∞¶ƒπ§π√™ 2014
∫∞£π∑∏™∏
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ. 1
Ù·˜ ∞ºπ¢¡ø¡, Ô˘ ›¯Â ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔÓ ¢∏ª√ øƒø¶√À.
ñ ¢À√ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÙÛ¿˜
·Í›·˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ∂∫§∂æ∞¡ ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ·.
∫·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÈÒËÛÂ!
°È·Ù› ¿Ú·ÁÂ;
ñ ¶§∏ƒ√º√ƒ∏£∏∫∞ª∂ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi ¢π∞∫√™π√À™ ÙfiÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· ͇Ϸ ·fi Ù· 130 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· Ô˘ ¤ÎÔ„·Ó ·fi ÙÔ
ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ηÈ
Ù· ¶√À§∏™∞¡, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÔȈÓ
∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë ∂°∫§∏ª∞∆π∫∏ Âȯ›ÚËÛË.
¶fiÛÔÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ
Ô˘ ˆÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ì‹Î·Ó ÛÙ· ∆·Ì›· ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ ‹ ÛÙȘ ∆™∂¶∂™ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ;
ñ ∆√ ›‰ÈÔ ¡∆∞ƒ∞µ∂ƒπ ¤ÁÈÓÂ,
fiˆ˜ Ì¿ı·ÌÂ, Ì ·Ï·È¿ ‰Ô¯Â›·
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿¯ÚËÛÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ
Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó
‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηÈ
Ô˘Ï‹ıËηÓ.
¶fiÛ· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈÔ˜ ‹Ú ٷ
ÏÂÊÙ¿ ∫∞¡∂¡∞™ ‰ÂÓ ¤Ì·ı ˆ˜
Û˘Ó‹ıˆ˜…!
ñ ∆ƒπ∞ ∂∫∞∆√ªªÀƒπ∞ ∂Àƒø ÂÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Û ∞¶∂À£∂π∞™ ∞¡∞£∂™∂π™ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ
ÚÔ˜ ¢√•∞ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜
ÕÚ¯ÔÓÙ·.
ñ ¢∂∫∞¶∂¡∆∂ Ãπ§π∞¢∂™
∂Àƒø Ï‹ÚˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜, fiˆ˜
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ÁÈ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ηÈ
η¤Ï· ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Û ÔÈÔ˘˜ Ù·
ÌÔ›Ú·Û·Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›‰·Ì ·È‰È¿ Ó· Ù· ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ
Ì·˜.
ñ ™∏ª∞π∂™ ·Í›·˜ ¢∂∫∞¶∂¡∆∂ Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø ·ÁfiÚ·ÛÂ
Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2012, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Î·È fï˜ ¢ËÌÔÙÈο ÎÙ›Ú· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·›·!
∆È ÙȘ ¤Î·Ó·Ó;
ñ ∂∫∞∆√¡∆∞¢∂™ Ãπ§π∞¢∂™
∂Àƒø ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ë ∫∂¢ø (∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜
∂ȯ›ÚËÛË ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡) ηÈ
ÙÔ ¡¶¢¢ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡-¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜-µÚÂÊÔÓËÈ·ÎÒÓ
ηÈ
¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘,
ÁÈ· ÊȤÛÙ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ¶√∆∂
‰ÂÓ Ì¿ı·ÌÂ, fiˆ˜ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙÂ,
Ô‡ Î·È Ò˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ·˘Ù¿ Ù·
¯Ú‹Ì·Ù¿ Ì·˜.
ñ À¶∂ƒ∆πª√§√°∏™∂π™ ÌÂ
ÎÔÌ›Ó˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ,
fiˆ˜ Ë ‡‰Ú¢ÛË ÙÔ˘ ∞À§ø¡∞
Ì ÚÔÛı‹ÎË ∂¡¡π∞∫√™πø¡ Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø, Ë ·ÁÔÚ¿ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ ™√À¶∂ƒ ª∞ƒ∫∂∆ ÚÔ˜ 8 ¢ÚÒ, ηÈ
fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ¯Ú¤ˆÛ·Ó ÚÔ˜ 18
¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Î·È ¢∂¡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
Ï¿Ì˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ.
SOS:
ñ ∞¡∂•∂§∂°∫∆∏ ‰È·Û¿ıÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ∆ÔÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ §ÔÁ/ÛÌÔ‡ «¶∞°π∞
¶ƒ√∫∞∆∞µ√§∏™» ÔÏÏÒÓ ¢∂∫∞¢ø¡ Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø.
ñ ¶∂∆∞•∞¡ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ÛÂ
ÂÓÔ›ÎÈ· ÌÈ·˜ ¤ÎÙ·Û˘ ‰›Ï· ÛÙÔ
§·ÙÔÌÂ›Ô (ÚÒËÓ ¡ÙÔ˘Ì¿ÓË), ∂π∫√™π ¶∂¡∆∂ Ãπ§π∞¢∂™ ∂Àƒø
ÂÚ›Ô˘, ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ™.ª.∞
(™Ù·ıÌfi˜ ªÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ) ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ
∞¢∂π∞ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÁÈ·
Ó· Ù· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó;
ñ §∏™∆∂π∞ Ì ٷ η‡ÛÈÌ· ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¢∏ª√À øƒø¶√À, ·ÊÔ‡ 1.853 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ‹
463.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔÏËÚÒÓÂÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
ÙÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â
∂∫£∂™∏ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. µ·Û. §¤Îη, ÙËÓ ÔÔ›·
›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÓÙ› Ó· ÙËÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ Ù· ∞¡∞°∫∞π∞ ̤ÙÚ· Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ¶§π∞∆™π∫√ ·˘Ùfi, ÙËÓ ¤Ù·Í ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ.
¢ËÏ·‰‹, Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜
‰ÂÓ ÂÍÂÌ¿ÓË fiÙ·Ó ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ªπ™√ ∂∫∞∆√ªªÀƒπ√
∂Àƒø ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô ¢‹ÌÔ˜
ηٿ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ Ì ٷ η‡ÛÈÌ·! ¡· ÙÔÓ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ٤ÙÔÈÔÓ ¡√π∫√∫Àƒ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô…!
™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê‡ÏÏÔ Â›¯·Ì ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·Èٛ˜
(fiˆ˜ Ó· Á¤ÌÈ˙·Ó Ù· ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘
ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ∞™À¡∂π¢∏∆√π Ù˘
·Ú¤·˜ ÙÔ˘ Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˘ ηÈ
Ó· Ù· ¯Ú¤ˆÓ·Ó ÛÙÔ ¢ ËÌÔ ‹ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜
ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘) Î·È ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ
Ë ∂ÊËÌÂÚ›‰·, Ì·˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó
οÔÈÔÈ Î·È Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ∂º√¢π∞∑√¡∆∞¡ Ì ÌÂÙfiÓÈ· ÂÙڤϷÈÔ fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÛÙËÓ «˘ÁÂÈ¿
ÙˆÓ… ÎÔÚfiȉˆÓ»!
¢‹Ì·Ú¯Â, Ù’ ·ÎÔ‡˜Ø»
∂•∞¶∞∆∏™∏;
∂ÎÙfi˜ fï˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
Î. °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ
ηÈ
¶ƒø∆∞£§∏∆∏™ ÛÙÔ æ∂ª∞ ηÈ
ÛÙËÓ ¶√¡∏ƒπ∞. µ¤‚·È·, ·˘Ù¿ Ù·
ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ fï˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜
√ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ÙÔ ·Ú¿Î·ÓÂ, ̤¯ÚÈ ÛËÌ›Ԣ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÚÔηÏ› ∑∏ªπ∞ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ó·
¢π∞™Àƒ∂π ˘ÔÏ‹„ÂȘ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ…!
º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·‚¿ÏËÛ ÈÔ
Ôχ ÙÔ Î·Ï¿ÌÈ Ù˘ ∂ÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜!
∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÌÂÚÈο Î·È ·fi ·˘Ù¿ Ù· ∫∞∆√ƒ£øª∞∆∞ ÙÔ˘
¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ
¶§∏ƒ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›-
ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÙ¤˜.
ñ•∂™∏∫ø£∏∫∂Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘
∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡
ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· Ù˘ ¡∆ƒ√¶∏™ ηÈ
Ù˘ ∞¶∞∆∏™, fiˆ˜ Ù· ·ÔηÏԇ̠ÂÌ›˜ ·fi ÙÔ 1992 Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·˜
Î·È Ì¤Û· ۯ‰fiÓ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜
(ÎÏÂÈÛÙfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞£∏¡ø¡-§∞ªπ∞™), Î·È Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· »¢∂¡ ¶§∏ƒø¡ø» ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ıÌfi ¢ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙȘ ∞ºπ¢¡∂™ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ Ì¿Ú˜ ÛÙ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.
™ÙÔ˘˜ ∞°∞¡∞∫∆π™ª∂¡√À™ ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È Ô
¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Î. °È¿ÓÓ˘
√ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ «∫Àƒ√™» ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·.
ŒÂÈÙ· fï˜ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ∂Ù·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ‰Èfi‰È· «¡∂∞ √¢√™» ¤ÛÙÂÈÏ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û ∂∫∞∆√¡∆∞¢∂™ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· Ù˘ ÏËÚÒÛÔ˘Ó
∆™Ã√ÀÃ∆∂ƒ∞ ÔÛ¿ ˆ˜ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· ΤډË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· Û ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ·
Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÎÚË…!
∆¤ÙÔÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, ‡„Ô˘˜ ∂π∫√™π Ãπ§π∞¢ø¡ ∂Àƒø ¤ÛÙÂÈÏ Ë
ÂÓ ÏfiÁˆ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È ÛÙÔ ¢∏ª√
øƒø¶√À ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙ·.
∆Ô ı¤Ì· ÙÔ ¤ÊÂÚÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ·
ÏËڈ̋ Î·È ÚÔ˜ ∆πª∏ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ (Û˘ÌÔϛ٢ÛË Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË) ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó √ª√ºø¡∞
Ó· ª∏¡ ¶§∏ƒø£∂π.
√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fï˜ ∞°¡√∏™∂ ÙËÓ ∞¶√º∞™∏ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ì ¶√¡∏ƒπ∞ ‹Ú ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ï‹ÚˆÛ ٷ 20.000 ¢ÚÒ, ¶ƒ√¢π¢√¡∆∞™ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ∞°ø¡∞ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ «¢∂¡ ¶§∏ƒø¡ø».
ñ ™∆∞ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ·
Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙˆÓ
ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ
¢∂¡ ÙÔÔıÂÙ› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ 3669/2008 ¶π¡∞∫π¢∂™ (Ù·˘ÙfiÙËÙ· ¤ÚÁÔ˘) ÁÈ·
Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ fiÙÈ Â›Ó·È
‰Èο ÙÔ˘ ¤ÚÁ·!
∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Ï›Á· ¤ÚÁ· ÙÔ˘
¢∏ª√À øƒø¶√À (Ï·Ù›· ™˘Î·Ì›ÓÔ˘, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ∫Ù‹Ì·ÙÔ˜
º˘Ï·ÎÒÓ Î.Ï.) ¢∂¡ ‚¿˙ÂÈ ÈӷΛ‰·, ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ› Ë ™À™∫√∆π™∏ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ.
™ÙËÓ ¶π¡∞∫π¢∞, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ,
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ,
Ô ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ô ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, Ù· ÔÔ›· fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ Ù·
ÏËÚÒÓÔ˘Ó.
ñ À¶√À§∏ Î·È ∂¶π∫π¡¢À¡∏
ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë «™∫∏¡√£∂∆∏ª∂¡∏», fiˆ˜ ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯·Ì ¢π∞¶π™∆ø-
™∂π Î·È ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ
2011, «∞¡∞∫∞§Àæ∏» ÙˆÓ ‰‹ıÂÓ
ÙÔÍÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÂ ¯ÒÚÔ
Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™À∫∞ªπ¡√À, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ∫∞∆∞™À∫√º∞¡∆∏™∏ ÙÔ˘ ÙfiÙ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘
Â› ¢ø¢∂∫∞ Ã√¡π∞ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ∞¡∆π¶∞§√À ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ øÚˆÔ‡ Î. £ˆÌ¿ ƒÔ‡ÛÛË, ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ «¶ƒø∆∞ √
¢∏ª√∆∏™».
™Â ¿ÏÏË ÛÙ‹ÏË ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏
§∞™¶∏™, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ó· ∂•∞¶∞∆∏™∂π Î·È Ó· ∆ƒ√ª√∫ƒ∞∆∏™∂π
ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜
ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ °∂§√π√¶√π∏£∏∫∂ ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ˆ˜
¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ˆ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜…
ñ ∞¶π™∆∂À∆√ Î·È fï˜ ∞§∏£π¡√!
√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Î. °È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ÌÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ∆ƒπø¡ (3) ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÂÛÙÚ¿ÊË ∫∞∆∞ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ
°È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ!
∫È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·
20 ª·˝Ô˘ 2013 ÛÙËÓ ∂¶π∆ƒ√¶∏
ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 152, Ù˘ ÔÔ›·˜
ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, Ì ∂º∂™∏ Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ·
Ó· ÁÏ˘ÙÒÛÂÈ 9.502,15 ¢ÚÒ Ô
ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓfi˜ ÙÔ˘ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫·ÌÈÒÙ˘, Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÛÂ
·fi ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î.Ï. (™¯ÂÙÈο ›¯·Ì ÁÚ¿„ÂÈ
ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ì·˜ π√À¡π√À 2013).
√ Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ÏÔÈfiÓ,
ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ê›ÏÔ
Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ
∂°∫∞∆∞™∆∏™∂π Î·È ¶Úfi‰ÚÔ
ÙÔ˘ (‰‹ıÂÓ) ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ øÚˆÔ‡ Î. ∫·ÌÈÒÙË, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ∫∞∆∞¶∞∆∏™∂π ÙÔÓ ŸÚÎÔ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ
Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
ÙÔ˘!
∫∞¶ƒ∞¡√™ °π∞¡¡∏™
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™
™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À
ª∂ ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
«¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
£øª∞ ƒ√À™™∏
™∆∂ƒ°π√™ °∫π∫∞∫∏™
¢ÈηÛÙÈÎfi˜ À¿ÏÏËÏÔ˜
∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ª·Ú·ıÒÓ· (∫··Ó‰Ú›ÙÈ)
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™ ™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À
ME ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√ «¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ £øª∞ ƒ√À™™∏
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞:
∞fi Ù· ÔÏ›Á· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÔ ¿Óˆ, Ì ÙÔ fiÚÁÈÔ
Ù˘ ¶∞ƒ∞¡√ªπ∞™, Ù˘ ƒ∂ª√À§∞™, Ù˘ ¢π∞™¶∞£π™∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜
Î·È Ù˘ ∂•∞¶∞∆∏™∏™ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ·ÙÚfi Î.
°È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ Î·È ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Û ÂͤÏÈÍË
¢∂∫∞ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ™∫π°ƒ∞º√Àª∂ ÙÔÓ «∫∞§§π∫ƒ∞∆π∫√»
·˘ÙfiÓ ¢∏ª√ øƒø¶√À ηٿ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Û·Ó ¤Ó· «∆Àª¶∞¡π∞π√ ÙÒÌ·» Ô˘ ÙÔ ∫∞∆∞™¶∞ƒ∞∑√À¡ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ· ÔÚÈṲ̂ӷ «ÎÔÚ¿ÎÈ·» Ù˘… ÂÍÔ˘Û›·˜!
∞˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó ÙÔ «√ƒ∞ª∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™» Ô˘ Ì·˜ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ù ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÙÔ
2010, Î. °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ ‹
«∫√¡√ª∞∫√», fiˆ˜ Û ·ÔηÏÔ‡Ó Ã∞´¢∂À∆π∫∞ ÛÙ· ηÊÂÓ›· Î·È ÛÙ· ∫∞¶∏ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ
Ì·˜;
µ.π.∫.
∞¶√ 1˘ ª∞˝√À ª∂Ãπ 31 √∫∆øµƒπ√À ∫∞£∂ ∂∆√À™ ∞¶∞°√ƒ∂À∂∆∞π ∆√ ∞¡∞ªª∞ ºø∆π∞™ ™∂ ∞¡√πÃ∆√À™-∂§∂À£∂ƒ√À™ Ãøƒ√À™,
∫∞π ∏ Ã∏™∏ ∂ƒ°∞§∂πø¡ ¶√À ¶ƒ√∫∞§√À¡ ™¶π¡£∏ƒ∞.
(¶Àƒ√™µ∂™∆π∫∏ ¢π∞∆∞•∏ ∞ƒπ£. 4/2012
™˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÌÔ˘,
µÈÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ Î·È ˆ˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¢ËÌÔÙÈÎfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó·
ÚÔÛʤڈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È, ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Î·È ˘ËÚÂÙÒ ÂÓÂÚÁ¿ ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË (‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ· ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÚÎÔÔ‡ÏÔ˘),
ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈۋ Ù˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ, Ó· Â›Ó·È ÈηӋ, Ó· ˘ËÚÂÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔÓ ¢ËÌfiÙË.
∏ ÙÈÌËÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ƒÔ‡ÛÛË
Ó· Û˘ÓÂÈÛʤڈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ¢‹ÌÔ øÚˆÔ‡, ÛÂ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ Â¤ÏÂÍ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È, Ó· ˙ˆ ηÈ
Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓˆ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ·Ú¿ ·˘Ùfi Ù˘ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Ì·˙› ÙÔ˘.
™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ·, ™·˜ ηÏÒ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙfiÛÔ Â̤ӷ
fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡
«ÚÒÙ· Ô ‰ËÌfiÙ˘», ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ
Ù· ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜ Î·È Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ¤Ó·
¯ı˜ Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Â Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ.
™ËÌ·›· Ì·˜ Ô ‰ËÌfiÙ˘ Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·!
™Ùfi¯ÔÈ Ì·˜:
ñ Ë ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ñ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ñ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË
Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË ñ Ë ÔÚı‹ Î·È ¿ÌÂÛË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ñ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ıÂ
ÚfiÛÊÔÚÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜.
∞¶ƒπ§π√™ 2014
™E§I¢A 3
À¶√æ∏ºπ√π ™Àªµ√À§√π ¢∏ª√À øƒø¶√À, ™À¡¢À∞™ª√À «¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ƒ√À™™∏™ £øª∞™
ÙÔ˘ ¢∏ª∏∆ƒπ√À
(À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª∞ƒÃ√™)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∞À§ø¡∞
°√Àµ∞ πø∞¡¡∞ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (∞À§ø¡∞™)
£∂√¢øƒ√À ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (∞À§ø¡∞™)
∫∞µ∞§πø∆∏™ ª∞∆£∞π√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∞À§ø¡∞™)
∫∞§∞£∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∞À§ø¡∞™)
§∞µ¢∞ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ (∞À§ø¡∞™)
§∂¡√™ µ∞™π§∂π√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∞À§ø¡∞™)
§∂¡√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (∞À§ø¡∞™)
ª¶∞∫∞√À∫∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ªÂÏÂÙ›Ô˘ (∞À§ø¡∞™)
√°§∞¡∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ÙÔ˘ ∫ÏÂÔ̤ÓË (∞À§ø¡∞™)
™∞ª√´§∏™ ™¶Yƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜ (∞À§ø¡∞™)
™π¢∂ƒ∏™ Ã∏™∆√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (∞À§ø¡∞™)
™∆∞Àƒ√À πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË (∞À§ø¡∞™)
∆∑∂µ∂§∂∫√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (∞À§ø¡∞™)
∆√¡∆√™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (∞À§ø¡∞™)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∞ºπ¢¡ø¡
∞™§∞¡∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ (∞ºπ¢¡∂™)
¢∏ª∞ ºø∆∂π¡∏ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ (∞ºπ¢¡∂™)
∫∞À∫√¶√À§√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∞ºπ¢¡∂™)
∫ƒ∞µµ∞ƒπ∆∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∞ºπ¢¡∂™)
¶∞¡∞°πø∆∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∞ºπ¢¡∂™)
¶∞¡∆√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∞ºπ¢¡∂™)
¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË (∞ºπ¢¡∂™)
™∆∞ª√À ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (∞ºπ¢¡∂™)
™∆∂ƒ°π√™ ∏§π∞™ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ (∞ºπ¢¡∂™)
∆™∞¢∞ƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ (∞ºπ¢¡∂™)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∫∞§∞ª√À
µ∞£∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (∫∞§∞ª√™)
¢∂¢∂™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (∫∞§∞ª√™)
∑∂ƒ¢∂µ∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· (∫∞§∞ª√™)
∫∞ƒ∞™∆∂ƒπ√¶√À§√À–¶∂∆∏ µ∞ƒµ∞ƒ∞ (µ∞¡∞) ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ (∫∞§∞ª√™)
∫π√À™∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫∞§∞ª√™)
ªπÃ∞ ª∞ƒπ∞-∞¡¡∞ (ª∞ƒπ∞¡¡∞) ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ (∫∞§∞ª√™)
ª¶∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (∫∞§∞ª√™)
¡π∫√§∞√À °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (∫∞§∞ª√™)
ƒ∞¶∆∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ (∫∞§∞ª√™)
∆™√ƒµ∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ™Ù˘ÏÈ·ÓÔ‡ (∫∞§∞ª√™)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π√À
∞£∞¡∞™π√À °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
∞¡∞™∆∞™π√À ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
µ∂§∆∞¡πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
∫ƒπ∂ª∞¢∏ ™√ºπ∞ ÙÔ˘ ™¶Àƒπ¢ø¡ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
§π√¡∆√À °π∞¡¡√À§∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
ª∞¡∆∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
ª∞¡∆∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
ª¶ƒ∂∞¡√À – ∫∞™∆∂§§∞¡√À ª∞°¢∞§∏¡∏ (§π¡∞) ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
¶√§ÀÃ√¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
™∫√∆øƒ∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ ∂ªª∞¡√À∏§ (∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ª∞§∞∫∞™∏™
∞°π√∫Àƒπ∞∫πø∆∏–∫√À∆™√ªπÃ√À ∂À∞°°∂§π∞ (§π∆™∞) ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (ª∞§∞∫∞™∞)
™π¢∂ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (ª∞§∞∫∞™∞)
(ª∞ƒ∫√¶√À§√ øƒø¶√À)
§∞°√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ πÔÎÚ¿ÙË (ª∞ƒ∫√¶√À§√ øƒø¶√À)
§∞ª¶ƒ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™-™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
(ª∞ƒ∫√¶√À§√ øƒø¶√À)
§∞ª¶ƒ√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (ª∞ƒ∫√¶√À§√
øƒø¶√À)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ¶√§À¢∂¡¢ƒπ√À
∫√À∆∑√À∫∏ ∂§∂¡∏ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ‹ (¶√§À¢∂¡¢ƒπ)
ª∞ƒ°π√§∞™ Ã∏™∆√™ ÙÔ˘ ∏Ï›· (¶√§À¢∂¡¢ƒπ)
¶∞ƒ¢∞§∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (¶√§À¢∂¡¢ƒπ)
™ø∆∏ƒÃ√À – ∆√∆√ª∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (¶√§À¢∂¡¢ƒπ)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ™À∫∞ªπ¡√À
∞§∂•∞¡¢ƒ∞∆√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-πø∞¡¡∞ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘
(™À∫∞ªπ¡√)
¢∞™∫∞§∞∫∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï (™À∫∞ªπ¡√)
∫∞¡∞ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (™À∫∞ªπ¡√)
∆∑∂µ∂§∂∫√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë (™À∫∞ªπ¡√)
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ øƒø¶πø¡
∞¢ƒ∞ªπ∆§∏ ™ø∆∏ƒπ∞ (™π™™À) ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (øƒø¶√™)
µ∞ƒ™√™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË (øƒø¶√™)
°∞∑µπ¡π∞¡ ∞¡¢ƒ∂∞™ ÙÔ˘ °ÔÏ·ÌÚ¤˙· (øƒø¶√™)
¢∞µƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ (øƒø¶√™)
¢∞µƒ∏™ ™∆∂º∞¡√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (øƒø¶√™)
¢∞§§∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ (øƒø¶√™)
∂À∞°°∂§π¢∏™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (øƒø¶√™)
∫∞§ª¶∂¡∏™ Ã∏™∆√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (øƒø¶√™)
∫∞§√°¡øª√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (øƒø¶√™)
∫∞¶ƒ∞¡√™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (øƒø¶√™)
∫∞ƒ∞µπµ∂ƒ∏™ ™ø∫ƒ∞∆∏™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (øƒø¶√™)
∫∞ƒÀ¢∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (øƒø¶√™)
∫√¡∆√À – ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞¡¡∞ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (øƒø¶√™)
∫ø∆∆∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ (øƒø¶√™)
§∂ª¶√À™∏ ¶√§À•∂¡∏ (•∂¡π∞) ÙÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌÈÔ˘ (øƒø¶√™)
ª∞ƒ∞µ∂§π∞ — ™∞ƒ∫πƒ∏ ∞¡∞™∆∞™π∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (øƒø¶√™)
¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ (∂À∏) ÙÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ (øƒø¶√™)
™√À∆™√™ ∂ªª∞¡√À∏§ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (øƒø¶√™)
∆√§π∞™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (øƒø¶√™)
∆ƒ∞Ã∞¡∏™ Ã∏™∆√™ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘ (øƒø¶√™)
∆™∞¶∞ƒ∞™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ (øƒø¶√™)
º∂ƒª∂§∂∆∑∏ ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ªfiÛ¯Ô˘ (øƒø¶√™)
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞À§ø¡∞
§∂∫∫∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
ª∞Àƒ√ª∏∆ƒ√À ∂À∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ πˆ·ÓÓË
ª√ƒº√¡π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
™π¢∂ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
™∫∞¡¢∞§∏ ∞¡¡∞ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
∆Àƒ√µ√§∏ ¶∏¡∂§√¶∏ – ∂πƒ∏¡∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∞ºπ¢¡ø¡
µƒ∂∆∆√™ Ã∏™∆√™ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘
¢∏ª∞ - ∫√À∆™√À∫√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
∫√ƒ√µ∂™∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜
∫√À∆√À§∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
ª∂•∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
ª¶∂§√™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ
∂∫§√°π∫∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ª∞ƒ∫√¶√À§√À ¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫∞§∞ª√À
øƒø¶√À
∫∞¡√À™∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
°∫π∫∞∫∏™ ™∆∂ƒ°π√™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË (ª∞ƒ∫√¶√À§√ øƒø¶√À)
¢∏ª√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· (ª∞ƒ∫√¶√À§√
øƒø¶√À)
∫∞§√°∏ƒ√À–™∞ªπø∆∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∫π√À™∏ ∂§∂¡∏ (§∂¡∞) ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
ª¶ƒ∂∑∞∆∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
™∞ª∞ƒ∞ ∞ª∞§π∞ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘
∆∑∞µ∂§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
Ã√ƒª√µπ∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∫∞¶∞¡¢ƒπ∆π√À
¢∂¢∂ ∂§∂À£∂ƒπ∞ (∂§§∏) ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
∫∞ƒ∞∫π∆™√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
ª∞¡∆∞™ ∂À∞°°∂§√™ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘
ª¶∞ƒø¡∏ ∑ø∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¡∆∞™∏™ ªπÃ∞∏§ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
¶ƒπªπ∫πƒ∏™ ™∆∞Àƒ√™ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ª∞ƒ∫√¶√À§√À
∞µƒ∞ª∏ ∂À∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∞ƒªÀƒπø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
¶∞¶∞∑√°§√À ª∞ƒπ∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
¶∞¶∞£∞¡∞™π√À °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ
™∂ª¶ƒ√À ∂§∂¡π∆™∞ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·
∆™∞∫ø¡∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¡∂ø¡ ¶∞§∞∆πø¡
∫∞∑∞ªπ∞™ £∂√º∞¡∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
∫∞∫√À∆∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
∫∞§∞´∆∑√°§√À º∞¡∏ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
∫∞ƒ∞∫π∑√À – °π∞¡¡∞ ∂πƒ∏¡∏ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘
∫∞ƒ∞∆∑∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
ª∂ª∆™π∞™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ™∫∞§∞™ øƒø¶√À
∫√∆™π§∏ƒ∏ ∞™¶∞™π∞ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹
∫ƒ∂ªªÀ¢∞ – ¡π∫∏∆∞ƒ∞ Ãπ™∆π¡∞ ÙÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘
§∞¢∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
¡π∫√§∂∆√À – ¶∞¶∞£∂√º∞¡√À™ °∞§∞∆∂π∞ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
™¶Àƒπ¢∏ ∂À∞°°∂§π∞ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘
º∞º√À∆∏™ πø∞¡¡∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
¢∏ª√∆π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ Ã∞§∫√À∆™π√À
¢∞µƒ∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
∫∞§∞£∞∫∏ ™∆∞Àƒ√À§∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
§∞∫√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜-∂˘ı˘Ì›Ô˘
§π£∞¢πø∆∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹
¡π∫∏∆∞´¢∏™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
¶∞™¶∞ƒ¢∞¡∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘
∆√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ª∞§∞∫∞™∏™
∞¡∆ø¡√¶√À§√™ §∂ø¡π¢∞™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ
§π∆™∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
ª∞∆ƒ∞∫√À∫∞™ °∂øƒ°π√™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ
ªøƒ∞´∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞-¡π∫√∫§∂π∞ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
∆√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ¶√§À¢∂¡¢ƒπ√À
πø∞∫∂πªπ¢∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘
§√∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
ª¶∂ƒ∆√§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
∆∂ƒ∑∏ª¶∞™∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ
∆√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ ™À∫∞ªπ¡√À
∫ø¡™∆∞¡∆√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘
§∂ª¶√À™∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
ªπÃ∞§√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ
¶√§π∆∏ µ∞™π§π∫∏ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘
∆√¶π∫∏ ∫√π¡√∆∏∆∞ øƒø¶√À
∫√Àƒ√À¶∏™ ¡π∫√§∞√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
§√À¶∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
¡∆√∫√À ™ø∆∏ƒπ∞ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜
ƒ√¢∏™ §∞ª¶ƒ√™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
™E§I¢A 4
∞¶ƒπ§π√™ 2014
°È· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË
√ƒ°∞¡ø™∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏… §∞™¶∏™
™π¢∂ƒ∏™ °πøƒ°√™
√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ øƒø¶√À, °π∞ ∆∞ «¢∏£∂¡» ∆√•π∫∞ ∞¶√µ§∏∆∞
™À∫∞ªπ¡√À ∫∞π ¶∞ƒ∞µƒ∂£∏∫∞¡ ∆ƒ∂π™ ∫∞π… √ ∫√À∫√™!
∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ›¯·Ì ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·¿ÙË!
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ∞ª∞ƒ∆π∞ ·fi ÙÔ ∞¢π∫√ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηÙfiÈÓ ˘ԉ›Íˆ˜, ηıÒ˜
Â›Û˘ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi
∂°∫§∏ª∞ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙÚˆÛË
‹ ·ÓÔ¯‹ ÌÂıfi‰ˆÓ ∂•√¡∆ø™∏™
ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÛÔ˘, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó
Û ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ·fi ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘.
¢ËÏ·‰‹, Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂ
ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô øÚˆÔ‡, ÁÈ·ÙÚfi Î.
°È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ Ì ٷ «‰‹ıÂÓ» ∆√•π∫∞ ·fi‚ÏËÙ· ÙÔ˘ ™˘Î·Ì›ÓÔ˘, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ
ÙÔ˘ Ì¿˜ ÂÓ›Û¯˘Û ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ì·˜
À¶√æπ∂™ ÁÈ· ÛÙË̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙËÁÔÚËı› Ô
ÚÒËÓ Â› ¢ø¢∂∫∞ ¯ÚfiÓÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ∫ÔÈÓÔٿگ˘ ™À∫∞ªπ¡√À Î·È ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜
¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Î. £ˆÌ¿˜
ƒÔ‡ÛÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ «¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™».
∂› ÙÚÔ¯¿‰ËÓ, ÏfiÁˆ ¯ÒÚÔ˘,
Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
∆ËÓ 1Ë π∞¡√À∞ƒπ√À 2011 Ô
Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
ÙÔ˘ «∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡» ¢∏ª√À øƒø¶√À, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÓۈ̷وı› Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™À∫∞ªπ¡√À, ·Ú¤Ï·‚Â, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
¿ÏψÓ, Î·È ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
¯ˆÚÈfi, Ô˘ Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ˆ˜ ™.ª.∞. (™Ù·ıÌfi ªÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ). ∆ÔÓ
¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ
Î·È ÂΛÓÔ˜ ÁÈ· Ó· η›ÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 Î·È 5 √∫∆øµƒπ√À 2011, fiÔ˘ •∞º¡π∫∞ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ η ª·ÚÁ·Ú›Ù· ∫·Ú·‚·Û›ÏË fiÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘ÙfiÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ∆√•π∫∞ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ › ÛÙ· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ô
·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. √È-
√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÎÔÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÚÔʇϷÍË ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¿Ù·È· ÙÔ Ï·fi!
ÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜, ∂À£À¡∂∆∞π Ô ÚÒËÓ ∫ÔÈÓÔٿگ˘ Î. ƒÔ‡ÛÛ˘.
∆ÒÚ·, Ò˜ ¤‚Á·Ï ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ë Î· ∫·Ú·‚·Û›ÏË, ÌfiÓÔ Ô Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ «ÎfiÏÔ» ͤÚÔ˘Ó.
À¶∂¢∂π•∂ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÁÁڿʈ˜
ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È Ù· ∞¡∞°∫∞π∞ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÙÔÓ
·ÔηÏÔ‡Û «∞Á·ËÙ¤ ¢‹Ì·Ú¯Â» Î·È ÙÔ Â›¯·Ì ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙfiÙÂ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ¶√À£∂¡∞ ‰ÂÓ
·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ∆√•π∫∞ ·fi‚ÏËÙ· Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ
¢À√ªπ™π Ã√¡π∞, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈËı›, fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, Ë Û¯ÂÙÈ΋ Â›ÛËÌË ∂∫£∂™∏ ∂§∂°Ã√À ÙˆÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘
¶ÔÏÈÙ›·˜, ·ÏÏ¿ √À∆∂ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ øÚˆÔ‡ Î. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜
‹Ú οÔÈ· ̤ÙÚ·. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ;
∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ ‹Ù·Ó Ò˜, Û οı ¢ηÈÚ›·, ı· ™À¡∆∏ƒ√À™∂ ÙÔ ı¤Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ
∂ÎÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÙÒÚ· Ì ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ £∂∞∆ƒπ¡π™ª√À™ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ •∂º∆π§π™∆∏∫∂ ÙÂÏ›ˆ˜!
ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÓË̤ڈÛË Ô˘
™À™∆∏ª∞∆∞ §À√ª∂¡ø¡
ª∂∆∞§§π∫ø¡ ƒ∞ºπø¡
™π¢∂ƒ∏™
°
∂
ø
ƒ
°
π
√
™
¤Î·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ Ë «Polyeco A.E.» ÚÔÙ›ıÂÙ·È ¢øƒ∂∞¡ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ
Ù· «‰‹ıÂÓ» ∂¶π∫π¡¢À¡∞ ·fi‚ÏËÙ· ·fi ÙÔ ™À∫∞ªπ¡√, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ ÙÒÚ·, ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ
ÙȘ ∂ÎÏÔÁ¤˜, ÙËÓ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏
§∞™¶∏™ Ô˘ «ÌÂıfi‰Â˘Â» ÙfiÛ·
¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ¶§∏•∂π ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô
øÚˆÔ‡ Î. £ˆÌ¿ ƒÔ‡ÛÛË, ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ‹˜ (1.4.2014) ∞¡∞∫√π¡ø™∏:
«∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡
Û¯ÂÙÈο Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ
ªÂ ÙËÓ 189/2013 ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Polyeco A.E. Ë Û˘ÏÏÔÁ‹
Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 10 ÙfiÓˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™˘Î·Ì›ÓÔ˘.
∫·ÙfiÈÓ ÙÔ˘ ·fi 31/3/2014
ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiÛÔÈ
ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú·‚ÚÂı›Ù ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· ÂΉËÏÒÛÂÙÂ
ÂӉȷʤÚÔÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ·›ÙËÛË ÛÙÔ
ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡, ·‡ÚÈÔ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014, ÒÛÙ ӷ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤۷ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜».
∂ÓÙˆÌÂٷ͇, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ
Âͤ‰ˆÛ Ӥ· √ª√π∞ ·Ó·ÎÔ›Óˆ-
ñ ƒ∞ºπ∞ Super Market
ñ ƒ∞ºπ∞ Ù‡Ô˘ ¡∆∂•π√¡
ñ ƒ∞ºπ∞ ÁÈ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·
AUTOGAS
ñ ƒ∞ºπ∞ µ·Ú¤Ô˜ & ∏ÌÈ‚·Ú¤Ô˜ Ù‡Ô˘
ñ ƒ∞ºπ∞ ÁÈ· ·Ï¤Ù˜
ñ ¶∞∆Õƒπ∞ Î.Ï.
ª∏§∂™π øƒø¶√À
∆∏§.: 22950/99121, FAX: 22950/99722
∫π¡∏∆√: 6977/318547
ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏
ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ÙÔ ÙË ¢∂À∆∂ƒ∞ 7 ∞¶ƒπ§π√À 2014 Î·È ÒÚ·
9:00 .Ì., fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ.
∂Ì›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÏÂʈӋ۷Ì ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ fiÙÈ ı·
¿ÌÂ Î·È fiÙÈ ÊÔÚ¿Ì ·Ô‡ÙÛÈ·
¡Ô 41 ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ
ÂÍÔÏÈÛÌfi…!
™ÙÔ ¶∞§∞µ√ ·˘Ùfi ∫∞§∂™ª∞
(ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘) ÙÔ˘ ¢∏ª√À
øƒø¶√À, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ∫∞¡∂¡∞™
ÛËÌ·Û›·, Ô‡ÙÂ ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÛÙÔ
™˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ «√ƒ∞ª∞ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞™» Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÂΛ ÌfiÓÔ ∆ƒ∂π™ Î·È Ô…
«ÎÔ‡ÎÔ˜»!
¢ËÏ·‰‹, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÌÂ Û˘ÓÔ‰fi ÌÈ· ÎÔ¤Ï·, Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÓfi˜ ÊÔÚوً ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘,
Ô˘ ¤ÚÈÍ ¢À√ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ¯ÒÌ·,
Î·È fi¯È 10 ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ·fi ÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ·˘Ù‹ ÛÙÔ
ÊÔÚÙËÁfi Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯fi˜ Ì·˜ Î.
°È¿ÓÓ˘ √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ˜.
∆fiÛË ‰Â ‹Ù·Ó Ë Ì·Ó›· ÙÔ˘ ÁÈ·
Ó· Ú›ÍÂÈ ÌfiÏÈÎË §∞™¶∏ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Ãøƒπ™ ÏfiÁÔ, Ô˘ º∞¡∆∞™∆∏∫∂ fiÙÈ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘ Ãπ§π∞¢∂™ Ôϛ٘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂΛ ηÈ
∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.
∞ÏÏ¿ ÌÈ· Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· ϤÂÈ:
«ŸÔÈÔ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÙÔ˘
·ÏÏÔ˘ÓÔ‡, ¤ÊÙÂÈ Ô… ›‰ÈÔ˜ ̤۷»!
∆Ô˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, °È¿ÓÓË, ÙÔ˘˜
ÔÏÂÌ¿˜ Ì ÙËÓ ∂¡∆πª√∆∏∆∞,
ÙÔ ∏£√™ Î·È ÙÔ ∂ƒ°√ ÛÔ˘ Î·È fi¯È Ì ™À∫√º∞¡∆π∂™ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
∂¶π∫π¡¢À¡∂™ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi
Û‡ÓÔÏÔ.
µ.π.∫.
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™
™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À
ME ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
«¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
£øª∞ ƒ√À™™∏
∫∞£∞ƒπ™ª√π ∫∏¶ø¡
& √π∫√¶∂¢ø¡
∫§∞¢∂ª∞∆∞ ñ ∞¶√æπ§ø™∂π™ ñ ºƒ∂∑∞ƒπ™ª∞∆∞
°πøƒ°√™ ÙËϤÊ.: 6996 488626
EP°A™THPION XPY™OXO´A™
E¶I™KEYE™ øPO§O°IøN
Kø™TA™ §EMONIT™H™
KÔÛÌ‹Ì·Ù· - øÚÔÏfiÁÈ·
¶§AT. HPøøN 5 NEA ¶A§ATIA øPø¶OY
TH§Eº. (22950) 31105
√π∫√°∂¡∂π∞∫∏ ∆∞µ∂ƒ¡∞
«¶∞¡√ƒ∞ª∞»
‰›Ï· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «¶∞ƒ∞¢∂π™√™»
Â› Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ-ª·Ï·Î¿Û·˜.
À¶√ ∆∏ ¢π∂À£À¡™∏
™¶Àƒ√À æøª∞
∏ ·›ıÔ˘Û· ÌÂ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· οıÂ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË.
∫√ƒÀº∞π∞ ¶√π√∆∏∆∞ - ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏ - °∂À™∏
- ¢π∞™∫∂¢∞™∏ - ∂∫¶§∏∫∆π∫∂™ ∆πª∂™
22950 32382 Î·È 6971 821 360
∞¶ƒπ§π√™ 2014
™E§I¢A 5
∆έσποινα
Αφεντούλη
∫˘ÚȷΛ‰Ë-NÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞Óı›Ë
∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√™
¢π∂À£⁄¡∆ƒπ∞ ∆√À 1√À ¢∏ª. ™Ã.
™∫∞§∞™ øƒø¶√⁄ & ¡. ¶∞§∞∆ÿø¡
À¶√æ∏ºπ∞ ¢∏ª√∆π∫∏
™Àªµ√À§√™
¢∏ª√À øƒø¶√À
™À¡¢À∞™ª√À
∆ρ Κοινωνιολογίας∆ηµοσιογράφος
Περιφερειακή
σύµβουλος
Ανατολικής Αττικής
µε τον Γ. Σγουρόεντεταλµένη
Γραφείου Τύπου
YÔ„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
øÚˆÔ‡
ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ŒÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘: 1981
™Ô˘‰¤˜: ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‚È‚Ï›Ô˘: ∏
ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∆‡Ô˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ)
ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ¢ÈÂıÓ‹ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· (Ú·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·ÛË/Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋) ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ City §ÔÓ‰›ÓÔ (∆Ô ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ó ÁÈ· ÙËÓ
∫‡ÚÔ)
¶Ù˘¯›Ô ¢ÈÂıÓ›˜ & ∂˘Úˆ·ïΤ˜ ™Ô˘‰¤˜ (∏
ª¿¯Ë Ù˘ ∫Ú‹Ù˘) & ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË-¢ÈÂÚÌËÓ›·
(ÁÂÚÌ·ÓÈο-·ÁÁÏÈο) ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Salford
ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ & Johannes Gutenberg ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË
¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›·: ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ˘‡ı˘ÓË
ÁÚ·ÊÂ›Ô ∆‡Ô˘, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ: BBC,
CNN & CNN Business Traveler, ∞¡∆1,
London Greek Radio, Channel Manchester,
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Economist, ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋
∞ÁÔÚ¿, VPradio
¢›‰·ÍÂ: ∆∂π πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Wolverhampton/CPJ, ™¯ÔÏ›· ∞.
µ·ÚÓ¿‚· §ÔÓ‰›ÓÔ
™‹ÌÂÚ·: ¢È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
∫‡ÚÔ˘ (ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi-∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·)
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ÂıÂÏÔÓÙÈο): ÚÒÙË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜
(2010-2014) - ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË °Ú·Ê›Ԣ ∆‡Ô˘,
ÂÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡,
˘‡ı. ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡
‰Â‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘
(2007-2010)- °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ¡ÂÔÏ·›·˜ (‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
1Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡¤ˆÓ), ̤ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ & Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ
Úfi‰ÚÔ˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏÈÙÒÓ &
ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ µfiÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ «∏ ∞Á›· ™ÔÊ›·», Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘
̤ÏÔ˜: ŒÓˆÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ∞ÁÁÏ›·˜,
¶·ÁÎÚ‹ÙÈ·˜ ŒÓˆÛ˘, ∫ÚËÙÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ,
¶ÔÓÙ›ˆÓ, Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ËÊÈÛÈ¿˜
∑ËÚ›ÓÂÈÔ, ·ÈÌÔ‰fiÙÚÈ· °.¡.∞. °ÂÓÓËÌ·Ù¿
ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙÒÓ- ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·
City & Salford
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜: ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο (™ÂÙÂÌ‚ÚÈ·Ó¿), ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·,
ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-‰ÈÂÚÌËÓ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi
∂ӉȷʤÚÔÓÙ·: ÈÛÙÈÔÏÔ˝·-¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜
µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ (Ù˘¯›Ô), ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÁÈÔÁڿʈÓ-˙ˆÁڿʈÓ
µÚ¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿
Ù˘ ·fi ÙË Cherie Blair Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ ÂÁÎÏ›ÛÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ Wandsworth
§ÔÓ‰›ÓÔ.
Επικοινωνία: www.afentouli.com, [email protected],
facebook.com/despina.afentouli, @AfentouliDes
ME10
°πøƒ°√À °π∞™∏ª∞∫∏
ÃÚfiÓ˘
∏ Ê›ÚÌ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘
∞' ∫∞∆∞™∆∏ª∞ °π∞ Ãøª∞∆∞ – ™π¢∏ƒπ∫∞ – ∂ƒ°∞§∂π∞
√¢√™ ¶ƒ√¶√¡∆π¢√™ 60, ¡∂∞ ¶∞§∞∆π∞
∆∏§.: ( 2 2 9 5 0 ) 3 2 7 2 0 , FAX: ( 2 2 9 5 0 ) 3 5 4 4 0
µ' ∫∞∆∞™∆∏ª∞ °π∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∂π¢∏
§∂øº√ƒ√™ Ã∞§∫√À∆™π√À (¶ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘)
∆∏§.: ( 2 2 9 5 0 ) 3 3 8 9 3 - 3 8 5 9 2 , FAX: ( 2 2 9 5 0 ) 3 8 5 9 1
ñ ª√¡ø™∏ ñ £∂ƒª∞¡™∏ ñ À¢ƒ∞À§π∫∞ ñ ¶§∞∫∞∫π∞
ñ ∫§πª∞∆π™ª√™ √π∫πø¡ ∫∞π ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫ø¡ Ãøƒø¡
ñ •À§∂π∞ √π∫√¢√ª∏™ ∫∞π ™∆∂°∏™
∂›‰Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜
Û ÙÈ̤˜ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ˜
¶ƒ√™√Ã∏
∂Àƒø ∆√ Ã√¡√
«∏ ºø¡∏ ∆√À øƒø¶√À»
∂ƒÃ∂∆∞π ∫∞£∂
¢À√ ª∏¡∂™ ∫√¡∆∞ ™√À
∞º√À ™∆∂π§∂π™
∆∏ ™À¡¢ƒ√ª∏ ™√À!
ª∂°∞§∏ ¢π∞ƒ∫∏™ ∂∫£∂™∏
I. M¶AM¶OYKH™ & ™IA O.E.
EI¢H Y°IEINH™ - ITA§IKA ¶§AKAKIA
EI¢H £EPMAN™H™
Y¢PAY§IKA - XPøMATA - ™I¢HPIKA
E§§ENIT - MONøTIKA Y§IKA
TËÏ. (22950) 32349 - 32008
¶PO¶ONTI¢O™ 26, NEA ¶A§ATIA øPø¶OY
∆∞∫∆√¶√π∏™∏
∞À£∞πƒ∂∆ø¡
ŸÛÔÈ Ì¿˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ̤ۈ
∂£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∞™ (AÚÈı. §ÔÁ. 12309365372) Ó· ‰›ÓÂÙÂ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜.
™E§I¢A 6
∞¶ƒπ§π√™ 2014
µÚ·‚Â›Ô ¢ÔÎÈÌ›Ô˘
ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË µ. ∫ˆ‚·›Ô
ª›· ·ÎfiÌË ˘„ËÏ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ·
ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË µ.
∫ˆ‚·›Ô˘, ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·
Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ù˘ «ºø¡∏™». √
Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·¤Û·Û ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‰ÔÎÈÌ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºˆÙ¤·
2014 ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô (15Ô Î·Ù¿
ÛÂÈÚ¿) ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «™∂ ¢’ ¶ƒ√™ø¶√».
∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ·ÔÓ¤ÌÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜
∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºˆÙ¤· (1939-1998) Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ
3.000 ¢ÚÒ.
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË
Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜, «∆ËÓ ∆Ú›ÙË
29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014 Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ
∞ı‹Ó· Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ
ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÔÎÈÌ›Ô˘ ÂȘ
ÌÓ‹ÌËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºˆÙ¤·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·
Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú·‚¢ı› ÁÈ· ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË
ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2014. ªÂ ÔÌfiʈÓË
·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ºˆÙ¤· ¤ÙÔ˘˜ 2014 ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË µ. ∫ˆ‚·›Ô, ÁÈ· ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Â ¢’ ÚfiÛˆÔ, ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ
«∂˘ı‡ÓË». ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ºˆÙ¤· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›
ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·fi ʤÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜, Ô ‚Ú·‚¢fiÌÂÓÔ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ı· ηÏ›ٷÈ
Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ‹ ¿Ô„Ë Ô˘
›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ºˆÙ¤·˜.»
¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌËı› ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ‰ÔÎÈÌÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, fiˆ˜ ÔÈ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒ¿ÌÊÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °È·ÓÓ·Ú¿˜,
∂ϤÓË °Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂϤÚ, µ¿ÏÙÂÚ
¶Ô‡¯ÓÂÚ, ª¿ÚÈÔ˜ ª¤Á˙Ô˜, ª·ÚÈ¿ÓÔ˜ ¢. ∫·Ú¿Û˘, ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘ Î.¿., ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ›¯·Ó
˘Ô‚ÏËı› 18 ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ∫·ÎÔ‡ÚË, ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ §˘ÁÂÚÔ‡, Ù˘
ÕÓÓ·˜ ºÚ·ÁÎÔ˘‰¿ÎË Î.¿.
∞¡∞¶∆À•∏ ™∆√ ¢∏ª√ øƒø¶√À
°Ú¿ÊÂÈ Ô
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÿÛÎÔ˜
ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∫·Ï¿ÌÔ˘, øÚˆÔ‡
ªÂ ÙÔÓ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi
ª∂ ¶√§À∂∆∏ ¶∂πƒ∞ ™∆∏¡ ∆√¶π∫∏ ∞À∆√¢π√π∫∏™∏
º∞º√À∆∏™ πø∞¡¡∏™
À¶√æ∏ºπ√™ ∆√¶π∫√™
™Àªµ√À§√™ ™∫∞§∞™ øƒø¶√À
ME ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
«¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
£øª∞ ƒ√À™™∏
∂› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ
∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ ‰È·Ù¤ÏÂÛ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¢¿‚ÚË, ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô µÏ¿¯Ô Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÃÔÓ‰Úfi.
◊ÌÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›·. ªÂ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÂÍ‹˜:
¶·Ú·¯ÒÚËÛ· ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
™¯ÔÏ›Ԣ ¯ÒÚÔ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ ∆¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ.∂›Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÛÙË ™Î¿Ï·, ÛÙ· ¡¤· ¶·Ï¿ÙÈ·,
ÛÙÔ Ã·ÏÎÔ‡ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi øÚˆfi, Ì ÙÔÓ
Û˘Á¯ˆÚÂ̤ÓÔ ªÈ¯¿ÏË ¶··ÁÈ¿ÓÓË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ηÈ
°ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ.
ªÂ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·fi ÙË ª·˘-
ÚÔÛÔ˘‚¿Ï· ÙÔ ÓÂÚfi, ·Ú·¯ˆÚ‹Û·Ì ¤ÎÙ·ÛË
Î·È ¤ÁÈÓ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ™Î¿Ï·˜ øÚˆÔ‡ Ì ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú¤Ë ÚÔ¤‰ÚÔ˘.
ªÂ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ‹Á·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ™Î¿Ï·˜ ÛÙȘ ªÔ˘ÚȤ˜ Î·È Ì οÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·. ªÂ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙfiÙ ÔÓÔÌ¿Û·Ì ÙËÓ
Ï·Ù›· ÛÙ· §ÂˆÊÔÚ›·, ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·,
ÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, ¶Ï·Ù›· ªËÙ¤Ú·˜, ÂΛ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ÚÔÙÔÌ‹
ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·ÂÚÔfiÚÔ˘, ¿ÏÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÌÔ˘
ÔÓÔÌ¿Û·Ì ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙÔÓ ÕÓˆ øÚˆfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ª·Ï·Î¿Û· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶·ÚÔ‡ÛË. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ‚Ô‹ıËÛÂ Ô ÙfiÙ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ¡. ªËÙÚ¿Î˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ.
∆ÒÚ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Ìˆ ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ∆ÔÈÎfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi «¶ÚÒÙ· Ô ¢ËÌfiÙ˘» Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô
ÙÔÓ £ˆÌ¿ ƒÔ‡ÛÛË ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ¤ÊÙÈ·ÍÂ
Î·È ÙÔ ™˘Î¿ÌÈÓÔ.
«¢À¡∞ªπ∫∏ ¶√§π∆∂π∞»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
°πøƒ°√À °π∞™∏ª∞∫∏
∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÌÈ· Ôχ
‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜
‡ÊÂÛ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈο
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞∂¶, ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜. £· ÎÈÓËıԇ̠۠٤ÛÛÂÚȘ ¿ÍÔÓ˜: ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (ÁˆÚÁ›·, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ·ÏÈ›·), ηٷÛ΢¤˜, ¤ÚÁ· ÓÔ‹˜ Î·È ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜.
¶ÚˆÙ·Ú¯Èο, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¢ÎÔÏfiÙÂÚË
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ÕÌÂÛÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ÂχıÂÚË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ̿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. ∂˘ÎÔÏfiÙÂÚË Î·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜
¯ˆÚÈ¿, fiˆ˜ Ô ∫¿Ï·ÌÔ˜, Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ۯ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋
√‰fi.
™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ô ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙ԇ̠۠¤Ó·Ó ¢ÏÔÁË̤ÓÔ ÙfiÔ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÚÈÍË,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ΛÓËÙÚ· Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ӤԢ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.
∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙȘ
ηٷÛ΢¤˜. ÕÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Áη›ˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (Ô‰ÔÔÈ›·, ʈÙÈÛÌfi˜, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·). ÕÌÂÛÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ηÈ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∂ÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈϤ˙· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÎÒÓ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Ì·˜
ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó·
ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ.
∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ,
ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ¶fiÚÔ˘˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·,
Ù· ÔÔ›· ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞∂¶. ŸÚ·Ì¿ Ì·˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ˆ˜ ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· ·fi Ó¤Ô˘˜ ÔÈÎÈÛÙ¤˜.
∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ›ӷÈ
Ô ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ›Ù·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ì ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ
ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÚfiÛ‚·ÛË, ÛÙ¿ıÌ¢ÛË, ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ·ÈÛıËÙÈ΋. ¶ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ¶ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi, ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi. ŸÚ·Ì¿ Ì·˜ Ë ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ŸÚ·Ì¿ Ì·˜ Ô
øÚˆfi˜ ÙÔ˘ 2020.
* √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÿÛÎÔ˜ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘
London School of Economics (L.S.E.) Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜
M.B.A. ·fi ÙÔ ALBA Graduate Business School, Â›Ó·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÔÚ›·˜ ηʤ,
ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ¡¢, ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¡√.¢.∂. µfiÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·Ï¿ÌÔ˘.
ªÈÏ¿Ì ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ! Œ¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜!
°È· ÙÔÓ øÚˆfi ÙÔ˘ 2020
ÙÔ
∞fi 9
196
1 ¢ƒ√™π¡∏ 3, ™∫∞§∞ øƒø¶√À, ∆∏§.: 22950 38597
2 ¶∞∆∏™πø¡ 334, ¶∞∆∏™π∞, ∆∏§.: 210 2232051
3 π∞∫øµ∞∆ø¡ 33, ¶∞∆∏™π∞, ∆∏§.: 210 2021020
∞¶ƒπ§π√™ 2014
™E§I¢A 7
¢∏ª∏∆ƒπ√™
µ∂§∆∞¡πø∆∏™
¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ øÚˆÔ‡
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™ ™Àªµ√À§√™
øƒø¶√À ª∂ ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
«¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
£øª∞ ¢. ƒ√À™™∏
°∂øƒ°π√™ ¢∞µƒ∏™
∞°°∂§√™
Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À
¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ øÚˆÔ‡
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™
™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À
ª∂ ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™
™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À
«¢À¡∞ªπ∫∏ ¶√§π∆∂π∞»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
°πøƒ°√À °π∞™∏ª∞∫∏
ªπÃ∞§∏™ ¶√§ÀÃ√¡∏™
∂ÎÙÂψÓÈÛÙ‹˜
ª∂ ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
«¶ƒø∆∞ √ ¢∏ª√∆∏™»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
£øª∞ ƒ√À™™∏
E˘·ÁÁÂÏ›· πÁÓ. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
ÀÔ„‹ÊÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ øÚˆÔ‡
Ì ÙÔÓ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi
«¶ƒø∆∞ √
¢∏ª√∆∏™»
Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ
¢‹Ì·Ú¯Ô øÚˆÔ‡
ÙÔÓ £ˆÌ¿ ƒÔ‡ÛÛË
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™ ™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À ª∂ ∆√¡ ™À¡¢À∞™ª√
«¢À¡∞ªπ∫∏ ¶√§π∆∂π∞»
ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘
°πøƒ°√À °π∞™∏ª∞∫∏
Γεννήθηκα το 1978 και µεγάλωσα στα
Νέα Παλάτια Ωρωπού όπου έβγαλα και
το Σχολείο. Σπούδασα Νοµική στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης κι έχω
δύο µεταπτυχιακούς τίτλους της Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο
ποινικό δίκαιο και στις ∆ιεθνείς κι Ευρωπαϊκές σπουδές. Φέτος ολοκληρώνω το ∆ίπλωµα στις ∆ιαπραγµατεύσεις
της ΑΣΟΕΕ.
Είµαι δικηγόρος- µέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και διατηρώ δι-
κηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Είµαι
αναπληρωµατική ∆ηµοτική Σύµβουλος
Ωρωπού.
Στις εκλογές του Μαίου του 2014 συµµετέχω για δεύτερη φορά ως υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος µε τον Συνδυασµό «Πρώτα ο ∆ηµότης» - που αποτελείται από τα στελέχη του βασικού
κορµού της παλαιάς «Αυτοδιοικητικής
Συνεργασίας» µε νέες αξιόλογες συνεργασίες, και υποψήφιο ∆ήµαρχο τον
Θωµά Ρούσση.
™E§I¢A 8
∞¶ƒπ§π√™ 2014
°ÂÓÓ‹ıËη ÛÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979. ∫·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi
ÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·, ˙ˆ ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È. ∂›Ì·È ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË ŒÚÁˆÓ ÎÈ ∂ÚÁÔÙ·Í›ˆÓ. ø˜ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ¤¯ˆ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ·ÏÏ¿ ηÈ
ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∫·Ù¤¯ˆ ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
«∞¡∞¶∆À•π∞∫∏ ∞∫π¡∏∆ø¡». ∞fi ÙÔ 2003, ‰È·ÙËÚÒ ∆¯ÓÈÎfi °Ú·Ê›Ô, ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜ ∫·Ï¿ÌÔ˘ ∞ÙÙÈ΋˜, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÔ˘, ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË
ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ. ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰fiıËΠÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¡fïÓ
4014/2011 Î·È 4178/2013, ÁÈ· ÙË „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙË ¡ÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋
∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∂›Û˘, ¤¯ˆ ıËÙ‡ÛÂÈ ˆ˜ ∆¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜.
™ÙȘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫·Ï¿ÌÔ˘
Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ øÚˆÔ‡, Ì ÂͤÏÂÍ·Ó ¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ,
ÚÒÙÔ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋
ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ∫·Ï¿ÌÔ˘.
ø˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ô˘ ÙfiÛÔ Ï›Ô˘Ó ·fi
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·
Ô˘ η٤‚·Ï· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜
ÌÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫·Ï¿ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, „ËÊ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ øÚˆÔ‡ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘.
∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∞. ¢∂¢∂™
¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜
ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
√ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜, ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÏÈÙ›·...
O ¢‹ÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÂΉÈΛ! K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ÙÔ˘ ·ÚÓËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi. ™‹ÌÂÚ· Ì Âӈ̤Ó˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙË Ì¿¯Ë. H
ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· «ÛËÎÒÛÂÈ Ù· Ì·Ó›ÎÈ·» Î·È Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ¡· ÛÙԯ‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜
ÊÚ·ÁÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ·Ó·‚ÔϤ˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÙÚ¤ÓÔ...
O ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÔÈ Âӈ̤Ó˜ ÎÔÈӈӛ˜ fiÏ˘ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ì ٷ ›‰È· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó·
‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û fiÏ·, Ì ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ
̤۷ ·fi ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË, Ì ÊÈÏfiÙÈ̘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ì ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÚ¿Ì·Ù·,
Ô˘ ·˘Ùfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌÌ·¯fi ÙÔ˘ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ¯ˆÚ›˜ «¯ÚÒÌ·Ù·», ·Úˆ›‰Â˜ Î·È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ.
√ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù¤ÏÂȈÛÂ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜,
·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÚÔÛÙ¿
Ì·˜. ªÚÔÛÙ¿ fï˜ Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó Ù·¯ı› ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ‹ Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÙÚ·ÁÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÓıÏ›‚ÔÓÙ·È ÛÙ· ·‰ËÊ¿Á· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ◊ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÔÈ
ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜
Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ‹ ÎÔÏÏË̤ÓÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ ‰È·›ÚÂÛ˘.
√ ¢‹ÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂÓÂÚÁ‹˜ Û˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘, ÌÂ
Ì¿¯ÈÌË ‰È¿ıÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ «ÛÎȤ˜»,
Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ªÂ ›ڷ, Ô͢‰¤ÚÎÂÈ· ηÈ
ÙfiÏÌË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ ·˘ÙÈ¿ ÛÙȘ ™ÂÈÚ‹Ó˜ Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˘˜ ·fi ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜
ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·ı·Ú‹˜ Î·È ¤ÓÙÈÌ˘ ÚfiÙ·Û˘.
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÏÈÙ›· Î·È ·˘Ùfi
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, ̤۷ ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ «¢˘Ó·ÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›·» Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °È·ÛËÌ¿ÎË.
∞¡¢ƒ∂∞™ ª¶∞§√∫∞™
À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√∆π∫√™ ™Àªµ√À§√™ øƒø¶√À
ªÂ ÙËÓ «¢À¡∞ªπ∫∏ ¶√§π∆∂π∞»
Î·È ÙÔÓ °πøƒ°√ °π∞™∏ª∞∫∏
∆∂¡∆∂™
¡. ∆ƒπµ∂§§∞™
E›Ì·ÛÙ A¶OK§EI™TIK√π ∂π™∞°ø°∂π™ ∆∂¡∆√¶∞¡ø¡
ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ «MEHLER» ¿Ó¢ Ú·Ê‹˜ ¢. °ÂÚÌ·Ó›·˜.
ñ ∆∂¡∆∂™ ¶∞¡∆√™ ∆À¶√À
ñ ∂π™∞°√Àª∂ ∆√À™ ∞£∂∞∆√À™ ª∏Ã∞¡π™ª√À™ LLAZA
ª∂°∞§∂™ ∂À∫√§π∂™ ¶§∏ƒøª∏™
™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ̷˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: (210)2511323-2519153
(E›Ì·ÛÙ ÔÈÎÈÛÙ¤˜ KA§AMOY Î·È Û·˜ ÂÈÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ
Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· øÚˆÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË)
∂°°À∏™∏ ÁÈ· Ì·˜ ∏ ¶∂πƒ∞ 40 ∂∆ø¡
EÎıÂÛË ¶IN¢OY 51 - EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ MAIAN¢POY 123 ¡∂∞ ºπ§∞¢∂§º∂π∞ ∞∆∆π∫∏™
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
867 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content