(στο όνομα φοιτητή) [.pdf]

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1)
Ο
……………………………………
του
...........................,
κάτοικος
………………………, οδός ………………………., με Α.Φ.Μ ……………..
Δ.Ο.Υ. ………………….., ο οποίος χάριν συντομίας θα αποκαλείται στο εξής
«εκμισθωτής»,
2) Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στα Χανιά (Πλ. Αγ.
Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου), με την επωνυμία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ», με Α.Φ.Μ. 090034024 της Δ.Ο.Υ. (Α-Β) Χανίων, νομίμως
εκπροσωπούμενο κατά την υπογραφή του παρόντος από τον Πρύτανη, καθηγητή
Βασίλειο Διγαλάκη και
3) Ο/Η …………………………………………………….. φοιτητής της Σχολής
........................................
του
Πολυτεχνείου
Κρήτης,
με
Α.Φ.Μ.
………….….……..Δ.Ο.Υ. ............................, ο οποίος χάριν συντομίας θα
αποκαλείται στο εξής «μισθωτής»,
αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου
Κρήτης, που ελήφθη κατά τη 369 συνεδρίαση της 4-12-2013, αναφορικά με το
κατεπείγον πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος, που πληρούν τις
προϋποθέσεις, αλλά δεν θα διαμείνουν σε δωμάτιο στη φοιτητική εστία,
1
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω :
Άρθρο 1ο
Ο αφ’ ενός συμβαλλόμενος εκμισθωτής έχει στην αποκλειστική κυριότητα,
νομή και κατοχή του ένα ………………………. του ……΄ ορόφου μιας
οικοδομής, που κείται στην οδό …………………………., με καθαρή επιφάνεια
........ τ.μ. περίπου, απαρτιζόμενο από …………………………………………….
το οποίο έχει εκμισθώσει δυνάμει του με ημερομηνία ………………….. ιδιωτικού
συμφωνητικού
στον
μισθωτή,
που
υποβλήθηκε
στην
……….
ΔΟΥ…………………
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τη χρονική περίοδο από 1/11/2013 έως
31/1/2014, οπότε ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τη χρήση του μισθίου χωρίς
άλλη ειδοποίηση, υποχρεούμενος ατομικά σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε
ζημία που ο τελευταίος ήθελε τυχόν υποστεί εξαιτίας της μη έγκαιρης παράδοσης
του μισθίου.
Ρητά συμφωνείται ότι σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης δεν
επιτρέπεται και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια η για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου.
Άρθρο 3ο
Το μίσθωμα ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ευρώ (€ 180) μηνιαίως
συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και των κρατήσεων. Ο καθορισμός του
μισθώματος αυτού αναγνωρίζεται από τον εκμισθωτή ως εύλογος, απόλυτα
δίκαιος και σύμφωνος με τις παραμέτρους της αγοράς, της πρακτικής και των
2
συναλλακτικών ηθών, παραιτούμενος ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα από
οποιοδήποτε δικαίωμά του να επιδιώξει αύξηση του ύψους του μισθώματος καθ’
όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης για οποιοδήποτε λόγο και αιτία,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 178, 179 και 388 ΑΚ.
Το ως άνω μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως έως την .....η ημέρα του
επόμενου μηνός στο με αριθμό ............................ λογαριασμό που τηρεί ο
εκμισθωτής
επί
της
.....................
τράπεζας,
με
συνδικαιούχους
τους………………………………………………. με την έκδοση της σχετικής
αποδείξεως από μέρους του εκμισθωτή, η οποία θα προσκομίζεται στην αρμόδια
υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Πέραν του μισθώματος αυτού, το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν υπέχει καμία άλλη
οικονομική υποχρέωση έναντι τόσο του εκμισθωτή όσο και του μισθωτή, ο οποίος
(μισθωτής) βαρύνεται με την καταβολή των κοινόχρηστων δαπανών, των δαπανών
θέρμανσης, των δαπανών για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, του
νερού και των λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν τους μισθωτές αναλογικά σε
σχέση με το μίσθιο.
Άρθρο 4ο
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να διατηρεί ελεύθερο και κατάλληλο για
ενοικίαση το μίσθιο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Το μίσθιο τίθεται στη διάθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης για το χρονικό
διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας και διατίθεται περαιτέρω για
χρήση από τον συνυπογράφοντα φοιτητή ύστερα από έγγραφη εντολή και
υπόδειξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο έχει το πλήρες και αποκλειστικό
δικαίωμα να ορίζει το χρόνο διαμονής κάθε ενοίκου φοιτητή.
Άρθρο 5ο
3
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κάνει επιμελή χρήση του μισθίου και να
μην επιχειρεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή οποιαδήποτε
τροποποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και οποιεσδήποτε εσωτερικές ή
εξωτερικές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις του μισθίου. Ο εκμισθωτής έχει το
δικαίωμα ελέγχου του μίσθιο και του εξοπλισμού του κατόπιν έγκαιρης
ειδοποίησης του μισθωτή.
Ο φοιτητής που ζήτησε και στεγάστηκε κατά τρόπο που προβλέπει η παρούσα
σύμβαση είναι υποχρεωμένος να διαμένει στο μίσθιο, απαγορευομένης απόλυτα
της υπομίσθωσης ή της παραχώρησης της χρήσης του μισθίου σε τρίτο με
αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα. Φοιτητής που δεν διαμένει για οποιονδήποτε
λόγο στο μίσθιο, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον εκμισθωτή και το
Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο δύναται να παραχωρήσει το μίσθιο σε άλλο
φοιτητή έπειτα από σύναψη της σχετικής σύμβασης. Επίσης, ο εκμισθωτής
υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα το Πολυτεχνείο Κρήτης για την αποχώρηση
οποιουδήποτε φοιτητή από το μίσθιο ή για τη διαμονή στο μίσθιο άλλου ατόμου,
διαφορετικού του δικαιούχου, άλλως το Πολυτεχνείο Κρήτης ουδεμία υποχρέωση
έχει έναντι του εκμισθωτή για καταβολή του μισθώματος, εφόσον διαπιστωθεί
κάποιος
από
τους
ανωτέρω
λόγους.
Ρητά
συμφωνείται
μεταξύ
των
συμβαλλομένων μερών ότι ο μισθωτής δικαιούται, όπως φιλοξενήσει προσωρινά
συγγενικά – φιλικά του πρόσωπα στο μίσθιο.
Άρθρο 6ο
Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής
ζημιών και βλαβών στις εγκαταστάσεις του μισθίου ή στον εξοπλισμό του από την
παράδοση αυτού στο μισθωτή και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, για την
αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση υπέχει ο εκμισθωτής,
εφόσον αυτές οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση ή σε λόγο ανωτέρας βίας. Ο
4
μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του εκμισθωτή για κάθε βλάβη ή
φθορά του μισθίου, πέραν αυτών που δημιουργούνται εκ της συνήθους χρήσεως ή
από λόγο ανωτέρας βίας.
Ρητά συμφωνείται ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν θα φέρει έναντι τόσο του
εκμισθωτή όσο και έναντι του μισθωτή ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε θετική ή
αποθετική ζημία για φθορά ή βλάβη που θα προκληθεί από οποιαδήποτε αιτία ή
από ανωτέρα βία, πυρκαγιά ή από άλλο λόγο που δεν προβλέπεται ρητά στο
παρόν.
Άρθρο 7ο
Το Πολυτεχνείο Κρήτης δικαιούται, όπως προβεί σε μονομερή λύση της
σύμβασης με καταγγελία πριν από το συμφωνημένο χρόνο και χωρίς αποζημίωση
του εκμισθωτή για λόγους που επιβάλλουν οι ανάγκες του Ιδρύματος ή άλλοι
σοβαροί λόγοι (π.χ. εφόσον αποκτήσει άλλο χώρο στέγασης των φοιτητών του,
είτε ιδιόκτητο είτε προσφερόμενο με ευνοϊκότερους όρους), υποχρεούμενο όπως
ενημερώσει εγγράφως το μισθωτή δυο τουλάχιστον μήνες πριν από την
ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών λόγων η
λύση της σύμβασης μπορεί να είναι άμεση.
Ρητά συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η παρούσα
σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της ακώλυτης ροής των σχετικών πιστώσεων από
το Υπουργείο.
Άρθρο 8ο
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, αποκλειομένου οποιουδήποτε αποδεικτικού
μέσου.
Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης οποιουδήποτε
5
δικαιώματός του, μια φορά ή και επανειλημμένα, δεν σημαίνει παραίτηση από το
δικαίωμα αυτό.
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών από
την παρούσα σύμβαση αρμόδια κατά τόπο ορίζονται τα Δικαστήρια των Χανίων.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα,
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε καθ’ όλες τις διατάξεις της από τα συμβαλλόμενα
μέρη, υπογράφεται από αυτά, όπως ακολουθεί και ένα αντίγραφο αυτής θα
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ
..........................
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ
......................
6