Σύγκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διεύθυνση: 34400 Ψαχνά, Εύβοια
Τηλ. 2228099707, 2228099524
Fax: 2228099630
Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/320
Ψαχνά: 10-03-2014
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη Επιτροπής (Πίνακας αποδεκτών Α)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής
Προέδρους Τμημάτων
Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών
Πρυτάνεις/Προέδρους Α.Ε.Ι.
Δ.Υ. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Υποψήφιο
(Πίνακας αποδεκτών Β)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Θέμα: Σύγκληση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π.
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα
Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α’/24-11-1983), «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 2916 (ΦΕΚ 114/τ. Α′/11-06-2001), «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τα άρθρα 9, 10, 17, 18, 19 και 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011), «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 12 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/10-08-2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν,
συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
5. Το Π.Δ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ. Α΄/5-6-2013) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας-Ίδρυση Σχολής-Ίδρυση Τμήματος-Συγχώνευση Σχολών-Μετονομασία και
Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθμ. 1213/14-08-2013 κανονιστική απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1978/τ. Β΄/14-08-2013 με θέμα «Διαδικασία εκλογής και
εξέλιξης μελών Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011»
(πρακτικό Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 2/24-07-2013).
7. Την υπ' αριθ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/Β/17-3-11) με θέμα: Συνεδρίαση
συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με τηλεδιάσκεψη.
8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/43/17-01-2014 πράξη, του Διευθυντή της ΣΤΕΦ, συγκρότησης Ειδικής
Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».
9. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/47/17-01-2014 έγγραφο της ΣΤΕΦ με το οποίο ζητείται από την κ. Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου να υποδείξει τα ονόματα δύο καθηγητών ή ερευνητών για την αξιολόγηση
της υποψηφιότητας της.
10. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/48/17-01-2014 έγγραφο της ΣΤΕΦ με το οποίο ζητείται από τον κ. Σάββα
Αργυρόπουλο να υποδείξει τα ονόματα δύο καθηγητών ή ερευνητών για την αξιολόγηση της
υποψηφιότητας του.
11. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/49/17-01-2014 έγγραφο της ΣΤΕΦ με το οποίο ζητείται από τον κ. Αντώνιο
Αλεξίου να υποδείξει τα ονόματα δύο καθηγητών ή ερευνητών για την αξιολόγηση της
υποψηφιότητας του.
Σελίδα 1 από 3
12. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/55/20-01-2014 έγγραφο της κ. Ελένης - Αικατερίνης Λελίγκου με το οποίο
υποδεικνύει τα ονόματα δύο καθηγητών ή ερευνητών για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας
της.
13. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/70/21-01-2014 έγγραφο του κ. Αντωνίου Αλεξίου με το οποίο υποδεικνύει τα
ονόματα δύο καθηγητών ή ερευνητών για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας του.
14. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/71/22-01-2014 έγγραφο του κ. Σάββα Αργυρόπουλου με το οποίο
υποδεικνύει τα ονόματα δύο καθηγητών ή ερευνητών για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας
του.
15. Το υπ’ αριθμ. 1/24-01-2014 πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
Επιλογής ή Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».
16. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/130/31-01-14 απόσυρση υποψηφιότητας του κ. Αντωνίου Αλεξίου.
17. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/175/07-02-2014 εμπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης του κ. Ι. Αγγελόπουλου
που ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής (πρακτικό 1/24-01-2014).
18. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/194/11-02-2014 εμπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης του κ. Μ. Θεολόγου που
ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής (πρακτικό 1/24-01-2014).
19. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/234/18-02-2014 εμπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης του κ. Αθ. Σκόδρα που
ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής (πρακτικό 1/24-01-2014).
20. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/236/18-02-2014 εμπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης του κ. Δ. Τζοβάρα που
ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής (πρακτικό 1/24-01-2014).
21. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/309/06-03-2014 εμπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης του κ. Ε. Συκά που
ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής (πρακτικό 1/24-01-2014).
22. Την υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/310/06-03-2014 εμπρόθεσμη έκθεση αξιολόγησης του κ. Ν. Αντωνιάδη που
ορίστηκε στην 1η συνεδρίαση της επιτροπής (πρακτικό 1/24-01-2014).
23. Το υπ’ αριθμ. ΣΤΕΦ/316/07-03-2014 έγγραφο της ΣΤΕΦ με το οποίο διαβιβάζονται οι εκθέσεις
αξιολόγησης στα μέλη της επιτροπής και τους υποψηφίους.
Σας προσκαλούμε στη Χαλκίδα την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα Ελλάδας 13:00, στην Αίθουσα
Γ109 του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος, να παραβρεθείτε στην 2η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς
Επιτροπής Επιλογής ή Εξέλιξης για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών».
Σας υπενθυμίζω ότι οι φάκελοι υποψηφιοτήτων μαζί με τις αξιολογήσεις, βρίσκονται στην διεύθυνση
https://www.dropbox.com/sh/74qqs14x4lbvseh/X6ZYTD_bIq
Γραμματέας της συνεδρίασης ορίζεται η ορίζεται η κ. Μαρία Συριανού, Προϊσταμένη της Γραμματείας
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο
Μακρή, Διοικητικό Υπάλληλο της Γραμματείας του ίδιου τμήματος.
Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Οι υποψήφιοι παρίστανται στην αρχή της συνεδρίασης, εφόσον το επιθυμούν.
Τυχόν υπομνήματα από τους υποψηφίους κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον οκτώ
(8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής.
Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από τον κ. Ιωάννη Αλμαλιώτη, Διοικητικό Υπάλληλο του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας, τηλ. 2228099600, email: [email protected].
Ο Διευθυντής
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
Δημήτριος Μπαργιώτας
Σελίδα 2 από 3
Πίνακας Αποδεκτών Α
Τακτικά Μέλη Επιτροπής
1. Βολιώτης Σταμάτιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
2. Ζαχαριάδης Θεόδωρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
3. Χατζηευφραιμίδης Αντώνιος, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας
4. Καλύβας Δημήτριος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Πειραιά
5. Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Πατρών
6. Χαδέλλης Λουκάς, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
7. Συμεωνίδου Δήμητρα, Dept. of Computer Science and Electronic Engineering, University of BRISTOL
Πίνακας Αποδεκτών Β
Β.1 Αναπληρωματικά μέλη επιτροπής
1. Λάμψας Πέτρος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
2. Βαρζάκας Παναγιώτης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
3. Κοντογεώργος Αθανάσιος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας
4. Παπατσώρης Αναστάσιος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας
5. Χριστοδουλάκης Σταύρος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
6. Λιάβας Αθανάσιος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης
7. Ζέρβας Μιχάλης, Dept. of Electronics and Computer Science, University of Southampton
Β.2 Πρόεδροι Τμημάτων
1. Βολιώτης Σταμάτιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
2. Αυλωνίτης Δημήτριος, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας
3. Βασιλειάδης Σάββας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Πειραιά
4. Γιαννακόπουλος Γαβριήλ, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Πατρών
5. Πουλάκης Νικόλαος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
6. Andrew Nix, Dept. of Εlectrical and Εlectronic Εngineering, University of BRISTOL
7. Λάμψας Πέτρος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
8. Τσώνος Χρήστος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
9. Δόλλας Απόστολος, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,, Πολυτεχνείο Κρήτης
10. Professor Sir David Payne, Dept. of Electronics and Computer Science, Director of the Optoelectronics Research Centre,
University of Southampton
Β.3 Κοσμήτορες/Διευθυντές Σχολών
1. Μπαργιώτας Δημήτριος, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
2. Ραγκούση Μαρία, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Πειραιά
3. Ανυφαντής Νικόλαος, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
4. Καθρέπτας Νικόλαος, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Δυτικής. Ελλάδας
Β.4 Πρυτάνεις/Προέδροι ΑΕΙ
1. Αναστασίου Κωνσταντίνος, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
2. Βρυζίδης Λάζαρος, ΤΕΙ Πειραιά
3. Παναγιωτάκης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πατρών
4. Καπλάνης Σωκράτης, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας
5. Nishan Canagarajah, University of BRISTOL
6. Διγαλάκης Βασίλης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Β.5. Διοικητικοί Υπάλληλοι ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
1. Αλμαλιώτης Ιωάννης, Διοικητικός Υπάλληλος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
2. Συριανού Μαρία, Διοικητική Υπάλληλος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
3. Μακρής Νικόλαος, Διοικητικός Υπάλληλος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
4. Χαρίκλεια Κυριάκου, Διοικητική Υπάλληλος, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
5. Μπουραντά Σοφία, Διοικητική Υπάλληλος, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Β.6. Υποψήφιοι
1. Αργυρόπουλος Σάββας
2.
Λελίγκου Ελένη – Αικατερίνη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας
Σελίδα 3 από 3