click εδώ

Åùò êáé
-58%
ëéãüôåñç åíÝñãåéá ãéá èÝñìáíóç/øýîç
TéìïêáôÜëïãïò 2011
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
Óåë.
1. Θερμομόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας
1.1 Θερμομονωτικά Υλικά
1.2 Υλικά Επικόλλησης Θερμομονωτικών Πλακών
1.3 Σοβάδες - Αστάρια
1.3.1 Ακρυλικοί Σοβάδες
1.3.2 Σιλικονούχοι Σοβάδες
1.3.3 Τσιμεντοειδείς Σοβάδες
1.3.4 Αστάρια
1.4 Ειδικά - βοηθητικά υλικά
1.5 Συνδεδεμένα υλικά
3
4
4
4
6
7
7
8
13
2. Θερμομόνωση Ταράτσας
2.1 Θερμομονωτικά Υλικά
2.2 Συνδεδεμένα Υλικά
14
14
3. Θερμομονωτικά Κουφώματα
3.1 Πλαίσια Παραθύρων
3.2 Υαλοπίνακες
15
16
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
1.1 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
XENERGY IB-SL
Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης νέας γενιάς
XENERGY IB-SL. Διατίθενται σε πάχη 30, 40, 50, 60 και 70 mm.
XENERGY LB
Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένη πολυστερίνη νέας γενιάς
πάχους 10 και 20 mm για τις εσωτερικές επιφάνειες των
δομικών ανοιγμάτων (λαμπάδες) και δημιουργία σκοτιών.
Διαστάσεις: 1050 x 600 mm.
Τύπος: XENERGY LB 1050 x 600 x 10 mm.
Τύπος: XENERGY LB 1050 x 600 x 20 mm.
ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
Προφίλ από εξηλασμένη πολυστερίνη νέας γενιάς πάχους 30,
40, 50, 60 και 70 mm, για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης
στις γωνίες των κτιρίων.
Τύπος: BSK 30 GX
Τύπος: BSK 40 GX
Τύπος: BSK 50 GX
Τύπος: BSK 60 GX
Τύπος: BSK 70 GX
ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
Προφίλ από εξηλασμένη πολυστερίνη νέας γενιάς πάχους 30,
40, 50, 60 και 70 mm, για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης
στις ακμές των δομικών ανοιγμάτων.
Τύπος: BSP 30 GX
Τύπος: BSP 40 GX
Τύπος: BSP 50 GX
Τύπος: BSP 60 GX
Τύπος: BSP 70 GX
STYROFOAM IB-SL
(150 x 75 x 30 mm) μήκους 60 cm
(160 x 85 x 40 mm) μήκους 60 cm
(170 x 85 x 50 mm) μήκους 60 cm
(170 x 85 x 60 mm) μήκους 60 cm
(170 x 85 x 70 mm) μήκους 60 cm
(140 x 85 x 30 mm) μήκους 60cm
(150 x 85 x 40 mm) μήκους 60cm
(160 x 85 x 50 mm) μήκους 60cm
(160 x 85 x 60 mm) μήκους 60cm
(140 x 85 x 70 mm) μήκους 60cm
Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης
STYROFOAM IB-SL. Διατίθενται σε πάχη 30, 40, 50, 60 και
70 mm.
Διαστάσεις πλακών: 1250 x 600 mm.
STYROFOAM-LB
Βοηθητικά τεμάχια από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 10 και
20 mm για τις εσωτερικές επιφάνειες των δομικών ανοιγμάτων
(λαμπάδες) και δημιουργία σκοτιών.
EYPΩ
/ ΣΥΣΚ.
m2
m2
m2
m2
m2
8,30
10,00
12,50
14,50
16,30
87,15
75,00
75,00
76,13
73,35
2
10 mm m
2
20 mm m
3,80
6,80
57,46
51,41
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
2,85
3,20
4,05
4,50
5,00
91,20
76,80
81,00
90,00
90,00
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
2,40
2,45
2,80
3,20
3,65
72,00
63,70
72,80
70,40
65,70
m2
m2
m2
m2
m2
7,70
9,20
11,60
13,80
15,20
80,85
69,00
69,60
72,45
68,40
2
10 mm m
2
20 mm m
3,50
6,30
52,92
47,63
Δέμα
10,50 m2
7,50 m2
6,00 m2
5,25 m2
4,50 m2
Διαστάσεις πλακών: 1250 x 600 mm.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ ΠΑΧΟΣ Μ.Μ.
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Δέμα
15,12 m2
7,56 m2
Δέμα
32 τεμ.
24 τεμ.
20 τεμ.
20 τεμ.
18 τεμ.
Δέμα
30 τεμ.
26 τεμ.
26 τεμ.
22 τεμ.
18 τεμ.
Δέμα
10,50 m2
7,50 m2
6,00 m2
5,25 m2
4,50 m2
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Δέμα
Διαστάσεις: 1050 x 600 mm.
Τύπος: STYROFOAM LB 1050 x 600 x 10 mm.
Τύπος: STYROFOAM LB 1050 x 600 x 20 mm.
3
15,12 m2
7,56 m2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
Προφίλ από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30, 40, 50, 60 και
70 mm, για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις γωνίες των
κτιρίων.
Τύπος: BSK 30 G
Τύπος: BSK 40 G
Τύπος: BSK 50 G
Τύπος: BSK 60 G
Τύπος: BSK 70 G
ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
EYPΩ
/ ΣΥΣΚ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
2,30
2,55
3,85
4,30
4,75
73,60
61,20
77,00
86,00
85,50
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
2,20
2,35
2,65
3,00
3,40
66,00
61,10
68,90
66,00
61,20
Δέμα
(150 x 75 x 30 mm) μήκους 60 cm
(160 x 85 x 40 mm) μήκους 60 cm
(170 x 85 x 50 mm) μήκους 60 cm
(170 x 85 x 60 mm) μήκους 60 cm
(170 x 85 x 70 mm) μήκους 60 cm
32 τεμ.
24 τεμ.
20 τεμ.
20 τεμ.
18 τεμ.
Δέμα
Προφίλ από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 30, 40, 50, 60
και 70 mm, για τη διαμόρφωση της θερμομόνωσης στις ακμές
των δομικών ανοιγμάτων.
Τύπος: BSP 30 G
Τύπος: BSP 40 G
Τύπος: BSP 50 G
Τύπος: BSP 60 G
Τύπος: BSP 70 G
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ ΠΑΧΟΣ Μ.Μ.
ΠΡΟΪΟΝ
(140 x 85 x 30 mm) μήκους 60 cm
(150 x 85 x 40 mm) μήκους 60 cm
(160 x 85 x 50 mm) μήκους 60 cm
(160 x 85 x 60 mm) μήκους 60 cm
(140 x 85 x 70 mm) μήκους 60 cm
30 τεμ.
26 τεμ.
26 τεμ.
22 τεμ.
18 τεμ.
1.2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
KELYFOS THERMO
Ινοπλισμένη, ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. Έχει μεγάλο
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με
τους σοβάδες KELYFOS FINE/DECOR, KELYFOS ACRYL
FINE/DECOR και KELYFOS SILICONE FINE/DECOR στο σύστημα
KELYFOS, για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών. Κατάλληλη
για την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών του συστήματος
KELYFOS στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων. Επιπλέον, οπλισμένη
με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των
θερμομονωτικών πλακών του συστήματος KELYFOS και αποτελεί
έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για το σοβά που θα ακολουθήσει.
Απόχρωση: λευκή.
2
Κατανάλωση: Ως κόλλα: 2,0-4,0 kg/m .
Ως οπλισμένο κονίαμα: περίπου 1,5 kg/m2/mm.
25 kg
54
0,63/kg
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
Ινοπλισμένη κόλλα και
υλικό σπατουλαρίσματος
θερμομονωτικών πλακών
ΕΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
15,75
1.3 ΣΟΒΑΔΕΣ - ΑΣΤΑΡΙΑ
1.3.1 ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
KELYFOS GRANIT
Áêñõëéêü, ðáóôþäåò åðß÷ñéóìá åìöÜíéóçò
ãñáíßôç. ×ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
Ýã÷ñùìùí, õäáôáðùèçôéêþí åðé÷ñéóìÜôùí
ìéêñïý ðÜ÷ïõò ìå áäñÞ äéáêïóìçôéêÞ ìïñöÞ.
Åöáñìüæåôáé åðÜíù óå üëá ôá ïéêïäïìéêÜ
õëéêÜ, üðùò óïâÜò, óêõñüäåìá,
ôóéìåíôïóáíßäåò, ãõøïóáíßäåò êëð. Σε
συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS
THERMO χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS
για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.
Áðï÷ñþóåéò: 10 åðéëåãìÝíåò (÷ñùìáôïëüãéï
MARMOCRYL GRANIT).
ÊáôáíÜëùóç: Ðåñßðïõ 1,8 kg/m2/mm.
Ðñïôåéíüìåíï ðÜ÷ïò åöáñìïãÞò:
Ðåñßðïõ 2 mm.
Áêñõëéêü, ðáóôþäåò
åðß÷ñéóìá åìöÜíéóçò
ãñáíßôç
4
G 110
G 160
G 220
G 270
G 330
G 380
G 440
G 490
G 550
G 600
ΣΥΣΚ.
25 kg
24
3,73/kg
2,92
3,20
3,44
3,26
3,23
3,21
2,99
3,20
3,14
ΕΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
93,25
73,00
80,00
86,00
81,50
80,75
80,25
74,75
80,00
78,50
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.3 ΣΟΒΑΔΕΣ - ΑΣΤΑΡΙΑ
1.3.1 ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
KELYFOS ACRYL
FINE
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
Έτοιμος προς χρήση,
ακρυλικός, έγχρωμος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Λεία επιφάνεια.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός
σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση
και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη
υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617.
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους
με λεία μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα
οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα,
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
Σε συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα
KELYFOS THERMO χρησιμοποιείται στο
σύστημα KELYFOS για την εξωτερική
θερμομόνωση κατοικιών.
Αποχρώσεις: λευκό και 305 επιλεγμένες
αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη
ποσότητα 150 kg).
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
ΛΕΥΚΟ
25 kg
24
1,82/kg
45,50
Άλλες
αποχρώσεις
25 kg
24
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ΛΕΥΚΟ
5 kg
60
2,00/kg
10,00
Άλλες
αποχρώσεις
5 kg
60
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ΛΕΥΚΟ
25 kg
24
1,73/kg
43,25
Άλλες
αποχρώσεις
25 kg
24
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ΕΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Τύποι - Κατανάλωση:
KELYFOS ACRYL Fine 1 mm:
Περίπου 1,8 kg/m2.
KELYFOS ACRYL Fine 1,5 mm:
Περίπου 2,7 kg/m2.
KELYFOS ACRYL Fine 2 mm:
Περίπου 3,2 kg/m2.
*Η συσκευασία των 5 kg διατίθεται μόνο στο
KELYFOS ACRYL Fine 1,5 mm.
KELYFOS ACRYL
DECOR
2 mm
3 mm
Έτοιμος προς χρήση,
ακρυλικός, έγχρωμος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Αδρή επιφάνεια.
Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός
σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση
και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη
υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617.
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους
με αδρή-διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται
επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως
σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,
γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με την
ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS THERMO
χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την
εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.
Αποχρώσεις: λευκό και 305 επιλεγμένες
αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη
ποσότητα 150 kg).
Τύποι - Κατανάλωση:
KELYFOS ACRYL Decor 2 mm:
Περίπου 2,3 kg/m2.
KELYFOS ACRYL Decor 3 mm:
Περίπου 3,5 kg/m2.
5
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.3 ΣΟΒΑΔΕΣ - ΑΣΤΑΡΙΑ
1.3.2 ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ/ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΚ.
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
KELYFOS SILICONE
Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σιλικονούχος
σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση
και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη
υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617.
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους
με λεία μορφή. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα
οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα,
τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κλπ., σε
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Σε
συνδυασμό με την ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS
THERMO χρησιμοποιείται στο σύστημα
KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση
κατοικιών.
ΛΕΥΚΟ
25 kg
24
2,19/kg
54,75
Άλλες
αποχρώσεις
25 kg
24
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ΛΕΥΚΟ
25 kg
24
2,09/kg
52,25
Άλλες
αποχρώσεις
25 kg
24
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
FINE
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
Έτοιμος προς χρήση,
σιλικονούχος, έγχρωμος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Λεία επιφάνεια.
ΕΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Αποχρώσεις: λευκό και 305 επιλεγμένες
αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη
ποσότητα 150 kg).
Τύποι - Κατανάλωση:
KELYFOS SILICONE Fine 1 mm:
Περίπου 1,8 kg/m2.
KELYFOS SILICONE Fine 1,5 mm:
Περίπου 2,7 kg/m2.
KELYFOS SILICONE Fine 2 mm:
Περίπου 3,2 kg/m2.
KELYFOS SILICONE
DECOR
2 mm
3 mm
Έτοιμος προς χρήση,
σιλικονούχος, έγχρωμος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Αδρή επιφάνεια.
Παστώδης, έτοιμος προς χρήση, σιλικονούχος
σοβάς. Χαρακτηρίζεται από άριστη πρόσφυση
και υψηλή ελαστικότητα. Προσφέρει πλήρη
υδαταπωθητικότητα κατά DIN 52617.
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή
υδαταπωθητικών επιχρισμάτων μικρού πάχους
με αδρή-διακοσμητική μορφή. Εφαρμόζεται
επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως
σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες,
γυψοσανίδες κλπ., σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με την
ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS THERMO
χρησιμοποιείται στο σύστημα KELYFOS για την
εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.
Αποχρώσεις: λευκό και 305 επιλεγμένες
αποχρώσεις (χρωματολόγιο NCS). Άλλες
αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη
ποσότητα 150 kg).
Τύποι - Κατανάλωση:
KELYFOS SILICONE Decor 2 mm:
Περίπου 2,3 kg/m2.
KELYFOS SILICONE Decor 3 mm:
Περίπου 3,5 kg/m2.
6
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.3.3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΙΣ ΣΟΒΑΔΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS FINE
Έγχρωμος, ρητινούχος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Λεία επιφάνεια
KELYFOS DECOR
Έγχρωμος, ρητινούχος,
υδαταπωθητικός σοβάς.
Αδρή επιφάνεια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Έτοιμος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Η χρήση του
απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Κατάλληλος για την
διαμόρφωση λείων επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες
απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την
ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS THERMO χρησιμοποιείται στο
σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.
Aποχρώσεις: λευκό και 7 σταθερές αποχρώσεις.
Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα
6.000 kg).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Λευκό
25 kg
Aποχρώσεις
χρωμ/γίου
25 kg
Άλλες
αποχρώσεις
25 kg
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
54
0,32/kg
8,00
54
0,35
8,75
54
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
54
0,33/kg
8,25
54
0,36
9,00
54
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ÁíÜëïãá
ôçí
áðü÷ñ.
ΕΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Κατανάλωση:
Περίπου 4,0 kg/m2/3mm.
Έτοιμος, ρητινούχος, υδαταπωθητικός σοβάς. Η χρήση του
απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Κατάλληλος για την
διαμόρφωση αδρών επιφανειών, σε υποστρώματα με ιδιαίτερες
απαιτήσεις ελαστικότητας και πρόσφυσης. Σε συνδυασμό με την
ινοπλισμένη κόλλα KELYFOS THERMO χρησιμοποιείται στο
σύστημα KELYFOS για την εξωτερική θερμομόνωση κατοικιών.
Aποχρώσεις: λευκό και 7 σταθερές αποχρώσεις.
Άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας (ελάχιστη ποσότητα
6.000 kg).
Λευκό
25 kg
Aποχρώσεις
χρωμ/γίου
25 kg
Άλλες
αποχρώσεις
25 kg
Κατανάλωση:
Περίπου 4,5 kg/m2/3mm.
1.3.4 ΑΣΤΑΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS PRIMER
Υψηλής ποιότητας
ακρυλικό αστάρι νερού
KELYFOS SILICONE
PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης
σιλικονούχων σοβάδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υψηλής διεισδυτικότητας ακρυλικό αστάρι νερού. Αποτελεί το
ιδανικό αστάρι για τους ακρυλικούς παστώδεις σοβάδες
KELYFOS ACRYL FINE/DECOR.
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση:
100-200 g/m2.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
20 kg
10 kg
5 kg
39
36
72
2,75/kg
2,80
3,30
55,00
28,00
16,50
20 kg
10 kg
5 kg
39
36
72
4,70/kg
4,73
5,35
94,00
47,30
26,75
H συσκευασία των 10kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί
να χρωματιστεί στις μηχανές χρωματισμού Color System στις
περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με
ακρυλικό σοβά βάσεως D και TR.
Σιλικονούχα ακρυλική διασπορά, η οποία εφαρμοζόμενη σε
πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές των
σιλικονούχων σοβάδων KELYFOS SILICONE FINE/DECOR.
Απόχρωση: λευκό.
Κατανάλωση:
100-200 g/m2.
H συσκευασία των 10kg είναι σε πλαστικό δοχείο για να μπορεί
να χρωματιστεί στις μηχανές χρωματισμού Color System στις
περιπτώσεις όπου το αστάρι πρόκειται να επικαλυφθεί με
σιλικονούχο σοβά βάσεως D και TR.
7
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.4 ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ KELYFOS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Υαλόπλεγμα 160 gr/m2 για την καθολική ενίσχυση της κόλλας
KELYFOS THERMO κατά την επικάλυψη των θερμομονωτικών
πλακών STYROFOAM IB-SL.
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Ρολό
50 m2
(1 m x 50 m)
m2
1,32
66,00
Δέμα
50 τεμ.
m
1,30
162,50
Ρολό σε κουτί
25 m
m
2,38
59,50
Δέμα
10 τεμ.
m
4,00
100,00
Κουτί
25 τεμ.
40 τεμ.
τεμ.
τεμ.
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm.
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC
ΣΤΑΘΕΡΟ
Σταθερό ανισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την
ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών καθώς και των ακμών δομικών
ανοιγμάτων.
Διάσταση: 100 x 150 mm.
Μήκος: 2,50 m.
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC
ΕΥΚΑΜΠΤΟ
Εύκαμπτο ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα για την
ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών.
Διάσταση: 125 x 125 mm.
Μήκος: 25 m.
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC
ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ
Σταθερό ισοσκελές γωνιόκρανο PVC με υαλόπλεγμα και
διαμορφωμένο νεροσταλάκτη.
Διάσταση: 130 x 130 mm.
Μήκος: 2,50 m.
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο υαλοπλέγματος για την τοπική
ενίσχυση των γωνιών των δομικών ανοιγμάτων.
Άνοιγμα καρέ: 4,0 x 4,0 mm.
8
4,40
4,40
110,00
176,00
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.4 ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
3,00
3,00
3,20
3,20
3,40
3,40
3,60
3,60
3,80
3,80
75,00
150,00
80,00
160,00
85,00
170,00
90,00
180,00
95,00
190,00
Κουτί
Σακούλα
14,00
6,20
14,00
6,20
100 τεμ.
Σακούλα
200 τεμ.
Κουτί
10,00
12,00
13,00
14,50
17,00
25,00
34,45
10,00
12,00
13,00
14,50
17,00
25,00
34,45
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Μεταλλικός οδηγός στήριξης με νεροσταλάκτη για την
τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών
STYROFOAM IB-SL στη βάση της κατασκευής.
Δέμα
Διαστάσεις οδηγού:
Πλάτος: 30 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 30 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 40 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 40 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 50 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 50 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 60 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 60 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 70 mm. Μήκος: 2,50 m.
Πλάτος: 70 mm. Μήκος: 2,50 m.
ΒΥΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΒΥΣΜΑΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ
10 τεμ.
20 τεμ.
10 τεμ.
20 τεμ.
10 τεμ.
20 τεμ.
10 τεμ.
20 τεμ.
10 τεμ.
20 τεμ.
Πλαστικά βύσματα με βίδες για τη στερέωση του μεταλλικού
οδηγού στήριξης των θερμομονωτικών πλακών STYROFOAM IBSL.
Τύπος: KLF12007 καρφωτό για σκυρόδεμα (Μ8x60).
Τύπος: KLF12107 βιδωτό για τούβλα (Μ5x60).
Κουτί ή σακούλα
Πλαστικά τεμάχια για την πλήρωση κενών μεταξύ τοίχου και
οδηγού στήριξης στα σημεία στερέωσής του.
Τύπος: KLF300003 πάχους 3 mm.
Τύπος: KLF300005 πάχους 5 mm.
Τύπος: KLF300008 πάχους 8 mm.
Τύπος: KLF300010 πάχους 10 mm.
Τύπος: KLF300015 πάχους 15 mm.
Τύπος: KLF300030 πάχους 30 mm.
Τύπος: KLF3000ΔΠ διάφορα πάχη.
Κουτί ή σακούλα
Βύσματα KELYFOS για τη μηχανική στερέωση των
θερμομονωτικών πλακών STYROFOAM IB-SL.
100 τεμ.
100 τεμ.
Κουτί
Τύπος: KELYFOS IDK-T 8/60 x 95 πλαστική καρφίδα.
Τύπος: KELYFOS IDK-T 8/60 x 115 πλαστική καρφίδα.
Τύπος: KELYFOS IDK-T 8/60 x 135 πλαστική καρφίδα.
Τύπος: KELYFOS TID-T 8/60 x 95 μεταλική καρφίδα.
Τύπος: KELYFOS TID-T 8/60 x 115 μεταλική καρφίδα.
Τύπος: KELYFOS TID-T 8/60 x 135 μεταλική καρφίδα.
200 τεμ.
κουτί
46,40
51,75
56,50
86,40
91,20
110,60
46,40
51,75
56,50
86,40
91,20
110,60
Πλαστική φρέζα για τη διαμόρφωση πατούρας στις
θερμομονωτικές πλάκες STYROFOAM IB-SL για τον εγκιβωτισμό
των βυσμάτων στήριξης.
Τεμάχιο
Τεμάχιο
18,00
18,00
9
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.4 ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΪΟΝ
METAΛΛΙΚΗ ΦΡΕΖΑ
ΑΝTAΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ
ΦΡΕΖΑΣ
Μεταλλική φρέζα κοπής Φ70mm για τη διαμόρφωση πατούρας
στις θερμομονωτικές πλάκες STYROFOAM IB-SL για τον
εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Τεμάχιο
Υαλόπλεγμα με ειδική διαμόρφωση για εύκολη δημιουργία
σκοτιών, μήκους 2m.
Τραπεζοειδούς μορφής (30/20/17 και 37/20/17 mm)
Τριγωνικής μορφής (30/0/17 mm)
ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΚΟΤΙΩΝ
* Το
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Τεμάχιο 120,00
120,00
Τεμ.
60,00
300,00
m
m
3,00
3,00
60,00
60,00
Ανταλλακτικό μαχαίρι μεταλλικής φρέζας Φ70mm για τη
διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες STYROFOAM
IB-SL για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.
5 Τεμ.
ΠΛΕΓΜΑ ΣΚΟΤΙΑΣ
Μ.Μ.
Υαλόπλεγμα με ειδική διαμόρφωση για δημιουργία σκοτιών σε
γωνίες κτιρίων.
Δέμα
10 τεμ.
10 τεμ.
Δέμα
Τραπεζοειδούς μορφής (30/20/17 & 37/20/17 mm)
10 τεμ.
Τεμ.
9,60
96,00
ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΟΤΙΑΣ
PVC
Προφίλ σκληρού PVC για δημιουργία διακοσμητικών σκοτιών,
μήκους 2,5m με υποδοχές για αγκύρωση της κόλλας
(32/30/23).
Δέμα
10 τεμ.
m
2,10
52,50
ΜΥΣΤΡΙ
ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ
Ειδικό μυστρί για σοβάτισμα σκοτιών. Η συσκευασία περιέχει 3
ανταλλακτικά προφίλ για 2 μεγέθη τραπεζοειδούς και ένα
μέγεθος τριγωνικής σκοτίας.
Τεμάχιο
Τεμάχιο
95,00
95,00
σημαίνει ότι δεν τηρούνται σε απόθεμα.
10
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.4 ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
m
4,10
295,20
30 τεμ.
m
2,80
201,60
10 τεμ.
m
13,00
312,00
Προφίλ μήκους 2,5m από PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα και με
ενδιάμεσο εύκαμπτο PVC για χρήση σε αρμούς διαστολής.
Παραλαμβάνει συστολοδιαστολές από 10-30 mm.
25 τεμ.
m
12,50
781,25
ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC
ΜΕ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΑΚΜΕΣ
Γωνιόκρανο PVC μήκους 2,5m με αντιαλκαλικό υαλόπλέγμα 8 x
12 cm για καμπύλες ακμές.
50 τεμ.
m
3,70
462,50
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ
Πλαστικό εργαλείο κοπής για υποδοχή εξαρτήματος ανάρτησης
πριζών. Διάμετρος κοπής 68 mm, βάθος κοπής 65 mm.
Τεμάχιο
Τεμάχιο
37,00
37,00
Βύσμα ανάρτησης μικρών φορτίων έως 5 kg /βύσμα. Βάθος
αγκύρωσης μέσα στο θερμομονωτικό υλικό 5 cm.
Σακούλα
10 τεμ.
Τεμ.
0,82
8,20
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Μ.Μ.
Τύπος: Για συστολές - διαστολές από -2 έως +2 mm.
Υλικό απόσβεσης κραδασμών: μαλακό PVC.
Τύπος: Για συστολές - διαστολές από -2 έως +2 mm.
Υλικό απόσβεσης κραδασμών: αφρώδης ταινία.
Τύπος: Για συστολές - διαστολές από -4 έως +4 mm.
Υλικό απόσβεσης κραδασμών: αφρώδης ταινία.
30 τεμ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΟΦΙΛ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
ΒΥΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
* Το
Ειδικό προφίλ μήκους 2,4m με υαλόπλεγμα και αυτοκόλλητη
ταινία που παραλαμβάνει συστολές - διαστολές στις ακμές των
κουφωμάτων για την αποφυγή ρηγματώσεων.
σημαίνει ότι δεν τηρούνται σε απόθεμα.
11
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.4 ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Δίσκος ανάρτησης σκληρού πολυπροπυλενίου για μεσαία φορτία
έως 10 kg (Διάμετρος 90 mm και πάχος 10 mm) - Ωφέλιμη
διάμετρος ανάρτησης 70 mm.
20 τεμ.
Τεμ.
4,90
98,00
Eξάρτημα κοπής για υποδοχή του δίσκου μεσαίων φορτίων
(Διάμετρος κοπής 90 mm και βάθος κοπής 10 mm).
Τεμάχιο
Τεμάχιο
29,00
29,00
Διάμετρος κυλίνδρου 90 mm, ύψος 60 mm. Ωφέλιμη διάμετρος
ανάρτησης φορτίου 50 mm
Τεμάχιο
Τεμ.
19,00
19,00
Διάμετρος κυλίνδρου 125mm, ύψος 60 mm. Ωφέλιμη διάμετρος
ανάρτησης φορτίου 85 mm
Τεμάχιο
Τεμ.
29,00
29,00
Σετ
Σετ
175,00
175,00
Σετ
Σετ
180,00
180,00
10 τεμ.
Τεμ.
6,40
64,00
EΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΔΙΣΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΦΟΡΤΙΩΝ
KΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Κύλινδρος σκληρού πολυαιθυλενίου για φορτία έως 40 kg /
κύλινδρο. Η ανάρτηση του κυλίνδρου γίνεται στο υφιστάμενο
υπόστρωμα (μπετόν, τούβλο κλπ).
Σετ κοπής της πολυστερίνης για εφαρμογή του κυλίνδρου
σκληρού πολυαιθυλενίου.
Διαμέτρου 90 mm για ανάρτηση μεγάλων φορτίων.
Το κάθε σετ περιλαμβάνει: Αποστάτη για κοπές βάθους έως 200
mm - Δακτύλιο ρύθμισης με κλειδί - Οδηγό κοπής - Δίσκο κοπής.
Διαμέτρου 125 mm για ανάρτηση μεγάλων φορτίων.
Το κάθε σετ περιλαμβάνει: Αποστάτη για κοπές βάθους έως 200
mm - Δακτύλιο ρύθμισης με κλειδί - Οδηγό κοπής - Δίσκο κοπής.
EΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΠΡΙΖΩΝ
* Το
Kυλινδρικό εξάρτημα από αυτοσβενόμενο πολυαμίδιο με
κυλινδρική εσοχή. Διάμετρος εσοχής 65 mm, εξωτερική
διάμετρος εξαρτήματος 105 mm, συνολικό βάθος 65 mm.
σημαίνει ότι δεν τηρούνται σε απόθεμα.
12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
1.4 ΕΙΔΙΚΑ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
KELYFOS A-PROFILES
Τα Kelyfos A-Profiles είναι διακοσμητικά αρχιτεκτονικά προφίλ
που εφαρμόζονται σε παλαιά ή νέα κτίρια και συνεργάζονται
άψογα με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos.
Τα προφίλ καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική ανάγκη. Απο
νεοκλασσικό σχεδιασμό σε νέα κτίρια, μέχρι την απομίμηση
προσόψεων σε διατηρητέα κτίρια. Τώρα υπάρχει ελευθερία
σχεδιασμού που συνεργάζεται άψογα με τα πλεονεκτήματα της
εξωτερικής θερμομόνωσης.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από δεκάδες έτοιμα προφίλ
(κυμάτια), κλείδες η και κατά παραγγελία διατομές στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις κάθε εργου.
Τα Kelyfos A-profiles, κατασκευάζονται από μονομπλόκ,
εξηλασμένης πολυστερίνης DOW, με επικάλυψη επιχρίσματος
ακρυλικής βάσης, ανθεκτικό σε ρηγματώσεις και εισροή υδάτων,
τα οποία επιδέχονται τελική βαφή.
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Aνάλογα το προφίλ
1.5 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΪΟΝ
FLEX PU-40
Πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού χωρίς διαλύτες.
Χρησιμοποιείται για σφράγιση και συγκόλληση των σημείων
συναρμογής (τελειώματα) του συστήματος KELYFOS με την
υπάρχουσα κατασκευή.
Αποχρώσεις: λευκή, γκρι, καφέ.
Πολυουρεθανική
σφραγιστική και
συγκολλητική μαστίχη
GREAT STUFF PRO
Για σφράγιση πιθανών κενών που δημιουργούνται μεταξύ των
πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.
Αφρός πολυουρεθάνης
* Το
σημαίνει ότι δεν τηρούνται σε απόθεμα.
13
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
Μ.Μ.
Ëïõêάνικο
600 ml
20 Tεμ. / Kιβ.
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
βλ. τιμοκατάλογo
isomat
Öýóιγγα
310 ml
12 Tεμ. / Kιβ.
Τεμάχιο
Öýóιγγα
750 ml
12 Tεμ. / Kιβ.
Τεμάχιο
4,60
4,60
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
2.1 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS ROOF TILE
XENERGY
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
20,16 m2
20,16 m2
17,28 m2
15,84 m2
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
m2
m2
m2
m2
35,20
37,95
39,60
41,25
709,63
765,07
684,29
653,40
20,16 m2
17,28 m2
14,40 m2
m2
m2
m2
35,20
38,50
41,80
709,63
665,28
601,92
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
Ãêñé
33 kg
(A+B)
54 (A)
54 (B)
Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο διαστάσεων 30x60 cm, που
αποτελείται από θερμομονωτική στρώση εξηλασμένης
πολυστερίνης νέας γενιάς και μια επικάλυψη από υπόλευκο
προστατευτικό κονίαμα πάχους 2cm. Βάρος περίπου 46kg/m2.
πάχος θερμομονωτικού υλικού 40 mm
πάχος θερμομονωτικού υλικού 50 mm
πάχος θερμομονωτικού υλικού 60 mm*
πάχος θερμομονωτικού υλικού 70 mm*
Το χρώμα του πλακιδίου πιθανώς να διαφέρει από το υπόλευκο
λόγω διαφορών στις φυσικές αποχρώσεις του αδρανούς που
περιέχει.
KELYFOS ROOF TILE
Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο διαστάσεων 30x60 cm, που
αποτελείται από θερμομονωτική στρώση εξηλασμένης
πολυστερίνης και μια επικάλυψη από υπόλευκο προστατευτικό
κονίαμα πάχους 2cm. Βάρος περίπου 46kg/m2.
πάχος θερμομονωτικού υλικού 50 mm
πάχος θερμομονωτικού υλικού 60 mm
πάχος θερμομονωτικού υλικού 80 mm
Το χρώμα του πλακιδίου πιθανώς να διαφέρει από το υπόλευκο
λόγω διαφορών στις φυσικές αποχρώσεις του αδρανούς που
περιέχει.
2.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝ
AQUAMAT-FLEX
Åýêáìðôï,åðáëåéöüìåíï
óôåãáíùôéêü-êïíßáìá
2 óõóôáôéêþí
ISOFLEX-PU
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Åýêáìðôï, åðáëåéöüìåíï óôåãáíùôéêü êïíßáìá 2 óõóôáôéêþí.
ÊáôÜëëçëo ãéá åðéöÜíåéåò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí Þ ðñüêåéôáé íá
ðáñïõóéÜóïõí ôñé÷ïåéäåßò ñùãìÝò, ëüãù óõóôïëïäéáóôïëþí Þ
äïíÞóåùí. Éäáíéêü ãéá óôåãÜíùóç óå åðéöÜíåéåò ðïõ èá
êáëõöèïýí ìå ðëáêßäéá, KELYFOS ROOF TILE, áíåóôñáììÝíá
äþìáôá êëð.
Áðü÷ñùóç: ãêñé.
Óõóêåõáóßåò: 33 kg (25 kg Á+8 kg B) &
18 kg (13,6 kg A+4,4 kg B).
βλ. τιμοκατάλογo
isomat
18 kg
(A+B)
18
(A+B)
25 kg
6 kg
1 kg
33
120
320
ÊáôáíÜëùóç: 2,0-4,0 kg/m2.
Πολυουρεθανικό επαλειφόμενο, στεγανωτικό δωμάτων.
Σχηματίζει μετά την επάλειψή του μία στεγανή, χωρίς αρμούς και
ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής μεμβράνη.
Απόχρωση: λευκό.
ÊáôáíÜëùóç:
Περίπου 1,5 kg/m2.
Πολυουρεθανικό
επαλειφόμενο,
στεγανωτικό δωμάτων
* Τα προιόντα που επισημαίνονται με αστερίσκο διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.
14
βλ. τιμοκατάλογo
isomat
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
2.2 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΪΟΝ
PRIMER-PU
Αστάρι του ISOFLEX-PU.
Απόχρωση: διαφανές.
Κατανάλωση:
0,2-0,3 kg/m2.
ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ
ΤΕΜ.
/ Ε.ΠΑΛ.
17 kg
5 kg
1 kg
33
120
360
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
/ ΣΥΣΚ.
βλ. τιμοκατάλογo
isomat
Αστάρι του ISOFLEX-PU
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ TS 20
Γεωύφασμα μη υφαντού πολυπροπυλενίου 125 g/m2.
Ρολό
2m x 100m
(200 m2)
βλ. τιμοκατάλογo
Polykem
3 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
3.1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
Μ.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
KELYFOS SLIDING
THERMO S450
PRIEMIER ALUTHERM
Συρόμενο κούφωμα με θερμοδιακοπή.
Τεμ.
Τεμ.
Ανάλογα Ανάλογα
με
με
διαστάσεις διαστάσεις
χρώμα
χρώμα
κλπ.
κλπ.
KELYFOS SLIDING
THERMO S100
Συρόμενο κούφωμα με θερμοδιακοπή.
Τεμ.
Τεμ.
Ανάλογα Ανάλογα
με
με
διαστάσεις διαστάσεις
χρώμα
χρώμα
κλπ.
κλπ.
KELYFOS SLIDING
M14000 DELUXE
Συρόμενο κούφωμα χωρίς θερμοδιακοπή.
Τεμ.
Τεμ.
Ανάλογα Ανάλογα
με
με
διαστάσεις διαστάσεις
χρώμα
χρώμα
κλπ.
κλπ.
15
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
3.1 ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
Μ.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
KELYFOS OPENING
M20500 APOLLO
Ανοιγόμενο κούφωμα χωρίς θερμοδιακοπή.
Τεμ.
Τεμ.
Ανάλογα Ανάλογα
με
με
διαστάσεις διαστάσεις
χρώμα
χρώμα
κλπ.
κλπ.
KELYFOS OPENING
THERMO M20000
APOLLO ALUTHERM
Ανοιγόμενο κούφωμα με θερμοδιακοπή.
Τεμ.
Τεμ.
Ανάλογα Ανάλογα
με
με
διαστάσεις διαστάσεις
χρώμα
χρώμα
κλπ.
κλπ.
KELYFOS SLIDING
M20650 DELUXE
Ανοιγόμενο κούφωμα με θερμοδιακοπή.
Τεμ.
Τεμ.
Ανάλογα Ανάλογα
με
με
διαστάσεις διαστάσεις
χρώμα
χρώμα
κλπ.
κλπ.
* Τα κουφώματα περιλαμβάνουν ανάλογα με τη ζήτηση υαλοπίνακες, σίτα, πατζόύρι και ρολό και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και χρωμάτων.
3.2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS ENERGY
GLASS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
Ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης.
Τύπος 4-5: 4mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
γυαλί απλό.
m2
70,00
70,00
Τύπος 6-5: 6mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
γυαλί απλό.
m2
80,00
80,00
16
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
3.2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS ENERGY
TRIPLEX GLASS
KELYFOS GLASS
KELYFOS TRIPLEX
GLASS
KELYFOS ENERGY
MAT GLASS
KELYFOS MAT
GLASS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
EΥΡΩ
Ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης με γυαλί
ασφαλείας.
Τύπος 4-44.1: 4mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί- 4+4mm
εσωτερικό γυαλί laminated με 1 μεμβράνη.
m2
95,00
95,00
Τύπος 6-44.1: 6mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί- 4+4mm
εσωτερικό γυαλί laminated με 1 μεμβράνη.
m2
105,00
105,00
Τύπος 4-5: Με γυαλιά 4mm και 5mm.
m2
41,00
41,00
Τύπος 6-5: Με γυαλιά 6mm και 5mm.
m2
48,00
48,00
Τύπος 4-44.1: γυαλιά 4mm και 4+4mm laminated με
1 μεμβράνη.
m2
80,00
80,00
Τύπος 6-44.1: γυαλιά 6mm και 4+4mm laminated με
1 μεμβράνη.
m2
86,00
86,00
Τύπος 4-5: 4mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
ματ γυαλί απλό.
m2
86,00
86,00
Τύπος 6-5: 6mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
ματ γυαλί απλό.
m2
96,00
96,00
Τύπος 4-5: γυαλιά 4mm ματ και 5mm διάφανο.
m2
62,00
62,00
Τύπος 6-5: γυαλιά 5mm ματ και 6mm διάφανο.
m2
80,00
80,00
Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας.
Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας με γυαλί ασφαλείας.
Ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης με ματ το
απλό γυαλί για μπάνια, φεγγίτες κλπ.
Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας με ματ το ένα γυαλί για
μπάνια, φεγγίτες κλπ.
17
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
3.2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS ENERGY
GLASS ARGON
KELYFOS ENERGY
TRIPLEX GLASS ARGON
KELYFOS GLASS
ARGON
KELYFOS TRIPLEX
GLASS ARGON
KELYFOS ENERGY
MAT GLASS ARGON
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
Τύπος 4-5: 4mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
γυαλί απλό.
m2
76,00
76,00
Τύπος 6-5: 6mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
γυαλί απλό.
m2
86,00
86,00
Τύπος 4-44.1: 4mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί- 4+4mm
εσωτερικό γυαλί laminated με 1 μεμβράνη.
m2
101,00
101,00
Τύπος 6-44.1: 6mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί- 4+4mm
εσωτερικό γυαλί laminated με 1 μεμβράνη.
m2
111,00
111,00
Τύπος 4-5: με γυαλιά 4mm και 5mm.
m2
47,00
47,00
Τύπος 6-5: με γυαλιά 6mm και 5mm.
m2
54,00
54,00
Τύπος 4-44.1: γυαλιά 4mm και 4+4mm laminated με 1
μεμβράνη.
m2
86,00
86,00
Τύπος 6-44.1: γυαλιά 6mm και 4+4mm laminated με 1
μεμβράνη.
m2
92,00
92,00
Τύπος 4-5: 4mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
ματ γυαλί απλό.
m2
92,00
92,00
Τύπος 6-5: 6mm εξωτερικό ενεργειακό γυαλί, 5mm εσωτερικό
ματ γυαλί απλό.
m2
102,00
102,00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
EΥΡΩ
Ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης με Argon
90%.
Ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης με γυαλί
ασφαλείας με Argon 90%.
Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας με Argon 90%.
Διπλός θερμομονωτικός υαλοπίνακας με γυαλί ασφαλείας με
Argon 90%.
Ενεργειακός διπλός υαλοπίνακας υψηλής απόδοσης με ματ το
απλό γυαλί για μπάνια, φεγγίτες κλπ., με Argon 90%.
18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
3.2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
KELYFOS MAT
GLASS ARGON
Μ.Μ.
ΕΥΡΩ
/ Μ.Μ.
Τύπος 4-5: γυαλιά 4mm ματ και 5mm διάφανο.
m2
68,00
68,00
Τύπος 6-5: γυαλιά 5mm ματ και 6mm διάφανο.
m2
86,00
86,00
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
EΥΡΩ
Διπλός Θερμομονωτικός υαλοπίνακας με ματ το ένα γυαλί για
μπάνια, φεγγίτες κλπ. με Argon 90%.
* Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%
19
223
1
1
100
1
324
Dow ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
POLYKEM A.E.
Θορικό Λαυρίου, 19 500
Αθήνα: Λεύκης 111, 145 68 Κρυονέρι Αττικής
www.styrofoameurope.com,
Τηλ.: 210 81 61 857 - Fax: 210 81 61 131
[email protected]
Θεσσαλονίκη: Θέση Καρύτσα-Ανάχωμα, Καλοχώρι
TM Εμπορικό σήμα της εταιρείας
®
Τ.Θ. 1212, Τ.Κ. 570 09
Dow Chemical ("DOW")
Τηλ.: 2310 796 653 - Fax: 2310 796 614
ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της DOW.
www.polykem.gr, [email protected]
ISOMAT Á.Â.Å.Å.
ALUMIL Á.Å.
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÄÏÌÉÊÙÍ ×ÇÌÉÊÙÍ ÊÁÉ ÊÏÍÉÁÌÁÔÙÍ
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ: 17o ÷ëì. Èåó/íßêçò - Áã. Áèáíáóßïõ
Ô.È. 1043, 570 03 ÁÃ. ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ
ÔÇË.: 2310 576 000, FAX: 2310 722 475
ÁÈÇÍÁ: 57o ÷ëì. Aèçíþí - Ëáìßáò, 320 11 ÏÉÍÏÖÕÔÁ
ÔÇË.: 22620 56 406, FAX: 22620 31 644
www.isomat.eu, e-mail: [email protected]
ÂÉ.ÐÅ. ÊÉËÊÉÓ 611 00 ÊÉËÊÉÓ
ÔÇË. 23410 79444 - FAX: 23410 71612
www.alumil.com, [email protected]