∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ηµεροµηνία……………………………
Εγκατάσταση Επεξεργασίας…………………………………………………..
(ή Σηµείο Συλλογής)
Αριθµός Βεβαίωσης Παραλαβής……………………………………………..
Αριθµός Πιστοποιητικού Καταστροφής…………………………………….
Ο/Η………………………………………………………………………κάτοχος
του υπ’αριθµόν………………………...δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου,
κάτοικος………………………………………………………………………………
δηλώνω υπευθύνως ότι παρέλαβα µε δική µου ευθύνη το όχηµα
µάρκας………………………µε αριθµό κυκλοφορίας………………………και
αριθµό πλαισίου…………………………………….ιδιοκτησίας µου, από την
αναφερόµενη εγκατάσταση επεξεργασίας/σηµείο συλλογής, το οποίο
είχε παραδοθεί ως εγκαταλελειµµένο από τον
∆ήµο……………………………µε το πρωτόκολλο υπ’αριθµόν……………….
Πέραν τούτου ουδεµία άλλη απαίτηση έχω από την αναφερόµενη
εγκατάσταση επεξεργασίας/σηµείο συλλογής ή το συλλογικό σύστηµα
της Ε∆ΟΕ.
Ο/Η ∆ηλ….
Για την εγκατάσταση