Επιστήμονας Δεδομένων

Data Scientist @ Agro-Know
Η Agro-Know Technologies (http://wiki.agroknow.gr) είναι μια δυναμική και ταχέως
αναπτυσσόμενη μικρομεσαία επιχείρηση που αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογικές
εφαρμογές για τον γεωπονικό και αγρο-διατροφικό τομέα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον
οποίο η γεωπονική πληροφορία μπορεί να οργανωθεί, αποθηκευθεί και μεταδοθεί μέσω του
Διαδικτύου. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 έργα έρευνας και
ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεργάζεται με φορείς
όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος». Η ομάδα της περιλαμβάνει περισσότερους από 15 επιστήμονες με εξειδίκευση
σε περιοχές όπως η Πληροφορική και οι Γεωπονικές Επιστήμες, με πάνω από τους μισούς να
είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
Η ομάδα της Agro-Know επεκτείνεται και αναζητά ένα νέο συνεργάτη για το ρόλο του
Επιστήμονα Δεδομένων (Data Scientist, http://en.wikipedia.org/wiki/Data_science) που θα
βοηθήσει στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με διάφορους τύπους
πληροφορίας που παράγεται στις Γεωπονικές Επιστήμες. Η βασική αρμοδιότητα του νέου
συνεργάτη θα είναι να σχεδιάζει και αναπτύσσει αλγορίθμους που θα ενσωματώνονται στα
εργαλεία που χρησιμοποιεί η ομάδα για την οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων που
συγκεντρώνουν. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθεί με τεχνολογίες ανάλυσης των δεδομένων
και της χρήσης τους σε πραγματικά περιβάλλοντα, οι οποίες υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως
αναζήτησης και υπόδειξης σχετικής πληροφορίας και χρηστών. Θα συνεργαστεί στενά τόσο
με την ομάδα που ασχολείται με τη συλλογή και οργάνωση διαφόρων τύπων πληροφορίας
και ψηφιακού περιεχομένου, όσο και με την ομάδα που επικεντρώνει στην ανάπτυξη
εφαρμογών για τους χρήστες και την αξιολόγηση τους.
Ο Επιστήμονας Δεδομένων της Agro-Know θα έχει ως βάση τα γραφεία της ομάδας στα
Βριλήσσια (Αθήνα, Αττική). Θα ταξιδεύει συχνά στην Ευρώπη και τον κόσμο στο πλαίσιο των
συνεργασιών της ομάδας. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλεγμένες ερευνητικές
επισκέψεις διαστήματος μέχρι ενός μήνα σε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η ομάδα όπως τον FAO στη Ρώμη (http://www.fao.org) και το Πανεπιστήμιο της Alcala στη Μαδρίτη
(http://www.uah.es).
Αρμοδιότητες
•
•
•
•
•
Προετοιμασία και μορφοποίηση συνόλων δεδομένων τα οποία συγκεντρώνονται από
τις εφαρμογές της Agro-Know ώστε να είναι σε μορφή κατάλληλη για ανάλυση
Σχεδιασμός και αρχική ανάπτυξη αλγορίθμων που βελτιώνουν την ανάλυση και
κατανόηση των δεδομένων με τα οποία δουλεύει η Agro-Know
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αλγορίθμων στο πλαίσιο των εφαρμογών της
Agro-Know τόσο μέσω προσομοιώσεων όσο και ελεγχόμενων πειραμάτων
στατιστικής ανάλυσης
Συνεργασία με την τεχνική ομάδα της Agro-Know για την ενσωμάτωση των
αλγορίθμων σε εργαλεία και υπηρεσίες λογισμικού
Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων,
παρουσιάσεων και συναντήσεων
Τι απαιτείται
•
•
•
•
•
Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού
1-3 χρόνια εμπειρίας σε έρευνα και ανάπτυξη σε ακαδημαϊκό ή εταιρικό περιβάλλον
(π.χ. MSc, PhD, Μηχανικός R&D)
Καλή γνώση μεθόδων και αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων
Εμπειρία σε μεθόδους στατιστικής ανάλυσης
Εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων
•
•
•
•
•
Περισσότερα από 2 χρόνια εμπειρίας προγραμματισμού σε Java με δυνατότητα
ανάπτυξης ανεξάρτητων εφαρμογών
Επιθυμητή εμπειρία σε τεχνολογίες διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων (π.χ.
Hadoop, MapReduce, NoSQL)
Άπταιστη γνώση Αγγλικών (γραπτή και προφορική επικοινωνία)
Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης
Δυνατότητα συνεργασίας σε ομάδα και σε δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα
Τι προσφέρεται
•
•
•
•
Πολύ ικανοποιητική αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα
Εργασία σε ένα δυναμικό και εξωστρεφές περιβάλλον
Δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικές ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο
Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο αντικείμενο σε συνεργασία με
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο info [at]
agroknow [dot] gr. Αν επιλεγείτε για συνέντευξη θα ενημερωθείτε εντός δύο εβδομάδων.