ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7ΥΕΠ46914Ο-5ΗΒ.pdf

: 746914-5
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.24 10:02:06
EEST
Reason:
Location: Athens
Βαθμός Ασφαλείας:
Καλαμάτα 23 Ιουλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 2619
Βαθμός Προτεραιότητας :
ΠΡΟΣ:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (για δημοσίευση στις 29/7/2014):
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,
Προμηθειών & Περιουσίας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Καλαμάτα 24100
Τηλ: 27210 45310, 45144
FAX: 27210 45244
Email: [email protected]
Πληροφορίες: Κων/να Ανδριανοπούλου
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Επαναπροκήρυξης KOIN.:
Κεντρική
Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Παροχή
Επιμελητηρίων
Ελλάδος
Υπηρεσιών
Φύλαξης
των
κτιριακών
εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον
Αντικάλαμο και στη Σπάρτη»
Ένωση
Το ΤΕΙ Πελοποννήσου επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον
Αντικάλαμο και στη Σπάρτη».
- Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €140.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
- Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 9/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 10/9/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.
- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι της ειδικής άδειας λειτουργίας ιδιωτικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ποσού €7.000,00.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
- Η πληρωμή θα γίνεται μηνιαίως.
- Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών.
- Ταξινόμηση κατά CPV: 79713000-5
- Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 25/7/2014
- Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www.teikal.gr
- Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο τηλ. 27210 45310 ή 45144, φαξ 27210 45244, email
[email protected] , αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου
Δημήτριος Βελισσαρίου
Καθηγητής
1
: 746914-5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων,
Προμηθειών & Περιουσίας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου
Τηλ.: 27210 45310, 45144
Φαξ: 27210 45244
Email: [email protected]
Καλαμάτα 23 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 2619
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
Τίτλος :
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ
Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο και στη Σπάρτη
Κριτήριο αξιολόγησης:
Η χαμηλότερη τιμή
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (€140.000,00) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 23%
79713000-5
Ταξινόμηση κατά CPV:
2
: 746914-5
ΑΠΟΦΑΣΗ
1) Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
2) Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»,
3) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95)«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010).
4) Το Ν. 2198/94 σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις, όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 24.
5) Το Ν. 3469/2006, άρθρο 5 (ΦΕΚ 131/Α/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις».
6) Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
τύπο και άλλες διατάξεις».
7) Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιημένη ισχύει.
8) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»,
9) Το Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»,
10) Το Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης»
11) Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις, όπως ισχύει.
12) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
13) Το Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
14) Του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ
170/Α/2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας».
15) Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
16) Το Ν. 4013/2011, άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
17) Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ. Α’ /19.7.74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε,
18) Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α’ /24.11.83)«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
19) Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β’ /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
«Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.».
20) Το Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α΄/164/1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3707/2008.
21) Την με αριθμ. πρωτ. 30440/08-05-2006 Εγκύκλιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),
σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με εταιρείες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας, όπως
3
: 746914-5
συμπληρώθηκε με τις αριθμ. πρωτ. 31262/16-11-2006, 31372/09-08-2010 και 30108/24-01-2011
Εγκυκλίους.
22) Του άρθρου 8 του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α/2010).
23) Ν. 4013/2011, άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
24) Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
25) Την με αριθμ. Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
26) Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ Α΄ 131/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου –
Μετονομασία Σχολής – Συγχωνεύσεις κ.α.»
27) Την υπ’ αριθμ. 13/17-7-2014 θέματα 8.24 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των
κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο και στη Σπάρτη».
Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται
στη Διακήρυξη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (€140.000,00)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η συνολική χρονική διάρκεια του έργου είναι δώδεκα μήνες (12) από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για 2 μήνες.
Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 0419
«Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες», των οικονομικών ετών
2014 και 2015.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Ανοικτών Διαγωνισμών στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα, στην αίθουσα
Συνεδριάσεων αρ. 33), ύστερα από παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημέρα
δημοσίευσης της περίληψης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
14:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Πελοποννήσου, γραφείο 25,
Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, τηλ. 27210 45124. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν
να καταθέσουν μαζί με την Προσφορά τους έγγραφο υποβολής προσφοράς το οποίο θα
βρίσκεται έξω από τον φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του. Επιπλέον, στο έγγραφο
υποβολής προσφοράς οι υποψήφιοι να δηλώνουν υποχρεωτικά email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και
ένα άτομο υπεύθυνο επικοινωνίας στο οποίο θα απευθύνεται η Αναθέτουσα Αρχή.
4
: 746914-5
Ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/9/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00 π.μ. δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, στην αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 33
στο ισόγειο των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο.
9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για
έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
10. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Διακήρυξης είναι:
8.
•
•
•
•
•
ΜΕΡΟΣ Α: Γενικοί Όροι
ΜΕΡΟΣ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι
ΜΕΡΟΣ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
ΜΕΡΟΣ Δ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΜΕΡΟΣ Ε: Υπόδειγμα Προσχεδίου Σύμβασης
11. Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί:

Στο Τεύχος Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε τρεις οικονομικές
και δύο τοπικές εφημερίδες:
α. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
β. «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ»
γ. «ΗΧΩ των ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
δ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
ε. «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Η παρούσα απόφαση και το συνημμένο αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.teikal.gr , στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr/.
12. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
13. Διευκρινίσεις για τους γενικούς όρους της διακήρυξης παρέχονται από την κα Κωνσταντίνα
Ανδριανοπούλου (τηλ. 27210 45310, φαξ 27210 45244 και email [email protected] ) ενώ για
τους ειδικούς όρους από τον κ. Ιωάννη Χαϊδόγιαννη (τηλ. 27210 45188 και email [email protected])
Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου
Δημήτριος Βελισσαρίου
Καθηγητής
5
: 746914-5
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
2.
Τμήμα Συντήρησης
3.
Τμήμα Πληροφορικής, για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας
4.
Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας κο Οδυσσέα Σπηλιόπουλο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……………………………………..
A.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ……………………………………………………………………..
A.1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού……………………………………………………………………….
A.1.2 Προϋπολογισμός Έργου……………………………………………………………………………..
A.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής………………………………………………………………………..
A.1.4 Δημοσιότητα……………………………………………………………………………………………
A.1.5 Ημερομηνία Υποβολής και Αποσφράγισης προσφορών ……………………………………….
A.1.6 Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης……………………………………………………….
A.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ………………………………………………...
A.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής………………………………………………………………………………….
A.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής…………………………………………………………………………...
A.2.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής……………………………………………………………….
Α.3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ………………………………………………………………………………………………………
Α.3.1 Προθεσμία υποβολής προσφορών…………………………………………………………………….
Α.3.2 Σύνταξη Προσφορών…………………………………………………………………………………….
Α.3.3 Ισχύς Προσφορών……………………………………………………………………………………….
Α.3.4 Τρόπος Υποβολής των Προσφορών…………………………………………………………………..
Α.3.5 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»…………………………………………………
Α.3.6 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»……………………………………………
Α.4
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………………………………………………………..
Α.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών– Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων……………………….
Α.4.2 Απόρριψη Προσφορών…………………………………………………………………………………..
Α.5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ………………………………....
Α.5.1 Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού……………………………………………………………….
Α.5.2 Ματαίωση Διαγωνισμού………………………………………………………………………………….
Α.5.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης…………………………………………………………………………...
Α.6
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ……………………………………………………………………………………………….
Α.7
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ…………………………………………………………….
Α.7.1 Κατάρτιση – Υπογραφή Σύμβασης – Εγγυήσεις………………………………………………………
Α.7.2 Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου του αναδόχου………………………………………………
Α.7.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις………………………………………………………………………….
Α.7.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου ………………………………………………………………………………….
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
13
17
17
17
18
18
19
20
21
21
22
24
24
24
25
28
28
28
29
29
30
: 746914-5
Α.7.5 Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου…………………………………………………………..
Α.7.6 Εμπιστευτικότητα…………………………………………………………………………………………..
Α.7.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο………………………………………………………………………………………..
ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ………………………………………………….
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ …………………………………………………….
ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ……………………………………………………
ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………………………………………………………..
31
32
32
33
42
44
49
ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του
ΤΕΙ Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο και στη Σπάρτη» για δώδεκα (12) μήνες. Η σύμβαση δύναται να
παραταθεί κατά 2 μήνες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΤΕΙ. Οι προδιαγραφές και λοιποί ειδικοί
όροι περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Όλοι οι περιεχόμενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες.
Εξαιρούνται μόνο τα σημεία, όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο (π.χ. επιθυμητό κ.λπ.). Περιπτώσεις
προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις (ποσοτικές ή ποιοτικές) από τους υποχρεωτικούς όρους της
Διακήρυξης θα απορρίπτονται, εκτός εάν οι αποκλίσεις αυτές κριθούν επουσιώδεις από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.
Α.1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (€140.000,00) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Α.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 24100
Πληροφορίες παρέχονται: για τους γενικούς όρους της διακήρυξης από την κα Κωνσταντίνα
Ανδριανοπούλου (τηλ. 27210 45310, φαξ 27210 45244 και email
[email protected] )
ενώ για τους ειδικούς όρους από τον κ. Ιωάννη Χαϊδόγιαννη (τηλ. 27210 45188
και email [email protected])
Α.1.4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της Διακήρυξης:
7
: 746914-5
1.
2.
3.
Δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις
25/7/2014.
Δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα στις οικονομικές εφημερίδες «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ», «ΗΧΩ των ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και στις τοπικές εφημερίδες
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 29/7/2014.
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 24/7/2014.
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ή και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.teikal.gr.
Α.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Πελοποννήσου, γραφείο 25, Αντικάλαμος
Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, τηλ. 27210 45124. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν
μαζί με την Προσφορά τους έγγραφο υποβολής προσφοράς το οποίο θα βρίσκεται έξω από τον
φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του.
Ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/9/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ., δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, στην αίθουσα Συνεδριάσεων αρ. 33 στο
ισόγειο των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο.
Α.1.6 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) ή και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 1/9/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις παροχής
διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα στην κα Κωνσταντίνα
Ανδριανοπούλου (τηλ:27210 45310 fax: 27210 45244 και email: [email protected] ) ενώ για τους ειδικούς
όρους στον κ. Ιωάννη Χαϊδόγιαννη (τηλ.: 27210 45244, email: [email protected] )
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.teikal.gr) σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήματος σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 3/9/2014 ημέρα Τετάρτη.
Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α.2.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα ασκούν νόμιμα το εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα,
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
8
: 746914-5
β) Οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι στην Ελλάδα αντιπρόσωποι των οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.
γ) Συνεταιρισμοί που ασχολούνται με το παραπάνω αντικείμενο.
δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η κατοχή της ειδικής άδειας λειτουργίας ιδιωτικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το Ν. 2518/97 άρθρο 1.
Α.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία
θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», λαμβάνοντας υπόψη τις
ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
A.2.2.1 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
Α. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και
αντίγραφο αυτής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
2.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία :
Α.
i.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο
συμμετέχουν
ii.
Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
προσφοράς του
•
Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους
στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007
•
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη
κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη
ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων),
•
Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη
9
: 746914-5
ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),
•
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του,
•
Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
•
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις (για τα αλλοδαπά
πρόσωπα).
•
Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύμβασης να προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους
δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
•
Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή,
•
Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα,
•
Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την
παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την
ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του,
•
Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
•
Δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ
και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη
απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας, (άρθρο 68 του N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Β.
i.
Ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι:
• Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου
• Συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε
γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά του είναι ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της,
• Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα
στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους,
10
: 746914-5
εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:
1. Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
2. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
3. Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
3.
Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Α.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν
δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου
4. Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί
έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή
και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται
συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος
5. Βεβαίωση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό
Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού/μη λύσης
της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.
2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
3. Έγγραφο του Νόμιμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο
μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός:
11
: 746914-5
•
Τα δικαιολογητικά σύστασής του
•
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Β.
Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία Έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές του
4.
Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.
5.
Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν.
2518/97 ΦΕΚ 164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008).
6.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό αλλοδαπής εταιρείας ή φυσικού προσώπου, θα πρέπει
να ορισθεί από τον υποψήφιο νόμιμος εκπρόσωπος και αντίκλητος στην Ελλάδα, με Υπεύθυνη
Δήλωση.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Β. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και
αντίγραφο αυτής. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά την λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
2.
Για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν:
3.
•
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρούσας παραγράφου (Α.2.2)
•
Τα Δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου Α.2.2 (δικαιολογητικά σύστασής τους).
Α. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου:
•
Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
•
Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας
•
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου
•
Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
•
Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των
μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης /
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
12
: 746914-5
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Β. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
4.
•
Στην Ένωση / Κοινοπραξία, και
•
Στο Διαγωνισμό
Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν.
2518/97 ΦΕΚ 164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008).

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους
ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
A.2.2.2 Παραστατικό Εκπροσώπησης
Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος
υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να
είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
•
Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
•
Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
•
Ενώσεις /Κοινοπραξίες: Τα οριζόμενα στην παρ. Α.2.3.1 (Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της
Ένωσης / Κοινοπραξίας) της Διακήρυξης.
A.2.2.3 Ένορκη βεβαίωση
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά
ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
13
: 746914-5
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του
Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά περίπτωση Ένορκη
Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές νομικές καταστάσεις. Η ένορκη
βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Α.2.3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών», τα
ακόλουθα:
Α.2.3.1 Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση
περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση
που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών.
2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση δε Ένωσης
εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα
μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας.
3. Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συνεργασίες (πελάτες) της εταιρείας για τα 3 τελευταία
έτη.
Το προσωπικό ασφαλείας της Αναδόχου εταιρίας απαιτείται να κατέχει υποχρεωτικά άδεια εργασίας η οποία
εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή την Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του,
σύμφωνα και με το άρθρο 3 του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997).
Το προσωπικό ασφαλείας κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του θα είναι εφοδιασμένο με ειδικό
δελτίο ταυτότητος και ειδικό διακριτικό σήμα όπως ορίζει και το άρθρο 6 του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997).
Α.2.3.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή − που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
14
: 746914-5
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
4. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.
α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της
εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που
αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους.
γ. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από
τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή
παραίτησης από αυτά
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι
εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω
15
: 746914-5
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του
εκπρόθεσμου.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Οι προσφορές αυτών που μετέχουν στον διαγωνισμό, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με εγγυητική
επιστολή για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α, ήτοι
€140.000,00 X 5%= 7.000,00 €.
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. γ του παρόντος άρθρου και τα
ακόλουθα:
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
(Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ήτοι 30/4/2015).
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
1.
η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται.
2.
ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
3.
το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
4.
η ημερομηνία έκδοσής της
5.
τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των
υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και
τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Α.2.3.3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα μετά την
κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από Προσφέροντα διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της
νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του, πλην της εγγυητικής επιστολής. Από
τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
16
: 746914-5
2. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά
περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών.
3. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις και
αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε
άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
•
-τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους,
χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας,
•
-οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά,
η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
6. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και
επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Α.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.3.1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι
τις 9/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μμ.
2. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη), αρκεί να παραληφθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζεται από την
παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δεν παραλήφθηκε εγκαίρως απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια
του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται
στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
1.
5. Μετά την υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
17
: 746914-5
Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο και πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον
τρόπο που αναφέρεται στο Μέρος Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), στο Μέρος Δ (Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου.
6.
7. Οι προσφορές κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζομένων επί αποδείξει. Οι
προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/Αντικάλαμος Μεσσηνίας,
24100 Καλαμάτα, Ισόγειο (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου) με τη μορφή ενός
ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές
θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που
πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία
αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
Α.3.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση
διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών
γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των
προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί
ποινή αποκλεισμού.
2.
Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι
μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά
στην αρχή της προσφοράς. Η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, κατά τον
έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και θα τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές προ-υπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης της προσφοράς.
3.
Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο και πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον
τρόπο που αναφέρεται στο Μέρος Α΄ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και Μέρος Γ΄ (Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς) και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου.
4.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη γενική συνολική τιμή, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και
ολογράφως και όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Μέρος Δ΄) χωρίς ΦΠΑ,
υποχρεωτικά δε, θα πρέπει να αναφέρουν το ποσοστό ΦΠΑ, στο οποίο υπάγεται το έργο. (Σε περίπτωση
που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
5.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Α.3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο
ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά με την πρόθεση αποδοχής
της παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
3.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος,
η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
18
: 746914-5
4.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα:
•
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και
•
κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
Α.3.4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές (Φάκελος Δικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής
Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου
φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Εκτός του κυρίως φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την
υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. Σε ένα από τα δύο (2)
αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογεγραμμένη, θα γράφεται η λέξη
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς
μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων, ανά φάκελο, κρίνεται απαραίτητη.
2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα, Ισόγειο Γραφείο Πρωτοκόλλου, μέχρι και τις 14:00 μ.μ. της
προηγούμενης ημέρας από εκείνης της διενέργειας του διαγωνισμού, που είναι η 10/9/2014.
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραιτήτως να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΦΑΞ του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και τις ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με κεφαλαία):
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αντικάλαμος, 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2619/23-7-2014
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον
Αντικάλαμο και στη Σπάρτη»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : …………………….
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου:
•
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά
συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα
ανωτέρω στην ενότητα Α.2.2 και Α.2.3 αναφερόμενα.
•
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά με την
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον
εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Τεχνικής
Προσφοράς, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά
υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της ορίζεται
κατωτέρω στην παρ. Α.3.5 – «Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μαζί με το
19
: 746914-5
αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Τεχνική Προσφορά σε Ηλεκτρονική
Μορφή (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.
•
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά με
την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον
εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Οικονομικής
Προσφοράς με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονομική
Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της
ορίζεται κατωτέρω «Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μαζί με το αντίγραφο
της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται και η Οικονομική Προσφορά σε Ηλεκτρονική
Μορφή (2cd), σε πλήρως επεξεργάσιμο περιβάλλον.
Η δομή της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να ακολουθεί το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο
Μέρος Δ΄ «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται με ιδιαίτερο τρόπο και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Α.3.5. Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να λαμβάνει αυστηρά
υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β’ της παρούσας.
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και να περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω:
1. μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι: α) δέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της φύλαξης, όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄ ως «Ειδικοί Όροι»
της παρούσας διακήρυξης, και β) δέχεται τις τοπικές συνθήκες και τους όρους εργασίας
2. Κατάλογο υπηρεσιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούμενη τριετία συνοδευόμενο από
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρουν το ποσό,
τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και θα προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
τους κανόνες και εάν περατώθηκαν κανονικά.
3. Δήλωση σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει η εταιρεία για την εκτέλεση της σύμβασης.
4. ISO 9001-2000 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.
5. ΕΛΟΤ 1801-2002 Συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
6. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά της υποψήφιας εταιρείας.
Α.3.6 Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα
έντυπα του Μέρους Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού.
Η τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τους
εργαζομένους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.
Στην Οικονομική Προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του
προσωπικού τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
22 του Ν. 4144/2013, (θα αναγράφεται αναλυτικά κόστος δαπάνης του διαγωνιζόμενου σε αποδοχές
προσωπικού για τις βάρδιες που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη) και κάθε μορφής έξοδα που θα
20
: 746914-5
απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας όπως, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης για την
αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη, κρατήσεις
και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος. Όπως επίσης και το διοικητικό κόστος παροχής
των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους. Επίσης, υποχρεωτικά να
επισυναφθεί στην προσφορά και αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Στην Οικονομική τους Προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα αναγράψουν σε ξεχωριστή γραμμή και το κόστος ανά
ανθρωποώρα για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών φύλαξης. Το συγκεκριμένο κόστος θα είναι μια σταθερή
τιμή, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, και θα αφορά σε ημερήσια φύλαξη εντός εργάσιμης ημέρας της
εβδομάδας.
Επιπλέον, οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους σε χωριστό κεφάλαιο,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του
Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013)
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας»:
1. αριθμό των εργαζομένων της εταιρείας,
2. τις ημέρες και ώρες εργασίας,
3. την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι αντίγραφο της
οποίας πρέπει να επισυνάπτεται,
4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων,
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,
6. υπολογισμό του εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, του εργολαβικού
κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
7. ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας.
Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
1. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε
Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος προβεί σε έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.
2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη
υπηρεσία, ούτως ώστε να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση αυξομείωσης
φυσικού αντικειμένου του Έργου. Προσφερόμενη υπηρεσία που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά
χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη
σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΜΕΡΟΣ Δ΄). Επισημαίνεται ότι
21
: 746914-5
εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική
προσφορά σύμφωνα με τους Πίνακες του Μέρους Δ’, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η
Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε
έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου.
6. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να
μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση.
Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.4.1 Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών – Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 16/7/2014 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.
1.
β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην
υπηρεσία για επιστροφή.
4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφραγίζονται την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται με ειδική
πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
2.
22
: 746914-5
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
6.
7.
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο
προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.
8. Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, το αρμόδιο όργανο της
οποίας αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα του γνωστοποιεί την απόφασή του στους
υποψήφιους Αναδόχους. Στην ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν η ημερομηνία
προσκόμισης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Ενότητα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ») στον αναδειχθέντα ανάδοχο του έργου,
καθώς και η ημερομηνία αποσφράγισης των ανωτέρω δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους,
τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα» και να ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
9.
Α.4.2 Απόρριψη Προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς πραγματοποιείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής.
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της
Ενότητας Α.2 παρ. Α.2.1
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της
Ενότητας Α.2 παρ. Α.2.2. Σε περίπτωση απόρριψης για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων,
παρέχεται στον υποψήφιο ανάδοχο δυνατότητα ανταπόδειξης.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
της Ενότητας Α.2 παρ. Α.2.3.
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης ή παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης.
23
: 746914-5
7. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία , ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της
Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
9. Αφορά μέρος του έργου.
10. Όταν βεβαιωθεί με Πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» ότι η εταιρεία έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του
Ν. 4144/2013.
11. Επίσης όταν οι υποψήφιοι:
•
έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
•
έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
•
εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004,
ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους και των λοιπών προσώπων που
αναφέρονται κατωτέρω αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή
για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
•
έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
•
αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
(Γ.Γ.Ε.) κατά τα άρθρα 18, 34 & 39 του ΠΔ 118/2007. Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε
για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς,
μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
•
φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
•
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού
της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
24
: 746914-5
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.
Α.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Α.5.1 Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
πραγματοποιηθεί η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998
(ΦΕΚ 290/Α/1998), οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών του Έργου, σε σφραγισμένο φάκελο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του
προσφέροντος, κήρυξής του ως έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του. Σε
αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η
διαδικασία ως ανωτέρω.
Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε όσους δικαιούνται
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών για να λάβουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου
κατά φύλλο.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικά,
η οποία αποφαίνεται. Κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εκδίδεται από την Αναθέτουσα
Αρχή η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου στον Ανάδοχο και με μέριμνά της γνωστοποιείται
σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες.
Α.5.2 Ματαίωση Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
1. Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ιδίως:
1.1. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
1.2. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
1.3. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συντελέστηκε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού και
1.4. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και
των προδιαγραφών της Διακήρυξης,
3. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
25
: 746914-5
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
για οποιοδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών/φορέων που υπέβαλε
κοινή προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. Σημειώνεται ότι οι
κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για
την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να απαιτεί οι
κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του
υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου.
Α.5.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον ν.2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο
φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, του παρόντος άρθρου τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας διακήρυξης από την αρμόδια
επιτροπή.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα
κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας,
καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ
64/Α’/ 16.03.2007) ήτοι:
•
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής
δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
1.
•
Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
•
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
•
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
2.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
26
: 746914-5
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
4.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
6. εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα
στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Καν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
7.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
8. δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
9. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
27
: 746914-5
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
10. ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
11.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό.
Α.5.3.1.Διευκρινήσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή που εκδίδονται από τις αρμόδιες
δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας καταγωγής ή προέλευσης των προσώπων αυτών.
3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ή στα κράτη μέλη
που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Στην κατά
περίπτωση Ένορκη Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στα συγκεκριμένα πρόσωπα οι σχετικές
νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο εντός
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
4. Για τους Συνεταιρισμούς, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
5. Για τα φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόμιση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
6. Για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες:
Α. Για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά.
Β. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει
Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο
από την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί
να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορά.
7. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου
στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
28
: 746914-5
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την
τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).
Α.6 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διοικητικές Προσφυγές/ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07
και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.β του
άρθρου 38 του Π.Δ. 118/07.
Α.7 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Α.7.1 Κατάρτιση – Υπογραφή Σύμβασης-Εγγυήσεις
1.
Με την απόφαση κατακύρωσης ή /και με σχετική ανακοίνωσή της η Αναθέτουσα Αρχή καλεί
εγγράφως τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ανακοίνωσης. O Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται μετά από
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07).
2.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δε μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των
παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς
από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα
Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.
3.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού
τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο
οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική
Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με το υπόδειγμα
(βλ. ΜΕΡΟΣ Γ).
4.
Η Εγγύηση Συμμετοχής του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση επιστρέφεται μετά την
κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
5.
Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της αναθέτουσας
αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους.
6.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω προθεσμία ή δεν
προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
αυτοδίκαια, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή
την επανάληψη του διαγωνισμού.
29
: 746914-5
8.
Ο Ανάδοχος μπορεί να ορίζει άλλο Εκπρόσωπο του (πλην του νομίμου εκπροσώπου) και να τον
εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με
τη Σύμβαση (π.χ. λήψη πληρωμών κ.α.).
9.
Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
10.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:
10.1. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα),
10.2. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και
10.3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Α.7.2 Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου του αναδόχου
Ο χρόνος διάρκειας του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο
παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) .
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:
1. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και η
διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.
3. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου συνολικά από τον Ανάδοχο,
προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.
Α.7.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
1. Η πληρωμή της αξίας του έργου στον Ανάδοχο θα γίνεται ανά μήνα με την υποβολή του Αναδόχου στη
Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Τιμολόγιο.
2. Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εργαζομένων – εργοδοτών.
4. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
5. Κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στην αναθέτουσα αρχή
6. Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει πληρώσει όλους τους μισθούς και επιδόματα κ.λ.π στους εργαζόμενους
μέχρι και τον μήνα της πληρωμής του Αναδόχου.
8. Από 1/7/2011 αντίγραφο κατάθεσης σε τηρούμενο λογαριασμό τραπέζης της μισθοδοσίας και των
ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α/2010) ή
αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολουμένου προσωπικού στo ΤΕΙ Πελοποννήσου στον
Αντικάλαμο και στη Σπάρτη, υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του.
Επίσης θα προσκομίζεται και βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου ότι ο Ανάδοχος
εκτέλεσε καλώς το έργο της φύλαξης για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η πληρωμή.
2.Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:
30
: 746914-5
α. με κρατήσεις επι της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.):
3% MTΠΥ, 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ, 20% ΟΓΑ επι του χαρτοσήμου.
β. με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια
αγαθών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).
γ. με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης στις
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα παρακρατούνται από την αμοιβή του,
κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ
68/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ/Α/2009).
δ. με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-92011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος
του.
Α.7.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, εκτελώντας
όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με την απόφαση Διακήρυξης, την προσφορά
του, την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους της σύμβασης, διαφορετικά καλείται να αποζημιώσει κατά
νόμο τον Εργοδότη.
2.
Καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
3.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
4.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει:
4.1.
Ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους
και
4.2.
Την άμεση αντικατάσταση όσων συνεργατών απεχώρησαν, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων, κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
5.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
6.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται,
αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
7.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
31
: 746914-5
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.
9.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
10.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να
φέρουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
11.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης του Αναδόχου ή έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου
εκπροσώπου του ή του αναδόχου-φυσικού προσώπου για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο ΜΕΡΟΣ
Α, ενότητα Α.2. Παρ. αδικημάτων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και καταπίπτουν υπέρ της η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η
δε σύμβαση λύεται από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.
12.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή
μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
13.
Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον
Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Α.7.5 Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
1.
Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
3.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
4.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
5.
Οι ποινικές ρήτρες θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή θα
καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
6.
Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης οι ποινικές ρήτρες θα εξακολουθούν
να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως
ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
32
: 746914-5
7.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
8.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση μπορεί να επιβάλλονται εκτός της
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και οι κυρώσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, με απόφαση του εποπτεύοντα Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος
Συντάγματος.
Α.7.6 Εμπιστευτικότητα
1.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
Α.7.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Καλαμάτας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄
33
: 746914-5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η φύλαξη του όλων των χώρων που ευρίσκονται στην κυριότητα του
Ιδρύματος και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως που θα υπογραφεί. Ειδικότερα:
Ι.
Όλη η προσδιοριζόμενη από την περίφραξη ιδιοκτησία του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου η κείμενη στο Δ. Δ.
Αντικαλάμου του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας και θα εκτείνεται (η φύλαξη) τόσο εντός και εκτός των
κτιριακών κ.λ.π. εγκαταστάσεων, όσο και στον περιβάλλοντα από αυτές χώρο.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να έχει αντικείμενο εργασιών του την φύλαξη και την ασφάλεια χώρων και κτιρίων και να
δραστηριοποιείται στον τομέα αυτόν.
2. Να διαθέτει υγιές και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό στην φύλαξη, ασφάλεια κ.λ.π. κτιριακών
συγκροτημάτων και στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων σχετικών με την φύλαξή
τους.
3. Να έχει την δυνατότητα διάθεσης τριών (3) τουλάχιστον φυλάκων που θα καλύπτουν τις βάρδιες
ως εξής:
1η βάρδια: 06:00 - 14:00
2η βάρδια: 14.00 - 22.00.
3η βάρδια (νυχτερινή): 22.00 έως 6.00
Οι φύλακες θα φυλάσσουν πόστα που θα καθορισθούν σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου
για όλες τις εργάσιμες ημέρες, Σάββατο, Κυριακή και όλες τις αργίες.
4. Να είναι σε θέση, πέραν του ανωτέρω προσωπικού, να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση και επιπλέον,
εκπαιδευμένο επίσης, προσωπικό ασφαλείας
5. Να έχει στην εποπτεία του και στον πλήρη έλεγχο, αναφορικά με την εργασία τους, το προσωπικό του
6. Να ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο όργανο του Τ.Ε.Ι. για τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα
χρησιμοποιεί για την φύλαξη της ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Ι. Κάθε Παρασκευή θα φροντίζει για την έγγραφη
ενημέρωση του Τ.Ε.Ι. για το πρόγραμμα και τους φύλακες της επόμενης εβδομάδας
7. Να προβαίνει σε έλεγχο των φυλάκων κατά την ώρα της φύλαξης, για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη απόδοση στο έργο τους
8. Να τηρεί βιβλίο αναφορών και δελτίο συμβάντων, τα οποία θα είναι στην διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Τ.Ε.Ι. σε πρώτη ζήτηση.
9. Να είναι εφοδιασμένος με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σε έγκυρη και αναγνωρισμένη Ασφαλιστική
Εταιρεία της επιλογής του, του κινδύνου της ασφαλιστικής ευθύνης για ζημίες ή βλάβες που τυχόν
προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα του Τ.Ε.Ι., στις εγκαταστάσεις του, στο προσωπικό του, στους
σπουδαστές του ή οποιονδήποτε τρίτο από υπαιτιότητα δική του ή των απασχολουμένων απ’ αυτόν
υπαλλήλων του.
10. Να τηρεί τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις, στις αποδοχές, στην ασφαλιστική
κάλυψη, ασφάλεια κ.λπ. του προσωπικού του, έναντι του οποίου θα έχει την πλήρη, αποκλειστική ευθύνη
και θα είναι αυτός υπεύθυνος απέναντί του τόσο ποινικά όσο και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν
προκύψει σε βάρος του προσωπικού του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
34
: 746914-5
11. Να αποζημιώνει το Τ.Ε.Ι. για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν προξενηθεί σ’ αυτό, στις εγκαταστάσεις του,
στο προσωπικό του, στους σπουδαστές του ή σε οποιονδήποτε τρίτο με υπαιτιότητα του ιδίου ή του
προσωπικού του.
12. Να τηρεί όλους τους όρους, οι οποίοι ανάγονται σε ουσιώδεις, καθώς επίσης να εφαρμόζει το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτόν. Σε περίπτωση δε παράβασης οποιουδήποτε όρου της
διακήρυξης, της συμβάσεως που θα υπογραφεί, αλλά και διάταξης του θεσμικού πλαισίου σχετικής με το
αντικείμενο της σύμβασης, το Τ.Ε.Ι. διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, χωρίς να αποζημιώνει τον ανάδοχο. Επίσης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, το Τ.Ε.Ι. διατηρεί το δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης οποτεδήποτε, χωρίς να αποζημιώνει
τον ανάδοχο και μετά από προειδοποίηση 30 ημερών.
13. Να τον διακρίνει πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ι.
Η φύλαξη της υπό στοιχεία ιδιοκτησίας του Ιδρύματος θα περιλαμβάνει δύο φάσεις, ως κατωτέρω:
α.
Η πρώτη φάση θα συνίσταται στην διακριτική φύλαξη της εισόδου των κτιριακών εγκαταστάσεων του
ΤΕΙ Πελοποννήσου και στην περιφορά εντός και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος
και από ώρα 06.00 έως 22.00 και σε καθημερινή βάση.
β.
Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την νυχτερινή φύλαξη των χώρων αυτών και από ώρα 22.00
βραδινή έως ώρα 6.00 πρωινή, η οποία θα συνίσταται στην εξωτερική φύλαξη των κτιριακών
εγκαταστάσεων. Η νυχτερινή εξωτερική αυτή φύλαξη θα διενεργείται από τον ανάδοχο και τους υπ’
αυτόν προστηθέντες με συνεχή περιπολία. Η περιπολία θα πιστοποιείται από την καταγραφή
σημάτων στα πέντε υπάρχοντα, σε διάφορα σημεία των εξωτερικών χώρων, ηλεκτρονικά μηχανήματα
και με συχνότητα 45 έως 60 λεπτών της ώρας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο καταγραφής της
περιπολίας τον οποίο και θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Τα σήματα
αυτά θα μεταφέρονται στο κέντρο λήψεως σημάτων ελέγχου της αναδόχου εταιρείας, θα
εκτυπώνονται σε μηνιαία βάση και θα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης
Έργου του Τ.Ε.Ι. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κέντρο λήψης σημάτων ώστε να λαμβάνει τα
σήματα συναγερμών. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, αλλά χρησιμοποιεί κέντρο άλλης εταιρείας, η
δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.
ΙΙ.
Ο ανάδοχος θα έχει την δυνατότητα πρότασης για αλλαγή ή αλλαγές του τρόπου φύλαξης και πάντα
προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ασφάλειας του Ιδρύματος και των εντός αυτών κινουμένων. Η
πρόταση θα γίνεται γραπτώς και προς τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., η οποία και θα είναι αρμόδια για την έγκρισή
της. Σε κάθε περίπτωση και κατά πάντα χρόνο το Τ.Ε.Ι. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή
στον τρόπο φύλαξης.
Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ.
1. Γενικοί Όροι.
Οι φύλακες γενικώς πρέπει να διακρίνονται από ευγένεια, ηρεμία, υπομονή, σεβασμό στις αξίες και στα
ατομικά δικαιώματα, αγάπη για την σπουδάζουσα νεολαία κ.λ.π., να αποτελούν υπόδειγμα με την εν γένει
συμπεριφορά τους, να επιμελούνται του εαυτού τους και να είναι υγιείς. Πέραν τούτων:
Ι.
Οι φύλακες αναλαμβάνουν υπηρεσία φέροντες τη στολή της εταιρείας, είναι άριστα εκπαιδευμένοι
και εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παροχή φύλαξης και διαθέτουν τον αναγκαίο
εξοπλισμό.
ΙΙ.
Η διαδικασία της φύλαξης θα καθορίζεται από το ΤΕΙ, το οποίο θα διατηρεί το δικαίωμα για την
αλλαγή των διαδικασιών φύλαξης.
35
: 746914-5
ΙΙΙ.
Η συμπεριφορά προς τους επισκέπτες, τους σπουδαστές και τους υπαλλήλους του ΤΕΙ να είναι
ήρεμη και ευγενική.
IV.
Οι φύλακες δεν θα οπλοφορούν, αλλ’ ούτε θα φέρουν μαζί τους αντικείμενα αιχμηρά, δυνάμενα να
χαρακτηρισθούν ως όπλα.
V.
Οι φύλακες δεν θα αποδέχονται δώρα ή φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε
λόγο.
VI.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους προβαίνουν σε πλήρη έλεγχο των χώρων του Τ.Ε.Ι. και των
εγκαταστάσεών του. Φροντίζουν να ασφαλίζονται πόρτες και παράθυρα που παραμένουν ανοικτά. Στην
περίπτωση που δεν δύνανται να ασφαλίσουν παράθυρα ή πόρτες που παραμένουν ανοικτά, ενημερώνουν
άμεσα τον αρμόδιο και υπεύθυνο υπάλληλο του ΤΕΙ και προσπαθούν να ασφαλίσουν με οποιονδήποτε
τρόπο, έστω και πρόχειρα αυτά. Τυχόν σοβαρή σημείωση του προηγούμενου φύλακα προς τον επόμενο, θα
πρέπει να είναι έγγραφη.
VII.
Ελέγχουν την καλή λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης
προβαίνουν αμελλητί στην ενημέρωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. προκειμένου αυτό να επιληφθεί ώστε
να υπάρξει αποκατάστασή της.
IIX.
Ελέγχουν τους χώρους, ώστε: α) να μην υπάρχει διαρροή αερίων και υγρών που μπορεί να
προκαλέσουν πλημμύρες ή άλλα παρόμοια περιστατικά και β) να μη συσσωρεύονται υλικά που μπορεί να
αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς. Φροντίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις να ειδοποιούν τον αρμόδιο Υπάλληλο του
ΤΕΙ.
IX.
Κατά τις ώρες εργασίας λαμβάνουν τέτοιες θέσεις ώστε να ελέγχουν οπτικώς ολόκληρο το χώρο
ευθύνης τους.
X.
Παρακολουθούν με την δέουσα διακριτικότητα και τον ανάλογο σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα,
την κίνηση των επισκεπτών μέσα στο Τ.Ε.Ι. και επεμβαίνουν εάν παρατηρήσουν κάτι ύποπτο, προβαίνοντας
δε στην άμεση ενημέρωση του αρμοδίου οργάνου.
XI.
Ελέγχουν μετά το πέρας της εργασίας των διαφόρων συνεργείων (καθαριότητας, επισκευών κ.λ.π.)
κατά την προσέλευση και αποχώρηση αυτών για τυχόν παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια
του Τ.Ε.Ι., χωρίς βεβαίως να παρεμβαίνουν στο έργο τους.
XII. Κατά τον χρόνο λήξης των εργασιών του Τ.Ε.Ι. ,βεβαιώνονται για την μη παραμονή ατόμων εντός αυτού,
καθώς και για την μη εγκατάλειψη αντικειμένων ξένων προς το Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση ανεύρεσης τέτοιων
αντικειμένων, αφού βεβαιωθούν ότι αυτά είναι αβλαβή, τα αποθηκεύουν προς παράδοση, άλλως ειδοποιούν
το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και ειδοποιούν τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΙ.
XIII. Δεν επιτρέπουν την είσοδο, μετά τη λήξη της εργασίας στο Τ.Ε.Ι., σε κανέναν εάν δεν έχουν ήδη
ειδοποιηθεί προς τούτο από αρμόδιο όργανο. Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη εισόδου ατόμου, τότε αυτή
γίνεται με προκαθορισμένο τρόπο.
XIV. Εκτελούν σε τακτά χρονικά διαστήματα περιπολίες στους χώρους του Τ.Ε.Ι. και βεβαιώνονται για την
καλή κατάσταση στους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους του.
2. Όροι Ειδικών Καταστάσεων

ΠΥΡΚΑΪΑ
Σε περίπτωση πυρκαϊάς, θέτει αμέσως σε ενέργεια τον συναγερμό και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο,
προσπαθεί να την σβήσει χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει και ταυτόχρονα ειδοποιεί
την Πυροσβεστική Υπηρεσία το Κέντρο Ασφάλειας της Εταιρείας και τον αρμόδιο Υπάλληλο του ΤΕΙ
Πελοποννήσου.
36
: 746914-5

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Σε περίπτωση που φυσικό φαινόμενο (πλημμύρα. σεισμός κλπ) προκαλέσει ζημιά ή πιθανότητα ζημίας στο
Ίδρυμα, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσον διαθέτει για να προλάβει ή να περιορίσει την έκταση της ζημιάς,
ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Ασφάλειας της Εταιρείας και τον αρμόδιο
Υπάλληλο του ΤΕΙ..

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ
Σε περίπτωση που άλλο αίτιο προκαλεί ζημιά ή πιθανότητα να προκαλέσει ζημιά στο Ίδρυμα (ληστεία,
κλοπή, διάρρηξη, εσκεμμένη φθορά κλπ) προσπαθεί να την αποτρέψει με τις μεθόδους που έχει εκπαιδευτεί
από την εταιρεία του και ταυτόχρονα ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου της εταιρείας και τον αρμόδιο Υπάλληλο του
ΤΕΙ.

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ο φύλακας είναι υπεύθυνος για την παρατήρηση και ενημέρωση του ΤΕΙ και της εταιρείας του (άμεση ή
έμμεση) για οποιοδήποτε περιστατικό ή παρατήρησή του που έχει σχέση με την ασφάλεια από παντός
κινδύνου του Ιδρύματος.
Ε. ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Τα έντυπα που υποχρεούται ο ανάδοχος να τηρεί κατά την φύλαξη, θα είναι τα παρακάτω:
1. Ειδικό έντυπο αναφοράς
Είναι το ειδικό εκείνο έντυπο που συμπληρώνεται από τον φύλακα υπηρεσίας εις διπλούν, για τον χώρο
ευθύνης του. Ένα αντίγραφο υποβάλλεται στην εταιρεία και ένα αντίγραφο στο αρμόδιο γραφείο του ΤΕΙ.
Σκοπός του εντύπου είναι η ενημέρωση του αναδόχου και του ΤΕΙ για όλα τα περιστατικά που έλαβαν χώρα
κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του φύλακα.
2. Μηνιαίο δελτίο για την πιστοποίηση της περιπολίας
Η πιστοποίηση της περιπολίας θα καταγράφεται με την ενημέρωση των 5 ηλεκτρονικών σημείων που έχουν
τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στις εξωτερικές εγκαταστάσεις και με συχνότητα 45 έως 60 λεπτών της ώρας.
Τα σήματα αυτά θα μεταφέρονται στο κέντρο λήψεως σημάτων της εταιρείας θα εκτυπώνονται μηνιαίως και
θα υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου για έλεγχο.
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ι.
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η πιστή εφαρμογή του σχεδίου φύλαξης που θα καθορίζει κάθε φορά
το Ίδρυμα.
ΙΙ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που θα μειώνουν
κάθε φορά τις πιθανότητες ζημιών του Ιδρύματος.
ΙΙΙ.
Φροντίδα του αναδόχου είναι να υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση του ΤΕΙ προτάσεις για
αύξηση του βαθμού ασφαλείας του Ιδρύματος.
37
: 746914-5
IV.
Στην περίπτωση που ειδοποιηθεί το Κέντρο Ασφάλειας του αναδόχου από τους φύλακες υπηρεσίας
ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΙ για περιστατικό ανάγκης υποχρεούται να αποστείλει επιπλέον
υπαλλήλους του, όσο το δυνατόν περισσότερους για καλλίτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και σε
χρόνους τέτοιους που θα είναι χρήσιμοι.
Τέλος το Τ.Ε.Ι. διατηρεί την δυνατότητα να αλλάξει ή να τροποποιήσει όρο ή όρους του παρόντος, όταν αυτό
κριθεί αναγκαίο.
38
: 746914-5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ για τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η φύλαξη όλων των χώρων που ευρίσκονται στην
κυριότητα του ΤΕΙ Πελοποννήσου στη Σπάρτη και καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσεως που θα
υπογραφεί. Ειδικότερα:
Όλη η προσδιοριζόμενη από την περίφραξη ιδιοκτησία του ΤΕΙ η κείμενη στο Δ.Δ. Κλαδά του
διευρυμένου Δήμου Σπάρτης και θα εκτείνεται (η φύλαξη) τόσο εντός και εκτός των κτιριακών
κ.λ.π. εγκαταστάσεων, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
0 ανάδοχος υποχρεούται:
Ι. Να έχει αντικείμενο εργασιών του την φύλαξη και την ασφάλεια χώρων και κτιρίων και να
δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό.
ΙΙ. Να διαθέτει υγιές και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό στην φύλαξη, ασφάλεια κ.λ.π. κτιριακών
συγκροτημάτων και στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή καταστάσεων σχετικών με την φύλαξή
τους.
ΙΙΙ. Να έχει την δυνατότητα διάθεσης τριών (3) τουλάχιστον φυλάκων που θα καλύπτουν τις βάρδιες ως
εξής:
1η βάρδια: 06:00 - 14:00
2η βάρδια: 14.00 - 22.00.
3η βάρδια (νυχτερινή): 22.00 έως 6.00
Οι φύλακες θα φυλάσσουν πόστα που θα καθορισθούν σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου για
όλες τις εργάσιμες ημέρες, Σάββατο, Κυριακή και όλες τις αργίες.
ΙV. Να είναι σε Θέση, πέραν του ανωτέρω προσωπικού, να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση και
επιπλέον, εκπαιδευμένο επίσης, προσωπικό ασφαλείας.
V. Να έχει στην εποπτεία του και στον πλήρη έλεγχο, αναφορικά με την εργασία τους, το
προσωπικό του.
VI. Να ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο όργανο του Τ.Ε.Ι. για τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα
χρησιμοποιεί για την φύλαξη της ιδιοκτησίας του Τ.Ε.Ι. Κάθε Παρασκευή θα φροντίζει για την έγγραφη
ενημέρωση του ΤΕΙ για το πρόγραμμα και τους φύλακες της επόμενης εβδομάδας.
VΙΙ. Να προβαίνει σε έλεγχο των φυλάκων κατά την ώρα της φύλαξης, για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη απόδοση στο έργο τους.
ΙΙΧ . Να τηρεί βιβλίο αναφορών και δελτίο συμβάντων, τα οποία θα είναι στην διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Τ.Ε.Ι. σε πρώτη ζήτηση.
ΙΧ. Να είναι εφοδιασμένος με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σε έγκυρη και αναγνωρισμένη
Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής του, του κινδύνου της ασφαλιστικής ευθύνης για ζημίες ή
βλάβες που τυχόν προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα του Τ.Ε.Ι., στις εγκαταστάσεις του, στο
προσωπικό του, στους σπουδαστές του ή οποιονδήποτε τρίτο από υπαιτιότητα δική του ή των
απασχολουμένων απ' αυτόν υπαλλήλων του.
Χ. Να τηρεί τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις, στις αποδοχές, στην ασφαλιστική
κάλυψη, ασφάλεια κ.λ.π. του προσωπικού του, έναντι του οποίου θα έχει την πλήρη, αποκλειστική ευθύνη
και θα είναι αυτός υπεύθυνος απέναντί του τόσο ποινικά όσο και αστικά για κάθε ατύχημα που
τυχόν προκύψει σε βάρος του προσωπικού του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
ΧΙ. Να αποζημιώνει το Τ.Ε.Ι, για κάθε ζημία ή βλάβη που τυχόν προξενηθεί σ'αυτό, στις εγκαταστάσεις του,
39
: 746914-5
στο προσωπικό του, στους σπουδαστές του ή σε οποιονδήποτε τρίτο με υπαιτιότητα του ιδίου ή του
προσωπικού του.
ΧΙΙ. Να τηρεί όλους τους όρους, οι οποίοι ανάγονται σε ουσιώδεις, καθώς επίσης να εφαρμόζει το
υφιστάμενο Θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτόν. Σε περίπτωση δε παράβασης οποιουδήποτε όρου της
διακήρυξης, της συμβάσεως που θα υπογραφεί, αλλά και διάταξης του θεσμικού πλαισίου σχετικής με το
αντικείμενο της σύμβασης, το Τ.Ε.Ι. διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης με απόφαση του
Συμβουλίου, χωρίς να αποζημιώνει τον ανάδοχο. Επίσης με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, το
Τ.Ε.Ι. διατηρεί το δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης οποτεδήποτε, χωρίς να αποζημιώνει τον ανάδοχο
και μετά από προειδοποίηση 30 ημερών.
ΧIΙΙ. Να τον διακρίνει πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης.
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ι. Η φύλαξη της ιδιοκτησίας του Ιδρύματος περιοχή Κλαδά θα περιλαμβάνει δύο φάσεις, ως κ α τ ω τ έ ρ ω :
α. Η πρώτη φάση θα συνίσταται στη διακριτική φύλαξη της εισόδου των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Παραρτήματος στη Σπάρτη και στην περιφορά εντός και εκτός των
κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος και από ώρα 06:00 έως 14:00 και 14:00 έως 22:00, σε
καθημερινή βάση.
β. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει τη νυκτερινή φύλαξη των χώρων αυτών και από ώρα
22:00 βραδινή έως ώρα 06:00 πρωινή, η οποία θα συνίσταται στην εξωτερική φύλαξη των
κτιριακών εγκαταστάσεων. Η νυχτερινή εξωτερική αυτή φύλαξη θα διενεργείται από τον ανάδ οχο και
του ς υπ ' αυτό ν προστιθέντες με συ νε χή πε ριπο λία. Η πε ριπο λία θ α πιστοποιείται από
την καταγραφή σημάτων σε τέσσερα (4) διαφορετικά σημεία των εξωτερικών χώρων,
ηλεκτρονικά μηχανήματα και με συχνότητα 30 έως 45 λεπτών της ώρας ή με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο καταγραφής της περιπολίας τον οποίο και θα αποφασίσει το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Τα
σήματα αυτά θα μεταφέρονται στο κέντρο λήψεως σημάτων ελέγχου της αναδόχου εταιρείας, θα
εκτυπώνονται σε μηνιαία βάση και θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ. Το κόστος του
κέντρου λήψης σημάτων βαρύνει τον ανάδοχο.
ΙΙ. Ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα πρότασης για αλλαγή ή αλλαγές του τρόπου φύλαξης και πάντα
προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ασφάλειας του Ιδρύματος και των εντός αυτών κινουμένων. Η
πρόταση θα γίνεται γραπτώς και προς το συμβούλιο του ΤΕΙ, το οποίο και θα είναι αρμόδιο για
την έγκρισή της. Σε κάθε περίπτωση , και κατά πάντα χρόνο το ΤΕΙ έχει το δικαίωμα να αποφασίσει
οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο φύλαξης.
Δ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ.
1. Γενικοί Όροι.
Οι φύλακες γενικώς πρέπει να διακρίνονται από ευγένεια, ηρεμία, υπομονή, σεβασμό στις αξίες και στα
ατομικά δικαιώματα, αγάπη για την σπουδάζουσα νεολαία κ.λ.π., να αποτελούν υπόδειγμα με την εν γένει
συμπεριφορά τους, να επιμελούνται του εαυτού τους και να είναι υγιείς. Πέραν τούτων:
Ι. Οι φύλακες αναλαμβάνουν υπηρεσία φέροντες τη στολή της εταιρείας, είναι άριστα
εκπαιδευμένοι και εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παροχή φύλαξης και διαθέτουν
τον αναγκαίο εξοπλισμό.
ΙΙ. Η διαδικασία της φύλαξης θα καθορίζεται από το ΤΕΙ, το οποίο θα διατηρεί το δικαίωμα για την αλλαγή
των διαδικασιών φύλαξης.
III. Η συμπεριφορά προς τους επισκέπτες, τους σπουδαστές και τους υπαλλήλους του ΤΕΙ
να είναι ήρεμη και ευγενική.
IV. Οι φύλακες δεν θα οπλοφορούν, αλλά ούτε θα φέρουν μαζί τους αντικείμενα αιχμηρά, δυνάμενα
να χαρακτηρισθούν ως όπλα.
V. Οι φύλακες δεν Θα αποδέχονται δώρα ή φιλοδωρήματα από οποιονδήποτε και για
40
: 746914-5
οποιονδήποτε λόγο.
V I . Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους προβαίνουν σε πλήρη έλεγχο των χώρων του ΤΕΙ
και των εγκαταστάσεών του, φροντίζουν να ασφαλίζονται πόρτες και παράθυρα που παραμένουν
ανοικτά, ενημερώνουν άμεσα τον αρμόδιο και υπεύθυνο υπάλληλο του ΑΕΙ και προσπαθούν να
ασφαλίσουν με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και πρόχειρα αυτά. Τυχόν σοβαρή σημείωση του
προηγούμενου φύλακα προς τον επόμενο, θα πρέπει να είναι έγγραφη.
VII.
Ελέγχουν την καλή λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων ασφαλείας και σε
περίπτωση βλάβης προβαίνουν αμελλητί στην ενημέρωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. προκειμένου
αυτό να επιληφθεί ώστε να υπάρξει αποκατάστασή της.
IIΧ. Ελέγχουν τους χώρους, ώστε: α) να μην υπάρχει διαρροή αερίων και υγρών που μπορεί να προκαλέσουν
πλημμύρες ή άλλα παρόμοια περιστατικά και β) να μη συσσωρεύονται υλικά που μπορεί να αποτελέσουν
εστίες πυρκαγιάς. Φροντίζουν σε τέτοιες περιπτώσεις να ειδοποιούν τον αρμόδιο Υπάλληλο του ΤΕΙ.
ΙΧ. Κατά τις ώρες εργασίας λαμβάνουν τέτοιες θέσεις ώστε να ελέγχουν οπτικώς ολόκληρο το χώρο ευθύνης
τους.
Χ. Παρακολουθούν με την δέουσα διακριτικότητα και τον ανάλογο σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, την
κίνηση των επισκεπτών μέσα στο Τ.Ε.Ι. και επεμβαίνουν εάν παρατηρήσουν κάτι ύποπτο,
προβαίνοντας δε στην άμεση ενημέρωση του αρμοδίου ο ρ γ ά ν ο υ .
ΧΙ. Ελέγχουν μετά το πέρας της εργασίας των διαφόρων συνεργείων (καθαριότητας, επισκευών κ.λ.π.) κατά
την προσέλευση και αποχώρηση αυτών για τυχόν παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του
Τ.Ε.Ι., χωρίς βεβαίως να παρεμβαίνουν στο έργο τους.
ΧΙΙ. Κατά το χρόνο λήξης των εργασιών του ΤΕΙ, βεβαιώνονται για τη μη παραμονή ατόμων εντός
αυτού, καθώς και για την μη εγκατάλειψη αντικειμένων ξένων προς το ΤΕΙ. Σε περίπτωση ανεύρεσης
τέτοιων αντικειμένων, αφού βεβαιωθούν ότι αυτά είναι αβλαβή, τα αποθηκεύουν προς παράδοση, άλλως
ειδοποιούν το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και ειδοποιούν τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΙ.
XIIΙ. Δεν επιτρέπουν την είσοδο, μετά τη λήξη της εργασίας στο ΤΕΙ, σε κανέναν εάν δεν έχουν ήδη
ειδοποιηθεί προς τούτο από. αρμόδιο όργανο. Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη εισόδου ατόμου, τότε αυτή
γίνεται με προκαθορισμένο τρόπο.
XVI. Εκτελούν σε τακτά χρονικά διαστήματα περιπολίες στους χώρους του ΤΕΙ και
βεβαιώνονται για την καλή κατάσταση στους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του.
2. Όροι Ειδικών Καταστάσεων
 ΠΥΡΚΑΙΑ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θέτει αμέσως σε ενέργεια τον συναγερμό και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο
προσπαθεί να την σβήσει χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει και ταυτόχρονα
ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Ασφάλειας της Εταιρείας και τον αρμόδιο Υπάλληλο του
ΤΕΙ Πελοποννήσου.
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Σε περίπτωση που φυσικό φαινόμενο (πλημμύρα, σεισμός, κ.λπ.) προκαλέσει ζημιά ή πιθανότητα
ζημίας στο 'Ιδρυμα, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσον διαθέτει για να προλάβει ή να περιορίσει την έκταση
της ζημιάς, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Ασφάλειας της Εταιρείας και
τον αρμόδιο Υπάλληλο του ΤΕΙ.
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ
Σε περίπτωση που άλλο αίτιο προκαλεί ζημιά ή πιθανότητα να προκαλέσει ζημιά στο Ίδρυμα (ληστεία,
κλοπή, διάρρηξη, εσκεμμένη φθορά κλπ) προσπαθεί να την αποτρέψει με τις μεθόδους που έχει
εκπαιδευτεί από την Εταιρεία του και ταυτόχρονα ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου της εταιρείας και τον αρμόδιο
Υπάλληλο του ΤΕΙ.
41
: 746914-5
 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
0 φύλακας είναι υπεύθυνος για την παρατήρηση και ενημέρωση του ΤΕΙ και της εταιρείας του (άμεση ή
έμμεση) για οποιοδήποτε περιστατικό ή παρατήρησή του που έχει σχέση με την ασφάλεια από παντός
κινδύνου του Ιδρύματος.
Ε. ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Τα έντυπα, που υποχρεούται ο ανάδοχος να τηρεί κατά την φύλαξη, θα είναι τα παρακάτω:
1. Ειδικό έντυπο αναφοράς
Είναι το ειδικό εκείνο έντυπο που συμπληρώνεται από τον φύλακα υπηρεσίας εις διπλούν, για τον χώρο
ευθύνης του. Ένα αντίγραφο υποβάλλεται στην Εταιρεία και ένα αντίγραφο στο αρμόδιο γραφείο του
ΤΕΙ. Σκοπός του εντύπου είναι η ενημέρωση του αναδόχου και του ΤΕΙ για όλα τα περιστατικά που έλαβαν
χώρα κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του φύλακα.
2. Μηνιαίο δελτίο για την πιστοποίηση της περιπολίας
Η πιστοποίηση της περιπολίας θα καταγράφεται με την ενημέρωση των 4 ηλεκτρονικών σημείων
που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στις εξωτερικές εγκαταστάσεις και με συχνότητα 30 έως 45
λεπτών της ώρας. Τα σήματα αυτά θα μεταφέρονται στο κέντρο λήψεως σημάτων της
Εταιρείας, θα εκτυπώνονται μηνιαίως και θα υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο του ΤΕΙ
Πελοποννήσου για έλεγχο.
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ι. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η πιστή εφαρμογή του σχεδίου φύλαξης που θα καθορίζει
κάθε φορά το Ίδρυμα.
ΙΙ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενδιαφέρεται να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που θα
μειώνουν κάθε φορά τις πιθανότητες ζημιών του Ιδρύματος.
ΙΙΙ. Φροντίδα του αναδόχου είναι να υποβάλει προς έγκριση στη Συνέλευση του ΤΕΙ προτάσεις
για αύξηση του βαθμού ασφαλείας του ιδρύματος.
ΙV. Στην περίπτωση που ειδοποιηθεί το Κέντρο Ασφάλειας του αναδόχου από τους φύλακες υπηρεσίας ή
από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΙ για περιστατικό ανάγκης υποχρεούται να αποστείλει επιπλέον
υπαλλήλους του, όσο το δυνατόν περισσότερους για καλλίτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και σε
χρόνους τέτοιους που θα είναι χρήσιμοι.
Τέλος το Τ.Ε.Ι. διατηρεί την δυνατότητα, να αλλάξει ή να τροποποιήσει όρο ή όρους του παρόντος, όταν αυτό
κριθεί αναγκαίο.
42
: 746914-5
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ- ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………………………………………………(και
ολογράφως)
…………………………………………………………………...υπέρ της εταιρείας ……………………………
διεύθυνση………………………………………. δια τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό
της…………………………….………………για
την
προμήθεια……………………………………………………………σύμφωνα
με
την
υπ΄
αριθμ.
……………………… διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………………………..
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
43
: 746914-5
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ- ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΥΡΩ….………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………………………………………………(και ολογράφως)…………………………….στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας………………………διεύθυνση……..
……………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………..
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ………………………………(αριθμ.
διακήρυξης………….) προς κάλυψη των αναγκών του ……………………………………….. και το οποίο ποσό
καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. εκ ……………..ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, όπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
44
: 746914-5
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
(Α1) ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 06:00-14:00
(1)
ΑΡΙΘΜΟΣ
α/α ΕΡΓΑΖΟ- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
(2)
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(3)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (€)
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(€)
ΗΜΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
1
2
3
4
ΣΥΝΟΛΟ
45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)
: 746914-5
(Α2) ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 14:00-22:00
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
(1)
ΕΡΓΑΖΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(2)
(3)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΗ
ΜΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (€)
ΗΜΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
(€)
1
2
3
4
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
(1) : ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(2), (3) : Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
(Α3) ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 22:00-06:00
46
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)
: 746914-5
α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
(1)
ΕΡΓΑΖΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(2)
(3)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΗ
ΜΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (€)
ΗΜΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
(€)
1
2
3
4
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
(1) : ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(2), (3) : Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)
: 746914-5
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) (ΜΗΝΩΝ)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΙ
ΜΗΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ
Α. ΚΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ &
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12
06:00-14:00
ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12
14:00-22:00
ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12
22:00-06:00
ΣΥΝΟΛΟ Α:
Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ:
Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Δ:
Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε:
ΣΤ. ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
48
: 746914-5
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω υποδείγματα καθώς και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.3.6.
Επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθούν συμπληρωμένοι οι παραπάνω πίνακες για τους δώδεκα (12) μήνες
παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση παράτασης μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών
και για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, το κόστος εκάστης των υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τις ήδη
προσφερθείσες τιμές. Επίσης, υπηρεσίες οι οποίες έχουν προσφερθεί δωρεάν θα συνεχίσουν να παρέχονται
δωρεάν από τον Ανάδοχο .
Στην Οικονομική τους Προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα αναγράψουν σε ξεχωριστή γραμμή και το κόστος ανά
ανθρωποώρα για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών φύλαξης. Το συγκεκριμένο κόστος θα είναι μια σταθερή
τιμή, καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, και θα αφορά σε ημερήσια φύλαξη εντός εργάσιμης ημέρας της
εβδομάδας
49
: 746914-5
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΓΟ: ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
Σήμερα, ...................... 2014 ημέρα .................., στο δ.δ. Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας και στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου, οι κατωτέρω υπογράφοντες:
Αφενός το ΤΕΙ Πελοποννήσου, νομίμως τούτου εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου του Δημητρίου
Βελισσαρίου, που εφεξής στο παρόν και για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «εργοδότης» και αφ’ ετέρου ο
................................... κάτοχος της υπ’ αριθ. .................... δελτίου ταυτότητας, ο οποίος λειτουργεί στο παρόν
ως νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, με την επωνυμία
«.....................................» και με διακριτικό τίτλο «.........................», η οποία εδρεύει στ ................ και στην
οδό............................, ΤΚ ..........., και έχει Α.Φ.Μ. ......................, που στο εξής στο παρόν – χάριν συντομίας θα αποκαλείται «εργολάβος», αφού έλαβαν υπ’ όψη τα ακόλουθα:
α) Την υπ' αριθμ. .................... Απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου για προκήρυξη δημόσιου
ανοικτού διαγωνισμού.
β) Την υπ' αριθμ. .................... Προκήρυξη.
γ) Την υπ' αριθμ. ................. Απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτών Δημόσιων Διαγωνισμών.
δ) την υπ΄ αριθμ. …………………… προσφορά του Αναδόχου
δ) Την υπ' αριθμ. .................. Απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πελοποννήσου., περί ανάθεσης του έργου,
συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τα ακόλουθα:
50
: 746914-5
Α. Ο δεύτερος των εδώ συμβαλλομένων ......................., δηλώνει ρητά ότι:
1. Ο ίδιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω επιχείρησης και νόμιμα παρίσταται σήμερα στο παρόν
για λογαριασμό της.
2. Η επιχείρηση την οποία εκπροσωπεί έχει συσταθεί νόμιμα και δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα της
φύλαξης και της ασφάλειας.
3. Η επιχείρηση διαθέτει το απαραίτητο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό, τον αναγκαίο
εξοπλισμό καθώς και την πείρα και τις γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.
Ερμηνευτική διάταξη:
Χάριν συντομίας κατωτέρω θα χρησιμοποιούνται οι εξής όροι, με τις σημασίες που ακολουθούν:
- Εργολάβος: Η αναλαμβάνουσα την φύλαξη επιχείρηση, όπως εδώ παρίσταται.
- Εργοδότης: Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται υπό του Προέδρου του.
- Εγκαταστάσεις: Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον
Αντικάλαμο Μεσσηνίας και στη Σπάρτη.
- Προσωπικό Φύλαξης: Ανθρώπινο δυναμικό, προστηθέν από τον εργολάβο, για τις ανάγκες της φύλαξης.
- Παράρτημα: Ειδικοί όροι, με τον όρο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ», που απετέλεσαν αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής
Προκήρυξης και θα αποτελεί αναπόσπαστο επίσης τμήμα της παρούσας συμβάσεως.
Β.
Σήμερα με
ιδιότητα
που
εδώ
την παρούσα σύμβαση ο πρώτος των συμβαλλομένων «εργοδότης», με την
παρίσταται, αναθέτει στον δεύτερο «εργολάβο» και ο οποίος αποδέχεται και
αναλαμβάνει, την φύλαξη των κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας
του Ιδρύματος,
που ευρίσκονται στον Αντικάλαμο και στη Σπάρτη, που χάριν συντομίας εφεξής θα
αποκαλούνται «εγκαταστάσεις», όπως αναλυτικά αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα αυτής, το
αποκαλούμενο «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ», το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτού, με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους:
Άρθρο 1ο.
1.1. Ο εργολάβος υποχρεούται να επιβλέπει, επιτηρεί και διασφαλίζει την φύλαξη και την ασφάλεια των
«εγκαταστάσεων», διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό κατάλληλα εκπαιδευμένο, ειδικευμένο, έχον απαραίτητη
φυσική κατάσταση, σωματική εκπαίδευση, αντοχή και ετοιμότητα Προσωπικό Φύλαξης, στον αριθμό, τα
χρονικά διαστήματα και τον ακριβή τόπο, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο επισυναπτόμενο και
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, παράρτημα.
1.2. Ρητά συμφωνείται ότι το Προσωπικό Φύλαξης, Επόπτες καθώς και το όποιο εν γένει προσωπικό ή
πρόσωπο απασχολήσει ο εργολάβος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση, δεν αποτελούν προσωπικό του εργοδότη και δεν έχουν απολύτως καμία εργασιακή ή
άλλη έννομη σχέση με αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά απασχολούνται με απόλυτη ευθύνη του εργολάβου, ο
51
: 746914-5
οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την νόμιμη απασχόλησή τους, την αμοιβή τους, την ασφαλιστική
τους κάλυψη, την αποζημίωσή τους σε περίπτωση ατυχήματος κ.λ.π. Ο εργολάβος θα φροντίζει για την
αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως των διατάξεων περί
καταβολής των νομίμων αποδοχών προς το απασχολούμενο στο εδώ ανατιθέμενο έργο προσωπικό και οι
οποίες δεν θα είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, περί ασφαλιστικής
κάλυψης, ωρών εργασίας, όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π.. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού, θα καταγγέλλεται η παρούσα σύμβαση.
1.3. Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν αναγνωρίζουν ότι, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη και
αποτελεσματικότερη επιτήρηση, επίβλεψη και φύλαξη των Εγκαταστάσεων, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα
ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη κρίση του, να τροποποιεί μονομερώς τις υπηρεσίες φύλαξης και
ασφάλειας που περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς την παραμικρή επιπρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση, εφ’ όσον βεβαίως αυτές δεν έχουν οικονομικές επιπτώσεις στην Επιχείρηση. Οι
όποιες τροποποιήσεις των υπηρεσιών φύλαξης θα γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση Φύλαξης προ
πενθημέρου, με επίδοση σχετικού εγγράφου προς την Επιχείρηση.
1.4. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την αντικατάσταση οποιουδήποτε ή
όλων των υπαλλήλων του Προσωπικού Φύλαξης και η Επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην
αντικατάσταση αμέσως μετά την λήψη της σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης εκ μέρους του Εργοδότη.
Άρθρο 2ο.
2.1. Το Προσωπικό Φύλαξης θα φέρει στολή καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, θα είναι εφοδιασμένο
– σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2518/1997 – με ειδικό δελτίο ταυτότητος και ειδικό διακριτικό σήμα και τα
οποία θα φέρουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. Καθ’ όλη την
διάρκεια της υπηρεσίας του, η γενική εμφάνιση του Προσωπικού Φύλαξης οφείλει να είναι ευπρεπής και
άψογη.
2.2. Το Προσωπικό φύλαξης υποχρεούται να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία
που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις σωματικές, πνευματικές ή διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπου,
τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, όσο και πριν από την ανάληψή της, ώστε να ευρίσκεται κατά
τον χρόνο υπηρεσίας του σε εγρήγορση και ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκρίνεται πλήρως και
αποτελεσματικά στα καθήκοντά του.
2.3. Αυτό οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με τον πλέον ευσυνείδητο, διακριτικό, πολιτισμένο, ευγενικό
τρόπο και να διακρίνεται από τον απαιτούμενο για την περίπτωση επαγγελματισμό, ευελιξία και διπλωματία,
να χαρακτηρίζεται από πνεύμα καλής θέλησης, προθυμίας και βεβαίως να διακατέχεται από αγάπη και
σεβασμό προς την σπουδάζουσα νεολαία.
52
: 746914-5
2.4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και επιφυλασσομένων των διατάξεων του Παραρτήματος του
παρόντος, το Προσωπικό Φύλαξης υποχρεούται να επιτηρεί και περιφρουρεί τις Εγκαταστάσεις, να λαμβάνει
τα κατάλληλα και απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας για την αποφυγή ζημιών ή φθορών, να
εντοπίζει και να εξουδετερώνει πιθανούς κινδύνους και γενικά να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα για την κάθε
περίπτωση μέτρα, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.
2.5. Εδώ συμφωνούνται ρητά τα κατωτέρω:
α) Απαγορεύεται ρητά στους εκπροσώπους, επόπτες, προσωπικό φύλαξης κ.λ.π. να οπλοφορούν ή να
κατέχουν όπλα, καθώς επίσης απαγορεύεται ρητά η κατοχή οποιουδήποτε αντικειμένου, προβλεπόμενου από
τις διατάξεις του νόμου περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.
β) Απαγορεύεται ρητά στο Προσωπικό Φύλαξης, Επόπτες και οποιουσδήποτε εκπροσώπους του εργολάβου,
να εισέρχονται σε χώρους συνάθροισης των σπουδαστών, όπως: Αίθουσες διδασκαλίας κατά την ώρα του
μαθήματος ή άλλης διενεργούμενης από σπουδαστές συγκέντρωσης, συνελεύσεις, κυλικείο, εστιατόριο,
χώρους ψυχαγωγίας, χώρους όπου δραστηριοποιούνται οι σπουδαστές συνδικαλιστικά κ.λ.π.. Στους
προαναφερθέντες χώρους θα εισέρχεται το Προσωπικό Φύλαξης, μόνον εάν κληθεί από σπουδαστές ή
όργανο του Ιδρύματος και εκτιμήσει ότι είναι αναγκαία η είσοδός του, ώστε να αποτραπεί κατάσταση, που θα
μπορούσε να αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για την ζωή ή την σωματική ακεραιότητα ατόμου ή ατόμων ή
προκειμένου να αποτραπεί άμεσος κίνδυνος πυρκαϊάς ή καταστροφής περιουσιακών αγαθών του Ιδρύματος.
γ) Απαγορεύεται η αποδοχή φιλοδωρημάτων ή οποιονδήποτε άλλων ανταλλαγμάτων εκ μέρους του
Προσωπικού Φύλαξης σε σχέση βεβαίως με τις υπηρεσίες που αυτό καλείται να προσφέρει.
Άρθρο 3ο.
3.1. Η επιχείρηση υποχρεούται να επιβλέπει ανά πάσα στιγμή την ικανοποιητική και πλήρη εκπλήρωση των
καθηκόντων του Προσωπικού Φύλαξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του συνημμένου
Παραρτήματος, διαθέτοντας ειδικό προς τούτο Επόπτη, ο οποίος θα επιθεωρεί τις Εγκαταστάσεις σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
3.2. Ο Επόπτης θα είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του αρμοδίου οργάνου του Ιδρύματος, προκειμένου
να υπάρχει συνεργασία για την όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη του στόχου και την επίλυση οποιουδήποτε
προβλήματος που τυχόν ανακύψει.
3.3. Ο Επόπτης υποχρεούται να διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα της Επιχείρησης οποιεσδήποτε προφορικές
ή γραπτές υποδείξεις, παρατηρήσεις ή αιτήματα του Εργοδότη.
Άρθρο 4ο.
Η παρούσα σύμβαση, σύμφωνα και με το ως άνω υπό στοιχεία 1 σχετικό, ισχύει για 12 μήνες,
από ...................... έως και ......................, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών.
53
: 746914-5
Άρθρο 5ο.
Ως αντάλλαγμα για την παροχή των παρασχεθησομένων υπηρεσιών φύλαξης από τον Εργολάβο, όπως
αυτές αναλύονται ανωτέρω καθώς και στο προσαρτώμενο στην σύμβαση Παράρτημα, ο εργοδότης θα
καταβάλει σ' αυτόν μηνιαίως το ποσό των ....................... ευρώ (................€), συμπεριλαμβανομένου και του
αναλογούντος Φ.Π.Α., υποχρεουμένου του εργολάβου στην κατάθεση των σχετικών παραστατικών.
Άρθρο 6ο.
Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση ή η υποκατάσταση του εργολάβου στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Τούτο μπορεί να συμβεί μόνον με έγγραφη συναίνεση του
εργοδότη, κατόπιν βεβαίως αποφάσεως της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 7ο.
7.1. Ο εργολάβος υποχρεούται σε ανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή
πράγματα του εργοδότη και οφείλεται σε οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του ιδίου, υπαλλήλων,
προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως αυτών ή οιουδήποτε εν γένει προσώπου το οποίο χρησιμοποιεί ο
εργολάβος προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση του εργολάβου σ’ αυτή την περίπτωση
είναι για πλήρη αποκατάσταση της προκληθείσας ζημίας, χωρίς κανέναν ποσοτικό περιορισμό.
7.2. Ανεξάρτητα από την ευθύνη του εργολάβου όπως αυτή ανωτέρω ορίζεται, ο εργοδότης διατηρεί στο
ακέραιο όλες τις αξιώσεις του για πλήρη αποζημίωση κατά των υπαιτίων φυσικών ή νομικών προσώπων τα
οποία ευθύνονται έναντι αυτού, εις ολόκληρο και από κοινού με τον εργολάβο.
Άρθρο 8ο.
8.1. Συμφωνείται εδώ ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τόσο οι όροι του παρόντος, όσο και αυτοί που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ανάγονται όλοι σε ουσιώδεις.
8.2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου από τον εργολάβο ή από υπάλληλό του, αυτός είναι
υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εργοδότη, ως ρήτρα, το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε
παράβαση, ο δε εργοδότης διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να απαιτήσει αποκατάσταση κάθε θετικής ή
αποθετικής ζημίας καθώς και το δικαίωμά του για καταγγελία της παρούσας.
8.3. Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας .................
ευρώ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ........................, σύμφωνα με την διακήρυξη. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για
οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τους όρους, ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλει
καταπίπτει προς όφελος του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.
Ακροτελεύτια διάταξη.
1. Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από 8 άρθρα και προσαρτάται εδώ, ως αναπόσπαστο μέρος της, το
Παράρτημα, με στοιχεία « ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ».
Κάθε τυχόν τροποποίηση της παρούσας θα αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.
54
: 746914-5
2. Αφού έγιναν αποδεκτά και συνομολογήθηκαν όλα τα ανωτέρω από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε η
παρούσα Σύμβαση σε δύο αντίτυπα – ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέλος - και αφού διαβάσθηκε από το
κάθε μέλος, υπογράφεται ως έπεται:
55