για την αναθεση υπηρεσιων επισκευης και συντηρησης παγιου κλπ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η
7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία
ΤΗΛ: 2810- 368448
FAX: 2810 - 214481
Site: www.venizeleio.gr
e-mail : [email protected]
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/6/2013
Δ/ΞΗ 53ΔΙΣ/2012
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ TAKTIKOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(Περιγράφεται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ & Ε’)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :
77.981,82 €
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην
Εφημερίδα της Ε.Ε
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημ. της
Κυβερ
14/6/2013
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημ. Τύπο
14/6/2013
1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΚΕΡΔΟΣ
3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
Ανάρτηση στο διαδίκτυο:
www. venizeleio.gr
www. Sites.diavgeia.gov.gr/venizeleio
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
1. Του Π.Δ. 118/10-07-2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’).
2. Του Π.Δ.60/2007(ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την
ης
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.»
3. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
4. του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» ,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας ελέγχου …..»
5. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66/Α//11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλειας και
άλλες διατάξεις».
7. του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».
8. του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
9. Του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
και άλλες διατάξεις……».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ
129/τ.Α/3-8-2010).
11. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
12. του Ν. 2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».
13. Του Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
14. του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
15. Την υπ’ αριθ. 35130/739/11-8-2010 Υπουργική απόφαση «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχής υπηρεσιών και εκτέλεση έργων».
16. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ..130648/02-10-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2198 Β΄/02-10-2009). Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης , που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
Β. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Η με αριθ. 31/50/8-10-10 απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Την υπ’ αριθ. 8414/3-10-2011 απόφαση Κ.Υ.Α. «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012.
3. Την με 552/14/23-5-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για την έγκριση επαναπροκήρυξης τoυ
σχετικού διαγωνισμού.
2
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1- Ανοικτό Δημόσιο Τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) για την
προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
2- Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των τριάντα(30) ημερών, από την
ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΦΕΚ.
3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
17/7/2013
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΩΡΑ
10:00
Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 16/7/2013, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00 στην Υπηρεσία
που διενεργεί το διαγωνισμό .
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ από πενταμελή
επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου.
4- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
4α) Έλληνες πολίτες.
4β) Αλλοδαποί.
4γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
4δ) Συνεταιρισμοί.
4ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝIΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ/ΜΟΥ»
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ »
« ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
3
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
6. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με
τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 εδάφιο γ του
Π.Δ. 118/2007.
7. Τα έξοδα δημοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007 «καταχώρηση δημοσιεύσεων
των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2007) όπως
συμπληρώθηκε με το Ν. 3801/09 άρθρο 46 (ΦΕΚ 163 Α/ 4-9-09), οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών», στη δε Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την
Ευρωπαϊκή Ένωση
9- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης 53ΔΙΣ/12 παρέχονται από την Υπηρεσία.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
4
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΩΣ ΔΞΗ
C.P.V.
50700000-2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
77.981,82 €
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΤΟΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ
Γ.Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» (Κ.Α.Ε.0879)
«
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (84998)
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΥΠ.
ΔΑΠΑΝΗ
13.200,000€
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ (188602)
7.000,00€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (188603)
5.700,00€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ- ΛΕΒΗΤΩΝ
(188599)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(135725)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (188597)
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ- ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (188601)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
(188596)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(39639)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΤΑΣΗΣ(188598)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (39637)
4.800,00€
19.981,82€
3.200,00€
4.800,00 €
4.800,00€
2.700,00€
5.700,00€
6.100,00€
Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
1,5% ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ
2,40% Χ.ΜΤΠΥ
2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το
Υ.Υ.Κ.Α.
0,10 % ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ
8% ΦΟΡΟΣ
5
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ.118/2007 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα και σε ηλεκτρονική
μορφή. Ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα, cd ή άλλο), με την την προσφορά της εταιρείας πρέπει να δημιουργηθεί με
το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, το οποίο μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να κατεβάσει από την ιστοσελίδα www.orco.gr («ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ» και «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»)
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
1.2.1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.2.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως , εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη .
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς , τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται., εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους , εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση , η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
1.3.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα
:
1.4Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
1.4.1- Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.
1.5.-ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω
εγγράφων στοιχείων της προσφοράς , πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών
φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών , τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από
το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται
από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση
που φέρει κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 3355,κ.ο.κ.).
Στον φάκελο τεχνικής προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα, cd ή άλλο), με την τεχνική
προσφορά της εταιρείας όπως έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, το οποίο οφείλει κάθε
ενδιαφερόμενος
να
κατεβάσει
από
την
ιστοσελίδα
www.or-co.gr
(«ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»►«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»)
1.5.1.- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Στον φάκελο οικονομικής προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρονικό μέσο (δισκέτα, cd ή άλλο), με την
οικονομική προσφορά της εταιρείας όπως έχει δημιουργηθεί με το πρόγραμμα Hermes 8.1.6, το οποίο οφείλει
κάθε ενδιαφερόμενος να κατεβάσει από την ιστοσελίδα www.or-co.gr («ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ»►«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»)
Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.5.2- Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
1.5.3. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
6
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
1.5.4.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα » . Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.5.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα , το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σ΄
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1.5.6 Ο προσφέρων , εφόσον δεν έχει ασκήσει , εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, παρ. α
του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται , με
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει , ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά την διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς οι
οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν
θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3886/2010.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς , επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν
διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία , είτε
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας , μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις , οι
οποίες παρέχονται , σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
1.5.7. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε
αυτούς ,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.5.8. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
1.5.9. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη , όπως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγματος , επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την
προϋπόθεση , όμως , ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο
προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
1.5.10. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενε προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου , δεν
λαμβάνονται υπόψη.
1.5.11. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του
Διαγωνισμού , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών
που παραλαμβάνουν τις προσφορές , προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή
την πρόσκληση , προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη
διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού , τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προμηθευτή που δεν
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία , με οποιοδήποτε
τρόπο , εκπρόθεσμα.
1.5.12. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής &
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.5.13.Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής &
Αποσφράγισης των προσφορών.
1.5.14.Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
1.5.15. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία :
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ,καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο
αυτό ανά φύλλο και την τεχνική
προσφορά ανά φύλλο και καταχωρούνται σε πρακτικό αυτοί που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και τα
δικαιολογητικά τους .
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, από την
αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται
και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά
στην Υπηρεσία, προκείμενου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.
7
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
1.6. Στάδια ενεργειών:
1.6.1. Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών: : Αρχικώς η Υπηρεσία
αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες εταιρείες δικαιολογητικά (Π.Δ.118/2007κ.λ.π.),
που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου
να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. Εν συνεχεία, το τεχνικό μέρος των
κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού
προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από αυτές είναι και τεχνικά αποδεκτές. Το πρακτικό της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, διαβιβάζεται κατόπιν στο ΔΣ του Νοσοκομείου για αποδοχή/
απόρριψη του.
1.6.2. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω αξιολόγησης , η
Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών
προσφορών.
1.6.2.α
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων , σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
1.6.2.β - Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. (στους δικαιούχους)
1.6.2.γ . – Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών κατά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, η
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης, βάσει του
οποίου η Υπηρεσία καλεί τους μειοδότες σε κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εντός των
επόμενων είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση τους.
1.6.2.δ - Αφού η Υπηρεσία παραλάβει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα διαβιβάζει στην αρμόδια
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης οικο νομικών
προσφορών και ανάδειξης μειοδοτών και το αποστέλλει στο ΔΣ του Νοσοκομείου για αποδοχή/
απόρριψη.
1.7. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
- Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6, του
Π.Δ 118/2007. όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.7.1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.
1.7.2.Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, με την
θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία :
-Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν και
- Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
α) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παραγράφου
1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 , για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , εφόσον αυτό ορίζεται στη Δ/ξη ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης , της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας , της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
β) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης( εξαιρούνται τα
Ν.Π.Δ.Δ. για τα οποία δεν απαιτείται)
γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
δ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά
περίπτωση κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού ως ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007.
ε) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.2 το εδ. Γ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 κατάσταση.
στ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :
 η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία
υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν
και στη περίπτωση όπου η προσφορά αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία και ως ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης επιστολής-προσφοράς
στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ.
118/2007
 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1.7.2 του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
8
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
 Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1.7.2 υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
 Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ. 1.7.2. του
παρόντος, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους , υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
1. 7.4 Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος εφόσον απαιτείται.
1.7.5 Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, με την
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου δηλώνεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας προκήρυξης. Και συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στα πλαίσια του παρόντος
διαγωνισμού.
1.7.6 Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86( Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, με την
θεώρηση γνησίου υπογραφής σύμφωνα με την οποία υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν την επαγγελματική ικανότητα του προμηθευτή, (ως παράγραφος 1.9 της παρούσης
κατά το στάδιο της κατακύρωσης).
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
1.7.3.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.7.7 Ο Προμηθευτής υποχρεούται ανάλογα με τη μορφή του διαγωνισμού να δηλώνουν στις αιτήσεις
συμμετοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν:
Α. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασή
της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται.
Β. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν στην προσφορά τους θα δηλώσουν την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης
της .
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή
του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στη οποία εκμεταλλεύεται ολικά η μερικά τη μονάδα κατασκευής
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους τη εκτέλεση
της συγκεκριμένης προμήθειας , σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οπίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στη οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007.
1.8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει δε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ.118/07.
Α. Έλληνες πολίτες
1.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)- πριν από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για :
-- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
-- Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
-- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
9
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή ,τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2 &3)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ,από την οποία εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ,και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης. Για όσους ασκούν
γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα ,απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή
του δημοσίου ή οικείου Ο.Τ.Α.
Β.
Οι αλλοδαποί
1.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για :
-- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
-- Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
-- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-- Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή
υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ,κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της
έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης.
Γ.
Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α & Β αντίστοιχα.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α΄101) όπως εκάστοτε ισχύει ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπο άλλες
ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές ,στις περιπτώσεις
των Ε.Π.Ε και των προσωπικών εταιρειών Ο.Ε και Ε.Ε και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης ,από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περιπτώσεως 1 του εδαφίου Α.
Επί ημεδαπών Α.Ε τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της εκδίδονται όσον αφορά την κοινή
εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ,στο μητρώο Α.Ε της οποίας είναι
α
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 .1ιά αι 7β.12
του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 όπως
εκάστοτε ισχύει ,από το αρμόδιοι εφετείο της έδρας της Α.Ε που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε & Ε.Ε) το πιστοποιητικό
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο
διαγωνισμό επιχείρησης.
10
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Δ.
Οι Συνεταιρισμοί
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης κατακύρωσης-από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ του δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για :
-- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-- Δωροδοκία ,όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μάιου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλ.
-- Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
-- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-- Αδίκημα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή καθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(Α΄101) , όπως εκάστοτε ισχύει ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
4. Επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς
-- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστ. ή διοικ. Αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Στην περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή ,τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2 &3)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ,από την οποία εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς-- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστ. ή
διοικ. Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
-- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημέρα της ειδοποίησης της κατακύρωσης , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Ε. Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Ζ. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις του παρόντος δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως
εξής:
-Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των 193.000 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση ,δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος
ο
προμηθευτής
-Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 193.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νόμιμες
καταστάσεις.
11
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
1.9. Τεχνικές ή /και επαγγελματικές ικανότητες του μειοδότη στο στάδιο αυτό της κατακύρωσης (άρθρο
47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.7.6) αποδεικνύεται :
Με την υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη
τριετία, με αναφορά του αντιστοίχου ποσού της ημερομηνίας και του δημοσίου η ιδιωτικού παραλήπτη. Οι
παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται όταν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή με
πιστοποιητικά εκδοθέντα η θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με
βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση.
1.10 Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών , που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιμής του
μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ζητούμενη ποσότητα που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α , σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί .
1.11 Επισημαίνεται ότι:
1.11.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε
σχέση με της αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
1.11.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
1.11.3 Η υπέρβαση του ζητούμενου χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη «απόκλιση και n προσφορά
θα απορρίπτεται.
1.11.4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.11.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα
από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
1.11.6. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
1.11.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών και για τη
συνολική ποσότητα αυτών.
2-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ στην ΕΕ
- Μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου κατ' αρχήν, όλα τα προϊόντα
χωρών εκτός ΕΕ, αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μια αγορά κράτους-μέλους της ΕΕ. Ο
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την
κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια(ες) αγορά(ες) - ιδιωτική ή Δημόσια -κράτους
μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω `προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί .
3-
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
!
-Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
4- Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
4.1- Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα μετά ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
4.2- Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την
ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
4.3- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης) θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και n παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1)
μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη.
12
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
4.4- Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατική ς αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ να αναγράφει ότι λήγει δύο (2)
μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα
συνημμένα υποδείγματα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθ.25 του Κ.Π.Δ.(118/2007).
5-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Οικονομική προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Στην Οικον ομική
Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής ως ακολούθως :
ΤΙΜΕΣ
5.1-Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με τον Ν.2842/27-9-2000 (ΦΕΚ 207 Τεύχος Α΄) για
παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου όπως αναφέρονται τα είδη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ θα αναγράφονται
δε ολογράφως και αριθμητικώς.
5.2- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.3- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω
εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά τεμάχιο διαφορετικά η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν ως βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως
καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών του άρθρου 24 του Ν.3846/2010. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να
διεξαχθεί έλεγχος, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες οφείλουν να συμπεριλάβουν στην οικονομική
τους προσφορά πίνακα κωδικών και αντίστοιχων τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών της τελευταίας ημέρας της
προθεσμίας υποβολής προσφορών , για κάθε είδος που προσφέρουν. Οικονομικές προσφορές ανώτερες
από τις τιμές Παρατηρητηρίου, όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω, θα απορρίπτονται.
5.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
Ι Ι. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. ( Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία ).
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
Επισημαίνεται ότι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα
πρέπει να προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη .
5.6 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την
μονάδα κάθε είδους χωριστά.
5.7 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά
σύμφωνα -Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις
τιμές των μερών.
5.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
5.9 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για
εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που
μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη
κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν
λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί
13
γ-
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία
(τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά
την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τa εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που
συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
6- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης σε δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παρατείνεται τα ανώτερο
μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την
λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των (30)
τριάντα ημερών μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού ως προηγούμενα. Εάν λήξει ο παραταθείς
χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. κατά τα λοιπά ισχύει τα ο
άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
7- ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1 Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιείται στο σύνολο της αξίας των τιμολογίων και μέσα σε 90
ημέρες μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών .
7.2- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον Ν.3886/10
8- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.3886/309-2010. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο)
του ΓΝΗ «ΒΕΝΙΖΈΛΕΙΟ- ΠΑΝΆΝΕΙΟ», προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο,
όπου απαιτείται
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (μικρότερος λόγος), ή την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ή, εφόσον
τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, ή την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή την
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του ανωτέρω Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ανωτέρω Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του
μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.
14
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
1. Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής από οικονομική άποψη αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
2. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την χαμηλότερη τιμή.
α
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παράγρ. 2 του ΠΔ 118/07
15
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει δώδεκα ( 12) μήνες με δικαίωμα των Νοσοκομείων για παράταση του
χρόνου ισχύος της για δύο (2) μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και τιμές. Το Νοσοκομείο αν χρειαστεί
μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μετά από σύμφωνη γνώμη και του Προμηθευτή.
Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται η παραδιδόμενη ποσότητα η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη μηνιαία πού προβλέπει η σύμβαση ή πού προκύπτει από την σύμβαση κατά αναλογία.
Για παραγγελίες που δόθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος ή και εντός του χρόνου παρατάσεως της και δεν
εκτελέστηκαν, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής ή μη του είδους. Σε περίπτωση αποδοχής
παραλαβής θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης ο δε προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το είδος .
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η υλοποίηση των συμβάσεων (παραγγελίες, παραλαβή, πληρωμή, κ.λ.π ) θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Νοσοκομείου που η παρούσα Δ/ξη καλύπτει.
3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ (Π.Δ 118/07 ) ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε
ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση η κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης
4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ( χρόνος-τόπος-)
Οι παραδόσεις των ειδών της σύμβασης στα αντίστοιχα τμήματα του Νοσοκομείου θα γίνουν εντός ενός (1)
μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η οριστική παραλαβή tων ειδών θα γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ειδών.
6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε
οποιανδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα
σύμβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε.
διαχειρίσεις απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90.
Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί ένταλμα
και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει
εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις
διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης .
16
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Π ΑΡ ΑΡΤ ΗΜ Α Ε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΩΔ. 84998
Η παρούσα αφορά τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου,
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου (Σπιναλόγκας 1 Ηράκλειο), του Ξενώνα Αλκυονίδα
(Κάτω Γούβες) και των Κέντρων Υγείας, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω.
Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ
Α1. ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
1. Δύο ανελκυστήρες φορείων 4 στάσεων.
2. Ένας ανελκυστήρας φορείων 3 στάσεων.
3. Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς τροφίμων 2 στάσεων (μαγειρείο).
Α2. ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (πτέρυγας Α-Β)
1. Δύο ανελκυστήρες φορείων 4 στάσεων.
2. Ένας ανελκυστήρας φορείων 3 στάσεων.
3. Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς ακαθάρτων 2 στάσεων.
Β. ΞΕΝΩΝΑΣ “ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ” (Κάτω Γούβες)
Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς προσώπων 4 στάσεων
Γ. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ (Σπιναλόγκας 1)
Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς προσώπων 3 στάσεων
Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ
Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς φορείων
Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Ένας ανελκυστήρας μεταφοράς φορείων
Ο ανάδοχος:
1.Πρέπει να διαθέτει άδεια συντήρησης ανελκυστήρων καθώς και παρακαταθήκη των απαιτούμενων
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την άμεση αποκατάσταση βλαβών.
2. Να ανταποκρίνεται το αργότερο
σε
2
ώρες
από την
ειδοποίηση
του, σε
περίπτωση
διακοπής
λειτουργίας έστω και σε έναν από τους ανελκυστήρες ή άλλης ανωμαλίας που παρουσιάζεται στην
λειτουργία τους, οποτεδήποτε χρειαστεί (όλες τις ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και τις
Κυριακές και τις αργίες).
3. Τα μικροϋλικά (μπουτόν, μπλαφονιέρες, κλειδαριές, ωθητήρες, φερμουίτ, ρελέ, μανούβρες, πηνία, λιπαντικά
κτλ) που απαιτούνται στη συντήρηση – επισκευή θα περιλαμβάνονται στην παρούσα.
4.
Για εργασίες που απαιτείται πολύς χρόνος αποκατάστασης όπως επισκευή μηχανής – κινητήρα,
αντικατάσταση κινητήρα, αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα με νέα ηλεκτρική εγκατάσταση, αντικατάσταση σασί
θαλάμου ή αντικατάσταση θαλάμου, αντικατάσταση συρματοσχοίνων και ζυγοστάθμιση του θαλάμου,
η
κοστολόγηση θα γίνεται απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών και σε συνεννόηση με την Τεχνική
Υπηρεσία.
5. Να ασφαλίσει με δική του δαπάνη, τους
ανελκυστήρες σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου υποχρεούται να καταθέσει στο Νοσοκομείο.
17
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΚΩΔ. 188602
Οι απαραίτητες εργασίες αποφράξεων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, περιλαμβάνουν:
1. Έκτακτες εργασίες απόφραξης δικτύου αποχέτευσης – ομβρίων
2. Προληπτικός καθαρισμός φρεατίων
3. Καθαρισμός δεξαμενών Βιολογικού
4.
Οι εργασίες αφορούν τα κτίρια:
-
Βενιζελείου (υφιστάμενο κτίριο, κτίριο επέκτασης, κλπ)
-
Ξενώνα Αλκυονίς προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ (Γούβες)
-
Κτίριο Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου.
O μειοδότης θα διαθέτει βυτιοφόρο μεταφοράς λυμάτων (θα κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα).
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται ΑΜΕΣΑ σε κλήσεις όλο το 24ωρο για εργασίες που
αφορούν έκτακτες αποφράξεις του δικτύου λυμάτων – ομβρίων.
Μέγιστος χρόνος απόκρισης σε κλήση: 2 ώρες.
Θα χρησιμοποιείται το κατάλληλο αποφρακτικό μηχάνημα κατά περίπτωση.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Οι προληπτικές εργασίες που αναφέρονται παρακάτω είναι ανεξάρτητες από τις έκτακτες εργασίες απόφραξης.
1. Δίκτυο ομβρίων: Προληπτικός καθαρισμός ανά τετράμηνο,
2. Δίκτυο λυμάτων (εσωτερικά και εξωτερικά φρεάτια):Καθαρισμός ανά τρίμηνο,
3. Δεξαμενές Βιολογικού – Ξηραντήρια: Καθαρισμός ανά τρίμηνο.
4. Δεξαμενή Λιποσυλλέκτη : Καθαρισμός ανά 10 ημέρες .
Τα προϊόντα καθαρισμού θα απομακρύνονται με έξοδα και μέριμνα του μειοδότη. Οποτεδήποτε απαιτηθεί
επιπλέον καθαρισμός, αυτός θα γίνεται και η δαπάνη του περιλαμβάνεται στην παρούσα.
Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λαμβάνουν γνώση των δικτύων μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.
Εάν ο μειοδότης δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, η σύμβαση διακόπτεται χωρίς αποζημίωση του μειοδότη.
Ο μειοδότης θα προσκομίζει μετά από κάθε εργασία που πραγματοποιεί (έκτακτη και προγραμματισμένη),
δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία.
Ο μειοδότης θα χρησιμοποιεί προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες.
Ο μειοδότης θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση και ασφάλεια του προσωπικού του.
18
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Ζ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩΔ. 188603
Η παρούσα αφορά την ετήσια προληπτική συντήρηση καθώς και έκτακτες εργασίες επισκευής των 2
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που είναι εγκατεστημένα στο κέντρο ενέργειας (κτίριο Ε).
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι:
Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
1. Γενικός καθαρισμός – πλύση του Η/Ζ.
2. Εξαγωγή ορυκτελαίου και πλύση (με ειδικό διαλύτη) του κυκλώματος λίπανσης.
3. Αλλαγή ορυκτελαίου.
4. Αντικατάσταση φίλτρου ορυκτελαίου .
5. Αντικατάσταση ή καθαρισμός φίλτρου αέρος.
6. Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου.
7. Αντικατάσταση ιμάντων.
8. Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων (κολάρων νερού) στο σύστημα ψύξης.
9. Έλεγχος – συντήρηση μπαταριών.
10. Έλεγχος γενικού ηλεκτρικού πίνακα και πεδίων μεταγωγής (καθαρισμός – συσφίξεις).
11. Έλεγχος και ρύθμιση αυτοματισμού λειτουργίας.
12. Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.
**Σημ. Στις παραπάνω (Α &Β) εργασίες και υλικά δεν συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση των κατεστραμμένων
συσσωρευτών, φορτιστών καθώς και η αποκατάσταση διαφόρων βλαβών στους ηλεκτρονικούς πίνακες
αυτοματισμού που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια των επισκευών, τα οποία θα κοστολογηθούν
απολογιστικά.
Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 Στην υποχρέωση του μειοδότη είναι η η κάλυψη των εγκαταστάσεων σε έκτακτες περιπτώσεις για
χρονικό διάστημα ενός έτους, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
 Σε περιπτώσεις βλαβών ο μειοδότης θα ανταποκρίνεται ΆΜΕΣΑ σε κλήσεις όλο το 24ωρο, για όλες τις
ημέρες και ώρες του χρόνου, με μέγιστο χρόνο απόκρισης τη 1ώρα.
 Εάν απαιτηθούν ανταλλακτικά αυτά θα κοστολογηθούν απολογιστικά μετά από σύμφωνη γνώμη της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις εργασίες θα έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα από την
ισχύουσα νομοθεσία.
 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών θα παραδοθεί έγγραφο – δελτίο πιστοποίησης των
εκτελεσθέντων εργασιών.
 Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται και τα μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την συντήρηση.
 Ενώ σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο υλικό κατεστραμμένο, θα αντικατασταθεί μόνο κατόπιν
συνεννοήσεως.

Ο μειοδότης υποχρεούται να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την πλήρη κάλυψη των Η/Ζ.
 Το συνεργείο θα έχει έδρα το Ηράκλειο για την άμεση παρέμβαση σε βλάβη των εγκαταστάσεων.
 Το συνεργείο θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία ώστε να
αποφευχθούν ενέργειες που θα βλάψουν την λειτουργία του Νοσοκομείου.
 Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσταλούν ενημερωτικά έντυπα με τα αποτελέσματα των ελέγχων
και των μετρήσεων.
 Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες.
 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση και ασφάλεια του προσωπικού του.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
19
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ – ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΩΔ. 188599
Οι εργασίες αφορούν προληπτική συντήρηση (καθαρισμός λεβήτων, ρύθμιση, συντήρηση και δοκιμαστική
λειτουργία των καυστήρων, ώστε να λειτουργούν ικανοποιητικά) καθώς και έκτακτες εργασίες επισκευής
καυστήρων – λεβήτων σε ετήσια βάση.
Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι:
Α. Παλαιό κτίριο
- Καυστήρας – λέβητας ΜΕΘ 1βάθμιος, 60 Μcal/h
- Καυστήρας – λέβητας Μπρουλιδάκειου, 1βάθμιος, 60Μcal/h
- Καυστήρας – λέβητας Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, 1 βάθμιος, 130Mcal/h
- Καυστήρας μαγειρείου 1
- Καυστήρας μαγειρείου 2
Β. Νέο κτίριο
- Καυστήρας – λέβητας 1, 2βάθμιος, 1.500Μcal/h
- Καυστήρας – λέβητας 2, 2βάθμιος, 1.500Μcal/h
- Καυστήρας ατμογεννήτριας 1
- Καυστήρας ατμογεννήτριας 2
- Καυστήρας ατμογεννήτριας 3
Γ. Κ.Ψ.Υ. – Ιατροπαιδαγωγικό
Καυστήρας λέβητα 1βάθμιος, 150Μcal/h
Δ. Ξενώνας Αλκυωνίς
Καυστήρας λέβητα, 2βάθμιος, 100Μcal/h, περίπου.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
o
Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό των λεβήτων, τον καθαρισμό των καπνοδόχων τη ρύθμιση, τη
συντήρηση και τη δοκιμαστική λειτουργία των καυστήρων – λεβήτων ώστε να λειτουργούν
ικανοποιητικά.
o
Προληπτικά θα γίνεται μηνιαίος έλεγχος, δοκιμές, ρυθμίσεις κλπ, ώστε όλοι οι καυστήρες να
λειτουργούν ικανοποιητικά.
o
Τα μικροϋλικά (μπεκ, καλώδια) που θα χρησιμοποιηθούν θα τα προσφέρει ο μειοδότης. Εάν
απαιτηθούν ανταλλακτικά (ηλεκτρονικό, μοτέρ, κλπ) αυτά θα κοστολογούνται απολογιστικά μετά από
σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας
o
Θα τηρείται καρτέλα για κάθε καυστήρα, στην οποία θα αναγράφονται οι εργασίες προληπτικής και
έκτακτης συντήρησης.
o
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρως συμπληρωμένο έντυπο
συντήρησης και ρύθμισης για κάθε καυστήρα που έχει ελεγχθεί.
o
Θα δοθεί βεβαίωση καλής λειτουργίας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης.
o
Στις προσφορές θα δοθούν αναλυτικά οι τιμές για κάθε εργασία ανά εγκατάσταση καθώς και το σύνολο.
o
Θα προσκομιστεί επί ποινή αποκλεισμού, ειδική άδεια συντηρητή καυστήρων από το Υπουργείο
Βιομηχανίας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό εμπειρίας που αφορά τους συγκεκριμένους καυστήρες.
o
Με την προσφορά του ο συντηρητής οφείλει να ανταποκρίνεται ΑΜΕΣΑ σε κλήσεις όλο το 24ωρο με
μέγιστο χρόνο απόκρισης σε κλήση 2 ώρες, για βλάβες που πιθανόν να παρουσιαστούν μετά την
ολοκλήρωση της συντήρησης, για χρονικό διάστημα ενός έτους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
20
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΩΔ. 135725
Η παρούσα αφορά τις εργασίες συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (τεμ. 23), που λειτουργούν
στα κτίρια του Νοσοκομείου (Χειρουργείο, ΜΕΘ, ΜΤΝ, Χειρουργείο Μαιευτικής, Πρόωρα, Έκτακτα Ιατρεία,
Εργαστήρια) και των τοπικών κλιματιστικών μονάδων νερού - fan coil units (τεμ. 265) που είναι εγκατεστημένα
στο κτίριο επέκτασης και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αναλυτικά, οι εργασίες περιλαμβάνουν την τακτική και επεμβατική συντήρηση των εν λόγω μονάδων όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει τρεις (3) επισκέψεις ετησίως, κατά τους μήνες Απρίλιο, Αύγουστο και
Δεκέμβριο και εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
Α1. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες
 Έλεγχος των ψυκτικών δικτύων
 Έλεγχος των ηλεκτρικών δικτύων
 Έλεγχος – σφίξιμο επαφών
 Έλεγχος καλής λειτουργίας των επιμέρους εξαρτημάτων των μονάδων
 Καθαρισμός φίλτρων
 Καθαρισμός των μονάδων με ειδικό χημικό διάλυμα
 Έλεγχος αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων
Α2. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες νερού δαπέδου ή οροφής
 Καθαρισμός φίλτρων
 Καθαρισμός στοιχείου με ειδικό χημικό διάλυμα
 Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων
 Έλεγχος κινητήρων ανεμιστήρα
 Έλεγχος υδραυλικών συνδέσεων των αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων.
 Για τα fan coil units οροφής: καθαρισμός των αεραγωγών εντός της ψευδοροφής πάνω στους
οποίους είναι συνδεδεμένες.
Β. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η επεμβατική συντήρηση καλύπτει τις έκτακτες βλάβες με απολογιστική χρέωση για τα απαιτούμενα
ανταλλακτικά και την εργασία αποκατάστασης βλάβης. Κατά τις επισκέψεις αυτές, παράλληλα με τις
εργασίες επισκευής εκτελούνται και οι κάτωθι εργασίες:
 Γενική επιθεώρηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης
 Έλεγχος ρυθμίσεων θερμοστατών κλπ και οργάνων αυτοματισμού
 Πλύσιμο φίλτρων
Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα
ειδικευμένων τεχνικών για επείγουσες βλάβες, με απόκριση εντός 3 ωρών από την κλήση για όλες τις
ημέρες και ώρες εντός του έτους, που θα ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης .
21
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Οι ανωτέρω εργασίες θα υλοποιηθούν από έμπειρο τεχνικό προσωπικό με κατάλληλο εξοπλισμό. Η
στελέχωση των συνεργείων που θα απασχοληθούν θα περιγράφεται στην προσφορά.
2. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εργασιών θα γίνεται πάντα μετά από συνεννόηση με την
Τεχνική Υπηρεσία ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην λειτουργία των τμημάτων του
Νοσοκομείου.
3. Η προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού - ανταλλακτικού θα γίνεται μετά από την έγκριση
της Υπηρεσίας.
4. Μετά το πέρας κάθε συντήρησης, τακτικής ή επεμβατικής, θα παραδίδεται τεχνική έκθεση με τις
εργασίες που υλοποιήθηκαν και θα ενημερώνεται σχετικά ο αρμόδιος υπάλληλος του τεχνικού
τμήματος. Κάθε εργασία θα θεωρείται περαιωμένη μετά τον έλεγχο και τη θεώρηση από την Τεχνική
Υπηρεσία.
5. Με την προσφορά να επισυνάπτεται κατάλογος των πελατών στους οποίους έχουν γίνει παρόμοιες
εργασίες συντήρησης.
6. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες.
7. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση και ασφάλεια του προσωπικού του.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΩΔ. 188597
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο κεντρικό κτίριο και στα κτίρια επέκτασης του Νοσοκομείου είναι εγκατεστημένα συστήματα πυρανίχνευσης:
I. Κεντρικό κτίριο: διευθυνσιοδοτημένο σύστημα πυρανίχνευσης τύπου NOTIFIER ID 2008,
II. Κτίριο επέκτασης: Menvier.
Έχει γίνει ενοποίηση των δύο συστημάτων, έτσι όλα τα κτίρια του νοσοκομείου ελέγχονται από το σύστημα
NOTIFIER ID 2008.
Στο ίδιο σύστημα θα ενταχθεί ο πίνακας που λειτουργεί στα Νέα Χειρουργεία, τύπου NOTIFIER C-TECH.
Επιπλέον, υπάρχουν πόρτες πυρασφαλείας
με αυτόνομο πίνακα ενεργοποίησης σε διάφορα σημεία των
κτιρίων.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η τεχνική κάλυψη περιλαμβάνει εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων από εξειδικευμένο
συνεργείο, που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) επισκέψεις το χρόνο, μία ανά τρίμηνο.
Αναλυτικά :
 Τρεις (3) επισκέψεις για τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης (κεντρικοί πίνακες, επαναληπτικός
πίνακας, ανιχνευτικά κυκλώματα, ηχητικά όργανα, πόρτες πυρασφαλείας, κλπ.)
 Μια (1) επίσκεψη για τον έλεγχο των ρευμάτων με ειδικά όργανα,
 Διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνικών με απόκριση εντός 1 ώρας από την κλήση, για όλες τις ημέρες
και ώρες του έτους, για οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης παρουσιάσει πρόβλημα και απαιτεί
άμεσης παρέμβασης.
 Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
Σε περίπτωση βλάβης η χρέωση σε ανταλλακτικά – εργασία θα γίνεται απολογιστικά.
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία του υπεύθυνου της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου.
 Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Εργασιών ,
το οποίο θα υπογράφεται από τον συντηρητή της εταιρείας και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας
που θα επιβεβαιώνει τις εργασίες συντήρησης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
22
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΩΔ. 188601
Η παρούσα αφορά τα συστήματα των κτιρίων του Βενιζελείου, της Σχολής Νοσηλευτών, του Ξενώνα
Ψυχαργώς, του Ιατροπαιδαγωγικού – Κέντρου Ψυχικής Υγείας και των 6 Κέντρων Υγείας.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 6 kg
Ο επανέλεγχος – αναγόμωση των πυροσβεστήρων CO2 θα περιλαμβάνει:
1. Επανέλεγχο του δοχείου και υδραυλική δοκιμή (εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του Κέντρου Επανελέγχου. Η υδραυλική δοκιμή του δοχείου θα γίνει σε πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής
του δοχείου και πάντως όχι μικρότερη από 250bar.
Σε περίπτωση που κάποιο δοχείο κριθεί ακατάλληλο, θα αντικατασταθεί με νέο.
2. Επιθεώρηση της βαλβίδας πλήρωσης – εκκένωσης (κλείστρο) για την καλή λειτουργία της. Η βαλβίδα θα
είναι περιστροφικού τύπου, μορφή δικλείδας, κατάλληλη για CO2, θα αντέχει σε πίεση 250bar και θα φέρει
ειδική υποδοχή για τον δίσκο ασφαλείας. Ο δίσκος ασφαλείας θα είναι από χαλκό (ή άλλο κατάλληλο υλικό)
συγκεκριμένου πάχους, ώστε να διαρρηγνύεται στα 190bar.
Ο δίσκος ασφαλείας κάθε κλείστρου θα αντικατασταθεί, ανεξάρτητα από την κατάστασή του.
3. Επιθεώρηση σιφωνικού σωλήνα.
4. Γόμωση με CO2: Το CO2 θα είναι υγροποιημένο, ξηρό και απαλλαγμένο από λιπαντικά έλαια. Η ποσότητα
του υλικού θα είναι 6kg, με ανοχή 5%. Ο βαθμός πλήρωσης (ή σχέση γόμωσης) δεν θα υπερβαίνει το 75%.
Ο ελάχιστος χρόνος εκτόξευσης είναι 9 sec.
5. Επιθεώρηση ελαστικού σωλήνα και χοάνης εκτόξευσης.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
Ο επανέλεγχος – αναγόμωση των πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης θα περιλαμβάνει:
1. Επανέλεγχο του δοχείου και υδραυλική δοκιμή (εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του Κέντρου Επανελέγχου. Η υδραυλική δοκιμή του δοχείου θα γίνει σε πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής
του δοχείου και πάντως όχι μικρότερη από 25bar.
Σε περίπτωση που κάποιο δοχείο κριθεί ακατάλληλο, θα αντικατασταθεί με νέο.
2. Επιθεώρηση κλείστρου για την διακρίβωση της καλής λειτουργίας του. Σε περίπτωση κακής λειτουργίας και
εφόσον δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, αυτό θα αντικαθίσταται με νέο. Το νέο κλείστρο θα είναι ελατηριωτού,
αυτόκλειστου τύπου και θα λειτουργεί με πιεστικό μοχλό. Θα φέρει μανόμετρο για τον άμεσο οπτικό έλεγχο
της πίεσης του προωθητικού αερίου.
3. Επιθεώρηση σιφωνικού σωλήνα.
4. Αναγόμωση με ξηρά σκόνη: Η ξηρά σκόνη σε ποσοστό περίπου 25% των πυροσβεστήρων θα
αντικατασταθεί με νέα. Η νέα σκόνη θα είναι κατάλληλη για φωτιά τύπου ABCE και θα έχει χαρακτηριστικά
σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 615/12-1994. Οι πυροσβεστήρες με τη νέα σκόνη θα σημανθούν
κατάλληλα. Στους υπόλοιπους πυροσβεστήρες, αφού επιθεωρηθεί η σκόνη θα επανατοποθετηθεί στα
δοχεία. Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη σκόνης με άλλη διαφορετικής ή άγνωστης σύστασης.
Η ποσότητα της ξηράς σκόνης θα είναι η ονομαστική με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 2%.
Η ελάχιστη διάρκεια λειτουργίας των πυροσβεστήρων θα είναι 6 sec για πυροσβεστήρες έως 2kg, 9sec για
πυροσβεστήρες από 2 έως 6kg, 12sec για πυροσβεστήρες 6kg και 15sec για πυροσβεστήρες 12kg. Δεν
23
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
επιτρέπεται η υπολειπόμενη σκόνη μετά τη λειτουργία του πυροσβεστήρα να υπερβαίνει το 10% της
ονομαστικής γόμωσης.
5. Εμφιάλωση προωθητικού αερίου: Το προωθητικό αέριο θα είναι αδρανές αέριο (διοξείδιο του άνθρακα ή
άζωτο). Η πίεσή του θα είναι 13,5bar (πυροσβεστήρες διαρκούς πίεσης). Μετά την πλήρωση ο
πυροσβεστήρας θα ελεγχθεί για διαρροή προωθητικού αερίου με σαπωνοδιάλυμα ή άλλο κατάλληλο υλικό.
6. Σωλήνας εκτοξεύσεως: Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 6 και των 12kg (εξαιρουμένων
αυτών της οροφής) θα εφοδιασθούν (εφόσον δεν διαθέτουν) με ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης ελαχίστου
μήκους 40cm.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Άδεια λειτουργίας (για το σκοπό αυτό) από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας Ηρακλείου.
2. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών άνευ ραφής.
3. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών με ραφή.
Οι εγκρίσεις των κανονισμών λειτουργίας δίνονται από την 3
η
Κλαδική Διεύθυνση/Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας/Υπουργείο Ανάπτυξης.
ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
-
-
-
-
Σε περίπτωση ακαταλληλότητας δοχείων, θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία προτού αυτά
καταστραφούν. Αν η Τεχνική Υπηρεσία έχει αντίθετη άποψη, τότε αρμόδιος να αποφασίσει γι’αυτά είναι ο
Φορέας Ελέγχου, που εποπτεύει το Κέντρο Επανελέγχου.
Κατά την παραλαβή των δοχείων, η Τεχνική Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει μέρος των
πυροσβεστήρων για να εξακριβώσει την καλή λειτουργία τους. Το δείγμα αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι το
5% του αριθμού των πυροσβεστήρων σκόνης που επανελέγχθηκαν – αναγομώθηκαν και ένας από τους
πυροσβεστήρες CO2. Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που θα λειτουργήσουν θα επιβαρύνει το
μειοδότη.
Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα χημικής ανάλυσης (σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 615/94)
της νέας σκόνης που θα τοποθετηθεί καθώς και του CO2.
Η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στο χώρο όπου πραγματοποιείται ο επανέλεγχος –
αναγόμωσης.
Εκπαίδευση προσωπικού: Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επίδειξη κατάσβεσης με χρήση φορητών
πυροσβεστήρων και θα ενημερώσει το αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου για τον τρόπο χρήσης των
φορητών πυροσβεστήρων. Η σχετική επίδειξη θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκομείου και οι
πυροσβεστήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα αναγομωθούν με έξοδα του αναδόχου.
Θα χρησιμοποιεί προσωπικό που θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες.
Είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση και ασφάλεια του προσωπικού του.
24
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΚΥΑ 618/43/05 (ΦΕΚ
Προϋποθέσεις
διάθεσης
στην
αγορά
πυροσβεστήρων,
52Β/2005)
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52Β/2005) Κοινής
ΚΥΑ 17230/671 (ΦΕΚ
Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης
218Β/2005)
“Προϋποθέσεις
διάθεσης
στην
αγορά
πυροσβεστήρων,
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης”
ΥΑ 15177/Φ17.4/404/93
Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων
(ΦΕΚ 665Β)
πίεσης και συσκευών αερίου.
ΥΑ14165/Φ17.4/373/93
Θέσπιση
(ΦΕΚ 673Β)
κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
ΕΛΟΤ ΕΝ3
Φορητοί πυροσβεστήρες
ΕΛΟΤ 1066-88
Πυροσβεστήρες τύπου αεροζόλ
ΕΛΟΤ 1866-98
Τροχήλατοι πυροσβεστήρες
ΕΛΟΤ ΕΝ 615
Πυροπροστασία – μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων
κανονισμού
για
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
την
ασφαλή
κατασκευή
και
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 6 kg
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
Επανέλεγχος φιάλης – αναγόμωση
2
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
3
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τεμ.
86
Kg
551
Υδραυλική δοκιμή φιάλης
Τεμ.
86
4
Κλείστρο CO2 (νέο)
Τεμ.
86
5
Ελαστικός σωλήνας - χοάνη
Τεμ.
86
6
Φιάλη CO2 6kg (νέα με πιστοποίηση)
Τεμ.
86
ΤΙΜΗ
2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
25
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
1
Επανέλεγχος φιάλης – αναγόμωση
2α*
Ξηρά σκόνη τύπου ABCE (monoam. phosph.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Τεμ.
286
Kg
40
Kg
40
ΤΙΜΗ
40%)
2β*
Ξηρά σκόνη τύπου ABCE (monoam. phosph.
94%)
3
Υδραυλική δοκιμή φιάλης 12kg
Τεμ.
27
4
Υδραυλική δοκιμή φιάλης 6kg
Τεμ.
235
5
Υδραυλική δοκιμή φιάλης 3kg
Τεμ.
13
Υδραυλική δοκιμή φιάλης 2kg
Tεμ
4
6
Υδραυλική δοκιμή φιαλιδίου προωθητικού αερίου
Τεμ.
286
7
Κλείστρο πλήρες
Τεμ.
286
8**
Σωλήνας εκτόξευσης με δακτύλιο στήριξης
Τεμ.
286
9
Νέα φιάλη 12kg με υδραυλική δοκιμή
Τεμ.
5
10
Νέα φιάλη 6kg με υδραυλική δοκιμή
Τεμ.
5
11
Νέα φιάλη 3kg με υδραυλική δοκιμή
Τεμ.
5
12
Μανόμετρο κλείστρου
Τεμ.
286
* : Το είδος της προσφερόμενης σκόνης θα επιλέγει μετά από υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
** : Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και άγκιστρο στήριξης του πυροσβεστήρα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
26
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΩΔ. 188596
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο Νοσοκομείο είναι εγκατεστημένο σύστημα Σωληνωτού Ταχυδρομείου 22 σταθμών, που εξυπηρετεί την
λειτουργία των τμημάτων στην παραλαβή - διακίνηση βιολογικών δειγμάτων, εξετάσεων και λοιπών εγγράφων
σε εικοσιτετράωρη βάση.
Αναλυτικά, το σύστημα του σωληνωτού ταχυδρομείου περιλαμβάνει:
1. Κεντρική μονάδα ελέγχου,
2. 22 τερματικούς, διερχόμενους σταθμούς εξυπηρέτησης,
3. Διακλαδωτήρες,
4. Βολίδες αποστολής δειγμάτων,
5. Καλάθια συλλογής βολίδων,
6. Μονάδα ισχύος (κινητήρας, σιγαστήρες, βαλβίδα αέρος κλπ),
7. Ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή,
8. Δίκτυο σωληνώσεων και καλωδιώσεων.
Με τη παρούσα καλύπτεται η προληπτική συντήρηση του συστήματος καθώς και οι έκτακτες εργασίες σε
περιπτώσεις βλαβών.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Περιλαμβάνονται δυο (2) επισκέψεις ετησίως για προληπτική συντήρηση με τις εξής εργασίες:
 άνοιγμα και λεπτομερής καθαρισμός όλων των σταθμών εξυπηρέτησης,
 ρύθμιση και προγραμματισμός των λειτουργιών τους,
 καθαρισμός και ρύθμιση των διακλαδωτήρων,
 έλεγχος των σωλήνων και των καλωδίων.
Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών που πιθανά παρουσιάσει το σύστημα.
Εάν απαιτηθούν ανταλλακτικά αυτά θα κοστολογούνται απολογιστικά μετά το πέρας των εργασιών.
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στην υποχρέωση του αναδόχου είναι:
1. Η on line παρακολούθηση του συστήματος μέσω modem.
2. Η 24ώρη ανταπόκριση σε βλάβες, για όλες τις ημέρες και ώρες του έτους, με εξειδικευμένο τεχνικό με
έδρα την Κρήτη.
3. Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για την πλήρη κάλυψη του συστήματος.
4. Η έκδοση Δελτίου Τεχνικής Εξυπηρέτησης και εργασιών (αναφορά) μετά το πέρας της συντήρησης που
θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο συντηρητή της εταιρείας και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου, που επιβεβαιώνει τις εργασίες συντήρησης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΔ. 39639
27
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες αφορούν τη ετήσια συντήρηση του Τηλεφωνικού Κέντρου Philips Sopho iS3050 που είναι
εγκατεστημένο στο Νοσοκομείο.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Αναλυτικά :
1. Δύο ( 2 ) φορές ετησίως, με επιτόπια επίσκεψη τεχνικών της <<αναδόχου>> εταιρείας κατά τις οποίες
θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
α ) Έλεγχος του τηλεφωνικού συστήματος για τυχόν σιωπηλούς συναγερμούς.
β ) Back up του προγράμματος του τηλεφωνικού συστήματος.
γ ) Καθαρισμό, έλεγχο του σκληρού δίσκου κάθε Η/Υ του συστήματος και αναδιοργάνωση των αρχείων
τους για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους, αφού προηγουμένως τεθούν εκτός
λειτουργίας οι Η/Υ του συστήματος.
δ ) Σύνταξη αναφοράς και παράδοση της στον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Νοσοκομείου.
2. Έξι ( 6) φορές ετησίως μέσω modem από το κέντρο τηλεσυντήρησης της <<αναδόχου>> εταιρείας για
3.
τυχόν συναγερμούς – σφάλματα ( διαδικασία διάγνωσης, αποκατάστασης και διαχείρισης του
εξοπλισμού από απόσταση).
Έλεγχος συσσωρευτών και αντικατάσταση τους όποτε κρίνεται απαραίτητο
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο <<ανάδοχος >> υποχρεούται να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την πλήρη κάλυψη του
συστήματος.
Μετά το πέρας της συντήρησης θα εκδίδεται Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης και εργασιών (αναφορά),
το οποίο
θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο συντήρησης της εταιρείας και τον υπεύθυνο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που επιβεβαιώνει τις εργασίες συντήρησης.
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να ειδοποιεί τον << ανάδοχο >> , για κάθε ανωμαλία του Τηλεφωνικού Κέντρου,
έστω και αν αυτή θεωρείται ακίνδυνη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΩΔ. 188598
28
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
1.
ΓΕΝΙΚΑ
Στο Γ.Ν.Η. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ είναι σε λειτουργία οι παρακάτω Υποσταθμοί Μέσης Τάσης 15-20 KV:
- ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ Ε): είναι εγκατεστημένοι δύο Μετασχηματιστές ελαίου, ισχύος 1600
KVA.
- Παλαιός Υποσταθμός Μ/Τ: τροφοδοτεί το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου και θα καταργηθεί όταν
ολοκληρωθούν οι εργασίες διασύνδεσης του δικτύου του κεντρικού κτιρίου με το νέο Ενεργειακό κέντρο.
Στον παλαιό Υποσταθμό είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν οι παρακάτω Μ/Σ: ένας ισχύος 800 KVA, ένας
400 KVA και ένας 315 KVA..
Με την παρούσα θα πραγματοποιηθούν εργασίες ελέγχου και συντήρησης των δύο Υποσταθμών Μέσης
Τάσης.
Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις εργασίες θα έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα από την ισχύουσα
νομοθεσία. Θα πρέπει να κατατεθεί εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών.
Μετά την αποπεράτωση θα παραδοθεί έγγραφο δελτίο πιστοποίησης των εκτελεσθεισών εργασιών.
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥ
2.1 Γενικός καθαρισμός χώρου, των διακοπτών, των Μετασχηματιστών, των μονωτήρων και των υπολοίπων
εξαρτημάτων της εγκατάστασης έως τους Πίνακες XT.
2.2 Έλεγχος αερισμού Μετασχηματιστών.
2.3 Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Σ.
2.4 Έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Σ.
2.5 Έλεγχος διαρροής ελαίου.
2.6 Έλεγχος στάθμης ελαίου.
2.7 Έλεγχος και αλλαγή silica στο αναπνευστικό όργανο των Μ/Σ.
2.8 Εξαερισμός Μ/Σ από σώμα και μονωτήρες.
2.9 Έλεγχος μονωτήρων Μ.Τ.
2.10 Έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Σ και δοκιμή λειτουργικότητας.
2.11 Δειγματοληψία ελαίου για έλεγχο της διηλεκτρικής αντοχής.
2.12 Μέτρηση μονώσεων Μ/Σ.
2.13 Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Σ (πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ.).
2.14 Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Καθαρισμός χώρου και πινάκων.
Έλεγχος πινάκων Μέσης Τάσης.
Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ.Τ.
Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών.
Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Σ.
Έλεγχος επαφών.
Έλεγχος μόνωσης υλικών Μ.Τ.
Λίπανση μηχανικών μερών διακοπτών Μ.Τ.
Έλεγχος λειτουργικότητας διακοπτών.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Έλεγχος πεδίου πυκνωτών.
Έλεγχος φωτισμού χώρου Υ/Σ.
Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ.
Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου.
Έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
29
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
DEVELOP INEO 600Μ ΚΩΔ. 39637
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο τμήμα γραμματείας του Νοσοκομείου είναι εγκατεστημένο το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα DEVELOP
INEO 600.
Στην παρούσα περιλαμβάνονται εργασίες προληπτικής συντήρησης και έκτακτες εργασίες αποκατάστασης
βλαβών σε ετήσια βάση .
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η τεχνική κάλυψη περιλαμβάνει :
1. εργασίες προληπτικής συντήρησης που απαιτεί ο κατασκευαστής και θα υλοποιηθούν σε (4) τέσσερις
επισκέψεις στη διάρκεια του χρόνου, μια ανά τρίμηνο , από εξειδικευμένο συνεργείο .
2. Αποκατάσταση όλων των εκτάκτων βλαβών. Με ευθύνη και δαπάνη του μειοδότη θα γίνεται η
αποκατάσταση όλων των εκτάκτων βλαβών ( με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και
αναλωσίμων). Τα αναλώσιμα υλικά όπως γραφίτης, τύμπανο, σίδηρος, λεπίδα καθαρισμού, κύλινδρος
φούρνου κάτω, κύλινδρος φούρνου άνω, κύλινδρος καθαρισμού σιλικόνης ή ότι άλλο απαιτείται ( εκτός
χαρτιού και βελονών συραπτικού ), παρέχονται από τον μειοδότη χωρίς επιπλέων επιβάρυνση.
Η συντήρηση η επισκευή του μηχανήματος θα γίνεται επιτόπου και μόνο σε περίπτωση που αυτό είναι
αδύνατον , η επισκευή θα γίνεται στα εργαστήρια της εταιρείας .
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την πλήρη
κάλυψη του μηχανήματος .
2) Διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνικών στο Ηράκλειο .
3) Σε περιπτώσεις βλαβών ο μειοδότης θα ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήσεις για όλες τις εργάσιμες
ημέρες του χρόνου με μέγιστο χρόνο απόκρισης τρεις (3) ώρες από την κλήση.
4) Μετά το πέρας της συντήρησης θα εκδίδεται δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης και εργασιών ( αναφορά
),το οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο συντήρηση της εταιρείας και τον υπεύθυνο της τεχνικής
υπηρεσίας του Νοσοκομείου , που επιβεβαιώνει τις εργασίες συντήρησης .
(Α)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
30
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Ονομασία Τράπεζας ......................
Κατάστημα
................... .......
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ…………….
η
Προς 7 Υ.ΠΕ. Κρήτης – Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ .....................
ΕΥΡΩ………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των ……………… ΕΥΡΩ.(και ολογράφως), υπέρ της εταιρείας……………………….. Δ\νση………….
δια
τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό ……………. για την προμήθεια………………. σύμφωνα
με την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τι δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………….
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
(Β)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
31
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Ονομασία Τράπεζας ......................
Κατάστημα
................... .......
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………….
η
Προς 7 Υ.ΠΕ. Κρήτης – Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των …………………..
ΕΥΡΩ.(και ολογράφως), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας,υπέρτης
εταιρείας…………………………….Δ\νση …… ……………………………………………. για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί μας για την προμήθεια
………………( αρ.διακ/ξης …../….)προς κάλυψη αναγκών του ….. ……. και το οποίο ποσόν καλύπτει το
10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας αυτής …………….ΕΥΡΩ .
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου δηλ να
αναγράφει ότι λήγει δύο(2) μήνες μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια
είδους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
32
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
η
7 Υ.ΠΕ. Κρήτης – Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την …………. του μηνός ………………………………………., οι υπογράφοντες το
παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ
και
εκπροσωπείται
νόμιμα
από
τον
Διοικητή
……………………………………………………………….και από το άλλο μέρος η Εταιρεία………………
Δ/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ ……………………………
, ΔΟΥ …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………………………………………
πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ……………………………………………. και του πρακτικού του
Δ.Σ……………………………, ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του
παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών
σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση
…………………………………. του
Διοικητή του Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ».
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τακτικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού που
διενεργήθηκε την ………………σύμφωνα με τους όρους της Δ/ΞΗΣ …………….
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει
την προμήθεια του είδους στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής ‘΄Προμηθευτή΄΄ ο οποίος αναλαμβάνει την
προμήθεια που θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβαση, τους οποίους, η Εταιρεία όπως
παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς)και τους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι ,κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται
ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη .
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του , Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.)
(Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α), το Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 Τεύχος Α) «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία
ης
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.» και λοιπές
ισχύουσες. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Του Ν 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις». Του
Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειας του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» . Του Ν.2955/01
« Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66/Α//11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλειας και άλλες
διατάξεις».
Του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων
δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδύκτιο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις». Του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής
ασφάλισης σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις……».Τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες». Του
Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,
ΑΡΘΡΟ 1
33
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών από την ανάδοχο εταιρεία κατά την διάρκεια ισχύος
της σύμβασης για την συντήρηση – επισκευή του…………………………………(εργασία και ανταλλακτικά) που
λειτουργεί στο…………… του Νοσοκομείου μας και περιλαμβάνει
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ)
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της προμηθεύτριας εταιρείας θα γίνεται από το Νοσοκομείο μετά από κάθε τμηματική οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών άρθρο 35 του (Π.Δ.118/07)
είτε από τις πιστώσεις του Νοσοκομείου είτε με αλληλόχρεο λογαριασμό, στα πλαίσια και των ειδικών
δυνατοτήτων του Νοσοκομείου.
Η
Σε περίπτωση που γίνει ειδική σύμβαση πιστώσεως με αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ του 7 Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ή
του Νοσοκομείου, με τράπεζα , με βάση την οποία η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια
στο προμηθευτή , κατά την προβλεπόμενη, από την σύμβαση ημερομηνία, το οφειλόμενο από το Δ.Υ.ΠΕ
ΚΡΗΤΗΣ ή το Νοσοκομείο τίμημα της προμήθειας υλικών ή παροχής υπηρεσιών τότε η πληρωμή θα γίνεται με
την διαδικασία που προβλέπει ο Ν.2955/01.
Κατά την πληρωμή απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
Για τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το Νοσοκομείο υποχρεούται να καταβάλλει ετήσια αμοιβή
ίση με……………………….. στην οποία περιλαμβάνονται:
1. Κόστος εργασιών, συντήρησης- επισκευής του…………….
2. Υποχρεωτικές βελτιώσεις
3. Κόστος ανταλλακτικών
4. Κόστος μετάβασης, διαμονής και εστίασης συνεργείων
5. ΦΠΑ
Αναλώσιμα δεν περιλαμβάνονται.
Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και συγκεκριμένα: 1,5% ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ, 2,40%
Χ.ΜΤΠΥ, 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., 0,10% υπέρ
ΕΑΑΔΗΣΥ και 8% ΦΟΡΟΣ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσης με δικαίωμα του Γ.Ν.Η.
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» για παράταση του χρόνου ισχύος της για δύο (2) μήνες μονομερώς με τους ίδιους
όρους και τιμές. Το Νοσοκομείο αν χρειασθεί μπορεί να παρατείνει τη σύμβαση μετά από σύμφωνη γνώμη και
του Προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
είναι απόλυτα σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης
αυτής και την απόφαση ………………………………, του Νοσοκομείου μας.
ΑΡΘΡΟ 5
34
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες:
«Προληπτική Συντήρηση» είναι ο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου περιοδικός
έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, ο
καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων ή ότι άλλο απαιτείται , καθώς και οι δοκιμές των
μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
«Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους εκ μέρους της εταιρείας για
την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιημένων προς την εταιρεία είτε κατά
τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης , είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των
επισκέψεων αυτών
«Υποχρεωτικές Βελτιώσεις» είναι οι, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου,
απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και ανταλλακτικά για την βελτίωση υπαρχουσών και
ελέγχων των Μηχανημάτων.
«Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από
την χρήση τους.
«Εργάσιμες ώρες και ημέρες» θεωρούνται οι ώρες από 8:00 έως 16:00 και οι ημέρες από Δευτέρα έως
Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση:










Να πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες συντηρήσεις, κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου και
κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών.
Οι συντηρήσεις θα γίνονται κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών στη βάση ενός
χρονοδιαγράμματος συμφωνημένου μεταξύ του Νοσοκομείου και της αναδόχου Εταιρείας.
Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων.
.Να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό βλαβών μετά από έγγραφη ή
τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. Ο χρόνος ανταπόκρισης της Εταιρείας σε τηλεφωνική ή έγγραφη
κλήση, θα είναι άμεσος.
Η Εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο αντίγραφο Δελτίων
Εργασίας, στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα ανταλλακτικά που έχουν
αντικατασταθεί. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας.
Να παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιεί από την ημέρα της
τοποθέτησής τους.
Να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου κατά
προτεραιότητα.
Να διατηρεί και ενημερώνει αρχείο παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.
Να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις των μηχανημάτων, που συνιστά ο
κατασκευαστικός οίκος.
Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφ’ όσον αυτές
διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
Εάν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης η ανάδοχος Εταιρεία χάσει την αποκλειστική
αντιπροσώπευση του κατασκευαστικού οίκου των Μηχανημάτων, με συνέπεια την αδυναμία
εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται στην καταβολή του
υπολειπόμενου (από τον χρόνο απώλειας της αντιπροσώπευσης και μέχρι την λήξη της σύμβασης)
συμφωνηθέντος χρηματικού ποσού. Για την αποκατάσταση δε της ζημίας που μπορεί να προκληθεί
στο Νοσοκομείο από τον παραπάνω λόγο και μέχρι της εύρεσης άλλου αναδόχου, το Νοσοκομείο θα
δικαιούται να παρακρατήσει το ανάλογο ποσό κατά μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση:
35





Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας, να τους
χειρίζεται και να τους χρησιμοποιεί προσεκτικά.
Να γνωστοποιεί στην ανάδοχο Εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής
λειτουργίας των μηχανημάτων, έστω και αν αυτή θεωρείται ασήμαντη.
Να εξασφαλίζει ώστε η οποιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον
προσυμφωνηθέντα χρόνο, από την ανάδοχο Εταιρεία εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα γραπτή συμφωνία
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Για ότι δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα σύμβαση, θα ρυθμίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις
αναλογικές εφαρμοζόμενων άλλων σχετικών διατάξεων.
Για οτιδήποτε θέμα προκύψει από την υλοποίηση της σύμβασης αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της
πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
«Ανωτέρα βία» σημαίνει και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός (θεομηνίες, επιδημίες κλπ)
συνέπεια του οποίου δεν μπορεί ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση
της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο
για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί
προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση:
 Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής των μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί,
θύελλες κλπ) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ)
 Περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή τη
χρησιμοποίηση των μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό
 Περιπτώσεις επεμβάσεων στο μηχάνημα από προσωπικό του Νοσοκομείου μη εξουσιοδοτημένο από
την εταιρεία ή τρίτους
Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η δαπάνη που θα
προκύψει συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν
ιδιαίτερης συμφωνίας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ. (Π.Δ 118/2007) ο προμηθευτής θα βαρύνεται και
για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο Γ.Ν. Ηρακλείου « Βενιζέλειο-Πανάνειο» από τη μη
εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
Τράπεζας.....................................κατάστημα...............................................................
ΕΥΡΩ. ………………….. αριθ....................................................................................................... .
ισχύος μέχρι …………………………………. .
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε
οποιανδήποτε τρίτο , να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα
σύμβαση.
36
Ανήκει στη Δ/ξη 53/12
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε.
διαχειρίσεις απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90.
Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει συνάψει σύμβαση εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί
ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των
τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που
διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου , με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση
εκχώρησης .
ΑΡΘΡΟ 13
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για όλα τα λοιπά θέματα , αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή ,
ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης , η οικονομικοτεχνική προσφορά του προμηθευτή ως αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας σύμβασης καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στο Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ.
118/07.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου
κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του
Ηρακλείου.
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα
από τους συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα.
Δύο από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του
Γ.Ν.Η «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για
λογαριασμό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Γ.Ν.Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ
37