Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Αθήνα 18/03/2014
Αρ.Πρωτ.: 8633
Λ. Μεσογείων 152, 11527
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση του ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» μετά από απόφαση του Δ.Σ. και
εισήγηση της επιτροπής φαρμάκου του Νοσοκομείου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλους τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, Λ. Μεσογείων 152, Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ, με την οποία θα προσφέρουν
πρόσθετη έκπτωση (πλην Rebate - ΦΕΚ 64Β/16/1/ Άρθρο 4, Παράγραφος 1), ανά
δραστική ουσία, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και βάσει του Δελτίου Τιμών
12/2/2014.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν εντός κλειστού φακέλου σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή και σε αντιστοιχία με τον συνημμένο πίνακα και μέχρι τις 31
Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Την επόμενη ημέρα θα γίνει αποσφράγιση των φακέλων από την υπεύθυνη επιτροπή.
Η προσφορά πρέπει να έχει διάρκεια εξαμήνου τουλάχιστον, να αφορά
προϊόντα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ ή τον ΕΜΕΑ και κυκλοφορούντα στην αγορά και
η τιμή να αναφέρεται στην μονάδα μέτρησης (TABL-CAPS-AMP-FL) σε προϊόντα με
κοινά
χαρακτηριστικά
ΔΡΑΣΤΙΚΗ
ΟΥΣΙΑ
–
ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ
-
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Για τις ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ υπάρχουν ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ της ΕΠΥ, οι
προσφορές θα ισχύουν μετά την λήξη των συμβάσεων ή σε περιπτώσεις ελλείψεων,
ενώ για όσους διαγωνισμούς διενεργεί η ΕΠΥ για δραστικές ουσίες κι εφόσον
καταλήξουν σε συμβάσεις, θα ΙΣΧΥΣΟΥΝ αυτές έναντι των προσφορών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ
ΑΜΟΞΙΚΥΛΛΙΝΗ+ΕΝΖ.ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
ΑΜΠΙΚΙΛΛΙΝΗ+ΕΝΖ.ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ
ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ
ΙΜΙΠΕΝΕΜΗ
ΚΕΦΙΠΙΜΗ
ΚΕΦΟΞΙΤΙΝΗ
ΚΕΦΟΤΑΞΙΜΗ
ΚΕΦΟΥΡΟΞΙΜΗ
ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ
ΚΕΦΤΡΙΑΞΟΝΗ
ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ
ΛΑΜΙΒΟΥΝΤΙΝΗ
ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ
ΜΕΡΟΠΕΝΕΜΗ
ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ
ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ
ΠΙΠΕΡΑΚΙΛΛΙΝΗ+ΕΝΖ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ
ΚΥΠΡΟΦΛΟΞΑΚΙΝΗ
ΤΕΙΚΟΠΛΑΝΙΝΗ
ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑΚ
ΓΚΑΠΑΠΕΝΤΙΝΗ
ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ
ΛΑΜΟΤΡΥΓΙΝΗ
ΛΕΒΕΤΙΡΑΚΑΤΑΜΗ
ΟΞΚΑΡΒΑΖΕΠΙΝΗ
ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗ
ΓΑΣΤΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΕΣΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ
ΛΑΝΣΟΠΡΑΖΟΛΗ
ΟΜΕΠΡΑΖΟΛΗ
ΠΑΝΤΟΠΡΑΖΟΛΗ
ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ
ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗ
ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗ
ΑΝΑΛΑΠΡΙΛΗ
ΕΣΜΟΛΟΛΗ
ΙΒΕΡΣΑΡΤΑΝΗ
ΚΑΡΒΕΔΙΛΟΛΗ
ΚΙΝΑΠΡΙΛΗ
ΚΛΟΠΙΔΟΓΡΕΛΗ
ΛΙΣΙΝΟΠΡΙΛΗ
ΛΟΣΑΡΤΑΝΗ
ΝΕΜΠΙΒΟΛΟΛΗ
ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗ
ΣΙΜΒΑΣΤΑΤΙΝΗ
ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ
ΡΑΜΙΠΡΙΛΗ
ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ
ΒΕΝΛΑΦΑΞΙΝΗ
ΔΟΝΕΠΕΖΙΛΗ
ΕΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ
ΚΟΥΕΤΙΑΠΙΝΗ
ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ
ΟΛΑΝΖΑΠΙΝΗ
ΟΛΜΕΣΑΡΤΑΝΗ
ΡΙΣΠΕΡΙΔΟΝΗ
ΣΕΡΤΡΑΛΙΝΗ
ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗ
ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗ
ΠΑΡΟΞΕΤΙΝΗ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ
ΠΡΟΠΟΦΟΛΗ
ΡΕΜΙΦΕΝΤΑΝΥΛΗ
ΡΟΥΠΙΒΑΚΑΙΝΗ
ΦΕΝΤΑΝΥΛΗ
ΣΙΣΑΤΡΑΚΟΥΡΙΟΥΜ
ΡΟΚΟΥΡΟΝΙΟ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ
ΣΙΖΑΤΡΑΚΟΥΡΙΟ ΦΑΙΝΥΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΑΖΕΝΙΛΗ
ΑΛΛΑ
ΣΟΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ
ΜΥΚΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ
ΒΙΝΟΡΕΛΒΙΝΗ
ΓΕΜΣΙΤΑΒΙΝΗ
ΔΟΚΕΤΑΞΕΛΗ
ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ
ΕΠΙΡΟΥΒΙΚΙΝΗ
ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ
ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΗ
ΟΞΑΛΙΠΛΑΤΙΝΗ
ΠΑΚΛΙΤΑΞΕΛΗ
ΣΙΣΠΛΑΤΙΝΗ
ΤΕΜΟΖΟΛΟΜΙΔΗ
ΤΟΠΟΤΕΚΑΝΗ
ΦΛΟΥΔΑΡΑΒΙΝΗ
ΖΟΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΑΠΕΣΙΤΑΒΙΝΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ
ΟΝΤΑΣΕΤΡΟΝΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
ΒΟΥΔΕΣΟΝΙΔΗ
ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ
ΙΠΡΑΤΡΟΠΙΟ+ΣΑΛΒΟΥΤΑΜΟΛΗ
ΦΟΡΜΟΤΕΡΟΛΗ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ
ΓΛΙΚΛΑΖΙΔΗ
ΓΛΙΜΕΠΙΡΙΔΗ
ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ+ΣΙΤΑΓΛΙΠΤΙΝΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΑΛΦΟΥΖΟΣΙΝΗ
ΤΑΜΣΟΥΛΟΣΙΝΗ
ΦΙΝΑΣΤΕΡΙΔΗ
ΣΙΛΤΕΝΑΦΙΛΗ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΑΛΦΑΚΑΣΙΔΟΛΗ
ΛΕΒΟΚΑΡΝΙΤΙΝΗ
ΣΙΔΗΡΟΣ IV
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ