101103 ΕΚΠΑ ΠΜΣ Συμβουλευτική & Επαγγελματικός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει
διαγωνισμό για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» από το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους (Υ.Α. 61317/B7/28-7-2004, ΦΕΚ 1209 τ.ΒΝ/6-8-2004).
Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων
Ψυχοπαιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Θετικών Επιστημών των A.E.I. της
ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων
Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων. Ως
εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρούνται υπότροφοι ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα που
έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και/ή
τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό επί ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο, τουλάχιστον, και διαθέτουν
σημαντική σχετική εμπειρία μεγαλύτερη των τριών (3) ετών ή έχουν πολύ αξιόλογο επιστημονικό ή άλλο
έργο σχετικό με τα αντικείμενα αυτά.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν από την 8η Νοεμβρίου έως και την 9η Δεκεμβρίου 2010 και κατά
τις ημέρες/ώρες Δευτέρα 10.00-14.00, Τετάρτη 10.00-12.00 και Πέμπτη 10.00 έως 14.00, στο γραφείο του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός»
(Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, τηλ. 210-7277552, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
4. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας ( εφόσον κατέχουν).
5. Επικυρωμένη κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός
πτυχίου.
6. Δημοσιεύσεις ( αν υπάρχουν).
7. Αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας τους ή της επιμόρφωσής τους σε αντικείμενα της
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (αν υπάρχουν).
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν στην ξένη γλώσσα της προτίμησής
τους. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι έχουν πραγματοποιήσει τριτοβάθμιες σπουδές στο
εξωτερικό ή διαθέτουν τίτλους, από τους οποίους προκύπτει ότι κατέχουν επαρκώς μία τουλάχιστον ξένη
γλώσσα. Για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση αυτή αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή του
Προγράμματος .
Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας ή απαλλαχθούν νόμιμα από αυτήν θα
εξετασθούν γραπτώς στα ακόλουθα αντικείμενα:
α) Θεωρία και Μεθοδολογία της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
β) Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής.
Οι υποψήφιοι, των οποίων η επίδοση θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα σε καθένα από
τα μαθήματα που προαναφέρθηκαν, θα προσέλθουν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής.
Η επιλογή θα γίνει με βάση την αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων.
Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη και για κάθε άλλο σχετικό θέμα παρέχονται από τη Γραμματεία του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος τις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες και από τις ιστοσελίδες του Τμήματος
Φ.Π.Ψ. www.ppp.uoa.gr και του ΠΜΣ www.cgc.ppp.uoa.gr
Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Α.
Θεωρία και Μεθοδολογία
Προσανατολισμού.
της
Συμβουλευτικής
και
του
Επαγγελματικού
1. Έννοια, αντικείμενο και ιστορική εξέλιξη του θεσμού της Συμβουλευτικής και του Σχολικού και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (διεθνώς και στην Ελλάδα).
2. Θεωρία και μεθοδολογία της πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
3. Αυτογνωσία - αυτοαντίληψη. Εννοιολογικές διασαφήσεις, θεωρητική προσέγγιση, μεθοδολογία
ανάπτυξης και εκτίμησής τους.
4. Διαδικασία λήψης αποφάσεων.
5. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
6. Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
7. Μεθοδολογία της Συμβουλευτικής Συνέντευξης.
Β. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής
1.
2.
3.
4.
5.
Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη και στάδια της επιστημονικής έρευνας.
Ερευνητικές στρατηγικές.
Δειγματοληψία.
Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδομένων.
Περιγραφική στατιστική (έννοια και είδη μεταβλητών, κατανομές, δείκτες κεντρικής τάσης και
διασποράς, συνάφεια, μετατροπή κλιμάκων).
6. Επαγωγική στατιστική (στατιστικές εκτιμήσεις, διαδικασία ελέγχου υποθέσεων, τα κυριότερα
παραμετρικά και μη παραμετρικά στατιστικά κριτήρια).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Δελλασούδας, Λ. (2004). Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία (τ.
Γ΄). Αθήνα: Ατραπός.
Δημητρόπουλος Ε. (1993). Σχολικός, εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και
συμβουλευτική. Αθήνα: Γρηγόρης.
Δημητρόπουλος, Ε (1998). Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Η θεωρία της, η πράξη, οι
εφαρμογές της. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κασσωτάκης, Μ. (1986). Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κασσωτάκης, Μ. (Επιμ.) (2002). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: Θεωρία και
πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Nathan, R. & Hill, L. (2006). Επαγγελματική Συμβουλευτική: Η συμβουλευτική προσέγγιση της
επαγγελματικής επιλογής και σταδιοδρομίας (Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, μετάφρασηεπιστημονική επιμέλεια). Αθήνα: Μεταίχμιο.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Καραγεώργος, Δ. (2001). Στατιστική: Περιγραφική και επαγωγική. Αθήνα: Σαβάλλας.
Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2006). Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα:
Gutenberg.
Παρασκευόπουλος, Ι. (1990). Στατιστική (τόμοι 3). Αθήνα (αυτοέκδοση).
Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (τόμοι 2). Αθήνα (αυτοέκδοση).
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τη Γραμματεία του ΠΜΣ
Επώνυμο: …………………………
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός»
Όνομα: ………………………………
Παρακαλώ να γίνει δεκτή η αίτησή μου
Ον. Πατέρα:………………………….
για τη συμμετοχή μου στις διαδικασίες
επιλογής
Τόπος Γέννησης …………………...
για
τη
κάλυψη
θέσεων,
μεταπτυχιακών σπουδαστών στο ΠΜΣ
«Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Δ/ση:………………………………….
Προσανατολισμός»
Τηλέφωνο
…………………………….……………
Ο/Η Αιτ …………………………………..
Αρ. Ταυτ. …………………………..
E-mail……………………………….
(Υπογραφή)
Αθήνα,………………………………
Δικαιολογητικά
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Αναλυτική βαθμολογία
3. Πτυχίο επάρκειας ξένης
γλώσσας
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. ……………………………..
6. ………………………………
7. ………………………………
8. ………………………………