close

Enter

Log in using OpenID

Anglicizmi

embedDownload
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
Kod kolegija
Naziv kolegija
ANGLICIZMI
Opći podaci
Studijski program
Sveučilišni učiteljski studij
Nositelj kolegija
Doc.dr.sc. Ivo Fabijanić
Status kolegija
Obvezan
Godina
IV.
Izborni
X
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave
Zimski semestar
ECTS koeficijent opterećenja studenta
Ljetni semestar
2
Broj sati po semestru
30 (15P+15S)
Ciljevi kolegija, metode i ishodi
Temeljni cilj kolegija je definirati temeljne osobine anglicizama te analizirati anglicizme u hrvatskom jeziku.
Očekivani ishodi:
Studenti će nakon odslušanog kolegija biti sposobni:
1. pravilno tumačiti i analizirati pojavu anglicizama u hrvatskom jeziku
2. planirati i provesti istraživanje o njihovoj pojavnosti i učestalosti u različitim medijima (novine, časopisi,
radio, televizija, film, internet… ) i u svakodnevnom životu različitih dobnih skupina ( djeca mlađe životne
dobi, teenageri… ).
Preduvjeti, korespodentnost i korelativnost
Kolegij je korelativan s jezičnim kolegijima: Suvremeni engleski jezik I., II./1, II:/2 i III., Suvremeni engleski jezik
i Hrvatski jezik 1, 2.
Sadržaj kolegija
Kontrastivna analiza. Jezici u kontaktu i jezično posuđivanje. Definicija anglicizama, sekundarni anglicizmi,
jezik posrednik i njegova uloga u formiranju anglicizama. Porijeklo anglicizama: izvori engleskog modela koji
prelaze u anglicizme, opis modela – engleske riječi kao izvora anglicizma. Razvoj modela u anglicizam (
transfonemizacija, transmorfemizacija… ). Značenje anglicizama. Varijante osnovnih anglicizama, njihove
izvedenice i homonimi. Ortografija izvedenica, izgovor modela, izgovor anglicizma, elipsa, hibridi. ..
Istraživanje o njihovoj pojavnosti i učestalosti u različitim medijima (novine, časopisi, radio, televizija, film,
internet… ) i u svakodnevnom životu različitih dobnih skupina ( djeca mlađe životne dobi, teenageri… ).
Način izvođenja nastave i usvajanje znanja (označiti masnim tiskom)
Samostalni
Multimedija i
Vježbe
Predavanja
Seminari i radionice
zadatci
internet
Obrazovanje na
Laboratorij
Konzultacije
Mentorski rad
Terenska nastava
daljinu
Napomene:
Osim predavanja težište je na izradi samostalnih zadataka: seminara i projekt- istraživanje uz prateće konzultacije i
mentorski rad.
Studentske obveze
-redovito prisustvo
-aktivno sudjelovanje u projektu/istraživanju
-samostalna
izrada seminara/projekta i njegova analiza
Praćenje i ocjenjivanje studenata (označiti masnim tiskom)
Pohađanje nastave
Aktivnost u nastavi
5%
5%
Seminarski rad
Eksperimentalni rad
40%
Ø
1
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
Pismeni ispit
Projekt
Usmeni ispit
Esej
Istraživanje
40%
Kontinuirana provjera znanja
Referat
Praktični rad
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova
OBVEZE
SATI (procjena)
ISHODI
UČENJA
UDIO U ECTS-u
UDIO U OCJENI
pohađanje nastave i
aktivnost u nastavi
(analiza domaćih zadaća)
2x 12 (3 moguća
izostanka) x 0,75
(školski sat = 3/4
sunčanoga sata)
12
0.5
maksimalno
10%
20
2
0,5
maksimalno
40%
12
12
1
maksimalno
50%
Istraživanje/projekt
(individualni rad)
Seminarski rad
- sistematizacija i analiza
rezultata
Dodatna pojašnjenja:
Rad studenata na kolegiju prati se, vrednuje i ocjenjuje tijekom nastave. a u tom slučaju student može dobiti ocjenu
na temelju ostvarenih uvjeta i prikupljenih bodova tijekom nastave (100% udjela u ukupnoj ocjeni).
Pohađanje je nastave obvezno. Toleriraju se tri (3) izostanka. Studenti moraju redovito pohađati nastavu i
aktivno sudjelovati u nastavnom procesu i istraživanju te prezentiranju seminara. Studenti su dužni planirati i
provesti istraživanje o pojavnosti i učestalosti anglicizama u različitim medijima (novine, časopisi, radio,
televizija,film, internet… ) ili u svakodnevnom životu različitih dobnih skupina ( djeca mlađe životne dobi,
teenageri… ). Odabir medija /materijala/ različitih dobnih skupina ovisit će o raspoloživosti čimbenika i
mogućnosti same realizacije istraživanja. Studenti će tjedno podnositi kratka izvješća o svom radu na istraživanju.
Studenti imaju obavezu napisati i prezentirati seminar (individualni rad) tj. sastaviti popis nađenih anglicizama
sa svim elementima te analizirati i usporediti iste sa rezultatima ostalih studenata. Seminar se predaje u tiskanom i
elektroničkom obliku. U konačnu ocjenu ulaze udio postotka uspješnosti rada na istraživanju, postotka uspješnosti
prezentiranja rezultata i analiza samog istraživanja te udjela postotka redovitosti pohađanja i aktivnosti na nastavi.
Studenti koji su ostvarili manje od 50% udjela ocjene tijekom nastave moraju naknadno/ponovno sprovesti
istraživanje i pristupiti završnom pismenom ispitu u redovnim ili izvanrednim ispitnim rokovima.
Sudjelovanje u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:
2% = Prisustvuje nastavi, no ne sudjeluje u radu, i ne piše domaće zadaće
4% = Prisustvuje nastavi, ne sudjeluje u radu, ali povremeno piše domaće zadaće
6% = Prisustvuje nastavi, povremeno sudjeluje u radu, ali piše domaće zadaće
8% = Aktivan/-na na satu, pripremljen/-na za nastavu, dobrovoljno učestvuje u diskusiji, korektno izvršava
sve zadatke
10% = Pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij, uvijek je pripremljen/-na; samoinicijativno
učestvuje u diskusiji i nudi vlastita promišljanja
Istraživanje/projekt se ocjenjuje ovako:
30% = Istraživanje/projekt je korektno odrađen, s neznatnim brojem propusta
40% = Istraživanje/projekt je besprijekorno odrađen i izvrsno sistematiziran
Seminarski rad se ocjenjuje ovako:
40% = Seminarski rad je korektno napisan i rezultati su korektno prezentirani, s neznatnim brojem jezičnih
ili gramatičkih pogrješaka
2
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
50% = seminar/projekt je besprijekorno napisan i izvrsno su prezentirani rezultati i analize
Završni pismeni ispit za studente koji su ostvarili manje od 50% udjela ocjene tijekom nastave ocjenjivat će se na
sljedeći način :
Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 90  100%
5 (izvrstan)
= 89  100% ocjene
B = 80  89,9%
4 (vrlo dobar)
= 76  88% ocjene
C = 70  79,9%
3 (dobar)
= 63  75% ocjene
D = 60  69,9%
2 (dovoljan)
= 50  62% ocjene
E = 50  59,9%
Popis literature
Obvezna literatura
Filipović, R. (1971) Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb.
Filipović, R. (1986). Teorija jezika u kontaktu. Zagreb: Školska knjiga.
Filipović, R. (1990) Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb.
Izborna literatura
Sočanac, L. i dr. (2005) Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
Anić, V., I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
Görlach, M. (2001). A Dictionary of European Anglicisms. A usage Dictionary of Anglicisms in Sixteen European
Langauges. Oxford: OUP.
Štimac, V. (2003) „Anglizmi u jezičnim savjetnicima posljednjega desetljeća 20. st.“, U: Jezik, Hrvatsko filološko
društvo, god.50., br.3, 81-120, Zagreb, (93-102)
A. Nikolić-Hoyt, A. (2003) „Semantička adaptacija engleskih posuđenica u hrvatskom jeziku“. U: Filologija. ur.D.
Brozović, (2003[2004]), 41 ( 169-184).
Opačić, N. (2007) „Prodor engleskih riječi u hrvatski jezik“. U: Jezik 54, br. 1,
Dodatne informacije o kolegiju
Akademska čestitost
Studenti su dužni poštivati načela akademske čestitosti koja su regulirana Etičkim kodeksom Sveučilišta (dokument
je dostupan na sljedećoj stranici: www.unipu.hr).
Diskusije često vode do sukoba mišljenja. Teško je izbjeći neslaganja oko tema o kojima osobe imaju snažan stav.
Na predavanju potrebno je postaviti granice prihvatljivoga i neprihvatljivoga ponašanja, a neke od njih su:
1. Svatko ima pravo da mu se obraća s poštovanjem.
2. Svatko ima pravo da ga se sasluša bez prekidanja.
3. Svatko ima pravo osjećati se sigurnim.
4. Nitko nema pravo uznemiravati druge u predavaonici.
Kontaktiranje s nastavnikom
Kontaktiranje s nastavnikom izvan nastave odvija se najčešće u vrijeme konzultacija. Svakodnevno (dvosmjerno)
kontaktiranje omogućuje se elektroničkom poštom.
Ispitni rokovi
Redoviti u veljači, lipnju, srpnju i rujnu
Izvanredni u travnju.
Nositelj kolegija:
doc.dr.sc. Ivo Fabijanić
Mrežne stranice: www.unizd.hr
E-adresa: [email protected]
3
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
4
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
PRILOG: Kalendar nastave
Br. nast. cjelina
1.
TEME, ISHODI I LITERATURA
Introduction
Warming - up/ Follow - up activities
2.
Kontrastivna analiza hrvatskog i engleskog jezika
Ishodi: 1
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990.
3.
Jezici u kontaktu i jezično posuđivanje
Ishodi: 1
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990.
4.
Definicija anglicizma
Sekundarni anglicizmi
Ishodi: 1
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990.
5.
Jezik posrednik i njegova uloga u formiranju anglicizama
Porijeklo anglicizama: izvori engleskog modela koji prelaze u anglicizme
Ishodi: 1
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990.
6.
Opis modela – engleske riječi kao izvora anglicizma
Ishodi : 1
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990.
7.
Razvoj modela u anglicizam (transfonemizacija, transmorfemizacija… ).
Pripreme za rad na istraživanju o pojavnosti i učestalosti anglicizama u različitim medijima
(novine, časopisi, radio, televizija, film, internet… ) i u svakodnevnom životu različitih
dobnih skupina ( djeca mlađe životne dobi, teenageri… ).
Ishodi: 1, 2
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990.
8.
Značenje anglicizama
Rad na istraživanju
Ishodi : 1, 2
5
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990. V. Anić,
I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
9.
Varijante osnovnih anglicizama, njihove izvedenice i homonimi., izgovor modela, izgovor
Rad na istraživanju
Ishodi : 1, 2
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990. V. Anić,
I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
10.
Ortografija izvedenica, izgovor modela, izgovor anglicizma, elipsa, hibridi. ..
Rad na istraživanju
Ishodi: 1, 2
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990. V. Anić,
I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
11.
Izuzetni slučajevi u analizi anglicizama u rječniku
Rad na istraživanju
Ishodi: 1, 2
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990. V. Anić,
I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
12.
Rad na istraživanju o pojavnosti i učestalosti anglicizama u različitim medijima (novine,
časopisi, radio, televizija, film, internet… ) i u svakodnevnom životu različitih dobnih
skupina ( djeca mlađe životne dobi, teenageri… ).
Ishodi : 1, 2
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990. V. Anić,
I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
13.
Sistematizacija rezultata istraživanja
Prezentiranje seminarskih radova-rezultati i analiza
6
Detaljni izvedbeni nastavni plan i program
Ishodi: 1, 2
R. Filipović: Kontakti jezika u teoriji i praksi, ŠK, Zagreb 1971.
R. Filipović: Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb 1990. V. Anić,
I. Goldstein: Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb 1999.
Rječnik hrvatskog jezika, LZ, ŠK, Zagreb, 2000.
14.
Analiza i usporedba dobivenih rezultata o učestalosti pojavnosti anglicizama ( istovjetnost i
različitost)
Ishodi : 1, 2
15.
Analiza i usporedba dobivenih rezultata o učestalosti pojavnosti anglicizama ( istovjetnost i
različitost)- nastavak
Ishodi : 1, 2
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content