Πρόγραμμα Συνεδρίου - τμημα κοινωνικης πολιτικης

Ge.M.IC.
Φύλο, Μετανάστευση
και Διαπολιτισμικές Σχέσεις
στη Μεσόγειο και
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠANTEIO
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21-22 Ιανουαρίου 2011
PANTEION
UNIVERSITY
Αμφιθέατρο
«Σάκη Καράγιωργα»
(Λ. Συγγρού 136, 1ος όροφος, Νέο Κτίριο)
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών
DEPARTMENT OP SOCIAL POLICY
Gender, Migration
and Intercultural Interactions
in the Mediterranean
and South-East Europe
ΠANTEIO
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
PANTEION
UNIVERSITY
DEPARTMENT OP SOCIAL POLICY
January 21-22, 2011
Venue: “Sakis Karayiorgas” Amphitheatre
(136, Syggrou Avenue, 1st floor, New Building)
Panteion University of Social
and Political Sciences
Το ερευνητικό πρόγραμμα Ge.M.IC μελετά τις αλληλεπιδράσεις του φύλου και
της μετανάστευσης στις διαπολιτισμικές
σχέσεις, θεωρώντας το σημείο τομής
των τριών αυτών διαστάσεων ως κρίσιμο πεδίο ανάδυσης και διαπραγμάτευσης των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνικο-πολιτισμικών διεργασιών.
Το Ge.MI.C επικεντρώνεται στη Μεσόγειο και στη ΝA Ευρώπη ως ένα διαπολιτισμικό χώρο έντονης και πολλαπλής
μεταναστευτικής κινητικότητας και πολιτισμικής πολυμορφίας. Η έρευνα είναι
διεπιστημονική και διακρατική και αναπτύσσεται, με διαφορετικούς συνδυασμούς, σε έξι θεματικές: ΜΜΕ και Εθνική
Ταυτότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,
Θρησκεία, Αστικός Χώρος και Κοινωνικά
Κινήματα, Έμφυλη Βία, Μεικτές και Διαεθνικές Οικογένειες.
The Ge.M.IC research project explores
the intersections between gender and
migration in intercultural interactions
as a critical nexus point where some
of the most important contemporary
European socio-cultural developments
are taking place.
Επιστημονική Επιτροπή
Scientific Committee
Ντίνα Βαΐου
Zέλεια Γρηγορίου
Αλεξάνδρα Ζαββού
Νέλλη Καμπούρη
Νίκος Κοκοσαλάκης
Μαρία Παραδείση
Μαρία Στρατηγάκη
Παύλος Χατζόπουλος
Dilek Cindoglu
Gabriela Iuliana Colipcă
Marko Hajdinjak
Sandro Mezzadra
Katerina Kolozova
Claudia Pedone
Dilek Cindoglu
Gabriela Iuliana Colipcă
Zelia Gregoriou
Marko Hajdinjak
Pavlos Hatzopoulos
Nelli Kambouri
Nikos Kokosalakis
Katerina Kolozova
Sandro Mezzadra
Maria Paradeisi
Claudia Pedone
Maria Stratigaki
Dina Vaiou
Alexandra Zavos
Οργανωτική Επιτροπή
Organisation Committee
Αλεξάνδρα Ζαββού
Νέλλη Καμπούρη
Βούλα Τουρή
Αγγελική Υφαντή
Nelli Kambouri
Voula Touri
Aggeliki Yfanti
Alexandra Zavos
Ge.MI.C focuses on the Mediterranean
and South-East Europe as an intercultural
space of migrant mobility and cultural
diversity. Research is interdisciplinary
and expands, across national borders, in
six thematic areas: Media and National
Identity, Intercultural Education,
Religion, Urban Space and Social
Movements, Gendered Violence, Mixed
and Trans-national Families.
Ge.M.IC.
Παρασκευή
21 Ιανουαρίου 2011
09.00–09.30
Χαιρετισμός
Friday
January 21st, 2011
09.00–09.30
Welcome address
Βάσω Αρτινοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγή-
Vasso Artinopoulou, Associate Professor, Vice-
τρια, Αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου
rector of Panteion University
Ιωάννης Κουζής , Αναπληρωτής Καθηγητής,
Ioannis Kouzis, Associate Professor, Head of
Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
the Department of Social Policy, Panteion University
Μαρία Καραμεσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Maria Karamessini, Associate Professor, Direc-
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
tor of Centre for Gender Studies, Department of Social Policy, Panteion University
09.30–11.30
Α΄ Συνεδρία:
Το Eρευνητικό Πρόγραμμα
Ge.M.IC.
09.30–11.30
First Session:
Introducing
the Ge.M.IC. Project
Προεδρείο: Μαρία Στρατηγάκη, Επιστημονική
Υπεύθυνη του προγράμματος Ge.M.IC.
Chair: Maria Stratigaki, Scientific Coordinator
of the Ge.M.IC. project
• Επαναπροσδιοριστικές στρατηγικές
και διλήμματα της ευρωπαϊκής
και εθνικής πολιτικής για
τη μετανάστευση και το πολιτικό
άσυλο εν όψει της οικονομικής κρίσης
• New dilemmas and revisional
strategies of national and
European policy making towards
migration and political asylum
in the frame of the economic crisis
Μιχάλης Τσάκαλος , Υπουργείο Παιδείας Δια
Michalis Tsakalos, Greek Ministry of Education,
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας για θέματα Μετανάστευσης και Πολιτικού Ασύλου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Αντιπροσωπεία
στην Ελλάδα, Ελλάδα
Lifelong learning & Religious Affairs, Member
of Team Europe, Representation of European
Commission in Greece, Greece
• Τα αποτελέσματα του ερευνητικού
προγράμματος Ge.M.IC.
• The results of Ge.M.IC.
Research Project
Αλεξάνδρα Ζαββού – Νέλλη Καμπούρη,
Alexandra Zavos – Nelli Kambouri , Re-
Ερευνήτριες, Εργαστήριo Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Ge.M.IC., Ελλάδα
searchers, Centre for Gender Studies, Panteion
University, Members of Ge.M.IC. research team,
Greece
• Προβολή ντοκιμαντέρ του Ge.M.IC.
• Ge.M.IC. documentary screening
Μαρία Παραδείση, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Ελλάδα
11.30–11.45
Διάλειμμα
Maria Paradeisi, Assisant Professor, Department of Communication, Media and Culture, Panteion University, Greece
11.30–11.45
Break
11.45–12.30
Κεντρική ομιλία:
11.45–12.30
Keynote:
• Ενσαρκώνοντας ετερότητες:
«Troika-Greece» και ο Άλλος εντός
• Embodying alterities: “TroikaGreece” and the Other within
Αλεξάνδρα Χαλκιά, Αναπληρώτρια Καθηγή-
Alexandra Halkias, Assosiate Professor, Depart-
τρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα
ment of Sociology, Panteion University, Greece
12.30–14.00
Ελαφρύ γεύμα
12.30–14.00
Lunch Break
14.00–15.30
B΄ Συνεδρία:
14.00–15.30
Second Session:
Φύλο, Μετανάστευση και
Εθνική Ταυτότητα και τα Μ.Μ.Ε.
Gender, Migration and National
Identity and the Media
Προεδρείο: Μαρία Δημητριάδη, δημοσιογράφος
Chair: Maria Dimitriadi, journalist
• Από τα σύνορα στα όρια:
Mετανάστευση, ταυτότητα και
κινηματική αναπαράσταση
• From borders to borderlands:
Migrancy, identity and
cinematic representation
Gabriela Iuliana Colipcă, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Ioana Ivan-Mohor, Αναπληρώτρια
Gabriela Iuliana Colipcă, Associate Professor
– Ioana Ivan-Mohor, Associate Professor, Facul-
Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Αγγλικής
Φιλολογίας και Λογοτεχνίας, “Dunărea de Jos” Πανεπιστήμιο Γαλατίου, Ρουμανία
ty of Letters, Department of English Language and
Literature, “Dunărea de Jos” University of Galaţi,
Romania
• Online φεμινιστικές πρακτικές:
Διαδικτυακή πολιτική και εικονικές
μεταναστευτικές κοινότητες
στην Ισπανία
• Feminist praxis online:
Internet politics and virtual
immigrant communities
in Spain
Sonia Núñez Puente, Διευθύντρια Ινστιτούτου
Sonia Núñez Puente, Director of the Institute
για την Ταυτότητα και τις Σπουδές Φύλου, Τμήμα
Επιστημών Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Rey Juan
Carlos της Μαδρίτης, Ισπανία
for Identity and Gender Studies, Faculty of Communication Sciences, University Rey Juan Carlos of
Madrid, Spain
• Ο ρόλος των ΜΜΕ στην ένταξη
των μεταναστών – Η δύναμη
του λόγου και της εικόνας!
• The role of Media in the incorporation
of migrants – The power of speech
and the power of image!
Νίκο Άγκο, δημοσιογράφος, Ελλάδα
Niko Ago, journalist, Greece
15.30–17.00
Γ΄ Συνεδρία:
Φύλο, Μετανάστευση
και Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση
Προεδρείο: Θάλεια Δραγώνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
15.30–17.00
Third Session:
Gender, Migration
and Intercultural
Education
Chair: Thalia Dragona, Professor, Department of
Early Childhood Education, National and Kapodistrian University of Athens
Ge.M.IC.
• «Α τούτες οι μαντιλούδες... Ξέρω
σας καλά εγώ!». Αμφισβητήσεις και
επανεγγραφές των λόγων φύλου/φυλής
σε διαπολιτισμικές σχολικές ρυθμίσεις
• “These little scarfed girls ... I know
all about you!”. Contestations and
reinscriptions of gender/race discourses
in intercultural school settings
Ζέλεια Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμή-
Zelia Gregoriou, Assistant Professor, Depart-
μα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Κύπρος
ment of Education, University of Cyprus, Cyprus
• Η βία της σιωπής: Παρουσιάζοντας
την ομοφοβία και τη σεξουαλική
διαφορετικότητα στην «πολυπολιτισμική» κυπριακή τάξη
• The violence of silence:
Performing homophobia and sexual
difference in the “multicultural”
cypriot classroom
Σταύρος Σταύρου Καραγιάννης , Τμήμα Αν-
Stavros Stavrou Karayiannis, Department
θρωπιστικών Επιστημών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος
of Humanities, European University of Cyprus,
Cyprus
• Συλλογικές δράσεις, δημιουργικές
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις:
η εκπαιδευτική πραγματικότητα του
132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών
• Cooperative actions and creative
social interaction: The educational
paradigm of the 132nd Elementary
School of Athens
Πέτρος Χαραβιτσίδης, Δάσκαλος, 132ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών – Στέλλα Πρωτονοταρίου, Διευ-
Petros Haravitsidis, Teacher, 132nd Elementary School – Stella Protonotariou, Headmaster,
θύντρια, 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ελλάδα
132nd Elementary School, Greece
17.00–17.30
Διάλειμμα
17.00–17.30
Break
17.30–19.00
Δ΄ Συνεδρία:
17.30–19.00
Fourth session:
Φύλο, Μετανάστευση
και Θρησκεία
Gender, Migration
and Religion
Προεδρείο: Νίκος Κοκοσαλάκης , Ομότιμος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ
Chair: Nikos Kokosalakis, Hon. Senior Fellow,
Liverpool University
• Η μετανάστευση και
οι θρησκευτικές αφυπνίσεις στην
Ευρώπη: ισχυρισμοί των γυναικών
• Migrations and religious
revivalisms in Europe:
women’s claims
Renata Pepicelli, Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο της
Renata Pepicelli, Researcher, Bologna Univer-
Μπολόνια, Ιταλία
sity, Italy
• Αμφισβητούμενοι γάμοι.
Νεαρές μουσουλμάνες
σε Διεθνή Περιβάλλοντα
• Contested marriages.
Young muslims in transnational
contexts
Pia Karlsson Minganti, Τμήμα Εθνολογίας,
Pia Karlsson Minganti, Department of Ethnol-
Ιστορία των Θρησκειών και Σπουδές Φύλου, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Σουηδία
ogy, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University, Sweden
• «Σύγκρουση πολιτισμών»,
κοινωνικές ταυτότητες και διακρίσεις.
Επαναδιατυπώνοντας το ερώτημα:
ποιοι είμαστε και τι θέλουμε;
• “Clash of cultures”, social identities
and discrimination. Rephrasing
the question: who we are and what
do we want?
Μίλτος Παύλου, Διευθυντής του i-Red, Ελλάδα
Miltos Pavlou, Director of i-Red, Greece
Σάββατο
22 Ιανουαρίου 2011
09.30–11.00
Ε΄ Συνεδρία:
Φύλο, Μετανάστευση
και Βία
Saturday
January 22nd, 2011
09.30–11.00
Fifth session:
Gender, Migration
and Violence
Προεδρείο: Δάφνη Καπετανάκη , Βοηθός Τομέα Προστασίας Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας
Chair: Daphne Kapetanaki, Protection Assistant, United Nations High Commissioner for Refugees, Office in Greece
• Εξερευνώντας τις τομές
της σωματικής και λογοκρατικής βίας:
φύλο, κινητικότητα και τραύμα
στην Ευρώπη
• Exploring the intersections
of bodily and discursive violence:
Gender, mobility and trauma
in Europe
Slavco Dimitrov, Ερευνητής, Διδάσκων, Ινστι-
Slavco Dimitrov, Junior Researcher, Teaching
τούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
“Euro-Balkan”, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας
Assistant, Institute in Social Sciences and Humanities – ”EuroBalkan”, Former Yugoslav Republic of
Macedonia
• Μαθαίνοντας από την ιστορία της βίας
κατά των γυναικών στα Βαλκάνια:
η έρευνα βοηθά πολιτικές και
στρατηγικές
• Learning from history of violence
against women in the Balkans:
research helping policies and
strategies
Svetlana Slapsak , Καθηγήτρια, Ανθρωπολογία
Svetlana Slapsak , Professor, Anthropology of
των Αρχαίων Κόσμων, Συντονίστρια, Προγράμματα
Ανθρωπολογίας Σπουδών Φύλου, Διευθύντρια του
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών της Λουμπλιάνας, Σλοβενία
Ancient Worlds and Anthropology of Gender Programmes Coordinator, Dean of ISH (Institutum Studiorum Humanitatis), Ljubljana Graduate School of
Humanities, Slovenia
• «Αυτό δεν είναι θύμα τράφικινγκ».
Ιστορίες ελληνικής νομολογίας
• “This is not a victim of trafficking”.
Texts of the greek jurisprudence
Κλειώ Παπαπαντολέων, δικηγόρος, Ελλάδα
Klio Papapantoleon, lawyer, Greece
11.00–11.15
Διάλειμμα
11.00–11.15
Break
11.15–12.15
Κεντρική ομιλία:
11.15–12.15
Keynote:
• Σκέψεις πάνω στον μεταφιλελεύθερο
ρατσισμό: από την κριτική
της ετεροκανονικότητας στην
ομοκανονικότητα του αποκλεισμού
• Thinking postliberal racism:
from the critique of heteronormativity
to the homonormativity
of exclusion
Βασίλης Τσιάνος , Λέκτορας, Πανεπιστήμιο του
Vassilis Tsianos, Lecturer, University of Ham-
Αμβούργου, Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας, Γερμανία
burg, Institute for Sociology (UHH), Germany
Ge.M.IC.
12.15–14.00
ΣΤ’ Συνεδρία:
Φύλο, Μετανάστευση,
Αστικός Χώρος
και Κοινωνικά Κινήματα
12.15–14.00
Sixth session:
Gender, Migration
and Urban Intercultural Spaces
and Movements
Προεδρείο: Δημήτρης Παρσάνογλου, Ερευνητής, Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μέλος της ερευνητικής ομάδας του
MIG@NET
Chair: Dimitris Parsanoglou, Researcher, Centre for Gender Studies, Panteion University, Member of MIG@NET research team
• Έμφυλες πρακτικές διαπολιτισμικής
αλληλεπίδρασης και διαδικασίες
ένταξης στην πόλη
• Gendered practices of intercultural
interaction and processes of inclusion
in the city
Ρούλη Λυκογιάννη, Λέκτορας, Τομέας Πολεο-
Rouli Lykogianni, Lecturer, Department of Ur-
δομίας και Χωροταξίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα
ban and Regional Planning, National Technical University of Athens, Greece
• Κινητικότητα των Φύλων: προς
την υβριδοποίηση του χώρου
και των αστικών εννοιών
• Gendering mobility: towards
the hybridization of space
and urban concepts
Nadine Cattan, Διευθύντρια ερευνών, CNRS, Γε-
Nadine Cattan, Research Manager, CNRS, Géog-
ωγραφία πόλεων, Γαλλία
raphie-cités, France
• Το ανοίκειο στην πόλη:
Nεοφιλελεύθερα εμπόδια
στην κοινωνική ένταξη
• Τhe urban unhomely:
Neoliberal obstacles
to social inclusion
Βασίλης Αράπογλου, Λέκτορας, Τμήμα Κοινω-
Vassilis Arapoglou, Lecturer, Department of
νιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα
Sociology, University of Crete, Greece
14.00–15.00
Ελαφρύ γεύμα
14.00–15.00
Lunch Break
15.00–16.30
Ζ’ Συνεδρία:
15.00–16.30
Seventh session:
Φύλο, Μετανάστευση,
Διεθνικές και Μεικτές
Οικογένειες
Gender, Migration,
Mixed and Transnational
Families
Προεδρείο: Μαρία Θανοπούλου, Διευθύντρια
Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Chair: Maria Thanopoulou, Research Manager,
National Centre for Social Research
•
• Invisible engines of change
and self-sacrificing
tradition-breakers: Mixed and
transnational families
in Bulgaria, Greece and Turkey
Αόρατες μηχανές αλλαγής και
αυτο-θυσιαζόμενες διαρρήκτριες
της παράδοσης: Μεικτές και
δι-εθνικές οικογένειες στη Βουλγαρία,
την Ελλάδα και την Τουρκία
Marko Hajdinjak , Ερευνητής και Συντονιστής
Marko Hajdinjak, Researcher and Project Coor-
Προγράμματος, Διεθνές Κέντρο Σπουδών Μειονοτήτων και Διαπολιτισμικών Σχέσεων, Βουλγαρία
dinator, International Center for Minority Studies
and Intercultural Relations (IMIR), Bulgaria
• Φύλο, μετανάστευση και διεθνικές
οικογένειες – κατανοώντας
την περίπτωση της Νότιας Ευρώπης
• Gender, migration and
transnational families- understanding
the Southern European case
Elisabetta Zontini, Λέκτορας, Σχολή της Κοινω-
Elisabetta Zontini, Lecturer, School of Sociol-
νιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο
του Νότινγχαμ, Αγγλία
ogy and Social Policy, University of Nottingham,
England
• Ρευστά οικογενειακά σχήματα
και δυναμικές σχέσεων: Η περίπτωση
της αλβανικής μετανάστευσης
• Transnational family forms
and relational dynamics in Albanian
migration
Αγγελική Αθανασοπούλου, Διδάκτωρ Κοινω-
Aggeliki Athanassopoulou, PhD in Social
νικής Ανθρωπολογίας, Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής
Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, Ελλάδα
Anthropology, Research Center for Greek Society,
Academy of Athens, Greece
16.30–17.00
Κλείσιμο συνεδρίου
16.30–17.00
Closing Remarks
Ge.M.IC.
Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Centre for Gender Studies
Dept. of Social Policy
Panteion University
Λ. Συγγρού 134, 17671 Αθήνα,
τηλ. 2109210177
φαξ. 2109210178
134, Syggrou ave., GR-17671 Athens
tel.+30-210-9210177
fax +30-210-9210178
www.gemic.eu
www.genderpanteion.gr
www.koinpolpanteion.gr