close

Enter

Log in using OpenID

Bosna i Hercegovina KANTON SARAJEVO V L A D A Federacija

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
VLADA
Adresa Podaci o
poslodavcu
Sjedište Podaci o
poslodavcu
1
2
JUOŠ Hasan Kikić
JU MESS
Gorica 27
M.Tita 54
Centar
Centar
34
7
1
1
1
1
3
4
JU Deveta osnovna škola
JU OŠ Izet Šabić
Rakovička cesta 339
Donji Hotonj bb
Ilidža
Vogošća
50
47
2
1
2
1
5
Umihane Čuvidine
58
Ilidža
74
4
4
6
7
JU Peta osnovna škola
JU Srednja škola za saobraćaj i
komunikacije
JU Apoteke Sarajevo
Velešići 2
S.H.Muvekita 11
Novo Sarajevo
Stari Grad
78
415
1
6
1
2
8
JU Zavod za vaspitanje muške
djece i omladine HUM
Humska 81
Novo Sarajevo
29
5
4
9
10
JUOŠ Osman Nuri Hadžić
JUOŠ Hasan Kaimija
Lava Tolstoja 6
Cicin han 93
Novi Grad
Centar
49
32
3
2
3
2
Traž
eno
sufi
nan
sira
nje
VSS
Traž
eno
sufi
nan
sira
nje
VŠS
Traž
eno
sufin
ansir
anje
SSS
Traž
eno
sufin
ansir
anje
KV
Broj bodova
Naziv Podaci o poslodavcu
Traženo sufinansiranje Broj
ukupno traženih osoba
Rbr
Ukupan broj uposlenih u
momentu podnošenja zahtjeva
Lista poslodavaca kojima je odobreno učešće u Programa sufinansiranja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme –
iz Javnog poziva od 11.07.2014.godine
POTREBNA ZANIMANJA
8 dipl.historičar
6 bakal.komp.književnosti
nastavnik geografije,nastavnik
8 razredne nastave
8 magistar sporta i tjelesnog odgoja
bakalaur.ekonomije,filozofski
fakult.prof.razredne
9 nastave.bakal.psihologije
4
1
9 inžinjer saobraćaja
7 mr.farmacije,farm.tehnić.vozać
psiholog,pedagog,kriminalist,ekonomis
8t
prof.pedagogije,socijal.radnik,prof.razr
8 edne nastave
8 prof.razredne nastave,bachel.prava
inžinjer
radiolog.inž.elektroteh.dipl.ecc,medic.s
estra,ginek.akuš.sestra,fizioter.tehnić,e
konom.tehnić.gimnazija,ugostit.kuhar,g
9 rađev.geodet.škola
JU Opća bolnica Prim. dr.
11 Abdulah Nakaš
S.S.Kranjčevića 12
Centar
598
22
4
12 JU Šesta osnovna škola
Bare kod Stupa 63
Ilidža
44
1
1
prof
8 razred.nastave,dipl.defektolog,logoped
13 JU Deseta osnovna škola
14 JUOŠ Kovačići
Osik 52a
Zagrebačka 22a
Ilidža
Sarajevo
60
57
3
3
3
3
9 pedagog,soc.radnik,prof.tjeles.odgoja
9 pedagog,prof,razredne nastave
15 JUOŠ Osman Nakaš
Sarajevo
50
2
2
16 JUOŠ Skender Kulenović
Gradačačka 39
Bulevar Mimar
Sinana bb
Sarajevo
74
1
1
17 KJP SARAJEVO ŠUME d.o.o
Maršala Tita 7/11
Centar
427
9
5
8 prof.razredne nastave,prof ili bach.bhs
nastavnik bos.hrvatskog i srpskog
9 jezika
inž.šumarstva,inž.saobračaja.
9 šumarski tehnićar
18
4
Strana 1 od 10
Jukićeva 51/a
Bulevar branilaca
Dobrinje bb
Centar
5
1
Novi Grad
Hašima Spahića 32
Ilijaš
2
2
1
20 ANEA COMPANY d.o.o.
JUOŠ Šejh Muhamed ef.
21 Hadžijamaković
KJU za zaštićena prirodna
22 područja
3
2
Iza Hrida 11
Branilaca Sarajeva
br.28/I
Stari Grad
41
2
2
Centar
39
5
3
23 Flasch
Federalno ministarstvo
24 prostornog uređenja
25 OD Bonum
Branilaca Sarajeva 32 Stari Grad
1
3
18 Theiss doo
19 OR Trend -hair
26 COMPLEX d.o.o
27 JUOŠ Hamdija Kreševljaković
28 R&S doo
29 BOSMAN d.o.o
30 KJKP Tržnice pijace d.o.o.
31 FER PLAST d.o.o.
32 JUOŠ Isak Samokovlija
33 ADVOKAT Amila Imamović
34 Euromaxline d.o.o
Javna ustanova "Studentski
35 centar" Sarajevo
JU Kulturno sportski centar
36 Vogošća
37 Euro Conto d.o.o
38 JUOŠ Ćamil Sijarić
39 GEOTEHNOS d.o.o
40 JUOŠ Grbavica I
41 Advokat Hafizović Abidin
42 JU Druga osnovna škola
1
1
6 frizer
6 knjigovođa,admin.radnik
8 soc.rad. mr.sporta i tjelesnog
2
6 pravnik,biotehničkog smjera
3
6 prodavač,konfekcionar
5 dipl.pravnik,dipl.inž.arh.
6 pedagog
Maršala Tita 9a
Alipašina 22a
Muhameda efendije
Pandže bb
Centar
Centar
2
2
1
2
1
Novo Sarajevo
22
8
1
Carina 2
Igmanska bb
Rakovička cesta 18
Mula Mustafe
Bašeskije 4a
Ahmeda
Muradbegovića 1a
Fra Anđela
Zvizdovića 1
Augusta Brauna 6
Grbavička 32
Stari Grad
Vogošća
Ilidža
43
42
80
3
2
2
3
2
2
Sarajevo-Centar
85
2
1
Centar
37
3
Centar
Centar
Novo Sarajevo
72
2
33
4
1
10
4
1
2
8
Podgaj 6
Centar
268
7
4
3
Jošanička 33
Samira Čatović
Kobre 10
Braće Mulić 16
Lužansko polje 7
Vogošća
17
2
2
7 struč.sarad.
Ilidža
Centar
Ilidža
7
61
13
1
2
1
1
2
Grbavička 14
Kevrin potok 6
Školska 1
Nerkeza Smailagića
18
Novo Sarajevo
Centar
Ilidža
47
1
67
3
1
6
3
6 dipl.ecc
9 dipl.ecc,prof.sporta i tjeles.odgoja
7 tehn.rač.inform.
nastav.razredne nastave,socijalni
7 radnik
7 gimnazija
9 profesor,domar,higijenićar
Novi Grad
72
1
1
Stari Grad
67
3
2
La Benevolencija 14 Centar
3
1
1
Alipašina 41
Magribija 7
Sarajevo-Centar
Centar
90
5
3
1
3
Salih Udžvarlića 10
Tešanjska bb
Novo Sarajevo
Centar
7
3
1
1
1
1
43 JU Peta gimnazija
FOND MEMORIJALA KANTONA
44 SARAJEVO
Širokac 22
45 ADVOKAT Alija Galijatović
Generalni sekretarijat Vlade
46 FBIH
47 ŽIgo doo
Eneo Informacione tehnologije
48 d.o.o
49 Advokat Edin Suljić
6 inž.agronomije
1
7
7 dipl.ecc,ugostiteljstvo
nastavnik razredne nastave,nastavnik
8 tjelesnog odgoja
8 dipl.ecc
9 dipl.pravnik.dipl. upravni organiz.
1
9 dipl.ecc,elektro teh.
3
8 grafičar,plastičar
9 nastavnici
6 dipl,pravnik
10 dipl.ecc,,stolar,komercijalista
9 društveni smjer,tehnićki smjer,sss
1
4
1
2
7 dipl.prof.biologije
9 historičar,maš.tehnićar,politolog
1
6 dipl.pravnik
1
9 dipl.pravnik,dipl.ecc.društveni smjer
pekar
6 softverski inžinjering,programer
6 dipl.pravnik
Strana 2 od 10
50 JU Četvrta gimnazija
KJP Poljoprivredno dobro
51 Butmir d.o.o.
52 FIRMA d.o.o.
nastavnik bosanskog,hrvatskog i
srpskog jezika,sociolog,pedagog
psiholog,nastavnik
9 matematike,nastavnik sporta
Mala aleja 69
Ilidža
55
5
5
Ilidža
Centar
79
2
2
1
2
1
53 FEF Export Import doo
54 IPSA INSTITUT d.o.o
Bojnička 119
Stjepana Tomića 3
Azize Šaćirbegović
24
Put Života bb
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
11
91
1
3
3
55 Advokat Mersudin H.Ličina
Hašima Spahića 23
Ilijaš
1
2
1
56 PZU-Apoteka "GRAL"
Predškolska ustanova - dječiji
57 vrtić "Sunce"
Dejzina Bikića do 19
Centar
13
5
5
7 mr farmacije
Sutjeska 1
Centar
5
1
1
58 Federalni zavod za statistiku
59 Tipografija doo
Zelenih beretki 26
Vrbanjuša 45
Stari Grad
Stari Grad
180
2
4
1
4
1
6 dipl.soc.radnik
dipl.ecc,prirodno
9 matem.fakul.poljoprivred.fakul.
6 dipl.pravnik
60 PSO vl. Islamović Dr. Samra
Paromlinska 34
Novo Sarajevo
3
1
1
61 Filozofski fakultet Sarajevo
Franje Račkog 1
Muhameda efendije
Pandže 67
Centar
230
6
6
Novo Sarajevo
9
2
2
Azize Šaćirbegović 2
Zagrebačka 29
Grada Kalgarija 3
Trešnje 1
Novi Grad
Novo Sarajevo
Novi Grad
Ilidža
151
2
22
37
6
1
3
1
5
1
6 novinar,ekonomista
dipl.pravnik,soc.radnik,psiholog,opšti
9 tehnićar
8 admin.radnik
7 zidar,keramić.,vodoinst.
dipl.ecc,dipl.ing
Maršala Tita 62/II
Centar
29
1
1
7 dipl.pravnik
JU "Srednja škola
poljoprivrede,prehrane,veterine Hamdije
68 i uslužnih djelatnosti" Sarajevo Kreševljakovića 55
Stari Grad
97
1
1
9 dipl.veterinar
ENERGY TRADING COMPANY
69 d.o.o
Tešanjska 241
Centar
45
6
70 ARGETA d.o.o
Donji Hadžići 138
Hadžići
118
2
2
Novi Grad
Novi Grad
Vogošća
350
3
23
5
1
1
4
1
1
Centar
120
1
1
9 građ.inžinjer
Hamida Dizdara 1
Centar
3
2
2
Jaroslava Černija 8
Stari Grad
929
3
3
6 dipl.pravnik
dipl.inž.poljoprivrede,dipl.ing.građ.hidro
7 tehnički smjer
62 PRAG d.o.o
JU Kantonalni centar za
63 socijalni rad
64 OD MSD rol
65 Jobing d.o.o.
66 RAIl Cargo Logistics-BH
REGISTAR VRIJEDNOSNIH
67 PAPIRA U FBIH
71 KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Semira Frašte 22
72 LA-Fansa doo
Safeta Zajke 245
73 Elsatrade doo
Igmanska bb
Mustajbega
74 SARAJEVOputevi d.d
Fadilpašića 17
Uprava za geodetske i
75 imovinsko pravne poslove KS
KJKP Vodovod i kanalizacija
76 d.o.o
11 dipl.pravnik,dipl.inž.poljop.
6 dipl.inž.arhitekture
1
7 tapetar
9 dipl.ing.građevine,dipl.ing.arh.
1
6 dipl.pravnik,gimnazija
6 dr.stomatologije
dipl.pravnik,dipl.ecc.,humanist.nauke,d
9 ipl.inž.elektrotehnike
1
1
3
3
3
1
Strana 3 od 10
podrška prodaji,operat.admin.costmer
8 servis,konsul.energe.
11 dipl.ecc,prehr.tehnolog.
dipl.inž.mašinstva,dipl.el.inž.dipl.pravni
11 k,ekonomski tehnićar
6 dipl.ecc
7 dipl.ecc
77 JU Treća osnovna škola
Javna ustanova Terapijska
zajednica - Kampus Kantona
78 Sarajevo
Nasihe Kapidžić
Hadžić 1
nastavn.razred.nastave,soc,radnik.prof
.bosans.prof.engleskog.pedagog,defek
9 tolog,historija
Ilidža
56
9
9
Kešelji bb
126 Ilijaške brigade
bb
Solakovići 1
Ilidža
69
20
10
Ilijaš
Ilijaš
2
1
1
1
1
Centar
63
5
5
82 JUOŠ Fatima Gunić
Patriotske lige 41
Nerkeza Smailagića
18
Novi Grad
63
3
3
83 Općina Trnovo
Trnovo bb
Trnovo
0
9
3
84 JU KSC i Radio Ilijaš
Hašima Spahića 23
Bulevar Meše
Selimovića bb
Branilaca Sarajeva
24
Ilijaš
16
1
1
Novi Grad
10
2
1
1
8 dipl.žurnalist,bravar
Centar
20
4
3
1
7 dipl.ecc,dipl. žurnalista
Patriotske lige 30
Novi rezervoar 24
Antuna Branka
Šimića 28
Hamdije
Kreševljakovića 3
Centar
Vogošća
77
21
5
2
5
2
Novi Grad
9
4
2
Centar
242
4
4
Centar
242
5
3
Novo Sarajevo
Centar
70
2
2
3
2
58
6
80
5
2
1
5
1
1
1
11
79 UR caffe bar Aurora
80 G.H. doo
Fakultet sporta i tjelesnog
81 odgoja
85 Termo metal resist doo
86 JU Bosanski kulturni centar
Arhitektonski Fakultet u
87 Sarajevu
88 MUJANOVIĆI d.o.o.
89 BESTFIN d.o.o.
Predstavnički dom Parlamenta
90 Federacije BiH
Dom naroda Parlamenta
Hamdije
91 Federacije Bosne i Hercegovine Kreševljakovića 3
DR.Fetaha
92 JUOŠ Čengić Vila I
Bećirbegovića 2
93 GAMA doo
Kranjčevićeva 29
10
9 društveni smjer
1
6 ugos.poslovođa
8 prodavač
9 bach.sporta i tjelesn.odgoja
dipl.pravnik,dipl.ecc,nastavnik
9 tjelesnog odgoja
3
3
9 dipl.pravnik,pravnik,ekonoms.tehnićar
4
9 dipl.ing.arhitekture
9 veterinar,agronom
2
6 računovođa,adminis.poslovi
9 društvene nauke
2
3
94 JU Biblioteka Sarajeva
95 General SERVIS d.o.o
96 JUOŠ Umihana Čuvidina
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA
97 SARAJEVO
Miss Irbina 4
Envera Šehovića 17
Smaje Šikala 1
Centar
Novo Sarajevo
Novi Grad
Vrazova 11
Centar
2087
15
4
98 DVOKUT PRO d.o.o
Centar
25
3
3
99 OR Autoservis Benjo
100 OPĆINA Novi Grad
Avde Hume 11
Put mladih
muslimana bb
B.M.Selimovića 97
Centar
Novi Grad
2
243
2
2
2
101 Pgm Assistance BiH doo
102 ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
103 Imas doo
Fra Anđela Zvizdića 1 Centar
Kranjčevićeva 11
Centar
Heljevac 2
Stari Grad
6
4
5
3
1
3
3
1
104 JUOŠ Stari Ilijaš
105 JU Institut za istoriju
Bosanski put 151
Alipašina 9
Ilijaš
Centar
61
25
5
6
3
6
2
106 TMP. d.o.o.
Ramiza Salčina 2
Novi Grad
43
4
2
2
2
1
2
Strana 4 od 10
9 društvene nauke,društveni smjer
9 pedagog/psiholog,nastavnik bos.jezika
6 fotograf
dipl.bibliotekar,i
9 dipl.komperat.književnosti
6 bsc,bravar
9 bach.mikrobiol.
med.sestra,stomat.sestra,dipl
9 ecc,dipl.pravnik,dr.stomatologije
dipl.inž.mašinstva,dipl.inž.građevine.he
7 mićar,bilog,ekolog
6 automehaničar
9 pravni fakultet
6 društveni smjer,inž.saobračaja
6 dipl.inž.arhitekture
6 političke nauke,gimnazija,žšc
dipl.pravnik,prof.sporta i tjelesnog,
9 bravar,metalac,dip.ecc
7 prof.historije,
ekonom.pravnik,fizioter.zanatska
8 struka
Pro mente, Socijalno
107 istraživanje
108 Judo Klub Nippon
Centar
Novo Sarajevo
7
1
1
1
109 OR frizerski studio" Lejla"
JU Prirodno-matematički
110 fakultet Sarajevo
Kranjčevićeva 35/4
Derviš Numića 55
Azize Šaćirbegović
110
Zmaja do Bosne 3335
Novo Sarajevo
1
1
Novo Sarajevo
189
3
111 TP DC Sarajevo
Rajlovačka bb
Novi Grad
34
4
KJU Dom za djecu bez
112 roditeljskog staranja
Bjelave 52
Centar
67
7
Centar
218
16
114 PZU Poliklinika ATRIJUM
Reisa Džemaludina
Čauševića 1
Džemala Bijedića
185
Novi Grad
10
1
1
115 DUHANPROMET d.o.o
Radenka Abazovića 1 Sarajevo
196
4
2
116 INEL medicinska tehnika doo
117 JUOŠ Srednje
Trg Barcelone 6
Srednje bb
Novi Grad
Ilijaš
2
43
2
2
2
2
118 INTERCLIMA d.o.o
Hifzi Bjelevca 11a
Ilidža
99
10
119 JUOŠ Meša Selimović
Geteova 16
Kantonalno tužilaštvo Kantona
120 Sarajevo
Radićeva 6
Novi Grad
55
4
4
Centar
125
18
5
121 JUOŠ Džemaludin Čaušević
122 ZODD "Dimnjak"
123 OD Smile
Prvomajska 24
Nahorevska 95
Pehlivanuša 40
Novi Grad
Centar
Centar
49
4
3
3
2
1
2
1
6 dipl.ecc,dipl.politolog
8 prof.razredne nastave,soc.radnik
varilac,monter na poslovima
9 klimatizacije i ventilacije
prof.tjelesnog,prof.razredne
9 nastave,prof.historije
dipl.pravnik,pravni ili društveni
9 smjer,gimnazija
dopl.pedagog psiholog,socijalni
8 radnik,domar
6 dimnjačar
6 odgajatelj
124 ADVOKAT Purišević Taiba
DAYTON EXPORT -IMPORT
125 d.o.o
126 UPI SIMES doo
127 OPĆINSKI SUD
Banilaca Sarajeva 11 Centar
2
1
1
6 dipl.pravnik
21
2
536
2
2
60
40
20
1
3
0
2
1
1
1
9
61
129
11
72
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
Kantonalna uprava civilne
113 zaštite Kantona Sarajevo
128 Advokat Kosovac Emir
129 BILANSA - FIN d.o.o
130
131
132
133
134
135
136
Udruženje za pomoć socijalno
ugroženim porodicama i
pojedincima"Pomozi"
Euroal doo
JUOŠ Hrasno
Intereuropa RTC dd
MEDIA CENTAR d.o.o.
UNILAB d.o.o.
ADVOKAT Kurtović Hakija
137 OR Piramida 1
Zvornička 27
Blažuj 2
Šenoina 1
Mula Mustafe
Bašeskije 49
Adema Buće 27
Novo Sarajevo
Ilidža
Sarajevo
Brćanska 17
Kovačevac 14
Porodice Ribar 2
Halilovići 12
Kolodvorska 3
Drinska 70
Kotromanića 46
Bulevar Meše
Selimovića 31
Novi Grad
Ilidža
Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Centar
Sarajevo-Novo
Sarajevo
Stari Grad
Novi Grad
1
1
6 dipl.psiholog
6 administracija
1
6 frizer
7 bach.inž.hemije,matematike
3
2
6
2
1
16
8 ekonom.tehnićar,radnik u magacinu
prof.razredne
nastave,soc.radnik,pedagog,ekonom.t
9 ehnićar
7 vatrogasac
6 inž.medicx
1
9 it podrska,komercijalista,knjigovođa
1
10
3
10
1
2
1
1
1
1
7 mesar,trgovac
6 ekonomista.elektrostruke
9 dipl.pravnik,društveni smjer
6 dipl.pravnik
8 dipl.ecc, ekonomski
6
6
9
9
7
9
6
1
Strana 5 od 10
dipl.politolog
dipl.inž.građevine
dipl.psiholog
dipl.ecc
novinarka
pr menađer
dipl.pravnik
6 ekonomska
Zavod za transfuzijsku
medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
UR caffe bar Arabeska
TR "Alfa"
MI moderni interijeri doo
Udruženje građana porijeklom
iz Sandžsks
medic.sestra,viša
medic.sestra,saradnik za
organiz.darivaoca krvi
konobar
prodavač.maturant gimnazije
frizer
Čekaluša 86.
Milana Preloga 12
Kobilja glava 23
Zelenih beretki 18
Centar
Novi Grad
Vogošća
Stari Grad
89
2
1
5
4
1
2
2
1
Nova 2
Centar
1
1
1
Trg Zlatnih ljiljana 13 Novi Grad
Asima Ferhatovića
bb
Stari Grad
3
1
1
6 prodavač
1
1
1
6 kozmetičar
Branilaca Sarajeva 39 Centar
1
1
1
6 kozmetičar
Zmaja od Bosne 8
Tvornička 3
Vilsonovo šetalište
10
Envera Šehovića 17
Merhemića trg 6
Centar
Ilidža
75
59
1
4
1
3
1
9 dipl.inž.elektrotehnike
7 el.inžinjer,el.tehnićar
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Centar
14
24
5
3
2
1
3
Novo Sarajevo
Ilidža
53
5
11
3
10
Hadžići
53
2
2
Marka Marulića 2/B
Branillaca Sarajeva
20
Binježevo bb
Kotromanića 48
Jošanička 55
Azize Šaćirbegović
128
Novo Sarajevo
1
1
Centar
Hadžići
Centar
Vogošća
2
27
87
1
1
1
5
1
1
Novo Sarajevo
16
2
2
Ilirska 2
Antuna Branka
Šimića 9
Višegradska 3
Ilidža
53
3
3
Novi Grad
Novi Grad
1
12
2
1
1
Novo Sarajevo
Novi Grad
11
8
1
1
Novo Sarajevo
1
1
1
8 dipl.ecc
166 MHS d.o.o
Azize Šačirbegović 7
Adema Buće 24
Azize Šaćirbegović
bb
Dr.Fetaha
Bečirbegovića 43
Novo Sarajevo
36
2
2
8 prof.engleskog jezika,dipl.sociolog
167 Instigo doo
Nedima Filipovića 4a Novo Sarajevo
2
1
1
6 prof.razredne nastave
138
139
140
141
142
143 TR Moja trgovina
144 Ortoze d.o.o.
145 OR salon ljepote carpe diem
JU Srednja škola metalskih
146 zanimanja
147 Mibo-komunikacije d.o.o.
148 Šumaprojekt d.d
149 Kupi tehniku d.o.o.
150 TETA d.o.o
Fakultet za
kriminalistiku,kriminologiju i
151 sigurnosne studije
Zmaja do Bosne br8.
152 Fast food Bey Kebab
Mala aleja 57
Javna ustanova Osnovna škola
153 "9 maj" Pazarić
Bjelašnička 59.
Specijalistička ginekološka
ordinacija prof.dr.sci.Jadranka
154 Dizdarević-Stojkanović
155
156
157
158
Pass-line doo
Boletus d.o.o.
Agencija Poslovnost d.o.o
EC Lingap doo
159 VORTT d.o.o.
160 JU Osma osnovna škola
161 OD Irget
162 Proevent doo
163 AVC d.o.o
164 FARMAsi BH d.o.o.
165 MY travel doo
1
2
1
2
2
4 dipl.pravnik
2
1
3
1
9
6
6
6
1
3
7 ekonomista,inž.građevine ili arhitekture
7 mašinski tehnićar,elektromhanićar
6 dipl.inž.elektrotehnike
dipl.kriminalist,kriminologija,sigurnosne
7 studije,pravnik,tehnićar
6 konobar
9 prof.razredne nastave,socijalni radnik
1
6 medic.sestra
1
2
6
9
9
6
dipl.ecc
mašinski tehnićar
dipl.ecc,ekonom.tehnićar
prof.engl.jezika
7 dipl.ecc
prof.razredne
nastave,prof.bosanskog,hrvatskog
srpskog jezika i
9 književnosti,dipl.socijalni rad
1
1
8 arhitekta,bravar
7 operater na scenskoj rasvjeti
1
1
7 administrator
6 skladištar
Strana 6 od 10
JU Međunarodni centar za
168 djecu i omladinu
Kemala Kapetanovića
17
Novo Sarajevo
10
3
1
169 JUOŠ Safvet beg Bašagić
170 OD MB-Groop
171 FIR.ba d.o.o.
Gimnazijska 1
Bjelave 9
Ljubljanska 12
Centar
Sarajevo-Centar
Novo Sarajevo
47
1
3
2
1
2
2
1
2
Ložionička 8
Zmaja do Bosne 7
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
69
16
2
2
2
2
Musala 5
Skenderpašina 9
Centar
Centar
9
1
1
1
1
Stari Grad
26
5
5
177 OD Bilans-B
Edhema Mulabdića
10.
Emira Bogunića Čarlija 33
6 društvene nauke
8 gimnazija
dipl.inž.elektrotehnike,dipl.inž.arhitektu
re,dipl.inž.građevinarstva.dipl.inž.maši
7 nstva,dipl.inž.tehnologije
Ilidža
2
1
1
6 dipl.ecc
178 JUOŠ Mula Mustafa Bašeskija
Logavina 52
Stari Grad
56
2
2
9 psiholog,nastav.razredne nastave
179 ADVOKAT Omerović Elvedin
180 Greenfield doo
181 OD Autoškola Amna
Stari Grad
Novo Sarajevo
Ilidža
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6 dipl.pravnik
6 dipl.ekonomista
6 bach.inž,saobračaja
182 OSLOBOĐENJE d.o.o
183 PSO Top Dent
Despićeva 1
Trg heroja 12
Josipa Pančića 11
Džemala Bijedića
185
Adema Buće 54
Ilidža
Novi Grad
129
2
2
1
2
184 TIFFANY d.o.o.
Terezije bb
Centar
93
7
2
185
186
187
188
189
Zmaja do Bosne 7-7a
Jošanička 51
Posavska 48
Terezije bb
Terezija bb
Novo Sarajevo
Vogošća
Novo Sarajevo
Centar
Centar
2
77
37
1
3
1
1
1
1
1
10
2
2
191 TIP - TOP d.o.o
Fra Anđela Zvizdića 1 Centar
Francuske revolucije
99
Ilidža
11
4
2
Željeznički školski centar
172 Sarajevo
173 Agora-a doo
SAVEZ OPĆINA I GRADOVA
174 FBiH
175 Soma doo
176 INZA lab d.o.o.
TR Inn Sport
JUOŠ Mirsad Prnjavorac
DSC d.o.o
TR Ado
TR Aba
Fondacija
Bosanskohercegovačka
190 incijativa žena
CENTROTRANS EUROLINES
192 d.o.o
11 dipl.žurnalista
7 stomatološka sestra
skladištar,prodavač.asistent menađer
9 prodaje,marketinga
1
5
1
6
9
6
6
6
1
1
1
1
Novi Grad
515
10
3
Centar
150
2
2
Ilidža
1
2
1
195 Ukras - Hadžići d.o.o.
Hadžići
8
Stari Grad
5
196 Hotel Latinski most
prof razredne nastave,prof.engleskog
8 jezika,prof.sporta i tjelesnog
6 mašinski inžinjer
6 dipl.ekonomista
bakal.informatike i
matematike,bakal.sporta i tjelesnog
9 odgoja
7 dipl.ecc,tehnolog
1
Kurta Schorka 14
Hamdije
193 Mikrokreditna fondacija Sunrise Kreševljakovića 51
Veterinarska stanica Mr.Pet
194 d.o.o.
Stupska 19
Binježevo 158
Obala Isa-bega
Isakovića 1
6 pr.menađer,recepcionar
2
ekonom.tehnićar
dipl.soc.radnik
magistar mašinstva
ekonomski tehnićar
menađer
2
6 pedagog,psiholog
dipl.ecc ili pravnik,elektro ili mašinski
7 tehnićar
2
vozač
autobusa,automehaničar,saobračajni
tehničar,pravnik,programer,grafički
9 dizajner
5
9 novinar,bachelor prava
1
8 dipl.veterinar,veterinarski tehnićar
2
2
8 građevinski tehnićar,mašinski tehnićar
2
2
6 turist.tehnićar,fizioterapeut
Strana 7 od 10
197 KJU Porodično savjetovalište
198 PENNY PLUS d.o.o.
Srpsko humanitarno
199 udruženje Dobrotvor
Avdage Šahinagića
14
Stari Grad
Muriza
Gavrankapetanovića
1
Ilidža
23
6
5
221
1
1
1
sociolog ili socijalni
radnik,pravnik,psiholog,pedagog,gimna
6 zija ili ekonomska
1
11 mr.prehrambene tehnologije
Novo Sarajevo
1
1
Novo Sarajevo
3
1
201 OVAKO d.o.o.
202 SAS Tehnik d.o.o.
Džemala Bijedića 68
Muhameda ef.
Pandže 369
Mostarsko raskršće
bb
Bosanski put 215
Hadžići
Ilijaš
215
3
3
2
3
1
203 JP Olimpijski bazen Otoka
204 H.P Oil doo
B.M.Selimovića 83b
Rakovička cesta 20
Novi Grad
Ilidža
51
6
10
2
6
4
2
205 KJP ZOI 84 d.o.o
206 ASA OSIGURANJE d.d
187
63
14
1
9
1
5
207 TR Cvječara Bellisima
Branilaca Sarajeva 21 Centar
B.M.Selimovića 16
Novi Grad
Azize Šaćirbegović
bb
Novo Sarajevo
1
1
208 Angermeier d.o.o.
Muhameda ef.
Pandže 4a
Ilidža
13
2
209 ADVOKAT Nehir Serdarević
Sarači 77
Stari Grad
1
1
Novo Sarajevo
2
1
1
6 dipl.pravnik
Novo Sarajevo
15
1
1
7 bakalu.poslovanja
200 OR Decembar
210 EMporium Medical d.o.o.
Ferde Hauptmana 7
CENTAR ZA promociju civilnog
211 društva
Gradačačka bb
6 dipl.socijalni radnik
1
dipl7 inž.geodezije,dipl.inž.elektrotehnike
2
6 službenik
1
Obala Kulina Bana 3 Centar
Dejčići bb
Trnovo
67
11
1
5
1
214 INGramms doo
Ramiza Salčina 182
Novi Grad
5
1
1
Ministarstvo saobraćaja
215 Direkcija za puteve KS
216 Trip Balkans
Reisa Džemaludina
Čauševića 1
Šaćira Sikirića 12
Centar
Novo Sarajevo
9
1
6
1
4
1
2
217 FLASH PRODUCTION d.o.o
Kolodvorska 12
Azize Šaćirbegović
110
Buka 6
Kemala Kapetanovića
34
Novo Sarajevo
12
5
3
2
Novo Sarajevo
Centar
1
16
1
1
1
Novo Sarajevo
4
2
1
Ferhadija 11
Stari Grad
1
2
2
220 SIgenx doo
BH Spirit agencija za turizam
221 doo
6 cvječar
1
212 JU Gimnazija Obala
213 JKP Trnovo
218 VE-TOX doo
219 BN PRO doo
6 elektrotehnićka
mr.prehrambene
11 tehnologije,soc.radnik,dipl.veterinar
6 dipl.ecc,ekonom.tehnićar
prof.sporta i
tjelesnog,dipl.ekonomista,dipl.pravnik,
dipl.politolog,elektrotehnič,energetičar,
9 mašinski tehn.
6 poslužitelj na benzinskoj crpki
dipl.ekonomista,dipl.politolog,dipl.žurna
lista,prof.engleskog
jezika,dipl.kriminakista,dipl.ing.elektrot
ehnike,ekonomski
teh.elektrotehnićar,mašin.tehni.arhitekt
8 onski tehnić.
9 dipl.ecc
1
5
5 bachelor menađmenta
7 nk radnici
8 dipl.ecc
dipl.ecc,dipl.pravnik,dipl.inž.građevine,
dipl.inž.saobračaja,građev.tehnićar,sao
9 braćajni tehnićar
8 bach.turizma
inž.elektronike,inž.elektrotehnike,elektr
7 oenergetska,ugostiteljska
6 dipl.veterinar
7 građevinski poslovi
1
1
6 dipl.pravnik,srednja med.
8 dipl.ecc
Strana 8 od 10
JUOŠ Silvije Strahimir
222 Kranjčević
Mehmed paše
Sokolovića 2
Centar
35
2
2
prof.razredne nastave,prof.bosanskog
8 hrvatskog srpskog jezika
223 JUOŠ Hašim Spahić
224 HIstorijski muzej BiH
JU Zavod za hitnu medicinsku
225 pomoć KS
Krajiška bb
Zmaja do Bosne 5
Ilijaš
Novo Sarajevo
86
16
2
2
2
2
9 prof.razredne nastave,prof.biologije
7 dipl.pravnik,historičar
Kolodvorska 14
Novo Sarajevo
283
10
5
226 Šumarski Fakultet u Sarajevu
JU Srednja ugostiteljsko
227 turistička škola
JU Zavod za javno zdravstvo
228 KS
229 Baker Tilly Re Opinion
230 Emna doo
Zagrebačka 20
Novo Sarajevo
53
1
1
7 bachelor komperativne književnosti
Dugi sokak 9
Dr:Mustafe Pintola
1/III
Grbavička 4
Ferhadija 19/2
Aleja Bosne Srebrene
7
Hamdije Čemerlića
19
Stari Grad
63
1
1
Ilidža
Novo Sarajevo
Centar
114
7
3
6
3
1
5
3
1
1
9 dipl.sociolog,akademski grafičar
dipl.sanit.ing.dipl.pravnik,ing
9 hemije,san.ekol.teh.
6 dipl.ekonomista
6 dipl.ing.građevine
Novi Grad
108
15
5
10
0
6
5
1
5 kuhar,stručni saradnik
B.M.Selimovića 16.
Novi Grad
159
6
2
4
Patriotske lige 67a
Centar
90
4
4
9 zaštitar,struč.saradnik
dipl.pedagog,dipl.socijal.radnik.profes.
9 biologije prof.sociologije
235 Eksa doo
Novo Sarajevo
3
1
1
6 polit
236
Novo Sarajevo
9
1
1
Stari Grad
11
2
2
6 dipl.inž.građ.
bakal.predškolsk.odgoja,pedagog
7 psiholog
Centar
Ilidža
27
5
1
1
1
1
5 struč.sarad.za produkciju mark.eting
8 dipl.inž.mašinstva
Novi Grad
1
1
1
6 dipl.pravnik
231 JU Gerontološki centar
KJU Disciplinski centar za
232 maloljetnike
233 GAMA AA d.o.o.
JU Srednja medicinska škola234 Jezero
237
238
239
240
Ferde Hauptmana 7
Hamdije Čemerlića
Sendo d.o.o.
1a
Bošnjačka ustanova "AN-NUR" Mustafe Dovadžije
BiH
17
JU Sarajevski ratni teatar
SARTR
Gabelina 16
Lift Consulting doo
Osik 59
Džemala Bijedića
Advokat Sanel Podrug
166
Novo Sarajevo
5
9 dr.medicine,medicinski tehnićar
6
241 JUOŠ VRHBOSNA
Baruthana 60
Stari Grad
42
3
3
242 JUOŠ Behaudin Selmanović
JU Škola za srednje stručno
obrazovanje i radno
243 osposobljavanje
Viteška 2
Sarajevo
58
1
1
8 pravnik,prof.tizo,prof.razredne nastave
prof.književnosti, naroda bih i
9 bos.hrvatsk. i srpsk.jezika
A.Šačirbegović 80
Sarajevo
37
3
3
socijal.radnik,strukov.inžinjer
8 tehnologija,prof.engl.jezika
244 MRKULIĆ COMPANY d.o.o
Dr:Mustafe Pintola 23 Ilidža
108
2
245 Endon doo
Džemala Bijedića bb Novo Sarajevo
1
1
1
246 JU Sedma osnovna škola
Blažujski drum 118
Ilidža
63
3
3
6 mašinski inžinjer
dopl.pravnik.nast.teh.odgoja,nast.razre
9 d.nastave
Centar
55
2
2
9 prof.pedagogije,prof.razredne nastave
Centar
105
7
6
247 JUOŠ Nafija Sarajlić
Patriotske li ge 57
KJU "Dom za socijalno
zdravstveno zbrinjavanje osoba
sa invaliditetom i drugih
248 osoba"
Nahorevska br.195
2
1
Strana 9 od 10
9 konobar,grafič.tehn
9 dipl.scr.dipl,psiholog.med.tehničar
249 Federalno ministarstvo pravde
Valtera Perića 15.
250 HERBOS d.o.o
251 JU Prva osnovna škola
252 JUOŠ Mehmedalija Mak Dizdar
253 JUOŠ Alija Nametak
Institut za istraživanje zločina
protiv čovječnosti i
254 međunarodnog prava
JU Centar za slijepu i
255 slabovidnu djecu i omladinu
dipl.pravnik,fakul.politič.ili
8 kriminal.nauka
46
3
3
Remze Ahmetovića 8 Ilidža
6
2
2
Mala aleja 15
Ilidža
66
3
3
8 prehramb.tehnolog
prof.sociolo.prof.razredne
9 nastave.bach.biologije
Žrtava fašizma 14
Zaima Šarca 15
Sarajevo
Centar
62
62
2
1
2
1
7 prof.pedagogije,prof.historije
9 prof.razredne nastave
Halida Nazečića 4
Sarajevo
29
2
2
7 pravnik,politolog
Ramiza Salčina 6
Novi Grad
66
1
Zavod za izgradnju Kantona
256 Sarajevo
Kaptol 3
Centar
72
5
5
257 JU Četvrta osnovna škola
Put Famosa 33
Ilidža
42
3
3
258 JUOŠ Zahid Baručija
Omladinska 14
Vogošća
46
2
2
259 Veterinarski fakultet
Zmaja do Bosne 90
Novo Sarajevo
169
6
5
260 JUOŠ Hilmi ef. Šarić
Bratstva jedinstva 19 Tarčin
Aleja Bosne Srebrene
111
Novi Grad
Vilsonovo šetalište
11
Novo Sarajevo
58
3
3
28
1
45
5
5
263 KJP SKENDERIJA d.o.o
264 Primus Balkan d.o.o
Privatna stomatološka
265 ordinacija "Dr. Kurtagić"
266 AŽURNOST d.o.o.
JU Srednjoškolski centar
267 Hadžići
Terezije bb
Zmaja do Bosne 58
Dr:Mustafe Pintola
9/2
Hiseta 5/II
117
17
6
2
6
1
6
1
1
1
90
4
4
268 JUOŠ Zajko Delić
Slatinski put 3
49
3
3
269 SENABIL d.o.o
Dr.Mustafe Pintola 31 Ilidža
14
1
1
270 VOLKSWAGEN Sarajevo d.o.o
JU Srednja škola za tekstil,kožu
271 i dizajn
272 JUOŠ Malta
OR radionica za izradu obuće
273 "FAFS-Leder"
Igmanska 36
Vogošća
265
5
3
Medrese 5
Marka Marulića 27
Stari Grad
Novo Sarajevo
55
51
2
1
2
1
Jahijela Fincija 7
Ilidža
Envera Šehovića 54
Novo Sarajevo
17
1
6
274 Mediaprimes doo
5
2
3
275 JUOŠ Aleksa Šantić
Branislava Nušića 95 Novi Grad
83
3
1
1
261 HKO Kruh Svetog Ante
JU Srednja škola za okoliš i
262 drvni dizajn
Centar
Centar
Novo Sarajevo
Ilidža
Centar
Anđelka Lažetića 17 Hadžići
Vogošća
1
9 gimnazija
dipl.pravnik,dipl.ing.arhitekture,dipl.ing.
građevine,dipl.ing.elektrotehnike.dipl.in
9 ž.geodezije
prof.engl.jezika,bach.soc.rada,prof.tjel
8 es.odgoja
8 prof.razredne nastave,prof.tjel.odgoja
9 dipl.veterinar,veter,tehnić
nastavnik razredne
9 nastave,dipl.psiholog
1
1
2
7 kuhar
dipl.pravnik,socij.radnik,bibliotekar,psih
8 olog,inž.mašinstva
dipl.pravnik,dipl.ecc.politolog,prof.fizičk
9 og,soc.radnik
9 stolar
6 stomatološka sestra
6 dipl.ekonomista
psiholog,pedagog,prof.sociologije,prof.
9 matematike
socijalni radnik,nastavnik razredne
9 nastave
1
dipl.ekonomista
dipl.ecc,dipl iura.dipl.
11 ing.građev.maš.tehnić.električar
2
9 računovod.poslovi.prof.tjelesnog
9 prof.razredne nastave
6
1
Strana 10 od 10
7 obučar
6 dipl.ecc
nastavnik historije,nastavnik
9 hemije,radnik na održavanju škole
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content