Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση δημοπρασίας για την

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΕΟ-8ΧΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77
Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, νόμιμα προσκληθέντα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3866/1-7-2013 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Μιχάλη Λιβάνη και αφού
διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή ήταν παρόντα από τα επτά (7) μέλη τα τέσσερα (4) :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Θεόδ. Σαρδελής (Προεδρεύων)
2. Διον. Γρίβας
3. Ευστ. Καρτάνος
4. Επαμ. Μαυροκέφαλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μιχάλης Λιβάνης (Πρόεδρος)
2. Όμηρος Σ. Κωστόπουλος (Αντ/δρος)
3. Ελένη Ραυτοπούλου
Ο Πρόεδρεύων της Ο.Ε. εισηγείται το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών και
κατακύρωση δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού
και παραλίας του Δήμου Ιθάκης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος
για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού(όπως
τοποθέτηση μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης,
λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων – καντινών)» και αφού τα μέλη της Ο.Ε. αποφάσισαν ομόφωνα για
το κατεπείγον του θέματος, θέτει υπόψη της επιτροπής :
η
< Την 29 του μήνα Ιουνίου του έτους 2013 διενεργήθηκε Δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δήμου Ιθάκης προς
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού(όπως τοποθέτηση μηχανοκίνητων θαλάσσιων
μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων αναψυκτηρίων – καντινών), οι
όροι της οποίας καταρτίστηκαν με την υπ΄αριθ. 60/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Η δημοπρασία διενεργήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 η οποία ορίστηκε με την
υπ΄αριθ. 11/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.
157/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πλειοδότες των χώρων παραχώρησης που περιγράφονται παρακάτω ανεδείχθησαν οι κάτωθι:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
Α
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΗΤΑ
ΛΟΥΤΣΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
168,00ΤΜ
ΛΟΥΤΣΑ
ΤΜΗΜΑ 2
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
15,00ΤΜ
ΦΙΛΙΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑ1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
120,00ΤΜ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ:Μ514935
ΑΦΜ:111352770
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ:X080902
ΑΦΜ:043796697
1500,00€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ
Δεν
παρουσιάστηκ
ε κανένας
ενδιαφερόμενο
ς και η
δημοπρασία
απέβη άγονος.
Δεν
παρουσιάστηκ
ε κανένας
ενδιαφερόμενο
ς και η
δημοπρασία
απέβη άγονος
Με την
εγγύηση του
Μωραΐτη
Πάνου του
Δημητρίου
ΑΔΤ:
ΑΒ827611
ΑΦΜ:0437961
87
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
Α
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: AB097852
ΑΦΜ:043795836
120,00ΤΜ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΤΑΣΤΗΡΙΟΤ
Α
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΗΤΑ
ΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
200,00ΤΜ
ΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΛΙΑ
15,00ΤΜ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ: M514937
ΑΦΜ:111358749
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΚΑΤΣΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ: Λ814587
ΑΦΜ:043796741
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΙΑ
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΗΤΑ
ΜΑΡΜΑΚΑ
Σ
(ΡΟΜΠΟΤ
Η)
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
15,00τμ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
800,00€
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
1000,00€
1000,00€
Με την
εγγύηση του
Λουράντου
Σπυρίδωνα
του
Γεωργοπάνου
ΑΔΤ:X080902
ΑΦΜ:0437966
97
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ
Με την
εγγύηση του
Λεκατσά
Λάζαρου του
Κωνσταντίνου
ΑΔΤ: Λ
814587
ΑΦΜ:
043796741
Με την
εγγύηση της
Παπαλέξη
Ευγενίας του
Γεωργίου
ΑΔΤ:Μ 514937
ΑΦΜ:1113587
49
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΟΝΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
ΚΙΟΝΙΟΥ
20,00ΤΜ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ
Δεν
παρουσιάστηκ
ε κανένας
ενδιαφερόμενο
ς και η
δημοπρασία
απέβη άγονος
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΠΑΝΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΒ827611
ΑΦΜ:043796187
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
800,00€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με την εγγύηση
του Λουράντου
Σπυρίδωνα του
Γεωργοπάνου
ΑΔΤ:X080902
ΑΦΜ:043796697
ΦΙΛΙΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑ1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
15,00ΤΜ
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΑΔΤ: N554694
ΑΦΜ:111357476
800,00€
Με την εγγύηση
του ΒΟΥΛΟΥΞΗ
ΑΝΔΡΕΑ του
Γεωργίου
ΑΔΤ: Χ798412
ΑΦΜ:
078511008
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση
της δημοπρασίας καθώς επίσης για την επαναδημοπράτηση των χώρων που η δημοπρασία κρίθηκε άγονη
επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α΄) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-2001 (ΦΕΚ 285/19-12-2001 τεύχος Α΄) Αιγιαλός και
Παραλία και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ
302/03 τεύχος Α΄) και του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για τους ορισμούς και τις έννοιες της παραλίας αιγιαλού.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013 (ΦΕΚ 1094/2-5-2013 τεύχος Β΄) περί
τροποποίησης της υπ΄αριθ. Δ10Β1053970/1672 ΕΞ2013/29-03-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 801Β΄) περί απευθείας
παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και κωδικοποίηση αυτής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Α΄ περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
5. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30-03-1981, τεύχος Α΄περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των
όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και των κοινοτήτων.
6. Την υπ΄αριθ. 133/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της απευθείας παραχώρησης
με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ιθάκης και έγκριση διενέργειας
δημοπρασίας.
7. Την υπ΄αριθ. 60/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί κατάρτισης όρων δημοπρασίας για την
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύναψη
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
8. Την υπ΄αριθ. 3502/18-06-2013 Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής
χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
9. Την υπ΄αριθ. 3503/18-06-2013 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στα συνήθη μέρη
ανακοινώσεων του Δήμου Ιθάκης και στην ημερήσια εφημερίδα του Νομού «Ημερήσιος».
10. Το από 29-06-2013 πρακτικό της διενεργηθείσας δημοπρασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 29-06-2013 πρακτικό της διενεργηθείσας από την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών Δήμου
Ιθάκης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας
του Δήμου Ιθάκης προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού όπως τοποθέτηση
μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης, λειτουργία τροχήλατων
αναψυκτηρίων – καντινών) στους χώρους αιγιαλού ή κοινόχρηστης παραλίας που έχουν αποτυπωθεί για το
σκοπό αυτό στα τοπογραφικά διαγράμματα καθορισμού αιγιαλού & παραλίας και σε ορθοφωτοχάρτη από την
εφαρμογή OPEN της Κτηματολόγιο ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-52013 (ΦΕΚ 1094/2-5-2013 τεύχος Β΄).
Κατακυρώνει τη δημοπρασία στους πλειοδότες ως εξής:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
Α
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΗΤΑ
ΦΙΛΙΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑ1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
120,00ΤΜ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ:X080902
ΑΦΜ:043796697
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
1500,00€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ
Με την
εγγύηση του
Μωραΐτη
Πάνου του
Δημητρίου
ΑΔΤ:
ΑΒ827611
ΑΦΜ:0437961
87
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ
Α
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: AB097852
ΑΦΜ:043795836
120,00ΤΜ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΔΡΤΑΣΤΗΡΙΟΤ
Α
ΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΗΤΑ
ΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
200,00ΤΜ
ΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΛΙΑ
15,00ΤΜ
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ: M514937
ΑΦΜ:111358749
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΚΑΤΣΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΔΤ: Λ814587
ΑΦΜ:043796741
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΟΝΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
ΚΙΟΝΙΟΥ
20,00ΤΜ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΟ
ΤΜΗΜΑ1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
15,00ΤΜ
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
800,00€
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ
1000,00€
1000,00€
ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΠΑΝΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΒ827611
ΑΦΜ:043796187
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΑΔΤ: N554694
ΑΦΜ:111357476
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ
Με την
εγγύηση του
Λουράντου
Σπυρίδωνα
του
Γεωργοπάνου
ΑΔΤ:X080902
ΑΦΜ:0437966
97
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ
Με την
εγγύηση του
Λεκατσά
Λάζαρου του
Κωνσταντίνου
ΑΔΤ: Λ
814587
ΑΦΜ:
043796741
Με την
εγγύηση της
Παπαλέξη
Ευγενίας του
Γεωργίου
ΑΔΤ:Μ 514937
ΑΦΜ:1113587
49
ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
800,00€
800,00€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με την εγγύηση
του Λουράντου
Σπυρίδωνα του
Γεωργοπάνου
ΑΔΤ:X080902
ΑΦΜ:043796697
Με την εγγύηση
του ΒΟΥΛΟΥΞΗ
ΑΝΔΡΕΑ του
Γεωργίου
ΑΔΤ: Χ798412
ΑΦΜ:
078511008
Για τα δημοπρατούμενα τμήματα που η δημοπρασία απέβη άγονος επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας
ενδιαφερόμενος θα επαναληφθεί σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΕΤΡΑΓ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΩΝΙΚΑ
ΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
ΛΟΥΤΣΑ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ 1
168,00ΤΜ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΛΟΥΤΣΑ
ΚΑΝΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ 2
15,00ΤΜ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΕΤΡΑΓ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΩΝΙΚΑ
ΗΤΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΑΡΜΑΚΑΣ
15,00τμ
ΚΑΝΤΙΝΑ
(ΡΟΜΠΟΤΗ)
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Σ
450,00€
800,00€
ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
800,00€
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2013.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΒΑΝΗΣ
Για την αντιγραφή ο Γραμματέας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ